Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen"

Transkript

1 Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med vores virksomhed under Lov om Social Service 88, men da der på Maglemosen er tale om et fælles og integreret pædagogisk tilbud er det aftalt, at der gennemføres tilsyn med den samlede virksomhed. Fra Maglemosens side ser vi med tilfredshed på tilsynets arbejde, idet det er positivt for virksomheden, at få vurderet aktiviteterne af uafhængige personer. Finn Pilgård Forstander Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005 Tilbuddets navn: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen, Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Dato for tilsynsbesøget: 6. september 2005 Dato for seneste forudgående tilsynsbesøg: Ikke tidligere foretaget Tilsynet foretaget af: Birgit Bengtsson og Margrethe Nørgaard Deltagere fra tilbuddet: Forstander Finn Pilgård, viceforstander Helle Munk, afdelingsleder Majbritt Jensen og lærer Bent Dalgaard, undervisningsmedhjælper Lene Pedersen TR for SL, tillidsrepræsentant for S81 Lis Cronberg. Tilsynet er gennemført på grundlag af Retssikkerhedsloven 39 primært mod den aktivitet der har sin hjemmel i Lov om Social Service 88. Samlet set omfatter tilsynet dog også den aktivitet som omhandler undervisningesdelen. Tilsynet bestod af en fysisk gennemgang af de fysiske rammer og udendørs arealet samt møde med deltagelse af ledelse og medarbejderrepræsentanter. Følgende materiale indgik i tilsynet: Forberedelsesmateriale udfyldt af Ungdomuddannelsescenter Maglemosen (UUC Maglemosen) forud for tilsynsbesøget Drifts- og udviklingsaftale 2005 inkl. handleplan Virksomhedsplan 2005 Institutionsprofil for UUC Maglemosen Styrelsesvedtægt for UUC Maglemosen Ydelseskatalog 2005 for UUC Maglemosen Arbejdspladsvurdering 2005 Sikkerhedsmappe

2 2 Skabelon af elevplan Pjece om ungdomstilbuddet Bestyrelsesreferater 2005 MED-referater Tilbuddets fysiske rammer Grundlag: Fysisk gennemgang af tilbuddet: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er beliggende i Ballerup kommune og har tilknyttet to satellitter placeret på henholdsvis Brøndbyskovens Værkstedscenter i Brøndby kommune og QU-skolen på Ungdomspsykiatrisk afdeling på Glostrup hospital. Selve Maglemosen består af to fløje hvor der er indrettet klassegrupperum som er forbundet med store gangarealer der er indrettet til forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. Der er gymnastiksal, kantine, værksteder og udendørsarealer inklusiv en idrætsplads. Derudover er der administrative lokaler med møderum og læse/opholdsrum for personalet. Tilsynet var på rundgang på hele UUC Maglemosen både uden- og indendørs. Rengøring og vedligeholdelse: Tilbuddet oplyser, at der er indgået aftale med et privat firma i marts Der er indarbejdet et kvalitetsstyrings-program i den daglige rengøring. Rengøringsstandarden bliver vurderet løbende af pedellen og tilsynsførende. Det er ledelsens vurdering, at standarden er acceptabel og at problemer afhjælpes hurtigt. UUC Maglemosen har i budgettet afsat kr. årligt til bygningsvedligeholdelse ud fra en 5- års plan. Planen er først under etablering og derfor er der udenfor planen afsat kr. til vedligeholdelse i Det er målet, at al ordinær vedligeholdelse indgår i 5-årsplanen for vedligeholdelse og at rammen til planen løbende tilpasses dette. Derudover vil der løbende være et behov for midler til uforudset vedligeholdelse. Der er afsat kr. til udskiftning af inventar efter en 5-års plan for inventarvedligehold og -udskiftning. Derudover er der afsat kr. til løbende inventarvedligeholdelse. Beredskabsplan m.m.: Forstander oplyser, at der ikke har været gennemført brandtilsyn de sidste 5 år men skolen har taget kontakt til brandmyndighederne og der vil blive gennemført tilsyn i løbet af september. Sikkerhedsgruppen har i foråret 2005 evalueret og revideret beredskabsplanen. Evakueringsplanen er gentagne gange gennemgået og skriftligt formidlet til medarbejderne forud for evakueringsøvelsen, der blev afholdt i maj 2005 hvor eleverne også deltog. Øvelsen viste en række proceduremæssige mangler i evakueringen i forbindelse med brand. Det er derfor planen at gentage øvelsen igen i efteråret 2005 og man overvejer at involvere Ballerup Brandvæsen i denne øvelse. Sikkerhedsmappen er evalueret og revideret foråret 2005 I efteråret 2004 blev der gennemført førstehjælpskursus for alle interesserede medarbejdere. Sikkerhedsgruppen gennemgår og opdaterer førstehjælpskasserne i værksteder og klasserne, samt sikrer at de fornødne brandbekæmpelsesredskaber er til stede. Vurdering: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er et stort og velindrettet center med gode fysiske rammer som tilgodeser elever og personales muligheder for variationer i tilrettelæggelsen af undervisning og aktiviteter i store eller små fora. Hele centeret fremstår generelt åbent og lyst, og det giver et imødekommende indtryk. De fysiske rammer udnyttes hensigtsmæssigt og der er tilgængelighed for alle. Centeret er pænt rengjort og virker velholdt.

3 UUC Maglemosen har beredskabsplan og der foreligger en skriftlig sikkerhedsmappe der indeholder de nødvendige oplysninger såsom brandsikkerhed, evakueringsplan, brandmateriales placering m.v. og tilsynet vurderer at Maglemosen tager god hånd om denne del. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 2. Tilbuddets driftsøkonomi Grundlag: Procedure herunder også uddelegering af økonomien: Forstander oplyser, at budgetforslag bliver udarbejdet af ledelsen hvorefter det forelægges MED-udvalget og Pædagogisk Råd til drøftelse, og budgettet kan herefter vedtages endeligt af bestyrelsen. Budgettet er opdelt i to dele, en central del som styres af ledelsen og en decentral del som er uddelegeret til medarbejderne. Den centrale del af budgettet bliver styret af ledelsen, dog bliver ressourcerne vedrørende bygningens drift og vedligeholdelse styret i tæt samarbejde med pedellen. Det decentrale budget er i høj grad uddelegeret til enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere som er ansvarlige for budgetoverholdelse. Til hjælp for dette, udskrives månedlige budgetopgørelser. Bestyrelsen får på hvert bestyrelsesmøde, som afholdes 7 gange årligt, en status på økonomien. Vurdering: Det foreliggende grundlag tages til efterretning Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 3. Pædagogisk praksis brugerindflydelse Grundlag: Pædagogiske målsætninger: I forbindelse med indførelsen af den ny model for ungdomsuddannelsen for handicappede, der integrerer undervisnings- og andre aktiviteter i forløb op til 4 år, blev UUC Maglemosens værdigrundlag formidlet til og drøftet med medarbejderne på et opstartsinternat i sommeren Der er desuden blevet udarbejdet et ydelseskatalog 2005 hvor kerneydelserne er beskrevet, og der indgår en tilbundsgående beskrivelse af værdigrundlag og pædagogisk praksis. Udover dette katalog kan man som medarbejder, pårørende og andre interessenter, orientere sig om målsætninger og værdier på UUC Maglemosens hjemmeside. Drifts- og udviklingsaftalens resultatmål drøftes både i MED-udvalget og i Pædagogisk råd, men arbejdet er mest forankret i MED-udvalget. Ledelsen mener ikke, at målene i Drifts- og udviklingsaftalen retter sig præcist nok mod Ungdomsuddannelsescenteret. Udtaler at, der er meget andet udviklingsarbejde som også skal udføres. Maglemosen har 40 udviklingsmål, der skal følges op på, det er resultatmål i Drifts- og udviklingsaftalen og andre mål som skolen har udformet. De andre mål, er på pædagogiske problemstillinger og økonomien. Det oplyses, at medarbejderne, så vidt det har været muligt, har været involveret i udarbejdelse af målsætninger, og at deres idéer og tanker medtages i ledelsens arbejde med disse. Det er centerets vurdering, at eleverne kun i ringe grad kender til værdierne som begreb, men at de i høj grad opfatter disse værdier gennem dagligdagen på Maglemosen. Her tænkes på værdier som respekt for individet og rummelighed. UUC Maglemosen er af den opfattelse af medarbejderne kender til værdierne og målsætningen for tilbuddet ud fra hverdagens oplevelser, ydelseskataloget og internat/personalemøder. Ledelsen mener, at de selv er bevidste 3

4 om værdien af en synlig ledelse, der i dagligdagen påvirker og vejleder medarbejdernes holdning til opgaven. Målgruppe: Målgruppen er unge mennesker med forskellige typer handicap, som efter folkeskolens afslutning, har brug for et kompenserende voksenuddannelsestilbud. På UUC Maglemosen i Ballerup tilbydes 2 forskellige linier Almenlinien og Helhedslinien, 21 elever er tilknyttet Helhedslinien og 94 elever er tilknyttet Almenlinien. Alle elever tilbydes en dag fra Satellitten på Brøndbyskovens Værkstedscenter har 15 undervisningspladser og er et tilbud til unge med autisme, som kræver et særligt tilrettelagt pædagogisk miljø. På QUskolen på Glostrup hospital er undervisningen et tilbud til unge der for en periode er indlagt på Ungdomspsykiatrisk afdeling. Der undervises årligt 100 elever med et gennemsnitligt elevtal på 25. Forstander fortæller, at elevtallet er steget mere end forventet, hvilket har medført at der i dette skoleår er 115 elever. Forsætter denne udvikling i elevtallet betyder det, når alle 4 årgange er inde i det nye uddannelsestilbud, at der vil være ca. 140 elever. Elevsammensætningen er ændret i retning af, at der modtages flere elever med en diagnose indenfor autisme spektret. For Almenlinien betyder det øgede elevtal et pres på de fysiske rammer, og det har medført et behov for omstrukturering af dagligdagen. Der er kommet flere elever med en diagnose indenfor autismespektret som har medført et behov for en anden profilering i klassedannelse. Derfor er halvdelen af klasserne for elever, hvor der er et særligt fokus på de unges behov for struktur. Man har også på baggrund af dette i det forløbne skoleår gennemført fælles kompetencekurser for alle medarbejdere i temaerne etik og autisme samt haft besøg af udefra kommende eksperter på forskellige områder. På Helhedslinien er det øgede elevtal slået igennem med et pres på personaleressourcerne samt øgede krav til inventar og hjælpemidler. Der tilføjes at, eleverne profiterer af det øgede elevtal idet det hele tiden er muligt at bevare en så stor gruppe elever på skolen, at der er tale om et reelt ungdomsmiljø. Eleverne har bedre muligheder for at møde andre unge. Handleplaner/elevplaner: UUC Maglemosen oplyser, at der er udarbejdet individuelle elevplaner for alle elever, og at der en gang årligt afholdes en elevkonference på den enkelte. Planerne bliver evalueret to gange årligt i et samarbejde mellem eleven, kontaktlærer/pædagog og værkstedspersonale samt eventuelt fysioterapeut og psykolog. Både elev, forældre og sagsbehandler i kommunen deltager. Selve udarbejdelsen af elevplanens målsætninger drøftes med eleven som udgangspunkt, og med de pårørende ved konferencerne. Alle elever har en kontaktlærer og en kontaktpædagog. Disse har ansvaret for at den individuelle elevplan udarbejdes, følges op, diskuteres og evalueres samt at der sættes nye mål for eleven I elevplansarbejdet skilles Almenlinien og Helhedslinien. På Helhedslinien holdes samtale med forældrene ved elevstart og der indhentes også viden fra tidligere skoler. Der udarbejdes en undervisningsplan for hver elev, hvor der lægges stor vægt på kommunikation. Medarbejderne udtaler, at det er positivt at nedskrive arbejdet i en elevplan, det skaber en fælles målsætning med hjemmet. Det kan dog være svært at formulere elevplanen i praksis, der skal bruge flere ressourcer for at arbejdet bliver godt nok. Der holdes temamøder hver 14. dag, hvor medarbejderne snakker om eleverne og ajourfører den enkelte elevplan, men det er svært at få alt med. Medarbejderne understreger, at den socialpædagogiske del af arbejdet 4

5 har det største omfang. Det omsorgsmæssige og fysiske aspekt skal være i orden før andet arbejde med eleven kan påbegyndes. På Almenlinien besøges den tidligere skole inden skolestarten og det er vigtigt at se på kompenserende aspekter for den enkelte elev og planer fra den tidligere skole som modtages og læses af pædagoger og lærere. Ledelse og medarbejdere udtaler samstemmende, at konceptet for almenlinien ikke fungerer optimalt og det skal videreudvikles. Det er svært for andre at forstå de ord der bruges i planen og det er svært at formulere elevernes mål, fordi de metoder og mål der anvendes er svære at formulere f.eks. brugen af de tegn eleven kender. Man har derfor altid fokus på kommunikationen med eleven og den pædagogiske praksis drøftes blandt medarbejderne. Det er vigtigt, at være realistisk ved udarbejdelse af elevplaner og det er vigtigt at eleverne gør deres egne erfaringer, og derfor skal alle blive bedre til at præcisere delmål. Elevplanerne udarbejdes inden efterårsferien. Den enkelte plan skal afspejle stedets etiske normer og der arbejdes meget med at eleverne skal vise respekt over for hinanden og medarbejderne. Ungdomsuddannelsescenteret er ved at gennemføre et logbogsprojekt som er meget spændende. Logbøgerne skal indeholde kompetencebeviser, beskrivelser af hvad eleverne har lavet og uddannelsesbeviser. Det er målet at bøgerne skal udvikles over de næste år. Elevrådsmøder og elevmøder: UUC Maglemosen afholder elevrådsmøder med deltagelse af en repræsentant for hver klasse, otte elever og to lærere. Derudover deltager elevernes sikkerhedsrepræsentant samt en suppleant. Møderne holdes hver onsdag og der foreligger dagsorden til møderne. Dagsordenen har forinden været drøftet i klasserne. Elevrådet har eget budget og står desuden for drift af skolens sodavandsmaskine. Forstanderen deltager 2-3 gange årligt på elevrådsmøderne, men står til rådighed for elevrådet hvis det ønskes. En elevrådsrepræsentant er medlem af bestyrelsen. UUC Maglemosen udtaler, at eleverne på møderne får en oplevelse af, at de har reel indflydelse på en række områder og at de kan rejse spørgsmål overfor ledelsen om tilbuddets udformning og den økonomiske ramme. Elevrådet har taget initiativ til en årlig skovtur for hele centeret og tager sig af fotograferingen på turen. Elevrådet drøfter punkter vedrørende rygepolitik, holdning til mobning, og ledelsen anmoder ind imellem elevrådet om at tage et punkt op til drøftelse i elevrådet og klasserne. Det seneste punkt var retningslinier for den måde, man omgås hinanden i hverdagen på baggrund af en lidt ubehagelig tone mellem nogle elever. Elevernes sikkerhedsrepræsentant deltager på sikkerhedsgruppemøder sammen med personalets sikkerhedsgruppe. På disse møder diskuteres praktiske forhold og elevernes ønsker til de fysiske rammer bliver drøftet. Der foreligger referater fra møderne som gennemgås i klasserne. Referatet tilgår alle medarbejdere og klasser sammen med det ugentlige informationsbrev. Der holdes morgenmøde hver morgen for alle elevgrupper, hvor alle kan komme til orde og få medindflydelse på dagligdagen. Derudover afholdes der klassemøder, hvor eleverne har indflydelse på undervisningen. Centeret har ikke undervisningsplaner og er ikke lovbundet, men skal udvikle eleverne på mange andre områder end via undervisning. Det handler om normer og værdier, og centeret skal være almen dannende for eleverne. Kommunikation: Det oplyses, at alle elever på helhedslinien skal have udarbejdet en kommunikationstest. Man har videreudviklet SVKS-testen og mener, at testen er et godt redskab. Testen bruges på alle elever på helhedslinien og på nogle elever på almenlinien. På Helhedslinien tages digi- 5

6 talbilleder hver dag, som eleverne har med hjem, og for at skabe en større sammenhæng mellem hjemmet/bostedet og dagtilbuddet er der et ønske om, at eleverne også fik billeder med fra hjemmet eller bostedet. Billederne vises på morgenmøder i klassen, hvorefter klassen deles op til forskellige aktiviteter. Der tænkes i kommunikation hele tiden og arbejdes på alle planer med kommunikation, der udvikles testmateriale og undervisningsmateriale. Der er oprettet en læseklub og en gruppe for tosprogede elever, som skal udvikle kommunikationen. Forskellige former for kommunikation anvendes generelt i alle grupper dagligt. Der er mange kommunikationssvage at arbejde med på samme tid, og medarbejderne vil gerne gøre mere for at øge kommunikationen, men oplever at der ikke er ressourcer til det. Maglemosen arbejder også med kalenderbøger, som er kontaktbøger for den enkelte elev. Kalenderbøgerne er en A4 mappe med navn og billede. Bogen indeholder et billede af klassekammeraterne, sedler over aktiviteter for hver dag mv. Det er meget individuelt hvor meget forældrene bruger bøgerne til at formidle oplysninger om eleverne til medarbejderne. Maglemosen udtaler, at Ungdomsuddannelsescenteret er elevernes første etape efter folkeskolen og stedet skal finde en måde at kommunikere med forældre på om de myndige unge mennesker. Da eleverne er 18 år og myndige, og en del forældre vil stadig have meget kommunikation med skolen, er det vigtigt at finde en balance i samarbejdet med forældrene. Ledelsen og medarbejderne udtaler, at de er glade for at der skal udarbejdes lokale vejledning på kommunikationen, da man alligevel havde besluttet, at arbejde målrettet med dette område. Mener at kommunikation burde være et samordnet indsatsområde for eleverne helt fra børneinstitutionerne og opefter. Får ofte tilbagemeldinger fra dagtilbud om, at de ikke har tid til at understøtte elevens kommunikation, men tilføjer at der ikke er problemer med kommunikationen, når elever er i praktik. Undervisning, værksteds- og aktivitetstilbud: Forstanderen oplyser, at uddannelsen har et kompenserende sigte. Lovgrundlaget findes i Lov om specialundervisning for voksne, hvor det angives, at undervisningen har til formål at kompensere for det tab af færdigheder, som handicappet har medført. Også aktiviteterne på værkstederne og praktikforløbet samt det pædagogiske indhold på Helhedslinien har et uddannelsesformål med et kompenserende sigte. Uddannelsen har desuden til formål at fastholde allerede erhvervede kompetencer. UUC Maglemosen oplever, i forhold til den ressourcemæssige ramme at kvaliteten er god. Der har været foretaget en elevtilfredshedsundersøgelse som viser en høj grad af tilfredshed med tilbuddet, og den viser også elevernes ønsker om mulighed for kortere dage, mere hjælp til det faglige arbejde samt et ønske om at kunne tage på dannelses- og oplevelsesture i hverdagen. Den ændrede sammensætning af uddannelsestilbuddet med længere dage har betydet, at eleverne bruger bygningerne anderledes end før og eleverne stiller andre krav til fritidsmuligheder og rekreative arealer. Skolen oplever, at der er mere hærværk, dog stadig på et lavt niveau og der opstår flere konflikter eleverne imellem, oftest sidst på dagen. Undervisning, praktik og værkstedsaktiviteter er indrettet efter de personer, der er visiteret. Ungdomsuddannelsescenteret skal i så stor udstrækning som muligt være et fleksibelt tilbud for den enkelte elev. Gennem praktikken kan eleverne blive klogere på hvad de har lyst til og kan derfor bedre vælge dagtilbud. Eleverne får praktikpladser gennem JAC erne og gennem kurator. Flest mulige skal ud på det private arbejdsmarked og skolen vil på sigt opdyrke flere praktikpladser på det private arbejdsmarked. I øjeblikket har man 3-4 praktikpladser på det private arbejdsmarked. 6

7 7 Der er udarbejdet en klar struktur med undervisning indtil kl. 12, derefter er der værkstedsundervisning og for de elever der har behov tilpasses strukturen yderligere. Det oplyses, at i forhold til sidste år er strukturen i organiseringen blevet meget mere klar i dette skoleår, med meget mere ro især for eleverne med autisme, og der er mere kontinuitet i forløbet. En del af eleverne nyder godt af, at undervisningen rettes mod det private arbejdsmarked, og på almenlinien er det vigtigt at eleverne får afklaret, hvor de vil være i dagtilbud. Der tilføjes, at undervisnings- og værkstedstilbud er mere opdelt i skoleåret 2005/06, hvilket kan gøre det vanskeligere at samarbejde tværfagligt i dagligdagen. For at give medarbejderne bedre mulighed for at mødes og udvikle et bedre samarbejde omkring den enkelte elev på tværs af faggrænserne, er der indlagt en længere frokostpause for eleverne, hvilket giver medarbejderne mulighed for et tværfagligt samarbejde i det daglige. Samarbejdet med praktikstederne er under udbygning og der er indgået aftaler med de 3 JA- Cèr, Elleslettegård, Grennesminde samt en række private virksomheder. Forstander oplyser, at målsætningen er, at finde en bred vifte af praktiktilbud til eleverne. Det konkrete samarbejde om planlægning/ afregning m.m. går glimrende og skolens to kuratorer har ½-årlige samarbejdsmøder med repræsentanter for praktikstederne. De indgår i et udviklingsprojekt sammen med Region Nord og Next Job og har sammen udviklet projektet Afklaring og Job som er rettet mod arbejdsevneafklaring, praktik og flexjob til de unge, når de er færdige på Maglemosen. De vurderer, at samarbejdet mellem dagtilbuddene og Maglemosen fungerer glimrende og er under konstant evaluering og udvikling. Forstanderen oplyser at nogle forældre har været meget bekymrede over ændringen, men er nu nået der til, at de kan se de mange muligheder ændringen giver for eleverne. Der er stor søgning til centeret og alle ansøgere skal optages, hvis de er indenfor målgruppen, hvilket betyder mange elever i klasserne. På Helhedslinien er elevtallet i gruppen/klassen er ændret fra 6 til 11 elever og på Almenlinien er elevtallet i nogle klasser ændret fra 11 til 18 elever. Forstanderen udtaler, at selv om undervisningstilbuddet er blevet mindre, har eleverne samlet set glæde af de andre aktiviteter, som der også er dagligt. Eleverne får nu også et godt pædagogisk tilbud ved siden af undervisningen. Strukturen er ny og centeret er i en proces, hvor det skal finde sine egne ben. Ledsageordning: Anvendes ikke på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen Hjælpemidler for elever: Maglemosen oplyser, at der er stort behov for individuelle hjælpemidler, særligt til eleverne på Helhedslinien. Disse hjælpemidler får eleverne blandt andet via ansøgning til egen kommune eller hjælpemiddelcentralen. Centret stiller de hjælpemidler til rådighed som er nødvendige for elevens deltagelse i undervisningen. Mere generelle fælles hjælpemidler, som kan bruges af flere elever, købes af skolen eller lånes i en fælles hjælpemiddelpulje. Pulje til dette er oprindeligt fra da UUC Maglemosen var organisatorisk placeret i UK men er nu under afvikling og man har forhøjet budgettet på området. Det er UUC Maglemosens vurdering, at de hjælpemidler institutionen har ansvaret for at anskaffe er til stede i rimeligt omfang. De hjælpemidler, den enkelte elev har brug for og som skal komme fra hjælpemiddelcentralen, særligt individuelle kommunikationshjælpemidler oplever man ikke som tilstrækkelige, og ventetiden er desuden meget lang.

8 Magtanvendelsesindberetninger generelt (Indgreb i selvbestemmelsesretten): UUC Maglemosen har i 2004 haft 9 indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. I 2005 og frem til tilsynsbesøget har der været i alt 3 indberetninger. Forstander oplyser, at der ikke anvendes kradseskemaer, men skriver magtanvendelsesskema for alle forekommende episoder. Der skrives et notat i elevjournalerne ved bid og krads. Der har ikke været behov for at ansøge om forhåndsgodkendelser af indgreb i selvbestemmelsen omkring bløde bespændinger. Bortset fra anmeldelse ved indbrud har der ikke været foretaget politianmeldelser. Pårørendesamarbejde/forældresamarbejde: UUC Maglemosen udsender 4 skoleblade om året, De 4 årstider, hvor elevernes oplevelser beskrives. Forstanderen oplyser, at han skriver lederen om det der foregår på Maglemosen og derudover kan pårørende orientere sig på hjemmesiden. Ledelsen og medarbejderne er altid åbne for drøftelse med de enkelte pårørende og der er tæt kontakt mellem eleven, pårørende og kontaktlæreren om den enkelte elev. De pårørende inviteres til forældremøder i den enkelte gruppe, til valghandling til bestyrelsen samt til at deltage i forskellige arrangementer i den enkelte klasse gennem året. Derudover inviteres de pårørende til den årlige elevkonference og til translokationen, når eleven går ud. Pårørende til nye elever kan deltage 1. skoledag. Der er for en række elever individuelle aftaler om information mellem pårørende og kontaktlæreren. Referater fra bestyrelsesmøder tilgår ikke de pårørende, men der er to pårørenderepræsentanter i bestyrelsen. Der indsendes referater fra bestyrelsesmøder til Handicapafdelingen. Vurdering: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen har kerneydelser og mål for disse og der arbejdes med elevindflydelse og inddragelse gennem elevråd og det daglige arbejde. Ydelserne er velbeskrevet i ydelseskataloget Tilsynet vil dog opfordre til at ledelsen sammen med medarbejderrepræsentanter drøfter, beslutter og prioritere i antallet af mål og medarbejderne kan danne sig et overblik og skabe ejerskab til målene. Det er tilsynets opfattelse, at UUC Maglemosen arbejder målrettet og kontinuerligt med udvikling af den enkelte elevs individuelle færdigheder gennem elevplanen. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at der er et stort og vedvarende fokus for at udvikle elevernes kommunikation. Øvrigt foreliggende grundlag tages til efterretning. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 4. Administrative forretningsgange for beboermidler, medicinhåndtering o.a. Grundlag: Forretningsgange vedrørende beboernes/brugernes økonomi: Punktet er ikke relevant for Maglemosen. Elevbetaling for aktiviteter, etc.: Maglemosen oplyser, at elevbetaling til ture, hvor der er tale om en væsentlig betaling, indgår i skolens bogføring og er dermed underlagt revisionens kontrol. Før omstruktureringen gennemførtes studieture en gang i løbet af det 3-årige forløb. Bestyrelsen havde vedtaget retningslinier for elevens egenbetaling til turene og der var opsparing til turene. Generelt er der ikke betaling til ture bortset fra studieture og idrætsstævner, hvor eleverne betaler egne omkostninger og skolen betaler alle udgifter vedrørende medarbejdernes deltagelse. Forstander tilføjer, at der pt. ikke foretages længere ture med overnatning af økonomiske årsager. 8

9 Medicingivning og opbevaring: Maglemosen oplyser, at den 1. august 2005 blev der indført nye procedurer for medicinhåndtering, og alle medarbejdere blev informeret om procedurer og medicinansvarlige for medicinhåndteringen på internatkurset i august Det er amtets standard der anvendes som intern instruks og alle medarbejdere, der har med medicin at gøre, har eller vil få medicinkurset. Den interne medicinorganisation består af 1 leder og 8 nøglepersoner. Maglemosen mener der er en risiko for svind ved nuværende opbevaring af PN medicin, og derfor vil deres procedurer for udlevering og opbevaring af medicin blive ændret. Man har ikke konstateret utilsigtede hændelser i medicinhåndtering, men der har været tilfælde hvor eleven ikke har haft medicin med og i de tilfælde kontaktes pårørende / botilbud for en afklaring af situationen Klager og kritik: Maglemosen oplyser, at der løbende er henvendelser fra pårørende, som har ønsker eller stiller forskellige krav til skolen. Disse henvendelser går til den overordnede ledelse, hvis det ikke umiddelbart lykkes at få afklaret sagen i en dialog mellem pårørende og medarbejdere. Henvendelserne går væsentligst på klasse- og linieplacering, kørselsproblemer med ACT, ganske få henvendelser er over medarbejderes adfærd samt få henvendelser over tilbuddets indhold og tilrettelæggelse. Disse henvendelser er løst gennem dialog og har stort set ikke ført til klager til forvaltning eller bestyrelse. Vurdering: Foreliggende grundlag tages til efterretning dog bør ledelsen sikre at de foreliggende procedurer for medicinhåndtering revideres. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 5. Organisation, Personaleforhold Grundlag: Organisationsform/arbejdsdeling: Uddannelsescenter Maglemosen har forstander, viceforstander og tre afdelingsledere som udgør den samlede ledelse og der en stabsfunktion bestående af administrativt personale, pedeller og en psykolog. Øvrigt personale er lærere, pædagoger, medhjælpere, værkstedspersonale og 2 fysioterapeuter. Organisationsplan vedlagt rapporten. (bilag 1) Der er nedsat Pædagogisk Råd hvor medlemmerne er centerets ledelse og medarbejdere, som har pædagogiske opgaver. Det er rådets opgave at rådgive ledelsen i pædagogiske spørgsmål. Rådet drøfter alle pædagogiske spørgsmål, budgettet og undervisningen på stedet. Rådet ser på problemstillinger og videregiver holdninger men kommer ikke til konklusioner. Maglemosen tilføjer, at det ikke nødvendigvis er en enig holdning rådet videregiver. Holdningerne videregives til den pædagogiske følgegruppe, som arbejder videre. Rådet har et forretningsudvalg, som er valgt af de stemmeberettigede medlemmer. Forretningsudvalget laver et godt forarbejde, som gør arbejdet nemmere i følgegruppen. Der er ikke ledere i forretningsudvalget. Rådet løser ikke opgaver, som hører til i MED-regi og udarbejder ikke politikker. Der udtales samstemmende, at rådet er god til at skelne, hvor opgaverne hører til. Der er endvidere en pædagogisk følgegruppe hvor medlemmerne vælges blandt alle de medarbejdere, der havde lyst til at deltage i arbejdet. Følgegruppens første opgave har været, at deltage i udviklingen af det nye Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen. Hele omstruktureringen blev planlagt i gruppen, som så på organisationen og på hvordan hverdagen kunne fungere bedst muligt. Opgaverne er meget praksisnære f.eks. skal ringetider justeres og da 9

10 det viste sig at det var svært at få undervisningen og værkstedsgrupperne til at fungere udviklede følgegruppen en ny struktur hvorefter undervisning foregår frem til kl. 12 med efterfølgende værkstedsundervisning. Følgegruppen holder møde en gang om måneden og løser opgaverne så hurtigt som muligt. Der tilføjes at det er en form for uddelegeret ledelse, hvor ledelsen følger processen. Alle medarbejdere på Maglemosen er organiseret i teamstruktur og er sammensat af lærere og pædagoger samt medhjælpere. Medarbejderne i de 2 satellittilbud udgør hver sit team omkring det daglige arbejde. Forstander udtaler, at strukturen overordnet set har fungeret rimeligt det første år efter omorganiseringen af Maglemosen. Der har dog været problemer med at få alle medarbejdere til at føle sig som en del af et team med henblik på planlægning af aktiviteterne. Man har oplevet det vanskeligt at kommunikere i samarbejdet mellem lærere og pædagoger grundet strukturen og manglende mødetid og meget har virket uoverskueligt for både medarbejdere og ledelse. Derfor blev strukturen ændret med virkning fra 1. august, således at alle medarbejdere nu har en tydeligere tilknytning til et primær team og der er en daglig mødetid i frokostpausen hvor det er muligt at mødes på tværs af faggrupperne. For at kvalificere teamsamarbejdet bliver der i skoleåret afholdt fælles kompetence udviklingsforløb for alle medarbejdere, Det professionelt styrende team med ekstern konsulent. Projektet er støttet af Amtets udviklingspulje. Hele MED-udvalget har været på et 2-dages kursus hvor der blandet andet blev arbejdet med at kvalificere dagsordenen. Alle medarbejderne modtager referat fra møderne ligesom det sendes til Handicapafdelingen. Personaleressourcer og personaleanvendelse: Medarbejderne giver udtryk for, at teamarbejdet er kommet i fastere rammer med den fælles struktur for hele stedet. De håber, at deres medindflydelse og ansvar bliver større med tiden, hvilket ses som en positiv udvikling. Ledelsen udtaler, at set ud fra hvor en stor del af lærergruppen der blev afskediget til fordel for ansættelse af en større gruppe pædagogiske medarbejdere, så er det første år gået godt. Der er taget mange initiativer til tværfagligt samarbejde, men det er også nødvendigt, at ledelsen i det kommende skoleår klarere definerer ansvarsområderne for hver faggruppe. Personalegennemstrømningen på Maglemosen oplyses til, at ligge under gennemsnittet for socialpædagogiske tilbud og specialskoler. Der er tre medarbejdere som er stoppet, da de ønskede andet arbejde, to medarbejdere er stoppet (søgt orlov) da de ønskede nye udfordringer og en lærer er stoppet med henvisning til at ændringerne i skolen medførte et dårligere undervisningstilbud end tidligere. Der tilføjes, at mange lærere giver udtryk for at arbejdsvilkårene opleves ringere end tidligere. Der er pt. to ledige stillinger idet en fysioterapeut har søgt orlov og en vikar er sprunget fra en midlertidig stilling. Maglemosen har ingen rekrutteringsproblemer, hvilket illustreres af et stort ansøgerantal til en ledig lærerstilling. Dog kan det være vanskeligt at få rekrutteret erfarent og kvalificeret personale til Helhedslinien grundet de særlige krav der stilles til den undervisningsform eleverne har behov for. Vurdering: Tilsynet vurderer, at Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er godt i gang med den nye organisationsopbygning, og at ledelse og medarbejdere er opmærksomme på at der skal være støtte og opbakning til processen gennem dialog, samarbejde og vidensdeling. Tilsynet opfordrer til, at ledelsen forsat har fokus på udviklingen af selvstyrende teams og at 10

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere