LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt"

Transkript

1 LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have et ensartet tilbud. F.eks. håber mange på at planerne om fritidsklub om eftermiddagen for klasse bliver til virkelighed, og der skal indføres en ny form for skolestart. Fritidsklubben er en slags afløser for SFO, når børnene bliver for gamle til denne. Den skal have åbent nogle timer om hver dag flere gange ugentligt. Der bliver en form for brugerbetaling, og vi vil gerne at klubben får hjem-base i A-huset, som børnene er begyndt at kalde den gamle inspektørbolig på Snavevej 27 A. Der arbejdes på forskellige modeller for en sådan klub, og Dreslette Skole har også fremsendt de tanker, vi på forhånd havde om klubordningen. Vi håber selvfølgelig på, at der også på dette område bliver plads til forskellige løsninger, som udspringer af behov, ønsker og de traditioner, der er på de enkelte institutioner. Vi vil i løbet af foråret udsende mere information om de nærmere planer. Også mht. skolestart skal der ske ændringer i det nye skoleår. Timetallet for de yngste klasser bliver udvidet, så børnehaveklasse, 1. og 2. klasse får lektioner hver uge. Samtidig bliver der flere voksne til samme antal børn. SFOens pædagoger og lærerne skal samordne indsatsen i de yngste klasser i en del timer hver uge. Den udvidede skoletid betyder altså ikke, at personalet i SFO bliver overflødigt, de indgår i undervisningstiden, som dermed både udvides tids- og bemandingsmæssigt. Læreplaner, elevplaner og test: Som det fremgår inde i bladet var der indbudt til fællesmøde d. 6. februar, hvor bestyrelsen fremlagde sin årsberetning. På samme møde fortalte vi bl.a. om læreplaner i børnehaven, elevplaner og de nationale tests, som for første gang skal gennemføres i dette skoleår. Læreplaner i børnehaven henter inspiration i de forskellige verdener både pædagog- og lærerverdenen, skole- og institutionsverdenen. Pædagogerne i børnehaven har fået et eksemplar af de beskrivelser, som skolens lærere har udarbejdet over fagene på Dreslette Skole, som dermed anvendes som én af inspirationskilderne i arbejdet med læreplaner. For os er det en selvfølge, at børnehaven ikke skal blive til en slags miniskole, men det er en ligeså stor selvfølge, at skolen ikke er det eneste sted, hvor børn lærer noget. Forudsætningerne for at lære noget fagligt, og for senere at få nemt ved visse ting i skolen, kan sagtens stimuleres i børnehavealderen. Vi har tidligere skrevet om de nationale tests, som bliver en realitet fra og med dette skoleår. Testene skal gennemføres på en computer over internettet. Der er tale om såkaldte adaptive tests. Dette indebærer at testen indretter sig efter den der svarer. Hvis man svarer forkert nogle gange, bliver de følgende spørgsmål lidt lettere. Hvis man så svarer rigtigt på disse hæves sværhedsgraden igen. Der er 5 niveauer, og efter testen vil eleven meget hurtigt kunne få resultatet, som så angiveligt er placering på et af de fem niveauer. På vores skole skal der gennemføres én test i dette skoleår, og det handler om matematik i 6. klasse. Denne skal gennemføres i løbet af maj eller juni måned. Til næste skoleår skal alle tests gennemføres: 2. kl. dansk - læsning 3. kl. matematik 1

2 4. kl. dansk læsning 6. kl. matematik og dansk -læsning 7. kl. engelsk Der er forskellige holdninger og forventninger til effekten af disse tests. Men de vil under alle omstændigheder vise status på visse færdigheder, som man så kan arbejde videre med i undervisningen. Det ulyksalige vil være hvis testen bliver opfattet som en slags eksamen, noget man som barn bliver nervøs for, eller som noget man kan eller vil bruge til rangordne elever, klasser eller skoler efter. Elevplaner er en anden nyhed i forbindelse med dette skoleår og alle er vist enige om, at elevplanerne vil få en positiv effekt på undervisningens kvalitet. Alle elever på alle trin skal have en skriftlig elevplan. Med tiden skal den indeholde oplysninger om alle fag: Hvordan det går i faget, og hvordan man kommer videre. Planen kan også indeholde noget om barnets alsidige udvikling: Sociale og personlige kompetencer. Vi har på Dreslette Skole besluttet, at vi her det første år vil lave en begrænset udgave for dette år, for vi mener, at elevplaner skal have sammenhæng med de årsplaner, som lærerne udarbejder før et skoleår. Det betyder så at årsplanerne vil angive lidt mere om hensigterne med aktiviteterne. Men de bliver fulgt op af periodeskrivelser, som nærmere kommer ind på mål for perioden. Elevplaner skal sikre sammenhæng mellem målet for den enkelte elev, og det man gør for at nå det. De skal give skole, hjem og elev bedre muligheder for at gøre det rigtige for at nå længere. Man kan sige at elevplanerne åbner forældre og børns øjne for det lærerne ved meget om, hvad gør man for at blive dygtigere. Når elevplanerne skal have sammenhæng med årsplaner, er det ud fra en tankegang om, at det er i årsplanlægningen lærerne i de forskellige fag beskriver det væsentlige for kommende år. Dette skal formidles til elev og forældre, og det er så også ud fra det metoder indhold vælges. Indholdet kan så godt vælges i samarbejde med eleverne. Dreslette Skole feb Ole Mortensen Nyt fra Fællesbestyrelsen på Dreslette skole Den 6. februar var forældrene fra Skole og Børnehave indbudt til det årlige møde, hvor beretningen fra bestyrelsens arbejde fremlægges. Der var et godt fremmøde, og ud over beretningen blev der holdt nogle spændende og engagerede indlæg om sammenhængen mellem fag i skolen og lærerplaner i børnehaven, og konkrete eksempler på hvordan man med dygtighed og snilde kan lege-lære og udfordre nysgerrigheden. Andre emner var elevplaner og samordnet skolestart - emner som er pålagt os af regering og kommune at arbejde med, og som man kan læse mere om på siderne med nyt fra skolen. Fra formandens beretning skal der her ganske kort resumeres nogle af emnerne. Status for vores fællesinstitution i den nye kommune er efter det første år positivt. Som tidligere nævnt besluttede et flertal af det nye sammenlægningsudvalg allerede på valgnatten, at alle skoler bevares i kommunen. Det har skabt en utrolig tiltrængt arbejdsro, og det er meget glædeligt, at der ser ud til at være handling bag ordene som eksempel har Flemløse skole har lige fået ny skoleinspektør. Vi er blevet tildelt vejledende timetal, men det økonomiske grundlag er endnu ikke klart men det ser ud til at økonomien er ret uændret i forhold til det vi havde i Haarby kommune. I den ny kommune er der en række 2

3 mindre skoler, som i struktur og kerneværdier meget ligner vores, også det styrker vores position. Så det er bare at klø på og fortsætte arbejdet med at udvikle vores institution der er til det nye skoleår indskrevet 14 nye børn til børnehaveklassen. Vores skoledistrikt er det samme som hidtil og Haarby skole vores samarbejdspartner, men det frie skolevalg gør, at også Ebberup skole er en mulighed og det vil være naturligt at søge et samarbejde med begge skoler. Et forhold synes noget problematisk i den nye kommune. Den nye forvaltning på skoleområdet har ved gentagne lejligheder forsøgt at overstyre skole og institutionsområdet, hvor man helt urimeligt blander sig i forhold, der langt bedre varetages af de enkelte institutioner. Også på områder, hvor vi med vanlig praksis kunne levere bedre service for pengene, end de direktiver man har fået udstukket. Fra langt hovedparten af skolerne i den ny kommune ønsker man selv at forvalte økonomien - altså et samlet beløb til rådighed, som vi så selv forvalter efter behov. Vi håber meget, at forvaltningens praksis med overstyring har været et udtryk for startproblemer og at man meget hurtigt besinder sig så vi kan køre vores institutioner på lokale vilkår. Der må dog være plads til forskellighed i vores begrebsverden - er serviceharmonisering ikke det samme som ensretning og centralisering. Vi deltager i et fælles forum for skolebestyrelser, SaSA, som søger dialog med politikerne, og hvor vi i fællesskab prøver at fremføre vores synspunkter. Intention er at påvirke dagsordenen og ikke kun give høringssvar. Vores institution er lidt anderledes. Ser vi på de andre 15 skoler i Assens kommune er vores institution lidt anderledes. Vi kaldes en Fællesinstitution, og deri ligger, at vi er en sammenhængende enhed fra børnehave til og med 7. klasse, og så har vi tillige et samarbejde med de lokale dagplejere. Vi har en fælles ledelse og bestyrelse vi har blandt mange karakteristika fokus på lette overgange, rumlighed og nærhed, vores lærere underviser i teams, og vi har de meget tætte og givtige samarbejdsrelationer mellem børnehave, SFO og skole. Denne organisering mener vi giver os mange fordele, service- og udviklingsmuligheder. IT, PC ere eller hvordan man nu betegner den elektronik, der sniger sig ind i folks hverdag, er en højt prioriteret ting på vores institution. Vi er den skole i kommunen, der har flest PC ere i forhold til elever 50 maskiner, der vel at mærke er tidssvarende og opdaterede. Det er flot, og de bliver brugt, og som noget helt særligt har børnene også adgang til PC ere i den time de må være på skolen efter skoletid. 7.klasserne var igen oppe at vende sidste sommer. Til vores store glæde blev det ikke til videre debat, vi gjorde meget hurtigt klart både fra ledelses- og bestyrelsesside, at 7.klasserne er hjerteblod og enig bestyrelse mener at de ubetinget er vores. Det er også holdningen på de skoler, der heldigvis også har deres 7.klasser (gammel Assens og Tommerup). Indsatsområder. Vi har i året haft en fokus på en række områder og her skal blot nævnes: Etableret mad og frugtordning, kørt et meget spændende projekt med børn, unge og bevægelse, der er igangsat et arbejde med evalueringskultur/elevplaner, hvor vi som bestyrelse er sparringspartnere, ekstraundervisningen er i meget høj gran flyttet ind i klasserne, og suppleret med ekstra kursusforløb bl.a. som ekstra tid om morgenen, der er arbejdet med lærerplaner i børnehaven, og her er fællesinstitution en kæmpe fordel. Sammenfattende, er der INGEN grund til grædekoneri og flæben vi har en rigtig god institution, vi har en kommunalbestyrelse, der aktivt prioriterer også små skoler, vi er landet på noget der ligner en fornuftig økonomi, vi har børn, visioner og kunnen til at drive og udvikle en god institution til glæde for børn og forældre, og os alle i lokalsamfundet vi er her også fremover!! Fællesbestyrelsen på Dreslette skole /Formandens beretning

4 Gave til Dreslette Skole I forbindelse med kommunesammenlæg-ningen blev Haarby Rådhus som bekendt nedlagt. Det meste af inventaret er blevet brugt andre steder i den nye kommune. Der var en del malerier, som i tidens løb var blevet indkøbt til rådhuset, borgmester Ole Møller bestemte, at disse skulle blive på de eksisterende institutioner i den gamle kommune. Dreslette Skole fik derfor 2 malerier af den færøske kunstner Kari Svensson. Det blev besluttet, at det største af malerierne skulle hænge i aulaen. Fredag d. 22. december blev maleriet af sløret af borgmester Ole Møller. På billedet ses borgmester Ole Møller sammen med skoleinspektør Ole Mortensen ved afsløringen af det flotte maleri. Emneuge uge 7 Astrid Lindgren På Dreslette skole er det en tradition, at vi har emne/klasselæreruge i uge 7. Emnet i år var Alle tiders Astrid alias den svenske forfatter Astrid Lindgren i anledning af, at hun i år ville være fyldt 100 år. Børnene arbejdede i 2 grupper nemlig indskolingen (bhkl. til 2. kl.) og klasse. Syvende klasse havde tidligere arbejdet med emnet, så de skrev selvvalgt projektopgave. Indskolingen havde tyvstartet, idet de begyndte allerede efter jul at arbejde med Astrid Lindgren og hendes forfatterskab i indskolingstimerne. Resultatet heraf var bl.a. et meget flot forfattertræ, som sammen med meget andet blev udstillet for forældrene og andre interesserede. Indskolingen afsluttede ugen med en fest, som selvfølgelig stod i Pippis og Emils tegn. Billeder fra indskolingen I klasse arbejdede børnene i 4 temaer: Astrid Lindgrens liv og levned Astrid Lindgrens bøger Forfatterværksted Den kreative Astrid Til hvert tema var der lavet forskellige opgaver, som børnene selv måtte vælge imellem. Eneste krav var, at alle børn skulle arbejde med Astrid Lindgrens liv og levned. I alle fire dage blev der arbejdet ihærdigt ved computerne samt med diverse kreative aktiviteter. 4

5 Billeder fra klasse Udsnit af udstillingen i kælderen Mange af børnene benyttede lejligheden til at lave skuespil, som blev vist i gymnastiksalen med indskolingens flotte forfattertræ som baggrundskulisse. 7. klasse arbejdede hele ugen med selvvalgt projektopgave Se endvidere Referat af møde indkaldt af Dreslette sogns beboerforening torsdag d. 11. januar ) Velkomst Claus Birch bød velkommen til mødet og gennemgik derefter dagsordenen.. 2) Opfølgning på Fremtidsværkstedet d På mødet d blev der dannet 4 grupper, som har arbejdet med forskellige tiltag for at gøre lokalområdet bedre. Disse grupper er: IT hjemmeside Der er et stort ønske om at få en hjemmeside for området. Skolens domæne og layout bliver ledigt, når Dreslette Skoles hjemmeside lægges ind under Assens Kommune. Claus Birch har snakket med Christina Buch Johannesen, Incaptiva om overtagelse af skolens hjemmeside. Dette kan snarest ske til en pris af højest kr. Der var enighed om, at det måtte være muligt at skaffe pengene fra de forskellige foreninger i området. I det hele taget var ønsket om større kommunikation dominerende på hele mødet. Forskønnelseudvalget. Der er et stort ønske om at gøre området omkring Dreslette Forsamlingshus pænere, og gruppen, der blev nedsat d. 28. september har kontaktet entreprenør Morten Nielsen, som har fået en havearkitekt 5

6 til at lave et forslag, som blev præsenteret på mødet. Dette forslag er blevet præsenteret for Bent Hvam Pedersen, Haarby Kommune. Bent Hvam Pedersen var meget positiv, men projektet nåede ikke at blive behandlet i Haarby Kommune og skal nu sendes videre til Assens Kommune. Helge Pedersen lovede at kontakte Bent Hvam Pedersen med henblik på, at få projektet på dagsordenen for teknisk forvaltning og senere byrådet i Assens. Helge melder hurtigst muligt tilbage om han har fået kontakt til Bent Hvam Pedersen. Sociale tiltag Som en opfølgning på mødet d. 28. september er Café Kreativ startet. Gitte Munk fortalte om cafeen, som holder til huse på Snavevej 27A. Caféen er åben hver anden onsdag, og alle er velkomne. Fællespisning er også et stort ønske under en eller flere overskrifter. Giv lillemor en friaften far laver maden var en af dem. Forsamlingshuset starter op med fællesspisning torsdag d. 22. februar mere herom i dagspressen. Registrering af seværdigheder, stier m.m. i Lokalområdet. Fremtidsværkstedet konkluderede at det ville være dejligt med en samlet registrering af stier og seværdigheder i området. Det ville også trække flere turister og ikke mindst flere tilflyttere til egnen. Der blev nedsat en gruppe d. 28. september, men det blev på mødet i torsdags understreget, at denne gruppe ikke her og nu havde til hensigt at lave registreringen. Det kom frem på mødet, at det er vigtigt at få de ældre i tale, der endnu kan huske, hvor de gamle kirkestier m.m. har været. Kirsten Rasmussen, Enemærket har en stor viden om kirkestier. Der var dog enighed om, at der ikke skulle bruges for megen negativ energi på at genetablere disse stier. Landdistriktsrådet hvad er det? Claus Birch orienterede kort om landdistriktrådet og dets rolle i Assens Kommune. Hvad er Dreslette Skoledistrikts rolle set i relation til borgergruppe, landdistriksråd m.v. På spørgsmålet om borgergruppe, landdistriksråd m.v. er noget for Dreslette Skoledistrikt var det straks stor enighed om, at det var det. Det blev derfor besluttet at indkalde til stiftende generalforsamling torsdag d klokken På mødet forelagde forskønnelsesgruppen et forslag til forskønnelse af hjørnet ved forsamlingshuset Borgergruppe for Dreslette Skoledistrikt Torsdag d. 1. februar havde en initiativgruppe med formanden for Dreslette Sogns Beboerforening som underskriver, indkaldt til stiftende generalforsamling i Dreslette sogns Borgergruppe i Dreslette forsamlingshus. Claus Birch bød velkommen til de ca. 40 fremmødte, hvorefter skoleinspektør Ole Mortensen blev valgt til dirigent. Som første punkt fremlagde Claus Birch dels et referat fra mødet i fremtidsværkstedet d. 28. september samt opfølgningsmødet d. 11. januar (se andetsteds i bladet), samt gennemgik oplægget vedrørende borgergrupper og landdistriksråd i Assens Kommune. Der var blandt de fremmødte enighed om at danne en borgergruppe, hvorimod der var nogen uenighed om, hvem der skulle være med i borgergruppen skulle borgergruppen bestå af bestyrelsesmedlemmer fra allerede eksisterende foreninger, eller skulle alle kunne være med. Sluttelig blev der enighed om at danne en borgergruppe med nedenstående formål under navnet Borgergruppe for Dreslette Skoledistrikt. Stk. 1. Foreningens formål er: a) at samle borgere, foreninger, skole, erhvervsliv og landbrug i en organisation, så de målrettet kan arbejde for et bedre lokalsamfund. 6

7 b) at repræsentere foreningen og lokalområdet i Landdistriktsrådet for Assens Kommune. Det påhviler den valgte repræsentant at holde bestyrelsen orienteret om, og i videst muligt omfang diskutere, arbejdet i Landdistriktsrådet. c) at arbejde for oprettelse af en hjemmeside for foreninger, erhvervsliv og landbrug i skoledistriktet. c) at arbejde for oprettelse af en hjemmeside for foreninger, erhvervsliv og landbrug i skoledistriktet. d) Foreningen er uafhængig af partipolitik Derefter blev de foreslåede vedtægter gennemgået og tilrettet, og kandidater til bestyrelsen blev foreslået. Bestyrelsen kom til at bestå af LeneRasmussen, Tømmergyden 4, Dreslette Jan Suni. Herredsbjerg 24, Dreslette Erik Klindt Andersen, Strærupvej 8, Strærup Signe Falkesgaard, Snavevej 20, Snave Karen Lise Andersen, Kirkevej 14, Dreslette Svend Aage Hansen, Krogsbjerg 13, Snave På møde har bestyrelsen konstitueret sig således: Lene Rasmussen formand Jan Suni næsteformand Karen Lise Andersen sekretær Erik Klindt Andersen * Signe Falkesgaard Svend Aage Hansen *Erik Klindt Andersen er valgt som repræsentant til Landdistriksrådet. Sidste nyt Under mødet d. 1. febr. var der indløbet en SMS fra Helle Nielsen, Herredsbjerg 2 A med tilsagn om at indtræde i borgergruppen. Dette blev imidlertid først set efter mødet. Borgergruppen har efterfølgende besluttet at indlemme Helle i bestyrelsen, således at den nu består af 6 personer stadig med Svend Aage Hansen som suppleant. Såfremt nogle af de fremmødte på generalforsamlingen kan have noget imod dette, bedes man henvende sig til formanden. Ren Rabat! Vi bor et dejligt sted, ingen tvivl om det Her er bare lidt beskidt hist og pist. I grøftekanter og rabatter flyder det med affald. Det er selvfølgelig ikke os, der bor herude, der bare smider affaldet ud af bilen, eller tømmer lommerne for affald, når vi går tur. Nej, det er nok nærmere de gæster, vi har i området. Desværre kommer vores gæster ikke og rydder op, den tørn må vi selv tage. Derfor vil Beboerforeningen og Forsamlingshuset gerne invitere alle, store som små, til den store Ren Rabat dag, søndag d. 25. marts Vi mødes foran Forsamlingshuset i Snave kl Her vil alle blive udstyret med pose og sæk og et område, der skal ryddes for affald. Tilmelding er nødvendig både fordi, der skal fordeles veje, og da der vil blive serveret aftensmad kl i Forsamlingshuset for alle hjælperne. 7

8 Tilmelding til Lene Rasmussen på mail: eller tlf senest fredag d. 23. marts Med venlig hilsen Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Sogns Beboerforening. Sankt Hans Aften kan i år atter fejres hos Kirsten og Ole Nielsen, Snave Vognmandsforretning. Men i anledning af, at det er 25. år i træk, vil vi gerne markere det med en fest. Derfor vil vi gerne invitere jer, jeres familie og venner til Sankt Hans fest og 25 års jubilæum lørdag d. 23. juni 2007 kl Festmenuen består af helstegt pattegris m. flødekartofler, kartoffelsalat, pastasalat og grøn salat m. dressing, hertil brød og smør. Musikken leveres af Hammers Duo, der også spiller op til dans efter bålet. Bålet tændes klokken ca , og årets båltaler er Assens borgmester, Finn Brunse. Prisen for hele herligheden er 125 kr. for voksne og 50 kr. for børn I lighed med tidligere år købes drikkevarer til fornuftige priser, ligesom vi selvfølgelig også sælger is, slik og popcorn. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til Lene Rasmussen på tlf eller mail senest torsdag d. 14. juni Vi håber, at I vil være med til at festliggøre dagen. Med venlig hilsen Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Sogns Beboerforening Til opslagstavlen: AKTIVITETSKALENDER Marts Åbent hus for forældrekredsen på Dreslette Skole 4. Bankospil Dreslette Forsamlingshus kl kl

9 Arr. Forsamlingshuset 5. Åbent Lokalhistorisk Arkiv Dreslette Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave 9. Fredagsklubben Kaj Munk Kærlighed v/ tidl. Højskoleforstander Helle Blume Andersen, Helnæs arr. initiativgruppe v/ Anders Lundbeck Rasmussen Dilettant Café Sæt aldrig konen på spil i poker årets dilettantforestilling i Dreslette forsamlingshus arr. Dreslette Forsamlingshus kl kl kl Fællesspisning før dilettanten Premiere på Sæt aldrig konen på spil i poker derefter dans. Dreslette Forsamlingshus Arr. Dreslette Forsamlingshus 17. Gymnastikopvisning på Dreslette Skole arr. DGIF 18. Bankospil Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset 19. Generalforsamling - Fællessang og underholdning ved Anita og Keld på violin og harmonika i Kirkens Hus, Adelgade 18, Assens arr. Familie og Samfund 25. Ren rabat - kom og vær med til at fjerne affald fra rabatter og grøftekanter med efterflg. fælles-spisning arr. Dreslette Sogns Beboerforening og Dreslette Forsamlingshus 30. Singlefest i Dreslette forsamlingshus arr. Dreslette forsamlingshus April 2007 kl kl kl kl kl kl kl Bankospil Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset Åbent i Lokalhistorisk Arkiv Dreslette Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave Fredagsklubben Træk af Dreslette Sogns historie v/ Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, Dreslette kl kl kl

10 15. arr. initiativgruppe v/ Anders Lundbeck Rasmussen Bankospil Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset kl Maj Deadline for næste nummer af Lokalbladet 4. Konfirmation i Dreslette Kirke kl Åbent i Lokalhistorisk Arkiv Dreslette kl Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave 8. Forårsstævne i Fionia Park Højstrupvej 7B, Odense arr. Familie og Samfund 9. Etta Cameron i Dreslette Kirke kl arr. Menighedsrådet 11. Udflugt til Lilleskov Teglværk arr. Initiativgruppen v7anders Lundbeck Rasmussen 12. Avisindsamling Spejderne 31. Sommerudflugt og Musikgalleri Besøge Pandekagehuset ved Kvie Sø samt opleve en aften i Musik Galleriet hos Familien Engelbrecht i Ansager. Program senere Arr. Familie og Samfund fælles med Vends Dilettant i Dreslette Forsamlingshus Sæt aldrig konen på spil i poker! Dilettant Café fredag d. 9. marts kl Entré inkl. kaffe og brød voksne 50 kr. børn 10 kr. Salg af slik popcorn øl og sodavand Premiere Lørdag d. 10. marts klokken Aftenen starter med spisning, som i år er en kinesisk buffet 10

11 Entré med spisning Entré uden spisning 150,00 kr. 100,00 kr. Efter forestillingen, der spilles klokken 20.00, spiller Svennes Danceband op til dans Tilmelding til spisning senest fredag d. 2. marts 2007 til Grethe Madsen eller Svend Erik Simonsen Fredagsklubben i Dreslette Fredagsklubben er for alle interesserede i hele lokalområdet, der har tid og lyst til hyggeligt samvær med foredrag, fortælling og sang. Fredagsklubben mødes den anden fredag i måneden. I alt 8 fredage i årets løb. Møderne finder sted i konfirmandstuen ved Dreslette præstegård. kl Møderne er gratis. Kaffe og kage serveres for 20 kr. Program for resten af 2007 Fredag den 9. marts. Kaj Munk Kærlighed Tidl. højskoleforstander på Engelsholm, Helle Blume Andresen, Helnæs genfortæller Kaj Munks skuespil: Kærlighed. Fredag den 13. april. Træk af Dreslette sogns historie Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, Dreslette. Fredag den 11. maj. Udflugt til Lilleskov Teglværk. Alle er velkomne! På vegne af initiativtagerne Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen. 11

12 ETTA CAMERON SPIRITUEL KONCERT. Koncert med Etta Cameron i Dreslette Kirke Onsdag den 9. maj. Kl Ridder af Danneborg, H. C. Andersen-ambassadør og publikumsmagnet Titlerne er mange, når man skal præsentere Etta Cameron. I TV-2's underholdningsserie "Scenen er din" blev hun kendt som den altid begejstrede dommer, der hellere ville give talenterne et skulderklap end vende tommelfingeren nedad. Musikalsk er Etta Cameron især er kendt for sin gospelsang, men har aldrig lagt skjul på sin begejstring for de danske salmer. Etta Cameron synger udvalgte salmer. Og fortæller om salmernes historie og sit eget forhold til dem. Unummerede pladser. Billetter kan købes fra 1. marts i Fionia Bank, Haarby, samt Haarby boghandel. Billetter kan også reserveres hos menighedsrådet pr. tlf (Kirsten Ø. Rasmussen) eller (Vibeke Busse Andersen) Reserverede billetter skal afhentes i kirken senest en halv time før koncerten. Evt. uafhentede billetter sælges fra kl Entre: 100 kr. Arr: Dreslette menighedsråd Margareta Dorothea Otte s Mindestøtte på Dreslette Kirkegård. På Dreslette Kirkegård overfor kapellet står en mindestøtte som finansmanden og godsejeren Niels Ryberg i 1785 rejste til ære for sin afdøde hustru Margareta Dorthea Otte. Støtten blev først rejst på godset Frederiksgave, det nuværende Hagenskov, hvor den stod indtil staten i 1842 købte godset til brug for kronprins Frederik, (den senere Kong Frederik den 7.) der fungerede som guvernør på Fyn. Niels Ryberg ( ) var fæstebondesøn fra Salling. Sammen med en broder valgte han i 1738 at flygte til Ålborg, hvor de søgte ly hos en morbroder, der købte dem fri fra stavnsbåndet. Morbroderen, der var købmand, oplærte N.R. i handelsfaget. I 1750 er N.R. kommet til København, hvor han i det små driver forretning fra en kælder, men hurtigt bliver hans forretning større og mere omfangsrig. N.R. kommer med i Asiatisk Kompani, og han bliver efterhånden en velhavende mand med mange forskellige handels-og finansinteresser. Det er ham der låner penge til staten, da Chr.den 7.s dronning Caroline Mathilde, efter skandalen med Struense, skal have sin medgift - på pund tilbagebetalt i forbindelse med udvisningen fra Danmark. I 1764 købte N.R. sammen med sin svigerfar godset Frederiksgave og N.R. begyndte nu at interessere sig for landbrug og bøndernes forhold. Han arbejdede for at bønderne fik samling på jordstykkerne og han blev rådgiver for kongen i forbindelse med landboreformen og især optog udskiftningen ham. På Helnæs, hvor han var eneejer, gennemførte han således i 1769 den første udskiftning i landet. Kirken og menighedslivet havde også hans bevågenhed og det er Dreslette Kirke jo stadig et bevis på, da det var ham der i 1785/86 ombyggede kirken til den kirke vi kender i dag den kirke der jo er meget forskellig fra andre landsbykirker. 12

13 Den 19. april 1765 blev han gift med den kun 15-årige Margareta Dorothea Otte, ældste datter af samarbejdspartneren Fr.Wilhelm Otte. Sammen fik de to sønner, men i forbindelse med den sidste fødsel i 1767 døde Margareta Dorothea Otte og ikke længe efter døde parrets første søn. Støtten som Niels Ryberg rejste blev udført af den betydningsfulde, men nu ret glemte billedhugger Johannes Wiedewelt ( ). Det var J.W. der efter flere års studier i Rom bragte nyklassicismen til Danmark. Efter hans hjemkomst fra Rom var han en periode professor ved kunstakademiet i København. Blandt hans mest kendte værker kan fremhæves skulpturerne i haven ved Jægerspris Slot samt gravmælerne i Roskilde Domkirke over Kong Chr.den 6 og Kong Frederik den 5. Mindestøtten er bevaringsværdig, både fordi Ryberg er en mand der har haft betydning for denne egn, og fordi Johannes Wiedewelt var en kendt billedhugger. Men den trænger til en gennemgribende restaurering. Dreslette menighedsråd har arbejdet intenst med at skaffe midler til dette forestående arbejde. Foreløbig har vi samlet o kr. ind bl.a. via donationer, fonde og egen opsparing. Vi mangler blot få midler for at have finansieringen på plads, og vil derfor med taknemmelighed tage imod bidrag fra menigheden. Et eventuelt beløb kan indbetales på konto nr i Fionia bank eller lægges i våbenhusets kirkebøsse. Dreslette menighedsråd. Spejdernes informationsside! Vi mangler stadig ledere til at hjælpe med de forskellige alderstrin. Så hvis der er nogen der har lyst til at opleve fællesskabet i spejderlivet, hører vi meget gerne fra jer. Henvendelse til Aksel Værge tlf Da vi har fået nye opbevaringsmuligheder kan vi igen modtage gammelt jern. Vi modtager ikke: biler, motorer, batterier, køleskabe, frysere og andet miljøfarligt affald. For yderligere oplysning kontakt Aksel Værge. Bævere, ulve og spejdere holder møde onsdag fra Bæverleder: Torben Pedersen, Kallehavegyden 2, 5683 Hårby. Tlf Ulveleder: Michelle Kaae, Søbrovej 11, 5683 Hårby. Tlf Oplysninger vedr. de store spejdere kontakt Torben. Gruppeleder: Michelle Kaae. 13

14 Nyt fra KFUM Dreslette gruppen Vi sluttede året af med en rigtig hyggelig julefrokost i spejder huset hvor der deltog mere end 80 voksne og børn. Alle nød de lækre retter, som alle havde haft med til det store tag selv bord. En rigtig hyggelig aften, som kun kunne blive så vellykket, fordi så mange forældre bakker så flot op. En stor tak til alle for en dejlig opbakning. Vi har startet det nye år med en række aktiviteter for bævere og ulve som skal styrke vores sammenhold og vores evne til at samarbejde i bæverfamilierne og ulvebanderne. Vi har blandt andet haft besøg af en række agenter (Men in black), som har uddannet vores spejdere til at være hjælpeagenter, efterfølgende har de alle været med til at opklare et stort sliktyveri fra slikbutikken på Kallehavegyden. I fremtiden vil vi udnytte, at vi har en flok dygtige agenter at trække på, når der er mysterier, som skal løses. Det er i år 100 år siden at spejderbevægelsen opstod. Baden Powell, som var englænder, fik ideen til at starte en bevægelse, hvor ungdommen kunne tilegne sig færdigheder og livsværdier som kan gavne dem frem i livet. Også her i Danmark blev der hurtigt etableret en spejderbevægelse efter Baden Powells principper. Vi fejrer i KFUM også det flotte jubilæum og laver en del aktiviteter, som giver børnene lidt historisk indsigt i vores korps. Vi arbejder med tidsperioder á 25 år, hvor vi laver aktiviteter, som man gjorde i den enkelte periode. Vores styrkelse af samarbejdet og sammenholdet i enhederne ved både Bævere og Ulve, er en forberedelse til vores forårstur som denne gang går til Aqua-Ferskvandsakvariet i Silkeborg. Her er der mulighed for at se både oddere og bævere i levende live sammen med alle de øvrige dyr og fisk, som lever i og ved søen. Vi skal overnatte under akvariet/søen og se, hvor aktive dyrene er om natten. Vi skal på natløb og vi skal finde ud af, om der er spøgelser i det gamle tårn. Vi spiser bål mad og hygger ved bålet. Med undtagelse af ganske få af børnene er der ingen af dem, som har prøvet at køre med tog før, og der er ingen som har rørt ved en levende bæver før. Vi glæder os meget til turen og er stolte af at kunne tage så dygtige unger med på sådan en tur. Vi har fået hjælp fra både Y s men Vestfyn og Lions Haarby med økonomien. Uden denne hjælp ville det ikke være muligt at give børnene sådan en oplevelse. Vi vil gerne sige MANGE TAK FOR HJÆLPEN. Vores sommerlejr som ligger i pinsen foregår i år på Houens Odde i Jylland. Både bævere og ulve skal leve lejr livet i de skønne omgivelser, som ligger ved både skov og strand. Sommerlejren har et overordnet emne, som alle aktiviteterne er bygget op omkring. Vi er glade for at vi er så mange, men vi kan sagtens finde plads til flere endnu. Har du lyst til at se hvad vi laver er du altid velkommen til at kontakte os så både du og dine børn ved selvsyn kan se hvor sjovt det er at være spejder. Vi går ikke til spejder.. Vi er spejdere! Hilsen Bæver- og Ulvelederne Gymnastikopvisning Lørdag den 17. marts 2007 kl Fælles indmarch Puslinge 4-6 år Krummelurer bhkl klasse Springholdet klasse Fælles udmarch 14

15 Voksne: Entre 25 kr. Teltudlejning 2007 Dreslette Gymnastik & Idrætsforening 1 sektion ca. 30 personer - (6 x 6 meter) kr. 1400,00 2 sektion ca. 60 personer - (6x12 meter) kr. 2200,00 3 sektion ca. 90 personer - (6x18 meter) kr. 3200,00 4 sektion ca. 120 personer - (6x24 meter) kr. 4500,00 Dansegulv kr. 750,00 12 stk. borde 80x240 cm (8 pers.) pr. stk. kr. 45, stk. klapstole pr. stk. kr. 05,00 - Overstående priser er inkl. opsætning og levering. - Borde & stole kan lejes særskilt! OBS!! Ved opsætning uden for Dreslette 5 km. tillægges et gebyr på kr. 850,00.- Bestilling kan ske ved undertegnede Carsten Bendtsen Smedegyden 3 ~ 5683 Hårby mobil: Nye aktiviteter Så er vintersæsonen i DGIF ved at være slut og vi er allerede gået i gang med at planlægge vintersæsonen 2007/2008. Har du nogle forslag til nye aktiviteter, som vi kunne tage op, hører vi meget gerne fra jer der ude! Det må gerne være aktiviteter for såvel børn som voksne. Hvis du lyst til at være træner eller kender nogen, der gerne vil, hører vi også meget gerne om det. Der vil være mulighed for at komme på kursus. Kontakt Dorrit

16 Telthold Vi søger frivillige til at hjælpe på vores telthold. Vi har et hold på 6-8 frivillige mænd der i løbet af sommeren tager ud og sætter telt op til havefester mv. (ca gange) Men vi kunne sagtens bruge nogle flere hænder. Så vil du være med til at støtte DGIF eller høre lidt mere kan du kontakte Charlotte eller Carsten på tlf.nr Vi glæder os til at se dig på holdet! Stafetten Jeg har denne gang med stafetten i hånden været i Brydegård for at besøge Søren Navntoft. Søren er oprindelig fra Samsø, men flyttede til Aarup i begyndelsen af 60erne. Efter en tur rundt om Jylland endte han i Brydegård i Her bor han rigtig idyllisk sammen med Bodil i et dejligt gammelt hus, som de, med familiens hjælp, har totalrenoveret. Da Søren, som nyuddannet skolelærer fra Jelling seminarium, skulle finde et sted at slå sig ned, vendte han sig igen mod Fyn. Naturen betyder meget for Søren. Som han siger: Samsø har musik i landskabet, og den samme musik fandt han heldigvis her på egnen. I 1979 startede Søren på Ebberup skole, hvor han har arbejdet siden. Han er meget glad for sin arbejdsplads, og brænder for sine fag: musik, sløjd og specialundervisning. Søren har også været med til at starte Assens og Hårby musikskole. Musikken står hans hjerte nær, og han er vokset op i et musikalsk hjem. Selv spiller Søren klaver, keyboard og syntesizer. Hvis han en dag efter arbejde trænger til en mental vitaminindsprøjtning, findes der, i hans øjne, ikke noget bedre end at sætte sig til at spille. En af hans store fornøjelser er at spille til fester. Han har spillet til alt lige fra barnedåb til krondiamant bryllup. En stor passion er jazzen. Søren spiller i et fritids jazzorkester, som man måske i nærmeste fremtid kan opleve på Tobaksgården i Assens. Udover musikken, har Søren mange andre jern i ilden. Han er sikkerhedsrepræsentant på Ebberup skole, og interesserer sig meget for trivsel på arbejdspladsen, og arbejder ikke bare forebyggende, men også fremadrettet. Søren er også politisk interesseret og involveret i den nye kommunale struktur. Han har bl.a. arbejdet med budgettet for den nye storkommune, og har været med til at udstikke rammerne. Det spændende er nu at udfylde dem. Gennem sine tillidshverv møder og arbejder han sammen med andre faggrupper, hvilket han synes giver arbejdet en ekstra dimension. Sørens nyeste interesse, som han også tager kursus i, er møbelpolstring. Han håber nogle af erfaringerne kan bruges i sløjdundervisningen. Når Søren og Bodil slapper af tager de en tur i sommerhuset ved Ringkøbing Fjord. Inden for de sidste par år har de fået endnu en stor glæde, nemlig børnebørnene Marius og Kirstine. 16

17 Sørens bud på den næste der skal modtage stafetten, er Connie Østergaard fra Gl. Brydegård. Årets Snaveborger 2007 Tiden nærmer sig for Snavefest Igen i år skal vi have kåret Årets Snaveborger. Vi vil derfor bede om jeres hjælp til at finde ham eller hende. Vi leder efter én, som har gjort en ekstra indsats på en eller anden måde for vores lokalsamfund. I skal sende jeres forslag og begrundelse til eller smide en seddel i postkassen på Tømmergyden 4 i Dreslette. På forhånd tak! Gruppen bag Snavefesten Fokus på. Klovbekkær n alias Jesper Thorsen Det var en regnfuld og blæsende januardag, jeg havde aftalt at mødes med Jesper Thorsen på Ravnebjerg 11. Her bor han sammen med sin kone Helle og deres 3 børn, Jeppe på 13 og tvillingpigerne Mette og Maria på 10 år. Jeg ville høre lidt nærmere om hans arbejde som klovbeskærer. Det første jeg fik at vide var, at han kalder sit firma klovbekær n sådan hedder det på fynsk, siger han. Firmaet overtog han den 1. april 2001 efter Jørgen Jørgensen i Lange Gyde. Ved overtagelsen overtog han både kundekartotek, værktøj, materialer og en bil. Den første investering var en fangefold hvilket var en stor lettelse, fordi køerne nu kunne jages løst ind i boksen. Efter 4 år investerede han i en ny boks den mest moderne, der fandtes på daværende tidspunkt. Samtidig blev der købt en gammel militærlastbil, som blev renoveret og påmonteret en kran. På klovbeskær ns hjemmeside kan man se, hvordan klovbeskæringen foregår, den vises på en lille video, som er optaget hos Jan Matzen, Ørbæk. Hjemmesiden hedder: www. klovbeskaeren.dk Siden har givet god respons med henvendelser fra både Sverige, Norge, Frankrig og Holland. Kundekartoteket efter Jørgen Jørgensen var på 105 kunder, men udviklingen i landbruget har medført, at der nu kun er 39 kunder. Årsagen er, at der tidligere var mange små malkekvægbesætninger, men nu er de blevet meget store - til gengæld er der kun få tilbage. Der er dog en hel del flere malkekøer i kartoteket nu end ved overtagelsen i Der beskæres gennemsnitlig klove på 80 køer om dagen fortæller Jesper, mod 50 køer dagligt i begyndelsen. For 2 år siden begyndte Jesper, sideløbende med klovbeskæringen, at rillefræse gulve for mælkeproducenter det bevirker at køerne bedre kan stå fast. 17

18 For øjeblikket er Jesper ved at tage et vognmandskursus med det formål at overtage so - kørslen efter Ole Nielsen. Det er planen, at det skal foregå i samarbejde med faren Jørgen Thorsen. Jørgen Thorsen som er gået på pension, skal fremover køre søer 2-3 gange om ugen. Udover de føromtalte aktiviteter har Jesper en udlejningsejendom i Assens, så kontorarbejdet har han overladt til sin kone Helle, som også har arbejde i Assens. Kirsten Ø. Rasmussen Fastelavn 2007 Igen i år havde mange børn og voksne fundet vejen til Dreslette Forsamlingshus, hvor Dreslette Sogns Beboerforening traditionen tro stod for den årlige fest. På billederne ses nogle af de flotte udklædninger samt årets kattedronninger og konger. 18

19 Et ømt par De bedst udklædte Årets kattedronninger og konger Nyt fra redaktionen Dreslette Sogns Beboerforening og Dreslette Forsamlingshus var initiativtagere til et Fremtidsværksted i september sidste år. Mødet havde forholdsvis mange deltagere, hvilke var dejligt, men hvad bedre er, at mange af de initiativer, som kom på banen den aften, er søsat, eller er ved at blive det. Der blev efterlyst sociale tiltag, og hurtigt herefter opstod café Creativ, som holder til huse i Snavevej 27A hver anden onsdag (ulige uger). Fællesspisning var også en idé, og i skrivende stund er der tilmeldt over 50 personer til fællesspisning på torsdag d. 22. febr. arrangeret af forsamlingshuset. Af de mere tunge projekter kan nævnes forskønnelsen af området omkring forsamlingshuset. Planen er på bordet, ganske vist er finansieringen endnu ikke på plads, men bare det, at der allerede ligger en plan, er flot. På de nylig overståede generalforsamlinger i diverse foreninger er problemet med at få nye bestyrelsesmedlemmer gjort til skamme- det er virkelig dejligt, og det tegner lovende for et fortsat eksisterende stærkt lokalområde. Igen i år er der kommet mange bidrag til Lokalbladet, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for. TAK! Deadline til næste nummer er: Tirsdag d. 1. maj 2007 Redaktionen: Kirsten Rasmussen ( ), Lissi Christensen ( ) og Karen Lise Andersen ( eller ) Yes! Jeg kan lige nå at melde mig til dilettant 19

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg.

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg. 1 For Dreslette Skoles distrikt Marts 2009 11.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Menneskets hjerne er et forunderligt organ, som konstant er i forandring og udvikling. Hjerneforskere påstår, at hjernen næsten

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt

For Dreslette Skoles distrikt For Dreslette Skoles distrikt Marts 2014 16. årg. Nyt fra Fællesinstitutionen I dette forår arbejdes der på alle landets skoler med den nye folkeskolereform. Det konstateres fra mange sider, at der er

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Foreningsbladets 10 års jubilæum

Foreningsbladets 10 års jubilæum www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 11. årgang Nummer 3 Jun-Jul 2005 Foreningsbladets 10 års jubilæum Foreningsbladet opstod i 1995 som et af initiativerne, der udsprang af samarbejdet

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 2. Kirkefejden på Helnæs. Stormøde om landsbyplan Side 4. Bonden på Søgaard (2) Side 8

HELNÆSPOSTEN 2. Kirkefejden på Helnæs. Stormøde om landsbyplan Side 4. Bonden på Søgaard (2) Side 8 HELNÆSPOSTEN 2 Februar 2008 3. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Stormøde om landsbyplan Side 4 Bonden på Søgaard (2) Side 8 Kirkefejden på Helnæs Af Poul Dreisler Redaktøren for Fyens Stiftstidendes Assens

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

Korintherbrevet 75. Drejeskiven til togkarusellen. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. Juni 2012 19. årgang

Korintherbrevet 75. Drejeskiven til togkarusellen. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. Juni 2012 19. årgang Korintherbrevet 75 Juni 2012 19. årgang Drejeskiven til togkarusellen Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere I holder i dette øjeblik verdens med garanti ældste lokalblad i hånden. Det første udkom

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere