Drift og vedligehold. Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Lena Juul-Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift og vedligehold. Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Lena Juul-Jensen"

Transkript

1 Drift og vedligehold Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri.

2 Titelblad: Titel: Emne: Udgiver: Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri Drift og vedligehold UCN Porthusgade Aalborg Afleveringsdato: Tirsdag KL Specialevejleder: Oplag: Frank G. Bertelsen 3 eksemplar inkl. Cd Anslag: Udarbejdet af: 7. BKA UCN Brandstrupsgade 7 st Aalborg Side 2 af 28

3 Indholdsfortegnelse Titelblad:... 2 Forord... 4 Indledning... 5 Problemformulering Afgrænsning Hvorfor udføres drift og vedligehold?... 7 Lovkrav... 7 Forsikring... 8 Økonomi:... 9 Hvad er drift og vedligehold Definition af drift og vedligehold Drift og vedligeholdelsesplan Hvorfor er drift og vedligehold ikke bedre implementeret? Hvordan udføres drift og vedligehold i den virkelige verden Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger: Webadresser Kompendier og vejledninger Artikler: Bilag: Side 3 af 28

4 Forord Denne rapport er et 7. Semesterspeciale på Bygningskonstruktøruddannelsen på University College Nordjylland i Aalborg. Rapporten henvender sig til personalet i teknisk afdeling i almene boligbyggeri. I forbindelse med uddannelsesforløbet til bygningskonstruktør indgår et 20 ugers praktikforløbet på 6. Semester. Mit praktikophold forgik hos teknisk afdeling i Alabu bolig. Alabu Bolig er et boligadministrationsfællesskab mellem Boligforeningen Vanggården og Boligforeningen Fjordblink samt BS Aalborglund, BS NordBo, Skørping Boligselskab, AB Østergården og AB Mariager. Alabu bolig varetager udlejning, økonomi samt drift og vedligehold af de nævnte boligforeninger. Under praktikopholdet observerede jeg at der kunne være stor forskel på afdelingernes økonomi og bygningernes kvalitet. Nogle afdelinger havde få normale reparationer og en sund økonomi med planer om renoveringer. Andre afdelinger havde en dårlig økonomi, hvor der ikke var lavet opsparinger til renoveringer som så hele tiden havde reparationer. Kiggede man nærmere på hvad forskellen på disse afdelinger kunne være, var det iøjnefaldende, hvor meget drift og vedligehold betød. De afdelinger som havde en god økonomi og hvis bygninger havde en god kvalitet havde alle en systematisk drift og vedligeholdelse bag sig. De afdelinger der havde en dårligere økonomi og hvis bygninger var nedslidte havde alle haft en sporadisk drift og vedligehold. Tanken om at drift og vedligehold har så stor betydning for bygningens fremtidige kvalitet og økonomi virkede interessant. Dette inspirerede mig til at kigge nærmere på drift og vedligehold som specialeemne. Jeg vil gerne takke følgende personer og virksomheder for hjælp med tilblivelsen af denne rapport: Alabu boligs tekniske afdeling for et godt og læringsrigt praktikophold som har givet mig en fornemmelse for egne evner og inspiration til rapportens emne. Specialevejleder Frank G. Bertelsen underviser på Aalborg UCN for inspiration og vejledning under rapportskrivningen. Michael Knudsen rådgivende medarbejder hos Cowi A/S i Aalborg for at tage sig tid til et interview og for at være en god sparringspartner. Dato: Side 4 af 28

5 Indledning Gennem uddannelsen til bygningskonstruktør bliver vigtigheden af drift og vedligehold nævnt gentagende gange og gennem praktikforløbet har jeg oplevet vigtigheden heraf. Dog har jeg også set at drift og vedligehold langt fra er det samme. Nogle steder er den meget systematisk, nogle steder sporadisk og andre steder ikke eksisterende. Der står i bekendtgørelserne om bygningsdrift for almene boliger at bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for driften af bygningen. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af bygningen og dennes installationer og friarealer. Bygningsdrift skal gennemføres således, at bygningen i overensstemmelse med god driftskik, opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand. Der er i bekendtgørelser ikke angivet hvordan en drifts og vedligeholdelsesplan skal se ud. Blot at driften skal dokumenteres, således at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse. Ifølge bekendtgørelsen skal driftsplanen angive/indeholde: De nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner. Tidspunkter for vedligeholds- og fornyelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdstilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet. De økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Der findes ikke en fællesstandart inden for drift og vedligehold. Dette bevirker at kvaliteten og systematikken bag drift og vedligehold varierer meget. Det varierer boligselskaberne imellem, sågar de ansatte imellem i en teknisk afdeling. For at sikre en minimum kvalitet af drift og vedligehold vil en fællesstandart være en fordel. Side 5 af 28

6 Problemformulering. Hvordan sikres en optimal drift og vedligehold gennem projekteringen i alment boligbyggeri? Hvorfor udføres drift og vedligehold? Hvad er drift og vedligehold? Hvorfor er drift og vedligehold ikke bedre implementeret i nybyggerier? Hvordan udføres drift og vedligehold? Hvordan ser fremtiden ud? Afgrænsning. Rapportens hovedformål er at fungere som en manual til implementering af drift og vedligehold fra byggeriets opstart for personale i almen bolig selskabers tekniske afdeling. Dette søges fyldestgjort ved at definere, hvad drift og vedligehold er. Forklare hvorfor det er en god ide og til sidst komme med et bud på en manual for implementering af drift og vedligehold. Manualen dannes på baggrund af indsamlet viden om hvordan markeds førende firmaer indenfor drift og vedligehold gør, sammensat med viden om it og digitalt byggeri. Ydelsesbeskrivelsen og lignende dokumenter vil blive nævnt i forhold til drift og vedligehold men ikke direkte gennemgået i rapporten. Granskning af Ydelsesbeskrivelsen samt ABR 98 og AB92 i forhold til drift og vedligehold er vedlagt i bilaget: Arbejdsnotat Ydelsesbeskrivelse, ABR98, AB92 Drift og vedligehold er teknisk og økonomisk planlægning, styring og udførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Bygningsdrift omfatter ikke politiske og sociale forhold, administrative forhold og udlejning. Der vil kun blive nævnt hvordan beboerdemokratiet kan have positiv eller negativ effekt på bygningsdriften. Denne manual er tiltænkt driftspersonalet i boligselskaber inden for almene boliger. Love og retningslinjer for almene boliger vil blive gennemgået, begreber defineret, problemer med implementeringen af DV opremset og til sidst eget bud på hvordan DV kan indtænkes i projekteringsmetodikker. Side 6 af 28

7 Hvorfor udføres drift og vedligehold? En optimal bygningsdrift kommer ikke af sig selv. For at kunne lave en god bygningsdrift skal man først se på hvorfor det er en god idé at lave den. Lovkrav Først og fremmest står det i loven at bygherre af alment boligbyggeri er forpligtet til at føre systematisk drift og vedligehold. Grunden til at denne bygherre er forpligtet til dette, er at disse byggerier ofte er opført med offentlig støtte. For at få udbetalt den offentlige støtte kræves dokumentation af kvalitetsikring, drift og vedligehold. Derudover kræver Byggeskadefonden at bygningsejeren gennemfører drift og vedligehold efter gældende regler i bekendtgørelsen 770 af 2011 om bygningsdrift for at opnå dækning herfra. Byggeskadefonden er en forsikringsordning for byggeskader i boligbyggerier, der siden 1986 er opført med offentlig støtte. Fonden har til formål at forestå og afholde udgiften til 1-års og 5-års eftersyn af byggeriet, at yde støtte til udbedring af byggeskader samt, at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge skader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet 1 I bekendtgørelsen 770 af 2011 om bygningsdrift i henhold til 160 i loven om almene boliger m.v Bekendtgørelsen gælder for følgende byggerier: 1. Nybyggerier og byggerier som er omfattet af byggeskadefonden. Byggeskadefonden omfatter alle boligbyggerier, som efter 30. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte. Bebyggelser udgår af fondens dækning 20 år efter byggeriets aflevering. 2. Renovering af boligbyggerier, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte til etableringen De byggerier og renoveringer, der er nævnt i 1, kan kun opnå dækning fra Byggeskadefonden, hvis bygningsejeren gennemfører bygningsdrift efter reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Hele bygningen er omfattet af kravet i stk. 1, uanset om der alene er sket en ombygning eller renovering af en del af bygningen. Krav til bygningsdrift 3. Bygningsdrift skal gennemføres således, at bygningen i overensstemmelse med god driftskik opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand. 4. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af bygningen og dennes installationer og friarealer. 5. Bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for driften af bygningen. Indgår boligerne i bygningen i en ejerforening, skal det sikres i ejerforeningens vedtægter, at ejerforeningen udfører bygningsejerens opgaver efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Driftsplanen skal for de byggerier, der er nævnt i 151, stk. 1, nr. 1-8, jf. 151 b, i lov om almene 1 2 https://www.retsinformation.dk/ 3 Omskrevet ved granskning af lovtekst og med støtte fra byggeskadefondens hjemmeside: /omfattede-bebyggelser.aspx Side 7 af 28

8 boliger m.v., foreligge ved overgangen fra anlæg til drift (skæringsdatoen). For de byggerier, der er nævnt i 151 a, stk. 1, nr. 1-3, jf. 151 b, skal driftsplanen foreligge senest 1 måned efter afleveringen af renoveringsarbejderne. Stk. 3. Projektmateriale, dokumentation for udførelsen, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos bygningsejeren. Stk. 4. Bygningsejeren skal revidere driftsplanen efter behov, særligt med henblik på at modvirke skader i byggeriet. Driftsplanen skal revideres, hvis der gennemføres en udbedring med støtte fra Byggeskadefonden efter 151, stk. 1, nr. 9, eller 151 a, stk. 1, nr. 4, i lov om almene boliger m.v. Den reviderede plan skal foreligge senest 1 måned efter afleveringen af udbedringsarbejderne. 6. I driftsplanen angives 1) de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner, 2) tidspunkter for vedligeholds- og fornyelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdstilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet, og 3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Stk. 2. Driften skal dokumenteres, således at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse. 4 Tilsyn 7. Kommunalbestyrelsen påser som tilsynsmyndighed, at bygningsejeren overholder reglerne i denne bekendtgørelse. Forsikring Foruden krav om bygningsdrift fra lovgivningen og Byggeskadefonden er bygningsdrift god at have overfor forsikringsselskaberne. God bygningsdrift betyder at tilløb til skader, gennem en systematisk drift og vedligeholdelse, bliver opdaget og udbedret før det bliver til en egenlig skade. Dårlig bygningsdrift som ikke har en systematisk drift og vedligeholdelse kan overse en begyndene skade som så kan brede sig og blive til en eller flere skader som er langt dyrere at udbedre. Dertil kommer det sig at ved god bygningsdrift er der sat penge af til renovering før nedslidning medfører skader og funktionsnedsættelse. Systematisk drift og vedligeholdelse er med til at dokumentere at bygningen er en lavrisiko forretning for forsikringsselskabet og kan i sidste ende betyde lavere præmie for bygningsejeren. Forsikringsselskaber benytter sig af skafor levetidstabellerne til at bedømme ejendomme til fastsættelse af præmien og senere ved taksering ved skader. Forsikringsselskabet kan ud fra skafors levetidstabeller og manglene dokumentation for drift og vedligehold nedsætte erstatningen. Skafor(Dansk Forening for Skadesforsikring) som ophørte den 1. januar 1999 er videreført af erhvervsorganisation Forsikring & Pension. Skafor er kendt for sine levetidstabeller for bygningsmaterialer, som blev til på baggrund af et samarbejde mellem Dansk Teknologisk Institut, repræsentanter for 4 Bekendtgørelse om bygningsdrift, BEK nr. 770 af Side 8 af 28

9 byggeriets parter, forskningsinstitutter og forsikringserhvervet i Parterne mødtes, fordi der var et generelt behov for viden om bygningsmaterialers levetider og i fællesskab skønnede de sig til disse som senere skulle ajourføres ud fra konkrete levetidsundersøgelser. Derudover har den praktiske anvendelse af levetidstabellerne vist, at det er nødvendigt, at der foretages en konkret vurdering af bygningsmaterialerne og konstruktionerne som helhed, og derefter sammenholdes vurderingerne med levetidstabellerne. 5 Disse levetidstabeller, som forsikringen anvender til præmie og taksering, kan med fordel anvendes i udarbejdelsen af drift og vedligeholdelsesplaner. Levetiderne kan bruges til at levetidsbestemme konstruktionerne i en bygning og endvidere kan levetidstabellerne bruges som det nedre acceptable tilstandsniveau for bygning eller konstruktion. Der findes flere varianter af disse levetidstabeller. F.eks. i V& S prisbøgerne og på som landsbyggefonden anbefaler til udregning af totaløkonomi for klimaskærmen. Disse tabeller vil blive bragt op igen under afsnittet Hvordan udføres drift og vedligehold/eget bud på drift og vedligehold. Økonomi: Der kan være andre økonomiske gevinster ved god bygningsdrift, ud over nedsat præmie og fuld erstatnings beløb fra forsikringen. Følgeskader kan, som nævnt tidligere, fordyre en reparation væsentligt. Cowi har udtalt at følgeskader der opstår som konsekvens af udskudt eller mangelfuld vedligehold erfaringsmæssigt fordyrer vedligeholdelsesopgaver med op til 30% 6. Ved systematisk drift og vedligehold spottes problematikker på et tidligt tidspunkt, sådan at følgeskader ikke opstår. Derudover er det en fordel for en boligforening at der opspares over flere år til større renoveringer. Dette holder huslejen i ro på et fornuftigt niveau som sørger for at lejer ikke flytter af den grund. Hvis en boligforening ikke lavede opsparing til f.eks. renovering af taget ville renoveringen højest sandsynlig blive udskudt med eventuelle følgeskader til følge og huslejen vil blive sat betydelig op fra den ene dag til den anden. En opsparing over længere tid kan derimod nøjes med en gradvis huslejestigning som følger tidens lønninger. En systematisk drift og vedligeholdelse giver mulighed for at samle flere vedligeholdelses- og renoverings opgaver i den rigtige rækkefølge og samle dem i et udbud således at der ikke er dobbelt udgifter til f.eks. stillads. Et eksempel kan være at vedligeholdelsesplanen sammen med en tilstandsvurdering viser at facaden bør afrenses og fugerne skiftes det kommende år for at opretholde murværkets stand ved at forhindre opfugtning og frostsprængninger af murværket. Vedligeholdelsesplanen og tilstandsvurderingen viser at en vinduesudskiftning ligger 2-5 år fremme i planen. Her vil det altså være en fordel at slå facaderenovering og vinduesudskiftningen sammen for at spare udgifter til stilladser og dobbeltarbejde i afslutningen omkring vinduerne Artikel: Manglende vedligeholdelse gør de kommunale bygninger dårligere og dårligere. Side 9 af 28

10 Ved at lave drift og vedligehold fastholdes ejendommens værdi bedre, hvilket giver bedre lånemuligheder til udførelsen af renoverings aktiviteter eller forbedringsarbejde som derved kan højne ejendommen værdi endnu mere ved at øge komforten. Andre total økonomiske fordele ved drift og vedligehold kan opnås hvis bygningsdrift bliver tænkt ind i projekteringen af byggeriet. Hvis drift og vedligehold var en del af projekteringen kunne materialevalget være mere baseret på total økonomi end på anlægs økonomi. Det kunne f.eks. være at valget af gulvbelægningen står mellem løsning A og B. A er billig i indkøb, koster det samme som B at montere og der spares lidt på anlægsbudgettet ved denne løsning. B er dyrere end A i indkøb, koster det samme som A at montere men kræver mindre vedligehold og har en dobbelt så lang levetid som A. Løsning A fokuserer på anlægs økonomien og risikerer derved at øge totaløkonomien når bygningen er taget i brug. Løsning B tager højde for drift og vedligehold og er derfor den totaløkonomiske løsning. Side 10 af 28

11 Hvad er drift og vedligehold? For at kunne svare på hvordan optimal drift og vedligehold laves er man nødt til først at definere hvad drift og vedligehold er. Definition af drift og vedligehold 7 Drift og vedligehold er de to hovedaktiviteter i bygningsdrift. Bygningsdrift er teknisk og økonomisk planlægning, styring og udførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Drift som er betegnelsen på de aktiviteter som foregår i det daglige arbejde i og omkring ejendommen kan opdeles i følgende: Forsyning er ejendommens kontrol og styring af energi- og vandforsyning, affaldshåndtering samt internet og telekommunikation. Eksempel herpå er at vandforsyningen af kold og varmt vand er i overensstemmelse med mængden af afledt kloakvand(uregelmæssigheder kan være tegn på lækage), energiforsyningen eftergås for eventuelle optimeringer i eksempelvis styringen af lys eller vvs anlæg. Renholdelse er hovedsagelig den planlagte rengøring af bygningens fællesområder med et fastsat interval, såkaldte forebyggende renhold. Renholdelse dækker desuden det afhjælpende og oprettende renhold. Afhjælpende renhold som er rengøring/oprydning for at forhindre yderligere skader kan være fjernelse af graffiti. Oprettende renhold er hovedrengøring og vedligehold, herunder facade afrensning. Pasning og overvågning. Foretages af eget personale såsom ejendomsfunktionærer eller af fremmed personale hyret til eksempelvis kontrol af elevatorer eller pasning af snerydningen. Pasning er rensning, renholdelse, justering og smøring af VVS anlæg, varmecentral, afløbsanlæg, kørebaner, stier og fortove samt ubefæstede arealer. Overvågning er at holde øje med - og få øje på - afvigelser fra normaltilstanden. Overvågningen foregår ved hjælp af kontrolskemaer og ved gennemgang af ejendommen. Vedligeholdelse hvis formål er at opretholde ejendommens ydeevne kan ligeledes opdeles i følgende: Forebyggende vedligehold er vedligehold som udføres på konstruktioner eller elementer før ydeevnen for denne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at undgå følgeskader. Periodisk styret vedligehold er aktiviteter som gøres med et fastsat interval. Eksempelvis vedligehold af vinduer. Slibning, malebehandling samt gennemgang af glas- og tætningsliste. Behovsstyret vedligehold som iværksættes, efterhånden som behovet melder sig. Den behovsbaserede vedligeholdelse er bestemt ud fra en tilstandsbeskrivelse som f.eks. en markvandring Afhjælpende vedligehold er aktiviteter der udføres for at afhjælpe akut opstående skader eller svigt. Her er stormskader et godt eksempel. I en storm rykkes nogle tagsten af eller forskydes så tagkonstruktionen er 7 Granskning og fortolkning af Bygningsdrift: organisation og systematik: vejledning for ledere i driftsorganisationer og Byggeprocessen Side 11 af 28

12 blottet for vejrlig. Opsætning af de nedblæste eller forrykkede tagsten forhindrer at der senere kommer fugtskader på spær som kan medføre en dyr renovering. Opretning/Planlagt vedligeholdelse er et andet ord for renovering. Det er aktiviteter som bringer ejendommen eller dele af konstruktionerne op på et niveau svarende til som bygget. Drift og vedligeholdelsesplan Med de overstående nævnte aktiviteter laves drift og vedligeholdelsesplanen på bagrund af lovteksten i bekendtgørelsen 770 af 2011 om bygningsdrift i henhold til 160 i loven om almene boliger m.v: 6. I driftsplanen angives 1) de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner, 2) tidspunkter for vedligeholds- og fornyelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdstilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet, og 3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Stk. 2. Driften skal dokumenteres, således at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse. 8 Det fremgår ligeledes af bekendgørelsen at bygningsejeren er ansvarlig for udarbejdning og efterlevelsen af driftplanen i overensstemmelse med god driftsskik. God driftsskik betyder at driften udføres omhyggeligt og med hjælp der er alment teknisk fælleseje. Bygningsejeren skal altså udføre professionel drift ved at følge med udviklingen eller få den bistand der er nødvendig. 9 Driftsplan skal være en tids- og resourceplan for udførte og kommende opgaver indenfor bygningsdrift på baggrund af bygningens tilstand og de anvisninger producenten har angivet. Planen skal således fortælle hvilke resourcer der er budgetteret til drift og vedligeholdelses opgaverne samt et estimat af hvornår opgaverne bør udføres i henhold til datablade for materialer eller bygningsdele. Denne plan opdeles ofte i to dele som den daglige drift og den planlagte vedligeholdelse. Den daglige drift er ejendomsfunktionærenes arbejdsopgaver, hvilket kan være alt fra planlagte opgaver med pasning af udenomsarealerne, små uplanlagte opgaver som udskifte af pærer i fællesarealerne eller hos fru. Jensen til akut opstående problemer eller skader som f.eks. et sprængt fjernvarmerør. Den planlagte vedligeholdelse er vedligeholdelsesopgaver som gøres med et fastsat interval,som årlig smørelse af hængsler eller renovering af konstruktioner som er planlagt flere år foruden. I praksis andvendes kontoerne 114, 115 og 116 til opdeling af opgaverne efter hvilken type bygningsdrift der er tale om. Konto 114 (renholdelse) Denne konto indeholder bl.a. : - lønninger, ekstraarbejde og afløsning 8 Bekendtgørelse om bygningsdrift, BEK nr. 770 af Bygningsdrift: organisation og systematik: vejledning for ledere i driftsorganisationer Side 12 af 28

13 - sociale tillæg - telefon m.v. - rengøring m.v. - div. Forbrugsmaterialer Konto 115 (afhjælpende vedligeholdelse) Denne konto vedrører afhjælpende vedligeholdelse og benævnes i "folkemunde" som panikkontoen. Der er fastsat et budget for kontoen, som det er varmemesterens ansvar at overholde. Alle udgifter vedrørende akut opståede problemer (driftsstop, sprængte rør m. v.) konteres på denne konto. Konto 116 (planlagt vedligeholdelse) Denne konto vedrører al planlagt og dermed budgetteret vedligeholdelse, den skal gælde for 10 år frem i tiden. I driftsplanen (hvis en sådan er udarbejdet), eftersynsplanen eller andre planer fremgår det med hvilket interval og af hvilke personer, der skal foretages gennemgang af bygningerne. Typisk foregår der en gennemgang hvert år, men specielle eller større eftersyn foretages kun hvert 2., 3. eller 5. år. I forbindelse med større renoveringer eller lignende foretages eftersynet af et eksternt firma, ligesom det gælder for et 5-års eftersyn. Ovennævnte registreringer vurderes og prissættes og danner grundlag for 10-års eller 20-års budgetter. Beskrivelsen af aktiviteterne, som danner grundlag for budgettet, kaldes PPV-plan (planlagt periodisk vedligeholdelse) eller DV-plan (drift og vedligeholdelse) Ejendommens vedligeholdelse, 2010 Side 13 af 28

14 Hvorfor er drift og vedligehold ikke bedre implementeret? Driftsviden fra eksisterende bygninger inddrages i al for ringe grad i nye byggeprojekter. Sådan lyder den generelle opfattelse i byggebranchen. 11 Efter at have kigget på alle fordelene ved at lave drift og vedligeholdelse kunne man undres over hvorfor det ikke er bedre implementeret i byggeriet. Syddansk universitet har i kompendiet Implementering af drift i byggeri uddybet og dokumenteret at der er problemer med at indføre driftserfaringer i byggeprocessen og peger på følgende fem overordnede barrierer som årsag for den manglende inddragelse af driftsviden i byggeprocessen. Projektrelaterede barrierer. Strukturelle barrierer Lovgivningsbarrierer Kompetencerelaterede barrierer Projektrelaterede barrierer. Midlertidig og projektbaseret - nye aktører Innovative byggerier giver flere videns udfordringer end standardbyggeriet Bygherren anses alene som hovedansvarlig for driften - andre aktører tilbageholdende med at tage ansvar for drift Svært at placere ansvaret for drift 12 Byggebranchen er karakteriseret ved at være midlertidig og projektbaseret. Hvert byggeri er et selvstændigt projekt hvortil en række aktører er tilknyttet. Ved hvert projekt sammensættes aktørerne typisk efter laveste pris hvilket ikke tilgodeser videns overførelse fra et projekt til et andet. Innovative byggerier giver flere videns udfordringer end standardbyggeriet idet at innovative løsninger ofte er nye, uafprøvede og uden erfaring for optimal vedligeholdelse og levetid. I bekendtgørelse 770 af 2011 om bygningsdrift i henhold til 160 i loven om almene boliger m.v. 13 fremgår det at bygherren alene anses som hovedansvarlig for driften. Eftersom at ansvaret for driften ikke er placeret hos andre aktører i love, bekendtgørelser eller andre typisk anvendte kontraktgrundlag påtager aktørerne sig ikke dette ansvar. Ansvaret for drift er svært at placere, fordi der ved almindelige projektvilkår ikke er klare retningslinjer for 14 hvem der har ansvaret for drift Projektrelaterede barrierer 11 Side 1 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 12 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 13 https://www.retsinformation.dk/ 14 Bilag: Arbejdsnotat Ydelsesbeskrivelse, ABR98, AB92 Side 14 af 28

15 Strukturelle barrierer Fokus på rammebeløb Fokus på anlægsprisen Fokus på omkostninger i byggeprocessen Kortsigtet tankegang Aktører i byggeriet har forskellige fokusområder drift kun primær for få aktører Afbrudte relationer blandt andet pga. konkurrenceudbud 15 Fokus på rammebeløb, anlægsprisen og omkostninger i byggeprocessen medfører at valg af materiale og konstruktioner beror på billigt indkøb og montage uden hensynstagen til levetid og omkostninger til drift og vedligehold. Dertil kommer det sig at fokus på rammebeløb og anlægsprisen medfører at aktørerne i byggeprocessen vælges efter laveste-pris kriteriet og ikke efter viden, samarbejds evne eller arbejdskvalitet. Hos aktører hersker en kortsigtet tankegang som gør, at driften udskydes til senere i processen. Denne tankegang og holdning kommer sig af, at der i byggeprocessen accepteres masser af fejl, fordi der ikke er ordentlig opfølgning på spild og fejl, da det er svært at placere ansvaret på aktørerne som er midlertidigt samlet. Hvis et projekt går dårligt, tager den enkelte aktør ikke ansvar for forbedring men går videre til det næste projekt. Den kortsigtede tankegang kommer sig af, at aktørerne kun midlertidigt samarbejder og relativt kort tid efter samarbejder med nye aktører. Dertil kommer det sig at aktørerne i byggeriet har forskellige fokusområder. Driften har en meget lav prioritet for den udførende aktør hvis fokus er at udføre et stykke arbejde, aflevere produktet og inkassere fortjeneste. Hvad der sker efter byggeriet er afleveret indgår kun i aktørens interesse med hensyn til 1. og 5. års eftersynet samt reklamationer. Den efterfølgende drift er en fjern verden for aktørerne af tilblivelsen. Driftviden går ofte til grunde for afbrudte relationer mellem aktørerne på grund af det midlertidige og projektbaserede samarbejde som er forårsaget af udbudsreglerne. Lovgivningsbarrierer Konkurrencereglerne begrænser rekruttering af projektdeltagere Manglende lovgivning på området 16 Udbudsreglerne sætter store krav til aktørerne om vidensdeling, da projektteamet på byggeriet højst sandsynligt ikke vil være det samme på efterfølgende byggesager, fordi opgaven skal udbydes. Dog er selvsamme udbudsregler med til at erfaringer og viden går til grunde da aktørerne vælges efter laveste pris og ikke efter viden, samarbejds evne eller arbejdskvalitet. Ved konkurrenceudbud er det ikke muligt at hånd-plukke aktører som har en fordelagtig erfaring eller viden. Viden er ofte knyttet til enkeltpersoner og til det enkelte projekt, men burde i stedet være knyttet til en bredere gruppe af virksomheder, 15 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 16 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri Side 15 af 28

16 myndigheder på tværs af de enkelte projekter. Det er derfor ofte vitalt for et projekt, hvis en person med afgørende viden forlader projektet, eller ikke deltager på et efterfølgende projekt. 17 Der er manglende lovgivning om inddragelse af driftviden i bygningsreglementet, hvilket gør at aktørerne ikke er motiverede til at have fokus på drift. Eneste lovkrav om bygningsdrift er i bekendtgørelsen 770 af 2011 om bygningsdrift i henhold til 160 i loven om almene boliger m.v. 18 og indførelsen af krav til totaløkonomisk vurdering af alle offentligt støttede byggerier i Kompetencerelaterede barrierer Manglende viden og kommunikative evner hos driftspersonalet FM og drift anses ikke som en strategisk disciplin Manglende ekspertise hos rådgivere -ydelsesbeskrivelser bagudrettet Slutbrugerens manglende indsigt Manglende kompetence hos bygherre Manglende kendskab til litteratur om drift hos parterne i byggeprocessen 20 Ud fra gruppeinterviews mellem nøglepersoner fra branchen bemærkes en manglende viden og kommunikative evner mellem rådgiver, bygherre, driftspersonale og slutbrugere. Driftspersonalet tages ikke alvorligt af byggeriets parter i byggeprocessen. Dette kommer sig af at driftspersonalet ikke har indsigt i byggeriets proces og derfor bliver deres viden om drift ikke kommunikeret over på den rigtige måde i det rigtige sammenhæng. Det medfører at drift ikke bliver anset for en strategisk disciplin. Rådgiveren beskæftiger sig ikke nok med drift og vedligehold i selve projekteringen og udførelsen. Dette kommer sig af at drift og vedligehold kun med få linjer er omtalt i ydelsesbeskrivelsens del om projektering og udførelse. Drift og vedligehold er henholdt til driftsfasen i ydelsesbeskrivelsen. 21 Dertil kommer det sig at rådgiveren ikke har nogen former for ansvar i henhold til driften. ABR98 punkt Rådgiveren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Slutbrugerne har ikke den samme grundlæggende viden om materialer, konstruktioner, drift og vedligeholdelse som de professionelle. De vælger ud fra egne kompetencer og hvad der bliver dem solgt af projektets parter. Slutbrugerne i alment boligbyggeri er derfor meget afhængig af de professionelles forklaringer og viden for at kunne tage kvalitative beslutninger. Hvis ikke brugeren bliver forklaret hvilke konsekvenser de forskellige valg har på sigt vil de kun prioritere egne interesser såsom huslejen. 17 S. 31 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 18 https://www.retsinformation.dk/ 19 S. 31 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 20 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 21 Bilag: Arbejdsnotat Ydelsesbeskrivelse, ABR98, AB92 Side 16 af 28

17 Bygherres generelle manglende viden omkring drift og vedligehold samt fokus på rammebeløb og det færdige byggeri gør at driften nedprioriteres. Det manglende kendskab til litteratur om drift hos parterne i byggeprocessen skyldes at der ikke er krav om at byggeriets parter skal tænke på drift og vedligehold. Derfor søger disse ikke den viden i form af litteraturen som er til rådighed. Sociologiske barrierer Magt / Magtkampe mellem aktørerne Bygherrens holdning til drift Drifter først om 4 år. Drift har lav status Driftspersonalet ønsker ikke at deltage Afbrudte relationer blandt andet pga. konkurrenceudbud 22 Magtkampe mellem aktørerne kendes fra diverse byggemøder, hvor aktørerne (det vil sige rådgiveren, håndværkerne, arkitekten og ingeniørerne) forsøger at skubbe ansvar og opgaver hen på hinanden. Dette kan være alt fra oprydning af affald på pladsen til hvilken aktør der er ansvarlig for forsinkelser og som derfor bør sætte flere folk på. I disse magtkampe står driftsfolket i en svag position på grund af den tidligere nævnte manglende viden om byggeprocessen og evnen til kommunikativt at slå igennem i disse diskussioner. Dette medfører at driftsfolk overhøres og glemmes i magtkampene, dette er også årsagen til driftsfolkenes manglende ønske om at deltage i projektering og udførelse. Driftspersonalets villighed i at deltage og byggeriets andres aktørers villighed til at anerkende driftspersonalets viden samt vigtigheden af implementeringen af driften forringes af at bygherrens holdning til drift er at drift først er om 4 år. Denne holdning er skadelig for driften, da bygherre alene er ansvarlig for driften. Dette, sammen med driftspersonalets svage position og manglende evne til at slå igennem med deres viden om drift er det der giver driften sin lave status. Ligeledes kan udbudsreglerne komme ind og skade en eventuel positiv udvikling af forholdet mellem aktørerne og deres holdning til driften. Afbrudte relationer mellem aktørerne pga. konkurrenceudbud kan modvirke det tillidsforhold som et projekt kan have opbygget mellem byggeriets parter og driftspersonalet. Opbygges der en tilstrækkelig tillid mellem aktørerne i et projekt er disse tilbøjelige til at lytte til hinanden og derved turde fremføre driftviden som tidligere er blevet nedprioriteret eller forkastet. Ligesom at Syddansk universitet i kompendiet Implementering af drift i byggeri har udpeget disse barrierer for implementeringen af driftsviden i byggeprocessen har de ligeledes fremført følgende løsningsforslag. Litteraturstudiet og undersøgelsen peger på, at der er flere løsningsforslag, som kan have positiv effekt på inddragelsen af driftserfaringer i byggeprocessen: 22 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri Side 17 af 28

18 Når både driftsherre og bygherre indgår og samarbejde opstår i bygge-processens faser øges den positive effekt. En lovgivningsmæssig forbedring, hvor det kræves at begge aktører er repræsenteret i hele byggeprocessen kunne derfor være en løsning. (projektrelaterede barrierer) Partnering og OPP 23 har vist sig at have positiv effekt primært indtil kontraktsindgåelsen. Effekterne derefter synes mere uklare. Yderligere fokusering på partnering og OPP i fremtiden kan derfor give aktørerne større erfaringer med fokus på langsigtede og samarbejdsorienterede organiseringsformer. (projektrelaterede, kompetencemæssige og sociologiske barrierer) Uddannelse og kompetenceudvikling af aktørerne kan med fordel gennemføres for især driftspersonalet, men også for de resterende aktører i byggeprocessen. Dermed opstår en fælles forståelse for hinandens kompetenceområder, således at kommunikationen mellem aktørerne forbedres. Meget tyder på, at udlicitering vil betyde såvel øget kompetencer som øget status hos driftsaktørerne. Kompetenceudvikling derudover kan omhandle, at personer uddannes, og at driftspersonalet og fagområdet professionaliseres. (kompetencemæssige og sociologiske barrierer) Ovenstående løsningsforslag kan forstærkes ved at kombinere dem med andre mere kommunikations- og formidlingsmæssige løsningsforlag: Ændringer i lovgivning og reguleringer vil øge incitamentet hos aktørerne til at implementere driftserfaringer i byggeprocessen. (lovgivningsmæssigere barrierer) Øget fokus på forventningsafstemning og visualisering i byggeprocessen vil kunne forhindre nogle af de driftsmæssige overraskelser. (kompetencemæssige og sociologiske barrierer) Formidling af erfaringer via best-practice projekter vil ændre fokus fra, at det ikke kan lykkes til, at det kan lykkes. Samtidig kan driftspersonalet anvende de gode eksempler, som argumentation overfor de resterende aktører i byggeprocessen. 24 (projektrelaterede barrierer) Altså er forfatterne af kompendiet kommet frem til disse barrierer og løsninger til implementeringen af driftsviden i byggeprocessen. Indenfor alment boligbyggeri er det dog ikke alle barrierer der er gældende. De barrierer der ikke gælder for alment boligbyggeri er: Kompetencerelaterede barrierer, herunder Manglende viden og kommunikative evner hos driftspersonalet, FM og drift anses ikke som en strategisk disciplin, Manglende kompetence hos bygherre. Sociologiske barrierer, herunder Magt / Magtkampe mellem aktørerne, Bygherrens holdning til drift Drifter først om 4 år, Drift har lav status, Driftspersonalet ønsker ikke at deltage. Grunden til at disse barrierer ikke er gældende for implementering af drift i byggeprocessen af almene boliger er, at bygherrerne består af medlemmer fra boligselskabets bestyrelse sammen med eller i tæt samarbejde med driftspersonalet. 23 Se bilag Hvad er OPP fra konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside 24 Citat s i kompendiet Implementering af drift i byggeri Side 18 af 28

19 Da bestyrelsesmedlemmerne og driftspersonalet i boligselskaberne arbejder sammen i det daglige og gennem tiden samarbejder om flere forskellige byggerier, oparbejder de et tillidsforhold hvori driftspersonalet kan kommunikere sin driftsviden til bygherre og, i samarbejde med bygherre, kommunikere viden og krav om drift ud til parterne i byggeriet. Netop fordi der er et tæt samarbejde og tillidsforhold mellem bygherre og driftspersonale i boligselskaberne opløses de ovennævnte kompetencerelaterede og sociologiske barrierer af sig selv. De øvrige barrierer og løsninger er imidlertid gældende for alment boligbyggeri. Side 19 af 28

20 Hvordan udføres drift og vedligehold i den virkelige verden? Med udgangspunkt i interviewet med Michael Knudsen fra Cowi 25, som beskæftiger sig med udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesplaner for boligforeninger, danner der sig et billede af at drift og vedligehold ikke bliver lavet som en del af projekteringen og udførelsen af nybyggeri, men som en særskilt service op til flere år efter opførelsen. Dette sker på trods af, at der i loven står at drifts og vedligeholdelsesplanen skal foreligge på afleveringsdatoen eller senest en måned derefter. Til dette udtaler Michael Knudsen Et er lovgivningen, noget andet er praksis, det kan jeg jo lige så godt være ærlig og sige her 26 Rådgivningsfirmaer som Cowi udarbejder drifts og vedligeholdelsesplaner for boligforeninger, fordi disse ikke har en tilstrækkelig systematisk drifts og vedligeholdelsesplan, eller fordi deres vedligeholdelsesplan beror på markvandringer med et til fem års intervaller, sommetider endnu flere. Grunden til at deres vedligeholdelsesplan beror på denne ringe systematik hænger sammen med at driftsmanualer, konstruktionsbeskrivelser og datablade, sammen med tegningsmateriale ofte er gået tabt i arkiveringen på grund af manglende bygge og driftsteknisk viden i førtidens tekniske afdelinger. Rådgivningsfirmaets første opgave i udarbejdelse af drifts og vedligeholdelsesplaner er derfor at indsamle driftsdata på konstruktionerne og forhøre sig om bygningernes nuværende tilstand samt tidligere udførte vedligeholdelsesopgaver. Disse oplysninger indhentes typisk hos boligforeningens ejendomsfunktionærer, da de ofte har fulgt bygningen gennem en årrække og tegningsmateriale findes i boligforeningens og kommunes arkiv. Udover at udarbejde selve drifts og vedligeholdelsesplanen for boligforeninger, deltager rådgivningsfirmaer ofte i afdelingsmøder med afdelingsbestyrelsen og beboerne i afdelingen. Grunden til deltagelsen i afdelingsmøder er, at danne forudsætning for realiseringen af drift og vedligeholdelses opgaverne som nævnes i de udarbejdede drifts og vedligeholdelses planer. Beboerne kan finde på at stemme nej til en nødvendig renovering og/eller vedligeholdelses opgave, fordi disse medfører en huslejestigning. Her er det rådgivende firma med til at forklare de kort- og langsigtede konsekvenser ved at nedstemme en renovering med en lille huslejestigning i nutiden mod den i fremtiden tvungne renovering med en markant højere huslejestigning. Ud fra interviewet med Michael Knudsen fra Cowi kan det konkluderes at: Drift og vedligeholdelsesplaner, trods lovgivningen, enten helt eller delvist mangler. Beboerdemokratiet kan være en udfordring for bygningsdriftens udførelse grundet manglende indsigt. Driftsdata, manualer og tegningsmateriale kan bortkomme. Med fordel kan følgende bruges til implementering af bygningsdrift under projekteringen af alment boligbyggeri: Driftsdata skal sikres mod bortfald ved, sammen med manualer, at blive afleveret i en lettilgængelig form. Driftspersonalets viden er værdigfuld og bør medbringes i projekteringen. 25 Bilag Interview COWI samt lydfil af interviewet på vedlagt cd. 26 Bilag Interview COWI samt lydfil af interviewet på vedlagt cd. Side 20 af 28

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet

Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte & Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden Temaundersøgelse om henlæggelsessystemet Deloitte og Touche Dominia Triarc Arkitekter Landsbyggefonden

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder

Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøarbejde i små og mindre rengøringsvirksomheder Januar 2001 Udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser af Karin Mathiesen og Peter Hasle

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere