Metode til styring af vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode til styring af vedligehold"

Transkript

1 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013

2 Indhold side 4.1 Forord Metode til styring af vedligehold Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1 Fastlæggelse af kvalitetsmål 7 A2 Opbygning af plan for vedligehold 9 B. Bygningssyn 11 B1 Planlægning af bygningssyn 11 B2 Fastlæggelse af registreringsniveau 12 B3 Bygningssyn (selve synet) 12 B4 Bearbejdning og rapportering 13 C. Planlægning af vedligehold 13 C1 Justering i bygningsdelskort 14 C2 Planlægning af afhjælpende og oprettende vedligehold 14 C3 Fortsat vurdering 15 D. Vedligehold 16 E. Opfølgning 16 E1 Kontrol af udførte arbejder 16 E2 Ajourføring af bygningsdelskort 17 2

3 4.1 Forord Gennem vedligehold er det muligt over en længere årrække at fastholde bygninger på et bestemt kvalitetsniveau. Et kvalitetsniveau, der ikke blot omfatter udseendet, men tillige forhold som sikkerhed, sundhed og hygiejne. Vedligehold har ikke blot til formål at tilgodese brugernes behov for fysiske rammer på et bestemt kvalitetsniveau, men tillige at fastholde værdien af fast ejendom. Set i det store perspektiv handler vedligehold tillige om totaløkonomi, altså om at se opførelsesprisen og udgifterne til efterfølgende at drive bygningen over en længere årrække som et hele. Skal vedligehold gennemføres rationelt, forudsætter det omhyggelig planlægning og styring, så alle opgaver bliver udført optimalt både i relation til omfang og til tidspunkt. Sagt på en anden måde vil det uden planlægning og styring blive mere eller mindre tilfældigt, hvilke opgaver der bliver udført og på hvilket tidspunkt. Denne vejledning beskriver en metode, efter hvilken man med fokus på at fastholde et bestemt kvalitetsniveau planlægger og styrer vedligehold. Metoden har hentet væsentlig inspiration i Norsk Standard NS 3424 udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er oprettet efter initiativ af Norges Forskningsråd. Metoden har tillige hentet inspiration i Vurderingssystem for kommunernes og regioners ejendomme, Universitets- og Bygningsstyrelsens karakterskala samt Byggeskadefondens vejledninger vedr. eftersynsordningen. 4.2 Metode til styring af vedligehold Som udgangspunkt for vedligehold fastlægges det ønskede kvalitetsniveau som et kvalitetsmål for bygningsdele i bygninger og terræn. Med udgangspunkt i kvalitetsmålene beskrives alle vedligeholdelsesaktiviteter (udførelse, omfang, mængder, interval, terminer, priser, levetid m.v.). Anvendes et IT-system, vil aktiviteterne for de enkelte bygningsdele ofte være beskrevet på bygningsdelskort. Ud fra bygningsdelskortene opstilles aktivitetsplaner, budgetter m.v. 3

4 bk.vin-1 Eksempel på bygningsdelskort i et objektbaseret driftssystem. Kortet viser objektet vindue. Ved bygningssyn undersøges bygningsdelenes tilstand. Afviger tilstanden og dermed kvalitetsniveauet fra det forventede i forhold til terminerne for forebyggende vedligehold, justeres planen for vedligehold. Det undersøges også ved bygningssynet, om der er svigt eller skader, som ikke afhjælpes gennem forebyggende vedligehold. Er dette tilfældet, suppleres vedligeholdelsesplanen med de nødvendige arbejder. Byggeskadefondens eftersynsordning med 1 og 5 års eftersyn indgår ikke i denne beskrivelse. Med udgangspunkt i eftersynsrapporten foretages en justering af bygningsdelskortene og dermed af aktivitetsplaner og budgetter. Medfører justeringerne en budgetforøgelse, vil en politisk behandling ofte være aktuel. Det efterfølgende udbud af opgaver samt den praktiske udførelse af vedligehold gennemføres efter den endeligt vedtagne plan med tilhørende budget for vedligehold. Endelig kontrolleres de udførte arbejder, og vedligeholdelsesplanen suppleres med information om disse. 4

5 Eksempel på beskrivelse af forebyggende vedligehold af karme, rammer og glaslister. Bestanddele af vinduer vist på bygningsdelskort side 4. Ved at gennemføre alt planlagt vedligehold efter det beskrevne princip opnås flere fordele. Først og fremmest minimeres ressourceforbruget til planlægningen af vedligehold, da der ikke hvert år skal udarbejdes en ny plan, men alene ud fra bygningssynet gennemføres justeringer og eventuelle tilføjelser i den eksisterende. Dernæst vil det være muligt at arbejde med pålidelige langtidsbudgetter, da vedligeholdelsesplanen løbende ajourføres efter de faktiske forhold. Endvidere vil det med et politisk fastlagt kvalitetsmål være tydeliggjort, at der er sammenhæng mellem kvalitetsmål og vedligeholdelsesudgifter. Er de nødvendige midler til vedligehold ikke til stede, må det ønskede kvalitetsmål justeres i nedadgående retning. Endelig vil det med fastlagte kvalitetsmål være muligt at sammenligne udgiftsniveauet for vedligehold af bestemte typer af bygningsdele på tværs af bebyggelser, afdelinger m.v. Der er dermed skabt basis for anvendelse af nøgletal, benchmarking m.v. 4.3 Proces og aktiviteter Metoden består af et grundlag, der etableres én gang for alle, samt fire aktiviteter, der gennemføres med fastlagte intervaller: 5

6 A. Grundlag A1 Fastlæggelse af kvalitetsmål A2 Opbygning af plan for vedligehold B. Bygningssyn B1 Planlægning af bygningssyn B2 Fastlæggelse af registreringsniveau B3 Bygningssyn (selve synet) B4 Bearbejdning og rapportering C. Planlægning af vedligehold C1 Justering i aktivitetsplaner, budgetter m.v. C2 Planlægning af afhjælpende og oprettende vedligehold C3 Fortsat vurdering D. Vedligehold E. Opfølgning E1 Kontrol af udførte arbejder E2 Ajourføring af bygningsdelskort Metode til styring af vedligehold Grundlag Proces Fastlægge kvalitetsniveau Opbygge plan for vedligehold Bygningssyn Planlægning af vedligehold Vedligehold Opfølgning Kvalitets beskrivelse Bygningsdelskort /plan for vedligehold Eftersyns rapport Justerede Bygningsdelskort (planer, budget m.v.) Ajourførte Bygningsdelskort (plan for vedligehold) Dokumentation Dokumentation Resultat Vedligeholdte bygningsdele 6

7 A. Grundlag Grundlaget omfatter dels de fastlagte og beskrevne kvalitetsmål, dels planerne for forebyggende vedligehold. A1. Fastlæggelse af kvalitetsmål Kvalitetsmål knytter sig på et overordnet niveau til bebyggelser, bygninger, bolig-/ erhvervsenheder m.v. Fastlæggelsen tager dels udgangspunkt i brugernes behov for fysiske omgivelser, dels i de byggetekniske forhold. På det detaljerede og operationelle niveau knytter kvalitetsmålene sig til bygningsdele. Vedligehold skal sikre, at tilstanden og dermed kvalitetsniveauet til enhver tid befinder sig mellem kvaliteten som udført og det ønskede kvalitetsniveau. Kvalitetsmål for bygningsdele kan helt kortfattet være i god og driftsikker stand eller uden synlige fejl og mangler, men bør så vidt muligt omfatte egentlige faglige beskrivelser. Beskrivelser, som tager højde for, at en vis nedslidning accepteres. Som vist på nedenstående illustration, vil der som regel være et kvalitetsmæssigt interval mellem kvaliteten som udført og det ønskede kvalitetsmål. Kvalitetsmål og konkret kvalitet: Kvalitet Kvalitet som udført Konkret kvalitet Beskrevet kvalitetsmål Tid Indbygning Vedl. 1 Vedl. 2 Vedl. 3 7

8 Rent praktisk kan kravene til kvalitetsmål være sammenkædet for grupper af bygningsdele. En sådan sammenkædning kan f.eks. tage udgangspunkt i følgende placering af bygningsdele i: Terræn Bygning, klimaskærm med tilhørende konstruktioner Bygning indvendig, bolig- / erhvervsenheder Bygning indvendig, fælles inkl. øvrige konstruktioner Bygning, tekniske installationer Kravene til kvalitetsmål kan ændre sig over tid. Dette kan bl.a. ske, hvor bygninger skifter ejer eller overgår til andre formål. Det kan også ske som følge af ændringer i lovgivning omkring f.eks. brandsikkerhed og hygiejne. Kravene kan omfatte følgende parametre: 1. Sikkerhed (f.eks. bæreevne, forankring og brandsikkerhed) 2. Miljø (f.eks. luftkvalitet, fugt, støjniveau) 3. Hygiejne (f.eks. renhold, overfladers beskaffenhed) 4. Materialer (f.eks. råd, svamp, tæring) 5. Funktionalitet (f.eks. tæthed af konstruktioner eller tilladte nedbrudstider for tekniske anlæg) 6. Æstetik (f.eks. udseende, lugt) 7. Økonomi (f.eks. energiforbrug samt løbende vedl. omkostninger) Kravene til den konkrete bygningsdel vil undertiden alene omfatte en enkelt parameter. Det kan bl.a. gælde for vægge og lofter, hvor der ofte alene fokuseres på æstetik (udseende). I andre tilfælde fokuseres på to eller flere parametre. Det gælder bl.a. sammenhængende tekniske anlæg, hvor der ofte fokuseres på både miljø, funktionalitet og økonomi. Eksempel: Tagdækning (bk.tad). Beklædning med Vingetegl. Alle tegl skal være hele, uden afskalninger og må ikke være forskubbet eller løse. Ventilationsspalte ved tagfod må ikke være tilstoppet. Algebegroning må ikke forekomme. Er rygning lagt i mørtel, skal denne være intakt og tæt. Inddækninger skal overalt være hele og tætte. Eksempel: Afløb, Opsamling (Tagrender), (bt.afl.ops) Render skal være hele og tætte med fald til afløb. Blade må alene forekomme fra løvfald og til planlagt oprensning før vinter. 8

9 Eksempel: Gulv, vådrum (bk.gul) Gulvfliser skal være hele uden revnedannelser. Mindre misfarvning af ældre gulvfliser accepteres. Fuger skal være hele og tætte. Fuge mellem væg og gulv skal være hel og tæt. Eksempel: Vand, Røranlæg (bt.van.rør) Alle rør og samlinger skal være tætte. Korroderede/ rustne rør må ikke forekomme. Isolering skal være intakt. Afspærringsventiler skal være tætte og åbne-/ lukke-funktionen intakt. Bankelyde og/eller rystelser i røranlægget må ikke forekomme. Da kravene danner basis for bygningssynet, skal de være tilgængelige for de involverede parter i processen. Da kravene kan ændre sig over tid, er det af hensyn til historikken vigtigt i dokumentationen for det pågældende bygningssyn at anføre, hvilken version af krav til kvalitetsniveau der har været anvendt. For en bygningsdel med beskeden restlevetid vil man undertiden reducere kravene ud fra den betragtning, at det ikke kan betale sig at ofre vedligehold på noget, som alligevel snart skal udskiftes. A2. Opbygning af plan for vedligehold En egentlig beskrivelse af den proces, det er at opbygge en samlet langtidsplan for forebyggende vedligehold, ligger uden for rammerne af denne vejledning. Derfor alene denne korte beskrivelse. Formålet med forebyggende vedligehold er at sikre, at alle vedligeholdelseskrævende bygningsdele til enhver tid opfylder de beskrevne kvalitetsmål. Udgangspunktet for forebyggende vedligehold er bygningsdelsbeskrivelser med tilhørende kvalitetsmål samt aktivitetsbeskrivelser med intervaller for gennemførelsen. Der kan tillige indgå mængder med tilhørende prissætning, som danner grundlag for budgetter. Håndteres forebyggende vedligehold på et IT-baseret driftssystem, vil informationen i de fleste tilfælde være struktureret ved hjælp af bygningsdelskort. Er et sådant system ikke til rådighed, kan informationen være struktureret på andre måder, men det er vigtigt, at såvel krav som aktiviteter knytter sig til de konkrete bygningsdele. 9

10 Eksempel Bygningsdel Mængde Interval Næste gang : Udgift pr. gang : kr Konto : Faggruppe Beskrivelse : Forebyggende vedligehold : BK.VIN, Vinduer, trævinduer i bygning 3, Overflader, udvendig : 28 stk. : 5 år : Maler : Løstsiddende maling fjernes Ujævnheder /overgange slibes Evt. harpiks fjernes med sprit Afvaskning med Grundrens eller lign. Blotlagt træ grundes med klar oliebaseret træbeskyttelse Strygning 1 eller 2 gange med olie/- alkydmaling, Ral 9010 hvid, glans 50 I arbejdet med opbygning af langtidsplaner for forebyggende vedligehold indgår tillige levetider. Der skelnes her mellem forventet levetid, faktisk levetid og økonomisk levetid (se hefte 9 Begrebskatalog). Når forventet levetid indgår i planer for vedligehold, skyldes det først og fremmest, at udskiftning af bygningsdele ofte kræver betydelige ressourcer. Dertil kommer, at omkostningerne til forebyggende vedligehold af en bygningsdel, der nærmer sig udskiftning, kan være markant større end omkostningerne til vedligehold af den bygningsdel, der erstatter den udskiftede. Beslutning om udskiftning af bygningsdele vil i nogle tilfælde alene være bestemt af, om bygningsdelene fortsat gennem forebyggende vedligehold kan opretholde det beskrevne kvalitetsmål. Er der tale om tekniske anlæg, vil faktorer som miljøhensyn, funktionalitet og energiforbrug derimod ofte indgå i overvejelserne. Endelig vil det ofte i forbindelse med planlægning af udskiftninger være nødvendigt at foretage en samlet vurdering af flere bygningsdele, da udskiftning med fordel kan ske i en sammenhængende proces. F.eks. vil det næsten altid være hensigtsmæssigt at skifte undertag samtidig med tagbelægning, selv om der på udskiftningstidspunktet er en restlevetid på undertaget. 10

11 B. Bygningssyn Formålet med bygningssynet er primært at skaffe sig en sikker viden om tilstanden af de bygningsdele, til hvilke der knytter sig forebyggende vedligehold. Er tilstanden som forudset i forhold til de opstillede kvalitetsmål og tidspunktet for de planlagte aktiviteter, er alt i orden. Er tilstanden derimod afvigende, skal dette registreres, og vedligeholdelsesplanerne samt evt. tillige levetidsvurderingen justeres. Formålet med bygningssynet er desuden at registrere tilstanden af bygningsdele, der ikke er omfattet af forebyggende vedligehold. Foreligger eksakte krav, vurderes tilstanden ud fra disse. Ellers må synet gennemføres ud fra en generel byggeteknisk viden og vurdering. Registreres her afvigelser, som i visse tilfælde vil have karakter af skader, kan det være aktuelt at gennemføre afhjælpende eller oprettende vedligehold samt herefter ud fra en konkret vurdering at lade de aktuelle bygningsdele indgå i planen for forebyggende vedligehold. Eksempel: B2.07 Elforsyning Kontrol af fejlstrømsafbrydere. Visuel gennemgang af installation for beskadigede og revnede dele. Kontrol af funktion af afbrydere. Kontrol af opmærkning af tavle. Eksempel: B1.22 Væg (teglstensydervægge) Registrering med fokus på følgende: Revner (sætning, stabilitet m.v.) Fugtophobning fra fundament Løse og udfaldne fuger Frostsprængninger i sten Mos og algevækst B1. Planlægning af bygningssyn Det skal i planlægningen af bygningssynet afklares, hvilke data der skal anvendes, og hvordan disse skal gøres tilgængelige for deltagerne i processen. Der skal endvidere udarbejdes en samlet plan for processen. Denne kan omfatte: Tidsplan Bemanding Fastlæggelse af registreringsniveau Rapportering Varsling af brugere samt adgang 11

12 Det skal tilføjes, at synets omfang vil være helt afhængigt af bygningernes karakter, alder og anvendelse samt af den måde, hvorpå de drives i det daglige. B2. Fastlæggelse af registreringsniveau Der skelnes mellem tre registreringsniveauer: Niveau 1 (grovest): Bygningssyn af generel art, som består af visuelle observationer, om nødvendigt kombineret med enkle målinger. Niveau 2: Bygningssyn af generel art, men mere dybtgående og detaljeret end niveau 1. Den støtter sig i nødvendigt omfang til tegninger, beskrivelser og anden dokumentation. Der skal eventuelt gennemføres mere omfattende registreringer eller målinger for at klarlægge bygningsdelenes opbygning og tilstand, når symptomer eller formål gør dette ønskeligt. Niveau 3 (finest): Bygningssyn af speciel art, som normalt kun omfatter visse bygningsdele eller specielle problemstillinger. Et sådant bygningssyn indebærer særligt nøjagtige måle- eller prøvningsmetoder og eventuelt tillige laboratorieprøvning. B3. Bygningssyn (selve synet) Selve synet består i at sammenholde den aktuelle, konstaterede tilstand med den forventede tilstand i henhold til det fastlagte kvalitetsmål og terminerne for næste planlagte vedligehold. Med dette som udgangspunkt foretages en vurdering af, om der er afvigelser. Det kan tillige i visse tilfælde være nødvendigt at sammenholde tilstanden med krav, som ligger uden for det beskrevne. Det kan f.eks. være myndighedskrav eller særlige brugerkrav. Da det ikke altid umiddelbart er muligt at konstatere, om der er tale om en afvigelse, er der tre muligheder: Ingen afvigelse: Det er konstateret, at der ikke er nogen afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Mulig afvigelse: Det kan på det foreliggende grundlag ikke fastslås, om der er en negativ afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Der 12

13 må her tages stilling til, om der skal gennemføres et supplerende syn på et højere registreringsniveau. Afvigelse: Det er konstateret, at der er en negativ (eller eventuelt positiv) afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Afvigelsens omfang angives ved tilstandsniveauer. Tilstandsniveauet kan enten fremstå som en samlet vurdering af alle aktuelle parametre eller som et specificeret niveau for hver enkelt parameter. Der anvendes fire tilstandsniveauer med følgende hovedbetydning: Tilstandsniveau 0: Tilstandsniveau 1: Tilstandsniveau 2: Tilstandsniveau 3: Ingen / ubetydelig afvigelse. Mindre afvigelse. Betydelig afvigelse. Meget stor afvigelse (omfatter også sammenbrud og totale funktionssvigt). Sættes + foran tallet, betyder dette, at afvigelsen er positiv. Da samme tilstandsniveauer anvendes på alle bygningsdele, og afvigelserne derfor kan relatere sig til vidt forskellige parametre, er der i denne vejledning ikke sat ord på disse. Således kan f.eks. tilstandsniveau 3 anvendes både om en dør, der er sparket hul i, et utæt tag og en gennemtæret varmtvandsbeholder. Det anbefales derfor, at der udarbejdes eksempelsamlinger. B4. Bearbejdning og rapportering Synsrapporten kan enten fastholdes som et selvstændigt dokument for samtlige bygningsdele eller placeres som egenskabsdata på de enkelte bygningsdelskort. Afvigelser skal efter behov dokumenteres, eventuelt med beskrivelser, tegninger, skitser og fotografier. Omfanget af afvigelser kan angives skriftligt i procent af totalmængde eller som absolutte mål. C. Planlægning af vedligehold Med udgangspunkt i det gennemførte bygningssyn gennemføres følgende planlægning af vedligehold: 13

14 Justeringer i bygningsdelskort (aktivitetsplan, budget m.v.) for forebyggende vedligehold. Oprettelse af nødvendige bygningsdelskort med beskrivelse af afhjælpende og/eller oprettende vedligehold (herunder udskiftning af bygningsdele). Fortsat vurdering omkring igangsætning af vedligeholdelsesarbejder. C1. Justering i bygningsdelskort Med udgangspunkt i resultaterne af det gennemførte bygningssyn justeres bygningsdelskortene. Denne justering kan omfatte tidspunkt for gennemførelse af førstkommende aktivitet, tidsinterval mellem aktiviteterne samt justering i levetidsvurdering. Den kan også omfatte ændring i aktivitetsbeskrivelse og dermed i indholdet af selve aktiviteten. At genskabe overensstemmelse mellem krav og aktuel tilstand kan naturligvis også ske ved simpelthen at justere i kravene. En sådan justering bør dog altid være strengt sagligt begrundet. Det må betragtes som dokumentfalsk at genskabe overensstemmelse mellem krav og aktuel tilstand ved efterfølgende at foretages ændringer i tilstandsrapporten. C2. Afhjælpende og oprettende vedligehold Mens formålet med forebyggende vedligehold er at sikre, at de opstillede kvalitetsmål til stadighed er opfyldt, er formålet med afhjælpende eller oprettende vedligehold at bringe bygningsdele, som ikke opfylder kvalitetsmålene, tilbage på det ønskede niveau. Afhjælpende vedligehold er aktuelt, hvor der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, f.eks. ved fraflytning af lejemål. Oprettende vedligehold er bl.a. aktuelt i forbindelse med stormskader og nedbrud af tekniske anlæg. Eksempel på afhjælpende vedligehold: Tilstand: Skadede fuger i ydervæg. Fugerne er forvitrede i en i øvrigt sund ydervæg udført i blank murværk til terræn. 14

15 Afhjælpende vedligehold: Forvitrede/løse fuger, synlige revner og huller i fuger udbedres ved udkradsning og omfugning. Udkradsning i fuld bredde til en dybde af min. 15 mm fra den færdige fugeoverflade. Efter rengøring og vanding efterfuges med tilbageliggende fuge i bakkemørtel som eks. fuge. Eksempel på oprettende vedligehold: Tilstand: Naturgaskedel ude af funktion på grund af fejl i printkort. Oprettende vedligehold: Udskiftning af printkort med efterfølgende test af alle funktioner. Såfremt der ikke allerede foreligger bygningsdelkort for de bygningsdele, hvor afhjælpende eller oprettende vedligehold er aktuelt, oprettes disse. Herefter beskrives såvel tilstand som nødvendigt vedligehold efter samme principper som for forebyggende vedligehold. C3. Fortsat vurdering Er der på baggrund af det gennemførte bygningssyn behov for videre overvejelser omkring igangsætning af vedligeholdelsesarbejder, der ligger uden for det planlagte forebyggende vedligehold, indgår tre hovedelementer: Konsekvenser Risiko Økonomi Ved konsekvenser forstås de konsekvenser, det vil have både for den pågældende bygningsdel og for evt. øvrige bygningsdele, såfremt der ikke igangsættes vedligeholdelsesarbejder med henblik på at opfylde kravet. Konsekvenserne angives ved en konsekvensgrad. Konsekvensgraden fastsættes for én eller flere enkeltstående parametre eller samlet for alle aktuelle parametre. Der skal benyttes fire konsekvensgrader med følgende hovedbetydning: Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser Konsekvensgrad 2: Middelstore konsekvenser Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser 15

16 Sættes et x efter tallet i konsekvensgraden, betyder det, at konsekvensen ikke blot omfatter den aktuelle bygningsdel, men tillige andre bygningsdele. Risiko beskriver sandsynligheden for, at der som følge af manglende tiltag enten vil opstå en ikke acceptabel tilstand, eller at en bestående ikke acceptabel tilstand vil videreudvikles. I bedømmelsen af risiko indgår tillige tidsfaktoren altså om risikoen forventes at være konstant over tid, eller om den øges. BEMÆRKNING: Lille risiko kombineret med store konsekvenser kan være lige så uacceptabelt som stor risiko kombineret med mindre konsekvenser. Når beslutning om gennemførelse af afhjælpende og/eller oprettende vedligehold er truffet, gennemføres den videre planlægning som beskrevet under C2 Afhjælpende og oprettende vedligehold. D. Vedligehold Udbydes og gennemføres ud fra anvisninger på bygningsdelskort samt henvisninger fra disse til f.eks. producenters og branchers anvisninger og vejledninger. Forhold vedr. selve vedligeholdelsesopgaverne indgår i øvrigt ikke i denne vejledning. E. Opfølgning Opfølgning af gennemført vedligehold omfatter dels en kontrol af de udførte arbejder, dels en ajourføring af bygningsdelskortene og dermed af planerne for vedligehold. E1. Kontrol af udførte arbejder Kontrollen af de udførte arbejder er først og fremmest en kontrol af, om arbejdet er gennemført håndværksmæssigt korrekt i henhold til udbudsmaterialet og dermed de aktuelle anvisninger i bygningsdelskortene. Kontrollen går dernæst ud på at sikre sig, at det 16

17 forventede kvalitetsniveau er tilvejebragt, og at kvalitetsmålet dermed er nået. Er dette mod forventning ikke tilfældet, må der enten igangsættes supplerende arbejder eller foretages justeringer i aktivitetsbeskrivelsen, så man ved påfølgende vedligehold kan nå kvalitetsmålet. E2. Ajourføring af bygningsdelskort Efter afslutning af vedligehold med efterfølgende kontrol af de udførte arbejder ajourføres bygningsdelskortene med information om, at aktiviteten er afsluttet, tidspunkt, pris samt anden relevant information. 17

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning 3 Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning Version 1.0 Indhold side 1. Indledning 3 2. Aktivitetsbaserede objektbehov, oversigt 4 3. Krav til objekt og model i: 7 3.1 Administration

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse

Driftsdata -skabt under projektering og udførelse Publikation 9 Driftsdata -skabt under projektering og udførelse IT brugere i byggesektoren Under projektering og udførelse skabes der en mængde digitale data i både tekst, tal og grafik. Struktureret rigtigt

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20 oktober 2010 J. nr. 010-76 Center for Økonomi og HR Ny anlægsbudgettering på Transportministeriets område, herunder om økonomistyringsmodel og risikohåndtering for anlægsprojekter

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere