Årsplan for Børnehusene Kokkedal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for Børnehusene Kokkedal"

Transkript

1 Årsplan for Børnehusene Kokkedal Periode: 2016 Hvem er vi? Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud til børn i alderen 0-13 år og består af institutionerne Fasangården, Græstedgård, Børneengen, Blomsterengen, Ådalen, Kokkedal Fritidshjem og klub samt Dagplejen i Kokkedal. Kokkedal er et socialt og etnisk sammensat område med sociale boligbyggerier og villakvarterer. Børnehusene Kokkedal modtager børn fra både meget ressourcestærke og meget ressourcesvage familier. Vi har plads til i alt 700 børn og er ca. 120 ansatte, inklusiv studerende og medarbejdere i løntilskudsansættelser. er områdeleder for institutionen. Udgangspunkt for Årsplanen De seneste års arbejde med at etablere en fælles forståelse af den pædagogiske professionsidentitet viderefører vi i med et særligt fokus på forældresamarbejdet. I 2014 udarbejdede vi gennem en demokratisk proces en fælles definition af den pædagogiske kerneopgave. I det kommende år har vi fokus på at forankre denne i praksis. Børnehusene Kokkedals kerneopgave er: At sikre alle børns deltagelse i meningsfulde og mangfoldige fællesskaber samt understøtte ethvert barns potentialer for udvikling og læring. Vi gennemførte i 2014 et internt uddannelsesforløb for alle pædagogiske medarbejdere. Forløbet var med til at skabe koblinger mellem forskningsbaseret viden og erfaringerne fra dagligdagen i Børnehusene Kokkedal. Nu står vi overfor opgaven med at forankre den nye fælles viden i den pædagogiske praksis i alle huse. Desuden skal erfaringerne fra vores deltagelse i forskningsprojektet Barnet i centrum nu udbredes til alle områdeinstitutionens vuggestuer samt dagplejen. Vi deltog i i udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt for alle, finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Forløbet afrundes i juni. Formålet med projektet er at udvide rummeligheden indenfor vores arbejdsfelt, så en mangfoldighed af mænd og kvinder kan identificere sig med pædagogprofessionen og 0-6 års området. Gennem efteruddannelse og metodeudvikling har vi igangsat refleksion over sammenhænge mellem kønsforståelser og pædagogisk kvalitet. Ved midtvejskonferencen i Fredericia i januar viste ministeriet stor interesse for vores tiltag. Fra BUPL s udviklingspulje fik vi i 2014 bevilget penge til projektet Ret til fællesskab, som handler om pædagogisk metodeudvikling og strategisk implementering af de nye metoder gennem efteruddannelse af samtlige pædagogiske medarbejdere. En vigtig del af udviklingsprojekterne er videndeling med andre institutioner og bred formidling af vores metoder og erfaringer. Dette ser vi som en god mulighed for at synliggøre vores praksis og for at udbrede de gode historier om Kokkedal. Arbejdet med begge udviklingsprojekter videreføres i. Fredensborg kommunes indførelse af kvalitetsparametre for 0-6 års området blev i 2014 anledning til en ny form for organisering i Børnehusene Kokkedal. Vi etablerede seks tværgående ambassadørgrupper, én for hvert af fokusområderne. Vi har således Læringsgruppen, Inklusionsgruppen, Gruppen for et Sundt og aktivt liv, Gruppen for Fornyet forældresamarbejde, Digitaliseringsgruppen og Sproggruppen. I grupperne udveksler medarbejderambassadører på tværs af husene, sammen med en ansvarlig leder, erfaringer og idéer og udvikler rammerne for inddragelse af kvalitetsparametrene i en løbende evaluering og udvikling af praksis. Derudover har vi som del af udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt for alle etableret en ambassadørgruppe, som har fokus på implementering af et kønsperspektiv i den pædagogiske praksis. Børnehusene Kokkedals Fælleskøkken overtog i 2014 kantinedriften på Kokkedal Skole samt dele af undervisningen i madkundskab for 7. klasserne. Vores arbejde med at etablere og fastholde en fælles faglig kultur, som understøtter den overordnede vision om, at Børnehusene Kokkedal skal være det bedste sted at være barn, er en fortløbende proces. I vil fokus i endnu højere grad end tidligere være på det professionelle forældresamarbejde og på forældrene som samarbejdspartnere. Gennem det seneste års arbejde har vi fået skærpet opmærksomheden på, hvor vi kan forbedre vores praksis, blandt andet gennem brugertilfredshedsundersøgelsen i efteråret. Her kom især synliggørelse af vores arbejde med børnedigitalisering og den fortsatte udvikling af organiseringen på fritidshjemmet i fokus.

2 MED-udvalget har indledt drøftelser af, hvad et kodeks for godt samarbejde og god kommunikation blandt medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse skal indebære. Tilsvarende besluttede Områdebestyrelsen i 2014, at der skal udarbejdes et kodeks for samarbejdet mellem forældre og personale. Disse opmærksomheder og initiativer fører vi ligeledes med os ind i Årsplanen for -16. Årsplanen tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes tre strategiske temaer: I mødet med borgeren I samspil med borgeren Udvikling og læring Årets mål og handlinger Årsplanens skitserede mål herunder udstikker den overordnede retning for det kommende års arbejde i Børnehusene Kokkedal. Vores hovedfokus for dette års arbejde er temaet Sammen om ansvaret fornyet forældresamarbejde. Med dette tema lægger vi op til en omfattende nytænkning af forældresamarbejdet. Herunder lægger vi op til at nytænke, hvordan forældrene kan inddrages i processen. En vigtig del af arbejdet med årets tema bliver forankringen af indholdet fra det interne uddannelsesforløb for alle medarbejdere, som blev gennemført i Vi har i år valgt at opstille mål på baggrund af planlagte initiativer i de syv tværgående ambassadørgrupper. På den måde ønsker vi at gøre Årsplanen og kommunens kvalitetsparametre nærværende og vedkommende i forhold til det igangværende arbejde. Når Læringsgruppen i efteråret påbegynder udarbejdelsen af den kommende områdelæreplan, vil kønsperspektivet blive en integreret del af alle øvrige fokusområder. Der vil derfor kun i eksistere en særskilt ambassadørgruppe med fokus på køn. Vil vi fortsat arbejde på at udbrede den gode historie om Kokkedal og derigennem støtte op om kommunens initiativ Fremtidens Fredensborg. Der er så meget godt at fortælle om det nærmiljø, som for børnene i Kokkedal udgør barndommens gade; skønne naturområder, sociale arrangementer, fællesskaber samt skole og dagtilbud af høj kvalitet. MED-udvalget og Områdebestyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af årsplanen. Som et dynamisk arbejdsredskab skal årsplanen fungere som omdrejningspunkt for delevalueringer af målsætningerne for årets arbejde. MED-udvalget og forældrerepræsentanter vil blive inviteret til at deltage i dette. Med udgangspunkt i læreplanen udarbejdes et fælles årshjul for områdeinstitutionen. Hvert hus uddyber med individuelle beskrivelser, hvordan det enkelte hus vil opfylde målene. Til dette planlægningsarbejde benyttes delvist forhåndsudfyldte TPL skemaer, hvor den forventede kobling til læreplansmålene fremgår. Endelig laver den enkelte pædagog beskrivelser af, hvordan arbejdet med læreplanstemaerne skal udmøntes i forhold til den konkrete børnegruppe, man er ansvarlig for. Således sikrer vi, at de overordnede og fælles pædagogiske mål tilpasses børnenes aktuelle og meget forskellige behov. Årshjulstemaerne i perioden maj til april 2016 er: Kokkedal min by, Genbrug, Demokrati i børnehøjde og Jul. Vi har opstillet mål på følgende områder: 1. Den pædagogiske professionsidentitet forankring 2. Læring 3. Fornyet forældresamarbejde nytænkning og inddragelse 4. Inklusion i praksis 5. Sprog 6. Et sundt og aktivt liv 7. Digitalisering 8. Et kønsperspektiv på pædagogikken 9. Etablere fælles forskningsbaseret pædagogisk arbejdsmetode på 0-3 års området 10. Videreudvikling af Det grønne værksted 11. Udbrede den gode historie om Kokkedal 12. Kokkedal Fritidshjem og klub 13. Implementere dagplejen i Børnehusene Kokkedal 14. Opdatering af medarbejderrinformation I beskrivelserne af de handlinger, der skal føre til indfrielse af målene, benævnes Børnehusene Kokkedal med forkortelsen BHK. Evalueringen af Årsplanen vil tage udgangspunkt i de opstillede succeskriterier.

3 1. mål: Forankre den fælles forståelse af den pædagogiske professionsidentitet i hele medarbejdergruppen. Baggrund: Videreførelse af sidste års definition af den pædagogiske kerneopgave samt kommunens strategiske temaer om Udvikling og læring. At alle medarbejdere har en klar og fælles forståelse af, hvad der i Børnehusene Kokkedal kendetegner den pædagogiske professionsidentitet. At der ses en sammenhæng mellem vores forståelse af den pædagogiske professionsidentitet og den pædagogiske praksis i Børnehusene Kokkedal. At vi både internt og udadtil klart kan formidle den pædagogiske professionsidentitet, som Børnehusene Kokkedal repræsenterer. Igangsætte proces til tydeliggørelse af vores målsætninger og refleksioner vedr. den pædagogiske opgave i hverdagens rutiner samt i forhold til børnekulturen. I dette arbejde inddrages bl.a. delvist forhåndsudfyldte TPL skemaer. Forankring af indholdet fra internt uddannelsesforløb gennemført i (Se handlinger under målene for de enkelte fokusområder). Udarbejde strategi for synliggørelse af ambassadørgruppernes arbejde, gennem nyhedsbrevet Nyt fra BHK, Formidlingsavisen samt rammer for ambassadørers formidling på husenes personalemøder. Fortsætte arbejdet med nytænkning af konceptet for PUSsamtaler på baggrund af erfaringsopsamling i Ledelsesteamets efteruddannelse vedr. implementering af et kønsperspektiv på pædagogikken fortsættes ved: internt tilrettelagte uddannelsesdage studietur til en svensk daginstitution uddannelsesdag v/professor Dorthe Staunæs. Udarbejde strategi for systematisk sparring til de daglige ledere omkring rollen som tovholder for de 6 tværgående ambassadørgrupper, som arbejder med Fredensborg kommunes 6 fokusområder. Efteruddannelse af daglige ledere med Vil, kan, skal. Simultator Formålet er at understøtte ledernes arbejde ift. medarbejdernes udøvelse af balancen mellem selvstændige vurderinger ift. konkrete børn og overholdelse af fælles regler og retningslinjer. Implementere den nye pædagoguddannelse med opdatering af praktikstedsbeskrivelser samt pædagogers deltagelse i praktikvejlederuddannelse. Udarbejde strategi for kompetenceudvikling og videndeling på tværs af BHK: Indsamle viden om behovet Foreslå aktiviteter til at imødekomme eksisterende behov, fx gennem tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsdage ud fra interesseområder, hvor børn og medarbejdere kan deltage på tværs. Inddrage udgivelsen af det månedlige nyhedsbrev, Nyt fra BHK, samt den interne avis, Formidlingsavisen, i processen med at etablere en fælles forståelse af Marts Juni Alle daglige ledere Alle daglige ledere, områdeleder, Alle daglige ledere Mette F. Andersen, afdelingsleder MED-udvalget

4 professionsidentiteten. De 6 tværgående ambassadørgrupper arbejder med fælles aftalte aktionslæringsforløb, som fremlægges på Formidlingskonferencen. Udarbejde strategi for introduktion af nye medarbejdere til Børnehusene Kokkedal. Hele Nov. Alle daglige ledere Ambassadører Ambassadører 2. mål: At fortsætte processen med at implementere Fredensborg Kommunes læringsstrategi gennem systematisk målsætning for læring og progression i børnenes udvikling systematisk målsætning for det enkelte barns læringsparathed i forhold til skolestart fastholdelse og videreudvikling af et alsidigt læringsmiljø. Baggrund: Videreføre foregående års arbejde med udarbejdelse og implementering af læringsstrategien samt arbejdet med Find børnene. Afsæt i kommunens læringsstrategi for , kommunens kvalitetsparametre for arbejdet med læring samt kommunens ledetråde om Udvikling og læring samt I samspil med borgeren. At alle medarbejdere arbejder systematisk med at tilrettelægge de bedste betingelser for det enkelte barns læring, trivsel og udvikling gennem fælles vedtagne metoder. At understøtte ethvert barns potentialer for udvikling og læring. Studietur til Lichfield, UK med besøg i to preschools med status som outstanding i det engelske tilsynssystem. Formålet er at hente inspiration til arbejdet med at understøtte det enkelte barns udvikling og læring gennem metoder til synlig læring. 5. februar, områdeleder Barnets bog færdiggøres. Maj Læringsgruppen Synliggøre Læringsgruppens arbejde overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Gruppen er ansvarlig for at lave et indlæg til Nyt fra BHK i juni om Barnets bog. Juni Udarbejde en implementeringsstrategi for arbejdet med kommunens fastlagte mestringsmål for 0-3 årige børn. Udarbejde en fælles strategi for arbejdet med dokumentation, hvor der tænkes i en optimering af kvaliteten på dokumentationens tre niveauer: personalerefleksion, forældreorientering/-tryghed samt børnenes mulighed for dialog om deres institutionsliv. Udvikle metode til inddragelse af børns synspunkter på deres dagligdag i institutionen gennem børnesamtaler. Igangsætte forsøg med metoden for de ældste børnehavebørn. Fortsat arbejde på et mere systematisk samarbejde med Kokkedal Cafébibliotek og Nivå bibliotek mhp. at sikre, at alle børn i området får kendskab til bibliotekernes tilbud. I samarbejde mellem pædagoger og bibliotekarer planlægge pædagogiske forløb for børn på tværs af BHK, hvor læsning af udvalgte bøger kædes sammen med kontinuerlige besøg på biblioteket og bygger videre på børnenes kendskab til bøgerne gennem oplæg, leg, teater og forældreinvolvering. Kobles til Årshjulstemaerne. Påbegynde udarbejdelsen af ny områdelæreplan for Endnu ikke fastlagt Ultimo Ultimo Esma Basic, daglig leder Læringsgruppen Alle daglige ledere Læringsgruppen Læringsgruppen Tina Nielsen, daglig leder Læringsgruppen

5 3. mål: At videreudvikle et forældresamarbejde, hvor forældrene i så høj grad som muligt inddrages som aktiv ressource ift. det pædagogiske arbejde omkring deres barns trivsel, læring og sociale fællesskaber. Baggrund: Kommunens kvalitetsparametre vedrørende Fornyet forældresamarbejde samt kommunens strategiske temaer I mødet med borgeren og I samspil med borgeren At der på tværs af Børnehusene Kokkedal nytænkes i forhold til at opnå en fælles strategi for højere grad af forældreinddragelse. At forældrene indgår som medansvarlige for både deres eget barns og den samlede børnegruppes sociale trivsel i BHK. At understøtte forældres tænkning om, at når man vælger Børnehusene Kokkedal, vælger man også at lade sit barn indgå i et gensidigt forpligtende socialt fællesskab. Inddrage forældrerepræsentanter fra Områdebestyrelsen i 19. januar, processen omkring udarbejdelse af årsplanen for -16. områdeleder Udvikle ny ramme for firkantssamtaler. Udvikle et fælles koncept for forældresamtalers rammer og indhold i BHK. Der tages afsæt i opsporingsmodellen og Områdebestyrelsens ønske om mere systematik omkring trivselssamtaler og opfølgningen på disse: udarbejde fælles forpligtende retningslinjer for personalets rolle og ansvar formulere fælles forventninger til forældres rolle og ansvar udvikle metode til inddragelse af børneperspektivet. Udvikle koncept for forældresamtaler før barnet begynder i Marts 2016 Maj Maj, daglig leder Kirsten Birkving, skoleleder Kokkedal skole, vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Udarbejde reklamepjece med præsentation af BHK Udgivelse af en Formidlingsavis målrettet forældre. Maj Fastholde mødregrupper. Undersøge muligheden for en stand på Formidlingskonferencen. Udvikling af koncept for kontaktforældre på baggrund af Børneengens erfaringer med forældreambassadører. Arbejde for fastholdelse af nuværende ambassadører. Undersøge muligheden for en stand på Formidlingskonferencen. Synliggøre arbejdet i Gruppen for Fornyet forældresamarbejde overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Levere input til Nyt fra BHK i marts som optakt til Kick off. Fortsætte processen med kvalificering af dokumentation målrettet forældre gennem udarbejdelse af en kommunikationsstrategi mhp. konsekvent kommunikation: afklaring af pædagogiske formål med dokumentationen undersøgelse af forældres forventninger til dokumentationen Oktober Marts Alle daglige ledere

6 formulere fælles strategi for anvendelsen af nyt kommunikationssystem, inkl. formål og omfang af tekst placering af ansvar for, hvem der dokumenterer hvornår. Nytænkning af forældremøder og forældrearrangementer version 2.0, så disse i højere grad målrettes forældrenes aktuelle behov. Fx kan tænkes mere på tværs, afholdes forældremøder målrettet forældre til vuggestuebørn eller kommende skolestartere, DGV kan inddrages, nudging afprøves osv. Områdebestyrelsen Afvikle spiseaftener for 4-5 års grupperne med forældre. Sept. Camilla L. Rasmussen Afprøve afvikling af forældremøder i kombination med spiseaftener. Evt. arrangere fællespasning/aktiviteter for medbragte børn under mødet. Ultimo Områdebestyrelsen Udarbejde kodeks for forældresamarbejde. Udarbejdelse af en ABC om Børnehusene Kokkedal målrettet nye forældre med information om fx Årshjul, DGV, dialogisk læsning og forpligtende fællesskaber. Samarbejde omkring en forældregruppes initiativ til udarbejdelsen af en pjece fra forældre til forældre. Oprette facebook profil for BHK. Udarbejde beskrivelse af formål og kodeks for anvendelse af siden. Forældrene inviteres til Formidlingskonferencen, hvor indholdet skal have et forældreperspektiv. Rikke Bille inviteres som oplægsholder om emnet Fri for mobberi med fokus på forældres indflydelse og ansvar ift. børnemiljøet. Muligheden for at arrangere fælles pasning med aktiviteter for børn under Formidlingskonferencen undersøges. Oktober Ultimo Okt.-nov. August Områdebestyrelsen Områdebestyrelsen Vibe og Christian, bestyrelsesrepræsentanter Områdebestyrelsen 4. mål: Sikre lige deltagelsesmuligheder for alle børn Nytænke arbejdet med social inklusion i Børnehusene Kokkedal gennem videreførelse af udviklingsprojektet Ret til fællesskab. At Børnehusene Kokkedal kendetegnes ved, at alle børn indgår i meningsfulde og anerkendende fællesskaber. Baggrund: Videreføre områdeinstitutionens arbejde med praksisforankret inklusion i 2014 med afsæt i kommunens nye kvalitetsparametre for inklusionsarbejdet samt kommunens strategiske temaer I samspil med borgeren, I samarbejde med borgeren samt Udvikling og læring. At vi øger vores mulighed for at inkludere børn, der af forskellige årsager befinder sig i udsatte i positioner i de institutionelle fællesskaber At alle børn opnår lige deltagelsesmuligheder i aktiviteter og fællesskaber At alle medarbejdere integrerer et inklusionsperspektiv i deres praksis. Udarbejde oplæg til koncept og strategi for projektbeskrivelse til Ret til fællesskab 2.0. Marts Mette F. Andersen, afdelingsleder Søge puljemidler til realisering af Ret til fællesskab 2.0 i den pædagogiske praksis., Gennemføre udviklingsprojektet mhp. pædagogisk

7 udvikling i praksis bl.a. med inddragelse af narrative metoder. Koordineres med Find børnenes opsporingsmodel. Synliggøre Inklusionsgruppens arbejde overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Levere input til Nyt fra BHK i maj ifm. ansøgningen om Ret til fællesskab 2.0. Arbejde strategisk med forældreinddragelse med fokus på inklusion, bl.a. gennem styrket forældresamarbejde omkring børnenes sociale trivsel. (Se handlinger under 4. mål vedr. forældresamarbejde). Introducere brug af piktogrammer med både billede og tekst i alle huse mhp. at lade disse indgå som en integreret del af hverdagen til gavn for alle børn. Maj Mette F. Andersen Mette F. Andersen Inklusionsgruppen, daglig leder Mette F. Andersen Alle daglige ledere Ultimo Mette F. Andersen 5. mål: At alle børn sikres de bedste muligheder for at udfolde deres sproglige potentiale. Baggrund: De foregående års arbejde med at kvalificere indsatsen i forhold til børns sprog, kommunens kvalitetsparametre vedrørende sprog samt kommunens strategiske tema Udvikling og læring. At sprogarbejdet tilrettelægges differentieret og målrettet det enkelte barns udviklingszone. At der indarbejdes systematik i planlægning, udførelse og evaluering af de sproglige aktiviteter. At der kan dokumenteres en progression i det enkelte barns sproglige udvikling. At færre børn har behov for en særlig indsats omkring sproget ved skolestart. Etablere en gruppe medarbejdere, som skal lave Sproggruppen skovteater for børn fra hele BHK med emnet Klods Hans. Arbejdet med sprogtest videreudvikles: Lave skemaer, der viser, hvilken sprogindsats der skal udføres på baggrund af testen. Tina Nielsen, daglig leder Sproggruppen Arrangere møder, hvor medarbejderne i alle huse introduceres til skemaerne. Implementere Fredensborg Kommunes bogkanon Sept. Tina Nielsen Sproggaven. Udbrede Fasangårdens og Ådalens erfaringer fra arbejdet med Filur materialet til dialogisk læsning med de kommende skolestartere i alle huse. Synliggøre Sproggruppens arbejde overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Sproggruppen leverer input til Nyt fra BHK i august bl.a. med information om sprogkurset. Udarbejdelse af sprogkufferter, som medarbejdere i BHK kan låne fra et særligt sprogbibliotek. Indholdet baseres på de 4 sprogtemaer: produktivt sprog, receptivt sprog, lydlige kompetencer og kommunikative kompetencer. Der udarbejdes 1 kuffert for 0-3 år og 1 kuffert for 3-6 år. Der tilrettelægges og afvikles et internt sprogkursus for alle pædagoger i BHK. Fokus er udarbejdelse af handleplaner til brug for forældre. Disse koordineres med skabelonen for forældresamtaler. August August 2016 Tina Nielsen Tina Nielsen Sproggruppen Tina Nielsen Sproggruppen Tina Nielsen Afvikle sprogforsøg i Blomsterengens vuggestue med afprøvning af nye metoder: Tina Nielsen

8 På baggrund af sprogtest laves et kontrolforsøg med intensivt sprogfokus for de 1½-2½ årige børn: Der nedsættes en følgegruppe. Der udvikles arbejdskoncept og materiale til vuggestuen. Personalet modtager undervisning gennem forløbet. Der laves fokusgruppeinterview. Aftenkursus for alle medarbejdere ved Pia Thomsen, lektor, ph.d. ved Syddansk Universitet: Hjernens tidlige udvikling i forhold til sprogtilegnelse og tosprogethed. Udarbejdelse af sangkanon til BHK. Sangene udvælges, trykkes til alle huse med tekst og illustrationer samt indsynges på en cd. Sange og illustrationer skal repræsentere en variation af identifikationsmuligheder for alle børn, så der bl.a. tages højde for køn og etnicitet. Fortsat deltage i Center for Skole og Dagtilbuds samarbejde med Videncenter for integration omkring udviklingen af digitale apps til at supplere den pædagogiske praksis med sprogudviklingen af tosprogede børn, hvor dette vurderes relevant. Esma Basic, daglig leder 28. september December Forventet ultimo Tina Nielsen Sproggruppen Tina Nielsen 6. mål: At alle børn sikres de bedste muligheder for et sundt og aktivt liv. Baggrund: Kommunens kvalitetsparametre vedrørende Et sundt og aktivt liv, kommunens målsætning om at alle børn skal have pulsen op 1 time dagligt samt kommunens strategiske tema I samspil med borgeren og Udvikling og læring. At Børnehusene Kokkedals bevægelsespolitik afspejles i alle huses praksis, herunder at alle børn får pulsen op mindst 1 time dagligt. At alle børn dagligt deltager i alsidige bevægelsesaktiviteter på baggrund af lyst. Kokkedal Fritidsklub får tilknyttet to ungarbejdere med baggrunde indenfor elitesport. Disse indgår hver anden mandag og fredag i sports- og bevægelsesaktiviteter med Fra uge 8 Peter S. Jeppesen, afdelingsleder børnene. Dansens dag. Pouneh underviser i de enkelte huse i 29. april Pouneh Rajai dansen, så alle kan den på Dansens dag. Yogaforløb for de 5-årige børn. Uge Rytmikforløb for de 3-årige børn. Uge Der præciseres en strategi for planlægning og opfølgning på husenes arbejde med at sikre, at alle børn er fysisk aktive mindst 1 time dagligt i overensstemmelse med kommunens mål og BHK s bevægelsespolitik. Synliggøre arbejdet i Gruppen for Et sundt og aktivt liv overfor de enkelte huse på personalemøder samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Levere input til Nyt fra BHK i september ifm. Sundhedsugen og yoga opstart. Sundhedsuge Kokkedal uge 41 med bevægelsesaktiviteter i alle huse samt fælles event for de 0-6 årige på Græstedgård. Tilrettelægges i samarbejde med Kokkedal på vej og Kokkedal skole. Kokkedal Fritidshjem og klub afholder i Sept. Uge 41 Pædagog (afventer), daglig leder Pædagog (Afventer)

9 Rekord-uge og udarbejder en egen Rekord-bog. Tilpasse BHK bevægelsespolitik til 6-13 års området i samarbejde med Kokkedal Skole 7. mål: At digitalisering indgår som en integreret og kvalificerende del af pædagogikken. Baggrund: Målet bygger videre på de foregående to års arbejde med digitalisering med afsæt i kommunens kvalitetsparametre vedrørende digitalisering samt kommunens strategiske tema Udvikling og læring. At vores arbejde med børnedigitalisering systematiseres og synliggøres. At vi opnår en reflekteret bevidsthed om digitale mediers pædagogiske anvendelighed og relevans i forhold til læreplanstemaerne. At det pædagogiske personale opkvalificeres på området via undervisning, faglig sparring og fælles systematisk refleksion. At forældre oplever vores arbejde med digitalisering som synligt og relevant. Fortsætte arbejdet med at implementere en børnedigital kultur med inddragelse af digitale medier som pædagogisk læring. Herunder fortsættes processen med at afklare, hvornår og hvordan det er relevant at digitalisere børns læreprocesser, så brugen sker ud fra definerede Lajla Jørgensen, daglig leder Peter S. Jeppesen, superbruger læringsmål og fælles reflekterede retningslinjer. Udarbejdelse og implementering af digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsgruppen Synliggøre Digitaliseringsgruppens arbejde overfor de enkelte huse samt i Nyt fra BHK og/eller Formidlingsavisen. Levere input til BHK Nyt i april Lajla Jørgensen Digitaliseringsgruppen mhp. at hjælpe ibrugtagningen af de digitale indkøb godt på vej. April Implementere brugen af de digitale indkøb i alle huse. Digitaliseringsgruppen Deltage i KL projektet Dannelse i en digital og global Lajla Jørgensen verden. Implementere Instagram som kommunikations- og Peter S. Jeppesen dokumentationsplatform i klubben. Afvikling af internt uddannelsesforløb i brug af digitale medier Lajla Jørgensen Digitaliseringsgruppen 8. mål: Kvalificere den pædagogiske praksis gennem implementering af et kønsperspektiv. Baggrund: Målet bygger videre på BHK s deltagelse i udviklingsprojektet et Attraktivt arbejdsfelt for alle, som løber i perioden december 2013 til juni. Målet tager afsæt i kommunens strategiske tema Udvikling og læring. At flere handlinger end tidligere sker på et reflekteret grundlag i den daglige praksis. At alle medarbejdere opnår en større bevidsthed om kønsforståelsers betydning i pædagogisk planlægning, samvær med børn og forældre, evaluering og samarbejde. At alle medarbejdere bliver bevidste om kønsforståelsers indvirkning på børns udviklingsog læringsmuligheder. Videndeling gennem deltagelse i midtvejsseminar afholdt Januar af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale,

10 forhold i Fredericia. Udarbejde strategi for forankring af indholdet fra uddannelsesforløbet Forskelskraft. Udvikle og formidle metoder til forankring af kønsperspektivet i den pædagogiske praksis. Igangsætte eksperimenter i praksis på tværs af husene med inddragelse af metoder fra udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt for alle. Fortsætte efteruddannelse af daglige ledere med intern tilrettelagt undervisning samt undervisning ved professor Dorte Staunæs. Afprøve tilknytningen af en konsulent for læring, diversitet og køn i løntilskudsordning. Udvikle strategi for forældreorientering vedrørende kønsperspektivets relevans for pædagogikken. Synliggøre ambassadørgruppens arbejde ved personalemøder i husene, indlæg i nyhedsbrevet Nyt fra BHK og Formidlingsavisen. Levere input til Nyt fra BHK i juni ifm. afrunding af udviklingsprojektet. Fortsat samarbejde med studerende fra RUC for et udefrakommende blik på vores praksis. Indarbejde et kønsperspektiv i områdelæreplanen Marts Marts og efterår Dec maj 15 Juni Marts 2016 områdeleder, 9. mål: At udvikle og etablere en fælles pædagogisk arbejdsmetode for 0-3 års området i Børnehusene Kokkedal på baggrund af forskningsbaseret viden. Baggrund: Fredensborg Kommunes deltagelse i forskningsprojektet Barnet i Centrum i perioden februar 2013 til foråret, hvor Fasangården deltager, samt kommunens strategiske temaer I mødet med borgeren, I samspil med borgeren samt Udvikling og læring At forældre oplever, at den pædagogiske praksis for 0-3 års området er genkendelig i alle Børnehusene Kokkedals vuggestuer. At alle vuggestuepædagoger er fortrolige med og har en positiv retorik omkring teorien bag praksis. At vi på det enkelte vuggestuebarn kan mærke en tillid og åbenhed i forhold til nye udfordringer i barnets udvikling. At den tidlige indsats giver et mærkbart resultat i både børnehave og fritidshjem. Videndeling og formidling af erfaring fra Barnet i Centrum til andre vuggestuer i BHK. Afholde kick off for medarbejderne i alle vuggestuerne mhp. at videregive de erfaringer fra BIC, som er relevante i vuggestuepædagogikken marts BIC-gruppen Mette H. Jørgensen, afdelingsleder Lajla Jørgensen, daglig leder Esma Basic, daglig leder, områdeleder Lajla Jørgensen Koble indholdet fra det interne uddannelsesforløb Det gode møde sammen med erfaringerne fra BIC ved Mette H. Jørgensen

11 dialogmøder for alle medarbejdere på tværs. Jobswob, hvor pædagoger fra områdets øvrige vuggestuer skal i jobswob i Fasangården mhp. videndeling og formidling af erfaringerne fra Barnet i centrum. Afvikle temamøder målrettet forældre fra vuggestue og dagpleje. Temaer er fx søvn, mad, grænser. Afstemmes med Forældregruppens udvikling og planlægning af koncept for forældremøder i BHK. På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen udarbejdes en strategi for inddragelse af forældre i Årshjulstemaerne Lajla Jørgensen Mette H. Jørgensen BIC gruppen Esma Basic Mette H. Jørgensen Lajla Jørgensen 10. mål: At der sker en fortsat videreudvikling af aktiviteterne i Det grønne værksted (DGV) Aktiviteterne målrettes pædagogiske forløb for såvel børnegrupper på tværs af Børnehusene Kokkedal, børnegrupper fra andre institutioner samt skolegrupper. Inddrage vandlegestationen i aktiviteter med et pædagogisk perspektiv. Synliggørelse og videndeling omkring aktiviteterne i Det grønne værksted. At der udbydes aktiviteter i DGV gennem Skolen i virkeligheden. Baggrund: De seneste års gode erfaringer med løbende at videreudvikle aktiviteterne i DGV og at inddrage flere brugergrupper i brugen af disse samt kommunens strategiske tema I samspil med borgeren. At andre har lyst til at bruge tilbuddene i Det grønne værksted. At børn på tværs af Børnehusene Kokkedal har et kendskab og tilhørsforhold til Det grønne værksted. Udvikle aktiviteter til brug af den nye vandlegestation. Camilla L. Rasmussen, ansvarlig for DGV To medarbejdere deltager i Friluftsrådets 1-dags Maj-juni Camilla L. Rasmussen spirerkurser (ses på medlem.gronnespirer.dk). Der udarbejdes en pjece om aktiviteterne i DGV. Juni Camilla L. Rasmussen, Der udarbejdes en tekst til Skolen i virkeligheden om DGV. Juni Fortsat inddrage nye frivillige samt fastholde de tilknyttede Camilla L. Rasmussen 2 frivillige i aktiviteterne omkring DGV. Udarbejde ansøgning for at få tildelt Det grønne flag fra Friluftsrådet. Camilla L. Rasmussen 11. mål: Synliggøre den gode historie om Kokkedal Baggrund: Et faldende børnetal i kommunen kombineret med målrettet markedsføring ført af en selvejende institution i området samt institutionerne i Hørsholm fordrer, at Børnehusene Kokkedal går målrettet ind i kampen om borgerne med synliggørelse af vores ydelser og profil. Dette gør vi med afsæt i kommunens strategiske tema I samspil med borgeren. At den gode fortælling om BHK både opstår i og når ud til forældrene og lokalmiljøet. At vi fastholder BHK s status som tilvalgsinstitution. At vi fastholder børn og familier i BHK gennem hele barnets institutionsforløb.

12 Bringe de gode fortællinger om det pædagogiske arbejde i BHK i lokalaviserne., Fortsætte opdateringen af indholdet på BHK s hjemmeside med fokus på de gode historier. Reorganisere hjemmesiden mhp. målrettet formidling ifm. implementering af kommunens nye platform for hjemmesider. Kendes endnu ikke Gøre de gode historier til et tema i Formidlingsavisen. Maj og Synliggøre BHK s arbejde og profil ved den årlige Formidlingskonference. Inddrage oprettelsen af en facebook side i formidlingen af vores arbejde og profil. Deltagelse i Kokkedal Byfest, hvor forældre inviteres til markedsdag med boder og optræden fra børnene. Deltagelsen planlægges i samarbejde med lokale foreninger samt BHK s medarbejdere. Arrangere årlig middag til fordel for Danmarks Indsamlingen. nov. Nov. Ultimo 29. maj Januar og 2016, områdeleder, daglig leder Vibe og Christian bestyrelsesrepræsentanter Tina Nielsen Planlægningsgruppen Camilla L. Rasmussen, køkkenleder 12. mål: Organisering af Kokkedal Fritidshjem og klub som et fritidstilbud af høj kvalitet. Baggrund: De foregående års strukturændringer på Kokkedal Fritidshjem, åbningen af Kokkedal Fritidsklub i 2014 samt kommunens strategiske temaer I samspil med borgeren og I samarbejde med borgeren. At skabe trygge og overskuelige rammer for børn og forældre. At sikre en progression i de forpligtende fællesskaber. At skabe gode og trygge overgange mellem børnehave, fritidshjem og klub. Afvikle forældremøde med inddragelse og dialog om emnet: Hvordan sikrer vi, at Kokkedal Fritidshjem bliver endnu bedre? 2. februar Videreførelse og videreudvikling af de gode erfaringer med brobygningsforløb. Arbejde med børnene omkring dramaforløb, som munder ud i en fælles teaterforestilling, som fremvises for forældrene i juni. Overlevering af 1. maj gruppen ved samtaler mellem fritidshjemmet og Kokkedal skole. Fysisk opdeling af fritidshjemmet. Arbejdet udføres i flere etaper, hvor første etape skal være færdig 1. maj. Tilbyde forældre en overgangssamtale, når barnet skifter fra børnehave til fritidshjem. Udarbejde ny strategi for kommunikation med forældre ifm. børns skift fra børnehave til fritidshjem og fra fritidshjem til Maj og juni Juni August April, daglig leder Pædagog (afventer) Lisbeth Jensen, afd.leder Kokkedal Skole

13 klub. Herunder udvikle strategi for præsentation af fritidshjemmet samt udvikle strukturen for forældremøder. Oprette nye kombinationsstillinger for pædagoger med 20 timer i børnehave med skolestarterne, maj og juni måned på fuld tid samt eftermiddage på fritidshjemmet. Udbyde Klub 3 Aktiviteter, Klub 3 Besøgsdage og Klub 3 Events i Kokkedal Fritidsklub. Aktiviteterne målrettes 3. klasserne. Formålet er at skabe en tryg overgang fra fritidshjem til klub. Som forsøg oprette en kiosk i klubben, Den sunde kiosk, hvor børnene kan købe et sundt mellemmåltid og en sund snack. Børnene skal selv kunne åbne kiosken i samarbejde med en voksen. Videreudvikle de muligheder for ture, som klubben tilbyder. Fortsætte ture til svømmehal og skøjtehal, arrangere en bowlingtur. Undersøge mulighed for at arrangere en tur, hvor hele klubben tager af sted sammen til sommer. Deltage i Fredtoften Event for fritidshjem og klubber. Januar til april 12. juni, områdeleder Peter S. Jeppesen, afdelingsleder Pædagoger på fritidshjemmet Camilla L. Rasmussen, køkkenleder Peter S. Jeppesen Peter S. Jeppesen 13. mål: Implementere dagplejen i Børnehusene Kokkedal. Baggrund: Fra januar er Dagplejen i Kokkedal en del af Børnehusene Kokkedal. Det indledende samarbejde tager afsæt i kommunens strategiske tema I samspil med borgeren samt Udvikling og læring. At både dagplejen og Børnehusene Kokkedal oplever en god implementeringsproces. At dagplejen oplever at være og opleves som en ligeværdig del af områdeinstitutionen. At give børnene en god overgang ifm. børnehavestart. Igangsætte en proces, hvor dagplejens Legestue bliver en Maj Esma Basic, daglig leder naturlig del af Blomsterengens dagligdag. Lilian Mortensen, Inddrage dagplejen i beslutningsprocesser i BHK med repræsentation i MED-udvalget og Områdebestyrelsen samt deltagelse i personale- og forældremøder. Oprette dagplejen på BHK s hjemmeside med en egen side svarende til præsentationen af husene. Introducere dagplejen til de fælles retningslinjer, politikker, faciliteter og arrangementer i BHK, herunder fx Årshjul, Læreplan, Medarbejdermappe, Det grønne værksted, Sundhedsuge og Kokkedal byfest. Udarbejde læringsmål for dagplejen. Fra primo Februar dagplejepædagog Esma Basic, områdeleder, Esma Basic Lilian Mortensen Esma Basic 14. mål: Opdatering af medarbejderinformation. Baggrund: MED-udvalgets påbegyndte drøftelser i 2014, udviklingsprojektet Et attraktivt arbejdsfelt med gentænkning af den pædagogiske kerneopgave, tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet i januar, medarbejderes påbegyndte deltagelse i førstehjælpskurser i 2014, nye retningslinjer vedr. hygiejne samt kommunens strategiske tema om Udvikling og læring

14 At gældende kodeks, politikker og informationsmateriale til enhver tid er opdaterede i forhold til interne behov og eksterne retningslinjer. At medarbejderne til enhver tid besidder nødvendig viden, indsigt og færdigheder ift. børn og voksnes sikkerhed og trivsel. At de forskellige typer information formidles på måder, så de bliver synlige og opleves let tilgængelige for alle medarbejdere. Udarbejde instruktioner vedr. arbejdsrelateret vold på Februar MED-udvalget baggrund af Arbejdstilsynets besøg jan.. Regelmæssigt formidle orientering fra MED-møderne i BHK Nyt og Formidlingsavisen. Gøre videreførelse af information gennem BHK Nyt til et fast punkt på MED-møderne ved at udarbejde en skabelon Primo marts MED-udvalget, for dagsordenen, hvor punktet er forhåndsindskrevet. Udarbejde kodeks for samarbejde og kommunikation. MED-udvalget Opdatering af BHK s Medarbejdermappe ud fra ny viden opnået gennem årets udviklingsprojekter Ret til fællesskab og Et attraktivt arbejdsfelt samt med inddragelse af nye fælles vedtagne kodeks, instruktioner og strategier. Førstehjælpskurser og brandbekæmpelseskurser for alle medarbejdere, enten basis eller supplerende kursus. Ultimo Esma Basic, daglig leder Udarbejde strategi for minimering af sygefravær. MED-udvalget Implementere ny hygiejnepolitik. Kendes ikke Tina Nielsen, daglig leder De hygiejneansvarlige Afrunding Vi henviser til Børnehusene Kokkedals områdelæreplan for uddybende beskrivelser af, hvordan de overordnede målsætninger skal indfries. På vores hjemmeside bornehusene-kokkkedal.dk kan desuden ses beskrivelser af institutionens igangværende indsatsområder.

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 28. Januar 2014 Godkendelse af dagsorden Valg af referent Christian Kragh meldte sig som fast referent. Præsentationsrunde Lars Christian Scmidt,

Læs mere

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår 2011 1 2 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2013-2014 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2013-2014 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 9 huse med børn i alderen 0-14 år. De 9 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling

Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling Årsplan Børnehusene Langebjerg 2014-2015 - en fælles plan for udvikling Hvem er vi? Børnehusene Langebjerg består af 6 afdelinger, Firkløveren, Søstjernen, Frugthaven, Langebjerg fritidshjem og Langebjerg

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Kokkedal 2014-2016

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Kokkedal 2014-2016 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Kokkedal 2014-2016 Børnehusene Kokkedal Marts 2014 0 Forord 2 1. Fakta om dagtilbuddet 3 2. Ledelse 4 3. Kvalitetsudvikling Årshjul 4 5 4. Værdigrundlag og pædagogiske

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Digital daginstitution

Digital daginstitution Digital daginstitution Børne- og ungdomsforvaltningen København kommune Pædagogisk IT / Fagligt center Sadedin Jepsen 1 IT i institutionen Der har været stor efterspørgsel fra mange institutioner Institutionerne

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere