Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

2 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning Resumé Gentofte Kommune i tal De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder Gældende grænseværdier Resumé af kommunens støjkort... 7 Støjkort Støjkort Vurdering af antal støjbelastede borgere og boliger Allerede indførte og planlagte foranstaltninger Foranstaltninger der påtænkes for de kommende 5 år Forventet nedbringelse af antal støjbelastede boliger Strategi på lang sigt Finansielle oplysninger Påtænkte tiltag til evaluering af handleplanen Referat af offentlig høring Bilag Bilag 1: Støjbelastningen i Gentofte Kommune fordelt på vejniveau (i henholdsvis 1,5m og 4m højde) Bilag 2: Oversigt over omkostningseffektiviteten i forbindelse med udskiftning af asfalt på de mest trafikerede strækninger i kommunen Opdateret oversigt er under udarbejdelse Udgivet af Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Redaktion Plan og Byg Design og grafik Gentofte Kommune Foto Gentofte Kommune Støjhandleplan 2014 kan downloades på Kontakt

3 3 Støjhandleplan 2014 Indledning I henhold til EU direktivet 2002/49/EF samt Miljøministeriets Støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni 2006 er Gentofte Kommune forpligtet til at kortlægge ekstern støj og på baggrund af denne udarbejde en støjhandleplan. Kortlægningen og støjhandleplanen skal for Gentofte Kommunes vedkomne omfatte vejstrækninger med en årsdøgntrafik over køretøjer. Kkortlægningen er dog foretaget for alle veje i kommunen. Processen skal gentages hvert femte år. Fakta om trafikstøj Trafikstøj måles i decibel (db). Den mindste ændring øret kan opfatte, er ca. 1 db. En fordobling af trafikken øger trafikstøjen med 3 db. En forøgelse af lyden på 8-10 db opfattes som en fordobling af lydens styrke. Fordobles afstanden fra en bil, aftager lyden med ca. 6 db, mens lyden fra en vej eller jernbane bliver 3-5 db lavere hvis afstanden fordobles. Kilde: Miljøstyrelsen, Støj fra Veje, Vejledning 4, 2007

4 1. Resumé Gentofte Kommunes støjhandleplan er baseret på en støjkortlægning af vejene i kommunen udført af konsulentfirmaet ÅF Ingemansson AB i De seneste trafiktal fra Gentofte Kommunes veje viser, at der ikke har været en væsentlig ændring (< 10 %) i antallet af biler på vejene siden Støjhandleplan 2010 blev udarbejdet. På denne baggrund er det besluttet at benytte de samme beregninger og dermed samme støjkort, som ved Støjhandleplan Kortlægningen er beregnet i henholdsvis 1,5m og 4m højde og viser antallet af boliger og personer, belastet med et støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 db Således er det beregnet i henholdsvis 1,5m og 4m højde, at og boliger, svarende til og personer, er belastet med et støjniveau på over 58 db, beregnet ud fra årsdøgnmiddelværdi. De boliger i kommunen, der er værst generet af trafikstøj (over 65 db), ligger langs de gennemgående vejstrækninger primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3. Disse er begge statsveje, og støjbekæmpelsen på disse strækninger behandles derfor i Vejdirektoratets støjhandleplan. Vejdirektoratet har gennem de seneste år foretaget opsætning af støjskærme på udvalgte strækninger. Banedanmark varetager støjbekæmpelsen langs banestrækningerne i hele landet og således også i Gentofte Kommune. BaneDanmark har ansvaret for udarbejdelsen af en Støjhandlingsplan for banestrækningerne Støjen fra flytrafikken kan, som andre steder i landet, høres i luftrummet over Gentofte Kommune. Den ansvarlige myndighed er i dette tilfælde Statens Luftfartsvæsen, som har udarbejdet en række støjbegrænsende bestemmelser, som de har ansvaret for bliver overholdt. Ansvaret for Københavns lufthavn, Kastrups støjbidrag, der kommer fra blandt andet fly ved start og landing, samt udarbejdelse af støjhandleplan herfor ligger hos Miljøstyrelsen. Gentofte Kommune har selv ansvaret for de kommunale veje og er derfor forpligtet til i denne handleplan at gøre rede for, hvilke støjreducerende foranstaltninger, der allerede er iværksat, og hvilke tiltag der er planer om at sætte i værk i fremtiden. Kommunen vil i fremtiden fastholde, at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes i forbindelse med planlægning af nye boligområder og anlæggelsen af nye veje. Yderligere er det på sigt kommunens hensigt, at målsætningen, om at flest mulige boliger belastes med et støjniveau på mindre end 58 db, efterleves. For at leve op til målsætningerne om at reducere vejtrafikstøjen vil kommunen benytte sig af forskellige foranstaltninger. Der benyttes blandt andet primært støjreducerende asfalt som virkemiddel for at reducere støjen fra vejene. Dette sker i takt med, at eksisterende asfalt skal skiftes forbindelse med ledningsarbejder i vejarealer. I disse tilfælde benyttes altid en støjreducerende asfalttype, som passer til forholdene på den givne strækning. Trafikstøjen søges endvidere nedbragt gennem trafiksanering, støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale om- og nybygninger på facader, herunder støjreducerende vinduer samt ved støjbegrænsende bestemmelser i kommunens lokalplaner. 2. Gentofte Kommune i tal Gentofte Kommune har et indbyggertal på ca borgere og et samlet areal på ha, svarende til ca. 26 km 2. Af dette areal er 59,4 % udnyttet til boligområder, 2,2 % til erhverv, mens 24,4 % er udnyttet til blandet bolig- og erhvervsområder. Gentofte Kommune har i alt husstande og virksomheder. Kommunen har i alt 268 km vej, fordelt på 1 km motorvej, 252 km kommunale veje og 15 km private boligveje. Gentofte Kommune har 124 km cykelsti. Hertil kommer 8 km statsvej.

5 5 Støjhandleplan 2014 En stor del af trafikken i kommunen er gennemkørende trafik primært langs statsvejene. Yderligere genereres der trafik pga. pendling til og fra de arbejdspladser i kommunen, således pendler til kommunen for at komme på arbejde, mens borgere pendler ud af kommunen 1. Statsvejene i Gentofte Kommune, herunder Helsingørmotorvejen og Motorring 3, er de største bidragsydere til vejtrafikstøjen, med et støjniveau flere steder på over 75 db. Kort 1 viser mængden af trafik på de 2 strækninger i kommunen. Der kører dagligt ca køretøjer (målt som årsdøgntrafik) på strækningen mellem afkørsel 1 og 2 og mellem afkørsel 2 og 3, samt mellem afkørsel 3 og 4 på Helsingørmotorvejen. Langs disse strækninger ligger beboelsesområder, der bliver belastet af den megen trafik(støj). På den strækning af Motorring 3, der løber gennem Gentofte Kommune, kører dagligt ca køretøjer De ansvarlige myndigheder Støjhandleplanen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om støjkortlægning og på baggrund heraf udarbejdelse af handleplan (støjbekendtgørelsen). Den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af Gentofte Kommunes støjhandleplan er Gentofte Kommune. Ansvarlige myndigheder Kommunale veje Gentofte Kommune Bernstorffsvej Charlottenlund Gentofte Kommune har ansvaret for kortlægning af og handleplan for vejtrafikstøj fra de kommunale veje. Statens veje i Gentofte Kommune Vejdirektoratet Niels Juels gade København K Vejdirektoratet har det direkte ansvar for planlægningen, projekteringen, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Hermed har de også ansvaret for kortlægning af og handleplan for vejtrafikstøj fra de statslige veje. Kort 1. Trafikmængden på statsvejene i Gentofte Kommune (Vejsektoren.dk, 2007) I Gentofte Kommune er der 10 S-tog stationer, hvis skinnenet, på ca. 18 km, forgrener sig ud i kommunen 3. Støjen fra jernbanen er dermed også en betydende faktor i det samlede (støj)billede. Statens jernbaner i Gentofte Kommune Banedanmark Amerika Plads København Ø 1 Tal er taget fra Gentofte Kommunes Statistikhæfte Tallene er taget fra Vejsektoren.dk, Tal er modtaget fra Banedanmark, 2010 Banedanmark har det direkte ansvar for planlægningen projekteringen, anlæg samt drift og vedligeholdelse af de statslige banestrækninger. Hermed har de også ansvaret for kortlægning af

6 og handleplan for støj fra disse jernbanestrækninger. Miljøministeriet anbefaler, at der ved planlægning af nye boligområder, vejanlæg og udbygninger tages hensyn til støj og dermed sikres det lavest mulige støjniveau 4. Lufttrafikken over Gentofte Kommune Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Miljøstyrelsen Virksomheder er, i følge miljøbeskyttelsesloven, tilsyns- og godkendelsesmyndighed i forhold til støj- og luftforurening fra flytrafikken på Københavns Lufthavn. Som følge heraf er det Miljøstyrelsen Virksomheder, der har udarbejdet støjkortlægning og støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn, Kastrup. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej København SV Det er Statens Luftfartsvæsen, der er myndighed for den civile luftfart, og de har fastsat støjbegrænsende bestemmelser i forhold til den støj, flyene bidrager med fra luftrummet. Er man gereret af støjen fra flytrafikken, herunder også støj fra lavtgående fly eller lavt kredsende helikoptere, skal man tage kontakt til Statens Luftfartsvæsen. Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv. Stilleområder i byer Grænseværdi (L den ) for vej 53 db 58 db 63 db 55 db Tabel 1 Miljøministeriets vejledende støjgrænser for vejstøj (mst.dk). 4. Gældende grænseværdier De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er defineret i Miljøministeriets Vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. Støjgrænserne er angivet som L den (day-evening-night), der er støjens årsdøgnmiddelværdi. Støj i aftenperioden kl tillægges et genetillæg på 5 db, mens perioden fra kl får et genetillæg på 10 db inden middelværdien for døgnet beregnes. De vejledende grænseværdier (L den ) ses i tabel 1. Grænseværdierne skal ses som rettesnor ved vurderinger af støjgener ved eksisterende boliger langs eksisterende veje, men skal også ses i forbindelse med planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje. 4 Der er, på papiret, uoverensstemmelse mellem Miljøministeriets vejledende grænseværdier (58 db) og de støjintervaller der er benytter ved kortlægningen (50-55, db etc.). Det skyldes, at Miljøministeriets grænseværdi er blevet revideret ud fra nye beregningsmetoder, så den nu er 58 db og ikke som tidligere 55 db.

7 7 Støjhandleplan Resumé af kommunens støjkort Gentofte Kommunes støjhandleplan er baseret på en støjkortlægning af vejene i kommunen udført af konsulentfirmaet ÅF Ingemansson AB i De seneste trafiktal fra Gentofte Kommunes veje viser, at der ikke har været en væsentlig ændring (< 10 %) i antallet af biler på vejene siden Støjhandleplan 2010 blev udarbejdet. På denne baggrund, er det besluttet at benytte de samme beregninger og dermed samme støjkort, som ved Støjhandleplan Støjkortlægningen er udført efter Miljøstyrelsens retningslinjer og godkendte beregningsværktøj. støjkonsekvensen i henholdsvis 1,5m og 4m højde som gennemsnit over døgnet. Støjen er inddelt i 5 støjintervaller: db, db, db, db samt > 75 db og inden for disse intervaller er der foretaget en optælling af antal boliger og borgere, der er påvirket af trafikstøj. Der er, på papiret, uoverensstemmelse mellem Miljøministeriets vejledende grænseværdier (58 db) og de støjintervaller der er benytter ved kortlægningen (50-55, db etc.). Det skyldes, at Miljøministeriets grænseværdi er blevet revideret ud fra nye beregningsmetoder, så den nu er 58 db og ikke som tidligere 55 db. Se hele opgørelsen i tabel 2 og 3: Støjkortene giver et overblik over fordelingen af støjbelastede veje i kommunen beregnet som Støj målt i 1,5m højde (L den 1,5m ) Støjbelastning (db) Antal boliger Antal borgere < I alt Tabel 2. Oversigt over støjbelastningen på kommunens veje beregnet i 1,5m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). Støj målt i 4m højde (L den 4m ) Støjbelastning (db) Antal boliger Antal borgere < I alt Tabel 3. Oversigt over støjbelastningen på kommunens veje beregnet i 4m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). Der blev i 2008 yderligere foretaget en støjkortlægning særskilt over kommunens større veje (med en årsdøgntrafik (ÅDT) > køretøjer). Helsingørmotorvejen, Lyngby Omfartsvej, Motorring 3 og Tuborgvej, og ses i støjtabel 4 og 5 (alle db værdierne er baseret på middelværdier for døgnet (L den 1,5m og 4m )): Beregninger af støj udelukkende fra de større veje i Gentofte Kommune, omhandler:

8 8 Støjhandleplan 2014 Støj målt i 1,5m højde (L den 1,5m ) Støjbelastning (db) Antal boliger Antal borgere < I alt Tabel 4. Oversigt over støjbelastningen på kommunens større veje beregnet i 1,5 m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). Støj målt i 4m højde (L den 4m ) Støjbelastning (db) Antal boliger Antal borgere < I alt Tabel 5. Oversigt over støjbelastningen på kommunens større veje beregnet i 4m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). De to følgende støjkort (støjkort 1 og 2) giver et overblik over fordelingen af støjbelastede veje i kommunen beregnet som støjkonsekvensen i henholdsvis 1,5m og 4m højde. Fakta om trafikstøj Støjkortene kan ses på Gentofte Kommunes hjemmeside (www.gentofte.dk) samt på Miljøministeriets hjemmeside (www.mst.dk) I vejtrafikken afhænger støjniveauet også af antallet og sammensætningen af køretøjer, hastigheden og kørselsmåden. En jævn kørsel støjer mindre end en ujævn med mange opbremsninger og accelerationer. Man kan reducere støjen fra trafikken ved at sænke hastigheden. Dæmpningen er ca. 1,5 db pr 10 km/t hastighedsnedsættelse. Der er ingen gevinst ved at sænke hastigheden til under ca. 30 km/t. Kilde: Miljøstyrelsen, Støj fra Veje, Vejledning 4, 2007

9 9 Støjhandleplan 2014 Støjkort 1 Legend Lden db(a) - gennemsnit over døgnet (4m højde) db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 db(a) S_tog

10 10 Støjhandleplan 2014 Støjkort 2 Legend Lden db(a) - gennemsnit over døgnet (1,5m højde) db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 S_tog

11 11 Støjhandleplan Vurdering af antal støjbelastede borgere og boliger De beregninger, der er brugt til at fastlægge antallet af borgere samt boliger belastet af støj, er udført ved facaden af bygningerne. Hver bolig er tillagt støjniveauet beregnet i enten 1,5m eller 4m højde over terræn ud for boligen. Beregningerne i 1,5m højde anses for at være mest relevant i åben boligbebyggelse med hovedsagelig 1 etages boliger, mens beregningerne i 4m højde er mest relevant i tættere byområder. Langs en række strækninger i Gentofte Kommune, kan det konstateres, at trafikstøjen er er på mere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 db. Det handler om boliger langs de gennemgående vejstrækninger,. Langs de fleste strækninger på statsvejene i kommunen kan det ligeledes konstateres, at trafikstøjen er højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi. Støjkortene i denne handleplan giver et visuelt billede af støjniveauet på vejene i kommunen. Se bilag 1 for en anslået fordeling af de forskellige støjbelastninger på vejniveau. Det fremgår af støjkortlægningen, at der for L den i 1,5m højde er boliger, svarende til borgere, der er belastet med trafikstøj over 55 db. Ligeledes fremgår det, at der for L den i 4m højde er boliger, svarende til borgere, der er belastet af trafikstøj over de 55 db (se støjtabellerne i afsnit 5 for en komplet oversigt over antallet af støjbelastede boliger og borgere). 7. Allerede indførte og planlagte foranstaltninger I Gentofte Kommune er der lagt ny asfalt ud på følgende strækning: Hyldegårdsvej Brogårdsvej Jægersborg Alle Ellegårdsvej På Jægersborg Alle samt Ellegårdsvej er der påbegyndt gravearbejdet i år og der forventes at lægges slidlag (asfalt) på i 2014 I forbindelse med udskiftning og vedligeholdelse af asfalten vælges altid en støjreducerende type. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvilken type der er bedst egnet til den pågældende vej. Der bliver blandt andet set på årsdøgntrafikken, trafiktyper (personbiler, lastbiler m.m.), bærelag, jordbundsforhold det pågældende sted, og hvor langt husene er placeret fra vejen. Hastigheden har også stor betydning for støjniveauet, og derfor vælges slidlaget ligeledes ud fra vejens beliggenhed samt tilladte hastighed. De typer, der pt. anvendes på kommunens veje, er en polymermodificeret belægning, der gør vejen mere fleksibel og mindre sårbar overfor revnedannelser. Dette medvirker til, at der genereres mindre støj fra dækkene. Der blev som forsøg i 2005 anvendt en ny type asfalt af typen SMA 6+ Low noise på Ellegårdsvej og SMA 6 XL Silence på Brogårdsvej, som absorberer støjen bedre. Her blev der foretaget støjmålinger, både før og efter den nye asfalt blev lagt, der viste en tydelig reduktion af støjen fra vejen. Se tabel 6 for resultatet af målingerne. Sted Gammel belægning Støjbelastning (db) 2005 Ny belægning Brogårdsvej OB ,7 SMA 6+ Low Noise Ellegårdsvej OB ,5 SMA 6XL Silence Støjbelastning (db) 2006 Støjreduktion (db) 89,8 3,9 88,6 4,9 Tabel 6. Resultat af målinger foretaget efter CPX-metode ved 50 km/t - fra før og efter udskiftning til støjsvag asfalt

12 12 Støjhandleplan 2014 I forbindelse med opførelse af boliger på Ørnegårdsvej har man benyttet særligt udviklede vinduer, der i høj grad begrænser støjgenerne i lejlighederne. Kommunen har gennemført en trafiksanering på udvalgte strækninger. Således blev hastigheden: reduceret fra 70 km/t til 60 km/t på Kystvejen, samt reduceret fra 60 km/t til 50 km/t på en udvalgt strækning på Vangedevej i reduceret fra 60 km/t til 50 km/t på den resterende del af Vangedevej i Denne hastighedsnedsættelse svarer til en støjreducering på henholdsvis 1,8 db og 2,1 db Kommunen har yderligere etableret cykelstier, hvilket medfører smallere kørebaner og deraf lavere hastighed, på følgende strækninger: Fredensvej i 2009 Hyldegårdsvej i 2010 Adolphsvej samt Eivindsvej i 2012 Søbredden i 2012 og 2013 Ved kommunale ombygninger og nybyggeri anvender Gentofte Kommune støjreducerende løsninger på facader, herunder støjreducerende vinduer. Således vil der blandt andet i forbindelse med en facaderenovering på Ved Ungdomsboligerne ske en udskiftning til støjreducerende vinduer. Generelt bliver der i forbindelse med lokalplanlægning og etablering af nye boligområder sikret en overholdelse af de vejledende grænseværdier for trafikstøj. Langs Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune har Vejdirektoratet opsat støjskærme på en række strækninger. (Afventer evt. opdatering af nedenstående liste fra Park og Vej). ved Emdrup Sø i 2010 ved Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej i 2011 mellem Søgårdsvej og Fuglegårdsvej i 2012 på den nyanlagte Vintapperrampe i 2012 Vejdirektoratet har i deres Støjhandlingsplan udpeget strækningen Ved Sløjfen, langs Helsingørmotorvejen, som en del af deres støjskærmprojekt for Helsingørmotorvejen, og således også strækningen der løber gennem Gentofte Kommune, vil ifølge Vejdirektoratets Støjhandlingsplan fortsat indgå i en videre planlægning vedrørende etablering af støjskærme. 8. Foranstaltninger der påtænkes for de kommende 5 år. Gentofte Kommune påtænker at iværksætte støjreducerende foranstaltninger over (d)en kommende 5-årig(e) periode på følgende måde: trafiksanering vedligeholdelse og/eller udskiftning af asfalt støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale om- og nybygninger på facader, herunder støjreducerende vinduer krav i lokalplanlægning Det er muligt at reducere støjen på vejene ved trafiksanering med det formål at sænke hastigheden. En trafiksanering kan blandt andet betyde etablering af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger som helleanlæg, hævede flader og afmærkninger på vejbanen. Der tages stilling hertil i årlige trafikhandleplaner. Udover trafiksikkerhedsmæssige fordele, vil dette blandt andet også gøre det muligt at opnå en støjreduktion på ca. 2 db 5 og dermed aflaste støjramte boliger langs disse veje. Der iværksættes således et forsøg med nedsættelse af hastigheden i 2014 på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej. Der planlægges også for en hastighedsnedsættelse på Kystvejen ud for Skovshoved Havn. 5 Kilde: Miljøstyrelsens Forslag til begrænsning af vejtrafikstøj, 2003

13 13 Støjhandleplan 2014 Endvidere er det kommunes hensigt i forbindelse med ledningsarbejder i vejarealer at fortsætte som hidtil med udskiftning af gammel og slidt asfalt til et mere støjreducerende alternativ. Se bilag 2 for en oversigt over omkostningseffektiviteten ved udskiftning af asfalt på udvalgte strækninger, blandt de mest trafikerede veje i kommunen. Af konkrete strækninger kan nævnes Ellegårdsvej samt Jægersborg Allé mellem Bernstorffsvej og Vældegårdsvej, der vil få lagt ny støjsvag asfalt på i Ved større projekter i forbindelse med udskiftning af belægning vil det være nødvendigt at lave en forudgående undersøgelse af de underliggende lag, ligesom der holdes en tæt kontakt med Nordvand A/S samt øvrige ledningsejere ift. deres arbejde således, at det ikke risikeres, at en ny asfalt graves op umiddelbart efter, at den er anlagt. Yderligere vil en ny asfalt i de fleste tilfælde kræve en renovering af tilstødende cykelstier og fortove. I forbindelse med kommunale om- og nybygninger anvendes støjreducerende løsninger på facader, herunder støjreducerende vinduer. Der vil også fortsat i forbindelse med lokalplanlægning og etablering af nye boligområder blive sikret en overholdelse af de vejledende grænseværdier for trafikstøj. 9. Forventet nedbringelse af antal støjbelastede boliger. Det vurderes, at antallet af støjbelastede boliger i Gentofte Kommune vil reduceres indenfor de kommende 5 år som følge af udskiftningen af asfalt på de kommunale veje. Hertil kommer en reducering på baggrund af trafiksanering af kommunens mest befærdede veje, støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale (om)bygninger samt på baggrund af de støjreducerende krav, der stilles i kommunens lokalplaner. Antallet af støjbelastede boliger langs kommunens veje vil reduceres i takt med, at de i kapitel 8 nævnte tiltag vil blive iværksat. 10. Strategi på lang sigt Den overordnede målsætning på lang sigt er at reducere antallet af støjbelastede boliger i kommunen. Dette gælder støj fra kommunens egne veje såvel som støj fra statens veje, der løber igennem kommunen. Gentofte Kommune har som mål, at reducere antallet af boliger belastet med et støjniveau på over 58 db ved facaden over de næste 20 år. Yderligere er målet, at så få boliger som muligt i kommunen er belastet af et støjniveau ved facaden over 65 db fra kommuneveje. På baggrund af disse mål vil kommunens strategi for fremtiden udmønte sig i følgende tiltag: fortsat anvendelse af støjreducerende asfalt ved vedligeholdelse og ved nyanlæggelse af asfalt på kommunens veje. forebyggende støjbekæmpelse gennem byplanlægning. sikre at trafikken foregår på en hensigtsmæssig og sikker måde således, at de overordnede veje håndterer størstedelen af kommunens trafik, og de mindre veje dermed fredeliggøres. Støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale (om)bygninger. fremme brugen af transportmidler som cykel og kollektiv trafik samt miljøvenlige biler. 11. Finansielle oplysninger Gentofte Kommune afholder udgifter til støjbekæmpelsen på de kommunale veje. Omkostningerne til denne støjbekæmpelse omfatter forskellige virkemidler, som alle bidrager til kommunens samlede indsats. De primære indsatsområder ligger i benyttelsen af mere støjsvage asfalttyper og gennem

14 14 Støjhandleplan 2014 trafiksaneringer, der medfører generelt lavere hastigheder, måske færre køretøjer og dermed mindre støj. Vejtrafikstøj vil indgå som et parameter, på samme måde som eksempelvis vejens beskaffenhed, hvorvidt vejen er særligt uheldsbelastet eller utryg, om det er en skolevej mv. Er der udelukkende tale om vejens beskaffenhed, vil finansieringen ske over Park og Vejs vedligeholdelseskonto for kørebaner. Er der tale om et trafiksaneringsprojekt, vil vejen indgå i den samlede prioritering af projekter i kommunens årlige Trafikhandleplan. Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år hvilke projekter fra Trafikhandleplanen, der skal gennemføres. 12. Påtænkte tiltag til evaluering af handleplanen Gentofte Kommune vil i forbindelse med næste lovpligtige støjkortlægning følge op på om nævnte indsatser effektueres. 13. Referat af offentlig høring Støjhandleplan 2014 vil blive udsendt i offentlig høring i perioden 2. januar 2014 til og med 27. februar Fakta om trafikstøj Støjen fra vejtrafikken kommer dels fra bilernes motorer og dels fra kontakten mellem kørebane og dæk. Lastvogne er mere støjende end personbiler. For personbiler er støjen fra motoren som regel kraftigere end støj fra dæk og vejbane ved hastigheder under 50 km/t, mens motorstøjen er kraftigere end dæk- og vejbanestøj op til km/t for busser og lastbiler (og andre tunge køretøjer). Kilde: Miljøstyrelsen. Støj fra veje, vejledning 4, 2007

15 15 Støjhandleplan Bilag Bilag 1: Støjbelastningen i Gentofte Kommune fordelt på vejniveau (i henholdsvis 1,5m og 4m højde) db (i 1,5 meters højde) Damgårdsvej Dyrehavevej (pletvis fra Christiansholmsvej og vestpå) Fortunvej Fuglegårdsvej Gyldenlundsvej Hyldegårdstværvej/Holmegårdsvej/Schioldannsvej (krydset mellem ) Ibstrupvej Klampenborgvej (delvis fra Skovgårdsvej og østpå) Ordruphøjvej Ordrup Jagtvej (fra Charlottenlund Slotspark og nordpå) Skovgårdsvej Slotsvej Teglgårdsvej Ved Bommen db (i 1,5 meters højde) Bregnegårdsvej Callisensvej Dyrehavevej (fra Christiansholmsvej og østpå) Dyssegårdsvej Hartmannsvej Hellerupvej (fra Hellerup station til Strandvejen) Klampenborgvej (fra Skovgårdsvej og vestpå) Ordrupvej (fra Skovgårdsvej og østpå) Snogegårdsvej Sønderengen Tranegårdsvej Vangedevej (fra kommunegrænse i syd til Vangede station) Vilvordevej

16 16 Støjhandleplan db (i 1,5 meters højde) Bernstorffsvej Ellegårdsvej Gersonsvej Hellerupvej (fra Kildegårdsvej ti l Hellerup station) Jægersborg Allé Kildegårdsvej Kystvejen Ordrupvej (fra Skovgårdsvej og vestpå) Ryvangs Allé Strandvejen (fra kommunegrænsen i syd til Kystvejen) Søborg Hovedgade > 75 db (i 1,5 meters højde) Helsingørmotorvejen Lyngbyvejen(s lokalgader) Motorring 3 Tuborgvej db (i 4 meters højde) Adolfsvej Baunegårdsvej Brogårdsvej Dyrehavevej (strækningen fra kommunegrænsen i vest og til Christiansholmsvej) Ermelundsvej Fredensvej Hvidørevej Jægersborg Allé (strækningen igennem Charlottenlund Skov og Slotspark) Klampenborgvej L.E. Bruunsvej Lindegårds Allé

17 17 Støjhandleplan 2014 Maglemosevej Maltegårdsvej (strækningen mellem Høeghsmindevej og Bernstorffsvej) Ordrup Jagtvej Rygårds Allé Rådhusvej db (i 4 meters højde) fortsat Smakkegårdsvej Snogegårdsvej Sognevej Søndersøvej Teglgårdsvej Tranegårdsvej Vangedevej (strækningen mellem kommunegrænsen i syd og Vangede station) Ved Stadion Vilvordevej db (i 4 meters højde) Bernstorffsvej Dyrehavevej (strækningen mellem Christiansholmsvej og til kommunegrænsen i nordøst) Ellegårdsvej Ermelundsvej Gersonsvej Hartmannsvej Hellerupvej Høeghsmindevej Jægersborg Allé (strækningen mellem Charlottenlund Skov og østpå/smakkegårdsvej) Kildebakkegårds Allé Kildegårdsvej Kystvejen Nybrovej (strækningen mellem Brogårdsvej og Sognevej) Ordrupvej (strækningen mellem Femvejen til umiddelbart før Hvidørevej) Rygårdsvej Snogegårdsvej

18 18 Støjhandleplan 2014 Tranegårdsvej (strækningen mellem Bernstorffsvej og jernbanen) Vangedevej (strækningen fra Vangede station og nordpå) db (i 4 meters højde) Bernstorffsvej (delvis på strækningen mellem kommunegrænsen i syd og Femvejen) Høegshmindevej (delvis på strækningen mellem Bernstorffsvej og Gentofte station) Jægersborgvej db (i 4 meters højde) fortsat Nybrovej (strækningen mellem Sognevej og kommunegrænsen mod nordvest) Strandvejen (strækningen mellem kommunegrænsen i syd til Hellerupvej) Søborg Hovedgade Tranegårdsvej-Bernstorffsvej-Høeghsmindevej (krydset mellem ) Tuborgvej > 75 db (i 4 meters højde) Lyngbyvejen(s lokalgader?) Tuborgvej (delvise steder på strækningen, primært i krydset med Bernstorffsvej og Rygårds Allé, samt ved tilkoblingen til Helsingørmotorvejen) Helsingørmotorvejen Motorring 3

19 Bilag 2: Oversigt over omkostningseffektiviteten i forbindelse med udskiftning af asfalt på de mest trafikerede strækninger i kommunen. Vejnavn (vejid) Belægningstype og alder Overslagspris nyt slidlag (2013 prisniv.) Bemærkninger Bernstorffsvej ( ) SMA 12 / 1997 SMA 11 / Her vil det kræve opretning af kantsten til bede, cykelsti, ridesti og fortov med tilhørende renovering. Samt udskiftning af rendestensbrønde. Kildegårdsvej ( ) AB8 å / 1998 SMA 11 / 2001 SMA 11 / Punktopretninger af sidearealer (fortov/cykelsti) på dele af strækninger. Smakkegårdsvej ( ) OB 8/12 / Opretning af cykelsti og fortov vil være nødvendig på en stor del af strækningen, samt udskiftning af rendestensbrønde. Jægersborg Allé ( ) MOB 8/12 / 1985 SMA / 1995 AB 11 å / Det vil dog kræve at der skal ske fortovsopretning/renovering og cykelstis renovering på en del af strækningen for at gøre plads til slidlaget, så der ikke afvandes ind over privat grund. Samt udskiftning af en del rendestensbrønde. OB / 1988 SMA 6 Low noise Delstrækning fra Jægersborgvej til Ermelundsvej har støjreducerende slidlag. Delstrækning mellem lille Femvej og Femvejen får udført støjreducerende slidlag i Ordrupvej ( ) MOB 8/12 / 1994 OB / Er planlagt udført i 2014, såfremt der gives bevilling. Vangedevej ( ) 1½ MOB / 1993 SMA / 1996 Opretning af cykelsti og fortov vil være nødvendigt, pga. lysning på kantsten. Samt udskiftning af rendestensbrønde. Gersonsvej ( ) MOB / Opretning af cykelsti og fortov, pga. den lave lysning og uregelmæssighed der er på kantstensflugt, samt udskiftning af rendestensbrønde.

20 GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Støjkortlægning 2010 Større veje

Støjkortlægning 2010 Større veje Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Støjhandlingsplan 2010 Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Dato: 08.04.2010 Notatnummer: 2219041.01 Rev: 1 Udarbejdet af: JaH/SFJ Kontrolleret / godkendt:

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Gammel Holte ruten Nuværende forhold Gammel Holte ruten forbinder Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Gammel

Læs mere

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Miljø Nyt Nr. 51 2000 Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Støjkortlægning af nordvestlige bydele i København ved anvendelse af digitale kort og data fra BBR- og CPR-registre Jakob Høj TetraPlan

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 01. april 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

KAPITEL I TRAFIKSTØJ

KAPITEL I TRAFIKSTØJ KAPITEL I TRAFIKSTØJ I.1 Indledning Støj opfattes subjektivt Støj er en kilde til gener og kan påvirke helbredet negativt Analyserer omkostninger ved trafikstøj Støj er betegnelsen for uønsket lyd, der

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Forslag til Tillæg 2 til KOMMUEPLAN 2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune

Forslag til Tillæg 2 til KOMMUEPLAN 2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune Forslag til Tillæg 2 til KOMMUEPLAN 2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune 0 Forslag til Tillæg 2 til KOMMUNEPLAN 2013, klimatilpasning for Gentofte Kommune Baggrund og formål Alle kommuner skal ifølge

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555

26.01.2011. Sagsnr. 2011-12947. Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013. Februar 2011. Dokumentnr. 2010-866555 26.01.2011 Hvidbog for høring af forslag til støjhandlingsplan 2013 Februar 2011 Sagsnr. 2011-12947 Dokumentnr. 2010-866555 Sagsbehandler Karen Forsting! ""#$ %& '#!(&)) Indledning... 3 Den videre proces...

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere