Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen"

Transkript

1 Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med vores virksomhed under Lov om Social Service 88, men da der på Maglemosen er tale om et fælles og integreret pædagogisk tilbud er det aftalt, at der gennemføres tilsyn med den samlede virksomhed. Fra Maglemosens side ser vi med tilfredshed på tilsynets arbejde, idet det er positivt for virksomheden, at få vurderet aktiviteterne af uafhængige personer. Finn Pilgård Forstander Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005 Tilbuddets navn: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen, Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Dato for tilsynsbesøget: 6. september 2005 Dato for seneste forudgående tilsynsbesøg: Ikke tidligere foretaget Tilsynet foretaget af: Birgit Bengtsson og Margrethe Nørgaard Deltagere fra tilbuddet: Forstander Finn Pilgård, viceforstander Helle Munk, afdelingsleder Majbritt Jensen og lærer Bent Dalgaard, undervisningsmedhjælper Lene Pedersen TR for SL, tillidsrepræsentant for S81 Lis Cronberg. Tilsynet er gennemført på grundlag af Retssikkerhedsloven 39 primært mod den aktivitet der har sin hjemmel i Lov om Social Service 88. Samlet set omfatter tilsynet dog også den aktivitet som omhandler undervisningesdelen. Tilsynet bestod af en fysisk gennemgang af de fysiske rammer og udendørs arealet samt møde med deltagelse af ledelse og medarbejderrepræsentanter. Følgende materiale indgik i tilsynet: Forberedelsesmateriale udfyldt af Ungdomuddannelsescenter Maglemosen (UUC Maglemosen) forud for tilsynsbesøget Drifts- og udviklingsaftale 2005 inkl. handleplan Virksomhedsplan 2005 Institutionsprofil for UUC Maglemosen Styrelsesvedtægt for UUC Maglemosen Ydelseskatalog 2005 for UUC Maglemosen Arbejdspladsvurdering 2005 Sikkerhedsmappe

2 2 Skabelon af elevplan Pjece om ungdomstilbuddet Bestyrelsesreferater 2005 MED-referater Tilbuddets fysiske rammer Grundlag: Fysisk gennemgang af tilbuddet: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er beliggende i Ballerup kommune og har tilknyttet to satellitter placeret på henholdsvis Brøndbyskovens Værkstedscenter i Brøndby kommune og QU-skolen på Ungdomspsykiatrisk afdeling på Glostrup hospital. Selve Maglemosen består af to fløje hvor der er indrettet klassegrupperum som er forbundet med store gangarealer der er indrettet til forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. Der er gymnastiksal, kantine, værksteder og udendørsarealer inklusiv en idrætsplads. Derudover er der administrative lokaler med møderum og læse/opholdsrum for personalet. Tilsynet var på rundgang på hele UUC Maglemosen både uden- og indendørs. Rengøring og vedligeholdelse: Tilbuddet oplyser, at der er indgået aftale med et privat firma i marts Der er indarbejdet et kvalitetsstyrings-program i den daglige rengøring. Rengøringsstandarden bliver vurderet løbende af pedellen og tilsynsførende. Det er ledelsens vurdering, at standarden er acceptabel og at problemer afhjælpes hurtigt. UUC Maglemosen har i budgettet afsat kr. årligt til bygningsvedligeholdelse ud fra en 5- års plan. Planen er først under etablering og derfor er der udenfor planen afsat kr. til vedligeholdelse i Det er målet, at al ordinær vedligeholdelse indgår i 5-årsplanen for vedligeholdelse og at rammen til planen løbende tilpasses dette. Derudover vil der løbende være et behov for midler til uforudset vedligeholdelse. Der er afsat kr. til udskiftning af inventar efter en 5-års plan for inventarvedligehold og -udskiftning. Derudover er der afsat kr. til løbende inventarvedligeholdelse. Beredskabsplan m.m.: Forstander oplyser, at der ikke har været gennemført brandtilsyn de sidste 5 år men skolen har taget kontakt til brandmyndighederne og der vil blive gennemført tilsyn i løbet af september. Sikkerhedsgruppen har i foråret 2005 evalueret og revideret beredskabsplanen. Evakueringsplanen er gentagne gange gennemgået og skriftligt formidlet til medarbejderne forud for evakueringsøvelsen, der blev afholdt i maj 2005 hvor eleverne også deltog. Øvelsen viste en række proceduremæssige mangler i evakueringen i forbindelse med brand. Det er derfor planen at gentage øvelsen igen i efteråret 2005 og man overvejer at involvere Ballerup Brandvæsen i denne øvelse. Sikkerhedsmappen er evalueret og revideret foråret 2005 I efteråret 2004 blev der gennemført førstehjælpskursus for alle interesserede medarbejdere. Sikkerhedsgruppen gennemgår og opdaterer førstehjælpskasserne i værksteder og klasserne, samt sikrer at de fornødne brandbekæmpelsesredskaber er til stede. Vurdering: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er et stort og velindrettet center med gode fysiske rammer som tilgodeser elever og personales muligheder for variationer i tilrettelæggelsen af undervisning og aktiviteter i store eller små fora. Hele centeret fremstår generelt åbent og lyst, og det giver et imødekommende indtryk. De fysiske rammer udnyttes hensigtsmæssigt og der er tilgængelighed for alle. Centeret er pænt rengjort og virker velholdt.

3 UUC Maglemosen har beredskabsplan og der foreligger en skriftlig sikkerhedsmappe der indeholder de nødvendige oplysninger såsom brandsikkerhed, evakueringsplan, brandmateriales placering m.v. og tilsynet vurderer at Maglemosen tager god hånd om denne del. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 2. Tilbuddets driftsøkonomi Grundlag: Procedure herunder også uddelegering af økonomien: Forstander oplyser, at budgetforslag bliver udarbejdet af ledelsen hvorefter det forelægges MED-udvalget og Pædagogisk Råd til drøftelse, og budgettet kan herefter vedtages endeligt af bestyrelsen. Budgettet er opdelt i to dele, en central del som styres af ledelsen og en decentral del som er uddelegeret til medarbejderne. Den centrale del af budgettet bliver styret af ledelsen, dog bliver ressourcerne vedrørende bygningens drift og vedligeholdelse styret i tæt samarbejde med pedellen. Det decentrale budget er i høj grad uddelegeret til enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere som er ansvarlige for budgetoverholdelse. Til hjælp for dette, udskrives månedlige budgetopgørelser. Bestyrelsen får på hvert bestyrelsesmøde, som afholdes 7 gange årligt, en status på økonomien. Vurdering: Det foreliggende grundlag tages til efterretning Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 3. Pædagogisk praksis brugerindflydelse Grundlag: Pædagogiske målsætninger: I forbindelse med indførelsen af den ny model for ungdomsuddannelsen for handicappede, der integrerer undervisnings- og andre aktiviteter i forløb op til 4 år, blev UUC Maglemosens værdigrundlag formidlet til og drøftet med medarbejderne på et opstartsinternat i sommeren Der er desuden blevet udarbejdet et ydelseskatalog 2005 hvor kerneydelserne er beskrevet, og der indgår en tilbundsgående beskrivelse af værdigrundlag og pædagogisk praksis. Udover dette katalog kan man som medarbejder, pårørende og andre interessenter, orientere sig om målsætninger og værdier på UUC Maglemosens hjemmeside. Drifts- og udviklingsaftalens resultatmål drøftes både i MED-udvalget og i Pædagogisk råd, men arbejdet er mest forankret i MED-udvalget. Ledelsen mener ikke, at målene i Drifts- og udviklingsaftalen retter sig præcist nok mod Ungdomsuddannelsescenteret. Udtaler at, der er meget andet udviklingsarbejde som også skal udføres. Maglemosen har 40 udviklingsmål, der skal følges op på, det er resultatmål i Drifts- og udviklingsaftalen og andre mål som skolen har udformet. De andre mål, er på pædagogiske problemstillinger og økonomien. Det oplyses, at medarbejderne, så vidt det har været muligt, har været involveret i udarbejdelse af målsætninger, og at deres idéer og tanker medtages i ledelsens arbejde med disse. Det er centerets vurdering, at eleverne kun i ringe grad kender til værdierne som begreb, men at de i høj grad opfatter disse værdier gennem dagligdagen på Maglemosen. Her tænkes på værdier som respekt for individet og rummelighed. UUC Maglemosen er af den opfattelse af medarbejderne kender til værdierne og målsætningen for tilbuddet ud fra hverdagens oplevelser, ydelseskataloget og internat/personalemøder. Ledelsen mener, at de selv er bevidste 3

4 om værdien af en synlig ledelse, der i dagligdagen påvirker og vejleder medarbejdernes holdning til opgaven. Målgruppe: Målgruppen er unge mennesker med forskellige typer handicap, som efter folkeskolens afslutning, har brug for et kompenserende voksenuddannelsestilbud. På UUC Maglemosen i Ballerup tilbydes 2 forskellige linier Almenlinien og Helhedslinien, 21 elever er tilknyttet Helhedslinien og 94 elever er tilknyttet Almenlinien. Alle elever tilbydes en dag fra Satellitten på Brøndbyskovens Værkstedscenter har 15 undervisningspladser og er et tilbud til unge med autisme, som kræver et særligt tilrettelagt pædagogisk miljø. På QUskolen på Glostrup hospital er undervisningen et tilbud til unge der for en periode er indlagt på Ungdomspsykiatrisk afdeling. Der undervises årligt 100 elever med et gennemsnitligt elevtal på 25. Forstander fortæller, at elevtallet er steget mere end forventet, hvilket har medført at der i dette skoleår er 115 elever. Forsætter denne udvikling i elevtallet betyder det, når alle 4 årgange er inde i det nye uddannelsestilbud, at der vil være ca. 140 elever. Elevsammensætningen er ændret i retning af, at der modtages flere elever med en diagnose indenfor autisme spektret. For Almenlinien betyder det øgede elevtal et pres på de fysiske rammer, og det har medført et behov for omstrukturering af dagligdagen. Der er kommet flere elever med en diagnose indenfor autismespektret som har medført et behov for en anden profilering i klassedannelse. Derfor er halvdelen af klasserne for elever, hvor der er et særligt fokus på de unges behov for struktur. Man har også på baggrund af dette i det forløbne skoleår gennemført fælles kompetencekurser for alle medarbejdere i temaerne etik og autisme samt haft besøg af udefra kommende eksperter på forskellige områder. På Helhedslinien er det øgede elevtal slået igennem med et pres på personaleressourcerne samt øgede krav til inventar og hjælpemidler. Der tilføjes at, eleverne profiterer af det øgede elevtal idet det hele tiden er muligt at bevare en så stor gruppe elever på skolen, at der er tale om et reelt ungdomsmiljø. Eleverne har bedre muligheder for at møde andre unge. Handleplaner/elevplaner: UUC Maglemosen oplyser, at der er udarbejdet individuelle elevplaner for alle elever, og at der en gang årligt afholdes en elevkonference på den enkelte. Planerne bliver evalueret to gange årligt i et samarbejde mellem eleven, kontaktlærer/pædagog og værkstedspersonale samt eventuelt fysioterapeut og psykolog. Både elev, forældre og sagsbehandler i kommunen deltager. Selve udarbejdelsen af elevplanens målsætninger drøftes med eleven som udgangspunkt, og med de pårørende ved konferencerne. Alle elever har en kontaktlærer og en kontaktpædagog. Disse har ansvaret for at den individuelle elevplan udarbejdes, følges op, diskuteres og evalueres samt at der sættes nye mål for eleven I elevplansarbejdet skilles Almenlinien og Helhedslinien. På Helhedslinien holdes samtale med forældrene ved elevstart og der indhentes også viden fra tidligere skoler. Der udarbejdes en undervisningsplan for hver elev, hvor der lægges stor vægt på kommunikation. Medarbejderne udtaler, at det er positivt at nedskrive arbejdet i en elevplan, det skaber en fælles målsætning med hjemmet. Det kan dog være svært at formulere elevplanen i praksis, der skal bruge flere ressourcer for at arbejdet bliver godt nok. Der holdes temamøder hver 14. dag, hvor medarbejderne snakker om eleverne og ajourfører den enkelte elevplan, men det er svært at få alt med. Medarbejderne understreger, at den socialpædagogiske del af arbejdet 4

5 har det største omfang. Det omsorgsmæssige og fysiske aspekt skal være i orden før andet arbejde med eleven kan påbegyndes. På Almenlinien besøges den tidligere skole inden skolestarten og det er vigtigt at se på kompenserende aspekter for den enkelte elev og planer fra den tidligere skole som modtages og læses af pædagoger og lærere. Ledelse og medarbejdere udtaler samstemmende, at konceptet for almenlinien ikke fungerer optimalt og det skal videreudvikles. Det er svært for andre at forstå de ord der bruges i planen og det er svært at formulere elevernes mål, fordi de metoder og mål der anvendes er svære at formulere f.eks. brugen af de tegn eleven kender. Man har derfor altid fokus på kommunikationen med eleven og den pædagogiske praksis drøftes blandt medarbejderne. Det er vigtigt, at være realistisk ved udarbejdelse af elevplaner og det er vigtigt at eleverne gør deres egne erfaringer, og derfor skal alle blive bedre til at præcisere delmål. Elevplanerne udarbejdes inden efterårsferien. Den enkelte plan skal afspejle stedets etiske normer og der arbejdes meget med at eleverne skal vise respekt over for hinanden og medarbejderne. Ungdomsuddannelsescenteret er ved at gennemføre et logbogsprojekt som er meget spændende. Logbøgerne skal indeholde kompetencebeviser, beskrivelser af hvad eleverne har lavet og uddannelsesbeviser. Det er målet at bøgerne skal udvikles over de næste år. Elevrådsmøder og elevmøder: UUC Maglemosen afholder elevrådsmøder med deltagelse af en repræsentant for hver klasse, otte elever og to lærere. Derudover deltager elevernes sikkerhedsrepræsentant samt en suppleant. Møderne holdes hver onsdag og der foreligger dagsorden til møderne. Dagsordenen har forinden været drøftet i klasserne. Elevrådet har eget budget og står desuden for drift af skolens sodavandsmaskine. Forstanderen deltager 2-3 gange årligt på elevrådsmøderne, men står til rådighed for elevrådet hvis det ønskes. En elevrådsrepræsentant er medlem af bestyrelsen. UUC Maglemosen udtaler, at eleverne på møderne får en oplevelse af, at de har reel indflydelse på en række områder og at de kan rejse spørgsmål overfor ledelsen om tilbuddets udformning og den økonomiske ramme. Elevrådet har taget initiativ til en årlig skovtur for hele centeret og tager sig af fotograferingen på turen. Elevrådet drøfter punkter vedrørende rygepolitik, holdning til mobning, og ledelsen anmoder ind imellem elevrådet om at tage et punkt op til drøftelse i elevrådet og klasserne. Det seneste punkt var retningslinier for den måde, man omgås hinanden i hverdagen på baggrund af en lidt ubehagelig tone mellem nogle elever. Elevernes sikkerhedsrepræsentant deltager på sikkerhedsgruppemøder sammen med personalets sikkerhedsgruppe. På disse møder diskuteres praktiske forhold og elevernes ønsker til de fysiske rammer bliver drøftet. Der foreligger referater fra møderne som gennemgås i klasserne. Referatet tilgår alle medarbejdere og klasser sammen med det ugentlige informationsbrev. Der holdes morgenmøde hver morgen for alle elevgrupper, hvor alle kan komme til orde og få medindflydelse på dagligdagen. Derudover afholdes der klassemøder, hvor eleverne har indflydelse på undervisningen. Centeret har ikke undervisningsplaner og er ikke lovbundet, men skal udvikle eleverne på mange andre områder end via undervisning. Det handler om normer og værdier, og centeret skal være almen dannende for eleverne. Kommunikation: Det oplyses, at alle elever på helhedslinien skal have udarbejdet en kommunikationstest. Man har videreudviklet SVKS-testen og mener, at testen er et godt redskab. Testen bruges på alle elever på helhedslinien og på nogle elever på almenlinien. På Helhedslinien tages digi- 5

6 talbilleder hver dag, som eleverne har med hjem, og for at skabe en større sammenhæng mellem hjemmet/bostedet og dagtilbuddet er der et ønske om, at eleverne også fik billeder med fra hjemmet eller bostedet. Billederne vises på morgenmøder i klassen, hvorefter klassen deles op til forskellige aktiviteter. Der tænkes i kommunikation hele tiden og arbejdes på alle planer med kommunikation, der udvikles testmateriale og undervisningsmateriale. Der er oprettet en læseklub og en gruppe for tosprogede elever, som skal udvikle kommunikationen. Forskellige former for kommunikation anvendes generelt i alle grupper dagligt. Der er mange kommunikationssvage at arbejde med på samme tid, og medarbejderne vil gerne gøre mere for at øge kommunikationen, men oplever at der ikke er ressourcer til det. Maglemosen arbejder også med kalenderbøger, som er kontaktbøger for den enkelte elev. Kalenderbøgerne er en A4 mappe med navn og billede. Bogen indeholder et billede af klassekammeraterne, sedler over aktiviteter for hver dag mv. Det er meget individuelt hvor meget forældrene bruger bøgerne til at formidle oplysninger om eleverne til medarbejderne. Maglemosen udtaler, at Ungdomsuddannelsescenteret er elevernes første etape efter folkeskolen og stedet skal finde en måde at kommunikere med forældre på om de myndige unge mennesker. Da eleverne er 18 år og myndige, og en del forældre vil stadig have meget kommunikation med skolen, er det vigtigt at finde en balance i samarbejdet med forældrene. Ledelsen og medarbejderne udtaler, at de er glade for at der skal udarbejdes lokale vejledning på kommunikationen, da man alligevel havde besluttet, at arbejde målrettet med dette område. Mener at kommunikation burde være et samordnet indsatsområde for eleverne helt fra børneinstitutionerne og opefter. Får ofte tilbagemeldinger fra dagtilbud om, at de ikke har tid til at understøtte elevens kommunikation, men tilføjer at der ikke er problemer med kommunikationen, når elever er i praktik. Undervisning, værksteds- og aktivitetstilbud: Forstanderen oplyser, at uddannelsen har et kompenserende sigte. Lovgrundlaget findes i Lov om specialundervisning for voksne, hvor det angives, at undervisningen har til formål at kompensere for det tab af færdigheder, som handicappet har medført. Også aktiviteterne på værkstederne og praktikforløbet samt det pædagogiske indhold på Helhedslinien har et uddannelsesformål med et kompenserende sigte. Uddannelsen har desuden til formål at fastholde allerede erhvervede kompetencer. UUC Maglemosen oplever, i forhold til den ressourcemæssige ramme at kvaliteten er god. Der har været foretaget en elevtilfredshedsundersøgelse som viser en høj grad af tilfredshed med tilbuddet, og den viser også elevernes ønsker om mulighed for kortere dage, mere hjælp til det faglige arbejde samt et ønske om at kunne tage på dannelses- og oplevelsesture i hverdagen. Den ændrede sammensætning af uddannelsestilbuddet med længere dage har betydet, at eleverne bruger bygningerne anderledes end før og eleverne stiller andre krav til fritidsmuligheder og rekreative arealer. Skolen oplever, at der er mere hærværk, dog stadig på et lavt niveau og der opstår flere konflikter eleverne imellem, oftest sidst på dagen. Undervisning, praktik og værkstedsaktiviteter er indrettet efter de personer, der er visiteret. Ungdomsuddannelsescenteret skal i så stor udstrækning som muligt være et fleksibelt tilbud for den enkelte elev. Gennem praktikken kan eleverne blive klogere på hvad de har lyst til og kan derfor bedre vælge dagtilbud. Eleverne får praktikpladser gennem JAC erne og gennem kurator. Flest mulige skal ud på det private arbejdsmarked og skolen vil på sigt opdyrke flere praktikpladser på det private arbejdsmarked. I øjeblikket har man 3-4 praktikpladser på det private arbejdsmarked. 6

7 7 Der er udarbejdet en klar struktur med undervisning indtil kl. 12, derefter er der værkstedsundervisning og for de elever der har behov tilpasses strukturen yderligere. Det oplyses, at i forhold til sidste år er strukturen i organiseringen blevet meget mere klar i dette skoleår, med meget mere ro især for eleverne med autisme, og der er mere kontinuitet i forløbet. En del af eleverne nyder godt af, at undervisningen rettes mod det private arbejdsmarked, og på almenlinien er det vigtigt at eleverne får afklaret, hvor de vil være i dagtilbud. Der tilføjes, at undervisnings- og værkstedstilbud er mere opdelt i skoleåret 2005/06, hvilket kan gøre det vanskeligere at samarbejde tværfagligt i dagligdagen. For at give medarbejderne bedre mulighed for at mødes og udvikle et bedre samarbejde omkring den enkelte elev på tværs af faggrænserne, er der indlagt en længere frokostpause for eleverne, hvilket giver medarbejderne mulighed for et tværfagligt samarbejde i det daglige. Samarbejdet med praktikstederne er under udbygning og der er indgået aftaler med de 3 JA- Cèr, Elleslettegård, Grennesminde samt en række private virksomheder. Forstander oplyser, at målsætningen er, at finde en bred vifte af praktiktilbud til eleverne. Det konkrete samarbejde om planlægning/ afregning m.m. går glimrende og skolens to kuratorer har ½-årlige samarbejdsmøder med repræsentanter for praktikstederne. De indgår i et udviklingsprojekt sammen med Region Nord og Next Job og har sammen udviklet projektet Afklaring og Job som er rettet mod arbejdsevneafklaring, praktik og flexjob til de unge, når de er færdige på Maglemosen. De vurderer, at samarbejdet mellem dagtilbuddene og Maglemosen fungerer glimrende og er under konstant evaluering og udvikling. Forstanderen oplyser at nogle forældre har været meget bekymrede over ændringen, men er nu nået der til, at de kan se de mange muligheder ændringen giver for eleverne. Der er stor søgning til centeret og alle ansøgere skal optages, hvis de er indenfor målgruppen, hvilket betyder mange elever i klasserne. På Helhedslinien er elevtallet i gruppen/klassen er ændret fra 6 til 11 elever og på Almenlinien er elevtallet i nogle klasser ændret fra 11 til 18 elever. Forstanderen udtaler, at selv om undervisningstilbuddet er blevet mindre, har eleverne samlet set glæde af de andre aktiviteter, som der også er dagligt. Eleverne får nu også et godt pædagogisk tilbud ved siden af undervisningen. Strukturen er ny og centeret er i en proces, hvor det skal finde sine egne ben. Ledsageordning: Anvendes ikke på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen Hjælpemidler for elever: Maglemosen oplyser, at der er stort behov for individuelle hjælpemidler, særligt til eleverne på Helhedslinien. Disse hjælpemidler får eleverne blandt andet via ansøgning til egen kommune eller hjælpemiddelcentralen. Centret stiller de hjælpemidler til rådighed som er nødvendige for elevens deltagelse i undervisningen. Mere generelle fælles hjælpemidler, som kan bruges af flere elever, købes af skolen eller lånes i en fælles hjælpemiddelpulje. Pulje til dette er oprindeligt fra da UUC Maglemosen var organisatorisk placeret i UK men er nu under afvikling og man har forhøjet budgettet på området. Det er UUC Maglemosens vurdering, at de hjælpemidler institutionen har ansvaret for at anskaffe er til stede i rimeligt omfang. De hjælpemidler, den enkelte elev har brug for og som skal komme fra hjælpemiddelcentralen, særligt individuelle kommunikationshjælpemidler oplever man ikke som tilstrækkelige, og ventetiden er desuden meget lang.

8 Magtanvendelsesindberetninger generelt (Indgreb i selvbestemmelsesretten): UUC Maglemosen har i 2004 haft 9 indberetninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. I 2005 og frem til tilsynsbesøget har der været i alt 3 indberetninger. Forstander oplyser, at der ikke anvendes kradseskemaer, men skriver magtanvendelsesskema for alle forekommende episoder. Der skrives et notat i elevjournalerne ved bid og krads. Der har ikke været behov for at ansøge om forhåndsgodkendelser af indgreb i selvbestemmelsen omkring bløde bespændinger. Bortset fra anmeldelse ved indbrud har der ikke været foretaget politianmeldelser. Pårørendesamarbejde/forældresamarbejde: UUC Maglemosen udsender 4 skoleblade om året, De 4 årstider, hvor elevernes oplevelser beskrives. Forstanderen oplyser, at han skriver lederen om det der foregår på Maglemosen og derudover kan pårørende orientere sig på hjemmesiden. Ledelsen og medarbejderne er altid åbne for drøftelse med de enkelte pårørende og der er tæt kontakt mellem eleven, pårørende og kontaktlæreren om den enkelte elev. De pårørende inviteres til forældremøder i den enkelte gruppe, til valghandling til bestyrelsen samt til at deltage i forskellige arrangementer i den enkelte klasse gennem året. Derudover inviteres de pårørende til den årlige elevkonference og til translokationen, når eleven går ud. Pårørende til nye elever kan deltage 1. skoledag. Der er for en række elever individuelle aftaler om information mellem pårørende og kontaktlæreren. Referater fra bestyrelsesmøder tilgår ikke de pårørende, men der er to pårørenderepræsentanter i bestyrelsen. Der indsendes referater fra bestyrelsesmøder til Handicapafdelingen. Vurdering: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen har kerneydelser og mål for disse og der arbejdes med elevindflydelse og inddragelse gennem elevråd og det daglige arbejde. Ydelserne er velbeskrevet i ydelseskataloget Tilsynet vil dog opfordre til at ledelsen sammen med medarbejderrepræsentanter drøfter, beslutter og prioritere i antallet af mål og medarbejderne kan danne sig et overblik og skabe ejerskab til målene. Det er tilsynets opfattelse, at UUC Maglemosen arbejder målrettet og kontinuerligt med udvikling af den enkelte elevs individuelle færdigheder gennem elevplanen. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at der er et stort og vedvarende fokus for at udvikle elevernes kommunikation. Øvrigt foreliggende grundlag tages til efterretning. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 4. Administrative forretningsgange for beboermidler, medicinhåndtering o.a. Grundlag: Forretningsgange vedrørende beboernes/brugernes økonomi: Punktet er ikke relevant for Maglemosen. Elevbetaling for aktiviteter, etc.: Maglemosen oplyser, at elevbetaling til ture, hvor der er tale om en væsentlig betaling, indgår i skolens bogføring og er dermed underlagt revisionens kontrol. Før omstruktureringen gennemførtes studieture en gang i løbet af det 3-årige forløb. Bestyrelsen havde vedtaget retningslinier for elevens egenbetaling til turene og der var opsparing til turene. Generelt er der ikke betaling til ture bortset fra studieture og idrætsstævner, hvor eleverne betaler egne omkostninger og skolen betaler alle udgifter vedrørende medarbejdernes deltagelse. Forstander tilføjer, at der pt. ikke foretages længere ture med overnatning af økonomiske årsager. 8

9 Medicingivning og opbevaring: Maglemosen oplyser, at den 1. august 2005 blev der indført nye procedurer for medicinhåndtering, og alle medarbejdere blev informeret om procedurer og medicinansvarlige for medicinhåndteringen på internatkurset i august Det er amtets standard der anvendes som intern instruks og alle medarbejdere, der har med medicin at gøre, har eller vil få medicinkurset. Den interne medicinorganisation består af 1 leder og 8 nøglepersoner. Maglemosen mener der er en risiko for svind ved nuværende opbevaring af PN medicin, og derfor vil deres procedurer for udlevering og opbevaring af medicin blive ændret. Man har ikke konstateret utilsigtede hændelser i medicinhåndtering, men der har været tilfælde hvor eleven ikke har haft medicin med og i de tilfælde kontaktes pårørende / botilbud for en afklaring af situationen Klager og kritik: Maglemosen oplyser, at der løbende er henvendelser fra pårørende, som har ønsker eller stiller forskellige krav til skolen. Disse henvendelser går til den overordnede ledelse, hvis det ikke umiddelbart lykkes at få afklaret sagen i en dialog mellem pårørende og medarbejdere. Henvendelserne går væsentligst på klasse- og linieplacering, kørselsproblemer med ACT, ganske få henvendelser er over medarbejderes adfærd samt få henvendelser over tilbuddets indhold og tilrettelæggelse. Disse henvendelser er løst gennem dialog og har stort set ikke ført til klager til forvaltning eller bestyrelse. Vurdering: Foreliggende grundlag tages til efterretning dog bør ledelsen sikre at de foreliggende procedurer for medicinhåndtering revideres. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 5. Organisation, Personaleforhold Grundlag: Organisationsform/arbejdsdeling: Uddannelsescenter Maglemosen har forstander, viceforstander og tre afdelingsledere som udgør den samlede ledelse og der en stabsfunktion bestående af administrativt personale, pedeller og en psykolog. Øvrigt personale er lærere, pædagoger, medhjælpere, værkstedspersonale og 2 fysioterapeuter. Organisationsplan vedlagt rapporten. (bilag 1) Der er nedsat Pædagogisk Råd hvor medlemmerne er centerets ledelse og medarbejdere, som har pædagogiske opgaver. Det er rådets opgave at rådgive ledelsen i pædagogiske spørgsmål. Rådet drøfter alle pædagogiske spørgsmål, budgettet og undervisningen på stedet. Rådet ser på problemstillinger og videregiver holdninger men kommer ikke til konklusioner. Maglemosen tilføjer, at det ikke nødvendigvis er en enig holdning rådet videregiver. Holdningerne videregives til den pædagogiske følgegruppe, som arbejder videre. Rådet har et forretningsudvalg, som er valgt af de stemmeberettigede medlemmer. Forretningsudvalget laver et godt forarbejde, som gør arbejdet nemmere i følgegruppen. Der er ikke ledere i forretningsudvalget. Rådet løser ikke opgaver, som hører til i MED-regi og udarbejder ikke politikker. Der udtales samstemmende, at rådet er god til at skelne, hvor opgaverne hører til. Der er endvidere en pædagogisk følgegruppe hvor medlemmerne vælges blandt alle de medarbejdere, der havde lyst til at deltage i arbejdet. Følgegruppens første opgave har været, at deltage i udviklingen af det nye Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen. Hele omstruktureringen blev planlagt i gruppen, som så på organisationen og på hvordan hverdagen kunne fungere bedst muligt. Opgaverne er meget praksisnære f.eks. skal ringetider justeres og da 9

10 det viste sig at det var svært at få undervisningen og værkstedsgrupperne til at fungere udviklede følgegruppen en ny struktur hvorefter undervisning foregår frem til kl. 12 med efterfølgende værkstedsundervisning. Følgegruppen holder møde en gang om måneden og løser opgaverne så hurtigt som muligt. Der tilføjes at det er en form for uddelegeret ledelse, hvor ledelsen følger processen. Alle medarbejdere på Maglemosen er organiseret i teamstruktur og er sammensat af lærere og pædagoger samt medhjælpere. Medarbejderne i de 2 satellittilbud udgør hver sit team omkring det daglige arbejde. Forstander udtaler, at strukturen overordnet set har fungeret rimeligt det første år efter omorganiseringen af Maglemosen. Der har dog været problemer med at få alle medarbejdere til at føle sig som en del af et team med henblik på planlægning af aktiviteterne. Man har oplevet det vanskeligt at kommunikere i samarbejdet mellem lærere og pædagoger grundet strukturen og manglende mødetid og meget har virket uoverskueligt for både medarbejdere og ledelse. Derfor blev strukturen ændret med virkning fra 1. august, således at alle medarbejdere nu har en tydeligere tilknytning til et primær team og der er en daglig mødetid i frokostpausen hvor det er muligt at mødes på tværs af faggrupperne. For at kvalificere teamsamarbejdet bliver der i skoleåret afholdt fælles kompetence udviklingsforløb for alle medarbejdere, Det professionelt styrende team med ekstern konsulent. Projektet er støttet af Amtets udviklingspulje. Hele MED-udvalget har været på et 2-dages kursus hvor der blandet andet blev arbejdet med at kvalificere dagsordenen. Alle medarbejderne modtager referat fra møderne ligesom det sendes til Handicapafdelingen. Personaleressourcer og personaleanvendelse: Medarbejderne giver udtryk for, at teamarbejdet er kommet i fastere rammer med den fælles struktur for hele stedet. De håber, at deres medindflydelse og ansvar bliver større med tiden, hvilket ses som en positiv udvikling. Ledelsen udtaler, at set ud fra hvor en stor del af lærergruppen der blev afskediget til fordel for ansættelse af en større gruppe pædagogiske medarbejdere, så er det første år gået godt. Der er taget mange initiativer til tværfagligt samarbejde, men det er også nødvendigt, at ledelsen i det kommende skoleår klarere definerer ansvarsområderne for hver faggruppe. Personalegennemstrømningen på Maglemosen oplyses til, at ligge under gennemsnittet for socialpædagogiske tilbud og specialskoler. Der er tre medarbejdere som er stoppet, da de ønskede andet arbejde, to medarbejdere er stoppet (søgt orlov) da de ønskede nye udfordringer og en lærer er stoppet med henvisning til at ændringerne i skolen medførte et dårligere undervisningstilbud end tidligere. Der tilføjes, at mange lærere giver udtryk for at arbejdsvilkårene opleves ringere end tidligere. Der er pt. to ledige stillinger idet en fysioterapeut har søgt orlov og en vikar er sprunget fra en midlertidig stilling. Maglemosen har ingen rekrutteringsproblemer, hvilket illustreres af et stort ansøgerantal til en ledig lærerstilling. Dog kan det være vanskeligt at få rekrutteret erfarent og kvalificeret personale til Helhedslinien grundet de særlige krav der stilles til den undervisningsform eleverne har behov for. Vurdering: Tilsynet vurderer, at Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er godt i gang med den nye organisationsopbygning, og at ledelse og medarbejdere er opmærksomme på at der skal være støtte og opbakning til processen gennem dialog, samarbejde og vidensdeling. Tilsynet opfordrer til, at ledelsen forsat har fokus på udviklingen af selvstyrende teams og at 10

11 der i dialog med medarbejderne foretages en klarere opgavedefinering af ansvarsområder faggrupperne imellem. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 5.A. Personalepolitikker Grundlag: Personalepolitik: Maglemosen nedsætter ansættelsesudvalg når det er faste stillinger som skal besættes. Ledelsen og medarbejdere har i samarbejde forsøgt at kvalificerer disse forløb og har reduceret udvalgenes størrelse til et minimum af samme årsag. Der udarbejdes for hvert rekrutteringsforløb en stillingsbeskrivelse til et opslag, en køreplan for forløbet og sammensætningen af udvalgene drøftes med TR for den respektive faggruppe. Der er udarbejdet introduktionsforløb for nye medarbejdere og der samles hold ca. hvert ½ år. UUC Maglemosen gennemfører årlige personaleudviklingssamtaler med alle medarbejdere og de oplyser at de sidst er blevet afholdt i foråret Maglemosen oplyser, at man som kollega har forpligtelse til at tage hånd om eventuel misbrug men de er ved at formulere en mere præcis lokal alkohol og misbrugspolitik som skal på MED- møde i midten af september Fraværspolitik: MED-udvalget har vedtaget retningslinier for sygefraværssamtaler. Sygefraværet er for en mindre gruppe medarbejdere for stort og Maglemosen oplyser, at der arbejdes målrettet på at få dette fravær minimeret. Sygefraværet er påvirket af langtidssygemeldinger begrundet i fysiske problemer som ikke er arbejdsrelaterede. Sygefraværet er et tilbagevendende tema i de løbende samarbejdsmøder mellem TR- SR og ledelsen og et kerneproblem for Maglemosen på trods af, at sygefraværet ligger på linie med Amtets gennemsnitlige fravær. Uddannelsespolitik kompetenceudvikling: Der har i det sidste skoleår været fokuseret meget på den fælles kompetenceudvikling, idet udbyttet af de individuelle kurser for skolen som helhed ikke vurderes at være mærkbar. I stedet har man gennemført fælles kompetenceudvikling på personalemøderne og kun hvor der er tale om uundværlige spidskompetencer bliver medarbejdere sendt på kursus. Disse kurser har blandt andet været medicinkursus, HIT-messe, Autismekursus, PD samt en række mindre faglige kurser. De fælles kompetenceudviklingsforløb har haft fokus på udvikling og styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Der gennemføres supervision for alle pædagogiske medarbejdere i relevante medarbejderteams. Formålet er med udgangspunkt i en faglig vejledning, at supervisere medarbejderne i relevante problemstillinger, hvilket kan medføre supervision i teamets samarbejdsrelationer. Supervisionen foretages af intern psykolog. Desuden anvendes i det daglige faglig kollegial supervision, foretaget af kollegateam. Udover dette gennemføres der som opstart på skoleåret 2 årlige internatdage for hele personalegruppen samt en planlægningsdag på skolen. 11

12 Vurdering: Tilsynet vurderer, at Ungdomsuddannelsecenter Maglemosens lokale personalepolitikker er udarbejdet inden for rammerne af Amtets overordnede personalepolitik. Øvrigt foreliggende grundlag tages til efterretning. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen 5. B. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Grundlag: APV for medarbejdere: Der er udarbejdet APV i starten af Ud af 70 medarbejder svarede de 22 på det udsendte materiale. Maglemosen oplyser, at det meget lille antal besvarelser på APV en er blevet drøftet i bestyrelsen, MED-udvalget og i fagforeningen S81. Resultatet er langt fra tilfredsstillende og medlemmerne i sikkerhedsgruppen er ærgerlige over svarprocenten. APV en var annonceret i god tid. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om 3 gode og 3 dårlige ting ved at være medarbejder på Ungdomsuddannelsescenteret. APV en indeholdt 2 spørgeskemaer, 1 skema vedr. det generelle arbejdsmiljø og 1 skema vedr. det psykiske arbejdsmiljø. De modtagne svar repræsenterede alle faggrupper. Medarbejderne giver samstemmende udtryk for, at det har været en turbulent omstillingsperiode og alle har været fyldt op af mange andre opgaver. APV-skemaerne kom med hjem til udfyldelse i julen 2004, hvor der i stedet burde have været afsat arbejdstid til udfyldelsen. Man talte ikke sammen om udfyldelse af skemaerne, så svarene er den enkeltes individuelle mening. Der var opbakning om APV en og flere medarbejdere har undskyldt at de ikke fik udfyldt skemaet. Ledelsen udtaler, at de måske ikke var tydelige nok på at det var vigtigt at udfylde skemaet. Det var nok et dårligt tidspunktet for APV og det var for tidligt i forhold til organisationsændringerne. Både ledelse og medarbejdere mener, at svarene repræsenterer centrale og væsentlige problemstillinger. Ledelsen stoler på svarene og der kan udarbejdes handleplaner på dem. MED-udvalget skal i løbet af efteråret vurdere hvornår den næste APV skal gennemføres. Ledelsen giver udtryk for, at næste APV bør gennemføres i vinteren Medarbejderne har i APV en givet udtryk for et ønske om at få mere vejledning og direkte feedback fra ledelsen, samt ønsket at ledelsen var mere synlig i hverdagen. Ledelsen tilføjer, at de i det kommende skoleår vil deltage i langt højere grad i medarbejdernes daglige praksis ved at omlægge ledelsesressourcerne. Trivsel og fokus på det psykiske arbejdsmiljø er et løbende punkt på møderne i MED-udvalg og centeret har et teamudviklingsprojekt som ser på hvordan arbejdsmiljøet udviklet sig og BST skal se på kontorarbejdspladserne. AT har gennemført arbejdsmiljøscreening af Maglemosen og havde ingen kommentarer. Ungdomsuddannelsescenteret har ikke udarbejdet skriftlige værdier for arbejdsmiljøet. Det oplyses, at der har været talt om værdier men de er ikke nedskrevet. Der er overordnede værdier for hver enkelt af de teams, som er startet pr. 1. august Værdierne er i stor udstrækning ens fra team til team. Der er enighed om, at værdierne for teamsamarbejdet ville være fine at få nedskrevet som fælles værdigrundlag for hele miljøet på Ungdomsuddannelsescenteret. Medbestemmelse og medindflydelse for medarbejdere og mellemledere: Ungdomsuddannelsescenteret har et MED-udvalg og en sikkerhedsgruppe. Der holdes 14 fælles personalemøder om året. Herudover holdes linjemøder, møder i det faglig kompeten- 12

13 ceudvalg, MED-formøder og møder i det pædagogiske råd. I dagligdagen holdes teammøder i forbindelse med forskellige opgaver og grupper. Øverste niveau for møder er møderne i MED-udvalget og i det Pædagogiske råd og nederste niveau er møder mellem daglige samarbejdspartnere. Fra ledelsesside sikres, at repræsentanter fra alle faggrupper er med i teams m.v. Ledelsen er ansvarlig for økonomi og anden skemalægning m.v. Ledelsen udtaler, at det er vigtigt at medarbejderne får den information, der er brug for. Der er fokus på emnet og der tilrettes ved nye behov. Der arbejdes dynamisk med information og der er indført et 25 minutters informationsmøde hver uge og hver 3. uge holdes personalemøde. Det er ansat 1 leder mere for at styrke området. I forbindelse med omstruktureringen blev der overinformeret og der er nu justeret til et mere realistisk niveau. Der holdes MUS hvert år og her blev medarbejderne spurgt om hvordan informationsniveauet oplevedes. Der gav medarbejderne udtryk for, at der ikke var problemer men at de fik den nødvendige information. Maglemosen udtaler, at sidste år skete der stor ændring for Maglemoseskolen / Ungdomsuddannelsescenteret. Der blev lavet meget store teamændringer for medarbejderne på kryds og tværs og også mod nogles ønsker. I dette skoleår sker der ikke store ændringer, men småjusteringer og nye ting er opstået. Samarbejdet fungerer godt i praksis. Der er en tilbagemeldings- og høringspligt for deltagerne i alle udvalgene. Fagfordelingen foregår ved at ledelse indhenter ønsker fra medarbejderne om teams, fag, opgaver og funktioner og ledelsen fordeler herefter fagene. Fordelingen sker nu ikke kun for lærerne men gælder alle faggrupper. Fagfordelingen er principielt åben, der er ingen begrænsninger for ønsker, men det er ikke sikkert at alle ønsker kan opfyldes. Når visitationen til det efterfølgende skoleår er på plads udarbejdes klassedannelsen af ledelsen og den fremlægges derefter i det pædagogiske råd, hvor justeringer kan ske. Der udarbejdes 6 profiler af klasserne, som eleverne fordeles efter. Kompetencefordeling: Der foreligger en række stillings- og opgavebeskrivelser for de mange faggrupper på Maglemosen og Maglemosen oplyser at opgaverne og grænsefladerne er under stadig udvikling. Ungdomsuddannelsescenteret har fået kr. fra kommunikationspuljen. UUC Maglemosen ønsker at udvikle professionalismen i de pædagogiske teams på hele tilbuddet ved at styrke videns- og erfaringsudveksling og feedback. Medarbejderne skal udvikles til at kunne give professionel feedback til hinanden, ved at lære at bruge forskellige redskaber i den indbyrdes kommunikation. Ledelsesfunktionen og alle teams er med i projektet. Hjælpemidler for medarbejderne: Maglemosen udtaler, at det vil være vigtigt fortsat at udbygge det administrative arbejdsrum så medarbejderne hele tiden har adgang til PC-ère m.m. men ellers har men de nødvendige hjælpemidler. Arbejdsskader: Maglemosen fortæller, at der i forbindelse med magtanvendelse eller vold mod medarbejderne er forekommet nogle tilfælde af mindre bid. Disse har stort set ikke medført fravær fra arbejdspladsen. To medarbejdere har været involveret i et trafikuheld, som medførte nogle ambulante behandlinger for nakkeproblemer. Derudover har en enkelt medarbejder haft problemer i forbindelse med et løft, som vedkommende ikke var uddannet til at tage del i. Dette har medført nogle fraværsdage, som dog falder sammen med andre fysiske problemer hos 13

14 den pågældende medarbejder og fravær i den anledning. Det er oplyst, at to arbejdsskader er anmeldt til Arbejdstilsynet. Vurdering: Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er godt i gang med APV arbejdet og til synet vurderer på baggrund af deres handleplan og øvrige udtalelser at der bliver arbejdet målrettet med de problemstillinger APV viste Det er vigtigt at ledelse og medarbejdere er i stadig dialog for at understøtte og prioritere arbejdet med handleplanen. Ikke mindst set i lyset af den omstruktureringsproces der har været og som Maglemosen stadig står i, men også til de krav dette stiller til medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Den udarbejdede sikkerhedsmappe, som udover instrukser og retningslinier for brand og beredskab, også indeholder vejledninger i forbindelse med småskader, arbejdsskader, forflytningsteknikker m.m. vurderes til at være fyldestgørende. Ledelsen bør i samarbejde med medarbejderne fortsat have fokus på den udveksling af information, kommunikation og viden som er nødvendig til stadighed styrkes og udvikles. Tilsynet opfordrer til, at de værdier de enkelte teams har for deres arbejdes bliver drøftet på en sådan måde, at de vil kunne danne grundlag for et fælles værdigrundlag for UUC Maglemosen. Øvrigt foreliggende grundlag tages til efterretning. Anbefalinger og vejledning: Ingen Påbud: Ingen Tilsynsrapporten godkendt den 14 Anders Bildsøe Lassen Vicekontor chef

15 15 Bilag 1 ORGANISATIONSPLAN Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen Københavns Amt psykiatri og socialforvaltningen - handicapafdelingen Stabsfunktion 3 sekretærer 3 pedeller 1 psykolog Forstander/viceforstander Overordnet ledelse Forstander Viceforstander Daglig ledelse for UUC Maglemosen Forstander Viceforstander - Undervisning Afdelingsleder Værksteder Afdelingsleder - Helhedslinien Den samlede ledelse Forstander Viceforstander Afdelingsleder Værksteder Afdelingsleder - Helhed Afdelingsleder - QU-skolen Afdelingsleder - BSV Afdelingsleder Afdelingsleder Viceforstander Afdelingsleder Afdelingsleder Brøndbyskovens værksted 2 lærere Helhedslinien (21 unge) Unv. + Socialpædagogisk aktivitet Integreret tilbud 5 lærere 6 pædagogmedhjælpere 5 pædagoger 2 fysioterapeuter Almen-linien (94 unge) Undervisning ( vicefor. ) Værksteder ( afd. leder ) 19 lærere 5 værkstedsansvarlige QUskolen 3 lærere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter. den 11. marts 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Nyvang, Ørum Bo- og Aktivitetscenter den 11. marts 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård Region Hovedstaden - Handicap TILSYNSRAPPORT Tilsyn 2011 Tilsyn på Rønnegård Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 53 66 Fax 48 20 55 27 Web www.regionh.dk

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport

Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Socialforvaltningen Handleplan for opfølgning på tilsynsrapport Tilbuddets navn: Grøndalsvænge, Rabarbervej 6 2400 NV Drifts- og udviklingskontoret for borgere med handicap Dato for handleplan: 2-3-2012

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN

Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evaluering af skolens samlede undervisning EVALUERINGSPLAN Evalueringshjul planen er vejledende forstået på den måde, at evaluering må foretages, når den er relevant. Der kan løbende opstå behov for evaluering

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Handleplan Familiehusene

Handleplan Familiehusene Handleplan Familiehusene 2008 2009 Faktorer Beskrivelse af forhold Prioritering 10.06.08 Se venligst ordforklaringer på sidste side. 6.5.09 Opfølgningen er udført af Sikkerhedsgruppen Handle- og tidsplan

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere