Vilkår for Bådforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Bådforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Bådforsikring Maj 2011

2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked - fx pr. brev eller - skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer. 2

3 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Bådforsikring Et par ord om Skadehjælp Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Hvornår dækker forsikringen i vandet og på land? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Risikoændring og salg Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer og atomenergi Ankenævn Voldgift Lovgivning Kaskoforsikringen 17. Hvad er omfattet af forsikringen, og hvilke skader er dækket? Dækningsskema Hvordan erstatter vi skaderne? Bjærgeløn Fjernelse af vrag Transportomkostninger Psykologisk krisehjælp Nødvendig overnatning i udlandet Underforsikring Ansvarsforsikringen 26. Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Hvis skadelidte selv har en forsikring Forsikringssum Retshjælpsforsikringen 31. Retshjælpsforsikringen Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en * 3

4 Et par ord om Bådforsikring Hvis ikke andet fremgår af policen, består Bådforsikringen af y Ansvarsforsikring, der dækker ansvar for skade forvoldt med båden. y Kaskoforsikring, der dækker skade på båden og dens faste tilbehør y Retshjælpsforsikring i tilknytning til kaskoforsikringen Et par ord om Skadehjælp Du kan anmelde skader på eller ringe til vores Skadehjælp på telefon hele døgnet også i weekenden. Hvis der er fare for båden, kan Skadehjælp viderestille til en bådkyndig medarbejder. 4

5 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Forsikringstageren* og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse bruger båden. 2. Hvor dækker forsikringen? Geografisk område Forsikringen dækker sejlads og henliggen i danske, svenske, norske, finske, tyske og polske farvande begrænset af linierne 7 o østlig længde, 61 o nordlig bredde og 52 o nordlig bredde, samt i Østersøen. Sejlads til Rusland, Estland, Letland og Litauen er ikke omfattet af forsikringen. 3. Hvornår dækker forsikringen i vandet og på land? A Forsikringen dækker sejlads i sejlperioden 1. april til 15. november, medmindre andet fremgår af policen. B Under henliggen i havn, for svaj eller på land, dækker forsikringen ifølge skemaet herunder. = dækket = ikke dækket Henliggeplads Periode På land A-Havn B-Havn og godkendt svajområde -Havn og delvist godkendt svajområde Godkendt periode fremgår af policen D-Havn og Ikke godkendt svajområde, bådlift eller bådebro Godkendt periode fremgår af policen For svaj, uden for havn*, ved åben kyst og ikke godkendte bådebroer 1. april y 15. september 16. september 15. november 16. november 31. marts Godkendt periode fremgår af policen Du kan finde en havneliste på Forsikring & Pensions hjemmeside: 5

6 4. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter vores gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren* betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender vi et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev, vi sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 5. Gebyr Gebyrer for serviceydelser Topdanmark har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 6. Indeksregulering A Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. B Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 7. Selvrisiko A Betaling af selvrisiko Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren* betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Topdanmark lægger selvrisikobeløbet ud og sender forsikringstageren* en opkrævning på beløbet med sidste rettidige betalingsdag. Topdanmark opkræver selvrisiko hos forsikringstageren*, i det omfang kravet ikke kan blive gennemført over for en skadevolder. B Mindre skader og krav 1. Forsikringstageren* behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. 2. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. 6

7 Hvis flere forsikringer bliver ramt af samme skade Har forsikringstageren* flere forsikringer i Topdanmark, der bliver ramt af samme skade, gælder kun det højeste selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. 8. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for 1 år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren* eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren* har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren* og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen eller ved at indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve bedre sikring. Forsikringstageren* kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked inden. Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel. 2. Ændrer vi vilkår eller pris, har forsikringstageren* ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. 9. Ret til besigtigelse A Topdanmark har ret til at besigtige den forsikrede båd for at vurdere risikoforholdene. B Hvis vi ved besigtigelsen konstaterer risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan vi fastsætte en frist til at bringe forholdene i orden. Vi kan også med 14 dages varsel: 1. opsige forsikringen 2. forhøje prisen 3. ændre forsikringens vilkår, fx begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve en bedre sikring. 10. Risikoændring og salg A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis der sker ændring i oplysningerne, som fremgår af policen, herunder ændringer i: 1. forsikringssum (skal svare til handelsværdien*) 2. byggemateriale (fx træ bliver belagt med glasfiber) 3. motor eller påhængsmotor (ændring i motortype, fabrikat eller i hk) 4. bådens henliggeplads 5. sejlperiode B Når Topdanmark har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis Topdanmark ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringen, risikerer forsikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 7

8 D Hvis båden bliver solgt Hvis båden bliver solgt, skal Topdanmark have besked, og forsikringen vil blive slettet. 11. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Topdanmark Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på pr. telefon eller på en blanket, som du kan få hos Topdanmark. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. B Tyveri og hærværk Er der tale om tyveri eller hærværk, skal du straks anmelde det til politiet. Sker skaden i udlandet, skal du desuden sende en skriftlig bekræftelse til Topdanmark fra politiet på stedet. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt at kontakte politiet på stedet, skal en anden repræsentation på stedet havnefoged, klubformand eller lign. udarbejde en bekræftelse. Ved anmeldelse af tyveriskade skal du sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte eller forlagte ting. Du skal afværge eller begrænse en skade Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Topdanmark kan iværksætte handlinger med samme formål. D Udbedring af en skade kun efter aftale med Topdanmark Udbedring af en skade eller fjernelse af det beskadigede må kun ske efter aftale med Topdanmark. Foreløbig udbedring må kun ske, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger og efter aftale med Topdanmark. Du skal opbevare eventuelt udskiftede dele, indtil skadesagen er afsluttet. 12. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver ind skrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 13. Krig, naturkatastrofer og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede sejler uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede ikke 1. selv deltager i handlingerne 2. sejler til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer. B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer. Atomenergi Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 8

9 14. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem kl. 10 og 13. B Sådan kan forsikrede klage Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Voldgift A Aftalt voldgift* Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstageren* og Topdanmark om opgørelsen af en skade, kan forsikringstageren* og Topdanmark aftale, at skaden bliver opgjort af upartiske vurderingsmænd. B Hvordan foregår voldgift*? Forsikringstageren* og Topdanmark vælger hver sin vurderingsmand. Inden forretningens foretagelse vælger vurderingsmændene en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træffer afgørelse om de punkter, der er uenighed om. Hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige om at vælge en opmand, udpeger Sø- og Handelsretten en. Vurderingsmændenes rolle Vurderingsmændene udarbejder en skadeopgørelse i nøje overensstemmelse med policens og vilkårenes bestemmelser og forklarer denne skriftligt. Resultatet af deres opgørelse kan ikke indbringes for domstolene. D Voldgiftsrettens rolle Voldgiftsretten fastsætter og fordeler udgifterne til vurderingsmændene og opmanden. 16. Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler, lov om finansiel virksomhed og Dansk Søforsikrings-Konvention af 2. april 1934, danner grundlag for forsikringsaftalen. 9

10 Kaskoforsikringen 17. Hvad er omfattet af forsikringen, og hvilke skader er dækket? A Dækningsskemaet I dækningsskemaet punkt 18 side står, hvad der er omfattet af forsikringen, hvilke skader den dækker, samt de undtagelser og begrænsninger der gælder for forsikringen. Generelle undtagelser fremgår af punkt 17 D. B Hvad er omfattet af forsikringen? Til venstre lodret i skemaet står, hvad der er omfattet af forsikringen, og hvad der ikke er omfattet. Hvilke skader dækker forsikringen? I de vandrette felter øverst i skemaet står de skadetyper, forsikringen kan dække. Herunder er nævnt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader. D Hvilke generelle undtagelser er der på forsikringen? Forsikringen omfatter ikke: 1. Både, der ikke overholder gældende love og myndigheders sikkerhedsforskrifter, herunder Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter og EU direktiver. 2. Både, der ikke er sødygtige*. 3. Både, der ikke er behørigt udrustet. 4. Både, der ikke er behørigt bemandet*. 5. Skade på både som følge af materiale- eller konstruktionsfejl og skader omfattet af garantiordning. 6. Skade på både som følge af manglende vedligeholdelse. 7. Skade på både som følge af manglende eller utilstrækkeligt tilsyn*. 8. Skade som følge af is, sne eller frost. 9. Tidstab, kostpenge, rejseudgifter og tab af anvendelse af båden. 10. Skade sket, mens båden har været udlejet eller benyttet erhvervsmæssigt. 11. Skade forvoldt med vilje. 12. Skade, der er sket, fordi bådens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende. 13. Skade, når båden har været anvendt til ulovlige formål. 10

11 18. Dækningsskema = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Den båd, der fremgår af policen. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 1. Brand* 2. Tyveri og hærværk 3. Sejladsskader 2. Ting, der er nævnt i punkt til punkt I 1. Lynnedslag* direkte i båden. 1. Tyveri af hele båden. 1. At din båd synker eller kæntrer. 2. Eksplosion*. 3. Pludselig tilsodning* fra et anlæg til rumopvarmning. Det er en betingelse, at anlægget er indrettet efter gældende forskrifter. 4. El-skade*. 2. Tyveri af genstande, der er fjernet ved brug af vold eller værktøj. 3. Hærværk forvoldt med vilje i og på båden. 2. Grundstødning og stranding. 3. Kollision. Dækker i den sejlperiode, der fremgår af policen. B. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: (Generelle undtagelser fremgår af punkt 17 D) 1. Ting, som normalt ikke er ombord under sejlads herunder reservemast, vinterpresenning, vinterstativ, bukke, fast fortøjning og fortøjningsbøjer. 2. Jollevogn og trailer. 3. Udredningsgenstande*. 4. Proviant, herunder drikkevarer, tobak og medicin. 5. Penge og særlige værdigenstande*. Skade som følge af ulmen, svidning eller smeltning. Tyveri af både med påhængsmotor eller med udenbords drev på trailer, der henstår eller bliver efterladt på offentlig parkeringsplads, havneområde eller lignende, hvis traileren ikke er forsvarligt låst*. 1. Både med åbent eller delvist åbent cockpit* uden forsvarlig overdækning med presenning medmindre båden er selvlænsende*. 2. Når fortøjninger og ankergrejer* ikke er forsvarlige, og når fortøjningen eller forankringen ikke er sket på forsvarlig måde. 3. Skade som følge af langsomt indtrængende vand. 4. Skade på båden, når båden har været under slæbning, medmindre dette var nødvendigt pga. havari. 5. Skade som følge af, at motorbåden har deltaget i motorrace, motorbådsløb eller anden form for sejlads, hvor det gælder om at komme først.. Skrog, ror og køl D. Maskineri Motor(er), der er nævnt i policen. 1. Kun dækning hvis påhængsmotoren er fastgjort til båden med forsvarlig lås* eller opbevaret i forsvarligt låst* bygning. 2. Uden for den sejlperiode, der fremgår af policen, skal udenbords drev og påhængsmotorer på 50 hk og derunder være afmonteret og opbevaret i forsvarligt låst* bygning. E. Mast og bom med løbende og stående rig. I alt højst 30 % af den samlede forsikringssum. F. Sejl, kaleche og presenningsdug I alt højst 30 % af den samlede forsikringssum. Ingen dækning for sejl, kaleche eller presenningsdug, der alene blæser i stykker pga. vindens pres uanset vindstyrke. G. Fast tilbehør og sædvanligt udstyr* Ting, der er nødvendige for at sejle med båden, og som fast hører til i båden. Løse effekter er kun dækket, når de befinder sig i forsvarligt låst* rum i båden i sejlperioden eller i forsvarligt låst* bygning. Uden for sejlperioden er de kun dækket fra forsvarligt låst* bygning. Kun fra forsvarligt låst* rum i båden eller forsvarligt låst* bygning. H. Personlige effekter* Er kun omfattet i sejlperioden og kun hvis dette ikke er dækket af anden forsikring. Er dækket med indtil 10 % af forsikringssummen og højst med kr. Dækningen er udover forsikringssummen. Nødvendigt værktøj er dækket med højst kr. og kikkert med højst kr. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. I. Skibsjolle, slæbejolle og gummibåd med eller uden påhængsmotor Er kun omfattet, hvis det fremgår af policen, og værdien er med i den samlede forsikringssum. Kun hvis den var forsvarligt fastgjort og fastlåst til båden. 11

12 18. Dækningsskema = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Den båd, der fremgår af policen. 2. Ting, der er nævnt i punkt til punkt I Forsikringen dækker direkte skade som følge af 4. Storm* Når båden vælter eller støder sammen med en anden båd eller genstand under storm*, når båden står på land. 5. Ophaling, søsætning samt landtransport i det geografiske område. Dækker også færgetransport i forbindelse med landtransporten. 6. Anden pludselig skade Ved en anden pludselig skade skal skadevirkningen være øjeblikkelig og uventet. Den skete skadevirkning skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Forsikringen dækker kun skader, der ikke er nævnt som dækket eller ikke dækket under punkt 17 D, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 eller B. Forsikringen omfatter ikke: Forsikringen dækker ikke: - Generelle undtagelser fremgår af punkt 17 D 1. Ting, som normalt ikke er ombord under sejlads herunder reservemast, vinterpresenning, vinterstativ, bukke, fast fortøjning og fortøjningsbøjer. 2. Jollevogn og trailer. 3. Udredningsgenstande*. 4. Proviant, herunder drikkevarer, tobak og medicin. 5. Penge og særlige værdigenstande*. 1. Skade som følge af, at båden ikke er forsvarligt afstivet* eller ikke står på fast grund. 2. Skade på sejlbåde med monteret mast, der ikke står i forsvarligt stålstativ eller tilsvarende, så det kan modstå vindens pres. 3. Joller og gummibåde, der ikke er forsvarligt fastgjort, så de kan blive taget af vinden uanset vindstyrken. 4. Når båden er trukket på land, er på bådlift eller lignende og bliver taget af søen. Skade som følge af, at båden under transporten ikke var forsvarligt afstivet* eller fastgjort. 1. Skade som følge af slid, alder, råd, rust, tæring, osmose, dyr eller svamp. 2. Skade på genstande, som følge af almindelig brug, vejrligets påvirkning, samt ridser, småskrammer eller tilsmudsning fx gennem luften.. Skrog, ror og køl D. Maskineri Motor(er), der er nævnt i policen. E. Mast og bom med løbende og stående rig. I alt højst 30 % af den samlede forsikringssum. F. Sejl, kaleche og presenningsdug I alt højst 30 % af den samlede forsikringssum. G. Fast tilbehør og sædvanligt udstyr* Ting, der er nødvendige for at sejle med båden, og som fast hører til i båden. Ingen dækning for sejl, kaleche eller presenningsdug, der alene blæser i stykker pga. vindens pres. H. Personlige effekter* Er kun omfattet i sejlperioden og kun hvis dette ikke er dækket af anden forsikring. Er dækket med indtil 10 % af forsikringssummen og højst med kr. Dækningen er udover forsikringssummen. Nødvendigt værktøj er dækket med højst kr. og kikkert med højst kr. Beløbene bliver ikke indeksreguleret. I. Skibsjolle, slæbejolle og gummibåd med eller uden påhængsmotor Er kun omfattet, hvis det fremgår af policen, og værdien er med i den samlede forsikringssum. 12

13 19. Hvordan erstatter vi skaderne? A Reparation Topdanmark betaler for, at båden eller bådens dele bliver sat i samme stand som før skaden hos nærmeste, kvalificerede og anerkendte reparatør. Vi har ret til at anvise reparatør. B Maling, lakering og gelcoat Vi betaler erstatning for lakering og maling af det beskadigede område. Farveforskelle efter en reparation kan forekomme, når originalfarven er påvirket af vejr og vind. Værdiforringelse Vi erstatter ikke eventuelle skønhedsfejl eller værdiforringelse. D Lovliggørelse Udgifter til lovliggørelse af båden kan blive fratrukket i reparationsudgifterne. E F Kontanterstatning for enkeltdele Vi kan vælge at betale kontanterstatning i stedet for reparation, når udgiften til en forsvarlig reparation af enkeltdele er højere end handelsværdien*. Erstatningen vil blive beregnet efter handelsværdien* på skadetidspunktet. Kontanterstatning ved totalskade 1. Er reparationen så stor, at skadesomkostningen vil overstige bådens handelsværdi*, erklærer vi båden totalskadet, og vi betaler en kontanterstatning, der svarer til bådens handelsværdi*. 2. Hvis båden skal bjærges, og omkostningen til dette overstiger bådens handelsværdi*, kan vi vælge at betale en kontanterstatning, der svarer til bådens handelsværdi*. 3. Hvis båden ikke bliver fundet inden for 2 måneder efter at Topdanmark og politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri af båden, betaler vi en kontanterstatning, der svarer til bådens handelsværdi*. 4. Kontanterstatningen kan aldrig overstige forsikringssummen. 5. Overholder båden ikke myndighedernes regler, kan vi fratrække omkostningerne til lovliggørelse i erstatningen. 6. Ved totalskade erstatter vi kun de bjærgningsomkostninger, der er påløbet, inden forsikringstageren* er underrettet om, at skaden vil blive opgjort som totalskade. G Særlige erstatningsregler ved totalskade Der gælder særlige afskrivningsregler for følgende ting, hvis disse ikke var beskadigede før skaden. 1. Sejl, kaleche og presenningsdug, erstatter vi med følgende procent af nyværdien for en tilsvarende ny genstand: Alder Erstatning 0-3 år 100 % 3-4 år 70 % 4-5 år 60 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8-9 år 20 % Herefter 10 % 13

14 2. Påhængsmotorer erstatter vi med følgende procent af nyværdien for en tilsvarende ny motor: Alder Erstatning 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 80 % 3-4 år 70 % 4-5 år 65 % 5-6 år 60 % 6-7 år 55 % 7-8 år 50 % 8-9 år 45 % 9-10 år 40 % år 35 % år 30 % år 25 % Herefter 20 % H Dokumentation. For at få erstatning, skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har ejet de beskadigede eller stjålne ting. Du skal også kunne dokumentere, hvornår tingene er købt og til hvilken pris. Dokumentationen kan være kvitteringer, regninger eller købekontrakter. Er tingene købt privat, skal du sikre dig en dateret overdragelseserklæring, hvor det fremgår, hvad der er købt og til hvilken pris. Overdragelseserklæringen skal indeholde navn og adresse på både køber og sælger. Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre dit erstatningskrav, kan vi afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. I egen interesse bør du derfor gemme kvitteringer for køb af alle nye ting. Ved tyveri af påhængsmotorer erstatter vi kun, hvis du kan oplyse motornummer og modelnummer. Ved tyveri af hele båden erstatter vi kun, hvis du kan oplyse skrognummer dette gælder i de tilfælde, hvor båden ifølge producenten er forsynet med skrognummer. 20. Bjærgeløn I sejlperioden dækker kaskoforsikringen udgifter til bjærgeløn eller nødvendig bugsering i nødsituationer* uden fradrag af selvrisiko. Vi dækker udgifterne udover forsikringssummen. Se dog punkt 19 F, Fjernelse af vrag Kaskoforsikringen dækker rimelige udgifter til oprydning, bjærgning og fjernelse af vrag eller vraggods. Vi dækker udgifterne udover forsikringssummen. Se dog punkt 19 F, 2 og Transportomkostninger Hvis transport er nødvendig pga. en dækningsberettiget skade, dækker kaskoforsikringen udgifter til normal transport til nærmeste kvalificerede og anerkendte reparatør. Vi dækker dog ikke udgifter til transport af både, der står på autotrailer. 23. Psykologisk krisehjælp Forsikringen dækker psykologisk krisehjælp, hvis du eller andre ombordværende på båden har været direkte impliceret i en hændelse med båden, som har udløst en akut psykisk krise, som følge af en dækningsberettiget skade på bådforsikringen, a. der har kostet menneskeliv b. hvor der har været overhængende fare for menneskeliv. Forsikringen dækker indtil 10 timers konsultation hos psykolog for de ombordværende personer, dog højst 6 personer i alt. Da der er tale om hjælp efter en akut psykisk krise, dækker forsikringen kun, hvis behovet bliver anmeldt til os senest 3 måneder efter skaden på båden. 14

15 24. Nødvendig overnatning i udlandet Hvis du ikke kan bo og overnatte i båden på grund af en skade, dækker forsikringen alternativ overnatning under en ferie i udlandet. Ferien skal vare mindst 3 døgn. Forsikringen dækker de rimelige udgifter, du har til alternativ overnatning for de ombordværende dog højst 6 personer. Erstatningen kan højst være kr. i alt for indtil 3 overnatninger. 25. Underforsikring Den forsikringssum, der står på policen, skal altid svare til handelsværdien* for en tilsvarende båd af samme type, alder og stand med tilsvarende udstyr. Viser det sig ved en ska de, at handelsværdien* over stiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Det betyder, at du ved enhver skade kun har krav på erstatning i forholdet mellem de to beløb. Ansvarsforsikringen 26. Hvornår er man ansvarlig? 1. Efter gældende ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Med andre ord er man ansvarlig, når man kan gøre for det. Er man uden skyld i skaden, kan der være tale om et hændeligt uheld, eller at andre har skylden. I disse situationer er man ikke erstatningsansvarlig, og derfor må skadelidte selv bære tabet. 2. Sker der en skade, skal du altid overlade det til Topdanmark at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig for den skete skade. Anerkender du eller andre af de forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer I selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Topdanmark. 27. Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, ting og dyr, de forsikrede som privatpersoner uden for kontraktforhold* forvolder med den forsikrede båd, og som de efter gældende retspraksis er blevet erstatningsansvarlige for, mens forsikringen er i kraft. 28. Hvilket ansvar er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, som opstår: A under deltagelse i motorbådsløb eller anden form for sejlads med motordrevne både, hvor det B D E gælder om at komme først. på vandskiløbere, der bliver trukket af båden, samt vandskiløberens ansvar over for andre. på personer eller ting, der bliver trukket af båden, samt deres ansvar over for andre. når båden bliver anvendt til ulovligt formål. når båden bliver udlejet eller benyttet erhvervsmæssigt. Derudover dækker forsikringen ikke ansvar for skade: F forvoldt med vilje. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er forvoldt af personer under 14 år, eller af personer som på grund af sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftigt. Forsikrede, som på grund af sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftigt, skal kunne dokumentere dette i form af en speciallægeerklæring. G forvoldt under selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af andre narkotika eller lignende giftstoffer eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler. Dette gælder uanset skadevolders sindstilstand. H forvoldt ved forurening af eller igennem luft, vand eller jord. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld*, og forsikrede har overholdt offentlige forskrifter. I på dyr og ting, der tilhører sikrede. J på dyr og ting, som sikrede har til lån, leje eller af anden årsag har i sin varetægt. Ved varetægt forstår vi, at forsikrede har en selvstændig råden over tingen. Også selvom det kun er for en kort periode. 15

16 29. Hvis skadelidte selv har en forsikring Efter reglerne i erstatningsansvarsloven skal det forsikringsselskab, der har bil-, hus-, indbo- eller ulykkesforsikring for skadelidte, behandle den skete skade på skadelidtes forsikring. Det gælder også, selvom en af de forsikrede er erstatningsansvarlig for skaden. 30. Forsikringssum 1. Forsikringen dækker med indtil 10 millioner kr. ved personskade og med indtil 5 millioner kr. ved skade på dyr og ting forvoldt ved samme forsikringsbegivenhed. 2. Forsikringen betaler også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, hvis det er en aftale med Topdanmark, selv om forsikringssummerne skulle blive overskredet. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er dækket af forsikringen. 3. Forsikringen betaler også de sagsomkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af forsikrede. Retshjælpsforsikringen 31. Retshjælpsforsikringen Hvis du har købt en kaskoforsikring for båden, har du også en retshjælpsforsikring. A Hvad dækker forsikringen? Retshjælpsforsikringen dækker dine udgifter til sager, der med rimelig grund kan løse visse private retstvister. Du skal være involveret i sagen som privatperson, og tvisten må ikke have forbindelse med dit erhverv. En virksomhed kan ikke få dækket sine sagsomkostninger. Domstolene skal kunne afgøre din sag. Hvis et godkendt klagenævn, fx Forbrugerklagenævnet, kan behandle sagen, er du forpligtet til først at benytte denne mulighed. B Anmeldelse af skade Får du brug for forsikringen, må du kontakte en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten skal anmelde sagen til Topdanmark. Du skal selv anmelde sagen til os, hvis sagen bliver behandlet under småsagsprocessen. Dette er en særlig forenklet procesform til behandling af sager om krav på højst kr. Vi dækker ikke advokatbistand under sagens forberedelse, men alene i forbindelse med hovedforhandlingen. Vilkår Vilkår for retshjælpsforsikringen får du hos vores retshjælpsafdeling, der i øvrigt gerne vejleder dig. D Summer og selvrisiko Fremgår af vilkårene for retshjælp. 16

17 Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en* Bemandet Der skal være det nødvendige mandskab om bord, der sikrer den pågældende sejlads. Brand Ved brand forstår vi ildsvåde, der indebærer en løssluppen flammedannende ild, som har evnen til at brede sig ved egen kraft, og som har et større omfang. Skader forårsaget af stikflammer, hvor tingene ikke selvstændigt bryder i brand, er således ikke dækket. Svide- eller glødeskader eller småhuller uden flammer er ikke dækket. Eksplosion En meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig varme og som regel bliver ledsaget af et brag eller lysglimt. El-skade Ved el-skade forstår vi skade på de elektriske ledere eller komponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr) eller overspænding (fejl i el-forsyningen). Enkeltstående uheld Et enkeltstående uheld er en skade, der sker øjeblikkelig og uventet, dvs., at årsag og virkning skal være sammenfaldende. Fast tilbehør og sædvanligt udstyr Fast tilbehør er de ting, der er nødvendige for at kunne sejle med båden, og som hører fast til i båden herunder varmeapparater, kahytsudstyr, fast monteret udstyr til lyd og billede, kommunikation og navigation, tovværk, ankre, ankerkæder, pumper, lanterner, redningsudstyr og ildslukker. Forsikringstageren Ved forsikringstager forstår vi den, der har indgået aftalen med Topdanmark. Forsvarlig lås En lås, der yder stor modstand ved tyveriforsøg eller indbrudsforsøg, og som ikke umiddelbart kan blive afmonteret uden brug af specialværktøj. Forsvarligt afstivet Et stativ, der er tilstrækkelig i dimension tilpasset efter bådens størrelse og art, og som kan modstå vind og vejrligets påvirkninger uden at vælte, bøje eller bryde sammen. Stativet skal være placeret på fast grund, så det ikke kan synke ned i jorden pga. regn, skybrud, tøbrud eller lignende. Forsvarligt låst Ved forsvarligt låst forstår vi som minimum, at døre, luger, lemme og andre indgangsåbninger er låst, og at vinduer er lukkede og tilhaspede, når båden eller bygningen bliver forladt. Fortøjninger og ankergrejer Fortøjninger og fortøjningsgrej skal altid have tilstrækkelig dimension og længde. Anker skal være tilpasset bådens størrelse og vægt. Når båden ligger ved kaj, ved bro eller i havn, skal der være et tilstrækkeligt antal fendere hængt ud, selv om der ikke er andre både i nærheden. Handelsværdi Købsprisen ved kontant betaling hos forhandler for tilsvarende enkeltdele eller båd i samme alder, stand og med tilsvarende udstyr. Havn Ved havn forstår vi et havnebassin med læmoler, der beskytter båden mod sø og vind hele året. 17

18 Kontraktforhold Når der foreligger en mundtlig eller skriftlig aftale om køb, salg, bytte eller leje med eller uden vederlag. Lynnedslag Lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist- og brandmærker eller andre beskadigelser på båden eller dens udstyr. Nødsituation Der er tale om en nødsituation, når der er fare for besætning og båd. Personlige effekter Ting, som tilhører forsikringstageren og ombordværende personer, som tages med hjem uden for sejlperioden herunder tøj, sejlertøj, våddragter, søstøvler, sko, fiskegrej, kikkert, værktøj og transportabelt elektronisk udstyr. Pludselig tilsodning Tilsodningen skal være øjeblikkelig og uventet, hvilket betyder, at årsagen til tilsodningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Selvlænsende Når vand uhindret kan løbe ud af båden. Storm Storm foreligger ved vindstyrke 8 svarende til en vindhastighed på 17,2 m/sek. Svaj Uden for havn ved en bro, pæl, bøje eller lignende. Sødygtig Båden skal være i en sådan stand, at den er egnet til at gå til søs uden fare for skib eller de ombordværende personer. Herudover skal der være det nødvendige mandskab, udstyr og forsyninger om bord, der sikrer den pågældende sejlads. Særlige værdigenstande Ved særlige værdigenstande forstår vi ting, der ikke er nødvendige og sædvanlige om bord på en båd herunder elektriske apparater til foto, spil og tilbehør til disse herunder antenner. Pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker og ægte tæpper. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. Mønt- og frimærkesamlinger, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv. Udredningsgenstande Ting, som er om bord på båden, og som er bestemt til forbrug herunder brændstof, olie, gas og maling. Utilstrækkeligt tilsyn Båden skal være under effektivt og regelmæssigt tilsyn, så du straks konstaterer skader, mangler eller lignende og kan gribe ind over for disse og derved undgå eller formindske skaders opståen og størrelse. Undlader du dette, kalder vi det utilstrækkeligt tilsyn. Voldgift Voldgift er en form for domstol, hvor der deltager fagligt sagkyndige og uafhængige personer. I forhold til almindelige domstole bliver sagerne ofte afgjort hurtigere, men omvendt er det ikke muligt at anke afgørelsen for dermed at få afprøvet den en gang til. Åbent eller delvist åbent cockpit Båd med et åbent rum eller cockpit der kan blive fyldt med vand, og hvor der ikke er mulighed for, at vandet kan løbe ud igen. 18

19 19

20 Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon VR-nr

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

DF December Vilkår for Bådforsikring

DF December Vilkår for Bådforsikring DF20116-2 December 2013 Vilkår for Bådforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Bådforsikring DF20116-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Vilkår for Tophjælp vare- og

Vilkår for Tophjælp vare- og DF20004-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp vare- og lastbil - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil DF20004-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Bådforsikring. Version 2158002

Bådforsikring. Version 2158002 Bådforsikring Version 2158002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Et par ord til indledning Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 8 Kaskoforsikring Afsnit 16-21 Side 10 Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp bil

Vilkår for Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-3 Januar 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Båd AS Juni 2009 Formula

Vilkår for Båd AS Juni 2009 Formula Vilkår for Båd 5826-3 Juni 2009 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

BÅDFORSIKRING

BÅDFORSIKRING BÅDFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL

6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL 6677-4 November 2015 VILKÅR FOR TOPHJÆLP BIL Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp bil 6677-4 November 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 Vilkår for Tophjælp privat - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp privat DF20098-3 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil 6677-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Tophjælp privat

Vilkår for Tophjælp privat Vilkår for Tophjælp privat DF20098-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for lystfartøjsforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp bil

Vilkår for. Tophjælp bil Vilkår for Tophjælp bil DF20123-1 Januar 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne

6637-3 August 2014. Vilkår for campingvogne 6637-3 August 2014 Vilkår for campingvogne Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for ampingvogne 6637-3 August 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har ret til at fortryde

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard

6757-1 Februar 2015. vilkår for motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 vilkår for motorcykel standard Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Motorcykel standard 6757-1 Februar 2015 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer) Du har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

6384-7 Oktober 2010. vilkår for

6384-7 Oktober 2010. vilkår for 6384-7 Oktober 2010 vilkår for Registreringspligtige knallerter Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere