Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025"

Transkript

1 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune

2 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med tilhørende miljøvurdering. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 7. maj 2014, Politisk behandling af planen Miljø- og Klimaudvalg (Forslag) Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling (Forslag) 27. nov dec Klagevejledning Afgørelsen kan påklages. Klagen sendes til: eller Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Kommunalbestyrelsen (Forslag) 12. dec Offentlighedsperiode 20. dec feb Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, således senest d. 4. juni 2014 kl. 16:00. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlægger sagens akter. Teknik- og Miljøudvalg (Endelig vedtagelse) Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling (Endelig vedtagelse) 7. april april 2014 Du vil modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet skal modtage et gebyr på 500 kr., før de behandler klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Kommunalbestyrelsens 30. april 2014 (Endelige vedtagelse) Offentlig bekendtgørelse 7. maj 2014 Om Kommuneplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling, samt overordnede rammer for arealanvendelsen, dvs. hvor der kan være boliger, erhverv, butikker, skoler m.v.

3 Indledning Kommunen er, på baggrund af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL, forpligtiget til inden udgangen af 2013 at udsende et forslag til kommuneplantillæg for Klimatilpasning. I Vordingborg Kommune er arbejdet med klimaet prioriteret højt, og der har været arbejdet med emnet i en årrække. Der er siden 2009 udarbejdet strategier og handleplaner, dels i forhold til klimatilpasning (håndtering af vand) og dels i forhold til reduktion af CO 2 udledningen. Klimaet har allerede i dag en central plads i kommuneplanen. Indholdet revideres med indeværende kommuneplantillæg, så det lever op til de nye statslige formkrav til datagrundlag og udformning, som er udmeldt i vejledningen Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner fra Miljøministeriet. 3

4 Indholdsfortegnelse Mål... 5 Retningslinjer... 5 Redegørelse... 8 CO 2 -reduktion... 8 Klimatilpasning... 8 Grundlag for kommuneplantillægget... 9 Kommuneplan Beskrivelse af bilag... 9 Strategier og Handleplaner... 9 Samspillet med andre planer Miljøvurdering Bilag Handleplan for klimatilpasning Notat Risikokortlægning Kort Risikokortlægning - Sandsynlighedskort Sydsjælland - Sandsynlighedskort Møn - Værdikort Bebyggede områder Sydsjælland - Værdikort Bebyggede områder Møn - Værdikort Landbrug Sydsjælland - Værdikort Landbrug Møn - Værdikort Natur Sydsjælland - Værdikort Natur Møn - Risikokort Bebyggede områder Sydsjælland - Risikokort Bebyggede områder Møn - Risikokort Vordingborg by - Risikokort Præstø by - Risikokort Stege by - Risikokort Bårse - Risikokort Stensved - Risikokort Ørslev - Risikokort Landbrug Sydsjælland - Risikokort Landbrug Møn - Risikokort Natur Sydsjælland - Risikokort Natur Møn Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 5 4

5 Mål Klimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg kommune, hvilket skal komme til udtryk i planer og projekter. Målsætningerne for CO 2 -reduktion skal afspejle de nationale målsætninger. Dette gælder både for kommunen som virksomhed og for hele kommunens geografiske område. Tilpasning af byerne og det åbne land i forhold til klimaændringerne skal foregå gennem en løbende indsats, hvor arbejdet prioriteres med fokus på at minimere påvirkningen af havvandsstigninger og øgede nedbørsmængder. Retningslinjer 31.1 Ved lokalplanlægning skal muligheden for alternative bygge- og energiformer vurderes. Uden for områder med kollektiv varmeforsyning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes I planlægning for boliger og servicefunktioner skal det tilstræbes at minimere transportbehovet - eksempelvis ved at opnå stationsnærhed Prioritering af klimatilpasning skal ske som en prioriteret indsats inden for de tre indsatsområder (Byområder, Landbrugsjorder og Natur), hvor der tages udgangspunkt i risikokortene (kort ) Oversvømmelsestruede arealer skal søges friholdt for nybyggeri. Ved lokalplanlægning skal der indarbejdes plads til regnvandet Tekniske anlæg til klimatilpasning i byerne skal som udgangspunkt indgå i rekreative, arkitektoniske og/eller funktionelle løsninger, som en integreret del af bybilledet I det åbne land skal tekniske anlæg til klimatilpasning som udgangspunkt tilpasses det omkringliggende landskab Lavbundsområder og potentielle vådområder skal så vidt muligt indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruede by- og landområder Særlige naturtyper, som er sårbare overfor ændringer i vandstand, skal så vidt muligt sikres mod oversvømmelse eller der udpeges andre arealer, hvortil naturtypen kan brede sig. 5

6 Kort 31.1 Risikokort bebyggede arealer Sydsjælland (Detaljerede kort for byerne Vordingborg, Præstø, Stege, Bårse, Stensved og Ørslev foreligger i bilag). Kort 31.2 Risikokort bebyggede arealer Møn Kort 31.3 Risikokort landbrug Sydsjælland

7 Kort 31.4 Risikokort landbrug Møn 2050 Kort 31.5 Risikokort naturområder Sydsjælland Kort 31.6 Risikokort naturområder Møn

8 Redegørelse FN s klimapanel peger på, at fremtidens klima vil forandre sig. Uanset hvad der gøres for at begrænse udslippet af drivhusgasser, vil temperaturen stige på grund af den mængde drivhusgasser, der allerede findes i atmosfæren. Selv om Danmark ligger, hvor klimaændringerne forventes at være mindst, bliver det varmere og der kommer flere ekstremsituationer. De omfatter bl.a. kraftige regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer, flere og kraftigere storme. Sommeren vil blive mere varm og tør, og efteråret vil blive mere vådt. Vordingborg Kommune har de seneste år formuleret sin klimaindsats gennem strategier og handleplaner, dels i forhold til CO 2 -reduktion og dels i forhold til klimatilpasning. Disse strategier og handleplaner vil løbende blive revideret i takt med vidensopbygning på området. CO2-reduktion Reduktionen af CO 2 -udslippet er et væsentligt redskab i bestræbelserne på at mindske effekten af fremtidens klimaforandringer. Der arbejdes efter Klimastrategien fra 2010 og Handleplanen fra 2011, som rummer mål og handlinger for reduktionen af CO 2. Vordingborg Kommune har underskrevet Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale. Gennem klimaaftalen har kommunen forpligtiget sig til at reducere CO 2 -udslippet fra kommunens virksomhed med 2 % årligt. mere end 20 % inden 2020 i kommunen som geografisk enhed. Målsætningen i forhold EU s klimapagt skal jf. Klimastrategien fra 2011 primært opnås gennem etablering af vedvarende energianlæg inden for kommunens afgrænsning. Klimatilpasning Tilpasning handler om at kunne håndtere konsekvenserne af et foranderligt klima. Samfundsøkonomisk er det ikke realistisk at udbygge kapaciteten i kloaker og vandløb til at kunne aflede vandet i ekstreme regnhændelser. Klimatilpasningen vil således være en mere bred indsats, hvor håndteringen af vandet ved ekstreme regnhændelser tænkes ind i omgivelserne i byerne og det åbne land, så vandet kontrolleret ledes hen, hvor det er ønskeligt. I forhold til beskyttelse af eksisterende samfundsøkonomiske værdier vil klimatilpasningen foregå ud fra en prioriteret indsats, som tager udgangspunkt i risikokortene (kort ) og Handleplan for klimatilpasning fra 2012 er grundlaget for indsatsen. Det fremgår af handleplanen, hvilke indsatser der arbejdes med frem til og med 2014, samt hvilke indsatser der er prioriteret frem til I forhold til fremtidig byvækst og infrastruktur er sandsynlighedskortene (se bilag) af væsentlig betydning, idet der heraf kan ses, hvor havvands- og regnvandstruede arealer ligger. Det vil i fremtidig detailplanlægning skulle sikres, at der ikke etableres nye anlæg, som kan trues af havvandsstigninger og øgede regnvandsmængder. naturgenopretning, kloakering, vandparkering mv. Ved den bredde indsats bliver projektet til gavn for både naturen, landbruget og Præstø by. Udvikling i kommunens CO 2 udledning (ton). Vordingborg Kommune har desuden tilsluttet sig EU s klimapagt. Gennem klimapagten har kommunen forpligtiget sig til at reducere CO 2 -udslippet med Der arbejdes allerede målrettet ud fra den eksisterende handleplan, og inden for de tre temaer Byer, Landbrug og Natur. Indsatsen kan dog let gå på tværs af alle temaer, hvilket eksempelvis ses i det igangværende klimatilpasningsprojekt af Tubæk Å system. I projektet ses der på hele vandoplandet på ca. 57 km², og der arbejdes med projekter omkring afvanding, vådområder, 8

9 Grundlag for kommuneplantillægget Kommuneplan Indeværende kommuneplantillæg er en revision af afsnittet Klima i Kommuneplan De eksisterende retningslinjer er: 31.1 Områder, som risikerer oversvømmelser ved vandstandsstigningen og stigningen i grundvandet lokaliseres og søges friholdt for byggeri I forbindelse med lokalplanlægning skal krav til energiklassen for nybyggeri overvejes, og muligheden for alternative bygge- og energiformer skal vurderes. I lokalplanlægning for lavtliggende arealer skal der sættes krav til minimumssokkelkoter I planlægning i byzone for boliger og servicefunktioner, skal det tilstræbes at minimere transportbehov - for eksempel ved at opnå stationsnærhed. På baggrund af de udarbejdede analyser af vandstrømmene erstattes retningslinje 31.1 af de nye retningslinjer I de nye retningslinjer uddybes indsatsen og prioriteringen i forhold til klimatilpasningen, samtidig stilles der krav til udformningen af evt. kommende anlæg til håndtering af regnvand. Jf. retningslinje 31.7 skal lavbundsarealer og potentielle vådområder indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruende områder. Det er væsentligt i forhold til anvendelsen af disse områder, at der er tale om udnyttelse af områdernes eksisterende potentiale for opbevaring af regnvand, der er således ikke tale om fysiske ændring i områderne. Denne anvendelse sikres endvidere gennem kommuneplanretningslinje 51.4, som hindrer anlæg og bebyggelse i områderne. I forhold til de særlige naturtyper, som ønskes beskyttet gennem retningslinje 31.8, skal der være fokus på hvilke midler, der kan anvendes til at beskytte naturen. Det er ikke muligt eller hensigtsmæssigt at anlægge diger til beskyttelse af naturen i forhold til havvandsstigninger, men det skal i håndteringen af regnvand sikres at særlige naturområder ikke udsættes for unødig påvirkning, som vil forringe naturværdierne. Der skal fortsat være fokus på mulige fremtidige naturområder, som kan understøtte tabet af eksisterende værdier. Retningslinje 31.2 erstattes af 31.1 i forhold til krav til nybyggeri i lokalplanlægningen, hvor det præciseres, at krav til laveste energiklasse skal overvejes arealer uden kollektiv varmeforsyning (fjernvarme). Retningslinje 31.3 ændres til 31.2, og forbliver uændret. I forhold til øvrige temaer i kommuneplanen har tillægget ikke en direkte påvirkning, idet klimaet allerede har indgået som tema, og øvrige emner er tilrettet i forhold hertil. Kommuneplanrammerne blev i forbindelse med Kommuneplan justeret i forhold til truede arealer, og der er på den baggrund ikke fundet grundlag for igen at justere rammeafgrænsningerne i forbindelse med indeværende kommuneplantillæg. Beskrivelse af bilag Sandsynlighedskort Angiver sandsynligheden for oversvømmelse pr. år i Kortene er dannet på baggrund af: - Kortlægning af oversvømmelser forårsaget af kapacitetsproblemerne i kloakkerne. - Lavninger og strømningsveje der kan oversvømmes ved nedbør. - Oversvømmelsestruede arealer langs vandløb. - Arealer truet af oversvømmelser fra havet ved stigende vandstand og stormflod. Værdikort Værdikortene er et udtryk for eksisterende samfundsmæssige værdier, og er opdelt i 3 kategorier Byområder, Landbrugsområder og Naturområder. Baggrunden for opdelingen er, at værdisætningen pr. m² i de 3 områdetyper ikke er umiddelbar sammenlignelig. Skadesomkostningerne pr. m² areal i byområder vil således langt overstige de økonomiske omkostninger i landbrugsområder og naturområder. Der er således skelnet mellem de 3 områdetyper, så det også synliggøres hvilke landbrugs og naturarealer der er mest udsatte. Værdierne i naturområderne er også svære at værdisætte i kroner, da der her er andre værdier på spil. Risikokort Risikokortene er dannet på baggrund af værdikort og sandsynligheden for oversvømmelse i Kortene angiver således det forventede skadesomkostninger pr. år som følge af vandets skader inden for et 100x100 meter grid. Det er disse kort, der vil være grundlaget for prioriteringen af indsatsen i forhold til at beskytte eksisterende samfundsmæssige værdier. En nærmere gennemgang af risikokortlægningen fremgår af bilaget Notat - Risikokortlægning. Det skal bemærkes, at ud over de analyserede parametre, så vil grundvandsstigninger, som følge af klimaændringerne også få stor betydning for eksisterende samfundsværdier og fremtidig planlægning. Analyserne på grundvandsområdet er pt. ikke så detaljerede, at de er medtaget i risikokortlægningen. Strategier og Handleplaner CO 2 -reduktion: Strategi fra 2010 Handleplan fra 2011 Strategien for CO 2 -reduktion forventes revideret i 2014 i forhold til udviklingen de seneste 4 år. Ligeledes vil handleplanen blive justeret i forhold til at sikre, at de opstillede mål kan nås. Klimatilpasning: Strategi fra 2011 Handleplan fra

10 Den gældende strategi fastholdes, mens selve handleplanen må forventes revideret i Handleplanen er detaljeret for perioden , og der er opstillet mål for hvilke indsatser, der skal arbejdes med frem til 2020, der er således behov for at følge op på indsatserne og prioritere de kommende års indsats. Samtidig vil der blive analyseret på om handleplanen i tilstrækkelig grad afspejler det risikobillede, der tegnes i indeværende kommuneplantillæg. Samspillet med andre planer Klimatænkningen er indarbejdet i kommuneplanen, som er rammen for samspillet mellem en lang række sektorplaner i kommunen. og spildevand, så forurening af omgivelserne holdes på et minimum. Miljøvurdering Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har undersøgt om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. På baggrund af screeningen er der udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget, som foreligger som bilag. Lokalplaner I lokalplanlægningen skal der tages højde for nedbringelse af CO 2 -udledningen gennem krav til energivenligt byggeri, samt mulighed for etablering af vedvarende energiløsninger lokalt. Der skal tages højde for håndtering af regnvandet lokalt, og det skal sikres, at der ikke planlægges, hvor det vil give åbenlyse problemer i forhold til oversvømmelser. Varmeforsyningsplan Varmeforsyningen er et af de områder, hvor der kan hentes store CO 2 - reduktioner, så det er væsentligt at få udbredt kollektive CO 2 -neutrale løsninger i de større bysamfund. I forhold til den individuelle varmeforsyning skal anvendelsen af vedvarende energiløsninger udbredes. Vandforsyningsplan Hovedformålet med vandforsyningsplanen er at sikre rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Placeringen af boringer skal sikre, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder, samt at boringerne ikke trues af oversvømmelser, forurening og udtørring. Spildevandsplan Kloaksystemet kan kun i mindre grad håndtere kraftige regnskyl, og det skal ikke forventes, at kloaksystemerne kan udbygges til at håndtere regnvandet i ekstremhændelser. En primær indsats i spildevandsplanen er separering af regn- 10

11 HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING Marts 2012

12 [Rapportens overskrift] Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S og Projektgruppen for klimatilpasning Fotos: Colourbox og Teknik og Miljø Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf

13 Indledning Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 15. december 2011 vedtaget en klimatilpasningsstrategi, som er gældende fra På dette grundlag udarbejdes hvert andet år en handleplan for de klimatilpasningstiltag, der skal igangsættes i den næste periode, samt hvilke tiltag, der forventes på længere sigt for at opfylde klimatilpasningsstrategien og være godt forberedt på eventuelle oversvømmelser i fremtiden. Denne, den første Handleplan for klimatilpasning dækker perioden Både strategi og handleplan ligger i tråd med Region Sjællands Regional Klimastrategi, og med Vordingborg Kommunes Klimahandleplan fra Klimatilpasningshandleplanen er desuden koordineret med Vordingborg Forsynings indsats mod problemer ved oversvømmelseshændelser. Erling B. Nielsen Formand Miljø- og Klimaudvalget 3

14 INDHOLD 1 Prioritering af indsats Strukturering af indsats Klimatilpasningshandleplan Byer Sommerhusområder Det åbne land

15 1 Prioritering af indsats Omfang og behov for at igangsætning af delprojekter er drøftet på et kvalificeret grundlag. Fundamentet for dette er klimatilpasningsstrategiens visioner og ambitioner, resultatstudier af tidligere hændelser, konklusioner af workshop, samt ikke mindst den kommunale risikokortlægning af oversvømmelser. Kortlægningen af oversvømmelse ud fra risiko (udtrykt i kroner pr. år) viste, at det vil være forbundet med store omkostninger, hvis de store kystnære byer i kommunen oversvømmes via stormflod. Sandsynligheden for dette stiger år for år på hele kyststrækningen, så frem, der ikke klimatilpasses i tide på de områder, som ønskes beskyttet (områder med store værdier). Sandsynligheden for ekstrem nedbør stiger også i fremtiden, og et af risikoområderne er eksempelvis Borre By, andre områder som Køng og Svinø Moser vil også have stor risiko for oversvømmelse qua deres lave placering, men her vil der ikke være så store økonomiske konsekvenser forbundet som i byområderne. Der vil dog være områder, som lokalt allerede kendes som særligt udsatte. De samme områder kan f.eks. tidligere have været ramt af oversvømmelser. Prioriteringsmæssigt tager nærværende handleplan afsæt i viden om alle oversvømmelses forhold i kommunen, sådan at sammensætningen og rækkefølgen af tiltag bidrager til en langsigtet kommunal tilpasning inden for alle typer af tilpasning til fremtidig havvandstand og hyppigere ekstremnedbør. 1.1 Strukturering af indsats Geografisk opdeles handleplanen for klimatilpasning i Vordingborg Kommune, i lighed med i strategien, i 3 områdetyper; byområder, sommerhusområder og det åbne land. Inden for hvert af disse områder er der 4 indsatsområder, som går igen; kloaker, kyster, vandløb og veje. Dertil kommer beredskab, som også omfatter alle områdetyperne, men hvor der udarbejdes en særskilt beredskabsplan. Denne justeres i takt med, at klimatilpasningstiltagene mod oversvømmelser gennemføres. Kloaker Kyster Vandløb Veje Byområder x x x x Sommerhusområder x x x Det åbne land x x x Tabel 1 - Klimatilpasningsindsatsen er inddelt i 3 geografiske områdetyper og 4 indsatsområder, samt beredskabet. Beredskab 5

16 2 Klimatilpasningshandleplan Overordnet set omfatter klimatilpasningsindsatsen de generelle indsatser A-I, der er knyttet til en ansvarlig kommunal afdeling (eller Vordingborg Forsyning), som er tovholder på indsatsen og som ansøger kommunalbestyrelsen om finansiering til konkrete projekter. Nr. Handlinger i Tidsperiod e 1) A Klimatilpasning af spildevandsområdet (inkl. ny spildevandsplan i 2013) 2) B Analyse af muligheder for parkering af vand 3) C Tidligere ekstremhændelser. Indsamle og bygge videre på viden samt kortlægge hændelser 4) D Inddigede og nedpumpede arealer. Dialog med digelaug 5) E Kommunale servicefunktioner (veje, grønne arealer mv.). Intern koordinering og vidensdeling i et GIS baseret system 6) F Kommuneplan Indarbejdelse af klimatilpasning. 7) G Beredskab. Beredskabsplan udarbejdes. 8) H Borgerinddragelse. I forbindelse med konkrete planer og projekter 9) I Borgerinformation. Strategi udarbejdes. Ansvarlig Forsyning Plan/Miljø for revision af spildevands plan Investeri ng i kr Natur Natur 2012 Natur Plan/Miljø Plan Beredskabe t Den ansvarlige afdeling 2012 Projektgrup pen Tabel 2 - Generelle indsatser for klimatilpasning i Vordingborg Kommune. 6

17 De følgende afsnit gennemgår indsatsen opdelt af geografiske områdetyper, i 3 skemaer; Planlagte (overordnede) indsatser frem mod 2020, (Specifikke) handlinger i , Handlinger efter Strukturen er det samme som anvendtes i Vordingborg Kommunes Klimahandleplan fra Byer Nr. Planlagte indsatser inden Ansvarlig Investeringsniveau Kloaksystemer klimatilpasses Kommunen, Stor for investor Forsyningen 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav Kommunen, lodsejere 3 Begrænsning af vand fra Kommunen bagland 4 Veje Kommunen Tabel 3 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investeringsbehov. 7

18 Nr. Handlinger i Tidsp eriod e 1 Kloaksystemer klimatilpasses 1.1 Seperatkloakering Nyråd 1.2 Seperatkloakering Mern 1.3 Seperatkloakering Ammendrup-Allerslev 1.4 Seperatkloakering Damsholte-Ny Æbelnæs 1.5 Uvedkommende vand Kalvehave 1.6 Seperatkloakering Medio Lundby 1.7 Udarbejdelse af en prioritering af hvilke områder af forsyningens ledningsnet, der bør klimatilpasses 1.8 Analysefase for uvedkommende vand, hvor områder identificeres og prioritere 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Vordingborg (inkl. Masnedsund, Masnedø, Ore og Nordhavn) 3 Begrænsning af vand fra bagland 3.1 Præstegårdsgrøften* Vordingborg Ansvar lig 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng 2012 Forsyni ng Forsyni 2012 ng 2013 Forsyni ng 2013 Forsyni ng Fra 2012 Lodseje re 2014 Kommu ne 3.2 Klintholm Havn* 2012 Kommu ne Medarbe jder timer Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Forsynin g Investeri ng i kr. Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Forsyning Tabel 4 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. *Sammenhæng med parkering af vand i det åbne land 8

19 Nr. Handlinger efter 2014 Tidsperiode Investering i kr. 1 Kloaksystemer klimatilpasses 1.1 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Vordingborg 1.2 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Præstø 1.3 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Stege 1.4 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Bårse 1.5 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Kostræde Banker 1.6 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Svinø 1.7 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Skibinge 1.8 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Kalvehave 1.9 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Langebæk 1.10 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Lendemarke 1.11 Seperatkloakering Inden 2020 Forsyning Ørslev 1.12 Seperatkloakering Efter 2020 Forsyning Tjørnehoved, Stuby, Togeholt 1.13 Seperatkloakering Efter 2020 Forsyning Kastrup 1.14 Sikring af overløbsbygværker Efter 2020 Forsyning mod stigende havvand i Præstø 1.15 Offentlig/privat kloakproblem Inden 2020 Kommune Masnedø 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Præstø Efter 2020 Kommune 2.2 Stege-Lendemarke Efter 2020 Kommune 2.3 Klintholm Havn Efter 2020 Kommune 2.4 Hårbølle Havn Efter 2020 Kommune 3 Begrænsning af vand fra bagland 4 Vej e 4.1 Vejdige Færgegaardvej Efter 2020 Kommune 4.2 Vejdige Langelinie Efter 2020 Kommune Tabel 5 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 9

20 2.2 Sommerhusområder Nr. Planlagte indsatser inden Ansvarlig Uvedkommende vand Kommunen, Forsyningen, Grundejerforeninger 2 Forebyggelse af Digelag, oversvømmelser fra hav Kommunen 3A Kapacitet af kommunale Kommunen afvandingskanaler 3B Pumpekapacitet og kapacitet Pumpelag af private afvandingskanaler Investeringsniveau Ikke afklaret Ikke afklaret Ikke afklaret Ikke afklaret Tabel 6 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investerings-behov. 10

21 Nr. Handlinger i Tids peri ode Ansvarlig 1 Uvedkommende vand 1.2 Ulvshale Strand 2012 Forsyninge n 1.3 Kohaven 2012 Forsyninge n 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 3A Kapacitet af afvandingskanaler 3A.1 Ulvshalebækken 2012 Pumpelag 3A.2 Råbylille Strand 2012 Pumpelag 3B Pumpekapacitet 3B.1 Kohaven 2012 Grundejerforening 3B.2 Råbylille Strand 2012 Pumpe- Lag 3B.3 Ulvshale Strand 2012 Pumpelag Medar bejder timer Investeri ng i kr. Tabel 7 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. Nr. Handlinger efter Tidsperiode Investering i kr Uvedkommende vand 1.1 Råbylille Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 1.2 Bønsvig/Stavreby Ikke fastlagt Ikke fastlagt 1.3 Næs Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 2.1 Ulvshale Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.2 Råbylille Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.3 Oddermose Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.4 Kindvig Enge Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.5 Bøndsvig/Stavreby Ikke fastlagt Ikke fastlagt 2.6 Ore Strand Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3A Kapacitet af afvandingskanaler 3B Pumpekapacitet Tabel 8 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 11

22 2.3 Det åbne land Nr. Planlagte indsatser Ansvarlig Investeringsniveau inden Ukloakerede ejendomme Kommunen, Ikke fastlagt Forsyningen, Grundejerforeninger 2 Forebyggelse af Digelag, Ikke fastlagt oversvømmelser fra hav Kommunen 3A Parkering af vand Kommunen, Ikke fastlagt lodsejere 3B Naturgenopretning Pumpelag Ikke fastlagt 3C Øvrige vandløbstiltag Kommunen Ikke fastlagt 4 Veje Kommunen Ikke fastlagt Tabel 9 - Oversigt over planlagte indsatser, deres reduktionspotentiale, aktører og investerings-behov. 12

23 Nr. Handlinger i Tidsperio de Ansvarlig 1 Ukloakerede ejendomme 2 Forebyggelse af oversvømmel ser fra hav 3A Parkering af vand 3A.1 Tubæk Natur systemet 3B Naturgenopre tning 3B.1 Damme Mader 2014 Natur 4 Veje 4.1 Ulvshalevej Natur højvandsdige (ålegræs) og vand fra bagland 4.2 Nysøvej, Natur højvandsdige (ålegræs) 4.3 Farødæmning en, sandfodring 2012 Vej Medarbe jder timer Investeri ng i kr. Tabel 10 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført i indenfor de planlagte indsatser. 13

24 Nr. Handlinger efter Tidsperiode Investering i kr Ukloakerede ejendomme 2 Forebyggelse af oversvømmelser fra hav 3A Parkering af vand 3A.1 Mern Å Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3A.2 Næs Å nedstrøms Ikke fastlagt Ikke fastlagt Ørslev 3A.3 Præstegårdsgrøften* Ikke fastlagt Ikke fastlagt 3B Naturgenopretning 3C Øvrige vandløbstiltag 3C.1 Askeby Landkanal Ikke fastlagt Ikke fastlagt (vådområdeprojekt) 4 Veje 4.1 Viadukt på Orevej Ikke fastlagt Ikke fastlagt 4.2 Afvanding langs veje (grøfter, rabatter, rørlagte vandløb) Ikke fastlagt Ikke fastlagt Tabel 11 - Oversigt over de handlinger, som planlægges gennemført efter 2014 indenfor de planlagte indsatser. 14

25 Bilag A: Notat Risikokortlægning Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring opgørelse af forventede klimaændringer og statistik for ekstreme situationer. Vurderingen er opbygget efter nedenstående metode. 1 Sandsynlighed: Beregning og kortlægning af oversvømmelseshændelser fra havet, vandløb samt ekstremregn, der oversvømmer kloakkerne og strømmer på overfladen og samler sig i lavninger eller som egentlige strømningsveje på terræn ved forskellige situationer i fremtiden. 2 Værdisætning: Grundlag for beregning af skadesomkostningsværdi. 3 Risiko: Beregning og kortlægning af risiko (findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med skadesomkostningen af en oversvømmelse). Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan sammenfattes til sandsynlighed, som sammen med værdien giver et billede af risikoen ved oversvømmelse. Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. 1 Input til klimatilpasningsplan Teknisk Notat (COWI Sep. 2013) Risikovurdering af oversvømmelseshændelser Teknisk Notat (COWI Feb. 2012) Analyser til kortlægning af oversvømmelseshændelser Teknisk Notat (COWI Dec. 2011) 1

26 Bilag A: Notat Risikokortlægning Sandsynlighed Den samlede sandsynlighed en kombination af flere bagvedliggende data, som dels relaterer sig til havvandsstigninger og dels ekstremregn. Havvandsstigninger I forhold til stormflod og den stigende havvandstand, baseres kortlægningen på Naturstyrelsens kortmateriale, som er tilgængeligt på For Vordingborg Kommune anvendes følgende vandstandsscenarier, som er baseret på den nuværende højvandsstatistik for Rødvig og Hesnæs, samt en forventet stigning i middelvandstanden over de kommende 100 år på 1,0 m og en landhævning på 1 mm om året. Gentagelsesperiode Vandstandsscenarie år 1,40 m 1,70 m 50 år 1,50 m 1,80 m 100 år 1,60 m 1,90 m Vandstandsscenarie 2050 Nedbør Der er udført en kortlægning, der viser de forventede oversvømmede arealer ved en 5, 10, 20, 50 og 100 års regn ved situationen i år 2050 med de klimafaktorer, der fremgår af vejledningen for udarbejdelse af klimatilpasningsplanerne. I de 3 største byer Vordingborg, Stege og Præstø har forsyningen fået udarbejdet detaljerede oversvømmelsesberegninger. Beregningerne er udført på grundlag af den eksisterende viden om kloaksystemerne. Herunder dimensioner, bygværker, befæstede arealer der afvander til kloakkerne mm. I de øvrige byområder er kortlægningen baseret på Skybrudskort, udarbejdet af COWI for Vordingborg Kommune i Analysen baseres på at kloaksystemet kan håndtere en 5 års regn i separatkloakerede områder og en 10 års regn i fælleskloakerede områder. I sommerhusområderne er der typisk kun spildevandskloakeret. Der er derfor ikke anden afvanding end grøfter, drænsystemer eller nedsivning. Mange af sommerhusområderne i ligger indenfor arealer, hvor vandstanden holdes nede ved pumpning. Det er ved kortlægningen forudsat, at der er et dræn eller grøftesystem, der kan håndtere normale regnhændelser, op til en 5 års hændelse, uden at der sker oversvømmelser på terræn. For de ikke kloakerede områder er der forudsat nedsivning, som kortlagt af Naturstyrelsen på Vandløb De vandløbsrelaterede oversvømmelser er kortlagt for Tubæk Å og Mern Å vand-løbssystemer med COWI s screeningsmetode, som er udviklet for Naturstyrelsen i For de øvrige vandløbsstrækninger er anvendt Naturstyrelsens simple kortlægning, offentliggjort på Her er der regnet med en stigning af den daglige vandstand på 50 cm for en 100 års hændelse. Sandsynlighedskort 2

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING

HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING HANDLEPLAN FOR KLIMATILPASNING Marts 2012 Udivet af Vordinbor Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S o Projektruppen for klimatilpasnin Fotos: Colourbox o Teknik o Miljø Vordinbor Kommune Valdemarsade 43

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 14 Fax. 55

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege AFDELING FOR PLAN OG BY FORSLAG Januar 2017 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege Kommuneplantillæg Indeværende forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er sendt i høring d.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE

RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE OKTOBER 2013 AALBORG KOMMUNE RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 AALBORG KOMMUNE

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder.

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013 Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen Sandsynlighedskort Risikoområder Forslag til indsatsområder Nr. 1. Stampmøllebæk Nr. 21. Assedrup

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Offentlig høring 8. oktober 2014 til 3. december 2014 Kommuneplantillæg Forslaget til Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 2.

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen.

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen. Bilag 5. Miljøvurdering MILJØVURDERING AF AABENRAA KOMMUNES KLIMATILPASNINGSPLAN Miljørapport Indledning I henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 939 af 3. juli 2013) skal der

Læs mere

Strategi for klimatilpasning. November 2011

Strategi for klimatilpasning. November 2011 Strategi for klimatilpasning November 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. december 2011 Strategi for klimatilpasning Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S og klimatilpasningsprojektgruppen

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Nedbør, havvand og vandløb 4 1.2 Oversvømmelseskort 4 1.3 Værdikort 4 1.4 Risikokort 4 2. Opbygning af kortlægningen

Læs mere

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN TILLÆG I TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-2024 Tillæg I til spildevandsplan 2013-2024 Udgivet af Vordingborg Kommune 2016 Udarbejdet af: Spildevandsgruppen i samarbejde med Vordingborg Forsyning Vordingborg Kommune

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse Click here to enter text. Miljørapport med miljø vur deri ng af kommuneplantillæg om udpegni ng af omr åder til fælles biogasanlæg «ed ocaddressci vilcode» Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune Klimatilpasning i Halsnæs Kommune Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune delegeretmøde september 2016 Miljøsagsbehandler Kenneth Berger Hvad skal jeg tale om Klimaændringer i DK Hvordan kan vi tilpasse

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Vordingborg Kommuneplan Retningslinje for gødningsterminal på Vordingborg Havn og ændring af rammeområder.

Tillæg nr. 16 til Vordingborg Kommuneplan Retningslinje for gødningsterminal på Vordingborg Havn og ændring af rammeområder. Tillæg nr. 16 til Vordingborg Kommuneplan Retningslinje for gødningsterminal på Vordingborg Havn og ændring af rammeområder December 2015 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Kommuneplantillæg 8-2013. Klimatilpasning i Haderslev Kommune. Juni 2014

Kommuneplantillæg 8-2013. Klimatilpasning i Haderslev Kommune. Juni 2014 Kommuneplantillæg 8-2013 Klimatilpasning i Haderslev Kommune Juni 2014 Forslag til Kommuneplantillæg 8-2013 Send dine ideer, forslag og synspunkter senest den 11. august 2014 Klimatilpasning i Haderslev

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev.

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev. Forslag til Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev Januar 2016 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 20. oktober 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan tilpasning

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/13 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Planforslaget til Klimatilpasningsplanen og den tilhørende Indsatsplan 2014-2018 er omfattet

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING

VAND & KLIMATILPASNING SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING hvordan sikres det i strategien for klimatilpasning? DANVA Temadag om vandhandleplaner Den 4. oktober 2012 Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune Plan-

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

HVIDBOG den 23. april 2013

HVIDBOG den 23. april 2013 HVIDBOG den 23. april 2013 Høringssvar til forslag til Roskilde Kommunes strategi og handleplan for Vand og Klimatilpasning Høringsperiode fra 31. januar til 22. marts 2013 Nr./ dato Organisation/ borger

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 7 Præstø bymidte. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 7 Præstø bymidte. Kommuneplan for Vordingborg Kommune Forslag til Tillæg nr. 7 Præstø bymidte Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 tekpost@vordingborg.dk

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser?

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Hvilke klimarelaterede udfordringer er de største for jeres kommuner? - Lavtliggende grunde

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere