Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025"

Transkript

1 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune

2 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljøvurdering. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 7. maj 2014, Politisk behandling af planen Miljø- og Klimaudvalg (Forslag) Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling (Forslag) 27. nov dec Klagevejledning Afgørelsen kan påklages. Klagen sendes til: eller Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Kommunalbestyrelsen (Forslag) 12. dec Offentlighedsperiode 20. dec feb Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, således senest d. 4. juni 2014 kl. 16:00. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlægger sagens akter. Teknik- og Miljøudvalg (Endelig vedtagelse) Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling (Endelig vedtagelse) 7. april april 2014 Du vil modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet skal modtage et gebyr på 500 kr., før de behandler klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Kommunalbestyrelsens 30. april 2014 (Endelige vedtagelse) Offentlig bekendtgørelse 7. maj 2014 Om Kommuneplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling, samt overordnede rammer for arealanvendelsen, dvs. hvor der kan være boliger, erhverv, butikker, skoler m.v.

3 Indledning Kommunen er, på baggrund af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL, forpligtiget til inden udgangen af 2013 at udsende et forslag til kommuneplantillæg for Klimatilpasning. I Vordingborg Kommune er arbejdet med klimaet prioriteret højt, og der har været arbejdet med emnet i en årrække. Der er siden 2009 udarbejdet strategier og handleplaner, dels i forhold til klimatilpasning (håndtering af vand) og dels i forhold til reduktion af CO 2 udledningen. Klimaet har allerede i dag en central plads i kommuneplanen. Indholdet revideres med indeværende kommuneplantillæg, så det lever op til de nye statslige formkrav til datagrundlag og udformning, som er udmeldt i vejledningen Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner fra Miljøministeriet. 3

4 Indholdsfortegnelse Mål... 5 Retningslinjer... 5 Redegørelse... 8 CO 2 -reduktion... 8 Klimatilpasning... 8 Grundlag for kommuneplantillægget... 9 Kommuneplan Beskrivelse af bilag... 9 Strategier og Handleplaner... 9 Samspillet med andre planer Miljøvurdering Bilag Handleplan for klimatilpasning Notat Risikokortlægning Kort Risikokortlægning - Sandsynlighedskort Sydsjælland - Sandsynlighedskort Møn - Værdikort Bebyggede områder Sydsjælland - Værdikort Bebyggede områder Møn - Værdikort Landbrug Sydsjælland - Værdikort Landbrug Møn - Værdikort Natur Sydsjælland - Værdikort Natur Møn - Risikokort Bebyggede områder Sydsjælland - Risikokort Bebyggede områder Møn - Risikokort Vordingborg by - Risikokort Præstø by - Risikokort Stege by - Risikokort Bårse - Risikokort Stensved - Risikokort Ørslev - Risikokort Landbrug Sydsjælland - Risikokort Landbrug Møn - Risikokort Natur Sydsjælland - Risikokort Natur Møn Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 5 4

5 Mål Klimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg kommune, hvilket skal komme til udtryk i planer og projekter. Målsætningerne for CO 2 -reduktion skal afspejle de nationale målsætninger. Dette gælder både for kommunen som virksomhed og for hele kommunens geografiske område. Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en løbende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder. Retningslinjer 31.1 Ved lokalplanlægning skal muligheden for alternative bygge- og energiformer vurderes. Uden for områder med kollektiv varmeforsyning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes I planlægning for boliger og servicefunktioner skal det tilstræbes at minimere transportbehovet - eksempelvis ved at opnå stationsnærhed Prioritering af klimatilpasning skal ske som en prioriteret indsats inden for de tre indsatsområder (Byområder, Landbrugsjorder og Natur), hvor der tages udgangspunkt i risikokortene (kort ) Oversvømmelsestruede arealer skal søges friholdt for nybyggeri. Ved lokalplanlægning skal der indarbejdes plads til regnvandet Tekniske anlæg til klimatilpasning i byerne skal som udgangspunkt indgå i rekreative, arkitektoniske og/eller funktionelle løsninger, som en integreret del af bybilledet I det åbne land skal tekniske anlæg til klimatilpasning som udgangspunkt tilpasses det omkringliggende landskab Lavbundsområder og potentielle vådområder skal så vidt muligt indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruede by- og landområder Særlige naturtyper, som er sårbare overfor ændringer i vandstand, skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelse eller der udpeges andre arealer, hvortil naturtypen kan brede sig. 5

6 Kort 31.1 Risikokort bebyggede arealer Sydsjælland (Detaljerede kort for byerne Vordingborg, Præstø, Stege, Bårse, Stensved og Ørslev foreligger i bilag). Kort 31.2 Risikokort bebyggede arealer Møn Kort 31.3 Risikokort landbrug Sydsjælland

7 Kort 31.4 Risikokort landbrug Møn 2050 Kort 31.5 Risikokort naturområder Sydsjælland Kort 31.6 Risikokort naturområder Møn

8 Redegørelse FN s klimapanel peger på, at fremtidens klima vil forandre sig. Uanset hvad der gøres for at begrænse udslippet af drivhusgasser, vil temperaturen stige på grund af den mængde drivhusgasser, der allerede findes i atmosfæren. Selv om Danmark ligger, hvor klimaændringerne forventes at være mindst, bliver det varmere og der kommer flere ekstremsituationer. De omfatter bl.a. kraftige regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer, flere og kraftigere storme. Sommeren vil blive mere varm og tør, og efteråret vil blive mere vådt. Vordingborg Kommune har de seneste år formuleret sin klimaindsats gennem strategier og handleplaner, dels i forhold til CO 2 -reduktion og dels i forhold til klimatilpasning. Disse strategier og handleplaner vil løbende blive revideret i takt med vidensopbygning på området. CO2-reduktion Reduktionen af CO 2 -udslippet er et væsentligt redskab i bestræbelserne på at mindske effekten af fremtidens klimaforandringer. Der arbejdes efter Klimastrategien fra 2010 og Handleplanen fra 2011, som rummer mål og handlinger for reduktionen af CO 2. Vordingborg Kommune har underskrevet Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale. Gennem klimaaftalen har kommunen forpligtiget sig til at reducere CO 2 -udslippet fra kommunens virksomhed med 2 % årligt. mere end 20 % inden 2020 i kommunen som geografisk enhed. Målsætningen i forhold EU s klimapagt skal jf. Klimastrategien fra 2011 primært opnås gennem etablering af vedvarende energianlæg inden for kommunens afgrænsning. Klimatilpasning Tilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Samfundsøkonomisk er det ikke realistisk at udbygge kapaciteten i kloaker og vandløb til at kunne aflede vandet i ekstreme regnhændelser. Klimatilpasningen vil således være en mere bred indsats, hvor håndteringen af vandet ved ekstreme regnhændelser tænkes ind i omgivelserne i byerne og det åbne land, så vandet kontrolleret ledes hen, hvor det er ønskeligt. I forhold til beskyttelse af eksisterende samfundsøkonomiske værdier vil klimatilpasningen foregå ud fra en prioriteret indsats, som tager udgangspunkt i risikokortene (kort ) og Handleplan for klimatilpasning fra 2012 er grundlaget for indsatsen. Det fremgår af handleplanen, hvilke indsatser der arbejdes med frem til og med 2014, samt hvilke indsatser der er prioriteret frem til I forhold til fremtidig byvækst og infrastruktur er sandsynlighedskortene (se bilag) af væsentlig betydning, idet der heraf kan ses, hvor havvands- og regnvandstruede arealer ligger. Det vil i fremtidig detailplanlægning skulle sikres, at der ikke etableres nye anlæg, som kan trues af havvandsstigninger og øgede regnvandsmængder. naturgenopretning, kloakering, vandparkering mv. Ved den bredde indsats bliver projektet til gavn for både naturen, landbruget og Præstø by. Udvikling i kommunens CO 2 udledning (ton). Vordingborg Kommune har desuden tilsluttet sig EU s klimapagt. Gennem klimapagten har kommunen forpligtiget sig til at reducere CO 2 -udslippet med Der arbejdes allerede målrettet ud fra den eksisterende handleplan, og inden for de tre temaer Byer, Landbrug og Natur. Indsatsen kan dog let gå på tværs af alle temaer, hvilket eksempelvis ses i det igangværende klimatilpasningsprojekt af Tubæk Å system. I projektet ses der på hele vandoplandet på ca. 57 km², og der arbejdes med projekter omkring afvanding, vådområder, 8

9 Grundlag for kommuneplantillægget Kommuneplan Indeværende kommuneplantillæg er en revision af afsnittet Klima i Kommuneplan De eksisterende retningslinjer er: 31.1 Områder, som risikerer oversvømmelser ved vandstandsstigningen og stigningen i grundvandet lokaliseres og søges friholdt for byggeri I forbindelse med lokalplanlægning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes, og muligheden for alternative bygge- og energiformer skal vurderes. I lokalplanlægning for lavtliggende arealer skal der sættes krav til minimumssokkelkoter I planlægning i byzone for boliger og servicefunktioner, skal det tilstræbes at minimere transportbehov - for eksempel ved at opnå stationsnærhed. På baggrund af de udarbejdede analyser af vandstrømmene erstattes retningslinje 31.1 af de nye retningslinjer I de nye retningslinjer uddybes indsatsen og prioriteringen i forhold til klimatilpasningen, samtidig stilles der krav til udformningen af evt. kommende anlæg til håndtering af regnvand. Jf. retningslinje 31.7 skal lavbundsarealer og potentielle vådområder indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruende områder. Det er væsentligt i forhold til anvendelsen af disse områder, at der er tale om udnyttelse af områdernes eksisterende potentiale for opbevaring af regnvand, der er således ikke tale om fysiske ændring i områderne. Denne anvendelse sikres endvidere gennem kommuneplanretningslinje 51.4, som hindrer anlæg og bebyggelse i områderne. I forhold til de særlige naturtyper, som ønskes beskyttet gennem retningslinje 31.8, skal der være fokus på hvilke midler, der kan anvendes til at beskytte naturen. Det er ikke muligt eller hensigtsmæssigt at anlægge diger til beskyttelse af naturen i forhold til havvandsstigninger, men det skal i håndteringen af regnvand sikres at særlige naturområder ikke udsættes for unødig påvirkning, som vil forringe naturværdierne. Der skal fortsat være fokus på mulige fremtidige naturområder, som kan understøtte tabet af eksisterende værdier. Retningslinje 31.2 erstattes af 31.1 i forhold til krav til nybyggeri i lokalplanlægningen, hvor det præciseres, at krav til laveste energiklasse skal overvejes arealer uden kollektiv varmeforsyning (fjernvarme). Retningslinje 31.3 ændres til 31.2, og forbliver uændret. I forhold til øvrige temaer i kommuneplanen har tillægget ikke en direkte påvirkning, idet klimaet allerede har indgået som tema, og øvrige emner er tilrettet i forhold hertil. Kommuneplanrammerne blev i forbindelse med Kommuneplan justeret i forhold til truede arealer, og der er på den baggrund ikke fundet grundlag for igen at justere rammeafgrænsningerne i forbindelse med indeværende kommuneplantillæg. Beskrivelse af bilag Sandsynlighedskort Angiver sandsynligheden for oversvømmelse pr. år i Kortene er dannet på baggrund af: - Kortlægning af oversvømmelser forårsaget af kapacitetsproblemerne i kloakkerne. - Lavninger og strømningsveje der kan oversvømmes ved nedbør. - Oversvømmelsestruede arealer langs vandløb. - Arealer truet af oversvømmelser fra havet ved stigende vandstand og stormflod. Værdikort Værdikortene er et udtryk for eksisterende samfundsmæssige værdier, og er opdelt i 3 kategorier Byområder, Landbrugsområder og Naturområder. Baggrunden for opdelingen er, at værdisætningen pr. m² i de 3 områdetyper ikke er umiddelbar sammenlignelig. Skadesomkostningerne pr. m² areal i byområder vil således langt overstige de økonomiske omkostninger i landbrugsområder og naturområder. Der er således skelnet mellem de 3 områdetyper, så det også synliggøres hvilke landbrugs og naturarealer der er mest udsatte. Værdierne i naturområderne er også svære at værdisætte i kroner, da der her er andre værdier på spil. Risikokort Risikokortene er dannet på baggrund af værdikort og sandsynligheden for oversvømmelse i Kortene angiver således det forventede skadesomkostninger pr. år som følge af vandets skader inden for et 100x100 meter grid. Det er disse kort, der vil være grundlaget for prioriteringen af indsatsen i forhold til at beskytte eksisterende samfundsmæssige værdier. En nærmere gennemgang af risikokortlægningen fremgår af bilaget Notat - Risikokortlægning. Det skal bemærkes, at ud over de analyserede parametre, så vil grundvandsstigninger, som følge af klimaændringerne også få stor betydning for eksisterende samfundsværdier og fremtidig planlægning. Analyserne på grundvandsområdet er pt. ikke så detaljerede, at de er medtaget i risikokortlægningen. Strategier og Handleplaner CO 2 -reduktion: Strategi fra 2010 Handleplan fra 2011 Strategien for CO 2 -reduktion forventes revideret i 2014 i forhold til udviklingen de seneste 4 år. Ligeledes vil handleplanen blive justeret i forhold til at sikre, at de opstillede mål kan nås. Klimatilpasning: Strategi fra 2011 Handleplan fra

10 Den gældende strategi fastholdes, mens selve handleplanen må forventes revideret i Handleplanen er detaljeret for perioden , og der er opstillet mål for hvilke indsatser, der skal arbejdes med frem til 2020, der er således behov for at følge op på indsatserne og prioritere de kommende års indsats. Samtidig vil der blive analyseret på om handleplanen i tilstrækkelig grad afspejler det risikobillede, der tegnes i indeværende kommuneplantillæg. Samspillet med andre planer Klimatænkningen er indarbejdet i kommuneplanen, som er rammen for samspillet mellem en lang række sektorplaner i kommunen. og spildevand, så forurening af omgivelserne holdes på et minimum. Miljøvurdering Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har undersøgt om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. På baggrund af screeningen er der udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget, som foreligger som bilag. Lokalplaner I lokalplanlægningen skal der tages højde for nedbringelse af CO 2 -udledningen gennem krav til energivenligt byggeri, samt mulighed for etablering af vedvarende energiløsninger lokalt. Der skal tages højde for håndtering af regnvandet lokalt, og det skal sikres, at der ikke planlægges, hvor det vil give åbenlyse problemer i forhold til oversvømmelser. Varmeforsyningsplan Varmeforsyningen er et af de områder, hvor der kan hentes store CO 2 - reduktioner, så det er væsentligt at få udbredt kollektive CO 2 -neutrale løsninger i de større bysamfund. I forhold til den individuelle varmeforsyning skal anvendelsen af vedvarende energiløsninger udbredes. Vandforsyningsplan Hovedformålet med vandforsyningsplanen er at sikre rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Placeringen af boringer skal sikre, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder, samt at boringerne ikke trues af oversvømmelser, forurening og udtørring. Spildevandsplan Kloaksystemet kan kun i mindre grad håndtere kraftige regnskyl, og det skal ikke forventes, at kloaksystemerne kan udbygges til at håndtere regnvandet i ekstremhændelser. En primær indsats i spildevandsplanen er separering af regn- 10

11 HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING Marts 2012

12 [Rapportens overskrift] Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S og Projektgruppen for klimatilpasning Fotos: Colourbox og Teknik og Miljø Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

13 Indledning Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 15. december 2011 vedtaget en klimatilpasningsstrategi, som er gældende fra På dette grundlag udarbejdes hvert andet år en handleplan for de klimatilpasningstiltag, der skal igangsættes i den næste periode, samt hvilke tiltag, der forventes på længere sigt for at opfylde klimatilpasningsstrategien og være godt forberedt på eventuelle oversvømmelser i fremtiden. Denne, den første Handleplan for klimatilpasning dækker perioden Både strategi og handleplan ligger i tråd med Region Sjællands Regional Klimastrategi, og med Vordingborg Kommunes Klimahandleplan fra Klimatilpasningshandleplanen er desuden koordineret med Vordingborg Forsynings indsats mod problemer ved oversvømmelseshændelser. Erling B. Nielsen Formand Miljø- og Klimaudvalget 3

14 INDHOLD 1 Prioritering af indsats Strukturering af indsats Klimatilpasningshandleplan Byer Sommerhusområder Det åbne land

15 1 Prioritering af indsats Omfang og behov for at igangsætning af delprojekter er drøftet på et kvalificeret grundlag. Fundamentet for dette er klimatilpasningsstrategiens visioner og ambitioner, resultatstudier af tidligere hændelser, konklusioner af workshop, samt ikke mindst den kommunale risikokortlægning af oversvømmelser. Kortlægningen af oversvømmelse ud fra risiko (udtrykt i kroner pr. år) viste, at det vil være forbundet med store omkostninger, hvis de store kystnære byer i kommunen oversvømmes via stormflod. Sandsynligheden for dette stiger år for år på hele kyststrækningen, så frem, der ikke klimatilpasses i tide på de områder, som ønskes beskyttet (områder med store værdier). Sandsynligheden for ekstrem nedbør stiger også i fremtiden, og et af risikoområderne er eksempelvis Borre By, andre områder som Køng og Svinø Moser vil også have stor risiko for oversvømmelse qua deres lave placering, men her vil der ikke være så store økonomiske konsekvenser forbundet som i byområderne. Der vil dog være områder, som lokalt allerede kendes som særligt udsatte. De samme områder kan f.eks. tidligere have været ramt af oversvømmelser. Prioriteringsmæssigt tager nærværende handleplan afsæt i viden om alle oversvømmelses forhold i kommunen, sådan at sammensætningen og rækkefølgen af tiltag bidrager til en langsigtet kommunal tilpasning inden for alle typer af tilpasning til fremtidig havvandstand og hyppigere ekstremnedbør. 1.1 Strukturering af indsats Geografisk opdeles handleplanen for klimatilpasning i Vordingborg Kommune, i lighed med i strategien, i 3 områdetyper; byområder, sommerhusområder og det åbne land. Inden for hvert af disse områder er der 4 indsatsområder, som går igen; kloaker, kyster, vandløb og veje. Dertil kommer beredskab, som også omfatter alle områdetyperne, men hvor der udarbejdes en særskilt beredskabsplan. Denne justeres i takt med, at klimatilpasningstiltagene mod oversvømmelser gennemføres. Kloaker Kyster Vandløb Veje Byområder x x x x Sommerhusområder x x x Det åbne land x x x Tabel 1 - Klimatilpasningsindsatsen er inddelt i 3 geografiske områdetyper og 4 indsatsområder, samt beredskabet. Beredskab 5

16 2 Klimatilpasningshandleplan Overordnet set omfatter klimatilpasningsindsatsen de generelle indsatser A-I, der er knyttet til en ansvarlig kommunal afdeling (eller Vordingborg Forsyning), som er tovholder på indsatsen og som ansøger kommunalbestyrelsen om finansiering til konkrete projekter. Nr. Handlinger i Tidsperiod e 1) A Klimatilpasning af spildevandsområdet (inkl. ny spildevandsplan i 2013) 2) B Analyse af muligheder for parkering af vand 3) C Tidligere ekstremhændelser. Indsamle og bygge videre på viden samt kortlægge hændelser 4) D Inddigede og nedpumpede arealer. Dialog med digelaug 5) E Kommunale servicefunktioner (veje, grønne arealer mv.). Intern koordinering og vidensdeling i et GIS baseret system 6) F Kommuneplan Indarbejdelse af klimatilpasning. 7) G Beredskab. Beredskabsplan udarbejdes. 8) H Borgerinddragelse. I forbindelse med konkrete planer og projekter 9) I Borgerinformation. Strategi udarbejdes. Ansvarlig Forsyning Plan/Miljø for revision af spildevands plan Investeri ng i kr Natur Natur 2012 Natur Plan/Miljø Plan Beredskabe t Den ansvarlige afdeling 2012 Projektgrup pen Tabel 2 - Generelle indsatser for klimatilpasning i Vordingborg Kommune. 6

17 De følgende afsnit gennemgår indsatsen opdelt af geografiske områdetyper, i 3 skemaer; Planlagte (overordnede) indsatser frem mod 2020, (Specifikke) handlinger i , Handlinger efter Strukturen er det samme som anvendtes i Vordingborg Kommunes Klimahandleplan fra Byer Nr. Planlagte indsatser inden Ansvarlig Investeringsniveau Kloaksystemer klimatilpasses Kommunen, Stor for investor Forsyningen 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav Kommunen, lodsejere 3 Begrænsning af vand fra Kommunen bagland 4 Veje Kommunen Tabel 3 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investeringsbehov. 7

18 Nr. Handlinger i Tidsp eriod e 1 Kloaksystemer klimatilpasses 1.1 Seperatkloakering Nyråd 1.2 Seperatkloakering Mern 1.3 Seperatkloakering Ammendrup-Allerslev 1.4 Seperatkloakering Damsholte-Ny Æbelnæs 1.5 Uvedkommende vand Kalvehave 1.6 Seperatkloakering Medio Lundby 1.7 Udarbejdelse af en prioritering af hvilke områder af forsyningens ledningsnet, der bør klimatilpasses 1.8 Analysefase for uvedkommende vand, hvor områder identificeres og prioritere 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Vordingborg (inkl. Masnedsund, Masnedø, Ore og Nordhavn) 3 Begrænsning af vand fra bagland 3.1 Præstegårdsgrøften* Vordingborg Ansvar lig 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng Forsyni 2012 ng 2013 Forsyni ng 2013 Forsyni ng Fra 2012 Lodseje re 2014 Kommu ne 3.2 Klintholm Havn* 2012 Kommu ne Medarbe jder timer Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Investeri ng i kr. Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Tabel 4 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. *Sammenhæng med parkering af vand i det åbne land 8

19 Nr. Handlinger efter 2014 Tidsperiode Investering i kr. 1 Kloaksystemer klimatilpasses 1.1 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Vordingborg 1.2 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Præstø 1.3 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Stege 1.4 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Bårse 1.5 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Kostræde Banker 1.6 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Svinø 1.7 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Skibinge 1.8 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Kalvehave 1.9 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Langebæk 1.10 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Lendemarke 1.11 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Ørslev 1.12 Seperatkloakering Efter 2020 Forsyning Tjørnehoved, Stuby, Togeholt 1.13 Seperatkloakering Efter 2020 Forsyning Kastrup 1.14 Sikring af overløbsbygværker Efter 2020 Forsyning mod stigende havvand i Præstø 1.15 Offentlig/privat kloakproblem Inden 2020 Kommune Masnedø 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Præstø Efter 2020 Kommune 2.2 Stege-Lendemarke Efter 2020 Kommune 2.3 Klintholm Havn Efter 2020 Kommune 2.4 Hårbølle Havn Efter 2020 Kommune 3 Begrænsning af vand fra bagland 4 Vej e 4.1 Vejdige Færgegaardvej Efter 2020 Kommune 4.2 Vejdige Langelinie Efter 2020 Kommune Tabel 5 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 9

20 2.2 Sommerhusområder Nr. Planlagte indsatser inden Ansvarlig Uvedkommende vand Kommunen, Forsyningen, Grundejerforeninger 2 Forebyggelse af Digelag, oversvømmelser fra hav Kommunen 3A Kapacitet af kommunale Kommunen afvandingskanaler 3B Pumpekapacitet og kapacitet Pumpelag af private afvandingskanaler Investeringsniveau Ikke afklaret Ikke afklaret Ikke afklaret Ikke afklaret Tabel 6 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investerings-behov. 10

21 Nr. Handlinger i Tids peri ode Ansvarlig 1 Uvedkommende vand 1.2 Ulvshale Strand 2012 Forsyninge n 1.3 Kohaven 2012 Forsyninge n 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 3A Kapacitet af afvandingskanaler 3A.1 Ulvshalebækken 2012 Pumpelag 3A.2 Råbylille Strand 2012 Pumpelag 3B Pumpekapacitet 3B.1 Kohaven 2012 Grundejerforening 3B.2 Råbylille Strand 2012 Pumpe- Lag 3B.3 Ulvshale Strand 2012 Pumpelag Medar bejder timer Investeri ng i kr. Tabel 7 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. Nr. Handlinger efter Tidsperiode Investering i kr Uvedkommende vand 1.1 Råbylille Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 1.2 Bønsvig/Stavreby Ikke fastlagt Ikke fastlagt 1.3 Næs Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Ulvshale Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.2 Råbylille Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.3 Oddermose Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.4 Kindvig Enge Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.5 Bøndsvig/Stavreby Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.6 Ore Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3A Kapacitet af afvandingskanaler 3B Pumpekapacitet Tabel 8 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 11

22 2.3 Det åbne land Nr. Planlagte indsatser Ansvarlig Investeringsniveau inden Ukloakerede ejendomme Kommunen, Ikke fastlagt Forsyningen, Grundejerforeninger 2 Forebyggelse af Digelag, Ikke fastlagt oversvømmelser fra hav Kommunen 3A Parkering af vand Kommunen, Ikke fastlagt lodsejere 3B Naturgenopretning Pumpelag Ikke fastlagt 3C Øvrige vandløbstiltag Kommunen Ikke fastlagt 4 Veje Kommunen Ikke fastlagt Tabel 9 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investerings-behov. 12

23 Nr. Handlinger i Tidsperio de Ansvarlig 1 Ukloakerede ejendomme 2 Forebyggelse af oversvømmel ser fra hav 3A Parkering af vand 3A.1 Tubæk Natur systemet 3B Naturgenopre tning 3B.1 Damme Mader 2014 Natur 4 Veje 4.1 Ulvshalevej Natur højvandsdige (ålegræs) og vand fra bagland 4.2 Nysøvej, Natur højvandsdige (ålegræs) 4.3 Farødæmning en, sandfodring 2012 Vej Medarbe jder timer Investeri ng i kr. Tabel 10 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. 13

24 Nr. Handlinger efter Tidsperiode Investering i kr Ukloakerede ejendomme 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 3A Parkering af vand 3A.1 Mern Å Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3A.2 Næs Å nedstrøms Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ørslev 3A.3 Præstegårdsgrøften* Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3B Naturgenopretning 3C Øvrige vandløbstiltag 3C.1 Askeby Landkanal Ikke fastlagt Ikke fastlagt (vådområdeprojekt) 4 Veje 4.1 Viadukt på Orevej Ikke fastlagt Ikke fastlagt 4.2 Afvanding langs veje (grøfter, rabatter, rørlagte vandløb) Ikke fastlagt Ikke fastlagt Tabel 11 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 14

25 Bilag A: Notat Risikokortlægning Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring opgørelse af forventede klimaændringer og statistik for ekstreme situationer. Vurderingen er opbygget efter nedenstående metode. 1 Sandsynlighed: Beregning og kortlægning af oversvømmelseshændelser fra havet, vandløb samt ekstremregn, der oversvømmer kloakkerne og strømmer på overfladen og samler sig i lavninger eller som egentlige strømningsveje på terræn ved forskellige situationer i fremtiden. 2 Værdisætning: Grundlag for beregning af skadesomkostningsværdi. 3 Risiko: Beregning og kortlægning af risiko (findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med skadesomkostningen af en oversvømmelse). Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan sammenfattes til sandsynlighed, som sammen med værdien giver et billede af risikoen ved oversvømmelse. Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. 1 Input til klimatilpasningsplan Teknisk Notat (COWI Sep. 2013) Risikovurdering af oversvømmelseshændelser Teknisk Notat (COWI Feb. 2012) Analyser til kortlægning af oversvømmelseshændelser Teknisk Notat (COWI Dec. 2011) 1

26 Bilag A: Notat Risikokortlægning Sandsynlighed Den samlede sandsynlighed en kombination af flere bagvedliggende data, som dels relaterer sig til havvandsstigninger og dels ekstremregn. Havvandsstigninger I forhold til stormflod og den stigende havvandstand, baseres kortlægningen på Naturstyrelsens kortmateriale, som er tilgængeligt på For Vordingborg Kommune anvendes følgende vandstandsscenarier, som er baseret på den nuværende højvandsstatistik for Rødvig og Hesnæs, samt en forventet stigning i middelvandstanden over de kommende 100 år på 1,0 m og en landhævning på 1 mm om året. Gentagelsesperiode Vandstandsscenarie år 1,40 m 1,70 m 50 år 1,50 m 1,80 m 100 år 1,60 m 1,90 m Vandstandsscenarie 2050 Nedbør Der er udført en kortlægning, der viser de forventede oversvømmede arealer ved en 5, 10, 20, 50 og 100 års regn ved situationen i år 2050 med de klimafaktorer, der fremgår af vejledningen for udarbejdelse af klimatilpasningsplanerne. I de 3 største byer Vordingborg, Stege og Præstø har forsyningen fået udarbejdet detaljerede oversvømmelsesberegninger. Beregningerne er udført på grundlag af den eksisterende viden om kloaksystemerne. Herunder dimensioner, bygværker, befæstede arealer der afvander til kloakkerne mm. I de øvrige byområder er kortlægningen baseret på Skybrudskort, udarbejdet af COWI for Vordingborg Kommune i Analysen baseres på at kloaksystemet kan håndtere en 5 års regn i separatkloakerede områder og en 10 års regn i fælleskloakerede områder. I sommerhusområderne er der typisk kun spildevandskloakeret. Der er derfor ikke anden afvanding end grøfter, drænsystemer eller nedsivning. Mange af sommerhusområderne i ligger indenfor arealer, hvor vandstanden holdes nede ved pumpning. Det er ved kortlægningen forudsat, at der er et dræn eller grøftesystem, der kan håndtere normale regnhændelser, op til en 5 års hændelse, uden at der sker oversvømmelser på terræn. For de ikke kloakerede områder er der forudsat nedsivning, som kortlagt af Naturstyrelsen på Vandløb De vandløbsrelaterede oversvømmelser er kortlagt for Tubæk Å og Mern Å vand-løbssystemer med COWI s screeningsmetode, som er udviklet for Naturstyrelsen i For de øvrige vandløbsstrækninger er anvendt Naturstyrelsens simple kortlægning, offentliggjort på Her er der regnet med en stigning af den daglige vandstand på 50 cm for en 100 års hændelse. Sandsynlighedskort 2

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

RISIKOKORTLÆGNING AF SAMSØ KOMMUNE

RISIKOKORTLÆGNING AF SAMSØ KOMMUNE JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE RISIKOKORTLÆGNING AF SAMSØ KOMMUNE TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Klimaforandringer - vand i byerne

Klimaforandringer - vand i byerne Klimaforandringer - vand i byerne v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokatfuldmægtig Sofie Dehlholm Holst 2 Dagens program Introduktion Et globalt fænomen

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan Odder Kommune 2013

Forslag til Klimatilpasningsplan Odder Kommune 2013 Forslag til Klimatilpasningsplan Odder Kommune 2013 Dokument nr.: 727-2013-121816 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for klimatilpasningsplanen side 3 1.1 Klimaforandringer 1.2 Om klimatilpasningsplanen

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014

Klimatilpasningsplan 2014 Klimatilpasningsplan 2014 Klimatilpasningsplan 2014 Forord Stigende havvandstand og ændrede nedbørsmønstre med bl.a. skybrud medfører, at der i dag sker flere og større oversvømmelser med betydelige gener

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa

KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa Lokalitet Større del af Grenaa by langs Grenåen og ved Grenaa Havn.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

Baggrund og forudsætninger. Klimaudfordringen, Generelt. Tidshorisont og scenarie 21 MARTS 2013 REGION MIDTJYLLAND, KLIMAWORKSHOP 3

Baggrund og forudsætninger. Klimaudfordringen, Generelt. Tidshorisont og scenarie 21 MARTS 2013 REGION MIDTJYLLAND, KLIMAWORKSHOP 3 Region Midtjylland Klimatilpasningsplaner Workshop 3 Region Midtjylland Ideer til: forudsætninger og handlingsplan Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 Baggrund og forudsætninger Klimaudfordringen, Generelt

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Udfordringer for den fremtidige indsats oplæg til debat. Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Præsentation

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 3. marts 2015 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere