Viberedens Pædagogiske Læreplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viberedens Pædagogiske Læreplan"

Transkript

1 Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J B R A N D E - T L F

2 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret i den nordlige del af Brande. Grunden er på ca kvm. og består af selve Vibereden, en gammel landejendom, sø, skov og et stort udeområde med plads til leg og udfoldelse. Terrænet er kuperet med et rigt dyreliv og mange forskellige slags træer og buske. Vi bor tæt på åen, heden og skoven som vi også besøger tit. Børnegruppen Vibereden er normeret til 22 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Vi har derudover visiteret børn med særlige behov, disse er inkluderet i grupperne. Stuerne er fordelt på 6 grupper: Gæslingerne & Musvitterne: Vuggestuegrupper med plads til ialt 22 børn op til 2,9 år. Mariehøns, Uglerne, Muldvarperne & Lærker: Bh. grupper. Normeret til ca børn i hver fra 2,9 år til 6 år. Grupperne i både vuggestue- og børnehaveafdelingen er blandet i alder. Vi har tillige en skolegruppe (Troldegruppen) som det sidste år inden skolestart mødes ca. 1 gang ugentligt og laver skoleforberedende aktiviteter. Medarbejderne Der er på nuværende tidspunkt ansat 1 leder, 11 pædagoger, 8 pædagogmedhjælpere, 1 køkkendame, samt en pedel og administrationsmedarbejder, som vi deler med de andre institutioner. Vi er i alt 23 ansatte. Vi er en personalegruppe bestående af mange slags mennesker, dog alle med samme fokus og omdrejningspunkt omkring den pædagogiske praksis. Forældresamarbejde Det er vores ansvar at sikre et godt forældresamarbejde og at skabe den gode kontakt. Vi lægger stor vægt på at vi opnår tillid til hinanden, indgår i dialog og den daglige snak om barnets dag. I både vuggestuen og børnehaven, er forældresamarbejdet altafgørende, for både trivsel og udvikling. Vuggestuen er ofte det første, forældrene har kontakt med i Vibereden, her bliver grundstenen lagt til det gode samarbejde og det er her særligt vigtigt at der bliver brugt god tid for at det lille barn kan få en god dag og at forældrene føler de bliver inddraget. Dette arbejde fortsætter naturligt i børnehaven. Vi har en stor gruppe af engagerede forældre, som vi inddrager i at skabe gode rammer for børnene. Både via bestyrelsen og vores Vibesupport forening som er med at give huset spændende oplevelser. Pædagogik og pædagogisk praksis Kerneværdierne for os i Vibereden er de nære relationer til børnene og omsorgen for både det enkelte barn og fællesskabet. Vi prioriterer legen højt, da den er vigtig for barnets trivsel, læring og udvikling. Når børn leger, så lærer de at være inkluderende, at samarbejde og at efterbearbejde indtryk og det er gennem legen, at børn lærer og oplever verden. De arbejder med deres identitetsdannelse, selvværd og selvtillid og lærer at forstå det omgivende samfund. For barnet er det essentielt at lære at mestre eget liv. Derfor giver vi tid til at børnene opnår færdigheder der gør at de bliver selvhjulpne. Eks. Lære at tage tøj på, daglige gøremål, løse en konflikt, indgå i sociale fællesskaber osv. Dette giver grobund for godt selvværd og barnets videre færd i livet. 2

3 Vi arbejder efter et motto der hedder Natur i Børnehøjde som for os betyder at vores praksis udfolder sig i og omkring naturen. Det unikke skabes i samværet og fordybelsen og den læring barnet opnår når de bruger eller er i naturen. Naturen giver naturlig styrke når barnet færdes i området og vores varierede grund understøtter udfordringen, både på det motoriske plan, sanserne og det at barnet har mulighed for ro og rum til at udvikle sig og eksperimentere. Når barnet starter i Vibereden bliver de fordelt på stuerne efter nogle fordelingsprincipper med alder, køn og nationaliteter. Muligheden for at følges med en go` ven er også til stede. Vi tilstræber at der mindst er 2 der indenfor kort tid starter i samme gruppe, så der er mulighed for at skabe relationer med andre i samme alder. Når vi vælger at grupperne er blandet i alder, er det fordi vi synes det giver en god dynamik i grupperne. Vi ser det som en styrke og værdi, at de store børn lærer at vise hensyn og omsorg for de mindre, de bliver rollemodeller og det giver en masse til både store og små. Vi arbejder på tværs i huset, vuggestue og børnehave har mulighed for at skabe relationer både via planlagte aktiviteter og at man kan komme forbi til en hyggestund. Børnene kan færdes i hele huset. Vi ved det er vigtigt at man som barn hører til en gruppe og har tilknytning til bestemte voksne. Det betyder at vi i den daglige praksis får skabt nære relationer og at barnet bliver set og hørt. Vi har hele tiden en føling med hvor det enkelte barn er og kan have fokus på udvikling og trivsel. Himmelhulen Karneval 2014 Legepladsdag 2014 Køkkenhaven 3

4 Læring og didaktiske overvejelser Læring Hvordan arbejder vi med didaktik og læring? Vi har lavet en overordnet struktur for personalet, så den enkelte gruppe har tid til overvejelser og planlægning af den pædagogiske praksis. Der er via årsplan, afsat tid til stuemøder, Hjernen & Hjertet, de 6 læreplanstemaer med 2 mdr. til hver, forældresamtaler, personalemøder og aktionslæringsgrupper på tværs. Der udarbejdes smittemodeller over hvert tema. Derudover sættes der folk på til forskellige aktiviteter på tværs af huset, som også er i årskalender. Eks. oplevelsesuger, legepladsdag, bedsteforældredag, lygtefest, troldegruppe, julefrokost for alle. På stuemøder drøftes børnegruppen, både det enkelte barn, samt fællesskabet. Med udgangspunkt i den tætte relation med barnet, ser vi om barnet er i trivsel og er i udvikling og via evalueringen, tilpasses herefter den pædagogiske praksis. Det er målene for de 6 læreplanstemaer der danner udgangspunktet for den pædagogiske praksis. Via forskellige metoder udarbejdes der eks. handleplaner, relationsskemaer som sikrer at vi er omkring barnet og dets kontakt til omverdenen. Hvordan indtænker vi børnemiljøet i arbejdet med didaktik og læring? At vi gør det hyggeligt og rart at være og når indkøb til huset og legepladsen understøtter barnet og dets udvikling. At børnene inddrages og får en viden om tingene og at der skal passes godt på det. Vi bruger børnenes forskellige kreative elementer i årets løb som udsmykning. Der tages billeder af børnene og oplevelser fra hverdagen, som giver grobund for barnets identitetsdannelse og dialogen med både børn og forældre. At der er rum indenfor til ro og fordybelse, til de vilde lege, små kroge med forskellige funktioner. At uderummet har mange elementer og at børnene oplever at kunne eksperimentere og finde en krog at være sig selv. Vi har bevidst valgt ikke at købe en masse færdiglavede legeredskaber da vores udeareal indeholder det hele i forvejen. Vi har bakken, skoven, søen, gården, stier, bål, køkkenhave, cykelbanen, masser af klatretræer, dyrehold mm. Læringsmiljø - og herunder pædagogisk tilrettelæggelse For at afdække børnemiljøet arbejder vi med børneperspektiv og børneinterview. Hvordan skaber vi gode læringsmiljøer, som understøtter differentierede fællesskaber og sikrer inklusion? Hvordan tilrettelægger og organiserer vi vores pædagogiske praksis? Børnemiljø - Hvordan inddrager vi børnemiljøet som en integreret del af den pædagogiske praksis? Ved at følge barnet og tage udgangspunkt i deres udviklingszoner, dette sker via den faglige pædagogiske viden om målgrupppen. Ved at sikre deltagelse i fælleskaberne. Vi laver små grupper, både på stuen og på tværs af huset for at tilgodese både alder, køn og de enkelte børns udviklingstrin. Dette forgår ud fra målene i de pædagogiske læreplaner. At rummene tilpasses aktiviteterne, så de ikke er stationære, men at det er muligt at skabe nye ting og tiltag, derved kan barnet se og opleve sig selv i en ny kontekst. At pædagogen er ansvarlig for at ændre praksis og derved kan give plads til forskellighed og mangfoldighed. Eks. Børneperspektiv, hvad ønsker barnet at rummet skal bruges til? Personalets rolle At personalets rolle er en vekselvirkning mellem At den voksne går foran barnet/børnene skal lære noget bestemt Voksenstøttet læring, hvor børnenes medbestemmelse er tænk med i projektet At den voksne går bagved barnet og skaber mulighed for at se hvad der optager barnet, og derved opmuntre på barnets initiativ. 4

5 Metoden bag udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab til at understøtte barnets læring og den pædagogiske udvikling i institutionen. Det betyder, at beskrivelse og evaluering af læreplanen sker med fuld involvering af det pædagogiske personale. Læreplanen anvendes løbende som et pædagogisk værktøj til planlægning, refleksion og evaluering af pædagogiske processer og praksis, med udvikling og læring for øje. Vi har valgt at læringsmålene for børnehave og vuggestue er de samme under de enkelte temaer, fordi Vibereden har et fælles værdisæt som vi arbejder efter, der skal være en sammenhæng i barnets liv fra 0-6 år. I tiltagene vil man kunne se forskellen på hvorledes vuggestue-og børnehavebarnet lærer og hvordan pædagogikken tilrettelægges. SMITTE-modellen Den pædagogiske læreplan indarbejdes i den systemiske model SMITTE-modellen, der er bygget op omkring seks faktorer, som er indbyrdes afhængig af hinanden. Hvis man ændrer på en af faktorerne, påvirker det de andre faktorer. 5

6 De 6 læreplanstemaer Med udgangspunkt i institutionens nuværende pædagogiske læreplan, samt planlægningen for de kommende 2 år, udarbejdes målbeskrivelser, tegn og tiltag for nedenstående områder: Barnets alsidige personlige udvikling Social kompetence Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særligt behov Overgange Politiske målsætninger i Vision 2016 Eventuelle egne målsætninger I praksis skal barnets udvikling ses i en helhed i forhold til alle 6 læreplanstemaer. Man kan dog have fokus på et enkelt tema i en periode eller ved en aktivitet i forbindelse med udvikling og evaluering af den pædagogiske praksis. Evaluering Evaluering, i forbindelse med den pædagogiske læreplan, er en systematisk vurdering af, hvorvidt de opstillede mål er indfriet. Evaluering er både tilbageskuende og fremadrettet. Evaluering handler således grundlæggende om opstilling af mål, dokumentation i forhold til målopfyldelse og vurdering af arbejdet. 6

7 Barnets alsidige personlige udvikling Tema Arbejdet med personlig udvikling kommer især til at handle om i kortere perioder bevidst at ændre på en regel, en struktur eller en rutine. Formålet er at danne sig nogle erfaringer med en ændret dagligdag både gode og dårlige. Det primære fokus for erfaringsdannelserne vil være børns selvog medbestemmelse, selvhjupenhed og oplevelse af at være vigtige aktører i eget institutionsliv. Læringsmål 1. At børn og voksne drager nogle erfaringer med selv- og medbestemmelse. 2. Børn skal opleve at være vigtige og betydningsfulde aktører i deres eget institutionsliv. 3. Vi vil arbejde målrettet med at støtte børnene i at blive selvhjulpne. Inklusion At vi ser det enkelte barns ressourcer og tilgodeser både udviklingstrin og tempo. At forskelligheden bliver en værdi. Tiltag Vuggestue 1. Børnene får mulighed for selv at byde ind med hvad de gerne vil. Eks når barnet opfordrer til bestemte sange, viser med kropssproget at man gerne vil ud, peger på bøger, musik, selv går ned mod dyrene udenfor, etc. 2. At blive set og hørt i alle dagens gøremål og de samspil og relationer barnet er i. Pædagogen er tæt på barnet og aflæser barnets signaler og støtter med ord på alle handlinger. 3. At barnet bliver aktiv deltager i de daglige gøremål. Eks. selv finde sit tøj og tage det på, henter maden i køkkenet, hjælper med oprydning, smører deres rugbrød, øser mad på tallerkenen. Børnehave 1. I grupperne skal man i en periode prøve at ændre nogle regler eller rutiner. Eksempelvis kunne børn selv få lov til at bestemme hvad dagen skal indeholde. 2. At den voksne opmuntrer til og giver mulighed for dialogen. At der kan indgås aftaler så barnet får lov at afprøve nye veje. 3. Som voksne skal vi i grupperne guide og støtte udviklingen af børnenes selvhjulpenhed ved eksempelvis påklædning, toiletbesøg, afsked med forældre og konflikter børnene imellem. For at øge børnenes selvstændighed skal man i en periode afprøve at gøre en eller flere ting på stuen tilgængelige, som ellers normalt står uden for børnenes rækkevidde eksempelvis ipad, perler, farver, puslespil osv. Tegn på læring Vuggestue 1. At de er initiativrige, viser hvad de gerne vil og hvad de kan. 2. Viser glæde ved at komme og er tryg. 3. De selv går ud og tager tøj/sko på, selv tager ble af og sætter sig på potten, de viser vej når 7

8 vi går tur. Børnehave 1. At der kommer ideer fra børnene og at de udviser initiativ. 2. Udtrykker sig, sætter noget i gang. 3. Selv kan klare af/påklædning, toiletbesøg, finde madpakke etc. Dokumentation Evaluering Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Vi lærer at omgås dyrene Jeg lærer at cykle Jeg lærer farverne at kende Jeg lærer at tage tøj på 8

9 Sociale kompetencer Tema Sociale kompetencer handler om at kunne indgå positivt med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer i forskellige situationer. Disse kompetencer udtrykkes og tilegnes af børn i samspil med hinanden og andre voksne. Læringsmål 1. At skabe tryghed i fællesskabet med børn og voksne (tilknytning/adskillelse) 2. At indgå i fællesskaber/venskaber og sociale spilleregler 3. At kommunikere med følelser Inklusion Ved at rette opmærksomhed på børnenes forskellige personligheder og egenskaber, styrker vi muligheden for at blive en del af et fællesskab. At de voksne tilpasser praksis, så den enkelte føler sig som en del af fællesskabet alle kan bidrage med noget Alle bliver set og hørt Tiltag Vuggestue 1. Den voksne er tæt på barnet og bruger tid på at få skabt en god tilknytning. Vejledt deltagelse, den voksne guider ved at få fokus på barnets ressourcer og bruger dem aktivt i fællesskabet. 2. Eks ved samling om morgenen at børnene giver hinanden opmærksomhed og f.eks. deler frugten videre til den næste. At man er en del af en gruppe og alles navne bliver nævnt og de lærer at vente på at komme til orde. Vi tilrettelægger så gode venner eks. kan sidde sammen at spise eller tage på tur sammen. 3. Aktiviteter med udtryk, eks fagtesanglege og sjov og ballade der giver anledning til smil og latter. Børnehave: 1. Være tæt på barnet. Bevidst valg af børnesammensætning eks. under spisning, gåtur mv. Lave små grupper både på tværs af alder, køn, stuer mv. 2. Omgangstonen med/om/til. At der laves mange slags fællesskaber. De store hjælper de små. Lærer at vente på tur. Italesætter eks. konflikten og støtter barnet i at komme videre. 3. Musisk og kreativ udfoldelse. Vi bruger billeder af børn der viser følelser og sætter ord på. Gennem dialog lærer børnene at sætte ord på følelser både hos sig selv og de andre børn. 9

10 Tegn på læring Vuggestue 1. Børnene søger hinanden og de voksne. De accepterer adskillelsen og viser glæde ved gensyn 2. Børnene er opmærksomme på hinanden. Eks. Hvem er her, spørger efter bestemte børn, viser glæde ved gensyn, imiterer hinanden/spejling 3. Børnene siger til og fra. Børnene viser hvordan de har det. Eks. griner, græder, søger omsorg, er stille. Børnehave 1. Når det går op for børnene de KAN lege sammen. At børnene opsøger hinanden på stuen/på tværs. De danner legerelationer ud fra fælles interesser. De opsøger fællesskaber de har været i sammen med voksne, uden de voksnes indvirken. 2. Spørge om lov til at deltage i en leg. Børnene accepterer et nej. Børnene fortæller hinanden: Hvordan vi er som gode venner? Hvordan taler vi om/til/med hinanden? Hvad må vi/hvad må vi ikke? Hvordan ville jeg have det hvis? 3. At børnene fortæller hvordan de har det til de voksne og til hinanden At børnene viser/fortæller med hele kroppen hvordan de har det Dokumentation Evaluering Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Jeg leger med mine venner De voksne er tæt på Jeg finder nye venner Der skabes fællesskaber 10

11 Sprog Tema Læringsmål Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. En tidlig og god stimulering af børns ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog, er derfor en vigtig del af dagtilbuddet. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. 1. At alle børn har så alsidigt, nuanceret og kommunikativt et sprog som muligt. 2. At de kan give udtryk for deres behov og følelser og det de ser og oplever. 3. At de kan bruge sproget kommunikativt i leg og andre sociale relationer. Inklusion Tiltag Ved at udvikle barnets sproglige og kommunikative kompetencer, fremmer man barnets muligheder for at indgå i meningsfyldte og inkluderende fællesskaber. Dette arbejdes der med i små grupper med forskellig sammensætning. Vuggestue 1. Vi synger, leger sanglege og rim og remser. Dialoglæsning. Vi benytter Himmelhulen og læsestedet i skoven og digitale medier. En særlig opmærksomhed på det endnu ikke talte sprog. Iagttagelse på at finde ud af hvad barnet vil fortælle. Billedliggører sproget. At der altid er gode bøger tilgængeligt. 2. Vi er tydelige voksne i vores kommunikation med børnene, ved at hjælpe det enkelte barn med at sætte ord på det barnet ser og føler. Vi lærer børnene at tyde andre børns tale og kropssprog. 3. Sætte ord på alle handlinger og følelser Børnehave 1. Vi læser højt, hører musik/historier, rim og remser, bruger Himmelhulen og læsestedet i skoven. Vi appellerer til børnenes egne historier og fortællinger. Alsidigt udvalg af forskellige medier såsom bøger, musik, pc, Ipads, mm. 2. Gode rollemodeller i vores kommunikation. At der er nogle der lytter og er interesserede i det de siger. 3. Vi gør børnene opmærksomme på forskellige sprogformer (kropssprog /tale/billeder etc.) Arbejde med kommunikativ dannelse, normer og regler eks. lære at vente på tur, have en god omgangstone, tak for mad, tak for i dag etc. Tegn på læring Vuggestue At vi hører det begyndende sprog og at de udvikler det og bruger det i relationen At vi ser glæde når sproget bliver brugt 11

12 Børnehaven At barnet leger med sproget, verbalt/nonverbalt. At barnet udtrykker sig følelsesmæssigt. At barnet løser konflikter ved hjælp af sproget/kropssproget. At vi oplever at børnene begynder at bruge nye kommunikations former Dokumentation Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Evaluering Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Vi hører historier i Himmelhulen Vi laver teater Vi bruger multimedier Vi synger og danser Den voksne lytter og guider 12

13 Krop og bevægelse Tema Læringsmål Børn udvikler i barndommen grundlæggende motoriske evner, der styrker deres forudsætninger for at udvikle sig. Vi skal bidrage til at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed. En aktiv brug af naturen og Viberedens udeareal giver muligheder for fysisk udfoldelse og udfordring. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner. 1. Barnet skal lære hele vores udeområde at kende og bruge det aktivt 2. Barnet skal lære at bruge egne erfaringer gennem sanserne og fysisk aktivitet 3. Barnet skal lære om kroppen og hvordan den virker. Inklusion Tiltag Respekt for at nogle børn måske har brug for en hånd for at lære området at kende, og skal bruge længere tid for at blive tryg. Vuggestue 1. Motorikken udvikles og styrkes ved at benytte hele Viberedens kuperede terræn. 2. Vi snakker med børnene om, hvad de forskellige områder på legepladsen hedder. Områderne indikerer, hvilken aktivitet børnene kan møde. Vi går ind i den mørke skov, vi løber op og ned af bakken. Vi leger i vandkanalen. Vi går ud og mærker vejret og årstiden. De voksne er rollemodeller. 3. Vi tegner og synger sange der benævner kroppens forskellige dele. Vi læser om kroppen, forskellen på dreng/pige og snakker om hvem man er og hvordan man ser ud. Børnehave 1. Vi laver aktiviteter, på navngivne områder, der får børnene rundt på hele udeområdet. eks. stjerneløb, luge i køkkenhaven, fortælle historier i fortællerhulen, fodre gederne. 2. Vi inddrager børnene i at vurdere, hvor meget tøj de skal have på ud. Vi snakker om vejret, og mærker efter på egen krop. Vi har aktiviteter eks. Snitte, save, bål, klatre, løbe i ujævnt terræn. Også vigtigt at lære af egne erfaringer eks brænde sig på brændenælder. Både børn og voksne skal være fysisk aktive og få pulsen op eks. løbe, lege, spille. 3. Viden om kroppens opbygning via bøger, Ipad, puslespil. Tegn på læring Vuggestue 1. Børnene viser vejen. Børnene kan fortælle til hinanden, hvad områderne hedder. 2. Deres motorik udvikler sig. Lysten til at komme ud afprøve ting. 13

14 3. Vi ser begyndende forståelse for kroppen og dens opbygning. Eks. kan benævne ører, hår, næse mund. Børnehave 1. At børnene selv finder ud af at bruge hele området 2. At de selv kan vurdere deres påklædning, om det er koldt/varmt, sol/regn osv. At de tør udfordre sig selv. 3. Kan koble og udtrykke den viden de har om kroppen eks. barnet fortæller om hvad der sundt/usundt, hvad støj gør ved ørerne. Dokumentation Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Evaluering Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Vi tumler Vi gynger Vi kravler Vi holder balancen Vi cykler 14

15 Naturen og naturfænomener Tema Læringsmål Viberedens unikke udeareal på kvm danner grundlaget for Viberedens Motto NATUR I BØRNEHØJDE. Det betyder at uderummet er omdrejningspunkt for vores hverdag. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop. Børnene udfordres, både på det kropslige og mentale. Vi vil give børnene forståelse for planter, dyr, årstider og vejr mv. Vi vil skabe varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø. 1. Barnet skal have viden om og opleve skoven og søens muligheder 2. Barnet tilegner sig viden og erfaring med naturfænomener 3. Barnet lærer at omgås og have respekt for dyr Inklusion Tiltag At dele børnene op i mindre grupper, så den enkelte bedre kan blive hørt Respekt for børnenes forskellige forudsætninger, tilpasse praksis Vi gør brug af forskellige læringsstile Vuggestue 1. Gå på opdagelse i skoven og undersøge det man finder. Eks man finder et musehul, snakker man om hvad musen laver og spiser i skoven. Undersøger insekter, blomster, blade mv. som kommer med hjem og bliver brugt i en aktivitet. Man får lov at undersøge og mærke hvad der sker i og omkring søen. Eks fange haletudser, vårfluelarver etc. og følge deres udvikling hjemme på stuen. 2. Undersøge forskellige fænomener så som sne og is der smelter, sol/skygge i skoven, vinden der blæser og solen der varmer. Opleve bål, hvordan det laves og mærke ildens varme. 3. Vi besøger dyrene og er tæt på dem. Eks fodrer geder, besøger rideskolen og giver hestene gulerødder, kigger på insekter mv. Børnehaven 1. Børnene får selv lov til at gå på opdagelse i skoven, undersøge på egen hånd og kunne finde et sted at fordybe sig. At de får viden om skoven, dens flora og fauna eks. hvilke dyr der bor i skoven og hvad de spiser. De forskellige træers, svampe og planter. Børnene fanger de dyr der lever i og omkring søen, eks. haletudser, og lærer om udviklingen. Børnene færdes ved, eksperimenterer og udforsker søen og lærer respekt for vandet. Vi bruger Ipads og bestemmelsesduge til at få viden om det vi finder i søen 2. Eksperimentere med forskellige fænomener. Eks lave isskulpturer, vulkaner, vindmøller. Være med til at lave bål, finde brænde klar osv. 3. Børnene får viden om de forskellige dyrearter, vi leder efter dyrespor, laver afstøbninger, bruger bestemmelsesduge, kigger i bøger. Børnene hjælper med at fodre vores dyr og muge ud hos dem. 15

16 Tegn på læring Vuggestue 1. De opsøger og kan finde vej ind i skoven og ned til søen. Eks de spørger efter haletudsen og musene i musehullet. De er nysgerrige efter ny viden og bruger det aktivt i legen. 2. Når barnet er bevidst om vejret, eks at det regner. At man kan mærke vådt, tørt eks at ens strømper og sko er våde. 3. At vi ser at børnene viser omsorg for dyrene og behandler dem med respekt. At de kan kende forskel på dyr. At nogle dyr kan skubbe eks. når vi besøger gederne. Børnehaven 1. At børnene taler om deres ny viden og evt. leger lege hvor der indgår ny viden. At børnene spørger ind til mere viden og bliver nysgerrige. Eks gerne vil vide mere om sommerfuglen efter den er fløjet fra Vibereden. At børnene finder på at bygge huler eller ser efter dyrene. 2. At barnet får lyst til at eksperimentere og bruge deres fantasi eks. med vand i vandkanalen bruge det aktivt i legen, hugger is de kan bygge med, når de graver i de forskellige jordlag. 3. Vi ser de har et tillidsfuldt forhold til dyrene og eks klapper og fodrer dem. At vi kan høre den nye viden bliver omdannet i deres leg og aktiviteter. Dokumentation Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Evaluering Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Vi undersøger dyrelivet Vi lærer om vand, sand, jord og ild Vi bruger hele området 16

17 Kulturelle udtryksformer og værdier Tema Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle rødder. Mødet med andre udtryksformer giver børn kendskab til, at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige. Legen ser vi som et af barnets vigtigste udtryksformer da det er her bearbejdning, fantasi, sprog, rollelege og identitetsdannelse sker. Læringsmål 1. At styrke legen og barnets fantasi og derigennem styrke barnets måde at udtrykke sig på. 2. Udtrykke sig gennem musiske og kreative udtryksformer. 3. At vi møder og ser det omkringliggende samfund. Inklusion Tiltag Ved at børnene lærer at acceptere og forstå hinandens kulturelle forskelligheder. Understøtter barnet i at udforme egen kultur i forlængelse af institutionens. Møde børnene hvor de er, og herfra præsentere dem for forskelligartede udtryksformer, så de får oplevelser, udfordringer og erfaringer. Vuggestue 1. Være igangsættende og opmuntre gennem spejling og kommunikation med barnet. Sætte små lege i gang hvor der hele tiden støttes op med sproglig kommunikation. 2. At vi bruger fortællerstedet i skoven og Himmelhulen. Vi arbejder med teater, dialoglæsning, sang, musik og rollespil. Børnene arbejder kreativt med forskellige materialer. 3. Besøge rideskolen, mødes med Åcentrets beboere, åen, skoven, de omkringliggende legepladser. Deltagelse i kulturelle arrangementer udenfor institutionen. Eks Karneval. Børnehaven 1. Vi vil støtte barnets leg og give mulighed for at den udvikler sig (Tid og minimal af forstyrrelser, indretning af inde og uderum med barnets som initiativ tager). 2. At vi bruger fortællerstedet i skoven og Himmelhulen hvor der arbejdes med teater, oplæsning, sang, musik og rollespil. Børnene arbejder kreativt med forskellige materialer. Fx blomster og blade som farve til billeder, At male med hjemmebrændt kul, at flette med pil, land art, modellervoks mm. Vi bruger instrumenter. 3. At vi som institution deltager i, eller laver min. et kulturelt arrangement om året. Eks. Remisen, karneval, oplevelsesuge, biblioteket, Kirken, Svømmehal, sportshal, bondegårdsbesøg. 17

18 Tegn på læring Vuggestue 1. At vi ser barnet leger rollelege og at de selv finder på og kan sætte en leg i gang. 2. At de selv foreslå sang og synger med eller peger på bøger de gerne vil høre. 3. At de i deres tale nævner noget udenfor Vibereden. Eks hesten, genkender personer og steder. Børnehaven 1. At deres selvværd bliver styrket og at vi kan se de vokser i deres selvfølelse. 2. At barnet på eget initiativ eksperimenterer med forskellige materialer. At de spørger om at komme i Himmelhulen og fortællerstedet og at sprog og leg viser de udvikler sig. Eks genfortæller eventyr eller bruger det i en leg. 3. At børnene har opnået viden og udtrykker det. Eks. Efter virksomhedsbesøg at de fortæller om det til de andre børn og hjemme. Dokumentation Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Evaluering Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Tur på Falck stationen Vi har traditioner, her Lygtefest Vi besøger samfundet omkring os Baby Art i Remisen Tur på rideskolen 18

19 Børn med særlige behov Tema Læringsmål for det pædagogiske læringsmiljø Tiltag Børn har forskellige forudsætninger, og derfor er der også metoder og aktiviteter, der er mere hensigtsmæssige end andre, når det handler om børn med særlige behov. Børn med særlige behov defineres som alle de børn, der har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats for at udvikle deres kompetencer. Børn med særlige behov bør som udgangspunkt ikke udskilles fra resten af gruppen. Det er vigtigt at vi sætter fokus på hvilke aktiviteter, der er velegnede til at inkludere børn med særlige behov i gruppen. 1. At børnene føler de er en del af fællesskabet. 2. At personalet ved mest muligt om hinandens børn for at forstå barnet. 3. Vi i personalegruppen udvikler vores samarbejde for at være inkluderende. 1. At vi tilpasser pædagogisk praksis efter barnet. Der skabes små grupper hvor barnet har mulighed for en mindre sammenhæng og dermed får barnets personlighed og ressourcer bedre betingelser. 2. Orientering på personalemøder og via praksisfortællinger give viden som kan give et nuanceret billede af barnet og dets liv. Tegn på læring 3. At regler og måden vi er sammen bliver på sat på dagsordenen. 1. At børnene kan finde ud af at agere og bruge sig selv i fællesskabet. At de opsøger små fællesskaber. 2. At flere børn bliver forstået. At alle har viden til at kunne støtte børn i hele huset. 3. At den pædagogiske praksis udvikles. At fællesskabet og det enkelte barn trives. Evaluering Praksisfortællinger Pædagogisk weekend Personalemøder Hjernen & Hjertet, forældresamtaler Der skabes små grupper og fællesskaber Inklusion er i højsædet 19

20 Overgange Tema Læringsmål for det pædagogiske læringsmiljø Vi ser os selv som et vigtigt bindeled i alle overgange. Både fra dagpleje/hjem til vuggestue og børnehave og senere skole. 1. At sikre tryghed i overgangen for både børn og forældre. 2. De lærer at mestre eget liv og er rustet til videre færd. 3. At de etiske overvejelser i forhold til formidling omkring barnet i overgangene er højt prioriteret. Eks. At barnet bliver mødt med de ressourcer de har. Tiltag 1. Velkomstbrev og informationsfolder sendes til alle kommende børn. Besøg i institutionen/stuen inden start. God tid til indkøring. 2. Give dem tid til at lære og styrke deres selvhjulpenhed. At de voksne giver sig tid til at lytte Tegn på 3. Børneprofilen i Hjernen & Hjertet som et dialogredskab mellem forældre og pædagoger. læring At forældrene og de nye voksne omkring barnet udtrykker at barnet er faldet godt til. At børnene har gåpåmod og har fundet sig godt tilrette. Udtryk fra børnene at de er kendte med det nye. Evaluering Tværfagligt samarbejde. Feedback på overgangen. Skolegruppen på tur Sikre tryghed ved start 20

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014 - Vuggestuen

Pædagogisk læreplan 2014 - Vuggestuen Kongevejens Børnehus Beliggenhed Vi er placeret midt i Ikast by og modtager børn fra hele byen. Det betyder, at vi hovedsageligt overleverer børn til de 4 byskoler. Kongevejens Børnehus ligger i gåafstand

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Vuggestuen. Villavej 16, Ikast

Pædagogisk læreplan. Vuggestuen. Villavej 16, Ikast Pædagogisk læreplan Vuggestuen Villavej 16, Ikast Juli 2014 Børnehuset Villavej Beliggenhed Børnehuset Villavej ligger centralt i Ikasts bymidte på en villavej primært med 1-families huse og med kort gå

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon:

Vuggestue 2016/2017. Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej Aabybro Telefon: Virksomhedsplan Pædagogisk 2015/2016 Læreplan Vuggestue 2016/2017 1 Den LandLykke Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Pædagogisk Læreplan for LandLykke Vuggestue

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Læreplan for MammenFri Vuggestue og Børnehave. MammenFri Mammen Byvej Bjerringbro

Læreplan for MammenFri Vuggestue og Børnehave. MammenFri Mammen Byvej Bjerringbro 2016-17 Læreplan for MammenFri Vuggestue og Børnehave MammenFri Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro 20215850 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beskrivelse af MammenFri Vuggestue og -Børnehave.... 2 Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014 Regnbuen

Pædagogisk læreplan 2014 Regnbuen Hos os vil man opleve Gnist, glæde og masser af livslyst 1 Anbefalinger til udfyldelsen af læreplansskabelonen Til arbejdet med at udarbejde den nye pædagogiske læreplan, er der inspiration at hente i

Læs mere