Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende"

Transkript

1 Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg Score 1 Utilstrækkelig 2 Behov for forbedringer 3 Tilstrækkelig 4 Særdeles god Introduktion til afdelingen Introduktionen af uddannelsessøgende er mangelfuld på flere områder Introduktionen har begrænset værdi læge Introduktionen gennemføres for de fleste og omfatter alle områder Introduktion er velstruktureret og planlagt i relation til uddannelsessøgende læges behov Uddannelsesprogram Mangelfuldt på flere områder Har begrænset værdi læge Udarbejdet i hht. forskrifterne på alle områder Velstruktureret og planlagt i forhold til overordnede mål Uddannelsesplan Personlige uddannelsesplaner er ikke udarbejdet Ikke alle har personlige uddannelsesplaner Personlige uddannelsesplaner for alle Uddannelsesplaner indgår som et redskab i uddannelsen Medicinsk ekspert medicinsk ekspert Kommunikator kommunikator Samarbejder samarbejder Leder/ administrator leder/administrator Enkelte uddannelsessøgende oplæres sporadisk sundhedsfremmer Sundhedsfremmer Enkelte oplæres enkelte

2 - fortsat Afkryds et felt i hver række Score 1 Utilstrækkelig 2 Behov for forbedringer 3 Tilstrækkelig 4 Særdeles god Akademiker Læring i rollen som akademiker Professionel Læring i rollen som professionel Forskning s deltagelse i forskning del ikke Enkelte uddannelsessøgende del De fleste uddannelsessøgende del Alle uddannelsessøgende del Undervisning som afdelingen giver Afdelingen har ingen plan for undervisning Afdelingen har en plan, men undervisning aflyses ofte Afdelingen har en plan, der følges Afdelingens undervisning er velplanlagt og velbesøgt Konferencernes læringsværdi Konferencer har ingen læringsværdi. Konferencer har enkelte lærings-værdi. Konferencer er jævnligt lærerige. Konferencer har stor læringsværdi. Læring og kompetencevurdering Gennemføres ikke Gennemføres for enkelte uddannelsessøgende Gennemføres jævnligt Gennemføres systematisk Arbejdstilrettelæggelse Tilrettelæggelsen hensyn til videreuddannelsen af ikke hensyn enkelte hensyn jævnligt hensyn stort hensyn Læringsmiljøet på afdelingen Miljøet virker hindrende s uddannelse Miljøet har vekslende indflydelse på uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet virker jævnligt befordrende på uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet trygt og positivt og yderst befordrende s læring

3 Dele ved besøget Special Sygehus/Centerledelse Andre Anfør antal dele 2 (centerchef samt repræsentant for Sygehusledelsen) 6 (inkl. ledende overlæge og uddannelsesansvarlig overlæge) 13 4 Inspektorernes konklusion på besøget Inspektorernes konklusion i prosa, skal være en sammenfatning og uddybning af relevante temaer og andre forhold. Afvigelser mellem afdelingens og inspektorernes vurdering af temaerne skal kommenteres. Temaer der er vurderet utilstrækkelig og behov for forbedring, skal følges op af en kommentar. Har afdelingen tidligere været besøgt, skal status for indsatsområderne fra dette besøg anføres. Har afdelingen allerede efter selvevaluering iværksat tiltag, vil det være relevant at kommentere dette.

4 Konklusion & kommentar til besøg En stor og overordentlig velfungerende uddannelsesafdeling. Afdelingen består af dels 2 sengeafsnit og dels en række teams som har tilsyn i huset og også i udbredt omfang udgående funktion (hjemmebesøg). Den meget positive vurdering af læringsmiljø og af oplæring i alle rollerne skyldes helt overvejende oplæring på sengeafsnittene, hvor der altid er hurtig adgang til supervision fra tilstedeværende overlæge. I de udgårende teams er det en stor udfordring at få arrangeret en passende supervision, og det lykkes ikke altid. Man forsøger at tage højde herfor ved kun at lade ældre uddannelsessøgende (hoveduddannelses) varetage disse funktioner. Læger på sengeafdelingerne beretter med stor begejstring om, hvordan overne proaktivt er på banen med støtte og supervision, og de oplever at få hyppig og god feedback dels fra overne, men i høj grad også fra samarbejdspartnere i de tværfaglige teams på afdelingerne. Overne har kontor i tæt tilknytning til sengeafsnit og tærsklen for at stikke hovedet ind for et godt råd er lav.der tages i arbejdstilrettelæggelsen hensyn til uddannelse således at der jævnligt tages hensyn til en læges placering i funktion afhængigt af hvilke kompetencemål hun/han jvf. den individuelle plan skal nå. Men også helt lavpraktisk i den daglige planlægning tages hensyn til lægens erfaringsniveau. Således sikrer afdelingssygeplejersken, at det team (sygeplejerske og læge) som vare målsamtale med patient og evt pårørende aldrig består af 2 uerfarne fagpersoner. Hvis lægen er ny, sørger man for at en erfaren sygeplejerske del og omvendt ligeså. Helt overordnet er der på det organisatoriske plan taget højde for uddannelsesbehov, idet der er så mange uddannelsesøgende at den enkelte læge kan få den nødvendige tid til sine opgaver. Afdelingen har aktuelt 6 special ansat (ledende og uddannelsesansvarlig overlæge inkluderet).en af specialne er Phd studerende og har begrænset klinisk funktion. Der er 13 hoveduddannelses og 4 Introduktions. Det sætter store krav til planlægning af uddannelse og supervision og store krav til specialnes kapacitet.det er specielt de, som er tilknyttet de udgående teams, der savner supervision. I forhold til afdelingens selvevaluering har inspektorerne foretaget enkelte justeringer: Konferencernes uddannelsesværdi: flyttet fra 3 til 4 idet ne giver udtryk for at konferencerne på sengeafsnit har en meget høj uddannelsesværdi, men man savner lignende konferencer i de udgående teams. Akademiker:flyttet fra 4 til 3 idet ne bør trænes mere i at undervise og giver udtryk for, at de af og til bliver mødt med argumentet "sådan gør vi her" uden en akademisk stillingtagen og forklaring af baggrunden for en afvigelse i forhold til det, de har tidligere har lært. Forskning: flyttet fra 4 til 3, idet kun nogen del i forskning. Alle gennemfører de målbeskrevne forskningstræningsprojekter og EBM.opgaver, men derudover er kun nogen tilbudt deltagelse i forskningsprojekter.

5 Status for indsatsområder, hvis der tidligere har været besøg Særlige initiativer, afdelingen har taget på uddannelsesområdet, der kan være til inspiration for andre afdelinger Anbefaling af tidshorisont for næste besøg Der er stor tilfredshed med introduktionen.god træning i leder og administratorrollen, alle har uddannelsesplaner. Et indsatsområde var en øgning af ratio speciallæge/uddannelseslæge. Man må sige at der arbejdes ihærdigt herpå idet man uddanner mange geriatere. Der er aktuelt flere 5. års hoveduddannelses så med et tidsperspektiv på ca. 1 år er der mulighed for at øge denne ratio. De tværfaglige mål-samtaler som alle patienter har i første indlæggelsesdøgn, giver ne en god træning i mange roller herunder især styring og planlægning,kommunikation og samarbejde. Samtalerne trænes under supervision og med feedback fra deltagende overlæge. Overlægens niveau for deltagelse (planlægning af samtalen, egentlig deltagelse, diskussion efter samtalen) justeres gradvist indtil uddannelseslægen selv magter samtalerne. En overlæge har deltaget i regionens 2-årige kursus i akut medicin. Det har stimuleret hende og givet anledning til mange positive kommentarer fra de yngre om hendes måde at supervisere og undervise omkring akutte problemstillinger. Afdelingens vægtning af udviklingsmulighed for en overlæge har således haft en klar afsmittende effekt på uddannelse af yngre i afdelingen. Det er lykkedes afdelingen at etablere et læringsmiljø, hvor også afdelingssygeplejersker og terapeuter er opmærksomme på s læringsbehov, og de andre personalegrupper indgår aktivt i oplæring af, specielt i rollerne kommunikation, samarbejde og organisation. Afdelingen har magtet at skabe en god uddannelse trods et lavt speciallæge/uddannelseslæge ratio. Det kan lade sig gøre, fordi der samlet set er relativt mange, så uddannelsesne kan nøjes med et dagligt antal patientkontakter, som de kan magte. Og det kan lade sig gøre, fordi de få specials hovedopgave er organisation, ledelse og supervision samt patientkontakt i det omfang, det er nødvendigt for supervision. Kun i mindre omfang har specialne selvstændig patientkontakt.det virker som en god og fornuftig udnyttelse af speciallægekapaciteten. Afdelingen har formået at udnytte kombiantionen af funktion i sengeafsnit hvor de uddannelsessøgende er omgivet af supervisionsmulighed og får en grundig og grundlæggende træning i den tværfaglige tilgang til den geriatriske patient og funktion i udgående teams, hvor der kræves stor selvstændighed af lægen Sygehuset har ansat 2 over med særligt ansvar for den lægelige uddannelse, og det har i følge den uddannelsesansvarlige overlæge været en stor støtte og bidrager løbende til forbedringer. 4 år Aftale mellem inspektorer og afdeling Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont

6 1. Akademikerrollen Sikre at ne trænes i selv at undervise. Det kan være i mindre grupper. Eksempelvis kan en hoveduddannelseslæge undervise introduktions eller andre personalegrupper. Det bør dog sikres, at der er tilstedeværende som kan give kvalificeret feedback på undervisningen. Fremskaffe videnskabelig evidens for afvigelser fra gængse observations- og behandlingsregimer, så man i videst muligt omfang undgår begrundelsen "sådan gør vi her" 2. Forskerrollen Sikre at ne kender mere til den forskning, der foregår i afdelingen. Afdelingen har allerede planlagt regelmæssige forskningsmøder med henblik herpå. Man kunne også overveje at lade aktive forskere i afdelingen deltage i afdelingens daglige konferencer. Det kunne tænkes at give en god vekselvirkning mellem forskning og klinik. 3. Supervision (herunder vejledning og feedback) af i de udgående teams 4. Adelingen arbejder allerede med forskellige modeller for at give øget supervision. Det kunne måske være en mulighed at allokere mere læge-tid i teamarbejdet således at eksempelvis en stærk 5. års læge arbejder sammen med en 1. eller 2. års læge. Det ser ud som om uddannelsesne på afdelingerne klarer sig, bl.a. fordi de har relativ god tid til deres opgaver. 5.

7 Aftaleparter Navne anføres for alle. Dato og signatur for: Ledende overlæge Repræsentant for inspektorerne Ledende overlæge (+ dato og signatur) Else Marie Dansgaard Uddannelsesansvarlig overlæge Bjørn Mathiassen Inspektor 1 (+ dato og signatur) Jørgen Linde Inspektor 2 Ellen Holm Evt. Inspektor 3 Indsendelse til Sundhedsstyrelsen Al korrespondance til Sundhedsstyrelsen sker elektronisk via mail: Inspektorerne er rapporten til Sundhedsstyrelsen senest 6 uger efter besøget. Ved elektronisk godkendelse af rapporten anføres dato og navn på den ledende overlæge og eventuelt også den uddannelsesansvarlige overlæge, samt inspektorerne. Rapporten kan desuden indsendes som papirdokument med ovennævntes underskrifter. Sundhedsstyrelsen skal under alle omstændigheder have en elektronisk udgave af rapporten. Adresse til Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen Inspektorsekretariatet Enhed for Uddannelse og Autorisation (EFUA) Islands Brygge København S URL: Læs mere om Inspektorordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller direkte på adressen:

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Bilag ST 29-11. Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskningstræning i speciallægeuddannelsen 1. Hvad var den foreslåede indsats fra Speciallægekommissionen og hvad var formålet? Speciallægekommissionen foreslog, at der skulle indføres et forskningstræningsmodul

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Onkologi december 2013 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk onkologi Redaktion

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere