Business plan: Nodeleg.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business plan: Nodeleg.dk"

Transkript

1 Maj 08 Businessplan:Nodeleg.dk Af:CharlotteLærkeWeitze&JensPeterHansen

2 2 [NODELEG.DK] Resume:Nodeleg.dkerenweb applikation,sompåeneffektivmådelærerbrugeren noderogandremusikteoretiskefacts. Vedatbrugeproduktetifolkeskolen,vilelevernepåennem,hurtigogeffektivmåde tilegnesigmusikteoretiskefærdigheder,dersvarertilkravderstillesfra Undervisningsministriet.Lærernevilfåetvelfungerendestykkeværktøj,derkananvendes somsupplementimusikundervisningen. Nodeleg.dkkanogsåanvendestilselvstudium. FirmaetejesafCharlotteLærkeWeitzeogJensPeterHansen,dererhhv.pianistoggrafisk designer. Viforventeratkunnehaveproduktetfærdigtom1år,såfremtviopnårøkonomiskstøtte, dergørdetmuligt,atviarbejderpåfuldtid. Viskalansætteenflashprogrammørforatfuldendeteamet,ogienoptimaludgaveaf produktetvilledetværeenfordelatansætteenanimatorogenpersonmedansvarforsalg ogøkonomi. Potentialetforprodukteter,atderikkeeksistereretlignendeproduktpådetdanske marked,ogdererca eleverifolkeskolens,derharmusikundervisning,somfinder stedi1. 6.klasse. Hvis10%afelevernevilbrugenodeleg.dkindenfordeførste2årogmedenlicenspå200 kr.årligtpr.abonnementvilleindtægtenvære mio./årefter3år,hvisantalletaf brugerefordobledesårforår.detervoresplanatlancerenodeleg.dkiflerelande,nårdet førstharvundetindpasidanmark. Derermangeudviklingsmulighederforproduktet,ognåreleverneførstharfåetkendskab tildet,ogharlærtatbevægesigidetteunivers,vildenemtkunnefølgemedinye produkter,derogsåvilbliveudvikletietsamspilmedbrugerneudfraderesbehov.

3 [NODELEG.DK] 3?!??!!?! Forestildigenlilleklaverelev,dererbegyndtatgåtilklaver. Hanglædersigtilatfåspilletenmasse,mendererligedetmednoderne,deterlidtsvært. Ogformangebliverdetvedmedatværelidtsvært,ogendernoglegangemednæstenat væreenforhindringforatfåspilletmusikitimen. Hvadnuhvismankunnelærenoderpåenhurtig,nemogeffektivmåde? DetkanNodeleg.dk!.Programmethjælperbrugerentilatoptrænedebasalemusikalske byggesten.deforskelligebegreberintroduceresgradvistogmankanøvehver bane så mangegange,sommanharbehovfor.manvilfåpositivogletforståeligfeedbackogbliver guidetigennemopgaverneindtilmanmestrermusikteorien.desudenkanmanlæreandre formerformusikteoriogmusikhistorie Pådentraditionellemåde. PåNodeleg.dkmåden.

4 4 [NODELEG.DK] Indledning:Detervigtigtatudviklesinkreativitetforatbliveetheltmenneske. Musikerenmegetgivendemådeatanvendeogudviklesinkreativitetpå. Nårmanvillæreatspillemusikerdetenstorfordelatkunnelæsenoder. MedNodeleg.dkvilviskabeenweb applikation,hvorbørnogungepåennemogsjov mådekanlærenoder,musikteoriogmusikhistorie. Idagharvinemadgangtilcomputerenoginternettet. Nodeleg.dkeretnytænkendeogeffektivtundervisningsværktøj,somentenkananvendes tilselvstudieellersomsupplementtildentraditionellemusikundervisning. Ide Baggrund Målgruppe:Somklaverlærerigennem10årerdetminerfaringatdet ertidskrævendeognogengangevanskeligtatlærebørnnoderogandremusikteoretiske begreber.jegharoplevet,atdergårmeget spildtid medigenogigenatskullerepetere noderneforeleverne.athavesværtvedatlæsenodererenunødvendigforhindring,der hæmmermangebørn,dergernevillæreatspilleogsynge. Sommusiklærerharjegselvsavnetsådanetnodelæreprogramtilatsuppleremin undervisningmed.detsammeergældendeforandreinstrumental,sang ogmusiklærere. INodeleg.dkkaneleverneselvlærenoderogandenmusikteoripåenhurtig,nemog effektivmåde,somdekanvendetilbagetil,hvisdetpåettidspunkterpåvejudaf hukommelsenigen.ogdetkanforegåidettempoogpådettidspunkt,somhverenkelt elevønsker computerenerlæreren,dergiverfeedback. Derblivertidtilmangeandresjovetingiundervisningen,bla.tilatspillemere,nårde basalebyggestenbliverhjulpetpåpladsafnodeleg.dk. Nodeleg.dkerenweb applikation,dererdesignet,såbørnenekanøvehvordevil,deskal blothaveadgangtilinternettetogenadgangskode.lærerenkanbådegivelektierforogse elevernesresultaterpånettet. Nodeleg.dkvilunderviseeleverneielementerudfraUndervisningsministeriets retningslinierformusikundervisningifolkeskolen. Detvilbl.a.sigemusikteoretiskeøvelserogmusikhistorie.Programmetvilbliveskabt,så bl.a.folkeskolelærereogmusikskolelærerekananvendedetsometsupplementtilderes øvrigemusikundervisning.programmetkanogsåanvendesafprivate. INodeleg.dkvilmanomgåendefåatvidehvismanlaverenfejl,såmanheletidenhar overblikoverhvadmanlaverrigtigtoghvadmanlaverforkert.elevenvilpåenpositivog effektivmådebliveguidetigennemopgaverneoglæreafsinefejl. Nodeleg.dkgiverpåennemmådefolkeskolelærernemulighedforatinddrageITi musikundervisningen.undervisningsministerietgørenstorindsatsforatintegrereiti folkeskolen,bla.erderindkøbtit udstyrformangemillionertileleverne se:

5 [NODELEG.DK] 5 DesudenvilNodeleg.dkgivebørnenemulighedforatlæremusikhistorieogandreformer formusikteori,somdetafogtilkanværevanskeligtatnåienalmindeligmusiktime,men somerobligatorisk. Nodeleg.dkerinteraktivlæring,derpåensjovmådehjælpereleventilenhurtigere,mere effektivognemmereindlæringafmusikteoretiskebegreber. Lærerenkandownloaderelevantundervisningsmaterialefranodeleg.dk,somhanhar mulighedforatanvendeidentraditionellemusikundervisning.lærereogeleverfårpåden mådeetredskab,hvormanpåennemogsjovmådelærermangemusikalskebegreberat kendeogviadenweb baseredeundervisninglærereleverneefterhåndenatmestrede musikalskebegreber.elevernefårenmulighedforatblivedygtigereogmerevidendeom musikken,enddensparsommetidimusikundervisningentillader(sestatistikkenunder Markedet).Elevenharfåetenekstramusiklærer,derkanundervise24timeridøgnet. DeninteraktiveogvisuellemådeatlæremusikteoripåiNodeleg.dkgørlæringenletterefor elevenenddentraditionellelektielæsning.undervisningenviludoverlæringenindeholde småopgaverindenfordeforskelligediscipliner. Viviltagerundtilandetogholdeintroduktionskurserpåudvalgtestederaf1 2timers varighed,foratlærernehurtigtlæreratanvendehjemmesiden. Flow:Icomputer/lærings spilharmanmulighedforattilrettelæggeundervisningen,så elevenoplever flow tilstanden,dvsdentilstand,sommanlærerbedstoghurtigsti. Dvs.atmanhar:Indflydelsepåprocessen,Konkretefrigørendemål,Simpleregler, fleksibleudfordringer,positivevaluering feedback,enkelhed:dvsatdistraherende faktorerskalfjernes.deteraltsammenting,dervilkunneopnåsietgodtcomputerspil. Nyskabelse:Derfindesikkenogettilsvarendeproduktforbegyndere,detraditionelle produkter erenmusiklærerellerenmusikteori bog. Somviserdet,erdetennicheproduktion,menallevilkunnelavenoget,derminderom det.deterviden,dereralmentilgængelig.detnyskabendevilvære,hvordanvi præsentererdet. Demusikteoretiskecomputerprogrammer,somviharkunnetfinde,erforbrugere,der alleredekannodersamtandreformerformusikteori.

6 6 [NODELEG.DK] Produktetsindhold Mestring:Musikerenformforhåndværk,sommanskalkoncentreresigomogfordybe sigiforatmestredet.nårmanmestrernodeleg.dk,vilmankunnedenoder,deranvendes afalledeinstrumenter,derspillerifoggnøgle hvilketdeflesteinstrumentergør. Manvilkunnedevigtigstemusikteoretiskebegreberoghavehørtomstilperioderog komponister. Dervilværeettastaturpåcomputerskærmen,medanvisningerpåhvornoderneliggerpå etklaver,daklavereteretoverskueligtinstrumentogindeholderalledetoner/oktaver,der anvendesimusikogdesudenerklaveretdetinstrument,sommanoftestanvenderi musikteoretiskundervisning. Fraklaveretkanmansåselvoverføredettilsitegetinstrument. Musikalskediscipliner: Nodelære:Nodeleg.dkerførstogfremmest nodelære Pulsfornemmelse,rytmelære Musikteoretiskefactsogøvelser Musikkenshistorie Formlære Kompositions spil Point gevinst:mankanfåpointnårmanløseropgaverne,ogderer gevinst iformaf spil,mankanspille,gerneogsåkompositions spil. Udviklingsmulighederforspillet:Afhængigtafbudgetharviforskellige udviklingsmuligheder,sådanatspilletkanudviklestilmereerfarnebrugereindenfor musikken.

7 E Læring,SeriousGame [NODELEG.DK] 7 Somlæringsspilskaldetindeholde: Fokus Motivation Integration Manskalsørgeforathovedpartenaffokusliggerpådenrelevanteaktivitet.Menforat motiverebrugerenskaldetlaveseftersammeprincippersometcomputerspil,dvs.atder såledesbliverintegrationimellemlæringsbudskabogspildynamik. Dettevilogsåsige,atdetikkebareerendnuetcomputerspil deterlæring Serious Games. Gameplay:Udoveratskabeetsåkompetentindholdsommuligt,ervoresandet hovedfokusatudvikleetgodtgameplay kernenispillet,dadetvilværeafgørendefor brugerensindlæringsproces. Erfaringerviseratbrugermanprincippernefraetalmindeligtcomputerspilvildetogså virkegodtietlæringsspil.f.eks.hvadangårpoint givning. Rentteknisk Flash:ProgrammetskaludviklesiAdobeFlash/AdobeAir(Sef.ekshttp://www.dr.dk/oline oghttp://www.adobe.com/air) Web baseret:viforestillerosatlavedetweb baseretsåerderingenbegrænsningerfor hvemderkanbrugedet:mac,windows,linux,ogmankanloggepåhvormanvil,hvilket ogsåvilgivemulighederforskole elevanvendelse,såelevernevilkunneloggesigpå hjemmefraoglavederes lektier. Månedsabonnement:Mankanpålængeresigtovervejeomdetskalkunnesælgesfra flereplatforme. Tangenter:Dervilværeetklaver tastaturpåcomputerskærmen,såmanlæreratforbinde nodernetiletklaver

8 8 [NODELEG.DK] Produktet Hvadervirksomhedensprodukt:Etweb baseretcomputerprogram,derpåensjovog effektivmådekanlærebrugerennoderogandremusikteoretiskefacts. Teknologi:E learningharefterhåndenværetpåmarkedetimangeårogeretmarkedi vækst.desudenharvoresengelsktalendekonkurrenterlignedeprodukter,dogikkemed helttilsvarendeegenskaber. Innovation:DerfindesetprodukttilmereøvedebrugereiDanmark.Programmermed tilsvarendeegenskabersomnodeleg.dkeksistererikkeendnu.dogfindesderenversion, derminderlidtomdetpåengelsk,f.eks.harmonicvision. Beskyttelseafproduktet:Vivurdereratdetikkeermuligt,ognokhellerikkevillekunne betalesigatpatentbeskytteproduktet. Produktetsudviklingsstadie:Ligenuervistadigpåideniveau,vilaverresearchog planlæggerdenpædagogiskeogtekniskeudviklingafproduktet. Realisering:Hvisvikanfåmidlerfrafondeoginvestorer,vildenførsteversionaf produktetkunneværeklarometårstid.detostifterevilkunnearbejdeudenlønetstykke tidpåforventetefterbevilling,mendettevilforlængeprocessen. Produktion:Deterhovedsagligtegenproduktion,medoutsourcing,hvadangår programmeringen. Videreudvikling:Efterfærdiggørelsevilvinaturligvisfortsatvidereudvikleproduktet.Der ermangeudviklingsmulighederforproduktet,mankanbådegøredetmereavanceretog inddragefleremusikalskeemner. Pris:Deterendnufortidligtatsigehvaddetvilkostefordenenkeltebruger,menmankan josepåkonkurrenternespriser.f.eks.kosteretårligtabonnementpåwww.mingoville.dk, hvormankanlæreengelskviaenweb applikation,ca.300kr.skolerkanfårabat,hvisde købermangeabonnementer.

9 Markedet [NODELEG.DK] 9 Størrelse:Markedetbestårafalledervillærenoder,musikteoriogmusikhistoriepådet basaleplan.viviltilatbegyndemedfokuserepåfolkeskolen,dadetvilværerelevantfor skolerne,ogdearbejderiforvejenmeditiandrefag.desudenvilfolkeskolensbrugaf produktetværeenformforblåstempling. ViviltilatbegyndemedmarkedsføreproduktetiDanmark,derefteri SverigeogNorgeefter2år,Englandefter3år,USAogTysklandefter4år. Deterklartatmarkedsføringenvilafhængeafhvilkemulighederviharrentfinancieltog detvilogsåværenødvendigtatansætteendygtigsælger,hvisviskalnåudtilmarkedetpå ovenståendeskitseredemåde. Fremtiden:Deteretmarked,dererkonstant,idenforstandatmanaltidvilhavebrugfor atlæremusikteori. Målgrupper:Dererumiddelbart2målgrupper,somdogfordelersigpåallealdersgrupper fra7 100år. 1)Børni7 10årsalderen,derskallærenoderforførstegang 2)Voksneellerunge,dergernevillærenoderellertagedetopigenogaltidharfundetdet uoverskueligt. Dermedogsådemusiklærere,derunderviserdeførnævntebørnogvoksne. Udoverfolkeskoleeleverkanmålgruppenogsåfindesimellemmusikskoleelever, gymnasieeleverifagetmusik,korsangere,amatørmusikereogsangere(tænk X factor ). Somnævntovenforvilvisenerelaveenengelskversionafnodeleg.dk,ogdermedbliver målgruppennaturligviskraftigtudvidet.

10 10 [NODELEG.DK] Statistik:Ifolkeskolenanbefalesdetateleverneharfølgendeantaltimeromugen Antalmusiktimeromugenifolkeskolen Klassetrin Antaltimer Dererca eleverpåhvertklassetrin,dvs.atca elevermodtager musikundervisningomåretidanmark. Nodeleg.dkvilogsåmedfordelkunnebrugessomsupplementiundervisningenpå musikskolerne,derfindesca eleverpåmusikskolerne,somerover6år. Markedsanalyse:Viervedatplanlæggeenmarkedsanalyse,iførsteomgangblandt folkeskolelærereimusik. Kunden:Hvorpresserendeerkundernesproblem? Derfindes2andrealternativer: 1)Enmusikteoretiskbog.Fordelenvedvoresweb applikationerher,atopgavernestillesaf enanden,såmanikkeselvkanregnesvaretud,desudengivesderfeedback,somman kannavigereudfra,hvilketforhåbentligersjovereendenbog.deterenformforvirtuel lærer.detsvarertilatskullelæregymnastikefterenbogkontraefterenvideo,igen bortsetfra,atmanherfårfeedback. 2)Enlærer.Enlærererjoideel,menvedatsuppleremedprogrammetfårmanmulighed foratgentagemusikteorientilmanvirkeligkandet,detharmansjældentmulighedfor medenlærer,aføkonomiskeogtidsmæssigegrunde. DetervoreshensigtatudvikleogmarkedsføreNodeleg.dksådetkanbliveet needto have produkt,medhenblikpåatoptimeremusikundervisningen. Indsalgstid:Detersværtatsige,daviikkemener,atproduktetfindesiDanmarkendnu. Menviestimereratkunnenåbredtudpåmarkedetforholdsvishurtigt,daproduktetikke findesiandreversionerindtilnu.sevenligstunderbudgetogøkonomi. Detvirkersomomdeterrettetidogsted,bla.fordimanønskermereIT undervisningi folkeskolen,såderskalarbejdespådetnu,indenandregørdetsamme.

11 Marketingogsalg Forretningsmodel [NODELEG.DK] 11 Omsætning:Viovervejerhvordanomsætningenskalgenereres:dererfleremuligheder: Iførsteomgangvælgervi,atdeterweb baseretmedmånedsabonnement,dadetgiver noglemuligheder,somvigernevilkunnetilbyde. Men:Mankanovervejeatsælgedetfraflereplatforme:Somsoftwareproduktderkan købesibutikkerellerpåinternettet,ellerensoftwareløsningderkunkandownloadesfra internettet.enandenmulighederatudvilkeendelafnodelleg.dk,sådetkananvendestil mobiltelefon,pda,x boxmm. Mankunneogsåvælgeatsælgesitprodukttiletstørrefirma,f.eks.Sibelius.Men umiddelbartønskerviselvatbeholdefirmaet. Prissætning:Denerafhængigaf,hvordandetlæggesud. Detharvihøjstsandsynligtbrugforvejledningom. Menviharmulighedforatsammenligneprisermedf.eks.:Earmaster,Sibelius,Harmonic VisionogMingoville.dk.Sevenligstunderkonkurrenter. Salgogpromovering:Viviltagerundtilandetogholdeintroduktionskurserpåudvalgte stederaf1 2timersvarighed,foratlærernehurtigtlæreratanvendeprogrammet. Opsøgendesalgsarbejde:Detvilværeønskeligtathaveensalgspersonellerfirma tilknyttet. Distributionskanaler:Vivilreklamereogsendeartikler,bedeomatbliveanmeldti folkeskole ogmusikskoleblade,andremusikblade,musikmesserogrelevantehjemmesider. Reklamer:Internetreklamer,viralmarkedsføring,direct mailtilmusikskole,folkeskoler, gymnasiermedopfølgendekontakt. Andetfirma:Eventueltsælgeigennemetandetselskab:f.eks.Sibelius. Klasse test:vivilbedenogleskoleklasseromatafprøveenbetaversionafproduktet, rettedettilogsåreklameremedelevernesresultater.

12 12 [NODELEG.DK] Konkurrence Konkurrencesituation:DerfindesingendirektekonkurrerendeprodukteriDanmark.Vi harfundetetamerikanskprodukt,derharsammemålgruppe,mendeharsåvidtvikanse ikkekunderidanmark Konkurrenter: (www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/music/musicalelements/notationrev1.shtml) Analyseafkonkurrenter: Web applikationengiverbla.mulighedfor,atelevernekanøvehvordevil,deskalblothave adgangtilinternettetogenadgangskode.lærerenkanbådegivelektierforogseelevernes resultaterpånettet.

13 [NODELEG.DK] 13 BådeSibeliusogHarmonicVisionermegeterfarneogstoreselskaber.Sibeliuseri2006 blevetendelafdigidesign,audioafdelingenafavidtechnologyinc. Sibeliusharflereandreprodukterendmusikteoretiskundervisning,deres hovedindtægtskildeeretnodeskrivningsprogram,dermedhardeenstorkontaktfladetil markedet. HarmonicVisionogEarmasterfokusererderimodbeggetopåmusikteoretiskundervisning. Konkurrentersomsamarbejdspartnere:Determuligt,atvivilleklareosbedstvedat forsøgeatsamarbejdemedalleredeetableredefirmaer.detkunneværeenafovenstående konkurrenter.menderkunneogsåværetaleomandree lærings firmaerellerforlag. Andrekonkurrenter:Instrumentalogsanglærere,derundervisereleveriatlærebasal musikteori.bøgerdererskrevetomemnet. Indtrængningsbarrierer:Somviserdet,erdetennicheproduktion,menallevilkunne lavenoget,derminderomdet,deterviden,dereralmentilgængelig.detnyskabendevil være,hvordanvipræsentererdet.

14 14 [NODELEG.DK] Organisationogledelse CharlotteLærkeWeitze,Pianist,klaverlærer,hørelærer,KUstuderende,langtcv,grundig, arbejdsom. Uddannetsomklassiskpianistpå: DetKgl.DanskeMusikkonservatorium 1årpåFranzLisztAcademyofMusic,Budapest 2årpåGuildhallSchoolofMusicandDrama,London Efteruddannelserindenfor: Rytmiskhørelære Rytmiskklaver Ansættelser: Klaverlæreri10årpåMGK,enkonservatorieforberedendeuddannelse. AnsættelsesomarrangementsansvarligforSkolekoncertfestival2008,hvor44 professionelleensemblerspiller80koncerterfor8000børnpå2dage Pr ansvarligpåhelsingørmusikskole TillidsrepræsentantpåHelsingørKommunaleMusikskole MusikvidenskabogKatalyst RolleiNodeleg.dk:Ejer,pædagogiskansvarlig,udviklingafstoryboard,udvikle forretningsplan,ansvarfordagligledelse,kontaktmedkonsulenterandresamarbejder, salg,younameit. JensPeterHansen,grafiskdesigner,Neogenic.com.Haretstortnetværk,harmangeårs erfaringogharstoreprofessionellekunder.kastersiggerneudinyeområder. Freelanceartdirector,konsulentansættelser,bl.a. EffectiveLearning:www.effective learning.com SylvesterHvid&Co.www.shc.dk T viral:www.t viral.com RadiometerMedical:www.radiometer.com Ansatsomartdirectorhostbwawww.tbwa.dk ogbackbonedigitalsystems Senestewebløsning:www.quangstudio.com/UNITE Rolleinodeleg.dk:Ejer,grafiskdesigner,tekniskansvarligforlærings spillet,netværks person,evt.programmør.salg Virksomhedener½årgammelogvierligenu2ejere,vifordelerfortjenestenefterindsats. Vilederefterinvestorer.Voresegeninvesteringervorestid. Andremedarbejdere: Programmør:Viharbrugforenprogrammørderkanactionscript3programmering= kodningtilflash.viharalleredekontaktetenerfarenperson,somvikanansætte,hvisvi kanskaffepengene. E læring:evt.enpersonmedvidenome læring,mht.selvelæringsdelen,jenspeterhar alleredearbejdetmede læringogjegtageretkursuspåituiefteråretomemnet.

15 [NODELEG.DK] 15 Animator:Hvisvifårpassendeøkonomiskstøtte:enanimator. Konsulenter:Vivilbrugeforskelligeandreprofilersåsomkonsulenterundervejs.F.eks.: Derskallavesspeakpåprogrammet,lydteknikklarerviselv,evt.musikere,e jayel.lign. musikprogramtilleveringafloopstilkompositions spil,hørelærekonsulenter,dpu samarbejdeomkringlæringsspilogmålgruppe. Advisoryboard:Evt.:BirgitteHolmSørensen,professorpåDPU,ogLederaf forskningsprogrammetmedierogitilæringsperspektiv,deltageriprojektet:seriousgames inaglobalmarketplace,ogdirektør:stephanstephensenforwww.delc.dkdanskelearningcenter,deharogsåudvikletmingoville,etlæringsspilhvorbrugerenlærerengelsk, derhar40.000danskebrugere. ØkonomiogSalg:Enøkonomi ogsalgsansvarligpersonpålængeresigt. Ligenu:Iøjeblikketkanviarbejdeudenhjælpindtilviskalhaveprogrammeretwebapplikationen.

16 16 [NODELEG.DK] Risikoanalyse Hvilkerisicierder,oghvilketiltagerplanlagtforatminimeredisse? Vikunnekommeudfor: Atingenkøberproduktet Atandretilbyderproduktetienbilligereversion ElleratSibeliuslancererendanskudgaveafderesmusikteoriprodukt. Plan:atprøveatvinkleproduktetanderledesogfindeandredistributionskanaler Vikunnefå:Problemermeddetekniskeløsninger Uforudseteproblemermedproduktionstidenogarbejdsmængden Plan:Heletidenathavefingerenpåpulsen,lavedeadlinesogoverholdedem,handleud fradebetingelser,somvinuengangfårhenadvejen. Finansielt:Deteretprodukt,derhovedsagligtvilbrugevorestidistartfasen,hereftervil vibedrekunnebeskriveopgavernetildemedarbejderederskalansættes,ogdermedogså haveetstørreoverblikoverudgifterne. Vivilfåudgiftertilprogrammeringogharpånuværendetidspunktikkepengeatskydei det,mendetforventerviatløse,sevenligstnedenfor.

17 [NODELEG.DK] 17 BudgetogKapitalbehov Potentialetforprodukteter,atderikkeeksistereretlignendeproduktpådetdanske marked,ogdererca eleverifolkeskolens,derharmusikundervisning,somfinder stedi1. 6.klasse. Hvis10%afelevernevilbrugeNodeleg.dkindenfordeførste3årogmedenlicenspå200 kr.årligtpr.abonnementvilleindtægtenvære mio./årefter3år,hvisantalletaf brugerefordobledesårforår.detervoresplanatlancerenodeleg.dkiflerelande,nårdet førstharvundetindpasidanmark. Dissetalbaserervipåat:ViharsetpåMingoville.dk,derhar40.000danskebrugere medetabonnementpåca.300kr.pr.år Desudenhåberviatkunnesælgetil10%afdedanskefolkeskoleelever,derharmusik. Herefterudvidervitilmarkederiudlandet. Estimeringoverantalletafbrugeredeførste5år.

18 18 [NODELEG.DK] Startbudget:Viestimererfølgendestartbudget: Udviklingsafdelingenbeståraf3medarbejdere: CharlotteLærkeWeitze:Pædagogiskudvikling,dagligledelse,mm. JensPeterHansen:Grafiskdesign,tekniskledelseogimplementering. Programmør:Programmering. Samletstartløn:75.000kr.for3medarbejderepr.måned.Kanrevideres,nårfirmaet begynderatfåoverskud.programmørenvilarbejdedeltidforsine25.000, kr./mdr. Kvartal Udviklingsafdeling 3personer Sælger Økonomiansvarlig. Timeansat Animator Ombudgettil det Udgiftialt 1(3mdr.) provision Førsteår provision provision provision provision Andetår Estimeredeudgifterfor3 5årikr. 3.år år år Hvisantalletafbrugereersomestimeretovenforogabonnementeterpå200kr.pr.årpr. bruger,ogviskønnerenudviklingiudgifternetilmedarbejdereiforholdtilarbejdsbyrden, vilestimeringenforoverskuddetdeførste5årsesådanud: Vimanglerendnuatprissætteudgiftertilspeak,markedsføringmm. Estimeringafoverskuddeførste5år.

19 Investeringsplanogtidslinie: [NODELEG.DK] 19 Viharbrugfor , kr.foratkunnedækkelønningerdetførsteår,og kr. foratkunnedækkelønudgifternedetandetår.dervilderudoverværeudgiftertilbl.a. markedsføringogspeak.ejernevilkunnearbejdeudenlønibegyndelsenpåforventet efterbevillig,mendetvilforlængeproduktionstiden,davisåernødttilathavearbejdeved sidenaf. Investorer:VisøgerfinansieringtilNodeleg.dk. Gernetilsamtligelønudgifter,menellerstilprogrammeringogmarkedsføring. Voresegeninvesteringervorestidogengagement. VisøgeratfinansiereopstartenafNodeleg.dkvedhjælpaffondeogVentureKapital. Arbejdsopgaverdererumiddelbartforeståendeogskalløsesistartfasen: Udviklingafstoryboard,pædagogisktilrettelæggelseafalthvadmanskallærepåsiden, hvordanmankanmotiverebrugernetilhurtigstatlæredet(point systemmv.), forretningsplan,markedsanalyse,økonomiosv. Opsætningafhjemmesidemht.servermv.,udformningafselvesitet. Programmering. Speak,optagelseafmusik,lydeffektermv.Evt.musikere.

20 20 [NODELEG.DK] Exit Exitmulighederforinvestorerne: Derfindes,sommankanseafovenstående,flerestørrefirmaerderproducerercomputerprogrammertilmusik læring. Følgendevirksomhederkunneværepotentiellekøbereafnodeleg.dk: Sibelius:seovenfor. Earmaster:danskmusikteoriundervisning,computerbaseret,vinklettiloptagelsesprøvepå konservatoriet. Systime:folkeskoleforlag. Mingoville.dk:engelskundervisningforfolkeskolen,3.,4.og5.klasse. ForetrukkenExit:Vivilforetrækkeatbevarefirmaetpåegnehænderogevtbørsnotere det,såinvestorernekanfåderespengeigen. Tidshorisontforexit?Tidshorisontenforatnåfremtilexiter2til4år,afhængigtafhvor langtviønskeratværeifærdiggørelsenafnodeleg.dk.erdetønskværdigtatsælgenetop nårprodukteterfærdigt?ellervildetværeenfordelatprøveproduktetafhosbrugerne overenperiode? Handlingsplan Tidshorisont:afhængigafbudgetogomfangafweb applikationenvildetkunneskabespå ¾ 1½år. Pædagogiskdel:Færdiggørelseogafprøvelseafdenpædagogiskedelafspillet. Gameplay:Færdiggennemtænkningafgameplay. Hvemløseropgaverne:Opgørelseoveromviselvkanløseopgavernemedkonstruktionen afspillet. Salg:Drøftelseafhvordandetbedstsælgespåmarkedet,hervildetnokværegodtmed nogetvejledning/ideer. Prissætning Produktion:Udfærdigelseafsamtligedele. Afprøvning:Afproduktetpåbrugergruppe. Markedsføringafproduktet Kunden:Salg Takforjerestid!

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

FORRETNINGSPLAN 14. nov 2012

FORRETNINGSPLAN 14. nov 2012 FORRETNINGSPLAN 14. nov 2012 LemonGold Executive summary LemonGold er en applikation der installeres på computer eller smartphone, og som giver overblik over de ressourcer der er i lokalområdet, menneskelige

Læs mere

Jeg vil være elev. Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen. Mobil: 21492281 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk 1

Jeg vil være elev. Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen. Mobil: 21492281 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk 1 Jeg vil være elev Daniel K. P. Daniel Kongsted Petersen Mobil: 249228 Mail: danielkp@icloud.com Hjemmeside: www.danielkp.dk Gå på opdagelse og læs om mig og mine kompetancer Jeg er altid frisk på en samtale

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2 1 FAKTAARK Projekttitel: Sommerens store dille 2014 Projekt url adresse: http://ulvi.dk/eksamen Fulde navn: Ulvi Imanov E-mail adresse: ulvi@azweb.dk Link til portfolie: http://ulvi.dk Direkte link til

Læs mere

02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark JEG ER:

02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark JEG ER: Guo Yu Pan Product Manager & Business Developer 02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark Email gyp@igda.dk Mobile +45-61707882 LinkedIn Her http://dk.linkedin.com/pub/guoyu-pan/36/990/60b

Læs mere

Udkast til. Forretningsplan for. Klassekontakt.dk

Udkast til. Forretningsplan for. Klassekontakt.dk Udkast til Forretningsplan for Klassekontakt.dk Klassekontakt, medio maj 2004 Udkast til Forretningsplan for Klassekontakt.dk Indhold 1.0 Resumé 2.0 Idégrundlag 3.0 Personlige ressourcer og mål - teamet

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole

Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Fremtidens skole En skole der løfter alle elever Implementering af folkeskolereform. Herlev Byskole Nationale mål og resultatmål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen

Læs mere

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Emne: Bevægelse i undervisningen I de små klasser kan man lave alfabet ved at klippe hvert bogstav og lave et personligt alfabet Hvem er jeg fx

Læs mere

Et læringsprogram. It læringsprojekt. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen. Vejleder: Karl G Bjarnason

Et læringsprogram. It læringsprojekt. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen. Vejleder: Karl G Bjarnason 2011 Et læringsprogram It læringsprojekt Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen Vejleder: Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Side 1 af 19 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

To-strenget forretningsmodel som basis for eksportbaseret vækst

To-strenget forretningsmodel som basis for eksportbaseret vækst To-strenget forretningsmodel som basis for eksportbaseret vækst Næsten 100 års godt håndværk Etableret i 1915 af Jacob Hvidtved Larsen som smedeværksted Første slamsuger produceret i 1956 Fuld fokus på

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere