Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab Silkeborg Kommune beskrivelse Risikoidentifikation Risikoanalyse Udrykningsinstruks Forebyggelse Fremtidigt serviceniveau Bilag Vandforsyningsplan Scenarie- og kapacitetsanalyse.... Særskilt fil 1

2 Indledning Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet blev introduceret i 2005 i et lovgrundlag, som skulle sikre, at redningsberedskabet blev dimensioneret i forhold til de lokale risici og andre lokale forhold som f. eks demografi, geografi, vejnet og erhvervssammensætning. Første udgave af den risikobaserede dimensionering blev udarbejdet i.h.t. de normer og med den metodik, som var angivet/anbefalet af Beredskabsstyrelsen og den endelige plan blev efterfølgende godkendt af byrådet og af Beredskabsstyrelsen med meget få bemærkninger. Møde med beredskabsstyrelsen Nu forestår arbejdet med revision af den dengang vedtagne og godkendte plan og dette arbejde blev der taget hul på ved et møde med Beredskabsstyrelsen den 20. februar På mødet blev der taget udgangspunkt i den eksisterende plan og her var konklusionen, efter en gennemgang og drøftelse af den eksisterende plan, at denne er meget tæt på at være dækkende såvel i indhold som i metodik. Det konkluderes derfor at planen som sådan kunne bruges som den var, i forhold til følgende opmærksomhedspunkter, anført eksplicit af Beredskabsstyrelsen: BRS anbefaler endvidere, at der medtages en beskrivelse af den tekniske ledelse af indsatsen, herunder at SK overvejer en bagvagtordning eller en aftale med nabokommuner om varetagelse af indsatsledelsen ved større hændelser, hvor f.eks. en indsatsleder skal møde i KSN eller den lokale beredskabsstab. Der skal medtages en beskrivelse af kommunalbestyrelsens beslutning om uddannelsesniveauet for holdledere, der skal kunne varetage den tekniske ledelse i tilfælde af, at indsatslederen ikke møder eller møder senere på skadestedet. BRS anbefalede at medtage overvejelser om håndtering af samtidige hændelser, herunder at bruge ODIN-GIS til eftervisning af udrykningstider. Opmærksomheden blev henledt på, at det ved anvendelse af ODIN-GIS næppe vil være realistisk at anvende en fremkommelighed på %. Det skal hertil bemærkes at vi såvel i den tidligere plan som denne har anvendt en 70% fremkommelighed. Ligeledes skal det bemærkes, at der i den eksisterende plan er anvendt flere forskellige værktøjer herunder til fastlæggelse af køretider/afstande blandt andet i forbindelse med fastlæggelse af de interne slukningsgrænser herunder også ODIN-GIS. Der bør medtages omtale af differentierede udrykningssammensætninger samt en grundig beskrivelse af anvendelse af SK s reservesprøjte samt, hvordan et nedbrud for drejestigen vil blive håndteret. Beskrivelse af 1-2 større og længerevarende hændelser med fokus på ledelsesmæssige forhold, mandskabsudskiftning, logistik mv. bør medtages. SK har 2

3 i den eksisterende plan allerede beskrevet scenarier, som med fordel kan udbygges. De ønskede scenarier er udarbejdet og tilføjet de eksisterende 32 beskrevne scenarier, som vil kunne ses i bilagsafsnittet. 13-aftaler (om at en nabokommune eller en privat entreprenør overtager hele opgaven med brandslukning mv. i hele eller et område af kommunen) skal ikke længere godkendes af BRS, men skal fremgå af planen for RBD, f.eks. som bilag. Dette er ikke aktuelt for Silkeborg Kommune. 18-aftaler (typisk aftaler om vederlagsfri assistance, f.eks. til opgaver, som kommunen har dimensioneret for, men hvor situationen efter en konkret vurdering kræver ekstra hjælp) bør fremgå af planen, f.eks. som bilag. SK s aftale om levering af højderedning til Ikast-Brande Kommune, som indebærer, at SK sender mandskab og materiel samtidig med, at Ikast-Brande Kommune sender egen førsteudrykning vurderes af styrelsen umiddelbart at være en 18- aftale. SK har lokalt et politisk ønske om formalisering af samarbejdsaftaler om hurtigst mulig hjælp med alle nabokommuner med baggrund i Borgeren i centrum. Udmøntning heraf beror indtil videre på overvejelserne om generelle strukturændringer i redningsberedskabet fra BRS tilkendegav, at forligspartierne bag aftalen om redningsberedskabet er meget opmærksomme på mellemkommunalt samarbejde (hurtigst mulig hjælp til borgeren). BRS har derfor været nødt til at påtale beslutninger i kommunerne om at opsige aftaler med naboberedskaber, der går imod princippet om hurtigst mulig hjælp. Det oplyses, at dette må bero på en misforståelse, idet der aldrig har eksisteret sådanne aftaler. Derimod var der i forbindelse med den nuværende plans udarbejdelse ambitioner om at gennemføre sådanne aftaler med nabokommunerne, men af ressourcemæssige årsager blev arbejdet vurderet for omfattede i forhold til den begrænsede effekt set på indbyggere som dette ville gavne- og sagen henlagt. Vandforsyning til brandslukning er stadig en kommunal opgave, selv om bekendtgørelsen herom blev ophævet i år I dag er det en del af RBD, og derfor skal en plan herfor fremgå af RBD. Mange kommuner har besluttet at nedlægge dårligt ydende brandhaner, og det bør fremgå af planen, hvilken strategi for vandforsyning, kommunen har lagt. Indkvartering og forplejning skal ligeledes fremgå af planen, idet det tidligere krav om 5 % af kommunens indbyggertal ikke længere er gældende. Kommunen bør analysere behovet ud fra risikoen for f.eks. voldsomt vejr (lukning af motorveje/jernbanestrækninger f.eks. ved kraftigt snefald eller stormvejr). BRS vurderer i øvrigt, at 5 % måske er i overkanten af behovet. Frivilligområdet, som har landspolitisk fokus, bør beskrives i planen, også selvom anvendelsen af frivillige af forskellige grunde ikke er aktuel. 3

4 BRS lægger vægt på, at planen for den risikobaserede dimensionering er velstruktureret og gennemarbejdet, samt at det er et samlet planforslag, hvor alle relevante oplysninger er medtaget, som BRS får til udtalelse. Mulig omlægning af Redningsberedskabets struktur Udover de oplistede opmærksomhedspunkter som er blevet angivet af Beredskabsstyrelsen, vil det i gangværende strukturarbejde betyde at vi i nærværende oplæg til Risikobaseret Dimensionering arbejder med en kortere tidshorisont og ikke med langsigtet mål, såvel i planlægning som i investeringer. Vi er derfor helt klar over at evt. videreførelse at den nuværende struktur vil kunne afstedkommen en nødvendig revision af planen i planperioden. Dette betyder, at emner som generelle omlægninger af slukningsområdet med heraf evt. følgende stationslukninger, indgåelse af 13 aftaler med nabokommuner om slukning i Silkeborg kommune for ad den vej at nedbringe udrykningstiden, stillingtagen til klimaberedskab og lign. ikke vil blive behandlet i denne plan. Dette sker i respekt for den kommende beredskabsstrukturs muligheder for fuldt ud at kunne udnytte de muligheder som de større enheder, hvilket strukturændringerne forventer at munde ud i, bedst muligt. 4

5 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab. Brandstationernes placering: I Silkeborg Kommune findes der i dag i alt 4 brandstationer på følgende adresser: Bredhøjvej 10, Silkeborg Søndergade 69, Kjellerup Erhvervsparken 55, Fårvang Ryesmindevej, Them Disse beliggenheder har med erfaringer tilbage fra 1992 vist sig at være stort set optimale. Dette blandt andet set i forhold til køretider, hvor det nuværende antal stationer efter opdeling af Silkeborg Kommune i 4 slukningsområder, hvor nærmeste station tilkaldes, efterlader en meget begrænset befolkningsandel i de yderste landområder med en udrykningstid på mere end 15 min. Samlet udrykningstid Ligeledes er et ikke uvæsentligt parameter ved stationsplaceringen, at det er muligt fortsat at rekruttere brandfolk, der kan være aktive såvel i dagtimer som aften/nat/weekender. 5

6 Brandstationerne personale og opgavestruktur: Station Them og Fårvang Oplandsstationerne i Them og Fårvang er personalemæssigt bemandet med i alt 12 mand på hver station, heraf 3 holdledere. Personalet i Them og Fårvang er delt op på 3 vagtgrupper med 4 mand på vagt ad gangen - heraf 1 holdleder. Disse grupper har på skift vagtforpligtigelse i en vagtordning, der dækker hele året. Uanset dette tilkaldes alle hver gang, hvilket ved et normalt fremmøde giver en bemanding fra hjælpestationerne på 6-7 mand svarende til vores servicemål ved større opgaver. Opgavemæssigt løses en del opgaver, typisk opgaver af mindre karakter som bilbrand, skorstensbrand og lign. alene med indsats fra mandskab fra hjælpestationen, hvorimod der ved melding om bygningsbrand eller andre potentielt større opgaver medsendes en tankvogn fra stationen i Silkeborg. Dette skyldes, at vagtforpligtigelsen i Them og Fårvang alene garanterer et fremmøde på 4 mand og for at sikre overholdelse af vores serviceniveau, specielt i arbejdstiden samt i weekenderne, afsendes således en tankvogn fra Silkeborg. Station Kjellerup Station Kjellerup er bemandet med 15 mand heraf 4 holdledere fordelt på 3 hold. Der er alene vagtforpligtigelse i weekender samt på helligdage. På hverdage kaldes alle ved alarm uanset type. I perioder med vagtforpligtigelse kaldes alene vagtholdet ved reduceret udrykning og hele styrken ved en normaludrykning. Station Kjellerup løser som udgangspunkt alle brandopgaver uden materiel/personelstøtte fra Silkeborg. Station Silkeborg Stationen i Silkeborg er bemandet med i alt 36 brandfolk, heraf 8 holdledere og personalet er fordelt på 5 grupper for deltidsansatte og 3 grupper for fastansatte. Der er til stadighed en deltidsgruppe og en gruppe af fastansatte på vagt, hvilket giver en samlet personaleressource ved normalt tilkald på i alt 8 mand altså en mand mere end vores standard bemanding på

7 Ved udkald indenfor normal arbejdstid, der kun kræver en reduceret udrykning, dækkes dette alene af det faste personale. Ved et normalt tilkald vil der, udover indsatsledervogn, bemandes 2 køretøjer der jævnfør udrykningsinstruks kører til den pågældende opgave. Ved mindre opgaver sendes kun et køretøj bemandet efter opgaven i.h.t udrykningsinstruksen. Indsatsledervagt Indsatsledelsen varetages for hele slukningsområdets vedkomne af en indsatsledervagt med i alt 4 deltagere, central placeret i Silkeborg. Indsatslederens køreafstand til oplandsstationernes slukningsområder betyder, at indsatslederen ikke kan være på plads inden udrykningen fra oplandsstationen ankommer og som følge heraf først vil kunne være fremme op til 5 min. efter udrykningens ankomst. Indsatslederen deltager i alle akutopgaver jævnfør beredskabsloven. Herudover fungerer indsatsleder som rådgiver for andre i konkrete sager, hvor politiet eller andre myndigheder ønsker bistand. Brandstationernes bestykning: Bestykning station Silkeborg: 3 Automobilsprøjter 16/8 med 2000 l vand heraf en som reserve 2 Tankvogne med 8000 l vand 2 Indsatsledervogne 1 32 m Redningslift 1 Rednings/miljøvogn 1 Redningsvogn 1 Slangetender 2 Både og en is-flåde 1 Ventepladspakning Bestykningen er i planperioden reduceret med den 3. automobilsprøjte i Silkeborg, som i den nye planperiode ikke længere betragtes som en del af det pligtige beredskab, men alene som et reservekøretøj, der anvendes som erstatningsvogn ved svigt m.m. på de andre automobilsprøjter Silkeborg Brand & Redning råder over. 7

8 Bestykning station Kjellerup: Automobiltanksprøjte 16/8 med 3100 l vand Tankvogn med 8000 l vand På station Kjellerup er materielbestykningen i planperioden reduceret med drejestigen. Placeringen af drejestigen var ikke et lovkrav i.h.t. den tidligere gældende dimensioneringsbekendtgørelse. Drejestigen er udgået p.g.a. alder og heraf følgende manglende rentabilitet i vedligeholdelse. Station Kjellerup vil herefter i lighed med de øvrige stationer være stigebetjent fra Silkeborg, hvor der også kan trækkes på stigen til skorstensbrande og lign., når dette skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til fagligt korrekt løsning af opgaven og i forhold til arbejdsmiljøet. Bestykning station Them: Automobilsprøjte 16/8 med 2000 l vand Tankvogn med 8000 l vand Der er ikke foretaget ændringer i planperioden. Bestykning station Fårvang: Automobilsprøjte 16/8 med 2000 l vand Tankvogn med 8000 l vand Der er ikke foretaget ændringer i planperioden. Forhold ved 2 eller flere samtidige indsatser: Flere samtidige udrykninger i samme slukningsområde er alene registreret i Silkeborg slukningsområde og forekommer perioden 2010 til 12 2 gange, i.h.t. en manuel foretaget sammentælling af registrerede tilfælde. Samtidige udrykninger på tværs af slukningsområder forekom i perioden 2010 til 12 i alt 8 gange, men da det ikke berører samme station, er det alene indsatsledervagten, der presses i disse situationer. Udrykninger hvor 2 komplette slukningstog indgår i samme opgave, kan forekomme over hele kommunen og vil forekomme 1-2 gange årligt. 8

9 Specialopgaver Generelt om specialopgaver Generelt for sø-rednings-, frigørelses-, miljø- og højderedningsberedskabet er, at disse beredskaber dækker hele Silkeborg kommune med udgangspunkt fra stationen i Silkeborg. Dette sker ud fra en overbevisning om, at opgaver som disse, der ikke er så ofte forekommende, skal udføres af specialister frem for lokale med mindre erfaring. Strukturen omkring disse opgaver er dog, at oplandsstationerne altid kaldes, således at disse kan være hurtigt fremme op påbegynde opgaven som f.eks. at sikre skadestedet, indsamle informationer m.m. som vil kunne betyde en hurtigere og mere effektiv indsats, når specialisterne ankommer. Sø-redning Silkeborg er et naturskønt område med mange søer og et stort friluftsliv herunder også søsport og badning og dermed også med potentiel risiko for drukneulykker og andre relaterede redningsaktioner og miljøindsatser. Til det formål har vi to fuldt udrustede bådberedskaber samt en is-flåde til rådighed. I dag betjenes Silkeborg kommune med dykkere efter aftale med Århus brandvæsen, som tilkaldes efter behov. Højderedning I 2008 oprettedes et højderedningsberedskab hos Silkeborg Brand og Redning. Højderedningsberedskabet er ikke kun målrettet mod indsatser i højden, men også i dybden i forhold til brønde, udgravninger og lign. Der foreligger en 18 aftale med Ikast-Brande kommune, som sikrer borgerne i Ikast- Brande assistance fra Silkeborg Brand & Redning ved højderedningsindsatser i Ikast- Brande kommune. Frigørelse Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra 1. januar 2008 overførte ansvaret og dermed opgaven at frigøre fastklemte i ulykkessituationer til redningsberedskabet, har Silkeborg Brand & Redning været bestykket med 2 beredskaber til denne opgave. Et beredskab på en mindre og hurtiggående redningsvogn, alene til trafikuheld med fastklemte og lign. samt et beredskab på vores rednings/miljøvogn. 9

10 Dette beredskab, hvor det er muligt at indsætte på frigørelse på to objekter samtidig, enten på to skadesteder eller på to objekter på samme skadested, har vist sig tilstrækkelig, idet vi 1-2 gange årligt har begge beredskaber i anvendelse samtidig. Miljøberedskab Silkeborg Brand & Redning råder over et trin 2 beredskab, som skal indeholde blandt andet min. to kemikalieindsatsdragter og en opsamlingskapacitet på minimum Udstyret skal generelt kunne håndtere alle former for spild i kortere eller længere tid. Hertil flydespærringerne som kan udlægges fra båd og når der konstateres olie på vandet. Herudover råder vi over en forureningstrailer til opsamling af benzin/olie og lign. efter mindre spild som ved færdselsuheld og lign. Langt den største del af de registrerede miljøopgaver løses ved hjælp af forureningstraileren og en enkelt mand. Rednings/miljøvognen står overfor en snarlig udskiftning, idet vognen ikke er tidssvarende længere. Nødindkvartering Hverdagens indkvarterings- og forplejningsopgaver varetages i altovervejende grad af følgeskadefirmaer, i givet fald suppleret af den kommunale organisation. Der er ingen statistik for antallet af indkvarteringer, men erfaringerne viser, at disse alene er gennemført i forbindelse med tilfælde, hvor beboelse er blevet gjort ubeboelig og hvor det tilkaldte følgeskadefirma på forsikringens vegne har indkvarteret skadelidte familier på hotel eller lign. Der er således ikke registreret tilfælde af nødindkvarteringer i Silkeborg omhandlende menneskegrupper end det der svarer til en normal familie og i disse tilfælde altid som følge af brand eller lign. hændelse. Det skal bemærkes, at der ikke findes frivillige i Silkeborg Brand & Rednings struktur. Dette skyldes, at antallet af frivillige efter årtusindeskiftet faldt markant uden at det var muligt at rekruttere nye frivillige. Derfor blev frivilligberedskabet nedlagt ved en beredskabskommisionsbeslutning den 17. juni Der er således ikke rådighed over den basis som de frivillige udgør de fleste andre steder og som typisk danner grundlaget for løsning af nødindkvarteringsopgaver. 10

11 Det har blandt andet på den baggrund ikke været muligt at udarbejde og implementere en løsning på dette problem, men dette arbejde vil blive i gangsat snarest således at en model for håndtering af sådanne hændelser kan være implementeret inden årets udgang. Planen vil naturligvis tilgå Beredskabsstyrelsen til kommentering inden endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen. Silkeborg Kommune beskrivelse. Copyright Silkeborg Kommune og GEOvision. 11

12 Beliggenhed og geografisk udstrækning Silkeborg kommune er centralt beliggende i region Midtjylland omgivet af Skanderborg og Favrskov kommuner mod Øst, Viborg kommune mod nord, Ikast-Brande kommune mod Vest og endelig Horsens mod syd. Kommunens samlede geografiske udstrækning udgør i alt 864 km2 med længste udstrækning nord- syd på ca. 44 km og øst-vest på 42 km. Kommunens topografi Silkeborg kommune er i den sydlige del præget af kraftige kuperinger med store skovområder og søer. Mod nord og vest er landskabet fladere og præget af landbrugsdrift. Silkeborg kommune gennemskæres fra syd mod nord af Gudenåen som danner de mange søer i og omkring Silkeborg by. Silkeborg by grænser umiddelbart op til de store naturområder, herunder landets største sammenhængende skovområde mod syd. Udviklingen af Silkeborg by går derfor hovedsaligt i nord og vestlig retning. Silkeborg Kommunes boligudvikling foregår indenfor Silkeborg by i områderne Balle/Hvinningdal, Gødvad og Funder. Der udlægges også nye boligområder i kommunens øvrige byer, herunder i fx Kjellerup, Sejs/Svejbæk, Virklund og Them. Bebyggelsens art. Byerne i Silkeborg kommune er overvejende præget af lav boligbebyggelse. Bortset fra de ældre byområder og de enkelte samlede bebyggelser af almennyttigt boligbyggeri, er bebyggelsen desuden udpræget åben. Der har i de senere år været tendens til, at tætte boligbebyggelser opføres i mindre koncentrationer end tidligere og spredt i alle udbygningsområder. Erhverv Silkeborg kommunes erhvervsområder er koncentreret ved Nordre- og Østre Ringvej samt i Høje Kejlstrup i Silkeborg by. I Hårup og Funder er der endvidere skabt mulighed for større udbygning til erhverv. Endvidere er der planlagt en større, tæt og høj erhvervsudbygning i Erhvervskorridoren, som ligger ved krydset mellem Silkeborgmotorvejen, Nordre Ringvej og Ansvej/Nørreskov Bakke. I Kjellerup, Fårvang, Thorning og Knudlund findes tillige større erhvervsområder, mens der i Virklund, Ans, Gjern og Thorning/Hvam findes mindre erhvervsområder. 12

13 Erhverv/industriområderne er præget af servicevirksomheder og let produktion f.eks. møbelproduktion. Der findes ingen svær industri i Silkeborg kommune. Indbyggerantal. Samlet indbyggerantal pr. 1. januar 2013 udgør indbyggere Fordeling på bysamfund med mere end 1000 indbyggere. By Indbyggere Silkeborg Kjellerup 4866 Svejbæk 3946 Virklund 3331 Them 2248 Ans 1821 Bryrup 1593 Gjern 1449 Voel 1432 Fårvang 1314 Sorring 1119 Thorning 1029 Folketal pr. 1. januar 2013 efter byområde Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEF 44 Resenbro og Funder indgår nu i opgørelsen over Silkeborg, i modsætning til tidligere, hvor de var opgjort individuelt. 13

14 Risikoidentifikation Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen og er en proces, der indeholder identifikation af såvel objekter som hændelser. I 2007 udarbejdes Silkeborg kommunes risikoprofil i en meget omfattende og meget udadvendt proces, hvor mange ressourcepersoner deltog aktivt. Resultatet har, efter vores opfattelse, vist sig meget præcist, hvilket har betydet at tilgangen til arbejdet denne gang været mere indadvendt mod egen organisation og af evaluerende karakter. Der har således ikke været afholdt møder med eksterne personer, men alene evalueringer internt. Efter dette arbejde var gennemført kunne det konkluderes, at 2 af de 3 risikobetonede virksomheder som blev tildelt specielt opmærksomhed ved udarbejdelsen af den forrige RBD-plan, Travira Neckelmann og Primagas, begge er lukket. Tilbage er nu kun Bernard Krone A/S i Hvam. Dette efterlader Silkeborg kommune med væsentlig færre objekter, som kræver en særlig opmærksomhed og dermed med en samlet risikoprofil, som med sikkerhed er noget lavere end i den seneste plan. Inddragelse af udrykningsstatistik i risikoidentifikationen Den væsentligste kilde til opsamling af info og dermed viden i forhold til udrykningsaktiviteterne ligger denne gang overvejende i de erfaringer, beredskabet har i forbindelse med tidligere indsatser. Hertil anvendes de udrykningsrapporter, der udarbejdes efter alle udrykninger, men også de observationer og erfaringer som personalet - oftest ledergruppen (indsatslederne) - for ad den vej at skabe et overblik over mangler eller steder med forbedringspotentiale. Den statistiske del af analysen er baseret på udrykninger inddateret i rapportregistreringssystemet ODIN fra årene 2010 til 2012 svarende til 999 udrykninger og den mere konkrete gennemgang af f.eks. sammenfald mellem 2 eller flere udrykninger er foretaget manuelt. Sidst har indsatsledergruppen på regelmæssige møder evalueret for specifikke problemstillinger eller egentlige mangler konstateret under den enkelte indsats. Indsamling af data og information: 14

15 Alarm type Opgavetype Antal opgaver Blind alarm Falsk alarm Reel alarm Alarmer i alt Brandslukning Overhængende fare for brand Slukket før ankomst Småredskaber HT rør HT rør rør rør >3 rør Uoplyst Brandslukning i alt Redning Anden redningsopgave Løst før ankomst I forbindelse med sammenstyrtning I forbindelse med storm/orkan I forbindelse med brand I forbindelse med tog/fly/skibsulykke I forbindelse med trafikuheld Redning i/på vand Redning i alt Miljøuheld Andet Ikke oplyst Lækage fra køretøj Trafikuheld Uheld sket under af- og pålæsning Uheld sket under transport Under industriproduktion Miljøuheld i alt Diverse (Beredskabsmæssige opgaver) Standby ved sikkerhedslanding fly Diverse i alt Objekttype 15

16 Affaldscontainer Affaldsoplag Andet Andre oplag Autocamper Belysning Bil (u kg) Bus Brandfarlige væsker Brandfarligt oplag Brødrister Bygningskonstruktioner Campingvogn Container Cykel El-anlæg Elektrisk brugsgenstand Elektronik El-installationer EL-konkomfur Emhætte Etageadskillelse Foderstof oplag Fyringsanlæg, Fast brændsel Fyringsanlæg, Flis/halm Fyringsanlæg, Olie Gas-installationer Gaskomfur Grill Halmoplag Halmpresser Hårde hvidevarer Installationer Intet objekt Kaffemaskine Kogeplade Komfur Køleskab Lastbil Maskiner Mejetærsker Metalforarbejdningsmaskiner Microbølgeovn Motorcykel, knallert Møbler Oplag Opvaskemaskine Ovn Pakkemaskine

17 Plastforarbejdningsmaskiner Plastoplag Skib Skorsten Strålevarmeapparat Tagkonstruktion Tekniske anlæg Tog Traktor Transportanlæg Transportmidler, m.v Træforarbejdsmaskiner Træoplag Tørretumbler Ukendt Ukrudtsbrænder Vandinstallationer Varevogn (u kg) Varmeapparater, madlavning Vaskemaskine Ventilationsanlæg Vægkonstruktion I alt 17

18 Opgaver pr. time på døgnet Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt 0:00-0: :00-1: :00-2: :00-3: :00-4: :00-5: :00-6: :00-7: :00-8: :00-9: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: I alt

19 Udrykninger fordelt pr. måned 60 Månedsberetning Jan Frb Mar Apr Maj Jun JUL Aug SEP Okt NOV Dec Udrykninger fordelt pr. dag 70 Døgnberetning Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

20 Risikoanalyse Risikoanalyse er anden fase i arbejdet med risikobaseret dimensionering. Risikoanalysen tager udgangspunkt i risikoidentifikationens resultater og fastlægger, hvad det kræver for redningsberedskabet at håndtere de identificerede risici gennem to trin Scenarieanalyse Kapacitetsanalyse I forhold til scenarie- og kapacitetsanalysen blev der ved opstartmødet med Beredskabsstyrelsen udtrykt tilfredshed med såvel processen, som resultatet fra 2007 samt at materialet ansås at være generelt dækkende dengang som i dag. Dette også set i forhold til en åbenlyst lavere risikoprofil ved denne planudarbejdelser set i forhold til planen fra 2007, jf. nedlagte/lukkede virksomheder. Det blev dog på mødet med Beredskabsstyrelsen påpeget, at der med fordel kunne suppleres med 1-2 større og længerevarende hændelser med fokus på ledelsesmæssige forhold, mandskabsudskiftning, logistik m.v. Dette vil bringe det samlede antal bearbejde scenarier op på i alt 17. Se bilag Ændringer af udrykningsinstrukser I forhold til den i 2007-planen godkendte udrykningsinstruks gennemgik denne ca. 1 år efter godkendelsen en ændring, hvorefter gruppe D udgik og picklistepunkterne under gruppe D overflyttet til bemanding som gruppe C. Formålet med gruppe D var at skabe en gruppe, hvor der ud fra picklistepunkterne var opgraderet i forhold til en normaludrykning, idet det skønnedes, at udkaldene til disse picklistepunkter ville være få, men omvendt så potentielt alvorlige, at det var formålstjenstligt for indsatsen med ekstra mandskab fra starten. Desværre viste det sig hurtigt, at visitationen på 112 var så upræcis at f.eks. picklistepunktet Gårdbrand med dyrehold ikke blot blev anvendt når der var tale om større dyrehold i fare, men også når eks. et eksisterende dyrehold ikke på nogen måde kunne blive berørt af branden eller når dyreholdet efterfølgende kunne identificeres som værende på ganske få kæledyr. Ligeledes spændte udkaldene til Industribygning fra alt, hvor der reelt kunne være en trussel mod en større industribygning til en garage eller et mindre skur. Der blev således alt for mange udrykninger under dette punkt, hvor indsatskapaciteten var voldsomt overdimensioneret i forhold til det reelle behov og reelt ingen, hvor den store udrykning kunne forsvares ud fra et fagligt synspunkt. 20

21 Udrykningsinstruks: Udrykningsinstruks Indsatsleder - 1 ISL Indsatsledervogn Indsatsleder Eftersyn Mindre forurening Oliefilm på vand - eftersyn Gas Gaslugt Eftersyn Skorstensbrand Eftersyn Indsatsleder Forespørgsel Gruppe A - 1 BM Materiel efter behov og anmodning Mindre forureninger, oprydning efter færdsel, efterslukning og lign. mindre opgaver. Gruppe B ISL + HL + 3 BM Indsatsledervogn Automobilsprøjte ABA Brand Bil i det fri Brand i MC/knallert Brand Landbrugsredskab Skraldespand i det fri brand Container Mindre brand Container i det fri brand Naturbrand Mindre brand El-installationer Mindre brand El-installationer Brand anlæg i det fri Bygningsbrand Mindre brand Bygningsbrand Carport, fritliggende Bygningsbrand Kolonihavehus *Personredning Fastklemt, maskine o.l. 21

22 Gruppe C ISL + 1 HL + 6 BM Automobilsprøjte + tankv. Automobilsprøjte + lift Redningsvogn Båd Naturbrand Hede/Klit Naturbrand Skov/plantage Brand ombord på Tur-båd Færdselsuheld Tilskadekomne mere end 5 Naturbrand Mark m/ afgrøder Bygningsbrand Gård Brand Lastbil/bus Færdselsuheld Fastklemte/Brandfare Naturbrand Halmstak Bygningsbrand Gård med dyrehold Brand Bil under Færdselsuheld Fastklemte tag Naturbrand Større forurening Gylleudslip *Assistance Færdselsuheld Brand i bil Skråning/grøft sprøjte+tankvogn Naturbrand Mark, høstet Større forurening Olieudslip Gas Gaslugt i Brand Skib på land/dok bygning Bygningsbrand Større forurening Benzinudslip Affaldsoplag i det fri Brand Fly, militær Villa/rækkehus Brand Bygningsbrand Lejlighed El-installationer Brand Nedfaldne Container i bygning Brand Fly, passager el-ledninger Brand Bygningsbrand El-installationer Brand Vindmølle Gas Ledningsbrud, Brand Skib ved kaj Etageejendom ej antændt Bygningsbrand Garage, fritliggende El-installationer Transformatorstation Gas Brand i udsavende gas Personredning Drukneulykke Bygningsbrand Institution Personredning Sammenstyrtning Gas Gaslugt i det Personredning Mast fri Bygningsbrand Personredning Silo/brønd-ulykke *Skorstensbrand Flyulykke Passager Sommerhus Hårdt tag Bygningsbrand Butik Personredning Bygning Skorstensbrand - Flyulykke Militært Stråtag Bygningsbrand Personredning Skrænt Togulykke Gods Industribygning Brand Skib på sø Større forurening Ammoniak Personredning Jord-/sandskred Færdselsuheld Bil i vand Togulykke Passager Større forurening Kemikalieudslip Personredning Tilskadekomne mere end 5 22

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune 2014-2017 Indhold Side 1.Indledning... 2 2.Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 3.Silkeborg Kommune beskrivelse.... 13 4.Risikoidentifikation...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD

Notat. Der bliver ikke kapacitet til personredning inden for den i RBD Notat Notat vedr. ændringer i plan for risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Egedal Kommune Nærværende notat redegør for de fremsatte ændringer til den gældende plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2014-31.12.2014 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009

Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Statistisk Nyhedsbrev 2/2009 Kommunale redningsopgaver 2007-2008 Samtlige kommunale redningsberedskaber varetager i dag redningsopgaver, herunder opgaver med frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, som

Læs mere

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017

af Østsjællands Beredskab. 11. december 2017 Østsjællands Beredskab 11. december 2017 Beredskabsstyrelsen KOB Datavej 16 3460 Birkerød Tlf. 45 90 60 00 brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2016/050389 Sagsbehandler: JP I dette dokument fremlægger Østsjællands

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Hvidovre Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Hvidovre Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 9. juli 2012 Hvidovre Kommune indsendte

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN)

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/ CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Fordeles til: Ad: Sagsnr.: 2009/010059 CFO 2.1 Dato: 23. marts 2009 CUH 2.1 DIS NBR CSB (HOB) CSB (ODIN) Rapport om Beredskabsstyrelsens tilsyns- og rådgivningsbesøg

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Scenarier for effektivisering. katalog

Scenarier for effektivisering. katalog Fremtidens Beredskab katalog Dette katalog er udarbejdet af den administrative styregruppe på baggrund af de i projektgruppen og tilhørende arbejdsgrupper fremstillede sagsforberedende dokumenter. Katalogetkataloget

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 21-01-2015 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 14:00-15:00

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013

STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet Oplæg til Serviceniveau 2013 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Serviceniveau Mål Struer Kommunes borgere, institutioner og virksomheder

Læs mere

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning

Drifts- og økonomirapport. Aabenraa Brand & Redning Drifts- og økonomirapport Aabenraa Brand & Redning 01.01.2013-30.09.2013 Operativ afdeling Månedsberetning fordelt på alarmtyper. Alarmtype Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec I alt Blind

Læs mere

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF HORSENS

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 2: Risikoanalyse. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 2: Risikoanalyse Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 3 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER...

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Bornholms Regionskommune Dato: 18. februar 2009 Sagsnr.: 2008/009028 Sagsbeh.: IAR Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE... 4 2.1

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2014

Redningsberedskabets Statistik 2014 Redningsberedskabets Statistik 2014 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2014/032563 Juni 2014 ISBN: 978-87-91590-74-0

Læs mere

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016

OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 OPLÆG TIL SERVICENIVEAU SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN AUGUST 2016 Indholdsfortegnelse 3.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 3.1.1 OPBYGNING... 3 3.1.2 ANVENDELSE... 3 3.2 BEREDSKABET... 4 3.2.1 KONKRETE

Læs mere

Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen

Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen Høringssvar 2016 Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen HØRINGSSVAR Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 2016 Kokkedal Industripark 14 2980 Kokkedal

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune

Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Bilag C Plan for vandforsyning til brandslukning i Horsens Kommune Under henvisning til deres skrivelse dateret den 10. juli 2013 vedr. Horsens kommunes vandforsyning til Brandslukning, kan det oplyses

Læs mere

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet

STRUER BEREDSKAB. Risikobaseret dimensionering af beredskabet STRUER BEREDSKAB Risikobaseret dimensionering af beredskabet 2013 2 Risikobaseret dimensionering af beredskabet Indledning Denne plan indeholder det beredskabsfaglige grundlag for en indstilling til byrådet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere