LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt"

Transkript

1 LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have et ensartet tilbud. F.eks. håber mange på at planerne om fritidsklub om eftermiddagen for klasse bliver til virkelighed, og der skal indføres en ny form for skolestart. Fritidsklubben er en slags afløser for SFO, når børnene bliver for gamle til denne. Den skal have åbent nogle timer om hver dag flere gange ugentligt. Der bliver en form for brugerbetaling, og vi vil gerne at klubben får hjem-base i A-huset, som børnene er begyndt at kalde den gamle inspektørbolig på Snavevej 27 A. Der arbejdes på forskellige modeller for en sådan klub, og Dreslette Skole har også fremsendt de tanker, vi på forhånd havde om klubordningen. Vi håber selvfølgelig på, at der også på dette område bliver plads til forskellige løsninger, som udspringer af behov, ønsker og de traditioner, der er på de enkelte institutioner. Vi vil i løbet af foråret udsende mere information om de nærmere planer. Også mht. skolestart skal der ske ændringer i det nye skoleår. Timetallet for de yngste klasser bliver udvidet, så børnehaveklasse, 1. og 2. klasse får lektioner hver uge. Samtidig bliver der flere voksne til samme antal børn. SFOens pædagoger og lærerne skal samordne indsatsen i de yngste klasser i en del timer hver uge. Den udvidede skoletid betyder altså ikke, at personalet i SFO bliver overflødigt, de indgår i undervisningstiden, som dermed både udvides tids- og bemandingsmæssigt. Læreplaner, elevplaner og test: Som det fremgår inde i bladet var der indbudt til fællesmøde d. 6. februar, hvor bestyrelsen fremlagde sin årsberetning. På samme møde fortalte vi bl.a. om læreplaner i børnehaven, elevplaner og de nationale tests, som for første gang skal gennemføres i dette skoleår. Læreplaner i børnehaven henter inspiration i de forskellige verdener både pædagog- og lærerverdenen, skole- og institutionsverdenen. Pædagogerne i børnehaven har fået et eksemplar af de beskrivelser, som skolens lærere har udarbejdet over fagene på Dreslette Skole, som dermed anvendes som én af inspirationskilderne i arbejdet med læreplaner. For os er det en selvfølge, at børnehaven ikke skal blive til en slags miniskole, men det er en ligeså stor selvfølge, at skolen ikke er det eneste sted, hvor børn lærer noget. Forudsætningerne for at lære noget fagligt, og for senere at få nemt ved visse ting i skolen, kan sagtens stimuleres i børnehavealderen. Vi har tidligere skrevet om de nationale tests, som bliver en realitet fra og med dette skoleår. Testene skal gennemføres på en computer over internettet. Der er tale om såkaldte adaptive tests. Dette indebærer at testen indretter sig efter den der svarer. Hvis man svarer forkert nogle gange, bliver de følgende spørgsmål lidt lettere. Hvis man så svarer rigtigt på disse hæves sværhedsgraden igen. Der er 5 niveauer, og efter testen vil eleven meget hurtigt kunne få resultatet, som så angiveligt er placering på et af de fem niveauer. På vores skole skal der gennemføres én test i dette skoleår, og det handler om matematik i 6. klasse. Denne skal gennemføres i løbet af maj eller juni måned. Til næste skoleår skal alle tests gennemføres: 2. kl. dansk - læsning 3. kl. matematik 1

2 4. kl. dansk læsning 6. kl. matematik og dansk -læsning 7. kl. engelsk Der er forskellige holdninger og forventninger til effekten af disse tests. Men de vil under alle omstændigheder vise status på visse færdigheder, som man så kan arbejde videre med i undervisningen. Det ulyksalige vil være hvis testen bliver opfattet som en slags eksamen, noget man som barn bliver nervøs for, eller som noget man kan eller vil bruge til rangordne elever, klasser eller skoler efter. Elevplaner er en anden nyhed i forbindelse med dette skoleår og alle er vist enige om, at elevplanerne vil få en positiv effekt på undervisningens kvalitet. Alle elever på alle trin skal have en skriftlig elevplan. Med tiden skal den indeholde oplysninger om alle fag: Hvordan det går i faget, og hvordan man kommer videre. Planen kan også indeholde noget om barnets alsidige udvikling: Sociale og personlige kompetencer. Vi har på Dreslette Skole besluttet, at vi her det første år vil lave en begrænset udgave for dette år, for vi mener, at elevplaner skal have sammenhæng med de årsplaner, som lærerne udarbejder før et skoleår. Det betyder så at årsplanerne vil angive lidt mere om hensigterne med aktiviteterne. Men de bliver fulgt op af periodeskrivelser, som nærmere kommer ind på mål for perioden. Elevplaner skal sikre sammenhæng mellem målet for den enkelte elev, og det man gør for at nå det. De skal give skole, hjem og elev bedre muligheder for at gøre det rigtige for at nå længere. Man kan sige at elevplanerne åbner forældre og børns øjne for det lærerne ved meget om, hvad gør man for at blive dygtigere. Når elevplanerne skal have sammenhæng med årsplaner, er det ud fra en tankegang om, at det er i årsplanlægningen lærerne i de forskellige fag beskriver det væsentlige for kommende år. Dette skal formidles til elev og forældre, og det er så også ud fra det metoder indhold vælges. Indholdet kan så godt vælges i samarbejde med eleverne. Dreslette Skole feb Ole Mortensen Nyt fra Fællesbestyrelsen på Dreslette skole Den 6. februar var forældrene fra Skole og Børnehave indbudt til det årlige møde, hvor beretningen fra bestyrelsens arbejde fremlægges. Der var et godt fremmøde, og ud over beretningen blev der holdt nogle spændende og engagerede indlæg om sammenhængen mellem fag i skolen og lærerplaner i børnehaven, og konkrete eksempler på hvordan man med dygtighed og snilde kan lege-lære og udfordre nysgerrigheden. Andre emner var elevplaner og samordnet skolestart - emner som er pålagt os af regering og kommune at arbejde med, og som man kan læse mere om på siderne med nyt fra skolen. Fra formandens beretning skal der her ganske kort resumeres nogle af emnerne. Status for vores fællesinstitution i den nye kommune er efter det første år positivt. Som tidligere nævnt besluttede et flertal af det nye sammenlægningsudvalg allerede på valgnatten, at alle skoler bevares i kommunen. Det har skabt en utrolig tiltrængt arbejdsro, og det er meget glædeligt, at der ser ud til at være handling bag ordene som eksempel har Flemløse skole har lige fået ny skoleinspektør. Vi er blevet tildelt vejledende timetal, men det økonomiske grundlag er endnu ikke klart men det ser ud til at økonomien er ret uændret i forhold til det vi havde i Haarby kommune. I den ny kommune er der en række 2

3 mindre skoler, som i struktur og kerneværdier meget ligner vores, også det styrker vores position. Så det er bare at klø på og fortsætte arbejdet med at udvikle vores institution der er til det nye skoleår indskrevet 14 nye børn til børnehaveklassen. Vores skoledistrikt er det samme som hidtil og Haarby skole vores samarbejdspartner, men det frie skolevalg gør, at også Ebberup skole er en mulighed og det vil være naturligt at søge et samarbejde med begge skoler. Et forhold synes noget problematisk i den nye kommune. Den nye forvaltning på skoleområdet har ved gentagne lejligheder forsøgt at overstyre skole og institutionsområdet, hvor man helt urimeligt blander sig i forhold, der langt bedre varetages af de enkelte institutioner. Også på områder, hvor vi med vanlig praksis kunne levere bedre service for pengene, end de direktiver man har fået udstukket. Fra langt hovedparten af skolerne i den ny kommune ønsker man selv at forvalte økonomien - altså et samlet beløb til rådighed, som vi så selv forvalter efter behov. Vi håber meget, at forvaltningens praksis med overstyring har været et udtryk for startproblemer og at man meget hurtigt besinder sig så vi kan køre vores institutioner på lokale vilkår. Der må dog være plads til forskellighed i vores begrebsverden - er serviceharmonisering ikke det samme som ensretning og centralisering. Vi deltager i et fælles forum for skolebestyrelser, SaSA, som søger dialog med politikerne, og hvor vi i fællesskab prøver at fremføre vores synspunkter. Intention er at påvirke dagsordenen og ikke kun give høringssvar. Vores institution er lidt anderledes. Ser vi på de andre 15 skoler i Assens kommune er vores institution lidt anderledes. Vi kaldes en Fællesinstitution, og deri ligger, at vi er en sammenhængende enhed fra børnehave til og med 7. klasse, og så har vi tillige et samarbejde med de lokale dagplejere. Vi har en fælles ledelse og bestyrelse vi har blandt mange karakteristika fokus på lette overgange, rumlighed og nærhed, vores lærere underviser i teams, og vi har de meget tætte og givtige samarbejdsrelationer mellem børnehave, SFO og skole. Denne organisering mener vi giver os mange fordele, service- og udviklingsmuligheder. IT, PC ere eller hvordan man nu betegner den elektronik, der sniger sig ind i folks hverdag, er en højt prioriteret ting på vores institution. Vi er den skole i kommunen, der har flest PC ere i forhold til elever 50 maskiner, der vel at mærke er tidssvarende og opdaterede. Det er flot, og de bliver brugt, og som noget helt særligt har børnene også adgang til PC ere i den time de må være på skolen efter skoletid. 7.klasserne var igen oppe at vende sidste sommer. Til vores store glæde blev det ikke til videre debat, vi gjorde meget hurtigt klart både fra ledelses- og bestyrelsesside, at 7.klasserne er hjerteblod og enig bestyrelse mener at de ubetinget er vores. Det er også holdningen på de skoler, der heldigvis også har deres 7.klasser (gammel Assens og Tommerup). Indsatsområder. Vi har i året haft en fokus på en række områder og her skal blot nævnes: Etableret mad og frugtordning, kørt et meget spændende projekt med børn, unge og bevægelse, der er igangsat et arbejde med evalueringskultur/elevplaner, hvor vi som bestyrelse er sparringspartnere, ekstraundervisningen er i meget høj gran flyttet ind i klasserne, og suppleret med ekstra kursusforløb bl.a. som ekstra tid om morgenen, der er arbejdet med lærerplaner i børnehaven, og her er fællesinstitution en kæmpe fordel. Sammenfattende, er der INGEN grund til grædekoneri og flæben vi har en rigtig god institution, vi har en kommunalbestyrelse, der aktivt prioriterer også små skoler, vi er landet på noget der ligner en fornuftig økonomi, vi har børn, visioner og kunnen til at drive og udvikle en god institution til glæde for børn og forældre, og os alle i lokalsamfundet vi er her også fremover!! Fællesbestyrelsen på Dreslette skole /Formandens beretning

4 Gave til Dreslette Skole I forbindelse med kommunesammenlæg-ningen blev Haarby Rådhus som bekendt nedlagt. Det meste af inventaret er blevet brugt andre steder i den nye kommune. Der var en del malerier, som i tidens løb var blevet indkøbt til rådhuset, borgmester Ole Møller bestemte, at disse skulle blive på de eksisterende institutioner i den gamle kommune. Dreslette Skole fik derfor 2 malerier af den færøske kunstner Kari Svensson. Det blev besluttet, at det største af malerierne skulle hænge i aulaen. Fredag d. 22. december blev maleriet af sløret af borgmester Ole Møller. På billedet ses borgmester Ole Møller sammen med skoleinspektør Ole Mortensen ved afsløringen af det flotte maleri. Emneuge uge 7 Astrid Lindgren På Dreslette skole er det en tradition, at vi har emne/klasselæreruge i uge 7. Emnet i år var Alle tiders Astrid alias den svenske forfatter Astrid Lindgren i anledning af, at hun i år ville være fyldt 100 år. Børnene arbejdede i 2 grupper nemlig indskolingen (bhkl. til 2. kl.) og klasse. Syvende klasse havde tidligere arbejdet med emnet, så de skrev selvvalgt projektopgave. Indskolingen havde tyvstartet, idet de begyndte allerede efter jul at arbejde med Astrid Lindgren og hendes forfatterskab i indskolingstimerne. Resultatet heraf var bl.a. et meget flot forfattertræ, som sammen med meget andet blev udstillet for forældrene og andre interesserede. Indskolingen afsluttede ugen med en fest, som selvfølgelig stod i Pippis og Emils tegn. Billeder fra indskolingen I klasse arbejdede børnene i 4 temaer: Astrid Lindgrens liv og levned Astrid Lindgrens bøger Forfatterværksted Den kreative Astrid Til hvert tema var der lavet forskellige opgaver, som børnene selv måtte vælge imellem. Eneste krav var, at alle børn skulle arbejde med Astrid Lindgrens liv og levned. I alle fire dage blev der arbejdet ihærdigt ved computerne samt med diverse kreative aktiviteter. 4

5 Billeder fra klasse Udsnit af udstillingen i kælderen Mange af børnene benyttede lejligheden til at lave skuespil, som blev vist i gymnastiksalen med indskolingens flotte forfattertræ som baggrundskulisse. 7. klasse arbejdede hele ugen med selvvalgt projektopgave Se endvidere Referat af møde indkaldt af Dreslette sogns beboerforening torsdag d. 11. januar ) Velkomst Claus Birch bød velkommen til mødet og gennemgik derefter dagsordenen.. 2) Opfølgning på Fremtidsværkstedet d På mødet d blev der dannet 4 grupper, som har arbejdet med forskellige tiltag for at gøre lokalområdet bedre. Disse grupper er: IT hjemmeside Der er et stort ønske om at få en hjemmeside for området. Skolens domæne og layout bliver ledigt, når Dreslette Skoles hjemmeside lægges ind under Assens Kommune. Claus Birch har snakket med Christina Buch Johannesen, Incaptiva om overtagelse af skolens hjemmeside. Dette kan snarest ske til en pris af højest kr. Der var enighed om, at det måtte være muligt at skaffe pengene fra de forskellige foreninger i området. I det hele taget var ønsket om større kommunikation dominerende på hele mødet. Forskønnelseudvalget. Der er et stort ønske om at gøre området omkring Dreslette Forsamlingshus pænere, og gruppen, der blev nedsat d. 28. september har kontaktet entreprenør Morten Nielsen, som har fået en havearkitekt 5

6 til at lave et forslag, som blev præsenteret på mødet. Dette forslag er blevet præsenteret for Bent Hvam Pedersen, Haarby Kommune. Bent Hvam Pedersen var meget positiv, men projektet nåede ikke at blive behandlet i Haarby Kommune og skal nu sendes videre til Assens Kommune. Helge Pedersen lovede at kontakte Bent Hvam Pedersen med henblik på, at få projektet på dagsordenen for teknisk forvaltning og senere byrådet i Assens. Helge melder hurtigst muligt tilbage om han har fået kontakt til Bent Hvam Pedersen. Sociale tiltag Som en opfølgning på mødet d. 28. september er Café Kreativ startet. Gitte Munk fortalte om cafeen, som holder til huse på Snavevej 27A. Caféen er åben hver anden onsdag, og alle er velkomne. Fællespisning er også et stort ønske under en eller flere overskrifter. Giv lillemor en friaften far laver maden var en af dem. Forsamlingshuset starter op med fællesspisning torsdag d. 22. februar mere herom i dagspressen. Registrering af seværdigheder, stier m.m. i Lokalområdet. Fremtidsværkstedet konkluderede at det ville være dejligt med en samlet registrering af stier og seværdigheder i området. Det ville også trække flere turister og ikke mindst flere tilflyttere til egnen. Der blev nedsat en gruppe d. 28. september, men det blev på mødet i torsdags understreget, at denne gruppe ikke her og nu havde til hensigt at lave registreringen. Det kom frem på mødet, at det er vigtigt at få de ældre i tale, der endnu kan huske, hvor de gamle kirkestier m.m. har været. Kirsten Rasmussen, Enemærket har en stor viden om kirkestier. Der var dog enighed om, at der ikke skulle bruges for megen negativ energi på at genetablere disse stier. Landdistriktsrådet hvad er det? Claus Birch orienterede kort om landdistriktrådet og dets rolle i Assens Kommune. Hvad er Dreslette Skoledistrikts rolle set i relation til borgergruppe, landdistriksråd m.v. På spørgsmålet om borgergruppe, landdistriksråd m.v. er noget for Dreslette Skoledistrikt var det straks stor enighed om, at det var det. Det blev derfor besluttet at indkalde til stiftende generalforsamling torsdag d klokken På mødet forelagde forskønnelsesgruppen et forslag til forskønnelse af hjørnet ved forsamlingshuset Borgergruppe for Dreslette Skoledistrikt Torsdag d. 1. februar havde en initiativgruppe med formanden for Dreslette Sogns Beboerforening som underskriver, indkaldt til stiftende generalforsamling i Dreslette sogns Borgergruppe i Dreslette forsamlingshus. Claus Birch bød velkommen til de ca. 40 fremmødte, hvorefter skoleinspektør Ole Mortensen blev valgt til dirigent. Som første punkt fremlagde Claus Birch dels et referat fra mødet i fremtidsværkstedet d. 28. september samt opfølgningsmødet d. 11. januar (se andetsteds i bladet), samt gennemgik oplægget vedrørende borgergrupper og landdistriksråd i Assens Kommune. Der var blandt de fremmødte enighed om at danne en borgergruppe, hvorimod der var nogen uenighed om, hvem der skulle være med i borgergruppen skulle borgergruppen bestå af bestyrelsesmedlemmer fra allerede eksisterende foreninger, eller skulle alle kunne være med. Sluttelig blev der enighed om at danne en borgergruppe med nedenstående formål under navnet Borgergruppe for Dreslette Skoledistrikt. Stk. 1. Foreningens formål er: a) at samle borgere, foreninger, skole, erhvervsliv og landbrug i en organisation, så de målrettet kan arbejde for et bedre lokalsamfund. 6

7 b) at repræsentere foreningen og lokalområdet i Landdistriktsrådet for Assens Kommune. Det påhviler den valgte repræsentant at holde bestyrelsen orienteret om, og i videst muligt omfang diskutere, arbejdet i Landdistriktsrådet. c) at arbejde for oprettelse af en hjemmeside for foreninger, erhvervsliv og landbrug i skoledistriktet. c) at arbejde for oprettelse af en hjemmeside for foreninger, erhvervsliv og landbrug i skoledistriktet. d) Foreningen er uafhængig af partipolitik Derefter blev de foreslåede vedtægter gennemgået og tilrettet, og kandidater til bestyrelsen blev foreslået. Bestyrelsen kom til at bestå af LeneRasmussen, Tømmergyden 4, Dreslette Jan Suni. Herredsbjerg 24, Dreslette Erik Klindt Andersen, Strærupvej 8, Strærup Signe Falkesgaard, Snavevej 20, Snave Karen Lise Andersen, Kirkevej 14, Dreslette Svend Aage Hansen, Krogsbjerg 13, Snave På møde har bestyrelsen konstitueret sig således: Lene Rasmussen formand Jan Suni næsteformand Karen Lise Andersen sekretær Erik Klindt Andersen * Signe Falkesgaard Svend Aage Hansen *Erik Klindt Andersen er valgt som repræsentant til Landdistriksrådet. Sidste nyt Under mødet d. 1. febr. var der indløbet en SMS fra Helle Nielsen, Herredsbjerg 2 A med tilsagn om at indtræde i borgergruppen. Dette blev imidlertid først set efter mødet. Borgergruppen har efterfølgende besluttet at indlemme Helle i bestyrelsen, således at den nu består af 6 personer stadig med Svend Aage Hansen som suppleant. Såfremt nogle af de fremmødte på generalforsamlingen kan have noget imod dette, bedes man henvende sig til formanden. Ren Rabat! Vi bor et dejligt sted, ingen tvivl om det Her er bare lidt beskidt hist og pist. I grøftekanter og rabatter flyder det med affald. Det er selvfølgelig ikke os, der bor herude, der bare smider affaldet ud af bilen, eller tømmer lommerne for affald, når vi går tur. Nej, det er nok nærmere de gæster, vi har i området. Desværre kommer vores gæster ikke og rydder op, den tørn må vi selv tage. Derfor vil Beboerforeningen og Forsamlingshuset gerne invitere alle, store som små, til den store Ren Rabat dag, søndag d. 25. marts Vi mødes foran Forsamlingshuset i Snave kl Her vil alle blive udstyret med pose og sæk og et område, der skal ryddes for affald. Tilmelding er nødvendig både fordi, der skal fordeles veje, og da der vil blive serveret aftensmad kl i Forsamlingshuset for alle hjælperne. 7

8 Tilmelding til Lene Rasmussen på mail: eller tlf senest fredag d. 23. marts Med venlig hilsen Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Sogns Beboerforening. Sankt Hans Aften kan i år atter fejres hos Kirsten og Ole Nielsen, Snave Vognmandsforretning. Men i anledning af, at det er 25. år i træk, vil vi gerne markere det med en fest. Derfor vil vi gerne invitere jer, jeres familie og venner til Sankt Hans fest og 25 års jubilæum lørdag d. 23. juni 2007 kl Festmenuen består af helstegt pattegris m. flødekartofler, kartoffelsalat, pastasalat og grøn salat m. dressing, hertil brød og smør. Musikken leveres af Hammers Duo, der også spiller op til dans efter bålet. Bålet tændes klokken ca , og årets båltaler er Assens borgmester, Finn Brunse. Prisen for hele herligheden er 125 kr. for voksne og 50 kr. for børn I lighed med tidligere år købes drikkevarer til fornuftige priser, ligesom vi selvfølgelig også sælger is, slik og popcorn. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig til Lene Rasmussen på tlf eller mail senest torsdag d. 14. juni Vi håber, at I vil være med til at festliggøre dagen. Med venlig hilsen Dreslette Forsamlingshus og Dreslette Sogns Beboerforening Til opslagstavlen: AKTIVITETSKALENDER Marts Åbent hus for forældrekredsen på Dreslette Skole 4. Bankospil Dreslette Forsamlingshus kl kl

9 Arr. Forsamlingshuset 5. Åbent Lokalhistorisk Arkiv Dreslette Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave 9. Fredagsklubben Kaj Munk Kærlighed v/ tidl. Højskoleforstander Helle Blume Andersen, Helnæs arr. initiativgruppe v/ Anders Lundbeck Rasmussen Dilettant Café Sæt aldrig konen på spil i poker årets dilettantforestilling i Dreslette forsamlingshus arr. Dreslette Forsamlingshus kl kl kl Fællesspisning før dilettanten Premiere på Sæt aldrig konen på spil i poker derefter dans. Dreslette Forsamlingshus Arr. Dreslette Forsamlingshus 17. Gymnastikopvisning på Dreslette Skole arr. DGIF 18. Bankospil Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset 19. Generalforsamling - Fællessang og underholdning ved Anita og Keld på violin og harmonika i Kirkens Hus, Adelgade 18, Assens arr. Familie og Samfund 25. Ren rabat - kom og vær med til at fjerne affald fra rabatter og grøftekanter med efterflg. fælles-spisning arr. Dreslette Sogns Beboerforening og Dreslette Forsamlingshus 30. Singlefest i Dreslette forsamlingshus arr. Dreslette forsamlingshus April 2007 kl kl kl kl kl kl kl Bankospil Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset Åbent i Lokalhistorisk Arkiv Dreslette Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave Fredagsklubben Træk af Dreslette Sogns historie v/ Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, Dreslette kl kl kl

10 15. arr. initiativgruppe v/ Anders Lundbeck Rasmussen Bankospil Dreslette Forsamlingshus Arr. Forsamlingshuset kl Maj Deadline for næste nummer af Lokalbladet 4. Konfirmation i Dreslette Kirke kl Åbent i Lokalhistorisk Arkiv Dreslette kl Forsamlingshus 1. sal Ørbækvej 1, Snave 8. Forårsstævne i Fionia Park Højstrupvej 7B, Odense arr. Familie og Samfund 9. Etta Cameron i Dreslette Kirke kl arr. Menighedsrådet 11. Udflugt til Lilleskov Teglværk arr. Initiativgruppen v7anders Lundbeck Rasmussen 12. Avisindsamling Spejderne 31. Sommerudflugt og Musikgalleri Besøge Pandekagehuset ved Kvie Sø samt opleve en aften i Musik Galleriet hos Familien Engelbrecht i Ansager. Program senere Arr. Familie og Samfund fælles med Vends Dilettant i Dreslette Forsamlingshus Sæt aldrig konen på spil i poker! Dilettant Café fredag d. 9. marts kl Entré inkl. kaffe og brød voksne 50 kr. børn 10 kr. Salg af slik popcorn øl og sodavand Premiere Lørdag d. 10. marts klokken Aftenen starter med spisning, som i år er en kinesisk buffet 10

11 Entré med spisning Entré uden spisning 150,00 kr. 100,00 kr. Efter forestillingen, der spilles klokken 20.00, spiller Svennes Danceband op til dans Tilmelding til spisning senest fredag d. 2. marts 2007 til Grethe Madsen eller Svend Erik Simonsen Fredagsklubben i Dreslette Fredagsklubben er for alle interesserede i hele lokalområdet, der har tid og lyst til hyggeligt samvær med foredrag, fortælling og sang. Fredagsklubben mødes den anden fredag i måneden. I alt 8 fredage i årets løb. Møderne finder sted i konfirmandstuen ved Dreslette præstegård. kl Møderne er gratis. Kaffe og kage serveres for 20 kr. Program for resten af 2007 Fredag den 9. marts. Kaj Munk Kærlighed Tidl. højskoleforstander på Engelsholm, Helle Blume Andresen, Helnæs genfortæller Kaj Munks skuespil: Kærlighed. Fredag den 13. april. Træk af Dreslette sogns historie Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, Dreslette. Fredag den 11. maj. Udflugt til Lilleskov Teglværk. Alle er velkomne! På vegne af initiativtagerne Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen. 11

12 ETTA CAMERON SPIRITUEL KONCERT. Koncert med Etta Cameron i Dreslette Kirke Onsdag den 9. maj. Kl Ridder af Danneborg, H. C. Andersen-ambassadør og publikumsmagnet Titlerne er mange, når man skal præsentere Etta Cameron. I TV-2's underholdningsserie "Scenen er din" blev hun kendt som den altid begejstrede dommer, der hellere ville give talenterne et skulderklap end vende tommelfingeren nedad. Musikalsk er Etta Cameron især er kendt for sin gospelsang, men har aldrig lagt skjul på sin begejstring for de danske salmer. Etta Cameron synger udvalgte salmer. Og fortæller om salmernes historie og sit eget forhold til dem. Unummerede pladser. Billetter kan købes fra 1. marts i Fionia Bank, Haarby, samt Haarby boghandel. Billetter kan også reserveres hos menighedsrådet pr. tlf (Kirsten Ø. Rasmussen) eller (Vibeke Busse Andersen) Reserverede billetter skal afhentes i kirken senest en halv time før koncerten. Evt. uafhentede billetter sælges fra kl Entre: 100 kr. Arr: Dreslette menighedsråd Margareta Dorothea Otte s Mindestøtte på Dreslette Kirkegård. På Dreslette Kirkegård overfor kapellet står en mindestøtte som finansmanden og godsejeren Niels Ryberg i 1785 rejste til ære for sin afdøde hustru Margareta Dorthea Otte. Støtten blev først rejst på godset Frederiksgave, det nuværende Hagenskov, hvor den stod indtil staten i 1842 købte godset til brug for kronprins Frederik, (den senere Kong Frederik den 7.) der fungerede som guvernør på Fyn. Niels Ryberg ( ) var fæstebondesøn fra Salling. Sammen med en broder valgte han i 1738 at flygte til Ålborg, hvor de søgte ly hos en morbroder, der købte dem fri fra stavnsbåndet. Morbroderen, der var købmand, oplærte N.R. i handelsfaget. I 1750 er N.R. kommet til København, hvor han i det små driver forretning fra en kælder, men hurtigt bliver hans forretning større og mere omfangsrig. N.R. kommer med i Asiatisk Kompani, og han bliver efterhånden en velhavende mand med mange forskellige handels-og finansinteresser. Det er ham der låner penge til staten, da Chr.den 7.s dronning Caroline Mathilde, efter skandalen med Struense, skal have sin medgift - på pund tilbagebetalt i forbindelse med udvisningen fra Danmark. I 1764 købte N.R. sammen med sin svigerfar godset Frederiksgave og N.R. begyndte nu at interessere sig for landbrug og bøndernes forhold. Han arbejdede for at bønderne fik samling på jordstykkerne og han blev rådgiver for kongen i forbindelse med landboreformen og især optog udskiftningen ham. På Helnæs, hvor han var eneejer, gennemførte han således i 1769 den første udskiftning i landet. Kirken og menighedslivet havde også hans bevågenhed og det er Dreslette Kirke jo stadig et bevis på, da det var ham der i 1785/86 ombyggede kirken til den kirke vi kender i dag den kirke der jo er meget forskellig fra andre landsbykirker. 12

13 Den 19. april 1765 blev han gift med den kun 15-årige Margareta Dorothea Otte, ældste datter af samarbejdspartneren Fr.Wilhelm Otte. Sammen fik de to sønner, men i forbindelse med den sidste fødsel i 1767 døde Margareta Dorothea Otte og ikke længe efter døde parrets første søn. Støtten som Niels Ryberg rejste blev udført af den betydningsfulde, men nu ret glemte billedhugger Johannes Wiedewelt ( ). Det var J.W. der efter flere års studier i Rom bragte nyklassicismen til Danmark. Efter hans hjemkomst fra Rom var han en periode professor ved kunstakademiet i København. Blandt hans mest kendte værker kan fremhæves skulpturerne i haven ved Jægerspris Slot samt gravmælerne i Roskilde Domkirke over Kong Chr.den 6 og Kong Frederik den 5. Mindestøtten er bevaringsværdig, både fordi Ryberg er en mand der har haft betydning for denne egn, og fordi Johannes Wiedewelt var en kendt billedhugger. Men den trænger til en gennemgribende restaurering. Dreslette menighedsråd har arbejdet intenst med at skaffe midler til dette forestående arbejde. Foreløbig har vi samlet o kr. ind bl.a. via donationer, fonde og egen opsparing. Vi mangler blot få midler for at have finansieringen på plads, og vil derfor med taknemmelighed tage imod bidrag fra menigheden. Et eventuelt beløb kan indbetales på konto nr i Fionia bank eller lægges i våbenhusets kirkebøsse. Dreslette menighedsråd. Spejdernes informationsside! Vi mangler stadig ledere til at hjælpe med de forskellige alderstrin. Så hvis der er nogen der har lyst til at opleve fællesskabet i spejderlivet, hører vi meget gerne fra jer. Henvendelse til Aksel Værge tlf Da vi har fået nye opbevaringsmuligheder kan vi igen modtage gammelt jern. Vi modtager ikke: biler, motorer, batterier, køleskabe, frysere og andet miljøfarligt affald. For yderligere oplysning kontakt Aksel Værge. Bævere, ulve og spejdere holder møde onsdag fra Bæverleder: Torben Pedersen, Kallehavegyden 2, 5683 Hårby. Tlf Ulveleder: Michelle Kaae, Søbrovej 11, 5683 Hårby. Tlf Oplysninger vedr. de store spejdere kontakt Torben. Gruppeleder: Michelle Kaae. 13

14 Nyt fra KFUM Dreslette gruppen Vi sluttede året af med en rigtig hyggelig julefrokost i spejder huset hvor der deltog mere end 80 voksne og børn. Alle nød de lækre retter, som alle havde haft med til det store tag selv bord. En rigtig hyggelig aften, som kun kunne blive så vellykket, fordi så mange forældre bakker så flot op. En stor tak til alle for en dejlig opbakning. Vi har startet det nye år med en række aktiviteter for bævere og ulve som skal styrke vores sammenhold og vores evne til at samarbejde i bæverfamilierne og ulvebanderne. Vi har blandt andet haft besøg af en række agenter (Men in black), som har uddannet vores spejdere til at være hjælpeagenter, efterfølgende har de alle været med til at opklare et stort sliktyveri fra slikbutikken på Kallehavegyden. I fremtiden vil vi udnytte, at vi har en flok dygtige agenter at trække på, når der er mysterier, som skal løses. Det er i år 100 år siden at spejderbevægelsen opstod. Baden Powell, som var englænder, fik ideen til at starte en bevægelse, hvor ungdommen kunne tilegne sig færdigheder og livsværdier som kan gavne dem frem i livet. Også her i Danmark blev der hurtigt etableret en spejderbevægelse efter Baden Powells principper. Vi fejrer i KFUM også det flotte jubilæum og laver en del aktiviteter, som giver børnene lidt historisk indsigt i vores korps. Vi arbejder med tidsperioder á 25 år, hvor vi laver aktiviteter, som man gjorde i den enkelte periode. Vores styrkelse af samarbejdet og sammenholdet i enhederne ved både Bævere og Ulve, er en forberedelse til vores forårstur som denne gang går til Aqua-Ferskvandsakvariet i Silkeborg. Her er der mulighed for at se både oddere og bævere i levende live sammen med alle de øvrige dyr og fisk, som lever i og ved søen. Vi skal overnatte under akvariet/søen og se, hvor aktive dyrene er om natten. Vi skal på natløb og vi skal finde ud af, om der er spøgelser i det gamle tårn. Vi spiser bål mad og hygger ved bålet. Med undtagelse af ganske få af børnene er der ingen af dem, som har prøvet at køre med tog før, og der er ingen som har rørt ved en levende bæver før. Vi glæder os meget til turen og er stolte af at kunne tage så dygtige unger med på sådan en tur. Vi har fået hjælp fra både Y s men Vestfyn og Lions Haarby med økonomien. Uden denne hjælp ville det ikke være muligt at give børnene sådan en oplevelse. Vi vil gerne sige MANGE TAK FOR HJÆLPEN. Vores sommerlejr som ligger i pinsen foregår i år på Houens Odde i Jylland. Både bævere og ulve skal leve lejr livet i de skønne omgivelser, som ligger ved både skov og strand. Sommerlejren har et overordnet emne, som alle aktiviteterne er bygget op omkring. Vi er glade for at vi er så mange, men vi kan sagtens finde plads til flere endnu. Har du lyst til at se hvad vi laver er du altid velkommen til at kontakte os så både du og dine børn ved selvsyn kan se hvor sjovt det er at være spejder. Vi går ikke til spejder.. Vi er spejdere! Hilsen Bæver- og Ulvelederne Gymnastikopvisning Lørdag den 17. marts 2007 kl Fælles indmarch Puslinge 4-6 år Krummelurer bhkl klasse Springholdet klasse Fælles udmarch 14

15 Voksne: Entre 25 kr. Teltudlejning 2007 Dreslette Gymnastik & Idrætsforening 1 sektion ca. 30 personer - (6 x 6 meter) kr. 1400,00 2 sektion ca. 60 personer - (6x12 meter) kr. 2200,00 3 sektion ca. 90 personer - (6x18 meter) kr. 3200,00 4 sektion ca. 120 personer - (6x24 meter) kr. 4500,00 Dansegulv kr. 750,00 12 stk. borde 80x240 cm (8 pers.) pr. stk. kr. 45, stk. klapstole pr. stk. kr. 05,00 - Overstående priser er inkl. opsætning og levering. - Borde & stole kan lejes særskilt! OBS!! Ved opsætning uden for Dreslette 5 km. tillægges et gebyr på kr. 850,00.- Bestilling kan ske ved undertegnede Carsten Bendtsen Smedegyden 3 ~ 5683 Hårby mobil: Nye aktiviteter Så er vintersæsonen i DGIF ved at være slut og vi er allerede gået i gang med at planlægge vintersæsonen 2007/2008. Har du nogle forslag til nye aktiviteter, som vi kunne tage op, hører vi meget gerne fra jer der ude! Det må gerne være aktiviteter for såvel børn som voksne. Hvis du lyst til at være træner eller kender nogen, der gerne vil, hører vi også meget gerne om det. Der vil være mulighed for at komme på kursus. Kontakt Dorrit

16 Telthold Vi søger frivillige til at hjælpe på vores telthold. Vi har et hold på 6-8 frivillige mænd der i løbet af sommeren tager ud og sætter telt op til havefester mv. (ca gange) Men vi kunne sagtens bruge nogle flere hænder. Så vil du være med til at støtte DGIF eller høre lidt mere kan du kontakte Charlotte eller Carsten på tlf.nr Vi glæder os til at se dig på holdet! Stafetten Jeg har denne gang med stafetten i hånden været i Brydegård for at besøge Søren Navntoft. Søren er oprindelig fra Samsø, men flyttede til Aarup i begyndelsen af 60erne. Efter en tur rundt om Jylland endte han i Brydegård i Her bor han rigtig idyllisk sammen med Bodil i et dejligt gammelt hus, som de, med familiens hjælp, har totalrenoveret. Da Søren, som nyuddannet skolelærer fra Jelling seminarium, skulle finde et sted at slå sig ned, vendte han sig igen mod Fyn. Naturen betyder meget for Søren. Som han siger: Samsø har musik i landskabet, og den samme musik fandt han heldigvis her på egnen. I 1979 startede Søren på Ebberup skole, hvor han har arbejdet siden. Han er meget glad for sin arbejdsplads, og brænder for sine fag: musik, sløjd og specialundervisning. Søren har også været med til at starte Assens og Hårby musikskole. Musikken står hans hjerte nær, og han er vokset op i et musikalsk hjem. Selv spiller Søren klaver, keyboard og syntesizer. Hvis han en dag efter arbejde trænger til en mental vitaminindsprøjtning, findes der, i hans øjne, ikke noget bedre end at sætte sig til at spille. En af hans store fornøjelser er at spille til fester. Han har spillet til alt lige fra barnedåb til krondiamant bryllup. En stor passion er jazzen. Søren spiller i et fritids jazzorkester, som man måske i nærmeste fremtid kan opleve på Tobaksgården i Assens. Udover musikken, har Søren mange andre jern i ilden. Han er sikkerhedsrepræsentant på Ebberup skole, og interesserer sig meget for trivsel på arbejdspladsen, og arbejder ikke bare forebyggende, men også fremadrettet. Søren er også politisk interesseret og involveret i den nye kommunale struktur. Han har bl.a. arbejdet med budgettet for den nye storkommune, og har været med til at udstikke rammerne. Det spændende er nu at udfylde dem. Gennem sine tillidshverv møder og arbejder han sammen med andre faggrupper, hvilket han synes giver arbejdet en ekstra dimension. Sørens nyeste interesse, som han også tager kursus i, er møbelpolstring. Han håber nogle af erfaringerne kan bruges i sløjdundervisningen. Når Søren og Bodil slapper af tager de en tur i sommerhuset ved Ringkøbing Fjord. Inden for de sidste par år har de fået endnu en stor glæde, nemlig børnebørnene Marius og Kirstine. 16

17 Sørens bud på den næste der skal modtage stafetten, er Connie Østergaard fra Gl. Brydegård. Årets Snaveborger 2007 Tiden nærmer sig for Snavefest Igen i år skal vi have kåret Årets Snaveborger. Vi vil derfor bede om jeres hjælp til at finde ham eller hende. Vi leder efter én, som har gjort en ekstra indsats på en eller anden måde for vores lokalsamfund. I skal sende jeres forslag og begrundelse til eller smide en seddel i postkassen på Tømmergyden 4 i Dreslette. På forhånd tak! Gruppen bag Snavefesten Fokus på. Klovbekkær n alias Jesper Thorsen Det var en regnfuld og blæsende januardag, jeg havde aftalt at mødes med Jesper Thorsen på Ravnebjerg 11. Her bor han sammen med sin kone Helle og deres 3 børn, Jeppe på 13 og tvillingpigerne Mette og Maria på 10 år. Jeg ville høre lidt nærmere om hans arbejde som klovbeskærer. Det første jeg fik at vide var, at han kalder sit firma klovbekær n sådan hedder det på fynsk, siger han. Firmaet overtog han den 1. april 2001 efter Jørgen Jørgensen i Lange Gyde. Ved overtagelsen overtog han både kundekartotek, værktøj, materialer og en bil. Den første investering var en fangefold hvilket var en stor lettelse, fordi køerne nu kunne jages løst ind i boksen. Efter 4 år investerede han i en ny boks den mest moderne, der fandtes på daværende tidspunkt. Samtidig blev der købt en gammel militærlastbil, som blev renoveret og påmonteret en kran. På klovbeskær ns hjemmeside kan man se, hvordan klovbeskæringen foregår, den vises på en lille video, som er optaget hos Jan Matzen, Ørbæk. Hjemmesiden hedder: www. klovbeskaeren.dk Siden har givet god respons med henvendelser fra både Sverige, Norge, Frankrig og Holland. Kundekartoteket efter Jørgen Jørgensen var på 105 kunder, men udviklingen i landbruget har medført, at der nu kun er 39 kunder. Årsagen er, at der tidligere var mange små malkekvægbesætninger, men nu er de blevet meget store - til gengæld er der kun få tilbage. Der er dog en hel del flere malkekøer i kartoteket nu end ved overtagelsen i Der beskæres gennemsnitlig klove på 80 køer om dagen fortæller Jesper, mod 50 køer dagligt i begyndelsen. For 2 år siden begyndte Jesper, sideløbende med klovbeskæringen, at rillefræse gulve for mælkeproducenter det bevirker at køerne bedre kan stå fast. 17

18 For øjeblikket er Jesper ved at tage et vognmandskursus med det formål at overtage so - kørslen efter Ole Nielsen. Det er planen, at det skal foregå i samarbejde med faren Jørgen Thorsen. Jørgen Thorsen som er gået på pension, skal fremover køre søer 2-3 gange om ugen. Udover de føromtalte aktiviteter har Jesper en udlejningsejendom i Assens, så kontorarbejdet har han overladt til sin kone Helle, som også har arbejde i Assens. Kirsten Ø. Rasmussen Fastelavn 2007 Igen i år havde mange børn og voksne fundet vejen til Dreslette Forsamlingshus, hvor Dreslette Sogns Beboerforening traditionen tro stod for den årlige fest. På billederne ses nogle af de flotte udklædninger samt årets kattedronninger og konger. 18

19 Et ømt par De bedst udklædte Årets kattedronninger og konger Nyt fra redaktionen Dreslette Sogns Beboerforening og Dreslette Forsamlingshus var initiativtagere til et Fremtidsværksted i september sidste år. Mødet havde forholdsvis mange deltagere, hvilke var dejligt, men hvad bedre er, at mange af de initiativer, som kom på banen den aften, er søsat, eller er ved at blive det. Der blev efterlyst sociale tiltag, og hurtigt herefter opstod café Creativ, som holder til huse i Snavevej 27A hver anden onsdag (ulige uger). Fællesspisning var også en idé, og i skrivende stund er der tilmeldt over 50 personer til fællesspisning på torsdag d. 22. febr. arrangeret af forsamlingshuset. Af de mere tunge projekter kan nævnes forskønnelsen af området omkring forsamlingshuset. Planen er på bordet, ganske vist er finansieringen endnu ikke på plads, men bare det, at der allerede ligger en plan, er flot. På de nylig overståede generalforsamlinger i diverse foreninger er problemet med at få nye bestyrelsesmedlemmer gjort til skamme- det er virkelig dejligt, og det tegner lovende for et fortsat eksisterende stærkt lokalområde. Igen i år er der kommet mange bidrag til Lokalbladet, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for. TAK! Deadline til næste nummer er: Tirsdag d. 1. maj 2007 Redaktionen: Kirsten Rasmussen ( ), Lissi Christensen ( ) og Karen Lise Andersen ( eller ) Yes! Jeg kan lige nå at melde mig til dilettant 19

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Sidste Skoledag Fredag den 27. juni er der afslutning i klasserne kl. 8.05, og kl. 10.00 er der afslutning i salen. 1. klasse spiller skuespil, og der vil være korsang og fællessang.

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 3: En hilsen fra Miljøministeriet side 5-6: Fastelavnsbilleder side 7: Turen går til Idre Fjäll side 8: Kalenderen side 9: Indkaldelse til Forældrekredsmøde

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Fredagsbrev uge

Fredagsbrev uge Fredagsbrev uge 48 2011 Hele huset Julefest for alle børn og familier i børnehave og skole Invitation til julefest Tirsdag d. 20. december vil vi gerne invitere alle familier i skole og børnehave til julefest.

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Nyhedsbrev uge 51-2012

Nyhedsbrev uge 51-2012 Nyhedsbrev uge 51-2012 Side 1 Glædelig jul!! Side 4...og goddag til Side 2 Sidste skoledag... Side 6 Børnehaven Side 4 Farvel - og tak! - til Jytte Side 8 Kalender, kontakt mm. Glædelig jul!...og godt

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere