Beskatning af personalegoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af personalegoder"

Transkript

1 Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10. Fratrædelsesgodtgørelse 11. Helårsbolig 13. Jubilæumsgratialer 14. Kantine mv. 15. Kost og logi 16. Kreditkort 17. Licens 18. Løsøre 19. Aktier 20. Parkering 21. PC er 22. Personalefester 23. Personalelån 24. Rabatter og gaver 25. Rejser 26. Sommerhus 27. Sundhedsudgifter 28. Telefon 29. Værksted/værktøj 30. Arbejdsgiverbetalte ydelser til uddannelse 31. Ansatte på boreplatforme 32. Drikkepenge 33. Brobizz 1. Indledning Efter statsskatteloven betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, med mindre der i lovgivningen er gjort positive undtagelser herfra. Skattepligten efter statsskatteloven omfatter således også tillæg til arbejdsindkomst i form af naturalier, såkaldte personalegoder. 1

2 Et personalegode defineres som et gode, som den ansatte, som led i ansættelsesforholdet, får overdraget til privat brug uden at betale fuldt vederlag herfor. Personalegodet sidestilles som nævnt med løn og skal medtages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Et personalegode værdiansættes - i mangel af særskilte regler - til markedsværdien. Det vil sige det beløb, som det vil koste den ansatte at erhverve godet i almindelig fri handel (kostpris). Er der tale om, at den ansatte bliver ejer af godet, fastsættes markedsværdien som udgangspunkt til købsprisen, mens der i tilfælde af lån findes en lejepris. Egenbetaling fratrækkes i den skattepligtige værdi. 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat Arbejdsgiveren har, for visse typer personalegoder, pligt til at oplyse myndighederne om ydede personalegoder. Det drejer sig om firmabil, sommerbolig, lystbåd, helårsbolig, telefon, TVlicens, personalelån og fri kost og logi efter Skatterådets satser. Under hvert enkelt af nedenstående punkter er det angivet, om der er oplysningspligt, og hvad den omfatter. Endvidere er visse former for personalegoder A-indkomst, hvilket betyder, at der skal ske skattetræk ved lønudbetaling, ligesom der skal indeholdes arbejdsmarkedsbidrag. Det drejer sig om fri kost og logi efter Skatterådets satser, firmabil og telefongodtgørelse. Under det enkelte punkt er det angivet, om beløbet er A-indkomst. Er der ikke oplysningspligt, eller er personalegodet ikke A-indkomst, betyder det naturligvis ikke, at godet ikke er skattepligtigt. Værdien af personalegodet skal i så fald selvangives. 3. Bagatelgrænsen Goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af goderne, fra en eller flere arbejdsgivere mv., overstiger et grundbeløb på kr i Hvis godernes samlede værdi i indkomståret overstiger grundbeløbet, beskattes hele den samlede værdi. Værdien af følgende goder beskattes uden hensyn til grundbeløbet, og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbet er overskredet: 1. Fri bil, fri sommerbolig og fri lystbåd. 2. Fri kost og logi, når værdiansættelsen kan foretages efter de af Skatterådet fastsatte normalværdier. 3. Fri telefon. 4. Fri helårsbolig, personalelån samt tv- og radiolicens. Ved bedømmelsen af om grænsen overskrides, skal der kun medregnes de personalegoder, der hovedsagelig er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde. Der skal være direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. Dvs. at goderne kun falder ind under grundbeløbet, når det hovedsageligt er af hensyn til det konkrete arbejde, at arbejdsgiveren har stillet dem til rådighed. Til eksempel kan nævnes vaccination af medarbejdere, fri avis til brug for arbejdet, gratis mad og drikkevarer i tilfælde af f.eks. overarbejde, afholdelse af ferie i forlængelse af forretningsrejse, vareprøvning af virksomhedens produkter og kreditkortordninger. Nedenfor gennemgås beskatningen af en række eksempler på personalegoder. For fuldstændighedens skyld er medtaget reglerne om beskatning af fratrædelsesgodtgørelser, selv 2

3 om der strengt taget ikke er tale om noget personalegode. Som nævnt er der alene tale om eksempler, idet ethvert personalegode af økonomisk værdi med undtagelse af bagateller udløser beskatning. Tilskud af forholdsvis begrænset omfang til kaffe-, kantine- og kunstordninger samt tilsvarende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, beskattes ikke. 4. Arbejdstøj Stilles der passende arbejdstøj til rådighed (kitler, uniform mv.), sker der ingen beskatning. Er der tale om almindeligt tøj, f.eks. jakkesæt, vil der som udgangspunkt ske beskatning. I visse særlige situationer vil der ikke ske beskatning, når markedsværdien ikke overstiger bagatelgrænsen i Ligningslovens 16, stk. 3. Tilskud til uniform mv. er skattepligtigt. 5. Avis Fri avis, der erstatter almindelig avishold i husstanden, er skattepligtig, mens aviser, der leveres på arbejdspladsen til anvendelse på arbejdspladsen ikke skal beskattes. 6. Befordring Den ansatte skal i princippet beskattes af fri befordring mellem hjem og arbejde, som arbejdsgiveren stiller til rådighed (firmabus o.lign.). Der sker dog i praksis ikke beskatning, hvis den ansatte undlader at foretage befordringsfradrag. Frikort til offentlige transportmidler beskattes heller ikke efter praksis, såfremt der ikke foretages befordringsfradrag. 7. Båd Den ansatte beskattes af fri benyttelse af lystbåd med 2 % af bådens anskaffelsespris (inkl. moms og lev.) pr. uge. Er båden lejet, tages der udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, såfremt han havde købt båden. Der er oplysningspligt for arbejdsgiveren. 8. Datakommunikation Som udgangspunkt beskattes fri datakommunikation som fri telefon, se pkt. 27. Der er skattefrihed for virksomhedsbetalt datakommunikation via en dataforbindelse tilsluttet en medarbejders computer i hjemmet, når denne har adgang til arbejdsstedets netværk. Det er uden betydning, hvem der ejer den computer, der anvendes i medarbejderens hjem, når blot computeren fra medarbejderens hjem har adgang til arbejdsstedets netværk. Adgang til arbejdsstedets netværk indebærer dog ikke, at medarbejderen i enhver henseende skal have adgang til præcis de samme funktioner/dokumenter som på arbejdspladsen. Omvendt er det ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen kun kan komme ind på virksomhedens hjemmeside eller har en isoleret adgang til at læse og afsende mails, se sin kalender, etc. Det væsentlige er, at medarbejderen har adgang til funktioner/dokumenter, virksomhedens intranet mv., således at der principielt er tale om en hjemmearbejdsplads. Skattefriheden gælder også virksomhedens betaling af telefoni via dataforbindelsen. 3

4 Skattefrihedsbestemmelsen er teknologi-neutral. Der er skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation - og dermed telekommunikation - såvel via en ISDN-forbindelse, en ADSLforbindelse og en almindelig telefonforbindelse. Det er således ikke afgørende for skattefriheden, hvilken teknisk løsning datakommunikationsleverandøren har valgt ved etablering af dataforbindelsen til den ansattes bolig. Også dataforbindelse, der er etableret via en mobiltelefon, som rent faktisk giver adgang til virksomhedens netværk, vil være omfattet af skattefriheden. Engangsudgiften forbundet med oprettelse eller opgradering af en højhastigheds- og bredbåndsforbindelse er skattefri, når medarbejderen samtidig deltager i den nye hjemme-pc-ordning. Kontantlønsnedgang Skatterådet har tilladt, at virksomheder kan stille bredbånd til rådighed for deres medarbejdere derhjemme og lade det finansiere gennem en kontantlønsnedgang. Kontantlønsnedgang indebærer, at medarbejderen betaler den løbende abonnementsafgift via en reel lønnedgang med den virkning, at medarbejderen ikke bliver beskattet af abonnementsafgiften. Ordningen accepteres kun af skattemyndighederne, hvis virksomheden påtager sig en reel økonomisk risiko, og hvis lønnedgangen er reel. Det betyder, at følgende betingelser skal være opfyldt: Virksomheden skal finansiere installeringen af ADSL-forbindelsen hos medarbejderen, herunder installering af nødvendig hardware (routeren). Virksomheden skal afregne og hæfte for løbende abonnementsydelser direkte til operatøren også efter medarbejderens eventuelle fratrædelse indenfor en eventuel uopsigelighedsperiode. Virksomheden bærer risikoen for den hardware, der er lejet, ligesom virksomheden bærer risikoen for eventuelle stigninger på den løbende abonnementsydelse. Der indgås en ny lønaftale mellem virksomheden og medarbejderen, således at medarbejderens bruttoløn nedsættes med et beløb svarende til den løbende abonnementsydelse. Der må ikke ske automatisk opregulering af lønnen, hvis medarbejderen ønsker at udtræde af bredbåndsordningen. Det står virksomheden frit for at dække nogle af udgiften til det løbende abonnement, således at medarbejderens lønnedgang bliver mindre end den løbende abonnementsydelse. Såfremt de ovenfor anførte betingelser er opfyldt, beskattes medarbejderen ikke af selve den løbende abonnementsudgift men efter reglerne om fri telefon. Hvis medarbejderen ikke har adgang til virksomhedens netværk hjemmefra, anses bredbåndsordningen for fri telefon. Hvis medarbejderen har adgang til virksomhedens netværk hjemmefra, er ordningen skattefri, jf. 4

5 ovenstående afsnit om virksomhedsbetalt dataforbindelse. 9. Firmabil Til rådighed for privat kørsel beskattes uanset privatkørslens omfang. Værdien af fri bil er A- indkomst. Fri bil omfatter betaling af selve bilen og driftsomkostninger, såsom benzin, olie, service, bilvask mv., men fri bil omfatter ikke betaling af broafgift/brobizz. Beskattes man af fri bil, er det udelukket at foretage befordringsfradrag, ligesom der ikke kan udbetales befordringsgodtgørelser. Det skattepligtige beløb udgør 25 % af den del af bilens værdi, der er på kr eller derunder og 20 % af resten. Bilens værdi sættes til mindst kr , uanset om den måtte have kostet mindre. Der er ikke noget maksimumbeløb. Reglerne gælder også for hovedaktionærer. Her tænkes specielt på hovedaktionærer, der ikke er ansatte, og derfor ikke modtager løn fra selskabet. Værdien af en firmabil, der stilles til rådighed for en hovedaktionær som udbytte, skal fremover beskattes som personlig indkomst (Bindkomst). Værdiansættelsen skal ske efter samme retningslinier som for ansatte, der har fri bil. Der skal samtidig betales arbejdsmarkedsbidrag heraf, og selskabet skal foretage indberetning til SKAT. Værdien fastsættes for nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er tre år og derunder, til nyvognsprisen (inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger, tilbehør (bortset fra ekstraudstyr, som ikke er monteret af fabrik eller importør)). Det gælder dog kun i det indkomstår, hvor bilen er indregistreret første gang og de to følgende indkomstår. I det fjerde og følgende indkomstår nedsættes værdien til 75 %, dog minimum kr For brugte biler, der på anskaffelsestidspunktet er mere end tre år regnet fra første indregistrering, anvendes købsprisen (inkl. moms + istandsættelsesudgifter og tilbehør mv.) som grundlag for beregningen. Der foretages ingen efterfølgende regulering. Frikørte taxaer (taxaer der har kørt mindst km og er mere end 2 år gamle) værdiansættes som brugte biler uanset alder. For lejede og leasede biler anvendes samme regler. For biler, der kun er til rådighed en del af året, medregnes et forholdsmæssigt beløb, minimum for 1 måned (1/12 af værdien). Den ansattes egenbetaling skal fragå i den skattepligtige værdi. En firmabil, der alene er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, beskattes ikke. Som erhvervsmæssig kørsel anses: kørsel mellem hjem og arbejde højst en gang om ugen for personer med kundeopsøgende 5

6 arbejde (handelsrejsende), kørsel mellem skiftende (midlertidige) arbejdspladser, kørsel mellem sædvanlig bopæl og (midlertidig) arbejdsplads i indtil 60 dage (f.eks. kørsel arbejde-kunde-hjem-kunde-arbejde. Køres der mellem arbejde og hjem direkte, er det privat kørsel), kørsel mellem hjem og arbejde i forbindelse med tilkaldevagter til arbejdspladser uden for den faste arbejdsplads, og for ansatte, hvis primære opgave er at transportere personer eller gods, kørsel med transportmidlet til hjemmet. Al anden kørsel end det nævnte er privat og udløser beskatning. Er bilen kun til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, kræves der en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren herom. Dansk Erhverv har udarbejdet et modelforslag til en sådan aftale. Køres der blot en gang om året privat i en firmabil, trods aftale med firmaet om at firmabilen ikke er til rådighed for privat kørsel, udløses beskatning af værdien af fri bil for hele året. Selvom der er indgået en aftale om, at bilen ikke er til rådighed for privat kørsel, skal medarbejderen aflevere firmabilen ved virksomheden uden for arbejdstiden for at være sikker på at undgå beskatning af fri firmabil. Der sker endvidere kun beskatning, såfremt bilen er egnet til privat anvendelse. Køretøjer som f.eks. lastvogne, kranvogne, kassevogne med indrettet værksted og andre specialkøretøjer, er som udgangspunkt ikke egnede til privat kørsel, hvorfor kørsel i disse mellem hjem og arbejde ikke udløser beskatning, men befordringsfradraget bortfalder. Anvendes køretøjet derimod i eget erhvervsmæssigt øjemed eller sker den private kørsel ikke i tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse af køretøjet, skal anvendelsen beskattes med et beløb, der svarer til det, det vil koste at leje et tilsvarende køretøj. Ansatte, der kører i en firmabil på gule plader, hvor momsen er afløftet, anses ikke for at have firmabil til rådighed, hvis kørslen er lovlig efter momsreglerne, dvs. erhvervsmæssig kørsel, der vedrører den momspligtige aktivitet. I den forbindelse accepteres det, at der lejlighedsvis køres mellem den faste arbejdsplads og hjemmet. Eksempelvis vil daglig kørsel mellem hjem og det faste arbejdssted i en montør-/servicevogn skattemæssigt blive betragtet som fri befordring. Der foretages ikke beskatning, medmindre den ansatte har taget befordringsfradrag. Efter momsreglerne vil den private kørsel medføre, at firmaet skal tilbagebetale den afløftede købsmoms men kan foretage fradrag for driftsmoms. Ved anvendelse af biler på gule plader, hvor der ikke er betalt tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven fordi bilen udelukkende bruges erhvervsmæssigt, vil der ikke ske beskatning af firmabilen. Ved kørsel til hjemmet i biler, der enten ikke er egnet til privat anvendelse eller i tilfælde, hvor 6

7 den ansatte har fraskrevet sig retten til at benytte bilen privat gennem en aftale herom med arbejdsgiveren, må det anbefales, at der føres kørebog, idet der gælder en formodning om, at der bliver kørt privat i biler, der forefindes på bopælen. Firmabilordninger kan i øvrigt give anledning til andre problemer. Disse kan imødegås ved at sørge for klare aftaler om bilen. Dansk Erhverv har udarbejdet et modelforslag til firmabilordning, som kan danne baggrund for en aftale mellem virksomheden og den ansatte. 10. Fratrædelsesgodtgørelse Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, f.eks. i henhold til funktionærlovens 2a, beskattes som følger: Der skal trækkes AM-bidrag af hele fratrædelsesgodtgørelsen. Beløb ud over et bundfradrag på kr beskattes som personlig indkomst. Indeholdelse af AM-bidrag og A-skat skal ske på udbetalingstidspunktet, dog senest 6 måneder efter endelig retserhvervelse. Der gives kun ét bundfradrag for én begivenhed. Der kan altså ikke opnås to bundfradrag ved at dele en udbetaling, f.eks. i anledning af jubilæum, over to indkomstår. Der er kun et bundfradrag pr. indkomstår, dvs. et bundfradrag for de samlede jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser. Arbejdsgiveren har oplysningspligt. Anvendelsen af reglerne er betinget af, at beskæftigelse på virksomheden fuldstændig ophører. En fratrædelsesgodtgørelse, der ydes i forbindelse med overgang til en anden stilling hos samme arbejdsgiver, vil derfor skulle beskattes som almindelig indkomst uden bundgrænse. 11. Helårsbolig Stiller arbejdsgiveren helårsbolig til rådighed for den ansatte, skal denne beskattes, såfremt der betales en leje, der er lavere end markedslejen. Beskatningen sker i princippet efter en individuel vurdering af markedslejen, men i praksis følges Skatterådets satser, således at beskatningen sker af differencen mellem den faktisk betalte leje og markedsværdien, der er fastsat af Skatterådet. Herudover skal eventuelle af arbejdsgiveren betalte faste udgifter, vand, varme, etc., beskattes fuldt ud. Er der pligt til at bebo boligen under ansættelsesforholdet og pligt til fraflytning ved ansættelsesforholdets ophør, er der tale om en tjenestebolig, og der gives et nedslag i markedsværdien på 30 %. Den skattepligtige værdi kan maksimalt udgøre 15 % af den ansattes faste løn fra den pågældende arbejdsgiver, minimum dog kr Såfremt markedsværdien efter nedslaget er mindre end kr , sker beskatningen dog kun på grundlag af dette lavere beløb. Er der ikke beboelsespligt men alene pligt til fraflytning ved ansættelsesforholdets ophør 7

8 (almindelig lejebolig), gives der nedslag på 10 % Der skal ske indberetning om, hvilket beløb, der skal beskattes. Der gælder særlige beskatningsregler for direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. 12. Jagt Den ansatte skal beskattes af fri jagtret. Beskatningen sker af markedsværdien. 13. Jubilæumsgratialer Anledningen til udbetalingen skal være enten medarbejderens personlige eller arbejdsgiverens jubilæum. Gratialer, der udbetales til den ansatte i anledning af lønmodtagerens jubilæum, dvs. 25, 35, 40, 45, 50 og 60 år samt i anledning af virksomhedens jubilæum, dvs. 25 år eller et antal år, der er deleligt med 25, beskattes efter samme regler som fratrædelsesgodtgørelser. 14. Kantine mv. Gratis kost er skattepligtig. Værdien er den sparede privatudgift, der fastsættes skønsmæssigt. Betaler den ansatte for kosten, sker der kun beskatning, såfremt prisen er lavere end arbejdsgiverens indkøbs- eller fremstillingspris (ekskl. faste omkostninger). Hvis tilskuddet til en kantineordning er af forholdsmæssigt begrænset omfang, og ordningen kun er til rådighed på arbejdspladsen, beskattes denne ikke. Spisekuponer til benyttelse på restauranter o.lign. beskattes af pålydende værdi med fradrag af egenbetaling. Værdien af gratis kaffe/te beskattes ikke. 15. Kost og logi Fri kost og logi er skattepligtig. Skatterådet har fastsat satser for visse persongrupper for værdien, og beløbene er A-indkomst. Værdi af kost og logi, der ikke er omfattet af Skatterådets satser, er B-indkomst, og der er ikke oplysningspligt. 16. Kreditkort Hvis en ansat får stillet et kreditkort til rådighed til brug for dækning af erhvervsmæssige udgifter, er gebyret for udstedelsen/fornyelsen af kortet skattefrit. Udstedes der privatkort til medarbejderen, er betalingen af gebyret for udstedelsen/årsfornyelsen umiddelbart skattepligtigt, med mindre beløbet falder ind under bagatelgrænsen. 8

9 17. Licens Den ansatte skal beskattes, såfremt arbejdsgiveren betaler TV-/radiolicens, dekoderafgift mv. for den ansatte, da disse udgifter altid er af privat karakter, uanset den ansattes arbejdsområde. Der er oplysningspligt for arbejdsgiveren. 18. Løsøre Stiller arbejdsgiveren løsøre (f.eks. malerier, antikviteter o.lign.) til den ansattes rådighed i dennes hjem, beskattes den ansatte af et beløb svarende til, hvad det ville koste at leje genstanden(e). 19. Aktier Et selskab har fradrag for de aktier, køberetter og tegningsretter, der tildeles under en generel medarbejderordning. Fradraget for de aktier, som et moderselskab har tildelt medarbejdere i et datterselskab, skal placeres i datterselskabet. Køberet/tegningsret Hvis et selskab giver sine medarbejdere køberet og tegningsret til aktier som vederlag, gælder følgende regler for aktier mv., der tildeles den 1. juli 2003 og senere: Aktierne beskattes ved salg efter reglerne om aktieavance. Værdien af modtagne aktier mv. begrænses til enten maksimalt 10 % af den ansattes løn eller 15% lavere end markedskursen på de aktier, som retterne giver ret til at erhverve eller tegne. Selskabet har ikke fradrag for udgifter i forbindelse med tildelingen, dvs. værdien af de tildelte aktier mv. Aktier mv. skal være i det selskab, hvor medarbejderen er ansat eller et selskab, der er koncernforbundet hermed. Tildelingen sker individuelt på grundlag af en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiverselskabet. Aftalen skal være attesteret af selskabets revisor eller advokat, og det skal bl.a. fremgå, at betingelserne for anvendelse af den nye regel er opfyldt. Hvis en aftale om at anvende de nye regler ikke opfylder betingelserne, bliver købe- og tegningsretten omfattet af de hidtidige regler om beskatning på udnyttelsestidspunktet. En aktietildeling beskattes på det tidspunkt, hvor der er erhvervet endelig ret. Medarbejderaktier/-obligationer Hvis et selskab giver sine ansatte mulighed for at erhverve selskabets aktier til favørkurs, kan SKAT tillade, at værdien af tegningsretten er skattefri. Gives tilladelsen, anses aktierne ved senere afståelse for erhvervet til den særlige favørpris. Aktierne skal båndlægges i 5 år. En virksomhed kan endvidere skattefrit udlodde udbytteandele eller lignende i form af aktier til en kursværdi på indtil kr pr. år, jf. Ligningslovens 7A stk. 1, nr. 2. Også for disse aktier gælder ved salg de almindelige aktieavancebeskatningsregler. Båndlæggelsesperioden er på 7 år. 9

10 Der gælder særlige lempelige regler for aktier, der var båndlagt pr. den 19. maj For så vidt angår medarbejderobligationer, kan den lokale SKAT tillade, at udbytteandele eller lignende, som en arbejdsgiver udreder til ansatte, er skattefri. Der skal udstedes obligationer for disse udbytteandele. Hvis de udloddede andele overstiger et årligt beløb på kr til hver ansat, skal arbejdsgiveren betale en afgift på 45 % af det beløb, hvormed obligationernes værdi overstiger kr Parkering Benyttelse af parkeringsplads, der af hensyn til arbejdet er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, beskattes ikke. Det er uden betydning om bilen skal bruges i arbejdet. 21. PC er Virksomheden kan skattefrit stille computer og tilbehør til rådighed. Virksomheden skal minimum betale 25 % af ordningen. Medarbejderen kan ved hel eller delvis egenbetaling, som ligningsmæssigt fradrag, maksimalt fratrække kr årligt. Etablering af en højhastigheds- eller bredbåndsadgang kan skattefrit indgå i ordningen. Ordningen bygger på, at virksomheden stiller computer med tilbehør til rådighed for medarbejderen, og medarbejderen har mulighed for at deltage i finansieringen af ordningen. Udgangspunktet er derfor, at udstyret tilhører virksomheden og ikke medarbejderen. Medarbejderen, der selv anskaffer en computer og får tilskud af virksomheden, kan derfor ikke benytte ordningen. Computer og tilbehør skal bruges til arbejdsformål, selvom dette formål måtte være beskedent. Udstyret For at kunne bruge ordningen skal der være tale om en komplet computer evt. med tilbehør. Ordningen kan altså ikke bruges, hvis der kun stilles computertilbehør som f.eks. printer, scanner el.lign. til rådighed. Virksomhedens engangsudgift til etablering af en højhastigheds- eller bredbåndsadgang hos medarbejderen kan anses for tilbehør og dermed indgå i hjemme-pc-ordningen. Det er kun deciderede engangsudgifter til etablering af højhastigheds- og bredbåndsforbindelser, der kan være omfattet af en hjemme-pc-ordning. Etableres andet end en højhastigheds- og bredbåndsforbindelse, f.eks. en almindelig telefonforbindelse, eller omfatter ordningen også andre ting, som f.eks. datakommunikationsudgifter, er værdien heraf ikke omfattet af medarbejderens skattefrihed eller det ligningsmæssige fradrag. Beskatning af medarbejderen Medarbejderens betaling til ordningen skal ske med beskattede midler, dvs. at medarbejderen ikke kan kompensere virksomheden ved en reduktion i bruttolønnen. Den skattefordel medarbejderen får, er et ligningsmæssigt fradrag for de udgifter, medarbejderen selv afholder i 10

11 forbindelse med, at virksomheden stiller en computer med tilbehør til rådighed. Fradraget kan højst være kr årligt. Virksomhedens andel af udgiften til ordningen er skattefri for medarbejderen. Eksempel Virkning af hjemme-pc-ordningen med pc-udstyr til kr , hvor arbejdsgiver betaler 25 % af ordningen. Lønmodtageren kan altså, for en årlig udgift på omkring kr eller under kr. 200 om måneden, få rådighed over en hjemme-pc til en samlet værdi af kr I eksemplet er afdragshorisonten 3 år, fordi medarbejderen hermed udnytter fradraget maksimalt. Minimumsbetaling Virksomheden skal som minimum afholde 25 % af udgifterne ved at stille en computer med tilbehør til rådighed for medarbejderen. De udgifter, virksomheden kan medregne i minimumsbetalingen, er direkte omkostninger til erhvervelse eller leje af hard- og software, virksomhedens engangsudgift til etablering af en højhastigheds- eller bredbåndsadgang hos medarbejderen samt virksomhedens udgifter til deltagelse i pc-kurser mv. for den enkelte medarbejder, som får computer med tilbehør stillet til rådighed. Virksomhedens udgifter til erhvervelse eller leje af udstyret vil forsat være fradragsberettiget, og medarbejderens bidrag til arbejdsgiveren vil være skattepligtigt for virksomheden. Ejerforhold Ordningen er udformet således, at computeren samt tilbehør stilles til rådighed af virksomheden. Medarbejderens bidrag er alene betaling for rådigheden ikke betaling for selve udstyret. Det er omvendt ikke et krav, at det er virksomheden, der ejer udstyret. Udstyret kan sagtens være leaset af virksomheden hos 3. mand. En aftale om en hjemme-pc-ordning skal derfor indeholde en bestemmelse om ejerskabet i tilfælde af, at medarbejderen fratræder virksomheden. Da formålet med at etablere en hjemmepc-ordning typisk sigter på at lade medarbejderen overtage udstyret, bør aftalen ligeledes indeholde en købsret for medarbejderen til på et senere tidspunkt at erhverve det brugte udstyr til markedsprisen. Indberetningspligt Virksomheden skal indberette medarbejderens egenbetaling. Herved vil medarbejderens skatteansættelse automatisk tage højde for fradraget, og det indberettede beløb vil fremgå i en særskilt rubrik på selvangivelsen. Moms 11

12 Momsregistrerede virksomheder kan fradrage moms af indkøb under hjemme-pc-ordningen i samme omfang, som udstyret skønnes anvendt til momspligtige formål. Skønner en momsregistreret virksomhed f.eks. at medarbejderen, der får stillet en hjemme-pc til rådighed, vil anvende computeren 50% til momspligtige formål (erhvervsmæssigt), vil virksomheden kunne fradrage 50% af købemomsen på computeren mv. Dette gælder også, selvom virksomheden f.eks. kun betaler 25% af udgifterne til ordningen. Det forventes dog, at skønnet over fordelingen af erhvervsmæssig og privat anvendelse i momsmæssig henseende, vil blive udøvet under hensyn til fordelingen af de faktiske udgifter i hjemme-pc-ordningen. Virksomheden skal ikke betale moms af medarbejderens betalinger til ordningen. Virksomheder, der ikke driver momspligtig virksomhed, vil ikke kunne fradrage momsen for køb af computer mv. 22. Personalefester Værdien af personalefester beskattes ikke. Økonomisk kompensation ved afbud beskattes fuldt. 23. Personalelån Ansatte, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren til en lavere rente end mindsterenten, skal beskattes af forskellen mellem den faktiske rente og mindsterenten. Der er tale om B-indkomst, og arbejdsgiveren har oplysningspligt, dog uden angivelse af beløbet. Forskellen medregnes til den personlige indkomst, men et tilsvarende beløb kan fradrages som yderligere renteudgift i kapitalindkomsten. 24. Rabatter og gaver Der sker beskatning af rabatter i det omfang, rabatten overstiger avancen hos arbejdsgiveren. Gaver beskattes. Årlige gaver i forbindelse med jul/nytår beskattes kun, såfremt markedsværdien overstiger kr. 500 inkl. moms. Overstiger værdien kr. 500 beskattes hele beløbet. Kontanter eller gavekort beskattes fuldt ud, og der skal indeholdes A-skat. Lejlighedsgaver ved fødselsdage o.lign. beskattes efter praksis ikke, hvis værdien er beskeden. 25. Rejser Der er ikke skattepligt af egentlige forretningsrejser og studierejser af generel karakter, hvor rejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Indeholder rejsen et turistmæssigt islæt, beskattes den ansatte af værdien af den private del af rejsen. Beskatningen sker efter markedsværdien. 26. Sommerhus Stiller arbejdsgiver en sommerbolig til rådighed for en ansat og betaler den ansatte ikke fuldt vederlag herfor, foreligger der et skattepligtigt personalegode. Værdien af et sommerhus o.lign., der er til rådighed i ugerne 22-34, beskattes med ½ pct. pr. uge af ejendomsværdien, og i de øvrige uger med ¼ pct. Sommerboliger, der er beliggende i Danmark, værdiansættes med udgangspunkt i den offentlige 12

13 vurdering pr. 1.oktober året før brugsåret. Findes ingen ejendomsværdi, eksempelvis fordi sommerboligen er beliggende i udlandet, fastsættes værdien efter et skøn. Arbejdsgiver er forpligtet til at give oplysning om fri sommerbolig og skal samtidig oplyse værdien heraf. Er sommerhuset beliggende i udlandet, skal der dog alene ske indberetning om, at huset har været til rådighed. Værdien heraf skal af den skattepligtige medtages på selvangivelsen med et beløb svarende til ½ pct. henholdsvis ¼ pr. uge af en skønnet ejendomsværdi. Betaler den ansatte leje for sommerboligen, er det kun forskellen mellem den fastsatte værdi og den faktiske betalte leje, der skal indberettes. 27. Sundhedsudgifter Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke ydelser, som afholdes af arbejdsgiveren til behandling af medarbejderen ved sygdom eller ulykke. Loven omfatter behandling af medarbejderen, herunder behandling af psykiske lidelser hos en autoriseret psykolog eller psykiater samt sygdomsforebyggende behandlinger, herunder også rygeafvænning. For alle behandlinger gælder det, at der skal foreligge en lægeanvisning til behandling. Dette gælder ikke rygeafvænning. For så vidt angår vidt angår behandling af misbrug af medicin, alkohol, eller andre rusmidler, er skattefriheden dog alene betinget af, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen. Skattefriheden omfatter de tilfælde, hvor arbejdsgiveren direkte betaler for behandlingen til hospital, klinik mv., dels de tilfælde, hvor arbejdsgiveren mere indirekte betaler for behandlingen gennem en forsikringspræmie eller ved at yde et helt eller delvist rentefrit lån. Det er en betingelse for skattefriheden, at udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere, herunder at en forsikring tegnet af arbejdsgiveren omfatter samtlige virksomhedens medarbejdere. Tilbuddet kan dog begrænses efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer. 28. Telefon Fri telefon i hjemmet beskattes med kr pr. år (kr. 250 pr. måned). Dette gælder uanset antallet af telefoner (mobiltelefoner), der er til rådighed. Har den ansatte udover den frie telefon egen telefon (mobil/telefon) i sommerhus, kan udgiften til denne/disse fratrækkes, dog højst med kr pr. år. Biltelefon, mobiltelefon, telefon i sommerhus osv. sidestilles med telefon i hjemmet. Er en mobiltelefon kun til rådighed erhvervsmæssigt, foreslås det, at der udfærdiges en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren herom. 13

14 Se Dansk Erhvervs modelforslag herom. Er en biltelefon monteret i en firmabil, der ikke er til rådighed for privatkørsel, vil dette ikke udløse beskatning af fri telefon. Såfremt den ansatte selv betaler en del af udgiften, fradrages denne egenbetaling i det beløb, der skal beskattes. Begrebet fri telefon omfatter også den situation, hvor arbejdsgiveren mod dokumentation dækker telefonudgiften op til et vist maksimumsbeløb. Godtgørelsen af udgifterne skal beskattes som A- indkomst, dog maksimalt af kr om året. Godtgørelse af telefonudgifter med et fast månedligt beløb, som ikke dækkes mod dokumentation, er skattepligtigt som et generelt løntilskud. Værdien af fri telefon er B-indkomst, og arbejdsgiveren har oplysningspligt. Arbejdsgiveren skal ikke trække A-skat eller AM-bidrag. Værdien skal dog fortsat påføres oplysningssedlen, og lønmodtageren skal selvangive den som B-indkomst på selvangivelsen. Medarbejderen kan reducere den skattepligtige værdi med husstandens privat afholdte telefonudgifter. Reduktionen kan dog ikke overstige værdien af den fri telefon. Fri telefon omfatter også det tilfælde, at arbejdsgiveren frit stiller datakommunikation til rådighed for medarbejderen. Medarbejderen beskattes alene én gang af fri telefon, dvs. medarbejderen kan maksimalt blive beskattet af kr pr. indkomstår. Læs mere om datakommunikation under pkt Værksted/værktøj Benyttelse af arbejdsgiverens værksted og eller værktøj i fritiden samt lån af værktøj beskattes ikke. 30. Arbejdsgiverbetalte ydelser til uddannelse Arbejdsgiverbetalte udgifter til efteruddannelse af medarbejdere er skattefrit for medarbejderen. Ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser er skattefri, når ydelserne modtages af arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold. Alle typer uddannelse inden for såvel grund-, efter- som videreuddannelser er omfattet. Skattefriheden gælder først og fremmest for lønmodtagere, men følgende personer er også omfattet: personer, der som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt modtager personalegoder, dvs. konsulenter, revisorer mv., medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser, 14

15 elever, der modtager de nævnte uddannelsesydelser direkte fra Arbejdsgivernes Elevrefusion, tidligere, men nu afskedigede medarbejdere. For så vidt angår afskedigede medarbejdere, vil der således være skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til forskellige kurser eller hjælp til påbegyndelse af en egentlig uddannelse, som en arbejdsgiver, som led i en fratrædelsesordning, tilbyder at betale for at hjælpe medarbejderen. Der vil også være skattefrihed for kurser, som gives til afskedigede medarbejdere, f.eks. i form af ekstern konsulentbistand, der går ud på hjælp til at finde nyt arbejde. Skattefriheden omfatter blandt andet ungdomsuddannelser, korte og mellemlange videregående uddannelser, lange videregående uddannelser, der erhverves på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner, alle typer af efter- og videreuddannelse, som erhverves i tilknytning hertil, f.eks. diplom- og masteruddannelser. Der er ikke skattefrihed for ydelser, som udelukkende har et privat formål for modtageren. Foruden skattefrihed for befordring- og rejsegodtgørelse kan arbejdsgiveren betale skole- eller deltagerbetalingen samt ydelser til dækning af bog- og materialeudgifter, som er relevante for uddannelsen eller kurset. 31. Ansatte på boreplatforme Anses en off-shore-ansats arbejdssted ud fra en konkret vurdering for midlertidig, er den pågældende ikke skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug til kost ved modtagelse af fri kost fra arbejdsgiveren på det midlertidige arbejdssted. Hvis en off-shore-ansats arbejdssted derimod ikke anses for midlertidigt, er den pågældende skattepligtig af værdien af sparet hjemmeforbrug til kost, når den ansatte får fri kost på arbejdsstedet af arbejdsgiveren. Da værdien af sparet hjemmeforbrug for ansatte, som får fri kost på boreplatforme, produktionsplatforme mv. ikke er fastsat af Skatterådet, skal denne værdi ansættes til den forbrugsbesparelse, som den ansatte opnår. Beløbet er B-indkomst for den pågældende. 32. Drikkepenge Drikkepenge forekommer især for hotelpersonale mv. og er skattepligtig indkomst. Drikkepengeindtægtens størrelse må eventuelt fastsættes skønsmæssigt, hvis skatteyderen erkender at have haft drikkepengeindtægt, men ikke har notater på hvilket grundlag, indtægten kan opgøres. (Der stilles ikke krav om, at der er ført et egentligt regnskab). Såfremt betjeningsafgiften er indregnet i priserne og efterfølgende afregnes med serveringspersonalet, skal afregningsbeløbet på 13,1 % af omsætningen fuldt ud medregnes til den personlige indkomst. I tilfælde hvor betjeningsafgiften ikke er indregnet i priserne, kan den normalt sættes til 15 % af den omsætning, hvoraf betjeningsafgiften er betalt. 33. Brobizz Arbejdsgivers betaling af medarbejderens BroBizz til Storebælt eller Øresund er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. 15

16 Anvendes BroBizzen udelukkende til erhvervsmæssig kørsel samt kørsel mellem hjem og arbejde i egen bil eller firmabil, er BroBizzen skattefri, under forudsætning af at medarbejderen undlader at tage det standardiserede befordringsfradrag for Storebælt (90,00 kr. pr. passage) eller Øresund (50,00 kr. pr. passage), jf. pkt Det bemærkes i denne forbindelse, at medarbejdere med arbejdsgiverbetalt BroBizz ved kørsel i egen bil kan tage befordringsfradrag for selve strækningen over broen efter de almindelige befordringsregler, uden at dette fradrag gør BroBizzen skattepligtig. Såfremt et arbejdsgiverbetalt Brobizz-abonnement anvendes til private ture ud over kørsel mellem hjem og arbejde, vil hver enkelt tur som udgangspunkt udløse beskatning. 16

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/

MEDLEMSGODER MedleMsgoder Medlemsgoder.indd 1 11/01/ MEDLEMSGODER 2013 1 INDHOLD Forord... 4 INdledNINg... 5 NYe AdMINIsTrATIVe BØder... 6 BeHANdlINg For MIsBrUg... 6 BegrAVelsesHJÆlP... 7 erstatninger... 7 FrATrÆdelsesgodTgØrelse/-gAVer... 8 FrI BIl...

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. december 2011 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014

MEDLEMSGODER 2014 MEDLEMSGODER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 INDLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE BØDER... 6 BEHANDLING FOR MISBRUG... 6 BEGRAVELSESHJÆLP... 7 ERSTATNINGER... 7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE... 8 FRI BIL... 8 FRI BOLIG SOMMER...

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2010 Personalegoder 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...2 BAGATELGRÆNSE...3 KONTANTLØNNEDGANG...3 FLYTTEUDGIFTER...5 FORSIKRINGER...5 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...6 FRI BIL...7 FRI BOLIG - HELÅR...10

Læs mere

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Medlemsgoder 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2 personalegoder 2012 Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget tog på sommerferie i 2011, blev der indført en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt for visse mindre personalegoder.

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere