Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis"

Transkript

1 Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse Indledning Baggrund og formål Strategiske mål for indsatsen Datagrundlag Almen praksis i Region Midtjylland Antal praktiserende læger Praksisforhold Kortlægning af lægedækningen Aldersprofil Forventede alder ved ophør med praksis Forventede antal færdiguddannede praktiserende læger Behov i lægedækningen de kommende 5 år Tiltag for almen praksis i Region Midtjylland Fastholdelsestiltag Rekrutteringstiltag Etablering i flerlægepraksis Ved læges praksisophør uden overtagelse Lokale tiltag og indsatsområder de kommende år Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Randers kommune Ringkøbing-Skjern kommune Skive kommune Syddjurs kommune Opsamling af indsatsområder Bilag... 57

2 0. Resumé og anbefalinger Resumé I forbindelse med Regionsdannelsen har Samarbejdsudvalget nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Praksisudvalget og regionen mhp. at udarbejde en praksisplan for rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis i Region Midtjylland. For at samle information til brug for tilrettelæggelse af rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen udsendte arbejdsgruppen marts 2007 en spørgeskemaundersøgelse til de praktiserende læger i regionen. Svarraten var på 82,5 %. Det er en vigtig strategisk målsætning, at borgerne i Region Midtjylland sikres et tilstrækkeligt udbud af praktiserende læger i alle områder af regionen, i særdeleshed i en periode, hvor efterspørgslen efter sundhedsydelser stiger og antallet af praktiserende læger falder. Der er 853 praktiserende læger i Region Midtjylland, heraf er 64% mænd og 36% kvinder. Ca. 70% af lægerne i regionen er 50 år eller derover og ca. 24% af lægerne er 60 år eller mere. Med et befolkningsunderlag på 1,22 mio. borgere og et normtal på 1600 patienter pr. læge vil i alt ca. 762 læger kunne dække regionens befolkningsunderlag. Ved denne helt overordnede opgørelse er der For Region Midtjyllands vedkommende ikke umiddelbart mangel på læger. Den foretrukne praksisform i Region Midtjylland er kompagniskabspraksis. Ca. hver 4. læge organiserer sig i enkeltmandspraksis. Aldersfordelingen blandt læger organiseret i denne praksisform viser, at den typiske læge i enkeltmandspraksis er en ældre mand. I forhold til delepraksis er det ca. hver 5. læge, som er organiseret i denne praksisform. Der kan konstateres en kønsforskel i valg af praksisform, idet kvindelige læger i højere grad vælger at organisere sig i delepraksis end mandlige læger. Et flertal af de yngre læger er kvinder, og andelen af kvindelige praktiserende læger vil derfor stige i takt med at de ældre læger ophører med praksis. Spørgeskemaundersøgelsen blandt de praktiserende læger i Region Midtjylland viser, at den gennemsnitlige alder ved tidligste angivelse for praksisophør er 62 år. Såfremt alle læger i regionen ophører som 62-årige, vil der over de næste fem år mangle i alt 142 læger. Det svarer til at borgere vil stå uden læge. Fortsætter lægerne derimod til de er 65 år vil der de næste fem år mangle 30 læger. Det svarer til, at borgere vil mangle en læge. Lægernes tilbagetrækningsalder er af afgørende betydning i forhold til sikringen af den fremtidige lægedækning i Region Midtjylland. Tre år længere i praksis for lægerne medfører, at kun hver 25. frem for hver 5. borger vil mangle læge om fem år. Et vigtigt redskab i Region Midtjyllands indsats i almen praksis er derfor at arbejde på fastholdelse af de ældre læger, så de bliver i praksis i flere år, end det er tilfældet nu. Region Midtjylland vil de kommende år imødegå en udfordring i forhold til at dække lægebehovet. Lægernes alder og tilbagetrækningstidspunkt taget i betragtning viser det sig, at antallet af færdiguddannede praktiserende læger ikke overordnet set kan dække afgangen i praksis. Side 2

3 Anbefalinger For at sikre den fremtidige lægedækning for borgere i Region Midtjylland, er der behov for en målrettet indsats i form af såvel fastholdelsestiltag som rekrutteringstiltag overfor de praktiserende læger. Det er samtidig vigtigt at målrette indsatsen således, at Region Midtjylland af både kommende og nuværende praktiserende læger opfattes som et attraktivt sted at nedsætte sig i praksis. Fastholdelsestiltag Som tiltag til at reducere arbejdsmængden for den ældre læge, anbefaler arbejdsgruppen, at understøtte en udvikling i retning af øget brug af klinikpersonale for ældre læger. Klinikpersonale kan udføre en række behandlinger og undersøgelser, hvor det ikke er påkrævet at lægen medvirker. Det kan frigøre tid til den praktiserende læge og dermed medvirke til at reducere arbejdsmængden. Ifølge Landsoverenskomstens 16 kan delepraksis etableres, hvis Samarbejdsudvalget giver sin tilladelse hertil. For den ældre læge kan muligheden for etablering af delepraksis skabe den fornødne aflastning, hvormed den ældre læge vælger at blive et par år yderligere. Jf. den tidligere beskrevne problemstilling vedrørende delepraksis under kapitel 2.2. anbefaler arbejdsgruppen, at tilladelse til etablering af delepraksis sker efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Åbning for tilgang i delepraksis. Ifølge Landsoverenskomsten skal praksis, som etablerer delepraksis lukkes for tilgang efter nærmere fastlagte retningslinier. Der er i dag i vidt omfang etableret delepraksis i Region Midtjylland begrundet i aflastning og gradvis generationsskifte. I flere byer er der mange praksis, der har lukket for tilgang af patienter, hvilket forringer borgernes muligheder for valg af læge. Med henblik på at sikre den lægelige kapacitet, borgernes valgmulighed og service samt øge samarbejdet blandt de praktiserende læger foreslår arbejdsgruppen, at der i særlige tilfælde kan gives tilladelse til åbning for tilgang i delepraksis med en nærmere afgrænset udvidelse. Formålet er at sikre, at borgere har adgang til en læge. Tilladelse til åbning for tilgang bør ske efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Undersøgelsen peger på, at der kan være en sammenhæng mellem muligheden for at opnå aflastning med hjælpepersonale og praksis lokaleforhold. Det bør undersøges nærmere, om der er mulighed for, som fastholdelsestiltag at facilitere bedre lokaleforhold med henblik på at praksis kan ansætte hjælpepersonale og dermed aflaste den ældre læge. Mindre administrativt arbejde nævnes som forhold, som kan få ældre læger til at udsætte tidspunktet for afhændelse af praksis. Som tiltag, der kan aflaste de ældre læger, foreslår arbejdsgruppen, at der eksempelvis på den driftsmæssige side tilrettelægges forløb med hjælp til IT og/eller dataforhold. Regionen har bl.a. datakonsulenter ansat, som kan indsættes som støttefunktion. Der kan også tænkes anvendelse af andre administrativt uddannede faggrupper i lignende støttefunktioner (regnskab, revision, administrative funktioner i relation til personale m.v.). Side 3

4 Rekrutteringstiltag For at sikre rekruttering til specialet almen praksis foreslår arbejdsgruppen, at der tilrettelægges en mere koordineret opfølgning overfor de gode initiativer og opgaver som løses i de nævnte forskellige konsulentordninger, og gerne i områder af regionen, hvor det er vanskeligt at rekruttere læger. I forhold til praksiskonsulentordningen for yngre almenmedicinere, foregår arbejdet bl.a. ved: At yngre almenmedicinere inviteres til uddannelsesrelevante møder og kurser. Eksempelvis PLO forårs- og efterårsmøde, aftenmøder for praktiserende læger, og lokalt lægevagtskursus. At de modtager faglig information, som er relevant for uddannelsen og det nuværende eller snarligt kommende arbejde i praksis At forbedre formidlingen af vikariater og information om praksis til sag. Her arbejdes gennem videresendelse af annoncer via s fra læger, som søger vikar, kompagnon eller efterfølger til ikke-nedsatte speciallæger, de snarligt færdige speciallæger samt tidligere praktiserende læger, som fortsat ønsker at vikariere i praksis. At praksiskonsulenten for yngre almenmedicinere er ressourceperson for gruppen af ikke nedsatte speciallæger mht. tanker, overvejelser og behov for hjælp i forbindelse med indgåelse af vikariat eller køb af praksis. Dels ved mulighed for mail, dels ved telefonisk kontakt. For at have en bred tilgængelighed af tutorpraksis foreslår arbejdsgruppen at facilitere praksis i områder med få tutorpraksis til at etablere mulighed for at blive tutorpraksis. Det kan eksempelvis være i forhold til indretning af arbejdsplads, lokaler og evt. udbygning. For at motivere praksis til at etablere sig som tutorpraksis er det samtidig vigtigt, at der sikres en kontinuerlig tilgang af uddannelseslæger til praksis. I fordelingen af uddannelseslæger til tutorpraksis foreslår arbejdsgruppen, at det samtidig sker med et rekrutteringssigte for øje. Det er vigtigt, at få uddannelseslægerne til området med rekrutteringsmæssige udfordringer. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der samarbejdes med Afdeling for lægelig uddannelse, som har tutorområdet som arbejdsområde. Samtidigt hermed stilles der krav således, at uddannelsens kvalitet er i orden. I samarbejde med uddannelseskoordinatorer, DYNAMU, PKL er og Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere foreslår arbejdsgruppen, at der tilrettelægges en koordineret indsats overfor de alment praktiserende læger med det formål at udbrede anvendelsen af færdiguddannede læger i vikarsammenhænge. Der findes en ordning i den østlige del af regionen, som ønskes udbredt til den øvrige del af regionen. Blandt læger i vanskeligt rekruterbare områder vil dette også være i egeninteresse i rekrutteringsøjemed. Ansættelse som vikar anses som et middel til at fremme rekruttering og have en positiv indvirkning på hurtig nedsættelse som praktiserende læge. Anbefalinger vedrørende etablering i flerlægepraksis Ofte kan lokale hindringer af byplanmæssig art gøre det vanskeligt at finde egnede lokaler til praksis. Andre steder er der mangel på erhvervslejemål med en tilstrækkelig størrelse. Der kan generelt også være hindringer for praksis, som selv ejer de lokaler, som praksis drives fra. Har en praksis behov for at komme i dialog med en kommune Side 4

5 vedrørende velegnede lejemål vil Region Midtjylland og Praksisudvalget i et samarbejde gerne være behjælpelige med at rette henvendelse til kommunen. Etablering i flerlægepraksis kan være en langstrakt proces, fra ideen formes til selve etableringen er gennemført. Har praksis behov for hjælp til denne proces vil Praksisudvalget og Region Midtjylland generelt være yderst behjælpelige med at understøtte processen. Det kan bl.a. være i form af at skabe kontakt til praksis, som har gennemført en tilsvarende proces og dermed mulighed for at kunne indhente erfaringer fra andre kolleger, via hjælp fra praksisudviklingskonsulenter, afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål m.v. Det bør undersøges nærmere, om der er behov for særlige incitamenter til at motivere læger til at etablere sig i flerlægepraksis. Det kan eksempelvis være ved at regionen faciliterer etablering af fælles telefonnetværk og drifter nye IT systemer eller at facilitere rekruttering af hjælpepersonale. Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse I de tilfælde, hvor løsningsmulighederne skitseret i Landsoverenskomsten ikke er tilstrækkelige anbefaler arbejdsgruppen følgende tilgang til at finde løsninger. 1) I en akut situation med lægeophør vil det i første omgang være nabolægerne, som varetager den ophørte læges patienter. 2) Det skal snarest herefter i samråd med nabolægerne afklares, om der kapacitet til at fordele den ophørte læges patienter. Såfremt dette ikke er muligt, og nabolægerne er meget belastede, bør muligheden for midlertidig vikarbesættelse indgå. 3) På det lidt længere sigt er der behov for at få beskrevet situationen med bl.a. afdækning af kapacitet blandt områdets læger, antal patienter mv. og afsøge muligheder for løsning. 4) Efter en kortlægning bør der i samråd med relevante læger, repræsentanter for praksisudvalg og region konkret afklares, hvordan situationen løses. Forebyggende tiltag For at imødekomme situationer, hvor læger ophører uden overtagelse er det vigtigt at søge at fremme, at ældre læger forholder sig til, om der kan opstå vanskeligheder med at afhænde praksis. I de tilfælde vil regionen gerne indgå i en dialog med den ældre læge med henblik på at afdække løsningsmuligheder og tiltag, som kan gøre praksis mere attraktiv for en køber. Det kan bl.a. også være i samråd med regionens praksisudviklingskonsulenter Lokale tiltag Der er en række kommuner i regionen, hvor der de kommende år kan forventes lægemangel. Det forventes snarligt at igangsætte besøgsrunder til praksis i disse kommuner. Besøgsrunderne skal fungere som fælles ideudveksling. Det er vigtigt, at man tidligt (forebyggende) kan forholde sig til problemernes omfang med rekruttering og fastholdelse, herunder afdække løsningsmuligheder. Løsninger forventes besluttet i dialog med både repræsentanter fra Region Midtjylland, Praksisudvalget og de berørte læger. Side 5

6 1. Indledning Praksissektoren spiller en central rolle i det samlede sundhedsvæsen. Samtidig må det konstateres, at der i flere geografiske områder i Region Midtjylland er væsentlige rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Det er problemer, som på sigt kan gøre det vanskeligt for regionen fortsat at levere den service til borgerne, som efterspørges. Rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken er et generelt problem i det danske sundhedsvæsen. Det afspejler sig bl.a. i, at der i flere af overenskomsterne med yderne i praksissektoren ligger aftaler om, at der skal arbejdes med rekruttering og fastholdelse. Ifølge flere lægeprognoser 1 vil der i de kommende år være lægemangel i almen praksis i det meste af landet. Ses der på landstal, har gennemsnitsalderen ved ophør i praksis siden 1990 ligget stabilt på ca. 60 år. Derimod er alderen ved nedsættelse i praksis langsomt steget fra ca. 37 år i 1980 til ca. 41 år i Altså er antallet af aktive arbejdsår pr. læge i praksis faldet. Antallet af uddannelsesstillinger ligger på 180 årligt i Danmark. Afgangen skønnes til 200 pr. år ved en fortsat fratrædelsesalder på 60 år. Det skønnes, at hvis fratrædelsesalderen stiger fra de hidtidige 60 år til 62 år falder behovet for tilgang af læger til 166 læger pr. år. Prognoserne viser, at problemerne de kommende 5-10 år ikke alene kan klares ved rekruttering af nye læger, men også nødvendiggør en skærpet indsats for at fastholde de ældre læger. 1.1 Baggrund og formål I forbindelse med Regionsdannelsen har Samarbejdsudvalget nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Praksisudvalget og regionen med henblik på at udarbejde en praksisplan for rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis. I landsoverenskomsten for almen lægegerning fremgår, at praksisplanen skal indeholde en delplan vedrørende rekruttering og fastholdelse, jf. landsoverenskomsten 13A. Delplanen skal sikre, at Samarbejdsudvalget i god tid identificerer de områder, hvor der kan forventes at opstå mangler i lægedækningen. Til brug herfor kortlægger Samarbejdsudvalget aldersprofilen blandt regionens praktiserende læger og den forventede afgang og/eller pensionering de kommende 5 år. Delplanen skal indeholde redskaber til at modvirke mangler i lægedækningen ved at motivere ældre læger til at udskyde deres pensioneringstidspunkt. Delplanen skal indeholde redskaber til at motivere kommende og færdiguddannede speciallæger til hurtigt at nedsætte sig som praktiserende læger. Delplanen skal indeholde redskaber til, hvordan Samarbejdsudvalget skal håndtere situationer, hvor en læge ophører uden at praksis overtages af en anden læge. 1 Lægeprognosen 2002 almen praksis. Praktiserende Lægers Organisation okt Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden , Sundhedsstyrelsen, sept Side 6

7 Endeligt skal der i delplanen indgå, hvorvidt regionen og/eller en kommune kan stille velegnede lejemål til rådighed for grupper af praktiserende læger med henblik på at understøtte en udvikling mod flerlægepraksis og om der er behov for særlige incitamenter for at motivere læger til at etablere sig i flerlægepraksis. Den del af praksisplanen, som vedrører rekruttering og fastholdelse, skal tages op til fornyet vurdering i Samarbejdsudvalget en gang om året i forbindelse med drøftelse af lægedækningen, jf. landsoverenskomstens Strategiske mål for indsatsen Almen praksis er en grundpille i det danske sundhedsvæsen, både som borgernes indgang til sundhedssystemet, som varetager af vejledende og forebyggende opgaver, og som ressourceforvalter for sundhedssystemet gennem rollen som gatekeeper i forhold til resten af sundhedssystemet. Det er således en vigtig strategisk målsætning, at borgerne i Region Midtjylland sikres et tilstrækkeligt udbud af praktiserende læger i alle områder af regionen, i særdeleshed i en periode, hvor efterspørgslen efter sundhedsydelser stiger og antallet af praktiserende læger falder. I forhold til denne indsats anser Samarbejdsudvalget det for vigtigt at pointere, at almen praksis er et liberalt erhverv med selvstændige lægepraksis. De har en kontrakt /overenskomst med regionerne om levering af ydelser m.m. Almen praksis i Region Midtjylland viser sig da også i den store sammenhæng at være gode til at yde en selvstændig indsats. Det er både i forhold til rekruttering af læger men også i forhold til at finde løsninger for ældre læger. Samtidig har almen praksis øje for fordelene af en strukturel og organisatorisk udvikling af deres praksis mhp. en senere afhændelse af praksis. I nogle tilfælde vil almen praksis imidlertid ikke selv kunne løfte opgaven. I sådanne tilfælde ønsker parterne i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis i Region Midtjylland at prioritere en fælles indsats for at bidrage med en løsning højt, både i forhold til at rekruttere og fastholde læger i almen praksis. Spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger er tæt relateret til etablering af bæredygtige praksis og sikring af tilgængelighed til praksis i både land og byområder. Samarbejdsudvalget for Almen Praksis i Region Midtjylland vil derfor arbejde for en generel strukturudvikling af almen praksis med sigte på at fremme bæredygtige praksis i regionen i fremtiden. Dette ikke mindst i geografiske områder, hvor det nu eller i en nærmere fremtid må forventes at blive vanskeligt at rekruttere læger. Det er Samarbejdsudvalgets vurdering, at en strukturudvikling af praksissektoren med flerlægepraksis for øje vil fremme rekrutteringen af læger. Samarbejdsudvalget for Almen Praksis i Region Midtjylland vil med rekrutteringssigte for øje arbejde for at sikre, at uddannelsen af de kommende praktiserende læger tilrettelægges, så de unge læger får kontakt med, og indsigt i, almen praksis i områder, som er truet af rekrutteringsproblemer. Side 7

8 For at sikre en bred tilgængelighed af tutorpraksis 2 vil Samarbejdsudvalget arbejde for at facilitere praksis i områder med få tutorpraksis, således at flere praksis gives mulighed for at etablere sig som tutorpraksis. Det er Region Midtjyllands vurdering, at en bred tilgængelighed af tutorpraksis, herunder særligt i rekrutteringsvanskelige områder vil fremme rekrutteringen af læger. Rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken fordeler sig geografisk skævt i regionen, hvor det især er i yderkantsområderne, at problemerne med rekruttering og fastholdelse er udtalte. Det vil derfor være et mål for planlægningen at identificere geografiske områder med henblik på at kunne tilbyde forskellige løsningsmuligheder for forskellige geografiske områder. Samarbejdsudvalgets parter anerkender således, at en løsningsmodel anvendt i én sammenhæng ikke umiddelbart kan konverteres til en anden sammenhæng eller gøres til genstand for en generel model for almen praksis i Region Midtjylland. 1.3 Datagrundlag Som supplement for de data om de praktiserende læger, som er registreret i regionen, har arbejdsgruppen medio marts 2007 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger i regionen. Der blev udsendt i alt 853 spørgeskemaer, og i alt 704 læger har besvaret og returneret skemaet, svarende til en svarprocent på 82,5. Spørgeskemaet havde bl.a. til formål at kortlægge lægernes forventede ophør med praksis og afdække muligheder for generelt at fastholde læger, herunder ældre læger i en længere periode. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1. 2 Ved en tutorpraksis forstås en praksis, hvor uddannelseslæger gennemfører praktiske forløb af deres specialeuddannelse. Side 8

9 2. Almen praksis i Region Midtjylland 2.1 Antal praktiserende læger Opgørelser fra 1. april 2007 viser, at der er 853 praktiserende læger i Region Midtjylland. Landsoverenskomsten foreskriver, at der årligt udarbejdes en opgørelse over lægedækningen på baggrund af befolkningsudviklingen, således at antallet af praktiserende læger tilpasses antallet af borgere. Ved opgørelse af lægedækningen pr. 1. april 2007, jf. tabel 2.1.1, er der ved omregning af de 853 læger til fuldtidspraktiserende læger i alt 805 praktiserende læger fordelt i regionen med et befolkningsunderlag på 1,22 mio. borgere. Med et normtal på 1600 patienter pr. læge vil i alt ca. 762 læger kunne dække regionens befolkningsunderlag. Ved denne helt overordnede opgørelse er der For Region Midtjyllands vedkommende ikke umiddelbart mangel på læger. Tabel Opgørelse vedr. lægedækningen for 2007 Lægedækning 2007 Antal praktiserende læger (fuldtids) Tidligere Viborg Amt (syd) 106 Tidligere Ringkøbing Amt 182 Tidligere Vejle Amt (nord) 81 Tidligere Århus Amt 436 I alt 805 De efterfølgende beskrivelser tager alle udgangspunkt i det samlede antal læger i Region Midtjylland på i alt 853 praktiserende læger. Af Region Midtjyllands praktiserende læger er 64% mænd og 36% kvinder. Ledige ydernumre Antallet af ledige ydernumre (ubesatte stillinger) i Region Midtjylland er ajourført pr. 1. juli 2007 fordelt på kommuner, jf. tabel Samlet er der i alt 22 ledige ydernumre i regionen. Tabel Ledige ydernumre i Region Midtjylland pr. 1. juli 2007 Ledige ydernumre fordelt på kommuner Antal Puljelæge, Skive kommune 1 Lemvig, Lemvig kommune 2 Herning kommune 2 Puljelæge, Herning kommune 1 Ringkøbing-Skjern kommune 1 Ikast Brande kommune 1 Gjerlev, Randers kommune 2 Norddjurs kommune 1 Horsens kommune 2 Ikke udmøntede lægeenheder, Århus 5 Ikke udmøntede lægeenheder, Viborg 2 Ikke udmøntede lægeenheder, Ringkøbing 2 I alt 22 Side 9

10 2.2 Praksisforhold Figur viser antal læger fordelt på praksisformer 3 i Region Midtjylland. Det bemærkes i den sammenhæng, at delepraksis kan forekomme både som enkeltmands- og kompagniskabspraksis, men i de følgende opgørelser er delepraksis trukket særskilt ud med henblik på at kunne beskrive de særlige forhold omkring denne praksisform. Den overvejende praksisform er kompagniskabspraksis. Der er i alt 442 læger organiseret i kompagniskabspraksis, det svarer til 52% af lægerne. Derudover er 229 læger organiseret som enkeltmandspraksis, svarende til 27% af lægerne og 182 læger er organiseret som delepraksis, svarende til 21% af lægerne. Figur Antal læger fordelt på praksisformer i Region Midtjylland 60 Antal læger fordelt på praksisformer i Region Midtjylland, Pct Pct Antal læger Delepraksis Antal læger Enkeltmandspraksis Antal læger Kompagniskabspraksis Ser man på, hvordan lægerne organiserer sig i praksisformer fordelt på kommuner i regionen, er den overvejende praksisform kompagniskabspraksis. For 4 kommuner (Favrskov, Hedensted, Skanderborg og Syddjurs) organiserer lægerne sig overvejende i delepraksis. I forhold til enkeltmandspraksis er der 5 kommuner (Lemvig, Odder, Randers, Samsø, Skive), hvor dette er den overvejende praksisform. En oversigt over lægernes organisering i praksisformer fordelt på kommuner kan findes i bilag 2. 3 Almen praksis kan enten organiseres som enkeltmandspraksis uden fællesskab med andre læger om patienter eller økonomi eller organiseres som kompagniskabspraksis med 2 eller flere læger fælles om patienter, lokaler personale og økonomi. Begge praksisformer kan indgå i samarbejdspraksis, hvor man har hver sin patientkreds, men samarbejder i varierende grad om lokaler, personale mv. eller netværkspraksis, hvor der ikke er lokalefællesskab, men et vist samarbejde om patientkreds, helt eller delvis fælles personale mv. Delepraksis er en praksisform, hvor der optages en ekstra læge i praksis (både i enkelt- og kompagniskabspraksis). Side 10

11 Tabel Antal læger organiseret i praksisformer fordelt på køn og alder Antal læger i delepraksis Alder Kvinder Mænd I alt Pct. af i alt , , , , ,00 Antal læger i delepraksis i alt ,00 Kønsfordeling i procent Antal læger i enkeltmandspraksis Alder Kvinder Mænd I alt Pct. af i alt , , , , ,00 Antal læger i enkeltmandspraksis i alt ,00 Kønsfordeling i procent Antal læger i kompagniskabspraksis Alder Kvinder Mænd I alt Pct. af i alt , , , , ,23 Antal læger i kompagniskabspraksis i alt ,00 Kønsfordeling i procent Samlet Alder Kvinder Mænd I alt Pct. af i alt , , , , ,12 I alt samlet ,00 Kønsfordeling i procent Tabel viser antal læger i praksisformer fordelt på køn og alder. Køn har betydning for, hvilken praksisform de praktiserende læger nedsætter sig i. Både mænd og kvinder nedsætter sig for størstedelens vedkommende i kompagniskaber (ca. 52%), men derudover foretrækker kvinder delepraksis (30% mod 16% mandlige læger) og mænd foretrækker enkeltmandspraksis (33% mod 16% kvindelige læger). Denne tendens viser sig tilsvarende at gælde for alle aldersgrupper. Inddragelse af alder viser en vis aldersforskel mellem praksisformerne. Mens der er en god aldersspredning i delepraksis og kompagniskaber er ca. 30% af lægerne i enkeltmandspraksis over 60 år og ca. 82% er over 50 år. Side 11

12 Ses der alene på aldersfordelingen hos mandlige og kvindelige læger er ca. 32% af de mandlige læger over 60 år, hvor kun ca. 11% af de kvindelige læger er i denne aldersgruppe. 48% af de kvindelige læger er under 50 år, det gælder tilsvarende kun for knap 20% af de mandlige læger. Den gennemsnitlige alder blandt de praktiserende læger i Region Midtjylland er 53 år. Ses der på lægernes alder fordelt på kommuner er der en vis spredning i kommunerne, hvor den gennemsnitlige alder varierer fra 51 år til omkring 56 år. I den yngre ende ligger Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skanderborg kommuner, mens gennemsnitsalderen blandt lægerne er højest i Syddjurs, Lemvig og Ikast-Brande kommuner. I bilag 3 findes en oversigt over lægernes alder fordelt på kommuner. Sammenfatning Den foretrukne praksisform i Region Midtjylland er som vist, med enkelte afvigelser, kompagniskabspraksis. Ca. hver 4. læge organiserer sig i enkeltmandspraksis. Aldersfordelingen blandt læger organiseret i denne praksisform viser, at den typiske læge i enkeltmandspraksis er en ældre mand. I forhold til delepraksis er det ca. hver 5. læge, som er organiseret i denne praksisform. Der kan konstateres en kønsforskel i valg af praksisform, idet kvindelige læger i højere grad vælger at organisere sig i delepraksis end mandlige læger. Et flertal af de yngre læger er kvinder, og andelen af kvindelige praktiserende læger vil derfor stige i takt med at de ældre læger ophører med praksis. Det forhold, at yngre kvindelige læger foretrækker at nedsætte sig i delepraksis, kan have en betydning for den fremtidige sikring af lægedækningen i regionen. Delepraksistilladelser indebærer et betydeligt dilemma i forhold til rekruttering og fastholdelse i almen praksis og sikring af lægedækningen i regionen. På den ene side er delepraksis en attraktiv praksisform for både yngre og ældre læger, hvorfor denne praksisform i princippet kan være et selvstændigt instrument i rekruttering og fastholdelse. Samtidig forholder det sig imidlertid sådan, at en delelæge ifølge landsoverenskomsten 4 optages i en praksis men ikke tælles med i den årlige opgørelse af læger i regionen eller i vurdering af arbejdsbyrde. Tilladelser til nedsættelse i delepraksis øger således ikke kapaciteten i en praksis, og lægernes kapacitet udnyttes derved ikke fuldt ud. Figur viser fordelingen af læger organiseret i delepraksis i Region Midtjylland. Af figuren fremgår det, at antallet af læger organiseret i delepraksis er skævt fordelt i regionen. Delepraksis bruges primært i den østlige del af regionen (Århus, Favrskov og Silkeborg kommuner), hvor mere end 10% af lægerne er organiseret i delepraksis. I hele den vestlige del af regionen er det mindre end 5% af lægerne, som organiserer sig i delepraksis. Figuren afspejler, at delepraksis anvendes mindst i de vestlige egne af regionen, hvor der især er store rekrutteringsproblemer. 4 Jf. Landsoverenskomsten for Almen Lægegerning 16. Side 12

13 Figur Fordeling af læger organiseret i delepraksis i Region Midtjylland Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Syddjurs Herning Ikast- Brande Silkeborg Favrskov Århus Ringkøbing- Skjern Skanderborg Horsens Odder = <5% delepraksis = 5-10% delepraksis = >10% delepraksis Hedensted Samsø I en situation, hvor der i de kommende år kan forventes en stigende mangel på praktiserende læger, må det nøje overvejes, hvordan man skal forholde sig til delepraksistilladelser. Som nævnt ovenfor kan tilladelse til delepraksis være et fastholdelsestiltag, hvormed en ældre læge aflastes og dermed vælger at blive et par år længere i praksis. Som rekrutteringstiltag kan tilladelse til delepraksis imødekomme de behov, yngre læger har i forhold til arbejdstid og form. Det er blandt andet fleksibilitet i arbejdet af hensyn til familie og ønsket om at indgå i faglige fællesskaber. På den anden side indebærer delepraksis som nævnt, at lægens kapacitet ikke udnyttes fuldt ud, og dermed er etablering af delepraksis i sig selv en medvirkende faktor i, at manglen på praktiserende læger øges. Side 13

14 3. Kortlægning af lægedækningen Jf. overenskomsten 13A skal der være en delplan, som sikrer, at Samarbejdsudvalget i god tid identificerer de områder, hvor der kan forventes at opstå mangler i lægedækningen. Til brug herfor kortlægger samarbejdsudvalget aldersprofilen blandt regionens praktiserende læger og den forventede afgang og/eller pensionering de kommende 5 år. 3.1 Aldersprofil For at få information til brug for Region Midtjyllands rekrutterings- og fastholdelsesindsats gennemførte arbejdsgruppen en spørgeskemaundersøgelse medio marts 2007 blandt de praktiserende læger i regionen. Spørgeskemaundersøgelsen havde bl.a. til formål at afdække den fremtidige lægemangel i regionen ved undersøgelse af lægernes forventede ophør med praksis de kommende 5 år. I alt 82,5% af regionens læger besvarede spørgeskemaet. Af figur fremgår aldersfordelingen for læger i regionen og læger i spørgeskemaundersøgelsen. Figuren viser, at ca. 70% af lægerne i Region Midtjylland er 50 år eller derover og ca. 24% af lægerne er 60 år eller mere. Figuren viser derudover, at undersøgelsen er udtryk for et repræsentativt udsnit af den samlede population af læger i regionen, idet aldersfordelingen er meget lig fordelingen blandt det samlede antal af læger i regionen. Figur Aldersfordeling for læger i Region Midtjylland og spørgeskemaundersøgelsen Aldersfordeling pct Læger mlm år Læger mlm år Læger mlm år Læger mlm år Læger 70 år eller derover Læger i Region Midtjylland Pct. Læger i spørgeskemaundersøgelsen Pct. Side 14

15 3.2 Forventede alder ved ophør med praksis Det er vurderingen, at den enkelte praktiserende læges forventning til ophør med praksis ikke er en helt præcis alder, men nærmere et aldersinterval. I undersøgelsen er lægerne derfor blevet anmodet om at oplyse, hvornår de tidligst henholdsvis senest forventer at ophøre med praksis. Fordelingen af lægernes svar kan findes i bilag 2. Den gennemsnitlige alder ved tidligste angivelse for praksisophør er 62 år. Ved praksisophør som 62 årig kan det forventes, at i alt 276 praktiserende læger ophører de kommende fem år. Den gennemsnitlige alder ved seneste angivelse for praksisophør er 65 år. Ved praksisophør som 65 årig kan det forventes, at i alt 161 praktiserende læger ophører de kommende fem år. Fordelingen indenfor de enkelte år fremgår af tabel Tabel Prognose over antal læger, som ophører med praksis i perioden , geografisk fordelt Antal læger, som ophører som 62 årig Antal læger, som ophører som 65 årig Øst Midt Vest I alt Øst Midt Vest I alt Restgruppe, som på nuværende tidspunkt er ældre end 62 hhv. 65 år I alt Tabel viser, at der i de kommende år vil være et større antal læger, der ophører med praksis. Det fremgår samtidig også, at der i forhold til sikring af lægedækningen er en reserve blandt lægerne, der kan udnyttes, hvis tilbagetrækningsalderen ændres fra 62 til 65 år. Af tabellen fremgår ligeledes, at der er flest læger, der ophører i den østlige del af regionen. Dette kan dog dække over, at der er flere læger her end i andre dele af regionen. 3.3 Forventede antal færdiguddannede praktiserende læger Tabel viser en opgørelse over det forventede antal af færdiguddannede praktiserende læger i regionen i perioden Distrikterne er inddelt efter Øst (Århus, Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Hedensted og Horsens), Midt (Viborg, Ikast-Brande og Silkeborg) samt Vest (Herning, Holstebro, Skive, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern). Side 15

16 Tabel Antal forventede færdiguddannede praktiserende læger i Region Midtjylland Øst Midt Vest I alt Det fremgår af tabel 3.3.1, at der er færre færdiguddannede praktiserende læger i vest end i resten af Region Midtjylland. Dette skyldes, ud over at der her er et mindre behov for læger, at det er svært at besætte opslåede uddannelsesstillinger i vest. Tabel sammenligner tabel og tabel Difference mellem afgang og tilgang ved ophør med praksis som hhv. 62 årig og 65 årig I alt 62 år 65 år 62 år 65 år 62 år 65 år 62 år 65 år 62 år 65 år 62 år 65 år Øst Midt Vest I alt Af tabel kan det ses, om de færdiguddannede praktiserende læger kan dække afgangen af praktiserende læger i regionen de kommende år. Ved ophør som 62 årig hhv. 65 årig kan behovet for læger samlet set dækkes i midt og vest. De største forskelle mellem afgang og tilgang findes i den østlige del af Region Midtjylland, jf. markeringerne i tabellen. I den østlige del af regionen, er der samlet set behov for 41 læger ved en forventet gennemsnitlig ophørsalder på 62 år og 6 læger ved ophør som 65 årig. Det kan dog ikke heraf konkluderes, at der ikke opstår en problemstilling i forhold til mangel på læger i den vestlige del af regionen, idet afgangen af antal læger i vest er mindre end i øst. Omfanget ser derfor mindre ud. Generelt viser tabellen, at lægernes tilbagetrækningstidspunkt har en afgørende betydning for omfanget af problemerne med sikring af lægedækningen i Region Midtjylland. Det skal bemærkes at der ikke er taget højde for andre faktorer, så som befolkningstilvækst og ledige ydernumre. Disse inddrages nedenfor i tabel Opgørelsen er korrigeret for alle kendte afbud i forløbet, hvor udsættelsens varighed er kendt. Der skal dog tages forbehold for alle forløbs afslutningstidspunkt, idet forhold som barsel eller afbud af andre årsager kan ændre antallet. Nogle steder er der store afvigelser i antallet af færdiguddannede praktiserende læger. Det skyldes, at der er skiftet studieordning, hvorfor der i en periode bliver færre færdiguddannede praktiserende læger, da studietiden er forlænget. Side 16

17 3.4 Behov i lægedækningen de kommende 5 år Tabel viser befolkningstilvæksten i Region Midtjylland i perioden Der er for perioden en positiv befolkningstilvækst i hele regionen. Den procentvise stigning viser dog en faldende vækstrate over perioden. For regionen som helhed er vækstraten ca. 0,4-0,5%, i Østjylland ca. 0,6-0,7% og i Vestjylland ca. 0,08-0,15%. Befolkningstilvæksten alene medfører, alt andet lige, et behov for flere læger. For Region Midtjylland samlet set omkring 4 læger hvert år. Tabel Befolkningstilvæksten i Region Midtjylland Region Midtjylland Difference % tilvækst 0,55 0,51 0,49 0,46 Antal læger 4,20 3,95 3,77 3,60 I tabel er de samlede forventninger om tilgang og afgang af læger, herunder ubesatte stillinger samt befolkningstilvæksten i regionen sammenholdt. Tabel Mangler i lægedækningen i Region Midtjylland, Ved ophør som 62 årig I alt Behov som følge af befolkningstilvækst Ophør som 62 årig Restgrp > 62 år, jævnt fordelt (i alt 86 læger) Ledige ydernumre I alt Antal færdiguddannede Mangler i alt Ved ophør som 65 årig Behov som følge af befolkningstilvækst Ophør som 65 årig Restgrp > 65 år, jævnt fordelt (i alt 22 læger) Ledige ydernumre I alt Antal færdiguddannede Mangler i alt På landsplan har gennemsnitsalderen ved ophør i praksis siden 1990 ligget stabilt på ca. 60 år og den årlige afgang skønnes til 200 læger pr. år ved en fortsat ophørsalder på 60 år. 6 Folketal pr. 1. januar 2007, Danmarks Statistik Side 17

18 Spørgeskemaundersøgelsen blandt de praktiserende læger i Region Midtjylland viser, at den gennemsnitlige alder ved tidligste angivelse for praksisophør er 62 år. Tabel viser, at såfremt alle læger i regionen ophører som 62-årige, vil der over de næste fem år mangle i alt 142 læger. Det svarer til at borgere vil stå uden læge. Fortsætter lægerne derimod til de er 65 år vil der de næste fem år mangle 30 læger. Det svarer til, at borgere vil mangle en læge. Disse beregninger viser tydeligt, at lægernes tilbagetrækningsalder er af afgørende betydning i forhold til sikringen af den fremtidige lægedækning i Region Midtjylland. Tre år længere i praksis for lægerne medfører, at kun hver 25. frem for hver 5. borger vil mangle læge om fem år. Et vigtigt redskab i Region Midtjyllands indsats i almen praksis må derfor være at arbejde på fastholdelse af de ældre læger, så de bliver i praksis i flere år, end det nu er tilfældet. Region Midtjylland vil de kommende år imødegå en udfordring i forhold til at dække lægebehovet. Lægernes alder og tilbagetrækningstidspunkt taget i betragtning viser det sig, at antallet af færdiguddannede praktiserende læger ikke overordnet set kan dække afgangen i praksis. Denne overordnede tendens dækker over, at afgangen i nogle områder og i nogle perioder godt kan dækkes. Side 18

19 4. Tiltag for almen praksis i Region Midtjylland For at sikre den fremtidige lægedækning for borgere i Region Midtjylland, er der behov for en målrettet indsats i form af såvel fastholdelsestiltag som rekrutteringstiltag overfor de praktiserende læger. Det er samtidig vigtigt at målrette indsatsen således, at Region Midtjylland af både kommende og nuværende praktiserende læger opfattes som et attraktivt sted at nedsætte sig i praksis. Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål at indhente information til brug for rekrutteringsog fastholdelsesindsatsen i regionen, som i videst muligt omfang er indarbejdet i den efterfølgende gennemgang. Lægerne har samtidig haft mulighed for at kommentere undersøgelsen, hvor også disse besvarelser er brugt som informationskilde i forhold til indsatsområder. Lægernes kommentarer til undersøgelsen kan ses i bilag Fastholdelsestiltag Jf. overenskomsten 13A skal der være en delplan, som indeholder redskaber til at modvirke mangler i lægedækningen ved at motivere ældre læger til at udskyde deres pensioneringstidspunkt. Forhold, som kan bidrage til udsættelse af tidspunkt for afhændelse af praksis De praktiserende læger har i spørgeskemaundersøgelsen vurderet, i hvor høj grad forskellige forhold vil bidrage til at udsætte tidspunktet for afhændelse af deres praksis, jf. tabel Tabel Vurdering af forhold, som kan bidrage til udsættelse af tidspunkt for afhændelse af praksis I høj grad I mindre grad Ingen betydning Ved ikke Ubesvaret I alt i pct. Vikarordning Sammenlægning af praksis Anskaffelse/opdatering af EDB Nedsættelse i arbejdstiden Øvrige lettelser i arbejdsmængden I forhold til vikarordning har ca. 58% af lægerne besvaret, at dette i høj grad/i mindre grad vil bidrage til udsættelse af tidspunktet for afhændelse af praksis. I forhold til sammenlægning af praksis mener 26% af lægerne, at dette i høj grad/i mindre grad vil kunne udsætte tidspunktet for praksisophør. Samtidig har 52% af lægerne svaret, at det er uden betydning. (Som rekrutteringstiltag vurderer arbejdsgruppen, at sammenlægning af praksis har en betydning). I forhold til anskaffelse/opdatering af Edb er det kun en mindre del af lægerne, som mener dette har betydning. I alt 15% svarer således i høj grad/i mindre grad mens 63% af lægerne peger på, at det er uden betydning. Undersøgelsen viser entydigt, at nedsættelser i arbejdstiden samt øvrige lettelser i arbejdsmængden i høj grad vil bidrage til at udsætte tidspunktet for praksisophør. Side 19

20 Det bør på den baggrund undersøges nærmere, hvordan arbejdsmængden kan gøres mindre belastende for de ældre læger, således at det forhindrer en negativ spiral, hvor læger vælger tidlig pensionering for at beskytte sig mod voksende arbejdsmængde. Andre forhold, som kan bidrage til udsættelse af tidspunkt for afhændelse af praksis I et åbent spørgsmål, er lægerne blevet bedt om at beskrive andre forhold, som kan bidrage til at udsætte tidspunktet for afhændelse af deres praksis. 21% af lægerne har besvaret dette spørgsmål. Størstedelen af svarene kan samles på 5 områder, som omfatter: vagtfritagelse, som er største fællesnævner i besvarelserne mulighed for tilladelse til delepraksis bedre honorering/økonomi mindre administrativt arbejde og bedre lokaler/udbygning med henblik på at skabe mulighed for ansættelse af hjælpepersonale og dermed blive aflastet Vagtfritagelse er et udbredt ønske blandt de ældre praktiserende læger. Efter Landsoverenskomsten om almen lægegerning er regionen ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægebetjeningen uden for de alment praktiserende lægers dagarbejdstid. Lægebetjeningen skal tilrettelægges således at det sikres, at patienter, der har behov for (almen) lægehjælp i vagttiden, på rimelig måde kan få adgang til denne lægehjælp. Til varetagelsen af lægebetjeningen uden for dagtiden etablerer de alment praktiserende læger vagtordninger. Efter overenskomsten er alle læger forpligtet til at deltage i vagten, I Region Midtjylland er det for nuværende muligt for læger over 60 år, at blive fritaget for vagter. Derudover kan læger under 60 år få tilladelse til vagtfritagelse, hvis vedkommende eksempelvis har en sygdom. Interesse som vikar og for vagtarbejde efter praksisophør De praktiserende læger er i spørgeskemaundersøgelsen blevet adspurgt om deres interesse som vikar og for vagtarbejde efter afhændelse af praksis. Undersøgelsen viser, at 48% af lægerne er interesseret i ansættelse som løs/fast vikar efter praksisophør. Vikaransættelse ønskes typisk et par dage om ugen eller som periodevis ansættelse. Undersøgelsen viser derudover, at kun 15% af lægerne har tilkendegivet interesse for at fortsætte med vagtarbejde efter praksisophør. Side 20

Bilag. Region Midtjylland. Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis

Bilag. Region Midtjylland. Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis Region Midtjylland Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 9 Delpraksisplan

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse

Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse Område: Praksisafdelingen Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: E-mail: tine.canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/4276 Telefon: 76631409 Dato: 1. maj 2007 Notat Praksisplan på almenlægeområdet - herunder

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Region Syddanmark og Praksisudvalget i Region Syddanmark. 2 Formål

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Lægedækning i Aalborg kommune

Lægedækning i Aalborg kommune Aalborg Kommune Lægedækning i Aalborg kommune Alment praktiserende læger og behovet for lægedækning i kommunen de næste ti år Sundhed og Bæredygtig Udvikling 19-02-2010 Side 2 af 14 Indhold Resumé... 3

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt Bilag: Tiltag der allerede anvendes eller er blevet anvendt til sikring lægedækning i Region Sjælland Tiltag indenfor Sundhedslovens rammer Ejerskab af flere ydernumre Sundhedsloven giver mulighed for

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume.

Beskæftigelsesregion Midtjylland. Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Beskæftigelsesregion Midtjylland. Resume. Beskæftigelsesregion Midtjylland Benchmark af indsatsen over for sygedagpengemodtagere i kommunerne i Beskæftigelsesregion Midtjylland Resume Februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Formål med benchmarkmodellen

Læs mere

Almen Praksis i Region Midtjylland

Almen Praksis i Region Midtjylland Almen Praksis i Region Midtjylland.0 Baggrund og målsætninger.... Baggrund.... Målsætninger....0 Almen praksis i Region Midtjylland... 5 3.0 Beskrivelse af lægedækningen i kommunerne... 8 3. Favrskov Kommune...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Region Midtjylland de 4 Regionshuse

Region Midtjylland de 4 Regionshuse Hvad gør for at strømline arbejdsprocesserne/logistikken? Ved kontorchef Steen Jakobsen, 1 de 4 Regionshuse 2 1 Hospitalsfunktioner i Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del. Juni Region Midtjylland. Skottenborg Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del. Juni Region Midtjylland. Skottenborg Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning... 3 2. Resume af målsætninger og anbefalinger

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Handlingsplan vedr. rekruttering af yngre læger til de rekrutteringstruede områder i Region Syddanmark

Handlingsplan vedr. rekruttering af yngre læger til de rekrutteringstruede områder i Region Syddanmark Handlingsplan vedr. rekruttering af yngre læger til de rekrutteringstruede områder i Region Syddanmark 15 16 Indholdsfortegnelse FORKORTELSER OG LÆSEVEJLEDNING...19 1. INDLEDNING...20 1.1 MÅLET MED HANDLINGSPLANEN

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering Tillæg til Praksisudviklingsplanen Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering 1 Samarbejdsudvalget for almen læger har udarbejdet en praksisudviklingsplan for perioden 2012-2015. I planen

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status vedr. rekruttering og fastholdelse i almen praksis. til Forretningsudvalgets møde 25.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status vedr. rekruttering og fastholdelse i almen praksis. til Forretningsudvalgets møde 25. Region Midtjylland Orientering om status vedr. rekruttering og fastholdelse i almen praksis Bilag til Forretningsudvalgets møde 25. november 2008 Punkt nr. 11 Notat: Status på indsatsområder vedr. rekruttering/fastholdelse

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator Temadag 16. februar 2009 Formiddagens program Kaffe og præsentation. Om uddannelseskoordinatoren. Lidt om arbejdet i almen praksis. Erfaringer og udfordringer. Målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer.

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9.

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9. Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6 Oversigt over de udbud der vil være gældende

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Notat om harmonisering af 2 aftaler i Region Midtjylland

Notat om harmonisering af 2 aftaler i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat om harmonisering af 2 aftaler i Region Midtjylland 1. Indledning

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Kontaktudvalget i relation til en drøftelse om kommunernes deltagelse i etablering

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere