Årsplan 2. årgang 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2. årgang 2012/2013"

Transkript

1 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen

2 Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/ Elevernes og klassernes trivsel og udvikling... 3 Forældresamarbejde... 5 Dansk... 6 Matematik... 9 Mål og rammeplan for 2. klasse Billedkunst Kristendom Natur og teknik Idræt Musik Engelsk Skolens indsatsområder Dansk som andetsprog (DSA) Læsebånd

3 Årskalender 2011/12 Uge/måned August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Der tages forbehold for ændringer. Impulsive aktiviteter fremgår af ugeplanen. Emne / Tema Hav og fisk Læsekursus dansk Læsekursus dansk Hav og fisk Tværsdag Fokus: Trivsel og samarbejde. Skolekoncert Skolefoto uge 38 Forældremøde kl Skole/hjem-samtaler Ignora-forløb dansk Atlas-geografi Skolens fødselsdag tværsdag Elevsamtaledage Botanik-frø, træer, blade Tværsdag Sundhedsdage uge 41 Skolernes Motionsdag Skolekoncert Juleklippe-dag Tværsdag Afrika tema Luciadag Sne, is, vand-tema Cirkus-emne på tværs Tværsdag Dyr Fastelavn Den store Cirkusforestilling Troldtøs dansk Fagligt læsekursus-dyr Kommunikation i dyreverdenen Elevsamtaledage Tværsdag Skole/hjem-samtaler Tværsuge uge 16 Eksperimentarium Tværsdag Elevsamtaledage Håndboldturnering Fredtoften 2

4 Elevernes og klassernes trivsel og udvikling Status Klassetrinnet består af 62 elever. Så godt som alle elever udtrykker, at de er glade for at gå i skole, for lærerne, for deres kammerater og at de trives godt. De fungerer stort set rigtig fint og er gode kammerater. I 2 af klasserne er etableret Lege-grupper, så alle elever efterhånden når at være hjemme hos dem, de normalt ikke leger med. I den tredje 2. klasse holdes fælles fødselsdag 4 gange i løbet af året. Ideen med legegrupper tages op på det kommende forældremøde i denne klasse. Kvalitetskriterier: Det er vellykket når: - Eleverne er glade og trygge - Eleverne taler pænt med og om hinanden- er en god kammerat - Eleverne er glade for at komme i skole hver dag - Hver enkel elev føler sig set og hørt Mål: Eleverne skal i 2.klasse have mulighed for at opleve fællesskab både i klassen og i storgruppen. Målet er at udvikle et klassemiljø hvor: Eleverne er glade og har lyst til at lære - Alle lærer at lytte til og at respektere hinanden og hinandens forskelligheder - Eleverne udvikler situationsfornemmelse/selvkontrol - Eleverne udvikler konflikthåndtering/konfliktløsning - Eleverne er selvhjulpne - Eleverne kan arbejde selvstændigt og kan koncentrere sig - Eleverne kan efterleve fælles kendte regler og kan fungere i et fællesskab - Eleverne føler sig trygge - Der kan arbejdes på tværs af køn og venskaber 3

5 Handleplan: Klasserne vil tage på ture sammen. I perioder vil eleverne få mulighed for at arbejde på tværs af klasserne, baseret på køn, fagligt niveau el. lign. Målene nås i klassen ved: - Fælles oplevelser - Aktiviteter hvor samarbejde er i fokus - Sociale lege - Fælles regler for klasserne - At indøve gode arbejdsvaner - Hver enkel elev gives opmærksomhed - Klassens tid Evaluering: Der evalueres dagligt og i forbindelse med elevsamtaledagene. 4

6 Forældresamarbejde Kvalitetskriterier Engagerede forældre, der deltager aktivt i børnenes skolegang og sociale liv. Medansvarlige forældre, der tager ansvar for børnenes skolegang både fagligt og socialt. At forældrene medvirker positivt og konstruktivt ved løsningen af deres barns konflikter med et andet barn og er aktive omkring sociale klassearrangementer. Mål Alle børn er repræsenteret til skole/hjem samtaler, forældremøder og andre fælles arrangementer. Børnene er undervisningsparate hver dag (at der er lavet lektier, at der er orden i pennalhus og skoletaske, at idrætstøj medbringes, at barnet er mæt og udhvilet). Yderligere forventes det: - At forældrerepræsentanterne inddrages i planlægningen af fælles møder, så alle forældrene føler ansvar for de møder, hvor de deltager - At forældrene tager kontakt, hvis der er noget, de er i tvivl om - At konflikter løses i samarbejde med forældre så hurtigt som muligt Handleplan Der vælges min. 2 forældrerepræsentanter fra hver klasse ved første forældremøde. Sociale arrangementer og dagsorden til forældremøder udarbejdes af forældre og lærere i fællesskab. Ved at informere grundigt og i god tid forventes, at alle forældre deltager i møder og arrangementer. Skriftlig information og kommunikation sker mellem lærere og forældre via Forældreintra. Her kan man finde nyhedsbreve, ugeplaner m.m. Hurtig forældrekontakt, hvis der opstår problemer med det enkelte barn fagligt eller socialt. 5

7 Dansk Status De fleste elever har i 1. klasse lært at læse. De kan skrive de små og store trykbogstaver. De fleste kan skriftligt fremstille små tekster ud fra egne oplevelser og/eller ud fra fri fantasi. Klasserne er læsetestet med OS64 med pæne resultater. En lille gruppe børn har fået ekstra læsehjælp. Handleplan for 2. årgangs læsning. Med udgangspunkt i testresultatet for 1. klasse (OS 64), som viste 90 % sikre læsere, fokuseres på, at alle elever uanset niveau har behov for fortsat læsetræning, så sikkerhed, læsehastighed, forståelse og motivation kan fremmes og udvikles. Særlig indsats: - Læseløft - Støtteundervisning - Holdundervisning/differentiering - IT som hjælpemiddel til læsning - Lektielæsning på skolen og i fritidshjemmet - Læseuger med særlig fokus på læsning og skrivning - Læsebånd - Kurser i faglig læsning - Forældreinddragelse i elevernes læsning Mål Formålet med undervisningen i faget dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Link til fælles mål: 09%20-%20Dansk/Trinmaal%20-%20dansk%20-%20synoptisk.aspx For at kunne opfylde trinmålene efter 2. klasse lægges der i år især vægt på følgende mål: Undervisningen skal lede frem til at eleverne kan: 6

8 - Benytte sproget i samarbejde, samtale og fortælling - Lytte aktivt og acceptere andre børns udtryksform og tempo - Kende forskel på konsonanter og vokaler og være bevidste om stavelsesdeling - Læse ukendte, lette, alderssvarende tekster både skøn- og faglitteratur - uden hjælp - Læse med forståelse af indholdet og genfortælle handlingen i en tekst - Skrive enkle tekster i forskellige genrer - Stave til hyppige og lydrette ord i egne tekster - Anvende elementær tekstbehandling - Kende enkle sproglige virkemidler - Kende til sætninger og ordklasser - Kende til alderssvarende genrer, rim og remser - Kende forskel på fiktion og ikke-fiktion - Kunne tale om hovedindhold, tid, sted, personer og handling - Fremlægge eget arbejde eller gruppearbejde for klassen på forskellige måder Handleplan For at tilgodese det enkelte barns læringsstil og udvikling blandt andet med hensyn til at koncentrere sig, er det vigtigt, at lektionerne indeholder forskellige aktiviteter. Det er også vigtigt, at de hurtigste børn udfordres, så vel som at der gives de langsommere tid til at lære i eget tempo. I år vil vi især have fokus på: - Læsebånd: 20 minutters stillelæsning hver morgen - At bruge tid på at udvikle børnenes sprog ved samtaler - Stavning af de 120 almindeligste ord og kendskab til enkle staveregler.(stavetræning/diktat) - Tekstbehandling på computer - Kendskab til ordklasser: Navneord, udsagnsord og tillægsord, samt ordklassernes betydning for en tekst - Genfortælling, referat - Enkel tekstanalyse - Tekster i forskellige genrer: Eventyr, hverdagshistorier, fakta og fiktionstekster - At afholde et fag-læsekursus/læsekursus - At anvende de opnåede læse- og skrivefærdigheder i små emnearbejder - At arbejde med et mini-emne/projektarbejde - At lægge stor vægt på arbejdet med at sikre elevernes forforståelse 7

9 Foruden klasse- og individuel undervisningsformer benyttes bl.a.: - Holddeling med skiftende holdstørrelser og skiftende kriterier for holdsammensætning - Makkerlæsning - Værkstedsundervisning I praksis vil vi arbejde med flg. materialer: - Lærebogssystemer - Skrivemateriale - Kopisider - Klassesæt - Frilæsningsbøger - Faglig læsning - Undervisningsspil Evaluering - Læse- og stavetests (herunder De Nationale Tests) - Hverdagsiagttagelser - Samtaler med elev/forældre 8

10 Matematik Status for 2.klasse 2. ABC har i 1.kl arbejdet med grundbogen Matematiktak samt kopimateriale til træningsøvelser og differentiering. Næsten alle elever er nu i stand til at: - Tælle og genkende tallene fra Enkel erkendelse af opbygningen af vores talsystem - Addition (som hovedregning, ved optælling og ved brug af tallinje, tierovergang) - Subtraktion (som hovedregning, ved at tælle baglæns eller ved brug af tallinje) - Måle korte længder med en lineal og anvende måleenhed cm. Desuden har eleverne i løbet af 1. klasse arbejdet med: - Uret - Genkendelse af geometriske figurer, firkanter og trekanter - Spejling af simple figurer - Regnehistorier: mundtlige - Statistik optælling og enkle søjlediagrammer - Spil af mange forskellige typer - Veje på forskellige vægttyper og opgaver med penge - Mønstre, og små opgaver til lommeregneren Ved slutningen af skoleåret blev alle elever testet med Matematik Grundlæggende Diagnostisk Prøve, (MG1.) 9

11 Mål og rammeplan for 2. klasse Matematiktak-bøgerne lægger op til, at eleverne præsenteres for matematikkens begreber i den verden, der omgiver os. Eleverne skal arbejde med tal, former og figurer fra omgivelserne samt regne med ting, de kan føle på og eksperimentere med. Desuden skal nævnes at lommeregneren og computeren skal indgå i et naturligt omfang. Henvisning til Undervisningsministeriets fælles mål for kl.: - Vi tager udgangspunkt i Matematiktak, som er en fælles arbejdsbog, hvor nedenstående emner tilgodeses. - Der suppleres med kopimateriale til træningsopgaver og differentiering Arbejde med tal (konkrete tal og de fire regningsarter) og algebra (mere abstrakte generelle matematiske strukturer, hvor brug af de fire regningsarter og løsning af ligninger kan finde sted) Optælling og talnavne Addition, subtraktion og multiplikation Forberedende division Penge Mønstre Større end, mindre end, lig med Lommeregner/ Computer Læse, skrive og ordne tal til Uddybe kendskab til opbygning (enere, tiere, hundreder) af positionssystemet (vores talsystem) Anvende symbolerne +,-,* og = Have udviklet algoritme ( regnemetode ) for de tre regningsarter Løse hverdagsproblemer vha. de tre regningsarter. Finde det halve og det kvarte af et antal vha. uddeling Kende danske mønter og pengesedler, herunder afrunding Lave og fortsætte mønstre med tal. F.eks. Lige, ulige og tabeller Kende relationerne større og mindre end, lig med Anvende lommeregner til løsning af hverdagsproblemer, hvor addition, subtraktion og multiplikation indgår 10

12 Arbejde med geometri Sortering af polygoner ( mangekanter ) Polygoner og polyedre ( mangesidet figur ) Mønstre Måling Vægt Areal Rumfang og rumindhold Kende til nogle polygoners navne. F.eks. rektangel og kvadrat Lave og bruge polygoner og polyedre. Lave 2D og 3D figurer og se på relationer imellem dem Lave, genkende og fortsætte mønstre mht. til symmetri, lodret, vandret, parallelforskydning, spejling Sammenligne, ordne og beregne med standardiserede enheder som meter og centimeter. Sammenligne, ordne og beregne med standardiserede enheder som kilogram og gram. Kende arealbegrebet og enheden cm 2. Udregne arealet af et rektangel og et kvadrat. Sammenligne, ordne og beregne andre figurer, f.eks. trekanten vha. ikke standardiserede enheder Sammenligne, ordne og beregne med ikke-standardiserede enheder Matematik i anvendelse Sortering og gruppering Diagrammer Indsamling og registrering af data Simpel sandsynlighed og tilfældighed Tid og klokken Sortering igen og igen ud fra forskellige kriterier og drøftelse af kriterierne, idet vi sikrer os at en genstand kan tilhøre mere end én gruppe. Kende til den tomme mængde Læse og lave forskellige diagrammer Lave simple undersøgelser og vise resultatet vha. diagrammer og udregninger Terningekast og spil. Simpel kombinatorik (på hvor mange måder et sæt af elementer fra forskellige grupper kan sættes sammen) Kende klokken på et ur. Gengive og måle tidsrum med standardiserede enheder. (f.eks. dage, uger, timer, minutter) Blive sikker i at kende navne på ugedage og måneder 11

13 Kommunikation og problemløsning Sprog Eksperimenter Samarbejde Kende nogle matematiske begreber og kunne beskrive matematiske processer, herunder beskrive egne løsningsforslag Kunne gennemføre og observere eksperimenter. Kunne arbejde med problemstillinger med flere løsningsmuligheder Opleve fordelene ved at være flere om at løse en opgave. Handleplan - Alle får en matematikmappe til træningsopgaver mm. - Vi indgår i tværfaglig undervisning, hvor matematik får en naturlig rolle. - Vi holdinddeler efter niveau og interesser, når det er muligt - Vi arbejder fælles, dialogbaseret, i grupper og individuelt - Vi inddrager lommeregneren - Vi inddrager computeren som værktøj, når det er muligt. - Undervisningen vil i vidt omfang bære præg af fysiske aktiviteter og spil, hvori - matematik indgår Faglig læsning Den faglige læsning i 2. klasse i matematik er naturligvis stadig begrænset af læse- og staveniveau. Vi vil på 2. årgang lægge vægt på mundtlig begrebsforklaring og regnehistorier. Evaluering - vurdering af den enkelte elev gennem dialogbaseret undervisning - elevsamtaler - små test/prøver i emnerne undervejs - MG2 test i slutningen af skoleåret. 12

14 Billedkunst Status Eleverne har i 1. klasse arbejdet med farvelære og billedfremstilling med forskellige teknikker og materialer både indenfor plane og rummelige billeder. Eleverne er interesserede og engagerede, og de har en positiv holdning til deres egne værker. Mål Link til fælles mål: 9%20-%20Billedkunst/Trinmaal%20-%20billedkunst%20-%20synoptisk.aspx Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve, og analysere billeder, bliver i stand til at se og forstå på en rig og nuanceret måde, samt bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Eleverne i 2. klasse skal, med udgangspunkt i Fællesmål 2009, lære at: - Overføre og omdanne, hvad de ser og tænker, til deres eget billedlige udtryk - Samtale om indhold og historie, i egne og andres billeder - Opnå kendskab til enkle teknikker - Bruge nærmiljøet i det skabende arbejde - Opnå kendskab til grundfarverne og sekundærfarverne - Præsentere deres værker - Anvende billeder som fortælling i tværfaglige forløb. - Arbejde med rummelighed - Anvende digitale billeder Handleplan Arbejdet tilrettelægges i en atmosfære af gensidig respekt for hinandens færdigheder og udtryksformer. I billedkunst er der med andre ord, ikke noget der er forkert. Vi arbejder med følgende temaer/projekter: - Vi arbejder med tegning af fisk - Collager af fisk. - Billeder ud fra kendte kunstners værker. Bl.a. Picasso, Matissse og Monet. 13

15 - Museumsbesøg - Tværfaglige forløb teater/cirkus, hvor vi skal tegne kostumer, og male kulisser mm. - Illustration og dokumentation af emner eller eventyr. - Årstiderne, gennem traditioner, højtider og andre årstidstypiske begivenheder såsom julepynt, fastelavnsmasker, gækkebreve osv. - Samtaler om billede, stemninger, symboler og farver - Farvelære - Fremstilling af billeder, inspireret af Scherfigs dyrebilleder fra Afrika. Evaluering - Iagttage eleverne i processen - Iagttage den enkelte elevs arbejdsglæde, lyst, fordybelse og engagement - Lytte til elevernes evaluering af et forløb samt af deres eget og andres værker 14

16 Kristendom Status Klasserne havde kristendom sidste år og var optaget af fagets indhold og det moralske og etiske aspekt. Eleverne har forskellige religiøse baggrunde. Mål Link til fælles mål: 9%20-%20Kristendomskundskab/Trinmaal%20-%20kristendomskundskab%20-%20synoptisk.aspx Trinmålene har følgende overskrifter efter 3. klassetrin: - Livsfilosofi og etik - Bibelske fortællinger - Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng I år vil vi fokusere vi på følgende mål får at eleven kan: - Samtale og forholde sig til normer om samvær - Give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion - Kende til og tale om indholdet af fortællinger fra det gamle og nye testamente - Kende til udvalgte symboler og ritualer - Kende til udvalgte salmer Handleplan: - Arbejde med bogen Liv og religion 2. - Skabe gode samtalemuligheder ud fra elevens hverdag og oplevelser (godt / ondt, - Glæde / sorg, fællesskab / ensomhed) - Samtale om historier fra Det Gamle og Nye Testamente - Arbejde med elevernes ansvar for det sociale liv i og udenfor klassen / klasserne - Bruge elevernes kreative udtryksmuligheder i arbejdet med faget 15

17 Natur og teknik Status Eleverne har i 1. klasse lært om årstiderne (dyr, planter, spiring, korn, kroppen mm.) Vi har været på ture i naturen, lavet små forsøg, opgaver mm. Eleverne er nysgerrige og deltagende og virker glade for faget. Mål Vi tilstræber at eleverne gennem oplevelser, undersøgelser og eksperimenter, udvikler tanker og begreber, der kan give forståelse for naturvidenskaben og omgivelserne. Link til fælles mål: 09%20-%20Natur%20teknik/Trinmaal%20-%20natur-teknik%20-%20synoptisk.aspx Ud fra Fælles Mål 2009, har trinmålene efter 2. klassetrin følgende overskrifter: - Den nære omverden - Den fjerne omverden - Menneskets samspil med naturen - Arbejdsmåder og tankegange I år vil der blive lagt vægt på at opfylde følgende mål: - Beskrive udvalgte dyr og planter - Kende de naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever - Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd - Udføre enkle forsøg og eksperimenter i klassen, laboratoriet, naturen og lokalsamfundet - Anvende enkelt udstyr, herunder termometer, lup og ketcher - Indsamle, ordne og kategorisere efter enkle iagttagelser - Kende vigtige navne og enkle grundlæggende faglige begreber - Formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og fremlægning Fagets indhold: - Fisk - Botanik, træer, blade og frø. - Kortlære og atlas - Afrika, savannens dyr. 16

18 - Sne, is, vand. - Kommunikation i dyreverden. Handleplan - Fællesoplevelser ture i nærmiljøet, museer, Eksperimentariet, Zoologisk Have, Danmarks Akvarium. - Relevante naturforsøg - Tværfaglige forløb (nedenfor) - Små projektopgaver fortælling for hinanden I år har faget fået to timer om ugen, og vil i længere perioder blive læst i almindeligt skema, men vil i andre perioder indgå i årgangens fælles temaer. Evaluering - Gennem samtale/forsøg/små fremlæggelser 17

19 Idræt Status: Eleverne har haft idræt i 1. klasse og er fortrolige med omklædning, badning og fagets indhold. Mål: Link til fælles mål: 9%20-%20Idraet/Trinmaal%20-%20idraet%20-%20synoptisk.aspx Fælles Mål 2009 har trinmålene følgende overskrifter: - Kroppen og dens muligheder - Idrættens værdier - Idrættens kultur Børnene skal have positive oplevelser gennem samvær og bevægelse. I år har vi fokus på følgende mål. Målene for børnene er at de: - Kan kontrollere grundlæggende bevægelser som gå, løbe, hoppe, hinke, springe, kaste, gribe, sparke, vende og dreje - Kan bruge redskaber - Kan udføre enkle balancer og krydsfunktioner - Kan anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer - Kan samarbejde med en eller flere om de forskellige aktiviteter - Kan overholde enkle spilleregler - Kender til kroppens reaktioner på fysisk aktivitet - Kan være på hold med alle- også på tværs af klasser og køn - Kan overholde aftalte samværsregler Handleplan Selve idrætsundervisningen tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet. I hver time skal pulsen op, og de skal mærke tilfredsstillelsen ved at udfordre kroppen. Sideløbende med idrætsundervisningen, vil eleverne stifte bekendtskab med anatomi og fysiologi i det omfang og på det niveau, det vil have relevans for eleverne. Idræt er kendetegnet ved lyst, glæde, fascination, spænding, udfordring og kropsbeherskelse. Vi vil arbejde med alsidige aktiviteter såsom: 18

20 - Redskaber og akrobatik - Musik og bevægelse. - Løb, spring og kast (begynder-atletik) - Boldbasis-aktiviteter (kaste, gribe, drible, opdækning, boldhåndtering, boldtilvænning) - Samarbejde i holdsport - Det legende element vægtes højt - Natur og liv i det fri (løb i terrænet) - Nye og gamle lege - Slagboldspil Evaluering: Der evalueres gennem iagttagelse og ved løbende evalueringssamtaler. 19

21 Musik Status Eleverne er efter 1. klasse i stand til: - At deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil - At synge et alsidigt repertoire af sange og salmer - At deltage i bevægelsesaktiviteter og fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse - At følge pulsen i en sang eller et musikstykke - At intonere - At kende nogle af musiklokalets slagtøjs-instrumenter og disses klang og muligheder, samt kunne anvende dem korrekt i sammenspil Mål: Link til fælles mål: 9%20-%20Musik/Trinmaal%20-%20musik%20-%20synoptisk.aspx Eleverne skal efter 2. klasse desuden være i stand til: - At synge med korrekt intonation i 2-stemmige arrangementer, enten med ostinat eller kanon - At begynde og slutte en sang eller et musikstykke ved et givet tegn - At arbejde skabende med musik i enkle improvisationer såvel rytmiske, melodiske, klanglige og kropslige - At lytte til og tale om korte musikstykker af forskellige genrer - At kende dur og mol, puls og rytme, høje og dybe toner - At kende klangen på musiklokalets instrumenter - At anvende musiklokalets instrumenter i lette sammenspilssatser - At færdighederne fra 1. klasse vedligeholdes og videreudvikles Handleplan Arbejdet med at lære ca. en ny sang (ældre eller nyere) om ugen fortsættes. Der arbejdes med solmisation for at øge bevidstheden om god intonation. Enkel flerstemmighed indføres med ostinatsatser og kanons. Sangene anvendes også ved morgensamling og i forbindelse med arrangementer for forældrene. Dramatisering og videredigtning vil ligeledes indgå i arbejdet. 20

22 - Vi vil også i år arbejde med sanglege samt med danske og udenlandske danse. - Musikstykker i forskellige genrer arbejdes der med på forskellig vis alt efter formålet: aktiv lytning (hvor mange gange kan du høre trompeten?), musik/bevægelse (lav en dans til musikken), associationer og stemning (tegn til Tågen letter), komponistkendskab (denne menuet skrev Mozart da han var 6 år), eller i et tværfagligt samarbejde (Peter og ulven). Der arbejdes med Cd er, musik på nettet og levende musik. - Sammenspilssatserne anvendes både til teori og praksis, idet forudsætningen for at spille satserne korrekt er, at eleverne har forstået teorien bag (notation, puls, rytme, tonehøjde osv.) - Der anvendes klassesæt af klokkespil suppleret med slagtøjs-instrumenter. - DSA-dimensionen tænkes ind i forbindelse med indlæring af sangtekster, hvor det kan være nødvendigt at sørge for forforståelsen. Evaluering Der evalueres ved elevoptræden, til morgensamlinger og ved forældrearrangementer. 21

23 Engelsk Status Skolebestyrelsen har besluttet, at vi på Kokkedal Skole har engelsk en time ugentligt i 2. klasse fra i år. Mål Formål med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. De skal udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnå indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Links til fællesmål: Engelsk I 2. klasse har vi fokus på følgende trinmål: - At kunne forstå ord og sætninger og udtryk fra genkendelige emner som f.eks. familie, dagligdag, kroppen og dyr. - At deltage i sproglege, sange og spil - At skrive enkle ord inden for genkendelige emner. - At øve udtalelse af de engelske ord der arbejdes med. - At forstå og udføre enkle sproghandlinger. - At turde gætte og turde udtrykke sig på engelsk - At kende til eksempler på sange, rim og remser på engelsk. Handleplan: - At arbejde med nære emner som mig selv, præsentation, farver, tal, alfabetet, dyr, mad, tøj, ugedage mm. - At variere vores undervisningsform: klasseundervisning, gruppeundervisning og pararbejdedialogbaseret og sproglege vil være i centrum - Bruge forskellige typer af materialer: Break 1 first round, kopiark, sange, lege, spil og film bl.a. Muzzy in Gondoland samt it-baseret undervisning bl.a. fra Emu.dk Evaluering Løbende evaluering af elevernes udbytte ved små quiz, små opgaver og små mundtlige fremlæggelser. 22

24 Skolens indsatsområder I år vælges at fokusere på indsatsområdet Projektorienteret undervisning Status: - Det er første gang, der systematisk skal arbejdes med projektarbejdsformen i klasserne. Mål - At eleverne får en første fornemmelse af at arbejde projektorienteret - At eleverne prøver selv at vælge delemne under et af lærerne valgt emne - At eleverne lærer at stille undre-spørgsmål - At eleverne lærer at finde oplysninger (f.eks. i De små fagbøger) + søgning på Internettet - At eleverne ud fra deres valg af produkt forsøger selv at finde løsninger - At eleverne oplever det, at fremlægge og at lytte til andres fremlæggelser - At eleverne prøver at evaluere egne og andres arbejdsprocesser og resultater - At eleverne erhverver sig redskaber til at udfærdige en planche Handleplan - Vi vil arbejde med et tema om kæledyr - Vi vil give eleverne nogle oplevelser som igangsætning (tur til Zoo eller lign.) - Vi vil inddrage elevernes egne erfaringer og interesser - Vi vil bruge læsning, skrivning samt kreative arbejdsprocesser som redskaber - Vi vil så vidt muligt lade eleverne arbejde to og to - Vi vil tilstræbe at eleverne arbejder selvstændigt, men vi vil støtte de svage eller usikre elever meget Evaluering - Vi evaluerer elevernes produkter og udbytte af forløbet i forbindelse med elevernes fremlæggelser Projektorienteret undervisning I teamet har vi aftalt at lave projektorienteret undervisning i foråret. Det overordnede emne er Henry Heerup. Vi skal arbejde på tværs af fagene med billeder, digte, små skrammelskulpturer og meget andet. Alle børn skal lave en planche. Til denne planche bliver der stillet helt bestemte krav der skal bl.a. måles, og der skal trækkes mange lige linjer langs linealen. Børnene skal vide noget om, hvad formålet med en planche er, og benytte denne viden i forbindelse med den planche, de laver. 23

25 I næste års projekt vil vi stille et andet krav. På den måde sikrer vi os, at alle får lært nogle ganske bestemte ting i skoleforløbet, og vi ved, hvad det er. Der vil selvfølgelig være mange andre opgaver for alle. 24

26 Dansk som andetsprog (DSA) Status I de tre 1.klasser er der i alt 19 tosprogede elever ud af 63 børn. Halvdelen af vores tosprogede elever har et rimeligt dansk ordforråd og kan forstå hverdags dansk og deltage i fælles samtaler i klassen, samt koncentrere sig om indholdet af en læst/oplæst tekst. Der er også elever som har et meget lille ordforråd og en ringe begrebsdannelse. De har svært ved at gengive en læst historie, koncentrere sig ved fælles forklaringer og oplæsning, og de deltager sjældent i fælles samtaler i klassen. I det forløbne år har DSA undervisningen ligget i klassen som deletime eller 2-lærertime, eller været brugt til holdundervisning uden for klassen. Der er blevet arbejdet med en udvidelse af ordforrådet og begreber og med forforståelsen til den øvrige undervisning. Link til Undervisningsministeriets faghæfte: Dansk-som-andetsprog Mål - At DSA medtænkes i alle fag - At eleven forstår ord og vendinger knyttet til dagligdagen og skolens fag - At eleven kan præsentere og fremlægge et emne ved hjælp af visuel støtte - At eleven kan læse og forstå korte sproglige tekster - At eleven kan udtrykke sig på et forståeligt dansk - At eleven kan spørg eller gætte på betydningen af ukendte ord og vendinger - At eleven kender til danske fortællinger, sange, rim og remser Handleplan - På hver årgang er der tilknyttet en DSA- vejleder, som vejleder teamet i forhold til undervisningen af tosprogede elever - Undervisningen for den enkelte elev tager udgangspunkt i en styrkelse af elevens svagheder - Der fastlægges mål for den enkelte elev - Undervisningen foregår så vidt muligt udenfor timerne, så eleverne ikke går glip af fagundervisningen, når de lærer dansk - Undervisningen sigter mod en udvidelse af elevens ordforråd og begrebsforståelse samt sprogfærdighed. Derudover arbejdes der på at give eleverne en forforståelse af kommende emner i klassen 25

27 Evaluering: - Undervisningen skal styrke elevernes følelse af selvværd - På teammøder sammenholdes observationer omkring eleven - Sprogscreening af enkelte elever 26

28 Læsebånd Eleverne læser både skønlitteratur og faglitteratur. Dette kan variere alt efter, hvad årgangen arbejder med af emner i de forskellige fag på givne tidspunkter. Mål for læsebåndet: - Styrke læselyst og motivation for læsning - Automatisere og konsolidere læsefærdigheder - Skabe tid og rum til fordybelse i læsning - Etablere og fastholde gode læsevaner - At eleverne opdager, at læsning kan give oplevelser og viden - At høre, læse eller få fortalt gode bøger og fagtekster På 2. årgang nås målet ved følgende aktiviteter: - Oplæsning - Børnestavning/lydret stavning (referat/meddigtning) - Selvstændig læsning af skønlitterære/faglitterære tekster - Læsning af fællesbøger - Gruppelæsning/parlæsning Lærerne finder i samarbejde med eleven det enkelte barns læseniveau (bøger i passende lix-tal). Læsebåndet skaber rum og tid til læsning, så der sker et ekstra løft i læsning. Læsebåndet erstatter ikke den daglige læsning hjemme. 27

ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I

ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I de enkelte undervisningsforløb indgår der mål fra både de matematiske kompetencer og fra de 3 stofområder: Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn C Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i matematik

Årsplan for 2. klasse i matematik Årsplan for 2. klasse i matematik Grundbog og hjælpemidler: Alle elever får udleveret en bog Sigma i 2. klasse bog A. Denne bog skulle vi være færdig med omkring slutningen af året, hvorefter eleverne

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed:

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed: Det følgende skema er en beskrivelse af mål, indhold og metode. Det skal være et dynamisk værktøj, forstået således, at det kan ændres og ikke mindst udvides. Hver elev skal ikke gennemgå alle målene.

Læs mere

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Klasse: 2. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5(mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE 2016-2017. At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse.

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. Evaluering af undervisningen i DA 2010-11. Dansk: Karin Tychsen Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. (uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). For børnehaveklassen

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

Årsplan for matematik 2. a og 2.b. 2012/13

Årsplan for matematik 2. a og 2.b. 2012/13 Årsplan for matematik 2. a og 2.b. 2012/13 Undervisningsbeskrivelse for matematik Undervisningen tager udgangspunkt i materialet Kolorit, der består af to grundbøger. Hver bog er inddelt i 6-7 forløb,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Generelt for klassen: 0.-1.c består af 5 elever, 2 piger og 3 drenge. Heraf går 3 elever

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn B Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 Mælkedukse: Albert og Clara is bi si bil 3+4=7 4+4=8 5+4=9 Børnehaveklassens formål: Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK Årsplaner for 1x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK...

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Årsplan for 2. kl. matematik

Årsplan for 2. kl. matematik Undervisningen i 2. kl. tager primært udgangspunkt i matematikbøgerne Kolorit 2A og 2B. Årets emner med delmål Gange (kopiark) ræsonnerer sig frem til multiplikationsalgoritmen i teams, ved hjælp af additionsalgoritmer.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 EMNE: ÅRSPLAN 3.A TINGAGERSKOLEN 2012/2013 Overordnede mål for 3.a Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 GH,HE,HY,JS,LM Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Skoleskema for 0.-4.C

Skoleskema for 0.-4.C Skoleskema for 0.-4.C 0/4c Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 Idræt 09.05-09.50 Idræt Nat./tek. 10.05-10.50 10.50 11.35 Billedkunst EL/BE Musik 12.00-12.45 Religion Klassens lærere i dette

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Vejledende læseplan Matematik

Vejledende læseplan Matematik 2008 Vejledende læseplan Matematik Fjordskolen Matematik Om faget Ifølge folkeskoleloven 5stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole faget matematik for alle elever på alle klassetrin. På

Læs mere

Årsplan for matematik 2.b (HSØ)

Årsplan for matematik 2.b (HSØ) Årsplan for matematik 2.b (HSØ) Bøger, supplerende materiale og andet relevant I undervisningen bruger vi Kolorit. Der suppleres med kopiark fra den tilhørende kopimappe + andre kopiark, som passer til

Læs mere

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål Matematik 2. klasse Årsplan Årets emner med delmål Regn (side 1 14 + kopisider) opnå større fortrolighed med plus og minus anvende plus og minus til antalsbestemmelse anvende forskellige metoder til løsning

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære!

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! I det følgende kan du læse mere uddybende, hvad vores mål og indhold er for vores 0. klasser. Lærerne: 1. Louise Fruergaard Hare, pyramiden

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole

Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole Klasse / hold: 4. klasse Skoleår / periode: 2015/2016 Team / lærere: Grethe Søgaard Der arbejdes ud fra Fælles mål efter 6. klasse. http://uvm.dk/uddannelserog-dagtilbud/folkeskolen/faelles-maal

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 1. ÅRGANG 2009/10

ÅRSPLAN FOR 1. ÅRGANG 2009/10 ÅRSPLAN FOR 1. ÅRGANG 2009/10 Status for 1. årgang Klasselærere for 1.årgang: Monica Poulsen og Debora Stenz Fagansvarlige lærere: Dansk: Monica Poulsen og Debora Stenz Matematik: Marianne Mortensen og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående af forældre og lærere har udarbejdet.

Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som Årsplan-arbejdsgruppen bestående af forældre og lærere har udarbejdet. GRUNDLAGT 1805 Bomhusvej 18, DK-2100 København Ø Telefon +45 3929 9500 Fax +45 3929 4520 Bank 3001 3015111755 carolineskolen@carolineskolen.dk Til skolens forældre August 2011 Vedr. årsplaner for skoleåret

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 14/15- Ida Skov Andersen

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 14/15- Ida Skov Andersen BASIS: Klassen består af 20 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog og materialer: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider (123-mappen) + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver.

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 DG, GH, HY, JS Status for 1.a I 1.a er der 20 elever, 11 drenge og 9 piger. Vi er fire lærere, der samarbejder om klassen. Jette underviser i matematik, natur/teknik,

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Årsplan matematik 2.klasse - skoleår 14/15- Majbrit Trampedach

Årsplan matematik 2.klasse - skoleår 14/15- Majbrit Trampedach BASIS: Klassen består af 25 elever og der er afsat 5 ugentlige timer, hvoraf en af timerne bliver en fast Regne-time. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 2A og 2B, de tilhørende kopisider + CD-rom,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter

Uge Emne Materiale Fokus/faglige mål Kompetencer Andre aktiviteter Årsplan Matematik 4.klasse 2016/2017 Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i Matematrix 4, som består af en grundbog og en arbejdsbog. Der vil derudover suppleres med opgaver i Pirana 4 samt opgaver

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Vi har bevægelsesfremmende og stimulerende møbler, som medvirker til at eleverne kan vælge arbejdsmiljø.

Vi har bevægelsesfremmende og stimulerende møbler, som medvirker til at eleverne kan vælge arbejdsmiljø. Årsplan for 3.a + 3.b i Dansk Skoleåret 2012/2013 Arenaskolen Lærere: Jette Bregent Christensen og Eylem Baran Profil mål: Vi har bevægelsesfremmende og stimulerende møbler, som medvirker til at eleverne

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2010-2011

Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Formål at stimulere elevernes læse- og skrivelyst at give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning giver oplevelser og viden. Danskfaglige mål for 1. klasse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere