Vinkelsliber Vinkelslip

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinkelsliber Vinkelslip"

Transkript

1 Vinkelsliber Vinkelslip

2 Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om værktøjets funktioner. DK 2 5 års ombytningsgaranti Falkeprodukter er dækket af en 5 års ombytningsgaranti, gældende fra købsdatoen. Garantien dækker ved ikke-erhvervsmæssig, dvs. privat, brug. Hvis der er mangler eller fejl ved Falkeproduktet, vil det blive ombyttet med et tilsvarende produkt. Garantien giver ikke mulighed for at kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller mulighed for at kræve pengene tilbage. Ombytningsgarantien dækker dog kun ved forevisning af kassebon; hvis denne ikke kan fremvises, kan produktet ikke ombyttes. Kassebonen fungerer som garantibevis, og skal derfor opbevares gennem hele produktets levetid. Garantien dækker ikke ved fejl på produktet, som er opstået ved eller er en følge af forkert anvendelse, manglende vedligeholdelse eller ændring af produktet, samt fejl opstået i forbindelse med erhvervsmæssig brug af produktet.

3 DK Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda maskinen. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. SE 5 års Utbytesgaranti 3 Falkeprodukter omfattas av en 5 års utbytesgaranti, gällande från inköpsdatumet. Garantin omfattas inte av hantverkaranvändning utan enbart vid privat användning. Om det är fel på en Falkeprodukt bytas denna ut av en motsvarande produkt. Garantin ger inte möjlighet att kräva ersättning eller att kräva pengarna tillbaka. Garantin gäller endast vid uppvisande av kvitto. Kvittot fungerar som garantibevis, så kom ihåg att spara detta. Garantin gäller inte om felet på produkten har uppstått vid eller till följd av en felaktig användning, bristande underhåll eller fel som kan härledas av hantverkaranvändning.

4 Tekniske data Spænding/frekvens: Effekt: Hastighed: Skivediameter: Inkl. 4 skæreskiver og 1 slibeskive 230 V ~ 50 Hz 900 W o/min 125 mm DK 4 Vinkelsliberens dele 1. Håndtag 2. Tænd/sluk-knap 3. Ledning og stik 4. Sidehåndtag 5. Beskyttelseskappe 6. Slibe- eller skæreskive 7. Spindellås 8. Ventilationsåbninger Særlige sikkerhedsforskrifter Kontrollér, at ventilationsåbningerne på motoren ikke er tilstoppet. Fastspænd altid arbejdsemnet med skruetvinger eller lignende. Hold aldrig arbejdsemnet fast med hånden. Brug altid den rigtige type slibe- eller skæreskive til den forhåndenværende opgave. Brug aldrig skiver, hvis maksimumhastighed er mindre end værktøjets maksimale omdrejningshastighed. Brug aldrig for store skiver. Brug aldrig beskadigede eller nedslidte skiver eller skiver, der ikke problemfrit kan monteres på vinkelsliberens spindel. Brug aldrig en adapterring eller lignende til at montere skiver med for store huller. Skiven må ikke være i kontakt med arbejdsemnet eller andre genstande, når vinkelsliberen startes.

5 DK Stik aldrig hånden eller fi ngre i nærheden af skiven, mens vinkelsliberen kører. Hold ledningen væk fra arbejdsområdet. Hold håndtaget og selve vinkelsliberen fri for olie, fedt, vand eller andre former for væske. Tryk aldrig på spindellåsen, mens skiven roterer! Læg ikke vinkelsliberen fra dig, før skiven er standset helt. Rør ikke ved det bearbejdede emne eller metalspåner lige efter slibning, da de kan være meget varme. Brug ikke vinkelsliberen til at bearbejde arbejdsemner af magnesium. Forberedelse til brug Monter sidehåndtaget (4) på venstre eller højre side af vinkelsliberen, afhængigt af, om vinkelsliberen skal bruges af en venstre- eller højrehåndet. Kontrollér, at håndtaget sidder godt fast. Løsn skruen ved beskyttelseskappen (5), og drej kappen til den ønskede position. Kappen skal indstilles, så den beskytter brugeren, hvis skiven (6) skulle gå i stykker under brug, så dele af den bliver slynget ud. Stram skruen igen.

6 Kontrollér, at spindellåsen (7) ikke er låst, så skiven kan rotere frit. Afmontering af skive Tryk spindellåsen ind for at blokere spindelen, og hold den inde. Drej akslen, til den låses fast. Afmonter fl angemøtrikken, skiven og inderfl angen ved hjælp af den medfølgende skruenøgle. DK 6 Montering af skive Sæt inderfl angen og den ønskede skive på spindelen, og monter fl angemøtrikken igen. Inderfl angen og fl angemøtrikken skal vende forskelligt alt efter skivens type:. Slibeskive med forsænket centrum: Skæreskive med forsænket centrum: Plan skæreskive: Slip spindellåsen for at frigøre spindelen. Tænd vinkelsliberen på tænd/sluk-knappen, og lad den køre ubelastet i

7 30 sekunder for at kontrollere, at den fungerer korrekt, og der ikke opstår unormale vibrationer. Stands straks vinkelsliberen, hvis den vibrerer kraftigt, og undersøg årsagen til problemet. Brug Tag fat om håndtaget (1) og sidehåndtaget. Tænd for vinkelsliberen på tænd/sluk-knappen (2). Undgå at blokere ventilationsåbningerne (8) med hånden, da vinkelsliberen ellers kan blive overophedet. Lad slibeskiven opnå fuld hastighed. Sæt slibeskiven mod emnet. Den bedste effekt opnås, når slibeskiven er i en vinkel på i forhold til emnet. Bevæg vinkelsliberen med rolige bevægelser. Giv vinkelsliberen tid til at arbejde. Det vil sjældent være nødvendigt at presse slibeskiven mod den fl ade, som bearbejdes. DK 7 Under brug kan der af og til opstå gnister i motorrummet. Dette er normalt og skyldes ikke en fejl. Ved lodret skæring skal vinkelsliberen holdes, så motordelens vinkel er mellem 30 og 45 i forhold til arbejdsemnet. Sluk vinkelsliberen efter brug. Rengøring og vedligehold Vinkelsliberen rengøres ved at aftørre de ydre dele med en tør klud. Spåner og støv kan med fordel fjernes med trykluft. Brug ikke vand til rengøring af vinkelsliberen. Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri for støv og snavs. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan angribe plastdelene på vinkelsliberen.

8 Tekniska data Spänning/frekvens: Effekt: Varvtal: Skivdiameter: Inkl. 4 skärskivor och 1 slipskiva 230 V ~ 50 Hz 900 W v/min 125 mm SE 8 Vinkelslipens delar 1. Handtag 2. Strömbrytare 3. Sladd och stickkontakt 4. Sidohandtag 5. Skyddskåpa 6. Slip- eller skärskiva 7. Spindellås 8. Ventilationsöppningar Särskilda säkerhetsföreskrifter Kontrollera att ventilationsöppningarna på motorn inte är tilltäppta. Spänn alltid fast arbetsmaterialet med skruvtvingar eller liknande. Håll aldrig fast arbetsmaterialet med handen. Använd alltid rätt typ av slip- eller skärskiva till det jobb du ska utföra. Använd aldrig en skiva vars maximala hastighet är lägre än verktygets maximala varvtal. Använd aldrig för stora skivor. Använd aldrig skadade eller slitna skivor eller skivor som inte problemfritt kan monteras på vinkelslipens spindel. Använd aldrig en adapterring eller liknande för att montera skivor med för stora hål. Skivan får inte komma i kontakt med arbetsmaterialet eller andra föremål när du startar vinkelslipen. För aldrig handen eller fi ngrarna i närheten av skivan när vinkelslipen är

9 SE igång. Håll sladden borta från arbetsområdet. Håll handtaget och själva vinkelslipen fria från olja, fett, vatten eller andra former av vätska. Tryck aldrig på spindellåset när skivan roterar! Lägg inte ifrån dig vinkelslipen förrän skivan har stannat helt. Rör inte vid det bearbetade arbetsmaterialet eller vid metallspån precis efter slipning, eftersom de kan vara mycket varma. Använd inte vinkelslipen för att bearbeta arbetsmaterial av magnesium. Förberedelse för användning Montera sidohandtaget (4) på vänster eller höger sida av vinkelslipen, beroende på om vinkelslipen ska användas av en vänster- eller högerhänt person. Kontrollera att handtaget sitter fast ordentligt. Lossa skruven vid skyddskåpan (5) och vrid kåpan i önskat läge. Kåpan ska ställas in så att den skyddar användaren om skivan (6) skulle gå sönder under användningen, så att delar av den slungas ut. Dra åt skruven igen. Kontrollera att spindellåset (7) inte är låst, så att skivan kan rotera fritt.

10 Demontering av skiva Tryck in spindellåset för att blockera spindeln och håll det inne. Vrid axeln tills den låses fast. Ta av fl änsmuttern, skivan och innerfl änsen med hjälp av den medföljande skruvnyckeln. Montering av skiva SE 10 Sätt innerfl änsen och önskad skiva på spindeln, och montera fl änsmuttern igen. Innerfl änsen och fl änsmuttern ska vändas på olika sätt beroende på skivans typ: Slipskiva med försänkt centrum: Skärskiva med försänkt centrum: Plan skärskiva: Släpp spindellåset för att frigöra spindeln. Starta vinkelslipen med strömbrytaren, och låt den gå obelastat i 30

11 sekunder för att kontrollera att den fungerar korrekt och att det inte uppstår onormala vibrationer. Stoppa vinkelslipen direkt om den vibrerar kraftigt, och undersök orsaken till problemet. Användning Ta tag i handtaget (1) och sidohandtaget. Starta vinkelslipen med strömbrytaren (2). Blockera inte ventilationsöppningarna (8) med handen, eftersom vinkelslipen då kan bli överhettad. Låt slipskivan uppnå full hastighet. Sätt slipskivan mot arbetsmaterialet. Bästa resultat uppnås när slipskivan är i en vinkel på i förhållande till arbetsmaterialet. Rör vinkelslipen med lugna rörelser. Ge vinkelslipen tid att arbeta. Det är sällan nödvändigt att pressa slipskivan mot den yta som slipas. Under användningen kan det då och då uppstå gnistor i motorrummet. SE 11 Detta är helt normalt och beror inte på något fel. Vid lodrät skärning ska vinkelslipen hållas så att motordelens vinkel är mellan 30 och 45 i förhållande till arbetsmaterialet. Stäng av vinkelslipen efter användningen. Rengöring och underhåll Rengör vinkelslipen genom att torka de yttre delarna med en torr trasa. Spån och damm kan med fördel blåsas bort med tryckluft. Använd inte vatten för rengöring av vinkelslipen. Se till att ventilationsöppningarna är fria från damm och smuts. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel, eftersom sådana kan skada plastdelarna på vinkelslipen.

12 CE-ERKLÆRING CE-mærke er anbragt: 2012 CE-märke monterat: 2012 EU-DEKLARATION EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C EU-Importør - EU-Importör HP SCHOU A/S Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark (ZZ6855) 230 V W Erklærer herved på eget ansvar, at: Vinkelsliber Intygar härmed på eget ansvar, att: Vinkelslip Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER: 2006/42/EF: Maskindirektivet 2004/108/EØF: EMC-direktivet Är tillverkad enligt följande DIREKTIV: 2006/42/EG: Maskindirektivet 2004/108/EEG: EMC-direktivet STANDARDER - NORMER EN : EN :1997+A1:2001+A2:2008 EN : EN :2007+A11:2009 EN : EN :2008 HP SCHOU A/S - KOLDING - 22 / 05 / 2012 Business Unit Manager Stefan Schou

13 DK: KRAFT Falke værktøjerne er stærke og kraftfulde. Falkens stærke næb symboliserer værktøjernes kraft. PRÆCISION Præcision er en iboende kvalitet, ikke bare i designet og fremstillingen af værktøjet, men også i brugen af det. PÅLIDELIGHED Forbrugeren vil altid erfare, at varemærket med sin høje kvalitet er ansvarligt og pålideligt. INNOVATION Falke lancerer nyheder i design såvel som funktion, og søger konstant at yde det ypperste. SE: KRAFT Falke verktygen är alltid starka och kraftfulla. PRECISION Precision är en del av kvalitén, inte bara i designen och tillverkningen av verktyget, men också när man använder det. PÅLITLIGHET Användaren kommer alltid att uppmärksamma att varumärket med sin höga kvalité är pålitligt. INNOVATION Falke lanserar nyheter i design såväl som funktion och innehåller alltid den senaste tekniken.

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok

HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin. Brugsvejledning Instruktionsbok HTA35/50 Plus Magnetborrmaskin Brugsvejledning Instruktionsbok Indhold Tekniske data... punkt 1 Tilbehør... punkt 2 Brugsvejledning... punkt 3 Instruktioner... punkt 4 Reservedele... punkt 5 Innehåll Tekniske

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 441 C-M. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning 1-47 f Käyttöohje 48-96 d Betjeningsvejledning 97-145 Bruksanvisning 146-193 svenska Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 DV 45-300 DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan.95 970004 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere