fff Varde Kommune LOKALPLAN L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand"

Transkript

1 fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

2 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar 2015 til 7. april LOKALPLANENS OPBYGNING En Lokalplan består af en redegørelse og juridisk bindende bestemmelser suppleret med et eller flere kortbilag. En redegørelse beskriver formål og hovedindhold i en lokalplan. Herudover redegøres der bl.a. for de miljømæssige forhold, hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER En Lokalplan regulerer kun fremtidige forhold. Eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil - også ved ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Med andre ord gælder bestemmelserne kun i de tilfælde, hvor en ejer selv vælger at ændre forholdene i området. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL... 3 OMRÅDETS BELIGGENHED... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 LOKALPLANENS INDHOLD... 3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER... 4 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING... 7 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE SERVITUTTER II BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJE, STIER OG PARKERING BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER TEKNISKE ANLÆG FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE OPHÆVELSE AF LOKALPLAN LANDZONETILLADELSE RETSVIRKNINGER MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. VEDTAGELSESPÅTEGNING III KORTBILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG 3: DELOMRÅDER KORTBILAG 4: BYGGELINJE OG BEPLANTNINGSBÆLTE IV BILAG BILAG A: VISUALISERING AF TÅRN Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af LandSyd Landinspektører for Varde Kommune. Grundmateriale: Geodatastyrelsen. 1

4 REDEGØRELSE Lokalplanområdets afgrænsning og omgivelser 2

5 REDEGØRELSE BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Hvidbjerg Strand Camping om at udvide den eksisterende campingplads med nye ferieformer og styrke de eksisterende servicefaciliteter. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre feriehuse til helårsudlejning som feriecenter, udvide det eksisterende badeland og muliggøre at campingpladsen kan udvikle sig i trit med turisternes krav til en moderne og eksklusiv campingplads. OMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet ligger i Blåvand, og omfatter hele Hvidbjerg Strand Camping. Campingpladsen er en af de største og bedste campingpladser i Danmark og tilbyder en række forskellige ferieformer som camping i telt eller campingvogn på forskellige former for pladser og ophold i campinghytter. Campingpladsen vejbetjenes fra Hvidbjerg Strandvej, som også udgør den vestlige afgrænsning. Mod syd afgrænses området af sommerhusbebyggelsen på Nordre Digevej. Mod nord og øst afgrænses pladsen af sommerhusbebyggelserne på Horntoftevej og markerne nord for Grønningen. Lokalplanområdet udgør et areal på knap 24 ha, og omfatter matr. nr. 42s samt dele af 42c og 40a Vandflod By, Oksby. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er stort set identisk med afgrænsningen af det eksisterende Hvidbjerg Strand Camping. Eneste undtagelse er matr. nr. 42s Vandflod By, Oksby med adressen Hvidbjerg Strandvej nr. 29, som ved lokalplanens udarbejdelse ligger uden for pladsens afgrænsning. Bygningen på Hvidbjerg Strandvej 29 er beliggende i sommerhusområde. Hele campingpladsen ligger i landzone. Hvidbjerg Strand Camping rummer, udover de traditionelle telt- og campingvognspladser, og campinghytter, også en lang række servicefacilliter som sanitetsbygninger, køkkenbygninger, minigolf, sports- og legepladser, restauranter, tropisk badeland samt kurbad- og wellnesscenter. Der er også en butik med et bruttoetageareal efter planloven på 548 m². Hvidbjerg Strand Camping Herudover er der en camping-nyskabelse som XL Luksuspladser med vand, el og TV samt mulighed for privat badeværelse. XL luksusplads med eget bad I den østlige ende af lokalplanområdet ligger to søer. Den største sø ligger længst mod øst og afgrænser campingpladsen mod øst. De to mindre søer er anlagt til henholdsvis 2012 sæsonen sammen med 15 nye campinghytter og til 2014 sæsonen med 21 nye campinghytter, hvilket bringer det samlede antal campinghytter på Hvidbjerg Strand Camping op på 85. Ny sø med campinghytter Omkringliggende områder Lokalplanområdet er mod syd, vest og nord afgrænset af sommerhusområder. Længere mod syd ligger Blåvand Camping og Vesterhavet. Mod nordøst og øst ligger åbent land med marker og strandenge. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen har til formål at fastholde muligheden for at Hvidbjerg Strand Camping kan udvikle 3

6 REDEGØRELSE sig i takt med skiftende ferieformer og fastholde sin position som en af Danmarks førende campingpladser. Der gives mulighed for at opføre ferielejligheder og -huse i umiddelbar tilknytning til centerområdet for at styrke helårsturismen i form af et egentligt feriecenter. Desuden muliggøres en udvidelse af det tropiske badeland blandt andet med et op til 12 meter højt tårn til en vandrutsjebane samt en fortsat udvikling af de øvrige servicefaciliteter. I den forbindelse påtænkes Hvidbjerg Strandvej 29 nedrevet og arealet inddraget til brug for udvidelsen eller integreret som en del af de udvidede servicefaciliteter. Herudover fastholdes muligheden for at om-, tilog nybygge servicefaciliteter på pladsen generelt, ligesom det forsat er muligt at fastholde op til 85 campinghytter, som er opført i henhold til tidligere regler. Kommuneplan Kommuneplan 2013, Varde Kommune Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for enkeltområderne R03, R11 og S01 i Kommuneplan 2013, Varde Kommune. Den del af campingpladsen, som ligger nærmest Hvidbjerg Strandvej, vil på sigt blive omdannet til et feriecenter med selvstændige ferieboliger på m². Indtil dette er gennemført vil området fortsat kunne udnyttes helt eller delvist til camping i form af enhedspladser og campinghytter på maksimalt 35 m² i overensstemmelse med eksisterende lovlige forhold. Nybyggeri kan opføres miljøvenligt med fokus på eksempelvis udnyttelse af solvarme og solceller integreret i bygningernes arkitektur. Lokalplanen har endvidere bestemmelser, der sikrer, at der forsat kan være dagligvarebutik på campingpladsen, og at denne om nødvendigt kan ombygges og udvides til et maksimalt bruttoetageareal på 600 m² opgjort efter reglerne i planlovens 5 t. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan Nærværende lokalplan erstatter fuldstændigt Lokalplan Den eksisterende Lokalplan vil ved byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan blive ophævet. Udsnit af kommuneplanens rammekort Områdernes anvendelse er fastlagt som: R03 Rekreativt område, landzone, campingplads, max. bebyggelsesprocent 10 % for området under ét, max. bebyggelseshøjde 7 m, max. 1 etage. Bebyggelse til kollektiv ferieform med tilhørende faciliteter R11 Rekreativt område, landzone, feriecenter, max. bebyggelsesprocent 50 % for området under ét, max. bebyggelseshøjde 8,5 m, min. 1,5 p-plads pr. boligenhed, bebyggelse til kollektiv ferieform, som feriecenter med tilhørende turistfaciliteter. I tilknytning til feriecentrets turistfaciliteter kan mindre aktivitetsenheder, der samlet ikke overstiger en grundflade på 20 m², opføres i en højde på op til 12 meter. 4

7 REDEGØRELSE S01 Sommerhusområde, sommerhusbebyggelse, bebyggelseshøjde 6,5 m, max. 1½ etage, bebyggelsesprocent 15%, min grundstørrelse 1500 m². Denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. Dog er lokalplanen ikke i overensstemmelse med afgrænsningen af kommuneplanrammen S01. Vedtagelse af lokalplan L02 forudsætter derfor, at der udarbejdes og vedtages et tillæg til kommuneplanen, der justerer afgrænsningen af rammeområderne. Med kommuneplantillægget oprettes en ny ramme S04 for matr. nr. 42s Vandflod By, Oksby. Rammen dækker en del af campingpladsen som ligger i sommerhusområde. Inden for rammen er en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til: Begrænsede drikkevandsinteresser Arealanvendelsen i lokalplanen vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens bestemmelser. Støj fra militære øvelsesområder og artilleri Lokalplanområdet er beliggende inden for støjkonsekvensområdet omkring et af Forsvarets skyde- og øvelsesområder. Støjbelastningen kan inden for området forventes at være større end 55 db. Inden for støjkonsekvensområdet må der ikke udlægges areal til støjfølsom anvendelse, medmindre der gennem kommune- og lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om etablering af tilstrækkelig støjafskærmning. En effektiv afskærmning mod den meget kraftige støjimpuls fra de militære sprængninger kan imidlertid ikke etableres med de tekniske muligheder, vi kender i dag, hverken hvad angår lydbølgernes udbredelse gennem luft eller jord. Som følge af Forsvarets internationale engagement forventes skydningerne ikke at blive mindre voldsomme eller mindre hyppige i fremtiden. Der findes allerede i dag en meget betydelig mængde støjfølsom anvendelse i området blandt andet campingplads, boliger, detailhandel, særlige naturområder og rekreative områder, som er planlagt og etableret på et tidspunkt, da Forsvaret ikke havde de samme muligheder for at gøre indsigelse som i dag. Det forventes dog ikke, at ændringerne i anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen vil betyde en væsentlig stigning i antallet af klager over støj fra Forsvarets skyde- og øvelsesområde. Omvendt må brugere af campingpladsen, i lighed med den nuværende befolkning i området, også i fremtiden påregne støj fra Forsvarets arealer. Bevaringsværdigt kulturmiljø og nye kulturmiljøer En del af lokalplanområdet er udlagt som bevaringsværdigt kulturmiljø og en del som nye kulturmiljøer. Denne udpegning vurderes at være uproblematisk, da området i forvejen anvendes til campingplads og lokalplanen ikke inddrager yderligere arealer, men blot ændrer på bestemmelserne for den eksisterende campingplads. Værdifuldt kystlandskab (delvist) En del af lokalplanområdet er udlagt som værdifuldt kystlandskab. Denne udpegning vurderes at være uproblematisk, da området i forvejen anvendes til campingplads og lokalplanen ikke inddrager yderligere arealer, men blot ændrer på bestemmelserne. Lavbundsareal Lokalplanområdet er udpeget til lavbundsarealpotentielt egnet til vådområde. Denne udpegning vurderes at være uproblematisk, da området i forvejen anvendes til campingplads og lokalplanen ikke inddrager yderligere arealer, men blot ændrer på bestemmelserne. Lokalplanen vurderes således at være i overensstemmelse med områdeudpegningerne i Kommuneplan Detailhandel Planlovens 5o fastlægger, at der kan udlægges arealer i tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lign., der ligger udenfor bymidter og bydelscentre til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Lokalplanen giver mulighed for at fastholde en dagligvarebutik i forbindelse med campingpladsen, hovedsageligt til brug for dennes gæster og det nærliggende sommerhusområde. Butikken er i dag på ca. 548 m², og vil maksimalt kunne udvides til at omfatte 600 m² bruttoetageareal beregnet i henhold til planlovens 5t. 5

8 REDEGØRELSE Vandforsyningsplan Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for det private vandværk Oksby og Ho Vandværk. Varmeforsyningsplan Lokalplanområdet er ikke omfattet af den eksisterende varmeplanlægning, og skal individuelt varmeforsynes. Spildevandsplan Størstedelen af området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Spildevand ledes til Varde Renseanlæg og overfladevand ledes til grøfter, faskiner og eksisterende drænsystemer. Klimatilpasning Varde Kommune er i øjeblikket ved at udarbejde en klimatilpasningsplan, der skal sikre, at borgere og virksomheder kan se, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelse, hvilke værdier, der er truet af oversvømmelse og hvilke konkrete indsatser, der planlægges for at modvirke konsekvenserne. Oversvømmelserne forventes at opstå som følge af stigende vandstand i både havene og grundvandet samt øget nedbør som følge af de forventede klimaforandringer. Beregningerne er baseret på de nyeste klima- og terrænmodeller. Grundvand Der er udført en kortlægning over hvilke områder, hvor der potentielt vil være problemer med højtstående grundvand i Det nuværende terrænnære grundvandsspejl udregnes ved at anvende data fra den nationale boringsdatabase, Jupiterdatabasen. Grundvandsspejlet måles i en boring ved at fastlægge dybden til grundvandspejlet i boringen ud fra et givet pejlepunkt f.eks. brøndkanten. Data lægges ind over et kvadratnet på 100 x 100 m i kortet, og middelværdien for målingerne giver et billede af grundvandspejlet i hvert enkelt kvadrat. Et kort over dybden til det nuværende grundvandsspejl bliver udarbejdet ved at relatere højden af grundvandsspejlet til den hydrologiske tilpassede højdemodel. Et kort, der viser den forventede dybde til grundvandsspejlet i år 2050, udarbejdes ved at lægge den forventede stigning i grundvandsspejl frem til år 2050 sammen med kortet over dybden til det nuværende grundvandsspejl. Den væsentligste usikkerhed ved beregning af dybden til det fremtidige grundvandsspejl i år 2050 er boringstætheden. Dernæst er der indsat støttepunkter langs vandløb og kyststrækninger i forbindelse med beregning af grundvandsspejl. I den forbindelse er det antaget, at vandløbets kote er 1 meter under terræn, og havspejlet er i kote 0, hvilket kun tilnærmelsesvis rigtigt. I lokalplanområdet er der konstateret en potentiel risiko for, at grundvandet vil stå tæt på jordoverfladen i 2050, hvilket kan give problemer med nedsivning af overfladevand. Stormflod Der er udført en kortlægning over de områder på land, der potentielt vil blive oversvømmet ved en stormflodvandstand, som statistisk set sker en gang hver 5., 10., 20., 50. og 100. år. Den forventede stormflodsvandstand er en kombination af den generelle havstigning på 30 cm (+/- 20 cm) samt den forventede ændrede stormflodsvandstand på +40 cm. I år 2050 forventes stormflodsvandstanden for en given begivenhed at være 70 cm højere end i dag. I lokalplanområdet er der en statistisk sandsynlighed for at blive oversvømmet hver 20. år, hvis antagelserne i klimamodellen viser sig at være rigtige. Det er vigtigt at fremhæve, at de eksisterende diger ved Blåvand er medtaget i modellen, da modellen bygger på den hydrologiske tilpassede højdemodel fra Der er ikke taget højde for eventuel fremtidig udbygning af digerne. Nedbør Kortlægningen af konsekvenser af ekstrem regn eller skybrud bygger udelukkende på den hydrologiske højdemodel og der medtages/regnes ikke med nedsivning og fordampning fra lavningerne. Afløb fra lavninger medtages kun såfremt de er indlagt i den hydrologiske højdemodel. Ligeledes er lokal dræning af landbrugsarealer ikke medtaget i den hydrologiske højdemodel. Derfor kan oversvømmelse af lavninger i nogle tilfælde være mindre, og i nogle tilfælde er der måske slet ikke vand. Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land på nuværende tidspunkt, da området ikke er kloakeret. I dele af lokalplanområdet er der en statistisk sandsynlighed for at blive oversvømmet af nedbør hver femte år. Udbredelsen og dybden af oversvømmelserne er stort set identiske ved en 5 års og en 100 års hændelse. Tiltag i lokalplanen for at modvirke effekten af klimaforandringer 6

9 REDEGØRELSE Fælles for udfordringerne med grundvand og nedbør er, at det skal sikres, at der er tilstrækkeligt med grøfter og at den eksisterende dræning ikke fjernes eller ødelægges, hvilket er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Det skal bemærkes, at investeringer, der foretages i lokalplanområdet bør ses i lyset af risikoen for fremtidige stormfloder. FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING Miljøvurdering Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer for at se om der er behov for at foretage en miljøvurdering. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen blev der fokuseret særligt på, at lokalplanen ikke inddrager uberørt areal, men udelukkende ændrer på anvendelsen af det eksisterende område. Ændringerne i arealanvendelse vurderes ikke at have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, men har til gengæld positive samfundsmæssige effekter i form af mere helårsturisme til området. Indgrebet i arealet, der er klassificeret som 3 eng er meget begrænset og er i et område med små naturværdier, hvorfor der kan meddeles dispensation med henblik på at skabe en forbindelse mellem den eksisterende og de nye søer. De nye søer vil med tiden blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Screeningen viste, at der i lokalplanen er taget højde for et merforbrug af energi, som kan dækkes ved bæredygtige energikilder som solvarme og solceller. Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Team Plan, Varde Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: Internationalt naturbeskyttelsesområde Natura 2000 Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde: at planen skader Natura 2000-områder, at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Engarealerne sydøst for lokalplanområdet er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område). EF-Habitatområde ved Vadehavet vest for Varde EF-fuglebeskyttelsesområde ved Skallingen og Langli Ramsar-områder ved Vadehavet. Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af den gældende Lokalplan også udarbejdet en VVM-redegørelse i 2004, der undersøgte både det område, som blev inddraget til campingplads og de nærliggende områders flora og fauna. Det blev vurderet, at campingpladsens placering og indretning ikke ville påvirke de nærliggende områder negativt. Denne lokalplan ændrer hovedsageligt på bestemmelserne omkring arealanvendelse længst mod vest og inddrager ikke nyt areal i forhold til den gældende Lokalplan Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen negative påvirkninger af Natura 2000-området og eventuelle bilag IV-arter. Kystnærhedszone Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, som er en ca. 3 km bred zone langs kysten. I kystnærhedszonen må der kun udlægges areal til byggeri, anlæg m.v., hvis der foreligger en særlig planmæssig og/eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Der er desuden krav om placering af ferie- og fritidsanlæg sker ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Lokalplanen giver mulighed for fortsat at anvende arealet til camping- og ferieformål med mulighed for byggeri af ferielejligheder og ny- og ombygning af servicefaciliteter. I den østlige del af lokalplanområdet, der fortsat skal anvendes til campingplads, er der som hidtil mulighed for at bebyggelse i form af hytter og servicebygninger, der ikke vil kunne ses fra ky- 7

10 REDEGØRELSE sten. Byggeriet må maksimalt opføres i 8,5 meter, men der ligger to høje diger mellem selve kysten og campingpladsen, så det er ikke muligt at se byggeriet fra stranden. Indkig fra toppen af det yderste dige - man kan se badelandets nuværende tag stikke op over det inderste dige Billede set fra vandkanten i samme retning som ovenstående billede Derudover muliggøres opførelsen af et 12 meter højt tårn til en vandrutsjebane i forbindelse med badelandet ved servicefacilliterne ved Hvidbjerg Strandvej. Der er udarbejdet visualiseringer for et 15 m højt tårnt, som kan ses i bilag A. På visualiseringerne i Bilag A ses det hvorledes et tårn på 15 meters højde med et grundplan på 5x5 meter vil påvirke kystlandskabet set fra 3 forskellige placeringer i området. Lokalplanen muliggør ét tårn med et grundplan på maksimalt 20 m², men de 5x5 meter er valgt som et worst case scenario. Der er desuden medtaget et kommende hotelbyggeri umiddelbart syd for lokalplanområdet på visualiseringen for at give det mest retvisende indtryk af de fremtidige forhold i området. Den væsentligste visuelle påvirkning vil ske på Hvidbjerg Strandvej i umiddelbar nærhed af campingpladsen, hvor tårnet vil blive synligt. Syd for campingpladsen findes de to diger, som tager en væsentlig del af udsynet til det kommende tårn fra stranden. Særligt ved ophold på selve stranden tager det yderste dige meget af udsynet ind i landet fra stranden, men tårnet vil dog visse steder kunne ses henover diget. Det vurderes samlet set, at tårnet ikke vil virke dominerende i kystlandskabet, idet tårnet tilpasses området gennem brug af farver og materialer, og da landskabet på dette sted i forvejen er påvirket af det eksisterende byggeri i form af campingpladsen og de omkringliggende sommerhuse samt det kommende hotelbyggeri. Udviklingen af den eksisterende campingplads til et feriecenter er i overensstemmelse med Varde Kommunes Turismestrategi , der foreskriver en videreudvikling af basisproduktet forstået som de services, rammer og elementer, der udgør grundlaget for turisternes ophold. Varde Kommune ønsker at skabe mulighed for et mere varieret overnatningsprodukt gerne med et bredt udvalg af servicefaciliteter som wellness og sportsfaciliteter. Den særlige planlægningsmæssige begrundelse for den kystnære placering er, at området allerede i dag anvendes til campingplads, og der er foretaget omfattende investeringer i servicefaciliteterne på denne placering. Ved at placere et feriecenter på en allerede etableret campingplads skal der således ikke inddrages nye områder. Naturbeskyttelsesloven Inden for lokalplanområdet ligger der: 3 beskyttede naturtyper - sø, enge, og vandløb Nedenstående kort viser de registrerede beskyttede naturtyper i lokalplanområdet. Længst mod øst er der en stor sø omkranset af engareal. Herudover er der registreret to beskyttede vandløb, som i marken ikke forløber helt som registreret. 3 beskyttede naturtyper og vandløb Lokalplanen giver mulighed for, at de nye søer, som er anlagt i forbindelse med de nyeste campinghytter vest for den eksisterende sø, forbindes med den eksisterende sø med en ca. 5 meter bred kanal. Forbindelsen etableres for at sikre vandtilførsel til, og bedre livsbetingelser i, 8

11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REDEGØRELSE de nye søer. Indgrebet sker i et område som er registreret som 3 eng, og der er tale om et arealmæssigt beskedent indgreb i et område med små naturværdier, hvorfor det vurderes, at der kan meddeles dispensation til etableringen af forbindelsen mellem den eksisterende og de nye søer. Lokalplanen giver mulighed for at udsætte fisk i søerne i begrænset omfang for at supplere den naturlige bestand. Det er tilladt for pladsens gæster at fiske i søen, men der er ikke adgang for offentligheden. Der er ikke tale om en egentlig fiskesø, men et tilbud særligt til børnene om at kunne prøve at fiske på campingpladsen, for at undgå at skulle de knap 9 km til Ho, hvor den nærmeste egentlige fiskesø ligger. Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispensation hertil fra naturbeskyttelseslovens 3 om ændringer i tilstanden i et beskyttet engareal. Forinden en forbindelse mellem den gamle og den nye sø kan etableres, kræver det en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Der kræves ligeledes tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3 til udsætning af fisk i de beskyttede søer. Varde Kommune er dispensationsmyndighed og har tænkt sig at dispensere til ovenstående. Jordforureningsloven Der er ingen oplysninger om jordforurening i området. Der er ikke registreret kilder til diffus forurening i lokalplanområdet og arealanvendelsen har altid været registreret som agerjord. Museumsloven Der er registreret et beskyttet dige i henhold til museumslovens 29a indenfor lokalplanområdet. Der er tale om en fejlregistrering og Varde Kommune har anmodet Kulturstyrelsen om at fjerne digeregistreringen. Udenfor lokalplanområdet ligger desuden en kapelbanke, som er beskyttet som fortidsminde efter Museumslovens 29e. Der må ikke ændres i tilstanden inden for 100 meter af fortidsmindet. Lokalplanforslaget muliggør ikke ændringer i tilstanden inden for de 100 meter.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Beskyttede diger(orange) og beskyttede fortidsminder(pink) I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved byggeog anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i museumsloven. Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gangsættes. I henhold til museumsloven skal Varde Museum foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder. Varde Museum fremkommer efter den arkivalske kontrol og evt. en mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologisk undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Campingreglementet Campingreglementet indeholder bestemmelser for udnyttelse og brug af landets campingpladser, herunder antal campingenheder, vintercampering og -opbevaring af campingvogne og krav om mobilitet. 9

12 REDEGØRELSE Udnyttelse af lokalplanens bestemmelser vil kunne kræve særskilt tilladelse efter campingreglementet. Varde Kommune er administrerende myndighed af campingreglementet. Den tidligere beskrevne kommuneplanændring, der udvider rammeområde R11 (feriecenterformål) medfører, at Hvidbjerg Strand Campings bruttoareal til campingformål bliver mindre end hidtil. I henhold til campingreglementet vil delområde V, VI og VII udgøre den fremtidige campingplads bruttoareal. De tre delområder udgør tilsammen 16,92 ha. hvilket giver en kapacitet på 846 enheder, fordelt på camping- og teltpladser samt campinghytter ud fra campingreglementets regler om 200 m² bruttoareal pr. enhed. Lokalplanen åbner således mulighed for etablering af maksimalt 846 enheder i de tre delområder. Hertil kommer de eksisterende lovlige enheder i delområde I og II, som fortsat kan anvendes til campingformål indtil arealerne udnyttes til feriecenterformål i form af ferieboliger. 20 % af de tilladte enheder må i henhold til campingreglementet opføres som campinghytter, dog maksimalt 60 stk. Hvidbjerg Strand Camping har dog tilladelse til de eksisterende 85 campinghytter givet før reglen om maksimalt 60 hytter blev indført i 2010, hvilket videreføres i lokalplanen. Campinghytter må maksimalt have et bruttoetageareal på 35m² og højst være 4 meter høje. Derudover kan kommunalbestyrelsen stille krav om hytternes udformning, placering på campingpladsen og deres indbyrdes placering. Dog skal den indbyrdes afstand mellem campinghytter være mindst 5 meter som en brandværnsforanstaltning. Campinghytter må kun udlejes i perioden 1. marts-31. oktober, medmindre campingpladsen har tilladelse til vintercampering. Campingpladsen må højst stille campinghytter til rådighed for samme campist i 4 uger årligt og må ikke tage imod bestilling mere end 1 år forud. Udlejning af campinghytter kræver herudover ikke tilladelse til erhvervsmæssig udlejning i henhold til sommerhuslovens bestemmelser. Sommerhusloven Efter sommerhusloven er erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger ikke tilladt uden tilladelse fra Naturstyrelsen, og sådanne tilladelser gives som regel ikke. Privatpersoners udlejning af 1 eller 2 ferieboliger, de også selv bruger, anses som udgangspunkt ikke for erhvervsmæssig udlejning. Selskaber, fonde, foreninger mv. skal have tilladelse for at måtte udleje eller udlåne ferieboliger, og sådanne tilladelser gives kun til udlejning/udlån til egne medarbejdere/medlemmer. Selskaber med færre end seks fuldtidsansatte får ikke tilladelse til udlejning til medarbejdere. Det er desuden et krav, at selskabets ejere ikke selv må benytte ferieboligen. Udlejning af ferieboliger i form af hotellejligheder m.v., hvor gæsterne tilbydes servering af et måltid, kræver kun tilladelse, hvis hotellejligheden er fritliggende og udlejes for mere end fem nætter ad gangen. Måltidet skal være et af dagens hovedmåltider, og der skal være et passende lokale, hvor måltidet kan serveres. Tilladelse gives kun, hvis bebyggelsen er væsentligt mindre arealkrævende end traditionelle sommerhusområder, herunder at afstanden mellem boligerne holder sig omkring 5 meter. Gæster i ferieboligerne i denne lokalplan vil blive tilbudt måltider i campingpladsens restaurant. Afstanden mellem ferieboligerne er bestemt til at være ca. 5-6 meter af hensyn til almindelige brandkrav og kravet om et væsentligt mindre arealforbrug end traditionelle sommerhuse. Ferieboligerne vurderes således at opfylde kravene til at opnå tilladelse til erhvervsmæssig udlejning, som søges hos Naturstyrelsen. Landbrugspligt Store dele af lokalplanområdet er noteret som landbrugsejendom og dermed pålagt landbrugspligt. Der er dog givet en tilladelse til anvendelse af lokalplanområdet til campingformål og tinglyst en deklaration om tilbageførsel til landbrug, hvis anvendelsen til campingformål ophører. Landzonelokalplan - bonusvirkning Planloven giver kommunen mulighed for at udforme en landzonelokalplan, så den erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige for planens virkeliggørelse, den såkaldte bonusvirkning. Bonusbestemmelserne i en landzonelokalplan kan indeholde betingelser svarende til de betingelser, der kan indeholdes i landzonetilladelser. På denne baggrund tillægges denne landzonelokalplan bonusvirkning med hjemmel i planlovens 15, stk. 4 for så vidt angår de af lokalplanens bestemmelser, der erstatter landzonetilladelser efter planlovens 35, som ellers ville 10

13 REDEGØRELSE have været nødvendige for at lokalplanen kan gennemføres. Miljøministeriets vejledende grænser for støj Campingpladsen skal følge miljøministeriets vejledende grænser for støj. Støjniveauet måles som et gennemsnit over et længere tidsrum. 1. Erhvervs- og industriområder 2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 4. Etageboligområder 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder Mandag - Mandag - Alle fredag kl. fredag kl. dage kl , 18-22, lørdag kl. lørdag kl , søn- og helligdag kl db 70 db 70 db 60 db 60 db 60 db 55 db 45 db 40 db 50 db 45 db 40 db 45 db 40 db 35 db 40 db 35 db 30 db TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE Såfremt der skal søges om erhvervsmæssig udlejning af ferieboligerne, skal denne søges hos Naturstyrelsen. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter i øvrigt ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Varde Kommune. SERVITUTTER For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. Heraf har en betydning i forhold til områdets disponering mv., da den fastlægger visse bindinger og det drejer sig om: Dok. om oversigt mv. vedr. 42s og 42c, Vandflod By, Oksby. D. 3. maj 1979 med løbenummer Servitutten beskriver, at der ikke, varigt eller midlertidigt, må forefindes genstande eller beplantning med en højde på over 0,8 m over vejmidten for at sikre oversigtsforholdene ved udkørslen fra Nordre Digevej til Hvidbjerg Strandvej. Servituttens bestemmelser respekteres af lokalplanen. Hvis de eksisterende bygninger på Hvidbjerg Strandvej 29 nedrives kan der således ikke gives tilladelse til opførelse af ny bebyggelse inden for oversigtsarealet. Servituttens udstrækning kan ses på kortbilag 4. 11

14 BESTEMMELSER - CAMPING- OG FERIEFORMÅL VED HVIDBJERG STRAND I BLÅVAND I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013 ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL 1.01 Lokalplanen har til formål: at fastlægge lokalplanområdet til rekreative formål herunder camping- og ferieformål, at sikre campingpladsen mulighed for at udvikle de ferieformer, der efterspørges, at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens udformning og materialevalg, så ny bebyggelse tilpasses områdets karakter, at sikre mulighed for at opføre ferieboliger til helårsudlejning at fastlægge principper for placering og udformning af bygninger i området, at ophæve lokalplan , og at fastsættes højden på tårnet til rutsjebanen til max 12 m. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nr. 42s samt dele af 42c og 40a Vandflod By, Oksby Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone, med undtagelse af matr. nr. 42s, der ligger i sommerhusområde og forbliver i sommerhusområde Lokalplanområdet opdeles i 7 delområder, som vist på kortbilag OMRÅDETS ANVENDELSE * Området skal i øvrigt administreres efter bestemmelserne i campingreglementet Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative formål herunder campingplads* og feriecenter. Delområde I udlægges til ferieboliger til helårsudlejning Delområde II udlægges til ferieboliger til helårsudlejning og servicefaciliteter Delområde III udlægges til parkering for områdets gæster samt skure og/eller garageanlæg Delområde IV udlægges til administration og servicefaciliteter Delområde V udlægges til campingformål Delområde VI udlægges udvidelse af servicefaciliteter og campingformål Delområde VII udlægges til naturområde Campingpladsens samlede kapacitet må ikke overstige 846 campingenheder, heraf maksimalt 85 campinghytter Delområde I 12

15 BESTEMMELSER *Enhedspladsen er det areal, som er tildelt den enkelte campingvogn eller telt. Den skal indrettes, så campingvogne til enhver tid kan køre til og fra arealet iht. campingreglementet. Delområde I skal anvendes til fritliggende ferieboliger til helårsudlejning. Eksisterende lovlige enhedspladser* eller campinghytter kan bibeholdes indtil arealet, hvorpå den enkelte enhedsplads eller campinghytte er placeret, udnyttes til ferieboliger Delområde II Delområde II skal anvendes til sammenbyggede eller fritliggende ferieboliger til helårsudlejning og til servicefaciliteter til ferieboligerne og campingpladsens gæster i øvrigt. Eksisterende lovlige enhedspladser* eller campinghytter kan bibeholdes indtil arealet, hvorpå den enkelte enhedsplads eller campinghytte er placeret, udnyttes til ferieboliger Delområde III Delområde III skal anvendes til parkeringsareal til campingpladsen og feriecentrets gæster. Herudover kan der opføres skure og/eller garageanlæg til opbevaring af campingpladsens servicekøretøjer og materialer Delområde IV Delområde IV skal anvendes til administration og servicefaciliteter herunder reception, dagligvarebutik, cafe og restauranter, sportsanlæg, minigolf, tropisk badeland, wellnessfaciliteter, bestyrerbolig, materialegård, lager, opmarchbåse, vej og parkering. Der kan indrettes personaleboliger på 1. sal i administrations- og servicebygninger. **Bruttoetageareal til butiksformål beregnes iht. reglerne i planlovens 5 t. Det samlede bruttoetageareal** anvendt til butiksformål må ikke overstige 600 m² Delområde V Delområde V skal anvendes til campingformål i form af enhedspladser eller campinghytter og XL campingpladser med individuelle bade- og toiletfaciliteter i særskilte servicebygninger Delområde VI Delområde VI skal anvendes til servicefaciliteter til campingpladsens gæster eller til campingformål i form af enhedspladser eller campinghytter. Der kan indrettes personaleboliger på 1. sal i servicebygninger Delområde VII Delområde VII udlægges til naturområde. Der må ikke ændres i naturtilstanden i området, dog kan der etableres en 5 meter bred forbindelse mellem søen i delområde VII og søerne i delområde V som vist i princippet på kortbilag UDSTYKNING 4.01 Delområderne I og II kan udstykkes svarende til delområdernes afgrænsning. Der må ikke ske yderligere udstykninger af området. Mindre skelreguleringer samt matrikulære sammenlægninger kan tillades. 13

16 BESTEMMELSER 5. VEJE, STIER OG PARKERING 5.01 Vejadgang Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hvidbjerg Strandvej via interne veje som vist på kortbilag 2. Trafik til og fra delområde III må ikke ske via Hvidbjerg Strandvej, men alene via Nordre Digevej Belægning Veje skal etableres som befæstede med asfalt, belægningssten eller som grusveje. Stier til gående færdsel kan anlægges som trampestier eller med belægning af belægningssten eller grus. I delområde VII må stier ikke befæstes. *Hvidbjerg Strandvej må ikke anvendes som "venteareal" for områdets gæster ved ankomsten, da det giver trafikale problemer og er årsag til farlige situationer for de øvrige trafikanter på strækningen Parkering Der skal indenfor lokalplanområdet sikres det nødvendige antal parkeringspladser til campingpladsens gæster, der venter på at blive indregistreret.* Langtidsparkering af lastbiler, uindregistrerede køretøjer, både og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet. Vinteropbevaring af campingvogne indenfor lokalplanområdet er tilladt. Der skal udlægges minimum 1,5 p-plads indenfor lokalplanområdet pr. feriebolig i delområde I og II. **Vejbyggelinjen pålægges for at sikre oversigt ved ind- og udkørsel fra campingpladsen Vejbyggelinje Der pålægges en vejbyggelinje 5 meter fra vejskel mod Hvidbjerg Strandvej fra det tinglyste oversigtsareal i syd til det udlagte beplantningsbælte mod nord som vist på kortbilag 4.** 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING ***Bebyggelse i området skal i øvrigt overholde Bygningsreglementets bestemmelser om indbyrdes afstand, hvis de overstiger lokalplanens minimumskrav. Hvis der eksempelvis anvendes stråtag som tagmateriale på to bygninger skal der være 20 meter mellem disse iht. BR10. En mindskning af denne afstand kan opnås ved anvendelse af brandhæmmende stråtagsløsninger. For opnåelse af tilladelse til opførelse af feriehuse med henblik på erhvervsmæssig udlejning er det en forudsætning, at projektet er væsentligt mindre pladskrævende end traditionelle sommerhusudstykninger. Inden for byggelinjearealet må der ikke etableres bebyggelse eller beplantning, der overstiger 1 meters højde Delområde I Ferieboliger skal placeres med ca. 5-6 meters indbyrdes afstand og minimum 5 meter til naboskel***. Ferieboliger skal opføres i 1-1½ etage** med en maks. højde på 8,5 m fra det omgivende terræn. Der kan inden for delområde I opføres ferieboliger på m² Delområde II Ferieboliger: Ferieboliger skal sammenbygges eller opføres med ca. 5-6 meters afstand til øvrige ferieboliger eller servicefaciliteter.*** Ferieboliger skal opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m fra det omgivende terræn. Der kan inden for delområde II opføres ferieboliger på m². ****Med 1½ etage menes en byg- Servicefacilliter: 14

17 BESTEMMELSER ning med udnyttet tagetage Bygninger skal opføres i 1-1½ etage**** med en maks. højde på 8,5 m fra det omgivende terræn. Servicefaciliteterne skal placeres med minimum 5 meters afstand til ferieboliger Delområde III Der må maksimalt opføres 200 m² skure og/eller garageanlæg fordelt på maksimalt 3 selvstændige bygninger. Byggeriet skal opføres i 1 etage med en maksimal højde på 6,5 meter fra det omgivende terræn. Byggeri skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og må ikke placeres inden for det tinglyste oversigtsareal. *Dog maks. 6,5 m i den del, der er udlagt som sommerhusområde i kommuneplanen (enkeltområde S01) 6.04 Delområde IV Servicefaciliteter kan opføres i op til 2 etager med en maks. højde på 8,5 m fra det omgivende terræn.* Der kan opføres et tårn til vandrutsjebane i forbindelse med badelandet med et grundplan på maksimalt 20 m² i op til 12 meters højde. Hvis der kræves større bygningshøjde til eksempelvis badeland kan dele af bygningen graves ned. Bygningerne på Hvidbjerg Strandvej nr. 29 kan nedrives for at give plads til en udvidelse af servicefaciliteterne Delområde V Nyt byggeri skal holdes minimum 30 meter fra naboskel som vist på kortbilag 4. Individuelle bade- og toiletbygninger i forbindelse med XL campingpladser må maksimalt være på 60 m² per bygning Delområde VI Servicefaciliteter skal sammenbygges eller opføres med minimum 5 meters indbyrdes afstand. Bygninger skal opføres i 1-1½ etage* med en maks. højde på 7,5 m fra det omgivende terræn Delområde VII Der må ikke opføres nogen form for byggeri i delområde VII Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for delområde I, II, III og IV under ét må ikke overstige 50%. Bebyggelsesprocenten for delområde IV, V, VI og VII under ét må ikke overstige 10%. *Campinghytter reguleres gennem campingreglementet og må således ikke overskride et bruttoetageareal på 35 m² og må ikke være højere end 4 meter. En stor del af de eksisterende campinghytter er 25 m² eller mindre, da det tidligere 6.09 Campinghytter Campinghytter* kan placeres i delområderne V og VI. Hvis en eller flere af de eksisterende lovlige 85 campinghytter skal flyttes eller fjernes, kan den eller de genopføres i et af de nævnte delområder. Campinghytter skal i øvrigt overholde bestemmelserne om placering af byggeri og facade- og tagmaterialer mm. i pkt og pkt

18 BESTEMMELSER har været gældende maksimal størrelse. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN **Med bræddehuse menes huse, hvis ydervægge er beklædt med brædder af ca. 2 cm tykkelse Facadematerialer og -farver Feriehuse i delområde I-II, skure og/eller garageanlæg i delområde III og servicebygninger i delområde V skal opføres med blank mur, vandskuret eller pudset facade udført i tegl eller i træ, som bræddehuse**, der er klinkbygget eller udført som 2 på 1. Brædderne skal males i ikke-laserende, matte jordfarver med en glans på max 40. Servicebygninger i delområde I, II, IV og VI skal opføres med vandskuret eller pudset facade udført i tegl i matte og afdæmpede jordfarver. Tårnet omkring vandrutsjebanen kan udføres i andre materialer men skal fremstå i afdæmpede jordfarver. Mindre bygningsdele kan desuden udføres i tegl, træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium. *Græstag, græstørvtag, stenurttag eller mos-sedum-tag. Der er mange navne for grønne tage eller "levende tage", for de behøver ikke at være grønne. Det afhænger af, hvad der gror på taget og årstiden. Beplantningen på taget ændrer sig også med tagets alder. Grønne tage vokser forskelligt, og man kan vælge mellem et "langhåret" eller et "korthåret" tag Tagmaterialer Tage på bygninger skal beklædes med enten stråtag, sort tagpap med lister, træspåntag, kobber, zink eller levende grønne materialer* Solfangere Solenergianlæg til produktion af bæredygtig varme og strøm skal integreres i bygningernes facader og tag under hensyntagen til de anvendte facade- og tagmaterialer. Anlæggene skal være ensfarvede i paneler, rammer og beslag mv. i samme farve som den tagflade eller facade, de placeres på Skiltning Inden for lokalplanområdet må der opstilles skiltning, som er nødvendig i forbindelse med campingpladsens almindelige drift. Skiltning skal ske i forbindelse med bebyggelsen og må ikke virke dominerende. 8. UBEBYGGEDE AREALER 8.01 Der udlægges areal til beplantningsbælte langs lokalplanområdet i en bredde på mindst 5 m som vist på kortbilag 4. Beplantningsbælter skal etableres med hjemmehørende arter og have en tæt og afskærmende virkning Ubebyggede arealer i delområde V og VI skal enten være indrettet som en enhedsplads med de dertilhørende læbeplantninger, græsklædte standpladser og befæstede veje og stier eller henligge som engareal og naturområde. Delområde VII skal henligge som engareal og naturområde Der må højest foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Der må ikke foretages terrænregulering i delområde VII udover 16

19 BESTEMMELSER det, der er absolut nødvendigt i forbindelse med etablering af en ny forbindelse mellem den eksisterende sø og en ny sø, som vist på kortbilag Der kan anlægges søer, kanaler og regnvandsbassiner inden for delområde I og II til håndtering og nedsivning af regnvand. Disse kan integreres som et miljøskabende element i feriehusbebyggelsen. Det skal sikres, at der er tilstrækkeligt med grøfter og at den eksisterende dræning ikke fjernes eller ødelægges Der kan udsættes fisk i søerne i begrænset omfang for at supplere den naturlige bestand. 9. TEKNISKE ANLÆG 9.01 Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres i køre- og vendearealer Transformatorstationer skal placeres på fælles opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til vej eller indenfor vejarealet Elledninger, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 11. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet Varde Kommunes vand- og spildevandsforsyning Lokalplan endelig godkendt d. 13. juni 2006 af Blåvandshuk Kommunalbestyrelse ophæves i lokalplanområdet, jf. afgrænsningen i pkt LANDZONETILLADELSE *I henhold til 15, stk. 4 i Lov om planlægning. 13. RETSVIRKNINGER Med lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig tilladelse efter planlovens 35 stk.1* (landzonetilladelse) til opførelse og anvendelse af bebyggelse og til anlæggelse og etablering af parkeringsarealer og udeopholdsarealer samt beplantning og udstykning i overensstemmelse med lokalplanen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 17

20 BESTEMMELSER Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ifølge lov om planlægning, 19, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Byrådet skal derimod dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus, jf. lov om planlægning 19, stk. 4. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanen er vedtaget i henhold til 24 i lov om planlægning. Varde Byråd, den P.b.v. Erik Buhl Nielsen / Mogens Pedersen Borgmester Kommunaldirektør 18

21 BILAG A Visualisering af tårn og badehotel - 5 gange 5 meter - 15 meter høj

22 BILAG A

23 BILAG A

24 BILAG A

25

26 Varde Kommunes byvåben Et blåt skjold med en gående guld-leopard med rød tunge Byvåbnet er formentlig det ældste i Danmark. Det stammer fra tiden omkring 1442, året hvor Varde fik sine første købstadsrettigheder. Varde Kommune Bytoften Varde Tlf

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VVM-screening af ændret anvendelse på Hvidbjerg Strand - Camping, beliggende Hvidbjerg Strandvej 27-29

VVM-screening af ændret anvendelse på Hvidbjerg Strand - Camping, beliggende Hvidbjerg Strandvej 27-29 Sagsnr. 11/886 Dok.nr. 61050-14 VVM-screening af ændret anvendelse på Hvidbjerg Strand - Camping, beliggende Hvidbjerg Strandvej 27-29 Varde Kommune har den 17. december 2013 modtaget anmeldelse dateret

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Miljøscreening af forslag til

Miljøscreening af forslag til Miljøscreening af forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune og lokalplan 05.01.L02 - område til campingog ferieformål ved Hvidbjerg Strand i Blåvand 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Miljøscreeningen...

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

TILLÆG 11 Badehotel ved Hvidbjerg Strand i Blåvand ENKELTOMRÅDE 05.01.R04

TILLÆG 11 Badehotel ved Hvidbjerg Strand i Blåvand ENKELTOMRÅDE 05.01.R04 TILLÆG 11 Badehotel ved Hvidbjerg Strand i Blåvand ENKELTOMRÅDE 05.01.R04 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JUNI 2014 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Varde Byråd har den 7. februar 2012 vedtaget lokalplan 05.01.L01 endeligt. Planen omfatter et udstillingshus i Blåvand.

Varde Byråd har den 7. februar 2012 vedtaget lokalplan 05.01.L01 endeligt. Planen omfatter et udstillingshus i Blåvand. Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Lokalplan 05.01.L01, udstillingshus i Blåvand Varde Byråd har den 7. februar 2012 vedtaget lokalplan 05.01.L01

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere