Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

2 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning Resumé Gentofte Kommune i tal De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder Gældende grænseværdier Resumé af kommunens støjkort... 7 Støjkort Støjkort Vurdering af antal støjbelastede borgere og boliger Allerede indførte og planlagte foranstaltninger Foranstaltninger der påtænkes for de kommende 5 år Forventet nedbringelse af antal støjbelastede boliger Strategi på lang sigt Finansielle oplysninger Påtænkte tiltag til evaluering af handleplanen Referat af offentlig høring Bilag Bilag 1: Støjbelastningen i Gentofte Kommune fordelt på vejniveau (i henholdsvis 1,5m og 4m højde) Bilag 2: Oversigt over omkostningseffektiviteten i forbindelse med udskiftning af asfalt på de mest trafikerede strækninger i kommunen Opdateret oversigt er under udarbejdelse Udgivet af Gentofte Kommune, Rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Redaktion Plan og Byg Design og grafik Gentofte Kommune Foto Gentofte Kommune Støjhandleplan 2014 kan downloades på Kontakt

3 3 Støjhandleplan 2014 Indledning I henhold til EU direktivet 2002/49/EF samt Miljøministeriets Støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni 2006 er Gentofte Kommune forpligtet til at kortlægge ekstern støj og på baggrund af denne udarbejde en støjhandleplan. Kortlægningen og støjhandleplanen skal for Gentofte Kommunes vedkomne omfatte vejstrækninger med en årsdøgntrafik over køretøjer. Kkortlægningen er dog foretaget for alle veje i kommunen. Processen skal gentages hvert femte år. Fakta om trafikstøj Trafikstøj måles i decibel (db). Den mindste ændring øret kan opfatte, er ca. 1 db. En fordobling af trafikken øger trafikstøjen med 3 db. En forøgelse af lyden på 8-10 db opfattes som en fordobling af lydens styrke. Fordobles afstanden fra en bil, aftager lyden med ca. 6 db, mens lyden fra en vej eller jernbane bliver 3-5 db lavere hvis afstanden fordobles. Kilde: Miljøstyrelsen, Støj fra Veje, Vejledning 4, 2007

4 1. Resumé Gentofte Kommunes støjhandleplan er baseret på en støjkortlægning af vejene i kommunen udført af konsulentfirmaet ÅF Ingemansson AB i De seneste trafiktal fra Gentofte Kommunes veje viser, at der ikke har været en væsentlig ændring (< 10 %) i antallet af biler på vejene siden Støjhandleplan 2010 blev udarbejdet. På denne baggrund er det besluttet at benytte de samme beregninger og dermed samme støjkort, som ved Støjhandleplan Kortlægningen er beregnet i henholdsvis 1,5m og 4m højde og viser antallet af boliger og personer, belastet med et støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 db Således er det beregnet i henholdsvis 1,5m og 4m højde, at og boliger, svarende til og personer, er belastet med et støjniveau på over 58 db, beregnet ud fra årsdøgnmiddelværdi. De boliger i kommunen, der er værst generet af trafikstøj (over 65 db), ligger langs de gennemgående vejstrækninger primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3. Disse er begge statsveje, og støjbekæmpelsen på disse strækninger behandles derfor i Vejdirektoratets støjhandleplan. Vejdirektoratet har gennem de seneste år foretaget opsætning af støjskærme på udvalgte strækninger. Banedanmark varetager støjbekæmpelsen langs banestrækningerne i hele landet og således også i Gentofte Kommune. BaneDanmark har ansvaret for udarbejdelsen af en Støjhandlingsplan for banestrækningerne Støjen fra flytrafikken kan, som andre steder i landet, høres i luftrummet over Gentofte Kommune. Den ansvarlige myndighed er i dette tilfælde Statens Luftfartsvæsen, som har udarbejdet en række støjbegrænsende bestemmelser, som de har ansvaret for bliver overholdt. Ansvaret for Københavns lufthavn, Kastrups støjbidrag, der kommer fra blandt andet fly ved start og landing, samt udarbejdelse af støjhandleplan herfor ligger hos Miljøstyrelsen. Gentofte Kommune har selv ansvaret for de kommunale veje og er derfor forpligtet til i denne handleplan at gøre rede for, hvilke støjreducerende foranstaltninger, der allerede er iværksat, og hvilke tiltag der er planer om at sætte i værk i fremtiden. Kommunen vil i fremtiden fastholde, at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes i forbindelse med planlægning af nye boligområder og anlæggelsen af nye veje. Yderligere er det på sigt kommunens hensigt, at målsætningen, om at flest mulige boliger belastes med et støjniveau på mindre end 58 db, efterleves. For at leve op til målsætningerne om at reducere vejtrafikstøjen vil kommunen benytte sig af forskellige foranstaltninger. Der benyttes blandt andet primært støjreducerende asfalt som virkemiddel for at reducere støjen fra vejene. Dette sker i takt med, at eksisterende asfalt skal skiftes forbindelse med ledningsarbejder i vejarealer. I disse tilfælde benyttes altid en støjreducerende asfalttype, som passer til forholdene på den givne strækning. Trafikstøjen søges endvidere nedbragt gennem trafiksanering, støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale om- og nybygninger på facader, herunder støjreducerende vinduer samt ved støjbegrænsende bestemmelser i kommunens lokalplaner. 2. Gentofte Kommune i tal Gentofte Kommune har et indbyggertal på ca borgere og et samlet areal på ha, svarende til ca. 26 km 2. Af dette areal er 59,4 % udnyttet til boligområder, 2,2 % til erhverv, mens 24,4 % er udnyttet til blandet bolig- og erhvervsområder. Gentofte Kommune har i alt husstande og virksomheder. Kommunen har i alt 268 km vej, fordelt på 1 km motorvej, 252 km kommunale veje og 15 km private boligveje. Gentofte Kommune har 124 km cykelsti. Hertil kommer 8 km statsvej.

5 5 Støjhandleplan 2014 En stor del af trafikken i kommunen er gennemkørende trafik primært langs statsvejene. Yderligere genereres der trafik pga. pendling til og fra de arbejdspladser i kommunen, således pendler til kommunen for at komme på arbejde, mens borgere pendler ud af kommunen 1. Statsvejene i Gentofte Kommune, herunder Helsingørmotorvejen og Motorring 3, er de største bidragsydere til vejtrafikstøjen, med et støjniveau flere steder på over 75 db. Kort 1 viser mængden af trafik på de 2 strækninger i kommunen. Der kører dagligt ca køretøjer (målt som årsdøgntrafik) på strækningen mellem afkørsel 1 og 2 og mellem afkørsel 2 og 3, samt mellem afkørsel 3 og 4 på Helsingørmotorvejen. Langs disse strækninger ligger beboelsesområder, der bliver belastet af den megen trafik(støj). På den strækning af Motorring 3, der løber gennem Gentofte Kommune, kører dagligt ca køretøjer De ansvarlige myndigheder Støjhandleplanen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om støjkortlægning og på baggrund heraf udarbejdelse af handleplan (støjbekendtgørelsen). Den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af Gentofte Kommunes støjhandleplan er Gentofte Kommune. Ansvarlige myndigheder Kommunale veje Gentofte Kommune Bernstorffsvej Charlottenlund Gentofte Kommune har ansvaret for kortlægning af og handleplan for vejtrafikstøj fra de kommunale veje. Statens veje i Gentofte Kommune Vejdirektoratet Niels Juels gade København K Vejdirektoratet har det direkte ansvar for planlægningen, projekteringen, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Hermed har de også ansvaret for kortlægning af og handleplan for vejtrafikstøj fra de statslige veje. Kort 1. Trafikmængden på statsvejene i Gentofte Kommune (Vejsektoren.dk, 2007) I Gentofte Kommune er der 10 S-tog stationer, hvis skinnenet, på ca. 18 km, forgrener sig ud i kommunen 3. Støjen fra jernbanen er dermed også en betydende faktor i det samlede (støj)billede. Statens jernbaner i Gentofte Kommune Banedanmark Amerika Plads København Ø 1 Tal er taget fra Gentofte Kommunes Statistikhæfte Tallene er taget fra Vejsektoren.dk, Tal er modtaget fra Banedanmark, 2010 Banedanmark har det direkte ansvar for planlægningen projekteringen, anlæg samt drift og vedligeholdelse af de statslige banestrækninger. Hermed har de også ansvaret for kortlægning af

6 og handleplan for støj fra disse jernbanestrækninger. Miljøministeriet anbefaler, at der ved planlægning af nye boligområder, vejanlæg og udbygninger tages hensyn til støj og dermed sikres det lavest mulige støjniveau 4. Lufttrafikken over Gentofte Kommune Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Miljøstyrelsen Virksomheder er, i følge miljøbeskyttelsesloven, tilsyns- og godkendelsesmyndighed i forhold til støj- og luftforurening fra flytrafikken på Københavns Lufthavn. Som følge heraf er det Miljøstyrelsen Virksomheder, der har udarbejdet støjkortlægning og støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn, Kastrup. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej København SV Det er Statens Luftfartsvæsen, der er myndighed for den civile luftfart, og de har fastsat støjbegrænsende bestemmelser i forhold til den støj, flyene bidrager med fra luftrummet. Er man gereret af støjen fra flytrafikken, herunder også støj fra lavtgående fly eller lavt kredsende helikoptere, skal man tage kontakt til Statens Luftfartsvæsen. Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv. Stilleområder i byer Grænseværdi (L den ) for vej 53 db 58 db 63 db 55 db Tabel 1 Miljøministeriets vejledende støjgrænser for vejstøj (mst.dk). 4. Gældende grænseværdier De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er defineret i Miljøministeriets Vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. Støjgrænserne er angivet som L den (day-evening-night), der er støjens årsdøgnmiddelværdi. Støj i aftenperioden kl tillægges et genetillæg på 5 db, mens perioden fra kl får et genetillæg på 10 db inden middelværdien for døgnet beregnes. De vejledende grænseværdier (L den ) ses i tabel 1. Grænseværdierne skal ses som rettesnor ved vurderinger af støjgener ved eksisterende boliger langs eksisterende veje, men skal også ses i forbindelse med planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje. 4 Der er, på papiret, uoverensstemmelse mellem Miljøministeriets vejledende grænseværdier (58 db) og de støjintervaller der er benytter ved kortlægningen (50-55, db etc.). Det skyldes, at Miljøministeriets grænseværdi er blevet revideret ud fra nye beregningsmetoder, så den nu er 58 db og ikke som tidligere 55 db.

7 7 Støjhandleplan Resumé af kommunens støjkort Gentofte Kommunes støjhandleplan er baseret på en støjkortlægning af vejene i kommunen udført af konsulentfirmaet ÅF Ingemansson AB i De seneste trafiktal fra Gentofte Kommunes veje viser, at der ikke har været en væsentlig ændring (< 10 %) i antallet af biler på vejene siden Støjhandleplan 2010 blev udarbejdet. På denne baggrund, er det besluttet at benytte de samme beregninger og dermed samme støjkort, som ved Støjhandleplan Støjkortlægningen er udført efter Miljøstyrelsens retningslinjer og godkendte beregningsværktøj. støjkonsekvensen i henholdsvis 1,5m og 4m højde som gennemsnit over døgnet. Støjen er inddelt i 5 støjintervaller: db, db, db, db samt > 75 db og inden for disse intervaller er der foretaget en optælling af antal boliger og borgere, der er påvirket af trafikstøj. Der er, på papiret, uoverensstemmelse mellem Miljøministeriets vejledende grænseværdier (58 db) og de støjintervaller der er benytter ved kortlægningen (50-55, db etc.). Det skyldes, at Miljøministeriets grænseværdi er blevet revideret ud fra nye beregningsmetoder, så den nu er 58 db og ikke som tidligere 55 db. Se hele opgørelsen i tabel 2 og 3: Støjkortene giver et overblik over fordelingen af støjbelastede veje i kommunen beregnet som Støj målt i 1,5m højde (L den 1,5m ) Støjbelastning (db) Antal boliger Antal borgere < I alt Tabel 2. Oversigt over støjbelastningen på kommunens veje beregnet i 1,5m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). Støj målt i 4m højde (L den 4m ) Støjbelastning (db) Antal boliger Antal borgere < I alt Tabel 3. Oversigt over støjbelastningen på kommunens veje beregnet i 4m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). Der blev i 2008 yderligere foretaget en støjkortlægning særskilt over kommunens større veje (med en årsdøgntrafik (ÅDT) > køretøjer). Helsingørmotorvejen, Lyngby Omfartsvej, Motorring 3 og Tuborgvej, og ses i støjtabel 4 og 5 (alle db værdierne er baseret på middelværdier for døgnet (L den 1,5m og 4m )): Beregninger af støj udelukkende fra de større veje i Gentofte Kommune, omhandler:

8 8 Støjhandleplan 2014 Støj målt i 1,5m højde (L den 1,5m ) Støjbelastning (db) Antal boliger Antal borgere < I alt Tabel 4. Oversigt over støjbelastningen på kommunens større veje beregnet i 1,5 m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). Støj målt i 4m højde (L den 4m ) Støjbelastning (db) Antal boliger Antal borgere < I alt Tabel 5. Oversigt over støjbelastningen på kommunens større veje beregnet i 4m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). De to følgende støjkort (støjkort 1 og 2) giver et overblik over fordelingen af støjbelastede veje i kommunen beregnet som støjkonsekvensen i henholdsvis 1,5m og 4m højde. Fakta om trafikstøj Støjkortene kan ses på Gentofte Kommunes hjemmeside (www.gentofte.dk) samt på Miljøministeriets hjemmeside (www.mst.dk) I vejtrafikken afhænger støjniveauet også af antallet og sammensætningen af køretøjer, hastigheden og kørselsmåden. En jævn kørsel støjer mindre end en ujævn med mange opbremsninger og accelerationer. Man kan reducere støjen fra trafikken ved at sænke hastigheden. Dæmpningen er ca. 1,5 db pr 10 km/t hastighedsnedsættelse. Der er ingen gevinst ved at sænke hastigheden til under ca. 30 km/t. Kilde: Miljøstyrelsen, Støj fra Veje, Vejledning 4, 2007

9 9 Støjhandleplan 2014 Støjkort 1 Legend Lden db(a) - gennemsnit over døgnet (4m højde) db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 db(a) S_tog

10 10 Støjhandleplan 2014 Støjkort 2 Legend Lden db(a) - gennemsnit over døgnet (1,5m højde) db(a) db(a) db(a) db(a) > 75 S_tog

11 11 Støjhandleplan Vurdering af antal støjbelastede borgere og boliger De beregninger, der er brugt til at fastlægge antallet af borgere samt boliger belastet af støj, er udført ved facaden af bygningerne. Hver bolig er tillagt støjniveauet beregnet i enten 1,5m eller 4m højde over terræn ud for boligen. Beregningerne i 1,5m højde anses for at være mest relevant i åben boligbebyggelse med hovedsagelig 1 etages boliger, mens beregningerne i 4m højde er mest relevant i tættere byområder. Langs en række strækninger i Gentofte Kommune, kan det konstateres, at trafikstøjen er er på mere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 db. Det handler om boliger langs de gennemgående vejstrækninger,. Langs de fleste strækninger på statsvejene i kommunen kan det ligeledes konstateres, at trafikstøjen er højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi. Støjkortene i denne handleplan giver et visuelt billede af støjniveauet på vejene i kommunen. Se bilag 1 for en anslået fordeling af de forskellige støjbelastninger på vejniveau. Det fremgår af støjkortlægningen, at der for L den i 1,5m højde er boliger, svarende til borgere, der er belastet med trafikstøj over 55 db. Ligeledes fremgår det, at der for L den i 4m højde er boliger, svarende til borgere, der er belastet af trafikstøj over de 55 db (se støjtabellerne i afsnit 5 for en komplet oversigt over antallet af støjbelastede boliger og borgere). 7. Allerede indførte og planlagte foranstaltninger I Gentofte Kommune er der lagt ny asfalt ud på følgende strækning: Hyldegårdsvej Brogårdsvej Jægersborg Alle Ellegårdsvej På Jægersborg Alle samt Ellegårdsvej er der påbegyndt gravearbejdet i år og der forventes at lægges slidlag (asfalt) på i 2014 I forbindelse med udskiftning og vedligeholdelse af asfalten vælges altid en støjreducerende type. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvilken type der er bedst egnet til den pågældende vej. Der bliver blandt andet set på årsdøgntrafikken, trafiktyper (personbiler, lastbiler m.m.), bærelag, jordbundsforhold det pågældende sted, og hvor langt husene er placeret fra vejen. Hastigheden har også stor betydning for støjniveauet, og derfor vælges slidlaget ligeledes ud fra vejens beliggenhed samt tilladte hastighed. De typer, der pt. anvendes på kommunens veje, er en polymermodificeret belægning, der gør vejen mere fleksibel og mindre sårbar overfor revnedannelser. Dette medvirker til, at der genereres mindre støj fra dækkene. Der blev som forsøg i 2005 anvendt en ny type asfalt af typen SMA 6+ Low noise på Ellegårdsvej og SMA 6 XL Silence på Brogårdsvej, som absorberer støjen bedre. Her blev der foretaget støjmålinger, både før og efter den nye asfalt blev lagt, der viste en tydelig reduktion af støjen fra vejen. Se tabel 6 for resultatet af målingerne. Sted Gammel belægning Støjbelastning (db) 2005 Ny belægning Brogårdsvej OB ,7 SMA 6+ Low Noise Ellegårdsvej OB ,5 SMA 6XL Silence Støjbelastning (db) 2006 Støjreduktion (db) 89,8 3,9 88,6 4,9 Tabel 6. Resultat af målinger foretaget efter CPX-metode ved 50 km/t - fra før og efter udskiftning til støjsvag asfalt

12 12 Støjhandleplan 2014 I forbindelse med opførelse af boliger på Ørnegårdsvej har man benyttet særligt udviklede vinduer, der i høj grad begrænser støjgenerne i lejlighederne. Kommunen har gennemført en trafiksanering på udvalgte strækninger. Således blev hastigheden: reduceret fra 70 km/t til 60 km/t på Kystvejen, samt reduceret fra 60 km/t til 50 km/t på en udvalgt strækning på Vangedevej i reduceret fra 60 km/t til 50 km/t på den resterende del af Vangedevej i Denne hastighedsnedsættelse svarer til en støjreducering på henholdsvis 1,8 db og 2,1 db Kommunen har yderligere etableret cykelstier, hvilket medfører smallere kørebaner og deraf lavere hastighed, på følgende strækninger: Fredensvej i 2009 Hyldegårdsvej i 2010 Adolphsvej samt Eivindsvej i 2012 Søbredden i 2012 og 2013 Ved kommunale ombygninger og nybyggeri anvender Gentofte Kommune støjreducerende løsninger på facader, herunder støjreducerende vinduer. Således vil der blandt andet i forbindelse med en facaderenovering på Ved Ungdomsboligerne ske en udskiftning til støjreducerende vinduer. Generelt bliver der i forbindelse med lokalplanlægning og etablering af nye boligområder sikret en overholdelse af de vejledende grænseværdier for trafikstøj. Langs Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune har Vejdirektoratet opsat støjskærme på en række strækninger. (Afventer evt. opdatering af nedenstående liste fra Park og Vej). ved Emdrup Sø i 2010 ved Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej i 2011 mellem Søgårdsvej og Fuglegårdsvej i 2012 på den nyanlagte Vintapperrampe i 2012 Vejdirektoratet har i deres Støjhandlingsplan udpeget strækningen Ved Sløjfen, langs Helsingørmotorvejen, som en del af deres støjskærmprojekt for Helsingørmotorvejen, og således også strækningen der løber gennem Gentofte Kommune, vil ifølge Vejdirektoratets Støjhandlingsplan fortsat indgå i en videre planlægning vedrørende etablering af støjskærme. 8. Foranstaltninger der påtænkes for de kommende 5 år. Gentofte Kommune påtænker at iværksætte støjreducerende foranstaltninger over (d)en kommende 5-årig(e) periode på følgende måde: trafiksanering vedligeholdelse og/eller udskiftning af asfalt støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale om- og nybygninger på facader, herunder støjreducerende vinduer krav i lokalplanlægning Det er muligt at reducere støjen på vejene ved trafiksanering med det formål at sænke hastigheden. En trafiksanering kan blandt andet betyde etablering af trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger som helleanlæg, hævede flader og afmærkninger på vejbanen. Der tages stilling hertil i årlige trafikhandleplaner. Udover trafiksikkerhedsmæssige fordele, vil dette blandt andet også gøre det muligt at opnå en støjreduktion på ca. 2 db 5 og dermed aflaste støjramte boliger langs disse veje. Der iværksættes således et forsøg med nedsættelse af hastigheden i 2014 på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej. Der planlægges også for en hastighedsnedsættelse på Kystvejen ud for Skovshoved Havn. 5 Kilde: Miljøstyrelsens Forslag til begrænsning af vejtrafikstøj, 2003

13 13 Støjhandleplan 2014 Endvidere er det kommunes hensigt i forbindelse med ledningsarbejder i vejarealer at fortsætte som hidtil med udskiftning af gammel og slidt asfalt til et mere støjreducerende alternativ. Se bilag 2 for en oversigt over omkostningseffektiviteten ved udskiftning af asfalt på udvalgte strækninger, blandt de mest trafikerede veje i kommunen. Af konkrete strækninger kan nævnes Ellegårdsvej samt Jægersborg Allé mellem Bernstorffsvej og Vældegårdsvej, der vil få lagt ny støjsvag asfalt på i Ved større projekter i forbindelse med udskiftning af belægning vil det være nødvendigt at lave en forudgående undersøgelse af de underliggende lag, ligesom der holdes en tæt kontakt med Nordvand A/S samt øvrige ledningsejere ift. deres arbejde således, at det ikke risikeres, at en ny asfalt graves op umiddelbart efter, at den er anlagt. Yderligere vil en ny asfalt i de fleste tilfælde kræve en renovering af tilstødende cykelstier og fortove. I forbindelse med kommunale om- og nybygninger anvendes støjreducerende løsninger på facader, herunder støjreducerende vinduer. Der vil også fortsat i forbindelse med lokalplanlægning og etablering af nye boligområder blive sikret en overholdelse af de vejledende grænseværdier for trafikstøj. 9. Forventet nedbringelse af antal støjbelastede boliger. Det vurderes, at antallet af støjbelastede boliger i Gentofte Kommune vil reduceres indenfor de kommende 5 år som følge af udskiftningen af asfalt på de kommunale veje. Hertil kommer en reducering på baggrund af trafiksanering af kommunens mest befærdede veje, støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale (om)bygninger samt på baggrund af de støjreducerende krav, der stilles i kommunens lokalplaner. Antallet af støjbelastede boliger langs kommunens veje vil reduceres i takt med, at de i kapitel 8 nævnte tiltag vil blive iværksat. 10. Strategi på lang sigt Den overordnede målsætning på lang sigt er at reducere antallet af støjbelastede boliger i kommunen. Dette gælder støj fra kommunens egne veje såvel som støj fra statens veje, der løber igennem kommunen. Gentofte Kommune har som mål, at reducere antallet af boliger belastet med et støjniveau på over 58 db ved facaden over de næste 20 år. Yderligere er målet, at så få boliger som muligt i kommunen er belastet af et støjniveau ved facaden over 65 db fra kommuneveje. På baggrund af disse mål vil kommunens strategi for fremtiden udmønte sig i følgende tiltag: fortsat anvendelse af støjreducerende asfalt ved vedligeholdelse og ved nyanlæggelse af asfalt på kommunens veje. forebyggende støjbekæmpelse gennem byplanlægning. sikre at trafikken foregår på en hensigtsmæssig og sikker måde således, at de overordnede veje håndterer størstedelen af kommunens trafik, og de mindre veje dermed fredeliggøres. Støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale (om)bygninger. fremme brugen af transportmidler som cykel og kollektiv trafik samt miljøvenlige biler. 11. Finansielle oplysninger Gentofte Kommune afholder udgifter til støjbekæmpelsen på de kommunale veje. Omkostningerne til denne støjbekæmpelse omfatter forskellige virkemidler, som alle bidrager til kommunens samlede indsats. De primære indsatsområder ligger i benyttelsen af mere støjsvage asfalttyper og gennem

14 14 Støjhandleplan 2014 trafiksaneringer, der medfører generelt lavere hastigheder, måske færre køretøjer og dermed mindre støj. Vejtrafikstøj vil indgå som et parameter, på samme måde som eksempelvis vejens beskaffenhed, hvorvidt vejen er særligt uheldsbelastet eller utryg, om det er en skolevej mv. Er der udelukkende tale om vejens beskaffenhed, vil finansieringen ske over Park og Vejs vedligeholdelseskonto for kørebaner. Er der tale om et trafiksaneringsprojekt, vil vejen indgå i den samlede prioritering af projekter i kommunens årlige Trafikhandleplan. Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år hvilke projekter fra Trafikhandleplanen, der skal gennemføres. 12. Påtænkte tiltag til evaluering af handleplanen Gentofte Kommune vil i forbindelse med næste lovpligtige støjkortlægning følge op på om nævnte indsatser effektueres. 13. Referat af offentlig høring Støjhandleplan 2014 vil blive udsendt i offentlig høring i perioden 2. januar 2014 til og med 27. februar Fakta om trafikstøj Støjen fra vejtrafikken kommer dels fra bilernes motorer og dels fra kontakten mellem kørebane og dæk. Lastvogne er mere støjende end personbiler. For personbiler er støjen fra motoren som regel kraftigere end støj fra dæk og vejbane ved hastigheder under 50 km/t, mens motorstøjen er kraftigere end dæk- og vejbanestøj op til km/t for busser og lastbiler (og andre tunge køretøjer). Kilde: Miljøstyrelsen. Støj fra veje, vejledning 4, 2007

15 15 Støjhandleplan Bilag Bilag 1: Støjbelastningen i Gentofte Kommune fordelt på vejniveau (i henholdsvis 1,5m og 4m højde) db (i 1,5 meters højde) Damgårdsvej Dyrehavevej (pletvis fra Christiansholmsvej og vestpå) Fortunvej Fuglegårdsvej Gyldenlundsvej Hyldegårdstværvej/Holmegårdsvej/Schioldannsvej (krydset mellem ) Ibstrupvej Klampenborgvej (delvis fra Skovgårdsvej og østpå) Ordruphøjvej Ordrup Jagtvej (fra Charlottenlund Slotspark og nordpå) Skovgårdsvej Slotsvej Teglgårdsvej Ved Bommen db (i 1,5 meters højde) Bregnegårdsvej Callisensvej Dyrehavevej (fra Christiansholmsvej og østpå) Dyssegårdsvej Hartmannsvej Hellerupvej (fra Hellerup station til Strandvejen) Klampenborgvej (fra Skovgårdsvej og vestpå) Ordrupvej (fra Skovgårdsvej og østpå) Snogegårdsvej Sønderengen Tranegårdsvej Vangedevej (fra kommunegrænse i syd til Vangede station) Vilvordevej

16 16 Støjhandleplan db (i 1,5 meters højde) Bernstorffsvej Ellegårdsvej Gersonsvej Hellerupvej (fra Kildegårdsvej ti l Hellerup station) Jægersborg Allé Kildegårdsvej Kystvejen Ordrupvej (fra Skovgårdsvej og vestpå) Ryvangs Allé Strandvejen (fra kommunegrænsen i syd til Kystvejen) Søborg Hovedgade > 75 db (i 1,5 meters højde) Helsingørmotorvejen Lyngbyvejen(s lokalgader) Motorring 3 Tuborgvej db (i 4 meters højde) Adolfsvej Baunegårdsvej Brogårdsvej Dyrehavevej (strækningen fra kommunegrænsen i vest og til Christiansholmsvej) Ermelundsvej Fredensvej Hvidørevej Jægersborg Allé (strækningen igennem Charlottenlund Skov og Slotspark) Klampenborgvej L.E. Bruunsvej Lindegårds Allé

17 17 Støjhandleplan 2014 Maglemosevej Maltegårdsvej (strækningen mellem Høeghsmindevej og Bernstorffsvej) Ordrup Jagtvej Rygårds Allé Rådhusvej db (i 4 meters højde) fortsat Smakkegårdsvej Snogegårdsvej Sognevej Søndersøvej Teglgårdsvej Tranegårdsvej Vangedevej (strækningen mellem kommunegrænsen i syd og Vangede station) Ved Stadion Vilvordevej db (i 4 meters højde) Bernstorffsvej Dyrehavevej (strækningen mellem Christiansholmsvej og til kommunegrænsen i nordøst) Ellegårdsvej Ermelundsvej Gersonsvej Hartmannsvej Hellerupvej Høeghsmindevej Jægersborg Allé (strækningen mellem Charlottenlund Skov og østpå/smakkegårdsvej) Kildebakkegårds Allé Kildegårdsvej Kystvejen Nybrovej (strækningen mellem Brogårdsvej og Sognevej) Ordrupvej (strækningen mellem Femvejen til umiddelbart før Hvidørevej) Rygårdsvej Snogegårdsvej

18 18 Støjhandleplan 2014 Tranegårdsvej (strækningen mellem Bernstorffsvej og jernbanen) Vangedevej (strækningen fra Vangede station og nordpå) db (i 4 meters højde) Bernstorffsvej (delvis på strækningen mellem kommunegrænsen i syd og Femvejen) Høegshmindevej (delvis på strækningen mellem Bernstorffsvej og Gentofte station) Jægersborgvej db (i 4 meters højde) fortsat Nybrovej (strækningen mellem Sognevej og kommunegrænsen mod nordvest) Strandvejen (strækningen mellem kommunegrænsen i syd til Hellerupvej) Søborg Hovedgade Tranegårdsvej-Bernstorffsvej-Høeghsmindevej (krydset mellem ) Tuborgvej > 75 db (i 4 meters højde) Lyngbyvejen(s lokalgader?) Tuborgvej (delvise steder på strækningen, primært i krydset med Bernstorffsvej og Rygårds Allé, samt ved tilkoblingen til Helsingørmotorvejen) Helsingørmotorvejen Motorring 3

19 Bilag 2: Oversigt over omkostningseffektiviteten i forbindelse med udskiftning af asfalt på de mest trafikerede strækninger i kommunen. Vejnavn (vejid) Belægningstype og alder Overslagspris nyt slidlag (2013 prisniv.) Bemærkninger Bernstorffsvej ( ) SMA 12 / 1997 SMA 11 / Her vil det kræve opretning af kantsten til bede, cykelsti, ridesti og fortov med tilhørende renovering. Samt udskiftning af rendestensbrønde. Kildegårdsvej ( ) AB8 å / 1998 SMA 11 / 2001 SMA 11 / Punktopretninger af sidearealer (fortov/cykelsti) på dele af strækninger. Smakkegårdsvej ( ) OB 8/12 / Opretning af cykelsti og fortov vil være nødvendig på en stor del af strækningen, samt udskiftning af rendestensbrønde. Jægersborg Allé ( ) MOB 8/12 / 1985 SMA / 1995 AB 11 å / Det vil dog kræve at der skal ske fortovsopretning/renovering og cykelstis renovering på en del af strækningen for at gøre plads til slidlaget, så der ikke afvandes ind over privat grund. Samt udskiftning af en del rendestensbrønde. OB / 1988 SMA 6 Low noise Delstrækning fra Jægersborgvej til Ermelundsvej har støjreducerende slidlag. Delstrækning mellem lille Femvej og Femvejen får udført støjreducerende slidlag i Ordrupvej ( ) MOB 8/12 / 1994 OB / Er planlagt udført i 2014, såfremt der gives bevilling. Vangedevej ( ) 1½ MOB / 1993 SMA / 1996 Opretning af cykelsti og fortov vil være nødvendigt, pga. lysning på kantsten. Samt udskiftning af rendestensbrønde. Gersonsvej ( ) MOB / Opretning af cykelsti og fortov, pga. den lave lysning og uregelmæssighed der er på kantstensflugt, samt udskiftning af rendestensbrønde.

20 GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 18,80-21,40 fra Savstrup Å til Lindholtvej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan

Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Trafik og Veje Aarhus Kommune Grøndalsvej 1 8260 Viby J Indsigelse vedrørende Århus Kommunes Støjhandlingsplan Brabrand Fællesråd har stor sympati for Kommunens planlagte indsats for at mindske generne

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

UDKAST - Roskilde Kommunes

UDKAST - Roskilde Kommunes Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Miljø og Byggesag UDKAST - Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn December 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018

STØJHANDLINGSPLAN 2013-2018 2013-2018 RØDOVRE KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - juni 2013 Foto: Jens V. Nielsen, 30 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Baseret på Rødovre Kommunes digitale kortværk og på Kort- og Matrikelstyrelsens

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN

STØJHANDLINGSPLAN STØJHANDLINGSPLAN 2009-2014 rødovr e KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - januar 2011 Foto: Jens V. Nielsen, forside, 15, 17 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Tryk: Papir: Oplag: Baseret på Rødovre

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 21,40 25,00 fra Lindholtvej til Morrevej Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016)

Teknisk notat N (revideret 29/1/2016) Teknisk notat N2.138.15 (revideret 29/1/2016) Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4343 6007 www.swecodanmark.dk CVR-nr. 48233511 Frederiksberg Kommune 30. december

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere