Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet"

Transkript

1 /PØ-ARH Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet Radikale Venstres Sociale 2015-plan skal sikre, at der opstilles ambitiøse mål og udvikles stærke løsninger for de udsatte grupper. Arbejdet er i gang, og i dette debatoplæg gøres status over arbejdet med voksne på kanten af arbejdsmarkedet. I notatet skitseres processen samt de målsætninger og løsningsforslag, der er på tegnebrættet. Folketingsgruppen har altså ikke vedtaget nedenstående forslag de sættes blot til debat til gensidig inspiration. Radikale Venstre udvikler social 2015-plan Status: på kanten af arbejdsmarkedet Den sociale 2015-plan er et politisk udviklingsprojekt. Målet er at fastlægge ambitiøse mål og udvikle stærke løsninger for de udsatte grupper frem mod Planen tager fat i seks forskellige udsatte grupper: udsatte børn, udsatte unge, udviklingshæmmede, dem på kanten af arbejdsmarkedet, de sindslidende og de kriminelle. Udviklingsfasen løber frem til august hvor den endelige plan skal præsenteres på sommergruppemødet. Da folketingsgruppen pt. er i gang med udviklingsfasen, har gruppen endnu ikke lagt sig fast på hverken målsætninger eller løsningsmodeller. Den foreløbige status er, at debatten er i gang på mange forskellige niveauer i partiet. Folketingsgruppen har bl.a. udgivet en debatpjece, startet en 2015-gruppe på radikale.net, og der er planlagt rundbordssamtaler mellem eksperter, folketingspolitikere og lokalvalgte radikale om alle temaerne. D. 22. februar blev rundbordssamtalen om dem på kanten af arbejdsmarkedet afholdt. Lars Andersen (AE-rådet), Betina Post (Socialrådgiverforeningen), Hans Bach (Discus) og Torben Møller- Hansen (Foreningen Nydansker) var med som eksperter. Mødet gav anledning til at revidere både målsætninger og løsningsstrategier. De målsætninger og strategier vi på baggrund af samtalen arbejder videre 1 / 11

2 beskrives nedenfor. Mål og midler Mere end danskere i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsstyrken, fordi de enten modtager førtidspension eller er på kontanthjælp og har så store problemer at de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er næsten hver tiende dansker i den erhvervsaktive alder, og en stor del af dem har anden etniske baggrund end dansk. Det er uacceptabelt, at et rigt samfund, lader næsten hver tiende borger give op mål Den demografiske udvikling og de forventede dårligere konjunkturer betyder, at andelen af danskere i den arbejdsdygtige alder, der står udenfor arbejdsstyrken vil stige frem mod Eksperterne mente derfor ikke det er realistisk at reducere antallet af danskere der modtager førtidspension eller kontanthjælp med andre problemer end ledighed frem mod Målet må derfor være at knække kurven over den forventede tilgang. Pt. findes der ingen officielle fremskrivninger af den forventede tilgang til førtidspension og andelen af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed i Gennem udvalgsspørgsmål vil vi imidlertid søge at afklare regeringens forventninger. Vi foreslår derfor følgende tre 2015-mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed skal ligge 20% under det forventede niveau for 2015*. Under de nuværende forudsætninger svarer det til ca helårsmodtagere. Antallet af nytilkendelser førtidspension skal ligge 20% under det forventede niveau for 2015*. Under de nuværende forudsætninger svarer det til ca nytilkendelser årligt. Forskellen mellem danskere og nydanskeres erhvervsfrekvens skal halveres. Det svarer til at forskellen bliver under 10 pct Nytilkendelser af ** førtidspension Kontanthjælpsmodtagere / 11

3 (match 4+5) Så mange flere indvandrere ville stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis de fulgte erhvervsfrekvensen for etniske danskere? * Som konsekvens af kommunalreformen er antallet af nytilkendelser faldet i ** Der arbejdes pt. på at fremskrive niveauerne for hhv. kontanthjælpsmodtagere og tilgang til førtidspension til 2015-niveau, når der tages højde for demografi mv. Flerfronts krig mod social udstødning Skal målene nås, skal der udvikles nye strategier på tre fronter. For det første skal kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen løftes markant. For det andet skal de offentlige arbejdspladser blive langt bedre både til at integrere de, der er på kanten af arbejdsmarkedet, og til at undgå selv at medvirke til den sociale udstødning. Endelig skal rammebetingelserne forbedres. Det betyder dels at de boligmiljøer, der bidrager til den sociale udstødning skal løftes, dels at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt, fordi arbejdsgiverne tager et socialt ansvar. Nedenfor præsenteres en række foreløbige bud på de løsninger, der skal bringe os frem mod 2015-målene. Oversigt over forslagene Sagsbehandlingen i jobcentrene styrkes Indsatsen skal baseres på viden 1. Opret en egentlig jobkonsulent uddannelse 2. Bedre erfaringsopsamling 3. Større viden om udstødningstruede personer Bedre ledelse af jobcentrene 4. En tillidsreform af jobcentrene 5. En enstrenget beskæftigelsesindsats Nye indsatsmuligheder 6. Udsatte borgere skal have ret til en fast kontaktperson 7. Giv alle uden for arbejdsmarkedet ret til tilbud efter LAB-loven. 8. Alternativt indføres nye aktive tilbud til førtidspensionister 9. Afskaf den permanente førtidspension Det offentlige som arbejdsgiver 3 / 11

4 10. En tillidsreform af den offentlige sektor skal bekæmpe social udstødning 11. Ledelsesudvikling i det offentlige 12. Mangfoldighedsledelse 13. Offentlige institutioner skal bruge sociale klausuler ved større udbud. Rammebetingelserne Bedre muligheder for de særligt udsatte borgere 14. Unges straffeattest renses hurtigere 15. Ghettohandlingsplanen 16. Jobcentrene skal ud i boligområderne 17. Inddrag private mentorer i beskæftigelsesindsatsen Det rummelige private arbejdsmarked 18. En samlet virksomhedsafklaring ifht praktik, flexjob, løntilskud etc. 19. Offentlig anerkendelse og mærkning af virksomheder, der bidrager til det rummelige arbejdsmarked 20. Skab et alternativt arbejdsmarked gennem socialøkonomiske virksomheder. Styrk sagsbehandlingen Kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen skal løftes markant. For det første skal vidensniveauet hæves, for det andet skal der være bedre ledelse og endelig skal borgerne have tilbudt en helhedsorienteret indsats. Forslag 1: Opret en egentlig jobkonsulent uddannelse Sagsbehandlerne og jobkonsulenterne er utilstrækkeligt uddannede. De kommunalt ansatte er typisk socialrådgivere uden en egentlig specialisering i beskæftigelsespolitik, mens de statsansatte kommer fra alle mulige forskellig erhverv. En jobkonsulent kan således sagtens være en vinduespudser med et 5-ugers supplerende kursus. Men effektiv sagsbehandling forudsætter indgående kendskab til lovgivningen, viden om effekterne af forskellige beskæftigelsesindsatser, og en evne til at coache de ledige. Vi foreslår derfor: At der etableres en uddannelse til jobkonsulent, enten som en merituddannelse, en overbygning på socialrådgiveruddannelsen eller i form af styrkede 4 / 11

5 efteruddannelsesmuligheder. Forslag 2: Bedre erfaringsopsamling Forslag 3: større viden om de udsatte Forslag 4: Tillidsreformen møder jobcentrene Forslag 5:En enstrenget beskæftigelsesindsats Der udføres rigtig mange forsøg med beskæftigelsesindsatser, men alt for meget viden går tabt fordi der mangler erfaringsopsamling. Vi foreslår derfor: at der etableres et beskæftigelsespolitisk råd efter samme principper som det økonomiske råd, der kan stå for erfaringsopsamlingen. Institutionen skal overvåge beskæftigelsesområdet samt rådgive folketing, regering og kommuner om nye indsatser gennem årlige rapporter Eksperterne pegede på, at der mangler viden om dem på kanten af arbejdsmarkedet og deres behov. Indsatsen må ikke bygge på fordomme, og derfor foreslår vi: At der løbende afsættes midler til kvalitativ forskning i førtidspensionisters og langvarige kontanthjælpsmodtageres livsvilkår. Undersøgelserne kunne udføres i regi af det beskæftigelsespolitiske råd. Dårlige arbejdsforhold giver stress og virker demotiverende, og resultatet er en ringere beskæftigelsesindsats. En af forklaringerne er dårlig ledelse. Når der er dårlig ledelse i jobcentrene hænger det bl.a. sammen med, at den stærke statslige regulering af beskæftigelsesindsatsen. Men hvis vidensniveauet hæves, bliver det muligt at overlade et større ansvar til medarbejderne. Vi foreslår derfor: En grundlæggende afbureaukratisering af jobcentrene, hvor stramme regler erstattes af tillid til at sagsbehandlerne selv kan vurdere hvem, der har behov for hvilken indsats. Således skal medarbejdernes primære aktivitet være aktiv formidling, frem for i dag, hvor ¾ af arbejdstiden bruges på registrering og dokumentation. Jobcentrene lider også under at ledelsen er delt mellem en kommunal og en statslig leder. Delt ansvar er alt for ofte intet ansvar. Vi foreslår derfor en enstrenget model hvor kommunen eller staten får hele ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Det er dog ikke oplagt om det er 5 / 11

6 kommunen eller staten, der bør varetage indsatsen. Hvis kommunerne overtager ansvaret for indsatsen ligesom det er tilfældet i pilotjobcentrene sikrer vi en borgernær service, hvor forebyggelse og beskæftigelsesindsats underbygger hinanden. Omvendt kan kommunerne ikke ændre de strukturelle forhold, der påvirker ledigheden, og derfor er det problematisk at give dem hele det økonomiske ansvar. Overtager staten derimod ansvaret for beskæftigelsesindsatsen sikrer vi, at ansvaret for ledigheden ligger samme sted som ansvaret for uddannelses-, skatte- og finanspolitikken, der alle påvirker ledighedsudviklingen. Omvendt vil kommunerne mangle incitamenter til at varetage den forebyggende indsats. Forslag 6: Ret til en fast kontaktperson Udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet har ofte komplekse problemer. Derfor sendes de rundt mellem mange forskellige afdelinger og sagsbehandlere, med det resultat at indsatsen bliver tilfældig og usammenhængende. Der er gode grunde til at samme sagsbehandler ikke kan klare alle problemer, men for borgeren er det vigtigt, at der er en fast kontaktperson en lods i det kommunale system - som han kan opbygge et tillidsforhold til. Erfaringer viser, at netop mødet med en person, som sætter mennesket før systemet og tror på fremgang, er udslagsgivende for den marginaliserede. For at sikre en sammenhængende indsats foreslår vi derfor at: alle der modtager sygedagpenge, kontanthjælp i match 4 og 5 og førtidspensionister får ret til en fast kontaktperson i kommunen. Denne kontaktperson skal sikre at der er sammenhæng i indsatsen. Forslag 7:Ret til tilbud efter LAB-loven for selvforsørgende Borgere, der bliver forsørget af en ægtefælle eller er ramt af 300- timers reglen har ikke ret til tilbud fra jobcentrene. Velfærdsforhandlingerne åbnede mulighed for at kommunerne kan give tilbud til de selvforsørgende. Men selvom de selvforsørgende ofte er dem, der er allerlængst fra arbejdsmarkedet har de ikke ret til tilbud. Derfor foreslår vi at: de selvforsørgende får ret, men ikke pligt, til at modtage tilbud fra jobcentrene. Forslag 8:Nye tilbud Førtidspensionister er en anden gruppe, der kun i særlige tilfælde har 6 / 11

7 til førtidspensionister ret til tilbud i jobcentrene. Men førtidspensionister skal også have mulighed for at leve et aktivt liv, der måske kan bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi at: Førtidspensionister får ret til at modtage tilbud fra jobcentrene, samt tilbud om f.eks. psykologhjælp og netværksskabende aktiviteter. Forslag 9: Afskaf den permanente førtidspension Der hersker ikke nogen tvivl om at de, der får tilkendt førtidspension ikke kan bidrage på arbejdsmarkedet på det tidspunkt hvor de får tilkendt pensionen. Men spørgsmålet er om samfundet kan eller skal fælde den dom på livstid. Mange får tilkendt førtidspension i en ung alder. 25 pct. af de der får tilkendt en førtidspension under 40, og særligt de helt unge får ofte tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse, således sker næsten 80 pct. af nytilkendelser til årige med baggrund i en psykisk lidelse. Mange af dem vil efter nogle år genvinde lidt af arbejdsevnen og andre kan vha. nye teknologier blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi: At den permanente førtidspension afskaffes for personer under 35 år, og erstattes med en midlertidig ydelse af f.eks. 5 års varighed. Herefter skal sagen tages op igen. Forslaget er ikke et forsøg på at skabe usikkerhed for førtidspensionisten, men derimod et ønske at forpligte det offentlige på en fortsat indsats for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet også efter tildeling af førtidspension. Det offentlige som arbejdsgiver Forslag 10: Giv de offentligt ansatte en tillidsreform Som arbejdsgiver for mere end mennesker har staten og kommunerne et særligt ansvar at skabe et rummeligt arbejdsmarked og for ikke at bidrage til den sociale udstødning. I 2006 var sygefraværet i kommunerne er mere end 50% større end i den private sektor. Skal vi nå 2015-målene skal den offentlige sektor derfor have langt bedre arbejdspladser Regeltyranniet stresser de offentligt ansatte. Ofte kan de ikke nå deres arbejdsopgaver fordi bureaukratiet sluger tiden og fordi manglende indflydelse på egen arbejdssituation er en væsentlig stressfaktor. Derfor foreslår vi: En tillidsreform af den offentlige sektor. Tillidsreformen skal sikre at de ansatte opkvalificeres og til gengæld bliver mødt af 7 / 11

8 tillid frem for regelstyring. Forslag 11: Ledelsesudvikling i det offentlige Eksperter påpeger at der er endog meget stor variation i ex. sygefravær i institutioner, der eksisterer under samme rammebetingelser. Det indikerer at god ledelse kan spille en væsentlig rolle. Omvendt stresser dårlig ledelse medarbejderne og bidrager til social udstødning. Det er imidlertid ikke klart, hvad der adskiller gode ledere fra dårlige, og hvilke rammebetingelser der fremmer det ene fremfor det andet. Derfor foreslår vi at: Der iværksættes et udviklingsprogram for god offentlig ledelse, der skal kortlægge ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor, herunder hvilke faktorer der bidrager til ledelsesmæssige problemer. Der skal også fokuseres på hvordan strukturer og lovgivning kan ændre forholdene. Forslag 12: mangfoldighedsledelse Forslag 13: Sociale klausuler Vi skal ændre rammebetingelserne Flere grupper af mennesker, herunder handicappede og personer med anden etnisk oprindelse end dansk, har en betydeligt ringere tilknytning til det danske arbejdsmarked end gennemsnitsdanskeren. Det offentlige skal gå forrest i kampen for et mere rummeligt arbejdsmarked og derfor foreslår vi: at alle offentlige arbejdspladser forpligtes til at indføre en handlingsplan for mangfoldighedsledelse, f.eks. med konkrete målsætninger for udviklingen i andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Staten, regionerne og kommunerne er ikke bare store arbejdsgivere, de står også for en stor del af efterspørgslen efter private serviceydelser. Derfor er det vigtigt at offentlige institutioner gennem deres efterspørgsel fremmer mangfoldighedsledelse i det private. Vi foreslår derfor: at stat, regioner og kommuner forpligtes til at benytte sociale klausuler ved større udbud. Det vil fremme private virksomheders brug af mangfoldighedsledelse. Endelig er det nødvendigt at forbedre betingelserne for de, der er truet af social udstødning. Det betyder dels at vi skal sætte ind overfor de unge, der er i risikozonen for at ende med en førtidspension, dels at vi 8 / 11

9 skal skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Forslag 14: Brug rettelak på straffeattesten Forslag 15:Ghettoen på museum Forslag 16: Jobcentrene ud i ghettoen Forslag17: Private mentorer Unge, der har begået kriminalitet, har alt for svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er nemlig ikke mange arbejdsgivere, der tør satse på en tidligere straffet. I dag står lovovertrædelser på straffeattesten i op til 5 år. Det er lang tid for alle, men for én på 18 kan de år være forskellen på succes eller fiasko i arbejdslivet. Vi foreslår derfor at: straffene hurtigere slettes på straffeattester for unge under 25. Dermed giver vi både den unge og samfundet en chance mere. Ghettodannelsen i de store byer er med til at fastholde borgere uden for arbejdsmarkedet, bl.a. fordi de unge mangler positive forbilleder. Ghettoerne skal derfor væk hvis flere med anden etnisk baggrund skal ind på arbejdsmarkedet. Vi har foreslået en ghettoafviklingsplan, der skal sikre at fænomenet er ikke-eksisterende i Planen indebærer bl.a.: at der udarbejdes helhedsplaner for boligområderne og at der over 4 år bliver investeret 2 mia. kroner i de problemramte boligområder, og at der nedsættes et nationalt videnscenter for praktisk integration. Det er vigtigt at de marginaliserede hele tiden mødes med en forventning om at de uddanner sig eller kommer i arbejde. Derfor forslår vi at: jobcentrene flytter ud i boligområderne, så medarbejderne kan lave opsøgende arbejde blandt borgerne. Privatansatte mentorer udgør et positivt supplement til jobkonsulenternes arbejde. Foreningen Nydansker udarbejdede i samarbejde med Oracle et mentorprojekt, der kunne udbredes til hele landet. Idéen er at lokale virksomheder udpeger mentorer, der hver bliver tilknyttet en mentee (f.eks. en indvandrer, en langvarig kontanthjælpsmodtager, en førtidspensionist mv.). Mentorerne hjælper med at skrive jobansøgninger, bruge netværk mv. Fordelen er bl.a. at indsatsen rykker væk fra socialkontoret og ind på nogle virksomheder, der kan præsentere de ledige for nogle rollemodeller. Vi foreslår at: 9 / 11

10 Der afsættes midler til koordinering og undervisning af mentorerne på de private virksomheder. Forslag 18: Afklar virksomhederne Forslag 19: Anerkend virksomhedernes indsats Forslag 20: Et alternativt arbejdsmarked Mange private virksomheder er parate til at tage medarbejdere ind, der har nogle lidt andre behov for oplæring. Denne vilje er en forudsætning for at indsatsen i jobcentrene har effekt. Desværre er reglerne meget ugennemskuelige, der er megen administration og virksomhederne oplever at få mange ukoordinerede henvendelser om praktik, om flexjob, om isbryderordninger osv. Derfor foreslår vi, at: Virksomhederne CSR-afklares. Det betyder at hver enkelt virksomhed indgår et partnerskab med kommunen om hvilke bidrag de kan yde til det rummelige arbejdsmarked og uddannelsesområdet. Jobkonsulenter skal i samarbejde med virksomhederne vurdere hvilke muligheder den enkelte virksomhed har for at tage fleksjobbere, skånejobbere og langvarige kontanthjælps-modtagere ind. Det letter jobcentrenes arbejde med at finde pladser til de, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig reduceres virksomhedernes administrative bøvl. Jobcentrene skal stille viden om alle de forskellige støtteordninger til rådighed. Nogle private virksomheder gør en stor indsats for at integrere dem på kanten af arbejdsmarkedet, men der er behov for mange flere, der gør en indsats. Derfor foreslår vi at: kommunerne anerkender og reklamerer for de lokale virksomheder, der styrker det rummelige arbejdsmarked og, at virksomheder, som efter nogle nærmere fastsatte vilkår, tager et væsentligt social ansvar får adgang til at anvende dette i deres markedsføring gennem et CSR-mærke: "Leverandør til det rummelige arbejdsmarked" Førtidspensionister med lille arbejdsevne kan ikke finde plads på det normale arbejdsmarked. De socialøkonomiske non-profit virksomheder kan udgøre et alternativt arbejdsmarked for dem. Derfor foreslår vi at: Kommunerne understøtter de socialøkonomiske virksomheder. Det kan f.eks. ske ved at kommunerne aftager serviceydelser fra virksomhederne, eller ved at kommunerne støtter 10 / 11

11 oprettelsen af sådanne projekter som et led i den almindelige beskæftigelsesindsats. 11 / 11

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne

Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg. På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers Ålborg På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne På vej mod fremtidens beskæftigelsessystem Udspil fra 6-byerne Vækst og velfærd hviler på et

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere