Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab Silkeborg Kommune beskrivelse Risikoidentifikation Risikoanalyse Udrykningsinstruks Forebyggelse Fremtidigt serviceniveau Bilag Vandforsyningsplan Scenarie- og kapacitetsanalyse.... Særskilt fil 1

2 Indledning Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet blev introduceret i 2005 i et lovgrundlag, som skulle sikre, at redningsberedskabet blev dimensioneret i forhold til de lokale risici og andre lokale forhold som f. eks demografi, geografi, vejnet og erhvervssammensætning. Første udgave af den risikobaserede dimensionering blev udarbejdet i.h.t. de normer og med den metodik, som var angivet/anbefalet af Beredskabsstyrelsen og den endelige plan blev efterfølgende godkendt af byrådet og af Beredskabsstyrelsen med meget få bemærkninger. Møde med beredskabsstyrelsen Nu forestår arbejdet med revision af den dengang vedtagne og godkendte plan og dette arbejde blev der taget hul på ved et møde med Beredskabsstyrelsen den 20. februar På mødet blev der taget udgangspunkt i den eksisterende plan og her var konklusionen, efter en gennemgang og drøftelse af den eksisterende plan, at denne er meget tæt på at være dækkende såvel i indhold som i metodik. Det konkluderes derfor at planen som sådan kunne bruges som den var, i forhold til følgende opmærksomhedspunkter, anført eksplicit af Beredskabsstyrelsen: BRS anbefaler endvidere, at der medtages en beskrivelse af den tekniske ledelse af indsatsen, herunder at SK overvejer en bagvagtordning eller en aftale med nabokommuner om varetagelse af indsatsledelsen ved større hændelser, hvor f.eks. en indsatsleder skal møde i KSN eller den lokale beredskabsstab. Der skal medtages en beskrivelse af kommunalbestyrelsens beslutning om uddannelsesniveauet for holdledere, der skal kunne varetage den tekniske ledelse i tilfælde af, at indsatslederen ikke møder eller møder senere på skadestedet. BRS anbefalede at medtage overvejelser om håndtering af samtidige hændelser, herunder at bruge ODIN-GIS til eftervisning af udrykningstider. Opmærksomheden blev henledt på, at det ved anvendelse af ODIN-GIS næppe vil være realistisk at anvende en fremkommelighed på %. Det skal hertil bemærkes at vi såvel i den tidligere plan som denne har anvendt en 70% fremkommelighed. Ligeledes skal det bemærkes, at der i den eksisterende plan er anvendt flere forskellige værktøjer herunder til fastlæggelse af køretider/afstande blandt andet i forbindelse med fastlæggelse af de interne slukningsgrænser herunder også ODIN-GIS. Der bør medtages omtale af differentierede udrykningssammensætninger samt en grundig beskrivelse af anvendelse af SK s reservesprøjte samt, hvordan et nedbrud for drejestigen vil blive håndteret. Beskrivelse af 1-2 større og længerevarende hændelser med fokus på ledelsesmæssige forhold, mandskabsudskiftning, logistik mv. bør medtages. SK har 2

3 i den eksisterende plan allerede beskrevet scenarier, som med fordel kan udbygges. De ønskede scenarier er udarbejdet og tilføjet de eksisterende 32 beskrevne scenarier, som vil kunne ses i bilagsafsnittet. 13-aftaler (om at en nabokommune eller en privat entreprenør overtager hele opgaven med brandslukning mv. i hele eller et område af kommunen) skal ikke længere godkendes af BRS, men skal fremgå af planen for RBD, f.eks. som bilag. Dette er ikke aktuelt for Silkeborg Kommune. 18-aftaler (typisk aftaler om vederlagsfri assistance, f.eks. til opgaver, som kommunen har dimensioneret for, men hvor situationen efter en konkret vurdering kræver ekstra hjælp) bør fremgå af planen, f.eks. som bilag. SK s aftale om levering af højderedning til Ikast-Brande Kommune, som indebærer, at SK sender mandskab og materiel samtidig med, at Ikast-Brande Kommune sender egen førsteudrykning vurderes af styrelsen umiddelbart at være en 18- aftale. SK har lokalt et politisk ønske om formalisering af samarbejdsaftaler om hurtigst mulig hjælp med alle nabokommuner med baggrund i Borgeren i centrum. Udmøntning heraf beror indtil videre på overvejelserne om generelle strukturændringer i redningsberedskabet fra BRS tilkendegav, at forligspartierne bag aftalen om redningsberedskabet er meget opmærksomme på mellemkommunalt samarbejde (hurtigst mulig hjælp til borgeren). BRS har derfor været nødt til at påtale beslutninger i kommunerne om at opsige aftaler med naboberedskaber, der går imod princippet om hurtigst mulig hjælp. Det oplyses, at dette må bero på en misforståelse, idet der aldrig har eksisteret sådanne aftaler. Derimod var der i forbindelse med den nuværende plans udarbejdelse ambitioner om at gennemføre sådanne aftaler med nabokommunerne, men af ressourcemæssige årsager blev arbejdet vurderet for omfattede i forhold til den begrænsede effekt set på indbyggere som dette ville gavne- og sagen henlagt. Vandforsyning til brandslukning er stadig en kommunal opgave, selv om bekendtgørelsen herom blev ophævet i år I dag er det en del af RBD, og derfor skal en plan herfor fremgå af RBD. Mange kommuner har besluttet at nedlægge dårligt ydende brandhaner, og det bør fremgå af planen, hvilken strategi for vandforsyning, kommunen har lagt. Indkvartering og forplejning skal ligeledes fremgå af planen, idet det tidligere krav om 5 % af kommunens indbyggertal ikke længere er gældende. Kommunen bør analysere behovet ud fra risikoen for f.eks. voldsomt vejr (lukning af motorveje/jernbanestrækninger f.eks. ved kraftigt snefald eller stormvejr). BRS vurderer i øvrigt, at 5 % måske er i overkanten af behovet. Frivilligområdet, som har landspolitisk fokus, bør beskrives i planen, også selvom anvendelsen af frivillige af forskellige grunde ikke er aktuel. 3

4 BRS lægger vægt på, at planen for den risikobaserede dimensionering er velstruktureret og gennemarbejdet, samt at det er et samlet planforslag, hvor alle relevante oplysninger er medtaget, som BRS får til udtalelse. Mulig omlægning af Redningsberedskabets struktur Udover de oplistede opmærksomhedspunkter som er blevet angivet af Beredskabsstyrelsen, vil det i gangværende strukturarbejde betyde at vi i nærværende oplæg til Risikobaseret Dimensionering arbejder med en kortere tidshorisont og ikke med langsigtet mål, såvel i planlægning som i investeringer. Vi er derfor helt klar over at evt. videreførelse at den nuværende struktur vil kunne afstedkommen en nødvendig revision af planen i planperioden. Dette betyder, at emner som generelle omlægninger af slukningsområdet med heraf evt. følgende stationslukninger, indgåelse af 13 aftaler med nabokommuner om slukning i Silkeborg kommune for ad den vej at nedbringe udrykningstiden, stillingtagen til klimaberedskab og lign. ikke vil blive behandlet i denne plan. Dette sker i respekt for den kommende beredskabsstrukturs muligheder for fuldt ud at kunne udnytte de muligheder som de større enheder, hvilket strukturændringerne forventer at munde ud i, bedst muligt. 4

5 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab. Brandstationernes placering: I Silkeborg Kommune findes der i dag i alt 4 brandstationer på følgende adresser: Bredhøjvej 10, Silkeborg Søndergade 69, Kjellerup Erhvervsparken 55, Fårvang Ryesmindevej, Them Disse beliggenheder har med erfaringer tilbage fra 1992 vist sig at være stort set optimale. Dette blandt andet set i forhold til køretider, hvor det nuværende antal stationer efter opdeling af Silkeborg Kommune i 4 slukningsområder, hvor nærmeste station tilkaldes, efterlader en meget begrænset befolkningsandel i de yderste landområder med en udrykningstid på mere end 15 min. Samlet udrykningstid Ligeledes er et ikke uvæsentligt parameter ved stationsplaceringen, at det er muligt fortsat at rekruttere brandfolk, der kan være aktive såvel i dagtimer som aften/nat/weekender. 5

6 Brandstationerne personale og opgavestruktur: Station Them og Fårvang Oplandsstationerne i Them og Fårvang er personalemæssigt bemandet med i alt 12 mand på hver station, heraf 3 holdledere. Personalet i Them og Fårvang er delt op på 3 vagtgrupper med 4 mand på vagt ad gangen - heraf 1 holdleder. Disse grupper har på skift vagtforpligtigelse i en vagtordning, der dækker hele året. Uanset dette tilkaldes alle hver gang, hvilket ved et normalt fremmøde giver en bemanding fra hjælpestationerne på 6-7 mand svarende til vores servicemål ved større opgaver. Opgavemæssigt løses en del opgaver, typisk opgaver af mindre karakter som bilbrand, skorstensbrand og lign. alene med indsats fra mandskab fra hjælpestationen, hvorimod der ved melding om bygningsbrand eller andre potentielt større opgaver medsendes en tankvogn fra stationen i Silkeborg. Dette skyldes, at vagtforpligtigelsen i Them og Fårvang alene garanterer et fremmøde på 4 mand og for at sikre overholdelse af vores serviceniveau, specielt i arbejdstiden samt i weekenderne, afsendes således en tankvogn fra Silkeborg. Station Kjellerup Station Kjellerup er bemandet med 15 mand heraf 4 holdledere fordelt på 3 hold. Der er alene vagtforpligtigelse i weekender samt på helligdage. På hverdage kaldes alle ved alarm uanset type. I perioder med vagtforpligtigelse kaldes alene vagtholdet ved reduceret udrykning og hele styrken ved en normaludrykning. Station Kjellerup løser som udgangspunkt alle brandopgaver uden materiel/personelstøtte fra Silkeborg. Station Silkeborg Stationen i Silkeborg er bemandet med i alt 36 brandfolk, heraf 8 holdledere og personalet er fordelt på 5 grupper for deltidsansatte og 3 grupper for fastansatte. Der er til stadighed en deltidsgruppe og en gruppe af fastansatte på vagt, hvilket giver en samlet personaleressource ved normalt tilkald på i alt 8 mand altså en mand mere end vores standard bemanding på

7 Ved udkald indenfor normal arbejdstid, der kun kræver en reduceret udrykning, dækkes dette alene af det faste personale. Ved et normalt tilkald vil der, udover indsatsledervogn, bemandes 2 køretøjer der jævnfør udrykningsinstruks kører til den pågældende opgave. Ved mindre opgaver sendes kun et køretøj bemandet efter opgaven i.h.t udrykningsinstruksen. Indsatsledervagt Indsatsledelsen varetages for hele slukningsområdets vedkomne af en indsatsledervagt med i alt 4 deltagere, central placeret i Silkeborg. Indsatslederens køreafstand til oplandsstationernes slukningsområder betyder, at indsatslederen ikke kan være på plads inden udrykningen fra oplandsstationen ankommer og som følge heraf først vil kunne være fremme op til 5 min. efter udrykningens ankomst. Indsatslederen deltager i alle akutopgaver jævnfør beredskabsloven. Herudover fungerer indsatsleder som rådgiver for andre i konkrete sager, hvor politiet eller andre myndigheder ønsker bistand. Brandstationernes bestykning: Bestykning station Silkeborg: 3 Automobilsprøjter 16/8 med 2000 l vand heraf en som reserve 2 Tankvogne med 8000 l vand 2 Indsatsledervogne 1 32 m Redningslift 1 Rednings/miljøvogn 1 Redningsvogn 1 Slangetender 2 Både og en is-flåde 1 Ventepladspakning Bestykningen er i planperioden reduceret med den 3. automobilsprøjte i Silkeborg, som i den nye planperiode ikke længere betragtes som en del af det pligtige beredskab, men alene som et reservekøretøj, der anvendes som erstatningsvogn ved svigt m.m. på de andre automobilsprøjter Silkeborg Brand & Redning råder over. 7

8 Bestykning station Kjellerup: Automobiltanksprøjte 16/8 med 3100 l vand Tankvogn med 8000 l vand På station Kjellerup er materielbestykningen i planperioden reduceret med drejestigen. Placeringen af drejestigen var ikke et lovkrav i.h.t. den tidligere gældende dimensioneringsbekendtgørelse. Drejestigen er udgået p.g.a. alder og heraf følgende manglende rentabilitet i vedligeholdelse. Station Kjellerup vil herefter i lighed med de øvrige stationer være stigebetjent fra Silkeborg, hvor der også kan trækkes på stigen til skorstensbrande og lign., når dette skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til fagligt korrekt løsning af opgaven og i forhold til arbejdsmiljøet. Bestykning station Them: Automobilsprøjte 16/8 med 2000 l vand Tankvogn med 8000 l vand Der er ikke foretaget ændringer i planperioden. Bestykning station Fårvang: Automobilsprøjte 16/8 med 2000 l vand Tankvogn med 8000 l vand Der er ikke foretaget ændringer i planperioden. Forhold ved 2 eller flere samtidige indsatser: Flere samtidige udrykninger i samme slukningsområde er alene registreret i Silkeborg slukningsområde og forekommer perioden 2010 til 12 2 gange, i.h.t. en manuel foretaget sammentælling af registrerede tilfælde. Samtidige udrykninger på tværs af slukningsområder forekom i perioden 2010 til 12 i alt 8 gange, men da det ikke berører samme station, er det alene indsatsledervagten, der presses i disse situationer. Udrykninger hvor 2 komplette slukningstog indgår i samme opgave, kan forekomme over hele kommunen og vil forekomme 1-2 gange årligt. 8

9 Specialopgaver Generelt om specialopgaver Generelt for sø-rednings-, frigørelses-, miljø- og højderedningsberedskabet er, at disse beredskaber dækker hele Silkeborg kommune med udgangspunkt fra stationen i Silkeborg. Dette sker ud fra en overbevisning om, at opgaver som disse, der ikke er så ofte forekommende, skal udføres af specialister frem for lokale med mindre erfaring. Strukturen omkring disse opgaver er dog, at oplandsstationerne altid kaldes, således at disse kan være hurtigt fremme op påbegynde opgaven som f.eks. at sikre skadestedet, indsamle informationer m.m. som vil kunne betyde en hurtigere og mere effektiv indsats, når specialisterne ankommer. Sø-redning Silkeborg er et naturskønt område med mange søer og et stort friluftsliv herunder også søsport og badning og dermed også med potentiel risiko for drukneulykker og andre relaterede redningsaktioner og miljøindsatser. Til det formål har vi to fuldt udrustede bådberedskaber samt en is-flåde til rådighed. I dag betjenes Silkeborg kommune med dykkere efter aftale med Århus brandvæsen, som tilkaldes efter behov. Højderedning I 2008 oprettedes et højderedningsberedskab hos Silkeborg Brand og Redning. Højderedningsberedskabet er ikke kun målrettet mod indsatser i højden, men også i dybden i forhold til brønde, udgravninger og lign. Der foreligger en 18 aftale med Ikast-Brande kommune, som sikrer borgerne i Ikast- Brande assistance fra Silkeborg Brand & Redning ved højderedningsindsatser i Ikast- Brande kommune. Frigørelse Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet fra 1. januar 2008 overførte ansvaret og dermed opgaven at frigøre fastklemte i ulykkessituationer til redningsberedskabet, har Silkeborg Brand & Redning været bestykket med 2 beredskaber til denne opgave. Et beredskab på en mindre og hurtiggående redningsvogn, alene til trafikuheld med fastklemte og lign. samt et beredskab på vores rednings/miljøvogn. 9

10 Dette beredskab, hvor det er muligt at indsætte på frigørelse på to objekter samtidig, enten på to skadesteder eller på to objekter på samme skadested, har vist sig tilstrækkelig, idet vi 1-2 gange årligt har begge beredskaber i anvendelse samtidig. Miljøberedskab Silkeborg Brand & Redning råder over et trin 2 beredskab, som skal indeholde blandt andet min. to kemikalieindsatsdragter og en opsamlingskapacitet på minimum Udstyret skal generelt kunne håndtere alle former for spild i kortere eller længere tid. Hertil flydespærringerne som kan udlægges fra båd og når der konstateres olie på vandet. Herudover råder vi over en forureningstrailer til opsamling af benzin/olie og lign. efter mindre spild som ved færdselsuheld og lign. Langt den største del af de registrerede miljøopgaver løses ved hjælp af forureningstraileren og en enkelt mand. Rednings/miljøvognen står overfor en snarlig udskiftning, idet vognen ikke er tidssvarende længere. Nødindkvartering Hverdagens indkvarterings- og forplejningsopgaver varetages i altovervejende grad af følgeskadefirmaer, i givet fald suppleret af den kommunale organisation. Der er ingen statistik for antallet af indkvarteringer, men erfaringerne viser, at disse alene er gennemført i forbindelse med tilfælde, hvor beboelse er blevet gjort ubeboelig og hvor det tilkaldte følgeskadefirma på forsikringens vegne har indkvarteret skadelidte familier på hotel eller lign. Der er således ikke registreret tilfælde af nødindkvarteringer i Silkeborg omhandlende menneskegrupper end det der svarer til en normal familie og i disse tilfælde altid som følge af brand eller lign. hændelse. Det skal bemærkes, at der ikke findes frivillige i Silkeborg Brand & Rednings struktur. Dette skyldes, at antallet af frivillige efter årtusindeskiftet faldt markant uden at det var muligt at rekruttere nye frivillige. Derfor blev frivilligberedskabet nedlagt ved en beredskabskommisionsbeslutning den 17. juni Der er således ikke rådighed over den basis som de frivillige udgør de fleste andre steder og som typisk danner grundlaget for løsning af nødindkvarteringsopgaver. 10

11 Det har blandt andet på den baggrund ikke været muligt at udarbejde og implementere en løsning på dette problem, men dette arbejde vil blive i gangsat snarest således at en model for håndtering af sådanne hændelser kan være implementeret inden årets udgang. Planen vil naturligvis tilgå Beredskabsstyrelsen til kommentering inden endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen. Silkeborg Kommune beskrivelse. Copyright Silkeborg Kommune og GEOvision. 11

12 Beliggenhed og geografisk udstrækning Silkeborg kommune er centralt beliggende i region Midtjylland omgivet af Skanderborg og Favrskov kommuner mod Øst, Viborg kommune mod nord, Ikast-Brande kommune mod Vest og endelig Horsens mod syd. Kommunens samlede geografiske udstrækning udgør i alt 864 km2 med længste udstrækning nord- syd på ca. 44 km og øst-vest på 42 km. Kommunens topografi Silkeborg kommune er i den sydlige del præget af kraftige kuperinger med store skovområder og søer. Mod nord og vest er landskabet fladere og præget af landbrugsdrift. Silkeborg kommune gennemskæres fra syd mod nord af Gudenåen som danner de mange søer i og omkring Silkeborg by. Silkeborg by grænser umiddelbart op til de store naturområder, herunder landets største sammenhængende skovområde mod syd. Udviklingen af Silkeborg by går derfor hovedsaligt i nord og vestlig retning. Silkeborg Kommunes boligudvikling foregår indenfor Silkeborg by i områderne Balle/Hvinningdal, Gødvad og Funder. Der udlægges også nye boligområder i kommunens øvrige byer, herunder i fx Kjellerup, Sejs/Svejbæk, Virklund og Them. Bebyggelsens art. Byerne i Silkeborg kommune er overvejende præget af lav boligbebyggelse. Bortset fra de ældre byområder og de enkelte samlede bebyggelser af almennyttigt boligbyggeri, er bebyggelsen desuden udpræget åben. Der har i de senere år været tendens til, at tætte boligbebyggelser opføres i mindre koncentrationer end tidligere og spredt i alle udbygningsområder. Erhverv Silkeborg kommunes erhvervsområder er koncentreret ved Nordre- og Østre Ringvej samt i Høje Kejlstrup i Silkeborg by. I Hårup og Funder er der endvidere skabt mulighed for større udbygning til erhverv. Endvidere er der planlagt en større, tæt og høj erhvervsudbygning i Erhvervskorridoren, som ligger ved krydset mellem Silkeborgmotorvejen, Nordre Ringvej og Ansvej/Nørreskov Bakke. I Kjellerup, Fårvang, Thorning og Knudlund findes tillige større erhvervsområder, mens der i Virklund, Ans, Gjern og Thorning/Hvam findes mindre erhvervsområder. 12

13 Erhverv/industriområderne er præget af servicevirksomheder og let produktion f.eks. møbelproduktion. Der findes ingen svær industri i Silkeborg kommune. Indbyggerantal. Samlet indbyggerantal pr. 1. januar 2013 udgør indbyggere Fordeling på bysamfund med mere end 1000 indbyggere. By Indbyggere Silkeborg Kjellerup 4866 Svejbæk 3946 Virklund 3331 Them 2248 Ans 1821 Bryrup 1593 Gjern 1449 Voel 1432 Fårvang 1314 Sorring 1119 Thorning 1029 Folketal pr. 1. januar 2013 efter byområde Danmarks Statistik, Statistikbanken, BEF 44 Resenbro og Funder indgår nu i opgørelsen over Silkeborg, i modsætning til tidligere, hvor de var opgjort individuelt. 13

14 Risikoidentifikation Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen og er en proces, der indeholder identifikation af såvel objekter som hændelser. I 2007 udarbejdes Silkeborg kommunes risikoprofil i en meget omfattende og meget udadvendt proces, hvor mange ressourcepersoner deltog aktivt. Resultatet har, efter vores opfattelse, vist sig meget præcist, hvilket har betydet at tilgangen til arbejdet denne gang været mere indadvendt mod egen organisation og af evaluerende karakter. Der har således ikke været afholdt møder med eksterne personer, men alene evalueringer internt. Efter dette arbejde var gennemført kunne det konkluderes, at 2 af de 3 risikobetonede virksomheder som blev tildelt specielt opmærksomhed ved udarbejdelsen af den forrige RBD-plan, Travira Neckelmann og Primagas, begge er lukket. Tilbage er nu kun Bernard Krone A/S i Hvam. Dette efterlader Silkeborg kommune med væsentlig færre objekter, som kræver en særlig opmærksomhed og dermed med en samlet risikoprofil, som med sikkerhed er noget lavere end i den seneste plan. Inddragelse af udrykningsstatistik i risikoidentifikationen Den væsentligste kilde til opsamling af info og dermed viden i forhold til udrykningsaktiviteterne ligger denne gang overvejende i de erfaringer, beredskabet har i forbindelse med tidligere indsatser. Hertil anvendes de udrykningsrapporter, der udarbejdes efter alle udrykninger, men også de observationer og erfaringer som personalet - oftest ledergruppen (indsatslederne) - for ad den vej at skabe et overblik over mangler eller steder med forbedringspotentiale. Den statistiske del af analysen er baseret på udrykninger inddateret i rapportregistreringssystemet ODIN fra årene 2010 til 2012 svarende til 999 udrykninger og den mere konkrete gennemgang af f.eks. sammenfald mellem 2 eller flere udrykninger er foretaget manuelt. Sidst har indsatsledergruppen på regelmæssige møder evalueret for specifikke problemstillinger eller egentlige mangler konstateret under den enkelte indsats. Indsamling af data og information: 14

15 Alarm type Opgavetype Antal opgaver Blind alarm Falsk alarm Reel alarm Alarmer i alt Brandslukning Overhængende fare for brand Slukket før ankomst Småredskaber HT rør HT rør rør rør >3 rør Uoplyst Brandslukning i alt Redning Anden redningsopgave Løst før ankomst I forbindelse med sammenstyrtning I forbindelse med storm/orkan I forbindelse med brand I forbindelse med tog/fly/skibsulykke I forbindelse med trafikuheld Redning i/på vand Redning i alt Miljøuheld Andet Ikke oplyst Lækage fra køretøj Trafikuheld Uheld sket under af- og pålæsning Uheld sket under transport Under industriproduktion Miljøuheld i alt Diverse (Beredskabsmæssige opgaver) Standby ved sikkerhedslanding fly Diverse i alt Objekttype 15

16 Affaldscontainer Affaldsoplag Andet Andre oplag Autocamper Belysning Bil (u kg) Bus Brandfarlige væsker Brandfarligt oplag Brødrister Bygningskonstruktioner Campingvogn Container Cykel El-anlæg Elektrisk brugsgenstand Elektronik El-installationer EL-konkomfur Emhætte Etageadskillelse Foderstof oplag Fyringsanlæg, Fast brændsel Fyringsanlæg, Flis/halm Fyringsanlæg, Olie Gas-installationer Gaskomfur Grill Halmoplag Halmpresser Hårde hvidevarer Installationer Intet objekt Kaffemaskine Kogeplade Komfur Køleskab Lastbil Maskiner Mejetærsker Metalforarbejdningsmaskiner Microbølgeovn Motorcykel, knallert Møbler Oplag Opvaskemaskine Ovn Pakkemaskine

17 Plastforarbejdningsmaskiner Plastoplag Skib Skorsten Strålevarmeapparat Tagkonstruktion Tekniske anlæg Tog Traktor Transportanlæg Transportmidler, m.v Træforarbejdsmaskiner Træoplag Tørretumbler Ukendt Ukrudtsbrænder Vandinstallationer Varevogn (u kg) Varmeapparater, madlavning Vaskemaskine Ventilationsanlæg Vægkonstruktion I alt 17

18 Opgaver pr. time på døgnet Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag I alt 0:00-0: :00-1: :00-2: :00-3: :00-4: :00-5: :00-6: :00-7: :00-8: :00-9: :00-10: :00-11: :00-12: :00-13: :00-14: :00-15: :00-16: :00-17: :00-18: :00-19: :00-20: :00-21: :00-22: :00-23: I alt

19 Udrykninger fordelt pr. måned 60 Månedsberetning Jan Frb Mar Apr Maj Jun JUL Aug SEP Okt NOV Dec Udrykninger fordelt pr. dag 70 Døgnberetning Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

20 Risikoanalyse Risikoanalyse er anden fase i arbejdet med risikobaseret dimensionering. Risikoanalysen tager udgangspunkt i risikoidentifikationens resultater og fastlægger, hvad det kræver for redningsberedskabet at håndtere de identificerede risici gennem to trin Scenarieanalyse Kapacitetsanalyse I forhold til scenarie- og kapacitetsanalysen blev der ved opstartmødet med Beredskabsstyrelsen udtrykt tilfredshed med såvel processen, som resultatet fra 2007 samt at materialet ansås at være generelt dækkende dengang som i dag. Dette også set i forhold til en åbenlyst lavere risikoprofil ved denne planudarbejdelser set i forhold til planen fra 2007, jf. nedlagte/lukkede virksomheder. Det blev dog på mødet med Beredskabsstyrelsen påpeget, at der med fordel kunne suppleres med 1-2 større og længerevarende hændelser med fokus på ledelsesmæssige forhold, mandskabsudskiftning, logistik m.v. Dette vil bringe det samlede antal bearbejde scenarier op på i alt 17. Se bilag Ændringer af udrykningsinstrukser I forhold til den i 2007-planen godkendte udrykningsinstruks gennemgik denne ca. 1 år efter godkendelsen en ændring, hvorefter gruppe D udgik og picklistepunkterne under gruppe D overflyttet til bemanding som gruppe C. Formålet med gruppe D var at skabe en gruppe, hvor der ud fra picklistepunkterne var opgraderet i forhold til en normaludrykning, idet det skønnedes, at udkaldene til disse picklistepunkter ville være få, men omvendt så potentielt alvorlige, at det var formålstjenstligt for indsatsen med ekstra mandskab fra starten. Desværre viste det sig hurtigt, at visitationen på 112 var så upræcis at f.eks. picklistepunktet Gårdbrand med dyrehold ikke blot blev anvendt når der var tale om større dyrehold i fare, men også når eks. et eksisterende dyrehold ikke på nogen måde kunne blive berørt af branden eller når dyreholdet efterfølgende kunne identificeres som værende på ganske få kæledyr. Ligeledes spændte udkaldene til Industribygning fra alt, hvor der reelt kunne være en trussel mod en større industribygning til en garage eller et mindre skur. Der blev således alt for mange udrykninger under dette punkt, hvor indsatskapaciteten var voldsomt overdimensioneret i forhold til det reelle behov og reelt ingen, hvor den store udrykning kunne forsvares ud fra et fagligt synspunkt. 20

21 Udrykningsinstruks: Udrykningsinstruks Indsatsleder - 1 ISL Indsatsledervogn Indsatsleder Eftersyn Mindre forurening Oliefilm på vand - eftersyn Gas Gaslugt Eftersyn Skorstensbrand Eftersyn Indsatsleder Forespørgsel Gruppe A - 1 BM Materiel efter behov og anmodning Mindre forureninger, oprydning efter færdsel, efterslukning og lign. mindre opgaver. Gruppe B ISL + HL + 3 BM Indsatsledervogn Automobilsprøjte ABA Brand Bil i det fri Brand i MC/knallert Brand Landbrugsredskab Skraldespand i det fri brand Container Mindre brand Container i det fri brand Naturbrand Mindre brand El-installationer Mindre brand El-installationer Brand anlæg i det fri Bygningsbrand Mindre brand Bygningsbrand Carport, fritliggende Bygningsbrand Kolonihavehus *Personredning Fastklemt, maskine o.l. 21

22 Gruppe C ISL + 1 HL + 6 BM Automobilsprøjte + tankv. Automobilsprøjte + lift Redningsvogn Båd Naturbrand Hede/Klit Naturbrand Skov/plantage Brand ombord på Tur-båd Færdselsuheld Tilskadekomne mere end 5 Naturbrand Mark m/ afgrøder Bygningsbrand Gård Brand Lastbil/bus Færdselsuheld Fastklemte/Brandfare Naturbrand Halmstak Bygningsbrand Gård med dyrehold Brand Bil under Færdselsuheld Fastklemte tag Naturbrand Større forurening Gylleudslip *Assistance Færdselsuheld Brand i bil Skråning/grøft sprøjte+tankvogn Naturbrand Mark, høstet Større forurening Olieudslip Gas Gaslugt i Brand Skib på land/dok bygning Bygningsbrand Større forurening Benzinudslip Affaldsoplag i det fri Brand Fly, militær Villa/rækkehus Brand Bygningsbrand Lejlighed El-installationer Brand Nedfaldne Container i bygning Brand Fly, passager el-ledninger Brand Bygningsbrand El-installationer Brand Vindmølle Gas Ledningsbrud, Brand Skib ved kaj Etageejendom ej antændt Bygningsbrand Garage, fritliggende El-installationer Transformatorstation Gas Brand i udsavende gas Personredning Drukneulykke Bygningsbrand Institution Personredning Sammenstyrtning Gas Gaslugt i det Personredning Mast fri Bygningsbrand Personredning Silo/brønd-ulykke *Skorstensbrand Flyulykke Passager Sommerhus Hårdt tag Bygningsbrand Butik Personredning Bygning Skorstensbrand - Flyulykke Militært Stråtag Bygningsbrand Personredning Skrænt Togulykke Gods Industribygning Brand Skib på sø Større forurening Ammoniak Personredning Jord-/sandskred Færdselsuheld Bil i vand Togulykke Passager Større forurening Kemikalieudslip Personredning Tilskadekomne mere end 5 22

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4

Risikobaseret Dimensionering. Indholdsfortegnelse. 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 Indholdsfortegnelse Afsnit : 00 Side : 1 00 Indholdsfortegnelse 00/1 Forord 00/3 Resume 00/4 01 Redningsberedskabets opbygning og organisation 01/1 Udrykningsstatistik, slukningsområde Broby 01/4 Udrykningsstatistik,

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2010) Tryk: Rosendahls-Schultz

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007

Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 Langelands redningsberedskab Oplæg til risikobaseret dimensionering 2007 8. oktober 2007 Procesmodellen... 3 Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret dimensionering... 4 Tidsplan for den

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beredskabskommissionen, 08-12-2014 Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011

Serviceplan. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Serviceplan Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Serviceplan for Redningsberedskabet 2011 Udarbejdet i 2010 2011. Tilpasset i forhold til bemærkninger fra BRS i brev af 17. januar

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler

Vejledning om det kommunale redningsberedskabs. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Plan for risikobaseret dimensionering 2014

Plan for risikobaseret dimensionering 2014 Bornholms Regionskommune Plan for risikobaseret dimensionering 2014 vedtaget i kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 Bornholms Brandvæsen November 2014 j.nr. 14.00.00P35-0008 2 Revision af Plan for risikobaseret

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner.

Lolland-Falster Brandvæsen. Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. Lolland-Falster Brandvæsen Planforslag for risikobaseret dimensionering for Lolland og Guldborgsund kommuner. April 2014 Indhold Indledning... 5 Formål... 5 Tidspunkt for behandling i kommissionen... 5

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber

Analyse af eksisterende beredskaber. Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe. til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Udarbejdet af tværkommunal projektgruppe til brug for drøftelser om samordning af beredskaber Version af 10. november 2014 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning og kommissorium... 5 3. Præsentation af de

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Deltidsberedskabet i en brydningstid

Deltidsberedskabet i en brydningstid Deltidsberedskabet i en brydningstid En undersøgelse af barrierer og muligheder Samarbejdsprojektet såvel som dette sammendrag er tilrettelagt og udarbejdet af Mikkel Bøhm for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Etablering af fælleskommunalt beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Formål: Dette notat er udarbejdet for at give et samlet overblik over muligheder og udfordringer forbundet

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse

Risikodimensionering af beredskabet. Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse Bilag 3 Risikoidentifikation, risikoanalyse samt kapacitetsanalyse 1.1 Risikoidentifikation Risikoidentifikation har til formål at kortlægge de risici, der findes i kommunen. Dette er en proces som indeholder

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING

HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING HÅNDBOG I RISIKOBASERET DIMENSIONERING 5 Praktisk implementering af serviceniveau 1 Risikoidentifikation 4 Politisk fastlæggelse af serviceniveau Styring og opfølgning Kommunikation Dokumentation Erfaringsopsamling

Læs mere

Vejledning om vandforsyning til brandslukning

Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Vejledning om vandforsyning til brandslukning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 82 54 00 Telefax: 45 82 65 65 E-post: brs@brs.dk

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 5. Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Sag 12/14138 Dok 135066-13 SUFA Varde den 01.10.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 5 Serviceniveau for forebyggelseskapacitet Afsnit 5.1 Afsnit 5.2

Læs mere

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen

7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen REFERAT Deltagere Se vedhæftede deltagerliste 7. møde i udvalget for operativt beredskab og beredskabsplanlægning, tirsdag den 16. april 2013 i Beredskabsstyrelsen 1. Velkomst Elsebeth Grinvalds bød velkommen

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere