A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade og Dannevirkegade København V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V."

Transkript

1 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade og Dannevirkegade København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014 Revideret januar 2015 Udarbejdet af: Bygningskonstruktør Dan Ørbæk Henriksen Mail: Sags.nr. 1888

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Standardbeskrivelse og -forbehold for den udførte tilstandsvurdering Registreringens omfang Aktiviteter og levetider Ejendommens stamdata Ejendomsbeskrivelse Administrative oplysning Overordnet liste vedr. renoveringer og forbedringer udført på ejendommen Overordnet konklusion Ejendommens byggetekniske tilstand Nært forestående arbejder i foreningen som der bør arbejdes videre med Rapportens opbygning Eftersynskortets opbygning Klassifikation af fejl/mangler Generelt for tilstandsvurderingen Eftersynskort Tagværk Kælder / fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / gennemgange Etageadskillelser Wc / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El / svagstrøm Private friarealer Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 2 af 46

3 1.0 Indledning 1.1 Standardbeskrivelse og -forbehold for den udførte tilstandsvurdering Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet med det formål, at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand. Formålet er, at opfange og registrere eventuelle problemer, før de bliver til større skader, samtidig vil registreringerne være en hjælp for bestyrelse og driftspersonale i deres daglige arbejde med henblik på drift og vedligehold af ejendommen. Rapporten er udarbejdet på grundlag af udført eftersyn af bygningens synlige og tilgængelige bygningsdele, samt suppleret med foreningens oplysninger. Rapporten indeholder oplysninger om skader, tegn på mulige skader samt forhold, der giver nærliggende risiko for skader. Ved skader forstås brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser eller ødelæggelse i bygningen eller andre fysiske forhold, når disse nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed efter dens formål. Denne rapport er udført uden, at der er foretaget destruktive undersøgelser, og er derfor udelukkende en visuel gennemgang og af hjælpemidler kan bl.a. nævnes kamera, kniv, tommestok, fugtighedsmåler. Informationer modtaget fra bestyrelsen, eller driftsansvarlige vedr. bygningen er generelt ikke kontrolleret og oplysningernes art og indhold er angivet i rapporten under de respektive eftersynskort. Utilgængelige rum, hulrum, installationsgange og skjulte installationer, herunder afløbsinstallationer, er ikke besigtiget. Rapporten indeholder ikke oplysninger om forhold af bagatelagtig karakter, som f.eks. dryppende vandhaner, slitage på overflader og lignende, som kan henføres til almindelig slitage/brug. Rapporten giver ingen garanti i forhold til skjulte fejl og mangler. 1.2 Registreringens omfang Facaderne er registreret fra gaden og gården, og delvist fra vinduerne. Taget er registreret fra loftrum og tagvinduer. Der er besigtiget 2 lejligheder under registreringen for at bedømme tilstanden af de bygningsdele, som foreningen skal stå for at vedligeholde. Der har ikke været adgang til samtlige kælder- og loftsrum, så vurderingen af bygningsdelene gælder derfor kun de områder, hvor der har været adgang til. Bygningseftersynet er foretaget af bygningskonstruktør Dan Ørbæk Henriksen. 1.3 Aktiviteter og levetider Aktiviteter og levetider er udelukkende udført som et skøn, og udgifter til disse skal betragtes som overslagspriser og er ikke, at betragte som egentlige tilbud. Alle udgifter samt levetider er en kombination af egne erfaringer samt V&S prisbøger. Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 3 af 46

4 Det videre arbejde Når I har modtaget rapporten med tilhørende vedligeholdelsesplan, skal der tages beslutninger om det videre forløb omkring ejendommens vedligeholdelse, herunder økonomi. Topdahl har stor ekspertise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme og påtager sig gerne gennemførelsen af de arbejder, som skal udføres på ejendommen og ydelser kan bestå af: Deltagelse af tekniker ved budgetmøder. Deltagelse ved generalforsamling med byggeteknisk information. Fastlæggelse af foreningens ønsker og istandsættelsesarbejder. Ansøgninger og forhandlinger med myndigheder. Indledende og løbende beboerorientering Udarbejdelse af udbudsmateriale. Indhentning af tilbud fra kvalificerede håndværkere. Vurdering af indkomne tilbud samt forhandling med håndværkere og indstilling af tilbud til bestyrelsen. Afholdelse af byggemøder, fagtilsyn med arbejdets udførelse og kvalitetssikring. Iværksætte ekstra-/uforudseelige arbejder indenfor aftalt budget. Godkendelse af månedlige fakturaer vedr. entreprisen og udarbejdelse af byggeregnskab. Afholdelse af afleveringsforretning inkl. udarbejdelse af afleveringsprotokol. og 5-års garantigennemgang af entreprisearbejdet. Byggeteknisk rådgivning af Topdahl udføres efter nærmere aftalt honorar, som et fast honorar eller en procentsats af samlede håndværkerudgifter. Til tryk af tegninger, beskrivelse og lign. afsættes normalt en aftalt beløb alt afhængig af omfang og udformning. Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 4 af 46

5 2.0 Ejendommens stamdata 2.1 Ejendomsbeskrivelse Ejendommen er beliggende Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade og Dannevirkegade 22-32, København V. A/B Dannevirke indeholder 18 opgange med i alt 170 boliger og 2 erhvervslejemål. Ifølge BBR er ejendommens samlede boligareal m 2. Ejendommen er udført som en lukket karré med et fælles gårdanlæg i midten. Bygningen er opført i 1925 og med 5 etager. Ejendommen har fuld kælder og tagrum er indrettet med pulterrum og tørreloft. Kælderen indeholder varmecentral, vaskekælder, beboer-, vicevært- og bestyrelsesrum, cykelrum, depotrum, gårdtoiletter m.m. Foreningens lejligheder varierer i størrelse, men alle har wc/bad og køkken. Ejendommen er for byggetidspunktet traditionelt udført, med blankt murværk mod gade med røde facadeteglsten og mod gård med gule facadeteglsten. Underfacaden er filtset med indfarvet mørtel mod gård. Sadeltaget har røde tagsten, vinduer er plastvinduer med termorude og udenomsarealer er befæstet med granitsten og betonfliser. Forsyning af vand og varme leveres af HOFOR. Foreningens lejligheder opvarmes via tilført fjernvarme og der er indlagt gas i ejendommen til komfur. 2.2 Administrative oplysning Administrator Ejendomsadministrationen 4B A/S St. Kongensgade 67 B 1264 København K Foreningens kontaktperson A/B Dannevirke v. vicevært Michael Gjøl. Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 5 af 46

6 2.3 Overordnet liste vedr. renoveringer og forbedringer udført på ejendommen Oplysninger modtaget fra vicevært og beskrevet i tidligere rapport af okt Omtrent årstal angivet/oplyst. 1984: Vinduer udskiftet til plastvinduer med termoruder. 1995: En del af hovedtrapper malet. 2000: Tag og trappetårn renoveret, svampeskade i tag udbedret. Underfacader i gården pudset med indfarvet puds. 2001: Nye altaner i hjørnelejligheder. 2002: Etableret udluftning af tag. El i lejligheder renoveret. 2004: Etableret præfabrikerede badeværelser i lejligheder i 14 opgange uden bad, inkl. nyt brugsvand og faldstammer. 2005: Gård renoveret med græs og belægning. Etableret bredbånd. Lys i kælder. 2006: Etableret impulsvandbehandling på vandstik. Kloak TV-inspiceret og renoveret : Udskiftning af faldstammer i boliger Slesvigsgade 21 (højre side) til 33 (venstre side) 2010: Renovering af udvendige trappenedgange til kælder på gårdside herunder partiel betonreparation og nye galvaniserede trappeværn. 2011: Ny vandinstallation (stigestrenge/koblingsledninger) i alle køkkener og oprindelige badeværelser. Hovedtrapper, indgangsrepos: Udskiftning af bærejern og terrazzobelægning, Slien 2-6 og Slesvigsgade : Varmecentral: CTS Energistyring på anlægget. 2013: Tidligere ejendomskontor Slien 6, st.tv ombygget til bolig. Bagtrapper: Slibning/lakering af trin og reposer i træ. Facader: Udskiftning af ca stk. defekte skifersålbænke. 2014: Hovedtrapper: Udskiftning af defekt linoleum (ekskl. Slesvigsgade 21-33) og slibning/lakering af trin og reposer i træ. Hovedtrapper: Fuld maleristandsættelse på Dannevirkegade ekskl. ding-dong maling på vægge, som kun repareres. Fortov og asfalt repareres langs Slien 2-6. Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 6 af 46

7 3.0 Overordnet konklusion Ejendommen fremstår overordnet i god stand, bygningernes alder taget i betragtning, der blev dog ved gennemgangen konstateret, at enkelte bygningsdele trænger til retablering, mens andre trænger til almindelig vedligeholdelse. Nedenfor er opstillet en overordnet vurdering af ejendommen i forhold til den byggeteknisk tilstand, arbejder som bør iværksættes inden for de kommende år, samt afstemt efter foreningens generelle økonomiske situation. Der gøres opmærksom på, at arbejdet beskrevet i pkt. 3.2 kun er væsentlige vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder med omkostningstunge aktiviteter, og hvor der kan være direkte fare for person- og materielskade samt væsentlige bygningssvigt. Vicevært Michael Gjøl oplyste, at ejendommen løbende vedligeholdes. Han vurderer, at ejendommen pt. ikke har væsentlige skader/svigt som bør udføres. 3.1 Ejendommens byggetekniske tilstand Ejendommen fremstår generelt i pæn og god/rimelig stand, med få væsentlige bygningssvigt og skader. Ejendommens klimaskærm fremstår generelt i en god/rimelig byggeteknisk tilstand, dette skyldes at klimaskærmen løbende er blevet vedligeholdt, dog ses der større og mindre skader på ejendommens facader som kan anbefales udbedret i forbindelse med stilladskrævende arbejder. Ejendommens tekniske installationer er løbende blevet renoveret og vedligeholdt, der vil inden for de næste 5-9 år være et behov for at få udskiftet de resterende afløbsinstallationer samt vandinstallationer i kælder (fordelingsledninger). 3.2 Nært forestående arbejder i foreningen som der bør arbejdes videre med Det anbefales, at der arbejdes videre med forskellige aktiviteter i henhold udarbejdet tilstand og vedligeholdelsesplan, så ejendommens vedligeholdelse standard opretholdes og væsentlige bygningssvigt ikke opstår. Udskiftning af ejendommes tag Udskiftning af ejendommens vinduer Istandsættelse af ejendommens facader mod gade og gårdsiden Udskiftning af indreguleringsventiler i kælder Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 7 af 46

8 4.0 Rapportens opbygning 4.1 Eftersynskortets opbygning Generelt Efterfølgende gennemgang af bygningsdele er opbygget i skemaform og indeholder for hver bygningsdel følgende oplysninger. Bygningsdel Nummerering og navngivning af bygningsdelen. Bygningsdelsbeskrivelse Beskrivelse af den enkelte bygningsdel. Tilstandsvurdering Beskrivelse af evt. konstaterede skader med en samlet vurdering af bygningsdelen. Vedligeholdelsesinterval Angivelse af anslået interval mellem vedligeholdelsesarbejder på bygningsdelen. Forventet levetid for eksisterende bygningsdel Angivelse af den forventede levetid for bygningsdelen. Hvis der ovenfor i skemaet er anbefalet en evt. genopretning, er levetiden angivet som restlevetiden for bygningsdelen, såfremt genopretning undlades. Mængde Angivelse af antal/omfanget af den pågældende bygningsdel i den samlede bygning. Karakter Ved udført tilsyn af en bygningsdel tildeles denne en karakter. Bygningsdelene tildeles en af 3 karakterer - god, middel eller dårlig. Se nærmere forklaring af karakterskalaen på næste side. Foto Billeder af den pågældende bygningsdel. Aktivitetsbeskrivelse (drift- og vedligeholdelsesanvisning) Beskrivelse af evt. nødvendige tiltag for genopretning af bygningsdelen, samt nødvendige vedligeholdelse for at bevare bygningsdelen intakt. Aktivitets overslag Økonomisk overslag på nødvendigt vedligehold/genopretningsarbejder for den enkelte bygningsdel. Beløb er anført som ekskl. moms Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 8 af 46

9 4.2 Klassifikation af fejl/mangler Karakterskala Til beskrivelse af bygningsdelens tilstand benyttes følgende karakterskala opdelt i 3 klassificeringer. 1 God Bygningsdelen fremstår uden væsentlige fejl eller mangler. 2 - Middel Begrænsede følgeskader og forebyggende vedligehold. 3 - Dårlig Væsentlige følgeskader og/eller højt energiforbrug. Sikkerheds-, sundheds- og myndighedskrav. Såfremt en bygningsdel får tildelt karakteren "dårlig", skal der straks sættes ind med vedligeholdelse af pågældende bygningsdel i henhold til aktivitetsteksten. Foruden karakterskalaen er der til hver bygningsdel tilknyttet en tilstandsvurdering, der i tekst beskriver pågældende bygningsdels tilstand. Klassifikation af prioritet Prioriteten i eftersynskortet, skal betragtes som en samlet vurdering af aktiviteterne for den pågældende bygningsdel i forhold til at kunne opretholde en fortsat sikker, og acceptabel funktionalitet af bygningen. De er defineret følgende: A - Meget vigtig for bygningen. B - Vigtig for bygningen. C - Mindre vigtig for bygningen. 4.3 Generelt for tilstandsvurderingen Alle konstruktioner, installationer og bygningsdele er vurderet ud fra bygningens alder. Anmærkninger i forhold til nugældende bygningsreglement (BR 10) og normer angår kun forhold som skal afhjælpes, såfremt dette specifikt er anført. I vedligeholdelsesplanen er de anbefalede aktivitetstidspunkter foreslået uden hensyntagen til ejendommens økonomiske forhold etc. og skal betragtes som et oplæg til den videre debat om ejendommens vedligeholdelse. Det er dog anført, hvis arbejder skal udføres snarest muligt af hensyn til person- og materielskade. Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 9 af 46

10 5.0 Eftersynskort 01. Tagværk 01. Tagværk Bygningsdelsbeskrivelse Ejendommens tag er opført som et 45 graders sadeltag. Tagbeklædningen er belagt med oprindelige røde falstagsten fra 1925, som primært er understrøget med PUR-skum (polyurethanskum). Underliggende konstruktion (spær og lægter mv.) er udført i træ. Tagfladerne er gennembrudt af tagvinduer, faldstammeudluftninger, taghætter, zinkbeklædte kviste i hjørner mod gårdside samt 4 stk. brandkamme. Alle skorstene er blevet nedlagt. Inddækninger er udført i bly og zink. Tagrender og nedløb er udført i plast, dog enkelte nedløb i zink. Nederste del mod terræn er nedløb udført af stålrør. Tilstandsvurdering At tagstenene indvendigt er understrøget med PUR-skum er problematisk og anbefales ikke, da det kan give anledning til opfugtning af trædele samt tagstene kan frostsprænge grundet længere udtørringsperiode. Derudover er PUR-skum brandfarligt og afgiver giftige røggasser ved brand. Tagstene er bundet godt sammen med anvendt PUR-skum og virker umiddelbart stabil. De oprindelige tagbindere er flere steder rusttærede helt igennem eller manglede helt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da tagstenene derved kan løfte sig og blæse væk. Ved udførte tagreparationer er tagbindere flere steder undladt. Tagrummet virker velventileret og vicevært oplyste, at der pt. ikke er konstateret fugtskader. Brandkamme syner i nogenlunde stand, dog blev der konstateret manglede afdækningstegl. Grater og rygningstagsten er lagt i mørtel, som trænger til vedligeholdelse. Det skal påregnes, at disse bygningsdele løbende skal efterses og vedligeholdes af murer, da sådanne bygningsdele er særligt udsatte. Kviste mod gård er beklædt med zink og så fra afstand ud til at være i rimelig stand. De oprindelige tagvinduer i støbejern er i dårlig stand, og er fuget til flere steder, så de ikke kan åbnes. Der blev ikke oplyst eller konstateret utætheder i tagrender og tagnedløb i plast. Tilbageværende tagnedløb i zink fremstår med rust anløbninger. Det anbefales, at der udføres nye i zink i forbindelse med den fremtidige tagudskiftning. Tegltag har en normal levetid på omkring 80 år, hvilket det har udlevet. Med udgangspunkt i tagets alder og den registrerede tilstand vil det ved normalt vedligehold og overvågning for svigt, forventes at kunne holde op til 10 år. Indbygnings år Eftersyns interval Vedligeholdelses interval Forventet levetid Mængde Karakter Prioritet År Løbende År 5-10 År 100 % Middel A Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 10 af 46

11 Tag mod gårdside Tag mod gårdside Kvist i hjørne mod gård Brandkam mod gårdside Afdækningstegl mangler Tagbindere er flere steder rusttærede Tagbindere ikke fastgjort til tagsten Understrygning med PUR-skum Understrygning med PUR-skum Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 11 af 46

12 Ventilation af tagrum Tagvindue i støbejern Aktivitetsbeskrivelse Det bør overvejes at skifte taget indenfor den nærmeste fremtid, grundet anvendte PURskum samt for at minimere de årlige vedligeholdelsesomkostninger samt risiko for svigt og følgeskader. Det anbefales, at der som minimum foretages tagkontrol hvert andet år ved entreprenørfirma med kontrol af indvendig og udvendig side af tagfladen. Derudover kan der forekomme enkeltudgifter til udbedring af svigt og følgeskader (er ikke medregnet i budgettal). Afsat beløb til løbende vedligehold af taget indtil komplet tagudskiftning er udført. Aktivitet Vedligeholdelse I alt 1 Tagkontrol Løbende vedligehold af tag, skønnet beløb Tagudskiftning I alt Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 12 af 46

13 02. Kælder / fundering 02. Kælder / fundering Bygningsdelsbeskrivelse Der er fuld kælder under hele ejendommen. Kælderen er indrettet med varmecentral (fyrrum), cykelkælder, vaskekælder, gårdtoiletter og pulterrum m.m. Kælderydervægge er betonstøbte på den nederste 1 meter over gulv, øvrige del er muret. Indervægge er grundmurede. Kælderloft er pudset med synlige træetagebjælker. Kældergulve er støbte, der antages udført direkte på jord. Pulterrumsskillevægge er i træ. Trin ved opgangsdøre er i granit. Trin ved døre til bagtrapper er udført i beton. Udvendige trappenedgange til kælder på gårdside er udført i beton med vanger og trinflader i beton samt galvaniserede trappeværn. Tilstandsvurdering Generelt er kælderen i normal stand i forhold til lignende ejendomme af samme alder. Kælderen fremstår rimelig velholdt, med luftfugtighed på et acceptabelt niveau samt generelt tør. Vægge fremstår med mindre malingsafskalninger og betongulve med enkelte skader. Enkelte steder er loftpudsen ikke intakt, især omkring rørgennemføringer, hvilket ikke er brandmæssigt i orden. Pulterrumsskillevægge er i træ fremstår rimelige, dog med mindre nedbrydninger mod kældergulv. Udvendige trappenedgange til kælder på gårdside og betontrin ved døre til bagtrapper er i god stand og er fornyeligt istandsat i Det blev oplyst, at der i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011 har der ikke været vandindtrængning i kælderen. Ved skybrud i sommer 2014 blev der konstateret ca. 3 cm vand på kældergulv i Dannevirkegade 24, 26 og 28. Indbygnings år Eftersyns interval Vedligeholdelses interval Forventet levetid Mængde Karakter Prioritet År Løbende År 100 År God A Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 13 af 46

14 Kældervægge med afskalninger Kældergulv med skade Pudset loft med synlige træbjælker Loftspuds skadet omkring rørgennemføring Pulterrumsvægge i træ Udvendig kældertrappe Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 14 af 46

15 Granittrin foran opgangsdør Trin i beton ved dør til bagtrappe Aktivitetsbeskrivelse Almindelig vedligeholdelse af kosmetisk karakter må forventes i kælder (er ikke medregnet i budgettal). Udførelse af mindre pudsreparationer på loft. Aktivitet Vedligeholdelse I alt 1 Pudsreparationer på lofter, skønnet beløb I alt 25 Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 15 af 46

16 03. Facader / sokkel 03. Facader / sokkel Bygningsdelsbeskrivelse Gadefacader: Facader fremstår hovedsageligt med blankt murværk med røde sten og skrabefuget. Omkring opgangsdøre er der udført sandstensudsmykning og indgangstrin er i granit. Under 4.sals vinduer er gesims udført i sandsten. Hovedgesims (tagfod) er pudset. Sokkel er udført i sandsten og sålbænke under vinduer er udført i naturskifer. På karreens hjørner er der opsat nyere stålaltaner, i alt 32 stk. Gårdfacader: Overfacaden fremstår med blankt murværk med gule sten og skrabefuget. Underfacaden er filtset med indfarvet mørtel. Sokkel er udført i sandsten og sålbænke under vinduer er udført i naturskifer. Tilstandsvurdering Skrabefuger fremstår flere steder med forvitrede/udvaskede fuger, især på den nederste ca. 1,5 meter mod terræn på gadefacade. Sætningsrevner (musetrapper) i brystningsmurværk er udbedret, dog resterer enkelte. Udført filtsning på gårdfacadens underfacade afskaller flere steder på begge sider af døre til bagtrapper. Sokler af sandsten, nederste del af sandstensudsmykning omkring opgangsdøre og sandstensgesims over porten (Alsgade) fremstår forvitrede og med udvaskede fuger mellem sektionerne. Sålbænke af naturskifer er i god stand, dog blev enkelte konstateret med skader herunder delaminering i overfladen og mørtel manglede mod vinduesfalse. Det blev oplyst, at ca stk. defekte skifersålbænke blev udskiftet i Stålaltaner mod gade er i god stand. Facaderne fremstår generelt med misfarvning som skyldtes luftforurening, især hovedgesimsen er meget sort. En afrensning kan overvejes samtidig med andre stilladskrævende arbejder. Det er vigtigt med en hel og tæt klimaskærm (facade/sokkel), så vandindtrængning og opfugtning af konstruktionen undgås. Opfugtning er medårsag til evt. skimmelvækst på indvendig side i boligerne. Indbygnings år Eftersyns interval Vedligeholdelses interval Forventet levetid Mængde Karakter Prioritet År Løbende År - År 100 % Middel A Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 16 af 46

17 Gadefacade, udsnit Gårdfacade, udsnit Sandstenssokkel mod gade, forvitring Skifersålbænk Skifersålbænk, mørtel mangler Skifersålbænk, skade og delaminering Sandstensudsmykning omkring opgangsdør Sandstensudsmykning, forvitring Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 17 af 46

18 Gårdfacade, indfarvet filts Gårdfacade, indfarvet filts afskaller Sandstenssokkel mod gård Skrabefuger, forvitrede Altan mod gade Skrabefuger mod gade, intakte Gårdfacade, musetrappe Port mod Alsgade Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 18 af 46

19 Aktivitetsbeskrivelse Samtidig med andre stilladskrævende arbejder, anbefales det indenfor den nærmeste fremtid, at udføre partiel istandsættelse af gade- og gårdfacader, herunder: Hedvandsafrensning af facader. Partiel fugereparation af blankt murværk. Udbedring af sætningsrevner. Overfladebehandling/reparation af gesims udført i sandsten mod gade. Udskiftning af defekte skifersålbænke. Derudover bør der udføres reparation af afskallet filtsning på gårdfacade samt overfladebehandling/reparation af sokkel i sandsten samt sandstensudsmykning ved opgangsdøre. Aktivitet Vedligeholdelse I alt 1 2 Istandsættelse af gade- og gårdfacader, stilladskrævende Istandsættelse af gade- og gårdfacader, udført fra terræn I alt Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 19 af 46

20 04. Vinduer 04. Vinduer Bygningsdelsbeskrivelse Ejendommens vinduer til boliger og trapper er plastvinduer med termoglas, årgang Indadgående (dreje/kip), kombineret med faste glas. Kældervinduerne er de oprindelige i træ med udvendig påmonteret stålgitter. Tilstandsvurdering De elastiske udvendige fuger omkring plastvinduer fremstår revnede i overfladen og utætte. Disse bør som minimum eftergås, så der ikke sker vandindtrængning. Det bør overvejes at udskifte samtlige plastvinduer til nye i træ/alu. Nye træ/alu-vinduer kræver ikke malervedligeholdelse af udvendige overflader, og derved opnås en stor besparelse på den intervalmæssige malerbehandling, fremfor nye trævinduer. Normal levetid for termoruder er 30 år, hvilket de har udlevet. Samtidig vil der opnås en besparelse på varmeudgifter, da nye vinduer er forsynet med lavenergiruder. Kældervinduer konstateret med nedbrudt bundkarm flere steder. En snarlig snedker- og maleristandsættelse er tiltrængt, alternativt nye i træ/alu. Vedligeholdelse af trævinduer skal påregnes i et interval mellem 5-10 år, afhængig af verdenshjørneorientering m.m. Indbygnings år Eftersyns interval Vedligeholdelses interval Forventet levetid Mængde Karakter Prioritet År Løbende År 2-5 År 100 % Middel A Plastvindue mod gade Kældervindue mod gade Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 20 af 46

21 Plastvindue mod gård Kældervindue mod gård Aktivitetsbeskrivelse Snedker- og maleristandsættelse af kældervinduer inkl. påmonteret stålgitter. Udskiftning af plastvinduer til nye i træ/alu med energiglas. NB. Budgetpris ekskl. stillads, forudsættes udført samtidig med tagudskiftning. Aktivitet Vedligeholdelse I alt 1 Istandsættelse af kældervinduer Udskiftning af plastvinduer til nye i træ/alu med energiglas I alt Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 21 af 46

22 05. Udvendige døre 05. Udvendige døre Bygningsdelsbeskrivelse Udvendige opgangsdøre til hovedtrappe og gennemgange er de oprindelige i træ med vinduesoverparti. Oplyst at dørpumper er gennemgået og de 10 stk. er udskiftet med nye. Udvendige døre til bagtrapper og kælder er de oprindelige i træ. Ved altaner er der udført dørparti i træ med termoglas, årgang Med indadgående dørblad og alu-bundglasliste. Tilstandsvurdering Opgangsdøre inkl. vinduesoverparti trænger til malervedligeholdelse. Døre til bagtrapper og kælder fremstår med nymalet dørblad, men karme fremstår slidte og med skader på nederste del. Altandørpartier (32 stk.) fremstår i rimelig stand i bolig Dannevirkegade 22, 1.th og Slien 6, 2.th. Indbygnings år Eftersyns interval Vedligeholdelses interval Forventet levetid Mængde Karakter Prioritet År 3-5 År År 100 % Middel C Opgangsdør Dør til bagtrappe Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 22 af 46

23 Dør til bagtrappe, slidt karm Dør til kælder Dørparti altan, set indefra Dørparti altan, udvendigt Aktivitetsbeskrivelse Maling af udvendige døre. Det skal påregnes, at belastede/meget anvendte døre skal vedligeholdes med et interval mellem 3-5 år. Låseblik og dørpumper m.m. på døre skal påregnes løbende vedligeholdt ved smøring og justering (er ikke medregnet i budgettal). Aktivitet Vedligeholdelse I alt 1 Maling af opgangsdøre m.m Maling af bagtrappedøre og døre til kælder Maling af altandørpartier I alt 235 Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 23 af 46

24 06. Trapper 06. Trapper Bygningsdelsbeskrivelse Ejendommen har 18 hovedtrapper og 18 bagtrapper. Hovedtrapper: Indgangsrepos er udført med terrazzobelægning. Entredøre til boliger er de oprindelige malede fyldningsdøre. Vægge, lofter og underside af reposer/løb er pudsede og malede. Håndliste er i hårdt træ og værn/balustre malede. Trin og reposer er de oprindelige i træ, som er lakeret. Fra indgangsrepos og op til mellemrepos 1./2.sal er trin og reposer belagt med linoleum. Bagtrapper: Trappeløb til kælder er i træ. Døre til boliger, kælder og loftrum er de oprindelige malede fyldningsdøre. Vægge, lofter og underside af reposer/løb er pudsede og malede. Håndliste er i hårdt træ og værn/balustre malede. Trin og reposer er de oprindelige i træ, som er lakeret. Tilstandsvurdering Hvornår trapper generelt skal istandsættes, er delvist et spørgsmål om foreningens ønske om udseende. Hovedtrapper: Fremstår generelt i rimelig stand og er løbende blevet vedligeholdt gennem årene. Iht. oplysning fra vicevært resterer følgende istandsættelsesarbejder: Udskiftning af defekt linoleum på Slesvigsgade Maleristandsættelse af Slien 2-6, Slesvigsgade og Alsgade 7-9. Bagtrapper: Fremstår generelt i rimelig stand. Pudsafskalninger konstateret indvendigt på begge sider af dør til trappe og i kælderniveau. Trappetrin/reposer er noget hulslidte og med afrundede forkanter, især på nederste del, hvilket er normalt. Iht. oplysning fra vicevært er trin og reposer i træ blevet lakeret i Indbygnings år Eftersyns interval Vedligeholdelses interval Forventet levetid Mængde Karakter Prioritet År År - År 36 stk. God C Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 24 af 46

25 Hovedtrappe, entredøre Hovedtrappe, lakerede trin/reposer Hovedtrappe, linoleumsbelægning Hovedtrappe, indgangsrepos Bagtrappe, dør til bolig Bagtrappe, løb mod kælder Bagtrappe, vandinstallation Bagtrappe, dør til loft Marielundvej Herlev - tlf cvr Side 25 af 46

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

A/B Frederik. 2000 Frederiksberg. Godthåbsvej 11-13 samt Sindshvilevej 10 Tilstandsvurdering klimaskærm.

A/B Frederik. 2000 Frederiksberg. Godthåbsvej 11-13 samt Sindshvilevej 10 Tilstandsvurdering klimaskærm. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere UDARBEJDET AF: Michael Øster Juni 2013 Sags. nr. 1424 Telefon: 33 313 313 Mail: mse@topdahl.dk A/B Frederik. 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere