VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a."

Transkript

1 VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. 1. Navn 1-1 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller selskabet ). Hjemsted 1-2 Selskabets hjemsted er Nordfyns Kommune, Fyn. Hæftelse 1-3 Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshavere, jfr. 3-4 nedenfor. Formål 1-4 Selskabets formål er at anlægge og drive en lystbådehavn ved Egensedybet i Odense Fjord ved Bogø dæmningen i Skeby sogn under Nordfyns Kommune, Fyn, med de til en lystbådehavn hørende anlæg, herunder ophalingsaggregater, vinteropbevaring og i øvrigt formidling af alle sådanne faciliteter som naturligt og nødvendigt efter enhver tids krav hører til et sådant havneanlæg. 2. Ejendom 2-1 Havneselskabet ejer de i vandet byggede værker samt de på land opførte bygninger, anlæg og andre faciliteter, ligesom jordarealerne, matr. Nr. 5e og 5r Skeby og Hessum byer, Skeby sogn, der benyttes i forbindelse med havnen, ejes af selskabet. Ejendom 2-2 Alle for havnen givne love, reglementer og ordensforskrifter skal være gældende for såvel vand- som landarealerne. 3. Kapital 3-1 Havneselskabets kapital og aktiver tilvejebringes fortrinsvis ved andelshavernes indskud og driftsbidrag samt i fornødent omfang ved optagelse af lån. Indskud 3-2 De stiftende andelshavere betaler det i tegningslisten fastsatte indskud på de vilkår, der er fastsat i tegningslisten, medens fremtidige andelshaveres indskud og vilkårene for disse fastsættes af generalforsamlingen. Dog skal indskuddet udgøre mindst 5.000,00 kr., værdiansat efter reguleringspristallet pr og ved indmeldelsen skal mindst halvdelen af indskuddet erlægges kontant. Driftsbidrag 3-3 Hæftelse 3-4 Andelshaverne betaler de periodiske bidrag til havnens drift og vedligeholdelse, som fastsættes af generalforsamlingen. Driftsbidragene fordeles efter løbende meter kajplads. Overfor tredjemand hæfter andelshaverne for enhver forpligtigelse, havneselskabet har påtaget sig, men den enkelte andelshavers forpligtigelse kan dog ikke overstige det af ham tegnede indskud (garantikapitalen). Side 1 af 8

2 Andelsbevis 3-5 Andelsbevis 3-6 Når indskud er betalt fuldt ud, modtager hver andelshaver et andelsbevis, der på grund af de beviset tilknyttede pligter og rettigheder ikke uden havneselskabets tilladelse kan pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgning. Om overdragelse af andelsbevis gælder de nedenfor i 14 og 15 fastsatte regler. Stempel til andelsbeviser betales af andelshaverne. 4. Andelshavere 4-1 Som andelshaver kan optages enhver søsportsinteresseret person. Endvidere kan optages juridiske personer, såsom søsportsklubber, kommuner, virksomheder og andre, der ønsker at sikre deres personkreds adgang til havnens faciliteter. Ingen andelshaver kan have mere end 1 havneplads i storhavnen og 1 plads i jollehavnen, det være sig f.eks. virksomheder, klubber, samboende personer etc. Passive medlemmer 4-1 Uden for den i 1. stykke nævnte kreds kan optages andelshavere mod et reduceret indskud, nemlig sådanne personer og institutioner, der ønsker at støtte havnen og selskabets formål. Sådanne passive medlemmer har intet krav på havneplads og har ingen stemmeret, ligesom der ej heller er pligt til at yde driftsbidrag. Indskuddets størrelse bliver i hvert tilfælde fastsat af generalforsamlingen. Kapitals anvendelse 4-3 Den af de stiftende andelshaveres indskudte kapital skal anvendes efter Havneselskabets formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Når anlæg er etablerede, fastsætter generalforsamlingen om yderligere indskud skal anvendes til udbygninger, nyanskaffelser eller forholdsmæssig refusion til de stiftende andelshavere. Selskabets organer 5. Generalforsamling 5-1 Generalforsamlingen er havneselskabets øverste myndighed. Afstemning 5-2 Møderet og stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktiv andelshaver, forudsat denne ikke er i restance med forfaldne indskud eller driftsbidrag. Andelshaver kan repræsenteres af ægtefælle eller samlever med samme bopælsadresse, når der medbringes en fuldmagt fra andelshaver. 5-3 Hver andel giver en stemme uanset størrelsen af andelsindskuddet. 5-4 Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre formanden, dirigenten, et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 andelshavere forlanger skriftlig afstemning. 5-5 Alle afgørelser træffes med mindre andet er bestemt i disse vedtægter ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet. Side 2 af 8

3 Fuldmagt 5-6 Der kan stemmes med fuldmagt, men ingen kan afgive mere end en stemme foruden sin egen, og fuldmagt kan kun meddeles aktive andelshavere. 5-7 En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte andelshavere. 6. Ordinær General for- Samling 6-1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter, jfr Valg af 2 revisorer og suppleant 6. Budget for kommende sæson, herunder fastsættelse af evt. nye andelshaveres indskud, evt. afhændelser af andele, havne-afgifter (driftsbidrag) og eventuel udlejning af havnepladser. 7. Behandling af indkomne forslag 8. Eventuelt Forslag 6-2 Varsel 6-3 Lovændring 6-4 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Andelshaverne indvarsles til generalforsamlingen ved almindeligt brev eller pr. , der skal være afgivet til postbesørgelse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og adresseret til den af andelshaveren opgivne adresse, eller adresse. Såfremt der efter 6-2 er anmeldt forslag, skal sådant angives i indvarslingen. Lovændringer skal (bortset fra de i 16-1 nominerede beløb og de særlige i 26-1 og 26-2 givne regler) godkendes ved 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. 7. Ekstraordinær Generalforsamling 7-1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden, den øvrige bestyrelse eller mindst 10 andelshavere begærer det. 7-2 Indkaldelse skal ske snarest efter at anmodning herom er fremkommet til bestyrelsens formand. Side 3 af 8

4 7-3 Varsel og forretningsorden er i øvrigt som for ordinære generalforsamlinger, i det dog indkaldelsen skal angive årsagen til, at ekstraordinær generalforsamling afholdes, og dagsordenen skal altid indeholde forslag til valg af dirigent. 8. Regnskab 8-1 Havneselskabets regnskabsår er kalenderåret. 9. Bestyrelse 9-1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Et medlem vælges for et år ad gangen af Sejlklubben Egensedybet, medens de øvrige 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og således at der vælges 3 hvert år. Genvalg kan finde sted. 9-2 Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter sin forretningsorden. 9-3 Bestyrelsen eller et af denne nedsat forretningsudvalg forestår havnens daglige ledelse, og bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp (havnefoged) i fornødent omfang Bestyrelsesmøder afholdes efter indkaldelse af formanden eller på mindst 3 bestyrelsesmedlemmers begæring. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, herunder formand eller næstformand er mødt Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed I tilfælde af bestyrelsesmedlems vakance indtræder den første valgte suppleant og forbliver i bestyrelsen i valgperioden. 11. Kasserer 11-1 Kassereren fører regnskabet. Bestyrelsen kan om fornødent ansætte en administrator eller antage statsautoriseret eller registreret revisor til at bistå kassereren med regnskabet Regnskabet skal føres omhyggeligt og i overensstemmelse med sædvanlige regler for ordentligt bogholderi. Havneselskabets revisorer har når som helst adgang til regnskaberne Kassereren forestår alle ud - og indbetalinger og forestår opkrævning af indskud og driftsbidrag ved forfalds tid Bestyrelsen er ulønnet. Side 4 af 8

5 12-2 Positive udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder eller bestyrelsens arbejde i øvrigt afholdes af havneselskabet. Tegningsret 12-2 Prokura 12-3 Bestyrelsen tegner havneselskabet, herunder ved optagelse af lån, pantsætning og handel med fast ejendom. Bestyrelsen kan meddele enkelt eller kollektiv prokura. Andelshavernes rettigheder 13. Kajplads 13-1 Enhver andelshaver har frem for nogen anden ret til at bruge den til hans andelsbevis knyttede bådeplads i havneanlægget, forudsat han når pladsen forlades, giver oplysning om varigheden af bådens fravær og reserverer sin plads som fastsat i havnens ordensreglement. ( se særligt 18-2 og 18-3 ) 13-2 Såfremt anlægsarbejder kræver det, kan bestyrelsen eller forretningsudvalget midlertidigt disponere over en andelshavers plads, dog at der så vidt muligt skal anvises anden plads til forhaling Bestyrelsen eller forretningsudvalget kan, hvis ændring eller udnyttelse af havneanlægget nødvendiggør det, eller det efter bådens dimensioner og manøvre evne skønnes hensigtsmæssigt, altid anvise en andelshaver anden havneplads end den oprindeligt tildelte. Skyldes ændringen, at andelshaveren midlertidigt har haft en mindre båd, har han ret til, når større båd genanskaffes, frem for eventuelle andelshavere på venteliste, at få anvist anden, egnet havneplads. 14. Venteliste 14-1 Såfremt nogen andelshaver p.g.a pladsmangel ikke straks har kunnet få havneplads anvist, optages vedkommende på gældende venteliste, og plads tildeles i rækkefølge efter tegningsdato Den til andelen knyttede havneplads er personlig. Dog kan andelshaveren overlade pladsen til ægtefælle eller livsarvinger. 15. Overdragelse af Andel 15-1 Såfremt en andelshaver ønsker at afstå sin havneplads på anden måde end i 14-2 angivet, kan dette kun ske i forbindelse med afhændelse af andelsbeviset efter følgende regler: Side 5 af 8

6 15-2 Andelshaveren skal skriftligt meddele bestyrelsens formand, at han agter at afstå sin andel, og havneselskabet skal da inden 30 dage efter skrivelsens modtagelse meddele den udtrædende, om havneselskabet ønsker at disponere over andelen. Gøres denne forkøbsret rettidigt gældende, skal havneselskabet inden 3 måneder tilbagebetale den udtrædende andelshaver dennes indskud, pristalsreguleret med reguleringspristallet pr. 1/ som udgangspunkt Såfremt havneselskabet ikke ønsker at gøre sin forkøbsret gældende, kan andelshaveren i det pågældende regnskabsår afhænde andelen til enhver, der opfylder vedtægternes betingelser for at kunne optages som andelshaver, men handelen skal godkendes af de offentlige myndigheder. Erhververen indtræder i den udtrædendes rettigheder og forpligtelser overfor havneselskabet Et overdraget andelsbevis skal forsynes med transport fra den tidligere andelshaver, samt angivelse af overdragelsessum og erhververens stilling, navn og adresse, hvorefter transporten skal noteres af bestyrelsen eller forretningsudvalget Den tidligere andelshaver er først frigjort for sine forpligtelser og den nye andelshaver først indtrådt i sine rettigheder, når transport af andelsbeviset er noteret efter Udlejning af både Plads 16-1 Måtte en andelshaver ønske, at udleje sin bådeplads, skal sådant ønske meddeles bestyrelsens formand. Havneselskabet vil henvise til gældende venteliste. Lejepriser må maksimalt udgøre diskontoen plus 4 % af pladsens pristalsregulerede værdi. Denne fastsættelse af lejen kan uanset reglerne i 6-4 ændres af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling Andelshaveren hæfter uanset udlejning for alle andelen påhvilende forpligtelser, herunder driftsbidrag. 17. Kontrakt 17-1 Der oprettes med hver enkelt andelshaver en kontrakt om indskud, andelsbevis, bådeplads og lignende, i hvilken kontrakt optages et eksemplar af nærværende vedtægter Kontrakten underskrives af andelshaveren og af bestyrelsen eller forretningsudvalget Ingen andelshaver må disponere over plads i havnen, før en sådan er anvist, afkrævede eller pålignede beløb er betalt og den i 17-1 nævnte kontrakt er indgået. 18. Gæstepladser 18-1 Havneselskabet kan anlægge særlige pladser til brug for gæstende sejlere. Side 6 af 8

7 18-2 Gæstesejlere har ret til at benytte andelshavernes faste pladser i perioder, hvor disse står tomme som følge af langtur, eller hvis pladsen står tom, uden at andelshaveren efter ordensreglementets bestemmelser har angivet, for hvilket tidsrum pladsen er ledig, eller på forskriftsmæssig måde har reserveret sin plads. Forhaling 18-3 Gæsters havne- Afgift 18-4 Såfremt en andelshaver, der enten har reserveret sin plads efter ordensreglementet eller har meddelt sin tilbagekomst efter bestemmelserne i reglementet, desuagtet finder sin plads optaget af en gæstesejler, har han ret til at forlange denne forhalet til anden plads. Havneselskabet har ret til at oppebære havneafgift for gæstepladser. Afgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 19, Udlejning 19-1 Havneselskabet har med de offentlige myndigheders godkendelse ret til at udleje pladser til andre end andelshavere. Lejetiden kan ikke udstrækkes udover 1 år ad gangen og lejens størrelse og vilkår fastsættes af generalforsamlingen. 20. Havneorden 20-1 Såvel andelshavere som alle øvrige, der benytter havnen, er pligtige at efterkomme disse vedtægter, ordensreglementet med henvisning til Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne samt de anvisninger og henstillinger, der gives ved opslag o.l., vedtaget af generalforsamlingen eller bestyrelsen. 21. Erhvervs både 21-1 Havnen må kun benyttes af lystbåde og ikke uden bestyrelsens samtykke af erhvervs fartøjer (erhvervsfiskere o.l.) 22. Ophaling og Bedding 22-1 Havneselskabet er ikke forpligtet til at ophale både med en egenvægt på over 8 tons og er ikke pligtig at anvise bedding plads til både, der enten behøver særlig pladskrævende afstivning eller som ikke naturligt kan indordnes i en ensartet bedding sætning på den forhåndenværende plads. 23. Sejlklubben Egensedybet 23-1 Sejlklubben Egensedybet har forlejeret til et jordareal til brug for henlæggelse af joller samt areal til klubhus på eller ved havneterrænet, alt på nærmere anvist plads og vilkår. Side 7 af 8

8 24. Sejlløb 24-1 Havneselskabet lader sejlløbet markere med bøjer eller lignende. 25. Suspension 25-1 En andelshaver kan suspenderes af bestyrelsen eller forretningsudvalget, såfremt han ikke efterkommer lovligt vedtagne reglementer, påbud fra myndighederne, gentagne anvisninger og henstillinger, eller ikke betaler de pålagte afgifter til forfaldstid, uden at henstand er givet Suspension som følge af restance kan såfremt restancen ikke indløses give bestyrelsen ret til at inddrage andelshaverens bådeplads og at forlange, at andelshaveren skal afstå sin andel efter de i disse vedtægter gældende regler, dog at restancer forlods dækkes af afståelsesvederlaget Såfremt suspension skyldes andet end restance, har andelshaveren krav på at få forelagt beslutningen for en generalforsamling, og suspensionen har da først virkning fra det tidspunkt, hvor den stadfæstes af generalforsamlingen. Andelshaveren har tale- og møderet, men ikke stemmeret på den generalforsamling, hvor hans suspension behandles Stadfæstes suspensionen skal andelshaveren afstå sin andel efter reglerne i disse vedtægter. 26. Selskabets Opløsning 26-1 Til opløsning af selskabet kræves, at mindst ¾ af andelshaverne på to med mindst 4 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor Den i 26-1 fastsatte bestemmelse kan uanset reglerne i 6-4 kun ændres med det i 26-1 angivne flertal og på den der anførte måde. Udlodning 26-3 Opløses selskabet udloddes eventuelle aktiver i forhold til de foretagne, pristalsregulerede indskud. Er der aktiver efter udbetalt pristalsregulerede indskud, skal resterende aktiver anvendes til almennyttige formål, men udlodning kan først ske, når al skyldig gæld er betalt efter offentlig indkaldelse. Andelsselskabet Egensedybet Otterup Lystbådehavn a.m.b.a. Marts Side 8 af 8

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

KETTEHØJ II Vedtægter

KETTEHØJ II Vedtægter Navn, hjemsted & formål. KETTEHØJ II Vedtægter 1 Foreningens navn er "Haveforeningen KETTEHØJ II", dens hjemsted er Hvidovre Kommune, og dens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 222 Avedøre,

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere