ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011"

Transkript

1 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl , afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København S. i A/B Haabet i Den Generalforsamlingen havde følgende. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 20 l O 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Årsregnskab for 2O 1O. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgiften A. Drifts og likviditetsbudget for 20 ll. B. Forslag om etablering af et nyt kabelnet i ejendommen, som kan levere internetforbindeise og tv samt telefoni med Novomatrix som leverandør af selve netværket. C. Besparelser - vaskekælderen. D. Altanprojeketet er udskudt pt. E. 10 års plan for ejendommen. 5. Forslag fremsat af bestyrelsen: A. Ny 3, stk. 7 - juridiske personer får mulighed for at erhverve andelslejlighed i forenmgen. B. Vedtægtsændring - 11, stk. 1-4 ændres til en generel ret til at fremleje. Bestemmelsen skal dog optages til revision i C. Bemyndigelse til bestyrelsen til at vælge ny administrator (forlængelse af fuldmagt til næste ordinære generalforsamling i april 2012). D. Forslag om honorering af bestyrelsen for 201 l. 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt ØSTBANEGADE KØBENHAVN ø. HF ' FAX NTiilNT.DK.

2 NIELSEN 4.THOMSEN 2/9 Formand Lars Ulbæk bød på bestyrelsens vegne velkommen til foreningens ordinære generalforsamling Formanden præsenterede aftenens deltagende rådgivere: revisor Geertje Engelholm, Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Peter Jahn, Peter Jahn & Partnere A/S, Ingelise Droob Johansen, Dan-Ejendomme A/S, boligforeningsrådgiver Annmari Henriksen og erhvervschef Winnie Worsøe, Nordea Bank A/S samt endelig advokat Henrik Qwist, Nielsen & Thomsen Advokater. Formand Lars Ulbæk gennemgik herefter dagsordenen for generalforsamlingen. Ad 1 Valg af dirigent Formand Lars Ulbæk foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Qwist som dirigent. Advokat Henrik Qwist blev valgt som dirigent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Ingen fra forsamlingen havde på opfordring indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten konstaterede, at ud af foreningens 123 medlemmer, var 56 repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt. På den baggrund konstaterede dirigenten, at forsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig til behandling af de punkter på dagsordenen, som alene kræver simpelt flertal, jf. vedtægtens 24, stk. 1. Dirigenten konstaterede, at under dagsordenens pkt. 5 var stillet forslag om ændring af foreningens vedtægt. Forslag om vedtægtsændringer kan i henhold til vedtægtens 24, stk. 2, kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret. Dirigenten konstaterede, at denne betingelse ikke var opfyldt, hvorfor forslagene om vedtægtsændringer ikke vil kunne vedtages endeligt på aftenens generalforsamling. Såfremt vedtægtsforslagene vedtages med 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer, kan de gå videre til en anden behandling på en senere generalforsamling. Denne generalforsamling er allerede planlagt afholdt d. 26. maj Advokat Henrik Qwist blev tillige valgt som referent. Referenten præciserede, at referatet ville blive udarbejdet som et beslutningsreferat med en gengivelse af aftenens beslutninger, og således ikke vil indeholde et referat af alle aftenens diskussioner, eller en gennemgang af samtlige stillede spørgsmål. Ad 2 Bestyrelsens beretning Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning var udarbejdet i skriftlig form og var blevet runddelt til alle andelshavere sammen med indkaldelsen til aftenens generalforsamling. Formand Lars Ulbæk gennemgik beretningen i hovedtræk, og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra denne gennemgang skal specielt fremhæves: Foreningen administreres nu af Dan-Ejendomme A/S, idet Kuben Ejendomsadministration blev opkøbt af Dan-Ejendomme A/S i foråret /HQ/27471/ doc

3 NIELSEN 4VTHOMSEN 3/9 Foreningens revisor Geertje Engelholm, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Alsøe & Breinholdt blev i 2010 fusioneret med revisionsfirmaet Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nielsen & Christensen, Ålborg. På foreningens hjemmeside ligger detaljerede oplysninger om foreningens økonomi, herunder foreningens eksisterende lån m.v. Foreningens lån i Nordea Bank & Kredit blev gennemgået. Bestyrelsen mødes løbende med Dan-Ejendomme A/S hver måned, hvor alle restancer gennemgås og der foretages løbende budgetopfølgning. Herefter orienterede formand Lars Ulbæk om, at bestyrelsen har besluttet at foretage udlejning af foreningens store lejligheder i Amagerbrogade 4 som en form for klubværelser. Dette skyldes at disse store lejligheder ikke har kunne sælges eller udlejes til en enkelt lejer. Bestyrelsen har taget kontakt til det Centrale Indstillingsudvalg for universitetet, som anviser "voksne studerende" til disse lejligheder. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt udlejet 1 lejlighed på denne måde. Der er tale om en 6 værelses lejligheder, som er udlejet til 5 personer med betalinger på mellem kr og kr om måneden pr. værelse. Der udarbejdes egentlig lejekontrakt til en person, med oplysning om øvrige lejere. Når der sker udflytning udarbejdes skriftlig allonge til kontrakten. Bestyrelsen besvarede spørgsmål om denne udlejning, og oplyse at man forventer at udleje endnu en lejlighed på samme vilkår indenfor kort tid. Bestyrelsens tidligere plan om at foretage opdeling af de store lejligheder over 170 m2 til 2 lejligheder er foreløbigt skrinlagt, da det viste sig at være for dyrt. at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlin- Dirigenten konstaterede, gen. Peter Jahn, Peter Jahn & Partnere A/S orienterede herefter forsamlingen om den påbegyndte 5 års gennemgang. Der har været udsendt spørgeskemaer til alle beboere om mangler, og disse er anmeldt til entreprenøren. PMP-Byg NS er begyndt at lave arbejder/udføre mangler på fællesarealer og trapper. Alle lejligheder vil blive gennemgået efter varsling. Hvis nogle andelshavere har nye mangler, som ikke tidligere er anmeldt til bestyrelsen, kan disse mangler fortsat anmeldes overfor bestyrelsen ved Leif Hald. 5 års gennemgangen forventes at være afsluttet i slutningen af maj eller begyndelsen af juni måned i år. Peter Jahn besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen vedrørende ejendommens eftersyn samt varmvandsforsyning i ejendommen. stand, 5 års Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet Revisor Geertje Engelholm, Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, gennemgik foreningens årsrapport 2010 og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra gennemgangen af årsrapporten skal specielt fremhæves: II /HQ/274 71/ doc

4 NIELSEN 4VTHOMSEN 4/9 Revisor har i påtegningen (side 2) taget forbehold for værdiansættelsen af foreningens ejendom. Ejendommen er i balancen optaget til en værdi svarende til anskaffelsessummen på kr Forbeholdet skyldes at foreningen ikke i år har indhentet en ny valuarvurdering. Advokat Henrik Qwist præciserede, at dette forbehold alene skyldes, at der i 20 loer udsendt nye retningslinjer for udarbejdelse afregnskaber for andelsboligforeninger, og at revisor følger disse. Det er ikke et udtryk for, at der generelt er problemer med værdiansættelsen i A/B Haabet. Det blev endvidere præciseret, at årsregnskabet giver et retvisende bilede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20 l O. Resultatopgørelsen - foreningens indtægter og udgifter for 20 l O- blev gennemgået, og de enkelte poster samt noter blev præciseret. Revisor fremhævede, at nedgangen i indtægten i forhold til budgettet desværre skyldes en budgetfejl fra revisor Nedgangen i indtægten for garageleje skyldes ikke problemer med udlejning, men derimod at der er opstået fugtskader i kælderen, som har betydet en mindre nedgang i indtægten. Der betales pt. ikke for vask i ejendommens fællesvaskeri. Formand Lars Ulbæk oplyste, at spørgsmålet om foreningens vaskeri vil blive taget op til behandling af bestyrelsen, og... sendt til afstemning i foreningen i løbet af 20 ll. Foreningens driftsresultat viser et underskud på kr , hvilket ikke er tilfredsstillende. Underskuddet er således kr større end budgetteret. Årsagen hertil er primært, at der i 2010 regnskabet er afsat yderligere kr til imødegåelse af tab. Foreningen har pt. 5 ledige lejligheder. Det drejer sig om Amagerbrogade 4, 4. th. (udbudt pr. 15/42011), Amagerbrogade 4,2. th., Amagerbrogade 8, 5. tv., Amagerbrogade 14, 1. th. samt Amagerbrogade 16, 1. tv. Formanden Lars Ulbæk redegjorde for foreningens udgift på kr (note 4) til renovering afbadeværelser. Samtidig henviste formanden til foreningens hjemmeside, som indeholder oplysninger om dette punkt. Balancen - foreningens aktiver og passiver - blev gennemgået. Foreningens ejendom er som sidste år i balancen sat til foreningens anskaffelsespris med omkostninger. Derudover har revisor tillagt afholdte forbedringsudgifter i 2009, som ved en fejl ikke var med i foreningens regnskab for 2009 på kr , og derudover forbedringer udført i 2010 på kr Derved kan ejendommens værdi opgøres til kr Foreningens egenkapital på minus kr blev gennemgået (note 6). Med i denne opgørelse er en negativ handelsværdi af foreningens renteswapaftale opgjort pr. 31. december 2010 til minus kr Formand Lars Ulbæk oplyste, at denne negative værdi pt. er reduceret til ca. kr på grund af det svagt stigende renteniveau. Foreningens tilgodehavender, boligafgift og leje blev gennemgået. Det blev i den forbindelse præciseret, at bestyrelsen har stor fokus på restancerne både hvad angår andelshavere som lejere. Desværre er behandlingstiden i Københavns Fogedret lang, hvilket betyder, at restancerne bliver store, før andelshavere henholdsvis lejere kan blive udsat af boligerne. Der er i foreningens 10 års budget afsat beløb til afskrivning af disse tilgodehavender. Såvel revisor som advokat Henrik Qwist besvarede spørgsmål vedrørende regnskab, balance, egenkapitalberegning samt renteswap. Dirigenten konstaterede, at foreningens årsrapport 201 Oblev enstemmigt godkendt. Revisor Geertje Engelholm gennemgik herefter regnskabets note 10 - beregning af andelsværdi. Foreningens andelsværdier opgøres i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2 litra A, som betyder at foreningens ejendom værdiansættes til anskaffelsessummen med tillæg af forbed IlHQ/2?4?1I doc

5 NIELSEN ~~THOMSEN 5/9 ringer udført på ejendommen efter overtagelsen, samt at foreningens lån optages til restgæld - ikke kursværdi - således at den negative værdi af foreningens renteswapaftale ikke skal medregnes. Derved kan opgøres en positiv egenkapital på et beskedent beløb på kr., På den baggrund indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, 0,11. at andelskronen fastsættes til kr. Andelskronefastsættelsen blev diskuteret, og muligheder fore fremtidige stigninger og fald blev drøftet. Herefter satte dirigenten spørgsmålet om andelskronefastsættelsen til afstemning med følgende resultat: For: 55 Imod: Hverken for eller imod: 1 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget en andelskrone på kr. 0,11. Denne andelskrone er herefter jf. vedtægternes 14, stk. 1, A gældende indtil næste ordinære generalforsamling, og prissætteisen er bindende for alle andelshavere, selvom der lovligt ville kunne blive fastsat en højere værdi. Samtidig præciserede advokat Henrik Qwist, at andelsboligforeningens medlemmer ikke hæfter personligt for foreningens gæld. Dette er tillige fremhævet i regnskabets note 7 andet afsnit. Ad 4A - Drifts- og vedligeholdelsesbudget for Revisor Geertje Engelholm gennemgik bestyrelsens forslag til resultat - og likviditetsbudget 2011 (regnskabets side 16), og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra gennemgangen skal specielt fremhæves: Budgettet er udarbejdet med den allerede gennemførte stigning i boligafgiften på 2,5 %, som trådte i kraft pr. 1. januar 2011 men ikke med stigninger derudover. Desværre kunne det konstateres, at foreningens indtægt vedrørende moderniseringstillæg 2011 ikke er opgjort korrekt i budgettet. Tallene er tilsyneladende byttet lidt forkert rundt mellem de enkelte år. Af denne årsag vedlægges korrekt budget som bilag 1 til nærværende referat. Det blev præciseret, at foreningens budget 2011 er udarbejdet med et overskud på driften på kr , samt at dette driftsoverskud ifølge foreningens 10 års budget stiger år for år, ligesom der ikke er budgetteret stigninger i boligafgiften udover den årlige regulering på 2,5 %. Dirigenten konstaterede, at foreningens budget for 2011 var enstemmigt vedtaget /HQ/27471/ doc

6 NIELSEN THOMSEN 6/9 som kan levere både internet- Ad. 4. B - Forslag om levering af nyt kabelnet i ejendommen, forbindelse, tv samt telefoni med Novomatrix som leverandør. Bestyrelsesmedlem Bjørn Klinke gennemgik grundigt bestyrelsens forslag og redegjorde for dels årsagen til, at forsalget ikke er fremkommet tidligere, hvilket skyldes pris og problemer med logningsbekendtgørelsen, dels om forslagets økonomiske konsekvenser og fordele. Dirigenten henviste under gennemgangen til, at bestyrelsen i orienteringsbrev til foreningens medlemmer af 6. april 2011 nøje har redegjort for bestyrelsens forslag såvel de tekniske spørgsmål som økonomien i dette. besvarede ligele- Bestyrelsens forslag blev grundigt drøftet, og Anders fra selskabet Novomatrix des spørgsmål. Bjørn Klinke redegjorde for, at det er en betingelse for etablering af bredbåndsnet, at minimum 70 % af foreningens beboere individuelt melder sig til installationen. Bredbåndsnettet kan anvendes til internet, tv og telefon. Aftalen med Novomatrix vil betyde en 3-års binding til selskabet, men ejerskabet til netværket vil fra dag 1 være andelsboligforeningens. Dirigenten præciserede, at det medlemmerne skal stemme om på generalforsamlingen reelt er, om bestyrelsen skal gå videre med planerne for etablering af bredbåndsnet i foreningen. Vedtages dette med simpelt flertal, vil bestyrelsen til alle beboere og erhvervslejere udsende tilbud om tilmelding til bredbåndsnettet. Kun hvis minimum 70 % melder sig til tilslutning til bredbåndsnettet, vil nettet blive etableret. Selve installationen af nettet koster kr Af dette beløb betales kr via afdrag fra de tilmeldte brugere til Novomatrix. Andelsboligforeningen vil derfor lægge ud for de resterende kr som et træk på foreningens kassekredit til etablering. Dette træk på foreningens kassekredit vil med både renter og afvikling betyde en årlig udgift for foreningen på ca. kr Renterne er en reel udgift for foreningen, mens afdraget tilfører foreningen en tilsvarende værdi. De første fire år betales dette af foreningen, derefter af de lejligheder, der er tilmeldt til netværket. Alle priser for tilslutning og sammenligning med beboernes individuelle betalinger i dag blev gennemgået af Bjørn Klinke. Der henvises til det rundsendte materiale. Orienteringsskrivelsen 6. april 2011 er bilagt nærværende referat som bilag 2. af Herefter satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning med følgende resultat: For: 50 Imod: 3 Hverken for eller imod: 3 at bestyrelsens forslag var vedtaget, hvorefter der arbejdes videre på for- Dirigenten konstaterede, slaget /HQ/ doc

7 : NIELSEN THOMSEN 7/9 Herefter skulle der nedsættes en projektgruppe til styring af det videre arbejde i forbindelse med etableringen. Bestyrelsesmedlemmerne Vagn Laursen og Bjørn Klinke meldte sig til gruppen, og derudover meldte andelshaver Peter Christensen sig og som repræsentant for lejerne Ole Jørgensen. Ad. 4 C - Besparelser - vaskekælderen. Formanden Lars Ulbæk oplyste, at bestyrelsen konstant arbejder på at finde besparelser i foreningens drift m.v. Bestyrelsen har derfor planlagt i efteråret at udsende nyheds brev med en mere specificeret gennemgang af planerne, men bestyrelsen har blandt andet følgende planer: Flere kælderlokaler skal lejes ud. Garagelejen stiger pr. 1. oktober Foreningens udgift til vicevært reduceres, idet vicevært Niels Erik Lauridsens timeforbrug er nedsat fra 1. januar Foreningens rengøringsudgifter er reduceret. Bestyrelsen arbejder med forskellige planer for vaskekælderen. Ad. 4 D - Altan projektet er udskudt pt. Formanden Lars Ulbæk orienterede kort om, at foreningen i 2010 havde afsat kr til undersøgelser om altanprojektet, men dette er på grund af foreningens økonomi udskudt på ubestemt tid. Ad. 4 E-lO årsplan for ejendommen. i gården for- Formanden Lars Ulbæk redegjorde for, at arbejdet med reparation af nedløbsbrønde ventes udført, ligesom foreningen udfører løbende vedligeholdelsesarbejder. og et voksenom- Derimod har foreningen udsat projekt med etablering af nyt renovationsområde rådet i gården. 5 Forslag fremsat af bestyrelsen Ad. 5 A - Vedtægtsændring Ad. 5 B - Vedtægtsændring 3, stk. 7 - juridiske personer udvidet fremlejeret. Advokat Henrik Qwist gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, og præciserede at disse forslag udelukkende er stilet for at fremme medlemmernes muligheder for dels at sælge andele, dels at undgå tab ved at kunne fremleje. Ingen af forslagene er bestyrelsen specielt glade for, men den økonomiske situation kræver specielle tiltag. Forslagene blev drøftet, og der var i den forbindelse enighed om, at indholdet af 11, stk. 2 korrigeres således, at den får følgende indhold: lihq/ doc

8 ~ NIELSEN.VTHOMSEN 8/9 "(11.2) En andelshaver må ikke fremleje enkelte værelser eller hele andelen i et sådant omfang, at der bor flere voksne personer i andelen end der er værelser i denne." Dirigenten konstaterede, at der på dette tidspunkt af aftenen var 38 andelshavere repræsenteret. Dirigenten satte vedtægtsændringerne til afstemning med følgende resultat: For: 38 Imod: O Hverken for eller imod: O Dirigenten konstaterede, at vedtægtsændringerne var vedtaget med kvalificeret flertal af de repræsenterede andelshavere, men at vedtægtsændringerne ikke var endeligt vedtaget. Vedtægtsændringerne kan herefter vedtages endeligt på en ny ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer, uanset hvor mange andelshavere der er repræsenteret på denne nye generalforsamling. Dirigenten oplyste, at der allerede er planlagt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i foreningen til: Torsdag den 26. maj 2011 Ad. 5 C - Bemyndigelse til bestyrelsen til at vælge ny administrator. Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget. Ad. 5 D - Forslag om honorering af bestyrelsen for Dirigenten oplyste, at forslaget om honorering af bestyrelsen første gang blev vedtaget i Forslaget indebærer samme honorering som for 2010, hvilket vil sige samme udgift på kr Formanden Lars Ulbæk redegjorde kort for omfanget af bestyrelsens arbejde, og henviste i øvrigt til bestyrelsens beretning samt for fordelingen af honoraret mellem bestyrelsens enkelte medlemmer. Der er tale om den samme fordeling som tidligere. Dirigenten konstaterede, at forsalg om honorering af bestyrelsen var enstemmigt vedtaget. Ad 6 Valg til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Klinke og Leif Hald var på valg, og dirigenten oplyste, at begge bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater til de 2 ledige bestyrelesespladser. Dirigenten konstaterede således, at Bjørn klinke og Leif Hald blev genvalgt for en ny 2 årig periode. Som suppleanter for l år blev Jonas Glyager genvalgt, og derudover blev Søren Hess valgt. Foreningens bestyrelse består herefter af følgende medlemmer: HQI27471/ doc

9 NIELSEN 4.THOMS EN 9/9 Formand Lars Ulbæk, Amagerbrogade 161.th. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Gertrud Jessen, Svinget 2, 1.tv. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Vagn Laursen, Svinget 2, 4.th. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Bjørn Klinke, Ved Linden 9, 2.tv. (på valg 2013) Bestyrelsesmedlem Leif Hald, Ved linden 7, 4.tv. (på valg 2013 Suppleant Jonas Glyager (på valg 2012) Suppleant Søren Hess (på valg 2012) Ad 7 Eventuelt Dirigenten oplyste, at under dette punkt kan alt diskuteres, men intet vedtages. Følgende punkter blev kort diskuteret: Spørgsmål om mulig facadeplan for foreningens erhvervslejere. Lars Ulbæk oplyste, at der i nye kontrakter indsættes bestemmelser om, at erhvervet skal deltage i udgiften til en kommende samlet facadeplan. Københavns Kommune har udarbejdet retningslinjer for erhvervenes facade, og disse retningslinjer skal overholdes ved hver udlejning. Bestyrelsen forsøger at kontrollere om disse regler overholdes :eftet,ævede advokat Ilemik Qwist foreningens ordinære generalforsamling 2011 k!. ca. I Nerfik Qwist Advokat. Bestyrelsen Formand Lars Ulbæ Gertrud Jessen /HQI2?4?1/ doc

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB

GRUBBE ADVOKATER. Til andelshaveme i A/B Halgreen. Vedr. generalforsamling. Med ven AD V O KATANPA BT S S E L S KAB GRUBBE ADVOKATER AD V O KATANPA BT S S E L S KAB Til andelshaveme i A/B Halgreen 21. december 2Al1 J.nr. 100266 Bc/lpj Sekr. : Lieselotte Pitzner- Jørgensen Vedr. generalforsamling. Vedhæftet fremsendes

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober 2014 - kl. 19.00 i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K AB Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 Dato: 21.04.2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009, den 20. april, kl. 18.00, i

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt ordinær generalforsamling, onsdag den 30. april 2008 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt

Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S Mødedato: Onsdag den 24. marts 2015 Repræsenteret: 27 andeishavere, heraf 6 ved fuldmagt DEI~S Frederiksberg, 24-03-2015 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 46 63 84 Ieg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere