AFR j.nr.: 104.Mozambique

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFR j.nr.: 104.Mozambique.810-500"

Transkript

1 AFR j.nr.: 104.Mozambique Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Mozambique: Sektorprogram for Sundhed og Ernæring, Fase V Sundhedsministeriet, Det nationale koordineringsråd for fødevaresikkerhed 450,0 mio. kr. Finansår oktober september 2017, 60 måneder 25. oktober ) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, 2012, Retten til et bedre liv, 2) Strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, 2005, 3) Strategi for Danmarks støtte til den internationale kamp mod HIV/AIDS, 2005, 4) Mozambique Landepolitikpapir , Udviklingslande i Afrika, Mozambique Sundhedssektorprogrammet vil fokusere på tre områder: støtte til den nationale sundhedsplan, støtte til gennemførelse af den nationale strategi for bekæmpelse af kronisk underernæring, samt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer støtte udsatte gruppers rettigheder til sundhed, ernæring og HIV/AIDS ydelser. Støtten vil så vidt muligt ske via fælles donorfonde. Programmet vil medvirke til at: 1) Reducere dødeligheden for mødre og børn under 5 år; 2) Øge antallet af kvinder og mænd, som bruger moderne familieplanlægning; 3) Reducere antallet af gravide og børn under 5 år, som er underernærede; og 4) Styrke civilsamfundet for at sikre en rettighedsbaseret tilgang til sundhed, ernæring og HIV/AIDS. 1

2 Formålet med Danida-støtten er at styrke det offentlige sundhedssystem gennem fremme af regeringens femårs strategi for sundhedssektoren og støtte til den multisektorielle plan for bekæmpelse af kronisk underernæring. Også civilsamfundet støttes for at fremme en rettighedsbaseret adgang til sundhedsydelser for udsatte grupper, inklusivt på HIV/AIDS området. Danida vil dermed bidrage til opnåelse af de sundhedsrelaterede 2015-mål. De strategiske beslutninger, der er taget i forbindelse med prioritering af det nye program adresserer kritiske områder og tendenser, så som den høje mødredødelighed og utilstrækkelig adgang til familieplanlægning, utilstrækkelig og ulig adgang til sundhedsydelser, kønsaspekter og svage sundhedssystemer, samt kronisk underernæring. Disse problemer adresseres ved også at involvere civilsamfundet, så rettigheder og social ansvarlighed styrkes. Hver dag dør ca. 11 kvinder i Mozambique som følge af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, og hver kvinde føder i gennemsnit 6 børn, hvoraf knap halvdelen er kronisk underernærede, når de er 5 år gamle. Underernæring hæmmer børns indlæringsevne og forringer deres erhvervsevne. Overvejelser i forbindelse med forberedelsen af programmet har været at finde løsninger på disse problemer, ikke mindst til finansiering af tværfaglig forebyggelse og behandling af underernæring, HIV/AIDS samt til effektivt at støtte decentraliseringsprocessen. Erfaringer fra tidligere faser. Danida har støttet sundhedssektoren i Mozambique siden Støtten var i begyndelsen begrænset til sundhedssektoren i Tete provinsen, men omkring 2000 blev støtten udvidet til også at omfatte HIV/AIDS. Størstedelen af støtten blev udbetalt gennem fælles nationale donorfonde. Den alvorlige kroniske underernæring i Mozambique samt en anmodning fra sundhedsministeren i 2010 bevirkede, at Danida begyndte at støtte dette område og nu leder donorgruppen. Erfaringer med støtte til den fælles donorfond for sundhedssektoren har været relativ god, skønt der har været problemer med forvaltningen i 2011 og Danida har derfor flere gange tilbageholdt støtte til fonden, senest på grund af finansielle uregelmæssigheder, dokumenteret og publiceret i august 2012 af den Globale Fund for AIDS, TB og Malaria (GF). Der er i begyndelsen af 2012 udarbejdet en aktionsplan, som skal sikre bedre økonomiforvaltning i sundhedsministeriet. I aktionsplanen udestår stadig en række tiltag med sigte på at styrke indkøbsprocedurerne, forbedre budgetlægning, udgiftskontrol og uddanne og træne personale inden for økonomiforvaltningen både centralt og på provinsniveau. Donorerne samarbejder med regeringen gennem sundhedsministeriets økonomiforvaltning. Danida støtter afdelingen med korttids teknisk rådgivning. For at kunne følge gennemførelse af aktionsplanen bliver der hver anden måned udsendt en ekstern monitoreringsmission, som identificerer fremskridt og problemer. Der finder løbende en dialog sted mellem sundhedsministeriet/finansministeriet og donorgruppen, hvor udestående problemer drøftes. Den fælles donorfond har bidraget til en bedre harmonisering og tilpasning til landets egne systemer, og der har været en generel fremgang i sundhedssektoren i de sidste 10 år; som bl.a. kan ses af, at flere børn vaccineres, børnedødeligheden falder og graviditetskontrollen 2

3 forbedres. Der har også været gode erfaringer med et kombineret engagement på nationalt og provinsniveau, som støtten til Tete har vist. Denne provins er nu pilotprovins for afprøvning af den nationale strategi for kronisk underernæring. Tete provinsen har også i flere år brugt et integreret planlægnings- og regnskabssystem, som andre provinser nu kopierer og de mange praktiske erfaringer og eksempler fra Tete provinsen har været brugt i udformningen af de nationale sundhedspolitikker og strategier. Danida er desuden i sundhedssektoren kendt som en partner, man har tillid til og som kan bidrage med nye tiltag, der kan vise den praktiske vej frem. Indenfor HIV/AIDS-bekæmpelse foreslog Danida, at HIV/AIDS blev inkluderet i planlægningen i alle sektorer. F.eks. i landbrugssektoren blev der givet teknisk bistand til at udvikle en strategisk 5-års plan for HIV/AIDS; denne plan bruges nu som et godt eksempel for andre sektorer. Fase V støtte. Dette program på i alt 450 mio. kr. er blevet udviklet baseret på Mozambiques nye fattigdomsstrategi, de strategiske planer for sundhed, HIV/AIDS og kronisk underernæring, samt Danidas nye udviklingsstrategi. Programmet er inddelt i følgende komponenter: Komponent 1 Sundhed. Komponenten vil støtte den nationale sundhedssektorstrategi gennem bidrag til den fælles donorfond. Danida vil samtidigt, som formand for budgetstøttegruppen og med erfaringer fra Tete provinsen, aktivt deltage i den politiske dialog. Derudover vil der blive givet øremærket støtte gennem de nationale systemer til specifikke kerneområder, specielt indenfor følgende områder: Fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder gennem politisk dialog og støtte til fællesfonden. Trods fremgang i mange sundhedsindikatorer, er der kun beskeden fremgang indenfor indikatorer, der refererer til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRHR). Danida vil gennem støtten til fællesfonden og via de øremærkede midler sikre, at den politiske dialog sætter fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, kønsaspekter samt ligestilling. Danida vil arbejde for, at støtten til Tete provinsen specifikt fremmer innovative tiltag, så som: forbedret adgang til kvalificeret og akut fødselshjælp, sikker abort, lige adgang til præventionsmidler og familieplanlægning for både kvinder og mænd, bekæmpelse af kønsbaseret vold, specielt overfor unge kvinder, samt lige adgang til seksualundervisning og information. Provinsdirektoratet i Tete vil også modtage bistand til kvalitetssikring af sundhedsydelser og forbedret adgang til sundhedscentre. Opbygning af sundhedssystemer og kapacitet. Der er speciel stor mangel på uddannet personale indenfor offentlig sundhedsforvaltning, planlægning, økonomistyring og styring af offentlige indkøb. For at forbedre den økonomiske forvaltning i sundhedsvæsenet er der udarbejdet en detaljeret plan til styrkelse af finansstyring, offentlige indkøb og intern kontrol og til opfølgning af sundhedsministeriets anti-korruptionsplanen. Der sker en tæt opfølgning af denne plan ved eksterne gennemgange hver anden måned. Der er i den sidste måned sket vigtige fremskridt i gennemførelsen af planen. Samtidigt støttes kvalitetssikring af årlig revision, kapacitetsanalyse og træning af nøglepersoner. Budgetstøtte til Tete provinsen mhp forbedring af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. 3

4 Sundhedssektoren er pilotsektor for decentralisering i Mozambique og planlægningen er nu delegeret til provins- og distriksniveau, hvor den overordnede myndighed ligger hos provinsguvernøren og distrikts-administratoren. Erfaringen viser dog, at midlerne fra nationalt niveau ikke i tilstrækkelig omfang når provins- og distriktsadministrationen, hvor de væsentlige sundhedsaktiviteter finder sted. Hvor decentralisering således åbner for nye muligheder så som direkte finansiering til SRHR, er de begrænsede midler samt kapaciteten til at forvalte disse, fortsat en udfordring. Der gives derfor støtte til træning af personale i administration og planlægning, ledelse og decentral økonomistyring. Desuden gives der direkte støtte til Tete provinsen med henblik på at styrke den decentrale donor harmonisering og tilpasse en samlet støtte til provinsens egne planer så det sikres at disse finansieres. Samtidigt vil disse erfaringer blive brugt i udformningen af den nye nationale 5- års sundhedsstrategi ( ). Komponent 2 Ernæring. Under denne komponent vil der blive givet støtte til gennemførelsen af det nationale program for bekæmpelse af kronisk underernæring. Forskning har vist, at kronisk underernæring er irreversibel efter 2-års alderen, og at kronisk underernæring leder til reduceret kognitiv udvikling og indlæringsevne hos børn. Den nationale plan har blandt andet fokus på at mindske blodmangel hos de 69 pct. af gravide kvinder og børn, som lider af dette samt sikre at flere kvinder ammer. Sammenhængen mellem social ulighed og fejlernæring er stor. Ikke mindre end 63 pct. flere småbørn dør af kronisk underernæring i den laveste indkomstgruppe sammenlignet med den højeste. Mozambique er udnævnt til et af de 18 globale pilotlande, der vil udrulle og dokumentere en national plan for forebyggelse af kronisk underernæring. Der er specielt 5 sårbare provinser i Mozambique, deriblandt Tete, og Danida er bl.a. derfor blevet bedt om at adressere underernæring her. Komponenten vil i særlig grad fokusere på: Kapacitetsopbygning af det centrale koordineringskontor, sundhedsministeriet s ernæringsafdeling samt etablering af en uddannelse for ernæringsvejledere. Mens andre donorer støtter den generelle uddannelse af sundhedspersonale, er der et akut behov for støtte til veluddannede ernæringsvejledere. På nuværende tidspunkt er der kun 32 ernæringskyndige i den offentlige sektor mod et estimeret behov på 275. Derfor vil der blive ydet støtte til uddannelse indenfor dette område, samt til rådgivning for ernæringsafdelingen i sundhedsministeriet. Danida har under fase IV aktivt taget del i og ledet etableringen af donorkoordineringen for ernæring og vil fortsat arbejde for at videreudvikle dette; desuden vil Danida støtte den tværfaglige koordinering under premier-ministerens ledelse. Udformning af en finansieringsmekanisme for ernæringsprogrammet. Dette vil ske gennem opbygning af en multisektoriel teknisk arbejdsgruppe på national og provinsniveau, som kan følge implementeringen af den nationale strategi. Multisektoriale provinsplaner vil blive udarbejdet og finansieret gennem en finansieringsmekanisme baseret på tidligere erfaring fra det danskstøttede miljøsektorprogram. Tete provinsen har allerede startet denne proces og er udnævnt til at lede udrulningen af den nationale plan. Der vil også indgå teknisk bistand til udarbejdelse af planlægningsværktøjer, økonomistyring samt resultatmåling i de 10 andre provinser. Dette forventes at ske sammen med andre donorer, og indsatsen betragtes som et 4

5 element i opbygningen af sociale sikkerhedsnet. Komponent 3 Civilsamfundet. Da 90 pct. af alle sundhedsydelser i Mozambique leveres af den offentlige sektor, er der behov for at styrke folkelige organisationer i deres rolle som rettighedsfortaler. Disse organisationer har et ansvar for at sikre lige adgang til sundhedsydelser, specielt for fattige og sårbare grupper. Gennem støtte til civilsamfundet vil det sikres, at sundhedsydelser i tilstrækkelig grad tager udgangspunkt i de enkeltes borgeres behov, og at ydelserne har en acceptabel kvalitet. Organisationer der fremmer åbenhed, social ansvarlighed, stigmaforebyggelse, og lige adgang til forebyggelse og behandling af HIV/AIDS, vil blive prioriteret. Da der på et sent tidspunkt i forberedelsesprocessen fremkom nye muligheder for samfinansiering med andre donorer, vil den endelige beslutning om finansieringsstrukturerne af denne komponent blive færdigbehandlet i løbet af programmets første år. Teknisk rådgivning. Der vil blive ydet teknisk bistand til opbygning af kapacitet indenfor økonomistyring og intern kontrol. Desuden ansættes en langtidsrådgiver indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Tete provinsen, en rådgiver til opbygning af en finansieringsmekanisme for bekæmpelse af kronisk underernæring samt en bilateral juniorrådgiver. Endeligt vil der blive indgået en langtidskontrakt med en undervisningsinstitution, som skal yde støtte til opbygningen af ernæringsuddannelsen. Baseret på erfaringer fra fase IV, vil den tekniske bistand løbende blive tilpasset modtagerens behov samt justeret i forhold til bistand leveret af andre donorer. Det er muligt, at der i løbet af fase V vil blive etableret en fælles fond for teknisk rådgivning til sundhedssektoren, og Danida vil i givet fald støtte denne. Donorer. Donorgruppen består af i alt 26 medlemmer og er opdelt i 2 grupper. Én gruppe der støtter den nationale sundhedsstrategi gennem fællesfonden, og en anden gruppe der sammen med mange multilaterale organisationer giver projektbistand parallelt med og udenfor de nationale systemer. Dette gør den politiske dialog vanskelig, specielt i forhold til god regeringsførelse, økonomistyring og en rettighedsbaseret tilgang. Danida vil i fase V arbejde for, at der bliver bedre donorharmonisering, som kan fremme institutionsopbygning og et øget fokus på bæredygtive resultater. Endelig vil Danida forlange, at der regelmæssigt foretages eksterne gennemgange og evalueringer af sektoren. I donorgruppen er det specielt EU delegationen, som har synspunkter der ligger tæt op ad Danidas, og det forventes, at man vil indgå en partneraftale med delegationen omkring teknisk samarbejde og om koordinering i den politiske dialog. Menneskerettigheder, specielt seksuelle og reproduktive rettigheder, retten til god ernæring og til HIV/AIDS behandling og forebyggelse, er grundlæggende principper for programmet. Desuden er der fokus på etablering af sociale sikkerhedsnet for sårbare grupper, så som børn med kronisk underernæring, voldsramte unge piger, og HIV/AIDS-udsatte. Programmet sigter på aktivt at involvere civilsamfundet i den politiske dialog samt at sikre dets deltagelse i planlægning, gennemførelse og monitorering af sundhedsydelser. Gennem 5

6 fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, ernæring og HIV/AIDS, hjælper man desuden specielt kvinder, unge og børn til at få en ligeværdig status. For komponenterne 1 og 2, sker styringen ved at følge de nationalt udvalgte indikatorer. Danida vil desuden som en del af de indgåede aftaler for støtte til den fælles donorfond og sammen med andre ligesindede donorer sørge for, at planer overholdes samt at budgetter, udgifter og indkøb regelmæssigt gennemgås. Derudover vil Danida medvirke til forbedring og tættere opfølgning af revision så problemer tidligt opdages, løses og forebygges. Budget for Sektorprogram for Sundhed og Ernæring, Fase V Komponenter Komponent 1: Bidrage til resultater angivet i den strategiske sundhedsplan (PESS II og senere PES III ( )) Komponent 2: Støtte til implementering af den multisektorialle plan for reduktion af kronisk underernæring (MPKU) Komponent 3: Styrke civilsamfundet mhp at fremme en rettighedsbaseret tilgang Teknisk rådgivning Evalueringer og studier Under-komponenter 1.1 Støtte til den strategiske sundhedsplan via den fælles donorfond 1.2 Støtte til sundhedssystemopbygning mhp at forbedre SRHR 1.3 Decentral sektor budgetstøtte til Tete mhp forbedring af SRHR (ernæring samt HIV/AIDS) 2.1 Støtte til kapacitetsopbygning indenfor ernæring 2.2 Etablere en fond der kan støtte provinsernes implementering af MPKU gennem etablering af en fond 3.1 Støtte til udvalgte civilsamfundsorganisatio ner som kan sikre at borgerne er i stand til at kræve deres rettigheder for sundhed, god ernæring samt HIV/AIDS Kapacitet til fremme af de 3 komponenter Formulering af den nye sundhedsstrategi samt midtvejsgennemgang og evaluering af samme DKK 1. år DKK 2. år DKK 3. år DKK 4. år DKK 5. år DKK Total 30 mio. 30 mio. 30 mio. 30 mio. 30 mio. 150 mio. 4 mio. 4 mio. 3 mio. 3 mio. 3 mio. 17 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 50 mio. 5 mio. 4.5 mio. 5 mio. 3.5 mio. 2 mio. 20 mio. 7 mio. 18 mio. 25 mio. 25 mio. 25 mio. 100 mio. 7 mio. 10 mio. 13mio. 15 mio. 15 mio. 60 mio. 7 mio. 7 mio. 6 mio. 5 mio. 3 mio. 28 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 25 mio. Total 75 mio. 88,5 mio. 97 mio. 96,5 mio. 93 mio. 450 mio. I forbindelse med den nyligt overståede revision af den Globale Fond og den fælles donorfond, vil Danida fortsætte en tæt monitorering, styrkelse af finansafdelingen og den 6

7 interne revisionsafdeling i sundhedsministeriet. Danida vil desuden følge op på gennemførelse af Sundhedsministeriets anti-korruptionsplan og planen for styrkelse af økonomistyring samt kapacitetsopbygning. På anmodning fra Sundhedsministeriet knyttes der rådgiverbistand til forbedring af økonomistyring og den interne kontrol på centralt og provinsniveau. For komponent 3 vil der blive lavet en rammeaftale med en paraplyorganisation, der kan administrere civilsamfundsfonden. Desuden skal der under komponent 3 sikres en demokratisk struktur for god regeringsførelse og styring af fonden. Risikoelementer for programmet kan henføres til de overordnede strukturer (inkl. god regeringsførelse og reformer), til selve sundhedssektoren, til økonomistyring og til donorkonteksten. Med hensyn til de overordnede strukturer er risikoen, at 1) De tiltrængte offentlige reformer ikke foretages; 2) Der ikke er politisk vilje til at gennemføre en egentlig decentralisering, samt at indtægterne fra naturressourcerne fordeles så ulige, at der bliver politisk uro; 3) Den tiltagende befolkningsvækst ikke kan kontrolleres; og 4) Der ikke kan identificeres en realistisk og acceptabel finansieringsmodel for civilsamfundsstøtten. Med hensyn til sundhedssektoren, er risikoen at 1) Sektoren nedprioriteres, og at sundhedsministeriet ikke vil tildeles tilstrækkelige midler; 2) Der er utilstrækkelig kompetencer indenfor vigtige områder som personale- og finansiel styring; og 3) De overordnede nationale politiske koordineringsmekanismer for tværfaglige tiltag, så som ernæring og HIV/AIDS, forbliver uklare. Med hensyn til økonomistyring, er risikoen at 1) Der ikke er tilstrækkelig politisk vilje til at gennemføre de planlagte og anbefalede reformer i sundhedsministeriets finans- og revisions afdeling både centralt og på provinsniveau; 2) Der ikke findes tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre reformerne; 3) Manglende støtte til reformer og monitorering af økonomistyring pga. donorkonteksten (se nedenfor). Med hensyn til donorkonteksten er der risiko for tiltagende donorfragmentering og udmattelse grundet stigende frustration over manglende resulter. Korruption er en gennemgående risiko i Mozambique. Dette er særligt blevet påpeget i sundhedssektoren gennem eksterne revisioner, sidste fra GF i 2012, bl.a. på grund af mange års svagheder i økonomisk forvaltning og styring, som har resulteret i uregelmæssigheder og manglende dokumentation. Disse risikoelementer vil i samarbejde med andre donorer blive fulgt nøje gennem monitorering af reformplanen, mindst hver anden måned samt årlig, ved fremlægning og gennemgang af de tekniske indikatorer og mål som sammenholdes med budgettal, forbrug samt revisionsrapporter. Baseret på en teknisk gennemgang af den foreslåede støtte til sundhedssektorprogrammet fase V, udarbejdede Udenrigsministeriets Udviklingsfaglige Tjeneste, i februar 2012, i alt 11 7

8 anbefalinger. Disse anbefalinger sigtede på at forbedre og forenkle det foreslåede program på følgende områder: programstruktur, økonomistyring og systemopbygning, specielt indenfor personaleudvikling, sektorintegration af støtten til HIV/AIDS, samt en videreudvikling af civilsamfundskomponenten. Ambassaden i Maputo har indarbejdet disse anbefalinger i det fremsendte reviderede programdokument. Ambassaden har desuden indsendt detaljerede svar på opfølgning af hver anbefaling. 8

9 Der er tre partnere for dette program: Den ene partner er Mozambiques sundhedsministerium. Sundhedsadministrationen i Mozambique er tredelt, og formelt er administrationen decentraliseret, således at det nationale ministerium har ansvar for politik, standarder og regulativer, mens provinsdirektoratet har ansvar for provinsens planlægning, som igen er baseret på distriktsplaner. På distriktsplan er sundhedssektoren slået sammen med den sociale sektor i distrikts-administrationen for sundhed, kvinder og sociale anliggender. Dette lag har ansvaret for at udarbejde de lokale planer samt at gennemføre disse planer. Politisk er ansvaret for planlægningen af sundhedsvæsenet således overdraget til provins-og distriktsadministrationen, hvor den overordnede myndighed ligger hos provinsguvernøren og distriktsadministratoren. Danidas samarbejdspartnere bliver derfor det centrale sundhedsministerium og provins- og distriktssundhedstjeneste. Den anden partner er det nationale koordineringskontor for fødevare- og ernæringssikkerhed, der indtil videre er baseret i landbrugsministeriet. Der er dog udarbejdet et dekret, som foreslår at placere dette kontor direkte under premierministeren; dette dekret afventer godkendelse i parlamentet. Det nationale koordineringskontor har indtil for nylig været bemandet hovedsagligt med agronomer, men i de seneste par måneder har det været muligt gennem bistand fra FN-organisationer at ansætte en ernæringsekspert, en økonom og en monitoreringsekspert, hvorved antallet af ansatte er steget fra 7 til 10. På provinsniveau er der tilsvarende et koordineringskontor under landbrugsdirektoratet, som forventes opgraderet. Danidas samarbejdspartnere vil derfor være kontoret for fødevare og ernæringssikkerhed nationalt og i provinserne. Samarbejdspartnere for komponent 3 er endnu ikke afklaret. Det forventes at blive en organisation som kan lede og forvalte en fond. Denne fond vil støtte civilsamfundsorganisationer baseret på indkomne ansøgninger indenfor tematiske prioritetsområder. Denne fondspartner vil blive identificeret i løbet af det første år af implementeringsfasen, hvilket forventes at ske i tæt samarbejde med andre ligesindede donorer. 9

10

11 sektoren, og eksterne evalueringer er ikke altid velkomne. Man måler typisk antallet af ydelser leveret og ikke de opnåede resultater. En 2010 DFID-undersøgelse viste, at adgangen til sociale netværk, evnen til at betale bestikkelse, fattigdomsstatus og køn har væsentlig indflydelse på adgangen til sundhedsydelser. Der er således behov for forbedringer gennem udvikling af værktøjer til at inddrage og opbygge civilsamfundet og sikre social ansvarlighed. Kort over Mozambique 11

12 Over de sidste 2 årtier har Mozambique været blandt de hurtigst voksende lande i Afrika. I gennemsnit har den årlige realvækst i BNI ligget på omkring 7-8 pct.. Samtidig er det lykkedes at fordoble elevindtaget i grundskolen og reducere børnedødeligheden markant. Dog halter andre sociale indikatorer stadigt meget, så som kronisk underernæring samt den høje mødredødelighed. Til trods for nogle fremskridt i socialsektoren er landet, med en gennemsnits indkomst per indbygger på ca. USD 440 i 2010, stadig et af verdens fattigste og mindst udviklede lande. De seneste husholdningsundersøgelser viser, at andelen af fattige borgere i Mozambique stort set ikke har bevæget sig over de sidste 10 år. Denne skuffende udvikling skyldes formentlig, at den høje vækst primært har været drevet af en relativ lille elite, været fokuseret på projekt-investeringer indenfor udvinding af kul, naturgas og vandkraft, samt at der har været en fortsat befolkningstilvækst, blandt andet grundet mangel på familieplanlægning. Der er udviklet et landepolitikpapir for Mozambique, som skitserer de danske prioriteter, og dette vil sammen med den nye udviklingsstrategi danne grundlag for den fremtidige danske bistand til Mozambique. De ovenfor nævnte udfordringer er afspejlet i den nye strategi til bekæmpelse af fattigdom, som Mozambiques regering vedtog sidste år. Denne strategi påpeger også den store indsats, som fortsat er påkrævet indenfor de sociale områder, specielt med henblik på bekæmpelse af kronisk underernæring. Næsten en tredjedel af statsbudgettet er allokeret til uddannelse og sundhed, men kapaciteten i disse sektorer er stadig lav. Også de produktive sektorers betydning for landets udvikling præger de strategiske prioriteter, ligesom bedre regeringsførelse er en central del af dialogen mellem regeringen og de donorer, som finansierer en meget betydelig del af statsbudgettet, herunder Danmark. Budgetstøtte udgør op mod 40 pct. af den samlede officielle udviklingshjælp fra DAC 1 - donorerne og FN-systemet. Mozambique er et foregangsland, når det kommer til koordination mellem regeringen og donorer. Danida har lige overtaget donorformandskabet for denne koordinationsgruppe, den såkaldte G-19. Desuden støtter Danida foruden sundhed, ernæring og HIV/AIDS, miljøsektoren, privatsektoren samt god regeringsførelse. Der er en tiltagende synergi mellem støtten til sektorerne, ikke mindst fremmet af de tværgående hensyn som ligestilling, HIV/AIDS, kønsaspekter, god regeringsførelse samt hensynet til børn og unge. 1 Development Assistance Committee 12

13 Den overordnede donorstruktur er organiseret under en gruppe kaldet G19. Ledelsen af denne gruppe besår af 3 donorer, den ledende donor, udgående donor samt den indkommende donor og 2 permanente medlemmer, Verdensbanken og EU delegationen. Den politiske dialog foregår gennem en styrekomite, som er ledet af planlægningsministeriet, men også inkluderer medlemmer fra bl.a. Udenrigsministeriet og Finansministeriet. Denne donor struktur er kopieret i sektorerne inklusiv sundhedssektoren. I denne sektor findes der 2 grupper, nemlig en donorgruppe og en partnergruppe med en del overlap. Donorgruppen består på nuværende tidspunkt af i alt 13 medlemmer som alle har underskrevet en aftale fra 2008 og alle forpligter sig til at støtter de nationale strategier gennem en fælles donorfond. Mellem disse donorer, der mødes hvert kvartal, er det særligt EU delegationen og Flandern, som fra Danida s side betragtes som ligesindede, specielt med hensyn til opfølgning af revisionsrapporter, monitorering samt evaluering. Der findes desuden en anden gruppe, nemlig partnergruppen, som nødvendigvis har underskrevet samarbejdsaftalen fra 2008 og som støtter sektoren med finansiering, der ikke fanges og rapporteres i de nationale budgetter og systemer. Til denne gruppe hører USA, hvis bistand er på størrelse med det samlede bidrag fra fællesfond-donorerne. FN-systemet falder delvist også ind i denne gruppe, ikke mindst da det har en særrolle i forhold til deres mandat omkring teknisk bistand til sektorministerierne. Denne rolle kan til tider være i modstrid med donorrollen. Som en del af partnergruppen findes der 6 arbejdsgrupper, som omfatter: sundhedspersonale, finansiering, planlægning og monitorering, lægemidler, sundhedsydelser samt civilsamfundsstøtte. Partnergruppen mødes hver måned, hvor der afrapporteres fra arbejdsgrupperne, og hvor den overordnede donorpolitik fastlægges. Partnergruppen ledes på nuværende tidspunkt af Canada med UNICEF som støttefunktion. Denne mangfoldighed af aktører i sundhedssektoren gør det ofte vanskeligt at koordinere og have en fælles tilgang til støtten. Desuden er der et tiltagende antal donorer, så som Irland, Schweitz, Canada og Flandern, der ligesom Danida både giver provins- og central støtte for at fastholde en realistisk og troværdig tilgang til den politiske dialog. Med hensyn til HIV/AIDS er der på nuværende tidspunkt, foruden Danida, 4 andre donorer som støtter en fælles donorfond. Det er imidlertid besluttet at stoppe denne støtte ved udgangen af 2012 grundet manglende vilje til reorganisering af det nationale råd for HIV/AIDS. Dette råd er blevet tiltagende ineffektiv i forhold til dets mandat. Den fremtidige donorkoordinering og politiske dialog med premierministeren og sundhedsministeren vedrørende HIV/AIDS vil blive fastlagt i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013, afhængigt af regeringens udspil omkring reorganisering af rådet. Danida har støttet denne proces på provinsplan. Endelig er der donorerne som støtter ernæringsstrategien. På nuværende tidspunkt er det hovedsageligt USA, EU delegationen og Danida, og fra FN-organisationerne er det hovedsageligt UNICEF, WFP, WHO og FAO. Men både UK, Canada, Flandern og Verdensbanken forventes aktivt at støtte ernæring og mange har givet udtryk for interesse i medfinansiering af den finansieringsmodel, som udvikles med støtte fra Danida. Donorerne mødes månedligt og koordinerer den tekniske indsats via en arbejdsgruppe under det nationale fødevaresikkerhedsråd. Danida leder donorgruppen. 13

14 Sundhedssektoren er ved at udvikle en ny femårsplan med mål og resultater for perioden Når denne plan er færdig, vil indikatorerne blive opdateret. Det forventes, at den nye sundhedsstrategi vil indeholde indikatorer, der måler fremskridt på specifikke sundhedsresultater (impact). Desuden vil der udvikles en matrix med delresultater (outputs), som der måles på årligt, og disse tal sammenholdes med forbrug for at monitorere effektiviteten. På nuværende tidspunkt måles der årligt på 36 delindikatorer. Indtil den nye strategi er færdig vil Danida bidrage til opnåelse af FN's 2015-mål. Nedenfor ses værdien, 2007/8 (Multicluster Indicator Survey), og 2015-målene. Det er specielt de mål, der kan henføres til seksuel og reproduktiv sundhed samt ernæring, der er stagnerende; desuden er der meget stor geografisk og social ulighed. Tabel 2. FN s 2015 mål: Mozambiques udvikling MDG Indikator fremskridt mål Measles vaccine received by children < 1yr (%) Neonatal mortality rate per 1,000 children born alive Infant mortality rate per 1,000 children born alive Mortality rate of 5 yr olds per 1,000 children born alive No data Use of contraception (%) No data No data 34 Deliveries under supervision of trained personnel (%) Maternal mortality rate to 100,000 born alive No data HIV prevalence (%) 4 No data by 2014 Child underweight (%) No data Child stunting (chronic undernutrition) (%) No data (20 by 2020) Se nedenfor en figur over komponenternes monitoreringsrammer og aftaler. 2 From Multiple Indicator Cluster Survey (National Statistics Institute, Spain (INE)) unless otherwise indicated 3 From United States Census Bureau 4 From INSIDA,

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse AFR 104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Burkina Faso: Landbrugssektorprogram, fase 3 - økonomisk vækst i landbrugssektoren Finansministeriet, Landbrug- og vandministeriet,

Læs mere

Benin-Danmark Partnerskab

Benin-Danmark Partnerskab Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004-2008 Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004 2008 Danida Udenrigsministeriet 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia

Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia INTERNATIONAL MEDICAL COOPERATION COMMITEE IMCC Sundhed gennem Civilsamfundsstøtte, San Lucas Kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 3: 2011-2016 Projektdokument IMCC Januar 2010 Projektdokument Sundhed gennem

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA INDHOLD Oversigt 2 Landeprogrammet 2 Fattigdomsstrategi budgetstøtte 4 Erhvervssektorprogram

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca. Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia.

International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca. Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia. International Medical Cooperation Committee og SEDES, Chuquisaca Primær sundhedsprojekt i San Lucas kommune, Chuquisaca, Bolivia Fase 2 2006 2011 Projektdokument December 2004 Projektdokument - Primær

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013 104.G.13. 6 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Klimapuljen 2011 Verdensbanken, UNDP, KfW, Global Green Growth Institute, bilaterale partnere i Kenya, Indonesien og Maldiverne og civilsamfundsorganisationer

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 DANMARK BANGLADESH LANDEPOLITIKPAPIR 2013-2017 INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 3 BIDRAG TIL FATTIGDOMSBEKÆMPELSE, VÆKST OG BÆREDYGTIG

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere