fff Varde Kommune LOKALPLAN L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand"

Transkript

1 fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

2 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar 2015 til 7. april LOKALPLANENS OPBYGNING En Lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER En Lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 3 OMRÅDETS BELIGGENHED... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 LOKALPLANENS INDHOLD... 3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER... 4 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING... 7 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE SERVITUTTER II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE OPHÆVELSE AF LOKALPLAN LANDZONETILLADELSE RETSVIRKNINGER MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. VEDTAGELSESPÅTEGNING III KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG 3: DELOMRÅDER KORTBILAG 4: BYGGELINJE OG BEPLANTNINGSBÆLTE IV BILAG BILAG A: VISUALISERING AF TÅRN Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af LandSyd Landinspektører for Varde Kommune. Grundmateriale: Geodatastyrelsen. 1

4 REDEGØRELSE Lokalplanområdets afgrænsning og omgivelser 2

5 REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Hvidbjerg Strand Camping om at udvide den eksisterende campingplads med nye ferieformer og styrke de eksisterende servicefaciliteter. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre feriehuse til helårsudlejning som feriecenter, udvide det eksisterende badeland og muliggøre at campingpladsen kan udvikle sig i trit med turisternes krav til en moderne og eksklusiv campingplads. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger i Blåvand, og omfatter hele Hvidbjerg Strand Camping. Campingpladsen er en af de største og bedste campingpladser i Danmark og tilbyder en række forskellige ferieformer som camping i telt eller campingvogn på forskellige former for pladser og ophold i campinghytter. Campingpladsen vejbetjenes fra Hvidbjerg Strandvej, som også udgør den vestlige afgrænsning. Mod syd afgrænses området af sommerhusbebyggelsen på Nordre Digevej. Mod nord og øst afgrænses pladsen af sommerhusbebyggelserne på Horntoftevej og markerne nord for Grønningen. Lokalplanområdet udgør et areal på knap 24 ha, og omfatter matr. nr. 42s samt dele af 42c og 40a Vandflod By, Oksby. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er stort set identisk med afgrænsningen af det eksisterende Hvidbjerg Strand Camping. Eneste undtagelse er matr. nr. 42s Vandflod By, Oksby med adressen Hvidbjerg Strandvej nr. 29, som ved lokalplanens udarbejdelse ligger uden for pladsens afgrænsning. Bygningen på Hvidbjerg Strandvej 29 er beliggende i sommerhusområde. Hele campingpladsen ligger i landzone. Hvidbjerg Strand Camping rummer, udover de traditionelle telt- og campingvognspladser, og campinghytter, også en lang række servicefacilliter som sanitetsbygninger, køkkenbygninger, minigolf, sports- og legepladser, restauranter, tropisk badeland samt kurbad- og wellnesscenter. Der er også en butik med et bruttoetageareal efter planloven på 548 m². Hvidbjerg Strand Camping Herudover er der en camping-nyskabelse som XL Luksuspladser med vand, el og TV samt mulighed for privat badeværelse. XL luksusplads med eget bad I den østlige ende af lokalplanområdet ligger to søer. Den største sø ligger længst mod øst og afgrænser campingpladsen mod øst. De to mindre søer er anlagt til henholdsvis 2012 sæsonen sammen med 15 nye campinghytter og til 2014 sæsonen med 21 nye campinghytter, hvilket bringer det samlede antal campinghytter på Hvidbjerg Strand Camping op på 85. Ny sø med campinghytter Omkringliggende områder Lokalplanområdet er mod syd, vest og nord afgrænset af sommerhusområder. Længere mod syd ligger Blåvand Camping og Vesterhavet. Mod nordøst og øst ligger åbent land med marker og strandenge. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen har til formål at fastholde muligheden for at Hvidbjerg Strand Camping kan udvikle 3

6 REDEGØRELSE sig i takt med skiftende ferieformer og fastholde sin position som en af Danmarks førende campingpladser. Der gives mulighed for at opføre ferielejligheder og -huse i umiddelbar tilknytning til centerområdet for at styrke helårsturismen i form af et egentligt feriecenter. Desuden muliggøres en udvidelse af det tropiske badeland blandt andet med et op til 12 meter højt tårn til en vandrutsjebane samt en fortsat udvikling af de øvrige servicefaciliteter. I den forbindelse påtænkes Hvidbjerg Strandvej 29 nedrevet og arealet inddraget til brug for udvidelsen eller integreret som en del af de udvidede servicefaciliteter. Herudover fastholdes muligheden for at om-, tilog nybygge servicefaciliteter på pladsen generelt, ligesom det forsat er muligt at fastholde op til 85 campinghytter, som er opført i henhold til tidligere regler. Kommuneplan Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområderne R03, R11 og S01 i Kommuneplan 2013, Varde Kommune. Den del af campingpladsen, som ligger nærmest Hvidbjerg Strandvej, vil på sigt blive omdannet til et feriecenter med selvstændige ferieboliger på m². Indtil dette er gennemført vil området fortsat kunne udnyttes helt eller delvist til camping i form af enhedspladser og campinghytter på maksimalt 35 m² i overensstemmelse med eksisterende lovlige forhold. Nybyggeri kan opføres miljøvenligt med fokus på eksempelvis udnyttelse af solvarme og solceller integreret i bygningernes arkitektur. Lokalplanen har endvidere bestemmelser, der sikrer, at der forsat kan være dagligvarebutik på campingpladsen, og at denne om nødvendigt kan ombygges og udvides til et maksimalt bruttoetageareal på 600 m² opgjort efter reglerne i planlovens 5 t. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan Nærværende lokalplan erstatter fuldstændigt Lokalplan Den eksisterende Lokalplan vil ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan blive ophævet. Udsnit af kommuneplanens rammekort Områdernes anvendelse er fastlagt som: R03 Rekreativt område, landzone, campingplads, max. bebyggelsesprocent 10 % for området under ét, max. bebyggelseshøjde 7 m, max. 1 etage. Bebyggelse til kollektiv ferieform med tilhørende faciliteter R11 Rekreativt område, landzone, feriecenter, max. bebyggelsesprocent 50 % for området under ét, max. bebyggelseshøjde 8,5 m, min. 1,5 p-plads pr. boligenhed, bebyggelse til kollektiv ferieform, som feriecenter med tilhørende turistfaciliteter. I tilknytning til feriecentrets turistfaciliteter kan mindre aktivitetsenheder, der samlet ikke overstiger en grundflade på 20 m², opføres i en højde på op til 12 meter. 4

7 REDEGØRELSE S01 Sommerhusområde, sommerhusbebyggelse, bebyggelseshøjde 6,5 m, max. 1½ etage, bebyggelsesprocent 15%, min grundstørrelse 1500 m². Denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. Dog er lokalplanen ikke i overensstemmelse med afgrænsningen af kommuneplanrammen S01. Vedtagelse af lokalplan L02 forudsætter derfor, at der udarbejdes og vedtages et tillæg til kommuneplanen, der justerer afgrænsningen af rammeområderne. Med kommuneplantillægget oprettes en ny ramme S04 for matr. nr. 42s Vandflod By, Oksby. Rammen dækker en del af campingpladsen som ligger i sommerhusområde. Inden for rammen er en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til: Begrænsede drikkevandsinteresser Arealanvendelsen i lokalplanen vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens bestemmelser. Støj fra militære øvelsesområder og artilleri Lokalplanområdet er beliggende inden for støjkonsekvensområdet omkring et af Forsvarets skyde- og øvelsesområder. Støjbelastningen kan inden for området forventes at være større end 55 db. Inden for støjkonsekvensområdet må der ikke udlægges areal til støjfølsom anvendelse, medmindre der gennem kommune- og lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om etablering af tilstrækkelig støjafskærmning. En effektiv afskærmning mod den meget kraftige støjimpuls fra de militære sprængninger kan imidlertid ikke etableres med de tekniske muligheder, vi kender i dag, hverken hvad angår lydbølgernes udbredelse gennem luft eller jord. Som følge af Forsvarets internationale engagement forventes skydningerne ikke at blive mindre voldsomme eller mindre hyppige i fremtiden. Der findes allerede i dag en meget betydelig mængde støjfølsom anvendelse i området blandt andet campingplads, boliger, detailhandel, særlige naturområder og rekreative områder, som er planlagt og etableret på et tidspunkt, da Forsvaret ikke havde de samme muligheder for at gøre indsigelse som i dag. Det forventes dog ikke, at ændringerne i anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen vil betyde en væsentlig stigning i antallet af klager over støj fra Forsvarets skyde- og øvelsesområde. Omvendt må brugere af campingpladsen, i lighed med den nuværende befolkning i området, også i fremtiden påregne støj fra Forsvarets arealer. Bevaringsværdigt kulturmiljø og nye kulturmiljøer En del af lokalplanområdet er udlagt som bevaringsværdigt kulturmiljø og en del som nye kulturmiljøer. Denne udpegning vurderes at være uproblematisk, da området i forvejen anvendes til campingplads og lokalplanen ikke inddrager yderligere arealer, men blot ændrer på bestemmelserne for den eksisterende campingplads. Værdifuldt kystlandskab (delvist) En del af lokalplanområdet er udlagt som værdifuldt kystlandskab. Denne udpegning vurderes at være uproblematisk, da området i forvejen anvendes til campingplads og lokalplanen ikke inddrager yderligere arealer, men blot ændrer på bestemmelserne. Lavbundsareal Lokalplanområdet er udpeget til lavbundsarealpotentielt egnet til vådområde. Denne udpegning vurderes at være uproblematisk, da området i forvejen anvendes til campingplads og lokalplanen ikke inddrager yderligere arealer, men blot ændrer på bestemmelserne. Lokalplanen vurderes således at være i overensstemmelse med områdeudpegningerne i Kommuneplan Detailhandel Planlovens 5o fastlægger, at der kan udlægges arealer i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign., der ligger udenfor bymidter og bydelscentre til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Lokalplanen giver mulighed for at fastholde en dagligvarebutik i forbindelse med campingpladsen, hovedsageligt til brug for dennes gæster og det nærliggende sommerhusområde. Butikken er i dag på ca. 548 m², og vil maksimalt kunne udvides til at omfatte 600 m² bruttoetageareal beregnet i henhold til planlovens 5t. 5

8 REDEGØRELSE Vandforsyningsplan Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for det private vandværk Oksby og Ho Vandværk. Varmeforsyningsplan Lokalplanområdet er ikke omfattet af den eksisterende varmeplanlægning, og skal individuelt varmeforsynes. Spildevandsplan Størstedelen af området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Spildevand ledes til Varde Renseanlæg og overfladevand ledes til grøfter, faskiner og eksisterende drænsystemer. Klimatilpasning Varde Kommune er i øjeblikket ved at udarbejde en klimatilpasningsplan, der skal sikre, at borgere og virksomheder kan se, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelse, hvilke værdier, der er truet af oversvømmelse og hvilke konkrete indsatser, der planlægges for at modvirke konsekvenserne. Oversvømmelserne forventes at opstå som følge af stigende vandstand i både havene og grundvandet samt øget nedbør som følge af de forventede klimaforandringer. Beregningerne er baseret på de nyeste klima- og terrænmodeller. Grundvand Der er udført en kortlægning over hvilke områder, hvor der potentielt vil være problemer med højtstående grundvand i Det nuværende terrænnære grundvandsspejl udregnes ved at anvende data fra den nationale boringsdatabase, Jupiterdatabasen. Grundvandsspejlet måles i en boring ved at fastlægge dybden til grundvandspejlet i boringen ud fra et givet pejlepunkt f.eks. brøndkanten. Data lægges ind over et kvadratnet på 100 x 100 m i kortet, og middelværdien for målingerne giver et billede af grundvandspejlet i hvert enkelt kvadrat. Et kort over dybden til det nuværende grundvandsspejl bliver udarbejdet ved at relatere højden af grundvandsspejlet til den hydrologiske tilpassede højdemodel. Et kort, der viser den forventede dybde til grundvandsspejlet i år 2050, udarbejdes ved at lægge den forventede stigning i grundvandsspejl frem til år 2050 sammen med kortet over dybden til det nuværende grundvandsspejl. Den væsentligste usikkerhed ved beregning af dybden til det fremtidige grundvandsspejl i år 2050 er boringstætheden. Dernæst er der indsat støttepunkter langs vandløb og kyststrækninger i forbindelse med beregning af grundvandsspejl. I den forbindelse er det antaget, at vandløbets kote er 1 meter under terræn, og havspejlet er i kote 0, hvilket kun tilnærmelsesvis rigtigt. I lokalplanområdet er der konstateret en potentiel risiko for, at grundvandet vil stå tæt på jordoverfladen i 2050, hvilket kan give problemer med nedsivning af overfladevand. Stormflod Der er udført en kortlægning over de områder på land, der potentielt vil blive oversvømmet ved en stormflodvandstand, som statistisk set sker en gang hver 5., 10., 20., 50. og 100. år. Den forventede stormflodsvandstand er en kombination af den generelle havstigning på 30 cm (+/- 20 cm) samt den forventede ændrede stormflodsvandstand på +40 cm. I år 2050 forventes stormflodsvandstanden for en given begivenhed at være 70 cm højere end i dag. I lokalplanområdet er der en statistisk sandsynlighed for at blive oversvømmet hver 20. år, hvis antagelserne i klimamodellen viser sig at være rigtige. Det er vigtigt at fremhæve, at de eksisterende diger ved Blåvand er medtaget i modellen, da modellen bygger på den hydrologiske tilpassede højdemodel fra Der er ikke taget højde for eventuel fremtidig udbygning af digerne. Nedbør Kortlægningen af konsekvenser af ekstrem regn eller skybrud bygger udelukkende på den hydrologiske højdemodel og der medtages/regnes ikke med nedsivning og fordampning fra lavningerne. Afløb fra lavninger medtages kun såfremt de er indlagt i den hydrologiske højdemodel. Ligeledes er lokal dræning af landbrugsarealer ikke medtaget i den hydrologiske højdemodel. Derfor kan oversvømmelse af lavninger i nogle tilfælde være mindre, og i nogle tilfælde er der måske slet ikke vand. Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land på nuværende tidspunkt, da området ikke er kloakeret. I dele af lokalplanområdet er der en statistisk sandsynlighed for at blive oversvømmet af nedbør hver femte år. Udbredelsen og dybden af oversvømmelserne er stort set identiske ved en 5 års og en 100 års hændelse. Tiltag i lokalplanen for at modvirke effekten af klimaforandringer 6

9 REDEGØRELSE Fælles for udfordringerne med grundvand og nedbør er, at det skal sikres, at der er tilstrækkeligt med grøfter og at den eksisterende dræning ikke fjernes eller ødelægges, hvilket er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Det skal bemærkes, at investeringer, der foretages i lokalplanområdet bør ses i lyset af risikoen for fremtidige stormfloder. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at se om der er behov for at foretage en miljøvurdering. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen blev der fokuseret særligt på, at lokalplanen ikke inddrager uberørt areal, men udelukkende ændrer på anvendelsen af det eksisterende område. Ændringerne i arealanvendelse vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, men har til gengæld positive samfundsmæssige effekter i form af mere helårsturisme til området. Indgrebet i arealet, der er klassificeret som 3 eng er meget begrænset og er i et område med små naturværdier, hvorfor der kan meddeles dispensation med henblik på at skabe en forbindelse mellem den eksisterende og de nye søer. De nye søer vil med tiden blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Screeningen viste, at der i lokalplanen er taget højde for et merforbrug af energi, som kan dækkes ved bæredygtige energikilder som solvarme og solceller. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: Internationalt naturbeskyttelsesområde Natura 2000 Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: at planen skader Natura 2000-områder, at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Engarealerne sydøst for lokalplanområdet er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område). EF-Habitatområde ved Vadehavet vest for Varde EF-fuglebeskyttelsesområde ved Skallingen og Langli Ramsar-områder ved Vadehavet. Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af den gældende Lokalplan også udarbejdet en VVM-redegørelse i 2004, der undersøgte både det område, som blev inddraget til campingplads og de nærliggende områders flora og fauna. Det blev vurderet, at campingpladsens placering og indretning ikke ville påvirke de nærliggende områder negativt. Denne lokalplan ændrer hovedsageligt på bestemmelserne omkring arealanvendelse længst mod vest og inddrager ikke nyt areal i forhold til den gældende Lokalplan Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen negative påvirkninger af Natura 2000-området og eventuelle bilag IV-arter. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, som er en ca. 3 km bred zone langs kysten. I kystnærhedszonen må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg m.v., hvis der foreligger en særlig planmæssig og/eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Der er desuden krav om placering af ferie- og fritidsanlæg sker ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Lokalplanen giver mulighed for fortsat at anvende arealet til camping- og ferieformål med mulighed for byggeri af ferielejligheder og ny- og ombygning af servicefaciliteter. I den østlige del af lokalplanområdet, der fortsat skal anvendes til campingplads, er der som hidtil mulighed for at bebyggelse i form af hytter og servicebygninger, der ikke vil kunne ses fra ky- 7

10 REDEGØRELSE sten. Byggeriet må maksimalt opføres i 8,5 meter, men der ligger to høje diger mellem selve kysten og campingpladsen, så det er ikke muligt at se byggeriet fra stranden. Indkig fra toppen af det yderste dige - man kan se badelandets nuværende tag stikke op over det inderste dige Billede set fra vandkanten i samme retning som ovenstående billede Derudover muliggøres opførelsen af et 12 meter højt tårn til en vandrutsjebane i forbindelse med badelandet ved servicefacilliterne ved Hvidbjerg Strandvej. Der er udarbejdet visualiseringer for et 15 m højt tårnt, som kan ses i bilag A. På visualiseringerne i Bilag A ses det hvorledes et tårn på 15 meters højde med et grundplan på 5x5 meter vil påvirke kystlandskabet set fra 3 forskellige placeringer i området. Lokalplanen muliggør ét tårn med et grundplan på maksimalt 20 m², men de 5x5 meter er valgt som et worst case scenario. Der er desuden medtaget et kommende hotelbyggeri umiddelbart syd for lokalplanområdet på visualiseringen for at give det mest retvisende indtryk af de fremtidige forhold i området. Den væsentligste visuelle påvirkning vil ske på Hvidbjerg Strandvej i umiddelbar nærhed af campingpladsen, hvor tårnet vil blive synligt. Syd for campingpladsen findes de to diger, som tager en væsentlig del af udsynet til det kommende tårn fra stranden. Særligt ved ophold på selve stranden tager det yderste dige meget af udsynet ind i landet fra stranden, men tårnet vil dog visse steder kunne ses henover diget. Det vurderes samlet set, at tårnet ikke vil virke dominerende i kystlandskabet, idet tårnet tilpasses området gennem brug af farver og materialer, og da landskabet på dette sted i forvejen er påvirket af det eksisterende byggeri i form af campingpladsen og de omkringliggende sommerhuse samt det kommende hotelbyggeri. Udviklingen af den eksisterende campingplads til et feriecenter er i overensstemmelse med Varde Kommunes Turismestrategi , der foreskriver en videreudvikling af basisproduktet forstået som de services, rammer og elementer, der udgør grundlaget for turisternes ophold. Varde Kommune ønsker at skabe mulighed for et mere varieret overnatningsprodukt gerne med et bredt udvalg af servicefaciliteter som wellness og sportsfaciliteter. Den særlige planlægningsmæssige begrundelse for den kystnære placering er, at området allerede i dag anvendes til campingplads, og der er foretaget omfattende investeringer i servicefaciliteterne på denne placering. Ved at placere et feriecenter på en allerede etableret campingplads skal der således ikke inddrages nye områder. Naturbeskyttelsesloven Inden for lokalplanområdet ligger der: 3 beskyttede naturtyper - sø, enge, og vandløb Nedenstående kort viser de registrerede beskyttede naturtyper i lokalplanområdet. Længst mod øst er der en stor sø omkranset af engareal. Herudover er der registreret to beskyttede vandløb, som i marken ikke forløber helt som registreret. 3 beskyttede naturtyper og vandløb Lokalplanen giver mulighed for, at de nye søer, som er anlagt i forbindelse med de nyeste campinghytter vest for den eksisterende sø, forbindes med den eksisterende sø med en ca. 5 meter bred kanal. Forbindelsen etableres for at sikre vandtilførsel til, og bedre livsbetingelser i, 8

11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REDEGØRELSE de nye søer. Indgrebet sker i et område som er registreret som 3 eng, og der er tale om et arealmæssigt beskedent indgreb i et område med små naturværdier, hvorfor det vurderes, at der kan meddeles dispensation til etableringen af forbindelsen mellem den eksisterende og de nye søer. Lokalplanen giver mulighed for at udsætte fisk i søerne i begrænset omfang for at supplere den naturlige bestand. Det er tilladt for pladsens gæster at fiske i søen, men der er ikke adgang for offentligheden. Der er ikke tale om en egentlig fiskesø, men et tilbud særligt til børnene om at kunne prøve at fiske på campingpladsen, for at undgå at skulle de knap 9 km til Ho, hvor den nærmeste egentlige fiskesø ligger. Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispensation hertil fra naturbeskyttelseslovens 3 om ændringer i tilstanden i et beskyttet engareal. Forinden en forbindelse mellem den gamle og den nye sø kan etableres, kræver det en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Der kræves ligeledes tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3 til udsætning af fisk i de beskyttede søer. Varde Kommune er dispensationsmyndighed og har tænkt sig at dispensere til ovenstående. Jordforureningsloven Der er ingen oplysninger om jordforurening i området. Der er ikke registreret kilder til diffus forurening i lokalplanområdet og arealanvendelsen har altid været registreret som agerjord. Museumsloven Der er registreret et beskyttet dige i henhold til museumslovens 29a indenfor lokalplanområdet. Der er tale om en fejlregistrering og Varde Kommune har anmodet Kulturstyrelsen om at fjerne digeregistreringen. Udenfor lokalplanområdet ligger desuden en kapelbanke, som er beskyttet som fortidsminde efter Museumslovens 29e. Der må ikke ændres i tilstanden inden for 100 meter af fortidsmindet. Lokalplanforslaget muliggør ikke ændringer i tilstanden inden for de 100 meter.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Beskyttede diger(orange) og beskyttede fortidsminder(pink) I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved byggeog anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gangsættes. I henhold til museumsloven skal Varde Museum foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Varde Museum fremkommer efter den arkivalske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologisk undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Campingreglementet Campingreglementet indeholder bestemmelser for udnyttelse og brug af landets campingpladser, herunder antal campingenheder, vintercampering og -opbevaring af campingvogne og krav om mobilitet. 9

12 REDEGØRELSE Udnyttelse af lokalplanens bestemmelser vil kunne kræve særskilt tilladelse efter campingreglementet. Varde Kommune er administrerende myndighed af campingreglementet. Den tidligere beskrevne kommuneplanændring, der udvider rammeområde R11 (feriecenterformål) medfører, at Hvidbjerg Strand Campings bruttoareal til campingformål bliver mindre end hidtil. I henhold til campingreglementet vil delområde V, VI og VII udgøre den fremtidige campingplads bruttoareal. De tre delområder udgør tilsammen 16,92 ha. hvilket giver en kapacitet på 846 enheder, fordelt på camping- og teltpladser samt campinghytter ud fra campingreglementets regler om 200 m² bruttoareal pr. enhed. Lokalplanen åbner således mulighed for etablering af maksimalt 846 enheder i de tre delområder. Hertil kommer de eksisterende lovlige enheder i delområde I og II, som fortsat kan anvendes til campingformål indtil arealerne udnyttes til feriecenterformål i form af ferieboliger. 20 % af de tilladte enheder må i henhold til campingreglementet opføres som campinghytter, dog maksimalt 60 stk. Hvidbjerg Strand Camping har dog tilladelse til de eksisterende 85 campinghytter givet før reglen om maksimalt 60 hytter blev indført i 2010, hvilket videreføres i lokalplanen. Campinghytter må maksimalt have et bruttoetageareal på 35m² og højst være 4 meter høje. Derudover kan kommunalbestyrelsen stille krav om hytternes udformning, placering på campingpladsen og deres indbyrdes placering. Dog skal den indbyrdes afstand mellem campinghytter være mindst 5 meter som en brandværnsforanstaltning. Campinghytter må kun udlejes i perioden 1. marts-31. oktober, medmindre campingpladsen har tilladelse til vintercampering. Campingpladsen må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud. Udlejning af campinghytter kræver herudover ikke tilladelse til erhvervsmæssig udlejning i henhold til sommerhuslovens bestemmelser. Sommerhusloven Efter sommerhusloven er erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger ikke tilladt uden tilladelse fra Naturstyrelsen, og sådanne tilladelser gives som regel ikke. Privatpersoners udlejning af 1 eller 2 ferieboliger, de også selv bruger, anses som udgangspunkt ikke for erhvervsmæssig udlejning. Selskaber, fonde, foreninger mv. skal have tilladelse for at måtte udleje eller udlåne ferieboliger, og sådanne tilladelser gives kun til udlejning/udlån til egne medarbejdere/medlemmer. Selskaber med færre end seks fuldtidsansatte får ikke tilladelse til udlejning til medarbejdere. Det er desuden et krav, at selskabets ejere ikke selv må benytte ferieboligen. Udlejning af ferieboliger i form af hotellejligheder m.v., hvor gæsterne tilbydes servering af et måltid, kræver kun tilladelse, hvis hotellejligheden er fritliggende og udlejes for mere end fem nætter ad gangen. Måltidet skal være et af dagens hovedmåltider, og der skal være et passende lokale, hvor måltidet kan serveres. Tilladelse gives kun, hvis bebyggelsen er væsentligt mindre arealkrævende end traditionelle sommerhusområder, herunder at afstanden mellem boligerne holder sig omkring 5 meter. Gæster i ferieboligerne i denne lokalplan vil blive tilbudt måltider i campingpladsens restaurant. Afstanden mellem ferieboligerne er bestemt til at være ca. 5-6 meter af hensyn til almindelige brandkrav og kravet om et væsentligt mindre arealforbrug end traditionelle sommerhuse. Ferieboligerne vurderes således at opfylde kravene til at opnå tilladelse til erhvervsmæssig udlejning, som søges hos Naturstyrelsen. Landbrugspligt Store dele af lokalplanområdet er noteret som landbrugsejendom og dermed pålagt landbrugspligt. Der er dog givet en tilladelse til anvendelse af lokalplanområdet til campingformål og tinglyst en deklaration om tilbageførsel til landbrug, hvis anvendelsen til campingformål ophører. Landzonelokalplan - bonusvirkning Planloven giver kommunen mulighed for at udforme en landzonelokalplan, så den erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige for planens virkeliggørelse, den såkaldte bonusvirkning. Bonusbestemmelserne i en landzonelokalplan kan indeholde betingelser svarende til de betingelser, der kan indeholdes i landzonetilladelser. På denne baggrund tillægges denne landzonelokalplan bonusvirkning med hjemmel i planlovens 15, stk. 4 for så vidt angår de af lokalplanens bestemmelser, der erstatter landzonetilladelser efter planlovens 35, som ellers ville 10

13 REDEGØRELSE have været nødvendige for at lokalplanen kan gennemføres. Miljøministeriets vejledende grænser for støj Campingpladsen skal følge miljøministeriets vejledende grænser for støj. Støjniveauet måles som et gennemsnit over et længere tidsrum. 1. Erhvervs- og industriområder 2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 4. Etageboligområder 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder Mandag - Mandag - Alle fredag kl. fredag kl. dage kl , 18-22, lørdag kl. lørdag kl , søn- og helligdag kl db 70 db 70 db 60 db 60 db 60 db 55 db 45 db 40 db 50 db 45 db 40 db 45 db 40 db 35 db 40 db 35 db 30 db TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE Såfremt der skal søges om erhvervsmæssig udlejning af ferieboligerne, skal denne søges hos Naturstyrelsen. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter i øvrigt ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Varde Kommune. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. Heraf har en betydning i forhold til områdets disponering mv., da den fastlægger visse bindinger og det drejer sig om: Dok. om oversigt mv. vedr. 42s og 42c, Vandflod By, Oksby. D. 3. maj 1979 med løbenummer Servitutten beskriver, at der ikke, varigt eller midlertidigt, må forefindes genstande eller beplantning med en højde på over 0,8 m over vejmidten for at sikre oversigtsforholdene ved udkørslen fra Nordre Digevej til Hvidbjerg Strandvej. Servituttens bestemmelser respekteres af lokalplanen. Hvis de eksisterende bygninger på Hvidbjerg Strandvej 29 nedrives kan der således ikke gives tilladelse til opførelse af ny bebyggelse inden for oversigtsarealet. Servituttens udstrækning kan ses på kortbilag 4. 11

14 BESTEMMELSER - CAMPING- OG FERIEFORMÅL VED HVIDBJERG STRAND I BLÅVAND I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.01 Lokalplanen har til formål: at fastlægge lokalplanområdet til rekreative formål herunder camping- og ferieformål, at sikre campingpladsen mulighed for at udvikle de ferieformer, der efterspørges, at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens udformning og materialevalg, så ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, at sikre mulighed for at opføre ferieboliger til helårsudlejning at fastlægge principper for placering og udformning af bygninger i området, at ophæve lokalplan , og at fastsættes højden på tårnet til rutsjebanen til max 12 m. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 42s samt dele af 42c og 40a Vandflod By, Oksby Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone, med undtagelse af matr. nr. 42s, der ligger i sommerhusområde og forbliver i sommerhusområde Lokalplanområdet opdeles i 7 delområder, som vist på kortbilag OMRÅDETS ANVENDELSE * Området skal i øvrigt administreres efter bestemmelserne i campingreglementet Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative formål herunder campingplads* og feriecenter. Delområde I udlægges til ferieboliger til helårsudlejning Delområde II udlægges til ferieboliger til helårsudlejning og servicefaciliteter Delområde III udlægges til parkering for områdets gæster samt skure og/eller garageanlæg Delområde IV udlægges til administration og servicefaciliteter Delområde V udlægges til campingformål Delområde VI udlægges udvidelse af servicefaciliteter og campingformål Delområde VII udlægges til naturområde Campingpladsens samlede kapacitet må ikke overstige 846 campingenheder, heraf maksimalt 85 campinghytter Delområde I 12

15 BESTEMMELSER *Enhedspladsen er det areal, som er tildelt den enkelte campingvogn eller telt. Den skal indrettes, så campingvogne til enhver tid kan køre til og fra arealet iht. campingreglementet. Delområde I skal anvendes til fritliggende ferieboliger til helårsudlejning. Eksisterende lovlige enhedspladser* eller campinghytter kan bibeholdes indtil arealet, hvorpå den enkelte enhedsplads eller campinghytte er placeret, udnyttes til ferieboliger Delområde II Delområde II skal anvendes til sammenbyggede eller fritliggende ferieboliger til helårsudlejning og til servicefaciliteter til ferieboligerne og campingpladsens gæster i øvrigt. Eksisterende lovlige enhedspladser* eller campinghytter kan bibeholdes indtil arealet, hvorpå den enkelte enhedsplads eller campinghytte er placeret, udnyttes til ferieboliger Delområde III Delområde III skal anvendes til parkeringsareal til campingpladsen og feriecentrets gæster. Herudover kan der opføres skure og/eller garageanlæg til opbevaring af campingpladsens servicekøretøjer og materialer Delområde IV Delområde IV skal anvendes til administration og servicefaciliteter herunder reception, dagligvarebutik, cafe og restauranter, sportsanlæg, minigolf, tropisk badeland, wellnessfaciliteter, bestyrerbolig, materialegård, lager, opmarchbåse, vej og parkering. Der kan indrettes personaleboliger på 1. sal i administrations- og servicebygninger. **Bruttoetageareal til butiksformål beregnes iht. reglerne i planlovens 5 t. Det samlede bruttoetageareal** anvendt til butiksformål må ikke overstige 600 m² Delområde V Delområde V skal anvendes til campingformål i form af enhedspladser eller campinghytter og XL campingpladser med individuelle bade- og toiletfaciliteter i særskilte servicebygninger Delområde VI Delområde VI skal anvendes til servicefaciliteter til campingpladsens gæster eller til campingformål i form af enhedspladser eller campinghytter. Der kan indrettes personaleboliger på 1. sal i servicebygninger Delområde VII Delområde VII udlægges til naturområde. Der må ikke ændres i naturtilstanden i området, dog kan der etableres en 5 meter bred forbindelse mellem søen i delområde VII og søerne i delområde V som vist i princippet på kortbilag UDSTYKNING 4.01 Delområderne I og II kan udstykkes svarende til delområdernes afgrænsning. Der må ikke ske yderligere udstykninger af området. Mindre skelreguleringer samt matrikulære sammenlægninger kan tillades. 13

16 BESTEMMELSER 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Vejadgang Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hvidbjerg Strandvej via interne veje som vist på kortbilag 2. Trafik til og fra delområde III må ikke ske via Hvidbjerg Strandvej, men alene via Nordre Digevej Belægning Veje skal etableres som befæstede med asfalt, belægningssten eller som grusveje. Stier til gående færdsel kan anlægges som trampestier eller med belægning af belægningssten eller grus. I delområde VII må stier ikke befæstes. *Hvidbjerg Strandvej må ikke anvendes som "venteareal" for områdets gæster ved ankomsten, da det giver trafikale problemer og er årsag til farlige situationer for de øvrige trafikanter på strækningen Parkering Der skal indenfor lokalplanområdet sikres det nødvendige antal parkeringspladser til campingpladsens gæster, der venter på at blive indregistreret.* Langtidsparkering af lastbiler, uindregistrerede køretøjer, både og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Vinteropbevaring af campingvogne indenfor lokalplanområdet er tilladt. Der skal udlægges minimum 1,5 p-plads indenfor lokalplanområdet pr. feriebolig i delområde I og II. **Vejbyggelinjen pålægges for at sikre oversigt ved ind- og udkørsel fra campingpladsen Vejbyggelinje Der pålægges en vejbyggelinje 5 meter fra vejskel mod Hvidbjerg Strandvej fra det tinglyste oversigtsareal i syd til det udlagte beplantningsbælte mod nord som vist på kortbilag 4.** 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING ***Bebyggelse i området skal i øvrigt overholde Bygningsreglementets bestemmelser om indbyrdes afstand, hvis de overstiger lokalplanens minimumskrav. Hvis der eksempelvis anvendes stråtag som tagmateriale på to bygninger skal der være 20 meter mellem disse iht. BR10. En mindskning af denne afstand kan opnås ved anvendelse af brandhæmmende stråtagsløsninger. For opnåelse af tilladelse til opførelse af feriehuse med henblik på erhvervsmæssig udlejning er det en forudsætning, at projektet er væsentligt mindre pladskrævende end traditionelle sommerhusudstykninger. Inden for byggelinjearealet må der ikke etableres bebyggelse eller beplantning, der overstiger 1 meters højde Delområde I Ferieboliger skal placeres med ca. 5-6 meters indbyrdes afstand og minimum 5 meter til naboskel***. Ferieboliger skal opføres i 1-1½ etage** med en maks. højde på 8,5 m fra det omgivende terræn. Der kan inden for delområde I opføres ferieboliger på m² Delområde II Ferieboliger: Ferieboliger skal sammenbygges eller opføres med ca. 5-6 meters afstand til øvrige ferieboliger eller servicefaciliteter.*** Ferieboliger skal opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m fra det omgivende terræn. Der kan inden for delområde II opføres ferieboliger på m². ****Med 1½ etage menes en byg- Servicefacilliter: 14

17 BESTEMMELSER ning med udnyttet tagetage Bygninger skal opføres i 1-1½ etage**** med en maks. højde på 8,5 m fra det omgivende terræn. Servicefaciliteterne skal placeres med minimum 5 meters afstand til ferieboliger Delområde III Der må maksimalt opføres 200 m² skure og/eller garageanlæg fordelt på maksimalt 3 selvstændige bygninger. Byggeriet skal opføres i 1 etage med en maksimal højde på 6,5 meter fra det omgivende terræn. Byggeri skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og må ikke placeres inden for det tinglyste oversigtsareal. *Dog maks. 6,5 m i den del, der er udlagt som sommerhusområde i kommuneplanen (enkeltområde S01) 6.04 Delområde IV Servicefaciliteter kan opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m fra det omgivende terræn.* Der kan opføres et tårn til vandrutsjebane i forbindelse med badelandet med et grundplan på maksimalt 20 m² i op til 12 meters højde. Hvis der kræves større bygningshøjde til eksempelvis badeland kan dele af bygningen graves ned. Bygningerne på Hvidbjerg Strandvej nr. 29 kan nedrives for at give plads til en udvidelse af servicefaciliteterne Delområde V Nyt byggeri skal holdes minimum 30 meter fra naboskel som vist på kortbilag 4. Individuelle bade- og toiletbygninger i forbindelse med XL campingpladser må maksimalt være på 60 m² per bygning Delområde VI Servicefaciliteter skal sammenbygges eller opføres med minimum 5 meters indbyrdes afstand. Bygninger skal opføres i 1-1½ etage* med en maks. højde på 7,5 m fra det omgivende terræn Delområde VII Der må ikke opføres nogen form for byggeri i delområde VII Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for delområde I, II, III og IV under ét må ikke overstige 50%. Bebyggelsesprocenten for delområde IV, V, VI og VII under ét må ikke overstige 10%. *Campinghytter reguleres gennem campingreglementet og må således ikke overskride et bruttoetageareal på 35 m² og må ikke være højere end 4 meter. En stor del af de eksisterende campinghytter er 25 m² eller mindre, da det tidligere 6.09 Campinghytter Campinghytter* kan placeres i delområderne V og VI. Hvis en eller flere af de eksisterende lovlige 85 campinghytter skal flyttes eller fjernes, kan den eller de genopføres i et af de nævnte delområder. Campinghytter skal i øvrigt overholde bestemmelserne om placering af byggeri og facade- og tagmaterialer mm. i pkt og pkt

18 BESTEMMELSER har været gældende maksimal størrelse. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN **Med bræddehuse menes huse, hvis ydervægge er beklædt med brædder af ca. 2 cm tykkelse Facadematerialer og -farver Feriehuse i delområde I-II, skure og/eller garageanlæg i delområde III og servicebygninger i delområde V skal opføres med blank mur, vandskuret eller pudset facade udført i tegl eller i træ, som bræddehuse**, der er klinkbygget eller udført som 2 på 1. Brædderne skal males i ikke-laserende, matte jordfarver med en glans på max 40. Servicebygninger i delområde I, II, IV og VI skal opføres med vandskuret eller pudset facade udført i tegl i matte og afdæmpede jordfarver. Tårnet omkring vandrutsjebanen kan udføres i andre materialer men skal fremstå i afdæmpede jordfarver. Mindre bygningsdele kan desuden udføres i tegl, træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium. *Græstag, græstørvtag, stenurttag eller mos-sedum-tag. Der er mange navne for grønne tage eller "levende tage", for de behøver ikke at være grønne. Det afhænger af, hvad der gror på taget og årstiden. Beplantningen på taget ændrer sig også med tagets alder. Grønne tage vokser forskelligt, og man kan vælge mellem et "langhåret" eller et "korthåret" tag Tagmaterialer Tage på bygninger skal beklædes med enten stråtag, sort tagpap med lister, træspåntag, kobber, zink eller levende grønne materialer* Solfangere Solenergianlæg til produktion af bæredygtig varme og strøm skal integreres i bygningernes facader og tag under hensyntagen til de anvendte facade- og tagmaterialer. Anlæggene skal være ensfarvede i paneler, rammer og beslag mv. i samme farve som den tagflade eller facade, de placeres på Skiltning Inden for lokalplanområdet må der opstilles skiltning, som er nødvendig i forbindelse med campingpladsens almindelige drift. Skiltning skal ske i forbindelse med bebyggelsen og må ikke virke dominerende. 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.01 Der udlægges areal til beplantningsbælte langs lokalplanområdet i en bredde på mindst 5 m som vist på kortbilag 4. Beplantningsbælter skal etableres med hjemmehørende arter og have en tæt og afskærmende virkning Ubebyggede arealer i delområde V og VI skal enten være indrettet som en enhedsplads med de dertilhørende læbeplantninger, græsklædte standpladser og befæstede veje og stier eller henligge som engareal og naturområde. Delområde VII skal henligge som engareal og naturområde Der må højest foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Der må ikke foretages terrænregulering i delområde VII udover 16

19 BESTEMMELSER det, der er absolut nødvendigt i forbindelse med etablering af en ny forbindelse mellem den eksisterende sø og en ny sø, som vist på kortbilag Der kan anlægges søer, kanaler og regnvandsbassiner inden for delområde I og II til håndtering og nedsivning af regnvand. Disse kan integreres som et miljøskabende element i feriehusbebyggelsen. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt med grøfter og at den eksisterende dræning ikke fjernes eller ødelægges Der kan udsættes fisk i søerne i begrænset omfang for at supplere den naturlige bestand. 9. TEKNISKE ANLÆG 9.01 Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres i køre- og vendearealer Transformatorstationer skal placeres på fælles opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til vej eller indenfor vejarealet Elledninger, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 11. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet Varde Kommunes vand- og spildevandsforsyning Lokalplan endelig godkendt d. 13. juni 2006 af Blåvandshuk Kommunalbestyrelse ophæves i lokalplanområdet, jf. afgrænsningen i pkt LANDZONETILLADELSE *I henhold til 15, stk. 4 i Lov om planlægning. 13. RETSVIRKNINGER Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig tilladelse efter planlovens 35 stk.1* (landzonetilladelse) til opførelse og anvendelse af bebyggelse og til anlæggelse og etablering af parkeringsarealer og udeopholdsarealer samt beplantning og udstykning i overensstemmelse med lokalplanen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 17

20 BESTEMMELSER Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er vedtaget i henhold til 24 i lov om planlægning. Varde Byråd, den P.b.v. Erik Buhl Nielsen / Mogens Pedersen Borgmester Kommunaldirektør 18

21 BILAG A Visualisering af tårn og badehotel - 5 gange 5 meter - 15 meter høj

22 BILAG A

23 BILAG A

24 BILAG A

25

26 Varde Kommunes byvåben Et blåt skjold med en gående guld-leopard med rød tunge Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. Varde Kommune Bytoften Varde Tlf

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

fff Varde Kommune LOKALPLAN 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager fff Varde Kommune LOKALPLAN 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager VEJLEDNING LOKALPLAN 03.10.L01 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden, fra den

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere