Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025"

Transkript

1 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune

2 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljøvurdering. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 7. maj 2014, Politisk behandling af planen Miljø- og Klimaudvalg (Forslag) Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling (Forslag) 27. nov dec Klagevejledning Afgørelsen kan påklages. Klagen sendes til: eller Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Kommunalbestyrelsen (Forslag) 12. dec Offentlighedsperiode 20. dec feb Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, således senest d. 4. juni 2014 kl. 16:00. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlægger sagens akter. Teknik- og Miljøudvalg (Endelig vedtagelse) Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling (Endelig vedtagelse) 7. april april 2014 Du vil modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet skal modtage et gebyr på 500 kr., før de behandler klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Kommunalbestyrelsens 30. april 2014 (Endelige vedtagelse) Offentlig bekendtgørelse 7. maj 2014 Om Kommuneplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling, samt overordnede rammer for arealanvendelsen, dvs. hvor der kan være boliger, erhverv, butikker, skoler m.v.

3 Indledning Kommunen er, på baggrund af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL, forpligtiget til inden udgangen af 2013 at udsende et forslag til kommuneplantillæg for Klimatilpasning. I Vordingborg Kommune er arbejdet med klimaet prioriteret højt, og der har været arbejdet med emnet i en årrække. Der er siden 2009 udarbejdet strategier og handleplaner, dels i forhold til klimatilpasning (håndtering af vand) og dels i forhold til reduktion af CO 2 udledningen. Klimaet har allerede i dag en central plads i kommuneplanen. Indholdet revideres med indeværende kommuneplantillæg, så det lever op til de nye statslige formkrav til datagrundlag og udformning, som er udmeldt i vejledningen Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner fra Miljøministeriet. 3

4 Indholdsfortegnelse Mål... 5 Retningslinjer... 5 Redegørelse... 8 CO 2 -reduktion... 8 Klimatilpasning... 8 Grundlag for kommuneplantillægget... 9 Kommuneplan Beskrivelse af bilag... 9 Strategier og Handleplaner... 9 Samspillet med andre planer Miljøvurdering Bilag Handleplan for klimatilpasning Notat Risikokortlægning Kort Risikokortlægning - Sandsynlighedskort Sydsjælland - Sandsynlighedskort Møn - Værdikort Bebyggede områder Sydsjælland - Værdikort Bebyggede områder Møn - Værdikort Landbrug Sydsjælland - Værdikort Landbrug Møn - Værdikort Natur Sydsjælland - Værdikort Natur Møn - Risikokort Bebyggede områder Sydsjælland - Risikokort Bebyggede områder Møn - Risikokort Vordingborg by - Risikokort Præstø by - Risikokort Stege by - Risikokort Bårse - Risikokort Stensved - Risikokort Ørslev - Risikokort Landbrug Sydsjælland - Risikokort Landbrug Møn - Risikokort Natur Sydsjælland - Risikokort Natur Møn Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 5 4

5 Mål Klimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg kommune, hvilket skal komme til udtryk i planer og projekter. Målsætningerne for CO 2 -reduktion skal afspejle de nationale målsætninger. Dette gælder både for kommunen som virksomhed og for hele kommunens geografiske område. Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en løbende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder. Retningslinjer 31.1 Ved lokalplanlægning skal muligheden for alternative bygge- og energiformer vurderes. Uden for områder med kollektiv varmeforsyning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes I planlægning for boliger og servicefunktioner skal det tilstræbes at minimere transportbehovet - eksempelvis ved at opnå stationsnærhed Prioritering af klimatilpasning skal ske som en prioriteret indsats inden for de tre indsatsområder (Byområder, Landbrugsjorder og Natur), hvor der tages udgangspunkt i risikokortene (kort ) Oversvømmelsestruede arealer skal søges friholdt for nybyggeri. Ved lokalplanlægning skal der indarbejdes plads til regnvandet Tekniske anlæg til klimatilpasning i byerne skal som udgangspunkt indgå i rekreative, arkitektoniske og/eller funktionelle løsninger, som en integreret del af bybilledet I det åbne land skal tekniske anlæg til klimatilpasning som udgangspunkt tilpasses det omkringliggende landskab Lavbundsområder og potentielle vådområder skal så vidt muligt indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruede by- og landområder Særlige naturtyper, som er sårbare overfor ændringer i vandstand, skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelse eller der udpeges andre arealer, hvortil naturtypen kan brede sig. 5

6 Kort 31.1 Risikokort bebyggede arealer Sydsjælland (Detaljerede kort for byerne Vordingborg, Præstø, Stege, Bårse, Stensved og Ørslev foreligger i bilag). Kort 31.2 Risikokort bebyggede arealer Møn Kort 31.3 Risikokort landbrug Sydsjælland

7 Kort 31.4 Risikokort landbrug Møn 2050 Kort 31.5 Risikokort naturområder Sydsjælland Kort 31.6 Risikokort naturområder Møn

8 Redegørelse FN s klimapanel peger på, at fremtidens klima vil forandre sig. Uanset hvad der gøres for at begrænse udslippet af drivhusgasser, vil temperaturen stige på grund af den mængde drivhusgasser, der allerede findes i atmosfæren. Selv om Danmark ligger, hvor klimaændringerne forventes at være mindst, bliver det varmere og der kommer flere ekstremsituationer. De omfatter bl.a. kraftige regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer, flere og kraftigere storme. Sommeren vil blive mere varm og tør, og efteråret vil blive mere vådt. Vordingborg Kommune har de seneste år formuleret sin klimaindsats gennem strategier og handleplaner, dels i forhold til CO 2 -reduktion og dels i forhold til klimatilpasning. Disse strategier og handleplaner vil løbende blive revideret i takt med vidensopbygning på området. CO2-reduktion Reduktionen af CO 2 -udslippet er et væsentligt redskab i bestræbelserne på at mindske effekten af fremtidens klimaforandringer. Der arbejdes efter Klimastrategien fra 2010 og Handleplanen fra 2011, som rummer mål og handlinger for reduktionen af CO 2. Vordingborg Kommune har underskrevet Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale. Gennem klimaaftalen har kommunen forpligtiget sig til at reducere CO 2 -udslippet fra kommunens virksomhed med 2 % årligt. mere end 20 % inden 2020 i kommunen som geografisk enhed. Målsætningen i forhold EU s klimapagt skal jf. Klimastrategien fra 2011 primært opnås gennem etablering af vedvarende energianlæg inden for kommunens afgrænsning. Klimatilpasning Tilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Samfundsøkonomisk er det ikke realistisk at udbygge kapaciteten i kloaker og vandløb til at kunne aflede vandet i ekstreme regnhændelser. Klimatilpasningen vil således være en mere bred indsats, hvor håndteringen af vandet ved ekstreme regnhændelser tænkes ind i omgivelserne i byerne og det åbne land, så vandet kontrolleret ledes hen, hvor det er ønskeligt. I forhold til beskyttelse af eksisterende samfundsøkonomiske værdier vil klimatilpasningen foregå ud fra en prioriteret indsats, som tager udgangspunkt i risikokortene (kort ) og Handleplan for klimatilpasning fra 2012 er grundlaget for indsatsen. Det fremgår af handleplanen, hvilke indsatser der arbejdes med frem til og med 2014, samt hvilke indsatser der er prioriteret frem til I forhold til fremtidig byvækst og infrastruktur er sandsynlighedskortene (se bilag) af væsentlig betydning, idet der heraf kan ses, hvor havvands- og regnvandstruede arealer ligger. Det vil i fremtidig detailplanlægning skulle sikres, at der ikke etableres nye anlæg, som kan trues af havvandsstigninger og øgede regnvandsmængder. naturgenopretning, kloakering, vandparkering mv. Ved den bredde indsats bliver projektet til gavn for både naturen, landbruget og Præstø by. Udvikling i kommunens CO 2 udledning (ton). Vordingborg Kommune har desuden tilsluttet sig EU s klimapagt. Gennem klimapagten har kommunen forpligtiget sig til at reducere CO 2 -udslippet med Der arbejdes allerede målrettet ud fra den eksisterende handleplan, og inden for de tre temaer Byer, Landbrug og Natur. Indsatsen kan dog let gå på tværs af alle temaer, hvilket eksempelvis ses i det igangværende klimatilpasningsprojekt af Tubæk Å system. I projektet ses der på hele vandoplandet på ca. 57 km², og der arbejdes med projekter omkring afvanding, vådområder, 8

9 Grundlag for kommuneplantillægget Kommuneplan Indeværende kommuneplantillæg er en revision af afsnittet Klima i Kommuneplan De eksisterende retningslinjer er: 31.1 Områder, som risikerer oversvømmelser ved vandstandsstigningen og stigningen i grundvandet lokaliseres og søges friholdt for byggeri I forbindelse med lokalplanlægning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes, og muligheden for alternative bygge- og energiformer skal vurderes. I lokalplanlægning for lavtliggende arealer skal der sættes krav til minimumssokkelkoter I planlægning i byzone for boliger og servicefunktioner, skal det tilstræbes at minimere transportbehov - for eksempel ved at opnå stationsnærhed. På baggrund af de udarbejdede analyser af vandstrømmene erstattes retningslinje 31.1 af de nye retningslinjer I de nye retningslinjer uddybes indsatsen og prioriteringen i forhold til klimatilpasningen, samtidig stilles der krav til udformningen af evt. kommende anlæg til håndtering af regnvand. Jf. retningslinje 31.7 skal lavbundsarealer og potentielle vådområder indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruende områder. Det er væsentligt i forhold til anvendelsen af disse områder, at der er tale om udnyttelse af områdernes eksisterende potentiale for opbevaring af regnvand, der er således ikke tale om fysiske ændring i områderne. Denne anvendelse sikres endvidere gennem kommuneplanretningslinje 51.4, som hindrer anlæg og bebyggelse i områderne. I forhold til de særlige naturtyper, som ønskes beskyttet gennem retningslinje 31.8, skal der være fokus på hvilke midler, der kan anvendes til at beskytte naturen. Det er ikke muligt eller hensigtsmæssigt at anlægge diger til beskyttelse af naturen i forhold til havvandsstigninger, men det skal i håndteringen af regnvand sikres at særlige naturområder ikke udsættes for unødig påvirkning, som vil forringe naturværdierne. Der skal fortsat være fokus på mulige fremtidige naturområder, som kan understøtte tabet af eksisterende værdier. Retningslinje 31.2 erstattes af 31.1 i forhold til krav til nybyggeri i lokalplanlægningen, hvor det præciseres, at krav til laveste energiklasse skal overvejes arealer uden kollektiv varmeforsyning (fjernvarme). Retningslinje 31.3 ændres til 31.2, og forbliver uændret. I forhold til øvrige temaer i kommuneplanen har tillægget ikke en direkte påvirkning, idet klimaet allerede har indgået som tema, og øvrige emner er tilrettet i forhold hertil. Kommuneplanrammerne blev i forbindelse med Kommuneplan justeret i forhold til truede arealer, og der er på den baggrund ikke fundet grundlag for igen at justere rammeafgrænsningerne i forbindelse med indeværende kommuneplantillæg. Beskrivelse af bilag Sandsynlighedskort Angiver sandsynligheden for oversvømmelse pr. år i Kortene er dannet på baggrund af: - Kortlægning af oversvømmelser forårsaget af kapacitetsproblemerne i kloakkerne. - Lavninger og strømningsveje der kan oversvømmes ved nedbør. - Oversvømmelsestruede arealer langs vandløb. - Arealer truet af oversvømmelser fra havet ved stigende vandstand og stormflod. Værdikort Værdikortene er et udtryk for eksisterende samfundsmæssige værdier, og er opdelt i 3 kategorier Byområder, Landbrugsområder og Naturområder. Baggrunden for opdelingen er, at værdisætningen pr. m² i de 3 områdetyper ikke er umiddelbar sammenlignelig. Skadesomkostningerne pr. m² areal i byområder vil således langt overstige de økonomiske omkostninger i landbrugsområder og naturområder. Der er således skelnet mellem de 3 områdetyper, så det også synliggøres hvilke landbrugs og naturarealer der er mest udsatte. Værdierne i naturområderne er også svære at værdisætte i kroner, da der her er andre værdier på spil. Risikokort Risikokortene er dannet på baggrund af værdikort og sandsynligheden for oversvømmelse i Kortene angiver således det forventede skadesomkostninger pr. år som følge af vandets skader inden for et 100x100 meter grid. Det er disse kort, der vil være grundlaget for prioriteringen af indsatsen i forhold til at beskytte eksisterende samfundsmæssige værdier. En nærmere gennemgang af risikokortlægningen fremgår af bilaget Notat - Risikokortlægning. Det skal bemærkes, at ud over de analyserede parametre, så vil grundvandsstigninger, som følge af klimaændringerne også få stor betydning for eksisterende samfundsværdier og fremtidig planlægning. Analyserne på grundvandsområdet er pt. ikke så detaljerede, at de er medtaget i risikokortlægningen. Strategier og Handleplaner CO 2 -reduktion: Strategi fra 2010 Handleplan fra 2011 Strategien for CO 2 -reduktion forventes revideret i 2014 i forhold til udviklingen de seneste 4 år. Ligeledes vil handleplanen blive justeret i forhold til at sikre, at de opstillede mål kan nås. Klimatilpasning: Strategi fra 2011 Handleplan fra

10 Den gældende strategi fastholdes, mens selve handleplanen må forventes revideret i Handleplanen er detaljeret for perioden , og der er opstillet mål for hvilke indsatser, der skal arbejdes med frem til 2020, der er således behov for at følge op på indsatserne og prioritere de kommende års indsats. Samtidig vil der blive analyseret på om handleplanen i tilstrækkelig grad afspejler det risikobillede, der tegnes i indeværende kommuneplantillæg. Samspillet med andre planer Klimatænkningen er indarbejdet i kommuneplanen, som er rammen for samspillet mellem en lang række sektorplaner i kommunen. og spildevand, så forurening af omgivelserne holdes på et minimum. Miljøvurdering Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har undersøgt om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. På baggrund af screeningen er der udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget, som foreligger som bilag. Lokalplaner I lokalplanlægningen skal der tages højde for nedbringelse af CO 2 -udledningen gennem krav til energivenligt byggeri, samt mulighed for etablering af vedvarende energiløsninger lokalt. Der skal tages højde for håndtering af regnvandet lokalt, og det skal sikres, at der ikke planlægges, hvor det vil give åbenlyse problemer i forhold til oversvømmelser. Varmeforsyningsplan Varmeforsyningen er et af de områder, hvor der kan hentes store CO 2 - reduktioner, så det er væsentligt at få udbredt kollektive CO 2 -neutrale løsninger i de større bysamfund. I forhold til den individuelle varmeforsyning skal anvendelsen af vedvarende energiløsninger udbredes. Vandforsyningsplan Hovedformålet med vandforsyningsplanen er at sikre rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Placeringen af boringer skal sikre, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder, samt at boringerne ikke trues af oversvømmelser, forurening og udtørring. Spildevandsplan Kloaksystemet kan kun i mindre grad håndtere kraftige regnskyl, og det skal ikke forventes, at kloaksystemerne kan udbygges til at håndtere regnvandet i ekstremhændelser. En primær indsats i spildevandsplanen er separering af regn- 10

11 HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING Marts 2012

12 [Rapportens overskrift] Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S og Projektgruppen for klimatilpasning Fotos: Colourbox og Teknik og Miljø Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

13 Indledning Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 15. december 2011 vedtaget en klimatilpasningsstrategi, som er gældende fra På dette grundlag udarbejdes hvert andet år en handleplan for de klimatilpasningstiltag, der skal igangsættes i den næste periode, samt hvilke tiltag, der forventes på længere sigt for at opfylde klimatilpasningsstrategien og være godt forberedt på eventuelle oversvømmelser i fremtiden. Denne, den første Handleplan for klimatilpasning dækker perioden Både strategi og handleplan ligger i tråd med Region Sjællands Regional Klimastrategi, og med Vordingborg Kommunes Klimahandleplan fra Klimatilpasningshandleplanen er desuden koordineret med Vordingborg Forsynings indsats mod problemer ved oversvømmelseshændelser. Erling B. Nielsen Formand Miljø- og Klimaudvalget 3

14 INDHOLD 1 Prioritering af indsats Strukturering af indsats Klimatilpasningshandleplan Byer Sommerhusområder Det åbne land

15 1 Prioritering af indsats Omfang og behov for at igangsætning af delprojekter er drøftet på et kvalificeret grundlag. Fundamentet for dette er klimatilpasningsstrategiens visioner og ambitioner, resultatstudier af tidligere hændelser, konklusioner af workshop, samt ikke mindst den kommunale risikokortlægning af oversvømmelser. Kortlægningen af oversvømmelse ud fra risiko (udtrykt i kroner pr. år) viste, at det vil være forbundet med store omkostninger, hvis de store kystnære byer i kommunen oversvømmes via stormflod. Sandsynligheden for dette stiger år for år på hele kyststrækningen, så frem, der ikke klimatilpasses i tide på de områder, som ønskes beskyttet (områder med store værdier). Sandsynligheden for ekstrem nedbør stiger også i fremtiden, og et af risikoområderne er eksempelvis Borre By, andre områder som Køng og Svinø Moser vil også have stor risiko for oversvømmelse qua deres lave placering, men her vil der ikke være så store økonomiske konsekvenser forbundet som i byområderne. Der vil dog være områder, som lokalt allerede kendes som særligt udsatte. De samme områder kan f.eks. tidligere have været ramt af oversvømmelser. Prioriteringsmæssigt tager nærværende handleplan afsæt i viden om alle oversvømmelses forhold i kommunen, sådan at sammensætningen og rækkefølgen af tiltag bidrager til en langsigtet kommunal tilpasning inden for alle typer af tilpasning til fremtidig havvandstand og hyppigere ekstremnedbør. 1.1 Strukturering af indsats Geografisk opdeles handleplanen for klimatilpasning i Vordingborg Kommune, i lighed med i strategien, i 3 områdetyper; byområder, sommerhusområder og det åbne land. Inden for hvert af disse områder er der 4 indsatsområder, som går igen; kloaker, kyster, vandløb og veje. Dertil kommer beredskab, som også omfatter alle områdetyperne, men hvor der udarbejdes en særskilt beredskabsplan. Denne justeres i takt med, at klimatilpasningstiltagene mod oversvømmelser gennemføres. Kloaker Kyster Vandløb Veje Byområder x x x x Sommerhusområder x x x Det åbne land x x x Tabel 1 - Klimatilpasningsindsatsen er inddelt i 3 geografiske områdetyper og 4 indsatsområder, samt beredskabet. Beredskab 5

16 2 Klimatilpasningshandleplan Overordnet set omfatter klimatilpasningsindsatsen de generelle indsatser A-I, der er knyttet til en ansvarlig kommunal afdeling (eller Vordingborg Forsyning), som er tovholder på indsatsen og som ansøger kommunalbestyrelsen om finansiering til konkrete projekter. Nr. Handlinger i Tidsperiod e 1) A Klimatilpasning af spildevandsområdet (inkl. ny spildevandsplan i 2013) 2) B Analyse af muligheder for parkering af vand 3) C Tidligere ekstremhændelser. Indsamle og bygge videre på viden samt kortlægge hændelser 4) D Inddigede og nedpumpede arealer. Dialog med digelaug 5) E Kommunale servicefunktioner (veje, grønne arealer mv.). Intern koordinering og vidensdeling i et GIS baseret system 6) F Kommuneplan Indarbejdelse af klimatilpasning. 7) G Beredskab. Beredskabsplan udarbejdes. 8) H Borgerinddragelse. I forbindelse med konkrete planer og projekter 9) I Borgerinformation. Strategi udarbejdes. Ansvarlig Forsyning Plan/Miljø for revision af spildevands plan Investeri ng i kr Natur Natur 2012 Natur Plan/Miljø Plan Beredskabe t Den ansvarlige afdeling 2012 Projektgrup pen Tabel 2 - Generelle indsatser for klimatilpasning i Vordingborg Kommune. 6

17 De følgende afsnit gennemgår indsatsen opdelt af geografiske områdetyper, i 3 skemaer; Planlagte (overordnede) indsatser frem mod 2020, (Specifikke) handlinger i , Handlinger efter Strukturen er det samme som anvendtes i Vordingborg Kommunes Klimahandleplan fra Byer Nr. Planlagte indsatser inden Ansvarlig Investeringsniveau Kloaksystemer klimatilpasses Kommunen, Stor for investor Forsyningen 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav Kommunen, lodsejere 3 Begrænsning af vand fra Kommunen bagland 4 Veje Kommunen Tabel 3 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investeringsbehov. 7

18 Nr. Handlinger i Tidsp eriod e 1 Kloaksystemer klimatilpasses 1.1 Seperatkloakering Nyråd 1.2 Seperatkloakering Mern 1.3 Seperatkloakering Ammendrup-Allerslev 1.4 Seperatkloakering Damsholte-Ny Æbelnæs 1.5 Uvedkommende vand Kalvehave 1.6 Seperatkloakering Medio Lundby 1.7 Udarbejdelse af en prioritering af hvilke områder af forsyningens ledningsnet, der bør klimatilpasses 1.8 Analysefase for uvedkommende vand, hvor områder identificeres og prioritere 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Vordingborg (inkl. Masnedsund, Masnedø, Ore og Nordhavn) 3 Begrænsning af vand fra bagland 3.1 Præstegårdsgrøften* Vordingborg Ansvar lig 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng Forsyni 2012 ng 2013 Forsyni ng 2013 Forsyni ng Fra 2012 Lodseje re 2014 Kommu ne 3.2 Klintholm Havn* 2012 Kommu ne Medarbe jder timer Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Investeri ng i kr. Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Tabel 4 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. *Sammenhæng med parkering af vand i det åbne land 8

19 Nr. Handlinger efter 2014 Tidsperiode Investering i kr. 1 Kloaksystemer klimatilpasses 1.1 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Vordingborg 1.2 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Præstø 1.3 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Stege 1.4 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Bårse 1.5 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Kostræde Banker 1.6 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Svinø 1.7 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Skibinge 1.8 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Kalvehave 1.9 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Langebæk 1.10 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Lendemarke 1.11 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Ørslev 1.12 Seperatkloakering Efter 2020 Forsyning Tjørnehoved, Stuby, Togeholt 1.13 Seperatkloakering Efter 2020 Forsyning Kastrup 1.14 Sikring af overløbsbygværker Efter 2020 Forsyning mod stigende havvand i Præstø 1.15 Offentlig/privat kloakproblem Inden 2020 Kommune Masnedø 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Præstø Efter 2020 Kommune 2.2 Stege-Lendemarke Efter 2020 Kommune 2.3 Klintholm Havn Efter 2020 Kommune 2.4 Hårbølle Havn Efter 2020 Kommune 3 Begrænsning af vand fra bagland 4 Vej e 4.1 Vejdige Færgegaardvej Efter 2020 Kommune 4.2 Vejdige Langelinie Efter 2020 Kommune Tabel 5 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 9

20 2.2 Sommerhusområder Nr. Planlagte indsatser inden Ansvarlig Uvedkommende vand Kommunen, Forsyningen, Grundejerforeninger 2 Forebyggelse af Digelag, oversvømmelser fra hav Kommunen 3A Kapacitet af kommunale Kommunen afvandingskanaler 3B Pumpekapacitet og kapacitet Pumpelag af private afvandingskanaler Investeringsniveau Ikke afklaret Ikke afklaret Ikke afklaret Ikke afklaret Tabel 6 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investerings-behov. 10

21 Nr. Handlinger i Tids peri ode Ansvarlig 1 Uvedkommende vand 1.2 Ulvshale Strand 2012 Forsyninge n 1.3 Kohaven 2012 Forsyninge n 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 3A Kapacitet af afvandingskanaler 3A.1 Ulvshalebækken 2012 Pumpelag 3A.2 Råbylille Strand 2012 Pumpelag 3B Pumpekapacitet 3B.1 Kohaven 2012 Grundejerforening 3B.2 Råbylille Strand 2012 Pumpe- Lag 3B.3 Ulvshale Strand 2012 Pumpelag Medar bejder timer Investeri ng i kr. Tabel 7 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. Nr. Handlinger efter Tidsperiode Investering i kr Uvedkommende vand 1.1 Råbylille Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 1.2 Bønsvig/Stavreby Ikke fastlagt Ikke fastlagt 1.3 Næs Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Ulvshale Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.2 Råbylille Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.3 Oddermose Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.4 Kindvig Enge Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.5 Bøndsvig/Stavreby Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.6 Ore Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3A Kapacitet af afvandingskanaler 3B Pumpekapacitet Tabel 8 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 11

22 2.3 Det åbne land Nr. Planlagte indsatser Ansvarlig Investeringsniveau inden Ukloakerede ejendomme Kommunen, Ikke fastlagt Forsyningen, Grundejerforeninger 2 Forebyggelse af Digelag, Ikke fastlagt oversvømmelser fra hav Kommunen 3A Parkering af vand Kommunen, Ikke fastlagt lodsejere 3B Naturgenopretning Pumpelag Ikke fastlagt 3C Øvrige vandløbstiltag Kommunen Ikke fastlagt 4 Veje Kommunen Ikke fastlagt Tabel 9 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investerings-behov. 12

23 Nr. Handlinger i Tidsperio de Ansvarlig 1 Ukloakerede ejendomme 2 Forebyggelse af oversvømmel ser fra hav 3A Parkering af vand 3A.1 Tubæk Natur systemet 3B Naturgenopre tning 3B.1 Damme Mader 2014 Natur 4 Veje 4.1 Ulvshalevej Natur højvandsdige (ålegræs) og vand fra bagland 4.2 Nysøvej, Natur højvandsdige (ålegræs) 4.3 Farødæmning en, sandfodring 2012 Vej Medarbe jder timer Investeri ng i kr. Tabel 10 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. 13

24 Nr. Handlinger efter Tidsperiode Investering i kr Ukloakerede ejendomme 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 3A Parkering af vand 3A.1 Mern Å Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3A.2 Næs Å nedstrøms Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ørslev 3A.3 Præstegårdsgrøften* Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3B Naturgenopretning 3C Øvrige vandløbstiltag 3C.1 Askeby Landkanal Ikke fastlagt Ikke fastlagt (vådområdeprojekt) 4 Veje 4.1 Viadukt på Orevej Ikke fastlagt Ikke fastlagt 4.2 Afvanding langs veje (grøfter, rabatter, rørlagte vandløb) Ikke fastlagt Ikke fastlagt Tabel 11 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 14

25 Bilag A: Notat Risikokortlægning Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring opgørelse af forventede klimaændringer og statistik for ekstreme situationer. Vurderingen er opbygget efter nedenstående metode. 1 Sandsynlighed: Beregning og kortlægning af oversvømmelseshændelser fra havet, vandløb samt ekstremregn, der oversvømmer kloakkerne og strømmer på overfladen og samler sig i lavninger eller som egentlige strømningsveje på terræn ved forskellige situationer i fremtiden. 2 Værdisætning: Grundlag for beregning af skadesomkostningsværdi. 3 Risiko: Beregning og kortlægning af risiko (findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med skadesomkostningen af en oversvømmelse). Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan sammenfattes til sandsynlighed, som sammen med værdien giver et billede af risikoen ved oversvømmelse. Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. 1 Input til klimatilpasningsplan Teknisk Notat (COWI Sep. 2013) Risikovurdering af oversvømmelseshændelser Teknisk Notat (COWI Feb. 2012) Analyser til kortlægning af oversvømmelseshændelser Teknisk Notat (COWI Dec. 2011) 1

26 Bilag A: Notat Risikokortlægning Sandsynlighed Den samlede sandsynlighed en kombination af flere bagvedliggende data, som dels relaterer sig til havvandsstigninger og dels ekstremregn. Havvandsstigninger I forhold til stormflod og den stigende havvandstand, baseres kortlægningen på Naturstyrelsens kortmateriale, som er tilgængeligt på For Vordingborg Kommune anvendes følgende vandstandsscenarier, som er baseret på den nuværende højvandsstatistik for Rødvig og Hesnæs, samt en forventet stigning i middelvandstanden over de kommende 100 år på 1,0 m og en landhævning på 1 mm om året. Gentagelsesperiode Vandstandsscenarie år 1,40 m 1,70 m 50 år 1,50 m 1,80 m 100 år 1,60 m 1,90 m Vandstandsscenarie 2050 Nedbør Der er udført en kortlægning, der viser de forventede oversvømmede arealer ved en 5, 10, 20, 50 og 100 års regn ved situationen i år 2050 med de klimafaktorer, der fremgår af vejledningen for udarbejdelse af klimatilpasningsplanerne. I de 3 største byer Vordingborg, Stege og Præstø har forsyningen fået udarbejdet detaljerede oversvømmelsesberegninger. Beregningerne er udført på grundlag af den eksisterende viden om kloaksystemerne. Herunder dimensioner, bygværker, befæstede arealer der afvander til kloakkerne mm. I de øvrige byområder er kortlægningen baseret på Skybrudskort, udarbejdet af COWI for Vordingborg Kommune i Analysen baseres på at kloaksystemet kan håndtere en 5 års regn i separatkloakerede områder og en 10 års regn i fælleskloakerede områder. I sommerhusområderne er der typisk kun spildevandskloakeret. Der er derfor ikke anden afvanding end grøfter, drænsystemer eller nedsivning. Mange af sommerhusområderne i ligger indenfor arealer, hvor vandstanden holdes nede ved pumpning. Det er ved kortlægningen forudsat, at der er et dræn eller grøftesystem, der kan håndtere normale regnhændelser, op til en 5 års hændelse, uden at der sker oversvømmelser på terræn. For de ikke kloakerede områder er der forudsat nedsivning, som kortlagt af Naturstyrelsen på Vandløb De vandløbsrelaterede oversvømmelser er kortlagt for Tubæk Å og Mern Å vand-løbssystemer med COWI s screeningsmetode, som er udviklet for Naturstyrelsen i For de øvrige vandløbsstrækninger er anvendt Naturstyrelsens simple kortlægning, offentliggjort på Her er der regnet med en stigning af den daglige vandstand på 50 cm for en 100 års hændelse. Sandsynlighedskort 2

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere