Metode til styring af vedligehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode til styring af vedligehold"

Transkript

1 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013

2 Indhold side 4.1 Forord Metode til styring af vedligehold Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1 Fastlæggelse af kvalitetsmål 7 A2 Opbygning af plan for vedligehold 9 B. Bygningssyn 11 B1 Planlægning af bygningssyn 11 B2 Fastlæggelse af registreringsniveau 12 B3 Bygningssyn (selve synet) 12 B4 Bearbejdning og rapportering 13 C. Planlægning af vedligehold 13 C1 Justering i bygningsdelskort 14 C2 Planlægning af afhjælpende og oprettende vedligehold 14 C3 Fortsat vurdering 15 D. Vedligehold 16 E. Opfølgning 16 E1 Kontrol af udførte arbejder 16 E2 Ajourføring af bygningsdelskort 17 2

3 4.1 Forord Gennem vedligehold er det muligt over en længere årrække at fastholde bygninger på et bestemt kvalitetsniveau. Et kvalitetsniveau, der ikke blot omfatter udseendet, men tillige forhold som sikkerhed, sundhed og hygiejne. Vedligehold har ikke blot til formål at tilgodese brugernes behov for fysiske rammer på et bestemt kvalitetsniveau, men tillige at fastholde værdien af fast ejendom. Set i det store perspektiv handler vedligehold tillige om totaløkonomi, altså om at se opførelsesprisen og udgifterne til efterfølgende at drive bygningen over en længere årrække som et hele. Skal vedligehold gennemføres rationelt, forudsætter det omhyggelig planlægning og styring, så alle opgaver bliver udført optimalt både i relation til omfang og til tidspunkt. Sagt på en anden måde vil det uden planlægning og styring blive mere eller mindre tilfældigt, hvilke opgaver der bliver udført og på hvilket tidspunkt. Denne vejledning beskriver en metode, efter hvilken man med fokus på at fastholde et bestemt kvalitetsniveau planlægger og styrer vedligehold. Metoden har hentet væsentlig inspiration i Norsk Standard NS 3424 udarbejdet af en arbejdsgruppe, der er oprettet efter initiativ af Norges Forskningsråd. Metoden har tillige hentet inspiration i Vurderingssystem for kommunernes og regioners ejendomme, Universitets- og Bygningsstyrelsens karakterskala samt Byggeskadefondens vejledninger vedr. eftersynsordningen. 4.2 Metode til styring af vedligehold Som udgangspunkt for vedligehold fastlægges det ønskede kvalitetsniveau som et kvalitetsmål for bygningsdele i bygninger og terræn. Med udgangspunkt i kvalitetsmålene beskrives alle vedligeholdelsesaktiviteter (udførelse, omfang, mængder, interval, terminer, priser, levetid m.v.). Anvendes et IT-system, vil aktiviteterne for de enkelte bygningsdele ofte være beskrevet på bygningsdelskort. Ud fra bygningsdelskortene opstilles aktivitetsplaner, budgetter m.v. 3

4 bk.vin-1 Eksempel på bygningsdelskort i et objektbaseret driftssystem. Kortet viser objektet vindue. Ved bygningssyn undersøges bygningsdelenes tilstand. Afviger tilstanden og dermed kvalitetsniveauet fra det forventede i forhold til terminerne for forebyggende vedligehold, justeres planen for vedligehold. Det undersøges også ved bygningssynet, om der er svigt eller skader, som ikke afhjælpes gennem forebyggende vedligehold. Er dette tilfældet, suppleres vedligeholdelsesplanen med de nødvendige arbejder. Byggeskadefondens eftersynsordning med 1 og 5 års eftersyn indgår ikke i denne beskrivelse. Med udgangspunkt i eftersynsrapporten foretages en justering af bygningsdelskortene og dermed af aktivitetsplaner og budgetter. Medfører justeringerne en budgetforøgelse, vil en politisk behandling ofte være aktuel. Det efterfølgende udbud af opgaver samt den praktiske udførelse af vedligehold gennemføres efter den endeligt vedtagne plan med tilhørende budget for vedligehold. Endelig kontrolleres de udførte arbejder, og vedligeholdelsesplanen suppleres med information om disse. 4

5 Eksempel på beskrivelse af forebyggende vedligehold af karme, rammer og glaslister. Bestanddele af vinduer vist på bygningsdelskort side 4. Ved at gennemføre alt planlagt vedligehold efter det beskrevne princip opnås flere fordele. Først og fremmest minimeres ressourceforbruget til planlægningen af vedligehold, da der ikke hvert år skal udarbejdes en ny plan, men alene ud fra bygningssynet gennemføres justeringer og eventuelle tilføjelser i den eksisterende. Dernæst vil det være muligt at arbejde med pålidelige langtidsbudgetter, da vedligeholdelsesplanen løbende ajourføres efter de faktiske forhold. Endvidere vil det med et politisk fastlagt kvalitetsmål være tydeliggjort, at der er sammenhæng mellem kvalitetsmål og vedligeholdelsesudgifter. Er de nødvendige midler til vedligehold ikke til stede, må det ønskede kvalitetsmål justeres i nedadgående retning. Endelig vil det med fastlagte kvalitetsmål være muligt at sammenligne udgiftsniveauet for vedligehold af bestemte typer af bygningsdele på tværs af bebyggelser, afdelinger m.v. Der er dermed skabt basis for anvendelse af nøgletal, benchmarking m.v. 4.3 Proces og aktiviteter Metoden består af et grundlag, der etableres én gang for alle, samt fire aktiviteter, der gennemføres med fastlagte intervaller: 5

6 A. Grundlag A1 Fastlæggelse af kvalitetsmål A2 Opbygning af plan for vedligehold B. Bygningssyn B1 Planlægning af bygningssyn B2 Fastlæggelse af registreringsniveau B3 Bygningssyn (selve synet) B4 Bearbejdning og rapportering C. Planlægning af vedligehold C1 Justering i aktivitetsplaner, budgetter m.v. C2 Planlægning af afhjælpende og oprettende vedligehold C3 Fortsat vurdering D. Vedligehold E. Opfølgning E1 Kontrol af udførte arbejder E2 Ajourføring af bygningsdelskort Metode til styring af vedligehold Grundlag Proces Fastlægge kvalitetsniveau Opbygge plan for vedligehold Bygningssyn Planlægning af vedligehold Vedligehold Opfølgning Kvalitets beskrivelse Bygningsdelskort /plan for vedligehold Eftersyns rapport Justerede Bygningsdelskort (planer, budget m.v.) Ajourførte Bygningsdelskort (plan for vedligehold) Dokumentation Dokumentation Resultat Vedligeholdte bygningsdele 6

7 A. Grundlag Grundlaget omfatter dels de fastlagte og beskrevne kvalitetsmål, dels planerne for forebyggende vedligehold. A1. Fastlæggelse af kvalitetsmål Kvalitetsmål knytter sig på et overordnet niveau til bebyggelser, bygninger, bolig-/ erhvervsenheder m.v. Fastlæggelsen tager dels udgangspunkt i brugernes behov for fysiske omgivelser, dels i de byggetekniske forhold. På det detaljerede og operationelle niveau knytter kvalitetsmålene sig til bygningsdele. Vedligehold skal sikre, at tilstanden og dermed kvalitetsniveauet til enhver tid befinder sig mellem kvaliteten som udført og det ønskede kvalitetsniveau. Kvalitetsmål for bygningsdele kan helt kortfattet være i god og driftsikker stand eller uden synlige fejl og mangler, men bør så vidt muligt omfatte egentlige faglige beskrivelser. Beskrivelser, som tager højde for, at en vis nedslidning accepteres. Som vist på nedenstående illustration, vil der som regel være et kvalitetsmæssigt interval mellem kvaliteten som udført og det ønskede kvalitetsmål. Kvalitetsmål og konkret kvalitet: Kvalitet Kvalitet som udført Konkret kvalitet Beskrevet kvalitetsmål Tid Indbygning Vedl. 1 Vedl. 2 Vedl. 3 7

8 Rent praktisk kan kravene til kvalitetsmål være sammenkædet for grupper af bygningsdele. En sådan sammenkædning kan f.eks. tage udgangspunkt i følgende placering af bygningsdele i: Terræn Bygning, klimaskærm med tilhørende konstruktioner Bygning indvendig, bolig- / erhvervsenheder Bygning indvendig, fælles inkl. øvrige konstruktioner Bygning, tekniske installationer Kravene til kvalitetsmål kan ændre sig over tid. Dette kan bl.a. ske, hvor bygninger skifter ejer eller overgår til andre formål. Det kan også ske som følge af ændringer i lovgivning omkring f.eks. brandsikkerhed og hygiejne. Kravene kan omfatte følgende parametre: 1. Sikkerhed (f.eks. bæreevne, forankring og brandsikkerhed) 2. Miljø (f.eks. luftkvalitet, fugt, støjniveau) 3. Hygiejne (f.eks. renhold, overfladers beskaffenhed) 4. Materialer (f.eks. råd, svamp, tæring) 5. Funktionalitet (f.eks. tæthed af konstruktioner eller tilladte nedbrudstider for tekniske anlæg) 6. Æstetik (f.eks. udseende, lugt) 7. Økonomi (f.eks. energiforbrug samt løbende vedl. omkostninger) Kravene til den konkrete bygningsdel vil undertiden alene omfatte en enkelt parameter. Det kan bl.a. gælde for vægge og lofter, hvor der ofte alene fokuseres på æstetik (udseende). I andre tilfælde fokuseres på to eller flere parametre. Det gælder bl.a. sammenhængende tekniske anlæg, hvor der ofte fokuseres på både miljø, funktionalitet og økonomi. Eksempel: Tagdækning (bk.tad). Beklædning med Vingetegl. Alle tegl skal være hele, uden afskalninger og må ikke være forskubbet eller løse. Ventilationsspalte ved tagfod må ikke være tilstoppet. Algebegroning må ikke forekomme. Er rygning lagt i mørtel, skal denne være intakt og tæt. Inddækninger skal overalt være hele og tætte. Eksempel: Afløb, Opsamling (Tagrender), (bt.afl.ops) Render skal være hele og tætte med fald til afløb. Blade må alene forekomme fra løvfald og til planlagt oprensning før vinter. 8

9 Eksempel: Gulv, vådrum (bk.gul) Gulvfliser skal være hele uden revnedannelser. Mindre misfarvning af ældre gulvfliser accepteres. Fuger skal være hele og tætte. Fuge mellem væg og gulv skal være hel og tæt. Eksempel: Vand, Røranlæg (bt.van.rør) Alle rør og samlinger skal være tætte. Korroderede/ rustne rør må ikke forekomme. Isolering skal være intakt. Afspærringsventiler skal være tætte og åbne-/ lukke-funktionen intakt. Bankelyde og/eller rystelser i røranlægget må ikke forekomme. Da kravene danner basis for bygningssynet, skal de være tilgængelige for de involverede parter i processen. Da kravene kan ændre sig over tid, er det af hensyn til historikken vigtigt i dokumentationen for det pågældende bygningssyn at anføre, hvilken version af krav til kvalitetsniveau der har været anvendt. For en bygningsdel med beskeden restlevetid vil man undertiden reducere kravene ud fra den betragtning, at det ikke kan betale sig at ofre vedligehold på noget, som alligevel snart skal udskiftes. A2. Opbygning af plan for vedligehold En egentlig beskrivelse af den proces, det er at opbygge en samlet langtidsplan for forebyggende vedligehold, ligger uden for rammerne af denne vejledning. Derfor alene denne korte beskrivelse. Formålet med forebyggende vedligehold er at sikre, at alle vedligeholdelseskrævende bygningsdele til enhver tid opfylder de beskrevne kvalitetsmål. Udgangspunktet for forebyggende vedligehold er bygningsdelsbeskrivelser med tilhørende kvalitetsmål samt aktivitetsbeskrivelser med intervaller for gennemførelsen. Der kan tillige indgå mængder med tilhørende prissætning, som danner grundlag for budgetter. Håndteres forebyggende vedligehold på et IT-baseret driftssystem, vil informationen i de fleste tilfælde være struktureret ved hjælp af bygningsdelskort. Er et sådant system ikke til rådighed, kan informationen være struktureret på andre måder, men det er vigtigt, at såvel krav som aktiviteter knytter sig til de konkrete bygningsdele. 9

10 Eksempel Bygningsdel Mængde Interval Næste gang : Udgift pr. gang : kr Konto : Faggruppe Beskrivelse : Forebyggende vedligehold : BK.VIN, Vinduer, trævinduer i bygning 3, Overflader, udvendig : 28 stk. : 5 år : Maler : Løstsiddende maling fjernes Ujævnheder /overgange slibes Evt. harpiks fjernes med sprit Afvaskning med Grundrens eller lign. Blotlagt træ grundes med klar oliebaseret træbeskyttelse Strygning 1 eller 2 gange med olie/- alkydmaling, Ral 9010 hvid, glans 50 I arbejdet med opbygning af langtidsplaner for forebyggende vedligehold indgår tillige levetider. Der skelnes her mellem forventet levetid, faktisk levetid og økonomisk levetid (se hefte 9 Begrebskatalog). Når forventet levetid indgår i planer for vedligehold, skyldes det først og fremmest, at udskiftning af bygningsdele ofte kræver betydelige ressourcer. Dertil kommer, at omkostningerne til forebyggende vedligehold af en bygningsdel, der nærmer sig udskiftning, kan være markant større end omkostningerne til vedligehold af den bygningsdel, der erstatter den udskiftede. Beslutning om udskiftning af bygningsdele vil i nogle tilfælde alene være bestemt af, om bygningsdelene fortsat gennem forebyggende vedligehold kan opretholde det beskrevne kvalitetsmål. Er der tale om tekniske anlæg, vil faktorer som miljøhensyn, funktionalitet og energiforbrug derimod ofte indgå i overvejelserne. Endelig vil det ofte i forbindelse med planlægning af udskiftninger være nødvendigt at foretage en samlet vurdering af flere bygningsdele, da udskiftning med fordel kan ske i en sammenhængende proces. F.eks. vil det næsten altid være hensigtsmæssigt at skifte undertag samtidig med tagbelægning, selv om der på udskiftningstidspunktet er en restlevetid på undertaget. 10

11 B. Bygningssyn Formålet med bygningssynet er primært at skaffe sig en sikker viden om tilstanden af de bygningsdele, til hvilke der knytter sig forebyggende vedligehold. Er tilstanden som forudset i forhold til de opstillede kvalitetsmål og tidspunktet for de planlagte aktiviteter, er alt i orden. Er tilstanden derimod afvigende, skal dette registreres, og vedligeholdelsesplanerne samt evt. tillige levetidsvurderingen justeres. Formålet med bygningssynet er desuden at registrere tilstanden af bygningsdele, der ikke er omfattet af forebyggende vedligehold. Foreligger eksakte krav, vurderes tilstanden ud fra disse. Ellers må synet gennemføres ud fra en generel byggeteknisk viden og vurdering. Registreres her afvigelser, som i visse tilfælde vil have karakter af skader, kan det være aktuelt at gennemføre afhjælpende eller oprettende vedligehold samt herefter ud fra en konkret vurdering at lade de aktuelle bygningsdele indgå i planen for forebyggende vedligehold. Eksempel: B2.07 Elforsyning Kontrol af fejlstrømsafbrydere. Visuel gennemgang af installation for beskadigede og revnede dele. Kontrol af funktion af afbrydere. Kontrol af opmærkning af tavle. Eksempel: B1.22 Væg (teglstensydervægge) Registrering med fokus på følgende: Revner (sætning, stabilitet m.v.) Fugtophobning fra fundament Løse og udfaldne fuger Frostsprængninger i sten Mos og algevækst B1. Planlægning af bygningssyn Det skal i planlægningen af bygningssynet afklares, hvilke data der skal anvendes, og hvordan disse skal gøres tilgængelige for deltagerne i processen. Der skal endvidere udarbejdes en samlet plan for processen. Denne kan omfatte: Tidsplan Bemanding Fastlæggelse af registreringsniveau Rapportering Varsling af brugere samt adgang 11

12 Det skal tilføjes, at synets omfang vil være helt afhængigt af bygningernes karakter, alder og anvendelse samt af den måde, hvorpå de drives i det daglige. B2. Fastlæggelse af registreringsniveau Der skelnes mellem tre registreringsniveauer: Niveau 1 (grovest): Bygningssyn af generel art, som består af visuelle observationer, om nødvendigt kombineret med enkle målinger. Niveau 2: Bygningssyn af generel art, men mere dybtgående og detaljeret end niveau 1. Den støtter sig i nødvendigt omfang til tegninger, beskrivelser og anden dokumentation. Der skal eventuelt gennemføres mere omfattende registreringer eller målinger for at klarlægge bygningsdelenes opbygning og tilstand, når symptomer eller formål gør dette ønskeligt. Niveau 3 (finest): Bygningssyn af speciel art, som normalt kun omfatter visse bygningsdele eller specielle problemstillinger. Et sådant bygningssyn indebærer særligt nøjagtige måle- eller prøvningsmetoder og eventuelt tillige laboratorieprøvning. B3. Bygningssyn (selve synet) Selve synet består i at sammenholde den aktuelle, konstaterede tilstand med den forventede tilstand i henhold til det fastlagte kvalitetsmål og terminerne for næste planlagte vedligehold. Med dette som udgangspunkt foretages en vurdering af, om der er afvigelser. Det kan tillige i visse tilfælde være nødvendigt at sammenholde tilstanden med krav, som ligger uden for det beskrevne. Det kan f.eks. være myndighedskrav eller særlige brugerkrav. Da det ikke altid umiddelbart er muligt at konstatere, om der er tale om en afvigelse, er der tre muligheder: Ingen afvigelse: Det er konstateret, at der ikke er nogen afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Mulig afvigelse: Det kan på det foreliggende grundlag ikke fastslås, om der er en negativ afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Der 12

13 må her tages stilling til, om der skal gennemføres et supplerende syn på et højere registreringsniveau. Afvigelse: Det er konstateret, at der er en negativ (eller eventuelt positiv) afvigelse fra de beskrevne krav eller andre krav. Afvigelsens omfang angives ved tilstandsniveauer. Tilstandsniveauet kan enten fremstå som en samlet vurdering af alle aktuelle parametre eller som et specificeret niveau for hver enkelt parameter. Der anvendes fire tilstandsniveauer med følgende hovedbetydning: Tilstandsniveau 0: Tilstandsniveau 1: Tilstandsniveau 2: Tilstandsniveau 3: Ingen / ubetydelig afvigelse. Mindre afvigelse. Betydelig afvigelse. Meget stor afvigelse (omfatter også sammenbrud og totale funktionssvigt). Sættes + foran tallet, betyder dette, at afvigelsen er positiv. Da samme tilstandsniveauer anvendes på alle bygningsdele, og afvigelserne derfor kan relatere sig til vidt forskellige parametre, er der i denne vejledning ikke sat ord på disse. Således kan f.eks. tilstandsniveau 3 anvendes både om en dør, der er sparket hul i, et utæt tag og en gennemtæret varmtvandsbeholder. Det anbefales derfor, at der udarbejdes eksempelsamlinger. B4. Bearbejdning og rapportering Synsrapporten kan enten fastholdes som et selvstændigt dokument for samtlige bygningsdele eller placeres som egenskabsdata på de enkelte bygningsdelskort. Afvigelser skal efter behov dokumenteres, eventuelt med beskrivelser, tegninger, skitser og fotografier. Omfanget af afvigelser kan angives skriftligt i procent af totalmængde eller som absolutte mål. C. Planlægning af vedligehold Med udgangspunkt i det gennemførte bygningssyn gennemføres følgende planlægning af vedligehold: 13

14 Justeringer i bygningsdelskort (aktivitetsplan, budget m.v.) for forebyggende vedligehold. Oprettelse af nødvendige bygningsdelskort med beskrivelse af afhjælpende og/eller oprettende vedligehold (herunder udskiftning af bygningsdele). Fortsat vurdering omkring igangsætning af vedligeholdelsesarbejder. C1. Justering i bygningsdelskort Med udgangspunkt i resultaterne af det gennemførte bygningssyn justeres bygningsdelskortene. Denne justering kan omfatte tidspunkt for gennemførelse af førstkommende aktivitet, tidsinterval mellem aktiviteterne samt justering i levetidsvurdering. Den kan også omfatte ændring i aktivitetsbeskrivelse og dermed i indholdet af selve aktiviteten. At genskabe overensstemmelse mellem krav og aktuel tilstand kan naturligvis også ske ved simpelthen at justere i kravene. En sådan justering bør dog altid være strengt sagligt begrundet. Det må betragtes som dokumentfalsk at genskabe overensstemmelse mellem krav og aktuel tilstand ved efterfølgende at foretages ændringer i tilstandsrapporten. C2. Afhjælpende og oprettende vedligehold Mens formålet med forebyggende vedligehold er at sikre, at de opstillede kvalitetsmål til stadighed er opfyldt, er formålet med afhjælpende eller oprettende vedligehold at bringe bygningsdele, som ikke opfylder kvalitetsmålene, tilbage på det ønskede niveau. Afhjælpende vedligehold er aktuelt, hvor der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, f.eks. ved fraflytning af lejemål. Oprettende vedligehold er bl.a. aktuelt i forbindelse med stormskader og nedbrud af tekniske anlæg. Eksempel på afhjælpende vedligehold: Tilstand: Skadede fuger i ydervæg. Fugerne er forvitrede i en i øvrigt sund ydervæg udført i blank murværk til terræn. 14

15 Afhjælpende vedligehold: Forvitrede/løse fuger, synlige revner og huller i fuger udbedres ved udkradsning og omfugning. Udkradsning i fuld bredde til en dybde af min. 15 mm fra den færdige fugeoverflade. Efter rengøring og vanding efterfuges med tilbageliggende fuge i bakkemørtel som eks. fuge. Eksempel på oprettende vedligehold: Tilstand: Naturgaskedel ude af funktion på grund af fejl i printkort. Oprettende vedligehold: Udskiftning af printkort med efterfølgende test af alle funktioner. Såfremt der ikke allerede foreligger bygningsdelkort for de bygningsdele, hvor afhjælpende eller oprettende vedligehold er aktuelt, oprettes disse. Herefter beskrives såvel tilstand som nødvendigt vedligehold efter samme principper som for forebyggende vedligehold. C3. Fortsat vurdering Er der på baggrund af det gennemførte bygningssyn behov for videre overvejelser omkring igangsætning af vedligeholdelsesarbejder, der ligger uden for det planlagte forebyggende vedligehold, indgår tre hovedelementer: Konsekvenser Risiko Økonomi Ved konsekvenser forstås de konsekvenser, det vil have både for den pågældende bygningsdel og for evt. øvrige bygningsdele, såfremt der ikke igangsættes vedligeholdelsesarbejder med henblik på at opfylde kravet. Konsekvenserne angives ved en konsekvensgrad. Konsekvensgraden fastsættes for én eller flere enkeltstående parametre eller samlet for alle aktuelle parametre. Der skal benyttes fire konsekvensgrader med følgende hovedbetydning: Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser Konsekvensgrad 2: Middelstore konsekvenser Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser 15

16 Sættes et x efter tallet i konsekvensgraden, betyder det, at konsekvensen ikke blot omfatter den aktuelle bygningsdel, men tillige andre bygningsdele. Risiko beskriver sandsynligheden for, at der som følge af manglende tiltag enten vil opstå en ikke acceptabel tilstand, eller at en bestående ikke acceptabel tilstand vil videreudvikles. I bedømmelsen af risiko indgår tillige tidsfaktoren altså om risikoen forventes at være konstant over tid, eller om den øges. BEMÆRKNING: Lille risiko kombineret med store konsekvenser kan være lige så uacceptabelt som stor risiko kombineret med mindre konsekvenser. Når beslutning om gennemførelse af afhjælpende og/eller oprettende vedligehold er truffet, gennemføres den videre planlægning som beskrevet under C2 Afhjælpende og oprettende vedligehold. D. Vedligehold Udbydes og gennemføres ud fra anvisninger på bygningsdelskort samt henvisninger fra disse til f.eks. producenters og branchers anvisninger og vejledninger. Forhold vedr. selve vedligeholdelsesopgaverne indgår i øvrigt ikke i denne vejledning. E. Opfølgning Opfølgning af gennemført vedligehold omfatter dels en kontrol af de udførte arbejder, dels en ajourføring af bygningsdelskortene og dermed af planerne for vedligehold. E1. Kontrol af udførte arbejder Kontrollen af de udførte arbejder er først og fremmest en kontrol af, om arbejdet er gennemført håndværksmæssigt korrekt i henhold til udbudsmaterialet og dermed de aktuelle anvisninger i bygningsdelskortene. Kontrollen går dernæst ud på at sikre sig, at det 16

17 forventede kvalitetsniveau er tilvejebragt, og at kvalitetsmålet dermed er nået. Er dette mod forventning ikke tilfældet, må der enten igangsættes supplerende arbejder eller foretages justeringer i aktivitetsbeskrivelsen, så man ved påfølgende vedligehold kan nå kvalitetsmålet. E2. Ajourføring af bygningsdelskort Efter afslutning af vedligehold med efterfølgende kontrol af de udførte arbejder ajourføres bygningsdelskortene med information om, at aktiviteten er afsluttet, tidspunkt, pris samt anden relevant information. 17

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3

OBHI-TILLÆG. Thomas Bach Sørensen. Konklusion... 1 Bygningsdelenes tilstand... 1 Prissætning... 2 Skønnede restlevetider... 3 Adresse: Søvangen 8 Postnr./ By: 8830 Tjele Dato: 28. oktober 2013 Sagnr.: 1084507 HE-nr.: 2698 Konsulent: Thomas Bach Sørensen OBH Ingeniørservice A/S Videncenter Tlf. 7021 7240 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Østerkildevej 14, 2820 Gentofte 16. september 2015 H-15-02543-0350 157-231588 Laust Hällberg Som sælger

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Høje Lønholt 2

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Høje Lønholt 2 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport for Høje Lønholt 2 Teknisk Forvaltning marts 2002 Tilstandsrapport 2002 : Udlejningsejendom: Høje Lønholt 2 3480 Fredensborg Indledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger 4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Plovmarksvej 16, 2605 Brøndby 17. september 2015 H-15-0366-0124 153-10943 0366 Steen Robert Olsen

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse

Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse Dansk Byggeri Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse Case Februar 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dansk Byggeri Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Rosenvej 12, 2950 Vedbæk 9. november 2014 H-14-01393-0167 230-5472 Rune Andersen Som sælger eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere