Business plan: Nodeleg.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business plan: Nodeleg.dk"

Transkript

1 Maj 08 Businessplan:Nodeleg.dk Af:CharlotteLærkeWeitze&JensPeterHansen

2 2 [NODELEG.DK] Resume:Nodeleg.dkerenweb applikation,sompåeneffektivmådelærerbrugeren noderogandremusikteoretiskefacts. Vedatbrugeproduktetifolkeskolen,vilelevernepåennem,hurtigogeffektivmåde tilegnesigmusikteoretiskefærdigheder,dersvarertilkravderstillesfra Undervisningsministriet.Lærernevilfåetvelfungerendestykkeværktøj,derkananvendes somsupplementimusikundervisningen. Nodeleg.dkkanogsåanvendestilselvstudium. FirmaetejesafCharlotteLærkeWeitzeogJensPeterHansen,dererhhv.pianistoggrafisk designer. Viforventeratkunnehaveproduktetfærdigtom1år,såfremtviopnårøkonomiskstøtte, dergørdetmuligt,atviarbejderpåfuldtid. Viskalansætteenflashprogrammørforatfuldendeteamet,ogienoptimaludgaveaf produktetvilledetværeenfordelatansætteenanimatorogenpersonmedansvarforsalg ogøkonomi. Potentialetforprodukteter,atderikkeeksistereretlignendeproduktpådetdanske marked,ogdererca eleverifolkeskolens,derharmusikundervisning,somfinder stedi1. 6.klasse. Hvis10%afelevernevilbrugenodeleg.dkindenfordeførste2årogmedenlicenspå200 kr.årligtpr.abonnementvilleindtægtenvære mio./årefter3år,hvisantalletaf brugerefordobledesårforår.detervoresplanatlancerenodeleg.dkiflerelande,nårdet førstharvundetindpasidanmark. Derermangeudviklingsmulighederforproduktet,ognåreleverneførstharfåetkendskab tildet,ogharlærtatbevægesigidetteunivers,vildenemtkunnefølgemedinye produkter,derogsåvilbliveudvikletietsamspilmedbrugerneudfraderesbehov.

3 [NODELEG.DK] 3?!??!!?! Forestildigenlilleklaverelev,dererbegyndtatgåtilklaver. Hanglædersigtilatfåspilletenmasse,mendererligedetmednoderne,deterlidtsvært. Ogformangebliverdetvedmedatværelidtsvært,ogendernoglegangemednæstenat væreenforhindringforatfåspilletmusikitimen. Hvadnuhvismankunnelærenoderpåenhurtig,nemogeffektivmåde? DetkanNodeleg.dk!.Programmethjælperbrugerentilatoptrænedebasalemusikalske byggesten.deforskelligebegreberintroduceresgradvistogmankanøvehver bane så mangegange,sommanharbehovfor.manvilfåpositivogletforståeligfeedbackogbliver guidetigennemopgaverneindtilmanmestrermusikteorien.desudenkanmanlæreandre formerformusikteoriogmusikhistorie Pådentraditionellemåde. PåNodeleg.dkmåden.

4 4 [NODELEG.DK] Indledning:Detervigtigtatudviklesinkreativitetforatbliveetheltmenneske. Musikerenmegetgivendemådeatanvendeogudviklesinkreativitetpå. Nårmanvillæreatspillemusikerdetenstorfordelatkunnelæsenoder. MedNodeleg.dkvilviskabeenweb applikation,hvorbørnogungepåennemogsjov mådekanlærenoder,musikteoriogmusikhistorie. Idagharvinemadgangtilcomputerenoginternettet. Nodeleg.dkeretnytænkendeogeffektivtundervisningsværktøj,somentenkananvendes tilselvstudieellersomsupplementtildentraditionellemusikundervisning. Ide Baggrund Målgruppe:Somklaverlærerigennem10årerdetminerfaringatdet ertidskrævendeognogengangevanskeligtatlærebørnnoderogandremusikteoretiske begreber.jegharoplevet,atdergårmeget spildtid medigenogigenatskullerepetere noderneforeleverne.athavesværtvedatlæsenodererenunødvendigforhindring,der hæmmermangebørn,dergernevillæreatspilleogsynge. Sommusiklærerharjegselvsavnetsådanetnodelæreprogramtilatsuppleremin undervisningmed.detsammeergældendeforandreinstrumental,sang ogmusiklærere. INodeleg.dkkaneleverneselvlærenoderogandenmusikteoripåenhurtig,nemog effektivmåde,somdekanvendetilbagetil,hvisdetpåettidspunkterpåvejudaf hukommelsenigen.ogdetkanforegåidettempoogpådettidspunkt,somhverenkelt elevønsker computerenerlæreren,dergiverfeedback. Derblivertidtilmangeandresjovetingiundervisningen,bla.tilatspillemere,nårde basalebyggestenbliverhjulpetpåpladsafnodeleg.dk. Nodeleg.dkerenweb applikation,dererdesignet,såbørnenekanøvehvordevil,deskal blothaveadgangtilinternettetogenadgangskode.lærerenkanbådegivelektierforogse elevernesresultaterpånettet. Nodeleg.dkvilunderviseeleverneielementerudfraUndervisningsministeriets retningslinierformusikundervisningifolkeskolen. Detvilbl.a.sigemusikteoretiskeøvelserogmusikhistorie.Programmetvilbliveskabt,så bl.a.folkeskolelærereogmusikskolelærerekananvendedetsometsupplementtilderes øvrigemusikundervisning.programmetkanogsåanvendesafprivate. INodeleg.dkvilmanomgåendefåatvidehvismanlaverenfejl,såmanheletidenhar overblikoverhvadmanlaverrigtigtoghvadmanlaverforkert.elevenvilpåenpositivog effektivmådebliveguidetigennemopgaverneoglæreafsinefejl. Nodeleg.dkgiverpåennemmådefolkeskolelærernemulighedforatinddrageITi musikundervisningen.undervisningsministerietgørenstorindsatsforatintegrereiti folkeskolen,bla.erderindkøbtit udstyrformangemillionertileleverne se:

5 [NODELEG.DK] 5 DesudenvilNodeleg.dkgivebørnenemulighedforatlæremusikhistorieogandreformer formusikteori,somdetafogtilkanværevanskeligtatnåienalmindeligmusiktime,men somerobligatorisk. Nodeleg.dkerinteraktivlæring,derpåensjovmådehjælpereleventilenhurtigere,mere effektivognemmereindlæringafmusikteoretiskebegreber. Lærerenkandownloaderelevantundervisningsmaterialefranodeleg.dk,somhanhar mulighedforatanvendeidentraditionellemusikundervisning.lærereogeleverfårpåden mådeetredskab,hvormanpåennemogsjovmådelærermangemusikalskebegreberat kendeogviadenweb baseredeundervisninglærereleverneefterhåndenatmestrede musikalskebegreber.elevernefårenmulighedforatblivedygtigereogmerevidendeom musikken,enddensparsommetidimusikundervisningentillader(sestatistikkenunder Markedet).Elevenharfåetenekstramusiklærer,derkanundervise24timeridøgnet. DeninteraktiveogvisuellemådeatlæremusikteoripåiNodeleg.dkgørlæringenletterefor elevenenddentraditionellelektielæsning.undervisningenviludoverlæringenindeholde småopgaverindenfordeforskelligediscipliner. Viviltagerundtilandetogholdeintroduktionskurserpåudvalgtestederaf1 2timers varighed,foratlærernehurtigtlæreratanvendehjemmesiden. Flow:Icomputer/lærings spilharmanmulighedforattilrettelæggeundervisningen,så elevenoplever flow tilstanden,dvsdentilstand,sommanlærerbedstoghurtigsti. Dvs.atmanhar:Indflydelsepåprocessen,Konkretefrigørendemål,Simpleregler, fleksibleudfordringer,positivevaluering feedback,enkelhed:dvsatdistraherende faktorerskalfjernes.deteraltsammenting,dervilkunneopnåsietgodtcomputerspil. Nyskabelse:Derfindesikkenogettilsvarendeproduktforbegyndere,detraditionelle produkter erenmusiklærerellerenmusikteori bog. Somviserdet,erdetennicheproduktion,menallevilkunnelavenoget,derminderom det.deterviden,dereralmentilgængelig.detnyskabendevilvære,hvordanvi præsentererdet. Demusikteoretiskecomputerprogrammer,somviharkunnetfinde,erforbrugere,der alleredekannodersamtandreformerformusikteori.

6 6 [NODELEG.DK] Produktetsindhold Mestring:Musikerenformforhåndværk,sommanskalkoncentreresigomogfordybe sigiforatmestredet.nårmanmestrernodeleg.dk,vilmankunnedenoder,deranvendes afalledeinstrumenter,derspillerifoggnøgle hvilketdeflesteinstrumentergør. Manvilkunnedevigtigstemusikteoretiskebegreberoghavehørtomstilperioderog komponister. Dervilværeettastaturpåcomputerskærmen,medanvisningerpåhvornoderneliggerpå etklaver,daklavereteretoverskueligtinstrumentogindeholderalledetoner/oktaver,der anvendesimusikogdesudenerklaveretdetinstrument,sommanoftestanvenderi musikteoretiskundervisning. Fraklaveretkanmansåselvoverføredettilsitegetinstrument. Musikalskediscipliner: Nodelære:Nodeleg.dkerførstogfremmest nodelære Pulsfornemmelse,rytmelære Musikteoretiskefactsogøvelser Musikkenshistorie Formlære Kompositions spil Point gevinst:mankanfåpointnårmanløseropgaverne,ogderer gevinst iformaf spil,mankanspille,gerneogsåkompositions spil. Udviklingsmulighederforspillet:Afhængigtafbudgetharviforskellige udviklingsmuligheder,sådanatspilletkanudviklestilmereerfarnebrugereindenfor musikken.

7 E Læring,SeriousGame [NODELEG.DK] 7 Somlæringsspilskaldetindeholde: Fokus Motivation Integration Manskalsørgeforathovedpartenaffokusliggerpådenrelevanteaktivitet.Menforat motiverebrugerenskaldetlaveseftersammeprincippersometcomputerspil,dvs.atder såledesbliverintegrationimellemlæringsbudskabogspildynamik. Dettevilogsåsige,atdetikkebareerendnuetcomputerspil deterlæring Serious Games. Gameplay:Udoveratskabeetsåkompetentindholdsommuligt,ervoresandet hovedfokusatudvikleetgodtgameplay kernenispillet,dadetvilværeafgørendefor brugerensindlæringsproces. Erfaringerviseratbrugermanprincippernefraetalmindeligtcomputerspilvildetogså virkegodtietlæringsspil.f.eks.hvadangårpoint givning. Rentteknisk Flash:ProgrammetskaludviklesiAdobeFlash/AdobeAir(Sef.ekshttp://www.dr.dk/oline oghttp://www.adobe.com/air) Web baseret:viforestillerosatlavedetweb baseretsåerderingenbegrænsningerfor hvemderkanbrugedet:mac,windows,linux,ogmankanloggepåhvormanvil,hvilket ogsåvilgivemulighederforskole elevanvendelse,såelevernevilkunneloggesigpå hjemmefraoglavederes lektier. Månedsabonnement:Mankanpålængeresigtovervejeomdetskalkunnesælgesfra flereplatforme. Tangenter:Dervilværeetklaver tastaturpåcomputerskærmen,såmanlæreratforbinde nodernetiletklaver

8 8 [NODELEG.DK] Produktet Hvadervirksomhedensprodukt:Etweb baseretcomputerprogram,derpåensjovog effektivmådekanlærebrugerennoderogandremusikteoretiskefacts. Teknologi:E learningharefterhåndenværetpåmarkedetimangeårogeretmarkedi vækst.desudenharvoresengelsktalendekonkurrenterlignedeprodukter,dogikkemed helttilsvarendeegenskaber. Innovation:DerfindesetprodukttilmereøvedebrugereiDanmark.Programmermed tilsvarendeegenskabersomnodeleg.dkeksistererikkeendnu.dogfindesderenversion, derminderlidtomdetpåengelsk,f.eks.harmonicvision. Beskyttelseafproduktet:Vivurdereratdetikkeermuligt,ognokhellerikkevillekunne betalesigatpatentbeskytteproduktet. Produktetsudviklingsstadie:Ligenuervistadigpåideniveau,vilaverresearchog planlæggerdenpædagogiskeogtekniskeudviklingafproduktet. Realisering:Hvisvikanfåmidlerfrafondeoginvestorer,vildenførsteversionaf produktetkunneværeklarometårstid.detostifterevilkunnearbejdeudenlønetstykke tidpåforventetefterbevilling,mendettevilforlængeprocessen. Produktion:Deterhovedsagligtegenproduktion,medoutsourcing,hvadangår programmeringen. Videreudvikling:Efterfærdiggørelsevilvinaturligvisfortsatvidereudvikleproduktet.Der ermangeudviklingsmulighederforproduktet,mankanbådegøredetmereavanceretog inddragefleremusikalskeemner. Pris:Deterendnufortidligtatsigehvaddetvilkostefordenenkeltebruger,menmankan josepåkonkurrenternespriser.f.eks.kosteretårligtabonnementpåwww.mingoville.dk, hvormankanlæreengelskviaenweb applikation,ca.300kr.skolerkanfårabat,hvisde købermangeabonnementer.

9 Markedet [NODELEG.DK] 9 Størrelse:Markedetbestårafalledervillærenoder,musikteoriogmusikhistoriepådet basaleplan.viviltilatbegyndemedfokuserepåfolkeskolen,dadetvilværerelevantfor skolerne,ogdearbejderiforvejenmeditiandrefag.desudenvilfolkeskolensbrugaf produktetværeenformforblåstempling. ViviltilatbegyndemedmarkedsføreproduktetiDanmark,derefteri SverigeogNorgeefter2år,Englandefter3år,USAogTysklandefter4år. Deterklartatmarkedsføringenvilafhængeafhvilkemulighederviharrentfinancieltog detvilogsåværenødvendigtatansætteendygtigsælger,hvisviskalnåudtilmarkedetpå ovenståendeskitseredemåde. Fremtiden:Deteretmarked,dererkonstant,idenforstandatmanaltidvilhavebrugfor atlæremusikteori. Målgrupper:Dererumiddelbart2målgrupper,somdogfordelersigpåallealdersgrupper fra7 100år. 1)Børni7 10årsalderen,derskallærenoderforførstegang 2)Voksneellerunge,dergernevillærenoderellertagedetopigenogaltidharfundetdet uoverskueligt. Dermedogsådemusiklærere,derunderviserdeførnævntebørnogvoksne. Udoverfolkeskoleeleverkanmålgruppenogsåfindesimellemmusikskoleelever, gymnasieeleverifagetmusik,korsangere,amatørmusikereogsangere(tænk X factor ). Somnævntovenforvilvisenerelaveenengelskversionafnodeleg.dk,ogdermedbliver målgruppennaturligviskraftigtudvidet.

10 10 [NODELEG.DK] Statistik:Ifolkeskolenanbefalesdetateleverneharfølgendeantaltimeromugen Antalmusiktimeromugenifolkeskolen Klassetrin Antaltimer Dererca eleverpåhvertklassetrin,dvs.atca elevermodtager musikundervisningomåretidanmark. Nodeleg.dkvilogsåmedfordelkunnebrugessomsupplementiundervisningenpå musikskolerne,derfindesca eleverpåmusikskolerne,somerover6år. Markedsanalyse:Viervedatplanlæggeenmarkedsanalyse,iførsteomgangblandt folkeskolelærereimusik. Kunden:Hvorpresserendeerkundernesproblem? Derfindes2andrealternativer: 1)Enmusikteoretiskbog.Fordelenvedvoresweb applikationerher,atopgavernestillesaf enanden,såmanikkeselvkanregnesvaretud,desudengivesderfeedback,somman kannavigereudfra,hvilketforhåbentligersjovereendenbog.deterenformforvirtuel lærer.detsvarertilatskullelæregymnastikefterenbogkontraefterenvideo,igen bortsetfra,atmanherfårfeedback. 2)Enlærer.Enlærererjoideel,menvedatsuppleremedprogrammetfårmanmulighed foratgentagemusikteorientilmanvirkeligkandet,detharmansjældentmulighedfor medenlærer,aføkonomiskeogtidsmæssigegrunde. DetervoreshensigtatudvikleogmarkedsføreNodeleg.dksådetkanbliveet needto have produkt,medhenblikpåatoptimeremusikundervisningen. Indsalgstid:Detersværtatsige,daviikkemener,atproduktetfindesiDanmarkendnu. Menviestimereratkunnenåbredtudpåmarkedetforholdsvishurtigt,daproduktetikke findesiandreversionerindtilnu.sevenligstunderbudgetogøkonomi. Detvirkersomomdeterrettetidogsted,bla.fordimanønskermereIT undervisningi folkeskolen,såderskalarbejdespådetnu,indenandregørdetsamme.

11 Marketingogsalg Forretningsmodel [NODELEG.DK] 11 Omsætning:Viovervejerhvordanomsætningenskalgenereres:dererfleremuligheder: Iførsteomgangvælgervi,atdeterweb baseretmedmånedsabonnement,dadetgiver noglemuligheder,somvigernevilkunnetilbyde. Men:Mankanovervejeatsælgedetfraflereplatforme:Somsoftwareproduktderkan købesibutikkerellerpåinternettet,ellerensoftwareløsningderkunkandownloadesfra internettet.enandenmulighederatudvilkeendelafnodelleg.dk,sådetkananvendestil mobiltelefon,pda,x boxmm. Mankunneogsåvælgeatsælgesitprodukttiletstørrefirma,f.eks.Sibelius.Men umiddelbartønskerviselvatbeholdefirmaet. Prissætning:Denerafhængigaf,hvordandetlæggesud. Detharvihøjstsandsynligtbrugforvejledningom. Menviharmulighedforatsammenligneprisermedf.eks.:Earmaster,Sibelius,Harmonic VisionogMingoville.dk.Sevenligstunderkonkurrenter. Salgogpromovering:Viviltagerundtilandetogholdeintroduktionskurserpåudvalgte stederaf1 2timersvarighed,foratlærernehurtigtlæreratanvendeprogrammet. Opsøgendesalgsarbejde:Detvilværeønskeligtathaveensalgspersonellerfirma tilknyttet. Distributionskanaler:Vivilreklamereogsendeartikler,bedeomatbliveanmeldti folkeskole ogmusikskoleblade,andremusikblade,musikmesserogrelevantehjemmesider. Reklamer:Internetreklamer,viralmarkedsføring,direct mailtilmusikskole,folkeskoler, gymnasiermedopfølgendekontakt. Andetfirma:Eventueltsælgeigennemetandetselskab:f.eks.Sibelius. Klasse test:vivilbedenogleskoleklasseromatafprøveenbetaversionafproduktet, rettedettilogsåreklameremedelevernesresultater.

12 12 [NODELEG.DK] Konkurrence Konkurrencesituation:DerfindesingendirektekonkurrerendeprodukteriDanmark.Vi harfundetetamerikanskprodukt,derharsammemålgruppe,mendeharsåvidtvikanse ikkekunderidanmark Konkurrenter: (www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/music/musicalelements/notationrev1.shtml) Analyseafkonkurrenter: Web applikationengiverbla.mulighedfor,atelevernekanøvehvordevil,deskalblothave adgangtilinternettetogenadgangskode.lærerenkanbådegivelektierforogseelevernes resultaterpånettet.

13 [NODELEG.DK] 13 BådeSibeliusogHarmonicVisionermegeterfarneogstoreselskaber.Sibeliuseri2006 blevetendelafdigidesign,audioafdelingenafavidtechnologyinc. Sibeliusharflereandreprodukterendmusikteoretiskundervisning,deres hovedindtægtskildeeretnodeskrivningsprogram,dermedhardeenstorkontaktfladetil markedet. HarmonicVisionogEarmasterfokusererderimodbeggetopåmusikteoretiskundervisning. Konkurrentersomsamarbejdspartnere:Determuligt,atvivilleklareosbedstvedat forsøgeatsamarbejdemedalleredeetableredefirmaer.detkunneværeenafovenstående konkurrenter.menderkunneogsåværetaleomandree lærings firmaerellerforlag. Andrekonkurrenter:Instrumentalogsanglærere,derundervisereleveriatlærebasal musikteori.bøgerdererskrevetomemnet. Indtrængningsbarrierer:Somviserdet,erdetennicheproduktion,menallevilkunne lavenoget,derminderomdet,deterviden,dereralmentilgængelig.detnyskabendevil være,hvordanvipræsentererdet.

14 14 [NODELEG.DK] Organisationogledelse CharlotteLærkeWeitze,Pianist,klaverlærer,hørelærer,KUstuderende,langtcv,grundig, arbejdsom. Uddannetsomklassiskpianistpå: DetKgl.DanskeMusikkonservatorium 1årpåFranzLisztAcademyofMusic,Budapest 2årpåGuildhallSchoolofMusicandDrama,London Efteruddannelserindenfor: Rytmiskhørelære Rytmiskklaver Ansættelser: Klaverlæreri10årpåMGK,enkonservatorieforberedendeuddannelse. AnsættelsesomarrangementsansvarligforSkolekoncertfestival2008,hvor44 professionelleensemblerspiller80koncerterfor8000børnpå2dage Pr ansvarligpåhelsingørmusikskole TillidsrepræsentantpåHelsingørKommunaleMusikskole MusikvidenskabogKatalyst RolleiNodeleg.dk:Ejer,pædagogiskansvarlig,udviklingafstoryboard,udvikle forretningsplan,ansvarfordagligledelse,kontaktmedkonsulenterandresamarbejder, salg,younameit. JensPeterHansen,grafiskdesigner,Neogenic.com.Haretstortnetværk,harmangeårs erfaringogharstoreprofessionellekunder.kastersiggerneudinyeområder. Freelanceartdirector,konsulentansættelser,bl.a. EffectiveLearning:www.effective learning.com SylvesterHvid&Co.www.shc.dk T viral:www.t viral.com RadiometerMedical:www.radiometer.com Ansatsomartdirectorhostbwawww.tbwa.dk ogbackbonedigitalsystems Senestewebløsning:www.quangstudio.com/UNITE Rolleinodeleg.dk:Ejer,grafiskdesigner,tekniskansvarligforlærings spillet,netværks person,evt.programmør.salg Virksomhedener½årgammelogvierligenu2ejere,vifordelerfortjenestenefterindsats. Vilederefterinvestorer.Voresegeninvesteringervorestid. Andremedarbejdere: Programmør:Viharbrugforenprogrammørderkanactionscript3programmering= kodningtilflash.viharalleredekontaktetenerfarenperson,somvikanansætte,hvisvi kanskaffepengene. E læring:evt.enpersonmedvidenome læring,mht.selvelæringsdelen,jenspeterhar alleredearbejdetmede læringogjegtageretkursuspåituiefteråretomemnet.

15 [NODELEG.DK] 15 Animator:Hvisvifårpassendeøkonomiskstøtte:enanimator. Konsulenter:Vivilbrugeforskelligeandreprofilersåsomkonsulenterundervejs.F.eks.: Derskallavesspeakpåprogrammet,lydteknikklarerviselv,evt.musikere,e jayel.lign. musikprogramtilleveringafloopstilkompositions spil,hørelærekonsulenter,dpu samarbejdeomkringlæringsspilogmålgruppe. Advisoryboard:Evt.:BirgitteHolmSørensen,professorpåDPU,ogLederaf forskningsprogrammetmedierogitilæringsperspektiv,deltageriprojektet:seriousgames inaglobalmarketplace,ogdirektør:stephanstephensenforwww.delc.dkdanskelearningcenter,deharogsåudvikletmingoville,etlæringsspilhvorbrugerenlærerengelsk, derhar40.000danskebrugere. ØkonomiogSalg:Enøkonomi ogsalgsansvarligpersonpålængeresigt. Ligenu:Iøjeblikketkanviarbejdeudenhjælpindtilviskalhaveprogrammeretwebapplikationen.

16 16 [NODELEG.DK] Risikoanalyse Hvilkerisicierder,oghvilketiltagerplanlagtforatminimeredisse? Vikunnekommeudfor: Atingenkøberproduktet Atandretilbyderproduktetienbilligereversion ElleratSibeliuslancererendanskudgaveafderesmusikteoriprodukt. Plan:atprøveatvinkleproduktetanderledesogfindeandredistributionskanaler Vikunnefå:Problemermeddetekniskeløsninger Uforudseteproblemermedproduktionstidenogarbejdsmængden Plan:Heletidenathavefingerenpåpulsen,lavedeadlinesogoverholdedem,handleud fradebetingelser,somvinuengangfårhenadvejen. Finansielt:Deteretprodukt,derhovedsagligtvilbrugevorestidistartfasen,hereftervil vibedrekunnebeskriveopgavernetildemedarbejderederskalansættes,ogdermedogså haveetstørreoverblikoverudgifterne. Vivilfåudgiftertilprogrammeringogharpånuværendetidspunktikkepengeatskydei det,mendetforventerviatløse,sevenligstnedenfor.

17 [NODELEG.DK] 17 BudgetogKapitalbehov Potentialetforprodukteter,atderikkeeksistereretlignendeproduktpådetdanske marked,ogdererca eleverifolkeskolens,derharmusikundervisning,somfinder stedi1. 6.klasse. Hvis10%afelevernevilbrugeNodeleg.dkindenfordeførste3årogmedenlicenspå200 kr.årligtpr.abonnementvilleindtægtenvære mio./årefter3år,hvisantalletaf brugerefordobledesårforår.detervoresplanatlancerenodeleg.dkiflerelande,nårdet førstharvundetindpasidanmark. Dissetalbaserervipåat:ViharsetpåMingoville.dk,derhar40.000danskebrugere medetabonnementpåca.300kr.pr.år Desudenhåberviatkunnesælgetil10%afdedanskefolkeskoleelever,derharmusik. Herefterudvidervitilmarkederiudlandet. Estimeringoverantalletafbrugeredeførste5år.

18 18 [NODELEG.DK] Startbudget:Viestimererfølgendestartbudget: Udviklingsafdelingenbeståraf3medarbejdere: CharlotteLærkeWeitze:Pædagogiskudvikling,dagligledelse,mm. JensPeterHansen:Grafiskdesign,tekniskledelseogimplementering. Programmør:Programmering. Samletstartløn:75.000kr.for3medarbejderepr.måned.Kanrevideres,nårfirmaet begynderatfåoverskud.programmørenvilarbejdedeltidforsine25.000, kr./mdr. Kvartal Udviklingsafdeling 3personer Sælger Økonomiansvarlig. Timeansat Animator Ombudgettil det Udgiftialt 1(3mdr.) provision Førsteår provision provision provision provision Andetår Estimeredeudgifterfor3 5årikr. 3.år år år Hvisantalletafbrugereersomestimeretovenforogabonnementeterpå200kr.pr.årpr. bruger,ogviskønnerenudviklingiudgifternetilmedarbejdereiforholdtilarbejdsbyrden, vilestimeringenforoverskuddetdeførste5årsesådanud: Vimanglerendnuatprissætteudgiftertilspeak,markedsføringmm. Estimeringafoverskuddeførste5år.

19 Investeringsplanogtidslinie: [NODELEG.DK] 19 Viharbrugfor , kr.foratkunnedækkelønningerdetførsteår,og kr. foratkunnedækkelønudgifternedetandetår.dervilderudoverværeudgiftertilbl.a. markedsføringogspeak.ejernevilkunnearbejdeudenlønibegyndelsenpåforventet efterbevillig,mendetvilforlængeproduktionstiden,davisåernødttilathavearbejdeved sidenaf. Investorer:VisøgerfinansieringtilNodeleg.dk. Gernetilsamtligelønudgifter,menellerstilprogrammeringogmarkedsføring. Voresegeninvesteringervorestidogengagement. VisøgeratfinansiereopstartenafNodeleg.dkvedhjælpaffondeogVentureKapital. Arbejdsopgaverdererumiddelbartforeståendeogskalløsesistartfasen: Udviklingafstoryboard,pædagogisktilrettelæggelseafalthvadmanskallærepåsiden, hvordanmankanmotiverebrugernetilhurtigstatlæredet(point systemmv.), forretningsplan,markedsanalyse,økonomiosv. Opsætningafhjemmesidemht.servermv.,udformningafselvesitet. Programmering. Speak,optagelseafmusik,lydeffektermv.Evt.musikere.

20 20 [NODELEG.DK] Exit Exitmulighederforinvestorerne: Derfindes,sommankanseafovenstående,flerestørrefirmaerderproducerercomputerprogrammertilmusik læring. Følgendevirksomhederkunneværepotentiellekøbereafnodeleg.dk: Sibelius:seovenfor. Earmaster:danskmusikteoriundervisning,computerbaseret,vinklettiloptagelsesprøvepå konservatoriet. Systime:folkeskoleforlag. Mingoville.dk:engelskundervisningforfolkeskolen,3.,4.og5.klasse. ForetrukkenExit:Vivilforetrækkeatbevarefirmaetpåegnehænderogevtbørsnotere det,såinvestorernekanfåderespengeigen. Tidshorisontforexit?Tidshorisontenforatnåfremtilexiter2til4år,afhængigtafhvor langtviønskeratværeifærdiggørelsenafnodeleg.dk.erdetønskværdigtatsælgenetop nårprodukteterfærdigt?ellervildetværeenfordelatprøveproduktetafhosbrugerne overenperiode? Handlingsplan Tidshorisont:afhængigafbudgetogomfangafweb applikationenvildetkunneskabespå ¾ 1½år. Pædagogiskdel:Færdiggørelseogafprøvelseafdenpædagogiskedelafspillet. Gameplay:Færdiggennemtænkningafgameplay. Hvemløseropgaverne:Opgørelseoveromviselvkanløseopgavernemedkonstruktionen afspillet. Salg:Drøftelseafhvordandetbedstsælgespåmarkedet,hervildetnokværegodtmed nogetvejledning/ideer. Prissætning Produktion:Udfærdigelseafsamtligedele. Afprøvning:Afproduktetpåbrugergruppe. Markedsføringafproduktet Kunden:Salg Takforjerestid!

ARBEJDET MED STRATEGI

ARBEJDET MED STRATEGI GØR DET BEDRE ARBEJDET MED STRATEGI Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE arbejdet med strategi er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på

Læs mere

ARBEJDET MED STRATEGI

ARBEJDET MED STRATEGI GØR DET BEDRE ARBEJDET MED STRATEGI Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE arbejdet med strategi er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

COPING WITH COMPLEXITY ARKITEKTUR OG STANDARDER. Parallelsession B2: Strategisk standardisering. E-Sundhedsobservatoriet, 2.

COPING WITH COMPLEXITY ARKITEKTUR OG STANDARDER. Parallelsession B2: Strategisk standardisering. E-Sundhedsobservatoriet, 2. COPING WITH COMPLEXITY ARKITEKTUR OG STANDARDER Parallelsession B2: Strategisk standardisering E-Sundhedsobservatoriet, 2. oktober 2014 SPØRGSMÅL, DER SØGES BESVARET Bidrager standardisering positivt til

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy

Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy 14. juni 2016 Juni 2016 Trekantens lederforum 1 Program Præsentation Generel introduktion Blue Ocean Strategy værktøjer - Øvelse Forretningsmodeller Din egen forretning

Læs mere

Medlemstilbud vedrørende det tyske marked

Medlemstilbud vedrørende det tyske marked Medlemstilbud vedrørende det tyske marked Tyskland er et af de vigtigste nærmarkeder for Danmark. For en lang række brancher byder det tyske marked på store muligheder men også faldgruber. Hos NORDKRON

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Om Dansk Generationsskifte Struktur Managementselskab Dansk Generationsskifte A/S Fonde Generationsskifte Kapital K/S

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå?

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? November 215 Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? Af studentermedhjælper Victoria Julie Jensen og konsulent Peter Bernt Jensen, DI Fødevarer Den teknologiske udvikling går i dag stærkere

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

HTX Game Design. Ved Søren Buus Nowak Uddannelseschef HTX Ringsted

HTX Game Design. Ved Søren Buus Nowak Uddannelseschef HTX Ringsted HTX Game Design Ved Søren Buus Nowak Uddannelseschef HTX Ringsted Hvorfor vælge HTX på ZBC i Ringsted? Et teknisk gymnasium i rivende udvikling Vi er vokset meget i det sidste års tid. Det har gjort, at

Læs mere

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder)

Bilag I. Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Bilag I Hvilket Business Angel netværk er du medlem af? (der kan markeres flere muligheder) Hvad er din vigtigste motivation for at investere? (der kan markeres flere svarmuligheder) Hvor mange virksomheder/projekter

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening

FORRETNINGSMODEL. Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening Malene Kræfting Økologikonsulent Økologisk Landsforening FORRETNINGSMODEL AFSÆTNINGSFREMME FOR DIN VIRKSOMHED OPBYGNING AF NETVÆRK TIL LOKAL AFSÆTNING AF FØDEVARER Omkostningsminimering og effektivisering

Læs mere

Udgangspunkt. Samtidig søger vi at afdække, om de gymnasiefremmede har særlig gavn af de tiltag, som vi har iværksat under

Udgangspunkt. Samtidig søger vi at afdække, om de gymnasiefremmede har særlig gavn af de tiltag, som vi har iværksat under Udgangspunkt g Eleverne opleves generelt som en meget uhomogen gruppe, der udfordrer lærerne pædagogisk i højere grad end tidligere. Hvorvidt de gymnasiefremmede udgør en særlig udfordring er uklart, men

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R

I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R H E A L T H W E A L T H C A R E E R I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G TIL P R I V A T E U D E N L A N D S K E E R F A R I N G E R F I N A N S K O N F E R E N C E N 2015 12. november 2015 Maria

Læs mere

Workshops på Hovedbiblioteket:

Workshops på Hovedbiblioteket: 2.kvartal Klik på linket og hop direkte til den workshop du er interesseret i at vide mere om. Workshops på Hovedbiblioteket: Workshop 1: Lege Mindstorm First LEGO League Workshop 2: Sonic Pi Tænk musik

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 05-12-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 05-12-2016 18:00 1 (Åben) Godkendelse af

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Nationale trivselsmålinger i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Nationale trivselsmålinger i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Nationale trivselsmålinger i Kommune Skoleåret Juni 2017 Indledning Elevernes trivsel måles årligt på alle landets folkeskoler som en del af folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal

Læs mere

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH DET STORE PITCH I løbet af forløbet Games r Us er du blevet introduceret til en række forretningsmæssige redskaber, viden og teknikker. Det er nu tid til, at du skal samle

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Uanset hvad det er, du tilbyder, så er det vigtigt at fortælle det til dine kunder.

Uanset hvad det er, du tilbyder, så er det vigtigt at fortælle det til dine kunder. Uanset hvad det er, du tilbyder, så er det vigtigt at fortælle det til dine kunder. MUSIKEREN har en medieplatform, hvor du når ud til dine kunder både når de sidder afslappet og fordyber sig i fagbladet

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj Agenda» Hvad er forretningsmodeller?» Korte eksempler på forretningsmodeller» Business model canvas som værktøj» Value proposition canvas som værktøj» Konkrete eksempler» Opsummering Side 1 Jesper C. Sort

Læs mere

Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk

Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk Bevægelse og læring. Anne Bahrenscheer AB4@UCC.dk Læring gennem fysiskaktivitet. Skolereformen har sat fokus på læring gennem bevægelse. Der skal arbejdes med idræt, motion og bevægelse 45 min dagligt

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Spilpolitik. Kontroller altid aldersmærkerne på spillets emballage eller via søgefunktionen

Spilpolitik. Kontroller altid aldersmærkerne på spillets emballage eller via søgefunktionen Medie og Spilpolitik i Juniorklubben, Sorø Borgerskole. Forord_ Formålet med at have en medie- og spilpolitik i klubben, at vi for så vidt muligt ønsket om at synliggøre de pædagogiske overvejelser der

Læs mere

Udviklingspulje til digitale læremidler

Udviklingspulje til digitale læremidler Udviklingspulje til digitale læremidler Informationsmøde den 29. september 2015 Informationsmøde Udviklingspulje til digitale læremider Side 1 Agenda 14:00-14:40 Styrelsen for It og Læring orienterer om

Læs mere

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin)

Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

VURDERING AF STYRKER OG SVAGHEDER

VURDERING AF STYRKER OG SVAGHEDER VURDERING AF STYRKER OG SVAGHEDER Vurdering af værdiskabelse¹ + Min værdiskabelse stemmer godt overens med kundernes behov 5 4 3 2 1 Min værdiskabelse har stærke netværkseffekter² 5 4 3 2 1 Der er stærke

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2014 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Sådan bruger du Minimo-spillet i et klasselokale 3 Introduktion af spillet for elever 3 Målgruppe 3 Undervisningselementer

Læs mere

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet

Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet MEDIEKIT 2014 Indhold Forhandlere... 2 Opret forhandler/butik... 2 30-dages Fremvisning... 2 365-dages Fremvisning... 2 Tilvalg... 2 30-dages Fremhævet Fremvisning... 2 Priser... 3 Affiliate annoncører

Læs mere

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter.

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter. Den gode projektplan Innovationsagent Kai Ormstrup Jensen fra DELTA vil, med baggrund i InnoBooster programmet, fremvise en projektplan, som giver overblik over de vigtige parametre i projektarbejde. Projektplanen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Udviklingspuljen til digitale læremidler

Udviklingspuljen til digitale læremidler Udviklingspuljen til digitale læremidler Informationsmøde den 6. oktober 2016 06-10-2016 Informationsmøde Udviklingspulje til digitale læremider Side 1 Agenda 15:00-15:30 Styrelsen for It og Læring orienterer

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013 FORMIDLING UDEN UDLÅN 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013 Kort check in Korte møder omkring: 1. Hvad hedder du, og hvilket bibliotek kommer du fra? 2. Hvad håber du på

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Fra drift- til salgskultur Ambitionen for Q8 at foretage et fokusskifte fra en drift- til en salgskultur. Q8 er derfor startet med salgslederne,

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Forår, gevinstrealiseringsplan, disruptive innovation - og en gratis business case skabelon...

Forår, gevinstrealiseringsplan, disruptive innovation - og en gratis business case skabelon... Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 17. marts 2016 11:28 Til: Martin J Ernst Emne: Marts nyhedsbrev

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

OM Playmakerordningen. Skolerne og de professionelle i foreningerne

OM Playmakerordningen. Skolerne og de professionelle i foreningerne OM Playmakerordningen Skolerne og de professionelle i foreningerne Hvilke potentialer rummer den nye folkeskolereform? OG Hvad gør vi i Aalborg for at understøtte effektueringen? OG Hvilken rolle kan foreninger

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Værn om din risikovillighed

Værn om din risikovillighed Rasmus Kjeldahl, Forbrugerrådet Forbrugernes investeringer og opsparing, arrangeret af Penge- og Pensionspanelet 25. januar 2011 Investering er i dag hvermandseje Var tidligere forbeholdt de rige I dag

Læs mere

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast

Undervisningstilbud til elever i store læsevanskeligheder Udkast Placering Tingagerskolen har to mulige lokaler. Tilbudet placeres i første omgang på Tingagerskolen/ Ikke stedmæssigt forankret, opstart med beliggenhed på Tingagerskolen, men med mulighed for placering

Læs mere

DEN SAMVIRKENDE SKOLE

DEN SAMVIRKENDE SKOLE DEN SAMVIRKENDE SKOLE 9. september 2010 SKOLEN BRÆNDER! Njalsgade 106,2.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205 www.copenhagenlivinglab.com Copenhagen Living Lab er en rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi

Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi. med fokus på økonomi Ringkøbing Fjord Turisme - Oplevelsesøkonomi med fokus på økonomi ORANGE elevator Lille konsulentvirksomhed 4 faste medarbejdere i Kbh 1 medarbejder i Jylland Undervisning - værksteder og workshops Praktisk

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Temamøde 3. Fleksible læringsmiljøer en forudsætning for en varieret og motiverende skoledag

Temamøde 3. Fleksible læringsmiljøer en forudsætning for en varieret og motiverende skoledag Temamøde 3 Fleksible læringsmiljøer en forudsætning for en varieret og motiverende skoledag Kort om temaet Skolen skal skabe læringsmiljøer, der sikrer alle elever en varieret og motiverende skoledag Skolen

Læs mere

Besvarelse og konklusion. Evaluering af Skolens Boglige Profil Eisbjerghus Efterskole

Besvarelse og konklusion. Evaluering af Skolens Boglige Profil Eisbjerghus Efterskole I skoleåret 2011-2012 har skolens bestyrelse besluttet at der skal evalueres på den boglige profil: Fra skolens værdigrundlag: Vi lægger vægt på at lære både individuelt og i fællesskaber. Et godt læringsmiljø

Læs mere

Værdibyg Etablering af samarbejde - Handicaporganisationernes Hus Per Ravn - Arkitekt MAA - CUBO Arkitekter - Århus

Værdibyg Etablering af samarbejde - Handicaporganisationernes Hus Per Ravn - Arkitekt MAA - CUBO Arkitekter - Århus 24.09.2012 - Værdibyg Etablering af samarbejde - Handicaporganisationernes Hus Per Ravn - Arkitekt MAA - CUBO Arkitekter - Århus DEN FØRSTE FASE KONKURRENCEN BYGHERRE RÅDGIVERE OG EKSPERTER PROJEKT SPILLEREGLERNE

Læs mere

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Line Storm Maj-Britt S. Buch Rene Christensen Rene Osterhammel Thomas Buch STU-elev: Mikkel Nyhave Efterskoleelev: Christopher Clemensen Idrætsefterskole

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus

Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Vil du ha lidt ekstra? Tag en EUX-elev! EUX Erhvervsuddannelse med ekstra bonus I generationer har vi uddannet vores unge mennesker til et højt fagligt niveau. Dagens og morgendagens samfund stiller yderligere

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Musikalsk skabende med it

Musikalsk skabende med it 1 Indhold Indledning... 2 It i folkeskolen... 2 Hvorfor it?... 4 It i musikfaget... 5 Muligheder med it... 6 Hvor kan it inddrages?... 6 Hardware og software... 7 Hardware... 7 Software... 8 Hvad skal

Læs mere

Lektiepolitik på OLF

Lektiepolitik på OLF Lektiepolitik på OLF Som en naturlig del af et skoleliv, indgår lektier også her på OLF. Det skal ikke bare være lektier for lektiernes skyld, men selvfølgelig noget der giver mening, i forhold til det

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

1700 medarbejdere får et skub. Power Push giver mervækst og øget beskæftigelse

1700 medarbejdere får et skub. Power Push giver mervækst og øget beskæftigelse 1700 medarbejdere får et skub Power Push giver mervækst og øget beskæftigelse Et rigtig godt regnestykke Tilførsel af viden og kompetencer er ofte lig med styrket konkurrenceevne. Et enkelt regnestykke,

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Evaluering. Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform

Evaluering. Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform Evaluering Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform Positiv psykologi baserer sig på den amerikanske psykolog Martin Seligmans ide om, at menneskets psykiske sundhed og trivsel er en afgørende faktor

Læs mere

Lektiehjælp i SFO. inspiration til den pædagogiske praksis. Rikke Nielsen

Lektiehjælp i SFO. inspiration til den pædagogiske praksis. Rikke Nielsen sfo-pædagogik Lektiehjælp i SFO inspiration til den pædagogiske praksis Rikke Nielsen Rikke Nielsen Lektiehjælp i SFO inspiration til den pædagogiske praksis 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Kapitalfondenes fremtidsforventninger. Forretningsmæssige forventninger

Kapitalfondenes fremtidsforventninger. Forretningsmæssige forventninger Kapitalfondenes fremtidsforventninger DVCA Den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt danske kapitalfonde om deres fremtidsforventninger i forhold til

Læs mere