Nordisk samarbejde på uddannelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk samarbejde på uddannelsesområdet"

Transkript

1 Lars Bodum 1 og Michael Tophøj Sørensen 2 Lars Bodumog Michael Tophøj Sørensen: Nordic cooperation in the area of education KART OG PLAN, Vol. 70, pp P. O. B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN Lars Bodum Closer cooperation between the Nordic educational institutions has been discussed for a long time. Cooperation could, among many other things, produce a definition and a platform for a common Nordic education. In this article the authors, Michael Tophøj Sørensen and Lars Bodum, both managers at Aalborg University, propose a way forward. Not toward a common Nordic education, since it is incompatible with the new principles for building cooperation s between higher educational institutions in Europe, but for cooperation built on principles such as transparency and comparability. These principles are defined and included in the Bologna-process and in the Nordic cooperation that stands on the shoulders of this Bologna-process. The goal should be to ensure that students as well as teachers at each educational institution are informed about the possibilities to study abroad in another Nordic country within a widely defined field of study, and that it will become easier to give credit for courses or semesters across borders. Keywords: Nordic education. Bologna-process. ECTS-label. Erasmus Mundus II. Lars Bodum. Chartered Surveyor, Ph.D., Associate Professor at Aalborg University. Michael Tophøj Sørensen. Chartered Surveyor, Ph.D., Associate Professor at Aalborg University. Michael Tophøj Sørensen Det har igennem længere tid været diskuteret at skabe et tættere samarbejde mellem de nordiske uddannelsesinstitutioner, hvorved man blandt meget andet kunne definere et grundlag for en fælles nordisk uddannelse. I denne artikel vil forfatterne Michael Tophøj Sørensen og Lars Bodum, der er henholdsvis studieleder og viceinstitutleder ved Aalborg Universitet, give deres bud på en vej frem. Ikke mod en egentlig fælles nordisk uddannelse, da den virker uforenelig med de nye principper for opbygning af samarbejder mellem videregående uddannelsesinstitutioner i Europa, men mod et samarbejde, der bygger på principper som gennemskuelighed og sammenlignelighed. Disse principper er bl.a. defineret i Bologna-processen og i det nordiske samarbejde, der står på skuldrene af Bologna-processen. Målet må være at sikre, at de studerende såvel som de ansatte ved hver enkelt uddannelsesinstitution er informeret om de muligheder, der er for at studere i et andet nordisk land inden for et bredere defineret fagområde, og at det bliver lettere at meritere kurser eller semestre på tværs af grænserne. Nye udfordringer for universiteterne De senere år har det været et generelt problem for de tekniske universiteter i Europa at tiltrække flere studerende. Behovet for kandidater med en videregående uddannelse inden for ingeniørfagene, informationsteknologien 1. Lars Bodum er viceinstitutleder ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Universitet i Danmark. 2. Michael Tophøj Sørensen er studieleder ved School of Architecture, Planning and Design ved de Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet i Danmark. 70 KART OG PLAN

2 Fig. 1. Det 5. Skandinaviske Naturforskermøde i København i sommeren 1847 var højdepunktet for 1800-tallets drøm om Norden som et akademisk samlingspunkt. Her gengivet på et senere billede (1896) af maleren Erik Henningsen, der viser H. C. Ørsted der taler i Roskilde. Man havde kørt fra København i det få dage gamle og første danske tog med forspændt damplokomotiv. Billedet er desuden gengivet på væggen i festsalen på Københavns Universitet. eller andre teknisk funderede fag har været stigende i samfundet, men det har været mere end svært for universiteterne at sælge budskabet. Uddannelsesmarkedet er præget af et stort og differentieret udbud af uddannelser, hvor elementer som konkurrence, tendenser og muligheden for en realisering af sine personlige ambitioner tæller mere end jobsikkerhed, mobilitet og konkret faglighed. Det har været muligt at fastholde studenteroptaget generelt, men kun ved at lave intern fornyelse gennem oprettelse af nye uddannelser og en helt ny type markedsføring, hvor uddannelserne forsøger at møde de kommende studerende i øjenhøjde. Det er både krævende og bekosteligt. De traditionelle professionsuddannelser og de naturvidenskabelige grundfag som fx matematik, fysik, biologi og geografi har ikke gode tider disse år. De nordiske lande er ingen undtagelse fra den generelle tendens, men der er dog individuelle forskelle mellem dem, når det gælder Fig. 2. Grafen viser udviklingen i andelen af befolkningsgruppen år, der har enten en kandidatgrad eller ph.d. grad (ISCED 5 6) inden for det teknisknaturvidenskabelige uddannelsesområde. Enheden for skalaen til venstre er. EACEA (2009). Datakilden er Eurostat. KART OG PLAN

3 Lars Bodum og Michael Tophøj Sørensen Fig. 3. Denne graf viser optagelsestal for videregående uddannelser i Danmark på hovedområder i perioden 1999 til Det er netop perioden, hvor Bologna-processen har været i gang. Kilde: Danmarks statistik, tal beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Anm: Bestanden er per 1/10. Tallene dækker over uddannelser, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. andelen af de studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Statistikken for perioden viser, at andelen af befolkningen i aldersgruppen år med en uddannelse (kandidat- eller ph.d.-niveau) inden for ingeniør- eller naturvidenskab ligger meget stabilt omkring 12 13, hvis man ser på EU-27 (se figur 2). For de nordiske lande er der en variation mellem landene fra Norge i 2006 på 9,3 til Finland på 17,9. Generelt er der ikke sket en nævneværdig forandring fra 2002 til Et eksempel på den stagnation, der er sket, kan ses i figur 3. Her er de konkrete tal for optaget af studerende på hovedområder i Danmark vist. På de naturvidenskabelige og tekniske hovedområder blev der i 1999 optaget ca studerende. I 2008 var dette tal faldet til Der har i tiden imellem disse opgørelser ikke været hverken fremgang eller tilbagegang i optaget. Ser man mere specifikt på udviklingen på landinspektøruddannelsen i Aalborg (figur 4), vil man også kunne se et nogenlunde konstant niveau, dog med en vigende tendens de seneste år. Antallet af studerende er ét ud af flere elementer i en ny økonomi på universiteterne, der desuden er blevet mere afhængig af hjemtagning af forskningsmidler, forskeruddannelse (antallet af ph.d.-grader) og publicering i videnskabelige tidsskrifter. Derfor betyder den manglende udvikling i studenteroptaget, at der må satses mere på andre aktiviteter såsom større forskningsprojekter og flere ph.d.-studerende. Disse aktiviteter er afhængig af en kritisk masse, og derfor er der en tendens til, at universiteterne opbygger smallere kompetenceområder, men til gengæld på et højere videnskabeligt niveau. Det giver samtidig en mulighed for at «sælge» kompetencerne på et større nordisk eller i nogle tilfælde endda europæisk uddannelsesmarked for kandidatuddannelser. Det er netop det, der er med til at øge mobiliteten for de studerende. På den måde giver det i høj grad mening at arbejde med international markedsføring af uddannelser og samarbejde på tværs af Norden og Europa. Bologna-processen Bologna er navnet på en mellemstor italiensk provinsby, og det er samtidig navnet på den deklaration om de videregående uddannelser i Europa, der blev underskrevet i Som det foregår på mange andre områder inden for det europæiske samarbejde, så søger man at gøre området for videregående uddannelse mere sammenligneligt og gennemsigtigt. Målet er bl.a. at øge mobiliteten 72 KART OG PLAN

4 for de studerende og gøre studier og karakterer sammenlignelige på tværs af grænserne i Europa. I udgangspunktet var der tale om tre hovedformål: Sammenlignelige og gennemskuelige uddannelsesgrader, som skal organiseres i en tredelt struktur (bachelor-kandidatdoktor). Det er et vigtigt men stort krav, som har været under implementering siden Bologna blev underskrevet. Sikkerhed for kvaliteten i relation til fælles retningslinjer og rammer for bedømmelsen af de tre niveauer. Kun på den måde kan man sikre, at det vil være muligt at leve op til især mobilitetskravet. Retfærdig anerkendelse af uddannelsesgrader på tværs af grænserne (ECTS-label). Et vigtigt aspekt af det hele er også, at forandringerne går under navnet Bologna-processen. I 1999 tilrettelagde man det hele som et forløb, der skulle ende i Det vil faktisk sige, at dette år er udløbsdatoen for Bologna-processen og samtidig også tid for en vurdering af hvor langt man er nået i processen. I det efterfølgende afsnit vil vi beskrive, hvordan Bologna-processen er blevet gennemført på Aalborg Universitet. Status på Bologna-processen og dens udfordringer Kort fortalt er Bologna-processen gennemført ikke bare på Aalborg Universitet, herunder på Landinspektøruddannelsen, men i hele Danmark og formalia har allerede været på plads i mange år nu. Men implementeringen har ikke være uden udfordringer på en professionsuddannelse som Landinspektøruddannelsen, hvor der kræves 5 års universitetsuddannelse (foruden 3 års erhvervserfaring, jf. Lov om landinspektørvirksomhed 1, stk. 2) for senere at kunne opnå ministeriel beskikkelse (autorisation) som privatpraktiserende landinspektør. Her har det været en udfordring på den ene side at holde fast i en 5-årig enhedsuddannelse, og på den anden side opfylde Bologna-kravet om, at den studerende skal opnå en bachelorgrad efter 3 års studier, og en kandidatgrad efter yderligere 2 år. Konkret har uddannelsen på Aalborg Universitet sammen med Den danske Landinspektørforening løst udfordringen ved i 2006 at beslutte, at en studerende kun kan opnå titlen «landinspektør» (cand.geom.), såfremt den studerende har den særlige kombination af: Bachelor-grad i Landinspektørvidenskab (fra Aalborg Universitet i Aalborg eller Ballerup); samt Kandidatgrad i enten; - Measurement Science/Geoinformation Technology & Management, eller - Land Management/Property Economics. Studerende, der ikke har denne særlige bachelor- og kandidatgradskombination fx en student med en bachelorgrad i ingeniørvidenskab, som optages på kandidatuddannelsen i enten Measurement Science/Geoinformation Technology & Management eller Land Management/Property Economics opnår således ikke den beskyttede titel landinspektør (cand.geom.), men får en anden sluttitel, typisk cand.scient.tech. Eneste undtagelse herfra er svenske Lantmäteristuderende fra Lund Universitet, der er omfattet af «double degree»-aftalen mellem Aalborg og Lund, og som ved at følge 3 semestre på Landinspektøruddannelsen i Aalborg eller Ballerup får anerkendelse tilsvarende danske landinspektørstuderende. At den danske landinspektøruddannelse har præciseret de relativt snævre krav til de studerende, der ønsker titlen «landinspektør» (cand.geom.), og på samme tid har åbnet for adgangen til sine kandidatspecialiseringer for studerende med en anden bachelorbaggrund (fx ingeniør og geograf), vurderes ikke at have påvirket søgningen til Landinspektøruddannelsen i særlig grad. Studentertilgangen har gennem de seneste år været præget af visse fluktuationer (se figur 4), men så vidt det kan vurderes, skyldes den undertiden vigende søgning andre faktorer. ECTS-label og fremtiden Den sidste del af Bologna-processen drejer sig om krav til anerkendelsen af uddannel- KART OG PLAN

5 Lars Bodum og Michael Tophøj Sørensen Fig. 4: Studenteroptaget i perioden (Kilde: Økonomiafdelingen, AAU) er præget af fluktuationer og en vigende tendens. Der kan peges på flere mulige årsager: Branchens og uddannelsens manglende synlighed; vigende interesse hos de unge for teknik og naturvidenskab; og så videre. sesgraderne på tværs af grænserne. Det handler for universiteterne om at opnå den såkaldte ECTS-label. ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System. Et ECTS-label er EU Kommissionens kvalitetsstempel for, at et universitet forvalter brugen af henholdsvis ECTS og DS (Diploma Supplement) på en tilfredsstillende måde. Den næste udfordring for Landinspektøruddannelsen og de øvrige tekniske og naturvidenskabelige uddannelser ved Aalborg Universitet er at opfylde kravene til og opnå denne ECTS-label. Første skridt på vejen mod et ECTS-label tages i forbindelse med den forestående studieplansrevision, som alle fakultetets uddannelser og derfor også landinspektøruddannelsen står overfor i ECTS er også navnet på de point man udmåler uddannelser med. Hvert semester i uddannelsen svarer til 30 ECTS-point, hvilket betyder at en bachelor-uddannelse (6 semestre) udmåles til 180 ECTS-point og en kandidatuddannelse (4 semestre) udmåles til 120 ECTSpoint. For at få en fornemmelse af omfanget af et ECTS-point, så plejer man at ækvivalere med 30 timers arbejdsindsats af den studerende. Da Aalborg Universitet har en lang tradition for problembaseret læring og projektarbejde i grupper, bliver et standardsemester (30 ECTS) i fremtiden defineret som bestående af 3 kursusmoduler á 5 ECTS samt et projektmodul á 15 ECTS (se figur 5). Alle moduler afsluttes og eksamineres i reglen særskilt, og de «deklareres» med præcise mål, så det klart fremgår, hvilken viden samt hvilke færdigheder og kompetencer, den stu- Kursusmodul I (5 ECTS) Kursusmodul II (5 ECTS) Kursusmodul III (5 ECTS) Projektmodul (15 ECTS) Fig. 5: Fremtidens standardsemester på Landinspektøruddannelsen i Aalborg og Ballerup. 74 KART OG PLAN

6 derende erhverver gennem det pågældende kursus- eller projektmodul. Denne nye struktur og de meget klare målbeskrivelser giver bedre muligheder for de studerende for udveksling på tværs af de nordiske lande både for at tage enkelte kursusmoduler og hele semestre. De klare målbeskrivelser giver især hjemmeuniversitetet og den studerende et langt mere forudsigeligt billede af, hvad der kan opnås ved at følge undervisning på landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet. Dertil kommer, at alle kandidatuddannelserne (M.Sc.) på landinspektøruddannelsen fra efteråret 2010 udbydes som engelsksprogede uddannelser, hvorfor det bliver lettere at følge undervisningen, såfremt man som studerende helst ikke vil undervises på dansk. Mange ubrugte muligheder for udveksling og samarbejde på tværs af de nordiske lande Men muligheden for at tage ét kursusmodul eller et helt semester i et andet nordisk land er blot én blandt flere andre muligheder for udveksling og samarbejde på tværs af de nordiske uddannelser. Der er også mulighed for at lave flere «double degree»-aftaler, som Landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet og Lantmäteri-uddannelsen på Lunds Universitet har gjort og som især har været anvendt af danske studerende (de første 3 studerende med double degree fra de to universiteter dimitterer sommeren 2010). Dog er den den mest oplagte samarbejdsmulighed endnu ikke blevet anvendt: Et fælles Erasmus Mundus-program mellem de nordiske universiteter og med inddragelse af såkaldte 3. lande. Erasmus Mundus II programmet har til formål at styrke kvaliteten og synligheden af europæiske videregående uddannelser gennem universitetssamarbejde i Europa, herunder indenfor Norden, og med uddannelsesinstitutioner uden for Europa (3. lande). Konkret støtter EU Kommissionen udvikling af fælles kandidatprogrammer (og ph.d.- programmer og partnerskaber) med 950 mio. Euro for perioden (læs mere på: Fordelene ved et fælles nordisk initieret Erasmus Mundus-program er åbenbare. Flere af de nordiske landes universiteter har vigende studentersøgning navnlig på det tekniske område, men med et fælles (og fx teknisk orienteret) Erasmus Mundus-program, hvor de studerende fra Norden (og andre 3. lande) samles i store hold, der undervises ét semester i hvert af de involverede lande på skift, når studentertallet hurtigt op over en «kritisk masse». Dermed er de enkelte landes landinspektøruddannelser ikke i samme grad så sårbare overfor fluktuationer i studentertallet og de studerende får en unik uddannelse i et internationalt miljø. Det handler bare om at komme i gang. Referencer EACEA P9 Eurydice (2009), Key Data on Education in Europe, Brussels. KART OG PLAN

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand:

Anklageskriftet præsenterer en række indicier for følgende påstand: Anklageskrift Historisk har de danske universiteters uddannelser ændret status fra at være for de få til at være for de mange. Denne udvikling har været rigtig og naturlig i opbygningen af Danmark som

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling

National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling 1 2 National kompetenceudvikling: Erhvervsudvikling gennem kvalifikationsudvikling Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN

Læs mere

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Øget indsigt gennem globalt udsyn Øget indsigt gennem globalt udsyn flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmed- sprogskompetencer Juni 2013 Øget indsigt gennem globalt udsyn flere

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner Tværgående analyse DAMVAD A/S NA2013:920 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-920

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN SAMFUNDSFAGLIGE KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA (CAND.SOC I JURA) KØBENHAVNS UNIVERSITET Den samfundsfaglige kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) Københavns

Læs mere

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Resume Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet OM UNDERSØGELSEN Analysen følger uddannelsesadfærden i perioden fra 2000 til 2010

Læs mere

Internationale studerendes karriereplaner

Internationale studerendes karriereplaner April 2013 Internationale studerendes karriereplaner DAMVAD for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Historieformidling & Kommunikation af Viden

Historieformidling & Kommunikation af Viden Historieformidling & Kommunikation af Viden - Et speciale om specialer & Histories historie af Morten Christian Andersen Integreret speciale: Kommunikation og Historie, E2009. Vejledere: Sanne Knudsen

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere