AFR j.nr.: 104.Mozambique

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFR j.nr.: 104.Mozambique.810-500"

Transkript

1 AFR j.nr.: 104.Mozambique Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Mozambique: Sektorprogram for Sundhed og Ernæring, Fase V Sundhedsministeriet, Det nationale koordineringsråd for fødevaresikkerhed 450,0 mio. kr. Finansår oktober september 2017, 60 måneder 25. oktober ) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, 2012, Retten til et bedre liv, 2) Strategi for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, 2005, 3) Strategi for Danmarks støtte til den internationale kamp mod HIV/AIDS, 2005, 4) Mozambique Landepolitikpapir , Udviklingslande i Afrika, Mozambique Sundhedssektorprogrammet vil fokusere på tre områder: støtte til den nationale sundhedsplan, støtte til gennemførelse af den nationale strategi for bekæmpelse af kronisk underernæring, samt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer støtte udsatte gruppers rettigheder til sundhed, ernæring og HIV/AIDS ydelser. Støtten vil så vidt muligt ske via fælles donorfonde. Programmet vil medvirke til at: 1) Reducere dødeligheden for mødre og børn under 5 år; 2) Øge antallet af kvinder og mænd, som bruger moderne familieplanlægning; 3) Reducere antallet af gravide og børn under 5 år, som er underernærede; og 4) Styrke civilsamfundet for at sikre en rettighedsbaseret tilgang til sundhed, ernæring og HIV/AIDS. 1

2 Formålet med Danida-støtten er at styrke det offentlige sundhedssystem gennem fremme af regeringens femårs strategi for sundhedssektoren og støtte til den multisektorielle plan for bekæmpelse af kronisk underernæring. Også civilsamfundet støttes for at fremme en rettighedsbaseret adgang til sundhedsydelser for udsatte grupper, inklusivt på HIV/AIDS området. Danida vil dermed bidrage til opnåelse af de sundhedsrelaterede 2015-mål. De strategiske beslutninger, der er taget i forbindelse med prioritering af det nye program adresserer kritiske områder og tendenser, så som den høje mødredødelighed og utilstrækkelig adgang til familieplanlægning, utilstrækkelig og ulig adgang til sundhedsydelser, kønsaspekter og svage sundhedssystemer, samt kronisk underernæring. Disse problemer adresseres ved også at involvere civilsamfundet, så rettigheder og social ansvarlighed styrkes. Hver dag dør ca. 11 kvinder i Mozambique som følge af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, og hver kvinde føder i gennemsnit 6 børn, hvoraf knap halvdelen er kronisk underernærede, når de er 5 år gamle. Underernæring hæmmer børns indlæringsevne og forringer deres erhvervsevne. Overvejelser i forbindelse med forberedelsen af programmet har været at finde løsninger på disse problemer, ikke mindst til finansiering af tværfaglig forebyggelse og behandling af underernæring, HIV/AIDS samt til effektivt at støtte decentraliseringsprocessen. Erfaringer fra tidligere faser. Danida har støttet sundhedssektoren i Mozambique siden Støtten var i begyndelsen begrænset til sundhedssektoren i Tete provinsen, men omkring 2000 blev støtten udvidet til også at omfatte HIV/AIDS. Størstedelen af støtten blev udbetalt gennem fælles nationale donorfonde. Den alvorlige kroniske underernæring i Mozambique samt en anmodning fra sundhedsministeren i 2010 bevirkede, at Danida begyndte at støtte dette område og nu leder donorgruppen. Erfaringer med støtte til den fælles donorfond for sundhedssektoren har været relativ god, skønt der har været problemer med forvaltningen i 2011 og Danida har derfor flere gange tilbageholdt støtte til fonden, senest på grund af finansielle uregelmæssigheder, dokumenteret og publiceret i august 2012 af den Globale Fund for AIDS, TB og Malaria (GF). Der er i begyndelsen af 2012 udarbejdet en aktionsplan, som skal sikre bedre økonomiforvaltning i sundhedsministeriet. I aktionsplanen udestår stadig en række tiltag med sigte på at styrke indkøbsprocedurerne, forbedre budgetlægning, udgiftskontrol og uddanne og træne personale inden for økonomiforvaltningen både centralt og på provinsniveau. Donorerne samarbejder med regeringen gennem sundhedsministeriets økonomiforvaltning. Danida støtter afdelingen med korttids teknisk rådgivning. For at kunne følge gennemførelse af aktionsplanen bliver der hver anden måned udsendt en ekstern monitoreringsmission, som identificerer fremskridt og problemer. Der finder løbende en dialog sted mellem sundhedsministeriet/finansministeriet og donorgruppen, hvor udestående problemer drøftes. Den fælles donorfond har bidraget til en bedre harmonisering og tilpasning til landets egne systemer, og der har været en generel fremgang i sundhedssektoren i de sidste 10 år; som bl.a. kan ses af, at flere børn vaccineres, børnedødeligheden falder og graviditetskontrollen 2

3 forbedres. Der har også været gode erfaringer med et kombineret engagement på nationalt og provinsniveau, som støtten til Tete har vist. Denne provins er nu pilotprovins for afprøvning af den nationale strategi for kronisk underernæring. Tete provinsen har også i flere år brugt et integreret planlægnings- og regnskabssystem, som andre provinser nu kopierer og de mange praktiske erfaringer og eksempler fra Tete provinsen har været brugt i udformningen af de nationale sundhedspolitikker og strategier. Danida er desuden i sundhedssektoren kendt som en partner, man har tillid til og som kan bidrage med nye tiltag, der kan vise den praktiske vej frem. Indenfor HIV/AIDS-bekæmpelse foreslog Danida, at HIV/AIDS blev inkluderet i planlægningen i alle sektorer. F.eks. i landbrugssektoren blev der givet teknisk bistand til at udvikle en strategisk 5-års plan for HIV/AIDS; denne plan bruges nu som et godt eksempel for andre sektorer. Fase V støtte. Dette program på i alt 450 mio. kr. er blevet udviklet baseret på Mozambiques nye fattigdomsstrategi, de strategiske planer for sundhed, HIV/AIDS og kronisk underernæring, samt Danidas nye udviklingsstrategi. Programmet er inddelt i følgende komponenter: Komponent 1 Sundhed. Komponenten vil støtte den nationale sundhedssektorstrategi gennem bidrag til den fælles donorfond. Danida vil samtidigt, som formand for budgetstøttegruppen og med erfaringer fra Tete provinsen, aktivt deltage i den politiske dialog. Derudover vil der blive givet øremærket støtte gennem de nationale systemer til specifikke kerneområder, specielt indenfor følgende områder: Fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder gennem politisk dialog og støtte til fællesfonden. Trods fremgang i mange sundhedsindikatorer, er der kun beskeden fremgang indenfor indikatorer, der refererer til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRHR). Danida vil gennem støtten til fællesfonden og via de øremærkede midler sikre, at den politiske dialog sætter fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, kønsaspekter samt ligestilling. Danida vil arbejde for, at støtten til Tete provinsen specifikt fremmer innovative tiltag, så som: forbedret adgang til kvalificeret og akut fødselshjælp, sikker abort, lige adgang til præventionsmidler og familieplanlægning for både kvinder og mænd, bekæmpelse af kønsbaseret vold, specielt overfor unge kvinder, samt lige adgang til seksualundervisning og information. Provinsdirektoratet i Tete vil også modtage bistand til kvalitetssikring af sundhedsydelser og forbedret adgang til sundhedscentre. Opbygning af sundhedssystemer og kapacitet. Der er speciel stor mangel på uddannet personale indenfor offentlig sundhedsforvaltning, planlægning, økonomistyring og styring af offentlige indkøb. For at forbedre den økonomiske forvaltning i sundhedsvæsenet er der udarbejdet en detaljeret plan til styrkelse af finansstyring, offentlige indkøb og intern kontrol og til opfølgning af sundhedsministeriets anti-korruptionsplanen. Der sker en tæt opfølgning af denne plan ved eksterne gennemgange hver anden måned. Der er i den sidste måned sket vigtige fremskridt i gennemførelsen af planen. Samtidigt støttes kvalitetssikring af årlig revision, kapacitetsanalyse og træning af nøglepersoner. Budgetstøtte til Tete provinsen mhp forbedring af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. 3

4 Sundhedssektoren er pilotsektor for decentralisering i Mozambique og planlægningen er nu delegeret til provins- og distriksniveau, hvor den overordnede myndighed ligger hos provinsguvernøren og distrikts-administratoren. Erfaringen viser dog, at midlerne fra nationalt niveau ikke i tilstrækkelig omfang når provins- og distriktsadministrationen, hvor de væsentlige sundhedsaktiviteter finder sted. Hvor decentralisering således åbner for nye muligheder så som direkte finansiering til SRHR, er de begrænsede midler samt kapaciteten til at forvalte disse, fortsat en udfordring. Der gives derfor støtte til træning af personale i administration og planlægning, ledelse og decentral økonomistyring. Desuden gives der direkte støtte til Tete provinsen med henblik på at styrke den decentrale donor harmonisering og tilpasse en samlet støtte til provinsens egne planer så det sikres at disse finansieres. Samtidigt vil disse erfaringer blive brugt i udformningen af den nye nationale 5- års sundhedsstrategi ( ). Komponent 2 Ernæring. Under denne komponent vil der blive givet støtte til gennemførelsen af det nationale program for bekæmpelse af kronisk underernæring. Forskning har vist, at kronisk underernæring er irreversibel efter 2-års alderen, og at kronisk underernæring leder til reduceret kognitiv udvikling og indlæringsevne hos børn. Den nationale plan har blandt andet fokus på at mindske blodmangel hos de 69 pct. af gravide kvinder og børn, som lider af dette samt sikre at flere kvinder ammer. Sammenhængen mellem social ulighed og fejlernæring er stor. Ikke mindre end 63 pct. flere småbørn dør af kronisk underernæring i den laveste indkomstgruppe sammenlignet med den højeste. Mozambique er udnævnt til et af de 18 globale pilotlande, der vil udrulle og dokumentere en national plan for forebyggelse af kronisk underernæring. Der er specielt 5 sårbare provinser i Mozambique, deriblandt Tete, og Danida er bl.a. derfor blevet bedt om at adressere underernæring her. Komponenten vil i særlig grad fokusere på: Kapacitetsopbygning af det centrale koordineringskontor, sundhedsministeriet s ernæringsafdeling samt etablering af en uddannelse for ernæringsvejledere. Mens andre donorer støtter den generelle uddannelse af sundhedspersonale, er der et akut behov for støtte til veluddannede ernæringsvejledere. På nuværende tidspunkt er der kun 32 ernæringskyndige i den offentlige sektor mod et estimeret behov på 275. Derfor vil der blive ydet støtte til uddannelse indenfor dette område, samt til rådgivning for ernæringsafdelingen i sundhedsministeriet. Danida har under fase IV aktivt taget del i og ledet etableringen af donorkoordineringen for ernæring og vil fortsat arbejde for at videreudvikle dette; desuden vil Danida støtte den tværfaglige koordinering under premier-ministerens ledelse. Udformning af en finansieringsmekanisme for ernæringsprogrammet. Dette vil ske gennem opbygning af en multisektoriel teknisk arbejdsgruppe på national og provinsniveau, som kan følge implementeringen af den nationale strategi. Multisektoriale provinsplaner vil blive udarbejdet og finansieret gennem en finansieringsmekanisme baseret på tidligere erfaring fra det danskstøttede miljøsektorprogram. Tete provinsen har allerede startet denne proces og er udnævnt til at lede udrulningen af den nationale plan. Der vil også indgå teknisk bistand til udarbejdelse af planlægningsværktøjer, økonomistyring samt resultatmåling i de 10 andre provinser. Dette forventes at ske sammen med andre donorer, og indsatsen betragtes som et 4

5 element i opbygningen af sociale sikkerhedsnet. Komponent 3 Civilsamfundet. Da 90 pct. af alle sundhedsydelser i Mozambique leveres af den offentlige sektor, er der behov for at styrke folkelige organisationer i deres rolle som rettighedsfortaler. Disse organisationer har et ansvar for at sikre lige adgang til sundhedsydelser, specielt for fattige og sårbare grupper. Gennem støtte til civilsamfundet vil det sikres, at sundhedsydelser i tilstrækkelig grad tager udgangspunkt i de enkeltes borgeres behov, og at ydelserne har en acceptabel kvalitet. Organisationer der fremmer åbenhed, social ansvarlighed, stigmaforebyggelse, og lige adgang til forebyggelse og behandling af HIV/AIDS, vil blive prioriteret. Da der på et sent tidspunkt i forberedelsesprocessen fremkom nye muligheder for samfinansiering med andre donorer, vil den endelige beslutning om finansieringsstrukturerne af denne komponent blive færdigbehandlet i løbet af programmets første år. Teknisk rådgivning. Der vil blive ydet teknisk bistand til opbygning af kapacitet indenfor økonomistyring og intern kontrol. Desuden ansættes en langtidsrådgiver indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Tete provinsen, en rådgiver til opbygning af en finansieringsmekanisme for bekæmpelse af kronisk underernæring samt en bilateral juniorrådgiver. Endeligt vil der blive indgået en langtidskontrakt med en undervisningsinstitution, som skal yde støtte til opbygningen af ernæringsuddannelsen. Baseret på erfaringer fra fase IV, vil den tekniske bistand løbende blive tilpasset modtagerens behov samt justeret i forhold til bistand leveret af andre donorer. Det er muligt, at der i løbet af fase V vil blive etableret en fælles fond for teknisk rådgivning til sundhedssektoren, og Danida vil i givet fald støtte denne. Donorer. Donorgruppen består af i alt 26 medlemmer og er opdelt i 2 grupper. Én gruppe der støtter den nationale sundhedsstrategi gennem fællesfonden, og en anden gruppe der sammen med mange multilaterale organisationer giver projektbistand parallelt med og udenfor de nationale systemer. Dette gør den politiske dialog vanskelig, specielt i forhold til god regeringsførelse, økonomistyring og en rettighedsbaseret tilgang. Danida vil i fase V arbejde for, at der bliver bedre donorharmonisering, som kan fremme institutionsopbygning og et øget fokus på bæredygtive resultater. Endelig vil Danida forlange, at der regelmæssigt foretages eksterne gennemgange og evalueringer af sektoren. I donorgruppen er det specielt EU delegationen, som har synspunkter der ligger tæt op ad Danidas, og det forventes, at man vil indgå en partneraftale med delegationen omkring teknisk samarbejde og om koordinering i den politiske dialog. Menneskerettigheder, specielt seksuelle og reproduktive rettigheder, retten til god ernæring og til HIV/AIDS behandling og forebyggelse, er grundlæggende principper for programmet. Desuden er der fokus på etablering af sociale sikkerhedsnet for sårbare grupper, så som børn med kronisk underernæring, voldsramte unge piger, og HIV/AIDS-udsatte. Programmet sigter på aktivt at involvere civilsamfundet i den politiske dialog samt at sikre dets deltagelse i planlægning, gennemførelse og monitorering af sundhedsydelser. Gennem 5

6 fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, ernæring og HIV/AIDS, hjælper man desuden specielt kvinder, unge og børn til at få en ligeværdig status. For komponenterne 1 og 2, sker styringen ved at følge de nationalt udvalgte indikatorer. Danida vil desuden som en del af de indgåede aftaler for støtte til den fælles donorfond og sammen med andre ligesindede donorer sørge for, at planer overholdes samt at budgetter, udgifter og indkøb regelmæssigt gennemgås. Derudover vil Danida medvirke til forbedring og tættere opfølgning af revision så problemer tidligt opdages, løses og forebygges. Budget for Sektorprogram for Sundhed og Ernæring, Fase V Komponenter Komponent 1: Bidrage til resultater angivet i den strategiske sundhedsplan (PESS II og senere PES III ( )) Komponent 2: Støtte til implementering af den multisektorialle plan for reduktion af kronisk underernæring (MPKU) Komponent 3: Styrke civilsamfundet mhp at fremme en rettighedsbaseret tilgang Teknisk rådgivning Evalueringer og studier Under-komponenter 1.1 Støtte til den strategiske sundhedsplan via den fælles donorfond 1.2 Støtte til sundhedssystemopbygning mhp at forbedre SRHR 1.3 Decentral sektor budgetstøtte til Tete mhp forbedring af SRHR (ernæring samt HIV/AIDS) 2.1 Støtte til kapacitetsopbygning indenfor ernæring 2.2 Etablere en fond der kan støtte provinsernes implementering af MPKU gennem etablering af en fond 3.1 Støtte til udvalgte civilsamfundsorganisatio ner som kan sikre at borgerne er i stand til at kræve deres rettigheder for sundhed, god ernæring samt HIV/AIDS Kapacitet til fremme af de 3 komponenter Formulering af den nye sundhedsstrategi samt midtvejsgennemgang og evaluering af samme DKK 1. år DKK 2. år DKK 3. år DKK 4. år DKK 5. år DKK Total 30 mio. 30 mio. 30 mio. 30 mio. 30 mio. 150 mio. 4 mio. 4 mio. 3 mio. 3 mio. 3 mio. 17 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 10 mio. 50 mio. 5 mio. 4.5 mio. 5 mio. 3.5 mio. 2 mio. 20 mio. 7 mio. 18 mio. 25 mio. 25 mio. 25 mio. 100 mio. 7 mio. 10 mio. 13mio. 15 mio. 15 mio. 60 mio. 7 mio. 7 mio. 6 mio. 5 mio. 3 mio. 28 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 5 mio. 25 mio. Total 75 mio. 88,5 mio. 97 mio. 96,5 mio. 93 mio. 450 mio. I forbindelse med den nyligt overståede revision af den Globale Fond og den fælles donorfond, vil Danida fortsætte en tæt monitorering, styrkelse af finansafdelingen og den 6

7 interne revisionsafdeling i sundhedsministeriet. Danida vil desuden følge op på gennemførelse af Sundhedsministeriets anti-korruptionsplan og planen for styrkelse af økonomistyring samt kapacitetsopbygning. På anmodning fra Sundhedsministeriet knyttes der rådgiverbistand til forbedring af økonomistyring og den interne kontrol på centralt og provinsniveau. For komponent 3 vil der blive lavet en rammeaftale med en paraplyorganisation, der kan administrere civilsamfundsfonden. Desuden skal der under komponent 3 sikres en demokratisk struktur for god regeringsførelse og styring af fonden. Risikoelementer for programmet kan henføres til de overordnede strukturer (inkl. god regeringsførelse og reformer), til selve sundhedssektoren, til økonomistyring og til donorkonteksten. Med hensyn til de overordnede strukturer er risikoen, at 1) De tiltrængte offentlige reformer ikke foretages; 2) Der ikke er politisk vilje til at gennemføre en egentlig decentralisering, samt at indtægterne fra naturressourcerne fordeles så ulige, at der bliver politisk uro; 3) Den tiltagende befolkningsvækst ikke kan kontrolleres; og 4) Der ikke kan identificeres en realistisk og acceptabel finansieringsmodel for civilsamfundsstøtten. Med hensyn til sundhedssektoren, er risikoen at 1) Sektoren nedprioriteres, og at sundhedsministeriet ikke vil tildeles tilstrækkelige midler; 2) Der er utilstrækkelig kompetencer indenfor vigtige områder som personale- og finansiel styring; og 3) De overordnede nationale politiske koordineringsmekanismer for tværfaglige tiltag, så som ernæring og HIV/AIDS, forbliver uklare. Med hensyn til økonomistyring, er risikoen at 1) Der ikke er tilstrækkelig politisk vilje til at gennemføre de planlagte og anbefalede reformer i sundhedsministeriets finans- og revisions afdeling både centralt og på provinsniveau; 2) Der ikke findes tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre reformerne; 3) Manglende støtte til reformer og monitorering af økonomistyring pga. donorkonteksten (se nedenfor). Med hensyn til donorkonteksten er der risiko for tiltagende donorfragmentering og udmattelse grundet stigende frustration over manglende resulter. Korruption er en gennemgående risiko i Mozambique. Dette er særligt blevet påpeget i sundhedssektoren gennem eksterne revisioner, sidste fra GF i 2012, bl.a. på grund af mange års svagheder i økonomisk forvaltning og styring, som har resulteret i uregelmæssigheder og manglende dokumentation. Disse risikoelementer vil i samarbejde med andre donorer blive fulgt nøje gennem monitorering af reformplanen, mindst hver anden måned samt årlig, ved fremlægning og gennemgang af de tekniske indikatorer og mål som sammenholdes med budgettal, forbrug samt revisionsrapporter. Baseret på en teknisk gennemgang af den foreslåede støtte til sundhedssektorprogrammet fase V, udarbejdede Udenrigsministeriets Udviklingsfaglige Tjeneste, i februar 2012, i alt 11 7

8 anbefalinger. Disse anbefalinger sigtede på at forbedre og forenkle det foreslåede program på følgende områder: programstruktur, økonomistyring og systemopbygning, specielt indenfor personaleudvikling, sektorintegration af støtten til HIV/AIDS, samt en videreudvikling af civilsamfundskomponenten. Ambassaden i Maputo har indarbejdet disse anbefalinger i det fremsendte reviderede programdokument. Ambassaden har desuden indsendt detaljerede svar på opfølgning af hver anbefaling. 8

9 Der er tre partnere for dette program: Den ene partner er Mozambiques sundhedsministerium. Sundhedsadministrationen i Mozambique er tredelt, og formelt er administrationen decentraliseret, således at det nationale ministerium har ansvar for politik, standarder og regulativer, mens provinsdirektoratet har ansvar for provinsens planlægning, som igen er baseret på distriktsplaner. På distriktsplan er sundhedssektoren slået sammen med den sociale sektor i distrikts-administrationen for sundhed, kvinder og sociale anliggender. Dette lag har ansvaret for at udarbejde de lokale planer samt at gennemføre disse planer. Politisk er ansvaret for planlægningen af sundhedsvæsenet således overdraget til provins-og distriktsadministrationen, hvor den overordnede myndighed ligger hos provinsguvernøren og distriktsadministratoren. Danidas samarbejdspartnere bliver derfor det centrale sundhedsministerium og provins- og distriktssundhedstjeneste. Den anden partner er det nationale koordineringskontor for fødevare- og ernæringssikkerhed, der indtil videre er baseret i landbrugsministeriet. Der er dog udarbejdet et dekret, som foreslår at placere dette kontor direkte under premierministeren; dette dekret afventer godkendelse i parlamentet. Det nationale koordineringskontor har indtil for nylig været bemandet hovedsagligt med agronomer, men i de seneste par måneder har det været muligt gennem bistand fra FN-organisationer at ansætte en ernæringsekspert, en økonom og en monitoreringsekspert, hvorved antallet af ansatte er steget fra 7 til 10. På provinsniveau er der tilsvarende et koordineringskontor under landbrugsdirektoratet, som forventes opgraderet. Danidas samarbejdspartnere vil derfor være kontoret for fødevare og ernæringssikkerhed nationalt og i provinserne. Samarbejdspartnere for komponent 3 er endnu ikke afklaret. Det forventes at blive en organisation som kan lede og forvalte en fond. Denne fond vil støtte civilsamfundsorganisationer baseret på indkomne ansøgninger indenfor tematiske prioritetsområder. Denne fondspartner vil blive identificeret i løbet af det første år af implementeringsfasen, hvilket forventes at ske i tæt samarbejde med andre ligesindede donorer. 9

10

11 sektoren, og eksterne evalueringer er ikke altid velkomne. Man måler typisk antallet af ydelser leveret og ikke de opnåede resultater. En 2010 DFID-undersøgelse viste, at adgangen til sociale netværk, evnen til at betale bestikkelse, fattigdomsstatus og køn har væsentlig indflydelse på adgangen til sundhedsydelser. Der er således behov for forbedringer gennem udvikling af værktøjer til at inddrage og opbygge civilsamfundet og sikre social ansvarlighed. Kort over Mozambique 11

12 Over de sidste 2 årtier har Mozambique været blandt de hurtigst voksende lande i Afrika. I gennemsnit har den årlige realvækst i BNI ligget på omkring 7-8 pct.. Samtidig er det lykkedes at fordoble elevindtaget i grundskolen og reducere børnedødeligheden markant. Dog halter andre sociale indikatorer stadigt meget, så som kronisk underernæring samt den høje mødredødelighed. Til trods for nogle fremskridt i socialsektoren er landet, med en gennemsnits indkomst per indbygger på ca. USD 440 i 2010, stadig et af verdens fattigste og mindst udviklede lande. De seneste husholdningsundersøgelser viser, at andelen af fattige borgere i Mozambique stort set ikke har bevæget sig over de sidste 10 år. Denne skuffende udvikling skyldes formentlig, at den høje vækst primært har været drevet af en relativ lille elite, været fokuseret på projekt-investeringer indenfor udvinding af kul, naturgas og vandkraft, samt at der har været en fortsat befolkningstilvækst, blandt andet grundet mangel på familieplanlægning. Der er udviklet et landepolitikpapir for Mozambique, som skitserer de danske prioriteter, og dette vil sammen med den nye udviklingsstrategi danne grundlag for den fremtidige danske bistand til Mozambique. De ovenfor nævnte udfordringer er afspejlet i den nye strategi til bekæmpelse af fattigdom, som Mozambiques regering vedtog sidste år. Denne strategi påpeger også den store indsats, som fortsat er påkrævet indenfor de sociale områder, specielt med henblik på bekæmpelse af kronisk underernæring. Næsten en tredjedel af statsbudgettet er allokeret til uddannelse og sundhed, men kapaciteten i disse sektorer er stadig lav. Også de produktive sektorers betydning for landets udvikling præger de strategiske prioriteter, ligesom bedre regeringsførelse er en central del af dialogen mellem regeringen og de donorer, som finansierer en meget betydelig del af statsbudgettet, herunder Danmark. Budgetstøtte udgør op mod 40 pct. af den samlede officielle udviklingshjælp fra DAC 1 - donorerne og FN-systemet. Mozambique er et foregangsland, når det kommer til koordination mellem regeringen og donorer. Danida har lige overtaget donorformandskabet for denne koordinationsgruppe, den såkaldte G-19. Desuden støtter Danida foruden sundhed, ernæring og HIV/AIDS, miljøsektoren, privatsektoren samt god regeringsførelse. Der er en tiltagende synergi mellem støtten til sektorerne, ikke mindst fremmet af de tværgående hensyn som ligestilling, HIV/AIDS, kønsaspekter, god regeringsførelse samt hensynet til børn og unge. 1 Development Assistance Committee 12

13 Den overordnede donorstruktur er organiseret under en gruppe kaldet G19. Ledelsen af denne gruppe besår af 3 donorer, den ledende donor, udgående donor samt den indkommende donor og 2 permanente medlemmer, Verdensbanken og EU delegationen. Den politiske dialog foregår gennem en styrekomite, som er ledet af planlægningsministeriet, men også inkluderer medlemmer fra bl.a. Udenrigsministeriet og Finansministeriet. Denne donor struktur er kopieret i sektorerne inklusiv sundhedssektoren. I denne sektor findes der 2 grupper, nemlig en donorgruppe og en partnergruppe med en del overlap. Donorgruppen består på nuværende tidspunkt af i alt 13 medlemmer som alle har underskrevet en aftale fra 2008 og alle forpligter sig til at støtter de nationale strategier gennem en fælles donorfond. Mellem disse donorer, der mødes hvert kvartal, er det særligt EU delegationen og Flandern, som fra Danida s side betragtes som ligesindede, specielt med hensyn til opfølgning af revisionsrapporter, monitorering samt evaluering. Der findes desuden en anden gruppe, nemlig partnergruppen, som nødvendigvis har underskrevet samarbejdsaftalen fra 2008 og som støtter sektoren med finansiering, der ikke fanges og rapporteres i de nationale budgetter og systemer. Til denne gruppe hører USA, hvis bistand er på størrelse med det samlede bidrag fra fællesfond-donorerne. FN-systemet falder delvist også ind i denne gruppe, ikke mindst da det har en særrolle i forhold til deres mandat omkring teknisk bistand til sektorministerierne. Denne rolle kan til tider være i modstrid med donorrollen. Som en del af partnergruppen findes der 6 arbejdsgrupper, som omfatter: sundhedspersonale, finansiering, planlægning og monitorering, lægemidler, sundhedsydelser samt civilsamfundsstøtte. Partnergruppen mødes hver måned, hvor der afrapporteres fra arbejdsgrupperne, og hvor den overordnede donorpolitik fastlægges. Partnergruppen ledes på nuværende tidspunkt af Canada med UNICEF som støttefunktion. Denne mangfoldighed af aktører i sundhedssektoren gør det ofte vanskeligt at koordinere og have en fælles tilgang til støtten. Desuden er der et tiltagende antal donorer, så som Irland, Schweitz, Canada og Flandern, der ligesom Danida både giver provins- og central støtte for at fastholde en realistisk og troværdig tilgang til den politiske dialog. Med hensyn til HIV/AIDS er der på nuværende tidspunkt, foruden Danida, 4 andre donorer som støtter en fælles donorfond. Det er imidlertid besluttet at stoppe denne støtte ved udgangen af 2012 grundet manglende vilje til reorganisering af det nationale råd for HIV/AIDS. Dette råd er blevet tiltagende ineffektiv i forhold til dets mandat. Den fremtidige donorkoordinering og politiske dialog med premierministeren og sundhedsministeren vedrørende HIV/AIDS vil blive fastlagt i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013, afhængigt af regeringens udspil omkring reorganisering af rådet. Danida har støttet denne proces på provinsplan. Endelig er der donorerne som støtter ernæringsstrategien. På nuværende tidspunkt er det hovedsageligt USA, EU delegationen og Danida, og fra FN-organisationerne er det hovedsageligt UNICEF, WFP, WHO og FAO. Men både UK, Canada, Flandern og Verdensbanken forventes aktivt at støtte ernæring og mange har givet udtryk for interesse i medfinansiering af den finansieringsmodel, som udvikles med støtte fra Danida. Donorerne mødes månedligt og koordinerer den tekniske indsats via en arbejdsgruppe under det nationale fødevaresikkerhedsråd. Danida leder donorgruppen. 13

14 Sundhedssektoren er ved at udvikle en ny femårsplan med mål og resultater for perioden Når denne plan er færdig, vil indikatorerne blive opdateret. Det forventes, at den nye sundhedsstrategi vil indeholde indikatorer, der måler fremskridt på specifikke sundhedsresultater (impact). Desuden vil der udvikles en matrix med delresultater (outputs), som der måles på årligt, og disse tal sammenholdes med forbrug for at monitorere effektiviteten. På nuværende tidspunkt måles der årligt på 36 delindikatorer. Indtil den nye strategi er færdig vil Danida bidrage til opnåelse af FN's 2015-mål. Nedenfor ses værdien, 2007/8 (Multicluster Indicator Survey), og 2015-målene. Det er specielt de mål, der kan henføres til seksuel og reproduktiv sundhed samt ernæring, der er stagnerende; desuden er der meget stor geografisk og social ulighed. Tabel 2. FN s 2015 mål: Mozambiques udvikling MDG Indikator fremskridt mål Measles vaccine received by children < 1yr (%) Neonatal mortality rate per 1,000 children born alive Infant mortality rate per 1,000 children born alive Mortality rate of 5 yr olds per 1,000 children born alive No data Use of contraception (%) No data No data 34 Deliveries under supervision of trained personnel (%) Maternal mortality rate to 100,000 born alive No data HIV prevalence (%) 4 No data by 2014 Child underweight (%) No data Child stunting (chronic undernutrition) (%) No data (20 by 2020) Se nedenfor en figur over komponenternes monitoreringsrammer og aftaler. 2 From Multiple Indicator Cluster Survey (National Statistics Institute, Spain (INE)) unless otherwise indicated 3 From United States Census Bureau 4 From INSIDA,

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen

Notat. Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen Udenrigsministeriet Notat Til: J.nr.: 104.Dan.6-6.c CC: Bilag: Fra: Dato: 20. august 2008 Emne: Statistik vedr. underretningssager ( c-sager ) til Rigsrevisionen 1. Indledning I perioden 2004-2007 har

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital Globale sundhedsmæssige udfordringer Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital 1 07-11-2012 Global sundhed i et historisk perspektiv Ulige adgang til uddannelse Institutionel

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistand til Tanzania. Juni 2010

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistand til Tanzania. Juni 2010 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistand til Tanzania Juni 2010 BERETNING OM DANMARKS BISTAND TIL TANZANIA Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund...

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Sammenfatning af evaluering af Paris-erklæringens gennemførelse (første fase)

Sammenfatning af evaluering af Paris-erklæringens gennemførelse (første fase) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - 6 Bilag 7 Offentligt Notits Udenrigsministeriet Sydsøjlen Til: J.nr.: 104.A.1.e.62. + 104.A.1.e.72. CC: Fra: Emne: EVAL (med bidrag fra UDV vedr. Udenrigsministeriets

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene 16/05 Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 2006

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER - Danmarks indsats mod aids skal under lup FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m o r m o d A i d s ı L i l l

Læs mere

Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning til statsrevisorerne om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene August 2006 RB A504/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Indledning... 10 A.

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Notat om. Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006

Notat om. Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Bilag 162 Offentligt Notat om 14. juni 2006 Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006 Efter en besigtigelsesrejse afgiver statsrevisorerne

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Danmarks støtte til sundhedssektorprogrammet

Danmarks støtte til sundhedssektorprogrammet Beretning til statsrevisorerne om Danmarks støtte til sundhedssektorprogrammet i Ghana Februar 2001 RB B701/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Ulighed i sundhedsvæsenet for mennesker med handicap

Ulighed i sundhedsvæsenet for mennesker med handicap 1t Ulighed i sundhedsvæsenet for mennesker med handicap Mette Faber, Danske Handicaporganisationer Sundhedsstyrelsens konference om forebyggelse af ulighed i sundhedsvæsenet den 10. december 2012 2t DH

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

IMR er i gang med at forny politikkerne på personaleområdet. Målsætningen er, at ligestillingen kommer til udtryk i alle relevante politikker.

IMR er i gang med at forny politikkerne på personaleområdet. Målsætningen er, at ligestillingen kommer til udtryk i alle relevante politikker. Ligestillingsrapport 2015 fra Udenrigsministeriet Indledning De sidste to år har Udenrigsministeriet (UM) arbejdet fokuseret med at fremme ligestilling i organisationen. HR har gennemført en omfattende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere