Viberedens Pædagogiske Læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viberedens Pædagogiske Læreplan"

Transkript

1 Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J B R A N D E - T L F

2 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret i den nordlige del af Brande. Grunden er på ca kvm. og består af selve Vibereden, en gammel landejendom, sø, skov og et stort udeområde med plads til leg og udfoldelse. Terrænet er kuperet med et rigt dyreliv og mange forskellige slags træer og buske. Vi bor tæt på åen, heden og skoven som vi også besøger tit. Børnegruppen Vibereden er normeret til 22 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Vi har derudover visiteret børn med særlige behov, disse er inkluderet i grupperne. Stuerne er fordelt på 6 grupper: Gæslingerne & Musvitterne: Vuggestuegrupper med plads til ialt 22 børn op til 2,9 år. Mariehøns, Uglerne, Muldvarperne & Lærker: Bh. grupper. Normeret til ca børn i hver fra 2,9 år til 6 år. Grupperne i både vuggestue- og børnehaveafdelingen er blandet i alder. Vi har tillige en skolegruppe (Troldegruppen) som det sidste år inden skolestart mødes ca. 1 gang ugentligt og laver skoleforberedende aktiviteter. Medarbejderne Der er på nuværende tidspunkt ansat 1 leder, 11 pædagoger, 8 pædagogmedhjælpere, 1 køkkendame, samt en pedel og administrationsmedarbejder, som vi deler med de andre institutioner. Vi er i alt 23 ansatte. Vi er en personalegruppe bestående af mange slags mennesker, dog alle med samme fokus og omdrejningspunkt omkring den pædagogiske praksis. Forældresamarbejde Det er vores ansvar at sikre et godt forældresamarbejde og at skabe den gode kontakt. Vi lægger stor vægt på at vi opnår tillid til hinanden, indgår i dialog og den daglige snak om barnets dag. I både vuggestuen og børnehaven, er forældresamarbejdet altafgørende, for både trivsel og udvikling. Vuggestuen er ofte det første, forældrene har kontakt med i Vibereden, her bliver grundstenen lagt til det gode samarbejde og det er her særligt vigtigt at der bliver brugt god tid for at det lille barn kan få en god dag og at forældrene føler de bliver inddraget. Dette arbejde fortsætter naturligt i børnehaven. Vi har en stor gruppe af engagerede forældre, som vi inddrager i at skabe gode rammer for børnene. Både via bestyrelsen og vores Vibesupport forening som er med at give huset spændende oplevelser. Pædagogik og pædagogisk praksis Kerneværdierne for os i Vibereden er de nære relationer til børnene og omsorgen for både det enkelte barn og fællesskabet. Vi prioriterer legen højt, da den er vigtig for barnets trivsel, læring og udvikling. Når børn leger, så lærer de at være inkluderende, at samarbejde og at efterbearbejde indtryk og det er gennem legen, at børn lærer og oplever verden. De arbejder med deres identitetsdannelse, selvværd og selvtillid og lærer at forstå det omgivende samfund. For barnet er det essentielt at lære at mestre eget liv. Derfor giver vi tid til at børnene opnår færdigheder der gør at de bliver selvhjulpne. Eks. Lære at tage tøj på, daglige gøremål, løse en konflikt, indgå i sociale fællesskaber osv. Dette giver grobund for godt selvværd og barnets videre færd i livet. 2

3 Vi arbejder efter et motto der hedder Natur i Børnehøjde som for os betyder at vores praksis udfolder sig i og omkring naturen. Det unikke skabes i samværet og fordybelsen og den læring barnet opnår når de bruger eller er i naturen. Naturen giver naturlig styrke når barnet færdes i området og vores varierede grund understøtter udfordringen, både på det motoriske plan, sanserne og det at barnet har mulighed for ro og rum til at udvikle sig og eksperimentere. Når barnet starter i Vibereden bliver de fordelt på stuerne efter nogle fordelingsprincipper med alder, køn og nationaliteter. Muligheden for at følges med en go` ven er også til stede. Vi tilstræber at der mindst er 2 der indenfor kort tid starter i samme gruppe, så der er mulighed for at skabe relationer med andre i samme alder. Når vi vælger at grupperne er blandet i alder, er det fordi vi synes det giver en god dynamik i grupperne. Vi ser det som en styrke og værdi, at de store børn lærer at vise hensyn og omsorg for de mindre, de bliver rollemodeller og det giver en masse til både store og små. Vi arbejder på tværs i huset, vuggestue og børnehave har mulighed for at skabe relationer både via planlagte aktiviteter og at man kan komme forbi til en hyggestund. Børnene kan færdes i hele huset. Vi ved det er vigtigt at man som barn hører til en gruppe og har tilknytning til bestemte voksne. Det betyder at vi i den daglige praksis får skabt nære relationer og at barnet bliver set og hørt. Vi har hele tiden en føling med hvor det enkelte barn er og kan have fokus på udvikling og trivsel. Himmelhulen Karneval 2014 Legepladsdag 2014 Køkkenhaven 3

4 Læring og didaktiske overvejelser Læring Hvordan arbejder vi med didaktik og læring? Vi har lavet en overordnet struktur for personalet, så den enkelte gruppe har tid til overvejelser og planlægning af den pædagogiske praksis. Der er via årsplan, afsat tid til stuemøder, Hjernen & Hjertet, de 6 læreplanstemaer med 2 mdr. til hver, forældresamtaler, personalemøder og aktionslæringsgrupper på tværs. Der udarbejdes smittemodeller over hvert tema. Derudover sættes der folk på til forskellige aktiviteter på tværs af huset, som også er i årskalender. Eks. oplevelsesuger, legepladsdag, bedsteforældredag, lygtefest, troldegruppe, julefrokost for alle. På stuemøder drøftes børnegruppen, både det enkelte barn, samt fællesskabet. Med udgangspunkt i den tætte relation med barnet, ser vi om barnet er i trivsel og er i udvikling og via evalueringen, tilpasses herefter den pædagogiske praksis. Det er målene for de 6 læreplanstemaer der danner udgangspunktet for den pædagogiske praksis. Via forskellige metoder udarbejdes der eks. handleplaner, relationsskemaer som sikrer at vi er omkring barnet og dets kontakt til omverdenen. Hvordan indtænker vi børnemiljøet i arbejdet med didaktik og læring? At vi gør det hyggeligt og rart at være og når indkøb til huset og legepladsen understøtter barnet og dets udvikling. At børnene inddrages og får en viden om tingene og at der skal passes godt på det. Vi bruger børnenes forskellige kreative elementer i årets løb som udsmykning. Der tages billeder af børnene og oplevelser fra hverdagen, som giver grobund for barnets identitetsdannelse og dialogen med både børn og forældre. At der er rum indenfor til ro og fordybelse, til de vilde lege, små kroge med forskellige funktioner. At uderummet har mange elementer og at børnene oplever at kunne eksperimentere og finde en krog at være sig selv. Vi har bevidst valgt ikke at købe en masse færdiglavede legeredskaber da vores udeareal indeholder det hele i forvejen. Vi har bakken, skoven, søen, gården, stier, bål, køkkenhave, cykelbanen, masser af klatretræer, dyrehold mm. Læringsmiljø - og herunder pædagogisk tilrettelæggelse For at afdække børnemiljøet arbejder vi med børneperspektiv og børneinterview. Hvordan skaber vi gode læringsmiljøer, som understøtter differentierede fællesskaber og sikrer inklusion? Hvordan tilrettelægger og organiserer vi vores pædagogiske praksis? Børnemiljø - Hvordan inddrager vi børnemiljøet som en integreret del af den pædagogiske praksis? Ved at følge barnet og tage udgangspunkt i deres udviklingszoner, dette sker via den faglige pædagogiske viden om målgrupppen. Ved at sikre deltagelse i fælleskaberne. Vi laver små grupper, både på stuen og på tværs af huset for at tilgodese både alder, køn og de enkelte børns udviklingstrin. Dette forgår ud fra målene i de pædagogiske læreplaner. At rummene tilpasses aktiviteterne, så de ikke er stationære, men at det er muligt at skabe nye ting og tiltag, derved kan barnet se og opleve sig selv i en ny kontekst. At pædagogen er ansvarlig for at ændre praksis og derved kan give plads til forskellighed og mangfoldighed. Eks. Børneperspektiv, hvad ønsker barnet at rummet skal bruges til? Personalets rolle At personalets rolle er en vekselvirkning mellem At den voksne går foran barnet/børnene skal lære noget bestemt Voksenstøttet læring, hvor børnenes medbestemmelse er tænk med i projektet At den voksne går bagved barnet og skaber mulighed for at se hvad der optager barnet, og derved opmuntre på barnets initiativ. 4

5 Metoden bag udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab til at understøtte barnets læring og den pædagogiske udvikling i institutionen. Det betyder, at beskrivelse og evaluering af læreplanen sker med fuld involvering af det pædagogiske personale. Læreplanen anvendes løbende som et pædagogisk værktøj til planlægning, refleksion og evaluering af pædagogiske processer og praksis, med udvikling og læring for øje. Vi har valgt at læringsmålene for børnehave og vuggestue er de samme under de enkelte temaer, fordi Vibereden har et fælles værdisæt som vi arbejder efter, der skal være en sammenhæng i barnets liv fra 0-6 år. I tiltagene vil man kunne se forskellen på hvorledes vuggestue-og børnehavebarnet lærer og hvordan pædagogikken tilrettelægges. SMITTE-modellen Den pædagogiske læreplan indarbejdes i den systemiske model SMITTE-modellen, der er bygget op omkring seks faktorer, som er indbyrdes afhængig af hinanden. Hvis man ændrer på en af faktorerne, påvirker det de andre faktorer. 5

6 De 6 læreplanstemaer Med udgangspunkt i institutionens nuværende pædagogiske læreplan, samt planlægningen for de kommende 2 år, udarbejdes målbeskrivelser, tegn og tiltag for nedenstående områder: Barnets alsidige personlige udvikling Social kompetence Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særligt behov Overgange Politiske målsætninger i Vision 2016 Eventuelle egne målsætninger I praksis skal barnets udvikling ses i en helhed i forhold til alle 6 læreplanstemaer. Man kan dog have fokus på et enkelt tema i en periode eller ved en aktivitet i forbindelse med udvikling og evaluering af den pædagogiske praksis. Evaluering Evaluering, i forbindelse med den pædagogiske læreplan, er en systematisk vurdering af, hvorvidt de opstillede mål er indfriet. Evaluering er både tilbageskuende og fremadrettet. Evaluering handler således grundlæggende om opstilling af mål, dokumentation i forhold til målopfyldelse og vurdering af arbejdet. 6

7 Barnets alsidige personlige udvikling Tema Arbejdet med personlig udvikling kommer især til at handle om i kortere perioder bevidst at ændre på en regel, en struktur eller en rutine. Formålet er at danne sig nogle erfaringer med en ændret dagligdag både gode og dårlige. Det primære fokus for erfaringsdannelserne vil være børns selvog medbestemmelse, selvhjupenhed og oplevelse af at være vigtige aktører i eget institutionsliv. Læringsmål 1. At børn og voksne drager nogle erfaringer med selv- og medbestemmelse. 2. Børn skal opleve at være vigtige og betydningsfulde aktører i deres eget institutionsliv. 3. Vi vil arbejde målrettet med at støtte børnene i at blive selvhjulpne. Inklusion At vi ser det enkelte barns ressourcer og tilgodeser både udviklingstrin og tempo. At forskelligheden bliver en værdi. Tiltag Vuggestue 1. Børnene får mulighed for selv at byde ind med hvad de gerne vil. Eks når barnet opfordrer til bestemte sange, viser med kropssproget at man gerne vil ud, peger på bøger, musik, selv går ned mod dyrene udenfor, etc. 2. At blive set og hørt i alle dagens gøremål og de samspil og relationer barnet er i. Pædagogen er tæt på barnet og aflæser barnets signaler og støtter med ord på alle handlinger. 3. At barnet bliver aktiv deltager i de daglige gøremål. Eks. selv finde sit tøj og tage det på, henter maden i køkkenet, hjælper med oprydning, smører deres rugbrød, øser mad på tallerkenen. Børnehave 1. I grupperne skal man i en periode prøve at ændre nogle regler eller rutiner. Eksempelvis kunne børn selv få lov til at bestemme hvad dagen skal indeholde. 2. At den voksne opmuntrer til og giver mulighed for dialogen. At der kan indgås aftaler så barnet får lov at afprøve nye veje. 3. Som voksne skal vi i grupperne guide og støtte udviklingen af børnenes selvhjulpenhed ved eksempelvis påklædning, toiletbesøg, afsked med forældre og konflikter børnene imellem. For at øge børnenes selvstændighed skal man i en periode afprøve at gøre en eller flere ting på stuen tilgængelige, som ellers normalt står uden for børnenes rækkevidde eksempelvis ipad, perler, farver, puslespil osv. Tegn på læring Vuggestue 1. At de er initiativrige, viser hvad de gerne vil og hvad de kan. 2. Viser glæde ved at komme og er tryg. 3. De selv går ud og tager tøj/sko på, selv tager ble af og sætter sig på potten, de viser vej når 7

8 vi går tur. Børnehave 1. At der kommer ideer fra børnene og at de udviser initiativ. 2. Udtrykker sig, sætter noget i gang. 3. Selv kan klare af/påklædning, toiletbesøg, finde madpakke etc. Dokumentation Evaluering Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Vi lærer at omgås dyrene Jeg lærer at cykle Jeg lærer farverne at kende Jeg lærer at tage tøj på 8

9 Sociale kompetencer Tema Sociale kompetencer handler om at kunne indgå positivt med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer i forskellige situationer. Disse kompetencer udtrykkes og tilegnes af børn i samspil med hinanden og andre voksne. Læringsmål 1. At skabe tryghed i fællesskabet med børn og voksne (tilknytning/adskillelse) 2. At indgå i fællesskaber/venskaber og sociale spilleregler 3. At kommunikere med følelser Inklusion Ved at rette opmærksomhed på børnenes forskellige personligheder og egenskaber, styrker vi muligheden for at blive en del af et fællesskab. At de voksne tilpasser praksis, så den enkelte føler sig som en del af fællesskabet alle kan bidrage med noget Alle bliver set og hørt Tiltag Vuggestue 1. Den voksne er tæt på barnet og bruger tid på at få skabt en god tilknytning. Vejledt deltagelse, den voksne guider ved at få fokus på barnets ressourcer og bruger dem aktivt i fællesskabet. 2. Eks ved samling om morgenen at børnene giver hinanden opmærksomhed og f.eks. deler frugten videre til den næste. At man er en del af en gruppe og alles navne bliver nævnt og de lærer at vente på at komme til orde. Vi tilrettelægger så gode venner eks. kan sidde sammen at spise eller tage på tur sammen. 3. Aktiviteter med udtryk, eks fagtesanglege og sjov og ballade der giver anledning til smil og latter. Børnehave: 1. Være tæt på barnet. Bevidst valg af børnesammensætning eks. under spisning, gåtur mv. Lave små grupper både på tværs af alder, køn, stuer mv. 2. Omgangstonen med/om/til. At der laves mange slags fællesskaber. De store hjælper de små. Lærer at vente på tur. Italesætter eks. konflikten og støtter barnet i at komme videre. 3. Musisk og kreativ udfoldelse. Vi bruger billeder af børn der viser følelser og sætter ord på. Gennem dialog lærer børnene at sætte ord på følelser både hos sig selv og de andre børn. 9

10 Tegn på læring Vuggestue 1. Børnene søger hinanden og de voksne. De accepterer adskillelsen og viser glæde ved gensyn 2. Børnene er opmærksomme på hinanden. Eks. Hvem er her, spørger efter bestemte børn, viser glæde ved gensyn, imiterer hinanden/spejling 3. Børnene siger til og fra. Børnene viser hvordan de har det. Eks. griner, græder, søger omsorg, er stille. Børnehave 1. Når det går op for børnene de KAN lege sammen. At børnene opsøger hinanden på stuen/på tværs. De danner legerelationer ud fra fælles interesser. De opsøger fællesskaber de har været i sammen med voksne, uden de voksnes indvirken. 2. Spørge om lov til at deltage i en leg. Børnene accepterer et nej. Børnene fortæller hinanden: Hvordan vi er som gode venner? Hvordan taler vi om/til/med hinanden? Hvad må vi/hvad må vi ikke? Hvordan ville jeg have det hvis? 3. At børnene fortæller hvordan de har det til de voksne og til hinanden At børnene viser/fortæller med hele kroppen hvordan de har det Dokumentation Evaluering Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Jeg leger med mine venner De voksne er tæt på Jeg finder nye venner Der skabes fællesskaber 10

11 Sprog Tema Læringsmål Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. En tidlig og god stimulering af børns ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog, er derfor en vigtig del af dagtilbuddet. Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. 1. At alle børn har så alsidigt, nuanceret og kommunikativt et sprog som muligt. 2. At de kan give udtryk for deres behov og følelser og det de ser og oplever. 3. At de kan bruge sproget kommunikativt i leg og andre sociale relationer. Inklusion Tiltag Ved at udvikle barnets sproglige og kommunikative kompetencer, fremmer man barnets muligheder for at indgå i meningsfyldte og inkluderende fællesskaber. Dette arbejdes der med i små grupper med forskellig sammensætning. Vuggestue 1. Vi synger, leger sanglege og rim og remser. Dialoglæsning. Vi benytter Himmelhulen og læsestedet i skoven og digitale medier. En særlig opmærksomhed på det endnu ikke talte sprog. Iagttagelse på at finde ud af hvad barnet vil fortælle. Billedliggører sproget. At der altid er gode bøger tilgængeligt. 2. Vi er tydelige voksne i vores kommunikation med børnene, ved at hjælpe det enkelte barn med at sætte ord på det barnet ser og føler. Vi lærer børnene at tyde andre børns tale og kropssprog. 3. Sætte ord på alle handlinger og følelser Børnehave 1. Vi læser højt, hører musik/historier, rim og remser, bruger Himmelhulen og læsestedet i skoven. Vi appellerer til børnenes egne historier og fortællinger. Alsidigt udvalg af forskellige medier såsom bøger, musik, pc, Ipads, mm. 2. Gode rollemodeller i vores kommunikation. At der er nogle der lytter og er interesserede i det de siger. 3. Vi gør børnene opmærksomme på forskellige sprogformer (kropssprog /tale/billeder etc.) Arbejde med kommunikativ dannelse, normer og regler eks. lære at vente på tur, have en god omgangstone, tak for mad, tak for i dag etc. Tegn på læring Vuggestue At vi hører det begyndende sprog og at de udvikler det og bruger det i relationen At vi ser glæde når sproget bliver brugt 11

12 Børnehaven At barnet leger med sproget, verbalt/nonverbalt. At barnet udtrykker sig følelsesmæssigt. At barnet løser konflikter ved hjælp af sproget/kropssproget. At vi oplever at børnene begynder at bruge nye kommunikations former Dokumentation Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Evaluering Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Vi hører historier i Himmelhulen Vi laver teater Vi bruger multimedier Vi synger og danser Den voksne lytter og guider 12

13 Krop og bevægelse Tema Læringsmål Børn udvikler i barndommen grundlæggende motoriske evner, der styrker deres forudsætninger for at udvikle sig. Vi skal bidrage til at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed. En aktiv brug af naturen og Viberedens udeareal giver muligheder for fysisk udfoldelse og udfordring. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner. 1. Barnet skal lære hele vores udeområde at kende og bruge det aktivt 2. Barnet skal lære at bruge egne erfaringer gennem sanserne og fysisk aktivitet 3. Barnet skal lære om kroppen og hvordan den virker. Inklusion Tiltag Respekt for at nogle børn måske har brug for en hånd for at lære området at kende, og skal bruge længere tid for at blive tryg. Vuggestue 1. Motorikken udvikles og styrkes ved at benytte hele Viberedens kuperede terræn. 2. Vi snakker med børnene om, hvad de forskellige områder på legepladsen hedder. Områderne indikerer, hvilken aktivitet børnene kan møde. Vi går ind i den mørke skov, vi løber op og ned af bakken. Vi leger i vandkanalen. Vi går ud og mærker vejret og årstiden. De voksne er rollemodeller. 3. Vi tegner og synger sange der benævner kroppens forskellige dele. Vi læser om kroppen, forskellen på dreng/pige og snakker om hvem man er og hvordan man ser ud. Børnehave 1. Vi laver aktiviteter, på navngivne områder, der får børnene rundt på hele udeområdet. eks. stjerneløb, luge i køkkenhaven, fortælle historier i fortællerhulen, fodre gederne. 2. Vi inddrager børnene i at vurdere, hvor meget tøj de skal have på ud. Vi snakker om vejret, og mærker efter på egen krop. Vi har aktiviteter eks. Snitte, save, bål, klatre, løbe i ujævnt terræn. Også vigtigt at lære af egne erfaringer eks brænde sig på brændenælder. Både børn og voksne skal være fysisk aktive og få pulsen op eks. løbe, lege, spille. 3. Viden om kroppens opbygning via bøger, Ipad, puslespil. Tegn på læring Vuggestue 1. Børnene viser vejen. Børnene kan fortælle til hinanden, hvad områderne hedder. 2. Deres motorik udvikler sig. Lysten til at komme ud afprøve ting. 13

14 3. Vi ser begyndende forståelse for kroppen og dens opbygning. Eks. kan benævne ører, hår, næse mund. Børnehave 1. At børnene selv finder ud af at bruge hele området 2. At de selv kan vurdere deres påklædning, om det er koldt/varmt, sol/regn osv. At de tør udfordre sig selv. 3. Kan koble og udtrykke den viden de har om kroppen eks. barnet fortæller om hvad der sundt/usundt, hvad støj gør ved ørerne. Dokumentation Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Evaluering Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Vi tumler Vi gynger Vi kravler Vi holder balancen Vi cykler 14

15 Naturen og naturfænomener Tema Læringsmål Viberedens unikke udeareal på kvm danner grundlaget for Viberedens Motto NATUR I BØRNEHØJDE. Det betyder at uderummet er omdrejningspunkt for vores hverdag. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop. Børnene udfordres, både på det kropslige og mentale. Vi vil give børnene forståelse for planter, dyr, årstider og vejr mv. Vi vil skabe varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø. 1. Barnet skal have viden om og opleve skoven og søens muligheder 2. Barnet tilegner sig viden og erfaring med naturfænomener 3. Barnet lærer at omgås og have respekt for dyr Inklusion Tiltag At dele børnene op i mindre grupper, så den enkelte bedre kan blive hørt Respekt for børnenes forskellige forudsætninger, tilpasse praksis Vi gør brug af forskellige læringsstile Vuggestue 1. Gå på opdagelse i skoven og undersøge det man finder. Eks man finder et musehul, snakker man om hvad musen laver og spiser i skoven. Undersøger insekter, blomster, blade mv. som kommer med hjem og bliver brugt i en aktivitet. Man får lov at undersøge og mærke hvad der sker i og omkring søen. Eks fange haletudser, vårfluelarver etc. og følge deres udvikling hjemme på stuen. 2. Undersøge forskellige fænomener så som sne og is der smelter, sol/skygge i skoven, vinden der blæser og solen der varmer. Opleve bål, hvordan det laves og mærke ildens varme. 3. Vi besøger dyrene og er tæt på dem. Eks fodrer geder, besøger rideskolen og giver hestene gulerødder, kigger på insekter mv. Børnehaven 1. Børnene får selv lov til at gå på opdagelse i skoven, undersøge på egen hånd og kunne finde et sted at fordybe sig. At de får viden om skoven, dens flora og fauna eks. hvilke dyr der bor i skoven og hvad de spiser. De forskellige træers, svampe og planter. Børnene fanger de dyr der lever i og omkring søen, eks. haletudser, og lærer om udviklingen. Børnene færdes ved, eksperimenterer og udforsker søen og lærer respekt for vandet. Vi bruger Ipads og bestemmelsesduge til at få viden om det vi finder i søen 2. Eksperimentere med forskellige fænomener. Eks lave isskulpturer, vulkaner, vindmøller. Være med til at lave bål, finde brænde klar osv. 3. Børnene får viden om de forskellige dyrearter, vi leder efter dyrespor, laver afstøbninger, bruger bestemmelsesduge, kigger i bøger. Børnene hjælper med at fodre vores dyr og muge ud hos dem. 15

16 Tegn på læring Vuggestue 1. De opsøger og kan finde vej ind i skoven og ned til søen. Eks de spørger efter haletudsen og musene i musehullet. De er nysgerrige efter ny viden og bruger det aktivt i legen. 2. Når barnet er bevidst om vejret, eks at det regner. At man kan mærke vådt, tørt eks at ens strømper og sko er våde. 3. At vi ser at børnene viser omsorg for dyrene og behandler dem med respekt. At de kan kende forskel på dyr. At nogle dyr kan skubbe eks. når vi besøger gederne. Børnehaven 1. At børnene taler om deres ny viden og evt. leger lege hvor der indgår ny viden. At børnene spørger ind til mere viden og bliver nysgerrige. Eks gerne vil vide mere om sommerfuglen efter den er fløjet fra Vibereden. At børnene finder på at bygge huler eller ser efter dyrene. 2. At barnet får lyst til at eksperimentere og bruge deres fantasi eks. med vand i vandkanalen bruge det aktivt i legen, hugger is de kan bygge med, når de graver i de forskellige jordlag. 3. Vi ser de har et tillidsfuldt forhold til dyrene og eks klapper og fodrer dem. At vi kan høre den nye viden bliver omdannet i deres leg og aktiviteter. Dokumentation Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Evaluering Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Vi undersøger dyrelivet Vi lærer om vand, sand, jord og ild Vi bruger hele området 16

17 Kulturelle udtryksformer og værdier Tema Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle rødder. Mødet med andre udtryksformer giver børn kendskab til, at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige. Legen ser vi som et af barnets vigtigste udtryksformer da det er her bearbejdning, fantasi, sprog, rollelege og identitetsdannelse sker. Læringsmål 1. At styrke legen og barnets fantasi og derigennem styrke barnets måde at udtrykke sig på. 2. Udtrykke sig gennem musiske og kreative udtryksformer. 3. At vi møder og ser det omkringliggende samfund. Inklusion Tiltag Ved at børnene lærer at acceptere og forstå hinandens kulturelle forskelligheder. Understøtter barnet i at udforme egen kultur i forlængelse af institutionens. Møde børnene hvor de er, og herfra præsentere dem for forskelligartede udtryksformer, så de får oplevelser, udfordringer og erfaringer. Vuggestue 1. Være igangsættende og opmuntre gennem spejling og kommunikation med barnet. Sætte små lege i gang hvor der hele tiden støttes op med sproglig kommunikation. 2. At vi bruger fortællerstedet i skoven og Himmelhulen. Vi arbejder med teater, dialoglæsning, sang, musik og rollespil. Børnene arbejder kreativt med forskellige materialer. 3. Besøge rideskolen, mødes med Åcentrets beboere, åen, skoven, de omkringliggende legepladser. Deltagelse i kulturelle arrangementer udenfor institutionen. Eks Karneval. Børnehaven 1. Vi vil støtte barnets leg og give mulighed for at den udvikler sig (Tid og minimal af forstyrrelser, indretning af inde og uderum med barnets som initiativ tager). 2. At vi bruger fortællerstedet i skoven og Himmelhulen hvor der arbejdes med teater, oplæsning, sang, musik og rollespil. Børnene arbejder kreativt med forskellige materialer. Fx blomster og blade som farve til billeder, At male med hjemmebrændt kul, at flette med pil, land art, modellervoks mm. Vi bruger instrumenter. 3. At vi som institution deltager i, eller laver min. et kulturelt arrangement om året. Eks. Remisen, karneval, oplevelsesuge, biblioteket, Kirken, Svømmehal, sportshal, bondegårdsbesøg. 17

18 Tegn på læring Vuggestue 1. At vi ser barnet leger rollelege og at de selv finder på og kan sætte en leg i gang. 2. At de selv foreslå sang og synger med eller peger på bøger de gerne vil høre. 3. At de i deres tale nævner noget udenfor Vibereden. Eks hesten, genkender personer og steder. Børnehaven 1. At deres selvværd bliver styrket og at vi kan se de vokser i deres selvfølelse. 2. At barnet på eget initiativ eksperimenterer med forskellige materialer. At de spørger om at komme i Himmelhulen og fortællerstedet og at sprog og leg viser de udvikler sig. Eks genfortæller eventyr eller bruger det i en leg. 3. At børnene har opnået viden og udtrykker det. Eks. Efter virksomhedsbesøg at de fortæller om det til de andre børn og hjemme. Dokumentation Praksisfortællinger Billeder, små film, video Børnenes egne produkter og udtryk Børneintra/facebook Ophæng af SMITTE/Blomsten Evaluering Stuemøder og p-møder ved brug af Blomsten og SMITTE-modellen Praksisfortællingen bruger vi som redskab til at evaluere. Tur på Falck stationen Vi har traditioner, her Lygtefest Vi besøger samfundet omkring os Baby Art i Remisen Tur på rideskolen 18

19 Børn med særlige behov Tema Læringsmål for det pædagogiske læringsmiljø Tiltag Børn har forskellige forudsætninger, og derfor er der også metoder og aktiviteter, der er mere hensigtsmæssige end andre, når det handler om børn med særlige behov. Børn med særlige behov defineres som alle de børn, der har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats for at udvikle deres kompetencer. Børn med særlige behov bør som udgangspunkt ikke udskilles fra resten af gruppen. Det er vigtigt at vi sætter fokus på hvilke aktiviteter, der er velegnede til at inkludere børn med særlige behov i gruppen. 1. At børnene føler de er en del af fællesskabet. 2. At personalet ved mest muligt om hinandens børn for at forstå barnet. 3. Vi i personalegruppen udvikler vores samarbejde for at være inkluderende. 1. At vi tilpasser pædagogisk praksis efter barnet. Der skabes små grupper hvor barnet har mulighed for en mindre sammenhæng og dermed får barnets personlighed og ressourcer bedre betingelser. 2. Orientering på personalemøder og via praksisfortællinger give viden som kan give et nuanceret billede af barnet og dets liv. Tegn på læring 3. At regler og måden vi er sammen bliver på sat på dagsordenen. 1. At børnene kan finde ud af at agere og bruge sig selv i fællesskabet. At de opsøger små fællesskaber. 2. At flere børn bliver forstået. At alle har viden til at kunne støtte børn i hele huset. 3. At den pædagogiske praksis udvikles. At fællesskabet og det enkelte barn trives. Evaluering Praksisfortællinger Pædagogisk weekend Personalemøder Hjernen & Hjertet, forældresamtaler Der skabes små grupper og fællesskaber Inklusion er i højsædet 19

20 Overgange Tema Læringsmål for det pædagogiske læringsmiljø Vi ser os selv som et vigtigt bindeled i alle overgange. Både fra dagpleje/hjem til vuggestue og børnehave og senere skole. 1. At sikre tryghed i overgangen for både børn og forældre. 2. De lærer at mestre eget liv og er rustet til videre færd. 3. At de etiske overvejelser i forhold til formidling omkring barnet i overgangene er højt prioriteret. Eks. At barnet bliver mødt med de ressourcer de har. Tiltag 1. Velkomstbrev og informationsfolder sendes til alle kommende børn. Besøg i institutionen/stuen inden start. God tid til indkøring. 2. Give dem tid til at lære og styrke deres selvhjulpenhed. At de voksne giver sig tid til at lytte Tegn på 3. Børneprofilen i Hjernen & Hjertet som et dialogredskab mellem forældre og pædagoger. læring At forældrene og de nye voksne omkring barnet udtrykker at barnet er faldet godt til. At børnene har gåpåmod og har fundet sig godt tilrette. Udtryk fra børnene at de er kendte med det nye. Evaluering Tværfagligt samarbejde. Feedback på overgangen. Skolegruppen på tur Sikre tryghed ved start 20

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE INDLEDNING Børns møde med verden, bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og udfordringer. At smage, lugte, se, hører, mærke og tale om det der sker omkring

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Mariehønen., Østermarie Børnehus.

Mariehønen., Østermarie Børnehus. Mariehønen., Østermarie Børnehus. For børn 0-6 år. Indholdsfortegnelse: Værdier, principper og læringsforståelse...s.2 Børn med særlige behov......s.3 Børneperspektiv...s.3 Læreplanstemaerne: Sociale kompetencer

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere