Årsplan 2. årgang 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2. årgang 2012/2013"

Transkript

1 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen

2 Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/ Elevernes og klassernes trivsel og udvikling... 3 Forældresamarbejde... 5 Dansk... 6 Matematik... 9 Mål og rammeplan for 2. klasse Billedkunst Kristendom Natur og teknik Idræt Musik Engelsk Skolens indsatsområder Dansk som andetsprog (DSA) Læsebånd

3 Årskalender 2011/12 Uge/måned August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Der tages forbehold for ændringer. Impulsive aktiviteter fremgår af ugeplanen. Emne / Tema Hav og fisk Læsekursus dansk Læsekursus dansk Hav og fisk Tværsdag Fokus: Trivsel og samarbejde. Skolekoncert Skolefoto uge 38 Forældremøde kl Skole/hjem-samtaler Ignora-forløb dansk Atlas-geografi Skolens fødselsdag tværsdag Elevsamtaledage Botanik-frø, træer, blade Tværsdag Sundhedsdage uge 41 Skolernes Motionsdag Skolekoncert Juleklippe-dag Tværsdag Afrika tema Luciadag Sne, is, vand-tema Cirkus-emne på tværs Tværsdag Dyr Fastelavn Den store Cirkusforestilling Troldtøs dansk Fagligt læsekursus-dyr Kommunikation i dyreverdenen Elevsamtaledage Tværsdag Skole/hjem-samtaler Tværsuge uge 16 Eksperimentarium Tværsdag Elevsamtaledage Håndboldturnering Fredtoften 2

4 Elevernes og klassernes trivsel og udvikling Status Klassetrinnet består af 62 elever. Så godt som alle elever udtrykker, at de er glade for at gå i skole, for lærerne, for deres kammerater og at de trives godt. De fungerer stort set rigtig fint og er gode kammerater. I 2 af klasserne er etableret Lege-grupper, så alle elever efterhånden når at være hjemme hos dem, de normalt ikke leger med. I den tredje 2. klasse holdes fælles fødselsdag 4 gange i løbet af året. Ideen med legegrupper tages op på det kommende forældremøde i denne klasse. Kvalitetskriterier: Det er vellykket når: - Eleverne er glade og trygge - Eleverne taler pænt med og om hinanden- er en god kammerat - Eleverne er glade for at komme i skole hver dag - Hver enkel elev føler sig set og hørt Mål: Eleverne skal i 2.klasse have mulighed for at opleve fællesskab både i klassen og i storgruppen. Målet er at udvikle et klassemiljø hvor: Eleverne er glade og har lyst til at lære - Alle lærer at lytte til og at respektere hinanden og hinandens forskelligheder - Eleverne udvikler situationsfornemmelse/selvkontrol - Eleverne udvikler konflikthåndtering/konfliktløsning - Eleverne er selvhjulpne - Eleverne kan arbejde selvstændigt og kan koncentrere sig - Eleverne kan efterleve fælles kendte regler og kan fungere i et fællesskab - Eleverne føler sig trygge - Der kan arbejdes på tværs af køn og venskaber 3

5 Handleplan: Klasserne vil tage på ture sammen. I perioder vil eleverne få mulighed for at arbejde på tværs af klasserne, baseret på køn, fagligt niveau el. lign. Målene nås i klassen ved: - Fælles oplevelser - Aktiviteter hvor samarbejde er i fokus - Sociale lege - Fælles regler for klasserne - At indøve gode arbejdsvaner - Hver enkel elev gives opmærksomhed - Klassens tid Evaluering: Der evalueres dagligt og i forbindelse med elevsamtaledagene. 4

6 Forældresamarbejde Kvalitetskriterier Engagerede forældre, der deltager aktivt i børnenes skolegang og sociale liv. Medansvarlige forældre, der tager ansvar for børnenes skolegang både fagligt og socialt. At forældrene medvirker positivt og konstruktivt ved løsningen af deres barns konflikter med et andet barn og er aktive omkring sociale klassearrangementer. Mål Alle børn er repræsenteret til skole/hjem samtaler, forældremøder og andre fælles arrangementer. Børnene er undervisningsparate hver dag (at der er lavet lektier, at der er orden i pennalhus og skoletaske, at idrætstøj medbringes, at barnet er mæt og udhvilet). Yderligere forventes det: - At forældrerepræsentanterne inddrages i planlægningen af fælles møder, så alle forældrene føler ansvar for de møder, hvor de deltager - At forældrene tager kontakt, hvis der er noget, de er i tvivl om - At konflikter løses i samarbejde med forældre så hurtigt som muligt Handleplan Der vælges min. 2 forældrerepræsentanter fra hver klasse ved første forældremøde. Sociale arrangementer og dagsorden til forældremøder udarbejdes af forældre og lærere i fællesskab. Ved at informere grundigt og i god tid forventes, at alle forældre deltager i møder og arrangementer. Skriftlig information og kommunikation sker mellem lærere og forældre via Forældreintra. Her kan man finde nyhedsbreve, ugeplaner m.m. Hurtig forældrekontakt, hvis der opstår problemer med det enkelte barn fagligt eller socialt. 5

7 Dansk Status De fleste elever har i 1. klasse lært at læse. De kan skrive de små og store trykbogstaver. De fleste kan skriftligt fremstille små tekster ud fra egne oplevelser og/eller ud fra fri fantasi. Klasserne er læsetestet med OS64 med pæne resultater. En lille gruppe børn har fået ekstra læsehjælp. Handleplan for 2. årgangs læsning. Med udgangspunkt i testresultatet for 1. klasse (OS 64), som viste 90 % sikre læsere, fokuseres på, at alle elever uanset niveau har behov for fortsat læsetræning, så sikkerhed, læsehastighed, forståelse og motivation kan fremmes og udvikles. Særlig indsats: - Læseløft - Støtteundervisning - Holdundervisning/differentiering - IT som hjælpemiddel til læsning - Lektielæsning på skolen og i fritidshjemmet - Læseuger med særlig fokus på læsning og skrivning - Læsebånd - Kurser i faglig læsning - Forældreinddragelse i elevernes læsning Mål Formålet med undervisningen i faget dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Link til fælles mål: 09%20-%20Dansk/Trinmaal%20-%20dansk%20-%20synoptisk.aspx For at kunne opfylde trinmålene efter 2. klasse lægges der i år især vægt på følgende mål: Undervisningen skal lede frem til at eleverne kan: 6

8 - Benytte sproget i samarbejde, samtale og fortælling - Lytte aktivt og acceptere andre børns udtryksform og tempo - Kende forskel på konsonanter og vokaler og være bevidste om stavelsesdeling - Læse ukendte, lette, alderssvarende tekster både skøn- og faglitteratur - uden hjælp - Læse med forståelse af indholdet og genfortælle handlingen i en tekst - Skrive enkle tekster i forskellige genrer - Stave til hyppige og lydrette ord i egne tekster - Anvende elementær tekstbehandling - Kende enkle sproglige virkemidler - Kende til sætninger og ordklasser - Kende til alderssvarende genrer, rim og remser - Kende forskel på fiktion og ikke-fiktion - Kunne tale om hovedindhold, tid, sted, personer og handling - Fremlægge eget arbejde eller gruppearbejde for klassen på forskellige måder Handleplan For at tilgodese det enkelte barns læringsstil og udvikling blandt andet med hensyn til at koncentrere sig, er det vigtigt, at lektionerne indeholder forskellige aktiviteter. Det er også vigtigt, at de hurtigste børn udfordres, så vel som at der gives de langsommere tid til at lære i eget tempo. I år vil vi især have fokus på: - Læsebånd: 20 minutters stillelæsning hver morgen - At bruge tid på at udvikle børnenes sprog ved samtaler - Stavning af de 120 almindeligste ord og kendskab til enkle staveregler.(stavetræning/diktat) - Tekstbehandling på computer - Kendskab til ordklasser: Navneord, udsagnsord og tillægsord, samt ordklassernes betydning for en tekst - Genfortælling, referat - Enkel tekstanalyse - Tekster i forskellige genrer: Eventyr, hverdagshistorier, fakta og fiktionstekster - At afholde et fag-læsekursus/læsekursus - At anvende de opnåede læse- og skrivefærdigheder i små emnearbejder - At arbejde med et mini-emne/projektarbejde - At lægge stor vægt på arbejdet med at sikre elevernes forforståelse 7

9 Foruden klasse- og individuel undervisningsformer benyttes bl.a.: - Holddeling med skiftende holdstørrelser og skiftende kriterier for holdsammensætning - Makkerlæsning - Værkstedsundervisning I praksis vil vi arbejde med flg. materialer: - Lærebogssystemer - Skrivemateriale - Kopisider - Klassesæt - Frilæsningsbøger - Faglig læsning - Undervisningsspil Evaluering - Læse- og stavetests (herunder De Nationale Tests) - Hverdagsiagttagelser - Samtaler med elev/forældre 8

10 Matematik Status for 2.klasse 2. ABC har i 1.kl arbejdet med grundbogen Matematiktak samt kopimateriale til træningsøvelser og differentiering. Næsten alle elever er nu i stand til at: - Tælle og genkende tallene fra Enkel erkendelse af opbygningen af vores talsystem - Addition (som hovedregning, ved optælling og ved brug af tallinje, tierovergang) - Subtraktion (som hovedregning, ved at tælle baglæns eller ved brug af tallinje) - Måle korte længder med en lineal og anvende måleenhed cm. Desuden har eleverne i løbet af 1. klasse arbejdet med: - Uret - Genkendelse af geometriske figurer, firkanter og trekanter - Spejling af simple figurer - Regnehistorier: mundtlige - Statistik optælling og enkle søjlediagrammer - Spil af mange forskellige typer - Veje på forskellige vægttyper og opgaver med penge - Mønstre, og små opgaver til lommeregneren Ved slutningen af skoleåret blev alle elever testet med Matematik Grundlæggende Diagnostisk Prøve, (MG1.) 9

11 Mål og rammeplan for 2. klasse Matematiktak-bøgerne lægger op til, at eleverne præsenteres for matematikkens begreber i den verden, der omgiver os. Eleverne skal arbejde med tal, former og figurer fra omgivelserne samt regne med ting, de kan føle på og eksperimentere med. Desuden skal nævnes at lommeregneren og computeren skal indgå i et naturligt omfang. Henvisning til Undervisningsministeriets fælles mål for kl.: - Vi tager udgangspunkt i Matematiktak, som er en fælles arbejdsbog, hvor nedenstående emner tilgodeses. - Der suppleres med kopimateriale til træningsopgaver og differentiering Arbejde med tal (konkrete tal og de fire regningsarter) og algebra (mere abstrakte generelle matematiske strukturer, hvor brug af de fire regningsarter og løsning af ligninger kan finde sted) Optælling og talnavne Addition, subtraktion og multiplikation Forberedende division Penge Mønstre Større end, mindre end, lig med Lommeregner/ Computer Læse, skrive og ordne tal til Uddybe kendskab til opbygning (enere, tiere, hundreder) af positionssystemet (vores talsystem) Anvende symbolerne +,-,* og = Have udviklet algoritme ( regnemetode ) for de tre regningsarter Løse hverdagsproblemer vha. de tre regningsarter. Finde det halve og det kvarte af et antal vha. uddeling Kende danske mønter og pengesedler, herunder afrunding Lave og fortsætte mønstre med tal. F.eks. Lige, ulige og tabeller Kende relationerne større og mindre end, lig med Anvende lommeregner til løsning af hverdagsproblemer, hvor addition, subtraktion og multiplikation indgår 10

12 Arbejde med geometri Sortering af polygoner ( mangekanter ) Polygoner og polyedre ( mangesidet figur ) Mønstre Måling Vægt Areal Rumfang og rumindhold Kende til nogle polygoners navne. F.eks. rektangel og kvadrat Lave og bruge polygoner og polyedre. Lave 2D og 3D figurer og se på relationer imellem dem Lave, genkende og fortsætte mønstre mht. til symmetri, lodret, vandret, parallelforskydning, spejling Sammenligne, ordne og beregne med standardiserede enheder som meter og centimeter. Sammenligne, ordne og beregne med standardiserede enheder som kilogram og gram. Kende arealbegrebet og enheden cm 2. Udregne arealet af et rektangel og et kvadrat. Sammenligne, ordne og beregne andre figurer, f.eks. trekanten vha. ikke standardiserede enheder Sammenligne, ordne og beregne med ikke-standardiserede enheder Matematik i anvendelse Sortering og gruppering Diagrammer Indsamling og registrering af data Simpel sandsynlighed og tilfældighed Tid og klokken Sortering igen og igen ud fra forskellige kriterier og drøftelse af kriterierne, idet vi sikrer os at en genstand kan tilhøre mere end én gruppe. Kende til den tomme mængde Læse og lave forskellige diagrammer Lave simple undersøgelser og vise resultatet vha. diagrammer og udregninger Terningekast og spil. Simpel kombinatorik (på hvor mange måder et sæt af elementer fra forskellige grupper kan sættes sammen) Kende klokken på et ur. Gengive og måle tidsrum med standardiserede enheder. (f.eks. dage, uger, timer, minutter) Blive sikker i at kende navne på ugedage og måneder 11

13 Kommunikation og problemløsning Sprog Eksperimenter Samarbejde Kende nogle matematiske begreber og kunne beskrive matematiske processer, herunder beskrive egne løsningsforslag Kunne gennemføre og observere eksperimenter. Kunne arbejde med problemstillinger med flere løsningsmuligheder Opleve fordelene ved at være flere om at løse en opgave. Handleplan - Alle får en matematikmappe til træningsopgaver mm. - Vi indgår i tværfaglig undervisning, hvor matematik får en naturlig rolle. - Vi holdinddeler efter niveau og interesser, når det er muligt - Vi arbejder fælles, dialogbaseret, i grupper og individuelt - Vi inddrager lommeregneren - Vi inddrager computeren som værktøj, når det er muligt. - Undervisningen vil i vidt omfang bære præg af fysiske aktiviteter og spil, hvori - matematik indgår Faglig læsning Den faglige læsning i 2. klasse i matematik er naturligvis stadig begrænset af læse- og staveniveau. Vi vil på 2. årgang lægge vægt på mundtlig begrebsforklaring og regnehistorier. Evaluering - vurdering af den enkelte elev gennem dialogbaseret undervisning - elevsamtaler - små test/prøver i emnerne undervejs - MG2 test i slutningen af skoleåret. 12

14 Billedkunst Status Eleverne har i 1. klasse arbejdet med farvelære og billedfremstilling med forskellige teknikker og materialer både indenfor plane og rummelige billeder. Eleverne er interesserede og engagerede, og de har en positiv holdning til deres egne værker. Mål Link til fælles mål: 9%20-%20Billedkunst/Trinmaal%20-%20billedkunst%20-%20synoptisk.aspx Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve, og analysere billeder, bliver i stand til at se og forstå på en rig og nuanceret måde, samt bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Eleverne i 2. klasse skal, med udgangspunkt i Fællesmål 2009, lære at: - Overføre og omdanne, hvad de ser og tænker, til deres eget billedlige udtryk - Samtale om indhold og historie, i egne og andres billeder - Opnå kendskab til enkle teknikker - Bruge nærmiljøet i det skabende arbejde - Opnå kendskab til grundfarverne og sekundærfarverne - Præsentere deres værker - Anvende billeder som fortælling i tværfaglige forløb. - Arbejde med rummelighed - Anvende digitale billeder Handleplan Arbejdet tilrettelægges i en atmosfære af gensidig respekt for hinandens færdigheder og udtryksformer. I billedkunst er der med andre ord, ikke noget der er forkert. Vi arbejder med følgende temaer/projekter: - Vi arbejder med tegning af fisk - Collager af fisk. - Billeder ud fra kendte kunstners værker. Bl.a. Picasso, Matissse og Monet. 13

15 - Museumsbesøg - Tværfaglige forløb teater/cirkus, hvor vi skal tegne kostumer, og male kulisser mm. - Illustration og dokumentation af emner eller eventyr. - Årstiderne, gennem traditioner, højtider og andre årstidstypiske begivenheder såsom julepynt, fastelavnsmasker, gækkebreve osv. - Samtaler om billede, stemninger, symboler og farver - Farvelære - Fremstilling af billeder, inspireret af Scherfigs dyrebilleder fra Afrika. Evaluering - Iagttage eleverne i processen - Iagttage den enkelte elevs arbejdsglæde, lyst, fordybelse og engagement - Lytte til elevernes evaluering af et forløb samt af deres eget og andres værker 14

16 Kristendom Status Klasserne havde kristendom sidste år og var optaget af fagets indhold og det moralske og etiske aspekt. Eleverne har forskellige religiøse baggrunde. Mål Link til fælles mål: 9%20-%20Kristendomskundskab/Trinmaal%20-%20kristendomskundskab%20-%20synoptisk.aspx Trinmålene har følgende overskrifter efter 3. klassetrin: - Livsfilosofi og etik - Bibelske fortællinger - Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng I år vil vi fokusere vi på følgende mål får at eleven kan: - Samtale og forholde sig til normer om samvær - Give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion - Kende til og tale om indholdet af fortællinger fra det gamle og nye testamente - Kende til udvalgte symboler og ritualer - Kende til udvalgte salmer Handleplan: - Arbejde med bogen Liv og religion 2. - Skabe gode samtalemuligheder ud fra elevens hverdag og oplevelser (godt / ondt, - Glæde / sorg, fællesskab / ensomhed) - Samtale om historier fra Det Gamle og Nye Testamente - Arbejde med elevernes ansvar for det sociale liv i og udenfor klassen / klasserne - Bruge elevernes kreative udtryksmuligheder i arbejdet med faget 15

17 Natur og teknik Status Eleverne har i 1. klasse lært om årstiderne (dyr, planter, spiring, korn, kroppen mm.) Vi har været på ture i naturen, lavet små forsøg, opgaver mm. Eleverne er nysgerrige og deltagende og virker glade for faget. Mål Vi tilstræber at eleverne gennem oplevelser, undersøgelser og eksperimenter, udvikler tanker og begreber, der kan give forståelse for naturvidenskaben og omgivelserne. Link til fælles mål: 09%20-%20Natur%20teknik/Trinmaal%20-%20natur-teknik%20-%20synoptisk.aspx Ud fra Fælles Mål 2009, har trinmålene efter 2. klassetrin følgende overskrifter: - Den nære omverden - Den fjerne omverden - Menneskets samspil med naturen - Arbejdsmåder og tankegange I år vil der blive lagt vægt på at opfylde følgende mål: - Beskrive udvalgte dyr og planter - Kende de naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever - Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd - Udføre enkle forsøg og eksperimenter i klassen, laboratoriet, naturen og lokalsamfundet - Anvende enkelt udstyr, herunder termometer, lup og ketcher - Indsamle, ordne og kategorisere efter enkle iagttagelser - Kende vigtige navne og enkle grundlæggende faglige begreber - Formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og fremlægning Fagets indhold: - Fisk - Botanik, træer, blade og frø. - Kortlære og atlas - Afrika, savannens dyr. 16

18 - Sne, is, vand. - Kommunikation i dyreverden. Handleplan - Fællesoplevelser ture i nærmiljøet, museer, Eksperimentariet, Zoologisk Have, Danmarks Akvarium. - Relevante naturforsøg - Tværfaglige forløb (nedenfor) - Små projektopgaver fortælling for hinanden I år har faget fået to timer om ugen, og vil i længere perioder blive læst i almindeligt skema, men vil i andre perioder indgå i årgangens fælles temaer. Evaluering - Gennem samtale/forsøg/små fremlæggelser 17

19 Idræt Status: Eleverne har haft idræt i 1. klasse og er fortrolige med omklædning, badning og fagets indhold. Mål: Link til fælles mål: 9%20-%20Idraet/Trinmaal%20-%20idraet%20-%20synoptisk.aspx Fælles Mål 2009 har trinmålene følgende overskrifter: - Kroppen og dens muligheder - Idrættens værdier - Idrættens kultur Børnene skal have positive oplevelser gennem samvær og bevægelse. I år har vi fokus på følgende mål. Målene for børnene er at de: - Kan kontrollere grundlæggende bevægelser som gå, løbe, hoppe, hinke, springe, kaste, gribe, sparke, vende og dreje - Kan bruge redskaber - Kan udføre enkle balancer og krydsfunktioner - Kan anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer - Kan samarbejde med en eller flere om de forskellige aktiviteter - Kan overholde enkle spilleregler - Kender til kroppens reaktioner på fysisk aktivitet - Kan være på hold med alle- også på tværs af klasser og køn - Kan overholde aftalte samværsregler Handleplan Selve idrætsundervisningen tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet. I hver time skal pulsen op, og de skal mærke tilfredsstillelsen ved at udfordre kroppen. Sideløbende med idrætsundervisningen, vil eleverne stifte bekendtskab med anatomi og fysiologi i det omfang og på det niveau, det vil have relevans for eleverne. Idræt er kendetegnet ved lyst, glæde, fascination, spænding, udfordring og kropsbeherskelse. Vi vil arbejde med alsidige aktiviteter såsom: 18

20 - Redskaber og akrobatik - Musik og bevægelse. - Løb, spring og kast (begynder-atletik) - Boldbasis-aktiviteter (kaste, gribe, drible, opdækning, boldhåndtering, boldtilvænning) - Samarbejde i holdsport - Det legende element vægtes højt - Natur og liv i det fri (løb i terrænet) - Nye og gamle lege - Slagboldspil Evaluering: Der evalueres gennem iagttagelse og ved løbende evalueringssamtaler. 19

21 Musik Status Eleverne er efter 1. klasse i stand til: - At deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil - At synge et alsidigt repertoire af sange og salmer - At deltage i bevægelsesaktiviteter og fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse - At følge pulsen i en sang eller et musikstykke - At intonere - At kende nogle af musiklokalets slagtøjs-instrumenter og disses klang og muligheder, samt kunne anvende dem korrekt i sammenspil Mål: Link til fælles mål: 9%20-%20Musik/Trinmaal%20-%20musik%20-%20synoptisk.aspx Eleverne skal efter 2. klasse desuden være i stand til: - At synge med korrekt intonation i 2-stemmige arrangementer, enten med ostinat eller kanon - At begynde og slutte en sang eller et musikstykke ved et givet tegn - At arbejde skabende med musik i enkle improvisationer såvel rytmiske, melodiske, klanglige og kropslige - At lytte til og tale om korte musikstykker af forskellige genrer - At kende dur og mol, puls og rytme, høje og dybe toner - At kende klangen på musiklokalets instrumenter - At anvende musiklokalets instrumenter i lette sammenspilssatser - At færdighederne fra 1. klasse vedligeholdes og videreudvikles Handleplan Arbejdet med at lære ca. en ny sang (ældre eller nyere) om ugen fortsættes. Der arbejdes med solmisation for at øge bevidstheden om god intonation. Enkel flerstemmighed indføres med ostinatsatser og kanons. Sangene anvendes også ved morgensamling og i forbindelse med arrangementer for forældrene. Dramatisering og videredigtning vil ligeledes indgå i arbejdet. 20

22 - Vi vil også i år arbejde med sanglege samt med danske og udenlandske danse. - Musikstykker i forskellige genrer arbejdes der med på forskellig vis alt efter formålet: aktiv lytning (hvor mange gange kan du høre trompeten?), musik/bevægelse (lav en dans til musikken), associationer og stemning (tegn til Tågen letter), komponistkendskab (denne menuet skrev Mozart da han var 6 år), eller i et tværfagligt samarbejde (Peter og ulven). Der arbejdes med Cd er, musik på nettet og levende musik. - Sammenspilssatserne anvendes både til teori og praksis, idet forudsætningen for at spille satserne korrekt er, at eleverne har forstået teorien bag (notation, puls, rytme, tonehøjde osv.) - Der anvendes klassesæt af klokkespil suppleret med slagtøjs-instrumenter. - DSA-dimensionen tænkes ind i forbindelse med indlæring af sangtekster, hvor det kan være nødvendigt at sørge for forforståelsen. Evaluering Der evalueres ved elevoptræden, til morgensamlinger og ved forældrearrangementer. 21

23 Engelsk Status Skolebestyrelsen har besluttet, at vi på Kokkedal Skole har engelsk en time ugentligt i 2. klasse fra i år. Mål Formål med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. De skal udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnå indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Links til fællesmål: Engelsk I 2. klasse har vi fokus på følgende trinmål: - At kunne forstå ord og sætninger og udtryk fra genkendelige emner som f.eks. familie, dagligdag, kroppen og dyr. - At deltage i sproglege, sange og spil - At skrive enkle ord inden for genkendelige emner. - At øve udtalelse af de engelske ord der arbejdes med. - At forstå og udføre enkle sproghandlinger. - At turde gætte og turde udtrykke sig på engelsk - At kende til eksempler på sange, rim og remser på engelsk. Handleplan: - At arbejde med nære emner som mig selv, præsentation, farver, tal, alfabetet, dyr, mad, tøj, ugedage mm. - At variere vores undervisningsform: klasseundervisning, gruppeundervisning og pararbejdedialogbaseret og sproglege vil være i centrum - Bruge forskellige typer af materialer: Break 1 first round, kopiark, sange, lege, spil og film bl.a. Muzzy in Gondoland samt it-baseret undervisning bl.a. fra Emu.dk Evaluering Løbende evaluering af elevernes udbytte ved små quiz, små opgaver og små mundtlige fremlæggelser. 22

24 Skolens indsatsområder I år vælges at fokusere på indsatsområdet Projektorienteret undervisning Status: - Det er første gang, der systematisk skal arbejdes med projektarbejdsformen i klasserne. Mål - At eleverne får en første fornemmelse af at arbejde projektorienteret - At eleverne prøver selv at vælge delemne under et af lærerne valgt emne - At eleverne lærer at stille undre-spørgsmål - At eleverne lærer at finde oplysninger (f.eks. i De små fagbøger) + søgning på Internettet - At eleverne ud fra deres valg af produkt forsøger selv at finde løsninger - At eleverne oplever det, at fremlægge og at lytte til andres fremlæggelser - At eleverne prøver at evaluere egne og andres arbejdsprocesser og resultater - At eleverne erhverver sig redskaber til at udfærdige en planche Handleplan - Vi vil arbejde med et tema om kæledyr - Vi vil give eleverne nogle oplevelser som igangsætning (tur til Zoo eller lign.) - Vi vil inddrage elevernes egne erfaringer og interesser - Vi vil bruge læsning, skrivning samt kreative arbejdsprocesser som redskaber - Vi vil så vidt muligt lade eleverne arbejde to og to - Vi vil tilstræbe at eleverne arbejder selvstændigt, men vi vil støtte de svage eller usikre elever meget Evaluering - Vi evaluerer elevernes produkter og udbytte af forløbet i forbindelse med elevernes fremlæggelser Projektorienteret undervisning I teamet har vi aftalt at lave projektorienteret undervisning i foråret. Det overordnede emne er Henry Heerup. Vi skal arbejde på tværs af fagene med billeder, digte, små skrammelskulpturer og meget andet. Alle børn skal lave en planche. Til denne planche bliver der stillet helt bestemte krav der skal bl.a. måles, og der skal trækkes mange lige linjer langs linealen. Børnene skal vide noget om, hvad formålet med en planche er, og benytte denne viden i forbindelse med den planche, de laver. 23

25 I næste års projekt vil vi stille et andet krav. På den måde sikrer vi os, at alle får lært nogle ganske bestemte ting i skoleforløbet, og vi ved, hvad det er. Der vil selvfølgelig være mange andre opgaver for alle. 24

26 Dansk som andetsprog (DSA) Status I de tre 1.klasser er der i alt 19 tosprogede elever ud af 63 børn. Halvdelen af vores tosprogede elever har et rimeligt dansk ordforråd og kan forstå hverdags dansk og deltage i fælles samtaler i klassen, samt koncentrere sig om indholdet af en læst/oplæst tekst. Der er også elever som har et meget lille ordforråd og en ringe begrebsdannelse. De har svært ved at gengive en læst historie, koncentrere sig ved fælles forklaringer og oplæsning, og de deltager sjældent i fælles samtaler i klassen. I det forløbne år har DSA undervisningen ligget i klassen som deletime eller 2-lærertime, eller været brugt til holdundervisning uden for klassen. Der er blevet arbejdet med en udvidelse af ordforrådet og begreber og med forforståelsen til den øvrige undervisning. Link til Undervisningsministeriets faghæfte: Dansk-som-andetsprog Mål - At DSA medtænkes i alle fag - At eleven forstår ord og vendinger knyttet til dagligdagen og skolens fag - At eleven kan præsentere og fremlægge et emne ved hjælp af visuel støtte - At eleven kan læse og forstå korte sproglige tekster - At eleven kan udtrykke sig på et forståeligt dansk - At eleven kan spørg eller gætte på betydningen af ukendte ord og vendinger - At eleven kender til danske fortællinger, sange, rim og remser Handleplan - På hver årgang er der tilknyttet en DSA- vejleder, som vejleder teamet i forhold til undervisningen af tosprogede elever - Undervisningen for den enkelte elev tager udgangspunkt i en styrkelse af elevens svagheder - Der fastlægges mål for den enkelte elev - Undervisningen foregår så vidt muligt udenfor timerne, så eleverne ikke går glip af fagundervisningen, når de lærer dansk - Undervisningen sigter mod en udvidelse af elevens ordforråd og begrebsforståelse samt sprogfærdighed. Derudover arbejdes der på at give eleverne en forforståelse af kommende emner i klassen 25

27 Evaluering: - Undervisningen skal styrke elevernes følelse af selvværd - På teammøder sammenholdes observationer omkring eleven - Sprogscreening af enkelte elever 26

28 Læsebånd Eleverne læser både skønlitteratur og faglitteratur. Dette kan variere alt efter, hvad årgangen arbejder med af emner i de forskellige fag på givne tidspunkter. Mål for læsebåndet: - Styrke læselyst og motivation for læsning - Automatisere og konsolidere læsefærdigheder - Skabe tid og rum til fordybelse i læsning - Etablere og fastholde gode læsevaner - At eleverne opdager, at læsning kan give oplevelser og viden - At høre, læse eller få fortalt gode bøger og fagtekster På 2. årgang nås målet ved følgende aktiviteter: - Oplæsning - Børnestavning/lydret stavning (referat/meddigtning) - Selvstændig læsning af skønlitterære/faglitterære tekster - Læsning af fællesbøger - Gruppelæsning/parlæsning Lærerne finder i samarbejde med eleven det enkelte barns læseniveau (bøger i passende lix-tal). Læsebåndet skaber rum og tid til læsning, så der sker et ekstra løft i læsning. Læsebåndet erstatter ikke den daglige læsning hjemme. 27

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Forældre som ressource i en anerkendende skolekultur

Forældre som ressource i en anerkendende skolekultur Forældre som ressource i en anerkendende skolekultur Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om skolen... 4 Aktive Forældre... 4 Beskrivelse af udviklingsarbejde... 5 Forældre som ressource... 7 Udvikling af en

Læs mere