Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1 of Sagsnr.: 14/11272 Kontaktperson: Alette Lena Skov-Hansen Plan, udvikling og kultur Evaluering af Distriktsråd i Syddjurs Kommune Baggrund Med kommunesammenlægningen blev de eksisterende borgerforeninger og landsbyråd opfordret til at danne paraplyorganisationer, Distriktsråd, som områdets formelle dialogpartner og høringsberettigede forening. Distriktsrådene er godkendte foreninger med tilhørende vedtægter. De modtager et årligt tilskud på kr. til aktiviteter iht. foreningens vedtægter. Formandens årsberetninger, aflagt på generalforsamlingen, fremlægges årligt til udvalgets orientering. Kommunens plandistrikter, svarende til de daværende skoledistrikter, dannede baggrund for den geografiske opdeling. Det første Distriktsråd Rosmus Distriktsråd blev dannet i maj Mørke Distriktsråd, blev dannet i september 2011, som det 13. og sidste. Der har været afholdt årsmøder for Distriktsrådene siden Årsmøderne har dels haft karakter af netværksmøde og erfaringsudveksling, hvor distriktsrådsformændene har givet en kort orientering om rådets arbejde i det forgangne år til fælles inspiration og drøftelse, dels et relevant indlæg, internt eller eksternt, samt en afsluttende orientering om kommunale indsatsområder for det kommende år. Plan og Udviklingsafdelingen ønsker med denne kortlægning af distriktsrådenes fokus, og deraf følgende arbejde, at evaluere distriktsrådene og deres rolle. Om kompetence og ansvar Distriktsrådenes rolle har igennem perioden været genstand for debat. Distriktsrådene har status af talerør for lokalområdet, og de oplever at Syddjurs Kommune forventer, at de deltager aktivt i dialogmøder, høringssvar mv., men at de omvendt ikke har en særlig status, når de fremsender henvendelser til Syddjurs Kommune. Distriktsrådene oplever at deres rolle er uklar defineret, blandt andet i forhold til om de er forpligtet til at orientere videre i deres lokalområde, eksempelvis ved høringer af kommune- og lokalplaner. Hovedgaden Rønde Side 1 af 6

2 2 of 6 Der er behov for en afklaring af distriktsrådenes ansvar i forhold til at videreformidle informationer og henvendelser, eksempelvis høringer, og i forhold til at indsende rettidige høringssvar, samt med hvilken vægt et distriktsråd udtaler sig. Flere af distriktsrådene løfter allerede en hel del opgaver, som før blev varetaget af kommunen, og med civilsamfundsstrategien beder vi dem udføre endnu flere. Samtidig oplever distriktsrådene ikke at have større indflydelse eller medbestemmelse eller indsigelsesret, end kommunens øvrige borgere. Det bør drøftes om distriktsrådene skal inddrages tidligere i sager, der har betydning for deres lokalområde, og om distriktsrådene skal have flere kompetencer og større medindflydelse, og i givet fald i forhold til hvilke opgaver. De oplever at deres rolle mest er at sikre, at en høringsforpligtigelse er opfyldt, end at være en reel dialog- og samarbejdspartner, der inddrages tidligt i plansager eksempelvis. Fra Syddjurs Kommunes side er der en forventning om, at Distriktsrådene videreformidler henvendelser, eksempelvis plansager, til deres lokalområde, og tilser at vigtig information når frem til de berørte borgere. Enkelte af distriktsrådene er overskuelige i størrelse og omfatter blot én landsby, (Rønde og Ugelbølle), mens andre (Mols, Ådalen) dækker er stort geografisk område med mange lokalsamfund, og med mange forskellige dagsordener, hvilket også afspejler sig i de enkelte distriktsråds fokus, og de opgaver, de påtager sig at løse. Der er behov for en afklaring af, hvilket ansvar Distriktsrådene har, dels i forhold til at videreformidle informationer og henvendelser, eksempelvis høringer, og dels i forhold til at indsende rettidige høringssvar mv. og dels i forhold til med hvilken vægt, Distriktsrådet udtaler sig. Syddjurs Kommune trækker ofte på Distriktsrådet som samarbejdspartner i forhold til konkrete plan- og udviklingsprojekter. Civilsamfundsstrategien sigter mod at åbne det kommunale system mod engagerede borgere, der alene eller i fælleskab ønsker at løfte en opgave. Flere af Distriktsrådene løfter allerede en hel del opgaver, som før blev varetaget af kommunen, og med civilsamfundsstrategien beder vi dem udføre endnu flere. Omvendt oplever Distriktsrådene ikke at have større indflydelse eller medbestemmelse, eller indsigelsesret, end kommunens øvrige borgere. Det bør drøftes om Distriktsrådene skal inddrages tidligere i sager, der har betydning for deres lokalområde og om Distriktsrådene skal have flere kompetencer og større medindflydelse. Side 2 af 6

3 3 of 6 Om henvendelser og kontaktpersoner Distriktsrådene arbejder frivilligt og bruger i forvejen meget tid på mødeaktivitet og lokale projekter. Distriktsrådene modtager mange henvendelser fra Syddjurs Kommune og der er ikke altid tilstrækkeligt med tid og ressourcer til at forholde sig til alle de informationer, de modtager, ligesom som de kan have svært ved at sortere i, hvilke det er til orientering, og hvilke skal de reagere på her og nu i form af høringssvar eller lign. Distriktsrådene oplever, at de overbebyrdes af de mange henvendelser, og der er risiko for, at de tilsidesættes helt. Samtidig er de aktiviteter, de inviteres til at deltage i, ikke altid koordineret, hvilket opleves som uorganiseret. Civilsamfundsstrategien og ansættelsen af civilsamfundskoordinatoren har som et fokusområde én indgang til kommunen, hvilket særligt efterspørges af distriktsrådene. Udviklingsafdelingen har hidtidigt været distriktsrådenes primære kontaktorgan til Syddjurs Kommune, og har videreformidlet kontakt til kommunes øvrige forvaltningsområder. Det bør drøftes om der er behov for en større koordinering og evt. kategorisering af henvendelserne. Selvom en oversigt over kontaktpersoner og ansvarsområder hilses velkommet, ønsker afdelingen som minimum at blive orienteret, da vidensdeling og kendskab til igangværende projekter og fremtidige ønsker er vigtig for det gode projektarbejde. Civilsamfundskoordinatoren vil iht. strategien kortlægge mulige samarbejder i relation til distriktsrådene, og civilsamfundspanelet vil også i den sammenhæng vurdere distriktsrådenes fremtidige rolle. Om dialogformen Der har generelt været tilfredshed med Årsmødet som et årligt netværksmøde, der dog meget gerne ses kombineret med eksterne oplæg eller lign. input udefra til refleksion og debat, så Distriktsrådene får inspiration og ny viden med hjem. Flere af Distriktsrådene har udtrykt behov for at få direkte kontakt til det politiske niveau, og har efterspurgt muligheden for at årsmødet erstattes af dialogmøder, på linie med kommunens øvrige råd og nævn. Årsmødet for Distriktsråd foreslås erstattet af et fælles dialogmøde mellem distriktsrådsformænd og Udvalget for plan, udvikling og kultur. Dagsorden fastlægges i fællesskab mellem distriktsrådene og udvalget. Side 3 af 6

4 4 of 6 Distriktsrådene har flere gange ønsket en debat om deres rolle, og det bør drøftes om Distriktsrådene fremadrettet skal gives mulighed for et fælles årligt dialogmøde med Udvalget for plan, udvikling og kultur. Et årligt netværksmøde med fokus på erfaringsudveksling og ny viden og inspiration foreslås fastholdt, såfremt det fortsat er et ønske blandt distriktsrådene. Det bør drøftes, om der er behov for en større koordinering og eventuel sortering af henvendelserne i påkrævet et svar og til orientering, og om der skal være én person i kommunen, der håndterer alle henvendelser. Det bør drøftes om årsmødet i 2014 og fremadrettet skal erstattes af et dialogmøde mellem distriktsrådsformænd og Udvalget for plan, udvikling og kultur. Oversigt over Distriktsråd Syddjurs Kommune Side 4 af 6

5 5 of 6 Plandistrikt Distriktsråd Fokus Opgaver i Ebeltoft Ebeltoft By Synliggøre distriktsrådet for borgerne. Hjemmeside og mail-database. Breve til byråd om Molslinien. Konkurrence Danmarks smukkeste købstad. 3. plads efter Svaneke og Ribe. Asylcenter i Søndergade Borgermøde Fremtiden i Ebeltoft. Gravlevstien pleje. Valgmøde. Kløversti. Forskønnelsespletter. 02 Hornslet Hornslet By Valgmøder med politiske partier. Borgermøde i Rønde om byudvikling og infrastruktur, Flytning af genforeningssten, cafe og borgermøde, kommunevalgmøde. ØNSKER: cykelsti til Løgten, Trafiksikkerhed på Rosenholmvej, byskilte,pyloner ved indfaldsveje, kløverstier, bedre forbindelse til motorvejen, nyt spejderhus, Udbygning af Hornslet hallerne, byggemodninger, letbanen. 03 Rønde Rønde By Cykelsti Thorsager, Masterplan Hovedgaden, Lysstander på Århusvej, Hotellet, Vandrehjemmet, Rønde Campus, Træer Molsvej, Sct.Hans Bål Kalø, Kløversti, Infotavle, Fitnessmiljøer, Speakers Corner, Valgmøde Ugelbølle Ugelbølle Blomst nr. 2 i Blomstrende Landsby, Positiv omtale, Årets Landsby, Udbygning af hjemmeside, Præsentationsfolder, Juletræstænding, Medfinansiering af skolesti, Anlæggelse af Bypark, LAG indstilling til Regionens Landsbypris. ØNSKER: Cykelsti til Rodskov. Cykel/gangsti til vandet. 04 Mols Knebel Bosætning på Mols på dagsordene. Byvandring i Knebel. Velkomst samarbejde med ejendomsmæglere. IT-infrastruktur. Vest Mols i det blå bånd. Projekt Fremtidens Landsby afsluttet nyanlæg.. Hjertestarter og Akuthjælpere, Grundlovsfest, Valgmøde, Oprydning Muslingefarm ØNSKER: Bypark. 05 Ryomgård Ryomgård By 5 års jubilæum. Dialogmøder med politiske partier, Åben By bosætningskampagne. Nordsyd vejen. Gør din by ren-dag. Initiativ vedr. flere parcelhusgrunde i Pinstrup. ½ times drift med tog. Opgradering af hastighed. Borde og bænke på Skjold. Borgermøde om Ryomgårds fremtid. Side 5 af 6

6 6 of 6 Vælgermøder. Posthuse og bogcaféen. Gør byenren.dag. Speciallægepraksis dialog med regionen. Sti til Marie Magdalene. ØNSKER: Kulturby 2017 og markering 100 års jubilæum gennem af Kunstnerisk udsmykning ved banen. Aktiv Bosætningspolitik for Ryomgård. Ombygning af stationen som forberedelse til letbanen. Byfornyelse af Ryomgård. Gøre Posthuset til byens mødested, Realisering af fritidscenter ved hallen, 06 Kolind Kolind By Kulturnatten, Opkørselsramper, Kløversti, Hundeluftergård, Byens Hus, Lægehus, Nomineret til Årets Landsby. 07 Ådalen Dialogmøde med lokale foreninger. Sikring af Lime Brugs. Projekt Lokale Netværk- messe og portal. Biogas Lime/Lemmer. 08 Rosmus Rosmus, Balle, Tirstrup Trafikale problemer ved Rosmus Skole, IT undervisning for borgere, bl.a. pensionister, Kalkovne Birkesig turisme og formidling, Idrætslegeplads, Valgmøde, Gravlevstien forbedres, 09 Mørke Mørke By 10 Thorsager Thorsager By De unge i Thorsager, Skaterpark, Vestergade (lukning), Oversvømmelse, Trinbrættet, Samarbejde med bylaug, Cykelsti til Rønde, Byggegrunde, Udviklingsby i den grønne bånd, Flytning af Brugsen,Valgmøde, Happening Det grønne bånd, Lokalblad oplag vokset, ØNSKER: Stiprojekt 11 Feldballe og omegn Tåstrup- Feldballe 12 Nimtofte Nimtofte By Oplevelser ved vandring i byområdet, Sommerfest og messe markedsføring af Nimtofte, Faunapassage ved mølledammen, ØNSKER: Udstykning af Sønderskovbakken 2. Byfornyelse og sanering. Side 6 af 6

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015

Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 1 of 5 Formandens beretning på generalforsamlingen i Ryomgård Distriktsråd mandag, den 16. marts 2015 Distriktsrådene lokalsamfundets talerør I Syddjurs kommune er de 13 distriktsråd, hver på sin måde,

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

THORSAGER RUNDT. Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014

THORSAGER RUNDT. Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014 THORSAGER RUNDT Skate Thorsager har fuld fart derudad (foto Hanne Andersen) Nummer 8 Februar 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere