KUBIS årsplan og budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUBIS årsplan og budget 2015"

Transkript

1 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 19. december 2014 Sagsnr DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS årsplan og budget 2015

2 Indhold 1. Service 2. Ressourcer 3. Udvikling 4. Kvalitet 5. Organisation 6. Kompetenceudvikling Bilag a. KUBs budgetudvikling i henhold til FL 2015 b. KUBIS projektportefølje 2015 (pr ) 2

3 1. Service 1 KUBIS-bibliotekerne leverer service til KU på basis af KUBIS Strategi og KUBIS Serviceprofil Det forventes, at den samlede benyttelse af KB/KUBIS digitale samlinger i 2014 vil stige med ca. 5 % (e-bøger dog 15%) og andrage i alt ca (downloads mm), heraf fra KUBIS e-tidsskrifter og fra KUBIS e-bøger. 2 Udlånet af trykte bøger fra KB/KUBIS egne samlinger ventes at falde med 5 % og andrage ca enheder. Indlån forventes at stige med 5 % til enheder. For så vidt angår personlig service forventes det, at niveauet vil være det samme som i 2014, således at det samlede tal vil ligge på servicekontakter (ikke almindelig ekspedition af bøger og tidsskrifter m.m.). Antallet at besøg forventes at være uændret i forhold til 2014 og samlet andrage ca Antallet af virtuelle besøg (på hjemmesider) ventes at være uændret i forhold til 2014 og at andrage ca besøg Antallet af besøg på KUBIS digitale vejledninger (LibGuides) ventes at stige med 20 % i forhold til 2014 og at andrage ca besøg. Antallet af deltagere i informationskompetencekurser ventes at være uændret i forhold til 2014 og andrage ca deltagere i alt. 2. Ressourcer Det samlede budget for KUBIS andrager for mio. kr., heraf 160 mio. kr. til direkte udgifter, jf. nedenstående tabel. 1 I november 2014 foreligger der naturligvis ikke statistik for hele 2014, og vurderingen af serviceproduktionen i 2014 måder må derfor anslås enten på basis af jan-nov 2014 tallene eller på basis af 2013 tallene. 3

4 Tabel 1: KUBIS budget 2015 KUB KU KUBIS i alt Direkte udgifter Materialer Løn Rammeaftale Øvrige udgifter I alt Indirekte udgifter * Samlet budget *Indirekte udgifter er beregnet efter samme forhold som i regnskabet for 2013, d.v.s. som 52% af de samlede udgifter. For KU er anvendt regnskabstallene for 2013 (PL-reguleret med 1% for øvrig drift og 1,1% for løn), idet budgettallene for 2015 endnu ikke er modtaget. Som tidligere påpeget udgør prisstigninger på e-tidsskrifterne en betydelig belastning af biblioteksbudgetterne. Ikke mindst Elsevier-licensen udgør en stor økonomisk post i KUBISbudgettet (ca. 22 mio. kr.). Prisstigningen på denne licens er i de kommende år på 3 procent, medens den statslige prisregulering p.t. er på maks. 1 procent, og den indebærer derfor i sig selv en mærkbar forringelse af bibliotekets budgetmæssige situation. KUB-bevillingens andel af KBs samlede budget fremgår af udsnit af FL Se bilag a. Efter beslutning i november 2014 vil der i 2015 blive gennemført en omlægning af KUs årlige bidrag til universitetsbibliotekets licensportefølje på ca. 13 mio. kr. (ud af ca. 53, hvoraf KUB dækker de resterende ca. 40 mio.). KUs bidrag vil blive fordelt på fakulteterne efter en nøgle med tre elementer: 25 % benyttelse (på basis af proxystatistik), 25 % størrelse (på basis af FTE), og 50 % økonomisk omsætning. 3. Udvikling KUBIS udvikling sker på grundlag af KUBIS Strategi Den udmøntes i et antal udviklingsprojekter, der fremgår af KUBIS projektportefølje for 2015, jf. bilag b. Denne projektportefølje er dynamisk og udvikler sig i løbet af året. 4

5 Nogle af projekterne indgår i universitetsbibliotekets afsnit af Det Kongelige Biblioteks Rammeaftale for med Kulturministeriet. 3 De strategiske mest vigtige udviklingsprojekter i 2015 er følgende: 3.1. Generel service e-bøger Bibliotekets leverandører af e-bøger fordeler sig på to hovedgrupper, dels en gruppe omfattende de store internationale forlag på det videnskabelige/faglige område, i alt 8-10 forlag (heriblandt er Oxford University Press og Cambridge University Press, hvis produktion er must-have for universitetsbiblioteket), dels en meget stor gruppe af mindre forlag, heraf de danske, hvis produktion samlet set også er nødvendig for universitetsbiblioteket, men ikke på samme prioriteringsniveau som de ovennævnte. For universitetsbiblioteket er den højeste prioritet at få en samlet systematisk dækning af e- bogsporteføljerne fra gruppen af store forlag. Med tilbageførslen af en tidligere udmeldt besparelse på 1,5% til bibliotekets budget, forventes det, at det i løbet af de kommende år vil være muligt at etablere aftaler med hele gruppen af store forlag om systematisk anskaffelse af deres ebogs-porteføljer, enten som samlede pakker eller i form af brugerstyrede anskaffelsesordninger. Tilbage står den anden gruppe af mindre, herunder danske forlag. Universitetsbiblioteket vil ikke af sine nuværende budgetter og med den fortsatte opretholdelse af en komplet procesfunktion for trykte bøger kunne give systematisk dækning af disse forlag. En bevilling på 1,5 mio. kr. af rammeaftalepuljen om året i de næste fire år vil gøre det muligt at indgå aftale med et af de store aggregatorsystemer som har specialiseret i at formidle litteratur fra de mange forskellige små forlag, herunder universitetsforlag samt nogle danske videnskabelige og faglige forlag. 3 De økonomiske midler, som KUM har stillet til rådighed for de pågældende projekter indgår i KUBIS innovationspulje. 5

6 3.2. Særlig forskerservice Copyrightservice En rapport om forprojektet vedr. en KUBIS copyrightservice for KU konstaterede, at der var benyttelsesmæssigt grundlag for etablering af en permanent copyrightservice med følgende opgaver: Generel og konkret information om egen ophavsret og andres ophavsret i forbindelse med forskning og undervisning. Vejledning i klarering af rettigheder i forbindelse med forskning og undervisning. Vejledning i forhold til rettigheder ved parallelpublicering, hvis du fx ønsker at uploade dine publicerede artikler på KU s hjemmeside. Herudover rummede rapporten et antal forslag, der vil indgå i det kommende projekt: Samarbejde på tværs i KUBIS-organisationen, herunder med de øvrige forskerservices (Bibliometri, Open Access) Videreudvikling af webguiden om Ophavsret Udarbejdelse af vejledende standarder og skabeloner Deltagelse i eksterne netværk, f.eks. DFFUs (Danske Fag-, Forsknings-, og Uddannelsesbiblioteker) copyrightnetværk Oprettelse og løbende ajourføring af et katalog over henvendelser Markedsføring og roadshows på fakulteter og institutter Forprojektet viste i øvrigt, at en bemanding på et halvt årsværk er tilstrækkeligt i forhold til den konstaterede benyttelse af tjenesten. Projektet gennemføres i samspil med copyrightspecialisterne på Det Juridiske Fakultet. Det er indlejret ved Juridisk Videncenter (Det Juridiske Fakultetsbibliotek) og finansieres med en halv stilling årligt i fire år under KBs rammeaftale med KUM for Open Access service Universitetsbibliotekets arbejde med Open Access har været på nedsat blus, medens man afventede overordnede politiske tilkendegivelser og KUs egne planer på området. Nu da disse foreligger, er der baggrund for at genoptage dette arbejde. Dette vil ske i form ef et samarbejdsprojekt med Det Samfundsvidenskabelige fakultet om udvikling af en konkret 6

7 Open Access Service, ved siden af de øvrige særlige forskerservices og i tæt samspil med disse. Den konkrete service vil fokusere på publiceringsydelser (parallelpublicering = Grøn Open Access, retro Open Access publicering, og Golden Open Access publicering), samt Vejledning og undervisning af fakultetets medarbejdere i Open Access spørgsmål. En tilsvarende service ydes i dag for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, forankret i enheden Forskningsdokumentation på fakultetsbiblioteket på Frederiksberg Campus Bibliometrisk service Med udgangen af 2014 afsluttedes et projekt vedr. kompetenceudvikling af en gruppe af universitetsbibliotekets medarbejdere i bibliometrisk service. I 2015 går universitetsbiblioteket videre med etablering af et konkret servicetilbud til fakulteter og institutter om levering af en samlet årlig bibliometrisk analyse, udviklet i samspil med pågældende fakultet hhv. institut. Denne service vil være gratis. Herudover udvikles et servicetilbud (imod betaling) vedr. bibliometriske analyser af centre samt enkeltforskere, f.eks. i forbindelse med ansættelser. Fakultetsbibliotekerne vil endvidere integrere bibliometrisk analyse i deres ph.d.- undervisning, samt vejledning vedr. personlig bibliometrisk analyse som led i deres generelle forskerservicetilbud. Herudover arbejder universitetsbiblioteket med bibliometriske analyseredskaber. Dels er fakultetsbiblioteket på Frederiksberg Campus i færd med udvikling af et bibliometrisk analyseredskab, SciMetrics, der skal kunne levere grafiske fremstillinger af data fra især CURIS vedr. publiceringsaktiviteten på det Natur- og Biovidenskabelige fakultet. Servicen skal foreløbig fungere på fakultets- og institutniveau, og systemet skal kunne levere opdaterede analyser af publiceringsaktiviteten på fakultetet ud fra en række udvalgte parametre, og dermed kunne levere beslutningsstøttende data til Direktionen og institutledelserne. Dels vil universitetsbiblioteket i foråret 2015 undersøge de vigtigste bibliometriske analyseredskaber på markedet (bl.a. SciVal fra Elsevier og Incite fra Thomson/Reuters) med henblik på anskaffelse og ibrugtagning i løbet af

8 3.3. Særlig studenterservice Beriget studiemiljø Udviklingen af moderne biblioteksbaserede studiemiljøer går hurtigt i retning af learning commons og information commons, maker spaces, hacker spaces, og innovation centers, med fokus på informationsteknologiske og teknologiske nydannelser, der stilles til brugernes rådighed inden for særlige fysiske rammer. Hertil kommer state-of-the-art IT-udstyr og programmeller, der understøtter studenternes fælles læringsaktiviteter og dermed gruppearbejdet som studieform. Et projekt på dette område skal endvidere tage sigte på at undersøge mulighederne for integration af andre akademiske tjenester med bibliotekstjenester i det fysiske biblioteksrum, som ventes at blive en af de kommende udviklingsveje for universitetsbiblioteker. En bevilling på samlet 1 mio kr. af KBs rammeaftalepulje for vil gøre det muligt at indrette sådanne miljøer i form af 6 labs ved tre fakultetsbiblioteker(det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, og Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek / Nørre Campus): med fokus på temaerne innovation (makerspace, fablab), dataanalyse og -visualisering, nye læringsformer (active learning, peer to peer learning), og digital humanities Biblioteksunderstøttelse af virtuel og blended læring Universitetsbiblioteket har i 2014 gennemført et projekt med biblioteksunderstøttelse af virtuel og blended læring, med konkret fokus på to virtuelle sommerskolekurser ved Det Juridiske Fakultet: Disaster law and policy, og WTO: law, policy and negotiations. På basis af de positive erfaringer fra forsøget konkluderede projektrapporten følgende med hensyn til biblioteksstøtte til virtuel undervisning: Biblioteket kan understøtte underviserne i forberedelse af kurserne Biblioteket kan understøtte ved spørgsmål om ophavsret Biblioteket kan understøtte ved at sikre alle studerende fjernadgang Biblioteket kan understøtte ved at samle relevante ressourcer i et virtuelt bibliotek Biblioteket kan understøtte ved at producere egne vejledninger til de studerende Biblioteket kan understøtte ved online undervisning og vejledning Biblioteket kan styrke sin synlighed overfor de studerende Biblioteket kan udvide sin kontaktflade og øge egen kompetenceudvikling På denne baggrund har KUBIS-LG besluttet at fortsætte projektarbejdet med biblioteksstøtte til virtuel og blended læring og vil i 2015 gennemføre et nyt projekt på et nyt fag, som 8

9 bygger videre på de indhøstede erfaringer. Projektet bør iværksættes i større skala med flere studerende og i et længere tidsrum end et sommerkursus Døgnåbning Som en del af opfølgningen af brugerundersøgelserne 2013 arbejder universitetsbiblioteket med fleksible åbningstider, der tager hensyn til periodisk skiftende behov hos de studerende. Som et særligt projekt gennemføres i december-januar 2014/2015 et forsøg med døgnåbning i et af fakultetsbibliotekerne, det vil sige Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, hvis centrale placering er velegnet til dette formål. Den konkrete ordning er drøftet med Studenterrådet. En rapport om forsøget vil blive forelagt for Biblioteksudvalget i maj Opkobling af DISKURS og DIAS til KUs digitale opgavesystem Projekterne DISKURS (digital specialesamling) og DIAS (digital samling af andre studenteropgaver) er nu veletablerede men har svært ved at løfte sig, så længe der ikke er etableret løbende forbindelse til fakulteternes speciale og opgavesystemer. Med udviklingen af en digital opgaveordning for KU og et digitalt system til forvaltning deraf opfyldes en vigtig forudsætning for at den samlede digitale opgavesamling, omfattende både DISKURS og DIAS, kan komme til at fungere efter hensigten. Der er i 2014 etableret samarbejdet med KUs centrale enhed for dette område, og forventningen er, at det i løbet af 2015 vil være muligt at skabe forbindelse mellem KUs nye digitale opgavesystem og DISKURS/DIAS, således at nye specialer/opgaver (under forudsætning af den studerendes tilladelse) fødes automatisk over i den digitale samling, som vel at mærke ikke er en arkivsamling, men en formidlingssamling med adgang for alle interesserede DEFF-projekter Udover disse projekter bør også særskilt nævnes deltagelse i nogle projekter under DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek): Informationskompetence i det virtuelle læringsmiljø MOOCs som platform for biblioteksservice 9

10 samt formentlig et projekt vedr. Mendeley 4 og evt. andre projekter. Endvidere deltager KB forventeligt i DEFF projekter vedr. Open Access, forskningsdata og digital publicering, som KUBIS vil bidrage til, når de sættes i værk. Udover de fælles KUBIS-projekter (se bilag 2) har hvert KUBIS-bibliotek sin egen portefølje af lokale projekter. 4. Kvalitet Universitetsbiblioteket arbejder løbende med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, på basis af afsnit III i KUBIS Serviceprofil. I 2015 vil der især blive arbejdet med følgende: 4.1. KUBIS brugerundersøgelse 2015 I henhold til Serviceprofilen gennemføres der omfattende brugerundersøgelser hvert andet år. I 2013 faldt undersøgelsen sammen med KUs trivselsundersøgelse, der gentages i KJUBIS-undersøgelsen omfatter en del flere spørgsmål, end det er muligt at stille i KUundersøgelsen, så universitetsbiblioteket har fortsat brug for at gennemføre egne undersøgelse for at ajourføre og udvikle sit kendskab til brugsmønstrene og biblioteksbehovene i KU-brugergruppen. Endvidere vil der blive gennemført en række kvalitetsprojekter. Af disse er de vigtigste: 4.2. Deltagelse i KBs flerårige projekt vedr. udbud og implementering af næste generations biblioteks- og discovery-system Forberedelsen af dette projekt videreføres i 2015 i samarbejde med Statsbiblioteket. 4 Mendeley is a desktop and web programme for managing and sharing research papers, discovering research data and colaborating online. (Wikipedia) 10

11 4.3. Ændring af præsentationsrækkefølgen af bibliografiske poster i Rex-søgninger Mange bøger og tidsskrifter er i KB/KUBIS-systemet anskaffet til flere af bibliotekerne. P.t. vises katalogposterne i en ret uhensigtsmæssig rækkefølge, hvor de første poster er dem, hvor bøgerne ikke kan hjemlånes (fra Nationalbiblioteket og en del nogle institutbibliotekssamlinger), medens de sidste poster er dem, hvor bøgerne kan hjemlånes (universitetsbibliotek/fakultetsbiblioteker). Projektet tager sigte på at ændre denne rækkefølge, således at brugerne først ser de bøger/eksemplarer, der kan hjemlånes, før de bøger/eksemplarer, der ikke kan. 5. Organisation 2015 ventes at blive det første år i KUBIS efterhånden 7-årige historie uden organisatoriske ændringer. Til gengæld forestår en udskiftning på chefposten, idet universitetsbibliotekaren går på pension i sommeren 2015, og en ny universitetsbibliotekar ventes at tiltræde pr. 1. august. 6. Kompetenceudvikling I 2014 har 48 medarbejdere, der beskæftiger sig med undervisning, været på et særligt kursusforløb. Erfaringerne fra dette forløb vil blive brugt fremadrettet i arbejdet med undervisning. Forløbet blev muligt på baggrund af støtte fra Kompetencesekretariatet. Biblioteket vil i 2015 fortsætte arbejdet med at få udbredt kendskabet til og benyttelsen af de interne kurser som Det Kongelige Bibliotek og som KU udbyder, ligesom der vil blive sat fokus på de e-læringskurser, som udbydes via læringsportalen Campus. Kurserne skal sikre at bibliotekets medarbejdere tilegner sig de kompetencer, der er nødvendige for den fremtidige serviceaktivitet. Kendskabet til udbuddet at kurser øges bl.a. ved udsendelse af nyhedsbreve. Af særlige initiativer kan nævnes, at der i samarbejde med KU er planlagt kurser om Absalon, der skal udbrede kendskabet til Absalon hos bibliotekets medarbejdere, og dermed gøre dem i stand til at servicere de studerende og underviserne også på denne platform. 11

12 Bilag a Udsnit af Finanslovsforslag 2015: 12

13 Bilag b: KUBIS Projektportefølje 2015 ( ) Farver: grøn=forløber efter plan; gul= forsinket i.f.t. oprindelig slutdato; rød=annulleret; blå=afsluttet 2015 eller 2016 Nr Navn Ejer Afsluttes Ny afsl.dato Projektbl. godk A. Generel service A-01 KUBIS Brugerundersøgelse 2015 MCS * A-02 LOOCKS / Portico (Langtidsbevaring af e-ressourcer) IRB * A-03 Præsentationsrækkefølge i Rex OHO * A-05 Introfilm til KUBIS (Lego) CULA * A-07 Programmet Atlas IT / kursusudvikling ABOF * A-08 Markedsføringsvideospots ABOF * A-16 E-bøger: Aggregatorordning og danske forlag IRB * A-17 BYOD (Bring your own device) sessions CULA * B. Særlig forskerservice B-01 Copyrightservice MS * B-02 Videospots om forskerservicetilbud ABOF * B-03 Udvælgelse og (evt.) anskaffelse af bibliometrisk analyseredskab MCS * B-10 Udvikling af bibliometrisk service MGA * B-11 Open Access Service CULA 13

14 C. Særlig studenterservice C-01 DEFF E-læring / 1: Infokompetence i virtuelt læringsmiljø KSHA C-02 DEFF E-læring / 2: MOOCs som platform for biblioteksservice KSHA C-03 Beriget studiemiljø MCS * C-04 Døgnåbent, forsøg med CULA * Ja C-05 DISKURS-3 (opkobling til STADS) KSHA * C-06 Informationssøgningskurser via webinars MS * C-07 KUBIS startside for nye studerende CULA * D. Særlig underviserservice D-01 Biblioteksunderstøttelse af virtuel og blended læring CULA/JF * I alt Noter A-01 Aflyses, hvis KU gennemfører ny trivselsundersøgelse i 2015 A-02 Gennemføres enten som DEFF-projekt eller som KUBIS-projekt. Projektblanket først når klarhed om DEFF-bevilling A-03 Udformning af projektet afventer beslutning om anskaffelse af Aleph 22. Projektblanket venter herpå 14

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS

Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK DITTE MARIA BERGSTRØM J.nr. - Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS 1. INDLEDNING...

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Modeller for KUBIS-2

Modeller for KUBIS-2 Københavns Universitets Biblioteks og Informationsservice / KUBIS KUBIS-2 Arbejdsgruppen Den 28. juni 2012 Sagsnr. 2012-000213 Modeller for KUBIS-2 Rapport fra KUBIS-2 Arbejdsgruppen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

i4i INFORMATION FOR INNOVATION

i4i INFORMATION FOR INNOVATION i4i INFORMATION FOR INNOVATION Rapport til DEFF i4i Information for Innovation et forprojekt til analyse af forretningsmodeller et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU INDHOLD Resumé... 2 Undersøgelse

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser

Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser Foredrag for Bibliotekarforbundets statsgruppe den 4. februar 2006 Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser 1. Indledning 2. Biblioteksinstitutionens metamorfose

Læs mere

Københavns Universitets Biblioteks- og InformationsService KUBIS Samf bibliotekerne / Fakultetsbiblioteksudvalg

Københavns Universitets Biblioteks- og InformationsService KUBIS Samf bibliotekerne / Fakultetsbiblioteksudvalg Københavns Universitets Biblioteks- og InformationsService KUBIS Samf bibliotekerne / Fakultetsbiblioteksudvalg 1. oktober 2008 Fakultetsbiblioteksudvlag 2, d. 1. oktober 2008: Referat Tilstede: Prodekan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013

Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013 Biblioteksbarometer for forskningsbiblioteker 2013 Indholdsfortegnelse 4. ANTAL AF SELVBETJENINGSAUTOMATER (TIL UDLÅN OG/ELLER AFLEVERING)... 4 5. ANVENDER BIBLIOTEKET E-MAIL SOM VARSLINGSORDNING FØR LÅNETIDS

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere