40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering"

Transkript

1 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Sag mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Jan Hald (JHA), DFM Hans Peter Hansen (HPH), H. Lundbeck A/S René Wilche (RW), Exova Metech A/S Jørgen Meinertz (JM), Metrologic ApS Jan Wrang (JW), Trescal A/S Claudi Johansen (CJ) Sikkerhedsstyrelsen Ole Tvede Larsen (OTL), FORCE Technology Erik Øhlenschlæger (EOE), DANAK Marianne Tambo Andersen (MTA), DANAK Jesper Høy (JH), DANAK Erik Bruun Lorentzen (EBL), DANAK Jan Nielsen (JN), Teknologisk Institut Lars Bo Hammer (LBH), Kamstrup A/S MTA Referat tilsendt: Sektorudvalgets medlemmer Der er stadig ikke udpeget en formand for udvalget, og mødet blev derfor i overensstemmelse med udvalgets regler, ledet af DANAK. EOE fungerede som mødeleder. Mødedeltagerne blev opfordret til at overveje at opstille som formandskandidat. 1. Fastlæggelse af dagsorden Forslag til dagsorden var udsendt med mødeindkaldelsen og blev accepteret med den ændring, at RW under punkt ville fortælle om holdninger fra TKAK møde afholdt fornylig. 2. Status for medlemmer af udvalget Siden sidste møde er JM genudpeget, og der er ansøgt om udpegning af medlemmer for de instanser, der har udpeget HPH og JN. DI har meldt tilbage, at de er i gang, og at det er en formssag. DANIAmet MI behandler udpegningen på forårsmødet, hvilket Sektorudvalget var indforstået med. Udløbsdato for JW s og CJ s er forestående i 2015, hvor JW ønsker genudpegning.

2 3. Godkendelse af referat fra udvalgets 39. møde den 6. maj Referat fra mødet blev godkendt, se også punkt Opfølgning på emner fra udvalgets 39. møde, som ikke er på dagsordenen som punkt. AML 18 Følgende kommentarer fra 39. møde gentages, da revision af AML 18 stadig er i gang: Fugtighedssalte vil ved næste revision blive sat ind under EA term: fugt. Partikeltællere er stadig under debat, om det skal under længde eller kemi. Det blev bemærket, at i EURAMET regi, så hører partikeltælling under Kemi. Placering af referencematerialer og partikeltælling vil blive taget op i forbindelse med revision af AML 18. Adgang til DS standarder TA og LA er alle godt tilfredse med den nye ordning. Ændringer til MID direktivet Bekendtgørelse vedr. MID forventes først til april Sager til orientering 5.1. Nationalt DANAK s nye strategi Jesper Høy gennemgik status for strategien. Der har været arbejdet på DANAK s strategi siden foråret. Elementer af den har været omtalt i DANAK Nyt i foråret, og der er modtaget mange kommentarer, også på Akkrediteringdagen. Det forventes, at et endeligt udkast vil foreligge til næste sektorudvalgsmøde i april Fra sidste møde er der i forbindelse med udarbejdelse af strategien taget højde for mange af de kommentarer, som sektorudvalget kom med ved sidste besøg, se næste side. I strategien indgår at: o Der internationalt stadig vil blive arbejdet for at forhindre dobbeltkontrol bl. a. ved harmonisering. o Der laves løbende analyser for at følge med kundernes udvikling for at få effektive bedømmelsesmodeller for de mange forskellige akkrediteringsområder.

3 o Der er fokus på samarbejdet mellem DANAK, laboratorierne og myndighederne. Der arbejdes løbende på at forbedre/effektivisere informationsflowet mellem alle parter. o Der arbejdes på, at det at være akkrediteret er et værdifuldt tiltag ved at lægge mere vægt på DANAK s samarbejde med CAB erne. Ved samarbejdet vil der blive arbejdet på at medvirke til at klarlægge effekten af de akkrediterede ydelser, som for det meste kan ske ved en god kommunikation mellem CAB og dets kunder. o Der arbejdes på, at optimere tilgængeligheden af oplysningsmateriale vedrørende DANAK. o Der arbejdes for at henlede myndighedernes opmærksomhed på muligheden for at anvende akkrediteret kalibrering som en metode til at dokumentere opfyldelse af myndighedskrav. Specielt på området kalibrering er der et udviklingspotentiale, da der er kutyme for, at det ikke er myndighederne, men brugerne, der stiller krav om, at kalibrering skal være akkrediteret. o Der arbejdes for, at gøre opmærksom på værdien af kalibreringscertifikater for hermed at medvirke til, at kalibreringscertifikater ikke bare ligger hen uden at blive anvendt. Når strategien er færdig skal det være klart, at den skal medvirke til at øge værdien for brugeren af akkrediteringsydelser. Det blev foreslået, at akkrediteret kalibrering af udstyr på sygehuse kunne være et muligt indsatsområde. Sygehuse er i dag akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel, hvilket der næppe kan ændres på. For den del af sygehusområdet, der er akkrediteret af DANAK, fortrinsvis sygehuslaboratorierne for klinisk biokemiske, mikrobiologiske og molekylærmedicinske undersøgelser bedømmer DANAK allerede at krav til sporbarhed lever op til AB Status på kundeportal Kundeportalen opstod på basis af et ønske fra Eurolab-Danmark. Efter flere år med undersøgelser om hvor stor interessen var, er den nu udviklet og har været i drift siden sidst i juli Til kundeportalen er der tilknyttet en afvigelsesdatabase. Alle brugere, TA er og LA er har meldt tilbage, at det er et godt værktøj. Der udvikles dog stadig på portalen på basis af ændringsforslag. Sektorudvalget udtrykte også deres tilfredshed og havde et ændringsforslag: o Adgang til afvigelser må gerne gøres tydeligere.

4 Der bliver løbende arbejdet på at forbedre kundeportalen. Et eksempel er forbedring af overskueligheden, når afvigelser gentagne gange sendes frem og tilbage mellem laboratoriet og DANAK. Der arbejdes på en løsning, hvor kun de seneste korrigerende handlinger er synlige, mens historikken er flyttet til kommentarfeltet i afvigelsesdatabasen Undersøgelse af afvigelsesbehandling Der er lavet en undersøgelse af afvigelsesbehandling for 2010 og igen for Der er sket en signifikant forbedring af behandlingstiden for området kalibrering og fysisk prøvning, efter at tidsfristen for indsendelse af korrigerende handlinger er sat ned fra 3 måneder til 1 måned for de fleste afvigelser. Som supplement til undersøgelsen af tidsfristerne for afvigelser områdevis, er der trukket data for behandlingstiden, regnet fra besøgstidspunktet til afslutning af besøget. Disse tal ses herunder og viser en god tendens: dage 126 dage 104 dage Det er stadig muligt, at enkelte korrigerende handlinger kan få op til 3 måneders frist, og i helt specielle tilfælde endnu længere tid. Ved længerevarende korrigerende handlinger, kan der for at lukke afvigelserne accepteres handlingsplaner for udførelsen af de korrigerende handlinger Der vil så blive fulgt op på de korrigerende handlinger ved næste besøg. Der vil stadig være fokus på at effektivisere afvigelsesbehandlingen, og DANAK håber, at kundeportalen og afvigelsesdatabasen vil være gode værktøjer. Med indførelsen af afvigelsesdatabasen er der nu én kontaktperson pr. akkreditering, der har beføjelse til at fremsende de korrigerende handlinger til DANAK, mens flere medarbejdere kan beskrive forslag til korrigerende handlinger i databasen. Laboratorierne kan blive bedre til at sende færdige korrigerende handlinger første gang i stedet for i nogle tilfælde at anvende den tekniske assessor som sparringspartner. Sektorudvalget spurgte om effektiviseringen havde givet sig udtryk i et fald i arbejdstid pr. besøg. Det er to år siden den sidste analyse blev lavet, og her var der tegn på at dette var tilfældet, men det er generelt svært at vurdere, eksempelvis fordi flere små akkrediteringer er lagt sammen. Flere af sektorudvalgets medlemmer havde deltaget ved det seneste TKAK møde, og her var der en del som udtrykte utilfredshed ved, at besøgsrapporter er for længe undervejs.

5 Det er især store akkrediteringer, hvor der er mange tekniske assessorer, som er forsinket, og her var det sektorudvalgets mening, at rapportering bør ske indenfor en rimelig tid med det, man kan rapportere, og resten kan eftersendes. Det praktiseres også, men ikke konsekvent AML om momentnøgler Der er en AML på vej for momentnøgler, hvor to emner vil blive behandlet. 1. Tilspændingshastighed 2. Angivelse af U(CMC) med eller uden DUT ad 1) ad 2) DANAK vil indtil videre ikke kræve, at tilspændingshastigheden skal rapporteres. I stedet vil der blive fokuseret på, om kunden er orienteret og indforstået med den valgte kalibreringsprocedure, og om det kan have betydning for en erklæring om overensstemmelse. Kravet om at proceduren skal aftales med kunden fremgår af ISO 17025, afsnit 4.4.1, der foreskriver, at den relevante metode skal vælges, og at det skal sikres, at den opfylder kundens behov. Der vil blive afholdt et møde om emnet den 15. januar 2015 mellem de laboratorier, der kalibrerer momentnøgler og DANAK, hvor både de ledende assessorer og de tekniske assessorer vil være repræsenteret. Rapport fra mødet vil blive fremsendt til sektorudvalget Med eller uden DUT, herunder tørblokke og momentnøgler Ved forrige møde blev praksis for DANAK ved behandling af ansøgninger fra akkrediterede laboratorier til angivelse af U(CMC) uden DUT godt modtaget, og denne praksis er nu en integreret del af den interne procedure IP 7. (DANAK vil overveje at IP 7 bør fremsendes til de tekniske assessorer). For momentnøgler er processen undervejs, idet der som nævnt vil blive afholdt et møde mellem laboratorier, ledende assessorer og tekniske assessorer. Inden mødet vil der blive set på praksis internationalt. Det vil blive undersøgt, om momentnøgler er angivet i KCDB, men ellers er det primært tid og frekvens, hvor U(CMC) angives i KCDB uden DUT. Fra deltagerne i mødet i TKAK blev der refereret, at holdningen til angivelse af U(CMC) uden DUT nu er mere nuanceret. Der er flere, der synes, at det er acceptabelt under visse forhold. Sektorudvalget mente, at en AML, der foreskriver et mindste bidrag for de parametre, der har størst indflydelse kan være en løsning, f. eks. operatørbidrag for skydelærer som er anført i AML 14. Det skal være vejledende og ikke et krav, som enkelte andre europæiske lande anvender, men det akkrediterede laboratorium skal kunne fremsætte vægtige argumenter for, at deres bidrag til usikkerheden er mindre.

6 Der kan være tale om udstyr, som pipetter, hvor operatørbidraget er væsentligt, eller tørblokke og momentnøgler, hvor selve udstyrets bidrag er væsentlige Internationalt Orientering om arbejdet i EA ILC wg CAL Formålet med arbejdet i EA ILC wg cal er at understøtte EA MLA (aftalen om gensidig anerkendelse) indenfor kalibreringsområdet. Der findes ikke tilstrækkelig mange kommercielle udbydere af sammenlignende kalibreringer, så en væsentlig del af arbejdsgruppens arbejde består i at identificere relevante områder og at beskrive præstationsprøvninger (interlaboratory comparisons). DANAK kan jf. EA 2/14, Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the MLA, som er implementeret i AB 3, udpege akkrediterede laboratorier til at deltage, men i praksis vil der i samarbejde med laboratoriet blive taget hensyn til behovet og nytteværdien, specielt hvis laboratoriet indenfor de sidste par år har deltaget i en lignende sammenligning. Udbydere af sammenlignende kalibreringer indbydes til at deltage i arbejdsgruppens møder, der afholdes 2 gange årligt. Til orientering blev der uddelt kopi af den 5 års plan for præstationsprøvninger, som arbejdsgruppen havde til drøftelse på det seneste møde i København i oktober måned. Planen blev opdateret under mødet, så den udleverede kopi er ikke den seneste version. DANAK Nyt vil fremover have en liste over de planlagte ILC som indlæg Orientering om arbejdet i EA og ILAC. Der blev udleveret notat over arbejdet i EA og ILAC i 2. halvår Der kan fremhæves følgende: EA LC har besluttet at lave en FAQ liste og har desuden besluttet, at fortolkninger af ISO gennem de senere år skal rapporteres til ILAC. Der er nu udnævnt convenor og co-convenors til revision af ISO 17025, og første møde vil finde sted primo Et forsigtigt skøn vil være 3-5 år, før standarden er revideret. ILAC AIC vil påbegynde revision af ILAC G8.

7 6. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde Næste møde blev fastlagt til tirsdag den 28. april Emner til næste møde vil være: DANAK s nye strategi Momentnøgler med eller uden DUT Overensstemmelseserklæringer, som beskrevet i bl.a.: o ILAC G8 Guidelines on Reporting of Compliance with Specification o DS/EN ISO :2013 Geometriske produktspecifikationer (GPS) Inspektion ved måling af emner og måleudstyr del 1: Regler for påvisning af overensstemmelse eller ikke-overensstemmelse med specifikation. Marianne Tambo Andersen e-post: tlf. dir.:

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen

Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen REFERAT 2. UDKAST 14. juni 2011 J. nr. 1114/1051-0002 ref. jto/gbo/hec/dnd Energiindvinding Møde i Offshoresikkerhedsrådet, mandag den 28. marts 2011 i Energistyrelsen Til stede: Ole Hald, Trafikstyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Velkomst ved Flemming Hansen Flemming Hansen bød velkommen til informationsmødet. Det sidste møde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag

Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag Institut for Økonomi Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag Forfattere: Marie Louise Vester Nielsen (300044) Lone

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere