Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet"

Transkript

1 /PØ-ARH Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet Radikale Venstres Sociale 2015-plan skal sikre, at der opstilles ambitiøse mål og udvikles stærke løsninger for de udsatte grupper. Arbejdet er i gang, og i dette debatoplæg gøres status over arbejdet med voksne på kanten af arbejdsmarkedet. I notatet skitseres processen samt de målsætninger og løsningsforslag, der er på tegnebrættet. Folketingsgruppen har altså ikke vedtaget nedenstående forslag de sættes blot til debat til gensidig inspiration. Radikale Venstre udvikler social 2015-plan Status: på kanten af arbejdsmarkedet Den sociale 2015-plan er et politisk udviklingsprojekt. Målet er at fastlægge ambitiøse mål og udvikle stærke løsninger for de udsatte grupper frem mod Planen tager fat i seks forskellige udsatte grupper: udsatte børn, udsatte unge, udviklingshæmmede, dem på kanten af arbejdsmarkedet, de sindslidende og de kriminelle. Udviklingsfasen løber frem til august hvor den endelige plan skal præsenteres på sommergruppemødet. Da folketingsgruppen pt. er i gang med udviklingsfasen, har gruppen endnu ikke lagt sig fast på hverken målsætninger eller løsningsmodeller. Den foreløbige status er, at debatten er i gang på mange forskellige niveauer i partiet. Folketingsgruppen har bl.a. udgivet en debatpjece, startet en 2015-gruppe på radikale.net, og der er planlagt rundbordssamtaler mellem eksperter, folketingspolitikere og lokalvalgte radikale om alle temaerne. D. 22. februar blev rundbordssamtalen om dem på kanten af arbejdsmarkedet afholdt. Lars Andersen (AE-rådet), Betina Post (Socialrådgiverforeningen), Hans Bach (Discus) og Torben Møller- Hansen (Foreningen Nydansker) var med som eksperter. Mødet gav anledning til at revidere både målsætninger og løsningsstrategier. De målsætninger og strategier vi på baggrund af samtalen arbejder videre 1 / 11

2 beskrives nedenfor. Mål og midler Mere end danskere i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsstyrken, fordi de enten modtager førtidspension eller er på kontanthjælp og har så store problemer at de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er næsten hver tiende dansker i den erhvervsaktive alder, og en stor del af dem har anden etniske baggrund end dansk. Det er uacceptabelt, at et rigt samfund, lader næsten hver tiende borger give op mål Den demografiske udvikling og de forventede dårligere konjunkturer betyder, at andelen af danskere i den arbejdsdygtige alder, der står udenfor arbejdsstyrken vil stige frem mod Eksperterne mente derfor ikke det er realistisk at reducere antallet af danskere der modtager førtidspension eller kontanthjælp med andre problemer end ledighed frem mod Målet må derfor være at knække kurven over den forventede tilgang. Pt. findes der ingen officielle fremskrivninger af den forventede tilgang til førtidspension og andelen af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed i Gennem udvalgsspørgsmål vil vi imidlertid søge at afklare regeringens forventninger. Vi foreslår derfor følgende tre 2015-mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed skal ligge 20% under det forventede niveau for 2015*. Under de nuværende forudsætninger svarer det til ca helårsmodtagere. Antallet af nytilkendelser førtidspension skal ligge 20% under det forventede niveau for 2015*. Under de nuværende forudsætninger svarer det til ca nytilkendelser årligt. Forskellen mellem danskere og nydanskeres erhvervsfrekvens skal halveres. Det svarer til at forskellen bliver under 10 pct Nytilkendelser af ** førtidspension Kontanthjælpsmodtagere / 11

3 (match 4+5) Så mange flere indvandrere ville stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis de fulgte erhvervsfrekvensen for etniske danskere? * Som konsekvens af kommunalreformen er antallet af nytilkendelser faldet i ** Der arbejdes pt. på at fremskrive niveauerne for hhv. kontanthjælpsmodtagere og tilgang til førtidspension til 2015-niveau, når der tages højde for demografi mv. Flerfronts krig mod social udstødning Skal målene nås, skal der udvikles nye strategier på tre fronter. For det første skal kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen løftes markant. For det andet skal de offentlige arbejdspladser blive langt bedre både til at integrere de, der er på kanten af arbejdsmarkedet, og til at undgå selv at medvirke til den sociale udstødning. Endelig skal rammebetingelserne forbedres. Det betyder dels at de boligmiljøer, der bidrager til den sociale udstødning skal løftes, dels at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt, fordi arbejdsgiverne tager et socialt ansvar. Nedenfor præsenteres en række foreløbige bud på de løsninger, der skal bringe os frem mod 2015-målene. Oversigt over forslagene Sagsbehandlingen i jobcentrene styrkes Indsatsen skal baseres på viden 1. Opret en egentlig jobkonsulent uddannelse 2. Bedre erfaringsopsamling 3. Større viden om udstødningstruede personer Bedre ledelse af jobcentrene 4. En tillidsreform af jobcentrene 5. En enstrenget beskæftigelsesindsats Nye indsatsmuligheder 6. Udsatte borgere skal have ret til en fast kontaktperson 7. Giv alle uden for arbejdsmarkedet ret til tilbud efter LAB-loven. 8. Alternativt indføres nye aktive tilbud til førtidspensionister 9. Afskaf den permanente førtidspension Det offentlige som arbejdsgiver 3 / 11

4 10. En tillidsreform af den offentlige sektor skal bekæmpe social udstødning 11. Ledelsesudvikling i det offentlige 12. Mangfoldighedsledelse 13. Offentlige institutioner skal bruge sociale klausuler ved større udbud. Rammebetingelserne Bedre muligheder for de særligt udsatte borgere 14. Unges straffeattest renses hurtigere 15. Ghettohandlingsplanen 16. Jobcentrene skal ud i boligområderne 17. Inddrag private mentorer i beskæftigelsesindsatsen Det rummelige private arbejdsmarked 18. En samlet virksomhedsafklaring ifht praktik, flexjob, løntilskud etc. 19. Offentlig anerkendelse og mærkning af virksomheder, der bidrager til det rummelige arbejdsmarked 20. Skab et alternativt arbejdsmarked gennem socialøkonomiske virksomheder. Styrk sagsbehandlingen Kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen skal løftes markant. For det første skal vidensniveauet hæves, for det andet skal der være bedre ledelse og endelig skal borgerne have tilbudt en helhedsorienteret indsats. Forslag 1: Opret en egentlig jobkonsulent uddannelse Sagsbehandlerne og jobkonsulenterne er utilstrækkeligt uddannede. De kommunalt ansatte er typisk socialrådgivere uden en egentlig specialisering i beskæftigelsespolitik, mens de statsansatte kommer fra alle mulige forskellig erhverv. En jobkonsulent kan således sagtens være en vinduespudser med et 5-ugers supplerende kursus. Men effektiv sagsbehandling forudsætter indgående kendskab til lovgivningen, viden om effekterne af forskellige beskæftigelsesindsatser, og en evne til at coache de ledige. Vi foreslår derfor: At der etableres en uddannelse til jobkonsulent, enten som en merituddannelse, en overbygning på socialrådgiveruddannelsen eller i form af styrkede 4 / 11

5 efteruddannelsesmuligheder. Forslag 2: Bedre erfaringsopsamling Forslag 3: større viden om de udsatte Forslag 4: Tillidsreformen møder jobcentrene Forslag 5:En enstrenget beskæftigelsesindsats Der udføres rigtig mange forsøg med beskæftigelsesindsatser, men alt for meget viden går tabt fordi der mangler erfaringsopsamling. Vi foreslår derfor: at der etableres et beskæftigelsespolitisk råd efter samme principper som det økonomiske råd, der kan stå for erfaringsopsamlingen. Institutionen skal overvåge beskæftigelsesområdet samt rådgive folketing, regering og kommuner om nye indsatser gennem årlige rapporter Eksperterne pegede på, at der mangler viden om dem på kanten af arbejdsmarkedet og deres behov. Indsatsen må ikke bygge på fordomme, og derfor foreslår vi: At der løbende afsættes midler til kvalitativ forskning i førtidspensionisters og langvarige kontanthjælpsmodtageres livsvilkår. Undersøgelserne kunne udføres i regi af det beskæftigelsespolitiske råd. Dårlige arbejdsforhold giver stress og virker demotiverende, og resultatet er en ringere beskæftigelsesindsats. En af forklaringerne er dårlig ledelse. Når der er dårlig ledelse i jobcentrene hænger det bl.a. sammen med, at den stærke statslige regulering af beskæftigelsesindsatsen. Men hvis vidensniveauet hæves, bliver det muligt at overlade et større ansvar til medarbejderne. Vi foreslår derfor: En grundlæggende afbureaukratisering af jobcentrene, hvor stramme regler erstattes af tillid til at sagsbehandlerne selv kan vurdere hvem, der har behov for hvilken indsats. Således skal medarbejdernes primære aktivitet være aktiv formidling, frem for i dag, hvor ¾ af arbejdstiden bruges på registrering og dokumentation. Jobcentrene lider også under at ledelsen er delt mellem en kommunal og en statslig leder. Delt ansvar er alt for ofte intet ansvar. Vi foreslår derfor en enstrenget model hvor kommunen eller staten får hele ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Det er dog ikke oplagt om det er 5 / 11

6 kommunen eller staten, der bør varetage indsatsen. Hvis kommunerne overtager ansvaret for indsatsen ligesom det er tilfældet i pilotjobcentrene sikrer vi en borgernær service, hvor forebyggelse og beskæftigelsesindsats underbygger hinanden. Omvendt kan kommunerne ikke ændre de strukturelle forhold, der påvirker ledigheden, og derfor er det problematisk at give dem hele det økonomiske ansvar. Overtager staten derimod ansvaret for beskæftigelsesindsatsen sikrer vi, at ansvaret for ledigheden ligger samme sted som ansvaret for uddannelses-, skatte- og finanspolitikken, der alle påvirker ledighedsudviklingen. Omvendt vil kommunerne mangle incitamenter til at varetage den forebyggende indsats. Forslag 6: Ret til en fast kontaktperson Udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet har ofte komplekse problemer. Derfor sendes de rundt mellem mange forskellige afdelinger og sagsbehandlere, med det resultat at indsatsen bliver tilfældig og usammenhængende. Der er gode grunde til at samme sagsbehandler ikke kan klare alle problemer, men for borgeren er det vigtigt, at der er en fast kontaktperson en lods i det kommunale system - som han kan opbygge et tillidsforhold til. Erfaringer viser, at netop mødet med en person, som sætter mennesket før systemet og tror på fremgang, er udslagsgivende for den marginaliserede. For at sikre en sammenhængende indsats foreslår vi derfor at: alle der modtager sygedagpenge, kontanthjælp i match 4 og 5 og førtidspensionister får ret til en fast kontaktperson i kommunen. Denne kontaktperson skal sikre at der er sammenhæng i indsatsen. Forslag 7:Ret til tilbud efter LAB-loven for selvforsørgende Borgere, der bliver forsørget af en ægtefælle eller er ramt af 300- timers reglen har ikke ret til tilbud fra jobcentrene. Velfærdsforhandlingerne åbnede mulighed for at kommunerne kan give tilbud til de selvforsørgende. Men selvom de selvforsørgende ofte er dem, der er allerlængst fra arbejdsmarkedet har de ikke ret til tilbud. Derfor foreslår vi at: de selvforsørgende får ret, men ikke pligt, til at modtage tilbud fra jobcentrene. Forslag 8:Nye tilbud Førtidspensionister er en anden gruppe, der kun i særlige tilfælde har 6 / 11

7 til førtidspensionister ret til tilbud i jobcentrene. Men førtidspensionister skal også have mulighed for at leve et aktivt liv, der måske kan bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi at: Førtidspensionister får ret til at modtage tilbud fra jobcentrene, samt tilbud om f.eks. psykologhjælp og netværksskabende aktiviteter. Forslag 9: Afskaf den permanente førtidspension Der hersker ikke nogen tvivl om at de, der får tilkendt førtidspension ikke kan bidrage på arbejdsmarkedet på det tidspunkt hvor de får tilkendt pensionen. Men spørgsmålet er om samfundet kan eller skal fælde den dom på livstid. Mange får tilkendt førtidspension i en ung alder. 25 pct. af de der får tilkendt en førtidspension under 40, og særligt de helt unge får ofte tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse, således sker næsten 80 pct. af nytilkendelser til årige med baggrund i en psykisk lidelse. Mange af dem vil efter nogle år genvinde lidt af arbejdsevnen og andre kan vha. nye teknologier blive hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi: At den permanente førtidspension afskaffes for personer under 35 år, og erstattes med en midlertidig ydelse af f.eks. 5 års varighed. Herefter skal sagen tages op igen. Forslaget er ikke et forsøg på at skabe usikkerhed for førtidspensionisten, men derimod et ønske at forpligte det offentlige på en fortsat indsats for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet også efter tildeling af førtidspension. Det offentlige som arbejdsgiver Forslag 10: Giv de offentligt ansatte en tillidsreform Som arbejdsgiver for mere end mennesker har staten og kommunerne et særligt ansvar at skabe et rummeligt arbejdsmarked og for ikke at bidrage til den sociale udstødning. I 2006 var sygefraværet i kommunerne er mere end 50% større end i den private sektor. Skal vi nå 2015-målene skal den offentlige sektor derfor have langt bedre arbejdspladser Regeltyranniet stresser de offentligt ansatte. Ofte kan de ikke nå deres arbejdsopgaver fordi bureaukratiet sluger tiden og fordi manglende indflydelse på egen arbejdssituation er en væsentlig stressfaktor. Derfor foreslår vi: En tillidsreform af den offentlige sektor. Tillidsreformen skal sikre at de ansatte opkvalificeres og til gengæld bliver mødt af 7 / 11

8 tillid frem for regelstyring. Forslag 11: Ledelsesudvikling i det offentlige Eksperter påpeger at der er endog meget stor variation i ex. sygefravær i institutioner, der eksisterer under samme rammebetingelser. Det indikerer at god ledelse kan spille en væsentlig rolle. Omvendt stresser dårlig ledelse medarbejderne og bidrager til social udstødning. Det er imidlertid ikke klart, hvad der adskiller gode ledere fra dårlige, og hvilke rammebetingelser der fremmer det ene fremfor det andet. Derfor foreslår vi at: Der iværksættes et udviklingsprogram for god offentlig ledelse, der skal kortlægge ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor, herunder hvilke faktorer der bidrager til ledelsesmæssige problemer. Der skal også fokuseres på hvordan strukturer og lovgivning kan ændre forholdene. Forslag 12: mangfoldighedsledelse Forslag 13: Sociale klausuler Vi skal ændre rammebetingelserne Flere grupper af mennesker, herunder handicappede og personer med anden etnisk oprindelse end dansk, har en betydeligt ringere tilknytning til det danske arbejdsmarked end gennemsnitsdanskeren. Det offentlige skal gå forrest i kampen for et mere rummeligt arbejdsmarked og derfor foreslår vi: at alle offentlige arbejdspladser forpligtes til at indføre en handlingsplan for mangfoldighedsledelse, f.eks. med konkrete målsætninger for udviklingen i andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Staten, regionerne og kommunerne er ikke bare store arbejdsgivere, de står også for en stor del af efterspørgslen efter private serviceydelser. Derfor er det vigtigt at offentlige institutioner gennem deres efterspørgsel fremmer mangfoldighedsledelse i det private. Vi foreslår derfor: at stat, regioner og kommuner forpligtes til at benytte sociale klausuler ved større udbud. Det vil fremme private virksomheders brug af mangfoldighedsledelse. Endelig er det nødvendigt at forbedre betingelserne for de, der er truet af social udstødning. Det betyder dels at vi skal sætte ind overfor de unge, der er i risikozonen for at ende med en førtidspension, dels at vi 8 / 11

9 skal skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Forslag 14: Brug rettelak på straffeattesten Forslag 15:Ghettoen på museum Forslag 16: Jobcentrene ud i ghettoen Forslag17: Private mentorer Unge, der har begået kriminalitet, har alt for svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er nemlig ikke mange arbejdsgivere, der tør satse på en tidligere straffet. I dag står lovovertrædelser på straffeattesten i op til 5 år. Det er lang tid for alle, men for én på 18 kan de år være forskellen på succes eller fiasko i arbejdslivet. Vi foreslår derfor at: straffene hurtigere slettes på straffeattester for unge under 25. Dermed giver vi både den unge og samfundet en chance mere. Ghettodannelsen i de store byer er med til at fastholde borgere uden for arbejdsmarkedet, bl.a. fordi de unge mangler positive forbilleder. Ghettoerne skal derfor væk hvis flere med anden etnisk baggrund skal ind på arbejdsmarkedet. Vi har foreslået en ghettoafviklingsplan, der skal sikre at fænomenet er ikke-eksisterende i Planen indebærer bl.a.: at der udarbejdes helhedsplaner for boligområderne og at der over 4 år bliver investeret 2 mia. kroner i de problemramte boligområder, og at der nedsættes et nationalt videnscenter for praktisk integration. Det er vigtigt at de marginaliserede hele tiden mødes med en forventning om at de uddanner sig eller kommer i arbejde. Derfor forslår vi at: jobcentrene flytter ud i boligområderne, så medarbejderne kan lave opsøgende arbejde blandt borgerne. Privatansatte mentorer udgør et positivt supplement til jobkonsulenternes arbejde. Foreningen Nydansker udarbejdede i samarbejde med Oracle et mentorprojekt, der kunne udbredes til hele landet. Idéen er at lokale virksomheder udpeger mentorer, der hver bliver tilknyttet en mentee (f.eks. en indvandrer, en langvarig kontanthjælpsmodtager, en førtidspensionist mv.). Mentorerne hjælper med at skrive jobansøgninger, bruge netværk mv. Fordelen er bl.a. at indsatsen rykker væk fra socialkontoret og ind på nogle virksomheder, der kan præsentere de ledige for nogle rollemodeller. Vi foreslår at: 9 / 11

10 Der afsættes midler til koordinering og undervisning af mentorerne på de private virksomheder. Forslag 18: Afklar virksomhederne Forslag 19: Anerkend virksomhedernes indsats Forslag 20: Et alternativt arbejdsmarked Mange private virksomheder er parate til at tage medarbejdere ind, der har nogle lidt andre behov for oplæring. Denne vilje er en forudsætning for at indsatsen i jobcentrene har effekt. Desværre er reglerne meget ugennemskuelige, der er megen administration og virksomhederne oplever at få mange ukoordinerede henvendelser om praktik, om flexjob, om isbryderordninger osv. Derfor foreslår vi, at: Virksomhederne CSR-afklares. Det betyder at hver enkelt virksomhed indgår et partnerskab med kommunen om hvilke bidrag de kan yde til det rummelige arbejdsmarked og uddannelsesområdet. Jobkonsulenter skal i samarbejde med virksomhederne vurdere hvilke muligheder den enkelte virksomhed har for at tage fleksjobbere, skånejobbere og langvarige kontanthjælps-modtagere ind. Det letter jobcentrenes arbejde med at finde pladser til de, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig reduceres virksomhedernes administrative bøvl. Jobcentrene skal stille viden om alle de forskellige støtteordninger til rådighed. Nogle private virksomheder gør en stor indsats for at integrere dem på kanten af arbejdsmarkedet, men der er behov for mange flere, der gør en indsats. Derfor foreslår vi at: kommunerne anerkender og reklamerer for de lokale virksomheder, der styrker det rummelige arbejdsmarked og, at virksomheder, som efter nogle nærmere fastsatte vilkår, tager et væsentligt social ansvar får adgang til at anvende dette i deres markedsføring gennem et CSR-mærke: "Leverandør til det rummelige arbejdsmarked" Førtidspensionister med lille arbejdsevne kan ikke finde plads på det normale arbejdsmarked. De socialøkonomiske non-profit virksomheder kan udgøre et alternativt arbejdsmarked for dem. Derfor foreslår vi at: Kommunerne understøtter de socialøkonomiske virksomheder. Det kan f.eks. ske ved at kommunerne aftager serviceydelser fra virksomhederne, eller ved at kommunerne støtter 10 / 11

11 oprettelsen af sådanne projekter som et led i den almindelige beskæftigelsesindsats. 11 / 11

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: 19.05.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-16.35 Ole Pilgaard Andersen, Torben Engholm Mødested: mødelokale 2 Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

Store kommunale forskelle på kontanthjælpsmodtageres jobparathed

Store kommunale forskelle på kontanthjælpsmodtageres jobparathed 12. oktober 2015 ARTIKEL Af Rasmus Brygger Store kommunale forskelle på kontanthjælpsmodtageres jobparathed Mens nogle kommuner vurderer, at op mod halvdelen af deres kontanthjælpsmodtagere er jobparate,

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

FTF-forslag til et nyt refusionssystem

FTF-forslag til et nyt refusionssystem 13-0089 - Mela 30.05.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF-forslag til et nyt refusionssystem FTF foreslår et nyt refusionssystem, hvor kommunernes valg af beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Forord Et stabiliseret arbejdsmarked Beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse... 5

Forord Et stabiliseret arbejdsmarked Beskæftigelsesindsatsen Flere unge skal have en uddannelse... 5 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Forord... 3 Et stabiliseret arbejdsmarked... 4 Beskæftigelsesindsatsen... 4 Flere unge skal have en uddannelse... 5 Langtidsledighed og -sygemeldinger skal bekæmpes... 7

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Evaluering på projekt Nye vej til Job. Jobpakken

Evaluering på projekt Nye vej til Job. Jobpakken Evaluering på projekt Nye vej til Job Jobpakken Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Partnerskabsaftale med Furesø Jobcenter... 6 Status... 6 Milepæle i 2016... 6 Konklusion... 7 Indledning Furesø Kommune

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Den globale økonomi: Hvor står vi nu?

Den globale økonomi: Hvor står vi nu? BER s vurdering af udfordringer i beskæftigelsespolitikken Formand Carsten Koch Den globale økonomi: Hvor står vi nu? Bolig- og kreditboble Høj global vækst Finanskrise Økonomisk krise Her er vi nu! Stabilisering

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere