AFR j.nr.: 104.Mozambique

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFR j.nr.: 104.Mozambique.810-500"

Transkript

1 AFR j.nr.: 104.Mozambique Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Mozambique: Sektorprogram for Sundhed og Ernæring, Fase V Sundhedsministeriet, Det nationale koordineringsråd for fødevaresikkerhed 450,0 mio. kr. Finansår oktober september 2017, 60 måneder 25. oktober ) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, 2012, Retten til et bedre liv, 2) Strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, 2005, 3) Strategi for Danmarks støtte til den internationale kamp mod HIV/AIDS, 2005, 4) Mozambique Landepolitikpapir , Udviklingslande i Afrika, Mozambique Sundhedssektorprogrammet vil fokusere på tre områder: støtte til den nationale sundhedsplan, støtte til gennemførelse af den nationale strategi for bekæmpelse af kronisk underernæring, samt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer støtte udsatte gruppers rettigheder til sundhed, ernæring og HIV/AIDS ydelser. Støtten vil så vidt muligt ske via fælles donorfonde. Programmet vil medvirke til at: 1) Reducere dødeligheden for mødre og børn under 5 år; 2) Øge antallet af kvinder og mænd, som bruger moderne familieplanlægning; 3) Reducere antallet af gravide og børn under 5 år, som er underernærede; og 4) Styrke civilsamfundet for at sikre en rettighedsbaseret tilgang til sundhed, ernæring og HIV/AIDS. 1

2 Formålet med Danida-støtten er at styrke det offentlige sundhedssystem gennem fremme af regeringens femårs strategi for sundhedssektoren og støtte til den multisektorielle plan for bekæmpelse af kronisk underernæring. Også civilsamfundet støttes for at fremme en rettighedsbaseret adgang til sundhedsydelser for udsatte grupper, inklusivt på HIV/AIDS området. Danida vil dermed bidrage til opnåelse af de sundhedsrelaterede 2015-mål. De strategiske beslutninger, der er taget i forbindelse med prioritering af det nye program adresserer kritiske områder og tendenser, så som den høje mødredødelighed og utilstrækkelig adgang til familieplanlægning, utilstrækkelig og ulig adgang til sundhedsydelser, kønsaspekter og svage sundhedssystemer, samt kronisk underernæring. Disse problemer adresseres ved også at involvere civilsamfundet, så rettigheder og social ansvarlighed styrkes. Hver dag dør ca. 11 kvinder i Mozambique som følge af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, og hver kvinde føder i gennemsnit 6 børn, hvoraf knap halvdelen er kronisk underernærede, når de er 5 år gamle. Underernæring hæmmer børns indlæringsevne og forringer deres erhvervsevne. Overvejelser i forbindelse med forberedelsen af programmet har været at finde løsninger på disse problemer, ikke mindst til finansiering af tværfaglig forebyggelse og behandling af underernæring, HIV/AIDS samt til effektivt at støtte decentraliseringsprocessen. Erfaringer fra tidligere faser. Danida har støttet sundhedssektoren i Mozambique siden Støtten var i begyndelsen begrænset til sundhedssektoren i Tete provinsen, men omkring 2000 blev støtten udvidet til også at omfatte HIV/AIDS. Størstedelen af støtten blev udbetalt gennem fælles nationale donorfonde. Den alvorlige kroniske underernæring i Mozambique samt en anmodning fra sundhedsministeren i 2010 bevirkede, at Danida begyndte at støtte dette område og nu leder donorgruppen. Erfaringer med støtte til den fælles donorfond for sundhedssektoren har været relativ god, skønt der har været problemer med forvaltningen i 2011 og Danida har derfor flere gange tilbageholdt støtte til fonden, senest på grund af finansielle uregelmæssigheder, dokumenteret og publiceret i august 2012 af den Globale Fund for AIDS, TB og Malaria (GF). Der er i begyndelsen af 2012 udarbejdet en aktionsplan, som skal sikre bedre økonomiforvaltning i sundhedsministeriet. I aktionsplanen udestår stadig en række tiltag med sigte på at styrke indkøbsprocedurerne, forbedre budgetlægning, udgiftskontrol og uddanne og træne personale inden for økonomiforvaltningen både centralt og på provinsniveau. Donorerne samarbejder med regeringen gennem sundhedsministeriets økonomiforvaltning. Danida støtter afdelingen med korttids teknisk rådgivning. For at kunne følge gennemførelse af aktionsplanen bliver der hver anden måned udsendt en ekstern monitoreringsmission, som identificerer fremskridt og problemer. Der finder løbende en dialog sted mellem sundhedsministeriet/finansministeriet og donorgruppen, hvor udestående problemer drøftes. Den fælles donorfond har bidraget til en bedre harmonisering og tilpasning til landets egne systemer, og der har været en generel fremgang i sundhedssektoren i de sidste 10 år; som bl.a. kan ses af, at flere børn vaccineres, børnedødeligheden falder og graviditetskontrollen 2

3 forbedres. Der har også været gode erfaringer med et kombineret engagement på nationalt og provinsniveau, som støtten til Tete har vist. Denne provins er nu pilotprovins for afprøvning af den nationale strategi for kronisk underernæring. Tete provinsen har også i flere år brugt et integreret planlægnings- og regnskabssystem, som andre provinser nu kopierer og de mange praktiske erfaringer og eksempler fra Tete provinsen har været brugt i udformningen af de nationale sundhedspolitikker og strategier. Danida er desuden i sundhedssektoren kendt som en partner, man har tillid til og som kan bidrage med nye tiltag, der kan vise den praktiske vej frem. Indenfor HIV/AIDS-bekæmpelse foreslog Danida, at HIV/AIDS blev inkluderet i planlægningen i alle sektorer. F.eks. i landbrugssektoren blev der givet teknisk bistand til at udvikle en strategisk 5-års plan for HIV/AIDS; denne plan bruges nu som et godt eksempel for andre sektorer. Fase V støtte. Dette program på i alt 450 mio. kr. er blevet udviklet baseret på Mozambiques nye fattigdomsstrategi, de strategiske planer for sundhed, HIV/AIDS og kronisk underernæring, samt Danidas nye udviklingsstrategi. Programmet er inddelt i følgende komponenter: Komponent 1 Sundhed. Komponenten vil støtte den nationale sundhedssektorstrategi gennem bidrag til den fælles donorfond. Danida vil samtidigt, som formand for budgetstøttegruppen og med erfaringer fra Tete provinsen, aktivt deltage i den politiske dialog. Derudover vil der blive givet øremærket støtte gennem de nationale systemer til specifikke kerneområder, specielt indenfor følgende områder: Fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder gennem politisk dialog og støtte til fællesfonden. Trods fremgang i mange sundhedsindikatorer, er der kun beskeden fremgang indenfor indikatorer, der refererer til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRHR). Danida vil gennem støtten til fællesfonden og via de øremærkede midler sikre, at den politiske dialog sætter fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, kønsaspekter samt ligestilling. Danida vil arbejde for, at støtten til Tete provinsen specifikt fremmer innovative tiltag, så som: forbedret adgang til kvalificeret og akut fødselshjælp, sikker abort, lige adgang til præventionsmidler og familieplanlægning for både kvinder og mænd, bekæmpelse af kønsbaseret vold, specielt overfor unge kvinder, samt lige adgang til seksualundervisning og information. Provinsdirektoratet i Tete vil også modtage bistand til kvalitetssikring af sundhedsydelser og forbedret adgang til sundhedscentre. Opbygning af sundhedssystemer og kapacitet. Der er speciel stor mangel på uddannet personale indenfor offentlig sundhedsforvaltning, planlægning, økonomistyring og styring af offentlige indkøb. For at forbedre den økonomiske forvaltning i sundhedsvæsenet er der udarbejdet en detaljeret plan til styrkelse af finansstyring, offentlige indkøb og intern kontrol og til opfølgning af sundhedsministeriets anti-korruptionsplanen. Der sker en tæt opfølgning af denne plan ved eksterne gennemgange hver anden måned. Der er i den sidste måned sket vigtige fremskridt i gennemførelsen af planen. Samtidigt støttes kvalitetssikring af årlig revision, kapacitetsanalyse og træning af nøglepersoner. Budgetstøtte til Tete provinsen mhp forbedring af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. 3

4 Sundhedssektoren er pilotsektor for decentralisering i Mozambique og planlægningen er nu delegeret til provins- og distriksniveau, hvor den overordnede myndighed ligger hos provinsguvernøren og distrikts-administratoren. Erfaringen viser dog, at midlerne fra nationalt niveau ikke i tilstrækkelig omfang når provins- og distriktsadministrationen, hvor de væsentlige sundhedsaktiviteter finder sted. Hvor decentralisering således åbner for nye muligheder så som direkte finansiering til SRHR, er de begrænsede midler samt kapaciteten til at forvalte disse, fortsat en udfordring. Der gives derfor støtte til træning af personale i administration og planlægning, ledelse og decentral økonomistyring. Desuden gives der direkte støtte til Tete provinsen med henblik på at styrke den decentrale donor harmonisering og tilpasse en samlet støtte til provinsens egne planer så det sikres at disse finansieres. Samtidigt vil disse erfaringer blive brugt i udformningen af den nye nationale 5- års sundhedsstrategi ( ). Komponent 2 Ernæring. Under denne komponent vil der blive givet støtte til gennemførelsen af det nationale program for bekæmpelse af kronisk underernæring. Forskning har vist, at kronisk underernæring er irreversibel efter 2-års alderen, og at kronisk underernæring leder til reduceret kognitiv udvikling og indlæringsevne hos børn. Den nationale plan har blandt andet fokus på at mindske blodmangel hos de 69 pct. af gravide kvinder og børn, som lider af dette samt sikre at flere kvinder ammer. Sammenhængen mellem social ulighed og fejlernæring er stor. Ikke mindre end 63 pct. flere småbørn dør af kronisk underernæring i den laveste indkomstgruppe sammenlignet med den højeste. Mozambique er udnævnt til et af de 18 globale pilotlande, der vil udrulle og dokumentere en national plan for forebyggelse af kronisk underernæring. Der er specielt 5 sårbare provinser i Mozambique, deriblandt Tete, og Danida er bl.a. derfor blevet bedt om at adressere underernæring her. Komponenten vil i særlig grad fokusere på: Kapacitetsopbygning af det centrale koordineringskontor, sundhedsministeriet s ernæringsafdeling samt etablering af en uddannelse for ernæringsvejledere. Mens andre donorer støtter den generelle uddannelse af sundhedspersonale, er der et akut behov for støtte til veluddannede ernæringsvejledere. På nuværende tidspunkt er der kun 32 ernæringskyndige i den offentlige sektor mod et estimeret behov på 275. Derfor vil der blive ydet støtte til uddannelse indenfor dette område, samt til rådgivning for ernæringsafdelingen i sundhedsministeriet. Danida har under fase IV aktivt taget del i og ledet etableringen af donorkoordineringen for ernæring og vil fortsat arbejde for at videreudvikle dette; desuden vil Danida støtte den tværfaglige koordinering under premier-ministerens ledelse. Udformning af en finansieringsmekanisme for ernæringsprogrammet. Dette vil ske gennem opbygning af en multisektoriel teknisk arbejdsgruppe på national og provinsniveau, som kan følge implementeringen af den nationale strategi. Multisektoriale provinsplaner vil blive udarbejdet og finansieret gennem en finansieringsmekanisme baseret på tidligere erfaring fra det danskstøttede miljøsektorprogram. Tete provinsen har allerede startet denne proces og er udnævnt til at lede udrulningen af den nationale plan. Der vil også indgå teknisk bistand til udarbejdelse af planlægningsværktøjer, økonomistyring samt resultatmåling i de 10 andre provinser. Dette forventes at ske sammen med andre donorer, og indsatsen betragtes som et 4

5 element i opbygningen af sociale sikkerhedsnet. Komponent 3 Civilsamfundet. Da 90 pct. af alle sundhedsydelser i Mozambique leveres af den offentlige sektor, er der behov for at styrke folkelige organisationer i deres rolle som rettighedsfortaler. Disse organisationer har et ansvar for at sikre lige adgang til sundhedsydelser, specielt for fattige og sårbare grupper. Gennem støtte til civilsamfundet vil det sikres, at sundhedsydelser i tilstrækkelig grad tager udgangspunkt i de enkeltes borgeres behov, og at ydelserne har en acceptabel kvalitet. Organisationer der fremmer åbenhed, social ansvarlighed, stigmaforebyggelse, og lige adgang til forebyggelse og behandling af HIV/AIDS, vil blive prioriteret. Da der på et sent tidspunkt i forberedelsesprocessen fremkom nye muligheder for samfinansiering med andre donorer, vil den endelige beslutning om finansieringsstrukturerne af denne komponent blive færdigbehandlet i løbet af programmets første år. Teknisk rådgivning. Der vil blive ydet teknisk bistand til opbygning af kapacitet indenfor økonomistyring og intern kontrol. Desuden ansættes en langtidsrådgiver indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Tete provinsen, en rådgiver til opbygning af en finansieringsmekanisme for bekæmpelse af kronisk underernæring samt en bilateral juniorrådgiver. Endeligt vil der blive indgået en langtidskontrakt med en undervisningsinstitution, som skal yde støtte til opbygningen af ernæringsuddannelsen. Baseret på erfaringer fra fase IV, vil den tekniske bistand løbende blive tilpasset modtagerens behov samt justeret i forhold til bistand leveret af andre donorer. Det er muligt, at der i løbet af fase V vil blive etableret en fælles fond for teknisk rådgivning til sundhedssektoren, og Danida vil i givet fald støtte denne. Donorer. Donorgruppen består af i alt 26 medlemmer og er opdelt i 2 grupper. Én gruppe der støtter den nationale sundhedsstrategi gennem fællesfonden, og en anden gruppe der sammen med mange multilaterale organisationer giver projektbistand parallelt med og udenfor de nationale systemer. Dette gør den politiske dialog vanskelig, specielt i forhold til god regeringsførelse, økonomistyring og en rettighedsbaseret tilgang. Danida vil i fase V arbejde for, at der bliver bedre donorharmonisering, som kan fremme institutionsopbygning og et øget fokus på bæredygtive resultater. Endelig vil Danida forlange, at der regelmæssigt foretages eksterne gennemgange og evalueringer af sektoren. I donorgruppen er det specielt EU delegationen, som har synspunkter der ligger tæt op ad Danidas, og det forventes, at man vil indgå en partneraftale med delegationen omkring teknisk samarbejde og om koordinering i den politiske dialog. Menneskerettigheder, specielt seksuelle og reproduktive rettigheder, retten til god ernæring og til HIV/AIDS behandling og forebyggelse, er grundlæggende principper for programmet. Desuden er der fokus på etablering af sociale sikkerhedsnet for sårbare grupper, så som børn med kronisk underernæring, voldsramte unge piger, og HIV/AIDS-udsatte. Programmet sigter på aktivt at involvere civilsamfundet i den politiske dialog samt at sikre dets deltagelse i planlægning, gennemførelse og monitorering af sundhedsydelser. Gennem 5

6 fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, ernæring og HIV/AIDS, hjælper man desuden specielt kvinder, unge og børn til at få en ligeværdig status. For komponenterne 1 og 2, sker styringen ved at følge de nationalt udvalgte indikatorer. Danida vil desuden som en del af de indgåede aftaler for støtte til den fælles donorfond og sammen med andre ligesindede donorer sørge for, at planer overholdes samt at budgetter, udgifter og indkøb regelmæssigt gennemgås. Derudover vil Danida medvirke til forbedring og tættere opfølgning af revision så problemer tidligt opdages, løses og forebygges. Budget for Sektorprogram for Sundhed og Ernæring, Fase V Komponenter Komponent 1: Bidrage til resultater angivet i den strategiske sundhedsplan (PESS II og senere PES III ( )) Komponent 2: Støtte til implementering af den multisektorialle plan for reduktion af kronisk underernæring (MPKU) Komponent 3: Styrke civilsamfundet mhp at fremme en rettighedsbaseret tilgang Teknisk rådgivning Evalueringer og studier Under-komponenter 1.1 Støtte til den strategiske sundhedsplan via den fælles donorfond 1.2 Støtte til sundhedssystemopbygning mhp at forbedre SRHR 1.3 Decentral sektor budgetstøtte til Tete mhp forbedring af SRHR (ernæring samt HIV/AIDS) 2.1 Støtte til kapacitetsopbygning indenfor ernæring 2.2 Etablere en fond der kan støtte provinsernes implementering af MPKU gennem etablering af en fond 3.1 Støtte til udvalgte civilsamfundsorganisatio ner som kan sikre at borgerne er i stand til at kræve deres rettigheder for sundhed, god ernæring samt HIV/AIDS Kapacitet til fremme af de 3 komponenter Formulering af den nye sundhedsstrategi samt midtvejsgennemgang og evaluering af samme DKK 1. år DKK 2. år DKK 3. år DKK 4. år DKK 5. år DKK Total 30 mio. 30 mio. 30 mio. 30 mio. 30 mio. 150 mio. 4 mio. 4 mio. 3 mio. 3 mio. 3 mio. 17 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 50 mio. 5 mio. 4.5 mio. 5 mio. 3.5 mio. 2 mio. 20 mio. 7 mio. 18 mio. 25 mio. 25 mio. 25 mio. 100 mio. 7 mio. 10 mio. 13mio. 15 mio. 15 mio. 60 mio. 7 mio. 7 mio. 6 mio. 5 mio. 3 mio. 28 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 25 mio. Total 75 mio. 88,5 mio. 97 mio. 96,5 mio. 93 mio. 450 mio. I forbindelse med den nyligt overståede revision af den Globale Fond og den fælles donorfond, vil Danida fortsætte en tæt monitorering, styrkelse af finansafdelingen og den 6

7 interne revisionsafdeling i sundhedsministeriet. Danida vil desuden følge op på gennemførelse af Sundhedsministeriets anti-korruptionsplan og planen for styrkelse af økonomistyring samt kapacitetsopbygning. På anmodning fra Sundhedsministeriet knyttes der rådgiverbistand til forbedring af økonomistyring og den interne kontrol på centralt og provinsniveau. For komponent 3 vil der blive lavet en rammeaftale med en paraplyorganisation, der kan administrere civilsamfundsfonden. Desuden skal der under komponent 3 sikres en demokratisk struktur for god regeringsførelse og styring af fonden. Risikoelementer for programmet kan henføres til de overordnede strukturer (inkl. god regeringsførelse og reformer), til selve sundhedssektoren, til økonomistyring og til donorkonteksten. Med hensyn til de overordnede strukturer er risikoen, at 1) De tiltrængte offentlige reformer ikke foretages; 2) Der ikke er politisk vilje til at gennemføre en egentlig decentralisering, samt at indtægterne fra naturressourcerne fordeles så ulige, at der bliver politisk uro; 3) Den tiltagende befolkningsvækst ikke kan kontrolleres; og 4) Der ikke kan identificeres en realistisk og acceptabel finansieringsmodel for civilsamfundsstøtten. Med hensyn til sundhedssektoren, er risikoen at 1) Sektoren nedprioriteres, og at sundhedsministeriet ikke vil tildeles tilstrækkelige midler; 2) Der er utilstrækkelig kompetencer indenfor vigtige områder som personale- og finansiel styring; og 3) De overordnede nationale politiske koordineringsmekanismer for tværfaglige tiltag, så som ernæring og HIV/AIDS, forbliver uklare. Med hensyn til økonomistyring, er risikoen at 1) Der ikke er tilstrækkelig politisk vilje til at gennemføre de planlagte og anbefalede reformer i sundhedsministeriets finans- og revisions afdeling både centralt og på provinsniveau; 2) Der ikke findes tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre reformerne; 3) Manglende støtte til reformer og monitorering af økonomistyring pga. donorkonteksten (se nedenfor). Med hensyn til donorkonteksten er der risiko for tiltagende donorfragmentering og udmattelse grundet stigende frustration over manglende resulter. Korruption er en gennemgående risiko i Mozambique. Dette er særligt blevet påpeget i sundhedssektoren gennem eksterne revisioner, sidste fra GF i 2012, bl.a. på grund af mange års svagheder i økonomisk forvaltning og styring, som har resulteret i uregelmæssigheder og manglende dokumentation. Disse risikoelementer vil i samarbejde med andre donorer blive fulgt nøje gennem monitorering af reformplanen, mindst hver anden måned samt årlig, ved fremlægning og gennemgang af de tekniske indikatorer og mål som sammenholdes med budgettal, forbrug samt revisionsrapporter. Baseret på en teknisk gennemgang af den foreslåede støtte til sundhedssektorprogrammet fase V, udarbejdede Udenrigsministeriets Udviklingsfaglige Tjeneste, i februar 2012, i alt 11 7

8 anbefalinger. Disse anbefalinger sigtede på at forbedre og forenkle det foreslåede program på følgende områder: programstruktur, økonomistyring og systemopbygning, specielt indenfor personaleudvikling, sektorintegration af støtten til HIV/AIDS, samt en videreudvikling af civilsamfundskomponenten. Ambassaden i Maputo har indarbejdet disse anbefalinger i det fremsendte reviderede programdokument. Ambassaden har desuden indsendt detaljerede svar på opfølgning af hver anbefaling. 8

9 Der er tre partnere for dette program: Den ene partner er Mozambiques sundhedsministerium. Sundhedsadministrationen i Mozambique er tredelt, og formelt er administrationen decentraliseret, således at det nationale ministerium har ansvar for politik, standarder og regulativer, mens provinsdirektoratet har ansvar for provinsens planlægning, som igen er baseret på distriktsplaner. På distriktsplan er sundhedssektoren slået sammen med den sociale sektor i distrikts-administrationen for sundhed, kvinder og sociale anliggender. Dette lag har ansvaret for at udarbejde de lokale planer samt at gennemføre disse planer. Politisk er ansvaret for planlægningen af sundhedsvæsenet således overdraget til provins-og distriktsadministrationen, hvor den overordnede myndighed ligger hos provinsguvernøren og distriktsadministratoren. Danidas samarbejdspartnere bliver derfor det centrale sundhedsministerium og provins- og distriktssundhedstjeneste. Den anden partner er det nationale koordineringskontor for fødevare- og ernæringssikkerhed, der indtil videre er baseret i landbrugsministeriet. Der er dog udarbejdet et dekret, som foreslår at placere dette kontor direkte under premierministeren; dette dekret afventer godkendelse i parlamentet. Det nationale koordineringskontor har indtil for nylig været bemandet hovedsagligt med agronomer, men i de seneste par måneder har det været muligt gennem bistand fra FN-organisationer at ansætte en ernæringsekspert, en økonom og en monitoreringsekspert, hvorved antallet af ansatte er steget fra 7 til 10. På provinsniveau er der tilsvarende et koordineringskontor under landbrugsdirektoratet, som forventes opgraderet. Danidas samarbejdspartnere vil derfor være kontoret for fødevare og ernæringssikkerhed nationalt og i provinserne. Samarbejdspartnere for komponent 3 er endnu ikke afklaret. Det forventes at blive en organisation som kan lede og forvalte en fond. Denne fond vil støtte civilsamfundsorganisationer baseret på indkomne ansøgninger indenfor tematiske prioritetsområder. Denne fondspartner vil blive identificeret i løbet af det første år af implementeringsfasen, hvilket forventes at ske i tæt samarbejde med andre ligesindede donorer. 9

10

11 sektoren, og eksterne evalueringer er ikke altid velkomne. Man måler typisk antallet af ydelser leveret og ikke de opnåede resultater. En 2010 DFID-undersøgelse viste, at adgangen til sociale netværk, evnen til at betale bestikkelse, fattigdomsstatus og køn har væsentlig indflydelse på adgangen til sundhedsydelser. Der er således behov for forbedringer gennem udvikling af værktøjer til at inddrage og opbygge civilsamfundet og sikre social ansvarlighed. Kort over Mozambique 11

12 Over de sidste 2 årtier har Mozambique været blandt de hurtigst voksende lande i Afrika. I gennemsnit har den årlige realvækst i BNI ligget på omkring 7-8 pct.. Samtidig er det lykkedes at fordoble elevindtaget i grundskolen og reducere børnedødeligheden markant. Dog halter andre sociale indikatorer stadigt meget, så som kronisk underernæring samt den høje mødredødelighed. Til trods for nogle fremskridt i socialsektoren er landet, med en gennemsnits indkomst per indbygger på ca. USD 440 i 2010, stadig et af verdens fattigste og mindst udviklede lande. De seneste husholdningsundersøgelser viser, at andelen af fattige borgere i Mozambique stort set ikke har bevæget sig over de sidste 10 år. Denne skuffende udvikling skyldes formentlig, at den høje vækst primært har været drevet af en relativ lille elite, været fokuseret på projekt-investeringer indenfor udvinding af kul, naturgas og vandkraft, samt at der har været en fortsat befolkningstilvækst, blandt andet grundet mangel på familieplanlægning. Der er udviklet et landepolitikpapir for Mozambique, som skitserer de danske prioriteter, og dette vil sammen med den nye udviklingsstrategi danne grundlag for den fremtidige danske bistand til Mozambique. De ovenfor nævnte udfordringer er afspejlet i den nye strategi til bekæmpelse af fattigdom, som Mozambiques regering vedtog sidste år. Denne strategi påpeger også den store indsats, som fortsat er påkrævet indenfor de sociale områder, specielt med henblik på bekæmpelse af kronisk underernæring. Næsten en tredjedel af statsbudgettet er allokeret til uddannelse og sundhed, men kapaciteten i disse sektorer er stadig lav. Også de produktive sektorers betydning for landets udvikling præger de strategiske prioriteter, ligesom bedre regeringsførelse er en central del af dialogen mellem regeringen og de donorer, som finansierer en meget betydelig del af statsbudgettet, herunder Danmark. Budgetstøtte udgør op mod 40 pct. af den samlede officielle udviklingshjælp fra DAC 1 - donorerne og FN-systemet. Mozambique er et foregangsland, når det kommer til koordination mellem regeringen og donorer. Danida har lige overtaget donorformandskabet for denne koordinationsgruppe, den såkaldte G-19. Desuden støtter Danida foruden sundhed, ernæring og HIV/AIDS, miljøsektoren, privatsektoren samt god regeringsførelse. Der er en tiltagende synergi mellem støtten til sektorerne, ikke mindst fremmet af de tværgående hensyn som ligestilling, HIV/AIDS, kønsaspekter, god regeringsførelse samt hensynet til børn og unge. 1 Development Assistance Committee 12

13 Den overordnede donorstruktur er organiseret under en gruppe kaldet G19. Ledelsen af denne gruppe besår af 3 donorer, den ledende donor, udgående donor samt den indkommende donor og 2 permanente medlemmer, Verdensbanken og EU delegationen. Den politiske dialog foregår gennem en styrekomite, som er ledet af planlægningsministeriet, men også inkluderer medlemmer fra bl.a. Udenrigsministeriet og Finansministeriet. Denne donor struktur er kopieret i sektorerne inklusiv sundhedssektoren. I denne sektor findes der 2 grupper, nemlig en donorgruppe og en partnergruppe med en del overlap. Donorgruppen består på nuværende tidspunkt af i alt 13 medlemmer som alle har underskrevet en aftale fra 2008 og alle forpligter sig til at støtter de nationale strategier gennem en fælles donorfond. Mellem disse donorer, der mødes hvert kvartal, er det særligt EU delegationen og Flandern, som fra Danida s side betragtes som ligesindede, specielt med hensyn til opfølgning af revisionsrapporter, monitorering samt evaluering. Der findes desuden en anden gruppe, nemlig partnergruppen, som nødvendigvis har underskrevet samarbejdsaftalen fra 2008 og som støtter sektoren med finansiering, der ikke fanges og rapporteres i de nationale budgetter og systemer. Til denne gruppe hører USA, hvis bistand er på størrelse med det samlede bidrag fra fællesfond-donorerne. FN-systemet falder delvist også ind i denne gruppe, ikke mindst da det har en særrolle i forhold til deres mandat omkring teknisk bistand til sektorministerierne. Denne rolle kan til tider være i modstrid med donorrollen. Som en del af partnergruppen findes der 6 arbejdsgrupper, som omfatter: sundhedspersonale, finansiering, planlægning og monitorering, lægemidler, sundhedsydelser samt civilsamfundsstøtte. Partnergruppen mødes hver måned, hvor der afrapporteres fra arbejdsgrupperne, og hvor den overordnede donorpolitik fastlægges. Partnergruppen ledes på nuværende tidspunkt af Canada med UNICEF som støttefunktion. Denne mangfoldighed af aktører i sundhedssektoren gør det ofte vanskeligt at koordinere og have en fælles tilgang til støtten. Desuden er der et tiltagende antal donorer, så som Irland, Schweitz, Canada og Flandern, der ligesom Danida både giver provins- og central støtte for at fastholde en realistisk og troværdig tilgang til den politiske dialog. Med hensyn til HIV/AIDS er der på nuværende tidspunkt, foruden Danida, 4 andre donorer som støtter en fælles donorfond. Det er imidlertid besluttet at stoppe denne støtte ved udgangen af 2012 grundet manglende vilje til reorganisering af det nationale råd for HIV/AIDS. Dette råd er blevet tiltagende ineffektiv i forhold til dets mandat. Den fremtidige donorkoordinering og politiske dialog med premierministeren og sundhedsministeren vedrørende HIV/AIDS vil blive fastlagt i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013, afhængigt af regeringens udspil omkring reorganisering af rådet. Danida har støttet denne proces på provinsplan. Endelig er der donorerne som støtter ernæringsstrategien. På nuværende tidspunkt er det hovedsageligt USA, EU delegationen og Danida, og fra FN-organisationerne er det hovedsageligt UNICEF, WFP, WHO og FAO. Men både UK, Canada, Flandern og Verdensbanken forventes aktivt at støtte ernæring og mange har givet udtryk for interesse i medfinansiering af den finansieringsmodel, som udvikles med støtte fra Danida. Donorerne mødes månedligt og koordinerer den tekniske indsats via en arbejdsgruppe under det nationale fødevaresikkerhedsråd. Danida leder donorgruppen. 13

14 Sundhedssektoren er ved at udvikle en ny femårsplan med mål og resultater for perioden Når denne plan er færdig, vil indikatorerne blive opdateret. Det forventes, at den nye sundhedsstrategi vil indeholde indikatorer, der måler fremskridt på specifikke sundhedsresultater (impact). Desuden vil der udvikles en matrix med delresultater (outputs), som der måles på årligt, og disse tal sammenholdes med forbrug for at monitorere effektiviteten. På nuværende tidspunkt måles der årligt på 36 delindikatorer. Indtil den nye strategi er færdig vil Danida bidrage til opnåelse af FN's 2015-mål. Nedenfor ses værdien, 2007/8 (Multicluster Indicator Survey), og 2015-målene. Det er specielt de mål, der kan henføres til seksuel og reproduktiv sundhed samt ernæring, der er stagnerende; desuden er der meget stor geografisk og social ulighed. Tabel 2. FN s 2015 mål: Mozambiques udvikling MDG Indikator fremskridt mål Measles vaccine received by children < 1yr (%) Neonatal mortality rate per 1,000 children born alive Infant mortality rate per 1,000 children born alive Mortality rate of 5 yr olds per 1,000 children born alive No data Use of contraception (%) No data No data 34 Deliveries under supervision of trained personnel (%) Maternal mortality rate to 100,000 born alive No data HIV prevalence (%) 4 No data by 2014 Child underweight (%) No data Child stunting (chronic undernutrition) (%) No data (20 by 2020) Se nedenfor en figur over komponenternes monitoreringsrammer og aftaler. 2 From Multiple Indicator Cluster Survey (National Statistics Institute, Spain (INE)) unless otherwise indicated 3 From United States Census Bureau 4 From INSIDA,

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh Januar 2008 UDVIKLINGSBISTANDEN TIL BHUTAN OG BANGLADESH i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...1 II. Indledning...4

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Indledning Side 3 3. Mission, vision og målsætning Side 3 4. Prioriteter Side 4 4.1. Sårbarhed Side

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

UNEP og World Bank. 2012-2015 (36 måneder) 06.34.01.80.41 Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv. 6512606, 6512607

UNEP og World Bank. 2012-2015 (36 måneder) 06.34.01.80.41 Miljø- og Klimabistand i udviklingslande mv. 6512606, 6512607 GRV 46.C.52-7.b. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Bæredygtig vandressourceplanlægning UNEP og World Bank 50,0 mio. kr. (UNEP: 30,0 mio.kr., World Bank: 20,0 mio.kr.) 2012-2015

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE

NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE NÅR KVINDER STÅR SAMMEN OG BLIVER STÆRKE KVINDER FÅR HJÆLP TIL AT BLIVE HØRT Tvangsægteskaber. Børneægteskaber. Vold. Sex uden samtykke. Uønsket graviditet. Mangel på adgang til prævention og sikre aborter.

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA INDHOLD Oversigt 2 Landeprogrammet 2 Fattigdomsstrategi budgetstøtte 4 Erhvervssektorprogram

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse AFR 104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Burkina Faso: Landbrugssektorprogram, fase 3 - økonomisk vækst i landbrugssektoren Finansministeriet, Landbrug- og vandministeriet,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Bhutan-Danmark Partnerskab

Bhutan-Danmark Partnerskab Bhutan-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2003-2007 Danida UDENRIGSMINISTERIET Produktion: 2004 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.: 3392 0000 Fax: 3254 0533

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Strategi for Danmarks støtte til bekæmpelse af hiv/aids i udviklingslandene

Strategi for Danmarks støtte til bekæmpelse af hiv/aids i udviklingslandene Strategi for Danmarks støtte til bekæmpelse af hiv/aids i udviklingslandene Danida UDENRIGSMINISTERIET 2005 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.: 3392 0000 Fax: 3254 0533

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere