ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011"

Transkript

1 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl , afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København S. i A/B Haabet i Den Generalforsamlingen havde følgende. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 20 l O 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Årsregnskab for 2O 1O. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgiften A. Drifts og likviditetsbudget for 20 ll. B. Forslag om etablering af et nyt kabelnet i ejendommen, som kan levere internetforbindeise og tv samt telefoni med Novomatrix som leverandør af selve netværket. C. Besparelser - vaskekælderen. D. Altanprojeketet er udskudt pt. E. 10 års plan for ejendommen. 5. Forslag fremsat af bestyrelsen: A. Ny 3, stk. 7 - juridiske personer får mulighed for at erhverve andelslejlighed i forenmgen. B. Vedtægtsændring - 11, stk. 1-4 ændres til en generel ret til at fremleje. Bestemmelsen skal dog optages til revision i C. Bemyndigelse til bestyrelsen til at vælge ny administrator (forlængelse af fuldmagt til næste ordinære generalforsamling i april 2012). D. Forslag om honorering af bestyrelsen for 201 l. 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt ØSTBANEGADE KØBENHAVN ø. HF ' FAX NTiilNT.DK.

2 NIELSEN 4.THOMSEN 2/9 Formand Lars Ulbæk bød på bestyrelsens vegne velkommen til foreningens ordinære generalforsamling Formanden præsenterede aftenens deltagende rådgivere: revisor Geertje Engelholm, Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Peter Jahn, Peter Jahn & Partnere A/S, Ingelise Droob Johansen, Dan-Ejendomme A/S, boligforeningsrådgiver Annmari Henriksen og erhvervschef Winnie Worsøe, Nordea Bank A/S samt endelig advokat Henrik Qwist, Nielsen & Thomsen Advokater. Formand Lars Ulbæk gennemgik herefter dagsordenen for generalforsamlingen. Ad 1 Valg af dirigent Formand Lars Ulbæk foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Qwist som dirigent. Advokat Henrik Qwist blev valgt som dirigent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Ingen fra forsamlingen havde på opfordring indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten konstaterede, at ud af foreningens 123 medlemmer, var 56 repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt. På den baggrund konstaterede dirigenten, at forsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig til behandling af de punkter på dagsordenen, som alene kræver simpelt flertal, jf. vedtægtens 24, stk. 1. Dirigenten konstaterede, at under dagsordenens pkt. 5 var stillet forslag om ændring af foreningens vedtægt. Forslag om vedtægtsændringer kan i henhold til vedtægtens 24, stk. 2, kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret. Dirigenten konstaterede, at denne betingelse ikke var opfyldt, hvorfor forslagene om vedtægtsændringer ikke vil kunne vedtages endeligt på aftenens generalforsamling. Såfremt vedtægtsforslagene vedtages med 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer, kan de gå videre til en anden behandling på en senere generalforsamling. Denne generalforsamling er allerede planlagt afholdt d. 26. maj Advokat Henrik Qwist blev tillige valgt som referent. Referenten præciserede, at referatet ville blive udarbejdet som et beslutningsreferat med en gengivelse af aftenens beslutninger, og således ikke vil indeholde et referat af alle aftenens diskussioner, eller en gennemgang af samtlige stillede spørgsmål. Ad 2 Bestyrelsens beretning Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning var udarbejdet i skriftlig form og var blevet runddelt til alle andelshavere sammen med indkaldelsen til aftenens generalforsamling. Formand Lars Ulbæk gennemgik beretningen i hovedtræk, og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra denne gennemgang skal specielt fremhæves: Foreningen administreres nu af Dan-Ejendomme A/S, idet Kuben Ejendomsadministration blev opkøbt af Dan-Ejendomme A/S i foråret /HQ/27471/ doc

3 NIELSEN 4VTHOMSEN 3/9 Foreningens revisor Geertje Engelholm, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Alsøe & Breinholdt blev i 2010 fusioneret med revisionsfirmaet Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nielsen & Christensen, Ålborg. På foreningens hjemmeside ligger detaljerede oplysninger om foreningens økonomi, herunder foreningens eksisterende lån m.v. Foreningens lån i Nordea Bank & Kredit blev gennemgået. Bestyrelsen mødes løbende med Dan-Ejendomme A/S hver måned, hvor alle restancer gennemgås og der foretages løbende budgetopfølgning. Herefter orienterede formand Lars Ulbæk om, at bestyrelsen har besluttet at foretage udlejning af foreningens store lejligheder i Amagerbrogade 4 som en form for klubværelser. Dette skyldes at disse store lejligheder ikke har kunne sælges eller udlejes til en enkelt lejer. Bestyrelsen har taget kontakt til det Centrale Indstillingsudvalg for universitetet, som anviser "voksne studerende" til disse lejligheder. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt udlejet 1 lejlighed på denne måde. Der er tale om en 6 værelses lejligheder, som er udlejet til 5 personer med betalinger på mellem kr og kr om måneden pr. værelse. Der udarbejdes egentlig lejekontrakt til en person, med oplysning om øvrige lejere. Når der sker udflytning udarbejdes skriftlig allonge til kontrakten. Bestyrelsen besvarede spørgsmål om denne udlejning, og oplyse at man forventer at udleje endnu en lejlighed på samme vilkår indenfor kort tid. Bestyrelsens tidligere plan om at foretage opdeling af de store lejligheder over 170 m2 til 2 lejligheder er foreløbigt skrinlagt, da det viste sig at være for dyrt. at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlin- Dirigenten konstaterede, gen. Peter Jahn, Peter Jahn & Partnere A/S orienterede herefter forsamlingen om den påbegyndte 5 års gennemgang. Der har været udsendt spørgeskemaer til alle beboere om mangler, og disse er anmeldt til entreprenøren. PMP-Byg NS er begyndt at lave arbejder/udføre mangler på fællesarealer og trapper. Alle lejligheder vil blive gennemgået efter varsling. Hvis nogle andelshavere har nye mangler, som ikke tidligere er anmeldt til bestyrelsen, kan disse mangler fortsat anmeldes overfor bestyrelsen ved Leif Hald. 5 års gennemgangen forventes at være afsluttet i slutningen af maj eller begyndelsen af juni måned i år. Peter Jahn besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen vedrørende ejendommens eftersyn samt varmvandsforsyning i ejendommen. stand, 5 års Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet Revisor Geertje Engelholm, Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, gennemgik foreningens årsrapport 2010 og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra gennemgangen af årsrapporten skal specielt fremhæves: II /HQ/274 71/ doc

4 NIELSEN 4VTHOMSEN 4/9 Revisor har i påtegningen (side 2) taget forbehold for værdiansættelsen af foreningens ejendom. Ejendommen er i balancen optaget til en værdi svarende til anskaffelsessummen på kr Forbeholdet skyldes at foreningen ikke i år har indhentet en ny valuarvurdering. Advokat Henrik Qwist præciserede, at dette forbehold alene skyldes, at der i 20 loer udsendt nye retningslinjer for udarbejdelse afregnskaber for andelsboligforeninger, og at revisor følger disse. Det er ikke et udtryk for, at der generelt er problemer med værdiansættelsen i A/B Haabet. Det blev endvidere præciseret, at årsregnskabet giver et retvisende bilede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20 l O. Resultatopgørelsen - foreningens indtægter og udgifter for 20 l O- blev gennemgået, og de enkelte poster samt noter blev præciseret. Revisor fremhævede, at nedgangen i indtægten i forhold til budgettet desværre skyldes en budgetfejl fra revisor Nedgangen i indtægten for garageleje skyldes ikke problemer med udlejning, men derimod at der er opstået fugtskader i kælderen, som har betydet en mindre nedgang i indtægten. Der betales pt. ikke for vask i ejendommens fællesvaskeri. Formand Lars Ulbæk oplyste, at spørgsmålet om foreningens vaskeri vil blive taget op til behandling af bestyrelsen, og... sendt til afstemning i foreningen i løbet af 20 ll. Foreningens driftsresultat viser et underskud på kr , hvilket ikke er tilfredsstillende. Underskuddet er således kr større end budgetteret. Årsagen hertil er primært, at der i 2010 regnskabet er afsat yderligere kr til imødegåelse af tab. Foreningen har pt. 5 ledige lejligheder. Det drejer sig om Amagerbrogade 4, 4. th. (udbudt pr. 15/42011), Amagerbrogade 4,2. th., Amagerbrogade 8, 5. tv., Amagerbrogade 14, 1. th. samt Amagerbrogade 16, 1. tv. Formanden Lars Ulbæk redegjorde for foreningens udgift på kr (note 4) til renovering afbadeværelser. Samtidig henviste formanden til foreningens hjemmeside, som indeholder oplysninger om dette punkt. Balancen - foreningens aktiver og passiver - blev gennemgået. Foreningens ejendom er som sidste år i balancen sat til foreningens anskaffelsespris med omkostninger. Derudover har revisor tillagt afholdte forbedringsudgifter i 2009, som ved en fejl ikke var med i foreningens regnskab for 2009 på kr , og derudover forbedringer udført i 2010 på kr Derved kan ejendommens værdi opgøres til kr Foreningens egenkapital på minus kr blev gennemgået (note 6). Med i denne opgørelse er en negativ handelsværdi af foreningens renteswapaftale opgjort pr. 31. december 2010 til minus kr Formand Lars Ulbæk oplyste, at denne negative værdi pt. er reduceret til ca. kr på grund af det svagt stigende renteniveau. Foreningens tilgodehavender, boligafgift og leje blev gennemgået. Det blev i den forbindelse præciseret, at bestyrelsen har stor fokus på restancerne både hvad angår andelshavere som lejere. Desværre er behandlingstiden i Københavns Fogedret lang, hvilket betyder, at restancerne bliver store, før andelshavere henholdsvis lejere kan blive udsat af boligerne. Der er i foreningens 10 års budget afsat beløb til afskrivning af disse tilgodehavender. Såvel revisor som advokat Henrik Qwist besvarede spørgsmål vedrørende regnskab, balance, egenkapitalberegning samt renteswap. Dirigenten konstaterede, at foreningens årsrapport 201 Oblev enstemmigt godkendt. Revisor Geertje Engelholm gennemgik herefter regnskabets note 10 - beregning af andelsværdi. Foreningens andelsværdier opgøres i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2 litra A, som betyder at foreningens ejendom værdiansættes til anskaffelsessummen med tillæg af forbed IlHQ/2?4?1I doc

5 NIELSEN ~~THOMSEN 5/9 ringer udført på ejendommen efter overtagelsen, samt at foreningens lån optages til restgæld - ikke kursværdi - således at den negative værdi af foreningens renteswapaftale ikke skal medregnes. Derved kan opgøres en positiv egenkapital på et beskedent beløb på kr., På den baggrund indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, 0,11. at andelskronen fastsættes til kr. Andelskronefastsættelsen blev diskuteret, og muligheder fore fremtidige stigninger og fald blev drøftet. Herefter satte dirigenten spørgsmålet om andelskronefastsættelsen til afstemning med følgende resultat: For: 55 Imod: Hverken for eller imod: 1 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget en andelskrone på kr. 0,11. Denne andelskrone er herefter jf. vedtægternes 14, stk. 1, A gældende indtil næste ordinære generalforsamling, og prissætteisen er bindende for alle andelshavere, selvom der lovligt ville kunne blive fastsat en højere værdi. Samtidig præciserede advokat Henrik Qwist, at andelsboligforeningens medlemmer ikke hæfter personligt for foreningens gæld. Dette er tillige fremhævet i regnskabets note 7 andet afsnit. Ad 4A - Drifts- og vedligeholdelsesbudget for Revisor Geertje Engelholm gennemgik bestyrelsens forslag til resultat - og likviditetsbudget 2011 (regnskabets side 16), og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra gennemgangen skal specielt fremhæves: Budgettet er udarbejdet med den allerede gennemførte stigning i boligafgiften på 2,5 %, som trådte i kraft pr. 1. januar 2011 men ikke med stigninger derudover. Desværre kunne det konstateres, at foreningens indtægt vedrørende moderniseringstillæg 2011 ikke er opgjort korrekt i budgettet. Tallene er tilsyneladende byttet lidt forkert rundt mellem de enkelte år. Af denne årsag vedlægges korrekt budget som bilag 1 til nærværende referat. Det blev præciseret, at foreningens budget 2011 er udarbejdet med et overskud på driften på kr , samt at dette driftsoverskud ifølge foreningens 10 års budget stiger år for år, ligesom der ikke er budgetteret stigninger i boligafgiften udover den årlige regulering på 2,5 %. Dirigenten konstaterede, at foreningens budget for 2011 var enstemmigt vedtaget /HQ/27471/ doc

6 NIELSEN THOMSEN 6/9 som kan levere både internet- Ad. 4. B - Forslag om levering af nyt kabelnet i ejendommen, forbindelse, tv samt telefoni med Novomatrix som leverandør. Bestyrelsesmedlem Bjørn Klinke gennemgik grundigt bestyrelsens forslag og redegjorde for dels årsagen til, at forsalget ikke er fremkommet tidligere, hvilket skyldes pris og problemer med logningsbekendtgørelsen, dels om forslagets økonomiske konsekvenser og fordele. Dirigenten henviste under gennemgangen til, at bestyrelsen i orienteringsbrev til foreningens medlemmer af 6. april 2011 nøje har redegjort for bestyrelsens forslag såvel de tekniske spørgsmål som økonomien i dette. besvarede ligele- Bestyrelsens forslag blev grundigt drøftet, og Anders fra selskabet Novomatrix des spørgsmål. Bjørn Klinke redegjorde for, at det er en betingelse for etablering af bredbåndsnet, at minimum 70 % af foreningens beboere individuelt melder sig til installationen. Bredbåndsnettet kan anvendes til internet, tv og telefon. Aftalen med Novomatrix vil betyde en 3-års binding til selskabet, men ejerskabet til netværket vil fra dag 1 være andelsboligforeningens. Dirigenten præciserede, at det medlemmerne skal stemme om på generalforsamlingen reelt er, om bestyrelsen skal gå videre med planerne for etablering af bredbåndsnet i foreningen. Vedtages dette med simpelt flertal, vil bestyrelsen til alle beboere og erhvervslejere udsende tilbud om tilmelding til bredbåndsnettet. Kun hvis minimum 70 % melder sig til tilslutning til bredbåndsnettet, vil nettet blive etableret. Selve installationen af nettet koster kr Af dette beløb betales kr via afdrag fra de tilmeldte brugere til Novomatrix. Andelsboligforeningen vil derfor lægge ud for de resterende kr som et træk på foreningens kassekredit til etablering. Dette træk på foreningens kassekredit vil med både renter og afvikling betyde en årlig udgift for foreningen på ca. kr Renterne er en reel udgift for foreningen, mens afdraget tilfører foreningen en tilsvarende værdi. De første fire år betales dette af foreningen, derefter af de lejligheder, der er tilmeldt til netværket. Alle priser for tilslutning og sammenligning med beboernes individuelle betalinger i dag blev gennemgået af Bjørn Klinke. Der henvises til det rundsendte materiale. Orienteringsskrivelsen 6. april 2011 er bilagt nærværende referat som bilag 2. af Herefter satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning med følgende resultat: For: 50 Imod: 3 Hverken for eller imod: 3 at bestyrelsens forslag var vedtaget, hvorefter der arbejdes videre på for- Dirigenten konstaterede, slaget /HQ/ doc

7 : NIELSEN THOMSEN 7/9 Herefter skulle der nedsættes en projektgruppe til styring af det videre arbejde i forbindelse med etableringen. Bestyrelsesmedlemmerne Vagn Laursen og Bjørn Klinke meldte sig til gruppen, og derudover meldte andelshaver Peter Christensen sig og som repræsentant for lejerne Ole Jørgensen. Ad. 4 C - Besparelser - vaskekælderen. Formanden Lars Ulbæk oplyste, at bestyrelsen konstant arbejder på at finde besparelser i foreningens drift m.v. Bestyrelsen har derfor planlagt i efteråret at udsende nyheds brev med en mere specificeret gennemgang af planerne, men bestyrelsen har blandt andet følgende planer: Flere kælderlokaler skal lejes ud. Garagelejen stiger pr. 1. oktober Foreningens udgift til vicevært reduceres, idet vicevært Niels Erik Lauridsens timeforbrug er nedsat fra 1. januar Foreningens rengøringsudgifter er reduceret. Bestyrelsen arbejder med forskellige planer for vaskekælderen. Ad. 4 D - Altan projektet er udskudt pt. Formanden Lars Ulbæk orienterede kort om, at foreningen i 2010 havde afsat kr til undersøgelser om altanprojektet, men dette er på grund af foreningens økonomi udskudt på ubestemt tid. Ad. 4 E-lO årsplan for ejendommen. i gården for- Formanden Lars Ulbæk redegjorde for, at arbejdet med reparation af nedløbsbrønde ventes udført, ligesom foreningen udfører løbende vedligeholdelsesarbejder. og et voksenom- Derimod har foreningen udsat projekt med etablering af nyt renovationsområde rådet i gården. 5 Forslag fremsat af bestyrelsen Ad. 5 A - Vedtægtsændring Ad. 5 B - Vedtægtsændring 3, stk. 7 - juridiske personer udvidet fremlejeret. Advokat Henrik Qwist gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, og præciserede at disse forslag udelukkende er stilet for at fremme medlemmernes muligheder for dels at sælge andele, dels at undgå tab ved at kunne fremleje. Ingen af forslagene er bestyrelsen specielt glade for, men den økonomiske situation kræver specielle tiltag. Forslagene blev drøftet, og der var i den forbindelse enighed om, at indholdet af 11, stk. 2 korrigeres således, at den får følgende indhold: lihq/ doc

8 ~ NIELSEN.VTHOMSEN 8/9 "(11.2) En andelshaver må ikke fremleje enkelte værelser eller hele andelen i et sådant omfang, at der bor flere voksne personer i andelen end der er værelser i denne." Dirigenten konstaterede, at der på dette tidspunkt af aftenen var 38 andelshavere repræsenteret. Dirigenten satte vedtægtsændringerne til afstemning med følgende resultat: For: 38 Imod: O Hverken for eller imod: O Dirigenten konstaterede, at vedtægtsændringerne var vedtaget med kvalificeret flertal af de repræsenterede andelshavere, men at vedtægtsændringerne ikke var endeligt vedtaget. Vedtægtsændringerne kan herefter vedtages endeligt på en ny ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer, uanset hvor mange andelshavere der er repræsenteret på denne nye generalforsamling. Dirigenten oplyste, at der allerede er planlagt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i foreningen til: Torsdag den 26. maj 2011 Ad. 5 C - Bemyndigelse til bestyrelsen til at vælge ny administrator. Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget. Ad. 5 D - Forslag om honorering af bestyrelsen for Dirigenten oplyste, at forslaget om honorering af bestyrelsen første gang blev vedtaget i Forslaget indebærer samme honorering som for 2010, hvilket vil sige samme udgift på kr Formanden Lars Ulbæk redegjorde kort for omfanget af bestyrelsens arbejde, og henviste i øvrigt til bestyrelsens beretning samt for fordelingen af honoraret mellem bestyrelsens enkelte medlemmer. Der er tale om den samme fordeling som tidligere. Dirigenten konstaterede, at forsalg om honorering af bestyrelsen var enstemmigt vedtaget. Ad 6 Valg til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Klinke og Leif Hald var på valg, og dirigenten oplyste, at begge bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater til de 2 ledige bestyrelesespladser. Dirigenten konstaterede således, at Bjørn klinke og Leif Hald blev genvalgt for en ny 2 årig periode. Som suppleanter for l år blev Jonas Glyager genvalgt, og derudover blev Søren Hess valgt. Foreningens bestyrelse består herefter af følgende medlemmer: HQI27471/ doc

9 NIELSEN 4.THOMS EN 9/9 Formand Lars Ulbæk, Amagerbrogade 161.th. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Gertrud Jessen, Svinget 2, 1.tv. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Vagn Laursen, Svinget 2, 4.th. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Bjørn Klinke, Ved Linden 9, 2.tv. (på valg 2013) Bestyrelsesmedlem Leif Hald, Ved linden 7, 4.tv. (på valg 2013 Suppleant Jonas Glyager (på valg 2012) Suppleant Søren Hess (på valg 2012) Ad 7 Eventuelt Dirigenten oplyste, at under dette punkt kan alt diskuteres, men intet vedtages. Følgende punkter blev kort diskuteret: Spørgsmål om mulig facadeplan for foreningens erhvervslejere. Lars Ulbæk oplyste, at der i nye kontrakter indsættes bestemmelser om, at erhvervet skal deltage i udgiften til en kommende samlet facadeplan. Københavns Kommune har udarbejdet retningslinjer for erhvervenes facade, og disse retningslinjer skal overholdes ved hver udlejning. Bestyrelsen forsøger at kontrollere om disse regler overholdes :eftet,ævede advokat Ilemik Qwist foreningens ordinære generalforsamling 2011 k!. ca. I Nerfik Qwist Advokat. Bestyrelsen Formand Lars Ulbæ Gertrud Jessen /HQI2?4?1/ doc

ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012.

ne sen vs Thomsen $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012. CVR ne sen vs $ A/B SAGA G Referat af stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2012. Torsdag den 24. maj 2012 kl. 18.30 afholdtes på skolen på Islands Brygge, Art herivej 57, 2300 København S generalforsamling

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET

V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET V E D T Æ G T E R FOR A/B HAABET N a v n o g h j e m s t e d... 3 F o r m å l... 3 M e d l e m m e r... 3 I n d s k u d... 4 H æ f t e l s e... 4 A n d e l... 4 B o l i g a f t a l e... 5 B o l i g a f

Læs mere