Læreplan Egernhuset 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan Egernhuset 2012"

Transkript

1 Læreplan Egernhuset 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer Tema 3: Sproglig udvikling Tema 4: Krop og bevægelse Tema 5: Natur og naturfænomener Tema 6: Kulturelle udtryksformer Evaluering/perspektivering.. 30 Bilag sprogvudering. 31 2

3 Indledning: I dagtilbudsloven er det bestemt, at det skal fremgå af de pædagogiske læreplaner hvilke læringsmål, metoder og læringsaktiviteter det enkelte dagtilbud har i forhold til de 6 temaer Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børnehaven Egernhuset er en institution med kapacitet til 95 børn, pr er vi nednormeret til 62 børn. Grunden til det faldende børnetal, er også demografien på landsplan og ikke mindst i vores område er blevet mindre. Vi er en institution med mange forskellige kulturer repræsenteret, hvilket bl.a. betyder at der kan være sprog barriere, der gør det meget svært for personalet at kommunikere med børn og forældre, derfor laver vi meget dokumentation via billeder, så det er muligt for alle at forstå. Vi lægger vægt på at vores institution skal være imødekommende at komme ind i, ved bl.a. at have et hyggeligt indgangs parti, lyse og venlige lokaler, pæne møbler m.v. Ligeledes er det vigtigt at forældre og børn føler sig positivt taget imod af personalet. Børnene har en aktiv rolle i egen udvikling og læring. Vi udviser respekt for at børnenes dominerende virksomhed er legen. Vi anerkender børnene som unikke personer med hver deres særlige ressourcer. Børnene mødes af anerkendende voksne, som understøtter og udfordrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder. Børnene mødes af voksne der har forståelse for, at børnenes koncentration er forskellig, men i stadig udvikling. Børnenes sociale samspil understøttes gennem de voksnes prioritering af nære relationer. For at kunne skabe en optimal lærings - og udviklingsproces for børnene, er det vigtigt at personalet er gode rollemodeller for børnene, er sig faglig bevidst og hele tiden ajourført med den nyeste viden/udvikling der er inden for vores område. Vi arbejder med et helhedsperspektiv der betyder, at vi ser læring som noget, der bliver konstrueret i det enkelte individ i samspil med omverdenen. Omverden er for os både andre mennesker, men også den kultur og de samfundsforhold, vi lever under. Det betyder, at læring altid foregår på både et individuelt, et socialt og et samfundsmæssigt plan. Læringsresultatet er et individuelt fænomen, der samtidig er socialt og samfundsmæssigt medbestemt. Når børnene bliver taget med på råd af de voksne, er det ofte almindelige dagligdags ting, de må tage stilling til, f.eks. hvilken sang der skal synges, hvilken bog der skal læses. Der er gode dialoger om, hvem der bestemmer i hvilke sammenhænge. På denne måde får børnene også en vis forståelse for demokrati. Børnemiljøet er implementeret på den måde at vi har interviewet børnene hvor vi har talt om det psykiske og fysiske børnemiljø for børnegruppen for 3-6 år. Gennem billedmateriale og interview med konkrete spørgsmål, hvor vi havde taget højde for børnenes individuelle alder. Vi interviewede bl.a. børnene omkring venskaber, også ud fra konkrete spørgsmål. De hyppigste udtalelser, svar og ønsker arbejder vi på at imødekomme. Vi har løbende dialog med børnene om det at tage hensyn til hinanden. Vi vil ligeledes fortsat guide børnene i konfliktløsning samt løbende snakke om venskaber, følelser og relationer. 3

4 Personalet har inden for rammerne af budgettet og arbejdets tilrettelæggelse, mulighed for at dygtiggøre sig, videreuddanne sig og hente inspiration andetsteds fra, f.eks. ved at deltage i kurser og temadage, som har relevans for institutionens faglige udvikling. Nogle ansatte er således i besiddelse af en specialviden, som andre også kan drage nytte af. Det kan være viden om AD/HD, misbrug i familien m.v. Vi har i skoledistrikt Korsør nord et meget veletableret brobygnings koncept. Vi besøger børnehaveklassen og SFO en på Broskolen op imod seks gange før skolestart. Der er forskellige planlagte aktiviteter hver gang, både faglige og sociale. Det gør at de børn der skal starte på Broskolen, er klædt godt på til deres første skoledag. I 2011 blev brobygningsarbejdet yderlige forstærket med konceptet kom kanon godt i gang og få kiste glade børn som er et systematisk brobygningsarbejde i Slagelse kommune. I Egernhuset har vi i 2010 ligeledes etableret en førskolegruppe, der udelukkende er for børn der skal i skole næst kommende skoleår. Stuen er blevet døbt Krudtuglerne. Krudtuglerne arbejder på at få gjort børnene skole parate. Det gør de ved en tilrettelagt og struktureret dagligdag, der tager udgangspunkt i barnets kompetencer. Krudtuglerne har en del aktiviteter der foregår ud af huset. Vores definition af børn med særlige behov er, at det er børn, der på en eller anden måde skiller sig ud, i forhold til det store flertal af børn, og at de ofte er meget synlige. Det er børn, der er enkeltstående i forhold til sprog, motorik o.l.; men det er også børn, der ofte har flere problemer på en gang. Det kan være børn af såvel ressourcestærke, som ressourcesvage familier, der har svært ved at løse problemerne. Vi ser, at børnene også får deres egne selvstændige problemer, såsom manglende evne til at etablere venskaber og problemer med relationer i det hele taget, motorisk uro og/eller udviklingsproblemer. Disse børn har brug for en særlig indsats for at komme godt igennem barndommen, og målet hos os er, så tidligt som muligt, at rette opmærksomheden mod de vanskeligt stillede børn og deres livsvilkår. Som personale lægger vi på vægt at vi kan differentierer mellem flere pædagogikker for at tilgodese børnenes forskellige behov alt afhængigt af deres vanskeligheder. I 2010 arbejdede vi i personalegruppen med anerkende pædagogik ved Lotte Secher, hvor vi arbejdede med eksempler og iagttagelser fra dagligdagen og den anerkende måde at møde barnet på. I 2010 og 2011 har vi arbejdet med konsulentfirmaet Solution. Med afsæt i den systemiske og løsningsfokuserede tilgang har Solution sammen med ledelsen og medarbejderne arbejdet med udvikling af den daglige pædagogiske praksis. Herunder udvikling af konkrete redskaber til håndtering af vanskeligheder i det daglige arbejde med børnene, såvel individuelt som grupper af børn, og i samarbejdet med forældrene. Forældrebestyrelsen er inddraget i forhold til læreplanen ved bestyrelsesmøder. Vi vil gerne gøre opmærksom på at vi har skrevet Slagelse Kommunes Rammer ind i vores læreplan med kursiv skrift, det skyldes vi synes det er vigtige at have med, hvis man som udenforstående skal læse vores læreplan, og have forståelse af indholdet. 4

5 Tema 1: Barnets alsidige personlige udvikling For at kunne udvikle sin personlighed forudsættes det, at barnet møder en anerkendende og medlevende omverden. Barnet skal udfordres og støttes i den personlige udvikling samtidig med, at barnet oplever sig værdsat for den, det er. Barnet har brug for genkendelighed i hverdagen og for børn med særlige behov, er dette ofte en nødvendighed for at kunne fungere og udvikle sig. 1a) Mål: Alle børn har ret til ens muligheder for et godt liv, trods forskellige forudsætninger Vi betragter forskelligheden som en styrke, og hermed anerkender vi, at børn har forskellige evner og anlæg for at udvikle sig. Det betyder, at det enkelte barn skal møde udfordringer, som netop dette barn har brug for. Der skal derfor tilrettelægges forskellige aktiviteter til børnegruppen, og børnene skal udvælges til aktiviteterne ud fra en konkret viden og forståelse af det enkelte barns behov og muligheder. Børn skal ved at blive mødt ligeværdigt have mulighed for at udvikle et stærkt selvværd. Barnet skal mødes på eget udviklingstrin, og det pædagogiske personale skal tale med barnet og ikke til barnet. Vi skal møde børn og familier i dialog med respekt og forståelse for netop deres situation. Barnet bruger en stor del af sin tid i institutionen, af hvilken grund Børnehaven Egernhuset skal være et udviklings- og læringssted som supplement til hjemmet. Personalet skal skabe rammer, der udvikler børnene til kompetente individer med selvværd og selvtillid. Børnene skal have mulighed for, at være aktive deltagere i fællesskabet og således føle sig betydningsfulde og værdsatte. Personalet skal skabe et socialt miljø, hvor barnet kan føle sig værdsat og tryg. Barnet skal opleve, at være i et miljø præget af nærværende, medlevende og lydhøre voksne. Barnet skal have plads og mulighed for fordybelse og koncentration. Personalet skal sørge for rammer, der giver børnene mulighed for at lege på tværs af alder og køn. Med rammer menes såvel de fysiske rum, som de oplevelser og erfaringer børnene får i institutionen. Der skal desuden være plads til, at lege sammen i fred og ro og der skal være plads til, at fylde og der skal være mulighed for, at lave noget sammen med andre børn og voksne. Personalet siger Godmorgen til de fremmødte på alle stuer, når de møder ind. Børnene og deres forældre kommer ind på deres egen stue og siger Godmorgen. Den eller de voksne der er tilstede, hilser på de nyankomne. Dette gør vi for at børn og forældre skal føle sig velkommen Børn og personale på de respektive stuer spiser samme. Nogle gange samles stuerne, udenfor i sommerperioden, for at spise frokost og frugt 5

6 sammen. Børnene har mulighed for, sammen med personalet, at deltage i praktiske gøremål i forbindelse med spisning f.eks. borddækning og afrydning. Dette gør vi for at delagtiggøre børnene i daglige gøre mål Ved spisning forventes det, at alle - både børn og voksne - sidder ned, bruger service og evt. bestik. Måltiderne består af den medbragte madpakke, og foregår i en rolig og hyggelig atmosfære, hvor der ikke bliver råbt og sker unødige forstyrrelser. Dette gøres ved dæmpet belysning og stearinlys. Der er gjort ekstra tiltag for dæmpet belysning med gulv - og bordlamper. Dette gør vi for at få en hyggelig atmosfære under spisningen Personalet ser og aflæser børnenes interesser og følger op på disse, ved at bidrage og deltage i legen/læringen. Dette gør at barnet føler sig forstået og oplever anerkendelse. Det er også her barnet udvikler evnen til at indgå i sociale relationer På legepladsen har børnene mulighed for, at lege alene, sammen i små og store grupper og med eller uden den voksnes deltagelse. Det er her at barnet lærer at sige til og fra og lærer at bede andre om hjælp og indgå kompromiser Børn og personale tager på ture ud af huset. Her ligger vi vægt på, at børnene hjælper og passer på hinanden, følge regler og beskeder. Vi fejrer børnenes fødselsdag med sang og gaver, enten i institutionen eller hjemme hos børnene. Det gør vi for at barnet kan føle sig i centrum Samling er en pædagogisk metode, hvor børnene lærer at være lydhør over for hinanden, og hvor det enkelte barn oplever at være i centrum med mange tilskuer. Det er her barnet lærer at sætte ord på følelser og vi taler om hvordan vi behandler og tager hensyn til hinanden. At barnet udvikler empati og lærer at omgås andre med respekt, accept og tillid. At barnet opnår begreb om sig selv og sin omverden 1b) Mål: Alle børn skal anerkendes som kærlige, nysgerrige og eksperimenterende Børn skal have lov til at være børn. I det pædagogiske arbejde skal børns undren og nysgerrighed styrkes. Vi skal give plads til, at børn kan udforske og gå på opdagelse på egen hånd. Lysten til at lære skal udvikles, og børnene skal have tid til leg, læring og fordybelse. Personalet skal, i kraft af deres faglige kunnen, være i stand til, at differentiere deres pædagogiske tiltag i forhold til det enkelte barns alder og udvikling. Børnene skal have lov til at beholde deres individualitet, så længe deres adfærd ikke giver grund til bekymring, dvs. skaber problemer for dem selv eller andre. 6

7 Pædagogisk tiltag: Personalet lytter til det, barnet siger, både verbalt og nonverbalt Udgangspunktet fra de voksnes side skal være, at der altid er et formål med det børnene foretager sig og det skal den voksne tage alvorligt De voksne skal se, hvad der interesserer barnet, og hvad barnet er god til. Herefter skal de voksne give den nødvendige opbakning evt. i form af planlagte aktiviteter Personalet skal give barnet mulighed for at lære at arbejde målrettet og have modet til at forfølge sine mål. Samtidig skal personalet være opmærksom på, om barnet selv har fornemmelse for, hvad det kan, da det er vigtigt at barnet har et realistisk selvbillede De voksne skal bidrage til, at barnet får succesoplevelser i børnehaven. Når noget bliver en succesoplevelse, styrkes barnets lyst til at eksperimentere Personalet danner rammerne for at børnene kan skabe venskaber og relationer til andre børn, ved at give dem plads til at lege med dem de har lyst til, også på tværs af stuerne. For alle er det vigtigt, at blive genkendt og husket af andre. Børnene skal have mulighed for at sætte deres positive spor i institutionen Personalet skal være tydelig i forhold til, at formidle, hvad de synes er hensigtsmæssig og acceptabel adfærd, når børn leger sammen. Det handler f.eks. om at spørge om lov til, at deltage i lege og om, at deles om legetøjet. Uhensigtsmæssig adfærd kan hindre et barn i at skabe gode relationer Personalet skal overfor børnene tydeliggøre, at de er der til at hjælpe, hvis børnene ikke selv magter opgaven og at det er ok at begå fejl Personalet skal give børnene mulighed for, at omforme og bearbejde ny viden gennem leg, alene eller sammen med andre Personalet er bevidste om vigtigheden af fysiske kontakt. Derfor er vi alle parate til at give et kram og holde i hånden. 1c) Mål: Alle børn skal have mulighed for at udvikle selvindsigt og empati Børn skal lære at kende egne følelser og dermed udvide sin forståelse for andres følelser. I forlængelse af det skal børn lære at respektere såvel egne som andres behov. For at udvikle selvindsigt og empati skal børn opleve, at der er klare grænser og konsekvenser af deres valg og opleve at andres grænser kan være forskellige fra deres egne Personalet skal være der til at hjælpe, hvis tingene bliver svære, når det at være en del af fællesskabet gør ondt. Personalet skal vise omsorg uden at omklamre, d.v.s. de skal hjælpe 7

8 barnet med at sætte ord på følelser, og der skal trøstes. Derefter skal personalet i kraft af deres faglighed, hjælpe barnet med at komme videre. Pædagogisk tiltag: Personalet skal være i stand til at aflæse børns verbale og nonverbale sprog og herefter vise børnene interesse og støtte det Det enkelte barn skal få en oplevelse af, at den voksne har tillid til og tro på barnet, dvs. har positive forventninger til barnets evner og formåen Personalet skal forsikre barnet om, at det er i orden at udtrykke vrede, når man er/føler sig vred indeni. Det er også i orden, at udtrykke ked-af-dethed, når man føler sig sådan indeni Personalet skal i ord og handling vise børnene, at de er til at stole på. Det handler i bund og grund om, at tage børnene alvorlige og respektere dem. Hvis den voksne har lovet et barn noget, skal der følges op på det; det er ikke godt nok at lade som ingenting. Kan det lovede ikke lade sig gøre, har barnet krav på en forklaring. Et barn skal ikke stilles overfor et valg, der ikke respekteres Personalet er troværdigt, dvs. at barnet oplever, at der er overensstemmelse mellem tale, mimik og kropssprog. Det kan f.eks. ses ved, at barnet henvender sig til personalet for støtte og barnet har tillid til, at den voksne kan hjælpe Personalet tager en fælles snak i børnegruppen om, hvilken betydning det har for andre, når man ikke behandler hinanden ordentlig og hvad det gør ved én selv Dokumentation: I dagligdagen benytter vi medieskærme, så børn og forældre har mulighed for at følge hverdagen på stuen, og derigennem få en dialog om dagen. De ting som børnene arbejder med, skaber udgangspunkt for en god dialog. Barnet har ligeledes en personlig mappe med billeder, tegninger og opgaver der følger det i dets tid i børnehaven. Personalet bruger forskellige arbejdsredskaber heriblandt Kuno Beller, Fokus skemaer og Tras. Personalets iagttagelse af det enkelte barn, bliver drøftet på de pædagogiske stuemøder, f.eks. trives barnet i børnehaven, har barnet positive relationer til andre børn. Ud fra ovenstående søges der den nødvendige ekspertise hos samarbejdspartnere, eks. PPR. 8

9 Evaluering: Personalet oplever at de metoder der bruges er brugbare, det ser Personalet ved at børnene leger på tværs, de trygge ved personalet, - børn på legepladsen til vælger personalet. Personalet ser at børnene søger de små rum hvor der også er regler. De er trygge ved vores regler og rammer. personalet oplever det kan være svært at til gode se alle børn da børnene er så langt fra hinanden rent udviklingsmæssigt, men derimod oplever. Planlægger aktiviteterne, hvor personalet kan se så mange som muligt får en succes oplevelse. Personalet op lever at børnene støtter op om hinanden kan udvise empati Børn med særlige behov I Egernhuset deltager børn med særlig behov i aktiviteterne på lige fod med andre børn. Aktiviteterne har differentieret sværhedsgrad, sådan at alle har mulighed for at være med, således at barnet derigennem får nogle succes oplevelser og karakter, indkalder vi forældrene til en samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe barnet. Hvorefter indstiller vi og inddrager vores samarbejdspartnere. Derudover bruges dagtilbudsfora, som består af ledere og andre relevante fagpersoner, hvor enkelte sager kan drøftes anonymt. Ligeledes benyttes de pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud til sparring m.v. i forhold til bekymrings børn. Tema 2: Sociale kompetencer 9

10 Sociale kompetencer udvikler i sig fællesskaber og gennem relationer til andre for eksempel i venskaber, i leg og gruppesammenhænge. Sociale relationer er en forudsætning for barnets trivsel og udvikling. Anerkendelse fra andre er en forudsætning for barnets eksistens som socialt individ. Barnet har brug for rammer, hvor det udvikler empati, tilknytningsrelationer og sociale færdigheder. En forudsætning for, at barnet kan udvikle evner indenfor disse områder er, at de omgås voksne, der har disse kompetencer og færdigheder. 2a) Mål: Alle børn skal have muligheder for at indgå i ligeværdige sociale fællesskaber Alle børn skal sikres mulighed for at kunne indgå i en gruppe og blive en del af et forpligtende fællesskab. Det enkelte barn skal lære at kunne mærke egne grænser, kunne sige til og fra, og på samme tid indgå, som en social del af et større fællesskab med børn og voksne. I Egernhuset vægter personalet, at børnene udvikler deres sociale kompetencer og at de kan indgå i ligeværdige sociale fællesskaber, med egne forudsætninger. Børnene skal føle sig værdsat og uundværlige. Samling er en vigtig del af vores hverdag. Samlingen bliver bl.a. brugt til at snakke om hvordan behandler vi hinanden, hvordan taler vi til hinanden, hvordan er vores modtagelse og opførsel overfor hinanden og hvordan er vi en god ven Personalet møder børnene åbent og ansvarsfuldt. Det er med til, at børnene føler sig værdsat og taget alvorligt Børnene skal opleve Egernhuset som et trygt sted at være, med en dagligdag med faste rammer og tydeliggørelse. Et sted hvor vi hjælper hinanden og bakker hinanden op, det kan være spise situationer, samlinger, borddækning mm. Vi hjælper og bakker børnene op i at vælge til og fra, hvad enten det gælder venskaber, lege, kreativitet eller oplevelser 2b) Mål: Vi vil skabe miljøer, hvor børn kan opbygge gode venskaber og udvikle sig både socialt og fagligt Børn der bliver set og hørt bliver rustet til selv at se og lytte aktivt til andre. Det betyder, at det pædagogiske personale skal se og høre hvert enkelt barn og have fokus og interesse for deres liv. Det pædagogiske personale skal lære børn sociale spilleregler, og børnene må ikke udsættes for mobning. I Egernhuset vægter personalet en anerkende tilgang til børnene, og derigennem håber vi at lære børnene at omgås hinanden på en god og anerkende måde. Vi arbejder i personalegruppen med anerkende relationer i praksis, hvilket giver anledning til refleksion over egen praksis. Vi indretter stuerne så de fysiske rammer indbyder til god trivsel for alle. 10

11 Børnene skal opleve en god omgangsform og omgangstone I børnehaven Der skal ikke knyttes betingelser til dét at være venner. hvis jeg ikke må låne din bil, må du ikke komme med til min fødselsdag hører vi ofte. Vi sætter grænser for, hvad der er acceptabelt, når man indgår i et forpligtende fællesskab Personalet synliggør og skaber muligheder for bl.a. rollelege. Dette gør vi bl.a. ved at have legetøj på stuerne der opfodre og indbyder til denne form for lege Personalet bakker børnene op i deres valg af venskaber, også på tværs af stuerne Personalet vejleder børnene i at håndtere konflikter og aflæse hinandens kropssprog Personalet opfordre børnene til selv at klare konflikten inden vi træder til Personalet opfordrer børnene til at bruge deres fantasi gennem fri leg Personalet støtter børnene i at sætte personlige grænser i leg Personalet opfordrer børnene til at danne venskaber og lege sammen i en rummelig atmosfære uden drillerier og udelukkelse I Egernhuset er det almindeligt, at de større børn hjælper de mindre børn, dvs. at de har øje for, om de kan klare tingene selv I Egernhuset bruger vi aktivt Marys fondens mobbekasse. Det gør vi for at give børnene for en forståelse for, hvad det gør ved andre når man mobber 11

12 2c) Mål: Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati Børnene skal inddrages og opmuntres til aktiv deltagelse i beslutningsprocesser, og børnene skal have mulighed for at kunne samarbejde og løse opgaver i fællesskab. Børnene skal udvikle en samhørighed med en integration i det danske samfund samt blive i stand til at indgå i et forpligtende fællesskab. I Egernhuset vægter vi at børnene får kendskab til de normer og regler i det samfund vi lever. Det er personalets ansvar at anerkende at børnene har en holdning og en mening til dagligdagen. Personalet skaber rammer der inspirere børnene til at løse opgaver i fællesskab og sammen finde den en måde at gøre tingene på Børnene skal have mulighed for at have indflydelse på deres dagligdag Personalet skal lære børnene at tage ansvar for egne handlinger Ved bl.a. samlinger skal børnene lære at vente på taletid, kunne lytte samt fastholde koncentrationen når andre børn taler. Personalet vejleder børnene i at håndtere konflikter og aflæse hinandens kropssprog Børnene skal have kendskab til fælles regler og normer Børnene skal lære at forstå og følge en kollektiv besked Børnene skal lære at indgå kompromisser, lave aftaler og vente på tur Børnene skal lære, at man som en del af et fællesskab, skal dele med andre Dokumentation: 12

13 I dagligdagen observerer personalet om børnene er i stand til at vælge til og fra i sociale sammenhæng. Personalet iagttager børnene for at se om de udviser empati. Vi hjælper børnene med at danne relationer, efterfølgende ser vi om børnene kan danne egne relationer uden hjælp fra personalet, om børnene trives og om de udvikler selvværd. Personalet er opmærksomt på når der opstår konflikter børn og børn imellem, at få understøttet dem og guidet dem til at finde en løsning på konflikten. Personalet bruger forskellige arbejdsredskaber heriblandt Kuno Beller, Fokus skema og Tras. Personalets iagttagelse af det enkelte barn, bliver drøftet på de pædagogiske stuemøder, f.eks. trives barnet i børnehaven, har barnet positive relationer til andre børn. Ud fra ovenstående søges der den nødvendige ekspertise hos samarbejdspartnere, eks. PPR. Evaluering: Største delen af dem er i stand til det og der er plads til de kan det. Vi oplever at rolig belysning giver rolige børn. Det at vores dagligdag er struktureret, at regler og normer er det samme, det styrker børnene i deres tilgang til hinanden. Mobbekassen bliver brugt til at give dem forståelse af hvor vigtigt det er at anerkende hinanden. Børn med særlige behov: I Egernhuset deltager børn med særlig behov i aktiviteterne på lige fod med andre børn. Aktiviteterne har differentieret sværhedsgrad, sådan at alle har mulighed for at være med, således at barnet derigennem får nogle succes oplevelser og oplever anerkendelse i dagligdagen. Hvis vi vurderer at barnets problemer er af særlig karakter, indkalder vi forældrene til en samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe barnet. Hvorefter indstiller vi og inddrager vores samarbejdspartnere. Derudover bruges dagtilbudsfora, som består af ledere og andre relevante fagpersoner, hvor enkelte sager kan drøftes anonymt. Ligeledes benyttes de pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud til sparring m.v. i forhold til bekymrings børn. 13

14 Tema 3: Sproglig udvikling Barnets sprog bliver udviklet ved, at barnet bruger det. Sproget spiller en vigtig rolle i det moderne samfund. Det er derfor af afgørende betydning, at barnet i dagligdagen har rige muligheder for at bruge og udvikle sproget. Sproget er et vigtigt fundament for barnets læring, udvikling og sociale samvær. Barnet kan udtrykke sig gennem mange sprog: talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem disse sprog kan barnet dels udtrykke sine egne tanker og følelser, formulere sin undren og gennem sin egen forståelse af sproget, lære at forstå andre mennesker. Udvikling af barnets sprog foregår i den daglige kommunikation barn til barn og barn til voksen.det pædagogiske personale skal have viden om børns generelle sprogudvikling, samt kendskab til det specifikke barns aktuelle udvikling. 3a) Mål: Barnet skal have mulighed for at udvikle sit sprog, ordforråd og begrebsforståelse gennem hverdagens aktiviteter Barnet skal støttes i at udvikle strategier i forhold til at kunne skabe kontakt og forståelse, og barnet skal støttes i at indgå i samtaler med voksne eller andre børn, hvor der på skift tales og lyttes, stilles spørgsmål og gives svar. Barnet skal i samtalen møde voksne, der benævner ting ved deres rette navn. Barnet skal mødes med et nuanceret og rigt sprog i dagtilbuddet. Barnet skal udvikle evnen til at anvende sproget til konflikt og problemløsning. I Egernhuset vægter vi at børnene mødes med et nuanceret sprog. Vi oplever at mange af de børn der starter i børnehaven har et mangelfuldt sprog. Personalet sætter i dagligdagen ord på de ting vi foretager os og de ting vi omgiver os med. Det er med til at give børnene et større ordforråd og give dem en meningsfuldhed med deres dagligdag, derudover er personalet 14

15 meget visuelle udadtil, hvilke også hjælper børnene til at forstår dagligdagen. Der bliver i dagligdagen læst højt for børnene. Ved højtlæsning giver vi børnene nye ord og begreber, på den måde er vi med til at udvikle børnenes ordforråd. Når vi læser højt for børnene forklarer vi ord og vendingers betydning for børnene. Derudover lærer børnene at lytte I perioder vil der blive arbejdet med mundmotoriske spil og lege f.eks. storm (sprogspil), sugerørslege. Det gør vi for at styrke børnenes udtale. Det er selvfølgelig særligt for børn med udtale problemer, men alle deltager. Børnene bliver også præsenteret for forskellige begreber, stor, lille, høj, lav. former, figurere, farver hvilket også giver dem et mere nuanceret sprog Krudtuglerne har hver dag til samling fokus på dato, måned, dagens navn, årstid. Ligeledes taler vi om hvordan vejret er og hvilket tøj der passer til. 3b) Mål: Barnet skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler Barnet skal have mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer og sproglige genrer som f.eks. fortælling, drama og musik. Barnet skal støttes i at kommunikere nuanceret med mimik, kropssprog og talesprog. Barnet skal støttes i at udvikle nysgerrigheden og interessen for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Dermed får barnet mulighed for at udvikle sit ordforråd og begrebsdannelse. Barnet skal opfordres til at bruge forskellige kommunikationsmidler herunder have muligheder for at stifte kendskab til IT. I Egernhuset støtter personalet børnene i at udtrykke sig verbalt, da det er vigtigt at børnene lærer at kommunikere følelser og meninger videre til andre. I dagligdagen præsenteres børnene for rim og remser og/eller sange og sanglege bl.a. til den daglige samling. Dette gør vi for at opfordre børnene til sproglig kreativitet og leg med sproget I forbindelse med emner og temaer opfordres børnene til at bruge sproget. Vi opfordrer børnene til at fortælle om hvad vi har oplevet f.eks. når vi har været på tur. Hvis vi f.eks. har et tema om efteråret, opfordres børene til at fortælle hvad der er kendetegnende for netop denne årstid. Ved dette lærer børnene at videreformidle informationer og oplevelser 15

16 Vi giver børnene mulighed for at stifte bekendtskab og eksperimentere med mimik og kropssprog. I dagligdagen bruger børnene mimik og kropssprog når de f.eks. leger rollelege. De voksne i børnehaven er også opmærksomme på eget kropssprog og mimik f.eks. ved højtlæsning, da vi ved at børnene bruger de voksne som spejl. I løbet af året tager vi til flere forskellige teaterforestillinger. Dette gør vi i mindre grupper ud fra børnenes udviklingstrin for at sikre det optimale udbytte af turen. Det er vigtigt med sammenhæng mellem kropssprog mimik og tale når man skal kommunikere med andre På hver stue har vi en pc hvor børnene har mulighed for at stifte bekendtskab med IT gennem forskellige spil målrettet til forskellige aldersgrupper Hver stue har en medieskærm hvor der dagligt køre diasshow med billeder fra de forskellige aktiviteter der foregår på stuen. Skærmene sidder i børnehøjde. Disse skærme har vi bl.a. for at støtte børnene i sprogligt at gengive deres dag for hinanden, personale og forældre 3c) Mål: Barnet skal lære at bruge sproget i den kontekst barnet er i Barnet skal udvikle en forståelse for, at sprog bruges i mange sammenhæng og er tilknyttet til den situation barnet er i. Dermed udvikles en forståelse for nuancerne i sproget samt etisk forståelse af hvilken situation, man bruger hvilken slags sprog. Personalet i Egernhuset er rollemodeller, der viser børnene at der er forskel på hvordan man udtrykker sig i forskellige situationer f.eks. taler man på en måde når vi spiser og på en anden på legepladsen. I dagligdagen lærer børnene at bruge sproget i forskellige situationer. Dette foregår i den daglige kommunikation barn/barn, barn/voksen, til samling, i spisesituation og i leg. Det er vigtigt at børnene lærer der er forskel på hvordan man taler/lytter i forskellige situationer for senere at kunne begå sig socialt I dagligdagen støtter vi børnene i verbalt at kunne give udtryk for følelser både til samling og i samtale én til én. Det gør vi, fordi det er vigtigt, at børnene lære at sætte ord på hvordan de har det 16

17 I dagligdagen støtter vi børnene i selv at løse konflikter verbalt - Vi guider børnene og opfordrer dem til at kigge på hinandens kropssprog og fortælle med egne ord om det der er sket. Det gør vi fordi det er vigtigt at kunne løse en konflikt verbalt og det styrker børnenes selvværd og selvtillid når de magter det I løbet af dagligdagen støtter vi børnene i at modtage og udfører en kollektiv besked. Der bliver givet mange kollektive beskeder i løbet af en dag i børnehaven. Det er vigtigt at børnene kan modtage og udføre kollektive beskeder for at de senere kan følge med i skolen Dokumentation: Dokumentation sker ved hjælp af TRAS, udtale screening og ligeledes understøttes vi af vores talepædagog som også tester m.v. alt dette bruges til forældre samtaler. I dagligdagen er vi opmærksomme på at børnene bruger sproget kreativt dvs. at børnene på eget initiativ finder på rime ord, synger de sange vi synger. Børnene begynder at vise interesse for bogstaver og tal. Børnene bliver bedre til at bruge computeren. Børnene bliver bedre til at aflæse hinandens kropssprog og mimik. Vi er opmærksomme på om børnene ved hvad der forventes af dem i forskellige situationer f.eks. hvornår skal man lytte og hvornår skal man tale. Hjælper børnene hinanden med at huske på hvad man skal. Viser børnene tillid til hinanden og de voksne ved at fortælle hvad de føler og er de i stand til at sætte ord på deres følelser. Vi iagttager om børnene verbalt forsøger at løse konflikter selv. Evaluering: Personalet har erfaret at der sættes ord på handling, følelser, den gode og nære dialog med børnene giver dem gode muligheder for at forklar sig. Personalet kan se hvor vigtigt det er at sproget er alt afhængigt efter situationen. At vi kan se på børene at de kan vente på tur lytter på hinanden. I højre grad oplever at børene at der er sket en udvikling i kraft af deres sprog er blevet bedre og de bedre kan sige fra. Børn med særlige behov: I Egernhuset deltager børn med særlig behov i aktiviteterne på lige fod med andre børn. Aktiviteterne har differentieret sværhedsgrad, sådan at alle har mulighed for at være med. Således at barnet derigennem får nogle succes oplevelser og oplever anerkendelse i 17

18 dagligdagen. Hvis vi vurderer at barnets problemer er af særlig karakter, indkalder vi forældrene til en samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe barnet. Hvorefter vi indstiller og inddrager vores samarbejdspartnere. Derudover bruges dagtilbudsfora, som består af ledere og andre relevante fag personer, hvor enkelte sager kan drøftes anonymt. Ligeledes benyttes de pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud til sparring m.v. i forhold til bekymrings børn. Der skal ifølge dagtilbudsloven 11 tilbydes 2- sprogede børn aktiviteter, der er egnet til at stimulere børnenes sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk. Dette skal ske, hvis børnene efter sagkyndig vurdering har behov for støtte til fremme af den sproglige udvikling. Der skal endvidere etableres særlig støtte, hvis det skønnes, at børnenes sproglige udvikling ikke i tilstrækkelig grad kan fremmes inden for institutionens egne pædagogiske muligheder. Denne opgave er i Slagelse Kommune organisatorisk placeret i Center for Dagtilbud og er her placeret ved Nordbycentret. Der er tilknyttet 11 pædagoger til undervisning af de 2-sprogede børn, der er i børnehaven. I forhold til vores 2-sprogede børn, har vores 11 pædagoger testet dem alle, derudover får de ugentlig undervisning i sprog og læring. Som noget nyt er 11 pædagogerne med ude på stuerne, for at være en del at det 2 sprogede børns dagligdag. Ved samtaler med 2-sprogede forældre er der altid tolk tilstede for at undgå misforståelser. Børn med udtaleproblemer og andre sproglige vanskeligheder vil blive henvist til talepædagog. Der vil også være mulighed for at få hjælp fra en motorikkonsulent, hvis det er nødvendigt. Tema 4: Krop og bevægelse Barnets krop og sanser bliver udviklet gennem udfordring. Barnet skal sikres trygge, udfordrende og aktive miljøer. Barnets krop og sansesystem udgør fundamentet for erfaringer, viden, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Barnets sansesystem skal have rige udviklingsmuligheder. Et vigtigt fundament for barnets udvikling og selvforståelse er tillige dets kropbevidsthed. Barnet skal have gode muligheder for at arbejde med kropsforståelse, ernæring, sundhed og hygiejne. 4a) Mål: Barnet skal have mulighed for at være i bevægelse og opleve glæde ved sin krop Barnet skal udvikle tryghed ved egen krop, forstå kropslige reaktioner samt få viden om og indsigt i kroppens funktioner. Barnet skal bruge og få stimuleret sine sanser gennem brug af forskellige materialer og redskaber. Barnet skal få erfaringer med acceptabel kropslig nærhed og med at sætte grænser. I Egernhuset vægter vi at børnene skal have mulighed for at børene skal udfordres grov motorisk. Vi er bevidste om at gøre brug af vores legeplads, rytmik rum, vores naturområde og vores nærmiljø. I hverdagen har børnene mulighed for følgende aktiviteter på legepladsen, enten på egen hånd eller ved pædagogiske tilrettelagte aktiviteter: klatre i træer, cykle, gå på balancegang, gynge, spille bold, sjippe, lege fange leg 18

19 /gemmeleg, jorden er giftig, rulle ned af bakkerne, kælke, aktiviteter i sandkassen Stuerne har mulighed for at bruge rytmik rummet efter behov, for at børnene indendørs også har mulighed for at være i bevægelse. Det kan gøres i større eller mindre grupper: balancegang, spille bold, slå kolbøtter, danse, kravle i ribber, køre på rullebræt, stå på balancebræt, afslapning Børnene i Egernhuset har mulighed for at blive udfordret i et varieret bevægelsesmiljø, da vi er omgivet af en stor legeplads og et naturområde. Børnene har rig mulighed for at udvikle styrke og motoriske kompetencer, både i planlagte og ved selvvalgte aktiviteter Legepladsen er opbygget så den tilgodeser det enkelte barns motoriske kunnen. Barnet får mulighed for at udforske, afprøve og nyde det fysiske, sociale og kulturelle miljø gennem alle sanser. Når barnet bevæger sig får det en masse sanseindtryk, som skal danne grundlag for erfaringer, viden og følelsesmæssige processer I vinterhalvåret er børnene ude hver dag i min. 1½ time efter frokost I sommerhalvåret er vi ofte på legepladsen fra morgenstunden og frem til lukke tid. 4b) Mål: Barnet skal i dagtilbuddet sikres betingelser, der styrker den fysiske sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktivitet Dagtilbuddets kostpolitik skal virkeliggøres gennem den daglige pædagogiske praksis. Barnet skal blive fortrolig med gældende kostråd gennem forskellige aktiviteter. Det pædagogiske personale skal fremme sunde kostvaner, herunder skabe fælles, hyggelige rammer for mad og måltider, således at lysten til at spise fremmes mest muligt. Der skal sættes fokus på samvær og tid til at spise. Der skal tages rimelige hensyn til kultur, religion og specielle kroniske lidelser. Slik, kager og søde læskedrikke skal begrænses til særlige lejligheder. Barnet skal involveres i de daglige gøremål i forbindelse med spisning. I Egernhuset er vi bevidste om sund kost og arbejder jævnligt med teamet sund kost, ernæring og hygiejne. I børnehaven spise vi sammen både børn og voksne. I den forbindelse taler vi om sund og usund kost, det gør vi for at børnene skal få en forståelse for hvad maden gør ved kroppen Det er vigtigt at få vand i løbet af dagen, derfor har børnene selv drikkedunke med, som de kan drikke af, når de er på legepladsen i sommerhalvåret. På badeværelset har hvert barn et krus, så de altid kan gå ud og tage en tår vand Om sommeren smører vi børnene ind i solcreme. Det gøres med gummihandsker og der bruges et nyt par til hvert barn for at undgå evt. smitte 19

20 Sandkassen på legepladsen bliver overdækket med sejl. Ligeledes har vi parasoller rundt omkring på legepladsen, så børnene har mulighed for at lege i skygge Vi opfordrer forældrene til at smøre deres barn ind i solcreme fra morgenstunden, og give deres barn en bøllehat med, for at beskytte mod solens stråler Vi fortæller børnene om almen god hygiejne, såsom at vaske hænder før måltider, efter toilet besøg samt efter udendørs aktiviteter. Det gør vi for at undgå spredning af smitte og bakterier Børnene skal have mulighed for at opnå en viden om kroppens opbygning og funktion samt forskellen på kønnene. Her bruger vi bl.a. puslespil, dukker og samtaler om dette 4C) Mål: Barnet skal støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i både leg og tilrettelagte udfordringer Barnet skal udvikle motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og glæde ved bevægelse. Barnet skal opleve vigtigheden af frisk luft, fysisk udfordringer og motion. Børnene skal møde motoriske udfordringer i dagtilbuddet og dagtilbuddet skal bestræbe, at der udvikles et samarbejde mellem fritidsliv og dagtilbud, med henblik på at skabe et udfordrende og spændende bevægelsesmiljø. Personalet ønsker at børnegruppen skal opleve vigtigheden af frisk luft, fysisk udfordring og motion. Ligeledes skal børnenes fin motorik udvikles og udfordres I hverdagen giver vi børnene mulighed for at beskæftige sig med kreative aktiviteter, der udvikler deres finmotoriske færdigheder, så som hånd-øje koordinationen, der skal automatiseres, det vil sig: klippe, male, lægge puslespil, klistre, lege med perler, sy, lege med klodser, køre med biler, plus plusser, bygge togbane, dukker, bage, læse bøger, holde rigtigt på en mad, hælde mælk/vand i en kop. I Egernhuset vægter vi at børnene bliver så selvhjulpne som mulig. Dokumentation: Igennem iagttagelse kan personalet se om barnet udtrykker glæde ved bevægelse og ved fysisk aktivitet. Tør barnet udfordre sig selv i grov og fin motoriske bevægelser. I dagligdagen 20

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere