Business plan: Nodeleg.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business plan: Nodeleg.dk"

Transkript

1 Maj 08 Businessplan:Nodeleg.dk Af:CharlotteLærkeWeitze&JensPeterHansen

2 2 [NODELEG.DK] Resume:Nodeleg.dkerenweb applikation,sompåeneffektivmådelærerbrugeren noderogandremusikteoretiskefacts. Vedatbrugeproduktetifolkeskolen,vilelevernepåennem,hurtigogeffektivmåde tilegnesigmusikteoretiskefærdigheder,dersvarertilkravderstillesfra Undervisningsministriet.Lærernevilfåetvelfungerendestykkeværktøj,derkananvendes somsupplementimusikundervisningen. Nodeleg.dkkanogsåanvendestilselvstudium. FirmaetejesafCharlotteLærkeWeitzeogJensPeterHansen,dererhhv.pianistoggrafisk designer. Viforventeratkunnehaveproduktetfærdigtom1år,såfremtviopnårøkonomiskstøtte, dergørdetmuligt,atviarbejderpåfuldtid. Viskalansætteenflashprogrammørforatfuldendeteamet,ogienoptimaludgaveaf produktetvilledetværeenfordelatansætteenanimatorogenpersonmedansvarforsalg ogøkonomi. Potentialetforprodukteter,atderikkeeksistereretlignendeproduktpådetdanske marked,ogdererca eleverifolkeskolens,derharmusikundervisning,somfinder stedi1. 6.klasse. Hvis10%afelevernevilbrugenodeleg.dkindenfordeførste2årogmedenlicenspå200 kr.årligtpr.abonnementvilleindtægtenvære mio./årefter3år,hvisantalletaf brugerefordobledesårforår.detervoresplanatlancerenodeleg.dkiflerelande,nårdet førstharvundetindpasidanmark. Derermangeudviklingsmulighederforproduktet,ognåreleverneførstharfåetkendskab tildet,ogharlærtatbevægesigidetteunivers,vildenemtkunnefølgemedinye produkter,derogsåvilbliveudvikletietsamspilmedbrugerneudfraderesbehov.

3 [NODELEG.DK] 3?!??!!?! Forestildigenlilleklaverelev,dererbegyndtatgåtilklaver. Hanglædersigtilatfåspilletenmasse,mendererligedetmednoderne,deterlidtsvært. Ogformangebliverdetvedmedatværelidtsvært,ogendernoglegangemednæstenat væreenforhindringforatfåspilletmusikitimen. Hvadnuhvismankunnelærenoderpåenhurtig,nemogeffektivmåde? DetkanNodeleg.dk!.Programmethjælperbrugerentilatoptrænedebasalemusikalske byggesten.deforskelligebegreberintroduceresgradvistogmankanøvehver bane så mangegange,sommanharbehovfor.manvilfåpositivogletforståeligfeedbackogbliver guidetigennemopgaverneindtilmanmestrermusikteorien.desudenkanmanlæreandre formerformusikteoriogmusikhistorie Pådentraditionellemåde. PåNodeleg.dkmåden.

4 4 [NODELEG.DK] Indledning:Detervigtigtatudviklesinkreativitetforatbliveetheltmenneske. Musikerenmegetgivendemådeatanvendeogudviklesinkreativitetpå. Nårmanvillæreatspillemusikerdetenstorfordelatkunnelæsenoder. MedNodeleg.dkvilviskabeenweb applikation,hvorbørnogungepåennemogsjov mådekanlærenoder,musikteoriogmusikhistorie. Idagharvinemadgangtilcomputerenoginternettet. Nodeleg.dkeretnytænkendeogeffektivtundervisningsværktøj,somentenkananvendes tilselvstudieellersomsupplementtildentraditionellemusikundervisning. Ide Baggrund Målgruppe:Somklaverlærerigennem10årerdetminerfaringatdet ertidskrævendeognogengangevanskeligtatlærebørnnoderogandremusikteoretiske begreber.jegharoplevet,atdergårmeget spildtid medigenogigenatskullerepetere noderneforeleverne.athavesværtvedatlæsenodererenunødvendigforhindring,der hæmmermangebørn,dergernevillæreatspilleogsynge. Sommusiklærerharjegselvsavnetsådanetnodelæreprogramtilatsuppleremin undervisningmed.detsammeergældendeforandreinstrumental,sang ogmusiklærere. INodeleg.dkkaneleverneselvlærenoderogandenmusikteoripåenhurtig,nemog effektivmåde,somdekanvendetilbagetil,hvisdetpåettidspunkterpåvejudaf hukommelsenigen.ogdetkanforegåidettempoogpådettidspunkt,somhverenkelt elevønsker computerenerlæreren,dergiverfeedback. Derblivertidtilmangeandresjovetingiundervisningen,bla.tilatspillemere,nårde basalebyggestenbliverhjulpetpåpladsafnodeleg.dk. Nodeleg.dkerenweb applikation,dererdesignet,såbørnenekanøvehvordevil,deskal blothaveadgangtilinternettetogenadgangskode.lærerenkanbådegivelektierforogse elevernesresultaterpånettet. Nodeleg.dkvilunderviseeleverneielementerudfraUndervisningsministeriets retningslinierformusikundervisningifolkeskolen. Detvilbl.a.sigemusikteoretiskeøvelserogmusikhistorie.Programmetvilbliveskabt,så bl.a.folkeskolelærereogmusikskolelærerekananvendedetsometsupplementtilderes øvrigemusikundervisning.programmetkanogsåanvendesafprivate. INodeleg.dkvilmanomgåendefåatvidehvismanlaverenfejl,såmanheletidenhar overblikoverhvadmanlaverrigtigtoghvadmanlaverforkert.elevenvilpåenpositivog effektivmådebliveguidetigennemopgaverneoglæreafsinefejl. Nodeleg.dkgiverpåennemmådefolkeskolelærernemulighedforatinddrageITi musikundervisningen.undervisningsministerietgørenstorindsatsforatintegrereiti folkeskolen,bla.erderindkøbtit udstyrformangemillionertileleverne se:

5 [NODELEG.DK] 5 DesudenvilNodeleg.dkgivebørnenemulighedforatlæremusikhistorieogandreformer formusikteori,somdetafogtilkanværevanskeligtatnåienalmindeligmusiktime,men somerobligatorisk. Nodeleg.dkerinteraktivlæring,derpåensjovmådehjælpereleventilenhurtigere,mere effektivognemmereindlæringafmusikteoretiskebegreber. Lærerenkandownloaderelevantundervisningsmaterialefranodeleg.dk,somhanhar mulighedforatanvendeidentraditionellemusikundervisning.lærereogeleverfårpåden mådeetredskab,hvormanpåennemogsjovmådelærermangemusikalskebegreberat kendeogviadenweb baseredeundervisninglærereleverneefterhåndenatmestrede musikalskebegreber.elevernefårenmulighedforatblivedygtigereogmerevidendeom musikken,enddensparsommetidimusikundervisningentillader(sestatistikkenunder Markedet).Elevenharfåetenekstramusiklærer,derkanundervise24timeridøgnet. DeninteraktiveogvisuellemådeatlæremusikteoripåiNodeleg.dkgørlæringenletterefor elevenenddentraditionellelektielæsning.undervisningenviludoverlæringenindeholde småopgaverindenfordeforskelligediscipliner. Viviltagerundtilandetogholdeintroduktionskurserpåudvalgtestederaf1 2timers varighed,foratlærernehurtigtlæreratanvendehjemmesiden. Flow:Icomputer/lærings spilharmanmulighedforattilrettelæggeundervisningen,så elevenoplever flow tilstanden,dvsdentilstand,sommanlærerbedstoghurtigsti. Dvs.atmanhar:Indflydelsepåprocessen,Konkretefrigørendemål,Simpleregler, fleksibleudfordringer,positivevaluering feedback,enkelhed:dvsatdistraherende faktorerskalfjernes.deteraltsammenting,dervilkunneopnåsietgodtcomputerspil. Nyskabelse:Derfindesikkenogettilsvarendeproduktforbegyndere,detraditionelle produkter erenmusiklærerellerenmusikteori bog. Somviserdet,erdetennicheproduktion,menallevilkunnelavenoget,derminderom det.deterviden,dereralmentilgængelig.detnyskabendevilvære,hvordanvi præsentererdet. Demusikteoretiskecomputerprogrammer,somviharkunnetfinde,erforbrugere,der alleredekannodersamtandreformerformusikteori.

6 6 [NODELEG.DK] Produktetsindhold Mestring:Musikerenformforhåndværk,sommanskalkoncentreresigomogfordybe sigiforatmestredet.nårmanmestrernodeleg.dk,vilmankunnedenoder,deranvendes afalledeinstrumenter,derspillerifoggnøgle hvilketdeflesteinstrumentergør. Manvilkunnedevigtigstemusikteoretiskebegreberoghavehørtomstilperioderog komponister. Dervilværeettastaturpåcomputerskærmen,medanvisningerpåhvornoderneliggerpå etklaver,daklavereteretoverskueligtinstrumentogindeholderalledetoner/oktaver,der anvendesimusikogdesudenerklaveretdetinstrument,sommanoftestanvenderi musikteoretiskundervisning. Fraklaveretkanmansåselvoverføredettilsitegetinstrument. Musikalskediscipliner: Nodelære:Nodeleg.dkerførstogfremmest nodelære Pulsfornemmelse,rytmelære Musikteoretiskefactsogøvelser Musikkenshistorie Formlære Kompositions spil Point gevinst:mankanfåpointnårmanløseropgaverne,ogderer gevinst iformaf spil,mankanspille,gerneogsåkompositions spil. Udviklingsmulighederforspillet:Afhængigtafbudgetharviforskellige udviklingsmuligheder,sådanatspilletkanudviklestilmereerfarnebrugereindenfor musikken.

7 E Læring,SeriousGame [NODELEG.DK] 7 Somlæringsspilskaldetindeholde: Fokus Motivation Integration Manskalsørgeforathovedpartenaffokusliggerpådenrelevanteaktivitet.Menforat motiverebrugerenskaldetlaveseftersammeprincippersometcomputerspil,dvs.atder såledesbliverintegrationimellemlæringsbudskabogspildynamik. Dettevilogsåsige,atdetikkebareerendnuetcomputerspil deterlæring Serious Games. Gameplay:Udoveratskabeetsåkompetentindholdsommuligt,ervoresandet hovedfokusatudvikleetgodtgameplay kernenispillet,dadetvilværeafgørendefor brugerensindlæringsproces. Erfaringerviseratbrugermanprincippernefraetalmindeligtcomputerspilvildetogså virkegodtietlæringsspil.f.eks.hvadangårpoint givning. Rentteknisk Flash:ProgrammetskaludviklesiAdobeFlash/AdobeAir(Sef.ekshttp://www.dr.dk/oline oghttp://www.adobe.com/air) Web baseret:viforestillerosatlavedetweb baseretsåerderingenbegrænsningerfor hvemderkanbrugedet:mac,windows,linux,ogmankanloggepåhvormanvil,hvilket ogsåvilgivemulighederforskole elevanvendelse,såelevernevilkunneloggesigpå hjemmefraoglavederes lektier. Månedsabonnement:Mankanpålængeresigtovervejeomdetskalkunnesælgesfra flereplatforme. Tangenter:Dervilværeetklaver tastaturpåcomputerskærmen,såmanlæreratforbinde nodernetiletklaver

8 8 [NODELEG.DK] Produktet Hvadervirksomhedensprodukt:Etweb baseretcomputerprogram,derpåensjovog effektivmådekanlærebrugerennoderogandremusikteoretiskefacts. Teknologi:E learningharefterhåndenværetpåmarkedetimangeårogeretmarkedi vækst.desudenharvoresengelsktalendekonkurrenterlignedeprodukter,dogikkemed helttilsvarendeegenskaber. Innovation:DerfindesetprodukttilmereøvedebrugereiDanmark.Programmermed tilsvarendeegenskabersomnodeleg.dkeksistererikkeendnu.dogfindesderenversion, derminderlidtomdetpåengelsk,f.eks.harmonicvision. Beskyttelseafproduktet:Vivurdereratdetikkeermuligt,ognokhellerikkevillekunne betalesigatpatentbeskytteproduktet. Produktetsudviklingsstadie:Ligenuervistadigpåideniveau,vilaverresearchog planlæggerdenpædagogiskeogtekniskeudviklingafproduktet. Realisering:Hvisvikanfåmidlerfrafondeoginvestorer,vildenførsteversionaf produktetkunneværeklarometårstid.detostifterevilkunnearbejdeudenlønetstykke tidpåforventetefterbevilling,mendettevilforlængeprocessen. Produktion:Deterhovedsagligtegenproduktion,medoutsourcing,hvadangår programmeringen. Videreudvikling:Efterfærdiggørelsevilvinaturligvisfortsatvidereudvikleproduktet.Der ermangeudviklingsmulighederforproduktet,mankanbådegøredetmereavanceretog inddragefleremusikalskeemner. Pris:Deterendnufortidligtatsigehvaddetvilkostefordenenkeltebruger,menmankan josepåkonkurrenternespriser.f.eks.kosteretårligtabonnementpåwww.mingoville.dk, hvormankanlæreengelskviaenweb applikation,ca.300kr.skolerkanfårabat,hvisde købermangeabonnementer.

9 Markedet [NODELEG.DK] 9 Størrelse:Markedetbestårafalledervillærenoder,musikteoriogmusikhistoriepådet basaleplan.viviltilatbegyndemedfokuserepåfolkeskolen,dadetvilværerelevantfor skolerne,ogdearbejderiforvejenmeditiandrefag.desudenvilfolkeskolensbrugaf produktetværeenformforblåstempling. ViviltilatbegyndemedmarkedsføreproduktetiDanmark,derefteri SverigeogNorgeefter2år,Englandefter3år,USAogTysklandefter4år. Deterklartatmarkedsføringenvilafhængeafhvilkemulighederviharrentfinancieltog detvilogsåværenødvendigtatansætteendygtigsælger,hvisviskalnåudtilmarkedetpå ovenståendeskitseredemåde. Fremtiden:Deteretmarked,dererkonstant,idenforstandatmanaltidvilhavebrugfor atlæremusikteori. Målgrupper:Dererumiddelbart2målgrupper,somdogfordelersigpåallealdersgrupper fra7 100år. 1)Børni7 10årsalderen,derskallærenoderforførstegang 2)Voksneellerunge,dergernevillærenoderellertagedetopigenogaltidharfundetdet uoverskueligt. Dermedogsådemusiklærere,derunderviserdeførnævntebørnogvoksne. Udoverfolkeskoleeleverkanmålgruppenogsåfindesimellemmusikskoleelever, gymnasieeleverifagetmusik,korsangere,amatørmusikereogsangere(tænk X factor ). Somnævntovenforvilvisenerelaveenengelskversionafnodeleg.dk,ogdermedbliver målgruppennaturligviskraftigtudvidet.

10 10 [NODELEG.DK] Statistik:Ifolkeskolenanbefalesdetateleverneharfølgendeantaltimeromugen Antalmusiktimeromugenifolkeskolen Klassetrin Antaltimer Dererca eleverpåhvertklassetrin,dvs.atca elevermodtager musikundervisningomåretidanmark. Nodeleg.dkvilogsåmedfordelkunnebrugessomsupplementiundervisningenpå musikskolerne,derfindesca eleverpåmusikskolerne,somerover6år. Markedsanalyse:Viervedatplanlæggeenmarkedsanalyse,iførsteomgangblandt folkeskolelærereimusik. Kunden:Hvorpresserendeerkundernesproblem? Derfindes2andrealternativer: 1)Enmusikteoretiskbog.Fordelenvedvoresweb applikationerher,atopgavernestillesaf enanden,såmanikkeselvkanregnesvaretud,desudengivesderfeedback,somman kannavigereudfra,hvilketforhåbentligersjovereendenbog.deterenformforvirtuel lærer.detsvarertilatskullelæregymnastikefterenbogkontraefterenvideo,igen bortsetfra,atmanherfårfeedback. 2)Enlærer.Enlærererjoideel,menvedatsuppleremedprogrammetfårmanmulighed foratgentagemusikteorientilmanvirkeligkandet,detharmansjældentmulighedfor medenlærer,aføkonomiskeogtidsmæssigegrunde. DetervoreshensigtatudvikleogmarkedsføreNodeleg.dksådetkanbliveet needto have produkt,medhenblikpåatoptimeremusikundervisningen. Indsalgstid:Detersværtatsige,daviikkemener,atproduktetfindesiDanmarkendnu. Menviestimereratkunnenåbredtudpåmarkedetforholdsvishurtigt,daproduktetikke findesiandreversionerindtilnu.sevenligstunderbudgetogøkonomi. Detvirkersomomdeterrettetidogsted,bla.fordimanønskermereIT undervisningi folkeskolen,såderskalarbejdespådetnu,indenandregørdetsamme.

11 Marketingogsalg Forretningsmodel [NODELEG.DK] 11 Omsætning:Viovervejerhvordanomsætningenskalgenereres:dererfleremuligheder: Iførsteomgangvælgervi,atdeterweb baseretmedmånedsabonnement,dadetgiver noglemuligheder,somvigernevilkunnetilbyde. Men:Mankanovervejeatsælgedetfraflereplatforme:Somsoftwareproduktderkan købesibutikkerellerpåinternettet,ellerensoftwareløsningderkunkandownloadesfra internettet.enandenmulighederatudvilkeendelafnodelleg.dk,sådetkananvendestil mobiltelefon,pda,x boxmm. Mankunneogsåvælgeatsælgesitprodukttiletstørrefirma,f.eks.Sibelius.Men umiddelbartønskerviselvatbeholdefirmaet. Prissætning:Denerafhængigaf,hvordandetlæggesud. Detharvihøjstsandsynligtbrugforvejledningom. Menviharmulighedforatsammenligneprisermedf.eks.:Earmaster,Sibelius,Harmonic VisionogMingoville.dk.Sevenligstunderkonkurrenter. Salgogpromovering:Viviltagerundtilandetogholdeintroduktionskurserpåudvalgte stederaf1 2timersvarighed,foratlærernehurtigtlæreratanvendeprogrammet. Opsøgendesalgsarbejde:Detvilværeønskeligtathaveensalgspersonellerfirma tilknyttet. Distributionskanaler:Vivilreklamereogsendeartikler,bedeomatbliveanmeldti folkeskole ogmusikskoleblade,andremusikblade,musikmesserogrelevantehjemmesider. Reklamer:Internetreklamer,viralmarkedsføring,direct mailtilmusikskole,folkeskoler, gymnasiermedopfølgendekontakt. Andetfirma:Eventueltsælgeigennemetandetselskab:f.eks.Sibelius. Klasse test:vivilbedenogleskoleklasseromatafprøveenbetaversionafproduktet, rettedettilogsåreklameremedelevernesresultater.

12 12 [NODELEG.DK] Konkurrence Konkurrencesituation:DerfindesingendirektekonkurrerendeprodukteriDanmark.Vi harfundetetamerikanskprodukt,derharsammemålgruppe,mendeharsåvidtvikanse ikkekunderidanmark Konkurrenter: (www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/music/musicalelements/notationrev1.shtml) Analyseafkonkurrenter: Web applikationengiverbla.mulighedfor,atelevernekanøvehvordevil,deskalblothave adgangtilinternettetogenadgangskode.lærerenkanbådegivelektierforogseelevernes resultaterpånettet.

13 [NODELEG.DK] 13 BådeSibeliusogHarmonicVisionermegeterfarneogstoreselskaber.Sibeliuseri2006 blevetendelafdigidesign,audioafdelingenafavidtechnologyinc. Sibeliusharflereandreprodukterendmusikteoretiskundervisning,deres hovedindtægtskildeeretnodeskrivningsprogram,dermedhardeenstorkontaktfladetil markedet. HarmonicVisionogEarmasterfokusererderimodbeggetopåmusikteoretiskundervisning. Konkurrentersomsamarbejdspartnere:Determuligt,atvivilleklareosbedstvedat forsøgeatsamarbejdemedalleredeetableredefirmaer.detkunneværeenafovenstående konkurrenter.menderkunneogsåværetaleomandree lærings firmaerellerforlag. Andrekonkurrenter:Instrumentalogsanglærere,derundervisereleveriatlærebasal musikteori.bøgerdererskrevetomemnet. Indtrængningsbarrierer:Somviserdet,erdetennicheproduktion,menallevilkunne lavenoget,derminderomdet,deterviden,dereralmentilgængelig.detnyskabendevil være,hvordanvipræsentererdet.

14 14 [NODELEG.DK] Organisationogledelse CharlotteLærkeWeitze,Pianist,klaverlærer,hørelærer,KUstuderende,langtcv,grundig, arbejdsom. Uddannetsomklassiskpianistpå: DetKgl.DanskeMusikkonservatorium 1årpåFranzLisztAcademyofMusic,Budapest 2årpåGuildhallSchoolofMusicandDrama,London Efteruddannelserindenfor: Rytmiskhørelære Rytmiskklaver Ansættelser: Klaverlæreri10årpåMGK,enkonservatorieforberedendeuddannelse. AnsættelsesomarrangementsansvarligforSkolekoncertfestival2008,hvor44 professionelleensemblerspiller80koncerterfor8000børnpå2dage Pr ansvarligpåhelsingørmusikskole TillidsrepræsentantpåHelsingørKommunaleMusikskole MusikvidenskabogKatalyst RolleiNodeleg.dk:Ejer,pædagogiskansvarlig,udviklingafstoryboard,udvikle forretningsplan,ansvarfordagligledelse,kontaktmedkonsulenterandresamarbejder, salg,younameit. JensPeterHansen,grafiskdesigner,Neogenic.com.Haretstortnetværk,harmangeårs erfaringogharstoreprofessionellekunder.kastersiggerneudinyeområder. Freelanceartdirector,konsulentansættelser,bl.a. EffectiveLearning:www.effective learning.com SylvesterHvid&Co.www.shc.dk T viral:www.t viral.com RadiometerMedical:www.radiometer.com Ansatsomartdirectorhostbwawww.tbwa.dk ogbackbonedigitalsystems Senestewebløsning:www.quangstudio.com/UNITE Rolleinodeleg.dk:Ejer,grafiskdesigner,tekniskansvarligforlærings spillet,netværks person,evt.programmør.salg Virksomhedener½årgammelogvierligenu2ejere,vifordelerfortjenestenefterindsats. Vilederefterinvestorer.Voresegeninvesteringervorestid. Andremedarbejdere: Programmør:Viharbrugforenprogrammørderkanactionscript3programmering= kodningtilflash.viharalleredekontaktetenerfarenperson,somvikanansætte,hvisvi kanskaffepengene. E læring:evt.enpersonmedvidenome læring,mht.selvelæringsdelen,jenspeterhar alleredearbejdetmede læringogjegtageretkursuspåituiefteråretomemnet.

15 [NODELEG.DK] 15 Animator:Hvisvifårpassendeøkonomiskstøtte:enanimator. Konsulenter:Vivilbrugeforskelligeandreprofilersåsomkonsulenterundervejs.F.eks.: Derskallavesspeakpåprogrammet,lydteknikklarerviselv,evt.musikere,e jayel.lign. musikprogramtilleveringafloopstilkompositions spil,hørelærekonsulenter,dpu samarbejdeomkringlæringsspilogmålgruppe. Advisoryboard:Evt.:BirgitteHolmSørensen,professorpåDPU,ogLederaf forskningsprogrammetmedierogitilæringsperspektiv,deltageriprojektet:seriousgames inaglobalmarketplace,ogdirektør:stephanstephensenforwww.delc.dkdanskelearningcenter,deharogsåudvikletmingoville,etlæringsspilhvorbrugerenlærerengelsk, derhar40.000danskebrugere. ØkonomiogSalg:Enøkonomi ogsalgsansvarligpersonpålængeresigt. Ligenu:Iøjeblikketkanviarbejdeudenhjælpindtilviskalhaveprogrammeretwebapplikationen.

16 16 [NODELEG.DK] Risikoanalyse Hvilkerisicierder,oghvilketiltagerplanlagtforatminimeredisse? Vikunnekommeudfor: Atingenkøberproduktet Atandretilbyderproduktetienbilligereversion ElleratSibeliuslancererendanskudgaveafderesmusikteoriprodukt. Plan:atprøveatvinkleproduktetanderledesogfindeandredistributionskanaler Vikunnefå:Problemermeddetekniskeløsninger Uforudseteproblemermedproduktionstidenogarbejdsmængden Plan:Heletidenathavefingerenpåpulsen,lavedeadlinesogoverholdedem,handleud fradebetingelser,somvinuengangfårhenadvejen. Finansielt:Deteretprodukt,derhovedsagligtvilbrugevorestidistartfasen,hereftervil vibedrekunnebeskriveopgavernetildemedarbejderederskalansættes,ogdermedogså haveetstørreoverblikoverudgifterne. Vivilfåudgiftertilprogrammeringogharpånuværendetidspunktikkepengeatskydei det,mendetforventerviatløse,sevenligstnedenfor.

17 [NODELEG.DK] 17 BudgetogKapitalbehov Potentialetforprodukteter,atderikkeeksistereretlignendeproduktpådetdanske marked,ogdererca eleverifolkeskolens,derharmusikundervisning,somfinder stedi1. 6.klasse. Hvis10%afelevernevilbrugeNodeleg.dkindenfordeførste3årogmedenlicenspå200 kr.årligtpr.abonnementvilleindtægtenvære mio./årefter3år,hvisantalletaf brugerefordobledesårforår.detervoresplanatlancerenodeleg.dkiflerelande,nårdet førstharvundetindpasidanmark. Dissetalbaserervipåat:ViharsetpåMingoville.dk,derhar40.000danskebrugere medetabonnementpåca.300kr.pr.år Desudenhåberviatkunnesælgetil10%afdedanskefolkeskoleelever,derharmusik. Herefterudvidervitilmarkederiudlandet. Estimeringoverantalletafbrugeredeførste5år.

18 18 [NODELEG.DK] Startbudget:Viestimererfølgendestartbudget: Udviklingsafdelingenbeståraf3medarbejdere: CharlotteLærkeWeitze:Pædagogiskudvikling,dagligledelse,mm. JensPeterHansen:Grafiskdesign,tekniskledelseogimplementering. Programmør:Programmering. Samletstartløn:75.000kr.for3medarbejderepr.måned.Kanrevideres,nårfirmaet begynderatfåoverskud.programmørenvilarbejdedeltidforsine25.000, kr./mdr. Kvartal Udviklingsafdeling 3personer Sælger Økonomiansvarlig. Timeansat Animator Ombudgettil det Udgiftialt 1(3mdr.) provision Førsteår provision provision provision provision Andetår Estimeredeudgifterfor3 5årikr. 3.år år år Hvisantalletafbrugereersomestimeretovenforogabonnementeterpå200kr.pr.årpr. bruger,ogviskønnerenudviklingiudgifternetilmedarbejdereiforholdtilarbejdsbyrden, vilestimeringenforoverskuddetdeførste5årsesådanud: Vimanglerendnuatprissætteudgiftertilspeak,markedsføringmm. Estimeringafoverskuddeførste5år.

19 Investeringsplanogtidslinie: [NODELEG.DK] 19 Viharbrugfor , kr.foratkunnedækkelønningerdetførsteår,og kr. foratkunnedækkelønudgifternedetandetår.dervilderudoverværeudgiftertilbl.a. markedsføringogspeak.ejernevilkunnearbejdeudenlønibegyndelsenpåforventet efterbevillig,mendetvilforlængeproduktionstiden,davisåernødttilathavearbejdeved sidenaf. Investorer:VisøgerfinansieringtilNodeleg.dk. Gernetilsamtligelønudgifter,menellerstilprogrammeringogmarkedsføring. Voresegeninvesteringervorestidogengagement. VisøgeratfinansiereopstartenafNodeleg.dkvedhjælpaffondeogVentureKapital. Arbejdsopgaverdererumiddelbartforeståendeogskalløsesistartfasen: Udviklingafstoryboard,pædagogisktilrettelæggelseafalthvadmanskallærepåsiden, hvordanmankanmotiverebrugernetilhurtigstatlæredet(point systemmv.), forretningsplan,markedsanalyse,økonomiosv. Opsætningafhjemmesidemht.servermv.,udformningafselvesitet. Programmering. Speak,optagelseafmusik,lydeffektermv.Evt.musikere.

20 20 [NODELEG.DK] Exit Exitmulighederforinvestorerne: Derfindes,sommankanseafovenstående,flerestørrefirmaerderproducerercomputerprogrammertilmusik læring. Følgendevirksomhederkunneværepotentiellekøbereafnodeleg.dk: Sibelius:seovenfor. Earmaster:danskmusikteoriundervisning,computerbaseret,vinklettiloptagelsesprøvepå konservatoriet. Systime:folkeskoleforlag. Mingoville.dk:engelskundervisningforfolkeskolen,3.,4.og5.klasse. ForetrukkenExit:Vivilforetrækkeatbevarefirmaetpåegnehænderogevtbørsnotere det,såinvestorernekanfåderespengeigen. Tidshorisontforexit?Tidshorisontenforatnåfremtilexiter2til4år,afhængigtafhvor langtviønskeratværeifærdiggørelsenafnodeleg.dk.erdetønskværdigtatsælgenetop nårprodukteterfærdigt?ellervildetværeenfordelatprøveproduktetafhosbrugerne overenperiode? Handlingsplan Tidshorisont:afhængigafbudgetogomfangafweb applikationenvildetkunneskabespå ¾ 1½år. Pædagogiskdel:Færdiggørelseogafprøvelseafdenpædagogiskedelafspillet. Gameplay:Færdiggennemtænkningafgameplay. Hvemløseropgaverne:Opgørelseoveromviselvkanløseopgavernemedkonstruktionen afspillet. Salg:Drøftelseafhvordandetbedstsælgespåmarkedet,hervildetnokværegodtmed nogetvejledning/ideer. Prissætning Produktion:Udfærdigelseafsamtligedele. Afprøvning:Afproduktetpåbrugergruppe. Markedsføringafproduktet Kunden:Salg Takforjerestid!

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2012-2013 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over 3 almindelige skoledage: D. 30.4, 1.5, 3.5, 6.5 2013.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Det spirer frem alle vegne, nu hvor sommeren er på vej. Det betyder, at musikskolens sæson nærmer sig sin afslutning. Sæson 2014/15 Volume 4 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Sommerhilsen...1 Kommende arrangementer...2 Tak til tournéholdet... 2 Ny sæson 2015/16...2 Om Bazartilbud...3 Musikskolen og Folkeskolereform.3

Læs mere

Feedback-motiveret elbesparelse i boligen. John Thøgersen Handelshøjskolen, Århus Universitet Partnere: AAU, NOE, Zonith, Energy Piano, NVB, B&O

Feedback-motiveret elbesparelse i boligen. John Thøgersen Handelshøjskolen, Århus Universitet Partnere: AAU, NOE, Zonith, Energy Piano, NVB, B&O Feedback-motiveret elbesparelse i boligen John Thøgersen Handelshøjskolen, Århus Universitet Partnere: AAU, NOE, Zonith, Energy Piano, NVB, B&O Problem Elforbruget i private husstande kunne her og nu reduceres

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

DEN SAMVIRKENDE SKOLE

DEN SAMVIRKENDE SKOLE DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster

Bryd implementeringsmuren. Evabeth Mønster Bryd implementeringsmuren Evabeth Mønster Leder/nøgleperson og arbejdsmiljø Medarbejder og arbejdsmiljø Formålet med den næste gode time: Inspiration Dialog Erfaringsudveksling Værktøjer LMI Leadership

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skanderup Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Tendenser inden for innovation?

Tendenser inden for innovation? Tendenser inden for innovation? Torsdag, den 15. april 2010 Innovationsagenter: Per F. Gøse 1 Hvad er det nu innovation er? OECD s Oslo-manual definerer innovation som implementeringen af et nyt eller

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Motivation og læringsmiljø i udskolingen v/ lektor Mette Pless og post.doc Peder Hjort Madsen Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

Motivation og læringsmiljø i udskolingen v/ lektor Mette Pless og post.doc Peder Hjort Madsen Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Motivation og læringsmiljø i udskolingen v/ lektor Mette Pless og post.doc Peder Hjort Madsen Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Unges motivation for læring i udskolingen Hvordan kan vi forstå,

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29 INDHOLD Forord... 13 Indledning... 15 1. Det nødvendige kendskab til medierne... 16 2. Skitse til en medieforståelse... 16 3. Medier i det konvergerende landskab... 18 4. Levende billeder: en definition...

Læs mere

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet MEDIEKIT 2014 Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet Fremvisning... 2 Priser... 3 Affiliate annoncører

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Jeg vil være elev. Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen. Mobil: 21492281 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk 1

Jeg vil være elev. Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen. Mobil: 21492281 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk 1 Jeg vil være elev Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen Mobil: 249228 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk Gå på opdagelse og læs om mig og mine kompetancer Jeg er altid frisk på en samtale

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling

Gebyrer Overtræksgebyrer Låneformidling Overtræksgebyrer Låneformidling Gebyrer Oprettelsesgebyr/sagsvurdering (gratis) 0,00 Opstartsgebyr (efter indgåelse af samarbejde) 5.525,00 MASTERCARD DEBIT, Gebyr for fremstilling og forsendelse af hævekort

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder)

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Bilag I Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Hvad er din vigtigste motivation for at investere? (der kan markeres flere svarmuligheder) Hvor mange virksomheder/projekter

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter

Til Energitilsynet. Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal. Behov for API til indrapportering af data. Ingen faste produkter Til Energitilsynet Høringssvar vedrørende ny elprisportal Viby d. 27/11/2014 Høringssvar fra OK a.m.b.a. vedrørende ny elprisportal Hermed fremsendes OK s kommentarer til de områder, der i OK s øjne er

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode?

Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode? Hvilke forventninger har du til regionsbestyrelsens arbejde i den kommende periode? Fire overordnede grupper SYNLIGHED KVALITET JOBSKABELSE FORTSÆTTE DET GODE ARBEJDE Synlighed - Synlighed - Synlighed

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere