Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet"

Transkript

1 /PØ-ARH Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet Radikale Venstres Sociale 2015-plan skal sikre, at der opstilles ambitiøse mål og udvikles stærke løsninger for de udsatte grupper. Arbejdet er i gang, og i dette debatoplæg gøres status over arbejdet med voksne på kanten af arbejdsmarkedet. I notatet skitseres processen samt de målsætninger og løsningsforslag, der er på tegnebrættet. Folketingsgruppen har altså ikke vedtaget nedenstående forslag de sættes blot til debat til gensidig inspiration. Radikale Venstre udvikler social 2015-plan Status: på kanten af arbejdsmarkedet Den sociale 2015-plan er et politisk udviklingsprojekt. Målet er at fastlægge ambitiøse mål og udvikle stærke løsninger for de udsatte grupper frem mod Planen tager fat i seks forskellige udsatte grupper: udsatte børn, udsatte unge, udviklingshæmmede, dem på kanten af arbejdsmarkedet, de sindslidende og de kriminelle. Udviklingsfasen løber frem til august hvor den endelige plan skal præsenteres på sommergruppemødet. Da folketingsgruppen pt. er i gang med udviklingsfasen, har gruppen endnu ikke lagt sig fast på hverken målsætninger eller løsningsmodeller. Den foreløbige status er, at debatten er i gang på mange forskellige niveauer i partiet. Folketingsgruppen har bl.a. udgivet en debatpjece, startet en 2015-gruppe på radikale.net, og der er planlagt rundbordssamtaler mellem eksperter, folketingspolitikere og lokalvalgte radikale om alle temaerne. D. 22. februar blev rundbordssamtalen om dem på kanten af arbejdsmarkedet afholdt. Lars Andersen (AE-rådet), Betina Post (Socialrådgiverforeningen), Hans Bach (Discus) og Torben Møller- Hansen (Foreningen Nydansker) var med som eksperter. Mødet gav anledning til at revidere både målsætninger og løsningsstrategier. De målsætninger og strategier vi på baggrund af samtalen arbejder videre 1 / 11

2 beskrives nedenfor. Mål og midler Mere end danskere i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsstyrken, fordi de enten modtager førtidspension eller er på kontanthjælp og har så store problemer at de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er næsten hver tiende dansker i den erhvervsaktive alder, og en stor del af dem har anden etniske baggrund end dansk. Det er uacceptabelt, at et rigt samfund, lader næsten hver tiende borger give op mål Den demografiske udvikling og de forventede dårligere konjunkturer betyder, at andelen af danskere i den arbejdsdygtige alder, der står udenfor arbejdsstyrken vil stige frem mod Eksperterne mente derfor ikke det er realistisk at reducere antallet af danskere der modtager førtidspension eller kontanthjælp med andre problemer end ledighed frem mod Målet må derfor være at knække kurven over den forventede tilgang. Pt. findes der ingen officielle fremskrivninger af den forventede tilgang til førtidspension og andelen af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed i Gennem udvalgsspørgsmål vil vi imidlertid søge at afklare regeringens forventninger. Vi foreslår derfor følgende tre 2015-mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed skal ligge 20% under det forventede niveau for 2015*. Under de nuværende forudsætninger svarer det til ca helårsmodtagere. Antallet af nytilkendelser førtidspension skal ligge 20% under det forventede niveau for 2015*. Under de nuværende forudsætninger svarer det til ca nytilkendelser årligt. Forskellen mellem danskere og nydanskeres erhvervsfrekvens skal halveres. Det svarer til at forskellen bliver under 10 pct Nytilkendelser af ** førtidspension Kontanthjælpsmodtagere / 11

3 (match 4+5) Så mange flere indvandrere ville stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis de fulgte erhvervsfrekvensen for etniske danskere? * Som konsekvens af kommunalreformen er antallet af nytilkendelser faldet i ** Der arbejdes pt. på at fremskrive niveauerne for hhv. kontanthjælpsmodtagere og tilgang til førtidspension til 2015-niveau, når der tages højde for demografi mv. Flerfronts krig mod social udstødning Skal målene nås, skal der udvikles nye strategier på tre fronter. For det første skal kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen løftes markant. For det andet skal de offentlige arbejdspladser blive langt bedre både til at integrere de, der er på kanten af arbejdsmarkedet, og til at undgå selv at medvirke til den sociale udstødning. Endelig skal rammebetingelserne forbedres. Det betyder dels at de boligmiljøer, der bidrager til den sociale udstødning skal løftes, dels at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt, fordi arbejdsgiverne tager et socialt ansvar. Nedenfor præsenteres en række foreløbige bud på de løsninger, der skal bringe os frem mod 2015-målene. Oversigt over forslagene Sagsbehandlingen i jobcentrene styrkes Indsatsen skal baseres på viden 1. Opret en egentlig jobkonsulent uddannelse 2. Bedre erfaringsopsamling 3. Større viden om udstødningstruede personer Bedre ledelse af jobcentrene 4. En tillidsreform af jobcentrene 5. En enstrenget beskæftigelsesindsats Nye indsatsmuligheder 6. Udsatte borgere skal have ret til en fast kontaktperson 7. Giv alle uden for arbejdsmarkedet ret til tilbud efter LAB-loven. 8. Alternativt indføres nye aktive tilbud til førtidspensionister 9. Afskaf den permanente førtidspension Det offentlige som arbejdsgiver 3 / 11

4 10. En tillidsreform af den offentlige sektor skal bekæmpe social udstødning 11. Ledelsesudvikling i det offentlige 12. Mangfoldighedsledelse 13. Offentlige institutioner skal bruge sociale klausuler ved større udbud. Rammebetingelserne Bedre muligheder for de særligt udsatte borgere 14. Unges straffeattest renses hurtigere 15. Ghettohandlingsplanen 16. Jobcentrene skal ud i boligområderne 17. Inddrag private mentorer i beskæftigelsesindsatsen Det rummelige private arbejdsmarked 18. En samlet virksomhedsafklaring ifht praktik, flexjob, løntilskud etc. 19. Offentlig anerkendelse og mærkning af virksomheder, der bidrager til det rummelige arbejdsmarked 20. Skab et alternativt arbejdsmarked gennem socialøkonomiske virksomheder. Styrk sagsbehandlingen Kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen skal løftes markant. For det første skal vidensniveauet hæves, for det andet skal der være bedre ledelse og endelig skal borgerne have tilbudt en helhedsorienteret indsats. Forslag 1: Opret en egentlig jobkonsulent uddannelse Sagsbehandlerne og jobkonsulenterne er utilstrækkeligt uddannede. De kommunalt ansatte er typisk socialrådgivere uden en egentlig specialisering i beskæftigelsespolitik, mens de statsansatte kommer fra alle mulige forskellig erhverv. En jobkonsulent kan således sagtens være en vinduespudser med et 5-ugers supplerende kursus. Men effektiv sagsbehandling forudsætter indgående kendskab til lovgivningen, viden om effekterne af forskellige beskæftigelsesindsatser, og en evne til at coache de ledige. Vi foreslår derfor: At der etableres en uddannelse til jobkonsulent, enten som en merituddannelse, en overbygning på socialrådgiveruddannelsen eller i form af styrkede 4 / 11

5 efteruddannelsesmuligheder. Forslag 2: Bedre erfaringsopsamling Forslag 3: større viden om de udsatte Forslag 4: Tillidsreformen møder jobcentrene Forslag 5:En enstrenget beskæftigelsesindsats Der udføres rigtig mange forsøg med beskæftigelsesindsatser, men alt for meget viden går tabt fordi der mangler erfaringsopsamling. Vi foreslår derfor: at der etableres et beskæftigelsespolitisk råd efter samme principper som det økonomiske råd, der kan stå for erfaringsopsamlingen. Institutionen skal overvåge beskæftigelsesområdet samt rådgive folketing, regering og kommuner om nye indsatser gennem årlige rapporter Eksperterne pegede på, at der mangler viden om dem på kanten af arbejdsmarkedet og deres behov. Indsatsen må ikke bygge på fordomme, og derfor foreslår vi: At der løbende afsættes midler til kvalitativ forskning i førtidspensionisters og langvarige kontanthjælpsmodtageres livsvilkår. Undersøgelserne kunne udføres i regi af det beskæftigelsespolitiske råd. Dårlige arbejdsforhold giver stress og virker demotiverende, og resultatet er en ringere beskæftigelsesindsats. En af forklaringerne er dårlig ledelse. Når der er dårlig ledelse i jobcentrene hænger det bl.a. sammen med, at den stærke statslige regulering af beskæftigelsesindsatsen. Men hvis vidensniveauet hæves, bliver det muligt at overlade et større ansvar til medarbejderne. Vi foreslår derfor: En grundlæggende afbureaukratisering af jobcentrene, hvor stramme regler erstattes af tillid til at sagsbehandlerne selv kan vurdere hvem, der har behov for hvilken indsats. Således skal medarbejdernes primære aktivitet være aktiv formidling, frem for i dag, hvor ¾ af arbejdstiden bruges på registrering og dokumentation. Jobcentrene lider også under at ledelsen er delt mellem en kommunal og en statslig leder. Delt ansvar er alt for ofte intet ansvar. Vi foreslår derfor en enstrenget model hvor kommunen eller staten får hele ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Det er dog ikke oplagt om det er 5 / 11

6 kommunen eller staten, der bør varetage indsatsen. Hvis kommunerne overtager ansvaret for indsatsen ligesom det er tilfældet i pilotjobcentrene sikrer vi en borgernær service, hvor forebyggelse og beskæftigelsesindsats underbygger hinanden. Omvendt kan kommunerne ikke ændre de strukturelle forhold, der påvirker ledigheden, og derfor er det problematisk at give dem hele det økonomiske ansvar. Overtager staten derimod ansvaret for beskæftigelsesindsatsen sikrer vi, at ansvaret for ledigheden ligger samme sted som ansvaret for uddannelses-, skatte- og finanspolitikken, der alle påvirker ledighedsudviklingen. Omvendt vil kommunerne mangle incitamenter til at varetage den forebyggende indsats. Forslag 6: Ret til en fast kontaktperson Udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet har ofte komplekse problemer. Derfor sendes de rundt mellem mange forskellige afdelinger og sagsbehandlere, med det resultat at indsatsen bliver tilfældig og usammenhængende. Der er gode grunde til at samme sagsbehandler ikke kan klare alle problemer, men for borgeren er det vigtigt, at der er en fast kontaktperson en lods i det kommunale system - som han kan opbygge et tillidsforhold til. Erfaringer viser, at netop mødet med en person, som sætter mennesket før systemet og tror på fremgang, er udslagsgivende for den marginaliserede. For at sikre en sammenhængende indsats foreslår vi derfor at: alle der modtager sygedagpenge, kontanthjælp i match 4 og 5 og førtidspensionister får ret til en fast kontaktperson i kommunen. Denne kontaktperson skal sikre at der er sammenhæng i indsatsen. Forslag 7:Ret til tilbud efter LAB-loven for selvforsørgende Borgere, der bliver forsørget af en ægtefælle eller er ramt af 300- timers reglen har ikke ret til tilbud fra jobcentrene. Velfærdsforhandlingerne åbnede mulighed for at kommunerne kan give tilbud til de selvforsørgende. Men selvom de selvforsørgende ofte er dem, der er allerlængst fra arbejdsmarkedet har de ikke ret til tilbud. Derfor foreslår vi at: de selvforsørgende får ret, men ikke pligt, til at modtage tilbud fra jobcentrene. Forslag 8:Nye tilbud Førtidspensionister er en anden gruppe, der kun i særlige tilfælde har 6 / 11

7 til førtidspensionister ret til tilbud i jobcentrene. Men førtidspensionister skal også have mulighed for at leve et aktivt liv, der måske kan bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi at: Førtidspensionister får ret til at modtage tilbud fra jobcentrene, samt tilbud om f.eks. psykologhjælp og netværksskabende aktiviteter. Forslag 9: Afskaf den permanente førtidspension Der hersker ikke nogen tvivl om at de, der får tilkendt førtidspension ikke kan bidrage på arbejdsmarkedet på det tidspunkt hvor de får tilkendt pensionen. Men spørgsmålet er om samfundet kan eller skal fælde den dom på livstid. Mange får tilkendt førtidspension i en ung alder. 25 pct. af de der får tilkendt en førtidspension under 40, og særligt de helt unge får ofte tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse, således sker næsten 80 pct. af nytilkendelser til årige med baggrund i en psykisk lidelse. Mange af dem vil efter nogle år genvinde lidt af arbejdsevnen og andre kan vha. nye teknologier blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi: At den permanente førtidspension afskaffes for personer under 35 år, og erstattes med en midlertidig ydelse af f.eks. 5 års varighed. Herefter skal sagen tages op igen. Forslaget er ikke et forsøg på at skabe usikkerhed for førtidspensionisten, men derimod et ønske at forpligte det offentlige på en fortsat indsats for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet også efter tildeling af førtidspension. Det offentlige som arbejdsgiver Forslag 10: Giv de offentligt ansatte en tillidsreform Som arbejdsgiver for mere end mennesker har staten og kommunerne et særligt ansvar at skabe et rummeligt arbejdsmarked og for ikke at bidrage til den sociale udstødning. I 2006 var sygefraværet i kommunerne er mere end 50% større end i den private sektor. Skal vi nå 2015-målene skal den offentlige sektor derfor have langt bedre arbejdspladser Regeltyranniet stresser de offentligt ansatte. Ofte kan de ikke nå deres arbejdsopgaver fordi bureaukratiet sluger tiden og fordi manglende indflydelse på egen arbejdssituation er en væsentlig stressfaktor. Derfor foreslår vi: En tillidsreform af den offentlige sektor. Tillidsreformen skal sikre at de ansatte opkvalificeres og til gengæld bliver mødt af 7 / 11

8 tillid frem for regelstyring. Forslag 11: Ledelsesudvikling i det offentlige Eksperter påpeger at der er endog meget stor variation i ex. sygefravær i institutioner, der eksisterer under samme rammebetingelser. Det indikerer at god ledelse kan spille en væsentlig rolle. Omvendt stresser dårlig ledelse medarbejderne og bidrager til social udstødning. Det er imidlertid ikke klart, hvad der adskiller gode ledere fra dårlige, og hvilke rammebetingelser der fremmer det ene fremfor det andet. Derfor foreslår vi at: Der iværksættes et udviklingsprogram for god offentlig ledelse, der skal kortlægge ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor, herunder hvilke faktorer der bidrager til ledelsesmæssige problemer. Der skal også fokuseres på hvordan strukturer og lovgivning kan ændre forholdene. Forslag 12: mangfoldighedsledelse Forslag 13: Sociale klausuler Vi skal ændre rammebetingelserne Flere grupper af mennesker, herunder handicappede og personer med anden etnisk oprindelse end dansk, har en betydeligt ringere tilknytning til det danske arbejdsmarked end gennemsnitsdanskeren. Det offentlige skal gå forrest i kampen for et mere rummeligt arbejdsmarked og derfor foreslår vi: at alle offentlige arbejdspladser forpligtes til at indføre en handlingsplan for mangfoldighedsledelse, f.eks. med konkrete målsætninger for udviklingen i andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Staten, regionerne og kommunerne er ikke bare store arbejdsgivere, de står også for en stor del af efterspørgslen efter private serviceydelser. Derfor er det vigtigt at offentlige institutioner gennem deres efterspørgsel fremmer mangfoldighedsledelse i det private. Vi foreslår derfor: at stat, regioner og kommuner forpligtes til at benytte sociale klausuler ved større udbud. Det vil fremme private virksomheders brug af mangfoldighedsledelse. Endelig er det nødvendigt at forbedre betingelserne for de, der er truet af social udstødning. Det betyder dels at vi skal sætte ind overfor de unge, der er i risikozonen for at ende med en førtidspension, dels at vi 8 / 11

9 skal skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Forslag 14: Brug rettelak på straffeattesten Forslag 15:Ghettoen på museum Forslag 16: Jobcentrene ud i ghettoen Forslag17: Private mentorer Unge, der har begået kriminalitet, har alt for svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er nemlig ikke mange arbejdsgivere, der tør satse på en tidligere straffet. I dag står lovovertrædelser på straffeattesten i op til 5 år. Det er lang tid for alle, men for én på 18 kan de år være forskellen på succes eller fiasko i arbejdslivet. Vi foreslår derfor at: straffene hurtigere slettes på straffeattester for unge under 25. Dermed giver vi både den unge og samfundet en chance mere. Ghettodannelsen i de store byer er med til at fastholde borgere uden for arbejdsmarkedet, bl.a. fordi de unge mangler positive forbilleder. Ghettoerne skal derfor væk hvis flere med anden etnisk baggrund skal ind på arbejdsmarkedet. Vi har foreslået en ghettoafviklingsplan, der skal sikre at fænomenet er ikke-eksisterende i Planen indebærer bl.a.: at der udarbejdes helhedsplaner for boligområderne og at der over 4 år bliver investeret 2 mia. kroner i de problemramte boligområder, og at der nedsættes et nationalt videnscenter for praktisk integration. Det er vigtigt at de marginaliserede hele tiden mødes med en forventning om at de uddanner sig eller kommer i arbejde. Derfor forslår vi at: jobcentrene flytter ud i boligområderne, så medarbejderne kan lave opsøgende arbejde blandt borgerne. Privatansatte mentorer udgør et positivt supplement til jobkonsulenternes arbejde. Foreningen Nydansker udarbejdede i samarbejde med Oracle et mentorprojekt, der kunne udbredes til hele landet. Idéen er at lokale virksomheder udpeger mentorer, der hver bliver tilknyttet en mentee (f.eks. en indvandrer, en langvarig kontanthjælpsmodtager, en førtidspensionist mv.). Mentorerne hjælper med at skrive jobansøgninger, bruge netværk mv. Fordelen er bl.a. at indsatsen rykker væk fra socialkontoret og ind på nogle virksomheder, der kan præsentere de ledige for nogle rollemodeller. Vi foreslår at: 9 / 11

10 Der afsættes midler til koordinering og undervisning af mentorerne på de private virksomheder. Forslag 18: Afklar virksomhederne Forslag 19: Anerkend virksomhedernes indsats Forslag 20: Et alternativt arbejdsmarked Mange private virksomheder er parate til at tage medarbejdere ind, der har nogle lidt andre behov for oplæring. Denne vilje er en forudsætning for at indsatsen i jobcentrene har effekt. Desværre er reglerne meget ugennemskuelige, der er megen administration og virksomhederne oplever at få mange ukoordinerede henvendelser om praktik, om flexjob, om isbryderordninger osv. Derfor foreslår vi, at: Virksomhederne CSR-afklares. Det betyder at hver enkelt virksomhed indgår et partnerskab med kommunen om hvilke bidrag de kan yde til det rummelige arbejdsmarked og uddannelsesområdet. Jobkonsulenter skal i samarbejde med virksomhederne vurdere hvilke muligheder den enkelte virksomhed har for at tage fleksjobbere, skånejobbere og langvarige kontanthjælps-modtagere ind. Det letter jobcentrenes arbejde med at finde pladser til de, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig reduceres virksomhedernes administrative bøvl. Jobcentrene skal stille viden om alle de forskellige støtteordninger til rådighed. Nogle private virksomheder gør en stor indsats for at integrere dem på kanten af arbejdsmarkedet, men der er behov for mange flere, der gør en indsats. Derfor foreslår vi at: kommunerne anerkender og reklamerer for de lokale virksomheder, der styrker det rummelige arbejdsmarked og, at virksomheder, som efter nogle nærmere fastsatte vilkår, tager et væsentligt social ansvar får adgang til at anvende dette i deres markedsføring gennem et CSR-mærke: "Leverandør til det rummelige arbejdsmarked" Førtidspensionister med lille arbejdsevne kan ikke finde plads på det normale arbejdsmarked. De socialøkonomiske non-profit virksomheder kan udgøre et alternativt arbejdsmarked for dem. Derfor foreslår vi at: Kommunerne understøtter de socialøkonomiske virksomheder. Det kan f.eks. ske ved at kommunerne aftager serviceydelser fra virksomhederne, eller ved at kommunerne støtter 10 / 11

11 oprettelsen af sådanne projekter som et led i den almindelige beskæftigelsesindsats. 11 / 11

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

RUMMELIGHEDENS R AMMER

RUMMELIGHEDENS R AMMER RUMMELIGHEDENS R AMMER Ansættelsesmuligheder for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning A F M AJA ROSENSTOCK / K A R EN T INGG A A R D / HELLE HOLT / SØR EN JENSEN 04:22 RUMMELIGHEDENS

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere