Drift og vedligehold. Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Lena Juul-Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift og vedligehold. Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri. Lena Juul-Jensen"

Transkript

1 Drift og vedligehold Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri.

2 Titelblad: Titel: Emne: Udgiver: Implementering af bygningsdrift i alment boligbyggeri Drift og vedligehold UCN Porthusgade Aalborg Afleveringsdato: Tirsdag KL Specialevejleder: Oplag: Frank G. Bertelsen 3 eksemplar inkl. Cd Anslag: Udarbejdet af: 7. BKA UCN Brandstrupsgade 7 st Aalborg Side 2 af 28

3 Indholdsfortegnelse Titelblad:... 2 Forord... 4 Indledning... 5 Problemformulering Afgrænsning Hvorfor udføres drift og vedligehold?... 7 Lovkrav... 7 Forsikring... 8 Økonomi:... 9 Hvad er drift og vedligehold Definition af drift og vedligehold Drift og vedligeholdelsesplan Hvorfor er drift og vedligehold ikke bedre implementeret? Hvordan udføres drift og vedligehold i den virkelige verden Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger: Webadresser Kompendier og vejledninger Artikler: Bilag: Side 3 af 28

4 Forord Denne rapport er et 7. Semesterspeciale på Bygningskonstruktøruddannelsen på University College Nordjylland i Aalborg. Rapporten henvender sig til personalet i teknisk afdeling i almene boligbyggeri. I forbindelse med uddannelsesforløbet til bygningskonstruktør indgår et 20 ugers praktikforløbet på 6. Semester. Mit praktikophold forgik hos teknisk afdeling i Alabu bolig. Alabu Bolig er et boligadministrationsfællesskab mellem Boligforeningen Vanggården og Boligforeningen Fjordblink samt BS Aalborglund, BS NordBo, Skørping Boligselskab, AB Østergården og AB Mariager. Alabu bolig varetager udlejning, økonomi samt drift og vedligehold af de nævnte boligforeninger. Under praktikopholdet observerede jeg at der kunne være stor forskel på afdelingernes økonomi og bygningernes kvalitet. Nogle afdelinger havde få normale reparationer og en sund økonomi med planer om renoveringer. Andre afdelinger havde en dårlig økonomi, hvor der ikke var lavet opsparinger til renoveringer som så hele tiden havde reparationer. Kiggede man nærmere på hvad forskellen på disse afdelinger kunne være, var det iøjnefaldende, hvor meget drift og vedligehold betød. De afdelinger som havde en god økonomi og hvis bygninger havde en god kvalitet havde alle en systematisk drift og vedligeholdelse bag sig. De afdelinger der havde en dårligere økonomi og hvis bygninger var nedslidte havde alle haft en sporadisk drift og vedligehold. Tanken om at drift og vedligehold har så stor betydning for bygningens fremtidige kvalitet og økonomi virkede interessant. Dette inspirerede mig til at kigge nærmere på drift og vedligehold som specialeemne. Jeg vil gerne takke følgende personer og virksomheder for hjælp med tilblivelsen af denne rapport: Alabu boligs tekniske afdeling for et godt og læringsrigt praktikophold som har givet mig en fornemmelse for egne evner og inspiration til rapportens emne. Specialevejleder Frank G. Bertelsen underviser på Aalborg UCN for inspiration og vejledning under rapportskrivningen. Michael Knudsen rådgivende medarbejder hos Cowi A/S i Aalborg for at tage sig tid til et interview og for at være en god sparringspartner. Dato: Side 4 af 28

5 Indledning Gennem uddannelsen til bygningskonstruktør bliver vigtigheden af drift og vedligehold nævnt gentagende gange og gennem praktikforløbet har jeg oplevet vigtigheden heraf. Dog har jeg også set at drift og vedligehold langt fra er det samme. Nogle steder er den meget systematisk, nogle steder sporadisk og andre steder ikke eksisterende. Der står i bekendtgørelserne om bygningsdrift for almene boliger at bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for driften af bygningen. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af bygningen og dennes installationer og friarealer. Bygningsdrift skal gennemføres således, at bygningen i overensstemmelse med god driftskik, opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand. Der er i bekendtgørelser ikke angivet hvordan en drifts og vedligeholdelsesplan skal se ud. Blot at driften skal dokumenteres, således at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse. Ifølge bekendtgørelsen skal driftsplanen angive/indeholde: De nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner. Tidspunkter for vedligeholds- og fornyelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdstilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet. De økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Der findes ikke en fællesstandart inden for drift og vedligehold. Dette bevirker at kvaliteten og systematikken bag drift og vedligehold varierer meget. Det varierer boligselskaberne imellem, sågar de ansatte imellem i en teknisk afdeling. For at sikre en minimum kvalitet af drift og vedligehold vil en fællesstandart være en fordel. Side 5 af 28

6 Problemformulering. Hvordan sikres en optimal drift og vedligehold gennem projekteringen i alment boligbyggeri? Hvorfor udføres drift og vedligehold? Hvad er drift og vedligehold? Hvorfor er drift og vedligehold ikke bedre implementeret i nybyggerier? Hvordan udføres drift og vedligehold? Hvordan ser fremtiden ud? Afgrænsning. Rapportens hovedformål er at fungere som en manual til implementering af drift og vedligehold fra byggeriets opstart for personale i almen bolig selskabers tekniske afdeling. Dette søges fyldestgjort ved at definere, hvad drift og vedligehold er. Forklare hvorfor det er en god ide og til sidst komme med et bud på en manual for implementering af drift og vedligehold. Manualen dannes på baggrund af indsamlet viden om hvordan markeds førende firmaer indenfor drift og vedligehold gør, sammensat med viden om it og digitalt byggeri. Ydelsesbeskrivelsen og lignende dokumenter vil blive nævnt i forhold til drift og vedligehold men ikke direkte gennemgået i rapporten. Granskning af Ydelsesbeskrivelsen samt ABR 98 og AB92 i forhold til drift og vedligehold er vedlagt i bilaget: Arbejdsnotat Ydelsesbeskrivelse, ABR98, AB92 Drift og vedligehold er teknisk og økonomisk planlægning, styring og udførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Bygningsdrift omfatter ikke politiske og sociale forhold, administrative forhold og udlejning. Der vil kun blive nævnt hvordan beboerdemokratiet kan have positiv eller negativ effekt på bygningsdriften. Denne manual er tiltænkt driftspersonalet i boligselskaber inden for almene boliger. Love og retningslinjer for almene boliger vil blive gennemgået, begreber defineret, problemer med implementeringen af DV opremset og til sidst eget bud på hvordan DV kan indtænkes i projekteringsmetodikker. Side 6 af 28

7 Hvorfor udføres drift og vedligehold? En optimal bygningsdrift kommer ikke af sig selv. For at kunne lave en god bygningsdrift skal man først se på hvorfor det er en god idé at lave den. Lovkrav Først og fremmest står det i loven at bygherre af alment boligbyggeri er forpligtet til at føre systematisk drift og vedligehold. Grunden til at denne bygherre er forpligtet til dette, er at disse byggerier ofte er opført med offentlig støtte. For at få udbetalt den offentlige støtte kræves dokumentation af kvalitetsikring, drift og vedligehold. Derudover kræver Byggeskadefonden at bygningsejeren gennemfører drift og vedligehold efter gældende regler i bekendtgørelsen 770 af 2011 om bygningsdrift for at opnå dækning herfra. Byggeskadefonden er en forsikringsordning for byggeskader i boligbyggerier, der siden 1986 er opført med offentlig støtte. Fonden har til formål at forestå og afholde udgiften til 1-års og 5-års eftersyn af byggeriet, at yde støtte til udbedring af byggeskader samt, at bidrage til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge skader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet 1 I bekendtgørelsen 770 af 2011 om bygningsdrift i henhold til 160 i loven om almene boliger m.v Bekendtgørelsen gælder for følgende byggerier: 1. Nybyggerier og byggerier som er omfattet af byggeskadefonden. Byggeskadefonden omfatter alle boligbyggerier, som efter 30. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte. Bebyggelser udgår af fondens dækning 20 år efter byggeriets aflevering. 2. Renovering af boligbyggerier, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte til etableringen De byggerier og renoveringer, der er nævnt i 1, kan kun opnå dækning fra Byggeskadefonden, hvis bygningsejeren gennemfører bygningsdrift efter reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Hele bygningen er omfattet af kravet i stk. 1, uanset om der alene er sket en ombygning eller renovering af en del af bygningen. Krav til bygningsdrift 3. Bygningsdrift skal gennemføres således, at bygningen i overensstemmelse med god driftskik opfylder sine funktioner og fremtræder i forsvarlig stand. 4. Bygningsdrift omfatter forsyning, renhold, vedligehold, pasning og overvågning af bygningen og dennes installationer og friarealer. 5. Bygningsejeren skal udarbejde og følge en plan for driften af bygningen. Indgår boligerne i bygningen i en ejerforening, skal det sikres i ejerforeningens vedtægter, at ejerforeningen udfører bygningsejerens opgaver efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Driftsplanen skal for de byggerier, der er nævnt i 151, stk. 1, nr. 1-8, jf. 151 b, i lov om almene 1 2 https://www.retsinformation.dk/ 3 Omskrevet ved granskning af lovtekst og med støtte fra byggeskadefondens hjemmeside: /omfattede-bebyggelser.aspx Side 7 af 28

8 boliger m.v., foreligge ved overgangen fra anlæg til drift (skæringsdatoen). For de byggerier, der er nævnt i 151 a, stk. 1, nr. 1-3, jf. 151 b, skal driftsplanen foreligge senest 1 måned efter afleveringen af renoveringsarbejderne. Stk. 3. Projektmateriale, dokumentation for udførelsen, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos bygningsejeren. Stk. 4. Bygningsejeren skal revidere driftsplanen efter behov, særligt med henblik på at modvirke skader i byggeriet. Driftsplanen skal revideres, hvis der gennemføres en udbedring med støtte fra Byggeskadefonden efter 151, stk. 1, nr. 9, eller 151 a, stk. 1, nr. 4, i lov om almene boliger m.v. Den reviderede plan skal foreligge senest 1 måned efter afleveringen af udbedringsarbejderne. 6. I driftsplanen angives 1) de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner, 2) tidspunkter for vedligeholds- og fornyelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdstilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet, og 3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Stk. 2. Driften skal dokumenteres, således at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse. 4 Tilsyn 7. Kommunalbestyrelsen påser som tilsynsmyndighed, at bygningsejeren overholder reglerne i denne bekendtgørelse. Forsikring Foruden krav om bygningsdrift fra lovgivningen og Byggeskadefonden er bygningsdrift god at have overfor forsikringsselskaberne. God bygningsdrift betyder at tilløb til skader, gennem en systematisk drift og vedligeholdelse, bliver opdaget og udbedret før det bliver til en egenlig skade. Dårlig bygningsdrift som ikke har en systematisk drift og vedligeholdelse kan overse en begyndene skade som så kan brede sig og blive til en eller flere skader som er langt dyrere at udbedre. Dertil kommer det sig at ved god bygningsdrift er der sat penge af til renovering før nedslidning medfører skader og funktionsnedsættelse. Systematisk drift og vedligeholdelse er med til at dokumentere at bygningen er en lavrisiko forretning for forsikringsselskabet og kan i sidste ende betyde lavere præmie for bygningsejeren. Forsikringsselskaber benytter sig af skafor levetidstabellerne til at bedømme ejendomme til fastsættelse af præmien og senere ved taksering ved skader. Forsikringsselskabet kan ud fra skafors levetidstabeller og manglene dokumentation for drift og vedligehold nedsætte erstatningen. Skafor(Dansk Forening for Skadesforsikring) som ophørte den 1. januar 1999 er videreført af erhvervsorganisation Forsikring & Pension. Skafor er kendt for sine levetidstabeller for bygningsmaterialer, som blev til på baggrund af et samarbejde mellem Dansk Teknologisk Institut, repræsentanter for 4 Bekendtgørelse om bygningsdrift, BEK nr. 770 af Side 8 af 28

9 byggeriets parter, forskningsinstitutter og forsikringserhvervet i Parterne mødtes, fordi der var et generelt behov for viden om bygningsmaterialers levetider og i fællesskab skønnede de sig til disse som senere skulle ajourføres ud fra konkrete levetidsundersøgelser. Derudover har den praktiske anvendelse af levetidstabellerne vist, at det er nødvendigt, at der foretages en konkret vurdering af bygningsmaterialerne og konstruktionerne som helhed, og derefter sammenholdes vurderingerne med levetidstabellerne. 5 Disse levetidstabeller, som forsikringen anvender til præmie og taksering, kan med fordel anvendes i udarbejdelsen af drift og vedligeholdelsesplaner. Levetiderne kan bruges til at levetidsbestemme konstruktionerne i en bygning og endvidere kan levetidstabellerne bruges som det nedre acceptable tilstandsniveau for bygning eller konstruktion. Der findes flere varianter af disse levetidstabeller. F.eks. i V& S prisbøgerne og på som landsbyggefonden anbefaler til udregning af totaløkonomi for klimaskærmen. Disse tabeller vil blive bragt op igen under afsnittet Hvordan udføres drift og vedligehold/eget bud på drift og vedligehold. Økonomi: Der kan være andre økonomiske gevinster ved god bygningsdrift, ud over nedsat præmie og fuld erstatnings beløb fra forsikringen. Følgeskader kan, som nævnt tidligere, fordyre en reparation væsentligt. Cowi har udtalt at følgeskader der opstår som konsekvens af udskudt eller mangelfuld vedligehold erfaringsmæssigt fordyrer vedligeholdelsesopgaver med op til 30% 6. Ved systematisk drift og vedligehold spottes problematikker på et tidligt tidspunkt, sådan at følgeskader ikke opstår. Derudover er det en fordel for en boligforening at der opspares over flere år til større renoveringer. Dette holder huslejen i ro på et fornuftigt niveau som sørger for at lejer ikke flytter af den grund. Hvis en boligforening ikke lavede opsparing til f.eks. renovering af taget ville renoveringen højest sandsynlig blive udskudt med eventuelle følgeskader til følge og huslejen vil blive sat betydelig op fra den ene dag til den anden. En opsparing over længere tid kan derimod nøjes med en gradvis huslejestigning som følger tidens lønninger. En systematisk drift og vedligeholdelse giver mulighed for at samle flere vedligeholdelses- og renoverings opgaver i den rigtige rækkefølge og samle dem i et udbud således at der ikke er dobbelt udgifter til f.eks. stillads. Et eksempel kan være at vedligeholdelsesplanen sammen med en tilstandsvurdering viser at facaden bør afrenses og fugerne skiftes det kommende år for at opretholde murværkets stand ved at forhindre opfugtning og frostsprængninger af murværket. Vedligeholdelsesplanen og tilstandsvurderingen viser at en vinduesudskiftning ligger 2-5 år fremme i planen. Her vil det altså være en fordel at slå facaderenovering og vinduesudskiftningen sammen for at spare udgifter til stilladser og dobbeltarbejde i afslutningen omkring vinduerne Artikel: Manglende vedligeholdelse gør de kommunale bygninger dårligere og dårligere. Side 9 af 28

10 Ved at lave drift og vedligehold fastholdes ejendommens værdi bedre, hvilket giver bedre lånemuligheder til udførelsen af renoverings aktiviteter eller forbedringsarbejde som derved kan højne ejendommen værdi endnu mere ved at øge komforten. Andre total økonomiske fordele ved drift og vedligehold kan opnås hvis bygningsdrift bliver tænkt ind i projekteringen af byggeriet. Hvis drift og vedligehold var en del af projekteringen kunne materialevalget være mere baseret på total økonomi end på anlægs økonomi. Det kunne f.eks. være at valget af gulvbelægningen står mellem løsning A og B. A er billig i indkøb, koster det samme som B at montere og der spares lidt på anlægsbudgettet ved denne løsning. B er dyrere end A i indkøb, koster det samme som A at montere men kræver mindre vedligehold og har en dobbelt så lang levetid som A. Løsning A fokuserer på anlægs økonomien og risikerer derved at øge totaløkonomien når bygningen er taget i brug. Løsning B tager højde for drift og vedligehold og er derfor den totaløkonomiske løsning. Side 10 af 28

11 Hvad er drift og vedligehold? For at kunne svare på hvordan optimal drift og vedligehold laves er man nødt til først at definere hvad drift og vedligehold er. Definition af drift og vedligehold 7 Drift og vedligehold er de to hovedaktiviteter i bygningsdrift. Bygningsdrift er teknisk og økonomisk planlægning, styring og udførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Drift som er betegnelsen på de aktiviteter som foregår i det daglige arbejde i og omkring ejendommen kan opdeles i følgende: Forsyning er ejendommens kontrol og styring af energi- og vandforsyning, affaldshåndtering samt internet og telekommunikation. Eksempel herpå er at vandforsyningen af kold og varmt vand er i overensstemmelse med mængden af afledt kloakvand(uregelmæssigheder kan være tegn på lækage), energiforsyningen eftergås for eventuelle optimeringer i eksempelvis styringen af lys eller vvs anlæg. Renholdelse er hovedsagelig den planlagte rengøring af bygningens fællesområder med et fastsat interval, såkaldte forebyggende renhold. Renholdelse dækker desuden det afhjælpende og oprettende renhold. Afhjælpende renhold som er rengøring/oprydning for at forhindre yderligere skader kan være fjernelse af graffiti. Oprettende renhold er hovedrengøring og vedligehold, herunder facade afrensning. Pasning og overvågning. Foretages af eget personale såsom ejendomsfunktionærer eller af fremmed personale hyret til eksempelvis kontrol af elevatorer eller pasning af snerydningen. Pasning er rensning, renholdelse, justering og smøring af VVS anlæg, varmecentral, afløbsanlæg, kørebaner, stier og fortove samt ubefæstede arealer. Overvågning er at holde øje med - og få øje på - afvigelser fra normaltilstanden. Overvågningen foregår ved hjælp af kontrolskemaer og ved gennemgang af ejendommen. Vedligeholdelse hvis formål er at opretholde ejendommens ydeevne kan ligeledes opdeles i følgende: Forebyggende vedligehold er vedligehold som udføres på konstruktioner eller elementer før ydeevnen for denne er på et brugsmæssigt utilfredsstillende niveau eller for at undgå følgeskader. Periodisk styret vedligehold er aktiviteter som gøres med et fastsat interval. Eksempelvis vedligehold af vinduer. Slibning, malebehandling samt gennemgang af glas- og tætningsliste. Behovsstyret vedligehold som iværksættes, efterhånden som behovet melder sig. Den behovsbaserede vedligeholdelse er bestemt ud fra en tilstandsbeskrivelse som f.eks. en markvandring Afhjælpende vedligehold er aktiviteter der udføres for at afhjælpe akut opstående skader eller svigt. Her er stormskader et godt eksempel. I en storm rykkes nogle tagsten af eller forskydes så tagkonstruktionen er 7 Granskning og fortolkning af Bygningsdrift: organisation og systematik: vejledning for ledere i driftsorganisationer og Byggeprocessen Side 11 af 28

12 blottet for vejrlig. Opsætning af de nedblæste eller forrykkede tagsten forhindrer at der senere kommer fugtskader på spær som kan medføre en dyr renovering. Opretning/Planlagt vedligeholdelse er et andet ord for renovering. Det er aktiviteter som bringer ejendommen eller dele af konstruktionerne op på et niveau svarende til som bygget. Drift og vedligeholdelsesplan Med de overstående nævnte aktiviteter laves drift og vedligeholdelsesplanen på bagrund af lovteksten i bekendtgørelsen 770 af 2011 om bygningsdrift i henhold til 160 i loven om almene boliger m.v: 6. I driftsplanen angives 1) de nødvendige driftsaktiviteter, herunder driftsrutiner, 2) tidspunkter for vedligeholds- og fornyelsesarbejders udførelse under angivne forudsætninger om, hvilken vedligeholdstilstand bygningen skal have, og hvornår bygningsdele og installationer påregnes udskiftet, og 3) de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at efterleve planen. Stk. 2. Driften skal dokumenteres, således at der fremkommer en systematisk oversigt over planens gennemførelse. 8 Det fremgår ligeledes af bekendgørelsen at bygningsejeren er ansvarlig for udarbejdning og efterlevelsen af driftplanen i overensstemmelse med god driftsskik. God driftsskik betyder at driften udføres omhyggeligt og med hjælp der er alment teknisk fælleseje. Bygningsejeren skal altså udføre professionel drift ved at følge med udviklingen eller få den bistand der er nødvendig. 9 Driftsplan skal være en tids- og resourceplan for udførte og kommende opgaver indenfor bygningsdrift på baggrund af bygningens tilstand og de anvisninger producenten har angivet. Planen skal således fortælle hvilke resourcer der er budgetteret til drift og vedligeholdelses opgaverne samt et estimat af hvornår opgaverne bør udføres i henhold til datablade for materialer eller bygningsdele. Denne plan opdeles ofte i to dele som den daglige drift og den planlagte vedligeholdelse. Den daglige drift er ejendomsfunktionærenes arbejdsopgaver, hvilket kan være alt fra planlagte opgaver med pasning af udenomsarealerne, små uplanlagte opgaver som udskifte af pærer i fællesarealerne eller hos fru. Jensen til akut opstående problemer eller skader som f.eks. et sprængt fjernvarmerør. Den planlagte vedligeholdelse er vedligeholdelsesopgaver som gøres med et fastsat interval,som årlig smørelse af hængsler eller renovering af konstruktioner som er planlagt flere år foruden. I praksis andvendes kontoerne 114, 115 og 116 til opdeling af opgaverne efter hvilken type bygningsdrift der er tale om. Konto 114 (renholdelse) Denne konto indeholder bl.a. : - lønninger, ekstraarbejde og afløsning 8 Bekendtgørelse om bygningsdrift, BEK nr. 770 af Bygningsdrift: organisation og systematik: vejledning for ledere i driftsorganisationer Side 12 af 28

13 - sociale tillæg - telefon m.v. - rengøring m.v. - div. Forbrugsmaterialer Konto 115 (afhjælpende vedligeholdelse) Denne konto vedrører afhjælpende vedligeholdelse og benævnes i "folkemunde" som panikkontoen. Der er fastsat et budget for kontoen, som det er varmemesterens ansvar at overholde. Alle udgifter vedrørende akut opståede problemer (driftsstop, sprængte rør m. v.) konteres på denne konto. Konto 116 (planlagt vedligeholdelse) Denne konto vedrører al planlagt og dermed budgetteret vedligeholdelse, den skal gælde for 10 år frem i tiden. I driftsplanen (hvis en sådan er udarbejdet), eftersynsplanen eller andre planer fremgår det med hvilket interval og af hvilke personer, der skal foretages gennemgang af bygningerne. Typisk foregår der en gennemgang hvert år, men specielle eller større eftersyn foretages kun hvert 2., 3. eller 5. år. I forbindelse med større renoveringer eller lignende foretages eftersynet af et eksternt firma, ligesom det gælder for et 5-års eftersyn. Ovennævnte registreringer vurderes og prissættes og danner grundlag for 10-års eller 20-års budgetter. Beskrivelsen af aktiviteterne, som danner grundlag for budgettet, kaldes PPV-plan (planlagt periodisk vedligeholdelse) eller DV-plan (drift og vedligeholdelse) Ejendommens vedligeholdelse, 2010 Side 13 af 28

14 Hvorfor er drift og vedligehold ikke bedre implementeret? Driftsviden fra eksisterende bygninger inddrages i al for ringe grad i nye byggeprojekter. Sådan lyder den generelle opfattelse i byggebranchen. 11 Efter at have kigget på alle fordelene ved at lave drift og vedligeholdelse kunne man undres over hvorfor det ikke er bedre implementeret i byggeriet. Syddansk universitet har i kompendiet Implementering af drift i byggeri uddybet og dokumenteret at der er problemer med at indføre driftserfaringer i byggeprocessen og peger på følgende fem overordnede barrierer som årsag for den manglende inddragelse af driftsviden i byggeprocessen. Projektrelaterede barrierer. Strukturelle barrierer Lovgivningsbarrierer Kompetencerelaterede barrierer Projektrelaterede barrierer. Midlertidig og projektbaseret - nye aktører Innovative byggerier giver flere videns udfordringer end standardbyggeriet Bygherren anses alene som hovedansvarlig for driften - andre aktører tilbageholdende med at tage ansvar for drift Svært at placere ansvaret for drift 12 Byggebranchen er karakteriseret ved at være midlertidig og projektbaseret. Hvert byggeri er et selvstændigt projekt hvortil en række aktører er tilknyttet. Ved hvert projekt sammensættes aktørerne typisk efter laveste pris hvilket ikke tilgodeser videns overførelse fra et projekt til et andet. Innovative byggerier giver flere videns udfordringer end standardbyggeriet idet at innovative løsninger ofte er nye, uafprøvede og uden erfaring for optimal vedligeholdelse og levetid. I bekendtgørelse 770 af 2011 om bygningsdrift i henhold til 160 i loven om almene boliger m.v. 13 fremgår det at bygherren alene anses som hovedansvarlig for driften. Eftersom at ansvaret for driften ikke er placeret hos andre aktører i love, bekendtgørelser eller andre typisk anvendte kontraktgrundlag påtager aktørerne sig ikke dette ansvar. Ansvaret for drift er svært at placere, fordi der ved almindelige projektvilkår ikke er klare retningslinjer for 14 hvem der har ansvaret for drift Projektrelaterede barrierer 11 Side 1 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 12 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 13 https://www.retsinformation.dk/ 14 Bilag: Arbejdsnotat Ydelsesbeskrivelse, ABR98, AB92 Side 14 af 28

15 Strukturelle barrierer Fokus på rammebeløb Fokus på anlægsprisen Fokus på omkostninger i byggeprocessen Kortsigtet tankegang Aktører i byggeriet har forskellige fokusområder drift kun primær for få aktører Afbrudte relationer blandt andet pga. konkurrenceudbud 15 Fokus på rammebeløb, anlægsprisen og omkostninger i byggeprocessen medfører at valg af materiale og konstruktioner beror på billigt indkøb og montage uden hensynstagen til levetid og omkostninger til drift og vedligehold. Dertil kommer det sig at fokus på rammebeløb og anlægsprisen medfører at aktørerne i byggeprocessen vælges efter laveste-pris kriteriet og ikke efter viden, samarbejds evne eller arbejdskvalitet. Hos aktører hersker en kortsigtet tankegang som gør, at driften udskydes til senere i processen. Denne tankegang og holdning kommer sig af, at der i byggeprocessen accepteres masser af fejl, fordi der ikke er ordentlig opfølgning på spild og fejl, da det er svært at placere ansvaret på aktørerne som er midlertidigt samlet. Hvis et projekt går dårligt, tager den enkelte aktør ikke ansvar for forbedring men går videre til det næste projekt. Den kortsigtede tankegang kommer sig af, at aktørerne kun midlertidigt samarbejder og relativt kort tid efter samarbejder med nye aktører. Dertil kommer det sig at aktørerne i byggeriet har forskellige fokusområder. Driften har en meget lav prioritet for den udførende aktør hvis fokus er at udføre et stykke arbejde, aflevere produktet og inkassere fortjeneste. Hvad der sker efter byggeriet er afleveret indgår kun i aktørens interesse med hensyn til 1. og 5. års eftersynet samt reklamationer. Den efterfølgende drift er en fjern verden for aktørerne af tilblivelsen. Driftviden går ofte til grunde for afbrudte relationer mellem aktørerne på grund af det midlertidige og projektbaserede samarbejde som er forårsaget af udbudsreglerne. Lovgivningsbarrierer Konkurrencereglerne begrænser rekruttering af projektdeltagere Manglende lovgivning på området 16 Udbudsreglerne sætter store krav til aktørerne om vidensdeling, da projektteamet på byggeriet højst sandsynligt ikke vil være det samme på efterfølgende byggesager, fordi opgaven skal udbydes. Dog er selvsamme udbudsregler med til at erfaringer og viden går til grunde da aktørerne vælges efter laveste pris og ikke efter viden, samarbejds evne eller arbejdskvalitet. Ved konkurrenceudbud er det ikke muligt at hånd-plukke aktører som har en fordelagtig erfaring eller viden. Viden er ofte knyttet til enkeltpersoner og til det enkelte projekt, men burde i stedet være knyttet til en bredere gruppe af virksomheder, 15 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 16 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri Side 15 af 28

16 myndigheder på tværs af de enkelte projekter. Det er derfor ofte vitalt for et projekt, hvis en person med afgørende viden forlader projektet, eller ikke deltager på et efterfølgende projekt. 17 Der er manglende lovgivning om inddragelse af driftviden i bygningsreglementet, hvilket gør at aktørerne ikke er motiverede til at have fokus på drift. Eneste lovkrav om bygningsdrift er i bekendtgørelsen 770 af 2011 om bygningsdrift i henhold til 160 i loven om almene boliger m.v. 18 og indførelsen af krav til totaløkonomisk vurdering af alle offentligt støttede byggerier i Kompetencerelaterede barrierer Manglende viden og kommunikative evner hos driftspersonalet FM og drift anses ikke som en strategisk disciplin Manglende ekspertise hos rådgivere -ydelsesbeskrivelser bagudrettet Slutbrugerens manglende indsigt Manglende kompetence hos bygherre Manglende kendskab til litteratur om drift hos parterne i byggeprocessen 20 Ud fra gruppeinterviews mellem nøglepersoner fra branchen bemærkes en manglende viden og kommunikative evner mellem rådgiver, bygherre, driftspersonale og slutbrugere. Driftspersonalet tages ikke alvorligt af byggeriets parter i byggeprocessen. Dette kommer sig af at driftspersonalet ikke har indsigt i byggeriets proces og derfor bliver deres viden om drift ikke kommunikeret over på den rigtige måde i det rigtige sammenhæng. Det medfører at drift ikke bliver anset for en strategisk disciplin. Rådgiveren beskæftiger sig ikke nok med drift og vedligehold i selve projekteringen og udførelsen. Dette kommer sig af at drift og vedligehold kun med få linjer er omtalt i ydelsesbeskrivelsens del om projektering og udførelse. Drift og vedligehold er henholdt til driftsfasen i ydelsesbeskrivelsen. 21 Dertil kommer det sig at rådgiveren ikke har nogen former for ansvar i henhold til driften. ABR98 punkt Rådgiveren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Slutbrugerne har ikke den samme grundlæggende viden om materialer, konstruktioner, drift og vedligeholdelse som de professionelle. De vælger ud fra egne kompetencer og hvad der bliver dem solgt af projektets parter. Slutbrugerne i alment boligbyggeri er derfor meget afhængig af de professionelles forklaringer og viden for at kunne tage kvalitative beslutninger. Hvis ikke brugeren bliver forklaret hvilke konsekvenser de forskellige valg har på sigt vil de kun prioritere egne interesser såsom huslejen. 17 S. 31 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 18 https://www.retsinformation.dk/ 19 S. 31 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 20 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri 21 Bilag: Arbejdsnotat Ydelsesbeskrivelse, ABR98, AB92 Side 16 af 28

17 Bygherres generelle manglende viden omkring drift og vedligehold samt fokus på rammebeløb og det færdige byggeri gør at driften nedprioriteres. Det manglende kendskab til litteratur om drift hos parterne i byggeprocessen skyldes at der ikke er krav om at byggeriets parter skal tænke på drift og vedligehold. Derfor søger disse ikke den viden i form af litteraturen som er til rådighed. Sociologiske barrierer Magt / Magtkampe mellem aktørerne Bygherrens holdning til drift Drifter først om 4 år. Drift har lav status Driftspersonalet ønsker ikke at deltage Afbrudte relationer blandt andet pga. konkurrenceudbud 22 Magtkampe mellem aktørerne kendes fra diverse byggemøder, hvor aktørerne (det vil sige rådgiveren, håndværkerne, arkitekten og ingeniørerne) forsøger at skubbe ansvar og opgaver hen på hinanden. Dette kan være alt fra oprydning af affald på pladsen til hvilken aktør der er ansvarlig for forsinkelser og som derfor bør sætte flere folk på. I disse magtkampe står driftsfolket i en svag position på grund af den tidligere nævnte manglende viden om byggeprocessen og evnen til kommunikativt at slå igennem i disse diskussioner. Dette medfører at driftsfolk overhøres og glemmes i magtkampene, dette er også årsagen til driftsfolkenes manglende ønske om at deltage i projektering og udførelse. Driftspersonalets villighed i at deltage og byggeriets andres aktørers villighed til at anerkende driftspersonalets viden samt vigtigheden af implementeringen af driften forringes af at bygherrens holdning til drift er at drift først er om 4 år. Denne holdning er skadelig for driften, da bygherre alene er ansvarlig for driften. Dette, sammen med driftspersonalets svage position og manglende evne til at slå igennem med deres viden om drift er det der giver driften sin lave status. Ligeledes kan udbudsreglerne komme ind og skade en eventuel positiv udvikling af forholdet mellem aktørerne og deres holdning til driften. Afbrudte relationer mellem aktørerne pga. konkurrenceudbud kan modvirke det tillidsforhold som et projekt kan have opbygget mellem byggeriets parter og driftspersonalet. Opbygges der en tilstrækkelig tillid mellem aktørerne i et projekt er disse tilbøjelige til at lytte til hinanden og derved turde fremføre driftviden som tidligere er blevet nedprioriteret eller forkastet. Ligesom at Syddansk universitet i kompendiet Implementering af drift i byggeri har udpeget disse barrierer for implementeringen af driftsviden i byggeprocessen har de ligeledes fremført følgende løsningsforslag. Litteraturstudiet og undersøgelsen peger på, at der er flere løsningsforslag, som kan have positiv effekt på inddragelsen af driftserfaringer i byggeprocessen: 22 S. 29 i kompendiet Implementering af drift i byggeri Side 17 af 28

18 Når både driftsherre og bygherre indgår og samarbejde opstår i bygge-processens faser øges den positive effekt. En lovgivningsmæssig forbedring, hvor det kræves at begge aktører er repræsenteret i hele byggeprocessen kunne derfor være en løsning. (projektrelaterede barrierer) Partnering og OPP 23 har vist sig at have positiv effekt primært indtil kontraktsindgåelsen. Effekterne derefter synes mere uklare. Yderligere fokusering på partnering og OPP i fremtiden kan derfor give aktørerne større erfaringer med fokus på langsigtede og samarbejdsorienterede organiseringsformer. (projektrelaterede, kompetencemæssige og sociologiske barrierer) Uddannelse og kompetenceudvikling af aktørerne kan med fordel gennemføres for især driftspersonalet, men også for de resterende aktører i byggeprocessen. Dermed opstår en fælles forståelse for hinandens kompetenceområder, således at kommunikationen mellem aktørerne forbedres. Meget tyder på, at udlicitering vil betyde såvel øget kompetencer som øget status hos driftsaktørerne. Kompetenceudvikling derudover kan omhandle, at personer uddannes, og at driftspersonalet og fagområdet professionaliseres. (kompetencemæssige og sociologiske barrierer) Ovenstående løsningsforslag kan forstærkes ved at kombinere dem med andre mere kommunikations- og formidlingsmæssige løsningsforlag: Ændringer i lovgivning og reguleringer vil øge incitamentet hos aktørerne til at implementere driftserfaringer i byggeprocessen. (lovgivningsmæssigere barrierer) Øget fokus på forventningsafstemning og visualisering i byggeprocessen vil kunne forhindre nogle af de driftsmæssige overraskelser. (kompetencemæssige og sociologiske barrierer) Formidling af erfaringer via best-practice projekter vil ændre fokus fra, at det ikke kan lykkes til, at det kan lykkes. Samtidig kan driftspersonalet anvende de gode eksempler, som argumentation overfor de resterende aktører i byggeprocessen. 24 (projektrelaterede barrierer) Altså er forfatterne af kompendiet kommet frem til disse barrierer og løsninger til implementeringen af driftsviden i byggeprocessen. Indenfor alment boligbyggeri er det dog ikke alle barrierer der er gældende. De barrierer der ikke gælder for alment boligbyggeri er: Kompetencerelaterede barrierer, herunder Manglende viden og kommunikative evner hos driftspersonalet, FM og drift anses ikke som en strategisk disciplin, Manglende kompetence hos bygherre. Sociologiske barrierer, herunder Magt / Magtkampe mellem aktørerne, Bygherrens holdning til drift Drifter først om 4 år, Drift har lav status, Driftspersonalet ønsker ikke at deltage. Grunden til at disse barrierer ikke er gældende for implementering af drift i byggeprocessen af almene boliger er, at bygherrerne består af medlemmer fra boligselskabets bestyrelse sammen med eller i tæt samarbejde med driftspersonalet. 23 Se bilag Hvad er OPP fra konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside 24 Citat s i kompendiet Implementering af drift i byggeri Side 18 af 28

19 Da bestyrelsesmedlemmerne og driftspersonalet i boligselskaberne arbejder sammen i det daglige og gennem tiden samarbejder om flere forskellige byggerier, oparbejder de et tillidsforhold hvori driftspersonalet kan kommunikere sin driftsviden til bygherre og, i samarbejde med bygherre, kommunikere viden og krav om drift ud til parterne i byggeriet. Netop fordi der er et tæt samarbejde og tillidsforhold mellem bygherre og driftspersonale i boligselskaberne opløses de ovennævnte kompetencerelaterede og sociologiske barrierer af sig selv. De øvrige barrierer og løsninger er imidlertid gældende for alment boligbyggeri. Side 19 af 28

20 Hvordan udføres drift og vedligehold i den virkelige verden? Med udgangspunkt i interviewet med Michael Knudsen fra Cowi 25, som beskæftiger sig med udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesplaner for boligforeninger, danner der sig et billede af at drift og vedligehold ikke bliver lavet som en del af projekteringen og udførelsen af nybyggeri, men som en særskilt service op til flere år efter opførelsen. Dette sker på trods af, at der i loven står at drifts og vedligeholdelsesplanen skal foreligge på afleveringsdatoen eller senest en måned derefter. Til dette udtaler Michael Knudsen Et er lovgivningen, noget andet er praksis, det kan jeg jo lige så godt være ærlig og sige her 26 Rådgivningsfirmaer som Cowi udarbejder drifts og vedligeholdelsesplaner for boligforeninger, fordi disse ikke har en tilstrækkelig systematisk drifts og vedligeholdelsesplan, eller fordi deres vedligeholdelsesplan beror på markvandringer med et til fem års intervaller, sommetider endnu flere. Grunden til at deres vedligeholdelsesplan beror på denne ringe systematik hænger sammen med at driftsmanualer, konstruktionsbeskrivelser og datablade, sammen med tegningsmateriale ofte er gået tabt i arkiveringen på grund af manglende bygge og driftsteknisk viden i førtidens tekniske afdelinger. Rådgivningsfirmaets første opgave i udarbejdelse af drifts og vedligeholdelsesplaner er derfor at indsamle driftsdata på konstruktionerne og forhøre sig om bygningernes nuværende tilstand samt tidligere udførte vedligeholdelsesopgaver. Disse oplysninger indhentes typisk hos boligforeningens ejendomsfunktionærer, da de ofte har fulgt bygningen gennem en årrække og tegningsmateriale findes i boligforeningens og kommunes arkiv. Udover at udarbejde selve drifts og vedligeholdelsesplanen for boligforeninger, deltager rådgivningsfirmaer ofte i afdelingsmøder med afdelingsbestyrelsen og beboerne i afdelingen. Grunden til deltagelsen i afdelingsmøder er, at danne forudsætning for realiseringen af drift og vedligeholdelses opgaverne som nævnes i de udarbejdede drifts og vedligeholdelses planer. Beboerne kan finde på at stemme nej til en nødvendig renovering og/eller vedligeholdelses opgave, fordi disse medfører en huslejestigning. Her er det rådgivende firma med til at forklare de kort- og langsigtede konsekvenser ved at nedstemme en renovering med en lille huslejestigning i nutiden mod den i fremtiden tvungne renovering med en markant højere huslejestigning. Ud fra interviewet med Michael Knudsen fra Cowi kan det konkluderes at: Drift og vedligeholdelsesplaner, trods lovgivningen, enten helt eller delvist mangler. Beboerdemokratiet kan være en udfordring for bygningsdriftens udførelse grundet manglende indsigt. Driftsdata, manualer og tegningsmateriale kan bortkomme. Med fordel kan følgende bruges til implementering af bygningsdrift under projekteringen af alment boligbyggeri: Driftsdata skal sikres mod bortfald ved, sammen med manualer, at blive afleveret i en lettilgængelig form. Driftspersonalets viden er værdigfuld og bør medbringes i projekteringen. 25 Bilag Interview COWI samt lydfil af interviewet på vedlagt cd. 26 Bilag Interview COWI samt lydfil af interviewet på vedlagt cd. Side 20 af 28

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Dagsorden Resultater fra forprojekt Hovedprojektet: Formål og organisering Delprojekt 1: Fokusområder og observationer Forprojektet FM begrebet Hvad er

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. forberedelse af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014

byggeskadefonden 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 5-års eftersyn forberedelse udførelse, opfølgning august 2014 byggeskadefonden tidsplan for 1-års og 5-års eftersyn 0 mdr. Faktisk aflevering 3 mdr. Orientering af bygningsejer og kommune om 1-års eftersyn

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Sorø Boligselskab Sorø Boligselskab, Drifts- og vedligeholdelsesplan Jan. 2014

Sorø Boligselskab Sorø Boligselskab, Drifts- og vedligeholdelsesplan Jan. 2014 , Drifts- og vedligeholdelsesplan Jan. 2014 Ydelsesbeskrivelse. Denne sags specifikke ydelsesbeskrivelse bygger på Danske Ark/FRI. YDELSESBESKRIVELSE, BYGGERI OG PLANLÆGNING 2012, men præciserer de ydelser

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

Drift og byggeri - to adskilte verdener?

Drift og byggeri - to adskilte verdener? Drift og byggeri - to adskilte verdener? Seniorprojektleder Poul Henrik Due Baggrund: Alle ved det! Hvorfor har ingen gjort noget ved det før? => Initiativet "Fra drift til byggeri" Udvikling af initiativet

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. opfølgning af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Præsentation 2 Fordele? De berømte centre http://ing.dk/artikel/commissioning-giver-energibesparelser-pengene-175643 Kilde: www.energiforumdanmark.dk Certificering

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Digital aflevering i praksis

Digital aflevering i praksis Digital aflevering i praksis Læringsaktivitet i Med deltagelse af Digitaliseringsudvalget Gennemført i regi af Implementeringsnetværket Konfiguratoren udviklet af KORTERMANN-IT Med økonomisk støtte fra

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg

Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004. Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Center for boligforskning Årsmøde 30. marts 2004 Nye samarbejdsformer i Havnestaden Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen By og Byg Havnestadsbyggeriet Islands Brygge Syd, Amager: 2 seniorboligfælleskaber

Læs mere

og derved opnå et overblik over vedligeholdelsesudgifter 15 år ud i fremti- den.

og derved opnå et overblik over vedligeholdelsesudgifter 15 år ud i fremti- den. Hvad er en driftsplan? En driftsplan giver boligforeninger mulighed for at sætte ejendommens drift i system og derved opnå et overblik over vedligeholdelsesudgifter 15 år ud i fremti- den. Det er i dag

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien AlmenBolig+ - Beboermøde I Enebærstien Velkommen! - v/ Kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 1. Velkomst v/kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab 2. Status på byggeprojekt

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere