KUBIS årsplan og budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUBIS årsplan og budget 2015"

Transkript

1 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 19. december 2014 Sagsnr DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS årsplan og budget 2015

2 Indhold 1. Service 2. Ressourcer 3. Udvikling 4. Kvalitet 5. Organisation 6. Kompetenceudvikling Bilag a. KUBs budgetudvikling i henhold til FL 2015 b. KUBIS projektportefølje 2015 (pr ) 2

3 1. Service 1 KUBIS-bibliotekerne leverer service til KU på basis af KUBIS Strategi og KUBIS Serviceprofil Det forventes, at den samlede benyttelse af KB/KUBIS digitale samlinger i 2014 vil stige med ca. 5 % (e-bøger dog 15%) og andrage i alt ca (downloads mm), heraf fra KUBIS e-tidsskrifter og fra KUBIS e-bøger. 2 Udlånet af trykte bøger fra KB/KUBIS egne samlinger ventes at falde med 5 % og andrage ca enheder. Indlån forventes at stige med 5 % til enheder. For så vidt angår personlig service forventes det, at niveauet vil være det samme som i 2014, således at det samlede tal vil ligge på servicekontakter (ikke almindelig ekspedition af bøger og tidsskrifter m.m.). Antallet at besøg forventes at være uændret i forhold til 2014 og samlet andrage ca Antallet af virtuelle besøg (på hjemmesider) ventes at være uændret i forhold til 2014 og at andrage ca besøg Antallet af besøg på KUBIS digitale vejledninger (LibGuides) ventes at stige med 20 % i forhold til 2014 og at andrage ca besøg. Antallet af deltagere i informationskompetencekurser ventes at være uændret i forhold til 2014 og andrage ca deltagere i alt. 2. Ressourcer Det samlede budget for KUBIS andrager for mio. kr., heraf 160 mio. kr. til direkte udgifter, jf. nedenstående tabel. 1 I november 2014 foreligger der naturligvis ikke statistik for hele 2014, og vurderingen af serviceproduktionen i 2014 måder må derfor anslås enten på basis af jan-nov 2014 tallene eller på basis af 2013 tallene. 3

4 Tabel 1: KUBIS budget 2015 KUB KU KUBIS i alt Direkte udgifter Materialer Løn Rammeaftale Øvrige udgifter I alt Indirekte udgifter * Samlet budget *Indirekte udgifter er beregnet efter samme forhold som i regnskabet for 2013, d.v.s. som 52% af de samlede udgifter. For KU er anvendt regnskabstallene for 2013 (PL-reguleret med 1% for øvrig drift og 1,1% for løn), idet budgettallene for 2015 endnu ikke er modtaget. Som tidligere påpeget udgør prisstigninger på e-tidsskrifterne en betydelig belastning af biblioteksbudgetterne. Ikke mindst Elsevier-licensen udgør en stor økonomisk post i KUBISbudgettet (ca. 22 mio. kr.). Prisstigningen på denne licens er i de kommende år på 3 procent, medens den statslige prisregulering p.t. er på maks. 1 procent, og den indebærer derfor i sig selv en mærkbar forringelse af bibliotekets budgetmæssige situation. KUB-bevillingens andel af KBs samlede budget fremgår af udsnit af FL Se bilag a. Efter beslutning i november 2014 vil der i 2015 blive gennemført en omlægning af KUs årlige bidrag til universitetsbibliotekets licensportefølje på ca. 13 mio. kr. (ud af ca. 53, hvoraf KUB dækker de resterende ca. 40 mio.). KUs bidrag vil blive fordelt på fakulteterne efter en nøgle med tre elementer: 25 % benyttelse (på basis af proxystatistik), 25 % størrelse (på basis af FTE), og 50 % økonomisk omsætning. 3. Udvikling KUBIS udvikling sker på grundlag af KUBIS Strategi Den udmøntes i et antal udviklingsprojekter, der fremgår af KUBIS projektportefølje for 2015, jf. bilag b. Denne projektportefølje er dynamisk og udvikler sig i løbet af året. 4

5 Nogle af projekterne indgår i universitetsbibliotekets afsnit af Det Kongelige Biblioteks Rammeaftale for med Kulturministeriet. 3 De strategiske mest vigtige udviklingsprojekter i 2015 er følgende: 3.1. Generel service e-bøger Bibliotekets leverandører af e-bøger fordeler sig på to hovedgrupper, dels en gruppe omfattende de store internationale forlag på det videnskabelige/faglige område, i alt 8-10 forlag (heriblandt er Oxford University Press og Cambridge University Press, hvis produktion er must-have for universitetsbiblioteket), dels en meget stor gruppe af mindre forlag, heraf de danske, hvis produktion samlet set også er nødvendig for universitetsbiblioteket, men ikke på samme prioriteringsniveau som de ovennævnte. For universitetsbiblioteket er den højeste prioritet at få en samlet systematisk dækning af e- bogsporteføljerne fra gruppen af store forlag. Med tilbageførslen af en tidligere udmeldt besparelse på 1,5% til bibliotekets budget, forventes det, at det i løbet af de kommende år vil være muligt at etablere aftaler med hele gruppen af store forlag om systematisk anskaffelse af deres ebogs-porteføljer, enten som samlede pakker eller i form af brugerstyrede anskaffelsesordninger. Tilbage står den anden gruppe af mindre, herunder danske forlag. Universitetsbiblioteket vil ikke af sine nuværende budgetter og med den fortsatte opretholdelse af en komplet procesfunktion for trykte bøger kunne give systematisk dækning af disse forlag. En bevilling på 1,5 mio. kr. af rammeaftalepuljen om året i de næste fire år vil gøre det muligt at indgå aftale med et af de store aggregatorsystemer som har specialiseret i at formidle litteratur fra de mange forskellige små forlag, herunder universitetsforlag samt nogle danske videnskabelige og faglige forlag. 3 De økonomiske midler, som KUM har stillet til rådighed for de pågældende projekter indgår i KUBIS innovationspulje. 5

6 3.2. Særlig forskerservice Copyrightservice En rapport om forprojektet vedr. en KUBIS copyrightservice for KU konstaterede, at der var benyttelsesmæssigt grundlag for etablering af en permanent copyrightservice med følgende opgaver: Generel og konkret information om egen ophavsret og andres ophavsret i forbindelse med forskning og undervisning. Vejledning i klarering af rettigheder i forbindelse med forskning og undervisning. Vejledning i forhold til rettigheder ved parallelpublicering, hvis du fx ønsker at uploade dine publicerede artikler på KU s hjemmeside. Herudover rummede rapporten et antal forslag, der vil indgå i det kommende projekt: Samarbejde på tværs i KUBIS-organisationen, herunder med de øvrige forskerservices (Bibliometri, Open Access) Videreudvikling af webguiden om Ophavsret Udarbejdelse af vejledende standarder og skabeloner Deltagelse i eksterne netværk, f.eks. DFFUs (Danske Fag-, Forsknings-, og Uddannelsesbiblioteker) copyrightnetværk Oprettelse og løbende ajourføring af et katalog over henvendelser Markedsføring og roadshows på fakulteter og institutter Forprojektet viste i øvrigt, at en bemanding på et halvt årsværk er tilstrækkeligt i forhold til den konstaterede benyttelse af tjenesten. Projektet gennemføres i samspil med copyrightspecialisterne på Det Juridiske Fakultet. Det er indlejret ved Juridisk Videncenter (Det Juridiske Fakultetsbibliotek) og finansieres med en halv stilling årligt i fire år under KBs rammeaftale med KUM for Open Access service Universitetsbibliotekets arbejde med Open Access har været på nedsat blus, medens man afventede overordnede politiske tilkendegivelser og KUs egne planer på området. Nu da disse foreligger, er der baggrund for at genoptage dette arbejde. Dette vil ske i form ef et samarbejdsprojekt med Det Samfundsvidenskabelige fakultet om udvikling af en konkret 6

7 Open Access Service, ved siden af de øvrige særlige forskerservices og i tæt samspil med disse. Den konkrete service vil fokusere på publiceringsydelser (parallelpublicering = Grøn Open Access, retro Open Access publicering, og Golden Open Access publicering), samt Vejledning og undervisning af fakultetets medarbejdere i Open Access spørgsmål. En tilsvarende service ydes i dag for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, forankret i enheden Forskningsdokumentation på fakultetsbiblioteket på Frederiksberg Campus Bibliometrisk service Med udgangen af 2014 afsluttedes et projekt vedr. kompetenceudvikling af en gruppe af universitetsbibliotekets medarbejdere i bibliometrisk service. I 2015 går universitetsbiblioteket videre med etablering af et konkret servicetilbud til fakulteter og institutter om levering af en samlet årlig bibliometrisk analyse, udviklet i samspil med pågældende fakultet hhv. institut. Denne service vil være gratis. Herudover udvikles et servicetilbud (imod betaling) vedr. bibliometriske analyser af centre samt enkeltforskere, f.eks. i forbindelse med ansættelser. Fakultetsbibliotekerne vil endvidere integrere bibliometrisk analyse i deres ph.d.- undervisning, samt vejledning vedr. personlig bibliometrisk analyse som led i deres generelle forskerservicetilbud. Herudover arbejder universitetsbiblioteket med bibliometriske analyseredskaber. Dels er fakultetsbiblioteket på Frederiksberg Campus i færd med udvikling af et bibliometrisk analyseredskab, SciMetrics, der skal kunne levere grafiske fremstillinger af data fra især CURIS vedr. publiceringsaktiviteten på det Natur- og Biovidenskabelige fakultet. Servicen skal foreløbig fungere på fakultets- og institutniveau, og systemet skal kunne levere opdaterede analyser af publiceringsaktiviteten på fakultetet ud fra en række udvalgte parametre, og dermed kunne levere beslutningsstøttende data til Direktionen og institutledelserne. Dels vil universitetsbiblioteket i foråret 2015 undersøge de vigtigste bibliometriske analyseredskaber på markedet (bl.a. SciVal fra Elsevier og Incite fra Thomson/Reuters) med henblik på anskaffelse og ibrugtagning i løbet af

8 3.3. Særlig studenterservice Beriget studiemiljø Udviklingen af moderne biblioteksbaserede studiemiljøer går hurtigt i retning af learning commons og information commons, maker spaces, hacker spaces, og innovation centers, med fokus på informationsteknologiske og teknologiske nydannelser, der stilles til brugernes rådighed inden for særlige fysiske rammer. Hertil kommer state-of-the-art IT-udstyr og programmeller, der understøtter studenternes fælles læringsaktiviteter og dermed gruppearbejdet som studieform. Et projekt på dette område skal endvidere tage sigte på at undersøge mulighederne for integration af andre akademiske tjenester med bibliotekstjenester i det fysiske biblioteksrum, som ventes at blive en af de kommende udviklingsveje for universitetsbiblioteker. En bevilling på samlet 1 mio kr. af KBs rammeaftalepulje for vil gøre det muligt at indrette sådanne miljøer i form af 6 labs ved tre fakultetsbiblioteker(det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, og Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek / Nørre Campus): med fokus på temaerne innovation (makerspace, fablab), dataanalyse og -visualisering, nye læringsformer (active learning, peer to peer learning), og digital humanities Biblioteksunderstøttelse af virtuel og blended læring Universitetsbiblioteket har i 2014 gennemført et projekt med biblioteksunderstøttelse af virtuel og blended læring, med konkret fokus på to virtuelle sommerskolekurser ved Det Juridiske Fakultet: Disaster law and policy, og WTO: law, policy and negotiations. På basis af de positive erfaringer fra forsøget konkluderede projektrapporten følgende med hensyn til biblioteksstøtte til virtuel undervisning: Biblioteket kan understøtte underviserne i forberedelse af kurserne Biblioteket kan understøtte ved spørgsmål om ophavsret Biblioteket kan understøtte ved at sikre alle studerende fjernadgang Biblioteket kan understøtte ved at samle relevante ressourcer i et virtuelt bibliotek Biblioteket kan understøtte ved at producere egne vejledninger til de studerende Biblioteket kan understøtte ved online undervisning og vejledning Biblioteket kan styrke sin synlighed overfor de studerende Biblioteket kan udvide sin kontaktflade og øge egen kompetenceudvikling På denne baggrund har KUBIS-LG besluttet at fortsætte projektarbejdet med biblioteksstøtte til virtuel og blended læring og vil i 2015 gennemføre et nyt projekt på et nyt fag, som 8

9 bygger videre på de indhøstede erfaringer. Projektet bør iværksættes i større skala med flere studerende og i et længere tidsrum end et sommerkursus Døgnåbning Som en del af opfølgningen af brugerundersøgelserne 2013 arbejder universitetsbiblioteket med fleksible åbningstider, der tager hensyn til periodisk skiftende behov hos de studerende. Som et særligt projekt gennemføres i december-januar 2014/2015 et forsøg med døgnåbning i et af fakultetsbibliotekerne, det vil sige Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, hvis centrale placering er velegnet til dette formål. Den konkrete ordning er drøftet med Studenterrådet. En rapport om forsøget vil blive forelagt for Biblioteksudvalget i maj Opkobling af DISKURS og DIAS til KUs digitale opgavesystem Projekterne DISKURS (digital specialesamling) og DIAS (digital samling af andre studenteropgaver) er nu veletablerede men har svært ved at løfte sig, så længe der ikke er etableret løbende forbindelse til fakulteternes speciale og opgavesystemer. Med udviklingen af en digital opgaveordning for KU og et digitalt system til forvaltning deraf opfyldes en vigtig forudsætning for at den samlede digitale opgavesamling, omfattende både DISKURS og DIAS, kan komme til at fungere efter hensigten. Der er i 2014 etableret samarbejdet med KUs centrale enhed for dette område, og forventningen er, at det i løbet af 2015 vil være muligt at skabe forbindelse mellem KUs nye digitale opgavesystem og DISKURS/DIAS, således at nye specialer/opgaver (under forudsætning af den studerendes tilladelse) fødes automatisk over i den digitale samling, som vel at mærke ikke er en arkivsamling, men en formidlingssamling med adgang for alle interesserede DEFF-projekter Udover disse projekter bør også særskilt nævnes deltagelse i nogle projekter under DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek): Informationskompetence i det virtuelle læringsmiljø MOOCs som platform for biblioteksservice 9

10 samt formentlig et projekt vedr. Mendeley 4 og evt. andre projekter. Endvidere deltager KB forventeligt i DEFF projekter vedr. Open Access, forskningsdata og digital publicering, som KUBIS vil bidrage til, når de sættes i værk. Udover de fælles KUBIS-projekter (se bilag 2) har hvert KUBIS-bibliotek sin egen portefølje af lokale projekter. 4. Kvalitet Universitetsbiblioteket arbejder løbende med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, på basis af afsnit III i KUBIS Serviceprofil. I 2015 vil der især blive arbejdet med følgende: 4.1. KUBIS brugerundersøgelse 2015 I henhold til Serviceprofilen gennemføres der omfattende brugerundersøgelser hvert andet år. I 2013 faldt undersøgelsen sammen med KUs trivselsundersøgelse, der gentages i KJUBIS-undersøgelsen omfatter en del flere spørgsmål, end det er muligt at stille i KUundersøgelsen, så universitetsbiblioteket har fortsat brug for at gennemføre egne undersøgelse for at ajourføre og udvikle sit kendskab til brugsmønstrene og biblioteksbehovene i KU-brugergruppen. Endvidere vil der blive gennemført en række kvalitetsprojekter. Af disse er de vigtigste: 4.2. Deltagelse i KBs flerårige projekt vedr. udbud og implementering af næste generations biblioteks- og discovery-system Forberedelsen af dette projekt videreføres i 2015 i samarbejde med Statsbiblioteket. 4 Mendeley is a desktop and web programme for managing and sharing research papers, discovering research data and colaborating online. (Wikipedia) 10

11 4.3. Ændring af præsentationsrækkefølgen af bibliografiske poster i Rex-søgninger Mange bøger og tidsskrifter er i KB/KUBIS-systemet anskaffet til flere af bibliotekerne. P.t. vises katalogposterne i en ret uhensigtsmæssig rækkefølge, hvor de første poster er dem, hvor bøgerne ikke kan hjemlånes (fra Nationalbiblioteket og en del nogle institutbibliotekssamlinger), medens de sidste poster er dem, hvor bøgerne kan hjemlånes (universitetsbibliotek/fakultetsbiblioteker). Projektet tager sigte på at ændre denne rækkefølge, således at brugerne først ser de bøger/eksemplarer, der kan hjemlånes, før de bøger/eksemplarer, der ikke kan. 5. Organisation 2015 ventes at blive det første år i KUBIS efterhånden 7-årige historie uden organisatoriske ændringer. Til gengæld forestår en udskiftning på chefposten, idet universitetsbibliotekaren går på pension i sommeren 2015, og en ny universitetsbibliotekar ventes at tiltræde pr. 1. august. 6. Kompetenceudvikling I 2014 har 48 medarbejdere, der beskæftiger sig med undervisning, været på et særligt kursusforløb. Erfaringerne fra dette forløb vil blive brugt fremadrettet i arbejdet med undervisning. Forløbet blev muligt på baggrund af støtte fra Kompetencesekretariatet. Biblioteket vil i 2015 fortsætte arbejdet med at få udbredt kendskabet til og benyttelsen af de interne kurser som Det Kongelige Bibliotek og som KU udbyder, ligesom der vil blive sat fokus på de e-læringskurser, som udbydes via læringsportalen Campus. Kurserne skal sikre at bibliotekets medarbejdere tilegner sig de kompetencer, der er nødvendige for den fremtidige serviceaktivitet. Kendskabet til udbuddet at kurser øges bl.a. ved udsendelse af nyhedsbreve. Af særlige initiativer kan nævnes, at der i samarbejde med KU er planlagt kurser om Absalon, der skal udbrede kendskabet til Absalon hos bibliotekets medarbejdere, og dermed gøre dem i stand til at servicere de studerende og underviserne også på denne platform. 11

12 Bilag a Udsnit af Finanslovsforslag 2015: 12

13 Bilag b: KUBIS Projektportefølje 2015 ( ) Farver: grøn=forløber efter plan; gul= forsinket i.f.t. oprindelig slutdato; rød=annulleret; blå=afsluttet 2015 eller 2016 Nr Navn Ejer Afsluttes Ny afsl.dato Projektbl. godk A. Generel service A-01 KUBIS Brugerundersøgelse 2015 MCS * A-02 LOOCKS / Portico (Langtidsbevaring af e-ressourcer) IRB * A-03 Præsentationsrækkefølge i Rex OHO * A-05 Introfilm til KUBIS (Lego) CULA * A-07 Programmet Atlas IT / kursusudvikling ABOF * A-08 Markedsføringsvideospots ABOF * A-16 E-bøger: Aggregatorordning og danske forlag IRB * A-17 BYOD (Bring your own device) sessions CULA * B. Særlig forskerservice B-01 Copyrightservice MS * B-02 Videospots om forskerservicetilbud ABOF * B-03 Udvælgelse og (evt.) anskaffelse af bibliometrisk analyseredskab MCS * B-10 Udvikling af bibliometrisk service MGA * B-11 Open Access Service CULA 13

14 C. Særlig studenterservice C-01 DEFF E-læring / 1: Infokompetence i virtuelt læringsmiljø KSHA C-02 DEFF E-læring / 2: MOOCs som platform for biblioteksservice KSHA C-03 Beriget studiemiljø MCS * C-04 Døgnåbent, forsøg med CULA * Ja C-05 DISKURS-3 (opkobling til STADS) KSHA * C-06 Informationssøgningskurser via webinars MS * C-07 KUBIS startside for nye studerende CULA * D. Særlig underviserservice D-01 Biblioteksunderstøttelse af virtuel og blended læring CULA/JF * I alt Noter A-01 Aflyses, hvis KU gennemfører ny trivselsundersøgelse i 2015 A-02 Gennemføres enten som DEFF-projekt eller som KUBIS-projekt. Projektblanket først når klarhed om DEFF-bevilling A-03 Udformning af projektet afventer beslutning om anskaffelse af Aleph 22. Projektblanket venter herpå 14

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch. 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251

Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch. 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251 DET KONGELIGE BIBLIOTEK Rapport om KUBIS-brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Samlede betragtning.

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Fakultetsbiblioteksudvalget. Fakultetsbiblioteksudvalget. Forum. Mødedato: Onsdag den 25. november 2015 kl

Fakultetsbiblioteksudvalget. Fakultetsbiblioteksudvalget. Forum. Mødedato: Onsdag den 25. november 2015 kl D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fakultetsbiblioteksudvalget LEDELSE OG KOMMUNIKATION M Ø D E I N D K A L D E L E S E 15. NOVEMBER 2015 Forum Fakultetsbiblioteksudvalget

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015

Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015 Resume af Det Kongelige Biblioteks Årsberetning 2015 Det Kongelige Bibliotek er Danmarks Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. Mission: Biblioteket virker for uddannelse, forskning og

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

KUBIS årsberetning 2013

KUBIS årsberetning 2013 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 9. maj 2014 Sagsnr. 2009-012269 KUBIS årsberetning 2013 1. Resumé... 7 2. Service... 9 2.1. Levering af videnressourcer... 9

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012

Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012 Tale til Åbningen af Tænketanksprojektet Fremtidens Biblioteker d. 25.4.2012 1. Indledning Det er en glæde for Danmarks Forskningsningsbiblioteksforening at være partner med Danmarks Biblioteksforening

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Vicedirektør/Universitetsbibliotekar

Vicedirektør/Universitetsbibliotekar JOB- OG KRAVPROFIL Susanne Bentkjær Hellerup, den 24. marts 2015 Vicedirektør/Universitetsbibliotekar Det Kgl. Bibliotek & Københavns Universitet AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

ET STYRKET AU LIBRARY

ET STYRKET AU LIBRARY 9. DECEMBER 2016 ET STYRKET AU LIBRARY Orienteringsmøde for AU Library-medarbejdere i AU Uddannelse VELFUNGERENDE AU LIBRARY AU Library har bevist sit værd: Anerkendes bredt som en professionel og nærværende

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Årsberetning KUBIS Samf 2009

Årsberetning KUBIS Samf 2009 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BIBLIOTEK OG INFORMATIONSSERVICE KUBIS SAMF BIBLOTEKERNE Årsberetning KUBIS Samf 2009 Generelt har 2009 været et meget travlt år med åbning af fakultetsbibliotek, flytninger af

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Løsning af akut og langsigtet intranetbehov på KU

Løsning af akut og langsigtet intranetbehov på KU K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Direktionen S A G S N O T A T 15. JANUAR 2007 Vedr.: Løsning af akut og langsigtet intranetbehov på KU FUSIONSSEKRETARIATET Sagsbehandler: Claus Qvistgaard Baggrund

Læs mere

Delpolitik for e-læring

Delpolitik for e-læring Delpolitik for e-læring Dette dokument definerer en delpolitik til DTU s uddannelsespolitik. Delpolitikken ejes af DTU s e- læringsudvalg. 1 Formål Delpolitikkens formål er at klargøre overordnede målsætninger

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 KU s studiemiljøstrategi SCIENCE

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

1 Indledning... 2. 2 Strategi og mål... 3 2.1 Enhedens ansvarsområder... 3 2.2 Strategiske fokuspunkter i kommende år (2012-2013)...

1 Indledning... 2. 2 Strategi og mål... 3 2.1 Enhedens ansvarsområder... 3 2.2 Strategiske fokuspunkter i kommende år (2012-2013)... Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Strategi og mål... 3 2.1 Enhedens ansvarsområder... 3 2.2 Strategiske fokuspunkter i kommende år (2012-2013)... 3 3 Leverancer... 6 3.1 Samlet leverance... 7 4 Budget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL 2014

BESLUTNINGSPROTOKOL 2014 BESLUTNINGSPROTOKOL 2014 14-01 Oversættelsesservice På møde 10. januar 2014 blev det aftalt, at ordningen fortsætter som hidtil, og med hidtidig normering. NB: Oversætterne bedes selv være opsøgende og

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G

I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dekanen Det Humanistiske Fakultet MEFs strategi-indmelding 4. JUNI 2012 Institutterne

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Grøn satsning på Københavns Universitet

Grøn satsning på Københavns Universitet DFM: Morgenmad med mening Grøn satsning på Københavns Universitet Lisbet Michaelsen, projektleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ 1. Lidt om Københavns Universitet 2. Universitetets klimaindsats

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Mere digitalt større synlighed bedre navigation

Mere digitalt større synlighed bedre navigation Mere digitalt større synlighed bedre navigation Strategi 2011-2014 Mission Vision Den verden, Statsbiblioteket er en del af, og som vi skal levere til, er i forandring. Det er Statsbiblioteket også! Afsættet

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter RESUMÉ Der er blevet udarbejdet en rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Kortlægningen af

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter Udarbejdet af VBN- redaktionen Version 1 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 14/2-2014 Version 2 udarbejdet af VBN- redaktionen d. 13/3-2014

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen DAGSORDEN Idégrundlag & baggrund Funktionalitet E-læring Tilslutning Afrunding & spørgsmål Idégrundlag & baggrund IDÉGRUNDLAG & BAGGRUND Campus er en fællesoffentlig

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS

Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK DITTE MARIA BERGSTRØM J.nr. - Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS 1. INDLEDNING...

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Afdelingsleder, Københavns Universitetsbibliotek

Afdelingsleder, Københavns Universitetsbibliotek JOB- OG KRAVPROFIL Kirstine Friis Vammen & Susanne Bentkjær Hellerup, den 23. oktober 2017 Afdelingsleder, Københavns Universitetsbibliotek SUND/SCIENCE bibliotek Det Kgl. Bibliotek AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse

Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Den e-lærende Digitale Skole - frem mod digital dannelse Michael Lund-Larsen, Centerchef mll@ventures.dk Århus Købmandsskole Erhvervsuddannelser i handel og administration, Handelsgymnasium, Kurser for

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 12. MARTS 2015 Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 programbeskrivelse

Læs mere