Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds"

Transkript

1 Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD Tendenser i tiden Indledning Hvordan behandles en ansøgning om alkoholbevilling m.v.? Hvem skal ansøgningen sendes til? Hvilke oplysninger skal vedlægges ansøgningen? Hvordan får jeg et næringsbrev? Proceduren og hvad lægger bevillingsmyndigheden vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgningen? Hvilke vilkår kan bevillingsmyndighederne stille i forbindelse med en alkoholbevilling? Hvordan inddrages ansøgeren i forbindelse med bevillingsmyndighedens behandling af ansøgningen? Hvordan træffes den endelige afgørelse? Kan jeg klage over afgørelsen? Hvordan får jeg tilladelse til udvidet åbningstid ( nattilladelse )? Hvad sker der hvis vilkårene for en alkoholbevilling overtrædes? Kan jeg få en midlertidig tilladelse eller forhåndsgodkendelse indtil den endelige alkoholbevilling foreligger? Midlertidig tilladelse Forhåndsgodkendelse Skal en bestyrer af restaurationen godkendes? Må unge under 18 år være ansat i restaurationen? Hvordan får man tilladelse til udendørs servering? Kan jeg få tilladelse til at servere alkohol fra en butik? Kan jeg få en lejlighedstilladelse til at servere alkohol? Lejlighedsarrangementer for og med unge... 15

3 1. Forord Restaurationsplanen angiver fælles rammer for et trygt og ansvarligt restaurations- og festmiljø i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, hvor der samtidig er rum for konkurrencedygtige restaurationsvirksomheder og festarrangementer, der passer til borgernes efterspørgsel. Restaurationsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Restauranter og Caféer, de syd- og sønderjyske kommuner, HORESTA, og Syd- og Sønderjyllands Politi og er tilgængelig på de pågældende organisationers og myndigheders hjemmesider. Det er afgørende, at så mange som muligt med forbindelse til restaurations- og festmiljøet får kendskab til restaurationsplanen. Restaurationsplanen er tænkt som en praktisk anvendelig plan, hvor aktørerne på området kan hente relevante informationer om bl.a. ansøgning om alkoholbevilling, og om de vilkår der kan følge med bevillingen, bestyrergodkendelse, tilladelse til udendørs servering mv. Restaurationsplanen bygger på restaurationslovens bestemmelser, administrativ praksis, erfaring og viden på området Tendenser i tiden Netop i disse år er der særligt fokus på danskernes alkoholforbrug. Baggrunden er bl.a., at resultatet af en række undersøgelser viser, at danskerne har en såkaldt våd alkoholkultur, hvormed menes, at danskerne drikker alkohol meget og ofte. Samtidig viser resultatet af andre undersøgelser, at unge danskere sammenlignet med andre europæiske lande har en tidlig alkoholdebut, og at en tidlig alkoholdebut kan medføre en forøget risiko for alkoholrelaterede skader samt risiko for et større alkoholforbrug senere i livet. Sundhedsstyrelsen har bl.a. på den baggrund anbefalet, at unge under 16 år ikke drikker alkohol. Kredsrådet har i det lys iværksat projekterne I byen helt sikkert og Unges Festmiljø, hvor der fokuseres på ansvarlig udskænkning i restaurationsmiljøet, ligesom der fokuseres på at sikre unge danskere en senere alkoholdebut. I forbindelse med udarbejdelsen af restaurationsplanen er der trukket på erfaringerne fra arbejdet med disse projekter Indledning Målgruppen for restaurationsplanen er de, der ønsker at drive en restaurationsvirksomhed eller arrangere et større festarrangement. Sundhedsstyrelsen anbefaler således, at der udarbejdes restaurationsplaner med oplysninger om, hvor restauratører og festarrangører kan finde informationer om, hvad der skal til for at få en alkoholbevilling eller holde et større festarrangement 1. Side 3 1 Sundhedsstyrelsen 2009: Ansvarlig udskænkning, Center for Forebyggelse, 1. udgave. Link her.

4 Side 4 Hvis man ønsker at drive en restauration og i den forbindelse servere alkohol, kræver det en alkoholbevilling. Ønsker man at holde et større enkeltstående festarrangement, hvor der foregår erhvervsmæssig udskænkning af alkohol, kan arrangementet kræve en lejlighedstilladelse. Begge dele fremgår af lovgivningen på området 2. Se hertil Restaurationsplanen beskriver bl.a., hvordan og under hvilke betingelser man som restauratør eller festarrangør kan få henholdsvis en alkoholbevilling og en lejlighedstilladelse, og restaurationsplanen beskriver dermed de overordnede rammer, som restaurations- og festmiljøet reguleres inden for. Denne restaurationsplan indeholder således bl.a. praktiske oplysninger om, hvem en ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til, ligesom restaurationsplanen indeholder oplysninger om, hvilke oplysninger der skal indsendes sammen med bevillingsansøgningen. Restaurationsplanen indeholder endvidere oplysninger om, hvad bevillingsmyndighederne nærmere lægger vægt på ved deres behandling af en ansøgning om alkoholbevilling, ligesom restaurationsplanen indeholder nærmere oplysninger om de vilkår, som bevillingsmyndighederne efter en konkret vurdering typisk knytter til en alkoholbevilling. Herudover indeholder restaurationsplanen oplysninger om muligheden for at fratage eller tilbagekalde en alkoholbevilling i tilfælde af bl.a. grove overtrædelser af de vilkår, der er knyttet til alkoholbevillingen. Samtidig indeholder restaurationsplanen oplysninger om behandlingen af de tilladelser, der kan være knyttet til en ansøgning om alkoholbevilling. Det drejer sig bl.a. om midlertidige alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og tilladelse til udvidet åbningstid. Herudover indeholder restaurationsplanen oplysninger om betingelserne for at få en lejlighedstilladelse, ligesom restaurationsplanen indeholder oplysninger om de vilkår, som Syd- og Sønderjyllands Politi efter en konkret vurdering knytter til lejlighedstilladelsen. I bilag 1 til denne plan er oplysninger om forhold i den enkelte kommune, som har betydning for bevillingsmyndighedens behandling af ansøgninger om alkoholbevillinger. Denne restaurationsplan er vedtaget på kredsrådsmøde den 14. marts 2011 og træder i kraft den 1. april Restaurationsloven (lovbekendtgørelse af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.). Link her.

5 2. Hvordan behandles en ansøgning om alkoholbevilling m.v.? Side Hvem skal ansøgningen sendes til? Ansøgningsskema kan hentes på følgende link: En ansøgning om alkoholbevilling skal sendes til Syd- og Sønderjyllands Politi. For at undgå vanskeligheder med åbning af restauration uden alkoholbevilling - bør ansøgningen som hovedregel fremsendes i god tid og mindst to måneder før den planlagte åbning af restaurationen. Er den relevante restauration beliggende i Sønderborg, Aabenraa, Tønder eller Haderslev Kommune skal ansøgningen sendes til følgende adresse: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevillinger og Tilladelser Ringridervej Sønderborg Er den relevante restauration beliggende i Vejen, Esbjerg, Fanø eller Varde Kommune, skal ansøgningen sendes til følgende adresse: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevillinger og Tilladelser Frodesgade 70, 1. sal 6700 Esbjerg Hvilke oplysninger skal vedlægges ansøgningen? Hvilke oplysninger, der skal vedlægges den enkelte ansøgning, er afhængig af, om der er tale om en af følgende ansøgninger: Ansøgning om en ny alkoholbevilling Ansøgning om fornyelse af en eksisterende alkoholbevilling Om der er tale om en personligt ejet restauration og en restauration ejet i interessentskab Om der er tale om en restauration ejet i andre selskabsformer (f.eks. anparts-, aktieselskab eller kommanditselskab). På ovennævnte link findes lister med de oplysninger, der i de enkelte tilfælde skal vedlægges ansøgningen, herunder blanket med konceptbeskrivelse af restaurationen. Det er meget vigtigt, at alle de oplistede oplysninger medsendes ansøgningen.

6 Side 6 De oplistede oplysninger er nødvendige for, at bevillingsmyndigheden kan behandle ansøgningen om alkoholbevilling. Hvis en eller flere af oplysningerne mangler, kan ansøgeren ikke forvente, at bevillingsmyndigheden vil kunne behandle ansøgningen. Syd- og Sønderjyllands Politi vil kunne give vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaerne, ligesom politikredsen vil kunne vejlede om de oplysninger, der skal vedlægges ansøgningen Hvordan får jeg et næringsbrev? Næringsbrev fås ved at blive optaget i næringsbasen. For at blive optaget i næringsbasen, skal man have bestået en næringsprøve. Personer med visse erhvervsuddannelser, såsom tjenere, kokke m.fl., er fritaget for næringsprøven. Se nærmere om næringsprøven og næringsbasen på: Proceduren og hvad lægger bevillingsmyndigheden vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgningen? Når Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget ansøgningen med bilag, bliver det vurderet om visse grundlæggende krav er opfyldt såsom alder, at der foreligger næringsbrev, at der ikke er betydelig forfalden gæld til det offentlige mv. Politiet vil desuden vurdere, om der er såkaldte vandelsmæssige, politi- eller ordensmæssige forhold mv., der efter politikredsens opfattelse er til hinder for at give en alkoholbevilling. Sagen vil herefter blive sendt videre med en indstilling til det kommunale bevillingsnævn eller økonomiudvalg, der er bevillingsmyndighed 3. Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Da der indgår et betydeligt element af skøn i denne del af afgørelsen, er det ikke muligt at angive, hvilke hensyn der i de enkelte tilfælde vil blive lagt vægt på, herunder hvordan de enkelte hensyn vil blive vægtet i forhold til hinanden. Bevillingsmyndigheden vil dog i forbindelse med afgørelsen navnlig lægge vægt på følgende: Om der af bevillingsansøgeren, medlemmer af direktionen eller andre er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. 3 I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er det kun Aabenraa Kommune, hvor bevillingsmyndigheden er Økonomiudvalget.

7 Side 7 I denne vurdering indgår bl.a. oplysninger fra politiet om, hvorvidt ansøgeren tidligere har begået strafbare forhold, herunder lovovertrædelsernes karakter, antallet af lovovertrædelser samt tidspunktet for lovovertrædelserne. Bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde. I denne vurdering indgår bl.a. oplysninger om bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om ansøgeren er faguddannet inden for hotel- og restaurationsområdet, eller om ansøgeren har andre relevante kompetencer. Det bemærkes i den forbindelse, at bevillingsmyndigheden generelt ikke stiller krav om, at ansøgeren skal have bestemte faglige kompetencer. Bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det må anses for godtgjort, at restaurationsvirksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. I denne vurdering indgår bl.a. en vurdering af, hvorvidt der efter en gennemgang af finansieringsplanen, driftsbudgettet og likviditetsbudgettet for ansøgeren er tilstrækkelig kapital, herunder driftskapital og egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på betryggende måde. Størrelse, indretning og karakter i øvrigt af restaurationsvirksomheden. I den forbindelse sikres det bl.a., at ansøgerens lokaler er godkendt af fødevare-, bygning- og brandmyndighederne. Restaurationsvirksomhedens beliggenhed og byplanmæssige betragtninger, herunder om restaurationsvirksomheden er beliggende i boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. Om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling kan befrygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædruelighedseller ordensmæssige problemer. I denne vurdering indgår hensynet til at undgå uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige problemer som følge af for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling. Antallet af restaurationer i forhold til indbyggertal, turistmængde, borgernes demografiske sammensætning og eventuelle miljømæssige problemer ved eventuelle flere alkoholbevillinger indgår også i vurderingen. Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives.

8 I denne vurdering indgår der bl.a. oplysninger fra politiet om, hvorvidt en alkoholbevilling til Side 8 en restaurationsvirksomhed må forventes at kunne medføre konkrete ædruelighedsmæssige og politimæssige vanskeligheder. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger om, at der under en tidligere indehaver har været ordensmæssige problemer i forbindelse med restaurationsvirksomheden. Bevillingsmyndigheden kan ved behandlingen af sagen også fokuserer på mere generelle emner såsom erhvervs-, ungdoms- og sundhedspolitik samt eventuelle forhold om socialt bedrageri Hvilke vilkår kan bevillingsmyndighederne stille i forbindelse med en alkoholbevilling? Når bevillingsmyndighederne har vurderet, at bl.a. de aldersmæssige og økonomiske betingelser for at få en alkoholbevilling er opfyldt, og at der ikke er samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige eller ordensmæssige hensyn til hinder for alkoholbevillingen, vil bevillingsmyndigheden normalt knytte nogle vilkår til alkoholbevillingen. Disse vilkår skal overholdes og gælder samtidig med de almindelige krav i restaurationsloven, såsom forbud mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år og udskænkning af alkohol til personer, der er til fare for sig selv eller til fare eller ulempe for andre. Hvilke vilkår bevillingsmyndigheden vil knytte til den enkelte alkoholbevillinger beror på en konkret vurdering i den enkelte sag, men det kan f.eks. dreje sig om enkelte eller flere af følgende vilkår: Begrænsning af bevillingens varighed f.eks. kan mindre gode økonomiske forhold føre til en tidsbegrænsning på 1 år, manglende forretningsmæssige kvalifikationer til tidsbegrænsning på 1 år og nyetablerede bevillingshavere og/eller forretningssteder til en tidsbegrænsning på 2 år. Fastsættelse af anden lukketid end den, der ellers ville være gældende, herunder også forskellig åbningstid afhængig af ugedag. Alle kommuner i Syd- og Sønderjyllands Politis områder har vedtaget, at den normale lukketid er kl Begrænsning af restaurationens sortiment f.eks. alene tilladelse til udskænkning af øl og bordvin og ready to drink-genstande med en lavere alkoholprocent. Krav om højeste antal gæster svarende til antallet af siddepladser. Begrænsning af bevillingen til kun at angå indvendigt serveringsområde. Krav om, at bestemte personer, hvis tilstedeværelse er af afgørende betydning for bevillingsmyndigheden, forbliver i selskabets direktion. 4 Værd at vide om alkoholbevillinger og næringsbreve, s. 69 ff. Gry Asnæs og Annette Vangstrup

9 Side 9 Krav om tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet. Krav om, at restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde. Krav om at alle ansatte godkendes af politiet (grønt legitimationskort) Krav om, at der foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende gratis udleveres uredigeret til politiet. Krav om, at der fastsættes en aldersgrænse på f.eks. 16 år for gæster i restaurationen. Krav om, at der fra et bestemt tidspunkt og indtil restaurationen lukker anvendes autoriserede dørmænd. Kravet om dørmænd vil navnlig være relevant i tilfælde, hvor der er tale om diskoteker, dansesteder m.v. Krav om, at der er en ansvarlig ansat over 25 år tilstede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Krav om, at der fjernes tomme flasker, glas, glasskår og affald fra restaurationslokalerne samt arealerne omkring restaurationen. Krav om, at restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse. Krav om, at der ikke foretages aggressiv markedsføring samt uforsvarlig eller agressiv udskænkning forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv eller andre Hvordan inddrages ansøgeren i forbindelse med bevillingsmyndighedens behandlingen af ansøgningen? Hvis den kommunale forvaltning i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurderer, at ansøgningen om alkoholbevilling bl.a. ikke kan gives eller ikke kan gives fuldt ud, vil den kommunale forvaltning anmode ansøgeren om en udtalelse om den påtænkte afgørelse (partshøring). Først når ansøgeren har haft lejlighed til at komme med sine bemærkninger, vil bevillingsmyndigheden træffe afgørelse i sagen.

10 2.7. Hvordan træffes den endelige afgørelse? Side 10 Den endelige afgørelse på ansøgningen om en alkoholbevilling træffes af bevillingsmyndigheden. Afgørelsen træffes i praksis ved, at den kommunale forvaltning sender ansøgningen til bevillingsmyndigheden med en indstilling om, hvorvidt og under hvilke betingelser alkoholbevillingen efter forvaltningens opfattelse bør gives. Bevillingsmyndigheden træffer herefter på et møde i enten bevillingsnævnet eller økonomiudvalget afgørelse om, hvorvidt og under hvilke vilkår alkoholbevillingen kan gives Kan jeg klage over afgørelsen? Hvis afgørelsen om en alkoholbevilling er truffet af et bevillingsnævn, kan ansøgeren klage over afgørelsen til den pågældende kommunalbestyrelse 5. En klage over bevillingsnævnets afgørelse har som hovedregel ikke opsættende virkning. Det betyder f.eks., at en ansøger om fornyelse af en alkoholbevilling ikke på grund af klagen vil kunne fortsætte med at servere alkohol. Er afgørelsen derimod truffet af kommunalbestyrelsen, kan afgørelsen ikke påklages til en højere forvaltningsmyndighed. 3. Hvordan får jeg tilladelse til udvidet åbningstid ( nattilladelse )? Restaurationer i det Syd- og Sønderjyske område, skal normalt være lukket i tidsrummet kl kl Bevillingsmyndigheden kan med politiets samtykke give generel tilladelse til udvidet åbningstid ( nattilladelse ). I den forbindelse vil bevillingsmyndigheden lægge vægt på, om det ud fra miljø-, støj-, plan-, beredskabs-, samfunds-, ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens driftsform skønnes forsvarligt at give restaurationen en nattilladelse. Det beror således på en konkret vurdering, om en restauration kan få nattilladelse, og efter praksis er det navnlig restaurationerne med dans, musik og døgnservering af madvarer, der får nattilladelse. Nattilladelse til den enkelte restaurationsvirksomhed kan gives såvel generelt som til enkelte dage, f.eks. fredag og lørdag, eller til nogle nærmere angivne arrangementer. Ved særlige lejligheder såsom byfester, og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat, kan politiet tillade længere åbningstid. 5 Restaurationslovens 10

11 Side 11 Ansøgning om nattilladelse indgives typisk samtidig med indgivelse af ansøgningen om alkoholbevilling til Syd- og Sønderjyllands Politi. 4. Hvad sker der, hvis vilkårene for en alkoholbevilling overtrædes? Bevillingsmyndigheden kan efter indstilling fra politiet tilbagekalde en alkoholbevilling, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde 6. Efter praksis vil en tilbagekaldelse kræve, at restaurationen i en periode har været drevet uforsvarligt, og sædvanligvis vil politiet skulle have givet mindst én advarsel til bevillingshaveren, inden bevillingsmyndigheden vil træffe afgørelse om tilbagekaldelse. Syd- og Sønderjyllands Politi vil i højere grad end tidligere være opmærksom på muligheden for at indstille til bevillingsmyndigheden, at en alkoholbevilling tilbagekaldes. Bevillingsindehaveren kan kræve en afgørelse om tilbagekaldelse indbragt for domstolene. Overtrædelser af vilkårene for en alkoholbevilling vil også i visse tilfælde kunne danne baggrund for et afslag på en fornyelse af en alkoholbevilling. En alkoholbevilling vil også under visse betingelser kunne frakendes ved domstolene, men det vil typisk ske i forbindelse med en straffesag mod bevillingshaveren. 5. Kan jeg få en midlertidig tilladelse eller forhåndsgodkendelse, indtil den endelige alkoholbevilling foreligger? 5.1. Midlertidig tilladelse Når en ansøgning om alkoholbevilling er indgivet til bevillingsmyndigheden, kan politiet give en midlertidig tilladelse, typisk indtil den endelige alkoholbevilling foreligger 7. Efter praksis gives midlertidige tilladelser alene i forbindelse med en ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling eller i tilfælde af ejerskifte, hvor restaurationer således får mulighed for at fortsætte på uændrede vilkår, indtil den endelige bevilling foreligger. For at give en midlertidig tilladelse skal politiet skønne, at det er overvejende sandsynligt, at bevillingsmyndigheden senere vil give en endelig alkoholbevilling. Ansøgere skal imidlertid være opmærksomme på, at en midlertidig tilladelse ikke er en garanti for, at en endelige alkoholbevilling gives. Syd- og Sønderjyllands Politi fører en restriktiv praksis på området, og politikredsene er således tilbageholdende med at give midlertidige tilladelser. 6 Restaurationslovens 19, stk. 1, nr Restaurationslovens 17, stk. 2.

12 5.2. Forhåndsgodkendelse Side 12 Når en ansøgning om alkoholbevilling er indgivet til bevillingsmyndigheden, kan bevillingsmyndigheden give en forhåndsgodkendelse af et restaurationsprojekt. Forhåndsgodkendelser gives typisk i forbindelse med, at en ansøger ønsker at etablere et restaurationsprojekt og i den forbindelse ønsker oplysninger om sandsynligheden for, at en alkoholbevilling senere vil blive givet. Forhåndsgodkendelser forudsætter, at ansøgeren opfylder betingelserne for at få en alkoholbevilling. For at give en forhåndsgodkendelse skal bevillingsmyndigheden skønne, at det er overvejende sandsynligt, at bevillingsmyndigheden senere vil give en endelig alkoholbevilling. Ansøgningen om en forhåndsgodkendelse skal indgives til politiet. Ansøgere skal imidlertid være opmærksomme på, at en forhåndsgodkendelse ikke er en garanti for, at en endelige alkoholbevilling gives. Bevillingsmyndigheden fører en restriktiv praksis på området, og bevillingsmyndighederne er således tilbageholdende med at give forhåndsgodkendelser. 6. Skal en bestyrer af restaurationen godkendes? Den daglige drift af en restaurationsvirksomhed skal ledes af bevillingshaveren eller en bestyrer. Drives restaurationsvirksomheden fra flere forretningssteder, må som hovedregel kun et af forretningsstederne drives af ejeren, og resten af forretningsstederne skal drives af en bestyrer. Den eller de pågældende bestyrere skal godkendes af bevillingsmyndigheden, og for at blive godkendt skal bestyreren opfylde følgende betingelser: Være myndig. Være fyldt 25 år eller hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotelog restaurationsfaget 23 år. Ikke lade sig finansiere helt eller delvist, eller modtage gaver af ikke ubetydelig værdi bestemt til anvendelse i virksomheden af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil lede virksomheden på forsvarlig måde. Er bevillingshaveren et selskab, skal der til virksomheden tilknyttes en godkendt bestyrer. Ansøgning om bestyrergodkendelse indgives typisk samtidig med indgivelse af ansøgningen om alkoholbevilling til Syd- og Sønderjyllands Politi.

13 Side Må unge under 18 år være ansat i restaurationen? I restaurationsvirksomheder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden. Det gælder dog ikke personer, der er under uddannelse i tjenerfaget eller er uddannet i dette fag, eller værtens børn og børnebørn. 8. Hvordan får man tilladelse til udendørs servering? Kommunerne giver tilladelse til udendørs servering. Ansøgningen skal indgives til den kommune, hvor den udendørs servering skal finde sted. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor det udendørs serveringsareal er beliggende, og er der tale om et privatejet serveringsareal, skal ansøgningen endvidere vedlægges et samtykke fra ejeren. Bevillingsindehaveren skal samtidig indgive en særskilt ansøgning til den relevante Fødevareregion. Restaurationsplanens bilag 1 indeholder oplysning om særlige forhold bl.a. vedrørende udendørs servering i de enkelte kommuner. 9. Kan jeg få tilladelse til at servere alkohol fra en butik? Hvis du ønsker at servere alkohol til nydelse i eller omkring butikken, skal du have en alkoholbevilling. Det vil bl.a. gælde i tilfælde, hvor en butik i butikslokalet eller udenfor er indrettet med borde, stole, spisehylder, hvor alkoholholdige drikke købt i den pågældende butik kan nydes. Om betingelserne for at få en alkoholbevilling henvises der til afsnit Kan jeg få en lejlighedstilladelse til at servere alkohol? Man skal have en lejlighedstilladelse til enkeltstående arrangementer, der holdes ved særlige lejligheder, og hvor der foregår erhvervsmæssig udskænkning af alkohol. Det er politiet, der vurderer, om et sådant særligt arrangement er omfattet af restaurationsloven, og om der derfor skal foreligge en lejlighedstilladelse til arrangementet. Som eksempel på arrangementer, der kræver en lejlighedstilladelse, kan nævnes basarer, generalforsamlinger, teaterforestillinger, foredrag, koncerter, fester, møder, markeder og byfester, hvor en større personkreds har adgang.

14 Side 14 Er der ikke tale om et enkeltstående arrangement, men derimod en begivenhed, der finder sted flere gange, skal der i stedet søges om en alkoholbevilling. For at få en lejlighedstilladelse til arrangementer med udskænkning af stærke drikke (alkoholprocent på 2,8 eller derover), skal ansøgeren være fyldt 25 år. Ved vurderingen af, om en lejlighedstilladelse kan gives, kan følgende hensyn være til hinder for, at en lejlighedstilladelse gives: Er der tale om en egentlig restaurationsvirksomhed, der i stedet bør søge om alkoholbevilling. Skal arrangementet finde sted i et restaurationslokale, hvortil der allerede er alkoholbevilling. Taler ordensmæssige hensyn imod at give en lejlighedstilladelse. Er udskænkningen i sig selv en ikke-uvæsentlig økonomisk støtte til et arrangement. Arrangementets tilknytning til lokalområdet. Politiet kan fastsætte vilkår for arrangementets gennemførelse, og der kan efter en konkret vurdering være tale om at stille enkelte eller flere af følgende vilkår: Krav om, at der foretages en tydelig mærkning af gæster over og under 18 år. Krav om, at der ved arrangementer, hvor der også deltager unge under 18 år, kun serveres drikke med en alkoholvolumenprocent under 16,5 (øl og vin mv.) for deltagerne over 18 år. Krav om, at synligt berusede ikke lukkes ind. Krav om, at området udenfor lokaliteterne for arrangementet er tilstrækkeligt oplyst og holdes ryddeligt for flasker og glas. Krav om, at der udarbejdes en skriftlig alkohol- og stofpolitik, som hele personalet under arrangementet har kendskab til. Krav om, at der ikke foretages aggressiv markedsføring samt uforsvarlig eller hård udskænkning forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv eller andre. Krav om, at der betales fuld entre, hver gang gæsterne ankommer til arrangementet, selvom der tidligere på aftenen måtte være betalt entre, og gæsten efterfølgende har forladt arrangementet.

15 Krav om, at de ansvarlige for arrangementet under hele arrangementet er til stede, er ædru og tydeligt afmærket som ansvarlige for arrangementet. Side 15 Krav om, at der i hele åbningstiden anvendes autoriserede dørmænd. Ved politiets afgørelse af, om en ansøgning om lejlighedstilladelse kan imødekommes, og hvilke vilkår der skal fastsættes, indgår hensynet til lokale traditioner og forhold med betydelig vægt Lejlighedsarrangementer for og med unge Langt de fleste større arrangementer, hvor der serveres alkohol, vil være omfattet af restaurationsloven, hvorfor der kræves en lejlighedstilladelse, og hvorfor der vil være et forbud mod udskænkning af alkohol til unge under 18 år. Det gælder også i tilfælde, hvor formålet med arrangementet er at samle penge ind til godgørende formål, herunder f.eks. kultur, sport og foreningsliv. Typiske eksempler herpå er halballer, fester i forsamlingshuse, fester på uddannelsesinstitutioner, foreningsfester, sportsfester, events m.v. Holder uddannelsesinstitutioner større arrangementer, herunder f.eks. afslutningsfester, hvor der serveres alkohol for de studerende, kræves der en lejlighedstilladelse, og er der ikke tale om et enkeltstående arrangement, men derimod et arrangement, der gentages flere gange uden særlig anledning, kræves der en alkoholbevilling. Sådanne arrangementer er derfor omfattet af restaurationslovens regler, og der må derfor ikke serveres alkohol til unge under 18 år. Er det derimod stort set kun udelukkende studerende fra den pågældende uddannelsesinstitution, der deltager i arrangementet, kan arrangementet anses for at være et lukket arrangement, og der vil derfor være mulighed for udskænkning af alkohol til unge under 18 år. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om et arrangement kan anses for at være lukket.

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik

INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING. 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik INSPIRATIONSHÆFTE ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Inspirationshæfte Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav til billedlegitimation og til skiltning herom samt forbud

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Salg af varer uden for fast forretningssted

Salg af varer uden for fast forretningssted Salg af varer uden for fast forretningssted (Salg af varer fra mobile udsalgssteder, lagersalg, home-parties, markeder, udstillinger, messer og torvehandel) Baggrund Reglerne om, hvor og hvordan der må

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Stillede spørgsmål og afgivne svar samt øvrig information fra Politiet

Stillede spørgsmål og afgivne svar samt øvrig information fra Politiet Stillede spørgsmål og afgivne svar samt øvrig information fra Politiet Vedr. konkurrenceudsættelse af sundhedsfaglig bistand til Syd- og Sønderjyllands Politi. I forbindelse med Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing, Haderslev Kommune Kommunaldirektør

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere