Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis"

Transkript

1 Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse Indledning Baggrund og formål Strategiske mål for indsatsen Datagrundlag Almen praksis i Region Midtjylland Antal praktiserende læger Praksisforhold Kortlægning af lægedækningen Aldersprofil Forventede alder ved ophør med praksis Forventede antal færdiguddannede praktiserende læger Behov i lægedækningen de kommende 5 år Tiltag for almen praksis i Region Midtjylland Fastholdelsestiltag Rekrutteringstiltag Etablering i flerlægepraksis Ved læges praksisophør uden overtagelse Lokale tiltag og indsatsområder de kommende år Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Randers kommune Ringkøbing-Skjern kommune Skive kommune Syddjurs kommune Opsamling af indsatsområder Bilag... 57

2 0. Resumé og anbefalinger Resumé I forbindelse med Regionsdannelsen har Samarbejdsudvalget nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Praksisudvalget og regionen mhp. at udarbejde en praksisplan for rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis i Region Midtjylland. For at samle information til brug for tilrettelæggelse af rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen udsendte arbejdsgruppen marts 2007 en spørgeskemaundersøgelse til de praktiserende læger i regionen. Svarraten var på 82,5 %. Det er en vigtig strategisk målsætning, at borgerne i Region Midtjylland sikres et tilstrækkeligt udbud af praktiserende læger i alle områder af regionen, i særdeleshed i en periode, hvor efterspørgslen efter sundhedsydelser stiger og antallet af praktiserende læger falder. Der er 853 praktiserende læger i Region Midtjylland, heraf er 64% mænd og 36% kvinder. Ca. 70% af lægerne i regionen er 50 år eller derover og ca. 24% af lægerne er 60 år eller mere. Med et befolkningsunderlag på 1,22 mio. borgere og et normtal på 1600 patienter pr. læge vil i alt ca. 762 læger kunne dække regionens befolkningsunderlag. Ved denne helt overordnede opgørelse er der For Region Midtjyllands vedkommende ikke umiddelbart mangel på læger. Den foretrukne praksisform i Region Midtjylland er kompagniskabspraksis. Ca. hver 4. læge organiserer sig i enkeltmandspraksis. Aldersfordelingen blandt læger organiseret i denne praksisform viser, at den typiske læge i enkeltmandspraksis er en ældre mand. I forhold til delepraksis er det ca. hver 5. læge, som er organiseret i denne praksisform. Der kan konstateres en kønsforskel i valg af praksisform, idet kvindelige læger i højere grad vælger at organisere sig i delepraksis end mandlige læger. Et flertal af de yngre læger er kvinder, og andelen af kvindelige praktiserende læger vil derfor stige i takt med at de ældre læger ophører med praksis. Spørgeskemaundersøgelsen blandt de praktiserende læger i Region Midtjylland viser, at den gennemsnitlige alder ved tidligste angivelse for praksisophør er 62 år. Såfremt alle læger i regionen ophører som 62-årige, vil der over de næste fem år mangle i alt 142 læger. Det svarer til at borgere vil stå uden læge. Fortsætter lægerne derimod til de er 65 år vil der de næste fem år mangle 30 læger. Det svarer til, at borgere vil mangle en læge. Lægernes tilbagetrækningsalder er af afgørende betydning i forhold til sikringen af den fremtidige lægedækning i Region Midtjylland. Tre år længere i praksis for lægerne medfører, at kun hver 25. frem for hver 5. borger vil mangle læge om fem år. Et vigtigt redskab i Region Midtjyllands indsats i almen praksis er derfor at arbejde på fastholdelse af de ældre læger, så de bliver i praksis i flere år, end det er tilfældet nu. Region Midtjylland vil de kommende år imødegå en udfordring i forhold til at dække lægebehovet. Lægernes alder og tilbagetrækningstidspunkt taget i betragtning viser det sig, at antallet af færdiguddannede praktiserende læger ikke overordnet set kan dække afgangen i praksis. Side 2

3 Anbefalinger For at sikre den fremtidige lægedækning for borgere i Region Midtjylland, er der behov for en målrettet indsats i form af såvel fastholdelsestiltag som rekrutteringstiltag overfor de praktiserende læger. Det er samtidig vigtigt at målrette indsatsen således, at Region Midtjylland af både kommende og nuværende praktiserende læger opfattes som et attraktivt sted at nedsætte sig i praksis. Fastholdelsestiltag Som tiltag til at reducere arbejdsmængden for den ældre læge, anbefaler arbejdsgruppen, at understøtte en udvikling i retning af øget brug af klinikpersonale for ældre læger. Klinikpersonale kan udføre en række behandlinger og undersøgelser, hvor det ikke er påkrævet at lægen medvirker. Det kan frigøre tid til den praktiserende læge og dermed medvirke til at reducere arbejdsmængden. Ifølge Landsoverenskomstens 16 kan delepraksis etableres, hvis Samarbejdsudvalget giver sin tilladelse hertil. For den ældre læge kan muligheden for etablering af delepraksis skabe den fornødne aflastning, hvormed den ældre læge vælger at blive et par år yderligere. Jf. den tidligere beskrevne problemstilling vedrørende delepraksis under kapitel 2.2. anbefaler arbejdsgruppen, at tilladelse til etablering af delepraksis sker efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Åbning for tilgang i delepraksis. Ifølge Landsoverenskomsten skal praksis, som etablerer delepraksis lukkes for tilgang efter nærmere fastlagte retningslinier. Der er i dag i vidt omfang etableret delepraksis i Region Midtjylland begrundet i aflastning og gradvis generationsskifte. I flere byer er der mange praksis, der har lukket for tilgang af patienter, hvilket forringer borgernes muligheder for valg af læge. Med henblik på at sikre den lægelige kapacitet, borgernes valgmulighed og service samt øge samarbejdet blandt de praktiserende læger foreslår arbejdsgruppen, at der i særlige tilfælde kan gives tilladelse til åbning for tilgang i delepraksis med en nærmere afgrænset udvidelse. Formålet er at sikre, at borgere har adgang til en læge. Tilladelse til åbning for tilgang bør ske efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Undersøgelsen peger på, at der kan være en sammenhæng mellem muligheden for at opnå aflastning med hjælpepersonale og praksis lokaleforhold. Det bør undersøges nærmere, om der er mulighed for, som fastholdelsestiltag at facilitere bedre lokaleforhold med henblik på at praksis kan ansætte hjælpepersonale og dermed aflaste den ældre læge. Mindre administrativt arbejde nævnes som forhold, som kan få ældre læger til at udsætte tidspunktet for afhændelse af praksis. Som tiltag, der kan aflaste de ældre læger, foreslår arbejdsgruppen, at der eksempelvis på den driftsmæssige side tilrettelægges forløb med hjælp til IT og/eller dataforhold. Regionen har bl.a. datakonsulenter ansat, som kan indsættes som støttefunktion. Der kan også tænkes anvendelse af andre administrativt uddannede faggrupper i lignende støttefunktioner (regnskab, revision, administrative funktioner i relation til personale m.v.). Side 3

4 Rekrutteringstiltag For at sikre rekruttering til specialet almen praksis foreslår arbejdsgruppen, at der tilrettelægges en mere koordineret opfølgning overfor de gode initiativer og opgaver som løses i de nævnte forskellige konsulentordninger, og gerne i områder af regionen, hvor det er vanskeligt at rekruttere læger. I forhold til praksiskonsulentordningen for yngre almenmedicinere, foregår arbejdet bl.a. ved: At yngre almenmedicinere inviteres til uddannelsesrelevante møder og kurser. Eksempelvis PLO forårs- og efterårsmøde, aftenmøder for praktiserende læger, og lokalt lægevagtskursus. At de modtager faglig information, som er relevant for uddannelsen og det nuværende eller snarligt kommende arbejde i praksis At forbedre formidlingen af vikariater og information om praksis til sag. Her arbejdes gennem videresendelse af annoncer via s fra læger, som søger vikar, kompagnon eller efterfølger til ikke-nedsatte speciallæger, de snarligt færdige speciallæger samt tidligere praktiserende læger, som fortsat ønsker at vikariere i praksis. At praksiskonsulenten for yngre almenmedicinere er ressourceperson for gruppen af ikke nedsatte speciallæger mht. tanker, overvejelser og behov for hjælp i forbindelse med indgåelse af vikariat eller køb af praksis. Dels ved mulighed for mail, dels ved telefonisk kontakt. For at have en bred tilgængelighed af tutorpraksis foreslår arbejdsgruppen at facilitere praksis i områder med få tutorpraksis til at etablere mulighed for at blive tutorpraksis. Det kan eksempelvis være i forhold til indretning af arbejdsplads, lokaler og evt. udbygning. For at motivere praksis til at etablere sig som tutorpraksis er det samtidig vigtigt, at der sikres en kontinuerlig tilgang af uddannelseslæger til praksis. I fordelingen af uddannelseslæger til tutorpraksis foreslår arbejdsgruppen, at det samtidig sker med et rekrutteringssigte for øje. Det er vigtigt, at få uddannelseslægerne til området med rekrutteringsmæssige udfordringer. Det er i den sammenhæng vigtigt, at der samarbejdes med Afdeling for lægelig uddannelse, som har tutorområdet som arbejdsområde. Samtidigt hermed stilles der krav således, at uddannelsens kvalitet er i orden. I samarbejde med uddannelseskoordinatorer, DYNAMU, PKL er og Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere foreslår arbejdsgruppen, at der tilrettelægges en koordineret indsats overfor de alment praktiserende læger med det formål at udbrede anvendelsen af færdiguddannede læger i vikarsammenhænge. Der findes en ordning i den østlige del af regionen, som ønskes udbredt til den øvrige del af regionen. Blandt læger i vanskeligt rekruterbare områder vil dette også være i egeninteresse i rekrutteringsøjemed. Ansættelse som vikar anses som et middel til at fremme rekruttering og have en positiv indvirkning på hurtig nedsættelse som praktiserende læge. Anbefalinger vedrørende etablering i flerlægepraksis Ofte kan lokale hindringer af byplanmæssig art gøre det vanskeligt at finde egnede lokaler til praksis. Andre steder er der mangel på erhvervslejemål med en tilstrækkelig størrelse. Der kan generelt også være hindringer for praksis, som selv ejer de lokaler, som praksis drives fra. Har en praksis behov for at komme i dialog med en kommune Side 4

5 vedrørende velegnede lejemål vil Region Midtjylland og Praksisudvalget i et samarbejde gerne være behjælpelige med at rette henvendelse til kommunen. Etablering i flerlægepraksis kan være en langstrakt proces, fra ideen formes til selve etableringen er gennemført. Har praksis behov for hjælp til denne proces vil Praksisudvalget og Region Midtjylland generelt være yderst behjælpelige med at understøtte processen. Det kan bl.a. være i form af at skabe kontakt til praksis, som har gennemført en tilsvarende proces og dermed mulighed for at kunne indhente erfaringer fra andre kolleger, via hjælp fra praksisudviklingskonsulenter, afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål m.v. Det bør undersøges nærmere, om der er behov for særlige incitamenter til at motivere læger til at etablere sig i flerlægepraksis. Det kan eksempelvis være ved at regionen faciliterer etablering af fælles telefonnetværk og drifter nye IT systemer eller at facilitere rekruttering af hjælpepersonale. Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse I de tilfælde, hvor løsningsmulighederne skitseret i Landsoverenskomsten ikke er tilstrækkelige anbefaler arbejdsgruppen følgende tilgang til at finde løsninger. 1) I en akut situation med lægeophør vil det i første omgang være nabolægerne, som varetager den ophørte læges patienter. 2) Det skal snarest herefter i samråd med nabolægerne afklares, om der kapacitet til at fordele den ophørte læges patienter. Såfremt dette ikke er muligt, og nabolægerne er meget belastede, bør muligheden for midlertidig vikarbesættelse indgå. 3) På det lidt længere sigt er der behov for at få beskrevet situationen med bl.a. afdækning af kapacitet blandt områdets læger, antal patienter mv. og afsøge muligheder for løsning. 4) Efter en kortlægning bør der i samråd med relevante læger, repræsentanter for praksisudvalg og region konkret afklares, hvordan situationen løses. Forebyggende tiltag For at imødekomme situationer, hvor læger ophører uden overtagelse er det vigtigt at søge at fremme, at ældre læger forholder sig til, om der kan opstå vanskeligheder med at afhænde praksis. I de tilfælde vil regionen gerne indgå i en dialog med den ældre læge med henblik på at afdække løsningsmuligheder og tiltag, som kan gøre praksis mere attraktiv for en køber. Det kan bl.a. også være i samråd med regionens praksisudviklingskonsulenter Lokale tiltag Der er en række kommuner i regionen, hvor der de kommende år kan forventes lægemangel. Det forventes snarligt at igangsætte besøgsrunder til praksis i disse kommuner. Besøgsrunderne skal fungere som fælles ideudveksling. Det er vigtigt, at man tidligt (forebyggende) kan forholde sig til problemernes omfang med rekruttering og fastholdelse, herunder afdække løsningsmuligheder. Løsninger forventes besluttet i dialog med både repræsentanter fra Region Midtjylland, Praksisudvalget og de berørte læger. Side 5

6 1. Indledning Praksissektoren spiller en central rolle i det samlede sundhedsvæsen. Samtidig må det konstateres, at der i flere geografiske områder i Region Midtjylland er væsentlige rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Det er problemer, som på sigt kan gøre det vanskeligt for regionen fortsat at levere den service til borgerne, som efterspørges. Rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken er et generelt problem i det danske sundhedsvæsen. Det afspejler sig bl.a. i, at der i flere af overenskomsterne med yderne i praksissektoren ligger aftaler om, at der skal arbejdes med rekruttering og fastholdelse. Ifølge flere lægeprognoser 1 vil der i de kommende år være lægemangel i almen praksis i det meste af landet. Ses der på landstal, har gennemsnitsalderen ved ophør i praksis siden 1990 ligget stabilt på ca. 60 år. Derimod er alderen ved nedsættelse i praksis langsomt steget fra ca. 37 år i 1980 til ca. 41 år i Altså er antallet af aktive arbejdsår pr. læge i praksis faldet. Antallet af uddannelsesstillinger ligger på 180 årligt i Danmark. Afgangen skønnes til 200 pr. år ved en fortsat fratrædelsesalder på 60 år. Det skønnes, at hvis fratrædelsesalderen stiger fra de hidtidige 60 år til 62 år falder behovet for tilgang af læger til 166 læger pr. år. Prognoserne viser, at problemerne de kommende 5-10 år ikke alene kan klares ved rekruttering af nye læger, men også nødvendiggør en skærpet indsats for at fastholde de ældre læger. 1.1 Baggrund og formål I forbindelse med Regionsdannelsen har Samarbejdsudvalget nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Praksisudvalget og regionen med henblik på at udarbejde en praksisplan for rekruttering og fastholdelse af læger i almen praksis. I landsoverenskomsten for almen lægegerning fremgår, at praksisplanen skal indeholde en delplan vedrørende rekruttering og fastholdelse, jf. landsoverenskomsten 13A. Delplanen skal sikre, at Samarbejdsudvalget i god tid identificerer de områder, hvor der kan forventes at opstå mangler i lægedækningen. Til brug herfor kortlægger Samarbejdsudvalget aldersprofilen blandt regionens praktiserende læger og den forventede afgang og/eller pensionering de kommende 5 år. Delplanen skal indeholde redskaber til at modvirke mangler i lægedækningen ved at motivere ældre læger til at udskyde deres pensioneringstidspunkt. Delplanen skal indeholde redskaber til at motivere kommende og færdiguddannede speciallæger til hurtigt at nedsætte sig som praktiserende læger. Delplanen skal indeholde redskaber til, hvordan Samarbejdsudvalget skal håndtere situationer, hvor en læge ophører uden at praksis overtages af en anden læge. 1 Lægeprognosen 2002 almen praksis. Praktiserende Lægers Organisation okt Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden , Sundhedsstyrelsen, sept Side 6

7 Endeligt skal der i delplanen indgå, hvorvidt regionen og/eller en kommune kan stille velegnede lejemål til rådighed for grupper af praktiserende læger med henblik på at understøtte en udvikling mod flerlægepraksis og om der er behov for særlige incitamenter for at motivere læger til at etablere sig i flerlægepraksis. Den del af praksisplanen, som vedrører rekruttering og fastholdelse, skal tages op til fornyet vurdering i Samarbejdsudvalget en gang om året i forbindelse med drøftelse af lægedækningen, jf. landsoverenskomstens Strategiske mål for indsatsen Almen praksis er en grundpille i det danske sundhedsvæsen, både som borgernes indgang til sundhedssystemet, som varetager af vejledende og forebyggende opgaver, og som ressourceforvalter for sundhedssystemet gennem rollen som gatekeeper i forhold til resten af sundhedssystemet. Det er således en vigtig strategisk målsætning, at borgerne i Region Midtjylland sikres et tilstrækkeligt udbud af praktiserende læger i alle områder af regionen, i særdeleshed i en periode, hvor efterspørgslen efter sundhedsydelser stiger og antallet af praktiserende læger falder. I forhold til denne indsats anser Samarbejdsudvalget det for vigtigt at pointere, at almen praksis er et liberalt erhverv med selvstændige lægepraksis. De har en kontrakt /overenskomst med regionerne om levering af ydelser m.m. Almen praksis i Region Midtjylland viser sig da også i den store sammenhæng at være gode til at yde en selvstændig indsats. Det er både i forhold til rekruttering af læger men også i forhold til at finde løsninger for ældre læger. Samtidig har almen praksis øje for fordelene af en strukturel og organisatorisk udvikling af deres praksis mhp. en senere afhændelse af praksis. I nogle tilfælde vil almen praksis imidlertid ikke selv kunne løfte opgaven. I sådanne tilfælde ønsker parterne i Samarbejdsudvalget for Almen Praksis i Region Midtjylland at prioritere en fælles indsats for at bidrage med en løsning højt, både i forhold til at rekruttere og fastholde læger i almen praksis. Spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger er tæt relateret til etablering af bæredygtige praksis og sikring af tilgængelighed til praksis i både land og byområder. Samarbejdsudvalget for Almen Praksis i Region Midtjylland vil derfor arbejde for en generel strukturudvikling af almen praksis med sigte på at fremme bæredygtige praksis i regionen i fremtiden. Dette ikke mindst i geografiske områder, hvor det nu eller i en nærmere fremtid må forventes at blive vanskeligt at rekruttere læger. Det er Samarbejdsudvalgets vurdering, at en strukturudvikling af praksissektoren med flerlægepraksis for øje vil fremme rekrutteringen af læger. Samarbejdsudvalget for Almen Praksis i Region Midtjylland vil med rekrutteringssigte for øje arbejde for at sikre, at uddannelsen af de kommende praktiserende læger tilrettelægges, så de unge læger får kontakt med, og indsigt i, almen praksis i områder, som er truet af rekrutteringsproblemer. Side 7

8 For at sikre en bred tilgængelighed af tutorpraksis 2 vil Samarbejdsudvalget arbejde for at facilitere praksis i områder med få tutorpraksis, således at flere praksis gives mulighed for at etablere sig som tutorpraksis. Det er Region Midtjyllands vurdering, at en bred tilgængelighed af tutorpraksis, herunder særligt i rekrutteringsvanskelige områder vil fremme rekrutteringen af læger. Rekrutterings- og fastholdelsesproblematikken fordeler sig geografisk skævt i regionen, hvor det især er i yderkantsområderne, at problemerne med rekruttering og fastholdelse er udtalte. Det vil derfor være et mål for planlægningen at identificere geografiske områder med henblik på at kunne tilbyde forskellige løsningsmuligheder for forskellige geografiske områder. Samarbejdsudvalgets parter anerkender således, at en løsningsmodel anvendt i én sammenhæng ikke umiddelbart kan konverteres til en anden sammenhæng eller gøres til genstand for en generel model for almen praksis i Region Midtjylland. 1.3 Datagrundlag Som supplement for de data om de praktiserende læger, som er registreret i regionen, har arbejdsgruppen medio marts 2007 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de praktiserende læger i regionen. Der blev udsendt i alt 853 spørgeskemaer, og i alt 704 læger har besvaret og returneret skemaet, svarende til en svarprocent på 82,5. Spørgeskemaet havde bl.a. til formål at kortlægge lægernes forventede ophør med praksis og afdække muligheder for generelt at fastholde læger, herunder ældre læger i en længere periode. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1. 2 Ved en tutorpraksis forstås en praksis, hvor uddannelseslæger gennemfører praktiske forløb af deres specialeuddannelse. Side 8

9 2. Almen praksis i Region Midtjylland 2.1 Antal praktiserende læger Opgørelser fra 1. april 2007 viser, at der er 853 praktiserende læger i Region Midtjylland. Landsoverenskomsten foreskriver, at der årligt udarbejdes en opgørelse over lægedækningen på baggrund af befolkningsudviklingen, således at antallet af praktiserende læger tilpasses antallet af borgere. Ved opgørelse af lægedækningen pr. 1. april 2007, jf. tabel 2.1.1, er der ved omregning af de 853 læger til fuldtidspraktiserende læger i alt 805 praktiserende læger fordelt i regionen med et befolkningsunderlag på 1,22 mio. borgere. Med et normtal på 1600 patienter pr. læge vil i alt ca. 762 læger kunne dække regionens befolkningsunderlag. Ved denne helt overordnede opgørelse er der For Region Midtjyllands vedkommende ikke umiddelbart mangel på læger. Tabel Opgørelse vedr. lægedækningen for 2007 Lægedækning 2007 Antal praktiserende læger (fuldtids) Tidligere Viborg Amt (syd) 106 Tidligere Ringkøbing Amt 182 Tidligere Vejle Amt (nord) 81 Tidligere Århus Amt 436 I alt 805 De efterfølgende beskrivelser tager alle udgangspunkt i det samlede antal læger i Region Midtjylland på i alt 853 praktiserende læger. Af Region Midtjyllands praktiserende læger er 64% mænd og 36% kvinder. Ledige ydernumre Antallet af ledige ydernumre (ubesatte stillinger) i Region Midtjylland er ajourført pr. 1. juli 2007 fordelt på kommuner, jf. tabel Samlet er der i alt 22 ledige ydernumre i regionen. Tabel Ledige ydernumre i Region Midtjylland pr. 1. juli 2007 Ledige ydernumre fordelt på kommuner Antal Puljelæge, Skive kommune 1 Lemvig, Lemvig kommune 2 Herning kommune 2 Puljelæge, Herning kommune 1 Ringkøbing-Skjern kommune 1 Ikast Brande kommune 1 Gjerlev, Randers kommune 2 Norddjurs kommune 1 Horsens kommune 2 Ikke udmøntede lægeenheder, Århus 5 Ikke udmøntede lægeenheder, Viborg 2 Ikke udmøntede lægeenheder, Ringkøbing 2 I alt 22 Side 9

10 2.2 Praksisforhold Figur viser antal læger fordelt på praksisformer 3 i Region Midtjylland. Det bemærkes i den sammenhæng, at delepraksis kan forekomme både som enkeltmands- og kompagniskabspraksis, men i de følgende opgørelser er delepraksis trukket særskilt ud med henblik på at kunne beskrive de særlige forhold omkring denne praksisform. Den overvejende praksisform er kompagniskabspraksis. Der er i alt 442 læger organiseret i kompagniskabspraksis, det svarer til 52% af lægerne. Derudover er 229 læger organiseret som enkeltmandspraksis, svarende til 27% af lægerne og 182 læger er organiseret som delepraksis, svarende til 21% af lægerne. Figur Antal læger fordelt på praksisformer i Region Midtjylland 60 Antal læger fordelt på praksisformer i Region Midtjylland, Pct Pct Antal læger Delepraksis Antal læger Enkeltmandspraksis Antal læger Kompagniskabspraksis Ser man på, hvordan lægerne organiserer sig i praksisformer fordelt på kommuner i regionen, er den overvejende praksisform kompagniskabspraksis. For 4 kommuner (Favrskov, Hedensted, Skanderborg og Syddjurs) organiserer lægerne sig overvejende i delepraksis. I forhold til enkeltmandspraksis er der 5 kommuner (Lemvig, Odder, Randers, Samsø, Skive), hvor dette er den overvejende praksisform. En oversigt over lægernes organisering i praksisformer fordelt på kommuner kan findes i bilag 2. 3 Almen praksis kan enten organiseres som enkeltmandspraksis uden fællesskab med andre læger om patienter eller økonomi eller organiseres som kompagniskabspraksis med 2 eller flere læger fælles om patienter, lokaler personale og økonomi. Begge praksisformer kan indgå i samarbejdspraksis, hvor man har hver sin patientkreds, men samarbejder i varierende grad om lokaler, personale mv. eller netværkspraksis, hvor der ikke er lokalefællesskab, men et vist samarbejde om patientkreds, helt eller delvis fælles personale mv. Delepraksis er en praksisform, hvor der optages en ekstra læge i praksis (både i enkelt- og kompagniskabspraksis). Side 10

11 Tabel Antal læger organiseret i praksisformer fordelt på køn og alder Antal læger i delepraksis Alder Kvinder Mænd I alt Pct. af i alt , , , , ,00 Antal læger i delepraksis i alt ,00 Kønsfordeling i procent Antal læger i enkeltmandspraksis Alder Kvinder Mænd I alt Pct. af i alt , , , , ,00 Antal læger i enkeltmandspraksis i alt ,00 Kønsfordeling i procent Antal læger i kompagniskabspraksis Alder Kvinder Mænd I alt Pct. af i alt , , , , ,23 Antal læger i kompagniskabspraksis i alt ,00 Kønsfordeling i procent Samlet Alder Kvinder Mænd I alt Pct. af i alt , , , , ,12 I alt samlet ,00 Kønsfordeling i procent Tabel viser antal læger i praksisformer fordelt på køn og alder. Køn har betydning for, hvilken praksisform de praktiserende læger nedsætter sig i. Både mænd og kvinder nedsætter sig for størstedelens vedkommende i kompagniskaber (ca. 52%), men derudover foretrækker kvinder delepraksis (30% mod 16% mandlige læger) og mænd foretrækker enkeltmandspraksis (33% mod 16% kvindelige læger). Denne tendens viser sig tilsvarende at gælde for alle aldersgrupper. Inddragelse af alder viser en vis aldersforskel mellem praksisformerne. Mens der er en god aldersspredning i delepraksis og kompagniskaber er ca. 30% af lægerne i enkeltmandspraksis over 60 år og ca. 82% er over 50 år. Side 11

12 Ses der alene på aldersfordelingen hos mandlige og kvindelige læger er ca. 32% af de mandlige læger over 60 år, hvor kun ca. 11% af de kvindelige læger er i denne aldersgruppe. 48% af de kvindelige læger er under 50 år, det gælder tilsvarende kun for knap 20% af de mandlige læger. Den gennemsnitlige alder blandt de praktiserende læger i Region Midtjylland er 53 år. Ses der på lægernes alder fordelt på kommuner er der en vis spredning i kommunerne, hvor den gennemsnitlige alder varierer fra 51 år til omkring 56 år. I den yngre ende ligger Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skanderborg kommuner, mens gennemsnitsalderen blandt lægerne er højest i Syddjurs, Lemvig og Ikast-Brande kommuner. I bilag 3 findes en oversigt over lægernes alder fordelt på kommuner. Sammenfatning Den foretrukne praksisform i Region Midtjylland er som vist, med enkelte afvigelser, kompagniskabspraksis. Ca. hver 4. læge organiserer sig i enkeltmandspraksis. Aldersfordelingen blandt læger organiseret i denne praksisform viser, at den typiske læge i enkeltmandspraksis er en ældre mand. I forhold til delepraksis er det ca. hver 5. læge, som er organiseret i denne praksisform. Der kan konstateres en kønsforskel i valg af praksisform, idet kvindelige læger i højere grad vælger at organisere sig i delepraksis end mandlige læger. Et flertal af de yngre læger er kvinder, og andelen af kvindelige praktiserende læger vil derfor stige i takt med at de ældre læger ophører med praksis. Det forhold, at yngre kvindelige læger foretrækker at nedsætte sig i delepraksis, kan have en betydning for den fremtidige sikring af lægedækningen i regionen. Delepraksistilladelser indebærer et betydeligt dilemma i forhold til rekruttering og fastholdelse i almen praksis og sikring af lægedækningen i regionen. På den ene side er delepraksis en attraktiv praksisform for både yngre og ældre læger, hvorfor denne praksisform i princippet kan være et selvstændigt instrument i rekruttering og fastholdelse. Samtidig forholder det sig imidlertid sådan, at en delelæge ifølge landsoverenskomsten 4 optages i en praksis men ikke tælles med i den årlige opgørelse af læger i regionen eller i vurdering af arbejdsbyrde. Tilladelser til nedsættelse i delepraksis øger således ikke kapaciteten i en praksis, og lægernes kapacitet udnyttes derved ikke fuldt ud. Figur viser fordelingen af læger organiseret i delepraksis i Region Midtjylland. Af figuren fremgår det, at antallet af læger organiseret i delepraksis er skævt fordelt i regionen. Delepraksis bruges primært i den østlige del af regionen (Århus, Favrskov og Silkeborg kommuner), hvor mere end 10% af lægerne er organiseret i delepraksis. I hele den vestlige del af regionen er det mindre end 5% af lægerne, som organiserer sig i delepraksis. Figuren afspejler, at delepraksis anvendes mindst i de vestlige egne af regionen, hvor der især er store rekrutteringsproblemer. 4 Jf. Landsoverenskomsten for Almen Lægegerning 16. Side 12

13 Figur Fordeling af læger organiseret i delepraksis i Region Midtjylland Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Syddjurs Herning Ikast- Brande Silkeborg Favrskov Århus Ringkøbing- Skjern Skanderborg Horsens Odder = <5% delepraksis = 5-10% delepraksis = >10% delepraksis Hedensted Samsø I en situation, hvor der i de kommende år kan forventes en stigende mangel på praktiserende læger, må det nøje overvejes, hvordan man skal forholde sig til delepraksistilladelser. Som nævnt ovenfor kan tilladelse til delepraksis være et fastholdelsestiltag, hvormed en ældre læge aflastes og dermed vælger at blive et par år længere i praksis. Som rekrutteringstiltag kan tilladelse til delepraksis imødekomme de behov, yngre læger har i forhold til arbejdstid og form. Det er blandt andet fleksibilitet i arbejdet af hensyn til familie og ønsket om at indgå i faglige fællesskaber. På den anden side indebærer delepraksis som nævnt, at lægens kapacitet ikke udnyttes fuldt ud, og dermed er etablering af delepraksis i sig selv en medvirkende faktor i, at manglen på praktiserende læger øges. Side 13

14 3. Kortlægning af lægedækningen Jf. overenskomsten 13A skal der være en delplan, som sikrer, at Samarbejdsudvalget i god tid identificerer de områder, hvor der kan forventes at opstå mangler i lægedækningen. Til brug herfor kortlægger samarbejdsudvalget aldersprofilen blandt regionens praktiserende læger og den forventede afgang og/eller pensionering de kommende 5 år. 3.1 Aldersprofil For at få information til brug for Region Midtjyllands rekrutterings- og fastholdelsesindsats gennemførte arbejdsgruppen en spørgeskemaundersøgelse medio marts 2007 blandt de praktiserende læger i regionen. Spørgeskemaundersøgelsen havde bl.a. til formål at afdække den fremtidige lægemangel i regionen ved undersøgelse af lægernes forventede ophør med praksis de kommende 5 år. I alt 82,5% af regionens læger besvarede spørgeskemaet. Af figur fremgår aldersfordelingen for læger i regionen og læger i spørgeskemaundersøgelsen. Figuren viser, at ca. 70% af lægerne i Region Midtjylland er 50 år eller derover og ca. 24% af lægerne er 60 år eller mere. Figuren viser derudover, at undersøgelsen er udtryk for et repræsentativt udsnit af den samlede population af læger i regionen, idet aldersfordelingen er meget lig fordelingen blandt det samlede antal af læger i regionen. Figur Aldersfordeling for læger i Region Midtjylland og spørgeskemaundersøgelsen Aldersfordeling pct Læger mlm år Læger mlm år Læger mlm år Læger mlm år Læger 70 år eller derover Læger i Region Midtjylland Pct. Læger i spørgeskemaundersøgelsen Pct. Side 14

15 3.2 Forventede alder ved ophør med praksis Det er vurderingen, at den enkelte praktiserende læges forventning til ophør med praksis ikke er en helt præcis alder, men nærmere et aldersinterval. I undersøgelsen er lægerne derfor blevet anmodet om at oplyse, hvornår de tidligst henholdsvis senest forventer at ophøre med praksis. Fordelingen af lægernes svar kan findes i bilag 2. Den gennemsnitlige alder ved tidligste angivelse for praksisophør er 62 år. Ved praksisophør som 62 årig kan det forventes, at i alt 276 praktiserende læger ophører de kommende fem år. Den gennemsnitlige alder ved seneste angivelse for praksisophør er 65 år. Ved praksisophør som 65 årig kan det forventes, at i alt 161 praktiserende læger ophører de kommende fem år. Fordelingen indenfor de enkelte år fremgår af tabel Tabel Prognose over antal læger, som ophører med praksis i perioden , geografisk fordelt Antal læger, som ophører som 62 årig Antal læger, som ophører som 65 årig Øst Midt Vest I alt Øst Midt Vest I alt Restgruppe, som på nuværende tidspunkt er ældre end 62 hhv. 65 år I alt Tabel viser, at der i de kommende år vil være et større antal læger, der ophører med praksis. Det fremgår samtidig også, at der i forhold til sikring af lægedækningen er en reserve blandt lægerne, der kan udnyttes, hvis tilbagetrækningsalderen ændres fra 62 til 65 år. Af tabellen fremgår ligeledes, at der er flest læger, der ophører i den østlige del af regionen. Dette kan dog dække over, at der er flere læger her end i andre dele af regionen. 3.3 Forventede antal færdiguddannede praktiserende læger Tabel viser en opgørelse over det forventede antal af færdiguddannede praktiserende læger i regionen i perioden Distrikterne er inddelt efter Øst (Århus, Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Hedensted og Horsens), Midt (Viborg, Ikast-Brande og Silkeborg) samt Vest (Herning, Holstebro, Skive, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern). Side 15

16 Tabel Antal forventede færdiguddannede praktiserende læger i Region Midtjylland Øst Midt Vest I alt Det fremgår af tabel 3.3.1, at der er færre færdiguddannede praktiserende læger i vest end i resten af Region Midtjylland. Dette skyldes, ud over at der her er et mindre behov for læger, at det er svært at besætte opslåede uddannelsesstillinger i vest. Tabel sammenligner tabel og tabel Difference mellem afgang og tilgang ved ophør med praksis som hhv. 62 årig og 65 årig I alt 62 år 65 år 62 år 65 år 62 år 65 år 62 år 65 år 62 år 65 år 62 år 65 år Øst Midt Vest I alt Af tabel kan det ses, om de færdiguddannede praktiserende læger kan dække afgangen af praktiserende læger i regionen de kommende år. Ved ophør som 62 årig hhv. 65 årig kan behovet for læger samlet set dækkes i midt og vest. De største forskelle mellem afgang og tilgang findes i den østlige del af Region Midtjylland, jf. markeringerne i tabellen. I den østlige del af regionen, er der samlet set behov for 41 læger ved en forventet gennemsnitlig ophørsalder på 62 år og 6 læger ved ophør som 65 årig. Det kan dog ikke heraf konkluderes, at der ikke opstår en problemstilling i forhold til mangel på læger i den vestlige del af regionen, idet afgangen af antal læger i vest er mindre end i øst. Omfanget ser derfor mindre ud. Generelt viser tabellen, at lægernes tilbagetrækningstidspunkt har en afgørende betydning for omfanget af problemerne med sikring af lægedækningen i Region Midtjylland. Det skal bemærkes at der ikke er taget højde for andre faktorer, så som befolkningstilvækst og ledige ydernumre. Disse inddrages nedenfor i tabel Opgørelsen er korrigeret for alle kendte afbud i forløbet, hvor udsættelsens varighed er kendt. Der skal dog tages forbehold for alle forløbs afslutningstidspunkt, idet forhold som barsel eller afbud af andre årsager kan ændre antallet. Nogle steder er der store afvigelser i antallet af færdiguddannede praktiserende læger. Det skyldes, at der er skiftet studieordning, hvorfor der i en periode bliver færre færdiguddannede praktiserende læger, da studietiden er forlænget. Side 16

17 3.4 Behov i lægedækningen de kommende 5 år Tabel viser befolkningstilvæksten i Region Midtjylland i perioden Der er for perioden en positiv befolkningstilvækst i hele regionen. Den procentvise stigning viser dog en faldende vækstrate over perioden. For regionen som helhed er vækstraten ca. 0,4-0,5%, i Østjylland ca. 0,6-0,7% og i Vestjylland ca. 0,08-0,15%. Befolkningstilvæksten alene medfører, alt andet lige, et behov for flere læger. For Region Midtjylland samlet set omkring 4 læger hvert år. Tabel Befolkningstilvæksten i Region Midtjylland Region Midtjylland Difference % tilvækst 0,55 0,51 0,49 0,46 Antal læger 4,20 3,95 3,77 3,60 I tabel er de samlede forventninger om tilgang og afgang af læger, herunder ubesatte stillinger samt befolkningstilvæksten i regionen sammenholdt. Tabel Mangler i lægedækningen i Region Midtjylland, Ved ophør som 62 årig I alt Behov som følge af befolkningstilvækst Ophør som 62 årig Restgrp > 62 år, jævnt fordelt (i alt 86 læger) Ledige ydernumre I alt Antal færdiguddannede Mangler i alt Ved ophør som 65 årig Behov som følge af befolkningstilvækst Ophør som 65 årig Restgrp > 65 år, jævnt fordelt (i alt 22 læger) Ledige ydernumre I alt Antal færdiguddannede Mangler i alt På landsplan har gennemsnitsalderen ved ophør i praksis siden 1990 ligget stabilt på ca. 60 år og den årlige afgang skønnes til 200 læger pr. år ved en fortsat ophørsalder på 60 år. 6 Folketal pr. 1. januar 2007, Danmarks Statistik Side 17

18 Spørgeskemaundersøgelsen blandt de praktiserende læger i Region Midtjylland viser, at den gennemsnitlige alder ved tidligste angivelse for praksisophør er 62 år. Tabel viser, at såfremt alle læger i regionen ophører som 62-årige, vil der over de næste fem år mangle i alt 142 læger. Det svarer til at borgere vil stå uden læge. Fortsætter lægerne derimod til de er 65 år vil der de næste fem år mangle 30 læger. Det svarer til, at borgere vil mangle en læge. Disse beregninger viser tydeligt, at lægernes tilbagetrækningsalder er af afgørende betydning i forhold til sikringen af den fremtidige lægedækning i Region Midtjylland. Tre år længere i praksis for lægerne medfører, at kun hver 25. frem for hver 5. borger vil mangle læge om fem år. Et vigtigt redskab i Region Midtjyllands indsats i almen praksis må derfor være at arbejde på fastholdelse af de ældre læger, så de bliver i praksis i flere år, end det nu er tilfældet. Region Midtjylland vil de kommende år imødegå en udfordring i forhold til at dække lægebehovet. Lægernes alder og tilbagetrækningstidspunkt taget i betragtning viser det sig, at antallet af færdiguddannede praktiserende læger ikke overordnet set kan dække afgangen i praksis. Denne overordnede tendens dækker over, at afgangen i nogle områder og i nogle perioder godt kan dækkes. Side 18

19 4. Tiltag for almen praksis i Region Midtjylland For at sikre den fremtidige lægedækning for borgere i Region Midtjylland, er der behov for en målrettet indsats i form af såvel fastholdelsestiltag som rekrutteringstiltag overfor de praktiserende læger. Det er samtidig vigtigt at målrette indsatsen således, at Region Midtjylland af både kommende og nuværende praktiserende læger opfattes som et attraktivt sted at nedsætte sig i praksis. Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål at indhente information til brug for rekrutteringsog fastholdelsesindsatsen i regionen, som i videst muligt omfang er indarbejdet i den efterfølgende gennemgang. Lægerne har samtidig haft mulighed for at kommentere undersøgelsen, hvor også disse besvarelser er brugt som informationskilde i forhold til indsatsområder. Lægernes kommentarer til undersøgelsen kan ses i bilag Fastholdelsestiltag Jf. overenskomsten 13A skal der være en delplan, som indeholder redskaber til at modvirke mangler i lægedækningen ved at motivere ældre læger til at udskyde deres pensioneringstidspunkt. Forhold, som kan bidrage til udsættelse af tidspunkt for afhændelse af praksis De praktiserende læger har i spørgeskemaundersøgelsen vurderet, i hvor høj grad forskellige forhold vil bidrage til at udsætte tidspunktet for afhændelse af deres praksis, jf. tabel Tabel Vurdering af forhold, som kan bidrage til udsættelse af tidspunkt for afhændelse af praksis I høj grad I mindre grad Ingen betydning Ved ikke Ubesvaret I alt i pct. Vikarordning Sammenlægning af praksis Anskaffelse/opdatering af EDB Nedsættelse i arbejdstiden Øvrige lettelser i arbejdsmængden I forhold til vikarordning har ca. 58% af lægerne besvaret, at dette i høj grad/i mindre grad vil bidrage til udsættelse af tidspunktet for afhændelse af praksis. I forhold til sammenlægning af praksis mener 26% af lægerne, at dette i høj grad/i mindre grad vil kunne udsætte tidspunktet for praksisophør. Samtidig har 52% af lægerne svaret, at det er uden betydning. (Som rekrutteringstiltag vurderer arbejdsgruppen, at sammenlægning af praksis har en betydning). I forhold til anskaffelse/opdatering af Edb er det kun en mindre del af lægerne, som mener dette har betydning. I alt 15% svarer således i høj grad/i mindre grad mens 63% af lægerne peger på, at det er uden betydning. Undersøgelsen viser entydigt, at nedsættelser i arbejdstiden samt øvrige lettelser i arbejdsmængden i høj grad vil bidrage til at udsætte tidspunktet for praksisophør. Side 19

20 Det bør på den baggrund undersøges nærmere, hvordan arbejdsmængden kan gøres mindre belastende for de ældre læger, således at det forhindrer en negativ spiral, hvor læger vælger tidlig pensionering for at beskytte sig mod voksende arbejdsmængde. Andre forhold, som kan bidrage til udsættelse af tidspunkt for afhændelse af praksis I et åbent spørgsmål, er lægerne blevet bedt om at beskrive andre forhold, som kan bidrage til at udsætte tidspunktet for afhændelse af deres praksis. 21% af lægerne har besvaret dette spørgsmål. Størstedelen af svarene kan samles på 5 områder, som omfatter: vagtfritagelse, som er største fællesnævner i besvarelserne mulighed for tilladelse til delepraksis bedre honorering/økonomi mindre administrativt arbejde og bedre lokaler/udbygning med henblik på at skabe mulighed for ansættelse af hjælpepersonale og dermed blive aflastet Vagtfritagelse er et udbredt ønske blandt de ældre praktiserende læger. Efter Landsoverenskomsten om almen lægegerning er regionen ansvarlig for tilrettelæggelsen af lægebetjeningen uden for de alment praktiserende lægers dagarbejdstid. Lægebetjeningen skal tilrettelægges således at det sikres, at patienter, der har behov for (almen) lægehjælp i vagttiden, på rimelig måde kan få adgang til denne lægehjælp. Til varetagelsen af lægebetjeningen uden for dagtiden etablerer de alment praktiserende læger vagtordninger. Efter overenskomsten er alle læger forpligtet til at deltage i vagten, I Region Midtjylland er det for nuværende muligt for læger over 60 år, at blive fritaget for vagter. Derudover kan læger under 60 år få tilladelse til vagtfritagelse, hvis vedkommende eksempelvis har en sygdom. Interesse som vikar og for vagtarbejde efter praksisophør De praktiserende læger er i spørgeskemaundersøgelsen blevet adspurgt om deres interesse som vikar og for vagtarbejde efter afhændelse af praksis. Undersøgelsen viser, at 48% af lægerne er interesseret i ansættelse som løs/fast vikar efter praksisophør. Vikaransættelse ønskes typisk et par dage om ugen eller som periodevis ansættelse. Undersøgelsen viser derudover, at kun 15% af lægerne har tilkendegivet interesse for at fortsætte med vagtarbejde efter praksisophør. Side 20

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!"#-#0# *#1! # 2.&#.#- #"21 .##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-.1$ ##2! # " 21 # && 2 ##*+ "/

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!#-#0# *#1! # 2.&#.#- #21 .##!#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!-.1$ ##2! #  21 # && 2 ##*+ / !"### #%&#' # (%')!*+,&-./#!"#-#0# *#! # 2.&#.#- #"2 #!"#.##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. & 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-. ##2! # " 2 # && +&-&-##! #2!. 2 ##*+ "/ 52 # ###2/#!. #"#.2 #&6# # #.# 2 ##.7-! #2 "

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Høringsudkast. Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på. rekrutteringsvanskelige områder i. Region Syddanmark.

Høringsudkast. Handlingsplan. Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på. rekrutteringsvanskelige områder i. Region Syddanmark. Høringsudkast Handlingsplan Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder i Region Syddanmark April 2011 Udarbejdet og godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. almen

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Samarbejdsudvalget for almen læger

Samarbejdsudvalget for almen læger Samarbejdsudvalget for almen læger Høringsudkast Praksisplan 2008-2011 1 Høringsudkast Praksisplan 2008-2011 Udgivet af Samarbejdsudvalget for almen læger Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere