Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse"

Transkript

1 Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001

2

3 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle og god fremgang i beskæftigelsen. Fra medierne får man imidlertid ofte indtryk af, at mange danske kommuner og regioner har en meget utilfredsstillende udvikling i indkomst og beskæftigelse. Dette mediebillede kan skyldes de enkelte kommuners og regioners ønske om at påkalde sig offentlighedens sympati for derved at opnå flere statsmidler. Men det kan også skyldes, at en række kommuner og regioner som i 1980'erne og i begyndelsen af 1990'erne havde en vækst i indkomst og beskæftigelse, der lå over landsgennemsnittet, i sidste del af 1990'erne har oplevet en vækst i indkomst og beskæftigelse, der ligger under landsgennemsnittet. Med det formål at klarlægge årsager til og påvirkningsmuligheder af den regionale udvikling gennemføres i denne rapport en analyse af den regionale udvikling af indkomst og beskæftigelse. Rapporten er finansieret af Indenrigsministeriet. Ansvaret for rapportens indhold er forfatternes, idet jeg har stået for at lede og fordele arbejdet. Ved udarbejdelsen af rapporten har forfatterne kunnet trække på AKF s mangeårige erfaring med regional økonomi og regionaløkonomiske modeller. Direktør Nils Groes har stået for arbejdet med afgrænsningen af de udsatte enkeltkommuner. Stud.polit. Laila Rasmussen har bearbejdet data, opstillet figurer og landkort samt været en kritisk og konstruktiv læser af rapporten. Rolf Norstrand Marts

4 4

5 Indhold 1 Sammenfatning og konklusion Det regionale Danmarksbillede Bruddet i lokaliseringsmønsteret Centralisering/decentralisering og konvergens/divergens Udvikling i befolkningsvæksten Udvikling i beskæftigelsen Udvikling i arbejdsløsheden Udvikling i indkomsterne pr. capita De udsatte enkeltkommuner Kriterierne Resultaterne Regionsmønstret Regionernes indkomst og beskæftigelse Indkomstudviklingen Beskæftigelsesudviklingen Regionernes erhvervsudvikling Shift og share Shift-share-analyse for Danmark Data Resultater Ny økonomi i regionerne Forskning og udvikling Nye vækstvirksomheder

6 5 Hvad forklarer den regionale økonomiske udvikling? Mulige forklaringer på udviklingen i den regionale vækst Lokalisering af statslig aktivitet Lokalisering af videregående uddannelsesinstitutioner Lokalisering af offentlig erhvervsindsats Lokalisering af infrastruktur Lokalisering af forlystelser mv Lokalisering af finansiel virksomhed Rekruttering af arbejdskraft Prisen på arbejdskraft Appendiks 1 Bilag til afsnit Bilag til kapitel Bilag til kapitel Bilag til afsnit Litteratur English Summary

7 1 Sammenfatning og konklusion I årene fra 1970 til 1992 var der tale om en befolkningsmæssig decentralisering i forhold til hovedstadsregionen. Fra 1993 og frem har der derimod været tale om en befolkningsmæssig centralisering i hovedstaden. Der er altså omkring 1993 sket et brud i den regionale udvikling i Danmark. I Vestdanmark har der i hele perioden fra 1970 og frem til i dag været tale om en befolkningsmæssig centralisering i Århus og Vejle Amter. Vi er altså i en situation, hvor der sker en centralisering mod to danske centre: Hovedstaden og Århus/Vejle. Med det formål at klarlægge årsagerne og påvirkningsmulighederne i den regionale udvikling gennemføres i denne rapport en analyse af den regionale udvikling af indkomst og beskæftigelse. Der tegnes således et billede af, hvordan den erhvervsmæssige udvikling var, både før og efter brudåret 1993, idet der dog specielt lægges vægt på udviklingen efter Indledningsvis konstateres det dog i afsnit 2.2, at der findes en gruppe udsatte enkeltkommuner, som både før og efter brudåret har haft en erhvervsmæssig tilbagegang, og hvor det synes meget svært at skabe håb om en forestående erhvervsmæssig fremgang. Det drejer sig om ni kommuner, der opfylder alle de syv kriterier, som er valgt til at identificere de udsatte kommuner. En gruppe på 29 kommuner opfylder næsten alle de opstillede kriterier. De udsatte enkeltkommuner er alle lokaliseret på øer eller langt fra de stærke bycentre, jf. figur 2.2. En kommunes borgere er ikke kun afhængige af udviklingen i kommunens eget erhvervsliv. Flere og flere arbejder og bor i to forskellige kommuner. Mulighederne for at få beskæftigelse og erhvervsmæssig indkomst afhænger således af, om man bor i nærheden af en kommune med en god erhvervsudvikling. Det er derfor mest meningsfyldt at vurdere udviklingen i den lokale erhvervsudvikling ved at se på nogle større regioner. 7

8 I denne rapport ser vi på den regionale udvikling af indkomst og beskæftigelse, dels fordelt på de 16 amter mv., dels fordelt på 44 pendlingsregioner. Her er det vigtigt at have i erindring, at den danske befolkning er koncentreret om nogle få store regioner. Således bor halvdelen af befolkningen i de tre største pendlingsregioner: Hovedstaden, Århus og Odense. Der analyseres i rapporten på flere forskellige indkomstbegreber. I afsnit analyseres de skattepligtige indkomster pr. capita. I afsnit 3.1 analyseres primærindkomst pr. capita, udskrivningsgrundlag pr. capita og disponibel indkomst pr. capita. I afsnit 4.1 analyserses primær indkomst og bruttoværditilvækst pr. beskæftiget. Beregningerne viser, at uanset indkomstbegreb, så er der frem til 1998 sket konvergens mellem landets regioner. Forskellen mellem indkomstniveauet i hovedstaden og i det øvrige land er blevet mindre og mindre. Centraliseringen mod hovedstaden har fundet sted uanset, at der er sket en stadig udhuling af hovedstadsborgernes indkomstforspring. Det er først for årene 1998 og 1999, der har kunnet påvises en divergens i indkomstudviklingen i de danske regioner. Hovedstadens og Århus/Vejles borgere fik i disse år en kraftigere stigning i indkomsten end landets øvrige borgere. Det er endnu for tidligt at sige, om disse to år varsler en ny tid i den regionale udvikling, eller om det bare var et kort intermezzo i den langsigtede tendens til indkomstmæssig konvergens. Rapportens analyser viser, at der er en meget parallel udvikling i befolkningens regionale bosætning og beskæftigelsens regionale placering. Det er således nærliggende at forestille sig, at folk i vid udstrækning flytter til de regioner, hvor beskæftigelsesmulighederne øges. Når man skal forklare centralisering, bliver spørgsmålet derfor i høj grad, hvorfor beskæftigelsesmulighederne specielt øges i hovedstaden og i Århus/Vejle. Til at belyse dette gennemføres der i kapitel 4 en såkaldt shift-shareanalyse, hvor den regionale vækst i beskæftigelsen deles op i en andel, der svarer til den nationale vækst, en andel, der er bestemt af regionens erhvervsstruktur (dens share), og en andel, der er bestemt af regionens konkurrenceevne i forhold til andre regioner (dens shift). Det påvises her, at det er en forholdsvis lille del af en kommunes eller regions vækst i beskæftigelsen, der kan forklares ved hjælp af regionens erhvervsstruktur. Den væsentligste forklaring på regionernes forskellige udvikling skal søges i udviklingen i regionens konkurrenceevne i forhold 8

9 til andre regioner. Hvis man derfor skal forudse en regions erhvervsudvikling, kommer man ikke langt ved at studere den aktuelle erhvervsstruktur, som den fx kommer til udtryk ved industriklynger mv. Man må forudse de forhold, der bestemmer industriklyngernes indbyrdes konkurrenceevne og dermed regionernes indbyrdes konkurrenceevne. Beskæftigelsesudviklingen i hovedstaden og i Århus har i hele den undersøgte periode været begunstiget af, at man som udgangspunkt havde det bedste erhvervsstruktur (share). Beskæftigelsesudviklingen i Jylland har på den anden side i hele undersøgelsesperioden været begunstiget af en god konkurrenceevne (shift). Private og offentlige serviceerhverv, der har været i fremgang siden 1970, har i vid udstrækning været placeret i hovedstaden og Århus. Omvendt var industrien tidligere placeret i hovedstaden og nogle store provinsbyer, men den er i vid udstrækning flyttet»på landet«i Jylland. Hovedstadens gunstige erhvervsstruktur var frem til 1993 ikke i stand til at opveje dens lave konkurrenceevne. Det bemærkelsesværdige for perioden efter 1993 er, at hovedstaden nu også bliver begrunstiget af en høj konkurrenceevne. Efter 1993 har der været en betydelig vækst i beskæftigelsen i de videntunge erhverv inden for højteknologi og specialiserede serviceerhverv, der ofte kaldes den ny økonomi. Mens væksten i den samlede beskæftigelse fra 1993 til 1998 var på 4,4%, så var den 11,6% i den ny økonomi. Den ny økonomi, jf. afsnit 4.3, stod allerede stærkt i 1993 i hovedstaden og i Århus/Vejle, så her har centrene haft fordel af erhvervsstrukturen. Hertil kommer, at væksten i den ny økonomi var særlig kraftig i de regioner, hvor den stod stærkt i forvejen. Så her har de to centre haft fordel af øget konkurrenceevne. Den kraftige ekspansion i de videntunge erhverv i den ny økonomi giver specielt gode muligheder for beskæftigelse til dem med en videregående uddannelse. De med videregående uddannelse har normalt en høj løn og er især bosat i hovedstads- og Århusregionen. Det viser sig således i afsnit 5.9 ved, at der er en ret tydelig tendens til, at væksten i beskæftigelsen fra 1993 til 1998 var højest i de regioner med den højeste løn pr. beskæftiget. Og i afsnit 5.3 ved, at der er en betydelig vækst i beskæftigelsen fra 1993 til 1998 i de tre store universitetsbyer: hovedstaden, Århus og Ålborg. Der har i Vestdanmark været en følelse af, at statsmagten har udviklet de 9

10 statslige arbejdspladser i hovedstaden og har afviklet de statslige arbejdspladser i det øvrige land. Selv om de foreliggende data for den statslige beskæftigelses regionale fordeling ikke er perfekte, så tyder vore analyser i afsnit 5.2 på, at vi her har en af forklaringerne på hovedstadens relative fremgang. Den samlede vækst fra 1993 til 1998 i vore indikatorer for statslig beskæftigelse var på 1,5%. I pendlingsregionen København var den imidlertid oppe på 13-17%, hvilket betyder, at den har været i tilbagegang på 7-10% i det øvrige land. Antallet af offentligt ansatte i en region har naturligvis en direkte indflydelse på regionens beskæftigelse. Derimod tyder vore data ikke på, at det har en afgørende effekt på regionens vækst på længere sigt. Der er i kapitel 5 analyseret en række forklaringsfaktorer, men de fleste af de afprøvede faktorer synes ikke at bidrage til en forklaring af væksten i regionernes beskæftigelse. Da den offentlige erhvervsstøtte i vid udstrækning gives til regioner, der har svært ved at følge med i den nationale erhvervsudvikling, er det ikke muligt i afsnit 5.4 at påvise en statistisk sammenhæng mellem offentlig erhvervsstøtte og vækst i beskæftigelsen. Det er heller ikke muligt i afsnit 5.5 at påvise en sammenhæng mellem lokaliseringen af store vejinvesteringer og den regionale vækst. Mange kommuner har satset på tilgængelighed af erhvervsjord for at tiltrække virksomheder. Dette har som bekendt ført til, at der er et meget stort udbud af erhvervsjord i næsten alle regioner. Det er derfor ikke undersøgt, om dette kan have en afgørende effekt for udviklingen i beskæftigelsen. Derimod viser afsnit 5.7, at lokaliseringen af banker og realkreditinstitutioner, og afsnit 5.8, at lokaliseringen af ledig arbejdskraft, ikke har afgørende effekt på beskæftigelsesudviklingen. Analysen i afsnit 5.6 viser, at der er særlig mange beskæftiget med forlystelser, sport og kultur i hovedstaden. Der synes dog ikke at være en generel tendens til, at kommuner med mange beskæftiget med forlystelser, sport og kultur har den højeste vækst i beskæftigelsen. Endelig er det bemærkelsesværdigt, at hovedstadsregionen i 1990'erne har stået stærkt i relation til innovation og internationalisering. I perioden har etableringsraten været dobbelt så stor i hovedstaden som i det øvrige land. Hovedstaden har også i særlig grad kunnet nyde godt af den fornyelse og internationalisering, der følger med de mange nydanskere i 10

11 regionen. Endelig har hovedstadsregionen i 1999 både absolut og relativt mange af de meget hurtigt voksende Gazelle-virksomheder. 11

12 2 Det regionale Danmarksbillede 2.1 Bruddet i lokaliseringsmønsteret Centralisering/decentralisering og konvergens/divergens Den økonomiske aktivitet er ulige fordelt mellem de danske regioner. Hovedstadsregionen er den rigeste og den region med den største koncentration af arbejdspladser. Regionale forskelle i økonomisk udvikling kan enten resultere i, at disse uligheder mellem regionerne øges eller formindskes. For at belyse udviklingen i den regionale fordeling af den økonomiske aktivitet i perioden fra 1970 til 2000 betragtes i dette afsnit væksten i en række centrale variabler som befolkningstal, beskæftigelse, indkomst mm. Da der er tegn på, at der er sket et brud i lokaliseringsmønsteret i 1990'erne, vil vi specielt søge at belyse, hvilken karakter dette brud har haft. I forbindelse med denne analyse er det væsentligt at skelne mellem forskelle i væksten i absolutte og relative variabler. Med centralisering forstås i denne sammenhæng en øget koncentration af den økonomiske aktivitet, fx at regioner med stor samlet beskæftigelse får flere beskæftigede. Decentralisering er tilsvarende, når regioner med lille beskæftigelse får flere beskæftigede. Forskelle i væksten i de absolutte variabler giver således enten centralisering eller decentralisering. Med konvergens forstås, at udviklingen resulterer i en mere lige fordeling af den økonomiske aktivitet i relation til regionernes størrelse, fx hvis regioner med lav indkomst pr. capita har den største vækst i denne variabel. Tilsvarende er divergens, når den økonomiske aktivitet bliver mere ulige fordelt mellem regionerne i relation til deres størrelse. Når vi skal undersøge, om udviklingen har skabt konvergens eller divergens mellem regionerne, må vi således sammenligne regionernes vækst i relative størrelser. 12

13 Hvis hovedstaden oplever en kraftig økonomisk ekspansion, vil dette både kunne give centralisering og divergens på samme tid. Men det er ikke sådan, at de to fænomener altid optræder sammen. Det er tværtimod en vigtig pointe, at vi enten kan have konvergens eller divergens samtidig med, at vi oplever en øget centralisering. Det afhænger af, om centraliseringen i en variabel (fx indkomst) sker hurtigere eller langsommere end centraliseringen i en anden variabel (fx befolkningstallet). Tilsvarende kan decentralisering eksistere samtidig med konvergens eller divergens. Tidligere undersøgelser Groes (2000) har vist, at der frem til 1970 var en centralisering omkring hovedstaden. Fra 1970 til ind i 1990'erne var der en decentralisering fra hovedstaden. Dette skyldes i høj grad, at industrien flyttede mod vest i Danmark, jf. Christoffersen og Rasmussen (2001). Indenrigsministeriet (1998) har vist, at der i hele perioden fra 1935 til 1995 har været tale om konvergens mellem de danske regioner Udvikling i befolkningsvæksten I tabel 2.1 er den årlige vækst i folketallet fordelt på regioner fra 1970 til For at lette overblikket er der taget et gennemsnit for de tre tiårsperioder, og amterne er slået sammen til lidt større regioner. Tabel 2.1 Gennemsnitlig årlig vækst i folketallet fordelt på regioner Procent Hovedstadsregionen 1 0,01-0,19 0,48 Vestsjællands og Storstrøms Amter 0,58 0,06 0,24 Bornholms Amt 0,21-0,42-0,44 Fyns Amt 0,50 0,13 0,28 Vejle og Århus Amter 0,84 0,30 0,60 Øvrige Jylland 2 0,64 0,08 0,20 Hele landet 0,43 0,03 0,37 Kilde: AKF s regionaløkonomiske databank. 1 Består af Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. 2 Består af Ringkøbing, Viborg, Ribe, Nordjyllands og Sønderjyllands Amter. 13

14 Det fremgår, at i 1970'erne havde hovedstaden nulvækst i folketallet, medens alle de øvrige regioner havde fremgang i folketallet. I 1980'erne, hvor der på landsplan var stabilitet i folketallet, havde hovedstadsregionen og Bornholms Amt tilbagegang. I 1990'erne var det kun Bornholm, der var ramt af tilbagegang. Hovedstadsregionen fik derimod en befolkningsvækst, der er større end landsgennemsnittet. Den eneste region, der i alle tre årtier har haft en større vækst i folketallet end landsgennemsnittet, er Vejle og Århus Amter. Væksten her har også hele tiden været større end i det øvrige Vestdanmark. I Vestdanmark har der således i hele perioden været tale om en centralisering omkring centret Århus-Vejle. Tabel 2.2 Årlig mervækst i folketallet fordelt på regioner Procentpoint Hovedstadsregionen 2-0,10-0,02-0,02 0,04 0,10 0,08 0,34 0,19 0,20 0,26 Vestsjællands og Storstrøms Amter -0,21-0,13-0,18-0,12-0,18-0,30-0,09-0,20 0,19-0,12 Bornholms Amt -0,21-2,48-0,37-0,31-0,37-0,67-0,46-0,38-0,36-2,52 Fyns Amt 0,22 0,12 0,06 0,12-0,15-0,03-0,46-0,17-0,36-0,30 Vejle og Århus Amter 0,33 0,33 0,27 0,22 0,37 0,27 0,16 0,24-0,05 0,11 Øvrige Jylland 3-0,08-0,10-0,09-0,17-0,23-0,12 0,32-0,24-0,16-0,17 Kilde: AKF s regionaløkonomiske databank. 1 Mervækst = (Regionens vækst) - (Væksten i hele landet) 2 Består af Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. 3 Består af Ringkøbing, Viborg, Ribe, Nordjyllands og Sønderjyllands Amter. I tabel 2.2 er den årlige mervækst i folketallet (defineret som regionens vækst i folketal minus landsgennemsnittet) opgjort for de enkelte år i 1990'erne. Det ses her, at hovedstadsregionen frem til 1992 havde en lavere vækst end landsgennemsnittet. Fra 1993 og frem har væksten i hovedstadens folketal oversteget landsgennemsnittet. Ud fra udviklingen i folketallet kan vi altså konkludere, at der i forholdet mellem hovedstaden og det øvrige land var tale om en decentralisering fra 1970 til 1992 og en centralisering fra 1993 og frem til I Vestdanmark har der i hele perioden fra 1970 til 2000 været tale om en centralisering omkring centret Århus-Vejle. 14

15 Konsekvenserne for regionernes økonomiske udviklingen af en ændring i folketallet er ikke entydig. Det afhænger af befolkningens aldersmæssige sammensætning og af, hvilke personer der flytter til og fra regionen. Hvis regionen netto modtager personer, som ikke er beskæftigede fx sociale klienter, studerende o.l., så vil en befolkningsvækst udmiddelbart ikke betyde en stigning i regionens beskæftigelse og indkomst, men snarere et yderligere pres på den offentlige sektor i regionen. Det kan resultere i yderligere skatter og dermed belastning af de beskæftigede personer i regionen. Hvis det er velfungerende og veluddannede borgere med beskæftigelse, der flytter til regionen, så øger det regionens potentiale for økonomisk vækst. Personer bosat i en region behøver ikke nødvendigvis også have deres arbejdspladser i denne region. Derfor er det ikke sikkert, at en tilflytter direkte bidrager positivt til produktionen i den pågældende region. Derimod vil han, såfremt han har en erhvervsindkomst, bidrage positivt til kommunens beskatningsgrundlag. Desuden vil en tilflytning af købedygtige personer til en kommune kunne påvirke den regionale efterspørgsel og derigennem den regionale vækst. Der er af Hummelgaard (2001) gennemført en analyse af det socialt betingede flyttemønster i Danmark. Den viser, at førtidspensionister og efterlønsmodtagere gennemgående flytter væk fra de større danske byer Storkøbenhavn, Århus, Ålborg, Odense og Esbjerg. Omvendt flytter kontanthjælpsmodtagere og flygtninge til de større byer, specielt Storkøbenhavn og Århus, hvor de i forvejen er stærkt overrepræsenteret. Mere end 70% af indvandrerne bosætter sig i hovedstadsregionen. Ser man specielt på andengenerationsindvandrere og flygtninge, så bor over 80% af dem i hovedstadsregionen. Det kan måske skyldes, at de foretrækker at bo i nærheden af mennesker med samme etnisk baggrund som dem selv, eller det kan måske også skyldes, at det opleves som mere spændende at bo i hovedstadsregionen. Da nye danskere har sværere ved at få job end oprindelige danskere, så vil en tilflytning af nye danskere kun have en begrænset positiv effekt på den økonomiske vækst i hovedstadsregionen. På den anden side vil de nydanskere, der får beskæftigelse, være med til at fremme fornyelse og internationalisering i regionen. 15

16 2.1.3 Udvikling i beskæftigelsen Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på bopælsregioner er en indikator for den generelle økonomiske vækst i regionen. I tabel 2.3 er den årlige vækst i beskæftigelsen fordelt på årtier og de samme hovedregioner som anvendt i tabel 2.1. Tabel 2.3 Gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen fordelt på regioner Procent Hovedstadsregionen 1-0,03-0,14 0,38 Vestsjællands og Storstrøms Amter 1,02 0,13-0,08 Bornholms Amt 0,83-0,07-0,50 Fyns Amt 0,72 0,51 0,05 Vejle og Århus Amter 1,41 0,87 0,50 Øvrige Jylland 2 1,53 0,53 0,17 Hele landet 0,79 0,31 0,26 Kilde: AKF s regionaløkonomiske databank. 1 Består af Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. 2 Består af Ringkøbing, Viborg, Ribe, Nordjyllands og Sønderjyllands Amter. Af ovenstående tabel ses, at udviklingen i beskæftigelsen i vid udstrækning følger det samme udviklingsmønster som folketallet. Det er derfor nærliggende at antage, at folk flytter til de regioner, hvor der er beskæftigelse. I tabel 2.4 er den årlige mervækst i beskæftigelsen opgjort for de enkelte år i 1990'erne. Det ses her, at det første år, hvor hovedstaden har haft mervækst i beskæftigelsen, er

17 Tabel 2.4 Årlig mervækst i beskæftigelsen fordelt på regioner Procentpoint Hovedstadsregionen 1-0,37-0,78-0,38 0,10-0,29 0,70 0,75 0,31 0,72 0,88 Vestsjællands og Storstrøms Amter 0,00 0,17-0,24-0,57-1,00-0,24-0,77-0,07-0,82-0,78 Bornholms Amt 1,70-1,24-1,44-1,69-2,34 0,03-0,21-0,49-0,49-0,66 Fyns Amt 0,42 0,08 0,29-0,41-0,53-0,83-0,33-0,20-0,29-0,45 Vejle og Århus Amter 0,54 0,81 0,41 0,41 0,69 0,00-0,04 0,01 0,11 0,10 Øvrige Jylland 2-0,07 0,38 0,23-0,01 0,48-0,51-0,50-0,29-0,56-0,97 Kilde: AKF s regionaløkonomiske databank. 1 Består af Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. 2 Består af Ringkøbing, Viborg, Ribe, Nordjyllands og Sønderjyllands Amter. På baggrund af udviklingen i beskæftigelsen kan vi konkludere det samme, som vi kunne på baggrund af udviklingen i folketallet. I forholdet mellem hovedstaden og det øvrige land var der tale om en decentralisering fra 1970 til 1992 og en centralisering fra 1993 og frem til I Vestdanmark har der i hele perioden fra 1970 til 2000 været tale om en centralisering omkring Århus-Vejle Udvikling i arbejdsløsheden Som det fremgik af de to foregående afsnit, fulgte den regionale udvikling i beskæftigelse og folketal i vid udstrækning det samme udviklingsmønster. Det kan enten skyldes, at folk flytter til de regioner, hvor der er god beskæftigelse, eller at virksomhederne lokaliserer sig i regioner med stort udbud af arbejdskraft. Det er derfor nærliggende at bruge arbejdsløsheden som en indikator for, i hvilken retning udviklingen vil bevæge sig. En høj arbejdsløshed i en region kan således tiltrække virksomheder, eller den kan få arbejdskraften til at søge til andre regioner. Omvendt kan en lav arbejdsløshed tiltrække arbejdskraft, eller den kan få virksomhederne til at lokalisere sig i andre regioner. I tabel 2.5 er udviklingen i arbejdsløshedsprocenten fra 1990 til 1999 fordelt på de større regioner. Heraf fremgår, at der ikke synes at være nogen enkel sammenhæng mellem udviklingen i beskæftigelse og folketal på den ene side og udviklingen i arbejdsløsheden på den anden side. 17

18 Tabel 2.5 Arbejdsløshedsprocent fordelt på regioner Hovedstadsregionen 1 8,4 9,5 10,7 11,6 12,0 10,8 9,2 8,0 6,4 5,1 Vestsjællands og Storstrøms Amter 11,1 11,8 12,3 13,4 13,5 11,4 9,8 9,0 7,5 6,5 Bornholms Amt 10,0 10,5 11,6 13,6 13,1 12,2 11,3 11,8 10,5 9,7 Fyns Amt 11,1 12,1 12,7 14,1 14,0 10,8 8,9 8,1 6,7 6,8 Vejle og Århus Amter 10,1 10,9 11,6 12,7 12,2 10,0 8,7 8,0 6,8 5,9 Øvrige Jylland 2 10,1 10,9 11,2 12,3 11,4 9,3 8,1 7,3 6,1 5,5 Hele landet 9,7 10,6 11,4 12,4 12,2 10,3 8,9 7,9 6,6 5,7 Kilde: Danmarks Statistik. 1 Består af Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. 2 Består af Ringkøbing, Viborg, Ribe, Nordjyllands og Sønderjyllands Amter. Ser vi først på udviklingen i hovedstadsregionen, så er det bemærkelsesværdigt, at arbejdsløsheden i lavkonjunkturårene lå lavere end landsgennemsnittet. I disse år var der en decentralisering af beskæftigelse og indbyggere væk fra hovedstaden. I de første år af opsvinget fra 1994 til 1996 kunne hovedstaden ikke følge den positive udvikling i Jylland. Alligevel kom der en centralisering af beskæftigelse og indbyggere til hovedstaden. Under det fortsatte opsving fra 1997 til 1999 fortsatte centraliseringen, men sådan at arbejdsløsheden faldt kraftigst i hovedstaden. Der synes derfor ikke umiddelbart på regionalt niveau at være nogen snæver sammenhæng mellem arbejdsløsheden og lokaliseringen af beskæftigelse og indbyggere. Det kan skyldes, at 1990'erne under alle omstændigheder har været præget af en forholdsvis høj arbejdsløshed. De virksomheder, der har søgt almindelig ufaglært arbejdskraft, har kunnet finde dem i alle regioner. Og dem, der har haft svært ved at få job, har ikke kunnet ændre deres situation ved at flytte til en anden region. Det kan også skyldes, at det er specielle erhverv og faggrupper den ny økonomi der har præget udviklingen i de seneste år. Det fremgår også af tabel 2.5, at arbejdsløsheden på Bornholm i begyndelsen af 1990'erne ikke var værre end så mange andre steder. Men fra midten af 1990'erne har arbejdsløsheden bidt sig fast på Bornholm i en sådan grad, at arbejdsløshedsprocenten i lå 4 procentpoint over landsgennemsnittet. 18

19 2.1.5 Udvikling i indkomsterne pr. capita I dette afsnit skal vi se på spørgsmålet om udviklingen i indkomsterne pr. capita. Vi går derfor fra spørgsmålet om centralisering contra decentralisering til spørgsmålet om konvergens eller divergens. Som tidligere omtalt har andre undersøgelser godtgjort, at der på landsplan har været tale om konvergens fra 1935 til I tabel 2.6 er den årlige vækst i skattepligtig indkomst pr. capita fordelt på årtier og på hovedregioner. Tabel 2.6 Gennemsnitlig årlig vækst i den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. capita fordelt på regioner Procent Hovedstadsregionen 1 11,43 6,98 2,35 Vestsjællands og Storstrøms Amter 12,45 6,85 2,78 Bornholms Amt 13,16 6,79 2,75 Fyns Amt 12,49 7,00 2,79 Vejle og Århus Amter 12,42 7,32 2,88 Øvrige Jylland 2 12,85 7,19 3,10 Hele landet 12,06 7,06 2,72 Kilde: Danmarks Statistik. 1 Består af Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. 2 Består af Ringkøbing, Viborg, Ribe, Nordjyllands og Sønderjyllands Amter. På grund af den aftagende inflation har væksten i de nominelle skattepligtige indkomster været faldende fra 1970 til I hele perioden har væksten i hovedstaden ligget under landsgennemsnittet. Det har skabt den tidligere omtalte konvergens. Ser vi isoleret på udviklingen i Vestdanmark, synes der ikke at være nogen klar tendens, hverken til konvergens eller divergens omkring Århus-Vejle centret. Forløbet i 1990'erne er belyst mere detaljeret i tabel 2.7. Det ses her, at hovedstaden frem til 1997 havde en svagere udvikling i indkomst pr. capita end landsgennemsnittet. 19

20 Tabel 2.7 Årlig nominel mervækst i skattepligtig indkomst pr. capita på regioner Hovedstadsregionen 1-0,28-0,85-0,93-0,17-1,05-0,56-0,09-0,45 Vestsjællands og Storstrøms Amter 0,26 0,34 0,17 0,32 0,17 0,11-0,21-0,09 Bornholms Amt 0,02 0,34 1,65-1,37 2,30-0,59-0,24-0,49 Fyns Amt 0,35 0,54 0,47-0,16 0,44 0,14-0,38 0,08 Vejle og Århus Amter 0,15 0,43 0,36 0,21 0,95 0,09 0,03 0,03 Øvrige Jylland 2 0,15 0,73 0,90 0,08 0,62 0,65 0,30 0,57 Kilde: Danmarks Statistik. 1 Består af Frederiksborg, Københavns og Roskilde Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. 2 Består af Ringkøbing, Viborg, Ribe, Nordjyllands og Sønderjyllands Amter. Kurt Houlberg (2000) har beregnet variationskoefficienter for beskatningsgrundlaget pr. capita i de enkelte kommuner for perioden fra 1987 til Han når frem til, at variationskoefficienten i begyndelsen af 1990'erne er blevet væsentlig mindre end tidligere. I den sidste del af 1990'erne har variationskoefficienten været nogenlunde konstant med en lille tendens til stigning. Det er et andet tegn på, at der på nationalt niveau i begyndelsen af 1990'erne var tale om konvergens. I slutningen af 1990'erne er der måske ved at ske i brud i udviklingen i retning af divergens. Kommunernes Landsforening har undersøgt udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden fra 1991 til 2001 (idet 1999 dog er foreløbige tal og 2001 er budgettal). Tallene er ikke målt pr. capita, men da væksten i folketallet er forholdsvis lille i forhold til væksten i indkomsterne, kan de med god tilnærmelse antages også at belyse spørgsmålet om konvergens contra divergens. 20

21 Tabel 2.8 Mervækst i udskrivningsgrundlaget fordelt på amter Københavns og Frederiksberg Kommuner -0,1 +1,5... Københavns Amt -1,1 +0,5 +0,5 Frederiksborg Amt -0,1 +1,8 +0,1 Roskilde Amt -0,4 +1,4 +0,2 Vestsjællands Amt -0,1 +0,3 +0,1 Storstrøms Amt -0,2-0,3 0,0 Bornholms Amt -0,2-1,3 0,0 Fyns Amt 0,0-0,2-0,1 Sønderjylllands Amt +0,4-1,6 0,0 Ribe Amt +0,1 +0,1-0,1 Vejle Amt +0,6 +1,5 +0,2 Århus Amt +0,5 +0,6 +0,1 Ringkøbing Amt +0,5-1,5-0,2 Viborg Amt +0,6-1,1 0,0 Nordjyllands Amt +0,5-1,1-0,1 Kilde: S. Lenschau-Teglers (2000) (Danske Kommuner 26. oktober 2000). Kommunernes Landsforening (2000b) (Kommunal Budgetredegørelse 2001). Det ses af denne tabel, at i perioden fra 1991 til 1997 lå væksten i udskrivningsgrundlaget lavere end landsgennemsnittet øst for Storebælt og over landsgennemsnittet i Jylland. I perioden var det de to centre, hovedstaden og Århus-Vejle, der havde den største vækst i udskrivningsgrundlag. Budgettallene tyder på, at kun Københavns Amt har kunnet opretholde sin mervækst til 2001, mens vækstforskellene er blevet væsentlig mindre i de øvrige regioner. Dette kan dog skyldes tekniske forskelle i det garanterede udskrivningsgrundlag. Det kan derfor konkluderes, at på nationalt plan, hvor forholdet mellem hovedstadsregionen og det øvrige land spiller den største rolle, har der været tale om konvergens fra 1970 og frem til Fra 1998 har der været tale om divergens. I Vestdanmark har der omkring Århus-Vejle centret ikke tidligere været klare tendenser til konvergens eller divergens. Men fra

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Mellem Bagenkop og Harboøre

Mellem Bagenkop og Harboøre Mellem Bagenkop og Harboøre elevfortællinger fra danske udkanter Steen Beck og Aase B. Ebbensgaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Gymnasiepædagogik Nr. 75. 2009

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp?

Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag. Sats og opsætning: Satsen aps. Omslagsfoto:

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg Privatskolerne og det sociale ansvar Publikationen Privatskolerne og det sociale ansvar kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

En befolkning deler sig op?

En befolkning deler sig op? En befolkning deler sig op? Anna Piil Damm, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs En befolkning deler sig op? Med kommentarer og vurderinger af Rikke Hvilshøj Henrik Sass Larsen og Svein Blom

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere