AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER."

Transkript

1 Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred Havbåde kan i samråd med foreningens bådebygger og etnolog danne en brugergruppe omkring en båd i havbådeforeningens flåde med det formål at anvende, passe og vedligeholde båden. Den er dermed et aktivt led i Han Herred Havbådes arbejde med at videreudvikle brug og bygning af havbåde på den åbne strands landingspladser samt de kulturmiljøer, der hører kystkulturen til. En sådan brugergruppe kaldes herefter et bådelag. Et bådelag er en ansvarlig og selvsupplerende gruppe med selvvalgt formand og egen organisationsstruktur. Det har med nedenfor nævnte begrænsninger brugsretten over et bestemt fartøj i havbådeforeningens flåde. Hvor andet ikke er nævnt i de følgende afsnit, varetages kontakten mellem bådelagene og Han Herred Havbåde som helhed gennem foreningens etnolog Pipsen/Kirsten Monrad Hansen, og gennem de bestyrelsesmedlemmer fra bådelagene der er valgt ind i Han Herred Havbådes bestyrelse. 2. Bådelag og viden Kystkulturcenteret vil så vidt muligt inddrage de forskellige bådelag i den løbende udforskning og udvikling af vores viden om de forskellige bådes sejlegenskaber, søsætning, landsætning mv., i forbindelse med bådenes håndtering på land og på hav, samt formidle ny viden og resultater til alle lagene. 3. Skrog og udrustning Når en båd stilles til rådighed for et bådelag, har Han Herred Havbåde bekostet bådens skrog og udrustning med motor, lanterner, kompas, redningsveste og redningsflåde, sejl, tovværk samt ankergrej. Laget har ansvaret for at båden passes, vedligeholdes og fornyes, så dens skrog og udrustning fortsat yder optimal sikkerhed og er i tip top stand. 4. Vedligeholdelse Havbådeforeningens både passes og vedligeholdes efter princippet rettidig omhu, så høj løbende standard sikrer et langsigtet udgiftsniveau uden unødige meromkostninger. Foreningens både skal fremstå i en ship shape stand, der er såvel en nydelse for øjet som for brugernes 1

2 omkostningsbevidsthed. Bådelaget betaler og udfører den løbende vedligeholdelse (herunder kølhaling, slibning, oliering, maling, udskiftning af batterier, oliefiltre, smøreolie, defekte pumper, elinstallationer mv.). Vedligeholdelse af skrog og udrustning udføres i overensstemmelse med den håndværksmæssige tradition efter bådebyggerens råd og forskrifter. Materialerne skal indkøbes eller fremskaffes af Han Herred Havbåde, så eventuelle mængderabatter også kommer laget til gode. Alle reparationer på skroget, der har betydning for sikkerheden og/eller kræver faglig ekspertise udføres af bådebyggeriet for lagets regning eller af lagets medlemmer efter anvisning og under opsyn af bådebyggeren. Bådebyggeriet vil instruere og rådgive om vedligeholdelsesarbejde. Laget udarbejder i samråd med havbådeforeningen en vedligeholdelsesplan, der fagligt og økonomisk tager højde for den langsigtede vedligeholdelse af skrog og udrustning, således at den løbende brug, behandling og udskiftning af bådens dele er forudset, og kritiske situationer samt unødige omkostninger undgås. På grundlag af den langsigtede vedligeholdelsesplan opretter hver bådelag en særskilt konto, hvortil laget årligt indbetaler et beløb efter bådens størrelse og en vedligeholdelsesplan med forventede udgifter således, at der opspares midler til de i følge planen på lang sigt forudsigelige vedligeholdelsesarbejder og udskiftninger (køljern, bord, tømmer, dæk mv.). Laget disponerer over kontoen i samråd med bådebyggeren. Beløbet aftales mellem de enkelte bådelag og Han Herred Havbåde og fremgår af bilag 1. Bådelaget bekoster selv diesel til egne sejladser samt betaling for ud- og ophaling med spillet. Betalingen udgør for alle bådelag 5000 kr. årligt. Bådelaget bekoster den påkrævede service på redningsflåder. (Ved at sende dem til service i fællesskab søger havbådeforeningen mængderabatter, der nedbringer omkostningerne.) 5. Opsyn og pasning Laget har det fulde opsyn med og ansvar for fartøjerne året rundt (f.eks. forhindre udtørring, når bådene står på stranden, holde øje med vandstanden, tilsyn med evt. overdækning.) Laget sørger for at de automatiske lænsepumper kører, at bundpropperne er fjernet ved udsigt til stærk frost mv. Den øvrige vedligeholdelse skal fremgå af vedligeholdelsesplanen. Ansvaret for at vedligeholdelsesplanen følges, påhviler den respektive bestyrelse, som kan uddelegere ansvaret til andre medlemmer af bådelaget. Bådenes vedligeholdelses tilstand kontrolleres 2 gange årligt af bådebyggeren i samarbejde med bestyrelsen fra de respektive bådelag. Lagene deltager ligeledes i et stormberedskab sammen med værftets folk og kan tilkaldes, hvis bådene ved stigende vandstand, skal trækkes i sikkerhed højere oppe på stranden. 6. Udstyr Bådelaget betaler udstyr som søkort, skaffegrej, kogegrej (til madlavning), havnepenge i fremmed 2

3 havn, samtaler på VHF-radio mv. 7. Forsikring. Han Herred Havbåde betaler bådens ansvarsforsikring bådene er forsikret i Danske Tursejlere. Mht. kaskoforsikring er Han Herred Havbåde selvforsikrende. Bådelagene indbetaler hvert år et beløb på en lukket konto, der udelukkende anvendes i forbindelse med skader og forlis. Beløbet aftales med de enkelte bådelag og fremgår af bilag 1. Det er de enkelte lagsmedlemmers egen ulykkesforsikring der skal dække, hvis der sker personskade i forbindelse med sejlads eller brug af spillet. 8. Reparationer. Forbedringer, ændringer eller reparationer på lagsbådene udføres af Han Herred Havbådes bådebygger. Bådelaget bistår bådebyggeren og lærer om de håndværksmæssige principper. 9. Opbevaringsrum. Han Herred Havbådes opbevaringsrum er beregnet til fartøjernes løse materiel. Af hensyn til vedligehold og pasning af rig og udstyr bringes dette under tag på årstider, hvor det ikke er i anvendelse jævnligt. Det påhviler endvidere bådelagene at holde orden i disse opbevaringsrum. 10. Nøgler. Bådelagenes skippere, valgte bådsmænd og aktive medlemmer kan efter aftale og under ansvar få nøgle samt alarmbrik til bådelagets depothus og frokoststue samt bad mod betaling af depositum. 11. Lån af lokaler. Desuden har bådelagene efter aftale med Han Herred Havbådes bådebygger eller etnolog adgang til værkstedsrum og til lokaler i forbindelse med aktiviteter som f.eks. foredrag, kursus eller generalforsamlinger. 12. Han Herred Havbådes ordensreglement. Bådelaget forpligter sig til at overholde reglementet for orden og sejlads i Slettestrand. Reglementet og dets overholdelse henhører under Han Herred Havbådes bådebygger. Hvert bådelag skal have rådighed over et eksemplar af reglementet. 13. Bådelagsskippere. Bådelagets skippere udpeges af laget. For at blive udpeget til skipper skal man have bestået Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for lystsejlere, og man skal have aflagt en praktisk prøve overfor bådelagenes instruktører i det pågældende fartøjs motor og manøvrering samt øvrige udstyr, afhængig af bådens størrelse. Fartøjet må ikke sejle uden en skipper, der er ansvarlig for fartøjets sejlads og sikkerhed efter Sølovens regler, samt en bedstemand, hvis erfaring giver vedkommende kompetence til at bemande samtlige poster på skibet. Skipperne og bedstemand har det fulde ansvar for, at båden er i sødygtig tilstand før, under og efter brug, samt sejle efter vejret og forholdende på kysten. Det påhviler skipperen at sørge for udbedring af større og mindre skader i forbindelse med sejladsen. Større skader meldes til bådebyggeren, ved mindre skader som lagets medlemmer selv kan udbedre skal den pågældende skipper sørge for at udbedring straks sættes i værk, og at uheldet meldes til bestyrelsen for det pågældende bådelag. 3

4 For tidligere og nuværende erhvervsfiskere, der har fisket fra landingspladserne i Thy og Han Herred, er det ikke et krav, at de har bestået Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for lystsejlere. Hvert bådelag er forpligtet til at afholde et årligt genopfriskningskursus for de allerede godkendte bådførere. Bådebyggeren og andet fastansat personale på bådebyggeriet har fri adgang til at benytte bådene under de gældende regler og med hensyntagen til bådelaget. 14. VHF. Bådene er udstyret med en VHF-radio. For at anvende de maritime radiofrekvenser i Danmark, skal man mindst have et såkaldt SRC-certifikat, for at måtte betjene radioudstyret. Derfor skal der være mindst én person ombord, når bådene sejler, der har dette bevis. 15. Sejladsjournal. Før en sejlads skal skipperen udfylde en logbog, hvori anføres: a) Dato og starttidspunkt. b) Navn på ombordværende bådelagsmedlemmer. Er der gæster med på sejladsen anføres foruden deres navne også deres adresse. c) Sejladsens mål. d) Forventet hjemkomst. e) Et telefonnummer, som båden kan kontaktes på. Logbogen lægges i spilhuset. Efter hjemkomsten afsluttes logbogen med tidspunkt for hjemkomsten, samt eventuelle bemærkninger om skader, uheld eller positive opdagelser. Logbogen findes på den dertil indrettede hylde i spilhuset. 16. Uddannelse af spilmænd. Hvert bådelag er forpligtet til at uddanne spilmænd, der har ansvaret for, at bådene trækkes ud og ind på forsvarlig vis. Ligesom de har ansvaret for, at spillet kører forsvarligt og ikke lider overlast. I spilhuset og i køkkenet i havbådehuset hænger der en liste over godkendte spilmænd. Inden andre end de, der står på listen, må betjene spillet. Hvert bådelag er forpligtet til at afholde et årligt genopfriskningskursus for de allerede godkendte spilmænd. 17. Tursejlads. Han Herred Havbådes fartøjer må i månederne juni, juli og august som udgangspunkt kun være på sejlads i max 2 dage ad gangen. Bådelagene kan dog i særlige tilfælde aftale med Han Herred Havbåde, at fartøjet er væk i længere tid. Hvis der sejles på flerdages ture væk fra Slettestrand, skal bådelaget dagligt underrette om fartøjets position og planerne for den videre sejlads. Et bådelagsfartøj må kun efterlades i fremmed havn i kortere tid. Sker det, skal bådelaget omgående underrette Han Herred Havbåde herom. I sådanne perioder påhviler det bådelaget at føre tilsyn med fartøjet og dets grej (ikke mindst redningsflåder, motor og radio), ligesom bådelaget er ansvarlig for sejladsen hjem til Slettestrand. 18. Han Herred Havbådes sejladsarrangementer med bådelagsbåde. Bådelaget skal i et rimeligt omfang stå til rådighed ved sejladsarrangementer efter Han Herred 4

5 Havbådes ønske. Under sejladser med medlemmer af Havbådeforeningen ombord bør skipper og den egentlige besætning så vidt muligt være fra det pågældende skibs bådelag. Sejladsarrangementer aftales i god tid i med bådelaget 19. Supplering af bådelagsbesætninger. Ved sejladsarrangementer kan det enkelte bådelag supplere besætningen op med kvalificerede folk fra andre bådelag. 20. Udlån af båden. Hvis Han Herred Havbåde ønsker at udlåne båden til f.eks. udstillingsformål, skal bådelaget spørges herom i god tid. Tilsynet og ansvaret for båden ligger i disse situationer hos Han Herred Havbåde, medmindre andet aftales. 21. Lån af båden til Han Herred Havbådes arrangementer. Han Herred Havbåde kan efter aftale med bådelaget låne båden til arrangementer. Evt. bådelagsregulativer for sejladsen skal overholdes, herunder at sejladsens skipper er godkendt af bådelaget. I sådanne tilfælde skal der være minimum 1 person fra det pågældende bådelag ombord. 22. Bådelagenes lån af andre både. Efter aftale bådelagene imellem og med Han Herred Havbåde kan bådelagene låne hinandens både. I sådanne tilfælde skal der være minimum 1 person fra det pågældende bådelag ombord. 23. Bådelagenes brug af værkstedsfaciliteter. Medlemmer af bådelagene kan efter aftale med den ansvarlige bådebygger benytte bådebyggeriets værkstedsfaciliteter. Benyttelsen af de skærende redskaber som afretter, båndsav mv. kræver, at man er instrueret i brugen og i hvert enkelt tilfælde har indhentet tilladelse fra bådebyggeren. 24. Genforhandling af bådelagsaftalen. Denne aftales indhold kan til enhver tid genforhandles mellem bådelagene og Han Herred Havbåde. Aftalen underskrives for et år ad gangen. Såfremt bådelaget eller dettes medlemmer skulle gøre sig skyldige i misligholdelse af aftalen, kan Han Herred Havbåde efter en aftalt frist til at bringe misligholdelsen i orden - opsige aftalen med øjeblikkelig virkning for bådelagets vedkommende. Bådelaget kan opsige aftalen med et års varsel. For Han Herred Havbåde For bådelaget 5

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser For Danske Fiskeres Forsikring G/S CVR nr. 55 12 46 12 Forsikringsbetingelser 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lystfartøjsforsikring

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere