Offentligt fremlagt til den 8. juli Lokalplan Køge Nord. Forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag"

Transkript

1 Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015 Lokalplan 1046 Køge Nord Forslag 2015

2 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 29. april 2015 til den 8. juli Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter vedrørende lokalplanforslaget skal sendes til eller Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger . Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 8. juli Lokalplanforslaget kan ses på kommunens biblioteker og udleveres i Borgerservice på Køge Rådhus og i Borgerservice på Borup Bibliotek. Derudover kan du hente det elektronisk på Køge Kommunes hjemmeside på Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Køge Byråd og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Køge Byråd give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse d.v.s. fra den 29. april 2015, og indtil forslaget er endeligt vedtaget i Køge Byråd og offentligt bekendtgjort, dog senest indtil den 29. april 2016 (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på 2

3 Indhold Lokalplan 1046 Køge Nord Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Grundvandsbeskyttelse og -produktion Trafikplan Landskabskarakteranalyse Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens forhold til anden lovgivning Køge Kommunes politikker og strategier Miljøvurdering Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanområdet og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Veje, stier og parkering 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Ubebyggede arealer 8 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2 Delområder Kortbilag 3 Trafikplan Kortbilag 4 Grundvand 3

4 Ll. Skensved Lokalplan 1046 Borup Ejby Ølby Køge Bjæverskov Hastrup Herfølge N 5 km Lokalplanens beliggenhed i Køge Kommune

5 Redegørelse Lokalplan 1046 Køge Nord Lokalplanens formål og baggrund Byrådet vedtog i december 2014 tillæg nr. 5 til Kommuneplan Tillægget udlægger arealer til et nyt byudviklingsområde i Køge Nord, i forbindelse med den nye bane København-Ringsted, med stop i Køge Nord, og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen med nye ramper ved Egedesvej. Formålet med lokalplan 1046 er at sikre en fremtidig udvikling af Køge Nord i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, men fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning med det formål at sikre en sammenhængende trafikplanlægning, grundvandsressourcen og 0-balance for grundvandsdannelsen. I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse, som beskriver landskabet i Køge Nord, og peger på landskabets potentialer og sårbarhed i forbindelse med udvikling. Landskabsanalysen er vedlagt som bilag til lokalplanen. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på ca. 190 ha og omfatter rammeområderne i kommuneplantillæg nr. 5. Området er afgrænset af Skensved Å og kommunegrænsen mod nord, København-Ringsted banen og Køge Bugt Motorvejen mod øst, Ølsemagle Landsby, Lille Syd Banen og STC mod syd og erhvervsområder i Ll. Skensved mod vest. Se kortbilag 1. Rammeområderne i tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013, som overføres til denne lokalplan. 5

6 Lokalplanområdet ligger i landzone og udgøres af åbne marker med fritliggende gårde, enkelte læhegn og mindre skovområder, en række fredede diger og to fredede rundhøje fra oldtiden. Landskabet er præget af bynærhed, motorvej, jernbaner, højspændingsledning, Ll. Skensveds industrielle byfront og den store erhvervsbygning Valsemøllen øst for lokalplanområdet. Terrænet er hovedsageligt fladt. Det højeste terræn ligger i de centrale og vestlige dele. Området falder jævnt ned mod Skensved Å og Snogebækken og ud mod kysten. Lokalplanens indhold Lokalplanen udpeger 5 delområder i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillæg nr. 5. Se kortbilag 2. Delområderne udlægges til henholdsvis centerområde øst for Ølsemagle og omkring den nye station, erhvervsområde omkring Egedesvej og rekreativt område omkring Skensved Å og langs Lille Syd banen. Indenfor de enkelte delområder fastsættes bestemmelser for bebyggelsesprocent samt bygningers max. højde i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen udlægger dele af lokalplanområdet til byzone. Grundvandsbeskyttelse og -produktion Hele arealudlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og en del af arealudlægget er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Se figur 1. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser omkring nedsivning af regnvand, belægning, befæstelsesgrad og brug og oplag af grundvandstruende materialer med det formål at beskytte grundvandet og sikre 0-balance for grundvandsdannelsen. Denne lokalplans bestemmelser til sikring af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen skal videreføres i den fremtidige detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning for Køge Nord. 0-balance En del af lokalplanområdet, jf. kortbilag 4 er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI), indenfor hvilket der ikke må nedsives overfladevand. Derved opnås maksimal grundvandsbeskyttelse, men samtidig minimeres den naturlige grundvandsdannelse, som sker i området i dag. For at kompensere for den nedsatte grundvandsdannelse i delområde 1, forøges grundvandsdannelsen indenfor delområderne 2a, 2b og 2c gennem krav om nedsivning af tagvand. På den måde opretholdes den samlede grundvandsdannelse indenfor lokalplanområdet. Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. På den måde sikres det, at nedsivning af tagvand ikke udgør en forureningsrisiko. Delområderne 2b og 2c har størst potentiale for nedsivning, og i disse områder skal der samlet set ske nedsivning af tagvand og vand fra ubefæstede arealer svarende til den mængde regnvand, der i fremtiden ikke nedsives indenfor delområde 1. For at sikre tilstrækkelig grundvandsdannelse i delområderne 2a, 2b og 2c fastsættes et mindsteforhold mellem ikke-befæstede arealer, bebyggede arealer og befæstede arealer (eksl. det bebyggede areal) på 1:3:6. 6

7 FI-områder Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med drikkevandsinteresser Figur 1. Kort over drikkevandsinteresser Nedsivning af vej- og pladsvand Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast belægning, således at der ikke kan forekomme direkte nedsivning til grundvandet. Veje og pladser skal desuden etableres med kanter eller lignende for at forhindre nedsivning. På den måde minimeres risikoen for forurening af grundvandet. Trafikplan Lokalplanen fastsætter principper for udlæg af veje, stier og arealer til +way i overensstemmelse med kommunens trafikplan for Køge Nord. Se kortbilag 3. Den nordligste del af Kapelvej nedlægges, og der er etableret rundkørsler ved Nordhøj og Egedesvej således, at disse veje i fremtiden udgør hovedvejene i lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger fordelingsveje fra Egedesvej til erhvervsområderne samt forbindelse til Ølsemaglevej. Der fastlægges desuden en hovedstiforbindelse over jernbaner og motorvej, hvor Ølsemaglevej lukkes for biltrafik samt stiforbindelser til Køge Nord Station og langs Skensved Å. Det er Køge Kommunes ønske, at der etableres en +Way busforbindelse i Køge Nord i form af en effektiv busterminal ved Køge Nord Station, vest for stationsbroen. Samt en busvej i eget tracé 7

8 fra Køge Nord Station mod syd over Lille Syd Banen og med tilslutning til enten Mimersvej eller Centervej i STC. Landskabskarakteranalyse I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Landskabskarakteren er det særlige udtryk, som skabes i samspil mellem naturgrundlag, arealanvendelse, rumlige og visuelle forhold. Landskabskarakteranalysen er vedlagt som bilag til lokalplanen, og i det efterfølgende resumeres hovedpointerne fra analysen. Resultatet af byudvikling i Køge Nord vil være tab af åbent land nær bymæssig bebyggelse. Da landskabet i Køge Nord allerede i dag er præget af tekniske anlæg, og landbrugsejendommene i området ikke længere er koblet til jordene, vurderes tabet som acceptabelt. Et af de vigtigste bærende elementer i området i dag er de lange kig ud i landskabet. Disse bør indtænkes i den fremtidige udbygning af området. Det er vigtigt, at arealerne indenfor Bugtkilen omkring Skensved å ikke tilplantes, således at åforløbet udviskes. Bebyggelse som støder op til kilen bør placeres på tværs af højdekurver, så den ikke lukker for kig til ålandskabet. De dyrkede marker går i dag helt ned til åen. Der bør etableres et mere naturpræget ådalslandskab, som styrker kilens funktion som økologisk forbindelse, og samtidig giver mulighed for bynær natur med trampestier, hjemmehørende arter og minimal pleje. De grønne områder indenfor lokalplanområdet, Ådalen og fredskovene, ligger i dag som fragmenter i landskabet. Områderne bør forbindes, så de kan være en del af et samlende grønt område i et nyt byområde i Køge Nord. Kulturarv, som rundhøje og diger i området, bør tænkes ind i den fremtidige bebyggelsesstruktur, så disse fremhæves i landskabet. Kulturarven har stor fortælleværdi og med formidling af denne kan oplevelsen af landskabet højnes. Kig til Ølsemagle Kirke fra de åbne landskaber omkring rundhøjene bør sikres. Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Fingerplanen 2013 Fingerplan 2013 udpeger et område langs med Skensved Å til at indgå i en ny, grøn kile, Bugtkilen. Bugtkilen omfatter et stort, sammenhængende område, som går gennem kommunerne langs Køge Bugt. I Køge omfatter Bugtkilen et areal som svarer til åbeskyttelseslinjen, 150 meter syd for åen. Arealet er udlagt til rekreative og jordbrugsmæssige formål i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser. Arealet kan ikke overføres til byzone. Lokalplanen giver mulighed for planlægning af Parker og Rejs anlæg på begge sider af Køge Bugt motorvejen. Dette for at understøtte en flytning af pendlertrafikken fra individuel transport til kolletiv transport således, at Fingerplan 2013 og de statslige investeringer understøttes ved, at begrænse trængslesproblermerne i hovedstadsområdet. 8

9 Køge Kommuneplan 2013 Lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i kommuneplan 2013: 1C02 Køge Nord Stationscenter: Anvendelse: Stations- og centerformål. Parker og rejseanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder og offentlige formål samt boliger i den vestlige del mod Ølsemagle. Bebyggelsesprocent: 150 Max. højde: 30 m (8,5 m indenfor området omfattet af kirkebyggelinjen omkring Ølsemagle Kirke) 1E04 Skensved Ådal vest: Anvendelse: Erhvervsområde med lettere industri. Mindre håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder inden for fremstilling. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 15 m 1E05 Egedesvej: Anvendelse: Erhvervsområde i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 40 m 1E06 Skensved Ådal øst: Anvendelse: Erhvervsområde i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 30 1R03 Rekreativt område og jordbrugsområde: Anvendelse: Rekreativt grønt område og jordbrugsformål. Området forbliver i landzone. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i dag i landzone. Dele af lokalplanområdet svarende til de arealer, som i kommuneplantillæg nr. 5 udlægges til centerformål og erhvervsområder, overføres med denne lokalplan til byzone. Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet Størstedelen af lokalplanområdet er dækket af kystnærhedszonen. Den visuelle påvirkning af kysten indarbejdes ved den detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger efter denne lokalplan. Lokalplanens forhold til habitatdirektivet Der skal til lokaleplaner jf. habitatbekendtgørelsen gennemføres en habitatvurdering med kortlægning og beskyttelse af alle bilag 4 arter indenfor lokalplanområdet. De nærmeste Natura 2000-områder omfatter Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Køge Å samt Tryggevælde Å, som ligger i en afstand af 1-8 km fra lokalplanområdet. Det vurderes, at der ikke vil være 9

10 en direkte fysik påvirkning af habitatområder som følge af afstanden til disse. Arealerne mellem lokalplanområdet og habitatområderne udgøres af bebyggede områder samt store infrastrukturanlæg. Det vurderes derfor, at denne lokalplan ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Lokalplanens forhold til anden planlægning Drikkevandsinteresser Der er særlige drikkevandsinteresser i hele byudviklingsområdet i Køge Nord, og grundvandsmagasinet i området er dårligt beskyttet i forhold til forurening fra overfladen. Områderne omkring og øst for Ølsemagle er desuden udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Der er udarbejdet en OSD redegørelse i tilknytning til kommuneplantillæg nr. 5, som er udmøntet i en række krav til den efterfølgende lokalplanlægning. Kravene er indarbejdet som bestemmelser i denne lokalplan. Læs mere i afsnittet Grundvandsbeskyttelse og grundvandsproduktion. Spildevandsplan Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med denne lokalplan. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Museumsloven Museet har gjort flere arkæologiske fund i området, og overordnet set, må der antages at være bebyggelser og gravpladser spredt ud over Ølsemagle sogn. Der tilrettelægges derfor i et samarbejde mellem Køge Kommune og Museum Sydøstdanmark prøvegravning i de områder, hvor der efter lokalplanlægning skal foretages jordarbejder. Ølsemagle Landsby er omfattet af en kirkebyggelinje, som har dækker en lille del af lokalplanområdet. Solrød Kommune har udpeget området omkring Skensved Å som havende kulturhistorisk bevaringsværdi bl.a. grundet en høj koncentration af bronzealderhøje. Disse er dog ikke tydelige syd for Skensved Å i Køge Kommune. Naturbeskyttelsesloven Foruden Snogebækken findes en række mindre søer indenfor rammelokalplanens afgrænsning, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet og søerne indarbejdes ved den detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger efter denne lokalplan. Skensved Å er omfattet af en åbeskyttelseslinje. Arealudlægget i denne lokalplan friholder beskyttelsesområdet omkring åen for bebyggelse. De offentlige skove indenfor lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje på 300 m jf. naturbeskyttelsesloven. I zonen indenfor skovbyggelinjer må der ikke bebygges. Udbygning af den sydlige del af centerområdet ved Køge Nord Station kræver derfor en dispensation fra eller ophævelse af skovbyggelinjen omkring 10

11 skovene på matr. nr. 44a og 44b, som er ejet af Køge Kommune. Naturstyrelsen træffer afgørelse om ophævelse af skovbyggelinjer. Kommunen træffer afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjer. Køge Kommunes politikker og strategier Agenda 21 Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme bæredygtig udvikling med fokus på værdier indenfor sociale, kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen bidrager til opfyldelse af en række mål for bæredygtighed, f.eks. ved at: udlægge stationsnære arealer til intensiv udnyttelse understøtte de store statslige investeringer i infrastruktur sikre grundvandsressourcen Miljøvurdering Denne lokalplan er omfattet af 3, stk. 1, punkt 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da planen er en overførelse af rammebestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 5 til lokalplan og ikke muliggør anden planlægning, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, end den, som er muliggjort med kommuneplantillægget. I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 5 er der udført en miljøvurdering med særligt fokus på grundvand/drikkevandsinteresser, geologi og trafikstøj. 11

12

13 Bestemmelser Lokalplan 1046 Køge Nord I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanområdet og zonestatus 1.1 Formålet med lokalplanen er at: fastsætte rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning overføre dele af lokalplanområdet til byzone sikre en sammenhængende trafikplanlægning sikre beskyttelse af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 4a, 4c, 4d, 5b, 5a, 5e, 5f Ll. Skensved By, Højelse samt matr. nr. 1l, 4c, 4n, 5b, 5i, 5ø, 6a, 6ab, 6ad, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6e, 6æ, 7r, 8g, 11aø, 11e, 12g, 12ay,15c, 17ba, 17bb, 19bn, 46 Ølsemagle By, Ølsemagle samt en del af matr. nr. 4o, 5aa, 6ae, 7a, 11a, 12a, 12bc, Ølsemagle By, Ølsemagle samt alle ejendomme som efter 1. april 2015 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Delområderne 1, 2a, 2b og 2c, jf. 3.1, overføres til byzone. Delområde 3 forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2a, 2b, 2c og 3 som vist på kortbilag Delområde 1 må kun anvendes til stations- og centerformål så som parkér- og rejsanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Servicefunktioner med tilknytning til parkér- og rejsanlægget kan indpasses i det stationsnære kerneområde svarende til en gangafstand på 600 meter fra stationen. Der må etableres max m 2 detailhandel indenfor delområde Delområde 2a må kun anvendes til erhvervsområde med lettere industri så som håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder indenfor fremstilling. Der kan desuden etableres servicefunktioner og fællesanlæg, der har tilknytning til virksomhederne i området. 13

14 3.4 Delområderne 2b og 2c må kun anvendes til erhvervsområde med erhverv i i form af større lager- og transportvirksomhed og fremtillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til de enkelte virksomheder. Indenfor delområderne 2b og 2c kan der i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end etagemeter etableres kontorlokaler med mere end etagemeter til egen administration. 3.5 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må der ikke lokaliseres virksomheder med anvendelse eller oplag af større mængder af mobile forureningskomponenter. 3.6 Delområde 3 må kun anvendes til rekreativt grønt område og jordbrugsformål. I ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Udenfor åbeskyttelseslinjen kan indpasses regnvandsbasssiner og øvrige anlæg til håndtering af overfladevand og klimasikring. Der kan etableres rekreativ skov og klimaskov syd for Egedesvej. 4 Veje, stier og parkering 4.1 Veje og stier indenfor lokalplanområdet skal udlægges som i princippet vist på kortbilag Der kan udlægges arealer til en +Way busforbindelse fra Køge Nord Station over Lille Syd banen med tilslutning til Mimersvej eller Centervej som i princippet vist på kortbilag 3. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Indenfor delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 150. Bygningshøjden må ikke overstige 30 m. Indenfor kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke (se kortbilag 2) må bygningshøjden dog ikke overstige 8,5 m. 5.2 Indenfor delområde 2a må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 15 m. 5.3 Indenfor delområde 2b må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 40 m. Hvis hensynes til virksomheden- eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele opføres med en større højde, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker kystlandskabet. 5.4 Indenfor delområde 2c må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 30 m. Hvis hensynes til virksomheden- eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele opføres med en større højde, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker kystlandskabet. 14

15 5.5 Bygninger skal af hensyn til skybrudsikring i udgangspunktet placeres højest i landskabet, så terrænet leder vandet væk fra disse. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Indenfor FI-området som vist på kortbilag 1 må vej- og pladsvand og tagvand ikke nedsives. Vand fra veje og pladser skal som udgangspunkt renses lokalt og afledes til recipienter. Tagvand kan afledes til nedsivning udenfor FI-området. 7.2 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c skal regnvand fra tage nedsives. Der skal etableres regnbede til sikring af nedsivning af regnmængder, som normalt forekommer indenfor en 5 års periode. Der skal på den enkelte ejendom indenfor delområderne 2a, 2b og 2c være et mindsteforhold mellem ikke-befæstede arealer med regnbede, bebyggede arealer og befæstede arealer (eksklusiv bebyggede arealer) på 1:3:6, således at det befæstede areal på en ejendom ikke er mere end dobbelt så stort som det bebyggede areal. 7.3 Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast belægning i form af asfalt (ikke knust asfalt) med en tykkelse, som er beregnet til tung trafik, således at der ikke kan forekomme direkte nedsivning til grundvandet. Nedsivning af overfladevand fra veje og pladser skal forhindres ved etablering af kanter eller lign. omkring disse. 7.4 Bassiner til forsinkelse og rensning kan etableres i delområde 3 syd for Egedesvej samt i overgangen mellem erhvervsarealerne og området omkring Skensved Å som i princippet vist på kortbliag 4. I ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Der må ikke etableres bassiner indenfor åbeskyttelseslinjen. Afledning til recipienter og bassiner kan ske i åbne grøfter, hvor det findes forsvarligt og uden risiko for nedsivning til grundvandet. 7.5 Indenfor delområde 1 skal arealer til oplag af grundvandstruende materialer skal overdækkes. Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må udendørs oplag af grundvandstruende materialer ikke finde sted. 15

16 8 Lokalplanens retsvirkninger 8.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan en ejer af en fast ejendom indenfor lokalplanområdet, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som med lokalplanen overføres til byzone indenfor 4 år efter overførslen i henhold til planlovens 47 A forlange, at ejendommen skal overtages af kommunen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler, som efter 47 og 50 gælder for ekspropriation. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 28. april Flemming Christensen Borgmester Sign. Peter Frost Kommunaldirektør Sign. 16

17 17

18

19 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Signaturforklaring Områdegrænse m Kortbilag 1 Lokalplanområdet Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

20

21 N 3 2a Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel 2b 1 2c Signaturforklaring Delområder Centerformål Erhvervsområde Rekreativt område Kirkebyggelinje m Kortbilag 2 Delområder Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

22

23 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel KØGE NORD STATION Signaturforklaring m Områdegrænse Forlængelse af Egedesvej Hovedvej til Køge Nord Station og Ølsemagle Landsby Fordelingsveje Hovedstiforbindelser Sekundære stier Princip for mulige +way-forbindelser Kortbilag 3 Trafikplan Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

24

25 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Signaturforklaring Delområder Skensved Å og Snogebækken Åbeskyttelseslinje Vandskel Strømningsretning Lavning m Mulighed for placering af bassiner FI-område indenfor hvilket, der ikke må nedsives vej- og pladsvand og tagvand Kortbilag 4 Grundvand Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

Lokalplan 1046. Køge Nord

Lokalplan 1046. Køge Nord Lokalplan 1046 Køge Nord 2015 2 Indhold Lokalplan 1046 Køge Nord Redegørelse Lokalplanens formål og baggrund Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Grundvandsbeskyttelse og -produktion Trafikplan Landskabskarakteranalyse

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg for byudvikling i Køge Nord Ny bugtkile langs Køgefingeren Ll. Skensved Erhvervsklynge for Innovationsvirksomhed Erhvervsområde for distrubutionsvirksomhed

Læs mere

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til den 25. november 2015 Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 - tilbageføring af erhvervsformål til jordbrugsformål Forslag 2015 Køge Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 19 for Bjæverskov

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til xx.xx.xxxx Tillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg for Bjæverskov Vest Forslag 2014 Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 Indledning I december 2013

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri

Greve Kommune. Tillæg nr. 4 til. Kommuneplan Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Greve Kommune Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Ændrede rammebestemmelser for område 1E27, Kildebrønde Industri Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø i

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 1046 for Køge Nord

Lokalplan 1046 for Køge Nord Lokalplan 1046 for Køge Nord Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget KØGE KOMMUNE 2003 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-18.1, Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget Indholdsfortegnelse Redegørelse Oversigtskort...6

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere