Offentligt fremlagt til den 8. juli Lokalplan Køge Nord. Forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag"

Transkript

1 Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015 Lokalplan 1046 Køge Nord Forslag 2015

2 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 29. april 2015 til den 8. juli Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter vedrørende lokalplanforslaget skal sendes til eller Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger . Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 8. juli Lokalplanforslaget kan ses på kommunens biblioteker og udleveres i Borgerservice på Køge Rådhus og i Borgerservice på Borup Bibliotek. Derudover kan du hente det elektronisk på Køge Kommunes hjemmeside på Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Køge Byråd og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Køge Byråd give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse d.v.s. fra den 29. april 2015, og indtil forslaget er endeligt vedtaget i Køge Byråd og offentligt bekendtgjort, dog senest indtil den 29. april 2016 (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på 2

3 Indhold Lokalplan 1046 Køge Nord Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Grundvandsbeskyttelse og -produktion Trafikplan Landskabskarakteranalyse Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens forhold til anden lovgivning Køge Kommunes politikker og strategier Miljøvurdering Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanområdet og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Veje, stier og parkering 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Ubebyggede arealer 8 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2 Delområder Kortbilag 3 Trafikplan Kortbilag 4 Grundvand 3

4 Ll. Skensved Lokalplan 1046 Borup Ejby Ølby Køge Bjæverskov Hastrup Herfølge N 5 km Lokalplanens beliggenhed i Køge Kommune

5 Redegørelse Lokalplan 1046 Køge Nord Lokalplanens formål og baggrund Byrådet vedtog i december 2014 tillæg nr. 5 til Kommuneplan Tillægget udlægger arealer til et nyt byudviklingsområde i Køge Nord, i forbindelse med den nye bane København-Ringsted, med stop i Køge Nord, og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen med nye ramper ved Egedesvej. Formålet med lokalplan 1046 er at sikre en fremtidig udvikling af Køge Nord i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, men fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning med det formål at sikre en sammenhængende trafikplanlægning, grundvandsressourcen og 0-balance for grundvandsdannelsen. I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse, som beskriver landskabet i Køge Nord, og peger på landskabets potentialer og sårbarhed i forbindelse med udvikling. Landskabsanalysen er vedlagt som bilag til lokalplanen. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på ca. 190 ha og omfatter rammeområderne i kommuneplantillæg nr. 5. Området er afgrænset af Skensved Å og kommunegrænsen mod nord, København-Ringsted banen og Køge Bugt Motorvejen mod øst, Ølsemagle Landsby, Lille Syd Banen og STC mod syd og erhvervsområder i Ll. Skensved mod vest. Se kortbilag 1. Rammeområderne i tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013, som overføres til denne lokalplan. 5

6 Lokalplanområdet ligger i landzone og udgøres af åbne marker med fritliggende gårde, enkelte læhegn og mindre skovområder, en række fredede diger og to fredede rundhøje fra oldtiden. Landskabet er præget af bynærhed, motorvej, jernbaner, højspændingsledning, Ll. Skensveds industrielle byfront og den store erhvervsbygning Valsemøllen øst for lokalplanområdet. Terrænet er hovedsageligt fladt. Det højeste terræn ligger i de centrale og vestlige dele. Området falder jævnt ned mod Skensved Å og Snogebækken og ud mod kysten. Lokalplanens indhold Lokalplanen udpeger 5 delområder i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillæg nr. 5. Se kortbilag 2. Delområderne udlægges til henholdsvis centerområde øst for Ølsemagle og omkring den nye station, erhvervsområde omkring Egedesvej og rekreativt område omkring Skensved Å og langs Lille Syd banen. Indenfor de enkelte delområder fastsættes bestemmelser for bebyggelsesprocent samt bygningers max. højde i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen udlægger dele af lokalplanområdet til byzone. Grundvandsbeskyttelse og -produktion Hele arealudlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og en del af arealudlægget er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Se figur 1. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser omkring nedsivning af regnvand, belægning, befæstelsesgrad og brug og oplag af grundvandstruende materialer med det formål at beskytte grundvandet og sikre 0-balance for grundvandsdannelsen. Denne lokalplans bestemmelser til sikring af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen skal videreføres i den fremtidige detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning for Køge Nord. 0-balance En del af lokalplanområdet, jf. kortbilag 4 er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI), indenfor hvilket der ikke må nedsives overfladevand. Derved opnås maksimal grundvandsbeskyttelse, men samtidig minimeres den naturlige grundvandsdannelse, som sker i området i dag. For at kompensere for den nedsatte grundvandsdannelse i delområde 1, forøges grundvandsdannelsen indenfor delområderne 2a, 2b og 2c gennem krav om nedsivning af tagvand. På den måde opretholdes den samlede grundvandsdannelse indenfor lokalplanområdet. Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. På den måde sikres det, at nedsivning af tagvand ikke udgør en forureningsrisiko. Delområderne 2b og 2c har størst potentiale for nedsivning, og i disse områder skal der samlet set ske nedsivning af tagvand og vand fra ubefæstede arealer svarende til den mængde regnvand, der i fremtiden ikke nedsives indenfor delområde 1. For at sikre tilstrækkelig grundvandsdannelse i delområderne 2a, 2b og 2c fastsættes et mindsteforhold mellem ikke-befæstede arealer, bebyggede arealer og befæstede arealer (eksl. det bebyggede areal) på 1:3:6. 6

7 FI-områder Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med drikkevandsinteresser Figur 1. Kort over drikkevandsinteresser Nedsivning af vej- og pladsvand Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast belægning, således at der ikke kan forekomme direkte nedsivning til grundvandet. Veje og pladser skal desuden etableres med kanter eller lignende for at forhindre nedsivning. På den måde minimeres risikoen for forurening af grundvandet. Trafikplan Lokalplanen fastsætter principper for udlæg af veje, stier og arealer til +way i overensstemmelse med kommunens trafikplan for Køge Nord. Se kortbilag 3. Den nordligste del af Kapelvej nedlægges, og der er etableret rundkørsler ved Nordhøj og Egedesvej således, at disse veje i fremtiden udgør hovedvejene i lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger fordelingsveje fra Egedesvej til erhvervsområderne samt forbindelse til Ølsemaglevej. Der fastlægges desuden en hovedstiforbindelse over jernbaner og motorvej, hvor Ølsemaglevej lukkes for biltrafik samt stiforbindelser til Køge Nord Station og langs Skensved Å. Det er Køge Kommunes ønske, at der etableres en +Way busforbindelse i Køge Nord i form af en effektiv busterminal ved Køge Nord Station, vest for stationsbroen. Samt en busvej i eget tracé 7

8 fra Køge Nord Station mod syd over Lille Syd Banen og med tilslutning til enten Mimersvej eller Centervej i STC. Landskabskarakteranalyse I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Landskabskarakteren er det særlige udtryk, som skabes i samspil mellem naturgrundlag, arealanvendelse, rumlige og visuelle forhold. Landskabskarakteranalysen er vedlagt som bilag til lokalplanen, og i det efterfølgende resumeres hovedpointerne fra analysen. Resultatet af byudvikling i Køge Nord vil være tab af åbent land nær bymæssig bebyggelse. Da landskabet i Køge Nord allerede i dag er præget af tekniske anlæg, og landbrugsejendommene i området ikke længere er koblet til jordene, vurderes tabet som acceptabelt. Et af de vigtigste bærende elementer i området i dag er de lange kig ud i landskabet. Disse bør indtænkes i den fremtidige udbygning af området. Det er vigtigt, at arealerne indenfor Bugtkilen omkring Skensved å ikke tilplantes, således at åforløbet udviskes. Bebyggelse som støder op til kilen bør placeres på tværs af højdekurver, så den ikke lukker for kig til ålandskabet. De dyrkede marker går i dag helt ned til åen. Der bør etableres et mere naturpræget ådalslandskab, som styrker kilens funktion som økologisk forbindelse, og samtidig giver mulighed for bynær natur med trampestier, hjemmehørende arter og minimal pleje. De grønne områder indenfor lokalplanområdet, Ådalen og fredskovene, ligger i dag som fragmenter i landskabet. Områderne bør forbindes, så de kan være en del af et samlende grønt område i et nyt byområde i Køge Nord. Kulturarv, som rundhøje og diger i området, bør tænkes ind i den fremtidige bebyggelsesstruktur, så disse fremhæves i landskabet. Kulturarven har stor fortælleværdi og med formidling af denne kan oplevelsen af landskabet højnes. Kig til Ølsemagle Kirke fra de åbne landskaber omkring rundhøjene bør sikres. Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Fingerplanen 2013 Fingerplan 2013 udpeger et område langs med Skensved Å til at indgå i en ny, grøn kile, Bugtkilen. Bugtkilen omfatter et stort, sammenhængende område, som går gennem kommunerne langs Køge Bugt. I Køge omfatter Bugtkilen et areal som svarer til åbeskyttelseslinjen, 150 meter syd for åen. Arealet er udlagt til rekreative og jordbrugsmæssige formål i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser. Arealet kan ikke overføres til byzone. Lokalplanen giver mulighed for planlægning af Parker og Rejs anlæg på begge sider af Køge Bugt motorvejen. Dette for at understøtte en flytning af pendlertrafikken fra individuel transport til kolletiv transport således, at Fingerplan 2013 og de statslige investeringer understøttes ved, at begrænse trængslesproblermerne i hovedstadsområdet. 8

9 Køge Kommuneplan 2013 Lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i kommuneplan 2013: 1C02 Køge Nord Stationscenter: Anvendelse: Stations- og centerformål. Parker og rejseanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder og offentlige formål samt boliger i den vestlige del mod Ølsemagle. Bebyggelsesprocent: 150 Max. højde: 30 m (8,5 m indenfor området omfattet af kirkebyggelinjen omkring Ølsemagle Kirke) 1E04 Skensved Ådal vest: Anvendelse: Erhvervsområde med lettere industri. Mindre håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder inden for fremstilling. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 15 m 1E05 Egedesvej: Anvendelse: Erhvervsområde i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 40 m 1E06 Skensved Ådal øst: Anvendelse: Erhvervsområde i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 30 1R03 Rekreativt område og jordbrugsområde: Anvendelse: Rekreativt grønt område og jordbrugsformål. Området forbliver i landzone. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i dag i landzone. Dele af lokalplanområdet svarende til de arealer, som i kommuneplantillæg nr. 5 udlægges til centerformål og erhvervsområder, overføres med denne lokalplan til byzone. Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet Størstedelen af lokalplanområdet er dækket af kystnærhedszonen. Den visuelle påvirkning af kysten indarbejdes ved den detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger efter denne lokalplan. Lokalplanens forhold til habitatdirektivet Der skal til lokaleplaner jf. habitatbekendtgørelsen gennemføres en habitatvurdering med kortlægning og beskyttelse af alle bilag 4 arter indenfor lokalplanområdet. De nærmeste Natura 2000-områder omfatter Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Køge Å samt Tryggevælde Å, som ligger i en afstand af 1-8 km fra lokalplanområdet. Det vurderes, at der ikke vil være 9

10 en direkte fysik påvirkning af habitatområder som følge af afstanden til disse. Arealerne mellem lokalplanområdet og habitatområderne udgøres af bebyggede områder samt store infrastrukturanlæg. Det vurderes derfor, at denne lokalplan ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Lokalplanens forhold til anden planlægning Drikkevandsinteresser Der er særlige drikkevandsinteresser i hele byudviklingsområdet i Køge Nord, og grundvandsmagasinet i området er dårligt beskyttet i forhold til forurening fra overfladen. Områderne omkring og øst for Ølsemagle er desuden udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Der er udarbejdet en OSD redegørelse i tilknytning til kommuneplantillæg nr. 5, som er udmøntet i en række krav til den efterfølgende lokalplanlægning. Kravene er indarbejdet som bestemmelser i denne lokalplan. Læs mere i afsnittet Grundvandsbeskyttelse og grundvandsproduktion. Spildevandsplan Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med denne lokalplan. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Museumsloven Museet har gjort flere arkæologiske fund i området, og overordnet set, må der antages at være bebyggelser og gravpladser spredt ud over Ølsemagle sogn. Der tilrettelægges derfor i et samarbejde mellem Køge Kommune og Museum Sydøstdanmark prøvegravning i de områder, hvor der efter lokalplanlægning skal foretages jordarbejder. Ølsemagle Landsby er omfattet af en kirkebyggelinje, som har dækker en lille del af lokalplanområdet. Solrød Kommune har udpeget området omkring Skensved Å som havende kulturhistorisk bevaringsværdi bl.a. grundet en høj koncentration af bronzealderhøje. Disse er dog ikke tydelige syd for Skensved Å i Køge Kommune. Naturbeskyttelsesloven Foruden Snogebækken findes en række mindre søer indenfor rammelokalplanens afgrænsning, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet og søerne indarbejdes ved den detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger efter denne lokalplan. Skensved Å er omfattet af en åbeskyttelseslinje. Arealudlægget i denne lokalplan friholder beskyttelsesområdet omkring åen for bebyggelse. De offentlige skove indenfor lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje på 300 m jf. naturbeskyttelsesloven. I zonen indenfor skovbyggelinjer må der ikke bebygges. Udbygning af den sydlige del af centerområdet ved Køge Nord Station kræver derfor en dispensation fra eller ophævelse af skovbyggelinjen omkring 10

11 skovene på matr. nr. 44a og 44b, som er ejet af Køge Kommune. Naturstyrelsen træffer afgørelse om ophævelse af skovbyggelinjer. Kommunen træffer afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjer. Køge Kommunes politikker og strategier Agenda 21 Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme bæredygtig udvikling med fokus på værdier indenfor sociale, kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen bidrager til opfyldelse af en række mål for bæredygtighed, f.eks. ved at: udlægge stationsnære arealer til intensiv udnyttelse understøtte de store statslige investeringer i infrastruktur sikre grundvandsressourcen Miljøvurdering Denne lokalplan er omfattet af 3, stk. 1, punkt 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da planen er en overførelse af rammebestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 5 til lokalplan og ikke muliggør anden planlægning, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, end den, som er muliggjort med kommuneplantillægget. I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 5 er der udført en miljøvurdering med særligt fokus på grundvand/drikkevandsinteresser, geologi og trafikstøj. 11

12

13 Bestemmelser Lokalplan 1046 Køge Nord I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanområdet og zonestatus 1.1 Formålet med lokalplanen er at: fastsætte rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning overføre dele af lokalplanområdet til byzone sikre en sammenhængende trafikplanlægning sikre beskyttelse af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 4a, 4c, 4d, 5b, 5a, 5e, 5f Ll. Skensved By, Højelse samt matr. nr. 1l, 4c, 4n, 5b, 5i, 5ø, 6a, 6ab, 6ad, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6e, 6æ, 7r, 8g, 11aø, 11e, 12g, 12ay,15c, 17ba, 17bb, 19bn, 46 Ølsemagle By, Ølsemagle samt en del af matr. nr. 4o, 5aa, 6ae, 7a, 11a, 12a, 12bc, Ølsemagle By, Ølsemagle samt alle ejendomme som efter 1. april 2015 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Delområderne 1, 2a, 2b og 2c, jf. 3.1, overføres til byzone. Delområde 3 forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2a, 2b, 2c og 3 som vist på kortbilag Delområde 1 må kun anvendes til stations- og centerformål så som parkér- og rejsanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Servicefunktioner med tilknytning til parkér- og rejsanlægget kan indpasses i det stationsnære kerneområde svarende til en gangafstand på 600 meter fra stationen. Der må etableres max m 2 detailhandel indenfor delområde Delområde 2a må kun anvendes til erhvervsområde med lettere industri så som håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder indenfor fremstilling. Der kan desuden etableres servicefunktioner og fællesanlæg, der har tilknytning til virksomhederne i området. 13

14 3.4 Delområderne 2b og 2c må kun anvendes til erhvervsområde med erhverv i i form af større lager- og transportvirksomhed og fremtillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til de enkelte virksomheder. Indenfor delområderne 2b og 2c kan der i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end etagemeter etableres kontorlokaler med mere end etagemeter til egen administration. 3.5 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må der ikke lokaliseres virksomheder med anvendelse eller oplag af større mængder af mobile forureningskomponenter. 3.6 Delområde 3 må kun anvendes til rekreativt grønt område og jordbrugsformål. I ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Udenfor åbeskyttelseslinjen kan indpasses regnvandsbasssiner og øvrige anlæg til håndtering af overfladevand og klimasikring. Der kan etableres rekreativ skov og klimaskov syd for Egedesvej. 4 Veje, stier og parkering 4.1 Veje og stier indenfor lokalplanområdet skal udlægges som i princippet vist på kortbilag Der kan udlægges arealer til en +Way busforbindelse fra Køge Nord Station over Lille Syd banen med tilslutning til Mimersvej eller Centervej som i princippet vist på kortbilag 3. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Indenfor delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 150. Bygningshøjden må ikke overstige 30 m. Indenfor kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke (se kortbilag 2) må bygningshøjden dog ikke overstige 8,5 m. 5.2 Indenfor delområde 2a må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 15 m. 5.3 Indenfor delområde 2b må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 40 m. Hvis hensynes til virksomheden- eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele opføres med en større højde, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker kystlandskabet. 5.4 Indenfor delområde 2c må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 30 m. Hvis hensynes til virksomheden- eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele opføres med en større højde, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker kystlandskabet. 14

15 5.5 Bygninger skal af hensyn til skybrudsikring i udgangspunktet placeres højest i landskabet, så terrænet leder vandet væk fra disse. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Indenfor FI-området som vist på kortbilag 1 må vej- og pladsvand og tagvand ikke nedsives. Vand fra veje og pladser skal som udgangspunkt renses lokalt og afledes til recipienter. Tagvand kan afledes til nedsivning udenfor FI-området. 7.2 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c skal regnvand fra tage nedsives. Der skal etableres regnbede til sikring af nedsivning af regnmængder, som normalt forekommer indenfor en 5 års periode. Der skal på den enkelte ejendom indenfor delområderne 2a, 2b og 2c være et mindsteforhold mellem ikke-befæstede arealer med regnbede, bebyggede arealer og befæstede arealer (eksklusiv bebyggede arealer) på 1:3:6, således at det befæstede areal på en ejendom ikke er mere end dobbelt så stort som det bebyggede areal. 7.3 Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast belægning i form af asfalt (ikke knust asfalt) med en tykkelse, som er beregnet til tung trafik, således at der ikke kan forekomme direkte nedsivning til grundvandet. Nedsivning af overfladevand fra veje og pladser skal forhindres ved etablering af kanter eller lign. omkring disse. 7.4 Bassiner til forsinkelse og rensning kan etableres i delområde 3 syd for Egedesvej samt i overgangen mellem erhvervsarealerne og området omkring Skensved Å som i princippet vist på kortbliag 4. I ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Der må ikke etableres bassiner indenfor åbeskyttelseslinjen. Afledning til recipienter og bassiner kan ske i åbne grøfter, hvor det findes forsvarligt og uden risiko for nedsivning til grundvandet. 7.5 Indenfor delområde 1 skal arealer til oplag af grundvandstruende materialer skal overdækkes. Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må udendørs oplag af grundvandstruende materialer ikke finde sted. 15

16 8 Lokalplanens retsvirkninger 8.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan en ejer af en fast ejendom indenfor lokalplanområdet, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som med lokalplanen overføres til byzone indenfor 4 år efter overførslen i henhold til planlovens 47 A forlange, at ejendommen skal overtages af kommunen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler, som efter 47 og 50 gælder for ekspropriation. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 28. april Flemming Christensen Borgmester Sign. Peter Frost Kommunaldirektør Sign. 16

17 17

18

19 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Signaturforklaring Områdegrænse m Kortbilag 1 Lokalplanområdet Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

20

21 N 3 2a Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel 2b 1 2c Signaturforklaring Delområder Centerformål Erhvervsområde Rekreativt område Kirkebyggelinje m Kortbilag 2 Delområder Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

22

23 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel KØGE NORD STATION Signaturforklaring m Områdegrænse Forlængelse af Egedesvej Hovedvej til Køge Nord Station og Ølsemagle Landsby Fordelingsveje Hovedstiforbindelser Sekundære stier Princip for mulige +way-forbindelser Kortbilag 3 Trafikplan Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

24

25 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Signaturforklaring Delområder Skensved Å og Snogebækken Åbeskyttelseslinje Vandskel Strømningsretning Lavning m Mulighed for placering af bassiner FI-område indenfor hvilket, der ikke må nedsives vej- og pladsvand og tagvand Kortbilag 4 Grundvand Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere