IFA Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFA Strategiplan 2013-2017"

Transkript

1 IFA Strategiplan Sammenfatning/Executive summary Der gives en redegørelse for organisationen af Institut for Fysik og Astronomi (IFA). Ligeledes diskuteres forskningsinfrastruktur og mulige nye forskningssatsninger og tværfaglige tiltag. Der præsenteres en benchmarkinganalyse, der viser, at instituttet klarer sig godt nationalt og internationalt. Instituttets strategikort præsenteres og diskuteres. Sluttelig gives en oversigt over instituttets bemanding og forventede afgange, samt en plan for ansættelser i de kommende år, og der peges på mulige nye større forskningsplatforme. 2. Introduktion - Beskrivelse af arbejdet med udfærdigelse af rapporten Denne rapport er resultatet af instituttets behandling af det af AU/ST formulerede strategikort. Den er udformet således, at analyse og planer for både det gamle IFA og det nye Center for Videnskabsstudier (CVS tidligere Institut for Videnskabsstudier, IVS) er inkluderet. Målene i strategikortet har været diskuteret med CVS-centerets leder og medarbejdere. Strategikortet har været behandlet på møder i instituttets forskningsudvalg (7/ og 6/2-2012), i flere omgange i det videnskabelige forretningsudvalg (VIP-FU) samt i uddannelsesudvalget med studenterdeltagelse. Et udkast har desuden været behandlet i samarbejdsudvalget (15/ og 9/2-2012). Planen har ligeledes været præsenteret på et åbent møde for alle medarbejdere i instituttets auditorium (8/2-2012). Organiseringen af instituttet er blevet til i en proces hen over sommeren Den følger hovedsageligt den etablerede tradition på IFA under tidligere institutledere, dog således at IFAs VIP forretningsudvalg (VIP-FU) nu er et officielt organ. Fusionen med IVS er sket i samarbejde med tidligere IVS-institutleder Hanne Andersen. Under sammenlægningen har Institutlederen ført individuelle samtaler med alle VIP-medarbejdere på CVS. Organisatorisk ligger alle TAPfunktionerne på CVS nu under IFAs sekretariat. I marts 2012 vil alle CVS-medarbejdere flytte til nye kontorer i 1500 bygningskomplekset på fysik, og de to institutters biblioteker fusioneres. 1

2 - SWOT analyse Nedenfor er indledningsvist givet en SWOT (strength, weakness, opportunities and threat) analyse af hhv. instituttet (Fysik og Astronomi) og for Center for Vidensskabsstudier. SWOT for Fysik og Astronomi Strengths Stærkt forskningsmiljø (teori & expt.) Engagerede medarbejdere (TAP & VIP) Adskillige centre (SAC, ISA, CVS, NICE) Int. konkurrencedygtige studerende Godt forskningsudstyr God infrastruktur (f.eks. konstruktion) Stærk national profil Stort internationalt netværk God bevillingshistorik Relativt åbne forskningsmiljøer Opportunities Udbygning af tværfaglighed UNILAB renovering Nye muligheder med ASTRID2 Nye laboratorier i Nanohuset Renrumsfacilitet, Mars, AMS Uudnyttede ansøgningsmuligheder Flere EU-midler Rekruttering af nye forskningsledere Øget samarbejde teori/eksperiment Øget studenteroptag Weaknesses Manglende repræs. i forskningsråd Puklet aldersprofil Skæv kønsprofil Begyndende isolation af grupper Få yngre forskertalenter i anvendelsesorienteret forskning Threaths Begrænset økonomisk frirum Stort tidsforbrug ved ansøgninger Utilstrækkelige FNU driftsmidler Overcentralisering i adm. Åreladninger af VIP til adm. still. Udvandring af kvinder efter ph.d. Stor undervisningsbyrde/vip 2

3 SWOT for Center for Videnskabsstudier Strengths Stærkt forskningsmiljø Engagerede medarbejdere Godt bibliotek Stærk national profil Stort internationalt netværk Høj aktivitet af internationale workshops og konferencer Genuin interdisciplinær enhed Klar forskningsstrategi fokuseret på studiet af contemporary science og understøttet af placeringen ved ST Omfattende formidling af høj kvalitet Opportunities Udbygning af samarbejde på hele ST, samt med tilsvarende enheder ved AU Rekruttering af nye forskningsledere Øget studenteroptag på revideret MScuddannelse Udfoldelse af anvendelsespotentiale Større profilering af national profil Weaknesses Bevillingsmæssigt vanskeligt placeret ml. f.eks. FNU og FKK Beskeden udnyttelse af anvendelsespotentiale Skæv kønsprofil Få MSc-studerende og lille ph.d.- program Huller i dækning af faglig bredde Threaths Begrænset økonomisk frirum Nedgang i eksterne midler Fluktuationer i volumen af både fast stab og juniorforskere Undervisningsbyrde/VIP Stort formidlingspotentiale kan gå ud over forskningsproduktion Opbygning af stærke grupper kan føre til isolation mellem grupper 3. Kort beskrivelse af instituttet - Organisation IFAs daglige ledelse varetages af: Institutleder: Lars H. Andersen Viceinstitutleder: Ulrik I. Uggerhøj Sekretariatsleder: Ruth Laursen Opgaver relateret til videnskabelige anliggender behandles i VIP-FU. Udvalget nedsættes af Institutlederen og består af en række nøglemedarbejdere fra VIP-kredsen, herunder centerlederen for CVS. Møderne afholdes hver 14. dag og indkaldes af Institutlederen. Opgaver vedr. teknisk-administrative anliggender behandles i et TAP forretningsudvalg (TAP-FU). Udvalget nedsættes af Institutlederen og består foruden Institutlederen og Sekretariatslederen af lederne for de tekniske grupper (mekanisk værksted, konstruktion, kemi og renrum, og elektronik), samt centerlederen for ISA. Møderne afholdes hver 14. dag og indkaldes med udsendelse af dagsorden af Sekretariatslederen og Institutlederen. 3

4 Institutlederen varetager den strategiske forskningsledelse på instituttet. For at sikre opbakning, bredde og kvalitet i den faglige udvikling drøftes forskningsplaner i forskningsudvalget, der hovedsageligt består af instituttets professorer. Det understreges, at medlemmerne af dette udvalg varetager hele instituttets interesser, og ikke særinteresser. Strategier for videnskabelige ansættelser o.l. drøftes endeligt i VIP-FU. Instituttets øvrige centrale opgaver såsom uddannelse, PR og hjemmeside osv. varetages gennem en række udvalg, der opererer selvstændigt under ansvar. Hvert enkelt udvalg har et klart defineret kommissorium. Instituttet har et velfungerende samarbejdsudvalg. Vi har endnu ikke nedsat et institutforum, men det vil blive gjort så snart retningslinjerne herfor er kendte. Organisationsdiagram for Institut for Fysik og Astronomi - Kort beskrivelse af forskningsområder ved IFA Instituttets forskningsaktiviteter kan lidt forenklet inddeles i Atomic, Molecular and Optical Physics (AMO), Condensed Matter Physics (inkl. Surface Science og Materials Science), Astronomi (inkl. astrofysik), CERN-relateret forskning, og centeraktiviteter (ISA, AMS og CVS). Disse forskningsaktiviteter holder ultimo 2011 bevillinger for samlet 350 mio. kr. Hertil kommer et betydelig beløb på 270 mio. kr. vedrørende inano hovedsageligt med Professor Flemming Besenbacher som bevillingshaver. Det er bemærkelsesværdigt, at hele 44% af instituttets aktiviteter økonomisk set hører under inano. Vi har lavet en analyse og samlet beskrivelse af forskergruppernes aktiviteter, deres stærkeste kompetencer internationalt set, og de udfordringer, de står overfor. Udfordringerne er i høj grad knyttet til fornyelse af forskergruppernes faste bemanding samt muligheder for finansiering af ph.d.-studerende og postdocs. På CVS tillader et generationsskifte satsning inden for nye områder (videnskabskommunikation og innovation), som vil kunne understøtte AU s nye overordnede strategi for videnudveksling. 4

5 Centre (ISA,AMS) 17% CERN 2% ASTRO 12% Centre (CVS) 3% Total grants ultimo 2011 Condensed matter 21% AMO 45% Faglig fordeling af forskningsmidler, IFA (fraregnet inano) Vi kan med glæde berette, at IFA fra 2012 er vært for et nyt grundforskningscenter, Stellar Astrophysics Centre (SAC) med Professor Jørgen Christensen-Dalsgaard som centerleder. Bevillingen på 55 mio. kr. er ikke inkluderet i ovenstående analyse (da centeret først starter i 2012). Det bemærkes, at vi i højere grad bør få del i midler fra det strategiske forskningsråd. Antallet af ph.d.-studerende i de faglige miljøer følger ikke overraskende økonomien al den stund, at det er dyrt at finansiere ph.d.-studerende (undtaget er her kategorien Centre, hvor en stor ASTRID2-bevilling ikke giver ph.d.-studerende): CERN; 3 ASTRO; 5 Centre (ISA,AMS); 0 Centre (CVS); 7 Condensed matter; 20 AMO; 25 Antal ph.d.-studerende, IFA (fraregnet inano) 5

6 Samme billede findes for antallet af postdocs, som fordelt på de faglige grupper er: Centre (ISA,AMS); 5 CERN; 0 ASTRO; 4 Centre (CVS); 5 Condensed matter; 12 AMO; 17 Antal postdocs, IFA (fraregnet inano) - Erhvervssamarbejder Instituttets medarbejdere er involveret i en række samarbejder med erhvervslivet. Der er tradition for, at initiativerne til disse samarbejder ligger hos den enkelte forsker og det pågældende firma. Baseret på tilbagemeldinger fra forskerne er der samarbejder med bl.a.: OFS-Fitel Denmark; en samfinansieret ph.d.-studerende. FL Smidth; 1 erhvervsph.d.-studerende. Kaleido Technology; pilotstudier af ny teknologi på timebetaling muligt fremtidigt samarbejde. Elos-Pinol; 1 postdoc finansieret af Højteknologifonden. NKT Photonics Vestas; 1 ph.d. finansieret af Vestas, 1 ph.d.-student finansieret af FTP, 1 ph.d.-student finansieret af det Strategiske Forskningsråd. Grundfos; ingen samfinansiering pt (har tidligere haft ph.d.-studerende). Gang i patentsag. Haldor Topsøe A/S; 1 ph.d.-student betalt af Haldor Topsøe. Capres A/S Elkem Solar A/S; 1 ph.d.-studerende. Topsil Semiconductor Materials; stilling under forhandling. Polyteknik A/S; THINC projektet, 1 postdoc, 2 ph.d.-studerende. Vestas, Danfoss, Grundfos, KK-electronics i CORPE projektet; 1 postdoc. Desuden indgår en række danske firmaer i EU-projekter såsom: Danfysik, B-Rustfri-stål, Danish Aerotech m.fl. 6

7 inano har, under IFA, samarbejde med: Haldor Topsøe, Image Metrology, SCF Technologies, Fibertex, Coloplast, Arla, Danisco, NanoNord, Aalborg Portland, FLSmidth, Unisense, H2Logic, Steeper Energy Aps. - Bemanding IFA har en stærk teknisk og administrativ infrastruktur. Denne struktur har gjort det muligt at bygge store og vigtige forskningsinstrumenter på instituttet, og samtidig udgør den en basis for teknisk knowhow til hele ST i forbindelse med tværfaglige initiativer (AMS, renrum, vindtunneller osv.). Det skal dog bemærkes, at disse opgaver nu udgør en problematisk bemandingsmæssig belastning for IFA. Instituttet (inkl. CVS og ISA) har ansat 48 TAP er, hvoraf 15 er AC-TAP er. Der er et stigende fokus på personale i sidste kategori, hvilket skyldes behov for kontinuitet omkring udvikling og vedligeholdelse af komplicerede eksperimentelle faciliteter. En del grupper har i mange år haft denne service (f.eks. halvledergruppen, STM og AMS-laboratoriet). Samtidig er der stigende behov for personale til forsknings-administrative opgaver. Vi er pt. 40 VIP er på IFA samt 7 VIP er på CVS foruden i alt 44 postdocs/adjunkter ekskl. inano. På den videnskabelige side har der i de seneste år været tale om en svag nedgang i antallet af fastansatte trods stigende studenteroptag. Instituttets bemanding er opsummeret i følgende tabel: Professor Seniorforsker/ Lektor Forsker/ Adjunkt Post doc Ph.d (dela + delb) Teknisk AC-TAP Teknisk TAP Administrativ TAP/AC- TAP 13 (+1) 27 (+6) 1 38 (+5) 53 (+7) (+3) 177 (+22) Tallene i parentes angiver CVS Aldersfordelingen af fastansat VIP og fastansat TAP ses på grafen nedenfor. I alt Antal TAP VIP Alder 7

8 Aldersfordelingen af TAP-medarbejdere i forskellige stillingskategorier ses på grafen nedenfor Antal Adm. TAP / AC-TAP Teknisk AC-TAP TAP Alder - Til- og afgange for fastansatte VIP i 2010 og Afgange 1 4 Tilgange Forventede afgange de næste 5 år Nedenstående graf viser de forventede afgange af fast personale fra IFA. Tallene er baseret på forventet afgang (hovedsagelig ved en alder på 70 år, men en del afgange finder sted tidligere). Fra CVS er inkluderet 2 forventede VIP-afgange i perioden. Som det fremgår, er der behov for ganske mange stillinger i de næste fem år, og vi har udarbejdet en plan for opslag af VIP-stillinger, der kan sikre instituttets fremtidige behov. Det bemærkes, at TAP-afgangene kommer meget jævnt over de kommende fem år Antal Årstal VIP-afgange TAP-afgange VIP-SUM 8

9 -Eksisterende større infrastruktur/forskningsplatforme ved IFA Instituttet har en mangeårig tradition for udvikling og brug af store forskningsapparaturer. Det helt unikke er her, at de stort set alle er udviklet på instituttet, hvilket har skabt et højt kompetenceniveau blandt ingeniører og teknikere på instituttet. Disse forhold gør, at trods den relativt beskedne størrelse (sammenlignet med dem vi er oppe imod ) har instituttet formået, foruden stor styrke i de teoretiske discipliner, at være førende på verdensplan inden for en række områder af eksperimentel fysik. En forudsætning for at dette kan fortsætte og styrkes, er også, at vi til stadighed fagligt udvikler vores TAP-stab og TAP-ledere. Blandt eksemplerne på større infrastruktur på IFA kan nævnes: AMS dateringsfacilitet ASTRID2 synkrotronstrålingsfacilitet Ion-acceleratorer og lagerringe (ELISA, SAPHIRA) Kemilaboratorium og faciliteter til materialesyntese og materialeanalyse Renrum Adskillige højteknologiske laserlaboratorier MARS vindtunnel Scanning Tunneling Microscope (STM). SONG (Stellar Observations Network Group) telescope nodes. Instituttet får til stadighed forespørgsler om at fabrikere vore eksperimentelle apparater for andre forskningsinstitutioner verden over. For eksempel har ISA udviklet den centrale seeding monokromator til FLASH i Hamborg. Kun i ganske få tilfælde har dette ledt til egentlig spin-off virksomhed. Til gengæld finansieres enkelte aktiviteter af indtægter for serviceydelser udefra. Det skal også pointeres, at megen forskning foregår ved større internationale anlæg f. eks. i Hamburg og på CERN ikke uvæsentligt for vores kontakt til den internationale forskerverden. I den forbindelse er IFA også med i design/udviklingen af ESS i Lund, en neutronfacilitet som forventeligt kommer til at spille en stor rolle i forbindelse med materialefysik efter Et meget væsentligt element for forskningsaktiviteten på CVS er et bibliotek, der er let tilgængeligt, og som indeholder nødvendig faglitteratur. Dette er i øvrigt et vigtigt element i forbindelse med at tiltrække udenlandske gæster til centeret. Vi anser det for en god løsning at samle bibliotekerne for CVS og IFA. Vi har pladsen i den ny-renoverede 1520 bygning, og biblioteket vil hovedsageligt indeholde monografier. Alle tidsskrifter, der er elektronisk tilgængelige, vil blive arkiveret på lager. - Nye indsatsområder ved IFA En stor del af den forskning, der udføres på instituttet, har sit afsæt i allerede eksisterende forskning på og ud fra instituttet. Således er synkrotronfaciliteten ASTRID et direkte resultat af IFAforskeres engagement på CERN samt politisk villighed til at satse stort. Det er også bemærkelsesværdigt, at inano blev kickstartet via udviklingen af STM-apparatet på IFA. Det er derfor ikke uden grund, at vi ønsker stærke grupper på instituttet, men samtidig ønsker vi til stadighed åbning mod nye og om nødvendigt risikobetonede tiltag. 9

10 IFA vil i mange sammenhænge indgå i tværfaglige aktiviteter, og tiltag på tværs af traditionelle institutgrænser vil blive forsøgt etableret. Vi vil i de kommende år se på mulighederne inden for emner som: Klimaforskning i grænsefladen mellem Fysik (AMS), Geoscience og Miljøvidenskab. Et bærende element er her den nye AMS-facilitet, som bliver etableret på IFA. Materials Science and Engineering som udfoldes i grænsen mellem Fysik, Kemi, Ingeniørvidenskab, inano og Geoscience. Partikelterapi til cancerbehandling i samarbejde med Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Planetary sciences i samarbejde med Geoscience. Den historiske udvikling vedr. miljø- og energiområdet. 4. Benchmarking - Argumentation for valg af institutter Instituttet havde valgt at benchmarke sig med følgende institutter: The Dept. of Physics and The Dept. of Astronomy at Berkeley, the Dept. of Physics and Astronomy, Utrecht, og Niels Bohr Instituttet (NBI) i København. Med disse valg kan vi benchmarke imod ét dansk, ét europæisk og ét amerikansk institut. Men det har vist sig at være vanskeligt at få tal fra Berkeley, og vi har efterfølgende valgt at inddrage University of California in Los Angeles (UCLA) til benchmarking. Dette universitet er ranket nummer 2 (U.S. News and World Report) blandt de offentlige universiteter i USA og nummer 13 i verden ifølge Shanghai Ranking of World Universities. Valget af NBI er oplagt, da vi ønsker en anden international anerkendt dansk institution, der både rummer fysik og astronomi. De andre to er valgt, fordi vi naturligt ønsker at benchmarke vores forskning med de bedste i verden, om ikke i bredde og kvantitet, så i dybden og kvaliteten af vores særlige indsatsområder. Utrecht er nummer 1 i Holland, 12 i Europa og nummer 48 i verden ifølge Shanghai Ranking of World Universities (og er tildelt i alt 12 Nobelprismodtagere fra ). - Oversigtsskema med sammenligning af benchmarkingparametre I det følgende skema sammenlignes fem udvalgte benchmarkparametre. Vi har selv været hovedansvarlige for at fremskaffe tallene, idet de øvrige institutter (bortset fra NBI) har reageret sent eller slet ikke på henvendelsen herfra. 10

11 Benchmark Aarhus NBI Utrecht UCLA Number of peer-reviewed articles Number of peer-reviewed articles Number of peer-reviewed articles Number of academic staff (VIP) ) 49 1) Number of citations in Web of Science from peer-reviewed papers published in the same period Number of PhD degrees awarded Number of new Bachelor's students admitted ) Tal fra Web of Science (Address=Aarhus SAME astro* or Aarhus SAME dept physics or Aarhus SAME inst physics or Aarhus SAME storage ring; Copenhagen SAME Niels Bohr; Utrecht SAME astro* or Utrecht SAME physics; Univ Calif Los Angeles SAME dept physics or Univ Calif Los Angeles SAME astro*. Tallene for IFA er excl. CVS, der har en væsentlig forskellig publikations- og citationstradition. 1) From the department Home page (Jan. 2012). 2) Awarded Blandt VIP staff tælles alene de fastansatte. Antal publikationer ( ) Antal citationer for publikationer i perioden * Antal citationer pr. publikation (gennemsnit) IFA ,0 Utrecht ,2 NBI ,3 UCLA ,7 *Citationer er talt i perioden , hvor artiklerne er publiceret - Kommentarer til resultatet af benchmarkingen Det første, man bemærker, er en publikationsrate på godt 7 artikler/vip fra IFA (2010), naturligvis med en betydelig spredning blandt vore medarbejdere. Raten er næsten identisk med den fra NBI og Utrecht og større end publikationsraten på UCLA. Antallet af citationer/vip er hhv. 204, 242, 171, og 269 ( ). Her placerer IFA sig midt mellem NBI og Utrecht, betydeligt under UCLA. Det er interessant, at IFA har haft en produktionsfremgang på 9% i perioden , hvor de andre har haft hhv. 21%, -7% og -8%. Bemærk dog at disse tal ikke tager højde for udviklingen af den akademiske stab, der for de øvrige institutter er ukendt. En dybere analyse af publikationer og citationer på IFA er foretaget, hvor et 3-årigt sliding time window er benyttet. Analysen er præsenteret i skemaet nedenfor. Den viser, at vores produktion/medarbejder er konstant i perioden , men der er en betydelig fremgang i citationer/artikel, hvilket vi er meget tilfredse med. Her er citationer talt i samme 3-årige periode, som artiklerne er udkommet. 11

12 Periode Antal publikationer Antal citationer Antal citationer pr. publikation* Antal VIP Antal publikationer pr. VIP , , , , *Citationer er talt i samme periode, som artiklerne er publiceret Peer-reviewed publikationer og impact i årene År Antal publikationer i pure* Antal i Web of Science Antal citationer i Web of Science Antal citationer pr. publikation i perioden Article influence score* ,8 1, ,9 1, ,7 2, ,0 - *Fra ST bibliometrisk analyse Bibliometrianalysen fra Science and Technology (AU) indeholder en sammenligning med vore benchmarkpartnere på de største fagområder på IFA. Den gennemsnitlige (over alle opgjorte discipliner) Impact Relative to Subject Area fordeler sig således: IFA NBI Utrecht Berkeley Og konklusionen må være, at de tre første universiteter klarer sig nogenlunde lige godt (i middel!), mens Berkeley indtager en klar førerposition. Her ville yderligere analyse om forskernes forhold være interessante hvilke midler har de til rådighed, hvilken løn tilbydes der, osv. Tallene signalerer, at vi allerede er rigtig godt kørende, hvilket naturligvis ikke udelukker plads til forbedringer. Ifølge Web of Science er Impact Relative to Subject Area fordelt på fagområderne: Impact relative to subject area (1=verdensgennemsnittet) Atomic&Mol. Astro&Astro. Optics Multidiscipl. Chem. Phys. IFA Utrecht NBI Berkeley (Fra ST bibliometrisk analyse ; Værdien 1= verdensgennemsnittet) 12

13 Number Vi noterer, at IFA er over verdensgennemsnittet i alle discipliner. Sammenligningen mellem NBI og IFA viser især faglige variationer i Astronomi og Astrophysics og i Chemical Physics kategorierne. Det er ikke uproblematisk at melde ud, at vi generelt ønsker flere artikler pr. medarbejder (det kan lede til en ikke hensigtsmæssig publikationsstrategi, som alene skal tjene benchmarkingformål og ikke forskningen selv). Det synes langt bedre at have fokus på den enkelte medarbejders situation og hjælpe individuelt til øget produktivitet og kvalitet. Sluttelig vises H-indeks fordeling for IFA VIP-medarbejdere. 10 IFA-Jan > 45 years < 45 years Total H-index Figuren viser en H-indeksfordeling (bin på 5), der tilnærmelsesvis er normalfordelt (stiplet kurve) med et maksimum ved 24. For forskere under 45 år har fordelingen et maksimum ved 21, mens det er 27 for forskere over 45 år. Instituttet har 5 medarbejdere, der udmærker sig med et betydeligt højere H-indeks på over 50. Topscoren er Flemming Besenbacher med et H-indeks på

14 5. Strategikort Forskning - Beskrivelse af sammenhæng med benchmarking Forskningen er vigtig for IFA. Den er fundamentet for uddannelse, talentudvikling og videnudveksling. Strategiprocessen har været glimrende til at belyse, hvad der skal sættes fokus på, og hvilke initiativer vi bør tage. Naturligvis kan god forskning måles i benchmarkparametre såsom antallet af publikationer og citationer. Vi har valgt at nævne enkelte parametre i strategikortet. Som det fremgår, er der også en række af andre parametre, som vi ønsker at måle vores succes på: Antal forskningscentre, gæsteforskere og nye tværfaglige initiativer. Det er vanskeligt at komme med gode bud på, hvor stor fremgang der bør være i citationer og publikationsrate. Det er dog klart, at en forbedring i forskernes forhold (f.eks. gennem bedre TAPstøtte) bør afspejles i et forbedret output. Men der er mange faktorer, der spiller ind. Når vi står med en stor fornyelse af staben, kan det bevirke, at publikationsraten bliver nedadgående en periode, for forhåbentlig derefter igen at tage fart. Tidskonstanterne kan være lange i den 14

15 forbindelse. Ligeledes vil citationer måske også fortrinsvis følge mere etablerede forskere. Det er dog klart, at vore forskere skal præstere optimalt for at kunne deltage i konkurrencen om eksterne midler, som igen er helt afgørende for, at forskerne kan fortsætte med at virke optimalt. Det gælder om, at den enkelte forsker ikke bliver opslugt i et sort hul, hvor manglende forskningsmidler leder til manglende produktion, som igen leder til færre forskningsmidler. Det er vigtigt at bemærke, at god forskning aldrig opstår med motivation i at tilfredsstille strategiske mål (benchmarkparametre). Fremragende forskning kommer af engagerede og dygtige forskere, som har de rette betingelser for at drive deres forskning med personlige ambitioner og interesser. Derfor er det vigtigt at have fokus på forskernes forhold: Har de den nødvendige opbakning og ressourcer? Er der forhold, der forhindrer, at de kan udfolde deres talenter optimalt? Disse vigtige spørgsmål ønsker vi bl.a. at klarlægge gennem vores MUS-koncept, som målbart skal vise, hvordan instituttets medarbejdere er stillede. - Målsætning for forskning Målsætningen for instituttet er at skabe forhold for dets forskere, der muliggør førsteklasses forskning inden for udvalgte områder af grundforskning, anvendt fysik, astronomi og videnskabsstudier. Forskningen skal være drevet af nysgerrighed efter fundamental erkendelse og samfundets behov for viden. Hertil vil instituttet sørge for, at vores forskergrupper har en størrelse og kvalitet, som gør, at der udvikles frugtbare forsknings- og uddannelsesmiljøer på internationalt niveau. Med de mange afgange over de næste år er det en udfordrende opgave, men disse afgange giver også gode muligheder for fornyelse og nyorientering af forskningen. Nedenfor er nævnt forskningsområder og initiativer, som har vores særlige bevågenhed, og instituttets udbygningsplan er konkretiseret i et skema. Generelt ønsker vi at udbygge tværfaglige initiativer, som med den nye struktur på ST har fået gode betingelser. Der er i denne sammenhæng særlig fokus på eksperimentel forskning i faststoffysik og Materials Science. Afgange giver en stærk udtynding af staben på området, og der er behov for nye aktiviteter, som udnytter de særlige faciliteter som synkrotronstråling ved ASTRID2 og de rene rum, samt de gode tværfaglige samarbejdsmuligheder med bl.a. kemi, inano og ingeniørområdet. Der bør være mere fokus på mulige anvendelser af erhvervsph.d.-forløb. Den tværvidenskabelige forskning i AMS- og Mars-grupperne skal nytænkes i sammenhæng med planerne i Geoscience. AMO-gruppen på IFA står stærkt, både teoretisk og eksperimentelt. Det skal her især bemærkes, at vi uddanner særdeles dygtige forskerkandidater i dette område. Vi har således ikke har svært ved at finde gode kandidater til kommende stillinger her. Situationen er desværre ikke så gunstig inden for alle områder, og specielt udgør området Materials Science en udfordring. 15

16 IFA har særdeles gode forskningsaktiviteter ved CERN inden for relativistisk atomfysik og ikke mindst dannelse og karakterisering af antistof. Begge dele har betydelig international bevågenhed, og det er instituttets mål at styrke disse forskningsaktiviteter, f.eks. gennem professorater. Astronomi- og astrofysik står også stærkt forskningsmæssigt, og det er en glæde at byde velkommen til et nyt grundforskningscenter i stellar astrofysik. Centeret vil med ca. 25 medarbejdere sætte sit præg på forskningen i de kommende år, ikke mindst gennem et stort gæsteforskerprogram. Centerets konstruktion vil nøje blive undersøgt for om muligt at danne skole for nye centre ved IFA. I den forbindelse bør det undersøges, om forskningsmomenter fra CVS kan inkluderes. IFA havde overordentlig mange gode interessetilkendegivelser i forbindelse med sidste ansøgningsrunde til Grundforskningsfonden. En af ansøgningerne inden for eksperimentel biofysik nåede langt i processen, og dette område har sammen med mange andre naturligvis vores bevågenhed med henblik på kommende muligheder. På CVS står man stærkt, specielt i videnskabshistorie, og det er en udfordring i de kommende år at fastholde denne position i forbindelse med et generationsskifte. Det vil være ønskeligt, om CVS kunne udvide sine aktiviteter til at omfatte hele ST, hvilket naturligvis er en ressourcemæssig udfordring Talentudvikling 16

17 - Målsætning for talentudvikling En vigtig målparameter for succesen af IFAs talentudvikling er naturligvis, at vore yngre færdige kandidater er anvendelige, dvs. hurtigt aftages til bl.a. forskning, industri og undervisning. Det er klart, at uddannelse af forskertalenter koster mange penge, og en forudsætning for, at vi kan producere det rette volumen også af udenlandske talenter er, at der er økonomiske midler til rådighed. Vi ønsker i den forbindelse at have fokus på alle muligheder. Vi ønsker tydelige karriereveje, stor gennemførelsesprocent og fokus på coaching af den enkelte yngre forsker gennem tæt kontakt med vejleder. Vi ønsker også at udnytte de internationale muligheder, der findes f. eks. via training-netværk, som erfaringsvis er vældig gode til at danne netværk på tværs af landegrænser, både for de unge forskere, men også for seniorforskerne. Vi har på IFA en stor andel af kvindelige ph.d.-studerende, men relativt få af dem kommer igennem til en forskerkarriere efter endt postdoc-ophold i udlandet. Vi mener, at der er behov for en meget konkret vejledning af det enkelte (ikke mindst kvindelige) forskertalent. En specielt sårbar gruppe er unge forskere (postdocs og adjunkter), der har været ansat ved IFA i mere end tre år uden fast ansættelse. Denne gruppe tilbydes medarbejderudviklingssamtaler med Institutlederen for at give bedst mulig vejledning om deres karrieremuligheder Videnudveksling 17

18 - Målsætning for videnudveksling Vi ser det også som en betydelig opgave på IFA at formidle seneste nyt såvel som etablerede (undertiden svært forståelige) emner til samfundet. Vi tilskynder en fortsat synlig og aktiv indsats inden for offentlige foredrag, som hidtil har været karakteriseret ved sin diversitet, omfattende alt fra besøg på gymnasier over fakultetets offentlige foredrag i søauditorierne, til foredrag ved eksempelvis den årlige bogmesse i Kbh. I denne forbindelse søges effektiviteten øget ved i højere grad at fokusere på tiltag, der adresserer så mange som muligt. Vi vil ligeledes søge at opmuntre grupperne på IFA til at formidle deres forskning bredt gennem skriftlige medier, som f.eks. populærvidenskabelige bøger, artikler i videnskabelige almentdannende tidsskrifter som Aktuel Naturvidenskab og indlæg i aviser, som f.eks. i Jyllands- Postens nye sektion, Newton. De hidtil udgivne populærvidenskabelige bøger fra IFA har været overvældende succeser og benyttes i stor udstrækning i projektforløb i eksempelvis gymnasieskolen. Denne indsats skal følges op og gerne udbredes mere med bøger rettet mod et endnu bredere publikum, som det f.eks. er tanken i Aarhus Universitetsforlags serie, Tænkepause, der søges udgivet bredt i op til eksemplarer. Den overvældende tilstrømning til fakultetets offentlige foredrag i søauditorierne viser klart, at der er et publikum også til svære emner for offentligheden. IFAs forskere deltager allerede nu forholdsvis hyppigt i interviews til såvel internet-medier som Videnskab.dk, som til aviser og dagblade. Vi opfordrer ST til at tage initiativ til at ruste vores medarbejdere, allerede fra ph.d.-niveau, til at tackle journalister. Erfaringer viser, at selv et 2-3 dages kursus i håndtering af journalisters interviews øger sandsynligheden for, at den pågældende forsker accepterer journalistens tilbud og dermed chancen for at gøre sig positivt bemærket i den brede offentlighed. Hvordan naturvidenskabelige emner bedst formidles, undersøges bedst i tæt samspil med de naturvidenskabelige miljøer, og IFA ønsker derfor at gøre brug af og styrke forskningen i videnskabskommunikation ved CVS. 18

19 - 5.4 Uddannelse - Målsætning for uddannelse IFA har en klar ambition om at være fremragende på uddannelsesområdet. Denne målsætning skal opnås ved at fortsætte hidtidige initiativer samt etablere nye tiltag. Blandt de allerede implementerede kan nævnes vore Ebeltoft-møder, hvor der fokuseres på uddannelsens form (pædagogiske og didaktiske principper), indhold og forløb. Især inden for sidstnævnte er overvejelser vedrørende bacheloruddannelsens eksperimentelle forløb værd at nævne. Her blev der uden forbindelse til Ebeltoft-mødet nedsat et udvalg til kulegravning af hvilke eksperimentelle kurser, der skulle lægges vægt på, og som resultat har de eksperimentelle kurser siden haft fokus på læringselementer, såsom begrebsforståelse, udstyrskendskab, kreativitet, planlægning, opbygning, data-tagning og -analyse samt præsentation. Sådanne initiativer ønskes styrket fremover. Som et minimum bør nye undervisere have deltaget i Fakultetets pædagogiske kurser på adjunktniveau, og vi søger at opmuntre yderligere deltagelse i relevante kurser, f.eks. inden for præsentations-teknik. Initiativerne bliver løbende fulgt i IFAs uddannelsesudvalg. 19

20 Vi tager ligeledes begrebet forskningsbaseret uddannelse alvorligt og vil derfor sikre, at også de mest aktive forskere underviser. Dette betyder ikke, at undervisningsfrie perioder er udelukket, men de er undtagelser fra reglen og skal være velargumenterede. Som målbare parametre har IFA til hensigt at benytte antallet og andelen af beståede studerende efter normeret tid, resultater fra studenter-evalueringer samt analyser af jobsituationen for kandidater og ph.d. ere fra IFA (hvor har de fået arbejde, hvor hurtigt, og hvilken funktion har de?). Vi anmoder her ST om at etablere et aftagerpanel, til vurdering af blandt andet uddannelsernes egnethed og udvidelsesmuligheder, set med aftagers øjne. Et afgørende element for at kunne opnå disse mål er et velfungerende miljø, såvel for undervisere som for studerende. For sidstnævnte gruppe følger vi op på kvaliteten gennem målrettede spørgeskemaer for studerende samt gennemgange af AUs studiemiljøundersøgelser. Det er i den forbindelse en glæde at kunne konstatere, at de studerendes repræsentanter i Uddannelsesudvalget kun påpeger et enkelt problem; for få kontorpladser. Undersøgelser blandt vore studenter viser også, at det sociale studiemiljø er velfungerende. Som en fortsættelse af initiativet, der førte til etableringen af uddannelsen i medicinsk fysik, i nært samarbejde med biologer og læger, vil vi også fremover stile efter at kunne udbyde interdisciplinære samt erhvervs- og samfundsrelevante kurser på kandidatniveau. IFA vil ligeledes, blandt andet gennem sådanne interdisciplinære tiltag, søge at øge andelen af studerende fra f.eks. Indien, Kina og Brasilien, idet det er vores overbevisning, at de vil bibringe vores eget studiemiljø forfriskende og gode perspektiver, og at de uddannede på IFA fremover på sigt vil fungere som en slags ambassadører for AU. Blandt de nye initiativer kan nævnes deltagelse af undervisere på førsteårsfagene i 1-2 dages møder, arrangeret i Dansk Fysisk Selskabs regi, målrettet erfaringer, potentielle problemer og succesfulde fremgangsmåder i undervisningen af de nye studerende. Det er målet blandt andet at vurdere specifikke fordele og ulemper i fysik-undervisningen ved benyttelse af nye teknologier såsom pencasts, clickere og Mastering Physics (internet-baseret, direkte responsgivende opgavedel af Young and Freedmans University Physics som benyttes i vid udstrækning). IFA ønsker at være med til at sikre, at der er tilstrækkelig naturvidenskabelig know-how i industri og i det danske skolevæsen, specielt på gymnasieniveau. Dette gøres ved målrettet at øge informationen til aftagere i både gymnasiet og industrien gennem en fordobling af de såkaldte fysiklærerdage, som hidtil har været en ubetinget succes med fuldtegning hver gang. Vi vil desuden udgive en kompakt og professionelt udarbejdet informationsrapport omhandlende IFAs aktiviteter inden for forskning, talentudvikling, uddannelse og formidling. Det bør nævnes, at der er behov for en større synlighed på STs uddannelser af CVS interdisciplinære fagudbud samt en stærkere markedsføring nationalt og internationalt af kandidatuddannelsen i videnskabsstudier. IFA har gode muligheder for uddannelse af lærlinge på såvel maskinværksted og elektronikværksted. For nærværende har vi 5 lærlinge, hvilket har været en konstant kvote i mange år. 20

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Strategioplæg 2015-2018 for Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier

Strategioplæg 2015-2018 for Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Studieleder: Erling Jensen Telefon: 9940 8226 Email: ej@business.aau.dk Skolesekretær: Karina Knudsen Telefon: 9940 2759

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36 årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING 11 UDDANNELSE 12 Oversigt over uddannelser 16 FORSKNING

Læs mere

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen

Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen RUC i 25 år Redaktion: Rektor Henrik Toft Jensen Lektor Karen Sonne Jakobsen Universitetsdirektør Erik Ebbe Overbibliotekar Niels Senius Clausen Roskilde Universitetsforlag RUC i 25 år 1. udgave 1997 Roskilde

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

US AAR H. Strategisk handlingsplan 2014. International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende.

US AAR H. Strategisk handlingsplan 2014. International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende. US AAR H Strategisk handlingsplan 2014 International rekruttering Arbejdsgruppen til rekruttering af internationale studerende Juni 2013 Handlingsplanen er udarbejdet af: Steen Weisner, AU Forskning og

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kemi-show. Årsfesten 2001: DFH i søgelyset. De nye farmaceutstuderende. Højskolens nye hjemmeside

Kemi-show. Årsfesten 2001: DFH i søgelyset. De nye farmaceutstuderende. Højskolens nye hjemmeside PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 33 / nummer 6 / december / 2001 Årsfesten 2001: DFH i søgelyset De nye farmaceutstuderende Højskolens nye hjemmeside Kemi-show PLEXUS tidsskrift

Læs mere

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING

FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING Rapport FORSKNINGSBASERET RÅDGIVNING samspil mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER INDHOLD Forord...3 Introduktion til den forskningsbaserede rådgivning...4

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale

Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen,

Læs mere