Årsplan 2. årgang 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2. årgang 2012/2013"

Transkript

1 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen

2 Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/ Elevernes og klassernes trivsel og udvikling... 3 Forældresamarbejde... 5 Dansk... 6 Matematik... 9 Mål og rammeplan for 2. klasse Billedkunst Kristendom Natur og teknik Idræt Musik Engelsk Skolens indsatsområder Dansk som andetsprog (DSA) Læsebånd

3 Årskalender 2011/12 Uge/måned August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Der tages forbehold for ændringer. Impulsive aktiviteter fremgår af ugeplanen. Emne / Tema Hav og fisk Læsekursus dansk Læsekursus dansk Hav og fisk Tværsdag Fokus: Trivsel og samarbejde. Skolekoncert Skolefoto uge 38 Forældremøde kl Skole/hjem-samtaler Ignora-forløb dansk Atlas-geografi Skolens fødselsdag tværsdag Elevsamtaledage Botanik-frø, træer, blade Tværsdag Sundhedsdage uge 41 Skolernes Motionsdag Skolekoncert Juleklippe-dag Tværsdag Afrika tema Luciadag Sne, is, vand-tema Cirkus-emne på tværs Tværsdag Dyr Fastelavn Den store Cirkusforestilling Troldtøs dansk Fagligt læsekursus-dyr Kommunikation i dyreverdenen Elevsamtaledage Tværsdag Skole/hjem-samtaler Tværsuge uge 16 Eksperimentarium Tværsdag Elevsamtaledage Håndboldturnering Fredtoften 2

4 Elevernes og klassernes trivsel og udvikling Status Klassetrinnet består af 62 elever. Så godt som alle elever udtrykker, at de er glade for at gå i skole, for lærerne, for deres kammerater og at de trives godt. De fungerer stort set rigtig fint og er gode kammerater. I 2 af klasserne er etableret Lege-grupper, så alle elever efterhånden når at være hjemme hos dem, de normalt ikke leger med. I den tredje 2. klasse holdes fælles fødselsdag 4 gange i løbet af året. Ideen med legegrupper tages op på det kommende forældremøde i denne klasse. Kvalitetskriterier: Det er vellykket når: - Eleverne er glade og trygge - Eleverne taler pænt med og om hinanden- er en god kammerat - Eleverne er glade for at komme i skole hver dag - Hver enkel elev føler sig set og hørt Mål: Eleverne skal i 2.klasse have mulighed for at opleve fællesskab både i klassen og i storgruppen. Målet er at udvikle et klassemiljø hvor: Eleverne er glade og har lyst til at lære - Alle lærer at lytte til og at respektere hinanden og hinandens forskelligheder - Eleverne udvikler situationsfornemmelse/selvkontrol - Eleverne udvikler konflikthåndtering/konfliktløsning - Eleverne er selvhjulpne - Eleverne kan arbejde selvstændigt og kan koncentrere sig - Eleverne kan efterleve fælles kendte regler og kan fungere i et fællesskab - Eleverne føler sig trygge - Der kan arbejdes på tværs af køn og venskaber 3

5 Handleplan: Klasserne vil tage på ture sammen. I perioder vil eleverne få mulighed for at arbejde på tværs af klasserne, baseret på køn, fagligt niveau el. lign. Målene nås i klassen ved: - Fælles oplevelser - Aktiviteter hvor samarbejde er i fokus - Sociale lege - Fælles regler for klasserne - At indøve gode arbejdsvaner - Hver enkel elev gives opmærksomhed - Klassens tid Evaluering: Der evalueres dagligt og i forbindelse med elevsamtaledagene. 4

6 Forældresamarbejde Kvalitetskriterier Engagerede forældre, der deltager aktivt i børnenes skolegang og sociale liv. Medansvarlige forældre, der tager ansvar for børnenes skolegang både fagligt og socialt. At forældrene medvirker positivt og konstruktivt ved løsningen af deres barns konflikter med et andet barn og er aktive omkring sociale klassearrangementer. Mål Alle børn er repræsenteret til skole/hjem samtaler, forældremøder og andre fælles arrangementer. Børnene er undervisningsparate hver dag (at der er lavet lektier, at der er orden i pennalhus og skoletaske, at idrætstøj medbringes, at barnet er mæt og udhvilet). Yderligere forventes det: - At forældrerepræsentanterne inddrages i planlægningen af fælles møder, så alle forældrene føler ansvar for de møder, hvor de deltager - At forældrene tager kontakt, hvis der er noget, de er i tvivl om - At konflikter løses i samarbejde med forældre så hurtigt som muligt Handleplan Der vælges min. 2 forældrerepræsentanter fra hver klasse ved første forældremøde. Sociale arrangementer og dagsorden til forældremøder udarbejdes af forældre og lærere i fællesskab. Ved at informere grundigt og i god tid forventes, at alle forældre deltager i møder og arrangementer. Skriftlig information og kommunikation sker mellem lærere og forældre via Forældreintra. Her kan man finde nyhedsbreve, ugeplaner m.m. Hurtig forældrekontakt, hvis der opstår problemer med det enkelte barn fagligt eller socialt. 5

7 Dansk Status De fleste elever har i 1. klasse lært at læse. De kan skrive de små og store trykbogstaver. De fleste kan skriftligt fremstille små tekster ud fra egne oplevelser og/eller ud fra fri fantasi. Klasserne er læsetestet med OS64 med pæne resultater. En lille gruppe børn har fået ekstra læsehjælp. Handleplan for 2. årgangs læsning. Med udgangspunkt i testresultatet for 1. klasse (OS 64), som viste 90 % sikre læsere, fokuseres på, at alle elever uanset niveau har behov for fortsat læsetræning, så sikkerhed, læsehastighed, forståelse og motivation kan fremmes og udvikles. Særlig indsats: - Læseløft - Støtteundervisning - Holdundervisning/differentiering - IT som hjælpemiddel til læsning - Lektielæsning på skolen og i fritidshjemmet - Læseuger med særlig fokus på læsning og skrivning - Læsebånd - Kurser i faglig læsning - Forældreinddragelse i elevernes læsning Mål Formålet med undervisningen i faget dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Link til fælles mål: 09%20-%20Dansk/Trinmaal%20-%20dansk%20-%20synoptisk.aspx For at kunne opfylde trinmålene efter 2. klasse lægges der i år især vægt på følgende mål: Undervisningen skal lede frem til at eleverne kan: 6

8 - Benytte sproget i samarbejde, samtale og fortælling - Lytte aktivt og acceptere andre børns udtryksform og tempo - Kende forskel på konsonanter og vokaler og være bevidste om stavelsesdeling - Læse ukendte, lette, alderssvarende tekster både skøn- og faglitteratur - uden hjælp - Læse med forståelse af indholdet og genfortælle handlingen i en tekst - Skrive enkle tekster i forskellige genrer - Stave til hyppige og lydrette ord i egne tekster - Anvende elementær tekstbehandling - Kende enkle sproglige virkemidler - Kende til sætninger og ordklasser - Kende til alderssvarende genrer, rim og remser - Kende forskel på fiktion og ikke-fiktion - Kunne tale om hovedindhold, tid, sted, personer og handling - Fremlægge eget arbejde eller gruppearbejde for klassen på forskellige måder Handleplan For at tilgodese det enkelte barns læringsstil og udvikling blandt andet med hensyn til at koncentrere sig, er det vigtigt, at lektionerne indeholder forskellige aktiviteter. Det er også vigtigt, at de hurtigste børn udfordres, så vel som at der gives de langsommere tid til at lære i eget tempo. I år vil vi især have fokus på: - Læsebånd: 20 minutters stillelæsning hver morgen - At bruge tid på at udvikle børnenes sprog ved samtaler - Stavning af de 120 almindeligste ord og kendskab til enkle staveregler.(stavetræning/diktat) - Tekstbehandling på computer - Kendskab til ordklasser: Navneord, udsagnsord og tillægsord, samt ordklassernes betydning for en tekst - Genfortælling, referat - Enkel tekstanalyse - Tekster i forskellige genrer: Eventyr, hverdagshistorier, fakta og fiktionstekster - At afholde et fag-læsekursus/læsekursus - At anvende de opnåede læse- og skrivefærdigheder i små emnearbejder - At arbejde med et mini-emne/projektarbejde - At lægge stor vægt på arbejdet med at sikre elevernes forforståelse 7

9 Foruden klasse- og individuel undervisningsformer benyttes bl.a.: - Holddeling med skiftende holdstørrelser og skiftende kriterier for holdsammensætning - Makkerlæsning - Værkstedsundervisning I praksis vil vi arbejde med flg. materialer: - Lærebogssystemer - Skrivemateriale - Kopisider - Klassesæt - Frilæsningsbøger - Faglig læsning - Undervisningsspil Evaluering - Læse- og stavetests (herunder De Nationale Tests) - Hverdagsiagttagelser - Samtaler med elev/forældre 8

10 Matematik Status for 2.klasse 2. ABC har i 1.kl arbejdet med grundbogen Matematiktak samt kopimateriale til træningsøvelser og differentiering. Næsten alle elever er nu i stand til at: - Tælle og genkende tallene fra Enkel erkendelse af opbygningen af vores talsystem - Addition (som hovedregning, ved optælling og ved brug af tallinje, tierovergang) - Subtraktion (som hovedregning, ved at tælle baglæns eller ved brug af tallinje) - Måle korte længder med en lineal og anvende måleenhed cm. Desuden har eleverne i løbet af 1. klasse arbejdet med: - Uret - Genkendelse af geometriske figurer, firkanter og trekanter - Spejling af simple figurer - Regnehistorier: mundtlige - Statistik optælling og enkle søjlediagrammer - Spil af mange forskellige typer - Veje på forskellige vægttyper og opgaver med penge - Mønstre, og små opgaver til lommeregneren Ved slutningen af skoleåret blev alle elever testet med Matematik Grundlæggende Diagnostisk Prøve, (MG1.) 9

11 Mål og rammeplan for 2. klasse Matematiktak-bøgerne lægger op til, at eleverne præsenteres for matematikkens begreber i den verden, der omgiver os. Eleverne skal arbejde med tal, former og figurer fra omgivelserne samt regne med ting, de kan føle på og eksperimentere med. Desuden skal nævnes at lommeregneren og computeren skal indgå i et naturligt omfang. Henvisning til Undervisningsministeriets fælles mål for kl.: - Vi tager udgangspunkt i Matematiktak, som er en fælles arbejdsbog, hvor nedenstående emner tilgodeses. - Der suppleres med kopimateriale til træningsopgaver og differentiering Arbejde med tal (konkrete tal og de fire regningsarter) og algebra (mere abstrakte generelle matematiske strukturer, hvor brug af de fire regningsarter og løsning af ligninger kan finde sted) Optælling og talnavne Addition, subtraktion og multiplikation Forberedende division Penge Mønstre Større end, mindre end, lig med Lommeregner/ Computer Læse, skrive og ordne tal til Uddybe kendskab til opbygning (enere, tiere, hundreder) af positionssystemet (vores talsystem) Anvende symbolerne +,-,* og = Have udviklet algoritme ( regnemetode ) for de tre regningsarter Løse hverdagsproblemer vha. de tre regningsarter. Finde det halve og det kvarte af et antal vha. uddeling Kende danske mønter og pengesedler, herunder afrunding Lave og fortsætte mønstre med tal. F.eks. Lige, ulige og tabeller Kende relationerne større og mindre end, lig med Anvende lommeregner til løsning af hverdagsproblemer, hvor addition, subtraktion og multiplikation indgår 10

12 Arbejde med geometri Sortering af polygoner ( mangekanter ) Polygoner og polyedre ( mangesidet figur ) Mønstre Måling Vægt Areal Rumfang og rumindhold Kende til nogle polygoners navne. F.eks. rektangel og kvadrat Lave og bruge polygoner og polyedre. Lave 2D og 3D figurer og se på relationer imellem dem Lave, genkende og fortsætte mønstre mht. til symmetri, lodret, vandret, parallelforskydning, spejling Sammenligne, ordne og beregne med standardiserede enheder som meter og centimeter. Sammenligne, ordne og beregne med standardiserede enheder som kilogram og gram. Kende arealbegrebet og enheden cm 2. Udregne arealet af et rektangel og et kvadrat. Sammenligne, ordne og beregne andre figurer, f.eks. trekanten vha. ikke standardiserede enheder Sammenligne, ordne og beregne med ikke-standardiserede enheder Matematik i anvendelse Sortering og gruppering Diagrammer Indsamling og registrering af data Simpel sandsynlighed og tilfældighed Tid og klokken Sortering igen og igen ud fra forskellige kriterier og drøftelse af kriterierne, idet vi sikrer os at en genstand kan tilhøre mere end én gruppe. Kende til den tomme mængde Læse og lave forskellige diagrammer Lave simple undersøgelser og vise resultatet vha. diagrammer og udregninger Terningekast og spil. Simpel kombinatorik (på hvor mange måder et sæt af elementer fra forskellige grupper kan sættes sammen) Kende klokken på et ur. Gengive og måle tidsrum med standardiserede enheder. (f.eks. dage, uger, timer, minutter) Blive sikker i at kende navne på ugedage og måneder 11

13 Kommunikation og problemløsning Sprog Eksperimenter Samarbejde Kende nogle matematiske begreber og kunne beskrive matematiske processer, herunder beskrive egne løsningsforslag Kunne gennemføre og observere eksperimenter. Kunne arbejde med problemstillinger med flere løsningsmuligheder Opleve fordelene ved at være flere om at løse en opgave. Handleplan - Alle får en matematikmappe til træningsopgaver mm. - Vi indgår i tværfaglig undervisning, hvor matematik får en naturlig rolle. - Vi holdinddeler efter niveau og interesser, når det er muligt - Vi arbejder fælles, dialogbaseret, i grupper og individuelt - Vi inddrager lommeregneren - Vi inddrager computeren som værktøj, når det er muligt. - Undervisningen vil i vidt omfang bære præg af fysiske aktiviteter og spil, hvori - matematik indgår Faglig læsning Den faglige læsning i 2. klasse i matematik er naturligvis stadig begrænset af læse- og staveniveau. Vi vil på 2. årgang lægge vægt på mundtlig begrebsforklaring og regnehistorier. Evaluering - vurdering af den enkelte elev gennem dialogbaseret undervisning - elevsamtaler - små test/prøver i emnerne undervejs - MG2 test i slutningen af skoleåret. 12

14 Billedkunst Status Eleverne har i 1. klasse arbejdet med farvelære og billedfremstilling med forskellige teknikker og materialer både indenfor plane og rummelige billeder. Eleverne er interesserede og engagerede, og de har en positiv holdning til deres egne værker. Mål Link til fælles mål: 9%20-%20Billedkunst/Trinmaal%20-%20billedkunst%20-%20synoptisk.aspx Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve, og analysere billeder, bliver i stand til at se og forstå på en rig og nuanceret måde, samt bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Eleverne i 2. klasse skal, med udgangspunkt i Fællesmål 2009, lære at: - Overføre og omdanne, hvad de ser og tænker, til deres eget billedlige udtryk - Samtale om indhold og historie, i egne og andres billeder - Opnå kendskab til enkle teknikker - Bruge nærmiljøet i det skabende arbejde - Opnå kendskab til grundfarverne og sekundærfarverne - Præsentere deres værker - Anvende billeder som fortælling i tværfaglige forløb. - Arbejde med rummelighed - Anvende digitale billeder Handleplan Arbejdet tilrettelægges i en atmosfære af gensidig respekt for hinandens færdigheder og udtryksformer. I billedkunst er der med andre ord, ikke noget der er forkert. Vi arbejder med følgende temaer/projekter: - Vi arbejder med tegning af fisk - Collager af fisk. - Billeder ud fra kendte kunstners værker. Bl.a. Picasso, Matissse og Monet. 13

15 - Museumsbesøg - Tværfaglige forløb teater/cirkus, hvor vi skal tegne kostumer, og male kulisser mm. - Illustration og dokumentation af emner eller eventyr. - Årstiderne, gennem traditioner, højtider og andre årstidstypiske begivenheder såsom julepynt, fastelavnsmasker, gækkebreve osv. - Samtaler om billede, stemninger, symboler og farver - Farvelære - Fremstilling af billeder, inspireret af Scherfigs dyrebilleder fra Afrika. Evaluering - Iagttage eleverne i processen - Iagttage den enkelte elevs arbejdsglæde, lyst, fordybelse og engagement - Lytte til elevernes evaluering af et forløb samt af deres eget og andres værker 14

16 Kristendom Status Klasserne havde kristendom sidste år og var optaget af fagets indhold og det moralske og etiske aspekt. Eleverne har forskellige religiøse baggrunde. Mål Link til fælles mål: 9%20-%20Kristendomskundskab/Trinmaal%20-%20kristendomskundskab%20-%20synoptisk.aspx Trinmålene har følgende overskrifter efter 3. klassetrin: - Livsfilosofi og etik - Bibelske fortællinger - Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng I år vil vi fokusere vi på følgende mål får at eleven kan: - Samtale og forholde sig til normer om samvær - Give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion - Kende til og tale om indholdet af fortællinger fra det gamle og nye testamente - Kende til udvalgte symboler og ritualer - Kende til udvalgte salmer Handleplan: - Arbejde med bogen Liv og religion 2. - Skabe gode samtalemuligheder ud fra elevens hverdag og oplevelser (godt / ondt, - Glæde / sorg, fællesskab / ensomhed) - Samtale om historier fra Det Gamle og Nye Testamente - Arbejde med elevernes ansvar for det sociale liv i og udenfor klassen / klasserne - Bruge elevernes kreative udtryksmuligheder i arbejdet med faget 15

17 Natur og teknik Status Eleverne har i 1. klasse lært om årstiderne (dyr, planter, spiring, korn, kroppen mm.) Vi har været på ture i naturen, lavet små forsøg, opgaver mm. Eleverne er nysgerrige og deltagende og virker glade for faget. Mål Vi tilstræber at eleverne gennem oplevelser, undersøgelser og eksperimenter, udvikler tanker og begreber, der kan give forståelse for naturvidenskaben og omgivelserne. Link til fælles mål: 09%20-%20Natur%20teknik/Trinmaal%20-%20natur-teknik%20-%20synoptisk.aspx Ud fra Fælles Mål 2009, har trinmålene efter 2. klassetrin følgende overskrifter: - Den nære omverden - Den fjerne omverden - Menneskets samspil med naturen - Arbejdsmåder og tankegange I år vil der blive lagt vægt på at opfylde følgende mål: - Beskrive udvalgte dyr og planter - Kende de naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever - Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd - Udføre enkle forsøg og eksperimenter i klassen, laboratoriet, naturen og lokalsamfundet - Anvende enkelt udstyr, herunder termometer, lup og ketcher - Indsamle, ordne og kategorisere efter enkle iagttagelser - Kende vigtige navne og enkle grundlæggende faglige begreber - Formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og fremlægning Fagets indhold: - Fisk - Botanik, træer, blade og frø. - Kortlære og atlas - Afrika, savannens dyr. 16

18 - Sne, is, vand. - Kommunikation i dyreverden. Handleplan - Fællesoplevelser ture i nærmiljøet, museer, Eksperimentariet, Zoologisk Have, Danmarks Akvarium. - Relevante naturforsøg - Tværfaglige forløb (nedenfor) - Små projektopgaver fortælling for hinanden I år har faget fået to timer om ugen, og vil i længere perioder blive læst i almindeligt skema, men vil i andre perioder indgå i årgangens fælles temaer. Evaluering - Gennem samtale/forsøg/små fremlæggelser 17

19 Idræt Status: Eleverne har haft idræt i 1. klasse og er fortrolige med omklædning, badning og fagets indhold. Mål: Link til fælles mål: 9%20-%20Idraet/Trinmaal%20-%20idraet%20-%20synoptisk.aspx Fælles Mål 2009 har trinmålene følgende overskrifter: - Kroppen og dens muligheder - Idrættens værdier - Idrættens kultur Børnene skal have positive oplevelser gennem samvær og bevægelse. I år har vi fokus på følgende mål. Målene for børnene er at de: - Kan kontrollere grundlæggende bevægelser som gå, løbe, hoppe, hinke, springe, kaste, gribe, sparke, vende og dreje - Kan bruge redskaber - Kan udføre enkle balancer og krydsfunktioner - Kan anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer - Kan samarbejde med en eller flere om de forskellige aktiviteter - Kan overholde enkle spilleregler - Kender til kroppens reaktioner på fysisk aktivitet - Kan være på hold med alle- også på tværs af klasser og køn - Kan overholde aftalte samværsregler Handleplan Selve idrætsundervisningen tager udgangspunkt i elevernes fysiske aktivitet. I hver time skal pulsen op, og de skal mærke tilfredsstillelsen ved at udfordre kroppen. Sideløbende med idrætsundervisningen, vil eleverne stifte bekendtskab med anatomi og fysiologi i det omfang og på det niveau, det vil have relevans for eleverne. Idræt er kendetegnet ved lyst, glæde, fascination, spænding, udfordring og kropsbeherskelse. Vi vil arbejde med alsidige aktiviteter såsom: 18

20 - Redskaber og akrobatik - Musik og bevægelse. - Løb, spring og kast (begynder-atletik) - Boldbasis-aktiviteter (kaste, gribe, drible, opdækning, boldhåndtering, boldtilvænning) - Samarbejde i holdsport - Det legende element vægtes højt - Natur og liv i det fri (løb i terrænet) - Nye og gamle lege - Slagboldspil Evaluering: Der evalueres gennem iagttagelse og ved løbende evalueringssamtaler. 19

21 Musik Status Eleverne er efter 1. klasse i stand til: - At deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang og spil - At synge et alsidigt repertoire af sange og salmer - At deltage i bevægelsesaktiviteter og fællesdanse af dansk og udenlandsk oprindelse - At følge pulsen i en sang eller et musikstykke - At intonere - At kende nogle af musiklokalets slagtøjs-instrumenter og disses klang og muligheder, samt kunne anvende dem korrekt i sammenspil Mål: Link til fælles mål: 9%20-%20Musik/Trinmaal%20-%20musik%20-%20synoptisk.aspx Eleverne skal efter 2. klasse desuden være i stand til: - At synge med korrekt intonation i 2-stemmige arrangementer, enten med ostinat eller kanon - At begynde og slutte en sang eller et musikstykke ved et givet tegn - At arbejde skabende med musik i enkle improvisationer såvel rytmiske, melodiske, klanglige og kropslige - At lytte til og tale om korte musikstykker af forskellige genrer - At kende dur og mol, puls og rytme, høje og dybe toner - At kende klangen på musiklokalets instrumenter - At anvende musiklokalets instrumenter i lette sammenspilssatser - At færdighederne fra 1. klasse vedligeholdes og videreudvikles Handleplan Arbejdet med at lære ca. en ny sang (ældre eller nyere) om ugen fortsættes. Der arbejdes med solmisation for at øge bevidstheden om god intonation. Enkel flerstemmighed indføres med ostinatsatser og kanons. Sangene anvendes også ved morgensamling og i forbindelse med arrangementer for forældrene. Dramatisering og videredigtning vil ligeledes indgå i arbejdet. 20

22 - Vi vil også i år arbejde med sanglege samt med danske og udenlandske danse. - Musikstykker i forskellige genrer arbejdes der med på forskellig vis alt efter formålet: aktiv lytning (hvor mange gange kan du høre trompeten?), musik/bevægelse (lav en dans til musikken), associationer og stemning (tegn til Tågen letter), komponistkendskab (denne menuet skrev Mozart da han var 6 år), eller i et tværfagligt samarbejde (Peter og ulven). Der arbejdes med Cd er, musik på nettet og levende musik. - Sammenspilssatserne anvendes både til teori og praksis, idet forudsætningen for at spille satserne korrekt er, at eleverne har forstået teorien bag (notation, puls, rytme, tonehøjde osv.) - Der anvendes klassesæt af klokkespil suppleret med slagtøjs-instrumenter. - DSA-dimensionen tænkes ind i forbindelse med indlæring af sangtekster, hvor det kan være nødvendigt at sørge for forforståelsen. Evaluering Der evalueres ved elevoptræden, til morgensamlinger og ved forældrearrangementer. 21

23 Engelsk Status Skolebestyrelsen har besluttet, at vi på Kokkedal Skole har engelsk en time ugentligt i 2. klasse fra i år. Mål Formål med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk i forskellige sammenhænge. De skal udvikle bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnå indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Links til fællesmål: Engelsk I 2. klasse har vi fokus på følgende trinmål: - At kunne forstå ord og sætninger og udtryk fra genkendelige emner som f.eks. familie, dagligdag, kroppen og dyr. - At deltage i sproglege, sange og spil - At skrive enkle ord inden for genkendelige emner. - At øve udtalelse af de engelske ord der arbejdes med. - At forstå og udføre enkle sproghandlinger. - At turde gætte og turde udtrykke sig på engelsk - At kende til eksempler på sange, rim og remser på engelsk. Handleplan: - At arbejde med nære emner som mig selv, præsentation, farver, tal, alfabetet, dyr, mad, tøj, ugedage mm. - At variere vores undervisningsform: klasseundervisning, gruppeundervisning og pararbejdedialogbaseret og sproglege vil være i centrum - Bruge forskellige typer af materialer: Break 1 first round, kopiark, sange, lege, spil og film bl.a. Muzzy in Gondoland samt it-baseret undervisning bl.a. fra Emu.dk Evaluering Løbende evaluering af elevernes udbytte ved små quiz, små opgaver og små mundtlige fremlæggelser. 22

24 Skolens indsatsområder I år vælges at fokusere på indsatsområdet Projektorienteret undervisning Status: - Det er første gang, der systematisk skal arbejdes med projektarbejdsformen i klasserne. Mål - At eleverne får en første fornemmelse af at arbejde projektorienteret - At eleverne prøver selv at vælge delemne under et af lærerne valgt emne - At eleverne lærer at stille undre-spørgsmål - At eleverne lærer at finde oplysninger (f.eks. i De små fagbøger) + søgning på Internettet - At eleverne ud fra deres valg af produkt forsøger selv at finde løsninger - At eleverne oplever det, at fremlægge og at lytte til andres fremlæggelser - At eleverne prøver at evaluere egne og andres arbejdsprocesser og resultater - At eleverne erhverver sig redskaber til at udfærdige en planche Handleplan - Vi vil arbejde med et tema om kæledyr - Vi vil give eleverne nogle oplevelser som igangsætning (tur til Zoo eller lign.) - Vi vil inddrage elevernes egne erfaringer og interesser - Vi vil bruge læsning, skrivning samt kreative arbejdsprocesser som redskaber - Vi vil så vidt muligt lade eleverne arbejde to og to - Vi vil tilstræbe at eleverne arbejder selvstændigt, men vi vil støtte de svage eller usikre elever meget Evaluering - Vi evaluerer elevernes produkter og udbytte af forløbet i forbindelse med elevernes fremlæggelser Projektorienteret undervisning I teamet har vi aftalt at lave projektorienteret undervisning i foråret. Det overordnede emne er Henry Heerup. Vi skal arbejde på tværs af fagene med billeder, digte, små skrammelskulpturer og meget andet. Alle børn skal lave en planche. Til denne planche bliver der stillet helt bestemte krav der skal bl.a. måles, og der skal trækkes mange lige linjer langs linealen. Børnene skal vide noget om, hvad formålet med en planche er, og benytte denne viden i forbindelse med den planche, de laver. 23

25 I næste års projekt vil vi stille et andet krav. På den måde sikrer vi os, at alle får lært nogle ganske bestemte ting i skoleforløbet, og vi ved, hvad det er. Der vil selvfølgelig være mange andre opgaver for alle. 24

26 Dansk som andetsprog (DSA) Status I de tre 1.klasser er der i alt 19 tosprogede elever ud af 63 børn. Halvdelen af vores tosprogede elever har et rimeligt dansk ordforråd og kan forstå hverdags dansk og deltage i fælles samtaler i klassen, samt koncentrere sig om indholdet af en læst/oplæst tekst. Der er også elever som har et meget lille ordforråd og en ringe begrebsdannelse. De har svært ved at gengive en læst historie, koncentrere sig ved fælles forklaringer og oplæsning, og de deltager sjældent i fælles samtaler i klassen. I det forløbne år har DSA undervisningen ligget i klassen som deletime eller 2-lærertime, eller været brugt til holdundervisning uden for klassen. Der er blevet arbejdet med en udvidelse af ordforrådet og begreber og med forforståelsen til den øvrige undervisning. Link til Undervisningsministeriets faghæfte: Dansk-som-andetsprog Mål - At DSA medtænkes i alle fag - At eleven forstår ord og vendinger knyttet til dagligdagen og skolens fag - At eleven kan præsentere og fremlægge et emne ved hjælp af visuel støtte - At eleven kan læse og forstå korte sproglige tekster - At eleven kan udtrykke sig på et forståeligt dansk - At eleven kan spørg eller gætte på betydningen af ukendte ord og vendinger - At eleven kender til danske fortællinger, sange, rim og remser Handleplan - På hver årgang er der tilknyttet en DSA- vejleder, som vejleder teamet i forhold til undervisningen af tosprogede elever - Undervisningen for den enkelte elev tager udgangspunkt i en styrkelse af elevens svagheder - Der fastlægges mål for den enkelte elev - Undervisningen foregår så vidt muligt udenfor timerne, så eleverne ikke går glip af fagundervisningen, når de lærer dansk - Undervisningen sigter mod en udvidelse af elevens ordforråd og begrebsforståelse samt sprogfærdighed. Derudover arbejdes der på at give eleverne en forforståelse af kommende emner i klassen 25

27 Evaluering: - Undervisningen skal styrke elevernes følelse af selvværd - På teammøder sammenholdes observationer omkring eleven - Sprogscreening af enkelte elever 26

28 Læsebånd Eleverne læser både skønlitteratur og faglitteratur. Dette kan variere alt efter, hvad årgangen arbejder med af emner i de forskellige fag på givne tidspunkter. Mål for læsebåndet: - Styrke læselyst og motivation for læsning - Automatisere og konsolidere læsefærdigheder - Skabe tid og rum til fordybelse i læsning - Etablere og fastholde gode læsevaner - At eleverne opdager, at læsning kan give oplevelser og viden - At høre, læse eller få fortalt gode bøger og fagtekster På 2. årgang nås målet ved følgende aktiviteter: - Oplæsning - Børnestavning/lydret stavning (referat/meddigtning) - Selvstændig læsning af skønlitterære/faglitterære tekster - Læsning af fællesbøger - Gruppelæsning/parlæsning Lærerne finder i samarbejde med eleven det enkelte barns læseniveau (bøger i passende lix-tal). Læsebåndet skaber rum og tid til læsning, så der sker et ekstra løft i læsning. Læsebåndet erstatter ikke den daglige læsning hjemme. 27

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere