III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby"

Transkript

1 III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby Fælles skoleudvikling PUC efterår 2011

2 Indhold Forord...4 Resume og konklusion...5 Sprogudvikling... 5 Sprogstøtte til tosprogede børn... 5 Indskolingsområdet... 5 Mellemtrin og udskolingsområdet... 6 Tiltag Førskole og fritidsområdet...8 Sprogarbejdet generelt... 8 Forældreinvolvering i sprogstimulering af børnene... 8 Pædagogiske læreplaner i fritidshjem og SFO med fokus på arbejdet med sprog... 8 Konklusion... 9 Tiltag Tosprogede børn...11 Screening af tosprogede 3-årige i 2010 og screening af tosprogede børn, der starter i skole 2011 samt sprogstimuleringsarbejdet med tosprogede i daginstitutionerne Tosprogede skolebørn indskoling, mellemtrin og udskoling Konklusion Tiltag Indskolingsområdet års sprogvurderingen Overflytningsplan klasser Læseløft Børn i store skriftsproglige vanskeligheder Projekt for børn i store skriftsproglige vanskeligheder Revideret forslag til materialer til handleplanen klasse Konklusion Tiltag

3 4. Overlevering vedr. faseskift...17 Overleveringsmøder ved faseskift Konklusion Mellemtrin og udskolingsområdet...18 Differentierede læsekassekurser Evaluering af projekt Bogboksen 10/ Prøven i læsning FSA...18 Revideret forslag til materialer til handleplanen klasse Revideret forslag til materialer til handleplanen klasse Revideret forslag til materialer til handleplanen 10. klasse Kompetenceudvikling med henblik på at styrke læsning i fagene Konklusion Tiltag Opfølgningsplan for 2011/ Bilag

4 Forord Handleplan for læsning Tårnby Kommune er en kommunal læsestrategi for børneområdet 0-18 år, som er politisk tiltrådt i Børne- og Skoleudvalget og igangsat med virkning fra skoleår 2008/2009. Målet med læseindsatsen er, at ingen elever forlader folkeskolen med utilstrækkelige funktionelle læsefærdigheder. Den fælleskommunale læseindsats skal sikre en helhedsorienteret indsats, så både småbørnsområdet, skoleområdet og fritidsområdet bliver inddraget. Samtidig bidrager læsehandleplanen til at opfylde målsætningen om, at flere børn kan inkluderes og udfordres i det almene lærings-miljø. Handleplanen er en dynamisk plan, der justeres og udbygges, efterhånden som fastsatte mål opnås, og nye sættes. Et fast udvalg følger løbende arbejdet med indsatsområderne og de valgte tiltag. En gang årligt gør udvalget status, indsamler dokumentation for arbejdet med tiltag og fastlægger fokus og tiltag for det videre arbejde. I oversigten s.7 kan det ses, hvilke områder og tiltag, der har været arbejdet med i de år, hvor læsehandleplanen har været retningsgivende. Handleplanen har nu været retningsgivende på sprogudviklings- og læseområdet i tre år. Konsulenterne i udvalget arbejder målrettet med at implementere de besluttede tiltag i samarbejde med kolleger, netværk, skoler og institutioner. Handleplanen bliver omsat på skoler og i institutioner, hvor særlige ressourcepersoner er tovholdere for planens implementering. Se oversigt over særlige aktører i handleplan for læsning bilag 1. I III. Opfølgning på Handleplan for læsning Tårnby Kommune evalueres indsatserne i skoleåret 2010/2011, og alt efter evalueringernes resultat videreføres tiltagene, samtidig med at nye forslag er kommet til. Overordnet konkluderer udvalget, at handleplanen medvirker til målrettede, helhedsorienterede indsatser, der har en effekt på børnenes læsefærdigheder. I skoleår 2011/12 er der kun få nye tiltag. Udvalget pointerer nødvendigheden af, at tiltagene fra de tidligere år bliver grundigt implementeret i institutioner og skoler. Et fortsat fokus på skoleområdet er faglig læsning også kaldet læsning i alle fag, der netop pointerer vigtigheden af, at alle fag i skolen har et medansvar for udvikling af elevernes læsefærdigheder. Forældrenes rolle i forhold til udvikling af børnenes læsefærdigheder kan ses i tiltaget om at medinddrage forældrene i børnenes læseudvikling i forhold til læreplanerne i fritidsinstitutioner og SFO. III. Opfølgning på Handleplan for læsning Tårnby Kommune forventes forelagt Børne- og Skoleudvalget efteråret Udvalget for læsehandleplaner består af: Danskkonsulent Judy Weisel (PUC) Tale/høre og specialundervisningskonsulent Glenda Hagemann (PPR) Konsulent vedr. tosprogede børn og unge Noomi Mortensen (PUC) Pædagogisk konsulent Michael Olsen (Institutionsafdelingen) indtil 15. maj 2011, hvor Michael Olsen fratrådte sin stilling i Tårnby Kommune Skoleleder Annette Samsøe Jensen (Løjtegårdsskolen) Viceskoleleder Niels Bahn Rasmussen (Nordregårdsskolen) Leder Hanne Birkum (PUC) På udvalgets vegne Hanne Birkum 4

5 Resume og konklusion Den fælleskommunale læseindsats skal sikre en helhedsorienteret indsats, så både småbørnsområdet, skoleområdet og fritidsområdet er inddraget. Målet er, at færre børn udvikler læsevanskeligheder ved en tidlig, systematisk, vedholdende og forebyggende indsats samt ved at optimere og koordinere de støtteforanstaltninger, der er i kommunen. Alle skoler har på baggrund af den kommunale læsehandleplan udarbejdet skolens læsehandleplan, som kan ses på skolens hjemmeside. Den kommunalt vedtagne læsehandleplan er et flerårigt projekt, hvor de første tiltag blev iværksat i skoleåret 2008/2009. Tiltagene bliver hvert år evalueret ved skoleårets afslutning, og nye tiltag bliver iværksat for kommende skoleår, hvilket skal sikre en dynamisk læsehandleplan. I denne opfølgningsplan er beskrevet erfaringer og resultater af indsatser i skoleåret 2010/2011 og udviklingsområder og opfølgningsplan for de nye tiltag i skoleår 2011/12. Sprogudvikling Der er fortsat fokus på sprogarbejdet i institutionerne. Dialogisk oplæsning anvendes i vuggestuer, børnehaver og fritidsinstitutioner. Der er stor fokus på 3-års sprogvurderingerne i institutionerne samt på det efterfølgende sprogarbejde. I skoleår 2010/11 har et særligt fokusområde været at involvere forældrene i sprogstimulering af børnene. Det sker på forældremøder og i det daglige forældresamarbejde på forskellige måder i den enkelte institution. I handleplanen var der lagt op til, at ledernes sprognetværk ville udarbejde en fælles systematisk plan for udvikling af dette område. Af forskellige årsager er dette ikke sket. Derfor er dette også et tiltag i 2011/12. Et særligt fokus er arbejdet med sprog i fritidshjem og SFO. Fritidsinstitutionerne afleverede pædagogiske læreplaner for første gang i maj Et af temaerne i de pædagogiske læreplaner er sprog. Der er endnu ikke indsamlet dokumentation for effekten af fritidsinstitutionernes arbejde med sprog, og derfor fortsætter dette fokus i 2011/12. Sprogstøtte til tosprogede børn Screeninger af tosprogede småbørn og kommende skolestartere viser, at der er et markant fald i antallet af børn, der har et stort eller middelstort behov for sprogstøtte. I de seneste år er der blevet uddannet en del sprogvejledere, hvilket har betydet et skærpet fokus på sprogarbejdet og kvalificering af netværksmøderne. Det sproglige arbejde har haft større fokus på skoleområdet. Samarbejdet med dsa lærere og kollegerne er udviklet, dsa lærerne deltager nu i klasselæsekonferencerne, og de bliver i højere grad brugt som rådgivere og vejledere. Næste trin er større fokus på sproget i fagene. Indskolingsområdet Der er blevet foretaget sprogvurderinger i 0. klasse. Sprogvurderingerne viser, at der er en del børn, der skal have opmærksomhed. Det er derfor vigtigt at fortsætte med de særlige tiltag (kurser) for disse børn i 0. klasse. De kommunale læseundersøgelser for 1. klasse viser, at læseløftet har været en succes. 5

6 Der skal fortsat være fokus på børn i skriftsproglige vanskeligheder. Et nyt projekt med mentorordning for mellemtrinet er igangsat på to skoler i Tårnby, og det vil blive fulgt tæt og grundigt dokumenteret. Mellemtrin og udskolingsområdet Tidligere års tiltag fortsætter som generelle tiltag til fremme af børn og unges læsefærdigheder. Flere skoler har indført læsebånd og andre ordninger, der betyder, at børn og unge dagligt læser fx 20 minutter i skoletiden. Til at understøtte lærernes arbejde med læsning i faget dansk har danskkonsulenten udarbejdet lister over materialer, der er velegnet til læsetræning på forskellige klassetrin. Læselysten understøttes bl.a. af Bogboksen, som er et succesfyldt samarbejdsprojekt med Hovedbiblioteket, der nu har kørt i fem år. Der igangsættes ikke nye tiltag, men igangværende tiltag følges tæt. Fokus er fortsat på læselyst og læsetræning og læsning i alle fag. Det vurderes, at der er indført en fast og velfungerende overleveringsprocedure ved faseskift. Tiltag På daginstitutionsområdet fastholdes de to tiltag fra sidste handleplan, idet det på grund af konsulentens fratræden ikke har været muligt at få dokumenteret og evalueret tiltagene. Tiltagene er således Forældredeltagelse og vejledning i sprogstimulerende tiltag og Sprog set i lyset af de pædagogiske læreplaner i fritidshjem og SFO. På tosprogsområdet følger konsulenten for tosprogede elever arbejdet med indsatsen omkring faglig læsning med henblik på de tosprogede elevers udbytte. Konsulenten vurderer også, hvorledes samarbejdet med PLC kan udbygges og kvalificeres i forhold til arbejdet med udvikling af tosprogedes læsefærdigheder. På indskolingsområdet skal der ske en kvalificering af 0. klasselærerne med henblik på at kunne anvende et nyt sprogvurderingsmateriale fra 2012/2013. Projekt: Børn i store skriftsproglige vanskeligheder følges tæt af talehørekonsulenten, som er koordinator for projektet, og resultaterne skal indgå i opfølgning af læsehandleplanen næste år. På mellemtrinnet og udskolingen er fokus fortsat på faglig læsning, hvor bl.a. PUC har til opgave at tilbyde lærerne kompetenceudvikling i læsning i fagene. 6

7 Oversigt over tiltag 7

8 1. Førskole og fritidsområdet Evaluering af tiltag i Handleplan for læsning skoleåret 10/11 for daginstitutionsområdet v/ pædagogisk konsulent Michael Olsen Sprogarbejdet generelt Der er fortsat fokus på sprogarbejdet i institutionerne. Der bruges i stigende omfang dialogisk oplæsning i børnehaver, fritidsinstitutioner og i vuggestuer. Flere institutioner har sproggrupper, der har fokus på børn med særlige behov for sprogstimulering i samarbejde med tale-hørelærerne. Andre har indrettet sprogrum, der benyttes til alle børn i faste rutiner. Forældreinvolvering i sprogstimulering af børnene I de fleste daginstitutionerne indgår dialogen med forældrene om sproglig opmærksomhed som en del af det almindelige forældresamarbejde. Det vil sige, at forældrene orienteres om deres barns sproglige udvikling til forældresamtaler, ligesom der orienteres om, hvorledes forældrene kan bidrage i forhold til at stimulere barnet sprogligt. Nogle steder bruges materialet TRAS som udgangspunkt for dette arbejde. I en række daginstitutioner er der fokus på sprog på forældremøder for alle forældre. I en række institutioner har der været inviteret en tale-hørelærer med til forældremødet med henblik på at informere forældrene om vigtigheden af, at de sprogstimulerer deres børn, og give ideer til, hvordan det kan ske. For børn med særlige sproglige vanskeligheder har personalet løbende kontakt og samarbejde med forældrene og tale-hørelærerne om sprogstimulering. I ledernes sprognetværk har dette fokus fra læsehandleplanen været til drøftelse. Der er endnu ikke udarbejdet nogen endelig plan for fælles tiltag. Det er aftalt, at emnet skal behandles på kommende møder i netværket med henblik på udarbejdelse af en plan med fælles tiltag. Den pædagogiske konsulent på området er tovholder og ansvarlig for, at planen bliver udarbejdet. Konsulenten er også ansvarlig for, at tiltagene i forhold til: Forældredeltagelse og -vejledning i sprogstimulerende tiltag i daginstitutioner og dagplejen evalueres og dokumenteres (såvel metodik som effekt). Dette skal ske i december 2011 og juni Pædagogiske læreplaner i fritidshjem og SFO med fokus på arbejdet med sprog Der er generelt stigende fokus og interesse på det sproglige arbejde i fritidsinstitutionerne. Institutionerne er i gang med at udarbejde pædagogiske læreplaner, hvor sprog er et fast tema. Fritidsinstitutionerne afleverede pædagogiske læreplaner for første gang i maj I efteråret 2010 blev de første sprogvejledere på fritidsinstitutionerne uddannet på modul 1 på sprogvejlederdiplomuddannelsen. Der er ingen tvivl om, at uddannelsen af sprogvejledere har øget fokus på sprogarbejdet i fritidsinstitutionerne. Der er ikke foretaget målinger eller dokumenteret effekt af fritidsinstitutionernes arbejde med læreplanerne. Dette fokus er derfor fortsat et tiltag i

9 Konklusion På møderne i arbejdsgruppen for opfølgning af Læsehandleplanen er der mundtligt blevet refereret for opfølgning af læsehandleplanens tiltag på området. Der mangler evaluering og dokumentation i forhold til de opstillede mål, da den pædagogiske konsulent på daginstitutionsområdet, der har til opgave at evaluere og dokumentere læsehandleplanens tiltag på området, fik ny stilling i foråret. Tiltagene fortsætter derfor i

10 Tiltag Daginstitutioner og dagplejen Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering/ opfølgning Forældre deltagelse og vejledning i sprogstimulerende tiltag Der ses en stigning i antal forældre, der har behov for vejledning til almindelige sprogstimulerende aktiviteter i børnefamilierne. Der sigtes mod forældre til børn med særlige sproglige vanskeligheder, og i særdeleshed mod forældre med almindeligt fungerende børn. At forældrene involveres i størst mulige omfang i, at deres børn får udviklet et godt sprog både mht. ordforråd og sprogforståelse. Personale fra dagplejen og dagsinstitutionerne udarbejder mål og handleplan i løbet af efteråret 2011 for, hvorledes målet kan nås. At børnenes sproglige udvikling forbedres, og at forældrene tager aktivt del. Tiltaget evalueres december 2011 og juni Den pædagogiske konsulent er ansvarlig for, at evalueringen igangsættes og udføres. Evalueringen foretages i samarbejde med institutionernes sprognetværk på lederniveau og institutionernes sprogvejledere. Der vil indgå parametre som virksomme tiltag, evt. kvalitative interviews af forældre vedr. deres deltagelse i sprogstimulerende tiltag. Der vil blive evalueret på effekt og institutionernes metodik. Fritidsinstitutioner Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering/ opfølgning Sprog set i relation til de pædagogiske læreplaner i fritidshjem og SFO Der arbejdes aktivt med udarbejdelsen af læreplaner i SFO og fritidshjem. Opmærksomheden på kravet om læreplaner for fritidshjem og SFO er sikret, sprogvejledere er påbegyndt uddannelse og fokus er rettet mod sprogområdet. At kvalificere fritidsinstitutionernes arbejde med sprogområdet, så elevernes sprog og begrebsverden stimuleres og udvikles. Igennem arbejdet med læreplaner sættes der fokus på sprogstimulering for de 6-10-årige, og specifikke mål bliver udarbejdet på sprogområdet. At det tydeligt fremgår af fritidsinstitutionernes læreplaner, hvorledes der arbejdes med sprogstimulering på hver enkelt institution. At det kan ses og mærkes i institutionen, at der arbejdes med børns sprog. Institutionerne informerer den pædagogiske konsulent om arbejdet med sprogstimulering i forhold til læreplanens mål og indhold. I dialog drøfter og vurderer institutionerne og den pædagogiske konsulent, hvilken effekt tiltaget har haft på børnenes sproglige udvikling. Den pædagogiske konsulent sammenfatter konklusionen i skriftlig form, og der videndeles i netværkene. 10

11 2. Tosprogede børn Evaluering af tiltag i Handleplan for læsning skoleåret 10/11 v/ tosprogskonsulent Noomi Mortensen Screening af tosprogede 3-årige i 2010 og screening af tosprogede børn, der starter i skole 2011 samt sprogstimuleringsarbejdet med tosprogede i daginstitutionerne I 2010 har en tale-hørelærer screenet 63 3-årige tosprogede med materialet: Vis, hvad du kan i daginstitutionerne. Screeningen måtte opgives for 2 børn, 6 børn havde et stort behov for sprogstimulering, 14 havde et middelbehov, og 41 børn havde ikke behov for sprogstimulering. Der er en stigning i antallet af tosprogede børn (i 2009 var det 45 børn, børn), og samtidig kan det konstateres, at der er sket en meget stor forbedring i børnenes dansksproglige kompetencer i forhold til året før. Ingen børn er blevet screenet i hjemmet. Derudover har tale-hørelæreren screenet 27 4-årige børn, da de først er kommet i daginstitution sent. Billedet er tilsvarende for disse børn. Som et nyt tiltag i skoleår er det sprogvejlederne i daginstitutionerne, der skal lave screeningen af de tosprogede kommende skolestartere med Vis, hvad du kan tidligere har det været konsulenten vedr. tosprogede børn, der har gjort det. Sprogvejlederne fra de fleste daginstitutioner var derfor på et kort kursus i screeningen i august Sprogvejlederne har efterfølgende screenet eller vurderet 60 tosprogede kommende skolestartere med Vis, hvad du kan (i 2009 var der 50 børn). Det viste sig, at 8 børn (i 2009 var det 19 børn) havde brug for stor eller middelstor støtte i dansk som andetsprog ved skolestart, 28 (i 2009 var det 16 børn) havde et lille behov, mens 24 børn (i 2009 var det 15 børn) ikke havde behov. 2 børn er blevet vurderet, da daginstitutionerne ikke fandt det nødvendigt. De, der skal på privatskole, er ikke registreret eller screenet. Der er altså kommet lidt flere tosprogede børn i forhold til det foregående år. Der er et markant fald i antallet af børn, der har et stort eller middelstort behov for sprogstøtte, mens antallet af de børn, der har et lille eller intet behov, er vokset en del. Dette kan skyldes to ting: Enten er kvaliteten i sprogstimuleringsindsatsen i daginstitutionerne blevet væsentlig bedre, eller at det er mange forskellige sprogvejledere, der har screenet børnene. Screeningsarbejdet er løbende blevet drøftet på netværksmøder både i daginstitutionsregi og i dsa koordinator regi inden for skoleområdet. Nogle af sprogvejlederne finder, at det er svært at sætte sig ind i screeningerne og at lave dem. Andre giver udtryk for, at det er tidskrævende. Andre igen, at det er spændende og udviklende. Dsa koordinatorerne giver udtryk for, at der er meget svingende kvalitet i screeningerne. En del af sprogvejlederne er blevet uddannet i UCC regi i perioden. Det har betydet, at der er kommet mere fokus på sprogudviklingen i flere af daginstitutionerne, og det mærkes tydeligt på netværksmøderne, at debatterne og erfaringerne er blevet kvalificeret. 11

12 Tosprogede skolebørn indskoling, mellemtrin og udskoling (Se bilag 2) De fleste SFO/fritidshjem er ifølge skolerne ikke bekendte med daginstitutionernes screening af de tosprogede kommende skolestartere, og det er kun få af dem, der laver sprogstimulerende aktiviteter. Der er oprettet et netværk af sprogvejledere på området, men det er langt fra alle SFO/fritidshjem, der har udpeget sådanne, så der er stort behov for udvikling på dette område. Der er i løbet af året blevet udarbejdet en ny Overgangsplan for Tårnby Kommune. Heri er SFO/fritidshjemmenes rolle mht. sprogstimulering blevet præciseret. I 0.kl. er der hos alle fokus på ordforråd og sprogforståelse, og de fleste afholder kursus i sprogforståelse og ordforråd. I alle 0.kl. bliver tosprogede elever screenet med Vis, hvad du kan. Nyankomne tosprogede elever senere i skoleforløbet bliver på alle skoler også screenet med Vis, hvad du kan. I indskolingen bliver der undervist i forforståelse og med fokus på ordforråd på alle skoler. Der bliver i høj grad undervist i grammatik, forståelse og sprogarbejde på alle skoler, og fagarkene i dansk som andetsprog (dsa) anvendes på alle skolerne. Der er sket forbedringer på flere af skolerne på følgende områder: Dsa lærerne deltager i klasselæsekonferencerne, og de bliver brugt som rådgivere og vejledere på langt flere skoler. På de fleste skoler er der udbredt bevidsthed om, at dsa skal være en dimension i undervisningen, og der er etableret læsekurser mhp. læsning på andetsproget. Der er etableret lektiehjælp i sprogcenterregi på halvdelen af skolerne. Dsa lærernes samarbejde med faglærerne, klasseteamene, læsevejlederne og funktionslærerne er blevet lidt bedre, og det sker på stort set alle skolerne nu. Der er plads til forbedring på dsa lærernes samarbejde med skolernes PLC og mht., om dsa medtænkes i de enkelte klassers årsplaner. Der har i skoleåret 10/11 været afholdt kursus vedrørende tosprogede elever i indskolingen og et opkvalificerende kursus for lærere i dansk som andetsprog. En del af indholdet i begge kurserne har været læsning på andetsproget og sprog i faget. Det sidstnævnte kursus er planlagt i samarbejde med og finansieret af Tosprogs Taskforcen, som Tårnby Kommune er udvalgt til samarbejde med i disse år. Konklusion Målene for tiltag på daginstitutionsområdet i var: At fortsætte og opretholde den gode udvikling i forhold til de tosprogede børns sprogstimulering. At sprogvejlederne får øget ejerskab til sprogscreeningerne. At der fortsat bliver foretaget sprogscreeninger på alle tosprogede kommende skolestartere. Det kan konstateres, at der i høj grad er arbejdet med målene, og at resultaterne i screeningerne viser et bedre resultat end tidligere. Det kan konstateres, at: På daginstitutionsområdet er sprogvejlederne blevet bedre uddannet, og der er tegn på et bedre sprogstimuleringsarbejde. Der er behov for, at sprogvejlederne bliver bedre kvalifice- 12

13 ret i forhold til screeningerne i forbindelse med skolestart. På skoleområdet ses tegn på større fokus på det sproglige arbejde og på samarbejdet mellem dsa lærerne og de øvrige kolleger. Der kunne ønskes mere fokus på sproget i fagene, dsa i årsplanerne og mht. samarbejdet med skolernes PLC. På SFO/fritidshjemsområdet er der et stort behov for, at sprogstimuleringsindsatsen bliver formaliseret og organiseret ved blandt andet, at hver institution får en sprogvejleder. Tiltag Der igangsættes ikke nye tiltag på området. Igangværende tiltag følges, diskuteres og dokumenteres via sprogvejleder- og dsa-netværkene, i samarbejde med ledere og konsulenter. På skolerunderne er fokus bl.a. på dsa i årsplanerne, og det overvejes, hvorledes samarbejdet med skolernes PLC kan udbygges. Faglig læsning er et indsatsområde for alle elever, og dsa konsulentens opmærksomhed vil være rettet mod de tosprogede elevers udbytte af denne indsats. 13

14 3. Indskolingsområdet Evaluering af tiltag i Handleplan for læsning skoleåret 10/11 v/tale- hørekonsulent Glenda Hagemann 3-års sprogvurderingen Tale-hørekonsulent har opgjort 3-års sprogvurderinger for skoleåret Se bilag 3. I institutionerne er der stor opmærksomhed på at få sprogscreenet alle børn. Sprogscreeningen skal foregå mellem 2,10 3,4 år. Det kan betyde, at der er børn i overgangsfasen mellem vuggestue og børnehave, der ikke har sproglige vanskeligheder, og som derfor ikke bliver tilbudt sprogvurdering. Ifølge ny lov af 2010 kan forældre ikke sige nej til sprogvurderingen, hvis pædagogerne skønner, at barnet kan have sproglige vanskeligheder. Der er udsendt informationsbrev om dette til alle institutionerne med medfølgende forældrebreve som bilag. Der er stor opmærksomhed fra tale-hørelærerne på de børn, der falder i kategorien særlig indsats. Ministeriets 3-års sprogvurdering er blevet evalueret, så der nu er en rød tråd mellem 3-års sprogvurderingen, førskole sprogvurderingen og 0. klasse sprogvurdering. Den er kommet til at se lidt anderledes ud, og der er knyttet en it opgørelse til. It delen er ikke færdig endnu, men når den fungerer, vil sprogvejlederne blive introduceret til det reviderede sprogvurderingsmateriale. Overflytningsplan Overflytningsplanen er blevet evalueret og revideret. Planen kan ses på: FællesNet, Genveje på Fællesnettet, Overgangsplan fra daginstitution til fritidsinstitution og skole. Indskolingsudvalget er blevet udvidet med institutionsledere. Overleveringsskema og Handleplanskema er passet til, så Overleveringsskema stadig matcher skolernes elevplaner, og Handleplansskemaet matcher institutionernes handleplaner og skolernes SMTTE-planer. Se bilag 4 og klasser Tale-hørekonsulenten har indsamlet skolernes sprogscreening i 0. klasse. Se bilag 6. I skoleåret 2011/12 vil vi fortsætte med brugen af det materiale, vi har afprøvet i sidste skoleår. Tale-hørekonsulenten indsamler igen resultaterne. Derfor sender alle 0.klasselærere: Find billedet (ordkendskab) i efteråret og Vokaler, Konsonanter og alle bogstaverne i foråret til talehørekonsulenten. I august 2011 har Socialministeriet offentliggjort de nye sprogvurderinger til børn i 3-årsalderen, før skolestart og 0.klasse. Tårnby Kommune vil anvende dette materiale i skoleåret 2012/13, så der er en lige linje mellem 3- års sprogvurderingen og 0.klasse sprogvurdering. Der vil blive afholdt kursus for 0. klasselærerne i brugen af materialet i foråret 2012, når it-delen er på plads. 14

15 Læseløft Tale-hørekonsulent prøvede at oprette endnu et uddannelsesforløb i Læseløft. Desværre var der ikke nok deltagere, så vi kunne oprette det i kommunen. Lyngby-Tårbæk kommune havde ledige pladser på deres uddannelsesforløb af læseløftlærere, så vi kunne få Tårnbys 9 lærere med på dette forløb. Der har i skoleåret 2010/2011 været afholdt et frivilligt netværksmøde med de lærere, der var i gang med læseløftkurser på skolerne. Alle skoler var repræsenteret. Der vil i skoleåret 2011/2012 igen være et frivilligt netværksmøde. Tale-hørekonsulent har i 2011 igen lavet statistik på vores læseløftforløb. Se bilag 7. Børn i store skriftsproglige vanskeligheder Denne gruppe elever har stort udbytte af it som kompenserende værktøj. Der er på nogle skoler stadig problemer med at få it til at fungere. Dette vanskeliggør lærernes mulighed for at gennemføre den nødvendige differentiering af undervisningen. Brugen af CD-Ord skal læres allerede i 1. klasse. Alle kan bruge dette program til de nationale test. Det er vigtigt at bruge CD-Ord til de usikre læsere, da man ellers tester eleverne i afkodning og ikke i det, testene er beregnet til: ordkendskab og sprogforståelse. Vi skal have større opmærksomhed på skolernes PLC. I Handleplan for børn i skriftsproglige vanskeligheder står der, at PLC kunne få til opgave at afholde kursus i CD-Ord for forældre, lærere og elever. Det skal der gøres noget mere ved. Der er stor opmærksomhed på kommunens elever i store skriftsproglige vanskeligheder. Dette blev drøftet på en skolerunde iværksat af tale-hørekonsulenten og danskkonsulenten, hvor en fra skolernes ledelse, funktionslærer, læsevejledere og fagudvalgsformanden for dansk deltog. Skolerne har opmærksomhed på de enkelte elever, men løser problematikkerne meget forskelligt. Nogle skoler har en tydelig struktur for, hvad det er, man tilbyder på de forskellige klassetrin, andre skoler tager udgangspunkt i den enkelte elev. Projekt for børn i store skriftsproglige vanskeligheder Tale-hørekonsulent har sammen med tre funktionslærere, to i Tårnby og en i Dragør, lavet et særligt tiltag på Skottegårdsskolen, Kastrupgårdsskolen og St. Magleby skole med børn i klasse, der er i store skriftsproglige vanskeligheder. Det er et projekt, der skal afprøve og dokumentere, om en mentorordning for disse elever, kan være det, der løfter undervisningen for alle. Projektet løber over to år på de tre skoler. Projektet har fået støtte fra Egmont Fonden. Revideret forslag til materialer til handleplanen klasse Danskkonsulent Judy Weisel har udarbejdet lister over materialer, der kan anvendes til læsetræning på forskellige klassetrin. Listerne er offentliggjort på skolernes FællesNet under danskkonsulenten. Se bilag 8. 15

16 Konklusion Der er stor fokus på 3-års sprogvurderingerne i institutionerne samt på det efterfølgende sprogarbejde. Der er blevet foretaget sprogvurderinger i 0. klasse. Sprogvurderingerne viser, at der er en del børn, vi skal have opmærksomhed på. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med de særlige tiltag (kurser) for disse børn i 0. klasse. Når vi ser på de kommunale læseundersøgelser for 1. klasse, kan vi se, at læseløftet har været en succes. Der skal fortsat være fokus på børn i skriftsproglige vanskeligheder. Projektet med mentorordning for mellemtrinet på to skoler i Tårnby vil blive fulgt tæt og dokumenteret grundigt. Tiltag Indskolingen Sprogvurdering i 0.klasse Sammenhæng/ Status Mål I skoleårene 2010/11 og 2011/12 har 0. klasselærerne taget sprogvurderinger fra Læseevaluering på alle elever. I august 2011 har Socialministeriet offentliggjort de nye sprogvurderinger til børn i 3-årsalderen, før skolestart og 0.klasse. Fortsat at styrke 0. klasselærerne i deres arbejde med at sprogvurdere børnene, så de kan bruge sprogvurderingsresultaterne i deres fremadrettede arbejde med børnenes sprog - bl.a. ved at følge op på bekymringsbørn med nødvendige tiltag. Tiltag/Handleplan Tegn Der afholdes kursus inden skoleåret 2012/13 for 0.klasselærerne i det nye sprogvurderingsmateriale. Materialet bruges til at sprogvurdere børnene i 0. klasse i skoleåret 2012/ klasselærerne har lært at bruge materialet og bruger resultaterne aktivt i deres arbejde. Evaluering opfølgning Opfølgnings- og evalueringsmøde med børnehaveklasselærerne, tale-hørekonsulenten, tale-hørelærere, og læsevejledere i starten af skoleåret 2012/13. Tale-hørekonsulent er tovholder. 16

17 4. Overlevering vedr. faseskift Evaluering af tiltag i Handleplan for læsning skoleåret 10/11 v/ danskkonsulent Judy Weisel og tosprogskonsulent Noomi Mortensen Overleveringsmøder ved faseskift Ifølge indberetningerne fra skolernes ledelser har der på skolerne været afholdt overleveringsmøder ved faseskift. I møderne har dansklærerne og faglærer - typisk matematiklærerne deltaget. Derudover har læsevejlederen og tosprogslæreren deltaget, hvor det var relevant. Alle angiver, at møderne har haft megen effekt på informationsniveauet. Mht. brugen af elevplanerne bruges disse kun lidt eller slet ikke med den begrundelse, at disse ikke er nødvendige for at bidrage til dialogen, da lærerne har stort kendskab til eleverne. Konklusion Det billede, der tegner sig nu, er, at man kan se nødvendigheden af en systematisk overleveringsprocedure. Sideløbende med de faste overleveringsmøder foregår også megen uformel mundtlig overlevering. Målet er, at der afholdes overleveringsmøder ud fra en fast procedure ved alle fase- og lærerskift, for at vigtige oplysninger ikke går tabt. Der skal derfor fortsat være fokus på disse møder. 17

18 5. Mellemtrin og udskolingsområdet Evaluering af tiltag i Handleplan for læsning skoleåret 10/11 v/ danskkonsulent Judy Weisel Differentierede læsekassekurser Den oprindelige intention med læsekassekurserne var, at disse efter endt evaluering og revision (september 2010) skulle mangfoldiggøres, således at hver skole ville modtage et fuldt sæt fra 0. til 9. klasse. Det har desværre ikke været muligt at opfylde intentionen, idet de fleste bøger ikke længere kunne købes. Den eneste kasse, der var mulig at supplere, var læsekassen til 5. klassetrin. Alle skoler har modtaget et eksemplar af denne kasse. De øvrige læsekasser kan lånes på PUC. I skoleåret 10/11 har kasserne været udlånt som følger: 0. klasse: 8 gange 1. klasse: 12 gange 2. klasse: 9 gange 3. klasse: 9 gange 4. klasse: 9 gange klasse: 6 gange Med udskolingskassen fulgte det differentierede system: Læs på et materiale til læsetræning med til låns. Systemet indeholder introduktioner og aktiviteter til forskellige læseteknikker og læseforståelse, bl.a. hastighedstræning, skimming og notatteknik. 3 af skolerne havde ikke selv dette materiale. Disse har hver modtaget et klassesæt. Evaluering af projekt Bogboksen 10/11 Bogboksen har nu kørt i 5 år. Konceptet ligger i helt faste rammer. Anmelderbloggen er blevet justeret og fungerer til alles tilfredshed. Evalueringerne fra lærerne bruges til at justere indholdet af Bogboksen. Både lærere og elever giver udtryk for stor tilfredshed. Prøven i læsning FSA Det kan desværre konstateres, at kommunegennemsnittet er faldet med 0,3 karakterpoint, dette på trods af den massive læseindsats, der foregår på skolerne. Gennemsnittet er 5,6. Ses der på de enkelte skolers gennemsnit er laveste 4,6 og højeste 6,3. Revideret forslag til materialer til handleplanen klasse Danskkonsulenten har udarbejdet lister over materialer, der kan anvendes til læsetræning på forskellige klassetrin. Listerne er offentliggjort på skolernes FællesNet under danskkonsulenten. Se bilag 9. 18

19 Revideret forslag til materialer til handleplanen klasse Danskkonsulenten har udarbejdet lister over materialer, der kan anvendes til læsetræning på forskellige klassetrin. Listerne er offentliggjort på skolernes FællesNet under danskkonsulenten. Se bilag 10. Revideret forslag til materialer til handleplanen 10. klasse Danskkonsulenten har udarbejdet lister over materialer, der kan anvendes til læsetræning på forskellige klassetrin. Listerne er offentliggjort på skolernes FællesNet under danskkonsulenten. Se bilag 11. Kompetenceudvikling med henblik på at styrke læsning i fagene Nationale anbefalinger og undersøgelser peger på nødvendigheden af, at elever får udviklet læsestrategier i alle fag. Det ses som en barriere, at elever har vanskeligheder ved at forstå faglige tekster fx i forbindelse med løsning af opgaver i matematik. I de seneste år har PUC udbudt kurser inden for dansk, matematik, kristendom, historie og samfundsfag, men det var kun kurserne inden for dansk og matematik, der kunne realiseres. Det er nødvendigt at skærpe fokus på alle fag, og at flere lærere tilegner sig viden og kompetencer i praksisknyttede forløb, der kan medvirke til at udvikle elevernes læsning i alle fag. Konklusion Der er pt. ingen planer om at foretage sig yderligere med hensyn til læsekasserne. Der følges løbende op på kassernes titler, og skulle det vise sig, at det bliver muligt gennem en genudgivelse af bøgerne at indkøbe disse, vil dette ske. Det kan konkluderes, at udlånet af kasserne er tilfredsstillende. Bogboksen fortsætter som hidtil, men i det kommende skoleår vil læsesvage elever via deres funktionslærer få bøger på lyd via nota.nu. På læsningens område (FSA) er det stadig vigtigt med intensiv læsetræning. Læsestrategier herunder læsning i fagene skal fortsat være indsatsområde. Tiltag Fokus er fortsat på læsetræning og faglig læsning i alle fag og dermed kompetenceudvikling med henblik på at styrke læsning i fagene. Arbejdsgruppen vedr. læsehandleplanen ser en problemstilling i forhold til udskolingseleverne. På nuværende tidspunkt sker der ikke en struktureret overlevering fra folkeskole til uddannelsesinstitution, hvor viden om den enkelte elevs læring og evt. manglende læsefærdigheder bliver videregivet. Læsehandleplansudvalget anbefaler, at der etableres et udvalg, der bl.a. har til formål at udarbejde en struktureret overgangsplan mellem Tårnby Kommunes folkeskoler og de modtagende ungdomsuddannelser. 19

20 Kompetenceudvikling med henblik på at styrke læsning i fagene Sammenhæng/ Status Der har gennem årene været udbudt og afholdt adskillige kurser i dansk og faglig læsning samt faglig læsning i matematik. Der har været stor interesse for deltagelse blandt lærerne, men behovet er stadig stort. Kurserne har for deltagerne haft en effekt, men en efterfølgende videndeling har været sporadisk Mål At udvikle retningslinjer for god læseundervisning i alle fag At gøre læsning til alle læreres ansvar, således at elevernes læsekompetence styrkes og udvikles At eleverne får et grundlag for at udvikle mange forskellige læsestrategier, mange forskellige formål med læsningen At øge elevernes læselyst og læseglæde Tiltag / Handleplan Tegn Evaluering/ opfølgning I en kombination af aktionslæringsforløb og kursusform tilegner lærere sig ny viden ved at benytte metoder og redskaber til styrkelse af læsning i fagene med henblik på, at alle lærere bliver kvalificeret til at varetage elevernes fortsatte læsning. Af den enkelte klasses årsplan skal det fremgå, hvorledes der arbejdes med sprog og læsning i fagene. PUC er ansvarlig for tilrettelæggelse og udbud af læsning i fagene og for, at tilbuddene over en årrække bredt dækker fagene. Anvendelse af en fælles terminologi blandt både lærere og elever til at tale ud fra: Elevernes øgede udbytte af læsning Eleverne læser og forstår faglige tekster Elevernes øgede læselyst og læseglæde Læsevejledernetværket er forpligtet til at drøfte skolernes arbejde med sprog og læsning i fagene. 20

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere