Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds"

Transkript

1 Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD Tendenser i tiden Indledning Hvordan behandles en ansøgning om alkoholbevilling m.v.? Hvem skal ansøgningen sendes til? Hvilke oplysninger skal vedlægges ansøgningen? Hvordan får jeg et næringsbrev? Proceduren og hvad lægger bevillingsmyndigheden vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgningen? Hvilke vilkår kan bevillingsmyndighederne stille i forbindelse med en alkoholbevilling? Hvordan inddrages ansøgeren i forbindelse med bevillingsmyndighedens behandling af ansøgningen? Hvordan træffes den endelige afgørelse? Kan jeg klage over afgørelsen? Hvordan får jeg tilladelse til udvidet åbningstid ( nattilladelse )? Hvad sker der hvis vilkårene for en alkoholbevilling overtrædes? Kan jeg få en midlertidig tilladelse eller forhåndsgodkendelse indtil den endelige alkoholbevilling foreligger? Midlertidig tilladelse Forhåndsgodkendelse Skal en bestyrer af restaurationen godkendes? Må unge under 18 år være ansat i restaurationen? Hvordan får man tilladelse til udendørs servering? Kan jeg få tilladelse til at servere alkohol fra en butik? Kan jeg få en lejlighedstilladelse til at servere alkohol? Lejlighedsarrangementer for og med unge... 15

3 1. Forord Restaurationsplanen angiver fælles rammer for et trygt og ansvarligt restaurations- og festmiljø i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, hvor der samtidig er rum for konkurrencedygtige restaurationsvirksomheder og festarrangementer, der passer til borgernes efterspørgsel. Restaurationsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Restauranter og Caféer, de syd- og sønderjyske kommuner, HORESTA, og Syd- og Sønderjyllands Politi og er tilgængelig på de pågældende organisationers og myndigheders hjemmesider. Det er afgørende, at så mange som muligt med forbindelse til restaurations- og festmiljøet får kendskab til restaurationsplanen. Restaurationsplanen er tænkt som en praktisk anvendelig plan, hvor aktørerne på området kan hente relevante informationer om bl.a. ansøgning om alkoholbevilling, og om de vilkår der kan følge med bevillingen, bestyrergodkendelse, tilladelse til udendørs servering mv. Restaurationsplanen bygger på restaurationslovens bestemmelser, administrativ praksis, erfaring og viden på området Tendenser i tiden Netop i disse år er der særligt fokus på danskernes alkoholforbrug. Baggrunden er bl.a., at resultatet af en række undersøgelser viser, at danskerne har en såkaldt våd alkoholkultur, hvormed menes, at danskerne drikker alkohol meget og ofte. Samtidig viser resultatet af andre undersøgelser, at unge danskere sammenlignet med andre europæiske lande har en tidlig alkoholdebut, og at en tidlig alkoholdebut kan medføre en forøget risiko for alkoholrelaterede skader samt risiko for et større alkoholforbrug senere i livet. Sundhedsstyrelsen har bl.a. på den baggrund anbefalet, at unge under 16 år ikke drikker alkohol. Kredsrådet har i det lys iværksat projekterne I byen helt sikkert og Unges Festmiljø, hvor der fokuseres på ansvarlig udskænkning i restaurationsmiljøet, ligesom der fokuseres på at sikre unge danskere en senere alkoholdebut. I forbindelse med udarbejdelsen af restaurationsplanen er der trukket på erfaringerne fra arbejdet med disse projekter Indledning Målgruppen for restaurationsplanen er de, der ønsker at drive en restaurationsvirksomhed eller arrangere et større festarrangement. Sundhedsstyrelsen anbefaler således, at der udarbejdes restaurationsplaner med oplysninger om, hvor restauratører og festarrangører kan finde informationer om, hvad der skal til for at få en alkoholbevilling eller holde et større festarrangement 1. Side 3 1 Sundhedsstyrelsen 2009: Ansvarlig udskænkning, Center for Forebyggelse, 1. udgave. Link her.

4 Side 4 Hvis man ønsker at drive en restauration og i den forbindelse servere alkohol, kræver det en alkoholbevilling. Ønsker man at holde et større enkeltstående festarrangement, hvor der foregår erhvervsmæssig udskænkning af alkohol, kan arrangementet kræve en lejlighedstilladelse. Begge dele fremgår af lovgivningen på området 2. Se hertil Restaurationsplanen beskriver bl.a., hvordan og under hvilke betingelser man som restauratør eller festarrangør kan få henholdsvis en alkoholbevilling og en lejlighedstilladelse, og restaurationsplanen beskriver dermed de overordnede rammer, som restaurations- og festmiljøet reguleres inden for. Denne restaurationsplan indeholder således bl.a. praktiske oplysninger om, hvem en ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til, ligesom restaurationsplanen indeholder oplysninger om, hvilke oplysninger der skal indsendes sammen med bevillingsansøgningen. Restaurationsplanen indeholder endvidere oplysninger om, hvad bevillingsmyndighederne nærmere lægger vægt på ved deres behandling af en ansøgning om alkoholbevilling, ligesom restaurationsplanen indeholder nærmere oplysninger om de vilkår, som bevillingsmyndighederne efter en konkret vurdering typisk knytter til en alkoholbevilling. Herudover indeholder restaurationsplanen oplysninger om muligheden for at fratage eller tilbagekalde en alkoholbevilling i tilfælde af bl.a. grove overtrædelser af de vilkår, der er knyttet til alkoholbevillingen. Samtidig indeholder restaurationsplanen oplysninger om behandlingen af de tilladelser, der kan være knyttet til en ansøgning om alkoholbevilling. Det drejer sig bl.a. om midlertidige alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og tilladelse til udvidet åbningstid. Herudover indeholder restaurationsplanen oplysninger om betingelserne for at få en lejlighedstilladelse, ligesom restaurationsplanen indeholder oplysninger om de vilkår, som Syd- og Sønderjyllands Politi efter en konkret vurdering knytter til lejlighedstilladelsen. I bilag 1 til denne plan er oplysninger om forhold i den enkelte kommune, som har betydning for bevillingsmyndighedens behandling af ansøgninger om alkoholbevillinger. Denne restaurationsplan er vedtaget på kredsrådsmøde den 14. marts 2011 og træder i kraft den 1. april Restaurationsloven (lovbekendtgørelse af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.). Link her.

5 2. Hvordan behandles en ansøgning om alkoholbevilling m.v.? Side Hvem skal ansøgningen sendes til? Ansøgningsskema kan hentes på følgende link: En ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til Syd- og Sønderjyllands Politi. For at undgå vanskeligheder med åbning af restauration uden alkoholbevilling - bør ansøgningen som hovedregel fremsendes i god tid og mindst to måneder før den planlagte åbning af restaurationen. Er den relevante restauration beliggende i Sønderborg, Aabenraa, Tønder eller Haderslev Kommune skal ansøgningen sendes til følgende adresse: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevillinger og Tilladelser Ringridervej Sønderborg Er den relevante restauration beliggende i Vejen, Esbjerg, Fanø eller Varde Kommune, skal ansøgningen sendes til følgende adresse: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevillinger og Tilladelser Frodesgade 70, 1. sal 6700 Esbjerg Hvilke oplysninger skal vedlægges ansøgningen? Hvilke oplysninger, der skal vedlægges den enkelte ansøgning, er afhængig af, om der er tale om en af følgende ansøgninger: Ansøgning om en ny alkoholbevilling Ansøgning om fornyelse af en eksisterende alkoholbevilling Om der er tale om en personligt ejet restauration og en restauration ejet i interessentskab Om der er tale om en restauration ejet i andre selskabsformer (f.eks. anparts-, aktieselskab eller kommanditselskab). På ovennævnte link findes lister med de oplysninger, der i de enkelte tilfælde skal vedlægges ansøgningen, herunder blanket med konceptbeskrivelse af restaurationen. Det er meget vigtigt, at alle de oplistede oplysninger medsendes ansøgningen.

6 Side 6 De oplistede oplysninger er nødvendige for, at bevillingsmyndigheden kan behandle ansøgningen om alkoholbevilling. Hvis en eller flere af oplysningerne mangler, kan ansøgeren ikke forvente, at bevillingsmyndigheden vil kunne behandle ansøgningen. Syd- og Sønderjyllands Politi vil kunne give vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaerne, ligesom politikredsen vil kunne vejlede om de oplysninger, der skal vedlægges ansøgningen Hvordan får jeg et næringsbrev? Næringsbrev fås ved at blive optaget i næringsbasen. For at blive optaget i næringsbasen, skal man have bestået en næringsprøve. Personer med visse erhvervsuddannelser, såsom tjenere, kokke m.fl., er fritaget for næringsprøven. Se nærmere om næringsprøven og næringsbasen på: Proceduren og hvad lægger bevillingsmyndigheden vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgningen? Når Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget ansøgningen med bilag, bliver det vurderet om visse grundlæggende krav er opfyldt såsom alder, at der foreligger næringsbrev, at der ikke er betydelig forfalden gæld til det offentlige mv. Politiet vil desuden vurdere, om der er såkaldte vandelsmæssige, politi- eller ordensmæssige forhold mv., der efter politikredsens opfattelse er til hinder for at give en alkoholbevilling. Sagen vil herefter blive sendt videre med en indstilling til det kommunale bevillingsnævn eller økonomiudvalg, der er bevillingsmyndighed 3. Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Da der indgår et betydeligt element af skøn i denne del af afgørelsen, er det ikke muligt at angive, hvilke hensyn der i de enkelte tilfælde vil blive lagt vægt på, herunder hvordan de enkelte hensyn vil blive vægtet i forhold til hinanden. Bevillingsmyndigheden vil dog i forbindelse med afgørelsen navnlig lægge vægt på følgende: Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller andre er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. 3 I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er det kun Aabenraa Kommune, hvor bevillingsmyndigheden er Økonomiudvalget.

7 Side 7 I denne vurdering indgår bl.a. oplysninger fra politiet om, hvorvidt ansøgeren tidligere har begået strafbare forhold, herunder lovovertrædelsernes karakter, antallet af lovovertrædelser samt tidspunktet for lovovertrædelserne. Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. I denne vurdering indgår bl.a. oplysninger om bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om ansøgeren er faguddannet inden for hotel- og restaurationsområdet, eller om ansøgeren har andre relevante kompetencer. Det bemærkes i den forbindelse, at bevillingsmyndigheden generelt ikke stiller krav om, at ansøgeren skal have bestemte faglige kompetencer. Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at restaurationsvirksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. I denne vurdering indgår bl.a. en vurdering af, hvorvidt der efter en gennemgang af finansieringsplanen, driftsbudgettet og likviditetsbudgettet for ansøgeren er tilstrækkelig kapital, herunder driftskapital og egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde. Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. I den forbindelse sikres det bl.a., at ansøgerens lokaler er godkendt af fødevare-, bygning- og brandmyndighederne. Restaurationsvirksomhedens beliggenhed og byplanmæssige betragtninger, herunder om restaurationsvirksomheden er beliggende i boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædruelighedseller ordensmæssige problemer. I denne vurdering indgår hensynet til at undgå uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer som følge af for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling. Antallet af restaurationer i forhold til indbyggertal, turistmængde, borgernes demografiske sammensætning og eventuelle miljømæssige problemer ved eventuelle flere alkoholbevillinger indgår også i vurderingen. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

8 I denne vurdering indgår der bl.a. oplysninger fra politiet om, hvorvidt en alkoholbevilling til Side 8 en restaurationsvirksomhed må forventes at kunne medføre konkrete ædruelighedsmæssige og politimæssige vanskeligheder. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger om, at der under en tidligere indehaver har været ordensmæssige problemer i forbindelse med restaurationsvirksomheden. Bevillingsmyndigheden kan ved behandlingen af sagen også fokuserer på mere generelle emner såsom erhvervs-, ungdoms- og sundhedspolitik samt eventuelle forhold om socialt bedrageri Hvilke vilkår kan bevillingsmyndighederne stille i forbindelse med en alkoholbevilling? Når bevillingsmyndighederne har vurderet, at bl.a. de aldersmæssige og økonomiske betingelser for at få en alkoholbevilling er opfyldt, og at der ikke er samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige hensyn til hinder for alkoholbevillingen, vil bevillingsmyndigheden normalt knytte nogle vilkår til alkoholbevillingen. Disse vilkår skal overholdes og gælder samtidig med de almindelige krav i restaurationsloven, såsom forbud mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år og udskænkning af alkohol til personer, der er til fare for sig selv eller til fare eller ulempe for andre. Hvilke vilkår bevillingsmyndigheden vil knytte til den enkelte alkoholbevillinger beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, men det kan f.eks. dreje sig om enkelte eller flere af følgende vilkår: Begrænsning af bevillingens varighed f.eks. kan mindre gode økonomiske forhold føre til en tidsbegrænsning på 1 år, manglende forretningsmæssige kvalifikationer til tidsbegrænsning på 1 år og nyetablerede bevillingshavere og/eller forretningssteder til en tidsbegrænsning på 2 år. Fastsættelse af anden lukketid end den, der ellers ville være gældende, herunder også forskellig åbningstid afhængig af ugedag. Alle kommuner i Syd- og Sønderjyllands Politis områder har vedtaget, at den normale lukketid er kl Begrænsning af restaurationens sortiment f.eks. alene tilladelse til udskænkning af øl og bordvin og ready to drink-genstande med en lavere alkoholprocent. Krav om højeste antal gæster svarende til antallet af siddepladser. Begrænsning af bevillingen til kun at angå indvendigt serveringsområde. Krav om, at bestemte personer, hvis tilstedeværelse er af afgørende betydning for bevillingsmyndigheden, forbliver i selskabets direktion. 4 Værd at vide om alkoholbevillinger og næringsbreve, s. 69 ff. Gry Asnæs og Annette Vangstrup

9 Side 9 Krav om tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet. Krav om, at restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde. Krav om at alle ansatte godkendes af politiet (grønt legitimationskort) Krav om, at der foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende gratis udleveres uredigeret til politiet. Krav om, at der fastsættes en aldersgrænse på f.eks. 16 år for gæster i restaurationen. Krav om, at der fra et bestemt tidspunkt og indtil restaurationen lukker anvendes autoriserede dørmænd. Kravet om dørmænd vil navnlig være relevant i tilfælde, hvor der er tale om diskoteker, dansesteder m.v. Krav om, at der er en ansvarlig ansat over 25 år tilstede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Krav om, at der fjernes tomme flasker, glas, glasskår og affald fra restaurationslokalerne samt arealerne omkring restaurationen. Krav om, at restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse. Krav om, at der ikke foretages aggressiv markedsføring samt uforsvarlig eller agressiv udskænkning forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv eller andre Hvordan inddrages ansøgeren i forbindelse med bevillingsmyndighedens behandlingen af ansøgningen? Hvis den kommunale forvaltning i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurderer, at ansøgningen om alkoholbevilling bl.a. ikke kan gives eller ikke kan gives fuldt ud, vil den kommunale forvaltning anmode ansøgeren om en udtalelse om den påtænkte afgørelse (partshøring). Først når ansøgeren har haft lejlighed til at komme med sine bemærkninger, vil bevillingsmyndigheden træffe afgørelse i sagen.

10 2.7. Hvordan træffes den endelige afgørelse? Side 10 Den endelige afgørelse på ansøgningen om en alkoholbevilling træffes af bevillingsmyndigheden. Afgørelsen træffes i praksis ved, at den kommunale forvaltning sender ansøgningen til bevillingsmyndigheden med en indstilling om, hvorvidt og under hvilke betingelser alkoholbevillingen efter forvaltningens opfattelse bør gives. Bevillingsmyndigheden træffer herefter på et møde i enten bevillingsnævnet eller økonomiudvalget afgørelse om, hvorvidt og under hvilke vilkår alkoholbevillingen kan gives Kan jeg klage over afgørelsen? Hvis afgørelsen om en alkoholbevilling er truffet af et bevillingsnævn, kan ansøgeren klage over afgørelsen til den pågældende kommunalbestyrelse 5. En klage over bevillingsnævnets afgørelse har som hovedregel ikke opsættende virkning. Det betyder f.eks., at en ansøger om fornyelse af en alkoholbevilling ikke på grund af klagen vil kunne fortsætte med at servere alkohol. Er afgørelsen derimod truffet af kommunalbestyrelsen, kan afgørelsen ikke påklages til en højere forvaltningsmyndighed. 3. Hvordan får jeg tilladelse til udvidet åbningstid ( nattilladelse )? Restaurationer i det Syd- og Sønderjyske område, skal normalt være lukket i tidsrummet kl kl Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke give generel tilladelse til udvidet åbningstid ( nattilladelse ). I den forbindelse vil bevillingsmyndigheden lægge vægt på, om det ud fra miljø-, støj-, plan-, beredskabs-, samfunds-, ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens driftsform skønnes forsvarligt at give restaurationen en nattilladelse. Det beror således på en konkret vurdering, om en restauration kan få nattilladelse, og efter praksis er det navnlig restaurationerne med dans, musik og døgnservering af madvarer, der får nattilladelse. Nattilladelse til den enkelte restaurationsvirksomhed kan gives såvel generelt som til enkelte dage, f.eks. fredag og lørdag, eller til nogle nærmere angivne arrangementer. Ved særlige lejligheder såsom byfester, og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat, kan politiet tillade længere åbningstid. 5 Restaurationslovens 10

11 Side 11 Ansøgning om nattilladelse indgives typisk samtidig med indgivelse af ansøgningen om alkoholbevilling til Syd- og Sønderjyllands Politi. 4. Hvad sker der, hvis vilkårene for en alkoholbevilling overtrædes? Bevillingsmyndigheden kan efter indstilling fra politiet tilbagekalde en alkoholbevilling, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde 6. Efter praksis vil en tilbagekaldelse kræve, at restaurationen i en periode har været drevet uforsvarligt, og sædvanligvis vil politiet skulle have givet mindst én advarsel til bevillingshaveren, inden bevillingsmyndigheden vil træffe afgørelse om tilbagekaldelse. Syd- og Sønderjyllands Politi vil i højere grad end tidligere være opmærksom på muligheden for at indstille til bevillingsmyndigheden, at en alkoholbevilling tilbagekaldes. Bevillingsindehaveren kan kræve en afgørelse om tilbagekaldelse indbragt for domstolene. Overtrædelser af vilkårene for en alkoholbevilling vil også i visse tilfælde kunne danne baggrund for et afslag på en fornyelse af en alkoholbevilling. En alkoholbevilling vil også under visse betingelser kunne frakendes ved domstolene, men det vil typisk ske i forbindelse med en straffesag mod bevillingshaveren. 5. Kan jeg få en midlertidig tilladelse eller forhåndsgodkendelse, indtil den endelige alkoholbevilling foreligger? 5.1. Midlertidig tilladelse Når en ansøgning om alkoholbevilling er indgivet til bevillingsmyndigheden, kan politiet give en midlertidig tilladelse, typisk indtil den endelige alkoholbevilling foreligger 7. Efter praksis gives midlertidige tilladelser alene i forbindelse med en ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling eller i tilfælde af ejerskifte, hvor restaurationer således får mulighed for at fortsætte på uændrede vilkår, indtil den endelige bevilling foreligger. For at give en midlertidig tilladelse skal politiet skønne, at det er overvejende sandsynligt, at bevillingsmyndigheden senere vil give en endelig alkoholbevilling. Ansøgere skal imidlertid være opmærksomme på, at en midlertidig tilladelse ikke er en garanti for, at en endelige alkoholbevilling gives. Syd- og Sønderjyllands Politi fører en restriktiv praksis på området, og politikredsene er således tilbageholdende med at give midlertidige tilladelser. 6 Restaurationslovens 19, stk. 1, nr Restaurationslovens 17, stk. 2.

12 5.2. Forhåndsgodkendelse Side 12 Når en ansøgning om alkoholbevilling er indgivet til bevillingsmyndigheden, kan bevillingsmyndigheden give en forhåndsgodkendelse af et restaurationsprojekt. Forhåndsgodkendelser gives typisk i forbindelse med, at en ansøger ønsker at etablere et restaurationsprojekt og i den forbindelse ønsker oplysninger om sandsynligheden for, at en alkoholbevilling senere vil blive givet. Forhåndsgodkendelser forudsætter, at ansøgeren opfylder betingelserne for at få en alkoholbevilling. For at give en forhåndsgodkendelse skal bevillingsmyndigheden skønne, at det er overvejende sandsynligt, at bevillingsmyndigheden senere vil give en endelig alkoholbevilling. Ansøgningen om en forhåndsgodkendelse skal indgives til politiet. Ansøgere skal imidlertid være opmærksomme på, at en forhåndsgodkendelse ikke er en garanti for, at en endelige alkoholbevilling gives. Bevillingsmyndigheden fører en restriktiv praksis på området, og bevillingsmyndighederne er således tilbageholdende med at give forhåndsgodkendelser. 6. Skal en bestyrer af restaurationen godkendes? Den daglige drift af en restaurationsvirksomhed skal ledes af bevillingshaveren eller en bestyrer. Drives restaurationsvirksomheden fra flere forretningssteder, må som hovedregel kun et af forretningsstederne drives af ejeren, og resten af forretningsstederne skal drives af en bestyrer. Den eller de pågældende bestyrere skal godkendes af bevillingsmyndigheden, og for at blive godkendt skal bestyreren opfylde følgende betingelser: Være myndig. Være fyldt 25 år eller hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotelog restaurationsfaget 23 år. Ikke lade sig finansiere helt eller delvist, eller modtage gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i virksomheden af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde. Er bevillingshaveren et selskab, skal der til virksomheden tilknyttes en godkendt bestyrer. Ansøgning om bestyrergodkendelse indgives typisk samtidig med indgivelse af ansøgningen om alkoholbevilling til Syd- og Sønderjyllands Politi.

13 Side Må unge under 18 år være ansat i restaurationen? I restaurationsvirksomheder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Det gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn og børnebørn. 8. Hvordan får man tilladelse til udendørs servering? Kommunerne giver tilladelse til udendørs servering. Ansøgningen skal indgives til den kommune, hvor den udendørs servering skal finde sted. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor det udendørs serveringsareal er beliggende, og er der tale om et privatejet serveringsareal, skal ansøgningen endvidere vedlægges et samtykke fra ejeren. Bevillingsindehaveren skal samtidig indgive en særskilt ansøgning til den relevante Fødevareregion. Restaurationsplanens bilag 1 indeholder oplysning om særlige forhold bl.a. vedrørende udendørs servering i de enkelte kommuner. 9. Kan jeg få tilladelse til at servere alkohol fra en butik? Hvis du ønsker at servere alkohol til nydelse i eller omkring butikken, skal du have en alkoholbevilling. Det vil bl.a. gælde i tilfælde, hvor en butik i butikslokalet eller udenfor er indrettet med borde, stole, spisehylder, hvor alkoholholdige drikke købt i den pågældende butik kan nydes. Om betingelserne for at få en alkoholbevilling henvises der til afsnit Kan jeg få en lejlighedstilladelse til at servere alkohol? Man skal have en lejlighedstilladelse til enkeltstående arrangementer, der holdes ved særlige lejligheder, og hvor der foregår erhvervsmæssig udskænkning af alkohol. Det er politiet, der vurderer, om et sådant særligt arrangement er omfattet af restaurationsloven, og om der derfor skal foreligge en lejlighedstilladelse til arrangementet. Som eksempel på arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse, kan nævnes basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, foredrag, koncerter, fester, møder, markeder og byfester, hvor en større personkreds har adgang.

14 Side 14 Er der ikke tale om et enkeltstående arrangement, men derimod en begivenhed, der finder sted flere gange, skal der i stedet søges om en alkoholbevilling. For at få en lejlighedstilladelse til arrangementer med udskænkning af stærke drikke (alkoholprocent på 2,8 eller derover), skal ansøgeren være fyldt 25 år. Ved vurderingen af, om en lejlighedstilladelse kan gives, kan følgende hensyn være til hinder for, at en lejlighedstilladelse gives: Er der tale om en egentlig restaurationsvirksomhed, der i stedet bør søge om alkoholbevilling. Skal arrangementet finde sted i et restaurationslokale, hvortil der allerede er alkoholbevilling. Taler ordensmæssige hensyn imod at give en lejlighedstilladelse. Er udskænkningen i sig selv en ikke-uvæsentlig økonomisk støtte til et arrangement. Arrangementets tilknytning til lokalområdet. Politiet kan fastsætte vilkår for arrangementets gennemførelse, og der kan efter en konkret vurdering være tale om at stille enkelte eller flere af følgende vilkår: Krav om, at der foretages en tydelig mærkning af gæster over og under 18 år. Krav om, at der ved arrangementer, hvor der også deltager unge under 18 år, kun serveres drikke med en alkoholvolumenprocent under 16,5 (øl og vin mv.) for deltagerne over 18 år. Krav om, at synligt berusede ikke lukkes ind. Krav om, at området udenfor lokaliteterne for arrangementet er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker og glas. Krav om, at der udarbejdes en skriftlig alkohol- og stofpolitik, som hele personalet under arrangementet har kendskab til. Krav om, at der ikke foretages aggressiv markedsføring samt uforsvarlig eller hård udskænkning forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv eller andre. Krav om, at der betales fuld entre, hver gang gæsterne ankommer til arrangementet, selvom der tidligere på aftenen måtte være betalt entre, og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet.

15 Krav om, at de ansvarlige for arrangementet under hele arrangementet er til stede, er ædru og tydeligt afmærket som ansvarlige for arrangementet. Side 15 Krav om, at der i hele åbningstiden anvendes autoriserede dørmænd. Ved politiets afgørelse af, om en ansøgning om lejlighedstilladelse kan imødekommes, og hvilke vilkår der skal fastsættes, indgår hensynet til lokale traditioner og forhold med betydelig vægt Lejlighedsarrangementer for og med unge Langt de fleste større arrangementer, hvor der serveres alkohol, vil være omfattet af restaurationsloven, hvorfor der kræves en lejlighedstilladelse, og hvorfor der vil være et forbud mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år. Det gælder også i tilfælde, hvor formålet med arrangementet er at samle penge ind til godgørende formål, herunder f.eks. kultur, sport og foreningsliv. Typiske eksempler herpå er halballer, fester i forsamlingshuse, fester på uddannelsesinstitutioner, foreningsfester, sportsfester, events m.v. Holder uddannelsesinstitutioner større arrangementer, herunder f.eks. afslutningsfester, hvor der serveres alkohol for de studerende, kræves der en lejlighedstilladelse, og er der ikke tale om et enkeltstående arrangement, men derimod et arrangement, der gentages flere gange uden særlig anledning, kræves der en alkoholbevilling. Sådanne arrangementer er derfor omfattet af restaurationslovens regler, og der må derfor ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Er det derimod stort set kun udelukkende studerende fra den pågældende uddannelsesinstitution, der deltager i arrangementet, kan arrangementet anses for at være et lukket arrangement, og der vil derfor være mulighed for udskænkning af alkohol til unge under 18 år. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om et arrangement kan anses for at være lukket.

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

vejledning om alkoholbevillinger

vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Århus Kommune vejledning om alkoholbevillinger 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - INDLEDNING... 7 Afsnit 2 - MYNDIGHEDERNE... 8 Afsnit 3 - REGELGRUNDLAGET... 10 3.1. Næringsbrev...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i følgende kommune: Forbeholdt politiet Modtaget dato Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering Journalnr.

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10, stk. 1, ændres»kan«til:»skal«, og»politidirektøren«ændres til:»politiet«.

Forslag. til. 1. I 10, stk. 1, ændres»kan«til:»skal«, og»politidirektøren«ændres til:»politiet«. Forslag til Lov om ændring af Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere og bestyrere m.v.) 1 I lov

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere