ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011"

Transkript

1 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl , afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København S. i A/B Haabet i Den Generalforsamlingen havde følgende. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 20 l O 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Årsregnskab for 2O 1O. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgiften A. Drifts og likviditetsbudget for 20 ll. B. Forslag om etablering af et nyt kabelnet i ejendommen, som kan levere internetforbindeise og tv samt telefoni med Novomatrix som leverandør af selve netværket. C. Besparelser - vaskekælderen. D. Altanprojeketet er udskudt pt. E. 10 års plan for ejendommen. 5. Forslag fremsat af bestyrelsen: A. Ny 3, stk. 7 - juridiske personer får mulighed for at erhverve andelslejlighed i forenmgen. B. Vedtægtsændring - 11, stk. 1-4 ændres til en generel ret til at fremleje. Bestemmelsen skal dog optages til revision i C. Bemyndigelse til bestyrelsen til at vælge ny administrator (forlængelse af fuldmagt til næste ordinære generalforsamling i april 2012). D. Forslag om honorering af bestyrelsen for 201 l. 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt ØSTBANEGADE KØBENHAVN ø. HF ' FAX NTiilNT.DK.

2 NIELSEN 4.THOMSEN 2/9 Formand Lars Ulbæk bød på bestyrelsens vegne velkommen til foreningens ordinære generalforsamling Formanden præsenterede aftenens deltagende rådgivere: revisor Geertje Engelholm, Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Peter Jahn, Peter Jahn & Partnere A/S, Ingelise Droob Johansen, Dan-Ejendomme A/S, boligforeningsrådgiver Annmari Henriksen og erhvervschef Winnie Worsøe, Nordea Bank A/S samt endelig advokat Henrik Qwist, Nielsen & Thomsen Advokater. Formand Lars Ulbæk gennemgik herefter dagsordenen for generalforsamlingen. Ad 1 Valg af dirigent Formand Lars Ulbæk foreslog på bestyrelsens vegne advokat Henrik Qwist som dirigent. Advokat Henrik Qwist blev valgt som dirigent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Ingen fra forsamlingen havde på opfordring indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dirigenten konstaterede, at ud af foreningens 123 medlemmer, var 56 repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt. På den baggrund konstaterede dirigenten, at forsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig til behandling af de punkter på dagsordenen, som alene kræver simpelt flertal, jf. vedtægtens 24, stk. 1. Dirigenten konstaterede, at under dagsordenens pkt. 5 var stillet forslag om ændring af foreningens vedtægt. Forslag om vedtægtsændringer kan i henhold til vedtægtens 24, stk. 2, kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret. Dirigenten konstaterede, at denne betingelse ikke var opfyldt, hvorfor forslagene om vedtægtsændringer ikke vil kunne vedtages endeligt på aftenens generalforsamling. Såfremt vedtægtsforslagene vedtages med 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer, kan de gå videre til en anden behandling på en senere generalforsamling. Denne generalforsamling er allerede planlagt afholdt d. 26. maj Advokat Henrik Qwist blev tillige valgt som referent. Referenten præciserede, at referatet ville blive udarbejdet som et beslutningsreferat med en gengivelse af aftenens beslutninger, og således ikke vil indeholde et referat af alle aftenens diskussioner, eller en gennemgang af samtlige stillede spørgsmål. Ad 2 Bestyrelsens beretning Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning var udarbejdet i skriftlig form og var blevet runddelt til alle andelshavere sammen med indkaldelsen til aftenens generalforsamling. Formand Lars Ulbæk gennemgik beretningen i hovedtræk, og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra denne gennemgang skal specielt fremhæves: Foreningen administreres nu af Dan-Ejendomme A/S, idet Kuben Ejendomsadministration blev opkøbt af Dan-Ejendomme A/S i foråret /HQ/27471/ doc

3 NIELSEN 4VTHOMSEN 3/9 Foreningens revisor Geertje Engelholm, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Alsøe & Breinholdt blev i 2010 fusioneret med revisionsfirmaet Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nielsen & Christensen, Ålborg. På foreningens hjemmeside ligger detaljerede oplysninger om foreningens økonomi, herunder foreningens eksisterende lån m.v. Foreningens lån i Nordea Bank & Kredit blev gennemgået. Bestyrelsen mødes løbende med Dan-Ejendomme A/S hver måned, hvor alle restancer gennemgås og der foretages løbende budgetopfølgning. Herefter orienterede formand Lars Ulbæk om, at bestyrelsen har besluttet at foretage udlejning af foreningens store lejligheder i Amagerbrogade 4 som en form for klubværelser. Dette skyldes at disse store lejligheder ikke har kunne sælges eller udlejes til en enkelt lejer. Bestyrelsen har taget kontakt til det Centrale Indstillingsudvalg for universitetet, som anviser "voksne studerende" til disse lejligheder. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt udlejet 1 lejlighed på denne måde. Der er tale om en 6 værelses lejligheder, som er udlejet til 5 personer med betalinger på mellem kr og kr om måneden pr. værelse. Der udarbejdes egentlig lejekontrakt til en person, med oplysning om øvrige lejere. Når der sker udflytning udarbejdes skriftlig allonge til kontrakten. Bestyrelsen besvarede spørgsmål om denne udlejning, og oplyse at man forventer at udleje endnu en lejlighed på samme vilkår indenfor kort tid. Bestyrelsens tidligere plan om at foretage opdeling af de store lejligheder over 170 m2 til 2 lejligheder er foreløbigt skrinlagt, da det viste sig at være for dyrt. at bestyrelsens beretning var taget til efterretning af generalforsamlin- Dirigenten konstaterede, gen. Peter Jahn, Peter Jahn & Partnere A/S orienterede herefter forsamlingen om den påbegyndte 5 års gennemgang. Der har været udsendt spørgeskemaer til alle beboere om mangler, og disse er anmeldt til entreprenøren. PMP-Byg NS er begyndt at lave arbejder/udføre mangler på fællesarealer og trapper. Alle lejligheder vil blive gennemgået efter varsling. Hvis nogle andelshavere har nye mangler, som ikke tidligere er anmeldt til bestyrelsen, kan disse mangler fortsat anmeldes overfor bestyrelsen ved Leif Hald. 5 års gennemgangen forventes at være afsluttet i slutningen af maj eller begyndelsen af juni måned i år. Peter Jahn besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen vedrørende ejendommens eftersyn samt varmvandsforsyning i ejendommen. stand, 5 års Ad 3 Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet Revisor Geertje Engelholm, Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, gennemgik foreningens årsrapport 2010 og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra gennemgangen af årsrapporten skal specielt fremhæves: II /HQ/274 71/ doc

4 NIELSEN 4VTHOMSEN 4/9 Revisor har i påtegningen (side 2) taget forbehold for værdiansættelsen af foreningens ejendom. Ejendommen er i balancen optaget til en værdi svarende til anskaffelsessummen på kr Forbeholdet skyldes at foreningen ikke i år har indhentet en ny valuarvurdering. Advokat Henrik Qwist præciserede, at dette forbehold alene skyldes, at der i 20 loer udsendt nye retningslinjer for udarbejdelse afregnskaber for andelsboligforeninger, og at revisor følger disse. Det er ikke et udtryk for, at der generelt er problemer med værdiansættelsen i A/B Haabet. Det blev endvidere præciseret, at årsregnskabet giver et retvisende bilede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20 l O. Resultatopgørelsen - foreningens indtægter og udgifter for 20 l O- blev gennemgået, og de enkelte poster samt noter blev præciseret. Revisor fremhævede, at nedgangen i indtægten i forhold til budgettet desværre skyldes en budgetfejl fra revisor Nedgangen i indtægten for garageleje skyldes ikke problemer med udlejning, men derimod at der er opstået fugtskader i kælderen, som har betydet en mindre nedgang i indtægten. Der betales pt. ikke for vask i ejendommens fællesvaskeri. Formand Lars Ulbæk oplyste, at spørgsmålet om foreningens vaskeri vil blive taget op til behandling af bestyrelsen, og... sendt til afstemning i foreningen i løbet af 20 ll. Foreningens driftsresultat viser et underskud på kr , hvilket ikke er tilfredsstillende. Underskuddet er således kr større end budgetteret. Årsagen hertil er primært, at der i 2010 regnskabet er afsat yderligere kr til imødegåelse af tab. Foreningen har pt. 5 ledige lejligheder. Det drejer sig om Amagerbrogade 4, 4. th. (udbudt pr. 15/42011), Amagerbrogade 4,2. th., Amagerbrogade 8, 5. tv., Amagerbrogade 14, 1. th. samt Amagerbrogade 16, 1. tv. Formanden Lars Ulbæk redegjorde for foreningens udgift på kr (note 4) til renovering afbadeværelser. Samtidig henviste formanden til foreningens hjemmeside, som indeholder oplysninger om dette punkt. Balancen - foreningens aktiver og passiver - blev gennemgået. Foreningens ejendom er som sidste år i balancen sat til foreningens anskaffelsespris med omkostninger. Derudover har revisor tillagt afholdte forbedringsudgifter i 2009, som ved en fejl ikke var med i foreningens regnskab for 2009 på kr , og derudover forbedringer udført i 2010 på kr Derved kan ejendommens værdi opgøres til kr Foreningens egenkapital på minus kr blev gennemgået (note 6). Med i denne opgørelse er en negativ handelsværdi af foreningens renteswapaftale opgjort pr. 31. december 2010 til minus kr Formand Lars Ulbæk oplyste, at denne negative værdi pt. er reduceret til ca. kr på grund af det svagt stigende renteniveau. Foreningens tilgodehavender, boligafgift og leje blev gennemgået. Det blev i den forbindelse præciseret, at bestyrelsen har stor fokus på restancerne både hvad angår andelshavere som lejere. Desværre er behandlingstiden i Københavns Fogedret lang, hvilket betyder, at restancerne bliver store, før andelshavere henholdsvis lejere kan blive udsat af boligerne. Der er i foreningens 10 års budget afsat beløb til afskrivning af disse tilgodehavender. Såvel revisor som advokat Henrik Qwist besvarede spørgsmål vedrørende regnskab, balance, egenkapitalberegning samt renteswap. Dirigenten konstaterede, at foreningens årsrapport 201 Oblev enstemmigt godkendt. Revisor Geertje Engelholm gennemgik herefter regnskabets note 10 - beregning af andelsværdi. Foreningens andelsværdier opgøres i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2 litra A, som betyder at foreningens ejendom værdiansættes til anskaffelsessummen med tillæg af forbed IlHQ/2?4?1I doc

5 NIELSEN ~~THOMSEN 5/9 ringer udført på ejendommen efter overtagelsen, samt at foreningens lån optages til restgæld - ikke kursværdi - således at den negative værdi af foreningens renteswapaftale ikke skal medregnes. Derved kan opgøres en positiv egenkapital på et beskedent beløb på kr., På den baggrund indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, 0,11. at andelskronen fastsættes til kr. Andelskronefastsættelsen blev diskuteret, og muligheder fore fremtidige stigninger og fald blev drøftet. Herefter satte dirigenten spørgsmålet om andelskronefastsættelsen til afstemning med følgende resultat: For: 55 Imod: Hverken for eller imod: 1 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde vedtaget en andelskrone på kr. 0,11. Denne andelskrone er herefter jf. vedtægternes 14, stk. 1, A gældende indtil næste ordinære generalforsamling, og prissætteisen er bindende for alle andelshavere, selvom der lovligt ville kunne blive fastsat en højere værdi. Samtidig præciserede advokat Henrik Qwist, at andelsboligforeningens medlemmer ikke hæfter personligt for foreningens gæld. Dette er tillige fremhævet i regnskabets note 7 andet afsnit. Ad 4A - Drifts- og vedligeholdelsesbudget for Revisor Geertje Engelholm gennemgik bestyrelsens forslag til resultat - og likviditetsbudget 2011 (regnskabets side 16), og besvarede løbende spørgsmål fra forsamlingen. Fra gennemgangen skal specielt fremhæves: Budgettet er udarbejdet med den allerede gennemførte stigning i boligafgiften på 2,5 %, som trådte i kraft pr. 1. januar 2011 men ikke med stigninger derudover. Desværre kunne det konstateres, at foreningens indtægt vedrørende moderniseringstillæg 2011 ikke er opgjort korrekt i budgettet. Tallene er tilsyneladende byttet lidt forkert rundt mellem de enkelte år. Af denne årsag vedlægges korrekt budget som bilag 1 til nærværende referat. Det blev præciseret, at foreningens budget 2011 er udarbejdet med et overskud på driften på kr , samt at dette driftsoverskud ifølge foreningens 10 års budget stiger år for år, ligesom der ikke er budgetteret stigninger i boligafgiften udover den årlige regulering på 2,5 %. Dirigenten konstaterede, at foreningens budget for 2011 var enstemmigt vedtaget /HQ/27471/ doc

6 NIELSEN THOMSEN 6/9 som kan levere både internet- Ad. 4. B - Forslag om levering af nyt kabelnet i ejendommen, forbindelse, tv samt telefoni med Novomatrix som leverandør. Bestyrelsesmedlem Bjørn Klinke gennemgik grundigt bestyrelsens forslag og redegjorde for dels årsagen til, at forsalget ikke er fremkommet tidligere, hvilket skyldes pris og problemer med logningsbekendtgørelsen, dels om forslagets økonomiske konsekvenser og fordele. Dirigenten henviste under gennemgangen til, at bestyrelsen i orienteringsbrev til foreningens medlemmer af 6. april 2011 nøje har redegjort for bestyrelsens forslag såvel de tekniske spørgsmål som økonomien i dette. besvarede ligele- Bestyrelsens forslag blev grundigt drøftet, og Anders fra selskabet Novomatrix des spørgsmål. Bjørn Klinke redegjorde for, at det er en betingelse for etablering af bredbåndsnet, at minimum 70 % af foreningens beboere individuelt melder sig til installationen. Bredbåndsnettet kan anvendes til internet, tv og telefon. Aftalen med Novomatrix vil betyde en 3-års binding til selskabet, men ejerskabet til netværket vil fra dag 1 være andelsboligforeningens. Dirigenten præciserede, at det medlemmerne skal stemme om på generalforsamlingen reelt er, om bestyrelsen skal gå videre med planerne for etablering af bredbåndsnet i foreningen. Vedtages dette med simpelt flertal, vil bestyrelsen til alle beboere og erhvervslejere udsende tilbud om tilmelding til bredbåndsnettet. Kun hvis minimum 70 % melder sig til tilslutning til bredbåndsnettet, vil nettet blive etableret. Selve installationen af nettet koster kr Af dette beløb betales kr via afdrag fra de tilmeldte brugere til Novomatrix. Andelsboligforeningen vil derfor lægge ud for de resterende kr som et træk på foreningens kassekredit til etablering. Dette træk på foreningens kassekredit vil med både renter og afvikling betyde en årlig udgift for foreningen på ca. kr Renterne er en reel udgift for foreningen, mens afdraget tilfører foreningen en tilsvarende værdi. De første fire år betales dette af foreningen, derefter af de lejligheder, der er tilmeldt til netværket. Alle priser for tilslutning og sammenligning med beboernes individuelle betalinger i dag blev gennemgået af Bjørn Klinke. Der henvises til det rundsendte materiale. Orienteringsskrivelsen 6. april 2011 er bilagt nærværende referat som bilag 2. af Herefter satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning med følgende resultat: For: 50 Imod: 3 Hverken for eller imod: 3 at bestyrelsens forslag var vedtaget, hvorefter der arbejdes videre på for- Dirigenten konstaterede, slaget /HQ/ doc

7 : NIELSEN THOMSEN 7/9 Herefter skulle der nedsættes en projektgruppe til styring af det videre arbejde i forbindelse med etableringen. Bestyrelsesmedlemmerne Vagn Laursen og Bjørn Klinke meldte sig til gruppen, og derudover meldte andelshaver Peter Christensen sig og som repræsentant for lejerne Ole Jørgensen. Ad. 4 C - Besparelser - vaskekælderen. Formanden Lars Ulbæk oplyste, at bestyrelsen konstant arbejder på at finde besparelser i foreningens drift m.v. Bestyrelsen har derfor planlagt i efteråret at udsende nyheds brev med en mere specificeret gennemgang af planerne, men bestyrelsen har blandt andet følgende planer: Flere kælderlokaler skal lejes ud. Garagelejen stiger pr. 1. oktober Foreningens udgift til vicevært reduceres, idet vicevært Niels Erik Lauridsens timeforbrug er nedsat fra 1. januar Foreningens rengøringsudgifter er reduceret. Bestyrelsen arbejder med forskellige planer for vaskekælderen. Ad. 4 D - Altan projektet er udskudt pt. Formanden Lars Ulbæk orienterede kort om, at foreningen i 2010 havde afsat kr til undersøgelser om altanprojektet, men dette er på grund af foreningens økonomi udskudt på ubestemt tid. Ad. 4 E-lO årsplan for ejendommen. i gården for- Formanden Lars Ulbæk redegjorde for, at arbejdet med reparation af nedløbsbrønde ventes udført, ligesom foreningen udfører løbende vedligeholdelsesarbejder. og et voksenom- Derimod har foreningen udsat projekt med etablering af nyt renovationsområde rådet i gården. 5 Forslag fremsat af bestyrelsen Ad. 5 A - Vedtægtsændring Ad. 5 B - Vedtægtsændring 3, stk. 7 - juridiske personer udvidet fremlejeret. Advokat Henrik Qwist gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, og præciserede at disse forslag udelukkende er stilet for at fremme medlemmernes muligheder for dels at sælge andele, dels at undgå tab ved at kunne fremleje. Ingen af forslagene er bestyrelsen specielt glade for, men den økonomiske situation kræver specielle tiltag. Forslagene blev drøftet, og der var i den forbindelse enighed om, at indholdet af 11, stk. 2 korrigeres således, at den får følgende indhold: lihq/ doc

8 ~ NIELSEN.VTHOMSEN 8/9 "(11.2) En andelshaver må ikke fremleje enkelte værelser eller hele andelen i et sådant omfang, at der bor flere voksne personer i andelen end der er værelser i denne." Dirigenten konstaterede, at der på dette tidspunkt af aftenen var 38 andelshavere repræsenteret. Dirigenten satte vedtægtsændringerne til afstemning med følgende resultat: For: 38 Imod: O Hverken for eller imod: O Dirigenten konstaterede, at vedtægtsændringerne var vedtaget med kvalificeret flertal af de repræsenterede andelshavere, men at vedtægtsændringerne ikke var endeligt vedtaget. Vedtægtsændringerne kan herefter vedtages endeligt på en ny ekstraordinær generalforsamling med et flertal på 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer, uanset hvor mange andelshavere der er repræsenteret på denne nye generalforsamling. Dirigenten oplyste, at der allerede er planlagt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i foreningen til: Torsdag den 26. maj 2011 Ad. 5 C - Bemyndigelse til bestyrelsen til at vælge ny administrator. Dirigenten konstaterede, at bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget. Ad. 5 D - Forslag om honorering af bestyrelsen for Dirigenten oplyste, at forslaget om honorering af bestyrelsen første gang blev vedtaget i Forslaget indebærer samme honorering som for 2010, hvilket vil sige samme udgift på kr Formanden Lars Ulbæk redegjorde kort for omfanget af bestyrelsens arbejde, og henviste i øvrigt til bestyrelsens beretning samt for fordelingen af honoraret mellem bestyrelsens enkelte medlemmer. Der er tale om den samme fordeling som tidligere. Dirigenten konstaterede, at forsalg om honorering af bestyrelsen var enstemmigt vedtaget. Ad 6 Valg til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Klinke og Leif Hald var på valg, og dirigenten oplyste, at begge bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Dirigenten konstaterede, at der ikke var øvrige kandidater til de 2 ledige bestyrelesespladser. Dirigenten konstaterede således, at Bjørn klinke og Leif Hald blev genvalgt for en ny 2 årig periode. Som suppleanter for l år blev Jonas Glyager genvalgt, og derudover blev Søren Hess valgt. Foreningens bestyrelse består herefter af følgende medlemmer: HQI27471/ doc

9 NIELSEN 4.THOMS EN 9/9 Formand Lars Ulbæk, Amagerbrogade 161.th. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Gertrud Jessen, Svinget 2, 1.tv. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Vagn Laursen, Svinget 2, 4.th. (på valg 2012) Bestyrelsesmedlem Bjørn Klinke, Ved Linden 9, 2.tv. (på valg 2013) Bestyrelsesmedlem Leif Hald, Ved linden 7, 4.tv. (på valg 2013 Suppleant Jonas Glyager (på valg 2012) Suppleant Søren Hess (på valg 2012) Ad 7 Eventuelt Dirigenten oplyste, at under dette punkt kan alt diskuteres, men intet vedtages. Følgende punkter blev kort diskuteret: Spørgsmål om mulig facadeplan for foreningens erhvervslejere. Lars Ulbæk oplyste, at der i nye kontrakter indsættes bestemmelser om, at erhvervet skal deltage i udgiften til en kommende samlet facadeplan. Københavns Kommune har udarbejdet retningslinjer for erhvervenes facade, og disse retningslinjer skal overholdes ved hver udlejning. Bestyrelsen forsøger at kontrollere om disse regler overholdes :eftet,ævede advokat Ilemik Qwist foreningens ordinære generalforsamling 2011 k!. ca. I Nerfik Qwist Advokat. Bestyrelsen Formand Lars Ulbæ Gertrud Jessen /HQI2?4?1/ doc

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Eskildsgade 60 Tirsdag den 9. november 2011 kl. 19.00 afholdtes hos Hans H. Hansen på adressen Eskildsgade 60, 2. tv., 1657 København V ordinær generalforsamling

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

F U L D M A G T GF 2012

F U L D M A G T GF 2012 F U L D M A G T GF 2012 Undertegnede andelshaver i AB Haabet giver hermed I. Sæt kryds Fuldmagt til bestyrelsen for AB Haabet til at give møde på AB Haabets ordinære generalforsamling den 25. april 2012

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup mandag, den 27. april 2015 kl. 18.00 Den 27. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Dahlerup. Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i

Til andelshaverne i. AB Paludan Müllers Vej 9. Skibby, den 24.03.2015 J.nr. 1053 Initialer: BN/- Vedrørende: Referat af ordinær generalforsamling i Til andelshaverne i AB Paludan Müllers Vej 9 Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø REFERAT af ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø I følge dagsordenen, der var udsendt ved brev af 27. marts

Læs mere

THOMSEN ADVOKATER. AfBHAABET REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ,

THOMSEN ADVOKATER. AfBHAABET REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING , \HlElSEN THMSEN AfBHAABET REFERAT AF RDNÆR GENERALFRSAMLNG 2009 ----, nsdag den 22. april 2009, kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i AlB Haabet i Den Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen afholdtes torsdag den kl i fælleshuset i Granhaven.

Referat af ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen afholdtes torsdag den kl i fælleshuset i Granhaven. Til andeshaverne i AB Skovåsen Bente Naver Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 CVR 36 02 68 47 E-mail

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere