Offentligt fremlagt til den 8. juli Lokalplan Køge Nord. Forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015. Lokalplan 1046. Køge Nord. Forslag"

Transkript

1 Offentligt fremlagt til den 8. juli 2015 Lokalplan 1046 Køge Nord Forslag 2015

2 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 29. april 2015 til den 8. juli Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter vedrørende lokalplanforslaget skal sendes til eller Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger . Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 8. juli Lokalplanforslaget kan ses på kommunens biblioteker og udleveres i Borgerservice på Køge Rådhus og i Borgerservice på Borup Bibliotek. Derudover kan du hente det elektronisk på Køge Kommunes hjemmeside på Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Køge Byråd og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Køge Byråd give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse d.v.s. fra den 29. april 2015, og indtil forslaget er endeligt vedtaget i Køge Byråd og offentligt bekendtgjort, dog senest indtil den 29. april 2016 (1 år fra den offentlige bekendtgørelse på 2

3 Indhold Lokalplan 1046 Køge Nord Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Grundvandsbeskyttelse og -produktion Trafikplan Landskabskarakteranalyse Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens forhold til anden lovgivning Køge Kommunes politikker og strategier Miljøvurdering Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanområdet og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Veje, stier og parkering 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Ubebyggede arealer 8 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2 Delområder Kortbilag 3 Trafikplan Kortbilag 4 Grundvand 3

4 Ll. Skensved Lokalplan 1046 Borup Ejby Ølby Køge Bjæverskov Hastrup Herfølge N 5 km Lokalplanens beliggenhed i Køge Kommune

5 Redegørelse Lokalplan 1046 Køge Nord Lokalplanens formål og baggrund Byrådet vedtog i december 2014 tillæg nr. 5 til Kommuneplan Tillægget udlægger arealer til et nyt byudviklingsområde i Køge Nord, i forbindelse med den nye bane København-Ringsted, med stop i Køge Nord, og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen med nye ramper ved Egedesvej. Formålet med lokalplan 1046 er at sikre en fremtidig udvikling af Køge Nord i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende, men fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning med det formål at sikre en sammenhængende trafikplanlægning, grundvandsressourcen og 0-balance for grundvandsdannelsen. I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse, som beskriver landskabet i Køge Nord, og peger på landskabets potentialer og sårbarhed i forbindelse med udvikling. Landskabsanalysen er vedlagt som bilag til lokalplanen. Eksisterende forhold Lokalplanområdet er på ca. 190 ha og omfatter rammeområderne i kommuneplantillæg nr. 5. Området er afgrænset af Skensved Å og kommunegrænsen mod nord, København-Ringsted banen og Køge Bugt Motorvejen mod øst, Ølsemagle Landsby, Lille Syd Banen og STC mod syd og erhvervsområder i Ll. Skensved mod vest. Se kortbilag 1. Rammeområderne i tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013, som overføres til denne lokalplan. 5

6 Lokalplanområdet ligger i landzone og udgøres af åbne marker med fritliggende gårde, enkelte læhegn og mindre skovområder, en række fredede diger og to fredede rundhøje fra oldtiden. Landskabet er præget af bynærhed, motorvej, jernbaner, højspændingsledning, Ll. Skensveds industrielle byfront og den store erhvervsbygning Valsemøllen øst for lokalplanområdet. Terrænet er hovedsageligt fladt. Det højeste terræn ligger i de centrale og vestlige dele. Området falder jævnt ned mod Skensved Å og Snogebækken og ud mod kysten. Lokalplanens indhold Lokalplanen udpeger 5 delområder i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillæg nr. 5. Se kortbilag 2. Delområderne udlægges til henholdsvis centerområde øst for Ølsemagle og omkring den nye station, erhvervsområde omkring Egedesvej og rekreativt område omkring Skensved Å og langs Lille Syd banen. Indenfor de enkelte delområder fastsættes bestemmelser for bebyggelsesprocent samt bygningers max. højde i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen udlægger dele af lokalplanområdet til byzone. Grundvandsbeskyttelse og -produktion Hele arealudlægget ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og en del af arealudlægget er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Se figur 1. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser omkring nedsivning af regnvand, belægning, befæstelsesgrad og brug og oplag af grundvandstruende materialer med det formål at beskytte grundvandet og sikre 0-balance for grundvandsdannelsen. Denne lokalplans bestemmelser til sikring af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen skal videreføres i den fremtidige detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning for Køge Nord. 0-balance En del af lokalplanområdet, jf. kortbilag 4 er udpeget som følsomt indvindingsområde (FI), indenfor hvilket der ikke må nedsives overfladevand. Derved opnås maksimal grundvandsbeskyttelse, men samtidig minimeres den naturlige grundvandsdannelse, som sker i området i dag. For at kompensere for den nedsatte grundvandsdannelse i delområde 1, forøges grundvandsdannelsen indenfor delområderne 2a, 2b og 2c gennem krav om nedsivning af tagvand. På den måde opretholdes den samlede grundvandsdannelse indenfor lokalplanområdet. Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. På den måde sikres det, at nedsivning af tagvand ikke udgør en forureningsrisiko. Delområderne 2b og 2c har størst potentiale for nedsivning, og i disse områder skal der samlet set ske nedsivning af tagvand og vand fra ubefæstede arealer svarende til den mængde regnvand, der i fremtiden ikke nedsives indenfor delområde 1. For at sikre tilstrækkelig grundvandsdannelse i delområderne 2a, 2b og 2c fastsættes et mindsteforhold mellem ikke-befæstede arealer, bebyggede arealer og befæstede arealer (eksl. det bebyggede areal) på 1:3:6. 6

7 FI-områder Områder med særlige drikkevandsinteresser Områder med drikkevandsinteresser Figur 1. Kort over drikkevandsinteresser Nedsivning af vej- og pladsvand Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast belægning, således at der ikke kan forekomme direkte nedsivning til grundvandet. Veje og pladser skal desuden etableres med kanter eller lignende for at forhindre nedsivning. På den måde minimeres risikoen for forurening af grundvandet. Trafikplan Lokalplanen fastsætter principper for udlæg af veje, stier og arealer til +way i overensstemmelse med kommunens trafikplan for Køge Nord. Se kortbilag 3. Den nordligste del af Kapelvej nedlægges, og der er etableret rundkørsler ved Nordhøj og Egedesvej således, at disse veje i fremtiden udgør hovedvejene i lokalplanområdet. Lokalplanen fastlægger fordelingsveje fra Egedesvej til erhvervsområderne samt forbindelse til Ølsemaglevej. Der fastlægges desuden en hovedstiforbindelse over jernbaner og motorvej, hvor Ølsemaglevej lukkes for biltrafik samt stiforbindelser til Køge Nord Station og langs Skensved Å. Det er Køge Kommunes ønske, at der etableres en +Way busforbindelse i Køge Nord i form af en effektiv busterminal ved Køge Nord Station, vest for stationsbroen. Samt en busvej i eget tracé 7

8 fra Køge Nord Station mod syd over Lille Syd Banen og med tilslutning til enten Mimersvej eller Centervej i STC. Landskabskarakteranalyse I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Landskabskarakteren er det særlige udtryk, som skabes i samspil mellem naturgrundlag, arealanvendelse, rumlige og visuelle forhold. Landskabskarakteranalysen er vedlagt som bilag til lokalplanen, og i det efterfølgende resumeres hovedpointerne fra analysen. Resultatet af byudvikling i Køge Nord vil være tab af åbent land nær bymæssig bebyggelse. Da landskabet i Køge Nord allerede i dag er præget af tekniske anlæg, og landbrugsejendommene i området ikke længere er koblet til jordene, vurderes tabet som acceptabelt. Et af de vigtigste bærende elementer i området i dag er de lange kig ud i landskabet. Disse bør indtænkes i den fremtidige udbygning af området. Det er vigtigt, at arealerne indenfor Bugtkilen omkring Skensved å ikke tilplantes, således at åforløbet udviskes. Bebyggelse som støder op til kilen bør placeres på tværs af højdekurver, så den ikke lukker for kig til ålandskabet. De dyrkede marker går i dag helt ned til åen. Der bør etableres et mere naturpræget ådalslandskab, som styrker kilens funktion som økologisk forbindelse, og samtidig giver mulighed for bynær natur med trampestier, hjemmehørende arter og minimal pleje. De grønne områder indenfor lokalplanområdet, Ådalen og fredskovene, ligger i dag som fragmenter i landskabet. Områderne bør forbindes, så de kan være en del af et samlende grønt område i et nyt byområde i Køge Nord. Kulturarv, som rundhøje og diger i området, bør tænkes ind i den fremtidige bebyggelsesstruktur, så disse fremhæves i landskabet. Kulturarven har stor fortælleværdi og med formidling af denne kan oplevelsen af landskabet højnes. Kig til Ølsemagle Kirke fra de åbne landskaber omkring rundhøjene bør sikres. Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Fingerplanen 2013 Fingerplan 2013 udpeger et område langs med Skensved Å til at indgå i en ny, grøn kile, Bugtkilen. Bugtkilen omfatter et stort, sammenhængende område, som går gennem kommunerne langs Køge Bugt. I Køge omfatter Bugtkilen et areal som svarer til åbeskyttelseslinjen, 150 meter syd for åen. Arealet er udlagt til rekreative og jordbrugsmæssige formål i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser. Arealet kan ikke overføres til byzone. Lokalplanen giver mulighed for planlægning af Parker og Rejs anlæg på begge sider af Køge Bugt motorvejen. Dette for at understøtte en flytning af pendlertrafikken fra individuel transport til kolletiv transport således, at Fingerplan 2013 og de statslige investeringer understøttes ved, at begrænse trængslesproblermerne i hovedstadsområdet. 8

9 Køge Kommuneplan 2013 Lokalplanområdet er omfattet af følgende rammeområder i kommuneplan 2013: 1C02 Køge Nord Stationscenter: Anvendelse: Stations- og centerformål. Parker og rejseanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder og offentlige formål samt boliger i den vestlige del mod Ølsemagle. Bebyggelsesprocent: 150 Max. højde: 30 m (8,5 m indenfor området omfattet af kirkebyggelinjen omkring Ølsemagle Kirke) 1E04 Skensved Ådal vest: Anvendelse: Erhvervsområde med lettere industri. Mindre håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder inden for fremstilling. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 15 m 1E05 Egedesvej: Anvendelse: Erhvervsområde i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 40 m 1E06 Skensved Ådal øst: Anvendelse: Erhvervsområde i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. Bebyggelsesprocent: 50 Max. højde: 30 1R03 Rekreativt område og jordbrugsområde: Anvendelse: Rekreativt grønt område og jordbrugsformål. Området forbliver i landzone. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i dag i landzone. Dele af lokalplanområdet svarende til de arealer, som i kommuneplantillæg nr. 5 udlægges til centerformål og erhvervsområder, overføres med denne lokalplan til byzone. Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet Størstedelen af lokalplanområdet er dækket af kystnærhedszonen. Den visuelle påvirkning af kysten indarbejdes ved den detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger efter denne lokalplan. Lokalplanens forhold til habitatdirektivet Der skal til lokaleplaner jf. habitatbekendtgørelsen gennemføres en habitatvurdering med kortlægning og beskyttelse af alle bilag 4 arter indenfor lokalplanområdet. De nærmeste Natura 2000-områder omfatter Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Køge Å samt Tryggevælde Å, som ligger i en afstand af 1-8 km fra lokalplanområdet. Det vurderes, at der ikke vil være 9

10 en direkte fysik påvirkning af habitatområder som følge af afstanden til disse. Arealerne mellem lokalplanområdet og habitatområderne udgøres af bebyggede områder samt store infrastrukturanlæg. Det vurderes derfor, at denne lokalplan ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Lokalplanens forhold til anden planlægning Drikkevandsinteresser Der er særlige drikkevandsinteresser i hele byudviklingsområdet i Køge Nord, og grundvandsmagasinet i området er dårligt beskyttet i forhold til forurening fra overfladen. Områderne omkring og øst for Ølsemagle er desuden udpeget som følsomt indvindingsområde (FI). Der er udarbejdet en OSD redegørelse i tilknytning til kommuneplantillæg nr. 5, som er udmøntet i en række krav til den efterfølgende lokalplanlægning. Kravene er indarbejdet som bestemmelser i denne lokalplan. Læs mere i afsnittet Grundvandsbeskyttelse og grundvandsproduktion. Spildevandsplan Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen i forbindelse med denne lokalplan. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Museumsloven Museet har gjort flere arkæologiske fund i området, og overordnet set, må der antages at være bebyggelser og gravpladser spredt ud over Ølsemagle sogn. Der tilrettelægges derfor i et samarbejde mellem Køge Kommune og Museum Sydøstdanmark prøvegravning i de områder, hvor der efter lokalplanlægning skal foretages jordarbejder. Ølsemagle Landsby er omfattet af en kirkebyggelinje, som har dækker en lille del af lokalplanområdet. Solrød Kommune har udpeget området omkring Skensved Å som havende kulturhistorisk bevaringsværdi bl.a. grundet en høj koncentration af bronzealderhøje. Disse er dog ikke tydelige syd for Skensved Å i Køge Kommune. Naturbeskyttelsesloven Foruden Snogebækken findes en række mindre søer indenfor rammelokalplanens afgrænsning, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Vandløbet og søerne indarbejdes ved den detaljerede, byggeretsgivende lokalplanlægning, som følger efter denne lokalplan. Skensved Å er omfattet af en åbeskyttelseslinje. Arealudlægget i denne lokalplan friholder beskyttelsesområdet omkring åen for bebyggelse. De offentlige skove indenfor lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje på 300 m jf. naturbeskyttelsesloven. I zonen indenfor skovbyggelinjer må der ikke bebygges. Udbygning af den sydlige del af centerområdet ved Køge Nord Station kræver derfor en dispensation fra eller ophævelse af skovbyggelinjen omkring 10

11 skovene på matr. nr. 44a og 44b, som er ejet af Køge Kommune. Naturstyrelsen træffer afgørelse om ophævelse af skovbyggelinjer. Kommunen træffer afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjer. Køge Kommunes politikker og strategier Agenda 21 Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme bæredygtig udvikling med fokus på værdier indenfor sociale, kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold. Lokalplanen bidrager til opfyldelse af en række mål for bæredygtighed, f.eks. ved at: udlægge stationsnære arealer til intensiv udnyttelse understøtte de store statslige investeringer i infrastruktur sikre grundvandsressourcen Miljøvurdering Denne lokalplan er omfattet af 3, stk. 1, punkt 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da planen er en overførelse af rammebestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 5 til lokalplan og ikke muliggør anden planlægning, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, end den, som er muliggjort med kommuneplantillægget. I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 5 er der udført en miljøvurdering med særligt fokus på grundvand/drikkevandsinteresser, geologi og trafikstøj. 11

12

13 Bestemmelser Lokalplan 1046 Køge Nord I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanområdet og zonestatus 1.1 Formålet med lokalplanen er at: fastsætte rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning overføre dele af lokalplanområdet til byzone sikre en sammenhængende trafikplanlægning sikre beskyttelse af grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 4a, 4c, 4d, 5b, 5a, 5e, 5f Ll. Skensved By, Højelse samt matr. nr. 1l, 4c, 4n, 5b, 5i, 5ø, 6a, 6ab, 6ad, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6e, 6æ, 7r, 8g, 11aø, 11e, 12g, 12ay,15c, 17ba, 17bb, 19bn, 46 Ølsemagle By, Ølsemagle samt en del af matr. nr. 4o, 5aa, 6ae, 7a, 11a, 12a, 12bc, Ølsemagle By, Ølsemagle samt alle ejendomme som efter 1. april 2015 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Delområderne 1, 2a, 2b og 2c, jf. 3.1, overføres til byzone. Delområde 3 forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2a, 2b, 2c og 3 som vist på kortbilag Delområde 1 må kun anvendes til stations- og centerformål så som parkér- og rejsanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder, offentlige formål og boliger. Servicefunktioner med tilknytning til parkér- og rejsanlægget kan indpasses i det stationsnære kerneområde svarende til en gangafstand på 600 meter fra stationen. Der må etableres max m 2 detailhandel indenfor delområde Delområde 2a må kun anvendes til erhvervsområde med lettere industri så som håndværksvirksomheder indenfor viden, design og innovation og virksomheder indenfor fremstilling. Der kan desuden etableres servicefunktioner og fællesanlæg, der har tilknytning til virksomhederne i området. 13

14 3.4 Delområderne 2b og 2c må kun anvendes til erhvervsområde med erhverv i i form af større lager- og transportvirksomhed og fremtillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til de enkelte virksomheder. Indenfor delområderne 2b og 2c kan der i forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder med mere end etagemeter etableres kontorlokaler med mere end etagemeter til egen administration. 3.5 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må der ikke lokaliseres virksomheder med anvendelse eller oplag af større mængder af mobile forureningskomponenter. 3.6 Delområde 3 må kun anvendes til rekreativt grønt område og jordbrugsformål. I ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Udenfor åbeskyttelseslinjen kan indpasses regnvandsbasssiner og øvrige anlæg til håndtering af overfladevand og klimasikring. Der kan etableres rekreativ skov og klimaskov syd for Egedesvej. 4 Veje, stier og parkering 4.1 Veje og stier indenfor lokalplanområdet skal udlægges som i princippet vist på kortbilag Der kan udlægges arealer til en +Way busforbindelse fra Køge Nord Station over Lille Syd banen med tilslutning til Mimersvej eller Centervej som i princippet vist på kortbilag 3. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Indenfor delområde 1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 150. Bygningshøjden må ikke overstige 30 m. Indenfor kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke (se kortbilag 2) må bygningshøjden dog ikke overstige 8,5 m. 5.2 Indenfor delområde 2a må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 15 m. 5.3 Indenfor delområde 2b må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 40 m. Hvis hensynes til virksomheden- eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele opføres med en større højde, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker kystlandskabet. 5.4 Indenfor delområde 2c må bebyggelsesprocenten ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 30 m. Hvis hensynes til virksomheden- eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele opføres med en større højde, såfremt dette ikke bryder byprofilen og påvirker kystlandskabet. 14

15 5.5 Bygninger skal af hensyn til skybrudsikring i udgangspunktet placeres højest i landskabet, så terrænet leder vandet væk fra disse. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Der må ikke anvendes bly, kobber eller zink i bygningers inddækning, tagrender og facader. 7 Ubebyggede arealer 7.1 Indenfor FI-området som vist på kortbilag 1 må vej- og pladsvand og tagvand ikke nedsives. Vand fra veje og pladser skal som udgangspunkt renses lokalt og afledes til recipienter. Tagvand kan afledes til nedsivning udenfor FI-området. 7.2 Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c skal regnvand fra tage nedsives. Der skal etableres regnbede til sikring af nedsivning af regnmængder, som normalt forekommer indenfor en 5 års periode. Der skal på den enkelte ejendom indenfor delområderne 2a, 2b og 2c være et mindsteforhold mellem ikke-befæstede arealer med regnbede, bebyggede arealer og befæstede arealer (eksklusiv bebyggede arealer) på 1:3:6, således at det befæstede areal på en ejendom ikke er mere end dobbelt så stort som det bebyggede areal. 7.3 Alle arealer, hvorpå der færdes køretøjer, herunder parkeringsarealer, skal befæstes med fast belægning i form af asfalt (ikke knust asfalt) med en tykkelse, som er beregnet til tung trafik, således at der ikke kan forekomme direkte nedsivning til grundvandet. Nedsivning af overfladevand fra veje og pladser skal forhindres ved etablering af kanter eller lign. omkring disse. 7.4 Bassiner til forsinkelse og rensning kan etableres i delområde 3 syd for Egedesvej samt i overgangen mellem erhvervsarealerne og området omkring Skensved Å som i princippet vist på kortbliag 4. I ådalen kan indpasses arealer, der modtager overfladevand, og som indgår i det naturlige terræn. Der må ikke etableres bassiner indenfor åbeskyttelseslinjen. Afledning til recipienter og bassiner kan ske i åbne grøfter, hvor det findes forsvarligt og uden risiko for nedsivning til grundvandet. 7.5 Indenfor delområde 1 skal arealer til oplag af grundvandstruende materialer skal overdækkes. Indenfor delområderne 2a, 2b og 2c må udendørs oplag af grundvandstruende materialer ikke finde sted. 15

16 8 Lokalplanens retsvirkninger 8.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, der således kan fortsætte som hidtil. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan en ejer af en fast ejendom indenfor lokalplanområdet, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og som med lokalplanen overføres til byzone indenfor 4 år efter overførslen i henhold til planlovens 47 A forlange, at ejendommen skal overtages af kommunen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler, som efter 47 og 50 gælder for ekspropriation. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 28. april Flemming Christensen Borgmester Sign. Peter Frost Kommunaldirektør Sign. 16

17 17

18

19 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Signaturforklaring Områdegrænse m Kortbilag 1 Lokalplanområdet Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

20

21 N 3 2a Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel 2b 1 2c Signaturforklaring Delområder Centerformål Erhvervsområde Rekreativt område Kirkebyggelinje m Kortbilag 2 Delområder Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

22

23 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel KØGE NORD STATION Signaturforklaring m Områdegrænse Forlængelse af Egedesvej Hovedvej til Køge Nord Station og Ølsemagle Landsby Fordelingsveje Hovedstiforbindelser Sekundære stier Princip for mulige +way-forbindelser Kortbilag 3 Trafikplan Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

24

25 N Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigheder med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Signaturforklaring Delområder Skensved Å og Snogebækken Åbeskyttelseslinje Vandskel Strømningsretning Lavning m Mulighed for placering af bassiner FI-område indenfor hvilket, der ikke må nedsives vej- og pladsvand og tagvand Kortbilag 4 Grundvand Mål: 1 : Lokalplan 1046 Køge Nord Køge Kommune 2015

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge Boligområde Bebyggelsesprocent 30 1½ etage 8,5 m Boligformål Åben lav parcelhuse Lokalplaner

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere