Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab Silkeborg Kommune beskrivelse Risikoidentifikation Risikoanalyse Udrykningsinstruks Forebyggelse Fremtidigt serviceniveau Bilag Vandforsyningsplan Scenarie- og kapacitetsanalyse.... Særskilt fil 1

2 Indledning Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet blev introduceret i 2005 i et lovgrundlag, som skulle sikre, at redningsberedskabet blev dimensioneret i forhold til de lokale risici og andre lokale forhold som f. eks demografi, geografi, vejnet og erhvervssammensætning. Første udgave af den risikobaserede dimensionering blev udarbejdet i.h.t. de normer og med den metodik, som var angivet/anbefalet af Beredskabsstyrelsen og den endelige plan blev efterfølgende godkendt af byrådet og af Beredskabsstyrelsen med meget få bemærkninger. Møde med beredskabsstyrelsen Nu forestår arbejdet med revision af den dengang vedtagne og godkendte plan og dette arbejde blev der taget hul på ved et møde med Beredskabsstyrelsen den 20. februar På mødet blev der taget udgangspunkt i den eksisterende plan og her var konklusionen, efter en gennemgang og drøftelse af den eksisterende plan, at denne er meget tæt på at være dækkende såvel i indhold som i metodik. Det konkluderes derfor at planen som sådan kunne bruges som den var, i forhold til følgende opmærksomhedspunkter, anført eksplicit af Beredskabsstyrelsen: BRS anbefaler endvidere, at der medtages en beskrivelse af den tekniske ledelse af indsatsen, herunder at SK overvejer en bagvagtordning eller en aftale med nabokommuner om varetagelse af indsatsledelsen ved større hændelser, hvor f.eks. en indsatsleder skal møde i KSN eller den lokale beredskabsstab. Der skal medtages en beskrivelse af kommunalbestyrelsens beslutning om uddannelsesniveauet for holdledere, der skal kunne varetage den tekniske ledelse i tilfælde af, at indsatslederen ikke møder eller møder senere på skadestedet. BRS anbefalede at medtage overvejelser om håndtering af samtidige hændelser, herunder at bruge ODIN-GIS til eftervisning af udrykningstider. Opmærksomheden blev henledt på, at det ved anvendelse af ODIN-GIS næppe vil være realistisk at anvende en fremkommelighed på %. Det skal hertil bemærkes at vi såvel i den tidligere plan som denne har anvendt en 70% fremkommelighed. Ligeledes skal det bemærkes, at der i den eksisterende plan er anvendt flere forskellige værktøjer herunder til fastlæggelse af køretider/afstande blandt andet i forbindelse med fastlæggelse af de interne slukningsgrænser herunder også ODIN-GIS. Der bør medtages omtale af differentierede udrykningssammensætninger samt en grundig beskrivelse af anvendelse af SK s reservesprøjte samt, hvordan et nedbrud for drejestigen vil blive håndteret. Beskrivelse af 1-2 større og længerevarende hændelser med fokus på ledelsesmæssige forhold, mandskabsudskiftning, logistik mv. bør medtages. SK har 2

3 i den eksisterende plan allerede beskrevet scenarier, som med fordel kan udbygges. De ønskede scenarier er udarbejdet og tilføjet de eksisterende 32 beskrevne scenarier, som vil kunne ses i bilagsafsnittet. 13-aftaler (om at en nabokommune eller en privat entreprenør overtager hele opgaven med brandslukning mv. i hele eller et område af kommunen) skal ikke længere godkendes af BRS, men skal fremgå af planen for RBD, f.eks. som bilag. Dette er ikke aktuelt for Silkeborg Kommune. 18-aftaler (typisk aftaler om vederlagsfri assistance, f.eks. til opgaver, som kommunen har dimensioneret for, men hvor situationen efter en konkret vurdering kræver ekstra hjælp) bør fremgå af planen, f.eks. som bilag. SK s aftale om levering af højderedning til Ikast-Brande Kommune, som indebærer, at SK sender mandskab og materiel samtidig med, at Ikast-Brande Kommune sender egen førsteudrykning vurderes af styrelsen umiddelbart at være en 18- aftale. SK har lokalt et politisk ønske om formalisering af samarbejdsaftaler om hurtigst mulig hjælp med alle nabokommuner med baggrund i Borgeren i centrum. Udmøntning heraf beror indtil videre på overvejelserne om generelle strukturændringer i redningsberedskabet fra BRS tilkendegav, at forligspartierne bag aftalen om redningsberedskabet er meget opmærksomme på mellemkommunalt samarbejde (hurtigst mulig hjælp til borgeren). BRS har derfor været nødt til at påtale beslutninger i kommunerne om at opsige aftaler med naboberedskaber, der går imod princippet om hurtigst mulig hjælp. Det oplyses, at dette må bero på en misforståelse, idet der aldrig har eksisteret sådanne aftaler. Derimod var der i forbindelse med den nuværende plans udarbejdelse ambitioner om at gennemføre sådanne aftaler med nabokommunerne, men af ressourcemæssige årsager blev arbejdet vurderet for omfattede i forhold til den begrænsede effekt set på indbyggere som dette ville gavne- og sagen henlagt. Vandforsyning til brandslukning er stadig en kommunal opgave, selv om bekendtgørelsen herom blev ophævet i år I dag er det en del af RBD, og derfor skal en plan herfor fremgå af RBD. Mange kommuner har besluttet at nedlægge dårligt ydende brandhaner, og det bør fremgå af planen, hvilken strategi for vandforsyning, kommunen har lagt. Indkvartering og forplejning skal ligeledes fremgå af planen, idet det tidligere krav om 5 % af kommunens indbyggertal ikke længere er gældende. Kommunen bør analysere behovet ud fra risikoen for f.eks. voldsomt vejr (lukning af motorveje/jernbanestrækninger f.eks. ved kraftigt snefald eller stormvejr). BRS vurderer i øvrigt, at 5 % måske er i overkanten af behovet. Frivilligområdet, som har landspolitisk fokus, bør beskrives i planen, også selvom anvendelsen af frivillige af forskellige grunde ikke er aktuel. 3

4 BRS lægger vægt på, at planen for den risikobaserede dimensionering er velstruktureret og gennemarbejdet, samt at det er et samlet planforslag, hvor alle relevante oplysninger er medtaget, som BRS får til udtalelse. Mulig omlægning af Redningsberedskabets struktur Udover de oplistede opmærksomhedspunkter som er blevet angivet af Beredskabsstyrelsen, vil det i gangværende strukturarbejde betyde at vi i nærværende oplæg til Risikobaseret Dimensionering arbejder med en kortere tidshorisont og ikke med langsigtet mål, såvel i planlægning som i investeringer. Vi er derfor helt klar over at evt. videreførelse at den nuværende struktur vil kunne afstedkommen en nødvendig revision af planen i planperioden. Dette betyder, at emner som generelle omlægninger af slukningsområdet med heraf evt. følgende stationslukninger, indgåelse af 13 aftaler med nabokommuner om slukning i Silkeborg kommune for ad den vej at nedbringe udrykningstiden, stillingtagen til klimaberedskab og lign. ikke vil blive behandlet i denne plan. Dette sker i respekt for den kommende beredskabsstrukturs muligheder for fuldt ud at kunne udnytte de muligheder som de større enheder, hvilket strukturændringerne forventer at munde ud i, bedst muligt. 4

5 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab. Brandstationernes placering: I Silkeborg Kommune findes der i dag i alt 4 brandstationer på følgende adresser: Bredhøjvej 10, Silkeborg Søndergade 69, Kjellerup Erhvervsparken 55, Fårvang Ryesmindevej, Them Disse beliggenheder har med erfaringer tilbage fra 1992 vist sig at være stort set optimale. Dette blandt andet set i forhold til køretider, hvor det nuværende antal stationer efter opdeling af Silkeborg Kommune i 4 slukningsområder, hvor nærmeste station tilkaldes, efterlader en meget begrænset befolkningsandel i de yderste landområder med en udrykningstid på mere end 15 min. Samlet udrykningstid Ligeledes er et ikke uvæsentligt parameter ved stationsplaceringen, at det er muligt fortsat at rekruttere brandfolk, der kan være aktive såvel i dagtimer som aften/nat/weekender. 5

6 Brandstationerne personale og opgavestruktur: Station Them og Fårvang Oplandsstationerne i Them og Fårvang er personalemæssigt bemandet med i alt 12 mand på hver station, heraf 3 holdledere. Personalet i Them og Fårvang er delt op på 3 vagtgrupper med 4 mand på vagt ad gangen - heraf 1 holdleder. Disse grupper har på skift vagtforpligtigelse i en vagtordning, der dækker hele året. Uanset dette tilkaldes alle hver gang, hvilket ved et normalt fremmøde giver en bemanding fra hjælpestationerne på 6-7 mand svarende til vores servicemål ved større opgaver. Opgavemæssigt løses en del opgaver, typisk opgaver af mindre karakter som bilbrand, skorstensbrand og lign. alene med indsats fra mandskab fra hjælpestationen, hvorimod der ved melding om bygningsbrand eller andre potentielt større opgaver medsendes en tankvogn fra stationen i Silkeborg. Dette skyldes, at vagtforpligtigelsen i Them og Fårvang alene garanterer et fremmøde på 4 mand og for at sikre overholdelse af vores serviceniveau, specielt i arbejdstiden samt i weekenderne, afsendes således en tankvogn fra Silkeborg. Station Kjellerup Station Kjellerup er bemandet med 15 mand heraf 4 holdledere fordelt på 3 hold. Der er alene vagtforpligtigelse i weekender samt på helligdage. På hverdage kaldes alle ved alarm uanset type. I perioder med vagtforpligtigelse kaldes alene vagtholdet ved reduceret udrykning og hele styrken ved en normaludrykning. Station Kjellerup løser som udgangspunkt alle brandopgaver uden materiel/personelstøtte fra Silkeborg. Station Silkeborg Stationen i Silkeborg er bemandet med i alt 36 brandfolk, heraf 8 holdledere og personalet er fordelt på 5 grupper for deltidsansatte og 3 grupper for fastansatte. Der er til stadighed en deltidsgruppe og en gruppe af fastansatte på vagt, hvilket giver en samlet personaleressource ved normalt tilkald på i alt 8 mand altså en mand mere end vores standard bemanding på

7 Ved udkald indenfor normal arbejdstid, der kun kræver en reduceret udrykning, dækkes dette alene af det faste personale. Ved et normalt tilkald vil der, udover indsatsledervogn, bemandes 2 køretøjer der jævnfør udrykningsinstruks kører til den pågældende opgave. Ved mindre opgaver sendes kun et køretøj bemandet efter opgaven i.h.t udrykningsinstruksen. Indsatsledervagt Indsatsledelsen varetages for hele slukningsområdets vedkomne af en indsatsledervagt med i alt 4 deltagere, central placeret i Silkeborg. Indsatslederens køreafstand til oplandsstationernes slukningsområder betyder, at indsatslederen ikke kan være på plads inden udrykningen fra oplandsstationen ankommer og som følge heraf først vil kunne være fremme op til 5 min. efter udrykningens ankomst. Indsatslederen deltager i alle akutopgaver jævnfør beredskabsloven. Herudover fungerer indsatsleder som rådgiver for andre i konkrete sager, hvor politiet eller andre myndigheder ønsker bistand. Brandstationernes bestykning: Bestykning station Silkeborg: 3 Automobilsprøjter 16/8 med 2000 l vand heraf en som reserve 2 Tankvogne med 8000 l vand 2 Indsatsledervogne 1 32 m Redningslift 1 Rednings/miljøvogn 1 Redningsvogn 1 Slangetender 2 Både og en is-flåde 1 Ventepladspakning Bestykningen er i planperioden reduceret med den 3. automobilsprøjte i Silkeborg, som i den nye planperiode ikke længere betragtes som en del af det pligtige beredskab, men alene som et reservekøretøj, der anvendes som erstatningsvogn ved svigt m.m. på de andre automobilsprøjter Silkeborg Brand & Redning råder over. 7

8 Bestykning station Kjellerup: Automobiltanksprøjte 16/8 med 3100 l vand Tankvogn med 8000 l vand På station Kjellerup er materielbestykningen i planperioden reduceret med drejestigen. Placeringen af drejestigen var ikke et lovkrav i.h.t. den tidligere gældende dimensioneringsbekendtgørelse. Drejestigen er udgået p.g.a. alder og heraf følgende manglende rentabilitet i vedligeholdelse. Station Kjellerup vil herefter i lighed med de øvrige stationer være stigebetjent fra Silkeborg, hvor der også kan trækkes på stigen til skorstensbrande og lign., når dette skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til fagligt korrekt løsning af opgaven og i forhold til arbejdsmiljøet. Bestykning station Them: Automobilsprøjte 16/8 med 2000 l vand Tankvogn med 8000 l vand Der er ikke foretaget ændringer i planperioden. Bestykning station Fårvang: Automobilsprøjte 16/8 med 2000 l vand Tankvogn med 8000 l vand Der er ikke foretaget ændringer i planperioden. Forhold ved 2 eller flere samtidige indsatser: Flere samtidige udrykninger i samme slukningsområde er alene registreret i Silkeborg slukningsområde og forekommer perioden 2010 til 12 2 gange, i.h.t. en manuel foretaget sammentælling af registrerede tilfælde. Samtidige udrykninger på tværs af slukningsområder forekom i perioden 2010 til 12 i alt 8 gange, men da det ikke berører samme station, er det alene indsatsledervagten, der presses i disse situationer. Udrykninger hvor 2 komplette slukningstog indgår i samme opgave, kan forekomme over hele kommunen og vil forekomme 1-2 gange årligt. 8

9 Specialopgaver Generelt om specialopgaver Generelt for sø-rednings-, frigørelses-, miljø- og højderedningsberedskabet er, at disse beredskaber dækker hele Silkeborg kommune med udgangspunkt fra stationen i Silkeborg. Dette sker ud fra en overbevisning om, at opgaver som disse, der ikke er så ofte forekommende, skal udføres af specialister frem for lokale med mindre erfaring. Strukturen omkring disse opgaver er dog, at oplandsstationerne altid kaldes, således at disse kan være hurtigt fremme op påbegynde opgaven som f.eks. at sikre skadestedet, indsamle informationer m.m. som vil kunne betyde en hurtigere og mere effektiv indsats, når specialisterne ankommer. Sø-redning Silkeborg er et naturskønt område med mange søer og et stort friluftsliv herunder også søsport og badning og dermed også med potentiel risiko for drukneulykker og andre relaterede redningsaktioner og miljøindsatser. Til det formål har vi to fuldt udrustede bådberedskaber samt en is-flåde til rådighed. I dag betjenes Silkeborg kommune med dykkere efter aftale med Århus brandvæsen, som tilkaldes efter behov. Højderedning I 2008 oprettedes et højderedningsberedskab hos Silkeborg Brand og Redning. Højderedningsberedskabet er ikke kun målrettet mod indsatser i højden, men også i dybden i forhold til brønde, udgravninger og lign. Der foreligger en 18 aftale med Ikast-Brande kommune, som sikrer borgerne i Ikast- Brande assistance fra Silkeborg Brand & Redning ved højderedningsindsatser i Ikast- Brande kommune. Frigørelse Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra 1. januar 2008 overførte ansvaret og dermed opgaven at frigøre fastklemte i ulykkessituationer til redningsberedskabet, har Silkeborg Brand & Redning været bestykket med 2 beredskaber til denne opgave. Et beredskab på en mindre og hurtiggående redningsvogn, alene til trafikuheld med fastklemte og lign. samt et beredskab på vores rednings/miljøvogn. 9

10 Dette beredskab, hvor det er muligt at indsætte på frigørelse på to objekter samtidig, enten på to skadesteder eller på to objekter på samme skadested, har vist sig tilstrækkelig, idet vi 1-2 gange årligt har begge beredskaber i anvendelse samtidig. Miljøberedskab Silkeborg Brand & Redning råder over et trin 2 beredskab, som skal indeholde blandt andet min. to kemikalieindsatsdragter og en opsamlingskapacitet på minimum Udstyret skal generelt kunne håndtere alle former for spild i kortere eller længere tid. Hertil flydespærringerne som kan udlægges fra båd og når der konstateres olie på vandet. Herudover råder vi over en forureningstrailer til opsamling af benzin/olie og lign. efter mindre spild som ved færdselsuheld og lign. Langt den største del af de registrerede miljøopgaver løses ved hjælp af forureningstraileren og en enkelt mand. Rednings/miljøvognen står overfor en snarlig udskiftning, idet vognen ikke er tidssvarende længere. Nødindkvartering Hverdagens indkvarterings- og forplejningsopgaver varetages i altovervejende grad af følgeskadefirmaer, i givet fald suppleret af den kommunale organisation. Der er ingen statistik for antallet af indkvarteringer, men erfaringerne viser, at disse alene er gennemført i forbindelse med tilfælde, hvor beboelse er blevet gjort ubeboelig og hvor det tilkaldte følgeskadefirma på forsikringens vegne har indkvarteret skadelidte familier på hotel eller lign. Der er således ikke registreret tilfælde af nødindkvarteringer i Silkeborg omhandlende menneskegrupper end det der svarer til en normal familie og i disse tilfælde altid som følge af brand eller lign. hændelse. Det skal bemærkes, at der ikke findes frivillige i Silkeborg Brand & Rednings struktur. Dette skyldes, at antallet af frivillige efter årtusindeskiftet faldt markant uden at det var muligt at rekruttere nye frivillige. Derfor blev frivilligberedskabet nedlagt ved en beredskabskommisionsbeslutning den 17. juni Der er således ikke rådighed over den basis som de frivillige udgør de fleste andre steder og som typisk danner grundlaget for løsning af nødindkvarteringsopgaver. 10

11 Det har blandt andet på den baggrund ikke været muligt at udarbejde og implementere en løsning på dette problem, men dette arbejde vil blive i gangsat snarest således at en model for håndtering af sådanne hændelser kan være implementeret inden årets udgang. Planen vil naturligvis tilgå Beredskabsstyrelsen til kommentering inden endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen. Silkeborg Kommune beskrivelse. Copyright Silkeborg Kommune og GEOvision. 11

12 Beliggenhed og geografisk udstrækning Silkeborg kommune er centralt beliggende i region Midtjylland omgivet af Skanderborg og Favrskov kommuner mod Øst, Viborg kommune mod nord, Ikast-Brande kommune mod Vest og endelig Horsens mod syd. Kommunens samlede geografiske udstrækning udgør i alt 864 km2 med længste udstrækning nord- syd på ca. 44 km og øst-vest på 42 km. Kommunens topografi Silkeborg kommune er i den sydlige del præget af kraftige kuperinger med store skovområder og søer. Mod nord og vest er landskabet fladere og præget af landbrugsdrift. Silkeborg kommune gennemskæres fra syd mod nord af Gudenåen som danner de mange søer i og omkring Silkeborg by. Silkeborg by grænser umiddelbart op til de store naturområder, herunder landets største sammenhængende skovområde mod syd. Udviklingen af Silkeborg by går derfor hovedsaligt i nord og vestlig retning. Silkeborg Kommunes boligudvikling foregår indenfor Silkeborg by i områderne Balle/Hvinningdal, Gødvad og Funder. Der udlægges også nye boligområder i kommunens øvrige byer, herunder i fx Kjellerup, Sejs/Svejbæk, Virklund og Them. Bebyggelsens art. Byerne i Silkeborg kommune er overvejende præget af lav boligbebyggelse. Bortset fra de ældre byområder og de enkelte samlede bebyggelser af almennyttigt boligbyggeri, er bebyggelsen desuden udpræget åben. Der har i de senere år været tendens til, at tætte boligbebyggelser opføres i mindre koncentrationer end tidligere og spredt i alle udbygningsområder. Erhverv Silkeborg kommunes erhvervsområder er koncentreret ved Nordre- og Østre Ringvej samt i Høje Kejlstrup i Silkeborg by. I Hårup og Funder er der endvidere skabt mulighed for større udbygning til erhverv. Endvidere er der planlagt en større, tæt og høj erhvervsudbygning i Erhvervskorridoren, som ligger ved krydset mellem Silkeborgmotorvejen, Nordre Ringvej og Ansvej/Nørreskov Bakke. I Kjellerup, Fårvang, Thorning og Knudlund findes tillige større erhvervsområder, mens der i Virklund, Ans, Gjern og Thorning/Hvam findes mindre erhvervsområder. 12

13 Erhverv/industriområderne er præget af servicevirksomheder og let produktion f.eks. møbelproduktion. Der findes ingen svær industri i Silkeborg kommune. Indbyggerantal. Samlet indbyggerantal pr. 1. januar 2013 udgør indbyggere Fordeling på bysamfund med mere end 1000 indbyggere. By Indbyggere Silkeborg Kjellerup 4866 Svejbæk 3946 Virklund 3331 Them 2248 Ans 1821 Bryrup 1593 Gjern 1449 Voel 1432 Fårvang 1314 Sorring 1119 Thorning 1029 Folketal pr. 1. januar 2013 efter byområde Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEF 44 Resenbro og Funder indgår nu i opgørelsen over Silkeborg, i modsætning til tidligere, hvor de var opgjort individuelt. 13

14 Risikoidentifikation Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen og er en proces, der indeholder identifikation af såvel objekter som hændelser. I 2007 udarbejdes Silkeborg kommunes risikoprofil i en meget omfattende og meget udadvendt proces, hvor mange ressourcepersoner deltog aktivt. Resultatet har, efter vores opfattelse, vist sig meget præcist, hvilket har betydet at tilgangen til arbejdet denne gang været mere indadvendt mod egen organisation og af evaluerende karakter. Der har således ikke været afholdt møder med eksterne personer, men alene evalueringer internt. Efter dette arbejde var gennemført kunne det konkluderes, at 2 af de 3 risikobetonede virksomheder som blev tildelt specielt opmærksomhed ved udarbejdelsen af den forrige RBD-plan, Travira Neckelmann og Primagas, begge er lukket. Tilbage er nu kun Bernard Krone A/S i Hvam. Dette efterlader Silkeborg kommune med væsentlig færre objekter, som kræver en særlig opmærksomhed og dermed med en samlet risikoprofil, som med sikkerhed er noget lavere end i den seneste plan. Inddragelse af udrykningsstatistik i risikoidentifikationen Den væsentligste kilde til opsamling af info og dermed viden i forhold til udrykningsaktiviteterne ligger denne gang overvejende i de erfaringer, beredskabet har i forbindelse med tidligere indsatser. Hertil anvendes de udrykningsrapporter, der udarbejdes efter alle udrykninger, men også de observationer og erfaringer som personalet - oftest ledergruppen (indsatslederne) - for ad den vej at skabe et overblik over mangler eller steder med forbedringspotentiale. Den statistiske del af analysen er baseret på udrykninger inddateret i rapportregistreringssystemet ODIN fra årene 2010 til 2012 svarende til 999 udrykninger og den mere konkrete gennemgang af f.eks. sammenfald mellem 2 eller flere udrykninger er foretaget manuelt. Sidst har indsatsledergruppen på regelmæssige møder evalueret for specifikke problemstillinger eller egentlige mangler konstateret under den enkelte indsats. Indsamling af data og information: 14

15 Alarm type Opgavetype Antal opgaver Blind alarm Falsk alarm Reel alarm Alarmer i alt Brandslukning Overhængende fare for brand Slukket før ankomst Småredskaber HT rør HT rør rør rør >3 rør Uoplyst Brandslukning i alt Redning Anden redningsopgave Løst før ankomst I forbindelse med sammenstyrtning I forbindelse med storm/orkan I forbindelse med brand I forbindelse med tog/fly/skibsulykke I forbindelse med trafikuheld Redning i/på vand Redning i alt Miljøuheld Andet Ikke oplyst Lækage fra køretøj Trafikuheld Uheld sket under af- og pålæsning Uheld sket under transport Under industriproduktion Miljøuheld i alt Diverse (Beredskabsmæssige opgaver) Standby ved sikkerhedslanding fly Diverse i alt Objekttype 15

16 Affaldscontainer Affaldsoplag Andet Andre oplag Autocamper Belysning Bil (u kg) Bus Brandfarlige væsker Brandfarligt oplag Brødrister Bygningskonstruktioner Campingvogn Container Cykel El-anlæg Elektrisk brugsgenstand Elektronik El-installationer EL-konkomfur Emhætte Etageadskillelse Foderstof oplag Fyringsanlæg, Fast brændsel Fyringsanlæg, Flis/halm Fyringsanlæg, Olie Gas-installationer Gaskomfur Grill Halmoplag Halmpresser Hårde hvidevarer Installationer Intet objekt Kaffemaskine Kogeplade Komfur Køleskab Lastbil Maskiner Mejetærsker Metalforarbejdningsmaskiner Microbølgeovn Motorcykel, knallert Møbler Oplag Opvaskemaskine Ovn Pakkemaskine

17 Plastforarbejdningsmaskiner Plastoplag Skib Skorsten Strålevarmeapparat Tagkonstruktion Tekniske anlæg Tog Traktor Transportanlæg Transportmidler, m.v Træforarbejdsmaskiner Træoplag Tørretumbler Ukendt Ukrudtsbrænder Vandinstallationer Varevogn (u kg) Varmeapparater, madlavning Vaskemaskine Ventilationsanlæg Vægkonstruktion I alt 17

18 Opgaver pr. time på døgnet Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt 0:00-0: :00-1: :00-2: :00-3: :00-4: :00-5: :00-6: :00-7: :00-8: :00-9: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: I alt

19 Udrykninger fordelt pr. måned 60 Månedsberetning Jan Frb Mar Apr Maj Jun JUL Aug SEP Okt NOV Dec Udrykninger fordelt pr. dag 70 Døgnberetning Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

20 Risikoanalyse Risikoanalyse er anden fase i arbejdet med risikobaseret dimensionering. Risikoanalysen tager udgangspunkt i risikoidentifikationens resultater og fastlægger, hvad det kræver for redningsberedskabet at håndtere de identificerede risici gennem to trin Scenarieanalyse Kapacitetsanalyse I forhold til scenarie- og kapacitetsanalysen blev der ved opstartmødet med Beredskabsstyrelsen udtrykt tilfredshed med såvel processen, som resultatet fra 2007 samt at materialet ansås at være generelt dækkende dengang som i dag. Dette også set i forhold til en åbenlyst lavere risikoprofil ved denne planudarbejdelser set i forhold til planen fra 2007, jf. nedlagte/lukkede virksomheder. Det blev dog på mødet med Beredskabsstyrelsen påpeget, at der med fordel kunne suppleres med 1-2 større og længerevarende hændelser med fokus på ledelsesmæssige forhold, mandskabsudskiftning, logistik m.v. Dette vil bringe det samlede antal bearbejde scenarier op på i alt 17. Se bilag Ændringer af udrykningsinstrukser I forhold til den i 2007-planen godkendte udrykningsinstruks gennemgik denne ca. 1 år efter godkendelsen en ændring, hvorefter gruppe D udgik og picklistepunkterne under gruppe D overflyttet til bemanding som gruppe C. Formålet med gruppe D var at skabe en gruppe, hvor der ud fra picklistepunkterne var opgraderet i forhold til en normaludrykning, idet det skønnedes, at udkaldene til disse picklistepunkter ville være få, men omvendt så potentielt alvorlige, at det var formålstjenstligt for indsatsen med ekstra mandskab fra starten. Desværre viste det sig hurtigt, at visitationen på 112 var så upræcis at f.eks. picklistepunktet Gårdbrand med dyrehold ikke blot blev anvendt når der var tale om større dyrehold i fare, men også når eks. et eksisterende dyrehold ikke på nogen måde kunne blive berørt af branden eller når dyreholdet efterfølgende kunne identificeres som værende på ganske få kæledyr. Ligeledes spændte udkaldene til Industribygning fra alt, hvor der reelt kunne være en trussel mod en større industribygning til en garage eller et mindre skur. Der blev således alt for mange udrykninger under dette punkt, hvor indsatskapaciteten var voldsomt overdimensioneret i forhold til det reelle behov og reelt ingen, hvor den store udrykning kunne forsvares ud fra et fagligt synspunkt. 20

21 Udrykningsinstruks: Udrykningsinstruks Indsatsleder - 1 ISL Indsatsledervogn Indsatsleder Eftersyn Mindre forurening Oliefilm på vand - eftersyn Gas Gaslugt Eftersyn Skorstensbrand Eftersyn Indsatsleder Forespørgsel Gruppe A - 1 BM Materiel efter behov og anmodning Mindre forureninger, oprydning efter færdsel, efterslukning og lign. mindre opgaver. Gruppe B ISL + HL + 3 BM Indsatsledervogn Automobilsprøjte ABA Brand Bil i det fri Brand i MC/knallert Brand Landbrugsredskab Skraldespand i det fri brand Container Mindre brand Container i det fri brand Naturbrand Mindre brand El-installationer Mindre brand El-installationer Brand anlæg i det fri Bygningsbrand Mindre brand Bygningsbrand Carport, fritliggende Bygningsbrand Kolonihavehus *Personredning Fastklemt, maskine o.l. 21

22 Gruppe C ISL + 1 HL + 6 BM Automobilsprøjte + tankv. Automobilsprøjte + lift Redningsvogn Båd Naturbrand Hede/Klit Naturbrand Skov/plantage Brand ombord på Tur-båd Færdselsuheld Tilskadekomne mere end 5 Naturbrand Mark m/ afgrøder Bygningsbrand Gård Brand Lastbil/bus Færdselsuheld Fastklemte/Brandfare Naturbrand Halmstak Bygningsbrand Gård med dyrehold Brand Bil under Færdselsuheld Fastklemte tag Naturbrand Større forurening Gylleudslip *Assistance Færdselsuheld Brand i bil Skråning/grøft sprøjte+tankvogn Naturbrand Mark, høstet Større forurening Olieudslip Gas Gaslugt i Brand Skib på land/dok bygning Bygningsbrand Større forurening Benzinudslip Affaldsoplag i det fri Brand Fly, militær Villa/rækkehus Brand Bygningsbrand Lejlighed El-installationer Brand Nedfaldne Container i bygning Brand Fly, passager el-ledninger Brand Bygningsbrand El-installationer Brand Vindmølle Gas Ledningsbrud, Brand Skib ved kaj Etageejendom ej antændt Bygningsbrand Garage, fritliggende El-installationer Transformatorstation Gas Brand i udsavende gas Personredning Drukneulykke Bygningsbrand Institution Personredning Sammenstyrtning Gas Gaslugt i det Personredning Mast fri Bygningsbrand Personredning Silo/brønd-ulykke *Skorstensbrand Flyulykke Passager Sommerhus Hårdt tag Bygningsbrand Butik Personredning Bygning Skorstensbrand - Flyulykke Militært Stråtag Bygningsbrand Personredning Skrænt Togulykke Gods Industribygning Brand Skib på sø Større forurening Ammoniak Personredning Jord-/sandskred Færdselsuheld Bil i vand Togulykke Passager Større forurening Kemikalieudslip Personredning Tilskadekomne mere end 5 22

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

Beredskabssamarbejde Sønderjylland

Beredskabssamarbejde Sønderjylland Beredskabssamarbejde Sønderjylland Rapport om muligheder og udfordringer Acadre sagsident: Haderslev 14/26125 26. oktober 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 EMNE OG FORMÅL... 2 AFGRÆNSNING... 2 MODELARBEJDET...

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere