Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn"

Transkript

1 Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1

2 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som er med til at drive udviklingen for en grønnere hovedstad. Miljøpunktets årsplan vil tematisk følge programmet i Sharing Copenhagen, som er vist nedenfor. Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede miljøprojekter, der indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration. Miljøpunktet skal desuden sikre en dialog mellem borgere, erhvervsliv, kommunen og forsyningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati. Miljøpunktet forventer at skulle deltage i fælles projekter i kommunen som igangsættes af Borgerrepræsentationen. København som Miljøhovedstad og Miljøpunktets indsatsområder Miljøpunktet vil i 2014 være særligt optaget af årets 3 hovedspor, byforgrønnelse, (særligt grønne byrum), affald som ressource (herunder særligt affaldsortering i gårde og genanvendelse af produkter) og grøn mobilitet (herunder luftforurening i Indre By og på Christianshavn og fremme af cykling). Der skal arbejdes med helhedstænkning i kommunikationen. I 2014 vil kommunikationsstrategien for Miljøpunktet igen have særlig fokus på brug og integration af de sociale medier. Vi vil udnytte nye platforme, der hvor det vil fremme projekterne. 2

3 Organisering af aktiviteter og projekter Der holdes løbende koordineringsmøder mellem Lokaludvalg, Københavns kommune og Miljøpunkterne. Projekterne er hovedsagligt beregnet på at blive udført af frivillig arbejdskraft, suppleret med faglig kompetence under igangsætning, tilretning efter et evt. pilotprojekt og studenterhjælp, samt faglig hjælp til den kommunikative skriveproces til sidst. Miljøpunktets projekter skal være lokalt forankrede og netværksskabende. Miljøpunktets opgave er at stå til rådighed med faglig kompetence til gennemførelse af aktiviteter og projekter. Miljøpunktet gør klar til Kulturnatten (oktober 2013) 3

4 SHARING COPENHAGEN 2014 og JAN Miljøpunktets FEB MARTS APRIL MAJ JUNI arbejde JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Fremtidens gode by(-liv) Udvikling af grønne byrum (herunder plantekasser, grønne gavle og lokale inspirationskataloger), herunder løbende info. om nye skybrudstiltag fra Københavns kommune. Temaerne for 2014 belyses gennem aktiviteter for borgerne med særligt fokus på 3 indsatsområder, fremtidens gode byliv (grønne byrum), ressource-effektivitet og bæredygtigt forbrug (herunder affald som ressource) Grøn mobilitet (luftforurening ) Ressource-effektivitet og bæredygtigt forbrug Ressourcer og affald (herunder affaldsortering i gårde, workshops og borgermøder) Grøn mobilitet Ladcykelordninger og lokale luftmålinger 4

5 Temaer og Projekter der skal arbejdes med 1. Udvikling af grønne byrum Miljøpunktet har i 2014 fokus på byforgrønnelse (herunder særligt grønne byrum). Der er særligt fokus på borgerinddragende projekter, der kan etableres til at blive varige. Her kan nævnes projekter inden for klimatilpasning, plantekasser, grønne tage. Grønt Vesterport og en helhedsløsning for grønne tage i området omkring Vesterport skal udbygges. a. Grønne plantekasser: Udover vedligehold af de nuværende bacsas samt Miljøpunktets øvrige plantekaser og mobile træer udvikles nye plantekasser, som kan bruges til at byforgrønne, særligt i forhold til 10-meter-reglen, som betyder at standsning eller parkering ikke må ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående køre a es eller ykelstis ær este ka t.. Der udvikles kreative grønne oplysningsprojekter. Der skal være fokus på sociale, kreative og bæredygtige events. b. Gavl og facade beplantning (fx klematis, roser, lyse egefeu), som alle giver lys til de mørke gårde. Dette sker i samarbejde med private ejere/beboere samt Byens Hegn ønsker Miljøpunktet at etablere to tag-, gavl- og facadebeplantning. Børn fra børnehaver i indre by planter blomsterløg v. Lad Søerne Blomstre Miljøpunktet opsatte i 2013 planteposerne bacsac Et lille åndehul er opstået 5

6 c. Der etableres en række temamøder om byforgrønnelse med præsentation af Miljøpunkternes inspirationskatalog og enkelte byvandringer i lokalkvartererne. Der tages desuden kontakt til skoler i indre by og Christianshavn med henblik på at sætte blomsterløg og forankre de enkelte projekter. d. Indsatser for et klimarobust København: Miljøpunktets oplysningsmateriale udbredes til andelsboligforeninger og kommunens ejendomme. Nedenfor følger en konkretisering af projekterne indenfor hovedområdet byforgrønnelse. Fokusområde Grønne plantekasser i byrum med miljøbudskaber Blomsterløg ved søerne og plantedage Gavl og Facade beplantning med særligt fokus på beplantning som giver farve/lys Temamøde om byforgrønnelse og inspirationsoplæg til borgerne Samarbejdspartnere Andels-ejer og lejerforeningerbeboer og kulturhuse, 0.-3.klasser: Skoler i indre by og på Christianshavn, Døtre skolen, Nyboderskole, I samarbejde med beboerforeninger i stræderne (latinerkvarteret),byens Hegn og gårdlaug I samarbejde med Planteskoler, boligforeninger, herunder ejer, lejer og andels- Prioriterede projekter indenfor temaet Der opstilles 5-10 plantekasserplantekasser i kvartererne. Herudover udarbejdes notater for at understøtte Københavns strategi om flere træer i byrummet. Der arrangeres to årlige store planteaktiviteter i samarbejde med Park og Natur Der igangsætter min. to gavl og facadebeplantninger i indre by Temamøde til afholdelse ved Dansk Design Center og opstilling af debatvogn/dialog 6

7 ejer og lejerforeninger, bosteder og skoler. Info udgår til lokale foreninger og der arbejdes med at oprette kontakt til nye foreninger om byforgrønnelse i udvalgte områder af byen 7

8 Fokusområde Grønt i børnehøjde, barselscaféer Oplæg til skolehaver og uddeling af inspirationspjece om grønne oaser Samarbejdspartnere Barslende mødre/fædre/familier Folkeskoler og privatskoler i området herunder Christianshavns skole, Nyboder skole, Døtre skole, Den Classenske legatskole, Sølvgade skole, Øster Farimagsgade, Bording Friskole, Zahles, Skt. Petri Prioriterede projekter indenfor temaet Oplysning om grønt på bemandede legepladser og uddeling af miljømærkede produkter uden kemi Uddeling af i alt 200pjecer på skoler og dialogmøde/oplæg til inspiration i faget Natur og Teknik og til uddeling på bemandede legepladser 8

9 skole, Krebs skole, Den Kgl. Vejsenshus, Institut Skt. Joseph 2. Ressourcer og Affald I Danmark er vi dårlige til at håndtere affald som ressource. Vi er rent faktisk Europamestre i at producere skrald. Det er en udvikling vi skal have gjort noget ved. I januar 2014 implementeres den sidste del af Københavns kommunes affalds og ressourcestrategi og affald og ressource vil derfor være det indsatsområde, som bliver prioriteret højest ved indgangen til det nye år. Indre by og Christianshavn er bekendt traditionelt set præget af 9

10 små gårde og småt med plads til affaldssortering, og Miljøpunktet skal gøre kommunen opmærksom på problematikken gennem opsøgende møder.i første del af 2014 vil Miljøpunktet orientere om indretningsmuligheder for sortering og økonomiske konsekvenser af at reducere affaldsmængderne. Med udgangspunkt i, hvordan man kan genanvende og forvandle ting, som man ellers anser som udtjente, til nye produkter, vil Miljøpunktet igangsætte en række borgermøder og udviklende workshops, hvor borgerne selv er med til at komme med svar på, hvad man kan gøre for at imødegå problemerne i baggårde med lidt plads. Vi vil styrke dialogen mellem borgerne og Kommune for at sikre succesen med affaldssortering. Vi ser dette tema som et fælles indsatsområde med Lokaludvalgene. Nedenfor følger en konkretisering af projekterne indenfor området affald som ressource: Forsiden fra Miljøpunktets inspirationskatalog Tryl med dit affald, som danner grundlag for kommende workshops om affald og ressource. 10

11 Fokusområde Affald og ressource workshop i med beboer i udvalgte gårde/gader i indre by og på Christianshavn Affald og ressource workshop/en uges uddannelsesforløb med unge borgere med udgangspunkt i inspirationsforslag fra Miljøpunktets katalog Tryl med dit Affald Udstilling af eksempler på hvordan man affaldssorterer ved en inddragende borgerevent Samarbejdspartnere I samarbejde med Lokaludvalg/Debatvognen og Center for Renhold ved Københavns Kommune samt andelsboligforeninger bl.a. som medarrangør til Hold Byen Ren-arrangementer med Københavns Kommune og fx Danmarks Naturfredningsforening. Samarbejde med lokale erhvervsdrivende, som lever af at forvandle affald til en vare, herunder smykkeskrinet, Redesign, genbrugsbutikker Center for Renhold, Forbrændingsanlæg, lokale genbrugsstationer Prioriterede projekter indenfor temaet Her skitserer borgerne problematikken omkring affaldssortering og opstiller forslag til svar. Miljøpunktet anskueliggør hvordan affald genanvendes på plancher. Med udgangspunkt i disse svar udarbejdes illustrative løsninger, som formidles til Center for Renhold Unge forvandler udtjente ting/klodsede ting til nye ting og besøger genbrugspladser. Der laves efterfølg. en udendørs udstilling /fernisering af de nye produkter (finansiering af projektet er bevilget af Miljøstyrelsen i 2013) Udstilling og event på Rådhuspladsen /nytorv og Christianshavns torv 11

12 Sommerlopppemarked på Rådhuspladsen I samarbejde med beboere i indre by og borgere i resten af København etableres loppemarked med 30stande Overskud fra loppemarked går til finansiering af ladcykelordning og reparationer Miljøpunktet laver æblemost og byder på kaffe til beboerne 12

13 3. Ladcykelordning og lokale luftmålinger I 2025 forventes der at være flere Københavnere og hermed også en større andel af Københavnere som transporterer sig til og fra hjem/arbejde til og fra indre by og Christianshavn. I dag sker en for stor del af denne transport i bil, ligesom en stor del af erhvervstransporten sker i forurenende lastbiler. Det er en udvikling, som der skal gøres noget ved. Miljøpunktet vil fortsat fokusere på alternative til privatbilismen og erhvervskørslen i lastbil og sætte fokus på den forurening Københavnere dagligt udsættes for pga. sundhedsskadelige partikler fra transporten. De indsamlede data kan efterfølgende bruges af LU i en dialog med kommunen om luftforurening. I 2014 vil Miljøpunktet have fokus på testkørsel for erhvervsdrivende og familier. Miljøpunktet foretog partikelmåling i forbindelse med Park Life eventen den 18. maj I 2014 skal målingerne centreres omkring Nørreport og Torvegade Miljøpunktets publikation om ladcykler indeholder flere historier om familier, der bruger ladcykel selvom de har bil. 13

14 Alternativer til erhvervskøretøjer Lokale partikelmålinger på Torvegade og ved Nørreport station 10 lokale erhvervsdrivende vil i løbet af 2014 testkøre Miljøpunktets ladcykler for en periode på 2måneder og fortælle om deres ændringer af transportvaner Lokaludvalg, Red Søerne og nationale miljøorganisationer Fokusområde Samarbejdspartnere Prioriterede projekter indenfor temaet Fremme af cykling i indre by og København og grønne mobilitetsløsninger 15 udvalgte familier vil i 2014 testkøre Miljøpunktets ladcykler og svare på spørgsmål om deres transportvaner. Statistik på belægningsgrad/brug af Miljøpunktets ladcykel ordninger Grønne mobilitetsfortællinger om familier som har ændret eller ønsker at ændre vane/investere i en ladcykel/el-ladcykel og Miljøpunktet tager kontakt til det privatfinansierede Citylogistikprojekt. Der vil særligt være fokus på testkørsel indenfor restaurationsbranchen Der udarbejdes en dagsmåling eller flere på Torvegade og på Nørreport station og udarbejdes et notat herom. Nørreport station er interessant pga. ombygning og man kan lave komparative målinger Miljøpunktets publikation om borgere der bruger ladcykel selvom de har bil. 14

15 Input til høringssvar og samarbejde med LU Der udarbejdes i samarbejde med LU ernes arbejdsgrupper udkast til høringssvar indenfor hovedtemaerne byforgrønnelse, luftforurening, grøn transport og affald som ressource ligesom Miljøpunktet deltager i netværksskabende og fagligt relevante møder med Københavns kommune, herunder aktiviteter med relevans for Sharing Copenhagen samt tværgående seminarer indenfor miljø og klimaområdet. Ekstern finansiering Der søges løbende om ekstern finansiering med særlig fokus på hovedområderne affald som ressource, byforgrønnelse samt finansiering til større projekter indenfor vedvarende energi. Miljøpunktet uddeligering og ledelse af projektansattte & Frivillige Miljøpunktet har pt. et team på 6 faste frivillige tilknyttet kontoret. Hertil kommer, at Miljøpunktet løbende tager i mod virksomhedspraktikanter i forløb på 4 8 uger. Miljøpunktet er alene drevet af lønmidller til centerlederen, en fleksjobber samt projektansættelser via eksterne midler, og der delegeres derfor lokalt miljøarbejde til de faste frivillige samt de lokale frivillige, som genereres via Miljøpunktets projekter, events og løbende tiltag. 15

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Orienteringsnotat Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN

EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN Miljøpunkt Indre By - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st.

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling!

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Lokalt miljøarbejde en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Marts 2012 Netværket for Lokale Agenda 21 Centre Lokalt miljøarbejde Indledning en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! I Danmark

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Vores Hvalsø Vores Hvalsø Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014 Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Kort om projektet side

Læs mere

KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014

KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014 KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014 KVA R T E R P LAN 20 0 8-20 1 4 SUNDHOLMSVEJKVA R T E R E TS O M R Å D E LØ F T Udgivet af Sundholmsvej Områdeløft 2009 Tryk: Layout: Strategi: Fotos: Frederiksberg

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

Aktiviteter i Agenda 21 Grøn Nørrebro Februar 2008

Aktiviteter i Agenda 21 Grøn Nørrebro Februar 2008 Aktiviteter i Agenda 21 Februar 2008 Agenda 21 - Blegdamsvej 4B - Tel. 35 30 19 24 - Fax. 25 27 26 76 - debat@norrebro.nu 5 succes hos Agenda 21 Uddrag fra vores hjemmeside: www.nørrebro.nu s Delebiler

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 EVALUERING Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 Luftfoto Haraldsgadekvarteret 2011 INDHOLD DET GJORDE EN FORSKEL INKLUDERENDE NETVÆRK OG TILLID PROJEKTER, BEVILLINGER OG RESSURCER ET OVERBLIK FORANKRING

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere