SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI"

Transkript

1 SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013

2 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte Planstrategi er første skridt på vejen mod en revision af den gældende kommuneplan. Sideløbende udarbejdes en strategi for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede en Agenda21-strategi. Formålet med Planstrategien er at redegøre for Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen; det vil sige at udpege de hovedområder, Byrådet navnlig vil fokusere deres indsats på i arbejdet med at planlægge og udvikle kommunen. Formålet med en Agenda21-strategi for Slagelse Kommune er at sikre kommunens bidrag til en generel bæredygtig udvikling gennem arbejde med en række indsatsområder for at mindske miljøbelastningen. Slagelse Kommunes Planstrategi, med tilhørende Agenda 21-plan er vedtaget af Slagelse Byråd d. 19. december Planstrategien, med tilhørende Agenda 21- plan er udarbejdet forud for revision af Slagelse Kommunes Kommuneplan, der forventes vedtaget i Kolofon Udarbejdet af Slagelse Kommune, Planlægning i samarbejde med PLAN.TXT aps. Fotografier ved Slagelse Kommune, Planlægning hvor intet andet er anført. dobbeltkysten feudalsamfund oplevelse Trykt januar Forslag til Planstrategi, med Agenda 21 strategi, har været i høring i 8 uger frem til 9. november Trelleborgen fritidsliv herregårdslandskab Side 2

3 Indhold Side 2 Forord Side 17 Slagelse By Side 3 Indhold Side 21 Skælskør Side 4 Indledning Side 23 Korsør Side 7 Slagelse Kommune Side 25 Landområdet Side 9 Den overordnede Planstrategis temaer Side 27 Kystområdet Side 13 Andre, vigtige indsatsområder Side 29 Oplevelser Side 14 Agenda21-strategi Side 31 Slagelse Kommune og regionen havnebyen industrilandskabet teknologi livsstilsbyen købstaden landindvinding robusthed infrastruktur landbrug dynamik sygehusbyen det maritime herlighedsværdi mangfoldighed Side 3

4 Indledning Byrådets overordnede vision for den samlede Slagelse Kommune er, at her skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Lidt mindre slagordsagtigt betyder det, at Byrådet arbejder ud fra et princip om, at kommunens borgere på ethvert stadie i deres liv kan leve et godt liv og få tilfredsstillet de basale behov inden for service, boliger, jobs, uddannelse, indkøb, oplevelser, kulturtilbud og natur. os på vej til at gøre Slagelse Kommune et endnu bedre sted at leve, bo, uddanne sig og arbejde. Vi fremlægger hermed strategien, så alle kan se hvad vej vi i Byrådet vil gå for at kunne leve det hele liv i Slagelse Kommune. Strategien rummer samtidigt vores bud på, hvordan vi kan skabe en bæredygtig kommune en Agenda21-strategi. Lis Tribler, borgmester Visionen er dog ikke en ambition om, at alle skal bo her altid, som nok er for meget forlangt i denne globaliserede verden. Men den skal hjælpe os med at skabe en så rummelig, alsidig og stabil kommune, at vi både kommunen og borgerne - er mest muligt robuste overfor de udsving, der altid vil være i samfundsudviklingen. Visionen skal ikke forstås som et konkret mål, men som en overordnet retning for Byrådets arbejde. Inden for rammerne af visionen skal blandt andet Planstrategien konkretisere de handlinger, vi i Byrådet er enige om at ville arbejde med de kommende år. Den Planstrategi, du sidder med i hånden, er Byrådets strategi for hvordan kommuneplanen skal revideres, så vi opnår alt det, vi så gerne vil. Kommuneplanen fastlægger rammerne for de handlinger, som kan hjælpe Side 4

5 Side 5

6 Ny Trelleborg Slagelse by Tropebyen Korsør Gerlev-parkerne landområdet Skælskør kyst og øer Side 6

7 Slagelse Kommune Slagelse Kommune er relativ ny med hensyn til størrelse, afgrænsning og struktur, men historisk afspejler kommunen Danmarks historie fra stenalder over Trelleborg, kirkebyggeri, købstæder, industrialisering til moderne tid. Strukturen præges af de tre købstæder, som med hver sin profil har sin rolle i kommunen. I de tre købstæder bor ca. to ud af tre af kommunens godt indbyggere - den resterende tredjedel bor på landet, i en landsby eller på en af øerne. Slagelse By Slagelse By er kommunens centrum og den ældste af kommunens tre købstæder. Med sine ca indbyggere også klart den største. Slagelse By har gennem historien haft en væsentlig rolle som centerby for en større del af det vestsjællandske område. Først som handelsby for blandt andet landbrugsvarer, siden som industriby og i dag tillige som serviceby med sygehus, en række offentlige institutioner og uddannelser. Skælskør Skælskør by er med sine godt indbyggere bymæssige tyngdepunkt i kommunens kreative og rekreative hjørne. Byen har et oprindeligt og intakt købstadsog havnemiljø, og oplandet rummer store herlighedsværdier i form af markante herregårdslandskaber og fristende kyster, som til sammen udgør grundlaget for at dyrke det gode liv for besøgende og for bosiddende. Korsør Byens identitet er tæt knyttet til den industrielle udvikling i Danmark. Færgeoverfarten var byens beskæftigelsesmæssige motor fra midten af 1800-tallet og frem til 1997, hvor Storebæltsbroen blev indviet. Byen rummer flere elementer fra den tid, blandet med nye elementer som har gjort Korsør til en moderne og robust by med i dag ca indbyggere. Landområdet Slagelse Kommune har et stort og varieret landområde med få større og mange mindre landsbyer. I alt ca indbyggere bor på landet og i landsbyerne. Landskabet er præget af skove, naturområder og gode landbrugsarealer blandt andet med specialafgrøder inden for frøavl og frugtproduktion. Endvidere er Slagelse Kommune rig på natur, og indeholder især mod nordøst store skovarealer. Kyster og øer Slagelse Kommune er præget af sin 180 km. lange kyststrækning og meget smukke kystlandskaber, som både mod syd og vest er præget af de mange herregårde med deres markstruktur og karakteristiske landskabselementer som kastanjealleer, solitære træer mm. I mange områder er der desuden interessante geologiske formationer og over alt formidable udsigter. De to øer Agersø og Omø bebos af ca. 400 fastboende, der i sæsonen suppleres af sommerhusenes beboere og dagturister i øvrigt. Oplevelser - Byrådets projekter: Som en del af Byrådets vision for at øge mulighederne for oplevelser i kommunen, støttes i de kommende år tre projekter: Ny Trelleborg Udvidelse af Gerlevparkerne Tropebyen ved Korsør Side 7

8 Side 8

9 Den overordnede Planstrategis temaer Byrådets Planstrategi tager sit udgangspunkt i, at kommuneplanen som helhed skal revideres. I princippet indgår alle kommuneplanens temaer derfor i Planstrategien, men nogle temaer er mere centrale for kommunens fortsatte udvikling end andre, og dem har vi i Byrådet fokuseret på: Erhverv, bosætning og uddannelse. Emnerne er centrale i det visionsarbejde som Byrådet har arbejdet med gennem en periode. Udover de mere generelle strategier arbejder Byrådet desuden med nogle større enkeltprojekter, som går på tværs af de generelle temaer og som skal styrke oplevelsesmulighederne i kommunen. Erhverv, bosætning og uddannelse Den tætte sammenhæng mellem erhverv/arbejdspladser, bosætning og uddannelse er åbenlys og kunne i forenklet form illustreres således: Mange studerende pendler til Slagelses uddannelser. Med gode boligtilbud og et godt ungdomsmiljø kan vi få flere til at bo i kommunen. Vi vil så gerne have, at I bliver her lidt længere, hedder det i et reklameslogan. Det vil vi i Byrådet også gerne have de færdiguddannede unge gør, men så skal vi kunne sikre dem relevant arbejde. Og så finder de en kæreste, og deres fremtidige bosted bliver en afvejning af, hvor de samlede beskæftigelsesmuligheder er bedst. Vælger de Slagelseområdet, skal vi sikre dem et passende udvalg af bosætningsmuligheder i boligområder med institutioner, skole, kulturelle aktiviteter, idræt mm. De tre hovedtemaer hænger således tæt sammen og kræver, at vi skal tænke og planlægge i helheder. En lignende årsagssammenhæng kunne beskrives for andre aldersgrupper. Erhverv Byrådet ser flere veje til at styrke erhvervslivet i kommunen. Nogle af dem ligger lige for, fordi de bygger på allerede vedtagne planer realiseringen af nyt sygehus for eksempel. Andre veje er at styrke det eksisterende erhvervslivs udviklingsmuligheder inden for alle sektorer og at fremme forskellige former for turisme med udgangspunkt i kommunens faciliteter og naturværdier. Region Sjællands beslutning om at udvide Slagelse Sygehus og opføre et nyt, psykiatrisk sygehus ser vi i Byrådet som en oplagt frontløber i udviklingen af nye arbejdspladser med relation til sundhedssektoren. Ud over de arbejdspladser, sygehuset i sig selv medfører, vil Byrådet arbejde for, at den nye ekspertise bliver en platform for en ny erhvervsklynge inden for sundhedsviden og teknologi. Kommunen rummer desuden mange institutioner for handicappede og sociale institutioner, som beskæftiger over 900 personer, så den samlede sundhedssektor udgør faktisk en stor del af det lokale arbejdsmarked. I forvejen rummer kommunen flere vidensarbejdspladser, herunder en stor afdeling af Syddansk Universitet. Sammen med sygehuset og det psykiatriske center har vi i kommunen fået et fundament af videnstunge arbejdspladser at bygge videre på. Og vi vil meget gerne have mange flere. Byrådet vil styrke samarbejdet mellem erhvervsskolerne og kommunens virksomheder, for dels at skabe relevante arbejdspladser for de unge og dels at skabe vækstmuligheder i de eksisterende virksomheder. For at fremme dette har vi blandt andet etableret en vækstfabrik, hvor iværksættere kan få gode vilkår til at konvertere gode idéer til bæredygtige virksomheder og skabe lokalt forankrede arbejdspladser. Vi har i kommunen noget af Danmarks bedste landbrugsjord, og erhvervslivet er i dag ikke mindst præget Side 9

10 Hvorfor satse på erhverv, bosætning og uddannelse? En bosætnings- og flytteanalyse fra 2010 viser betydningen af strategiens tre hovedtemaer. Her er tre af hovedkonklusionerne: Flytteaktiviteten er størst blandt dem under 35 år! af specialafgrøder som for eksempel frøproduktion. Byrådet vil understøtte en fortsat udvikling på området. Kommunen ligger centralt i forhold til hovedfærdselsårerne - motorvej og jernbane, som begge er en væsentlig ressource i bestræbelsen på at tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser. Byrådet vil derfor styrke tilgængeligheden til stationerne med kollektiv trafik, så uddannelser, virksomheder og beboere bedre kan udnytte fordelen. Desuden ser Byrådet en væsentlig ressource i kommunens beliggenhed ved Storebælt hovedvejen til Østersølandene. Også turisme er et potentiale, vi ser gode muligheder for at udvikle yderligere. Vi ser allerede en positiv udvikling af Skælskørområdets kvaliteter som base for det gode liv i bred forstand, men kommunens kystområder og eksisterende kursusaktiviteter er et potentiale for udvikling af en bred vifte af virksomheder inden for turisme, konference, livsstil mm. Byrådet vil i øvrigt generelt vurdere kommuneplanens arealudlæg til erhvervsformål for at sikre overensstemmelse mellem behovet og arealernes beliggenhed, omfang og karakter. De eksisterende arealudlæg er udlagt i forhold til de gamle kommuners struktur, men de bør revurderes i lyset af den nye struktur og behovet i den nuværende kommune. Bosætning Arbejdspladser og gode trafikforbindelser er vigtige parametre for valg af bolig. Det første arbejder vi på at skabe, og det andet arbejder vi på at forbedre. Men der skal også kunne findes en passende bolig, og det gælder uanset, om man bor i kommunen eller er tilflytter. Byrådets væsentlige ambition er at lade de erhvervspolitiske tiltag ledsages af relevante boligpolitiske handlinger, så vi gør kommunen til et eftertragtet sted at bo. Vi vil sikre, at der i kommunen helt generelt er et alsi- Denne flytteaktivitet er normal for alle danske byer, men de unge bliver jo ældre og mere bofaste, og hvorfor skulle de ikke blive det i Slagelse? Virkemidlet er arbejdspladser, hvor de unge kan bruge deres uddannelse. De fraflyttede er bedre uddannede end de tilflyttede! Andelen af veluddannede borgere tynder altså ud, og for at holde på de uddannede unge skal der sikres arbejdspladser for højt- og mellemuddannede - som jo tillige er gode skattebetalere. Flere tilflyttere end fraflyttere er uden beskæftigelse! Et typisk byfænomen, men mod-svaret må være at skabe flere arbejdspladser på alle niveauer. (At være uden beskæftigelse er dog ikke ensbetydende med at være arbejdssøgende). Kilde: Niras - Bosætnings og Flytteanalyse 2010, udført for Slagelse Kommune digt boligudbud med både leje-, andels- og ejerboliger, lejligheder og parcelhuse. Vi vil desuden imødekomme nye typer af boformer og åbne for de eksperimenterende, herunder at blande bolig- og ejerformer. Vi har konstateret, at forholdsvis mange af de højtuddannede arbejder men ikke bor i kommunen. Byrådet ser her et væsentligt motiv til at skabe bosætningstilbud, som appellerer til denne gruppe. Det skal gøres mere fristende at bosætte sig i kommunen frem for at pendle, men relevante beskæftigelsesmuligheder for en ægtefælle spiller en væsentlig rolle for at lykkes med det. Attraktive bosætningsmuligheder er mere end selve boligen og bosætningsvalget bestemmes ikke mindst af, hvor man er i sin livsfase, og af om der i området er de faciliteter, man efterspørger, for at bo godt. Uanset om det er i købstæderne, på landet, på en ø eller i en af kommunens landsbyer. Side 10

11 Befolkningsprognose Befolkningssammensætning fordelt på aldersgrupper % vis fordeling år år år år år år år år % vis fordeling 0-5 år år år år år år år år pr. 1. januar 2011 og prognose pr. 1. januar 2022 Kilde: befolkningsprognose Slagelse Kommune Ved planlægningen af nye eller revitalisering af ældre boligkvarterer skal der tænkes i helheder. Det vil sige, at lokaliseringen af de enkelte boligtyper skal afstemmes med tilstedeværelsen af den infrastruktur og de services, der er naturlige at anvende for beboerne i de enkelte boligkategorier. Trods tilbøjeligheden til at flytte fra land til by vil Byrådet arbejde for, at boligmassen i landdistriktet opretholdes, moderniseres og forbedres med hensyn til energiforbrug. Byrådet vil endvidere arbejde for, at bæredygtige løsninger også kommer til at omfatte landboligerne. Byrådet vil generelt revurdere kommuneplanens uudnyttede arealudlæg til boligformål for at sikre overensstemmelse mellem behovet og arealernes beliggenhed, omfang og karakter. Uddannelse Børnene og de unge er kommunens vækstlag, og det Befolkningstallet på ca i Slagelse Kommune forventes at holde de næste 12 år. Der ses en lille tendens til at befolkningssammensætningen, ændres mod flere ældre medborgere og færre unge. Den tendens er dog slet ikke så tydelig i Slagelse Kommune, som det ses flere andre steder i landet. forpligter os i Byrådet til at sikre dem gode, basale uddannelses- og udviklingsmuligheder. Men ikke nok med det vi vil sikre helhed i børnenes og de unges vej gennem dagtilbud, folkeskole og det videre uddannelsessystem, og det gør vi med støtte og udvidet vejledning i overgangene mellem de forskellige tilbud. Helhed i uddannelsessystemet indebærer desuden, at vi udover at tilbyde dem adgang til uddannelser tillige kan sikre dem gode boliger i et ungdomspræget by-, kultur- og idrætsmiljø. Vi vil styrke det nuværende, alsidige uddannelsesudbud, og det vil vi blandt andet ved at fremme et tæt samarbejde mellem uddannelserne og erhvervslivet. Vi finder det vigtigt at opkvalificere de unges erhvervsuddannelse gennem bedre adgang til lærepladser og praktiksteder og efterfølgende at fremme deres muligheder for at finde arbejdsmæssige udfordringer i kommunen. Byrådet vil endvidere arbejde for at sikre overbygningsuddannelser til de allerede eksisterende grunduddannelser, som for eksempel en ingeniøruddannelse eller speciale- og diplomuddannelser på University College Sjælland. Rekrutteringsgrundlaget for ungdomsuddannelserne er folkeskoleeleverne, og vi vil arbejde for, at de får det bedst mulige grundlag for at vælge en videreuddannelse. Vi vil derfor styrke og tænke nyt i uddannelsesvejledningen, for eksempel gennem et styrket samarbejde mellem jobcenteret, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Koncentrationen af ungdomsuddannelserne i Slagelse by stiller særlige krav til at sikre tilgængeligheden til uddannelserne fra oplandet. Byrådet vil arbejde for, at den kollektive trafik forbedres, så transportbesvær ikke bliver en barriere for de unges adgang til uddannelser og læresteder. Side 11

12 Foto: Peder G. Madsen, SK-forsyning Side 12

13 Andre, vigtige indsatsområder Infrastruktur Med omkring biler i døgnet på motorvejen og landets mest befærdede togstrækning, ligger kommunen ved Danmarks trafikale pulsåre. Når Femernbælt-forbindelsen åbner i 2020, vil især den tunge trafik mellem Skandinavien/Hovedstadsområdet og Europa køre over Femern Bælt i stedet for Storebælt. Byrådet vil løbende følge og vurdere konsekvensen af disse trafikomlægninger. I 2013 indvies en ny omfartsvej vest og syd om Slagelse. Omfartsvejen bliver en del af den kommende opgradering af Rute 22 fra Kalundborg over Slagelse til Næstved. Omlægningen vil aflaste bykernen for den belastende trafik, så byområdets trafikale mønster ændrer sig og åbner for nye muligheder i byens indretning og udvikling. De seneste års klimadebat har sat fokus på trafikken som et vigtigt indsatsområde. Byrådet vil den kommende periode se nærmere på muligheden for at tilrettelægge kommunens offentlige transportsystem på en sådan måde, at det bliver et godt alternativ til kørsel i privatbil. Parallelt vil vi, navnlig i byområderne og mellem byerne, arbejde for at motivere til mere cykling ved at tilrettelægge sikre cykelruter. Især for de unge skal stirutenettet tilrettelægges logisk i forhold til deres uddannelser og fritidsaktiviteter. Bebyggelsesstrukturen er spredt i Slagelse Kommune, og den individuelle bilkørsel kan næppe fjernes, men der skal søges løsninger, hvor omstigningen mellem trafikarter gøres smidig og frister til at øge brugen af kollektiv transport. God koordinering mellem de offentlige trafiksystemer og gode parkeringsmuligheder for cykler og biler er nogle af virkemidlerne. skibe. Denne særlige position vil Byrådet løbende vurdere muligheden for at udnytte under respekt for den omgivne, sårbare natur. Klima vand Klimaændringerne varsler mere vand både fra oven og fra neden. Den årlige regnmængde forventes at stige med op til 10 % og havet forventes samtidig at stige med op til en meter. Og som om dette ikke var nok, så er der samtidig udsigt til flere ekstreme vejrhændelser, blandt andet med større vindstyrker og kraftigere regnskyl. Disse beregninger skal dog ses i et 100 års perspektiv og er forbundet med store usikkerheder, men tendensen synes klar nok til, at Slagelse Kommune har en særlig udfordring på grund af den lange kystlinje. Så sent som i november 2006 var der oversvømmelser i Korsør by og flere sommerhusområder langs kysten. I Slagelse by er der udfordringer i forhold til regnvandshåndteringen, fordi det eksisterende kloaknet ikke har kapacitet til at aftage vandet, når der er regnskyl for eksempel som i sommeren 2010 med oversvømmelser og kloakoverløb til følge. Byrådet vil i de kommende år fokusere på at finde løsninger på de udfordringer klimaforandringerne skaber, for eksempel i form af øget kystbeskyttelse og metoder til lokal afledning af regnvand. Virkemidlerne kan spænde fra grønne tage, over faskiner på egen grund til decentrale forsinkelsesbassiner. Stigsnæs havn er den inderste dybvandshavn inden Østersøen og dermed endestation for de helt store Side 13

14 Agenda21-strategi til fremme af bæredygtig udvikling Det er en tværgående opgave at sikre en bæredygtig udvikling, og den varetages gennem kommuneplan, sektorplaner, handleplaner, projekter, borgerinddragelse og konkrete initiativer. De kommende fire år vil Byrådet især sætte fokus på følgende fire områder Klima tilpasning og forebyggelse. Bæredygtighed i egen drift Fej for egen dør. Bæredygtig natur, oplevelse og formidling Uddannelse i bæredygtig udvikling, netværk og dialog. Klima forebyggelse og tilpasning Slagelse Kommune indgik i 2009 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe udledningen af CO 2 med 2% årligt frem til Aftalen forpligter alene til en indsats inden for den kommunale virksomhed. Samme år tiltrådte kommunen den Europæiske Borgmesterpagt, der sigter mod at indfri EU s overordnede klimamål. Ifølge pagten skal Slagelse Kommune frem til 2020 reducere udledningen af CO 2 med 20% inden for kommunens geografiske område. Hertil kommer opgaven med at tilpasse samfundet til de forventede ændringer i temperatur, nedbør og havvandstand. Opgaverne omkring forebyggelse af klimaændringer og tilpasninger hertil er beskrevet i kommunens klimaplan. Bæredygtighed i egen drift Fej for egen dør Slagelse Kommunes egne aktiviteter repræsenterer et stort forbrug af ressourcer. I den forrige Agenda21- strategi vedtog vi målsætningen Fej for egen dør, der indebærer, at vi vil gå foran og være det gode eksempel. Den indsats skal fortsættes og styrkes, og et årligt grønt regnskab skal gøre status over den samlede fremgang. Byrådet vil udvikle redskaber til vurdering af bæredygtighed inden for eksempelvis byggeri og indkøb, omlægge kommunalt ejet landbrugsjord til økologisk eller skånsom drift i størst mulig omfang, udbygge kommunens udbud af sund og økologisk kost begyndende med kantinerne i kommunens administration, og nedbringe forbruget af el, vand, varme, CO 2 -udslip og øvrige, miljøbelastende aktiviteter. Bæredygtig natur, oplevelse og formidling Slagelse Kommune har en værdifuld natur. Især den 180 kilometer lange kyststrækning rummer unikke landskaber, plantesamfund og dyreliv med et betydelig kulturhistorisk og rekreativ indhold. Et oplevelsesrigt landskab indbyder til friluftsliv og turisme, fremmer borgernes trivsel og bidrager til social og kulturel vækst. Byrådet vil fremme den biologiske mangfoldighed gennem fortsat naturbevaring, naturpleje og naturgenopretning, skabe gunstige rammer for det friluftsliv og turisterhverv, som benytter naturen på skånsom og bæredygtig vis, forbedre adgangen til naturen for gående og cyklende kombineret med kollektiv trafik, koordinere de interesser, som indgår i landskabet, dets brug og forvaltning, stimulere til øget viden og interesse for natur, miljø og bæredygtig udvikling også som kilde til sundhed og glæde for borgerne, og styrke kvaliteten af naturformidlingen omkring Blå Flag, samt udvikle nye former for natur- og miljøformidling, det vil sige nye temaer på nye lokaliteter. Side 14

15 Uddannelse i bæredygtig udvikling, netværk og dialog Børn og unge skal lære, hvordan deres daglige adfærd og forbrug påvirker miljøet, og de skal kende deres handlemuligheder for at håndtere klima- og miljøspørgsmål. Indsatsen for bæredygtig udvikling skal ske i dialog med borgerne i både formelle og uformelle sammenhænge og netværk. Byrådet vil give børn i dagtilbud, skole og fritidsliv erfaringer i arbejde med natur, miljø, klima og forbrug på bæredygtige måder, tilpasset lokale forudsætninger og pædagogiske mål, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhverv, der vil udbrede kendskabet til for eksempel energivenligt byggeri, grøn teknologi og brug af miljøvenlige materialer, inddrage befolkningen og erhvervslivet i arbejdet for en bæredygtig udvikling gennem miljøkampagner, information og vejledning, og vi vil møde dem, hvor deres motivation er størst for eksempel i faglige og sociale netværk, i dialog med borgere, erhvervsliv og institutioner, hvor der er mulighed for konstruktive samspil omkring bæredygtige løsninger inden for alle relevante områder, og fortsat understøtte formaliserede udvalg og netværk som Agenda 21 udvalg og Miljøforum for boligorganisationer. Bæredygtig erhvervsudvikling Opgaven med at finde løsninger på de kommende års udfordringer omkring klima og energi kan udvikle nye, bæredygtige metoder, som kan danne grundlag for nye forretningsområder. Byrådet vil efterspørge klimavenlige og bæredygtige løsninger, fx i kommunens bygninger, og ved udbud og indkøb, fremme netværk og partnerskaber med blandt andet bygge- og uddannelsessektoren, og støtte demonstrationsprojekter og formidle de gode eksempler, som kan fremme virksomhedernes udvikling af bæredygtige kompetencer og teknologi. Bæredygtig bosætning I kommunens bestræbelser på at skabe et varieret udbud af boliger i attraktive omgivelser indgår flere grønne områder i byerne og mere bynær natur. Det vil fremme trivsel og forbedre luftkvaliteten samt øge mangfoldigheden af dyr og planter. Mere grønt kan samtidig absorbere regnvand og begrænse oversvømmelser ved voldsomme regnskyl. Forbedring af bymiljøet vil således også nedbringe kommunens klimabelastning. Byrådet vil etablere grønne byrum med facadeplantning, grønne tage, regnvand i frodige oaser og andre former for anvendelse af grønt i byrummet. øge arealet af bynær skov, blandt andet nord for Slagelse by. fremme eksperimenterende boligformer, der anvendelser bæredygtige materialer og klimavenlig teknologi, og gennemføre demonstrationsprojekter i landsbyerne med fællesløsninger for energirenovering og brug af vedvarende energi. Side 15

16 Side 16

17 Slagelse By Slagelse By er kommunens motor. Med sin størrelse, sine alsidige servicetilbud og strategiske beliggenhed i et stort opland tæt ved de overordnede trafikforbindelser, besidder byen de betingelser og den dynamik, der gør den til det naturlige tyngdepunkt i kommunens fortsatte udvikling. Erhverv og arbejdspladser En positiv udvikling handler ikke mindst om tilførsel af nye arbejdspladser både private og offentlige. Regionens beslutning om at udbygge Slagelse Sygehus og opføre et helt nyt psykiatrisygehus, fører ca. 650 arbejdspladser med sig. I sig selv er det en væsentlig forøgelse af antallet af arbejdspladser og en udbredelse af viften af arbejdspladstyper i kommunen. Men Byrådet ser det som mere end det. Vi ser det samlede udvidede sygehusprojekt som en ny drivkraft til en bredere erhvervsudvikling. Det er baggrunden for, at vi har oprettet et særligt Sygehussekretariat, der skal fremme mulighederne for at skabe nye erhvervsmuligheder med udgangspunkt i den specialviden, der tilføres kommunen. Et af de konkrete projekter er at danne en erhvervsklynge et udviklingsmiljø med både private og offentlige partnere - inden for sundhedssektoren. Erhvervsklyngen skal samordne og lette de processer en iværksættervirksomhed skal igennem for at komme fra en idé til et færdigt produkt. Den nye vækstfabrik åbnede i 2011 med i første omgang 20 arbejdspladser. Vækstfabrikken er et grosted for iværksættere, og en del af arbejdspladserne er reserveret til iværksættere inden for medicosektoren. Reservationen skal ses som et led i at fremme en medico-erhvervsklynge. Vækstfabrikken skal gøre Slagelse til et mere oplagt sted at placere og udvikle sin nye virksomhed. Nyt psykiatrisk sygehus Region Sjælland besluttede i 2009 at placere og samle sine psykiatri-aktiviteter i Slagelse. Det nye psykiatrisygehus kommer til at ligge ved hjørnet mellem Grønningen og Stadionvej i Slagelse by på de nuværende boldarealer. Psykiatrisygehuset skal huse en bred vifte af Region Sjællands psykiatritilbud. Psykiatrisygehuset betyder, at Slagelse Kommune med ét får en ny stor arbejdsplads først i byggefasen og siden hen, når psykiatrisygehuset skal bemandes med personale fra 2014 eller Sygehuset skal indgå i en større sammenhæng med byen, og Byrådet arbejder for, at det kommer til, på en naturlig måde, at blive en del af den grønne kile, der løber fra Lystskoven ind mod byen. Side 17

18 Andre relaterede overvejelser går på at udbygge sygeplejeuddannelsen med speciale- eller overbygningsuddannelser, for eksempel inden for psykiatriområdet og således opgradere byens uddannelsesprofil. Byrådet ser gerne et udvidet samarbejde mellem uddannelser, forskning og virksomheder til gavn for alle parter. En sådan kobling kan fremme, at der bliver uddannet den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Et andet ben i Byrådets bestræbelser på at styrke erhvervslivet i kommunen er at etablere praktikværksteder, hvor de uddannelsessøgende og nyuddannede kan møde og samarbejde med kommunens mange - store og små - virksomheder. Perspektivet er, at danne grobund for nye idéer og udviklingsmuligheder til glæde for virksomhederne, at danne et vækstlag for iværksætteri og at fremme de lokale beskæftigelsesmuligheder for de unge, som vi så gerne vil have bliver lidt længere i kommunen. Forskellige typer virksomheder stiller forskellige krav til beliggenhed. Byrådet vil gennemgå de eksisterende og planlagte erhvervsområder og vurdere deres egnethed i forhold til deres formål. Videnstunge virksomheder stiller andre krav til beliggenhed, for eksempel gerne en stationsnær placering tæt på byens puls. De mere transport- og produktionstunge har brug for at ligge tæt på motorvej og langt fra boliger. Vi vil søge at indplacere liberale og kreative erhverv i eller tæt på bykernen, så de kan bidrage til og blive en del af et pulserende handelsliv og studiemiljø. Den nye ringvej mellem Sdr. Ringgade og motorvejen afsnører et areal, som allerede indeholder to erhvervsområder. Byrådet vil i den kommende planperiode arbejde for, at det ikke-planlagte areal ligeledes inddrages til erhverv for at kunne udnytte arealets centrale beliggenhed tæt på motorvejen. Bosætning I takt med en forventet, positiv udvikling i antallet og arten af byens arbejdspladser, skal der arbejdes på at få nye borgere til at bosætte sig lokalt, herunder også de uddannelsessøgende. Boligbestanden domineres af det traditionelle miks af parcelhuse, gruppebebyggelser og etageboliger. Byrådet er imidlertid opmærksom på vigtigheden af at skabe større bredde i boligtilbuddene med appel til nye typer af borgere. Vi ser forskellighed og variation som en styrke for kommunens sociale og kulturelle liv. Bredden kunne omfatte boligeksperimenter inden for økologiske eller energivenlige boliger, bofællesskaber af forskellig slags, kollegier mm. De eksisterende byområder rummer muligheder for at indrette anderledes boliger i tidligere erhvervsbyggerier eller at skabe moderne boliger i renoverede, bevaringsværdige bygninger. Et velegnet middel til at skabe nyt liv i trætte kvarterer, men under respekt af den eksisterende bygningskultur. Slagelse har en åben bystruktur, og Byrådet ser gode muligheder for gennem fortætning at tilføje nye boliger, for eksempel i forbindelse med overvejelserne om at skabe flere stationsnære boliger. Vi kan ikke alle bo stationsnært, men Byrådet arbejder med at lette adgangen til stationerne ved dels at forbedre stisystemet og dels at sikre effektiv, kollektiv transport for at forbedre og udnytte den fordel, det er at rumme en station på jernbanens hovedstrækning. Vi vil endvidere arbejde for, at der sikres tilstrækkeligt med egnede boliger for de unge uddannelsessøgende, det vil sige boliger tæt på de offentlige transportmidler, uddannelsesstederne eller byens aktiviteter. At fremme bosætningen i byen og kommunen handler ikke kun om at finde en egnet bolig. Det handler mindst lige så meget om at finde det miljø, de omgivelser, som tilfredsstiller ens samlede behov. Bosætning handler også om boligens omgivelser - trygge boligkvarterer Side 18

19 med sikre trafikforbindelser ikke mindst for børnene, adgang til forskellige former for service, skole, institutioner, byliv, indkøb med mere. Uddannelse Slagelse besidder i kraft af sit brede udbud af ungdomsuddannelser et væsentligt vækstpotentiale. Byrådet vil generelt arbejde for dels at udvide bredden i uddannelsesudbuddet og dels at supplere med overbygninger, så vi også kan tilbyde de unge uddannelsesmuligheder i højden. Slagelse har både handelsskole og et af Danmarks største gymnasier, der henter masser af unge til fra hele Vestsjælland. Byrådet ønsker løbende at gøre tilbuddene og ungdomskulturen bredere og søge nye samarbejdspartnere for eksempel inden for kulturens og sportens verden. De umiddelbare udviklingsmuligheder er relateret til de nye funktioner på sygehusområdet og fortsætte de igangværende bestræbelser på at tilføre en ingeniøruddannelse som videreuddannelsesmulighed for de studerende på erhvervsskolen. Udvidelsen af Slagelse Sygehus og især tilførslen af nye funktioner ser Byrådet som en god anledning til at fremme nye uddannelsestilbud med relation til sundhedssektoren. Vi har allerede sygeplejeskeuddannelsen som fundament for udvidelser med forskellige overbygnings- og videreuddannelser. Tilstedeværelsen af uddannelserne på Syddansk Universitetscenters afdeling i Slagelse ses også som en ressource i en sådan udvikling. Byrådet forbereder initiativer til at forbedre og supplere de faglige uddannelser med tilbud om at hente praktisk læring og erfaring i samarbejde med kommunens virksomheder. Oprettelse af praktikværksteder og vækstfabrikker, hvor de unge kan udvikle sig til glæde for dem selv og det lokale erhvervsliv, er et af initiativerne. De centrale byområder Bykernen er byens omdrejningspunkt og mødestedet for mange forskellige - men til tider også modsat rettede interesser, og udviklingen af en attraktiv bymidte indgår som virkemiddel i alle fokusområderne: erhverv, bosætning og uddannelse. Gennemførelsen af omfartsvejen vest om byen vil aflaste byens trafik, og det er en god anledning til at se nærmere på de nye muligheder, det medfører for bykernens videre udvikling, hvor ikke mindst stationsnærheden spiller en væsentlig rolle. Liv skaber liv og mange, forskellige former for liv skaber den variation, som tiltrækker os som mennesker. Men når mange interesser mødes kan der opstå interessekonflikter, og det er en udfordring for Byrådet i det videre arbejde med at skabe en attraktiv bymidte med plads til alle de byfunktioner, der kendetegner en spændende by. Der er jf. Planloven mulighed for at etablere tre udvalgsvare butikker på over 2000 m² i Slagelse midtby, da Slagelse by har mere end indbyggere. Vi ønsker plads til kontorfaciliteter for nye vidensvirksomheder og liberale erhverv, en god handelsby med et bredt udbud at butikker inden for både udvalgs- og dagligvarer, boliger for unge og uddannelsessøgende, men også familieboliger, bredde i kulturtilbuddene og flere og mere grønne byrum med gode opholds- og legemuligheder. Side 19

20 Side 20

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere