Trafiksikkerhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2012-2014"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan

2 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning 5.1 Delmål 6 Indsatsområder 6.1 Sorte pletter og utryghed 6.2 Hastighed 6.3 Cykelstier og skolebørn i trafikken 6.4 De unge trafikanter 6.5 Kampagner 7 Effektberegning og økonomi 7.1 Enhedspriser 7.2 Omkostninger for Sønderbrog Kommune 7.3 Indsats og økonomi for perioden 8 Fysiske forbedringer på vej- og stinettet 8.1 Sorte pletter 8.2 Borgerudpegede lokaliteter 8.3 Skoleveje

4 4

5 1 Forord Trafiksikkerhed eller risiko for at komme til skade i trafikken, har en stor betydning for den enkelte borgers dagligdag og lyst til at færdes i kommunen. Samtidig spiller trafiksikkerhed en vigtig rolle i andre henseender, såsom antallet af skoleelever, der selv må cykle eller gå til skole, de ældres mobilitet og mere generelt, hvor attraktiv kommunen opfattes at bo i. At et reduceret antal tilskadekomne også har en særdeles positiv indvirkning på kommunens økonomi er en positiv sidegevinst herved. Derfor er trafiksikkerhed et centralt punkt i Sønderborg Kommunes dagligdag og et område, som kommunen fortsat vil arbejde målrettet med i de kommende år. Trafiksikkerhedsplanens formål For at sikre en systematisk og sammenhængende trafiksikkerhedsindsats har Sønderborg Kommune udarbejdet nærværende trafiksikkerhedsplan med sigte på kontinuerligt at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på vej- og stinettet. Planen udpeger de trafiksikkerhedsudfordringer, der er på kommunens vej- og stinet og fastlægger de mål, som Sønderborg Kommune vil arbejde mod at opfylde i den kommende periode til og med år Ligeledes skal planen være et redskab i forbindelse med harmonisering og fastlæggelse af de fremtidige trafiksikkerhedsrutiner, i samordning af trafikdata, i håndtering af borgerhenvendelser samt i etablering og vedligeholdelse af samarbejdsrelationer internt og eksternt i forhold til andre aktører på trafiksikkerhedsområdet. Udover trafiksikkerhedsplanen, har Sønderborg Kommune udarbejdet en vejklassificeringsplan, en hastighedsplan og en cykelruteplan. Vejklassificeringsplanen fastlægger, hvilken vejklasse de enkelte veje i kommunen tilhører samt definerer nogle geometriske krav for de enkelte vejklasser. Hastighedsplanen fastlægger hastighedsgrænsen på samtlige veje i byzonerne samt definerer nogle krav til hastighedsgrænser på vejnettet i det åbne land. Ligeledes fastlægger hastighedsplanen de hastighedsdæmpende foranstaltninger, der kan anvendes i de enkelte vejklasser. Cykelruteplanen fastlægger det net af cykelruter, der er eller, skal etableres i kommunen, og det er på cykelrutenettet, at de kommende års cykelinvesteringer hovedsageligt vil ske. En dynamisk plan Trafiksikkerhedsplanen beskriver de trafiksikkerhedsinitiativer, som Sønderborg Kommune vil arbejde med i den kommende 2 årige periode til og med år Ved udgangen af år 2013 foretages en opfølgning på uheldsudviklingen og borgerhenvendelserne. På baggrund heraf vælges de aktiviteter som trafiksikkerhedsarbejdet vil omfatte de næstekommende to år. Herved sikres, at trafiksikkerhedsplanen bliver ved med at være dynamisk og omfatter de aktiviteter, som er mest relevante i kommunen. Fundamentet for planen Planen er baseret på en kortlægning af de trafikuheld, som er sket på kommunens vejnet, en dialog med interessenter og skoler samt på en inddragelse af borgerne. Det sikrer, at planen ikke alene omfatter de lokaliteter, der er belastet af uheld, men også de steder, hvor borgerne føler sig utrygge i trafikken. Skoleelever og borgerne i almindelighed, har i 2009 haft mulighed for at indgå i arbejdet, gennem deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse om utrygheden på vej- og stinettet. Det har 563 borgere og elever fordelt på 25 skoler benyttet sig af. Desuden har Sønderborg Kommune gennem de seneste år modtaget mere end 100 borgerhenvendelser, som også indgår som grundlag for trafiksikkerhedsplanen. Det har været værdifulde input, som Sønderborg Kommune gerne vil takke borgerne og skoleeleverne for. Derudover er der i 2009 afholdt tre borgermøder hhv. på Alssiden i Notmark, på Jyllandssiden i Vester Sottrup og i Sønderborg by. I Notmark og Vester Sottrup var det lokalrådsrepræsentanter, som var inviteret, og i Sønderborg var det borgerne i almindelighed. Dialogen og resultatet af disse møder har givet et væsentligt input til forståelsen af de forhold, som borgerne oplever i trafikken. Ligeledes har deltagerne i de tre møder haft lejlighed til at give deres bud på prioritering af den fremtidige trafiksikkerhedsindsats, hvilket har indgået i udpegning af de initiativer, som trafiksikkerhedsplanen indeholder. Trafiksikkerhedsplanen er godkendt på byrådsmødet den

6 6

7 2 Indledning De generelle erfaringer såvel som analyse af uheldene i selve Sønderborg Kommune viser, at den menneskelige faktor - altså trafikanterne, er årsagen eller medårsagen i mere end 9 ud af 10 uheld. Derimod er en uhensigtsmæssig udformning af vej- og stinettet kun en årsag eller medårsag i 1/4 af alle trafikuheldene. Og endelig har fejl ved de implicerede køretøjer kun været en medvirkende årsag i 1/20 af uheldene. En bedre trafiksikkerhed opnås derfor ikke ved at ændre på den fysiske udformning alene, men også i påvirkning af den menneskelige adfærd. Derfor vil den fremtidige trafiksikkerhedsindsats rumme både forbedringer på vej- og stinettet og adfærds- og kontrolmæssige tiltag. Eksempelvis vil det, for at reducere antallet af uheld med unge, være nødvendigt at arbejde med adfærds regulerende tiltag gennem kampagner og samarbejde med bl.a. ungdomsskoler, mens fysisk hastighedsdæmpning eksempelvis er effektiv overfor høj hastighed i boligområder. Det at arbejde på alle tre hovedfronter - kontrol, kampagne og samarbejde samt fysiske ændringer på vejnettet vil også, hvis det gøres på samme tid, kunne give en synergieffekt, idet de forskellige aktiviteter kan understøtte hinanden. Målsætning og samarbejde Trafiksikkerhedsplanen for Sønderborg Kommune indeholder en mål-sætning, der strækker sig frem til og med Men planen rummer kun initiativer for årene Herefter tages planen og dens aktiviteter op til revision med fastlæggelse af de initiativer, trafiksikkerhedsarbejdet skal omfatte i de næstkommende 2 år. En række af initiativerne forudsætter, at Sønderborg Kommune samarbejder med andre aktører. Dette gælder f.eks. politi, Vejdirektoratet, presse, virksomheder, Rådet for Sikker Trafik, Region Syddanmark og ikke mindst kommunens borgere. Planen skal således også ses som en invitation til et fælles samarbejde om de kommende års trafiksikkerhed. 7

8 Borgerhenvendelser For til stadighed at have en pejling på utrygheden i trafikken, opfordres borgerne fortsat til at indmelde trafikale ønsker og problemstillinger. Dette kan ske såvel via kommunens hjemmeside som ved skriftlige henvendelser. Behandling af borgerhenvendelserne følger følgende procedure: Alle borgerhenvendelser gennemgås ved modtagelsen Henvendelser af driftsmæssige karakter videresendes med det samme til driften Alle øvrige henvendelser registreres og tematiseres i følgende 4 temaer: cyklister og skolebørn, fodgængere og tilgængelighed, hastighed og trafiksanering, mindre ændringer og øvrige forhold. Antallet og emnerne i temaerne kan ændres over tid 1 gang pr. år gennemgås de borgerhenvendelser, der hidrører det tema i trafiksikkerhedsplanen, som er valgt for den aktuelle 2 årige periode. Gennemgangen omfatter en analyse af den enkelte henvendelse med sigte på at udpege mulige løsninger, prioritering af samtlige henvendelser inden for temaet og udførelse af de højest prioriterede løsninger inden for den givne økonomiske ramme Alle øvrige borgerhenvendelser gennemgås hvert andet år med henblik på, om der er problemstillinger og løsninger, som skal på anlægsinvesteringsoversigten. Ligeledes vurderes det, om der er henvendelser, der er forældet og dermed kan udgå. Model for prioritering af borgerhenvendelser er angivet i kapitel 8. 8

9 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen Et væsentligt fundament for trafiksikkerhedsarbejdet er en række aktiviteter, som Sønderborg Kommune løbende arbejder med. Det drejer sig bl.a. om følgende. Trafiktællinger og hastighedsmålinger Der gennemføres løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger på udvalgte dele af gennemfartsog fordelingsvejnettet med en maksimal turnus på 5 år. Herved sikres overblik over trafikkens og hastighedsniveauets udvikling på kommunens veje. Dette anvendes fremadrettet i forbindelse med at identificere problemområder og, til at kvalificere debatten vedrørende trafiksikkerhed i kommunen. Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision på alle relevante anlægsprojekter. Ligeledes skal det sikres, at samtlige anlægsprojekter opfylder de krav og retningslinier, der er for tilgængelighed. Der gennemføres en egentlig tilgængelighedsrevision på alle relevante anlægsprojekter. Lokalplaner og trafiksikkerhed Alle lokalplaner og byudviklingsplaner med indflydelse på vejnettet og trafikken undergår en trafikafviklings-, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsvurdering. Konkret betyder det, at planmaterialet ved fremtidig byudvikling gennemgås med henblik på at sikre, at der etableres trafiksikre, trygge og handicap-/ ældrevenlige forbindelser såvel i som uden for de nye områder, ligesom trafikafviklingsmæssige konsekvenser på vejnettet afdækkes. Nye tilslutninger til trafikvejsnettet er et af de punkter, der er særlig fokus på. Sortpletudpegning Hvert andet år gennemføres en sortpletudpegning baseret på de politiregistrerede uheld og i fremtiden også på skadestueregistrerede uheld, når disse på et tidspunkt bliver tilgængelige. Herved sikres, at kommunen løbende har overblik over de mest uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet, og derved har mulighed for at prioritere indsatsen på vejnettet. Sortpletudpegningen sker i forbindelse med revision af trafiksikkerhedsplanen. Samarbejde med politi Der vil fortsat være fokus på et tæt samarbejde med politiet bl.a. i forbindelse med vejudformning og afmærkning samt i politiets systematiske kontrol af spirituskørsel, manglende selebrug og hastighedskontrol (herunder automatisk hastighedskontrol) på vejnettet i kommunen. Dette skal også ses i sammenhæng med de kampagner, der forventes gennemført. Samarbejde med Vejdirektoratet og nabokommuner Sønderborg Kommune indgår i en løbende dialog med Vejdirektoratet, Vejen Kommune samt de tre øvrige Sønderjyske nabokommuner Aabenraa, Tønder og Haderslev med sigte på erfaringsudveksling og fælles initiativer. I relation til Vejdirektoratet er formålet også at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på den del af vejnettet i Sønderborg Kommune, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed. Borgerhenvendelser Borgerne har fortsat mulighed for skriftligt at gøre opmærksom på problemstillinger og ønsker til vejog stinettet. Behandling af borger henvendelserne sker som beskrevet i fakta boksen på modsatte side. 9

10 10

11 4 Vision Den overordnede vision for trafiksikkerhedsarbejdet i Sønderborg Kommune er, at: Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje I praksis er det svært at nå visionen, men den signalerer, at kommunen ikke vil acceptere de alvorlige personskader som følge af transport på vej- og stinettet. Dette indebærer også, at fokus især vil være på at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne. res de nødvendige foranstaltninger for, at fodgængere og cyklister trygt og sikkert kan færdes langs en given strækning eller krydse stærkt trafikerede veje. Endelig vil et målrettet og koordineret arbejde med trafiksikkerhed forhåbentlig medføre, at den trafikale adfærd ændres, så ansvarlighed, gode trafikvaner og god trafikkultur bliver naturlige elementer hos trafikanterne i Sønderborg Kommune. Derudover er det Sønderborg Kommunes vision, at: Alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og stier Dette indebærer bl.a., at en del af vejnettet skal indrettes på de lette trafikanters præmisser. I praksis betyder det f.eks., at der skal etable- 11

12 12

13 5 Målsætning 70 Sønderborg Kommune har valgt en trafiksikkerhedsmålsætning, der strækker sig frem til og med år Inden udgangen af 2017 er det målet, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne er reduceret med 50 % på de kommunale veje og stier, målt i forhold til gennemsnittet af antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden Det svarer til: Højest 20 alvorligt tilskadekomne eller dræbte I perioden registrerede politiet i gennemsnit 2,3 dræbte og 38 alvorligt skadekomne pr. år på det kommunale vej- og stinettet i Sønderborg Kommune. Målet skal nås uanset en eventuel stigning i trafikken eller andre udefrakommende faktorer, som kan have indvirkning på antallet af trafikuheld. I forbindelse med den revision af trafiksikkerhedsplan der sker hvert andet år, foretages der en analyse af om målsætningen følges. Dræbte og alvorligt tilskadekomne Delmål Som supplement til trafiksikkerhedsmålsætningen er der yderligere medtaget følgende delmål, der skal understøtte, at trafiksikkerhedsmålsætningen nås. Disse delmål tager afsæt i de forslag til prioriteringer, som borgerne har foreslået på de tre borgermøder i år Skolebørns transportvalg Trafiksikkerhedsplanen skal medvirke til at opfylde målsætningen om, at 80 % af skolebørnene fra 3. klassetrin og opefter skal transportere sig selv til / fra skole, dvs. enten til fods, på cykel eller i bus. Sønderborg Kommune har allerede opfyldt denne målsætning jf. skolevejsanalysen, hvorfor målet fremover er at fortsætte den gode tendens. Foreløbige tal Dræbte og alvorligt tilskadekomne Målsætning Overholdelse af hastighedsgrænser I forbindelse med realisering af kommunens hastighedsplan er der udpeget målepunkter på kommunens vejnet. Disse målepunkter vil udgøre Sønderborg Kommunes hastighedsbarometer. I hastighedsplanen er det målet, at ingen veje i byzone må have en gennemsnitshastighed, der er højere end hastighedsgrænsen. På strækninger forbi kommunens skoler må 85 % fraktilhastigheden ikke overstige hastighedsgrænsen. De unges trafikkultur Endelig er det et mål at forbedre trafikkulturen og -moralen blandt de unge. Det skal bl.a. ske ved at forbedre deres forståelse for sammenhængen mellem handling/ adfærd og risikoen for at gøre skade på dem selv eller andre i trafikken. Aabenraavej I forbindelse med åbning af motorvejen til Sønderborg i 2012 overtager Sønderborg Kommune Aabenraavej fra Staten. Aabenraavej har frem til motorvejsåbningen været karakteriseret ved at være meget trafikalt belastet og med mange trafikuheld. Således er der alene i 2010 og 2011 sket 22 trafikuheld, resulterende i 5 dræbte og alvorligt tilskadekomne. Som følge af motorvejen vil trafikmængden falde, men erfaringer fra andre steder i Danmark viser at, antallet af trafikuheld, herunder dræbte og alvorligt tilskadekomne, ikke nødvendigvis falder tilsvarende, da hastighedsniveauet ofte stiger som følge af færre biler på vejen. Derfor vil Sønderborg Kommune følge strækningen tæt i de kommende år og vil, i forbindelse med den næste revision af trafiksikkerhedsplanen, overveje om der skal gennemføres foranstaltninger på strækningen. Det bør angives, at Aabenraavej ikke indgår i den uheldsstatistik som er vist i nærværende trafiksikkerhedsplan. 13

14 14

15 6 Indsatsområder Den menneskelige faktor spiller en hovedrolle i mere end 9 ud af 10 trafikuheld, og det er når trafikanterne begår fejl at uheldene opstår. Derfor er udfordringen i trafiksikkerhedsarbejdet på den ene side, at få trafikanterne til at ændre adfærd så fejlene undgås og på den anden side at sikre, at vejen, køretøjerne og vejudstyr indrettes på en måde, så skaderne minimeres, når uheldene sker. En effektiv trafiksikkerhedsindsats skal derfor foregå på alle tre hovedfronter; kontrol, kampagne og samarbejde samt fysiske ændringer på vejnettet. Med baggrund i ovenstående, i uheldsbilledet for Sønderborg Kommune og de tilbagemeldinger der er kommet fra borgere og skolebørn, er det valgt at fokusere på følgende indsatsområder: Sorte pletter og utryghed Hastighed Cykelstier og skolebørn i trafikken Samarbejde med borgere / interessenter De unge trafikanter Kampagner Aktiviteterne inden for de enkelte indsatsområder er beskrevet på de efterfølgende sider. Årsagen til ulykker Trafikant samlet [91,5 %] 68,1 % Vej og omgivelser samlet [26,3 %] Kilde: Transport Research Laboratory Sorte pletter og utryghed 5,9 % 19,2 % Sorte pletter Hvert andet år gennemføres en sortpletudpegning baseret på de politiregistrerede uheld og så vidt muligt også skadestueregistrerede uheld, når disse bliver tilgængelige. Herved sikres, at kommunen hele tiden har overblik over de mest uheldsbelastede lokaliteter på det kommunale vejnet og dermed ombygningsbehovet. På baggrund af sortpletudpegningen vil 0,4 % 0,8 % 3,4 % 2,1 % Køretøj samlet [6,7 %] de mest lønsomme sortpletprojekter blive gennemført. 19 kryds og strækninger er i år 2011 udpeget som sorte pletter, dvs. lokaliteter, hvor der sker særligt mange uheld. For de kommende to år er 7 af disse sorte pletter udpeget, med sigte på forbedringer i det omfang den økonomiske ramme tillader dette. Udvælgelsen af de 7 lokaliteter er sket ud fra, at det er i de kryds og strækninger, hvor uheldskoncentrationen er størst, og hvor uheldsbilledet indikerer, at det er muligt at reducere antallet af uheld ved hjælp af fysiske ændringer. De 7 sorte pletter er listet i kapitel 8. Afhjælpning af utrygge lokaliteter De steder, hvor borgerne føler det er utrygt at færdes, vil også blive prioriteret i de kommende år. For den 2 årige periode, som nærværende plan omhandler, vil der være fokus på tryghed for cyklister. Det kan såvel være etablering af cykelfaciliteter langs veje som sikre og trygge krydsningspunkter. Hvert år vil alle borgerhenvendelser omhandlende det pågældende tema blive gennemgået, analyseret, prioriteret og gennemført inden for det budget, som er gældende i det enkelte år. Proceduren og prioriteringsmodel for borgerhenvendelserne er angivet i kapitel 8. 15

16 6.2 Hastighed Høj fart er en af de væsentligste uheldsfaktorer, fordi farten har meget stor betydning for antallet og alvorligheden af uheldene. På trods af politikontrol, og mange nationale kampagner, er det i mange trafikanters opfattelse ikke nogen alvorlig forseelse at overskride en hastighedsgrænse. Sønderborg Kommune vil derfor fortsætte indsatsen for at reducere antallet af hastighedsoverskridelser. I denne 2 årige periode vil der være fokus på følgende hastighedsinitiativer. Markering af overgangen mellem land og by Hastighedsniveauet er for højt på en række indfaldsveje til de større byer samt på en del gennemgående veje i landsbyerne. Ofte får bilisterne ikke sat hastigheden ned i tide eller sætter hastigheden op, før bygrænsen er passeret. I løbet af de næste par år vil der fortsat ske en tydeligere markering af byzonegrænserne på en række veje. Valg af markering vil tage udgangspunkt i den enkelte vejs udformning, vejklasse og omgivelser (se også hastighedsplanen). Blå byer Gennem de blå byer, hvor hastigheden ofte er høj og samtidig præget af en del gennemkørende trafik, vil der i samråd med politiet blive etableret lokale hastighedsgrænser på 60 eller 70 km/t. I første omgang drejer det sig om de byer, hvor 85 % fraktilhastigheden er højere end 85 km/t. Men på sigt kan der etableres lokale hastighedsgrænser gennem alle de blå byer i kommunen. Hastighedsdæmpning ved skolerne På veje forbi skolernes ankomstarealer, og hvor der samtidig er store mængder gående og cyklende, vil der blive etableret hastighedsdæmpning, såfremt 85 % fraktilhastigheden er højere end hastighedsgrænsen. Indledningsvis vil der blive foretaget hastighedsmålinger ved alle de skoler, hvor hastighedsniveauet skønnes højt. På den baggrund udvælges de strækninger der først skal hastighedsdæmpes. I forbindelse med etablering af hastighedsdæmpning vil det blive tilstræbt en ensartethed i de virkemidler, der anvendes, således at trafikanterne møder de samme virkemidler ved de enkelte skoler. Der henvises i øvrigt til hastighedsplanen. 6.3 Cykelstier og skolebørn i trafikken De lette trafikanter er i sagens natur meget sårbare i tilfælde af uheld, uanset hvem der har skylden. Men cykel og gang er vigtige transportmidler for børn og ældre, og det er miljøvenlige transportformer, som alle bør tilskyndes til at benytte. Sønderborg Kommune vil derfor fortsat gøre en indsats for at gøre færdselsarealerne så sikre og trygge som muligt for de lette trafikanter, og for at fremme en sikker, sund og miljømæssig god adfærd blandt borgerne. Cykelstier En mindre del af trafiksikkerhedsmidlerne vil i den kommende 2 årige periode indgå i medfinansiering af nye cykelstier og cykelbaner. Trafiksikkerhedsmidlerne vil kunne bruges på de strækninger, hvor der er sket uheld med cyklister. Afhjælpning af utrygge skoleveje og utrygge afsætningsarealer ved skoler I forbindelse med skolevejsanalysen i 2009 er der foretaget besigtigelse af de veje, hvor mere end 5 elever føler sig utrygge. I de kommende 2 år vil kommunen fortsat foretage en afhjælpning af et antal utrygge skoleveje. Procedure og prioritering af, hvilke skolevejsprojekter der gennemføres, er beskrevet i kapitel 8. Derudover vil Sønderborg Kommune i samarbejde med skolerne fortsætte gennemgangen og forbedringen af de eksisterende afsætningsarealer ved skolerne. 6.4 De unge trafikanter Unge trafikanter, først og fremmest unge mænd, er overrepræsenteret i de alvorlige uheld. Godt 20 % af samtlige uheldsimplicerede førere er således i aldersgruppen år, hvilket er markant hyppigere end samtlige øvrige aldersgrupper. Ses der på de tilskadekomne i trafikken er det også de unge i alderen år og år, som hyppigst kommer til skade. Problemet har været kendt på landsplan i mange år, og den seneste uheldsanalyse for Sønderborg Kommune bekræfter, at der stadig er et problem. Især unge mænd overvurderer deres egne evner og er parate til at tage større risici end andre aldersgrupper. Indsatsen over for de unge trafikanter vil derfor fortsætte i de kommende år, bl.a. gennem et tæt samarbejde 16

17 med ungdomsskoler, uddannelsesinstitutioner, køreskoler samt politiet. Samarbejde med folkeskoler Der vil i løbet af de kommende to år blive etableret et samarbejde med folkeskolerne, med henblik på at få den enkelte skole til at udarbejde en trafik politik. 6.5 Kampagner Sønderborg Kommune vil i denne 2 årige periode deltage i skolestartskampagner samt indgå i et antal af de øvrige kampagner, som Rådet for Sikker Trafik gennemfører. Målet med at deltage i de landsdækkende kampagner er, at en regelmæssig gentagelse af det samme budskab har en adfærdsmæssig Uheld fordelt på antal førere pr. effekt, årgang idet budskabet i de enkelte når ud til mange aldersgrupper borgere. Førere Førere pr. årgang pr. årgang >70 Uheldenes fordeling på antal uheld pr. årgang i de enkelte aldersgrupper 17

18 7 Effektberegninger og økonomi Trafiksikkerhedsplanens overordnede målsætning er, at antallet af alvorlige personskader (dræbte og alvorligt tilskadekomne) skal reduceres med 50% inden udgangen af Udgangspunktet for målsætningen er, at politiet i perioden i gennemsnit registrerede 2,3 dræbte og 38 alvorligt tilskadekomne pr. år på vej- og stinettet i Sønderborg Kommune. En reduktion på 50 % betyder, at antallet af personskader skal reduceres til maksimalt 20 dræbte og alvorligt tilskadekomne personer i trafikken inden udgangen af Enhedspriser I Transportministeriets Transportøkonomiske Enhedspriser fra 2006 er det beskrevet, hvor meget et trafikuheld eller en personskade i trafikken koster samfundet. Det skal dog pointeres, at der er tale om gennemsnitspriser, hvor den konkrete omkostning i forbindelse med en personskade afhænger af skadens alvorlighedsgrad. Meget lette personskader vil have en omkostning, der ligger væsentligt under de anvendte enhedspriser, mens alvorlige personskader, der medfører invaliditet, ofte vil medføre omkostninger, der ligger væsentligt over enhedspriserne. Enhedspriser for personskader i trafikulykker Omkostningerne i forbindelse med trafikulykker kan deles op i person- og materielrelaterede omkostninger samt et velfærdstab Personrelaterede omkostninger Er omkostninger til fx behandling, rehabilitering og pension. Personrelaterede omkostninger er opgjort til kr. pr. personskade Materielrelaterede omkostninger Er de indirekte omkostninger til fx materielle skader, produktionstab (mistet skatteindtægt), politi og redningstjeneste. Materielrelaterede omkostninger er opgjort til kr. pr. personskade Velfærdstab Er et udtryk for vores betalingsvillighed for at reducere risikoen for, at der sker trafikulykker. Det gennemsnitlige velfærdstab udgør kr. pr. personskade De samlede omkostninger Ved en trafikulykke udgør således 1,65 til 2,17 mio. kr. pr. personskade afhængig af om velfærdstabet medregnes Priserne er fremskrevet fra 2003 til 2008-niveau ved hjælp af nettoprisindekset Kilde: Transport- & Energiministeriet, Nøgletalskatalog, 2004, revideret 2006 En del af de samfundsøkonomiske omkostninger kan betegnes som direkte offentlige udgifter. Det er udgifter, der tilfalder det offentlige f.eks. i form af behandling, rehabilitering, pension, og produktionstab (mistet skatteindtægt), politi og redningstjeneste samt udskiftning af beskadiget vejudstyr (autoværn, skilte o. lign.), hvor skadesvolder ikke kan genfindes. Direkte offentlige udgifter De direkte offentlige udgifter udgør knap 40 % af de samlede omkostninger ved en personskade, svarende til kr. pr. personskade De direkte offentlige udgifter kan fordeles på stat, regioner og kommuner, hvor det skønnes, at kommunernes andel udgør %. I de følgende beregninger er det antaget, at kommunernes andel udgør 70 %. 18

19 Kommunale udgifter På baggrund af foreløbige vurderinger er det antaget, at kommunernes andel af de direkte offentlige udgifter udgør 70 %, svarende til ca kr. pr. personskade. 7.2 Omkostninger for Sønderborg Kommune I perioden 2006 til og med 2010 kom der hvert år i gennemsnit 100 personer til skade i trafikken på hele vejnettet i Sønderborg Kommune. Med udgangspunkt i ovenstående enhedspriser svarer de 100 personskader til en samfundsøkonomisk omkostning på 165 mio. kr. (excl. velfærdstab). Heraf udgør de direkte offentlige udgifter 82 mio. kr. Sønderborg Kommunes andel af de direkte offentlige udgifter udgør 57 mio. kr. Det betyder, at trafikuheld er skyld i, at Sønderborg Kommune årligt tilføres omkostninger til en værdi af 57 mio. kr. De 57 mio. kr. henfører til de personskader, der er sket i skadesåret, men i praksis vil omkostningen være fordelt over en årrække. Det samme vil gøre sig gældende med de personskader, der sker i de foregående og efterfølgende år, hvorfor det reelle årlige beløb formentlig er i den størrelsesorden som beregnet. 7.3 Indsats og økonomi for perioden Med udgangspunkt i målsætningen er det vurderet, at trafiksikkerhedsarbejdet i perioden vil beløbe sig til mio. kr. for at nå den ønskede reduktion på 50 % i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne personer i trafikken. Det svarer til, at der årligt skal bruges 5-6,5 mio. kr. på trafiksikkerhedsarbejdet. Spændet i omkostninger afhænger af, hvor stor en del af trafiksikkerhedsmidlerne, der benyttes til rene trafiksikkerhedsforbedringer og, hvor stor en del af midlerne, som bruges på tiltag, der primært forbedrer trygheden. Fysiske forbedringer på vejnettet beslaglægger hovedparten af investeringen i trafiksikkerhedsarbejdet. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at flere af de fysiske tiltag ikke nødvendigvis har en stor sikkerhedsfremmende og uheldsbesparende effekt, men i højere grad sigter mod at forbedre trafikanternes tryghed på vejnettet. Derudover skal der regnes med en løbende fremtidig investering til drift og vedligeholdelse af de fysiske forbedringer. 19

20 8 Fysiske forbedringer på vej- og stinettet 8.1 Sorte pletter På det kommunale vejnet i Sønderborg Kommune er 19 strækninger og kryds udpeget som sorte pletter. Af disse er følgende 7 udvalgt med sigte på at forbedre trafiksikkerheden. Udvælgelsen af de 7 lokaliteter er sket ud fra, at det er de kryds og strækninger med mange uheld og, hvor uheldsbilledet har en form, der gør det muligt at reducere antallet af uheld ved hjælp af fysiske ændringer. Alsgade og Augustenborg Landevej Krydset Borgmester Andersensvej / Grundtvigs Allé Dybbølgade mellem Dybbøl Langbro og Sundgade Krydset Grundtvigs Allé / Nørrekobbel / Stenager Nørrekobbel Krydset Nørrekobbel / Vestermark Ringgade mellem Søndre Landevej og Alsgade 8.2 Borgerudpegede lokaliteter Med hensyn til de borgerudpegede lokaliteter er der i perioden 2012 og 2013 fokus på de henvendelser, der omfatter tryghed for cyklister. Behandling af alle borgerhenvendelser følger følgende procedure: Alle borgerhenvendelser gennemgås ved modtagelsen Henvendelser af driftsmæssige karakter videresendes med det samme til driften. Alle øvrige henvendelser registreres og tematiseres i følgende 4 temaer: cyklister og skolebørn, fodgængere og tilgængelighed, hastighed og trafiksanering, mindre ændringer og øvrige forhold. Antallet og emnerne i temaerne kan ændres over tid 1 gang pr. år gennemgås de borgerhenvendelser, der hidrører det tema i trafiksikkerhedsplanen, som er valgt for den aktuelle 2 årige periode. Gennemgangen omfatter en analyse af den enkelte henvendelse, prioritering af samtlige henvendelser inden for temaet og udførelse af de højest prioriterede løsninger inden for den givne økonomiske ramme Alle øvrige borgerhenvendelser gennemgås hvert 2. år med henblik på, om der er problemstillinger og løsninger som skal på anlægsinvesteringsoversigten. Ligeledes vurderes det, om der er henvendelser, der er forældet og dermed kan udgå. Prioritering af borgerhenvendelserne inden for det valgte tema sker via følgende model, hvor der foretages en kvalitativ vurdering af den enkelte løsnings effekt på følgende 3 parametre: Trafiksikkerhedsmæssige effekt Tryghedsmæssige effekt Miljømæssige effekt (CO 2 reduktion) Der gives fra 0 til 5 stjerner ved hver parameter. Den enkelte løsnings samlede antal stjerner udregnes efter følgende formel: samlet antal stjerner = antal trafiksikkerhedsstjerner * 4 + antal tryghedsstjerner * 2 + antal miljømæssige stjerner * 1 Prioriteringen af de enkelte løsninger sker ved at beregne løsningens prioriteringsværdi via følgende formel: prioriteringsværdi = (samlet antal stjerner * 1.000) / løsningens anlægsomkostning 8.3 Skoleveje Med hensyn til de strækninger og lokaliteter som skoleeleverne, skolebestyrelser og skoler har udpeget, behandles efter følgende procedure: Alle lokaliteter udpeget af 5 eller flere elever i skolevejsanalyse 2009 er analyseret med sigte på at udarbejde løsningsforslag, og efterfølgende foretage en prioritering 1 gang pr. år analyseres de ønsker som skoler og skolebestyrelser har fremsendt gennem det seneste år med sigte på at udarbejde løsningsforslag. Løsningsforslagene prioriteres på lige fod med eksisterende løsningsforslag, der ikke er gennemført De højest prioriterede løsninger udføres inden for den givne økonomiske ramme, der foreligger det enkelte år 20

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Vision 4. 3 Målsætning 5

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN INDHOLD. 1 Indledning 3. 2 Vision 4. 3 Målsætning 5 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 3 2 Vision 4 3 Målsætning

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk & Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik

Side 1. Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik Side 1 Mobilitet, trafiksikkerhed og kollektiv trafik SKANDERBORG KOMMUNES TRAFIKPOLITIK 2016 Trafikpolitik 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indledning Skanderborg Kommune har vokseværk. Især flytter

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger.

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger. Metode til forbedring af trafiksikkerheden i åbent land Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk og Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk Sortpletudpegning har hidtil været et vigtigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere