Metode til styring af vedligehold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode til styring af vedligehold"

Transkript

1 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013

2 Indhold side 4.1 Forord Metode til styring af vedligehold Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1 Fastlæggelse af kvalitetsmål 7 A2 Opbygning af plan for vedligehold 9 B. Bygningssyn 11 B1 Planlægning af bygningssyn 11 B2 Fastlæggelse af registreringsniveau 12 B3 Bygningssyn (selve synet) 12 B4 Bearbejdning og rapportering 13 C. Planlægning af vedligehold 13 C1 Justering i bygningsdelskort 14 C2 Planlægning af afhjælpende og oprettende vedligehold 14 C3 Fortsat vurdering 15 D. Vedligehold 16 E. Opfølgning 16 E1 Kontrol af udførte arbejder 16 E2 Ajourføring af bygningsdelskort 17 2

3 4.1 Forord Gennem vedligehold er det muligt over en længere årrække at fastholde bygninger på et bestemt kvalitetsniveau. Et kvalitetsniveau, der ikke blot omfatter udseendet, men tillige forhold som sikkerhed, sundhed og hygiejne. Vedligehold har ikke blot til formål at tilgodese brugernes behov for fysiske rammer på et bestemt kvalitetsniveau, men tillige at fastholde værdien af fast ejendom. Set i det store perspektiv handler vedligehold tillige om totaløkonomi, altså om at se opførelsesprisen og udgifterne til efterfølgende at drive bygningen over en længere årrække som et hele. Skal vedligehold gennemføres rationelt, forudsætter det omhyggelig planlægning og styring, så alle opgaver bliver udført optimalt både i relation til omfang og til tidspunkt. Sagt på en anden måde vil det uden planlægning og styring blive mere eller mindre tilfældigt, hvilke opgaver der bliver udført og på hvilket tidspunkt. Denne vejledning beskriver en metode, efter hvilken man med fokus på at fastholde et bestemt kvalitetsniveau planlægger og styrer vedligehold. Metoden har hentet væsentlig inspiration i Norsk Standard NS 3424 udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er oprettet efter initiativ af Norges Forskningsråd. Metoden har tillige hentet inspiration i Vurderingssystem for kommunernes og regioners ejendomme, Universitets- og Bygningsstyrelsens karakterskala samt Byggeskadefondens vejledninger vedr. eftersynsordningen. 4.2 Metode til styring af vedligehold Som udgangspunkt for vedligehold fastlægges det ønskede kvalitetsniveau som et kvalitetsmål for bygningsdele i bygninger og terræn. Med udgangspunkt i kvalitetsmålene beskrives alle vedligeholdelsesaktiviteter (udførelse, omfang, mængder, interval, terminer, priser, levetid m.v.). Anvendes et IT-system, vil aktiviteterne for de enkelte bygningsdele ofte være beskrevet på bygningsdelskort. Ud fra bygningsdelskortene opstilles aktivitetsplaner, budgetter m.v. 3

4 bk.vin-1 Eksempel på bygningsdelskort i et objektbaseret driftssystem. Kortet viser objektet vindue. Ved bygningssyn undersøges bygningsdelenes tilstand. Afviger tilstanden og dermed kvalitetsniveauet fra det forventede i forhold til terminerne for forebyggende vedligehold, justeres planen for vedligehold. Det undersøges også ved bygningssynet, om der er svigt eller skader, som ikke afhjælpes gennem forebyggende vedligehold. Er dette tilfældet, suppleres vedligeholdelsesplanen med de nødvendige arbejder. Byggeskadefondens eftersynsordning med 1 og 5 års eftersyn indgår ikke i denne beskrivelse. Med udgangspunkt i eftersynsrapporten foretages en justering af bygningsdelskortene og dermed af aktivitetsplaner og budgetter. Medfører justeringerne en budgetforøgelse, vil en politisk behandling ofte være aktuel. Det efterfølgende udbud af opgaver samt den praktiske udførelse af vedligehold gennemføres efter den endeligt vedtagne plan med tilhørende budget for vedligehold. Endelig kontrolleres de udførte arbejder, og vedligeholdelsesplanen suppleres med information om disse. 4

5 Eksempel på beskrivelse af forebyggende vedligehold af karme, rammer og glaslister. Bestanddele af vinduer vist på bygningsdelskort side 4. Ved at gennemføre alt planlagt vedligehold efter det beskrevne princip opnås flere fordele. Først og fremmest minimeres ressourceforbruget til planlægningen af vedligehold, da der ikke hvert år skal udarbejdes en ny plan, men alene ud fra bygningssynet gennemføres justeringer og eventuelle tilføjelser i den eksisterende. Dernæst vil det være muligt at arbejde med pålidelige langtidsbudgetter, da vedligeholdelsesplanen løbende ajourføres efter de faktiske forhold. Endvidere vil det med et politisk fastlagt kvalitetsmål være tydeliggjort, at der er sammenhæng mellem kvalitetsmål og vedligeholdelsesudgifter. Er de nødvendige midler til vedligehold ikke til stede, må det ønskede kvalitetsmål justeres i nedadgående retning. Endelig vil det med fastlagte kvalitetsmål være muligt at sammenligne udgiftsniveauet for vedligehold af bestemte typer af bygningsdele på tværs af bebyggelser, afdelinger m.v. Der er dermed skabt basis for anvendelse af nøgletal, benchmarking m.v. 4.3 Proces og aktiviteter Metoden består af et grundlag, der etableres én gang for alle, samt fire aktiviteter, der gennemføres med fastlagte intervaller: 5

6 A. Grundlag A1 Fastlæggelse af kvalitetsmål A2 Opbygning af plan for vedligehold B. Bygningssyn B1 Planlægning af bygningssyn B2 Fastlæggelse af registreringsniveau B3 Bygningssyn (selve synet) B4 Bearbejdning og rapportering C. Planlægning af vedligehold C1 Justering i aktivitetsplaner, budgetter m.v. C2 Planlægning af afhjælpende og oprettende vedligehold C3 Fortsat vurdering D. Vedligehold E. Opfølgning E1 Kontrol af udførte arbejder E2 Ajourføring af bygningsdelskort Metode til styring af vedligehold Grundlag Proces Fastlægge kvalitetsniveau Opbygge plan for vedligehold Bygningssyn Planlægning af vedligehold Vedligehold Opfølgning Kvalitets beskrivelse Bygningsdelskort /plan for vedligehold Eftersyns rapport Justerede Bygningsdelskort (planer, budget m.v.) Ajourførte Bygningsdelskort (plan for vedligehold) Dokumentation Dokumentation Resultat Vedligeholdte bygningsdele 6

7 A. Grundlag Grundlaget omfatter dels de fastlagte og beskrevne kvalitetsmål, dels planerne for forebyggende vedligehold. A1. Fastlæggelse af kvalitetsmål Kvalitetsmål knytter sig på et overordnet niveau til bebyggelser, bygninger, bolig-/ erhvervsenheder m.v. Fastlæggelsen tager dels udgangspunkt i brugernes behov for fysiske omgivelser, dels i de byggetekniske forhold. På det detaljerede og operationelle niveau knytter kvalitetsmålene sig til bygningsdele. Vedligehold skal sikre, at tilstanden og dermed kvalitetsniveauet til enhver tid befinder sig mellem kvaliteten som udført og det ønskede kvalitetsniveau. Kvalitetsmål for bygningsdele kan helt kortfattet være i god og driftsikker stand eller uden synlige fejl og mangler, men bør så vidt muligt omfatte egentlige faglige beskrivelser. Beskrivelser, som tager højde for, at en vis nedslidning accepteres. Som vist på nedenstående illustration, vil der som regel være et kvalitetsmæssigt interval mellem kvaliteten som udført og det ønskede kvalitetsmål. Kvalitetsmål og konkret kvalitet: Kvalitet Kvalitet som udført Konkret kvalitet Beskrevet kvalitetsmål Tid Indbygning Vedl. 1 Vedl. 2 Vedl. 3 7

8 Rent praktisk kan kravene til kvalitetsmål være sammenkædet for grupper af bygningsdele. En sådan sammenkædning kan f.eks. tage udgangspunkt i følgende placering af bygningsdele i: Terræn Bygning, klimaskærm med tilhørende konstruktioner Bygning indvendig, bolig- / erhvervsenheder Bygning indvendig, fælles inkl. øvrige konstruktioner Bygning, tekniske installationer Kravene til kvalitetsmål kan ændre sig over tid. Dette kan bl.a. ske, hvor bygninger skifter ejer eller overgår til andre formål. Det kan også ske som følge af ændringer i lovgivning omkring f.eks. brandsikkerhed og hygiejne. Kravene kan omfatte følgende parametre: 1. Sikkerhed (f.eks. bæreevne, forankring og brandsikkerhed) 2. Miljø (f.eks. luftkvalitet, fugt, støjniveau) 3. Hygiejne (f.eks. renhold, overfladers beskaffenhed) 4. Materialer (f.eks. råd, svamp, tæring) 5. Funktionalitet (f.eks. tæthed af konstruktioner eller tilladte nedbrudstider for tekniske anlæg) 6. Æstetik (f.eks. udseende, lugt) 7. Økonomi (f.eks. energiforbrug samt løbende vedl. omkostninger) Kravene til den konkrete bygningsdel vil undertiden alene omfatte en enkelt parameter. Det kan bl.a. gælde for vægge og lofter, hvor der ofte alene fokuseres på æstetik (udseende). I andre tilfælde fokuseres på to eller flere parametre. Det gælder bl.a. sammenhængende tekniske anlæg, hvor der ofte fokuseres på både miljø, funktionalitet og økonomi. Eksempel: Tagdækning (bk.tad). Beklædning med Vingetegl. Alle tegl skal være hele, uden afskalninger og må ikke være forskubbet eller løse. Ventilationsspalte ved tagfod må ikke være tilstoppet. Algebegroning må ikke forekomme. Er rygning lagt i mørtel, skal denne være intakt og tæt. Inddækninger skal overalt være hele og tætte. Eksempel: Afløb, Opsamling (Tagrender), (bt.afl.ops) Render skal være hele og tætte med fald til afløb. Blade må alene forekomme fra løvfald og til planlagt oprensning før vinter. 8

9 Eksempel: Gulv, vådrum (bk.gul) Gulvfliser skal være hele uden revnedannelser. Mindre misfarvning af ældre gulvfliser accepteres. Fuger skal være hele og tætte. Fuge mellem væg og gulv skal være hel og tæt. Eksempel: Vand, Røranlæg (bt.van.rør) Alle rør og samlinger skal være tætte. Korroderede/ rustne rør må ikke forekomme. Isolering skal være intakt. Afspærringsventiler skal være tætte og åbne-/ lukke-funktionen intakt. Bankelyde og/eller rystelser i røranlægget må ikke forekomme. Da kravene danner basis for bygningssynet, skal de være tilgængelige for de involverede parter i processen. Da kravene kan ændre sig over tid, er det af hensyn til historikken vigtigt i dokumentationen for det pågældende bygningssyn at anføre, hvilken version af krav til kvalitetsniveau der har været anvendt. For en bygningsdel med beskeden restlevetid vil man undertiden reducere kravene ud fra den betragtning, at det ikke kan betale sig at ofre vedligehold på noget, som alligevel snart skal udskiftes. A2. Opbygning af plan for vedligehold En egentlig beskrivelse af den proces, det er at opbygge en samlet langtidsplan for forebyggende vedligehold, ligger uden for rammerne af denne vejledning. Derfor alene denne korte beskrivelse. Formålet med forebyggende vedligehold er at sikre, at alle vedligeholdelseskrævende bygningsdele til enhver tid opfylder de beskrevne kvalitetsmål. Udgangspunktet for forebyggende vedligehold er bygningsdelsbeskrivelser med tilhørende kvalitetsmål samt aktivitetsbeskrivelser med intervaller for gennemførelsen. Der kan tillige indgå mængder med tilhørende prissætning, som danner grundlag for budgetter. Håndteres forebyggende vedligehold på et IT-baseret driftssystem, vil informationen i de fleste tilfælde være struktureret ved hjælp af bygningsdelskort. Er et sådant system ikke til rådighed, kan informationen være struktureret på andre måder, men det er vigtigt, at såvel krav som aktiviteter knytter sig til de konkrete bygningsdele. 9

10 Eksempel Bygningsdel Mængde Interval Næste gang : Udgift pr. gang : kr Konto : Faggruppe Beskrivelse : Forebyggende vedligehold : BK.VIN, Vinduer, trævinduer i bygning 3, Overflader, udvendig : 28 stk. : 5 år : Maler : Løstsiddende maling fjernes Ujævnheder /overgange slibes Evt. harpiks fjernes med sprit Afvaskning med Grundrens eller lign. Blotlagt træ grundes med klar oliebaseret træbeskyttelse Strygning 1 eller 2 gange med olie/- alkydmaling, Ral 9010 hvid, glans 50 I arbejdet med opbygning af langtidsplaner for forebyggende vedligehold indgår tillige levetider. Der skelnes her mellem forventet levetid, faktisk levetid og økonomisk levetid (se hefte 9 Begrebskatalog). Når forventet levetid indgår i planer for vedligehold, skyldes det først og fremmest, at udskiftning af bygningsdele ofte kræver betydelige ressourcer. Dertil kommer, at omkostningerne til forebyggende vedligehold af en bygningsdel, der nærmer sig udskiftning, kan være markant større end omkostningerne til vedligehold af den bygningsdel, der erstatter den udskiftede. Beslutning om udskiftning af bygningsdele vil i nogle tilfælde alene være bestemt af, om bygningsdelene fortsat gennem forebyggende vedligehold kan opretholde det beskrevne kvalitetsmål. Er der tale om tekniske anlæg, vil faktorer som miljøhensyn, funktionalitet og energiforbrug derimod ofte indgå i overvejelserne. Endelig vil det ofte i forbindelse med planlægning af udskiftninger være nødvendigt at foretage en samlet vurdering af flere bygningsdele, da udskiftning med fordel kan ske i en sammenhængende proces. F.eks. vil det næsten altid være hensigtsmæssigt at skifte undertag samtidig med tagbelægning, selv om der på udskiftningstidspunktet er en restlevetid på undertaget. 10

11 B. Bygningssyn Formålet med bygningssynet er primært at skaffe sig en sikker viden om tilstanden af de bygningsdele, til hvilke der knytter sig forebyggende vedligehold. Er tilstanden som forudset i forhold til de opstillede kvalitetsmål og tidspunktet for de planlagte aktiviteter, er alt i orden. Er tilstanden derimod afvigende, skal dette registreres, og vedligeholdelsesplanerne samt evt. tillige levetidsvurderingen justeres. Formålet med bygningssynet er desuden at registrere tilstanden af bygningsdele, der ikke er omfattet af forebyggende vedligehold. Foreligger eksakte krav, vurderes tilstanden ud fra disse. Ellers må synet gennemføres ud fra en generel byggeteknisk viden og vurdering. Registreres her afvigelser, som i visse tilfælde vil have karakter af skader, kan det være aktuelt at gennemføre afhjælpende eller oprettende vedligehold samt herefter ud fra en konkret vurdering at lade de aktuelle bygningsdele indgå i planen for forebyggende vedligehold. Eksempel: B2.07 Elforsyning Kontrol af fejlstrømsafbrydere. Visuel gennemgang af installation for beskadigede og revnede dele. Kontrol af funktion af afbrydere. Kontrol af opmærkning af tavle. Eksempel: B1.22 Væg (teglstensydervægge) Registrering med fokus på følgende: Revner (sætning, stabilitet m.v.) Fugtophobning fra fundament Løse og udfaldne fuger Frostsprængninger i sten Mos og algevækst B1. Planlægning af bygningssyn Det skal i planlægningen af bygningssynet afklares, hvilke data der skal anvendes, og hvordan disse skal gøres tilgængelige for deltagerne i processen. Der skal endvidere udarbejdes en samlet plan for processen. Denne kan omfatte: Tidsplan Bemanding Fastlæggelse af registreringsniveau Rapportering Varsling af brugere samt adgang 11

12 Det skal tilføjes, at synets omfang vil være helt afhængigt af bygningernes karakter, alder og anvendelse samt af den måde, hvorpå de drives i det daglige. B2. Fastlæggelse af registreringsniveau Der skelnes mellem tre registreringsniveauer: Niveau 1 (grovest): Bygningssyn af generel art, som består af visuelle observationer, om nødvendigt kombineret med enkle målinger. Niveau 2: Bygningssyn af generel art, men mere dybtgående og detaljeret end niveau 1. Den støtter sig i nødvendigt omfang til tegninger, beskrivelser og anden dokumentation. Der skal eventuelt gennemføres mere omfattende registreringer eller målinger for at klarlægge bygningsdelenes opbygning og tilstand, når symptomer eller formål gør dette ønskeligt. Niveau 3 (finest): Bygningssyn af speciel art, som normalt kun omfatter visse bygningsdele eller specielle problemstillinger. Et sådant bygningssyn indebærer særligt nøjagtige måle- eller prøvningsmetoder og eventuelt tillige laboratorieprøvning. B3. Bygningssyn (selve synet) Selve synet består i at sammenholde den aktuelle, konstaterede tilstand med den forventede tilstand i henhold til det fastlagte kvalitetsmål og terminerne for næste planlagte vedligehold. Med dette som udgangspunkt foretages en vurdering af, om der er afvigelser. Det kan tillige i visse tilfælde være nødvendigt at sammenholde tilstanden med krav, som ligger uden for det beskrevne. Det kan f.eks. være myndighedskrav eller særlige brugerkrav. Da det ikke altid umiddelbart er muligt at konstatere, om der er tale om en afvigelse, er der tre muligheder: Ingen afvigelse: Det er konstateret, at der ikke er nogen afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Mulig afvigelse: Det kan på det foreliggende grundlag ikke fastslås, om der er en negativ afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Der 12

13 må her tages stilling til, om der skal gennemføres et supplerende syn på et højere registreringsniveau. Afvigelse: Det er konstateret, at der er en negativ (eller eventuelt positiv) afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Afvigelsens omfang angives ved tilstandsniveauer. Tilstandsniveauet kan enten fremstå som en samlet vurdering af alle aktuelle parametre eller som et specificeret niveau for hver enkelt parameter. Der anvendes fire tilstandsniveauer med følgende hovedbetydning: Tilstandsniveau 0: Tilstandsniveau 1: Tilstandsniveau 2: Tilstandsniveau 3: Ingen / ubetydelig afvigelse. Mindre afvigelse. Betydelig afvigelse. Meget stor afvigelse (omfatter også sammenbrud og totale funktionssvigt). Sættes + foran tallet, betyder dette, at afvigelsen er positiv. Da samme tilstandsniveauer anvendes på alle bygningsdele, og afvigelserne derfor kan relatere sig til vidt forskellige parametre, er der i denne vejledning ikke sat ord på disse. Således kan f.eks. tilstandsniveau 3 anvendes både om en dør, der er sparket hul i, et utæt tag og en gennemtæret varmtvandsbeholder. Det anbefales derfor, at der udarbejdes eksempelsamlinger. B4. Bearbejdning og rapportering Synsrapporten kan enten fastholdes som et selvstændigt dokument for samtlige bygningsdele eller placeres som egenskabsdata på de enkelte bygningsdelskort. Afvigelser skal efter behov dokumenteres, eventuelt med beskrivelser, tegninger, skitser og fotografier. Omfanget af afvigelser kan angives skriftligt i procent af totalmængde eller som absolutte mål. C. Planlægning af vedligehold Med udgangspunkt i det gennemførte bygningssyn gennemføres følgende planlægning af vedligehold: 13

14 Justeringer i bygningsdelskort (aktivitetsplan, budget m.v.) for forebyggende vedligehold. Oprettelse af nødvendige bygningsdelskort med beskrivelse af afhjælpende og/eller oprettende vedligehold (herunder udskiftning af bygningsdele). Fortsat vurdering omkring igangsætning af vedligeholdelsesarbejder. C1. Justering i bygningsdelskort Med udgangspunkt i resultaterne af det gennemførte bygningssyn justeres bygningsdelskortene. Denne justering kan omfatte tidspunkt for gennemførelse af førstkommende aktivitet, tidsinterval mellem aktiviteterne samt justering i levetidsvurdering. Den kan også omfatte ændring i aktivitetsbeskrivelse og dermed i indholdet af selve aktiviteten. At genskabe overensstemmelse mellem krav og aktuel tilstand kan naturligvis også ske ved simpelthen at justere i kravene. En sådan justering bør dog altid være strengt sagligt begrundet. Det må betragtes som dokumentfalsk at genskabe overensstemmelse mellem krav og aktuel tilstand ved efterfølgende at foretages ændringer i tilstandsrapporten. C2. Afhjælpende og oprettende vedligehold Mens formålet med forebyggende vedligehold er at sikre, at de opstillede kvalitetsmål til stadighed er opfyldt, er formålet med afhjælpende eller oprettende vedligehold at bringe bygningsdele, som ikke opfylder kvalitetsmålene, tilbage på det ønskede niveau. Afhjælpende vedligehold er aktuelt, hvor der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, f.eks. ved fraflytning af lejemål. Oprettende vedligehold er bl.a. aktuelt i forbindelse med stormskader og nedbrud af tekniske anlæg. Eksempel på afhjælpende vedligehold: Tilstand: Skadede fuger i ydervæg. Fugerne er forvitrede i en i øvrigt sund ydervæg udført i blank murværk til terræn. 14

15 Afhjælpende vedligehold: Forvitrede/løse fuger, synlige revner og huller i fuger udbedres ved udkradsning og omfugning. Udkradsning i fuld bredde til en dybde af min. 15 mm fra den færdige fugeoverflade. Efter rengøring og vanding efterfuges med tilbageliggende fuge i bakkemørtel som eks. fuge. Eksempel på oprettende vedligehold: Tilstand: Naturgaskedel ude af funktion på grund af fejl i printkort. Oprettende vedligehold: Udskiftning af printkort med efterfølgende test af alle funktioner. Såfremt der ikke allerede foreligger bygningsdelkort for de bygningsdele, hvor afhjælpende eller oprettende vedligehold er aktuelt, oprettes disse. Herefter beskrives såvel tilstand som nødvendigt vedligehold efter samme principper som for forebyggende vedligehold. C3. Fortsat vurdering Er der på baggrund af det gennemførte bygningssyn behov for videre overvejelser omkring igangsætning af vedligeholdelsesarbejder, der ligger uden for det planlagte forebyggende vedligehold, indgår tre hovedelementer: Konsekvenser Risiko Økonomi Ved konsekvenser forstås de konsekvenser, det vil have både for den pågældende bygningsdel og for evt. øvrige bygningsdele, såfremt der ikke igangsættes vedligeholdelsesarbejder med henblik på at opfylde kravet. Konsekvenserne angives ved en konsekvensgrad. Konsekvensgraden fastsættes for én eller flere enkeltstående parametre eller samlet for alle aktuelle parametre. Der skal benyttes fire konsekvensgrader med følgende hovedbetydning: Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser Konsekvensgrad 2: Middelstore konsekvenser Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser 15

16 Sættes et x efter tallet i konsekvensgraden, betyder det, at konsekvensen ikke blot omfatter den aktuelle bygningsdel, men tillige andre bygningsdele. Risiko beskriver sandsynligheden for, at der som følge af manglende tiltag enten vil opstå en ikke acceptabel tilstand, eller at en bestående ikke acceptabel tilstand vil videreudvikles. I bedømmelsen af risiko indgår tillige tidsfaktoren altså om risikoen forventes at være konstant over tid, eller om den øges. BEMÆRKNING: Lille risiko kombineret med store konsekvenser kan være lige så uacceptabelt som stor risiko kombineret med mindre konsekvenser. Når beslutning om gennemførelse af afhjælpende og/eller oprettende vedligehold er truffet, gennemføres den videre planlægning som beskrevet under C2 Afhjælpende og oprettende vedligehold. D. Vedligehold Udbydes og gennemføres ud fra anvisninger på bygningsdelskort samt henvisninger fra disse til f.eks. producenters og branchers anvisninger og vejledninger. Forhold vedr. selve vedligeholdelsesopgaverne indgår i øvrigt ikke i denne vejledning. E. Opfølgning Opfølgning af gennemført vedligehold omfatter dels en kontrol af de udførte arbejder, dels en ajourføring af bygningsdelskortene og dermed af planerne for vedligehold. E1. Kontrol af udførte arbejder Kontrollen af de udførte arbejder er først og fremmest en kontrol af, om arbejdet er gennemført håndværksmæssigt korrekt i henhold til udbudsmaterialet og dermed de aktuelle anvisninger i bygningsdelskortene. Kontrollen går dernæst ud på at sikre sig, at det 16

17 forventede kvalitetsniveau er tilvejebragt, og at kvalitetsmålet dermed er nået. Er dette mod forventning ikke tilfældet, må der enten igangsættes supplerende arbejder eller foretages justeringer i aktivitetsbeskrivelsen, så man ved påfølgende vedligehold kan nå kvalitetsmålet. E2. Ajourføring af bygningsdelskort Efter afslutning af vedligehold med efterfølgende kontrol af de udførte arbejder ajourføres bygningsdelskortene med information om, at aktiviteten er afsluttet, tidspunkt, pris samt anden relevant information. 17

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken Skærbæk Boligforening Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken HELHEDSPLAN Gesingparken Bjergtoften Bilag til ansøgning om renoveringsstøtte Udarbejdet af Kuben Management A/S for Skærbæk Boligforening Marts

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering.

Formålet med undersøgelserne er at vurdere tagenes tilstand, resterende levetid samt beskrive oplæg til vedligehold eller renovering. Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Vedr.: Hejrvangens Boligselskab afd. 5 28. august 2013 I fortsættelse af besigtigelse på ejendommen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Akaciehaven 2, Fensmark 10. juni 2015 H-15-01490-0115 370-8738 Jesper Elin Som sælger eller køber

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

HADERSLEV KATEDRALSKOLE

HADERSLEV KATEDRALSKOLE HADERSLEV KATEDRALSKOLE SYSTEMATISK BYGNINGSVEDLIGEHOLD HVORFOR? Baggrunden for hvorfor Haderslev Katedralskole Valgte at købe et system til styring af systematisk bygningsvedligehold HADERSLEV KATEDRALSKOLE

Læs mere