Årsplan for Børnehusene Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for Børnehusene Kokkedal"

Transkript

1 Årsplan for Børnehusene Kokkedal Periode: 2016 Hvem er vi? Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud til børn i alderen 0-13 år og består af institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen, Blomsterengen, Ådalen, Kokkedal Fritidshjem og klub samt Dagplejen i Kokkedal. Kokkedal er et socialt og etnisk sammensat område med sociale boligbyggerier og villakvarterer. Børnehusene Kokkedal modtager børn fra både meget ressourcestærke og meget ressourcesvage familier. Vi har plads til i alt 700 børn og er ca. 120 ansatte, inklusiv studerende og medarbejdere i løntilskudsansættelser. er områdeleder for institutionen. Udgangspunkt for Årsplanen De seneste års arbejde med at etablere en fælles forståelse af den pædagogiske professionsidentitet viderefører vi i med et særligt fokus på forældresamarbejdet. I 2014 udarbejdede vi gennem en demokratisk proces en fælles definition af den pædagogiske kerneopgave. I det kommende år har vi fokus på at forankre denne i praksis. Børnehusene Kokkedals kerneopgave er: At sikre alle børns deltagelse i meningsfulde og mangfoldige fællesskaber samt understøtte ethvert barns potentialer for udvikling og læring. Vi gennemførte i 2014 et internt uddannelsesforløb for alle pædagogiske medarbejdere. Forløbet var med til at skabe koblinger mellem forskningsbaseret viden og erfaringerne fra dagligdagen i Børnehusene Kokkedal. Nu står vi overfor opgaven med at forankre den nye fælles viden i den pædagogiske praksis i alle huse. Desuden skal erfaringerne fra vores deltagelse i forskningsprojektet Barnet i centrum nu udbredes til alle områdeinstitutionens vuggestuer samt dagplejen. Vi deltog i i udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt for alle, finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Forløbet afrundes i juni. Formålet med projektet er at udvide rummeligheden indenfor vores arbejdsfelt, så en mangfoldighed af mænd og kvinder kan identificere sig med pædagogprofessionen og 0-6 års området. Gennem efteruddannelse og metodeudvikling har vi igangsat refleksion over sammenhænge mellem kønsforståelser og pædagogisk kvalitet. Ved midtvejskonferencen i Fredericia i januar viste ministeriet stor interesse for vores tiltag. Fra BUPL s udviklingspulje fik vi i 2014 bevilget penge til projektet Ret til fællesskab, som handler om pædagogisk metodeudvikling og strategisk implementering af de nye metoder gennem efteruddannelse af samtlige pædagogiske medarbejdere. En vigtig del af udviklingsprojekterne er videndeling med andre institutioner og bred formidling af vores metoder og erfaringer. Dette ser vi som en god mulighed for at synliggøre vores praksis og for at udbrede de gode historier om Kokkedal. Arbejdet med begge udviklingsprojekter videreføres i. Fredensborg kommunes indførelse af kvalitetsparametre for 0-6 års området blev i 2014 anledning til en ny form for organisering i Børnehusene Kokkedal. Vi etablerede seks tværgående ambassadørgrupper, én for hvert af fokusområderne. Vi har således Læringsgruppen, Inklusionsgruppen, Gruppen for et Sundt og aktivt liv, Gruppen for Fornyet forældresamarbejde, Digitaliseringsgruppen og Sproggruppen. I grupperne udveksler medarbejderambassadører på tværs af husene, sammen med en ansvarlig leder, erfaringer og idéer og udvikler rammerne for inddragelse af kvalitetsparametrene i en løbende evaluering og udvikling af praksis. Derudover har vi som del af udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt for alle etableret en ambassadørgruppe, som har fokus på implementering af et kønsperspektiv i den pædagogiske praksis. Børnehusene Kokkedals Fælleskøkken overtog i 2014 kantinedriften på Kokkedal Skole samt dele af undervisningen i madkundskab for 7. klasserne. Vores arbejde med at etablere og fastholde en fælles faglig kultur, som understøtter den overordnede vision om, at Børnehusene Kokkedal skal være det bedste sted at være barn, er en fortløbende proces. I vil fokus i endnu højere grad end tidligere være på det professionelle forældresamarbejde og på forældrene som samarbejdspartnere. Gennem det seneste års arbejde har vi fået skærpet opmærksomheden på, hvor vi kan forbedre vores praksis, blandt andet gennem brugertilfredshedsundersøgelsen i efteråret. Her kom især synliggørelse af vores arbejde med børnedigitalisering og den fortsatte udvikling af organiseringen på fritidshjemmet i fokus.

2 MED-udvalget har indledt drøftelser af, hvad et kodeks for godt samarbejde og god kommunikation blandt medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse skal indebære. Tilsvarende besluttede Områdebestyrelsen i 2014, at der skal udarbejdes et kodeks for samarbejdet mellem forældre og personale. Disse opmærksomheder og initiativer fører vi ligeledes med os ind i Årsplanen for -16. Årsplanen tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes tre strategiske temaer: I mødet med borgeren I samspil med borgeren Udvikling og læring Årets mål og handlinger Årsplanens skitserede mål herunder udstikker den overordnede retning for det kommende års arbejde i Børnehusene Kokkedal. Vores hovedfokus for dette års arbejde er temaet Sammen om ansvaret fornyet forældresamarbejde. Med dette tema lægger vi op til en omfattende nytænkning af forældresamarbejdet. Herunder lægger vi op til at nytænke, hvordan forældrene kan inddrages i processen. En vigtig del af arbejdet med årets tema bliver forankringen af indholdet fra det interne uddannelsesforløb for alle medarbejdere, som blev gennemført i Vi har i år valgt at opstille mål på baggrund af planlagte initiativer i de syv tværgående ambassadørgrupper. På den måde ønsker vi at gøre Årsplanen og kommunens kvalitetsparametre nærværende og vedkommende i forhold til det igangværende arbejde. Når Læringsgruppen i efteråret påbegynder udarbejdelsen af den kommende områdelæreplan, vil kønsperspektivet blive en integreret del af alle øvrige fokusområder. Der vil derfor kun i eksistere en særskilt ambassadørgruppe med fokus på køn. Vil vi fortsat arbejde på at udbrede den gode historie om Kokkedal og derigennem støtte op om kommunens initiativ Fremtidens Fredensborg. Der er så meget godt at fortælle om det nærmiljø, som for børnene i Kokkedal udgør barndommens gade; skønne naturområder, sociale arrangementer, fællesskaber samt skole og dagtilbud af høj kvalitet. MED-udvalget og Områdebestyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af årsplanen. Som et dynamisk arbejdsredskab skal årsplanen fungere som omdrejningspunkt for delevalueringer af målsætningerne for årets arbejde. MED-udvalget og forældrerepræsentanter vil blive inviteret til at deltage i dette. Med udgangspunkt i læreplanen udarbejdes et fælles årshjul for områdeinstitutionen. Hvert hus uddyber med individuelle beskrivelser, hvordan det enkelte hus vil opfylde målene. Til dette planlægningsarbejde benyttes delvist forhåndsudfyldte TPL skemaer, hvor den forventede kobling til læreplansmålene fremgår. Endelig laver den enkelte pædagog beskrivelser af, hvordan arbejdet med læreplanstemaerne skal udmøntes i forhold til den konkrete børnegruppe, man er ansvarlig for. Således sikrer vi, at de overordnede og fælles pædagogiske mål tilpasses børnenes aktuelle og meget forskellige behov. Årshjulstemaerne i perioden maj til april 2016 er: Kokkedal min by, Genbrug, Demokrati i børnehøjde og Jul. Vi har opstillet mål på følgende områder: 1. Den pædagogiske professionsidentitet forankring 2. Læring 3. Fornyet forældresamarbejde nytænkning og inddragelse 4. Inklusion i praksis 5. Sprog 6. Et sundt og aktivt liv 7. Digitalisering 8. Et kønsperspektiv på pædagogikken 9. Etablere fælles forskningsbaseret pædagogisk arbejdsmetode på 0-3 års området 10. Videreudvikling af Det grønne værksted 11. Udbrede den gode historie om Kokkedal 12. Kokkedal Fritidshjem og klub 13. Implementere dagplejen i Børnehusene Kokkedal 14. Opdatering af medarbejderrinformation I beskrivelserne af de handlinger, der skal føre til indfrielse af målene, benævnes Børnehusene Kokkedal med forkortelsen BHK. Evalueringen af Årsplanen vil tage udgangspunkt i de opstillede succeskriterier.

3 1. mål: Forankre den fælles forståelse af den pædagogiske professionsidentitet i hele medarbejdergruppen. Baggrund: Videreførelse af sidste års definition af den pædagogiske kerneopgave samt kommunens strategiske temaer om Udvikling og læring. At alle medarbejdere har en klar og fælles forståelse af, hvad der i Børnehusene Kokkedal kendetegner den pædagogiske professionsidentitet. At der ses en sammenhæng mellem vores forståelse af den pædagogiske professionsidentitet og den pædagogiske praksis i Børnehusene Kokkedal. At vi både internt og udadtil klart kan formidle den pædagogiske professionsidentitet, som Børnehusene Kokkedal repræsenterer. Igangsætte proces til tydeliggørelse af vores målsætninger og refleksioner vedr. den pædagogiske opgave i hverdagens rutiner samt i forhold til børnekulturen. I dette arbejde inddrages bl.a. delvist forhåndsudfyldte TPL skemaer. Forankring af indholdet fra internt uddannelsesforløb gennemført i (Se handlinger under målene for de enkelte fokusområder). Udarbejde strategi for synliggørelse af ambassadørgruppernes arbejde, gennem nyhedsbrevet Nyt fra BHK, Formidlingsavisen samt rammer for ambassadørers formidling på husenes personalemøder. Fortsætte arbejdet med nytænkning af konceptet for PUSsamtaler på baggrund af erfaringsopsamling i Ledelsesteamets efteruddannelse vedr. implementering af et kønsperspektiv på pædagogikken fortsættes ved: internt tilrettelagte uddannelsesdage studietur til en svensk daginstitution uddannelsesdag v/professor Dorthe Staunæs. Udarbejde strategi for systematisk sparring til de daglige ledere omkring rollen som tovholder for de 6 tværgående ambassadørgrupper, som arbejder med Fredensborg kommunes 6 fokusområder. Efteruddannelse af daglige ledere med Vil, kan, skal. Simultator Formålet er at understøtte ledernes arbejde ift. medarbejdernes udøvelse af balancen mellem selvstændige vurderinger ift. konkrete børn og overholdelse af fælles regler og retningslinjer. Implementere den nye pædagoguddannelse med opdatering af praktikstedsbeskrivelser samt pædagogers deltagelse i praktikvejlederuddannelse. Udarbejde strategi for kompetenceudvikling og videndeling på tværs af BHK: Indsamle viden om behovet Foreslå aktiviteter til at imødekomme eksisterende behov, fx gennem tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsdage ud fra interesseområder, hvor børn og medarbejdere kan deltage på tværs. Inddrage udgivelsen af det månedlige nyhedsbrev, Nyt fra BHK, samt den interne avis, Formidlingsavisen, i processen med at etablere en fælles forståelse af Marts Juni Alle daglige ledere Alle daglige ledere, områdeleder, Alle daglige ledere Mette F. Andersen, afdelingsleder MED-udvalget

4 professionsidentiteten. De 6 tværgående ambassadørgrupper arbejder med fælles aftalte aktionslæringsforløb, som fremlægges på Formidlingskonferencen. Udarbejde strategi for introduktion af nye medarbejdere til Børnehusene Kokkedal. Hele Nov. Alle daglige ledere Ambassadører Ambassadører 2. mål: At fortsætte processen med at implementere Fredensborg Kommunes læringsstrategi gennem systematisk målsætning for læring og progression i børnenes udvikling systematisk målsætning for det enkelte barns læringsparathed i forhold til skolestart fastholdelse og videreudvikling af et alsidigt læringsmiljø. Baggrund: Videreføre foregående års arbejde med udarbejdelse og implementering af læringsstrategien samt arbejdet med Find børnene. Afsæt i kommunens læringsstrategi for , kommunens kvalitetsparametre for arbejdet med læring samt kommunens ledetråde om Udvikling og læring samt I samspil med borgeren. At alle medarbejdere arbejder systematisk med at tilrettelægge de bedste betingelser for det enkelte barns læring, trivsel og udvikling gennem fælles vedtagne metoder. At understøtte ethvert barns potentialer for udvikling og læring. Studietur til Lichfield, UK med besøg i to preschools med status som outstanding i det engelske tilsynssystem. Formålet er at hente inspiration til arbejdet med at understøtte det enkelte barns udvikling og læring gennem metoder til synlig læring. 5. februar, områdeleder Barnets bog færdiggøres. Maj Læringsgruppen Synliggøre Læringsgruppens arbejde overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Gruppen er ansvarlig for at lave et indlæg til Nyt fra BHK i juni om Barnets bog. Juni Udarbejde en implementeringsstrategi for arbejdet med kommunens fastlagte mestringsmål for 0-3 årige børn. Udarbejde en fælles strategi for arbejdet med dokumentation, hvor der tænkes i en optimering af kvaliteten på dokumentationens tre niveauer: personalerefleksion, forældreorientering/-tryghed samt børnenes mulighed for dialog om deres institutionsliv. Udvikle metode til inddragelse af børns synspunkter på deres dagligdag i institutionen gennem børnesamtaler. Igangsætte forsøg med metoden for de ældste børnehavebørn. Fortsat arbejde på et mere systematisk samarbejde med Kokkedal Cafébibliotek og Nivå bibliotek mhp. at sikre, at alle børn i området får kendskab til bibliotekernes tilbud. I samarbejde mellem pædagoger og bibliotekarer planlægge pædagogiske forløb for børn på tværs af BHK, hvor læsning af udvalgte bøger kædes sammen med kontinuerlige besøg på biblioteket og bygger videre på børnenes kendskab til bøgerne gennem oplæg, leg, teater og forældreinvolvering. Kobles til Årshjulstemaerne. Påbegynde udarbejdelsen af ny områdelæreplan for Endnu ikke fastlagt Ultimo Ultimo Esma Basic, daglig leder Læringsgruppen Alle daglige ledere Læringsgruppen Læringsgruppen Tina Nielsen, daglig leder Læringsgruppen

5 3. mål: At videreudvikle et forældresamarbejde, hvor forældrene i så høj grad som muligt inddrages som aktiv ressource ift. det pædagogiske arbejde omkring deres barns trivsel, læring og sociale fællesskaber. Baggrund: Kommunens kvalitetsparametre vedrørende Fornyet forældresamarbejde samt kommunens strategiske temaer I mødet med borgeren og I samspil med borgeren At der på tværs af Børnehusene Kokkedal nytænkes i forhold til at opnå en fælles strategi for højere grad af forældreinddragelse. At forældrene indgår som medansvarlige for både deres eget barns og den samlede børnegruppes sociale trivsel i BHK. At understøtte forældres tænkning om, at når man vælger Børnehusene Kokkedal, vælger man også at lade sit barn indgå i et gensidigt forpligtende socialt fællesskab. Inddrage forældrerepræsentanter fra Områdebestyrelsen i 19. januar, processen omkring udarbejdelse af årsplanen for -16. områdeleder Udvikle ny ramme for firkantssamtaler. Udvikle et fælles koncept for forældresamtalers rammer og indhold i BHK. Der tages afsæt i opsporingsmodellen og Områdebestyrelsens ønske om mere systematik omkring trivselssamtaler og opfølgningen på disse: udarbejde fælles forpligtende retningslinjer for personalets rolle og ansvar formulere fælles forventninger til forældres rolle og ansvar udvikle metode til inddragelse af børneperspektivet. Udvikle koncept for forældresamtaler før barnet begynder i Marts 2016 Maj Maj, daglig leder Kirsten Birkving, skoleleder Kokkedal skole, vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Udarbejde reklamepjece med præsentation af BHK Udgivelse af en Formidlingsavis målrettet forældre. Maj Fastholde mødregrupper. Undersøge muligheden for en stand på Formidlingskonferencen. Udvikling af koncept for kontaktforældre på baggrund af Børneengens erfaringer med forældreambassadører. Arbejde for fastholdelse af nuværende ambassadører. Undersøge muligheden for en stand på Formidlingskonferencen. Synliggøre arbejdet i Gruppen for Fornyet forældresamarbejde overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Levere input til Nyt fra BHK i marts som optakt til Kick off. Fortsætte processen med kvalificering af dokumentation målrettet forældre gennem udarbejdelse af en kommunikationsstrategi mhp. konsekvent kommunikation: afklaring af pædagogiske formål med dokumentationen undersøgelse af forældres forventninger til dokumentationen Oktober Marts Alle daglige ledere

6 formulere fælles strategi for anvendelsen af nyt kommunikationssystem, inkl. formål og omfang af tekst placering af ansvar for, hvem der dokumenterer hvornår. Nytænkning af forældremøder og forældrearrangementer version 2.0, så disse i højere grad målrettes forældrenes aktuelle behov. Fx kan tænkes mere på tværs, afholdes forældremøder målrettet forældre til vuggestuebørn eller kommende skolestartere, DGV kan inddrages, nudging afprøves osv. Områdebestyrelsen Afvikle spiseaftener for 4-5 års grupperne med forældre. Sept. Camilla L. Rasmussen Afprøve afvikling af forældremøder i kombination med spiseaftener. Evt. arrangere fællespasning/aktiviteter for medbragte børn under mødet. Ultimo Områdebestyrelsen Udarbejde kodeks for forældresamarbejde. Udarbejdelse af en ABC om Børnehusene Kokkedal målrettet nye forældre med information om fx Årshjul, DGV, dialogisk læsning og forpligtende fællesskaber. Samarbejde omkring en forældregruppes initiativ til udarbejdelsen af en pjece fra forældre til forældre. Oprette facebook profil for BHK. Udarbejde beskrivelse af formål og kodeks for anvendelse af siden. Forældrene inviteres til Formidlingskonferencen, hvor indholdet skal have et forældreperspektiv. Rikke Bille inviteres som oplægsholder om emnet Fri for mobberi med fokus på forældres indflydelse og ansvar ift. børnemiljøet. Muligheden for at arrangere fælles pasning med aktiviteter for børn under Formidlingskonferencen undersøges. Oktober Ultimo Okt.-nov. August Områdebestyrelsen Områdebestyrelsen Vibe og Christian, bestyrelsesrepræsentanter Områdebestyrelsen 4. mål: Sikre lige deltagelsesmuligheder for alle børn Nytænke arbejdet med social inklusion i Børnehusene Kokkedal gennem videreførelse af udviklingsprojektet Ret til fællesskab. At Børnehusene Kokkedal kendetegnes ved, at alle børn indgår i meningsfulde og anerkendende fællesskaber. Baggrund: Videreføre områdeinstitutionens arbejde med praksisforankret inklusion i 2014 med afsæt i kommunens nye kvalitetsparametre for inklusionsarbejdet samt kommunens strategiske temaer I samspil med borgeren, I samarbejde med borgeren samt Udvikling og læring. At vi øger vores mulighed for at inkludere børn, der af forskellige årsager befinder sig i udsatte i positioner i de institutionelle fællesskaber At alle børn opnår lige deltagelsesmuligheder i aktiviteter og fællesskaber At alle medarbejdere integrerer et inklusionsperspektiv i deres praksis. Udarbejde oplæg til koncept og strategi for projektbeskrivelse til Ret til fællesskab 2.0. Marts Mette F. Andersen, afdelingsleder Søge puljemidler til realisering af Ret til fællesskab 2.0 i den pædagogiske praksis., Gennemføre udviklingsprojektet mhp. pædagogisk

7 udvikling i praksis bl.a. med inddragelse af narrative metoder. Koordineres med Find børnenes opsporingsmodel. Synliggøre Inklusionsgruppens arbejde overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Levere input til Nyt fra BHK i maj ifm. ansøgningen om Ret til fællesskab 2.0. Arbejde strategisk med forældreinddragelse med fokus på inklusion, bl.a. gennem styrket forældresamarbejde omkring børnenes sociale trivsel. (Se handlinger under 4. mål vedr. forældresamarbejde). Introducere brug af piktogrammer med både billede og tekst i alle huse mhp. at lade disse indgå som en integreret del af hverdagen til gavn for alle børn. Maj Mette F. Andersen Mette F. Andersen Inklusionsgruppen, daglig leder Mette F. Andersen Alle daglige ledere Ultimo Mette F. Andersen 5. mål: At alle børn sikres de bedste muligheder for at udfolde deres sproglige potentiale. Baggrund: De foregående års arbejde med at kvalificere indsatsen i forhold til børns sprog, kommunens kvalitetsparametre vedrørende sprog samt kommunens strategiske tema Udvikling og læring. At sprogarbejdet tilrettelægges differentieret og målrettet det enkelte barns udviklingszone. At der indarbejdes systematik i planlægning, udførelse og evaluering af de sproglige aktiviteter. At der kan dokumenteres en progression i det enkelte barns sproglige udvikling. At færre børn har behov for en særlig indsats omkring sproget ved skolestart. Etablere en gruppe medarbejdere, som skal lave Sproggruppen skovteater for børn fra hele BHK med emnet Klods Hans. Arbejdet med sprogtest videreudvikles: Lave skemaer, der viser, hvilken sprogindsats der skal udføres på baggrund af testen. Tina Nielsen, daglig leder Sproggruppen Arrangere møder, hvor medarbejderne i alle huse introduceres til skemaerne. Implementere Fredensborg Kommunes bogkanon Sept. Tina Nielsen Sproggaven. Udbrede Fasangårdens og Ådalens erfaringer fra arbejdet med Filur materialet til dialogisk læsning med de kommende skolestartere i alle huse. Synliggøre Sproggruppens arbejde overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Sproggruppen leverer input til Nyt fra BHK i august bl.a. med information om sprogkurset. Udarbejdelse af sprogkufferter, som medarbejdere i BHK kan låne fra et særligt sprogbibliotek. Indholdet baseres på de 4 sprogtemaer: produktivt sprog, receptivt sprog, lydlige kompetencer og kommunikative kompetencer. Der udarbejdes 1 kuffert for 0-3 år og 1 kuffert for 3-6 år. Der tilrettelægges og afvikles et internt sprogkursus for alle pædagoger i BHK. Fokus er udarbejdelse af handleplaner til brug for forældre. Disse koordineres med skabelonen for forældresamtaler. August August 2016 Tina Nielsen Tina Nielsen Sproggruppen Tina Nielsen Sproggruppen Tina Nielsen Afvikle sprogforsøg i Blomsterengens vuggestue med afprøvning af nye metoder: Tina Nielsen

8 På baggrund af sprogtest laves et kontrolforsøg med intensivt sprogfokus for de 1½-2½ årige børn: Der nedsættes en følgegruppe. Der udvikles arbejdskoncept og materiale til vuggestuen. Personalet modtager undervisning gennem forløbet. Der laves fokusgruppeinterview. Aftenkursus for alle medarbejdere ved Pia Thomsen, lektor, ph.d. ved Syddansk Universitet: Hjernens tidlige udvikling i forhold til sprogtilegnelse og tosprogethed. Udarbejdelse af sangkanon til BHK. Sangene udvælges, trykkes til alle huse med tekst og illustrationer samt indsynges på en cd. Sange og illustrationer skal repræsentere en variation af identifikationsmuligheder for alle børn, så der bl.a. tages højde for køn og etnicitet. Fortsat deltage i Center for Skole og Dagtilbuds samarbejde med Videncenter for integration omkring udviklingen af digitale apps til at supplere den pædagogiske praksis med sprogudviklingen af tosprogede børn, hvor dette vurderes relevant. Esma Basic, daglig leder 28. september December Forventet ultimo Tina Nielsen Sproggruppen Tina Nielsen 6. mål: At alle børn sikres de bedste muligheder for et sundt og aktivt liv. Baggrund: Kommunens kvalitetsparametre vedrørende Et sundt og aktivt liv, kommunens målsætning om at alle børn skal have pulsen op 1 time dagligt samt kommunens strategiske tema I samspil med borgeren og Udvikling og læring. At Børnehusene Kokkedals bevægelsespolitik afspejles i alle huses praksis, herunder at alle børn får pulsen op mindst 1 time dagligt. At alle børn dagligt deltager i alsidige bevægelsesaktiviteter på baggrund af lyst. Kokkedal Fritidsklub får tilknyttet to ungarbejdere med baggrunde indenfor elitesport. Disse indgår hver anden mandag og fredag i sports- og bevægelsesaktiviteter med Fra uge 8 Peter S. Jeppesen, afdelingsleder børnene. Dansens dag. Pouneh underviser i de enkelte huse i 29. april Pouneh Rajai dansen, så alle kan den på Dansens dag. Yogaforløb for de 5-årige børn. Uge Rytmikforløb for de 3-årige børn. Uge Der præciseres en strategi for planlægning og opfølgning på husenes arbejde med at sikre, at alle børn er fysisk aktive mindst 1 time dagligt i overensstemmelse med kommunens mål og BHK s bevægelsespolitik. Synliggøre arbejdet i Gruppen for Et sundt og aktivt liv overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Levere input til Nyt fra BHK i september ifm. Sundhedsugen og yoga opstart. Sundhedsuge Kokkedal uge 41 med bevægelsesaktiviteter i alle huse samt fælles event for de 0-6 årige på Græstedgård. Tilrettelægges i samarbejde med Kokkedal på vej og Kokkedal skole. Kokkedal Fritidshjem og klub afholder i Sept. Uge 41 Pædagog (afventer), daglig leder Pædagog (Afventer)

9 Rekord-uge og udarbejder en egen Rekord-bog. Tilpasse BHK bevægelsespolitik til 6-13 års området i samarbejde med Kokkedal Skole 7. mål: At digitalisering indgår som en integreret og kvalificerende del af pædagogikken. Baggrund: Målet bygger videre på de foregående to års arbejde med digitalisering med afsæt i kommunens kvalitetsparametre vedrørende digitalisering samt kommunens strategiske tema Udvikling og læring. At vores arbejde med børnedigitalisering systematiseres og synliggøres. At vi opnår en reflekteret bevidsthed om digitale mediers pædagogiske anvendelighed og relevans i forhold til læreplanstemaerne. At det pædagogiske personale opkvalificeres på området via undervisning, faglig sparring og fælles systematisk refleksion. At forældre oplever vores arbejde med digitalisering som synligt og relevant. Fortsætte arbejdet med at implementere en børnedigital kultur med inddragelse af digitale medier som pædagogisk læring. Herunder fortsættes processen med at afklare, hvornår og hvordan det er relevant at digitalisere børns læreprocesser, så brugen sker ud fra definerede Lajla Jørgensen, daglig leder Peter S. Jeppesen, superbruger læringsmål og fælles reflekterede retningslinjer. Udarbejdelse og implementering af digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsgruppen Synliggøre Digitaliseringsgruppens arbejde overfor de enkelte huse samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Levere input til BHK Nyt i april Lajla Jørgensen Digitaliseringsgruppen mhp. at hjælpe ibrugtagningen af de digitale indkøb godt på vej. April Implementere brugen af de digitale indkøb i alle huse. Digitaliseringsgruppen Deltage i KL projektet Dannelse i en digital og global Lajla Jørgensen verden. Implementere Instagram som kommunikations- og Peter S. Jeppesen dokumentationsplatform i klubben. Afvikling af internt uddannelsesforløb i brug af digitale medier Lajla Jørgensen Digitaliseringsgruppen 8. mål: Kvalificere den pædagogiske praksis gennem implementering af et kønsperspektiv. Baggrund: Målet bygger videre på BHK s deltagelse i udviklingsprojektet et Attraktivt arbejdsfelt for alle, som løber i perioden december 2013 til juni. Målet tager afsæt i kommunens strategiske tema Udvikling og læring. At flere handlinger end tidligere sker på et reflekteret grundlag i den daglige praksis. At alle medarbejdere opnår en større bevidsthed om kønsforståelsers betydning i pædagogisk planlægning, samvær med børn og forældre, evaluering og samarbejde. At alle medarbejdere bliver bevidste om kønsforståelsers indvirkning på børns udviklingsog læringsmuligheder. Videndeling gennem deltagelse i midtvejsseminar afholdt Januar af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale,

10 forhold i Fredericia. Udarbejde strategi for forankring af indholdet fra uddannelsesforløbet Forskelskraft. Udvikle og formidle metoder til forankring af kønsperspektivet i den pædagogiske praksis. Igangsætte eksperimenter i praksis på tværs af husene med inddragelse af metoder fra udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt for alle. Fortsætte efteruddannelse af daglige ledere med intern tilrettelagt undervisning samt undervisning ved professor Dorte Staunæs. Afprøve tilknytningen af en konsulent for læring, diversitet og køn i løntilskudsordning. Udvikle strategi for forældreorientering vedrørende kønsperspektivets relevans for pædagogikken. Synliggøre ambassadørgruppens arbejde ved personalemøder i husene, indlæg i nyhedsbrevet Nyt fra BHK og Formidlingsavisen. Levere input til Nyt fra BHK i juni ifm. afrunding af udviklingsprojektet. Fortsat samarbejde med studerende fra RUC for et udefrakommende blik på vores praksis. Indarbejde et kønsperspektiv i områdelæreplanen Marts Marts og efterår Dec maj 15 Juni Marts 2016 områdeleder, 9. mål: At udvikle og etablere en fælles pædagogisk arbejdsmetode for 0-3 års området i Børnehusene Kokkedal på baggrund af forskningsbaseret viden. Baggrund: Fredensborg Kommunes deltagelse i forskningsprojektet Barnet i Centrum i perioden februar 2013 til foråret, hvor Fasangården deltager, samt kommunens strategiske temaer I mødet med borgeren, I samspil med borgeren samt Udvikling og læring At forældre oplever, at den pædagogiske praksis for 0-3 års området er genkendelig i alle Børnehusene Kokkedals vuggestuer. At alle vuggestuepædagoger er fortrolige med og har en positiv retorik omkring teorien bag praksis. At vi på det enkelte vuggestuebarn kan mærke en tillid og åbenhed i forhold til nye udfordringer i barnets udvikling. At den tidlige indsats giver et mærkbart resultat i både børnehave og fritidshjem. Videndeling og formidling af erfaring fra Barnet i Centrum til andre vuggestuer i BHK. Afholde kick off for medarbejderne i alle vuggestuerne mhp. at videregive de erfaringer fra BIC, som er relevante i vuggestuepædagogikken marts BIC-gruppen Mette H. Jørgensen, afdelingsleder Lajla Jørgensen, daglig leder Esma Basic, daglig leder, områdeleder Lajla Jørgensen Koble indholdet fra det interne uddannelsesforløb Det gode møde sammen med erfaringerne fra BIC ved Mette H. Jørgensen

11 dialogmøder for alle medarbejdere på tværs. Jobswob, hvor pædagoger fra områdets øvrige vuggestuer skal i jobswob i Fasangården mhp. videndeling og formidling af erfaringerne fra Barnet i centrum. Afvikle temamøder målrettet forældre fra vuggestue og dagpleje. Temaer er fx søvn, mad, grænser. Afstemmes med Forældregruppens udvikling og planlægning af koncept for forældremøder i BHK. På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen udarbejdes en strategi for inddragelse af forældre i Årshjulstemaerne Lajla Jørgensen Mette H. Jørgensen BIC gruppen Esma Basic Mette H. Jørgensen Lajla Jørgensen 10. mål: At der sker en fortsat videreudvikling af aktiviteterne i Det grønne værksted (DGV) Aktiviteterne målrettes pædagogiske forløb for såvel børnegrupper på tværs af Børnehusene Kokkedal, børnegrupper fra andre institutioner samt skolegrupper. Inddrage vandlegestationen i aktiviteter med et pædagogisk perspektiv. Synliggørelse og videndeling omkring aktiviteterne i Det grønne værksted. At der udbydes aktiviteter i DGV gennem Skolen i virkeligheden. Baggrund: De seneste års gode erfaringer med løbende at videreudvikle aktiviteterne i DGV og at inddrage flere brugergrupper i brugen af disse samt kommunens strategiske tema I samspil med borgeren. At andre har lyst til at bruge tilbuddene i Det grønne værksted. At børn på tværs af Børnehusene Kokkedal har et kendskab og tilhørsforhold til Det grønne værksted. Udvikle aktiviteter til brug af den nye vandlegestation. Camilla L. Rasmussen, ansvarlig for DGV To medarbejdere deltager i Friluftsrådets 1-dags Maj-juni Camilla L. Rasmussen spirerkurser (ses på medlem.gronnespirer.dk). Der udarbejdes en pjece om aktiviteterne i DGV. Juni Camilla L. Rasmussen, Der udarbejdes en tekst til Skolen i virkeligheden om DGV. Juni Fortsat inddrage nye frivillige samt fastholde de tilknyttede Camilla L. Rasmussen 2 frivillige i aktiviteterne omkring DGV. Udarbejde ansøgning for at få tildelt Det grønne flag fra Friluftsrådet. Camilla L. Rasmussen 11. mål: Synliggøre den gode historie om Kokkedal Baggrund: Et faldende børnetal i kommunen kombineret med målrettet markedsføring ført af en selvejende institution i området samt institutionerne i Hørsholm fordrer, at Børnehusene Kokkedal går målrettet ind i kampen om borgerne med synliggørelse af vores ydelser og profil. Dette gør vi med afsæt i kommunens strategiske tema I samspil med borgeren. At den gode fortælling om BHK både opstår i og når ud til forældrene og lokalmiljøet. At vi fastholder BHK s status som tilvalgsinstitution. At vi fastholder børn og familier i BHK gennem hele barnets institutionsforløb.

12 Bringe de gode fortællinger om det pædagogiske arbejde i BHK i lokalaviserne., Fortsætte opdateringen af indholdet på BHK s hjemmeside med fokus på de gode historier. Reorganisere hjemmesiden mhp. målrettet formidling ifm. implementering af kommunens nye platform for hjemmesider. Kendes endnu ikke Gøre de gode historier til et tema i Formidlingsavisen. Maj og Synliggøre BHK s arbejde og profil ved den årlige Formidlingskonference. Inddrage oprettelsen af en facebook side i formidlingen af vores arbejde og profil. Deltagelse i Kokkedal Byfest, hvor forældre inviteres til markedsdag med boder og optræden fra børnene. Deltagelsen planlægges i samarbejde med lokale foreninger samt BHK s medarbejdere. Arrangere årlig middag til fordel for Danmarks Indsamlingen. nov. Nov. Ultimo 29. maj Januar og 2016, områdeleder, daglig leder Vibe og Christian bestyrelsesrepræsentanter Tina Nielsen Planlægningsgruppen Camilla L. Rasmussen, køkkenleder 12. mål: Organisering af Kokkedal Fritidshjem og klub som et fritidstilbud af høj kvalitet. Baggrund: De foregående års strukturændringer på Kokkedal Fritidshjem, åbningen af Kokkedal Fritidsklub i 2014 samt kommunens strategiske temaer I samspil med borgeren og I samarbejde med borgeren. At skabe trygge og overskuelige rammer for børn og forældre. At sikre en progression i de forpligtende fællesskaber. At skabe gode og trygge overgange mellem børnehave, fritidshjem og klub. Afvikle forældremøde med inddragelse og dialog om emnet: Hvordan sikrer vi, at Kokkedal Fritidshjem bliver endnu bedre? 2. februar Videreførelse og videreudvikling af de gode erfaringer med brobygningsforløb. Arbejde med børnene omkring dramaforløb, som munder ud i en fælles teaterforestilling, som fremvises for forældrene i juni. Overlevering af 1. maj gruppen ved samtaler mellem fritidshjemmet og Kokkedal skole. Fysisk opdeling af fritidshjemmet. Arbejdet udføres i flere etaper, hvor første etape skal være færdig 1. maj. Tilbyde forældre en overgangssamtale, når barnet skifter fra børnehave til fritidshjem. Udarbejde ny strategi for kommunikation med forældre ifm. børns skift fra børnehave til fritidshjem og fra fritidshjem til Maj og juni Juni August April, daglig leder Pædagog (afventer) Lisbeth Jensen, afd.leder Kokkedal Skole

13 klub. Herunder udvikle strategi for præsentation af fritidshjemmet samt udvikle strukturen for forældremøder. Oprette nye kombinationsstillinger for pædagoger med 20 timer i børnehave med skolestarterne, maj og juni måned på fuld tid samt eftermiddage på fritidshjemmet. Udbyde Klub 3 Aktiviteter, Klub 3 Besøgsdage og Klub 3 Events i Kokkedal Fritidsklub. Aktiviteterne målrettes 3. klasserne. Formålet er at skabe en tryg overgang fra fritidshjem til klub. Som forsøg oprette en kiosk i klubben, Den sunde kiosk, hvor børnene kan købe et sundt mellemmåltid og en sund snack. Børnene skal selv kunne åbne kiosken i samarbejde med en voksen. Videreudvikle de muligheder for ture, som klubben tilbyder. Fortsætte ture til svømmehal og skøjtehal, arrangere en bowlingtur. Undersøge mulighed for at arrangere en tur, hvor hele klubben tager af sted sammen til sommer. Deltage i Fredtoften Event for fritidshjem og klubber. Januar til april 12. juni, områdeleder Peter S. Jeppesen, afdelingsleder Pædagoger på fritidshjemmet Camilla L. Rasmussen, køkkenleder Peter S. Jeppesen Peter S. Jeppesen 13. mål: Implementere dagplejen i Børnehusene Kokkedal. Baggrund: Fra januar er Dagplejen i Kokkedal en del af Børnehusene Kokkedal. Det indledende samarbejde tager afsæt i kommunens strategiske tema I samspil med borgeren samt Udvikling og læring. At både dagplejen og Børnehusene Kokkedal oplever en god implementeringsproces. At dagplejen oplever at være og opleves som en ligeværdig del af områdeinstitutionen. At give børnene en god overgang ifm. børnehavestart. Igangsætte en proces, hvor dagplejens Legestue bliver en Maj Esma Basic, daglig leder naturlig del af Blomsterengens dagligdag. Lilian Mortensen, Inddrage dagplejen i beslutningsprocesser i BHK med repræsentation i MED-udvalget og Områdebestyrelsen samt deltagelse i personale- og forældremøder. Oprette dagplejen på BHK s hjemmeside med en egen side svarende til præsentationen af husene. Introducere dagplejen til de fælles retningslinjer, politikker, faciliteter og arrangementer i BHK, herunder fx Årshjul, Læreplan, Medarbejdermappe, Det grønne værksted, Sundhedsuge og Kokkedal byfest. Udarbejde læringsmål for dagplejen. Fra primo Februar dagplejepædagog Esma Basic, områdeleder, Esma Basic Lilian Mortensen Esma Basic 14. mål: Opdatering af medarbejderinformation. Baggrund: MED-udvalgets påbegyndte drøftelser i 2014, udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt med gentænkning af den pædagogiske kerneopgave, tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet i januar, medarbejderes påbegyndte deltagelse i førstehjælpskurser i 2014, nye retningslinjer vedr. hygiejne samt kommunens strategiske tema om Udvikling og læring

14 At gældende kodeks, politikker og informationsmateriale til enhver tid er opdaterede i forhold til interne behov og eksterne retningslinjer. At medarbejderne til enhver tid besidder nødvendig viden, indsigt og færdigheder ift. børn og voksnes sikkerhed og trivsel. At de forskellige typer information formidles på måder, så de bliver synlige og opleves let tilgængelige for alle medarbejdere. Udarbejde instruktioner vedr. arbejdsrelateret vold på Februar MED-udvalget baggrund af Arbejdstilsynets besøg jan.. Regelmæssigt formidle orientering fra MED-møderne i BHK Nyt og Formidlingsavisen. Gøre videreførelse af information gennem BHK Nyt til et fast punkt på MED-møderne ved at udarbejde en skabelon Primo marts MED-udvalget, for dagsordenen, hvor punktet er forhåndsindskrevet. Udarbejde kodeks for samarbejde og kommunikation. MED-udvalget Opdatering af BHK s Medarbejdermappe ud fra ny viden opnået gennem årets udviklingsprojekter Ret til fællesskab og Et attraktivt arbejdsfelt samt med inddragelse af nye fælles vedtagne kodeks, instruktioner og strategier. Førstehjælpskurser og brandbekæmpelseskurser for alle medarbejdere, enten basis eller supplerende kursus. Ultimo Esma Basic, daglig leder Udarbejde strategi for minimering af sygefravær. MED-udvalget Implementere ny hygiejnepolitik. Kendes ikke Tina Nielsen, daglig leder De hygiejneansvarlige Afrunding Vi henviser til Børnehusene Kokkedals områdelæreplan for uddybende beskrivelser af, hvordan de overordnede målsætninger skal indfries. På vores hjemmeside bornehusene-kokkkedal.dk kan desuden ses beskrivelser af institutionens igangværende indsatsområder.

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Strategi for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet i Albertslund Kommune 2010-2014 Tekst: Lone Ast, Lone Johansen, Frank

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere