Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budgettet for 5 år fremlægges. 5. Fastlæggelse af afgift for levering af vand. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Afgående bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Christoffersen, Hans Jørgen Hansen, Henning Folke Olesen, Jens J. Lind, alle modtager genvalg. 7. Valg af statsautoriseret revisor, kritisk revisor og revisorsuppleant. 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Eventuelt. Formand Hans Buur bød velkommen til generalforsamlingen. Der deltog 35 andelshavere, 4 med fuldmagter. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Børge V. Rasmussen takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen har overholdt tidsfristen og derved er generalforsamlingen lovlig. Ordet blev givet videre til formanden. 1

2 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år. Hans Buur fremlagde bestyrelsens beretning og indholdet var følgende: Beretning Liseleje Vandværk, Året 2012 er alt i alt forløbet tilfredsstillende for vandværket, men dog med uforudsete udfordringer. Vandværket fik på driften et økonomisk underskud på ca , hvilket er lidt mere end forventet; men det modsvares af overskuddet i 2011 og forskydningen skyldes gennemførelses takt af forskellige projekter. Vandværkets reservekapital på ca. 1 mio. kr. vil således fortsat være intakt. Projekter gennemført i 2012 samt nye projekter for 2013 Opgraderingen af vandværkets pumpestyring er gennemført af firmaet Xergi og driften fungerer tilfredsstillende. Der er etableret mobilforbindelse fra boringerne til vandværket og den faste tele forbindelse kan nedtages, hvilket giver en lavere driftsmæssig omkostning. Udskiftning af radio læsbare vandmålere blev påbegyndt i slutningen af 2012 og 2 partier med i alt ca. 300 målere udskiftes i løbet af sommeren Derefter foregår udskiftningen successivt over de kommende år, når levetiden for de gamle målere udløber. Den samlede investering til målerudskiftning udgør omkring 1½ mio. kr., hvilket der tages højde for i de fremlagte budgetter. Der planlægges fortsat med udskiftning af gamle hovedledninger i takt med budgetmæssige muligheder. Der vil i forbindelse med det kommende kloakarbejde i det gamle Liseleje blive udført udskiftning af hovedledninger og stikledninger. Indsatsen over de forløbne år har dog båret frugt, idet tab af vand på ledningsnettet efterhånden er nedbragt mærkbart, således at strafbetaling undgås. På selve vandværket gennemføres det af Arbejdstilsynet forlangte jordarbejde omkring tankanlæg og indhegning skal efterses. 2

3 Endvidere er de gamle tanke, der ikke længere er behov for, indrettet til lager, således at de nedtagne vandmålere kan opbevares i den lovpligtige tid. Dette giver også mulighed for, at kontorfaciliteterne inde på værket forbedres. Nyt samarbejde med Bøge Bjerg VVS Et langvarigt samarbejde med Varmesmeden i Asserbo, måtte beklageligvis ophøre i starten af 2013, hvilket gav bestyrelsen en uventet udfordring. I løbet af foråret blev et nyt samarbejde etableret med Bøge Bjerg VVS, og en vagtaftale blev indgået med flere funktioner dækket end i den gamle aftale med Varmesmeden. Overgangen er forløbet særdeles fint og begge parter har haft særdeles positive oplevelser af skiftet. Afslutning Der stilles fortsat større og større krav fra myndighederne til styring og drift af private vandværker. Liseleje Vandværk udviser ansvarlighed, således at de stigende krav til miljø, drift og forsyningssikkerhed opfyldes. Udviklingen stiller store krav til kompetent indsats omkring vandværkets daglige ledelse, hvilket hidtil har kunnet opfyldes gennem en særdeles velfungerende bestyrelse. Behandling af beretningen Herefter overgik beretningen til behandling på generalforsamlingen, hvor følgende bemærkninger og svar fremkom: Ledningsarbejde Andelshaver spurgte til ledningsarbejde på Peder Andersvej, formanden lovede at det forventes gennemført i år. Hjemmesiden Der var kritik af vandværkets hjemmeside, hjemmesiden er ikke ajourført, der er gamle oplysninger på siden. Formanden erkendte, at arbejdet med hjemmesiden havde været nedprioriteret, idet bestyrelsen overvejede, at etablere et nyt system, der var lettere at opdatere. En ny hjemmesideløsning ville så vidt muligt blive implementeret inden udgangen af

4 Grænseværdier for vandkvalitet Der var kritik af overskridelsen af kimtal ved måling på vandværket. Formanden erkendte, at der havde været en enkelt mindre overskridelse af kimtal ved prøvetagning på værket, men oplyste, at der ved målinger nettet i byen, ikke var overskridelse. Overskridelsen havde ikke givet anledning til bemærkninger fra myndighedernes side, og den skyldes formentlig forudgående rensning af rentvandstankene. En andelshaver, havde kritik af at arbejdet med ny hovedledning på Kystvej ikke var igangsat, da vejen er meget dårlig og afventer reparation. Formanden svarede, at arbejdet på kystvej var blevet nedprioriteret grundet andet hastende arbejde, men planlægges nu gennemført i 2014/2015. Flere andelshavere mente at informationsniveauet var for dårligt fra bestyrelsens side. Der var et ønske om offentliggørelse af bestyrelsesreferaterne, således at andelshaverne kunne se, hvilke arbejder der planlægges udført. Formanden oplyste, at spørgsmålet om offentliggørelse af referater samt projektplanen vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Der var forslag om brugen af konsulenter til udformning af tilstandsrapport for vandværket samt planlægning af projektarbejder. Bestyrelsen svarede, at en tilstandsrapport er udfærdiget af de kommunale tilsynsmyndigheder, der derefter har godkendt forbedrings og nyanlægningsarbejder, som er beskrevet i vandværkets 5 års plan. Brug af eksterne konsulenter har været prøvet tidligere af vandværkets bestyrelse, men det viste sig at være en kostbar affære uden egentligt resultat. Der blev fra flere sider udtalt støtte til den nuværende bestyrelse og ledelse af vandværket samt styringen af forbedringsarbejder. En andelshaver efterlyste et standard skema for tilbud og udførelse af arbejder på vandværket. Formanden oplyste at der ved samarbejdet med Bøge Bjerg VVS anvendes en fast opstilling af tilbud på arbejder, der i øvrigt udføres efter de for VVS branchen gældende normalbetingelser. Dette er samtidig dokumentation for det udførte arbejde. Beretningen blev herefter godkendt. 4

5 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budgetter for , blev fremlagt. Der var kritik af underskuddet i budgettet for Dette er af bestyrelsen tidligere begrundet med forskydninger i færdiggørelse af projekterne. Der var spørgsmål til formandens honorar. Det blev oplyst at honoraret til formanden er uændret, men to bestyrelsesmedlemmer har i 2012 fået udbetalt et honorar for et ekstraordinært stort arbejde i forbindelse med udskiftning af målere, samt indførelse af ny teknik på vandværket. Alternativet ville have været kostbar anvendelse af eksterne rådgivere. Det blev tilkendegivet, at budgettet for 5 år hænger nøje sammen den foreliggende plan for vedligeholdelse og nyetablering af ledningsnet og teknik på vandværket. Budgettet for 2014 blev vedtaget. 5. Fastlæggelse af afgift for levering af vand Taktbladet for 2014 blev fremlagt og viser en mindre stigning i forbrugstakterne. Takstblad 2014 blev vedtaget. Takstbladet fremsendes til endelig godkendelse af kommunen. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Afgående bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Christoffersen, Hans Jørgen Hansen, Henning Folke Olesen, Jens J. Lind, Opstillede og blev genvalgt. 5

6 Valg af 2 suppleanter Der var 3 opstillede: Niels Skaubye, Peter Mikkelstrup, Bjarne Pedersen Derved var der skriftlig afstemning, med følgende resultat: Niels Skaubye 21 stemmer Peter Mikkelstrup 26 stemmer Bjarne Pedersen 19 stemmer Nils Skaubye og Peter Mikkelstrup er dermed valgt som suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 7. Valg af statsautoriseret revisor, kritisk revisor og revisorsuppleant. Revisionsaktieselskabet Beierholm blev genvalgt Kritisk revisor Jørgen Schwartz blev genvalgt Revisorsuppleant Ove E. Engholm blev genvalgt 8. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag til behandling. 9. Eventuelt. Ingen indlæg under eventuelt. Dirigent og formand takkede for god ro og orden samt for de mange inspirerende indlæg under generalforsamlingen. 6

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 23. marts 2010 Der var 80 deltagere fra ejendommene tilstede, heraf 70 stemmeberettigede og der forelå fuldmagt fra 2. Formanden Lene Ørding bød velkommen og

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere