Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011"

Transkript

1 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Folketinget vedtog ved lov nr. 245 af 27. marts 2006 om ændring af årsregnskabsloven mv., at mindre virksomheder fra regnskabsåret 2006 havde mulighed for at fravælge revision. Det fremgår af lovbemærkningerne, at der skal foretages en evaluering af reduktionen af revisionspligten. I 2008 blev der udarbejdet en evaluering af de første erfaringer med muligheden for fravalg af revision for regnskabsåret Efterfølgende er der blevet udarbejdet en årlig evaluering. Denne evaluering vedrører regnskabsårene 2010 og Både reviderede og ikke-reviderede årsrapporter indgår i undersøgelsen. Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Evalueringen for 2010 og 2011 viser ligesom de foregående evalueringer, at der er fejl i ca. hver tredje årsrapport i stikprøven på årsrapporter. Det gælder både de reviderede og de ikke-reviderede årsrapporter. En stor andel af fejlene i årsrapporter fra de helt små virksomheder, som har fravalgt revision, skyldes manglende overholdelse af årsregnskabslovens formelle oplysningskrav vedrørende selve fravalget af revision. Virksomheder, som fravælger revision, skal nemlig både oplyse, om betingelserne for fravalget er opfyldt, og om virksomheden har fravalg revision for det kommende år, samt afmelde revisor fra styrelsens register. Kun virksomheder, som har fravalgt revision, kan begå disse fejl. Fejlandelen i de ikke-reviderede årsrapporter er stort set på niveau med fejlandelen i de frivilligt reviderede årsrapporter fra helt små virksomheder, hvis der korrigeres for fejl i de formelle oplysningskrav vedrørende fravalg af revision. 1 Skæve regnskabsår er også medtaget, hvorfor der forekommer regnskaber for årene 2009/2010 og 2010/11.

2 2/26 De fleste af fejlene i årsrapporterne har primært karakter af formelle formkrav og manglende opfyldelse af oplysningskrav. Disse fejl skyldes for det meste manglende kendskab til lovgivningen, og de behøver derfor ikke betyde manglende opfyldelse af årsregnskabslovens overordnede krav om, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er således kun et meget begrænset antal virksomheder i stikprøven, som har indsendt en årsrapport med fejl af en sådan karakter, at styrelsen har krævet omgående handlinger fra virksomheden i form af at indsende en ny årsrapport eller bringe visse overtrædelser af selskabsloven til ophør. Kun ca. 8 % af alle virksomheder i stikprøven for både 2010 og 2011 er blevet pålagt at foretage en sådan omgående handling. Virksomheder i regnskabsklasse B har pligt til at foretage digital indberetning via Erhvervsstyrelsens digitale regnskabsløsninger (Regnskab 2.0). Styrelsen giver i løsningerne vejledning om reglerne for bl.a. fravalg af revision med henblik på at undgå formelle fejl i årsrapporten. Der er endvidere indført automatisk fejlkontrol af årsrapporten, således at årsrapporten slet ikke kan indberettes, hvis den indeholder visse grundlæggende fejl. Styrelsen forventer på den baggrund, at den obligatoriske digitale indberetning på sigt vil nedbringe antallet af formelle fejl i årsrapporterne. Med virkning fra januar 2013 forenkles årsregnskabslovens regler om fravalg af revision for det kommende regnskabsår, således at denne oplysning kun skal gives én gang. Dette forventes også at nedbringe antallet af formelle fejl ved fravalg af revision. Evalueringen viser endvidere, at ca. 8 % af virksomhederne i stikprøven har foretaget ulovlige lån til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer. Beløbsmæssigt er størrelsen på et ulovligt lån typisk på t.kr. i de mindste virksomheder, mens et ulovligt udlån i de større virksomheder i stikprøven gennemsnitligt er på omkring 400 t.kr.. Evalueringen indeholder i afsnit 11 og 12 bidrag fra henholdsvis SKAT og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SKATs undersøgelser indikerer ikke en større andel af fejlbehæftede selvangivelser, når revision af årsrapporten er valgt fra, og det er SØIK s opfattelse, at den lempede revisionspligt ikke har medført et forøget omfang af den økonomiske kriminalitet.

3 3/26 2. Indsats mod fejl og mangler i årsrapporterne Det høje antal af fejl i de kontrollede regnskaber viser, at der er behov for at sætte ind overfor både de reviderede og de ikke-reviderede årsrapporter. Følgende indsatser er sat i gang eller planlægges sat i gang og forventes at bidrage til at forbedre kvaliteten af årsrapporterne fra regnskabsåret Igangsatte initiativer a) Digital indberetning vejledning og modtagekontrol Erhvervsstyrelsen stiller det brugervenlige indberetningsværktøj, Regnskab Basis, til rådighed for de mindste virksomheder, som hjælper virksomhederne med både at danne årsrapporten og indberette den digitalt. Indberetningsværktøjet gør det nemmere at indberette regnskabsoplysninger og fremover overholde de formelle krav. Fx viser systemet de informationer, som virksomheden tidligere har indberettet, så der ikke her laves fejl i fx sammenligningstal. Der bliver også i selve systemet vist en række vejledningstekster om reglerne det gælder fx fravalg af revision. Styrelsen arbejder endvidere på at tilbyde standardformuleringer til fx ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis, som gør det enklere for virksomhederne at indberette korrekt. Erhvervsstyrelsen har endvidere indført en automatisk modtagekontrol i indberetningssystemet, så årsrapporten slet ikke kan indberettes, hvis den indeholder visse grundlæggende fejl og mangler fx hvis regnskabets aktiver og passiver ikke stemmer, eller hvis årets resultat mangler i årsrapporten. Det bemærkes, at det først er blevet obligatorisk for små virksomheder i regnskabsklasse B at indberette årsrapporten digitalt for På baggrund af erfaringerne med den digitale indberetningsløsning vil der løbende blive udviklet nye vejlednings- og kontrolmekanismer. b) Lempelse af krav til oplysning om fravalg af revision Folketinget har i 2012 vedtaget en ændring af årsregnskabsloven, der har lempet de formelle krav til oplysning om fravalg af revision. Reglerne er dermed blevet nemmere at overholde for virksomhederne. Det betyder, at der fra 2013 kun skal gives oplysning om fravalg af revision i dét år, fravalget af revision vedtages på den ordinære generalforsamling. Ændringen betyder, at den væsentligste årsag til, at der er konstateret flere formelle fejl i årsrapporter fra helt små virksomheder, der har fravalgt revision, fjernes. Styrelsens stikprøveundersøgelse har nemlig vist, at ca. 60 pct. af de årsrapporter, der indeholdt formelle fejl ved fravalg af revision, manglede at oplyse om fravalget for det kommende år.

4 4/26 c) Målrettet vejledning af revisorer Erhvervsstyrelsen har indledt et samarbejde med FSR danske revisorer om de fejl, som revisorerne har mulighed for at rette op på. FSR har af Erhvervsstyrelsen fået oplyst, hvilke fejl og mangler styrelsen oftest konstaterer i regnskabskontrollen. FSR har i nyhedsbreve, på deres hjemmeside og på kurser undervist revisorerne i, hvilke fejl der begås, og hvad revisorerne skal gøre for at rette op på dem. Nye initiativer d) Særlig indsats vedrørende ulovlige kapitalejerlån Erhvervsstyrelsen vil i 2015 styrke indsatsen mod ulovlige kapitalejerlån. Styrelsens undersøgelser viser, at ca. 8 pct. af virksomhederne i stikprøven har foretaget ulovlige lån til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer. Når kapitalejere eller ledelse tager midler ud af selskabet, øges risikoen for, at selskabet ikke kan betale sine kreditorer. Erhvervsstyrelsen vil derfor styrke indsatsen overfor virksomheder med ulovlige kapitalejerlån ved at fokusere på de 25 pct. største lån og bruge de nye digitale muligheder til at sætte ind overfor langt flere virksomheder end tidligere. SKATs nye regler for beskatning af kapitalejerlån forventes endvidere at nedbringe antallet af ulovlige udlån, da der ikke længere vil være samme incitament for kapitalejere til at låne penge i selskabet, i og med at disse beskattes. e) Særlig indsats på bagrund af revisors forbehold og supplerende oplysninger Erhvervsstyrelsen vil i 2015 gennemføre en målrettet indsats på baggrund af revisors forbehold og supplerende oplysninger. Revisors forbehold og supplerende oplysninger i årsrapporten kan indeholde vigtig information om lovovertrædelser eller fejl i årsrapporten. De digitale årsrapporter giver Erhvervsstyrelsen nye muligheder for et styrket fokus på revisors anmærkninger. Erhvervsstyrelsen vil konkret udsøge de revisorforbehold, der indeholder information om de væsentlige fejl og lovovertrædelser i årsrapporterne, og stille virksomhederne til ansvar herfor. Det er Erhvervsstyrelsens forventning, at indsatsen vil nedbringe antallet af de mere materielle fejl og lovovertrædelser og derigennem højne den generelle kvalitet af årsrapporterne. f) Analyse af årsagerne til fejl i årsrapporter Erhvervsstyrelsen vil igangsætte en kvalitativ analyse, der skal klarlægge de nærmere årsager til, at fejl opstår i årsrapporter. Med analysen forventer Erhvervsstyrelsen at få et mere dybdegående kendskab til, hvor det konkret er, at virksomheder og revisorer oplever de største udfor-

5 5/26 dringer, når de udarbejder årsrapporter. Denne viden skal hjælpe Erhvervsstyrelsen til i endnu højere grad at målrette indsatsen mod fejl, således at der opnås størst mulig effekt af indsatsen. Analysen forventes afsluttet i løbet 2014, hvorefter Erhvervsstyrelsen vil udforme en række målrettede initiativer til nedbringelsen af fejl i årsrapporter. g) Forenkling af regnskabsreglerne for små virksomheder Som følge af EU s regnskabsdirektiv vil årsregnskabsloven i 2015 blive ændret. Formålet med lovændringen er især at gennemføre forenkling af reglerne for de mindste virksomheder ved at stille færre indberetningskrav. Ved at mindske fx antallet af notekrav, der stilles til de små virksomheder, men samtidig holde fast i de krav, som vurderes som nødvendige for banker og andre regnskabsbrugere, forventes antallet af fejl i årsrapporterne at falde, uden at regnskabsbrugerne mister vigtig information. Der vil som en del af det lovforberedende arbejde indgå en analyse af, hvad regnskabsbrugerne vurderer som vigtig information i årsrapporten. Erhvervsstyrelsen kan således i den fremtidige kontrol sætte mere målrettet ind overfor de fejl i regnskaberne, som har størst betydning for regnskabsbrugerne.

6 6/26 3. Temaer for evalueringen Tidligere evalueringer har identificeret følgende relevante emner: Risikoen for en forringet regnskabskvalitet Virksomhedernes brug af revisorer til andre opgaver end revision Overholdelse af betingelserne for at undlade revision Praksis vedrørende virksomheder, der pålægges revision Opgørelse af antallet af virksomheder, der har fravalgt revision Størrelsen af de faktiske besparelser ved lempelsen af revisionspligten Ulovlige lån til kapitalejere eller ledelse Risikoen for tab af skatteprovenu ved en udvidelse af ordningen for revisionsfritagelse Ressourceforbruget til skattekontrollen Risikoen for øget økonomisk kriminalitet I forbindelse med drøftelser med følgegruppen 2 af evalueringen for 2009 blev det yderligere aftalt, at der skulle foretages en analyse/kortlægning af følgende problemstillinger: Opgørelse af, hvor stor en andel af fejlene i forbindelse med fravalg af revision, som alene er formelle fejl ved fravalget og ikke fejl, der skyldes, at selskabet ikke kan fravælge revision. Opgørelse af, hvor mange tomme selskaber, der er i stikprøven, herunder hvor mange af disse, der har fravalgt revision. 4. Årsrapporternes kvalitet Erhvervsstyrelsen har foretaget en omfattende analyse af, i hvilket omfang virksomhederne overholder reglerne i årsregnskabsloven. Det er sket ved stikprøvevis at udtage og undersøge modtagne årsrapporter for at konstatere åbenbare overtrædelser af årsregnskabsloven. Med åbenbare overtrædelser menes forhold, som er konstaterbare ved en umiddelbar gennemgang af årsrapporten. De åbenbare overtrædelser har primært karakter af formelle formkrav og manglende opfyldelse af oplysningskrav. Disse fejl skyldes for det meste manglende kendskab til lovgivningen, og de behøver derfor ikke betyde manglende opfyldelse af årsregnskabslovens overordnede krav om, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 2 Følgegruppen består af Dansk Erhverv, DI, Finansrådet, FSR danske revisorer, Håndværksrådet, Landbrug og Fødevarer, SKAT, Skatteministeriet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

7 7/26 Således har styrelsen i blot 3-4 % af årsrapporterne i stikprøven konstateret fejl og mangler af en sådan karakter, at virksomheden er blevet pålagt at indsende en ny årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derudover har styrelsen på baggrund af undersøgelserne af årsrapporterne for henholdsvis 2010 og 2011 pålagt ca. 4 % af virksomhederne omgående at bringe visse overtrædelser af selskabsloven til ophør. Ved en gennemgang af årsrapporten undersøger styrelsen nemlig også for visse overtrædelser af selskabsloven, herunder: Ulovlig udbytteudlodning Ulovlige lån til kapitalejere eller ledelse Ulovlig selvfinansiering Forkert registreret selskabskapital Forkert registreret ledelse Forkert registreret revisor Disse overtrædelser kan ikke betegnes som egentlige fejl i årsrapporten, men er alligevel inkluderet i statistikken, idet overtrædelserne medfører et påbud fra styrelsen om at bringe forholdet i orden. Styrelsen har udført kvalitetskontrol af i alt årsrapporter for hvert af regnskabsårene 2010 og Årsrapporterne er tilfældigt udvalgt. Stikprøven fordeler sig på følgende måde for begge regnskabsår: 300 årsrapporter fra virksomheder, der opfylder betingelserne for fravalg af revision, men som frivilligt har indsendt reviderede regnskaber. 300 årsrapporter fra virksomheder, der har fravalgt revision. 300 årsrapporter fra virksomheder, der har kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på disses driftsmæssige eller finansielle ledelse, og som derfor ikke kan fravælge revision. 300 årsrapporter fra virksomheder i regnskabsklasse-b, som ikke opfylder størrelsesgrænserne for at fravælge revision. Stikprøvekontrollens resultater er forbundet med en vis statistisk usikkerhed. Ved kontrol af årsrapporter er usikkerheden ca. 2,5 %, men når de udtagne årsrapporter opdeles i underkategorier bestående af 300 årsrapporter stiger usikkerheden til ca. 5 %.

8 8/26 De overordnede resultater fra stikprøverne fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1: Fejl og andre lovovertrædelser i årsrapporterne i stikprøven Kan fravælge revision Kan ikke fravælge revision Frivilligt reviderede årsrapporter Ikkereviderede årsrapporter Årsrapporter fra holdingvirksomheder Årsrapporter fra virksomheder over størrelsesgrænserne % 50 % (35 %) 28 % 20 % % 62 % (43 %) 27 % 28 % Tal i parentes = korrigeret for de årsrapporter som udelukkende har fejl i de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision Antallet af fejl og lovovertrædelser er højere for virksomheder, der har fravalgt revision, end for virksomheder, der har fået årsrapporten revideret. Undersøgelsen viser, at der er fejl eller andre lovovertrædelser i henholdsvis 50 % og 62 % af de virksomheder, hvor revision er fravalgt. Når fejlprocenten i årsrapporterne med fravalgt revision korrigeres for mangler vedrørende de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalget, vil fejlprocenten være henholdsvis 35 % og 43 %. De formelle oplysningskrav ved fravalg kan i sagens natur ikke være en fejl i de reviderede årsrapporter. Med en fejlprocent på 35 % i de ikke-reviderede årsrapporter fra 2010, er fejlprocenten ikke væsentlig højere end for de frivilligt reviderede 2010-årsrapporter, som er på 32 %, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. De ikke-reviderede årsrapporter i stikprøveundersøgelsen for 2011 indeholder dog med en fejlprocent på 43 lidt flere fejl end de frivilligt reviderede årsrapporter for 2011, som ligger på 35 %. 15 % i 2010 og 18 % i 2011 af de ikke-reviderede årsrapporter i undersøgelsen indeholder udelukkende fejl, der knytter sig til de formelle oplysningskrav vedrørende fravalget af revision (se tabel 5 for uddybning). De hyppigst forekommende fejl i årsrapporterne for de fire forskellige grupper af virksomheder fremgår af bilag 1. Man kan tillige sammenligne kvaliteten af ikke-reviderede årsrapporter alt efter, om en revisor har afgivet en review- eller assistanceerklæring. Til det formål har Erhvervsstyrelsen set nærmere på de 300 årsrapporter for regnskabsårene 2010 og 2011, som ikke er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

9 9/26 Andelen af fejl og lovovertrædelser fremgår af følgende tabel: Tabel 2: Fejl og andre lovovertrædelser i årsrapporterne fra virksomheder, som kan fravælge revision Har ikke fravalgt Har fravalgt revision revision Frivilligt reviderede årsrapporter Ikkereviderede årsrapporter med erklæring Årsrapporter udarbejdet på revisors papir Årsrapporter uden erklæring og ej på revisors brevpapir % 52 % (32 %) 52 % (43 %) 48 % (37 %) % 57 % (39 %) 59 % (46 %) 67 % (46 %) Stikprøvestørrelse Stikprøvestørrelse Tal i parentes = korrigeret for de årsrapporter som udelukkende har fejl i de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision Det fremgår af ovenstående tabel (som er en specifikation af tabel 1), at antallet af fejl og andre lovovertrædelser i ikke-reviderede årsrapporter er cirka på samme niveau, uanset om revisor har afgivet en review- eller assistanceerklæring, om revisor på anden måde har hjulpet med opstillingen af regnskabet, eller om regnskabet er udarbejdet uden hjælp fra revisor for så vidt angår årsrapporterne for Der er lidt flere fejl i de 2011-årsrapporter, som hverken indeholder en erklæring fra revisor eller er udarbejdet på revisors papir, set i forhold til de ikke-reviderede årsrapporter med en review- eller og assistanceerklæring, eller som kun er udarbejdet på revisors brevpapir. Det er som tidligere nævnt hyppigt forekommende, at virksomheder, der fravælger revision, foretager formelle fejl i fravalget. Formelle fejl vil sige, at der mangler oplysninger om fravalget i årsrapporten. Det er en fejl, som kun kan forekomme i årsrapporter med fravalgt revision, og som derfor vil forøge denne gruppe virksomheders fejlprocent. Korrigeret for de formelle fejl er der dog lidt flere fejl i årsrapporter udarbejdet på revisors papir eller årsrapporter udarbejdet uden hjælp fra revisor sammenlignet med årsrapporter indeholdende en review- eller assistanceerklæring. Det fremgår endvidere af ovenstående tabel, at fejlprocenten for de frivilligt reviderede årsrapporter for både 2010 og 2011 er på samme niveau som fejlprocenten for årsrapporter med en review- eller assistanceerklæring, når der korrigeres for de formelle fejl ved fravalg af revision.

10 10/26 5. Anden assistance end revision Under behandlingen af lovforslaget om bl.a. revisionspligt stillede Folketingets Erhvervsudvalg i spørgsmål om virksomhedernes kontakt til en revisor, hvis de fravælger revision. For både 2010 og 2011 er der gennemført en stikprøve på 300 årsrapporter, hvor revision er fravalgt. Stikprøven viser, at blandt de virksomheder, der har fravalgt revision, har 41 % i 2010 og 48 % i 2011 en erklæring om review eller regnskabsassistance fra en statsautoriseret eller registreret revisor i deres årsrapport. Stikprøven viser yderligere, at 8 % af årsrapporterne i 2010 og 6 % af årsrapporterne i 2011 er udarbejdet på revisors brevpapir uden at indeholde en erklæring fra revisor. 3 Mindst 49 % i 2010 og mindst 54 % i 2011 af de virksomheder, som har fravalgt revision, har således fået assistance fra en regnskabskyndig. Tabel 3: Antal ikke-reviderede årsrapporter med anden assistance Med review- eller Omsætning Udarbejdet på assistanceerklæring I alt i mio. kr. revisors papir ½ mio ½ - 2 mio > 2 mio Antal i alt I % af stikprøven 41 % 48 % 8 % 6 % 49 % 54 % 6. Omfanget af fravalg af revision 4 Erhvervsstyrelsen har på baggrund af en udsøgning af de ca digitale årsrapporter med balancedato i 2012 fra aktie-, anparts- og partnerselskaber i regnskabsklasse B, som er blevet indberettet til styrelsen, undersøgt antallet af selskaber, som har fravalgt revision. 5 3 Revisors brevpapir er fortrinsvis brevpapir fra en godkendt revisor eller revisionsvirksomhed, men også brevpapir fra andre regnskabskyndige er inkluderet. 4 Opgørelsen vedrører selskaber med balancedato i 2012, da styrelsen ikke er i besiddelse af en opgørelse over antallet af selskaber, som har fravalgt revision i 2010 og 2011, fordi årsrapporter for disse regnskabsår kun i begrænset omfang er modtaget digitalt. 5 Udsøgningen er foretaget på baggrund af årsrapporter fra alle selskaber i regnskabsklasse B, der har indberettet en digital årsrapport til styrelsen, dvs. også selskaber, som ikke opfylder betingelserne for at fravælge revision, fordi de ligger over størrelsesgrænserne i årsregnskabslovens 135, stk. 1 eller fordi de er holdingselskaber.

11 11/26 Tabel 4: Antal selskaber med og uden revision Årsrapporten er revideret 84 % Årsrapporten er ikke revideret 16 % - Erklæring om review - Erklæring om assistance - Ingen erklæring 3 % 5 % 8 % Denne udsøgning viser, at 16 % af selskaberne har fravalgt revision svarende til ca selskaber, mens de resterede 84 % af selskaberne lader årsrapporten revidere af en godkendt revisor. Ud af de 16 % af selskaberne, som har fravalgt revision, har halvdelen indberettet en årsrapport med en review- eller assistanceerklæring. De resterende selskaber, som har fravalgt revision, har indberettet en årsrapport uden en erklæring fra en godkendt revisor. Det er styrelsens skønsmæssige vurdering, at ca selskaber opfyldte kriterierne for at fravælge revision i Omkring 38 % af de selskaber, som havde mulighed for det, har dermed gjort brug af den lempede revisionspligt. 7. Kontrol af betingelserne for at fravælge revision Ifølge årsregnskabsloven kan virksomheder kun fravælge revision, hvis de opfylder visse betingelser. Dels skal de opfylde størrelsesgrænserne for balance, nettoomsætning og antal heltidsbeskæftigede. Dels må de ikke besidde kapitalandele i andre virksomheder og derigennem udøve betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. 6 Hertil kommer en række oplysningskrav. For det første skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan har truffet beslutning om, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. 7 For det andet skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, om virksomheden opfylder betingelserne for at fravælge revision. Oplysningskravene om fravalg af revision samt at revisor er frameldt hos Erhvervsstyrelsen, betegnes i denne sammenhæng som de formelle oplysningskrav. 6 Fra regnskabsåret 2013 kan også meget små holdingvirksomheder fravælge revision. 7 Fra regnskabsåret 2013 skal dette kun oplyses det år, som generalforsamlingen vedtager at fravælge revision.

12 12/26 Fejlene ved fravalg af revision kan derfor opdeles i to kategorier: 1. Fejl af ren formel karakter, hvor der mangler oplysninger om fravalget af revision, men hvor virksomheden opfylder de materielle krav for at kunne fravælge revision. 2. De virksomheder, som ikke opfylder størrelsesgrænserne, eller som udøver betydelige eller bestemmende indflydelse over en eller flere tilknyttede virksomheder eller dattervirksomheder, og derfor ikke kan fravælge revision. Erhvervsstyrelsen har gennemgået 300 årsrapporter for henholdsvis 2010 og 2011 for virksomheder, der har fravalgt revision, og fundet fejl vedrørende fravalg af revision i 118 af disse i 2010 og 132 af disse i Undersøgelsen viser således, at 39 % i 2010 og 44 % i 2011 af de virksomheder, der fravælger revision, laver fejl ved fravalget. Gennemgangen viser, at det i mange tilfælde alene er de formelle oplysningskrav, der ikke er opfyldt i forbindelse med fravalg af revision. I et mindre omfang er fravalget sket på et forkert grundlag, fordi virksomheden via kapitalandele har betydelig indflydelse på andre virksomheder. Ingen virksomheder i stikprøveundersøgelserne, der har fravalgt revision, overskrider størrelsesgrænserne i årsregnskabslovens 135. Tabel 5: Fejl ved fravalg af revision: Antal % Antal % Virksomheden har kun fejl i de formelle oplysningskrav eller mangler at framelde % % revisor hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden udøver betydelig eller bestemmende indflydelse over en eller % % flere virksomheder Virksomheden opfylder ikke størrelsesgrænserne for fravalg af revision. 0 0 % 0 0 % I alt Tabel 5 viser, at henholdsvis 87 % og 89 % af fejlene ved fravalg af revision skyldes, at ikke alle de formelle oplysningskrav er opfyldt. Henholdsvis 13 % og 11 % af fejlene ved fravalgene skyldes, at virksomheden udøver betydelig eller bestemmende indflydelse over en eller flere virksomheder. Når det konstateres, at en virksomhed, som har fravalgt revision, overskrider størrelsesgrænserne eller udøver betydelig indflydelse, bliver virksomheden pålagt at indsende en ny og revideret årsrapport til styrelsen. 8 Bemærk, at der kan være andre typer af fejl end fejl ved fravalg af revision i de 119 årsrapporter, som er opgjort i tabel 5.

13 13/26 8. Praksis vedrørende virksomheder, der pålægges revision Der er i lovgivningen mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan pålægge revision af en ellers ikke-revideret årsrapport. I henhold til 135, stk. 6, i årsregnskabsloven kan en virksomhed ikke fravælge revision, når virksomheden eller dens eneejer 9 accepterer et bødeforlæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. I disse tilfælde skal virksomhedens årsrapport for det følgende regnskabsår revideres. 10 Erhvervsstyrelsen kan forlænge den periode, hvor virksomhedens årsrapport skal revideres, med op til 2 regnskabsår. Der har endnu ikke været eksempler på, at virksomheder er blevet pålagt tvungen revision efter 135, stk. 6 i årsregnskabsloven. I forlængelse af lempelsen af revisionspligten i 2006 blev der indgået aftale med SKAT om for indkomståret 2006 og senere at underrette Erhvervsstyrelsen om bødeforlæg, hvor en virksomhed eller dens eneejer accepterer et bødeforlæg for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Aftalen omfatter også underretning om domme, hvor en virksomhed eller dets eneejer er blevet dømt for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen for indkomståret 2006 og frem. Pålæg af bøde eller afgørelse ved domstolene ligger sidst i et længerevarende forløb, hvor SKAT først skal finde og rette de ansvarspådragende fejl, og hvor virksomheden kan vælge at klage over afgørelsen. Styrelsen har modtaget et mindre antal underretninger fra SKAT, om at en virksomhed eller dens eneejer har accepteret et bødeforlæg for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Endvidere kan Erhvervsstyrelsen i henhold til 135, stk. 7, beslutte, at en virksomhed ikke kan fravælge revision for de to følgende regnskabsår, hvis styrelsen ved gennemgang af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen. 11 I særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen beslutte at forlænge denne periode med yderligere et år. Erhvervsstyrelsen har siden 9 Ved lov nr af 18. december 2012 blev rækkeviden af bestemmelsen udvidet, således at der tages højde for koncernforhold i forbindelse med muligheden for at fravælge revision i meget små holdingvirksomheder. Omfattet efter 1. januar 2013 er derfor virksomheden selv, en tilknyttet virksomhed eller den som har bestemmende indflydelse over virksomheden. 10 Ved lov nr. 720 af 25. juni 2010 blev bestemmelse ændret, således at virksomhedens årsrapport for de tre følgende regnskabsår skal revideres. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar Ved lov nr af 18. december 2012 blev bestemmelsen ændret, således at Erhvervsstyrelsen får adgang til at pålægge en virksomhed revision allerede i indeværende regnskabsår, dvs. for den årsrapport, der har været genstand for regnskabskontrollen. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2013.

14 14/26 bestemmelsen blev indført pålagt et mindre antal virksomheder tvungen revision efter 135, stk Besparelser ved fravalg af revision Den faktiske besparelse vurderes på samme måde som i tidligere evalueringer ved at gange størrelsen af det gennemsnitlige revisionshonorar for virksomheder i forskellige omsætningsintervaller med antallet af virksomheder, der benytter sig af muligheden for at fravælge revision. SKAT har oplyst en omsætningsfordeling af de virksomheder, der i 2011 havde fravalgt revision. Den følgende tabel viser, hvordan de virksomheder, der har fravalgt revision, fordeler sig på størrelseskategorier. Samtidig vises gennemsnitspriserne for revision, tillagt omkostningen til den tid, der anvendes internt i virksomheden i forbindelse med en revision. 12 Tabel 6: Fordeling af virksomheder og omkostninger til revision 13 Fordeling af ikke-reviderede virksomheder (%) Gennemsnitsomkostning til revision (kr.) Omsætning 0-½ mio. 87, ½-2 mio. 7, mio. 3, > 5 mio. 1, I alt Med udgangspunkt i disse oplysninger er det styrelsens skønsmæssige vurdering, at hvis 16 % af virksomhederne har fravalgt revision, har disse virksomheder haft mulighed for at opnå en samlet besparelse i størrelsesordenen 300 mio. kr. 10. Ulovlige lån til kapitalejere eller ledelse Erhvervsstyrelsen har i evalueringsperioden haft fokus på forekomsten af lån til kapitalejere eller ledelse i strid med selskabslovens 210, stk. 1, som styrelsen bliver opmærksom på bl.a. gennem stikprøveundersøgelser af årsrapporter. Ved gennemgangen af stikprøven har styrelsen fundet følgende antal ulovlige lån: 12 Iflg. AMVAB-målingen på årsregnskabsloven fra januar 2004 udgør de interne omkostninger (tidsforbrug) i virksomheden 23 pct. af den samlede omkostning til revision. 13 Det skønnede revisionshonorar stammer fra en undersøgelse foretaget af Deloitte blandt 303 udvalgte virksomheders revisorer. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra november 2002 til april 2003, og priserne på honorarerne er prisfremskrevet på baggrund af nettoprisindekset.

15 15/26 Tabel 7: Andel med ulovlige lån til kapitalejere eller ledelse Kan fravælge Kan ikke revision fravælge revision Frivilligt reviderede årsrapporter Som det fremgår af ovenstående tabel, har 7-8 % af virksomhederne i stikprøven foretaget ulovlige lån til virksomhedens kapitalejere eller ledelse. Der er ikke en signifikant forskel på andelen af ulovlige lån i reviderede og ikke-reviderede årsrapporter fra helt små virksomheder. Tilsvarende gælder for den gennemsnitlige størrelse på ulovlige udlån i helt små virksomheder. Det fremgår også, at de større virksomheder i stikprøven gennemsnitligt har lånt højere beløb til kapitalejere eller ledelse end de mindre virksomheder. Styrelsens stikprøver viser endvidere, at udlånet i én ud af seks virksomheder allerede er tilbagebetalt på balancedagen. Når det konstateres, at et selskab har ydet et ulovligt lån til kapitalejere eller ledelse, bliver den øverste ledelse pålagt at søge lånet inkl. lovpligtige renter inddrevet straks og dokumentere dette overfor styrelsen. Såfremt lånet er over en vis størrelse eller såfremt, der er andre skærpende omstændigheder til stede, bliver sagen også oversendt til politiet med henblik på, om der bør rejses strafferetlig tiltale mod selskabets øverste ledelse. 11. Tomme selskaber Ikkereviderede årsrapporter Årsrapporter fra holdingvirksomheder Årsrapporter fra virksomheder over størrelsesgrænserne % 5 % 8 % 7 % Gn. str. 150 t.kr. 152 t.kr. 129 t.kr. 427 t.kr % 7 % 7 % 7 % Gn. str. 107 t.kr. 97 t.kr. 180 t.kr. 415 t.kr. Ved følgegruppens evaluering af 2007-undersøgelsen blev der stillet spørgsmål til, hvor mange af de selskaber, som har fravalgt revision, der er selskaber uden aktivitet - såkaldte tomme selskaber. Rene investeringsselskaber er således ikke tomme selskaber. Der er foretaget en optælling af tomme selskaber i den tilfældigt udvalgte stikprøve. Ud af de årsrapporter er årsrapporter og årsrapporter fra såkaldte tomme selskaber. Det svarer til ca. 1 % af den samlede stikprøve. Af årsrapporterne for 2010 har 15 af de 16 tomme selskaber fravalgt revision, mens ét selskab overskrider størrelsesgrænserne for fravalg af

16 16/26 revision i de foregående regnskabsår. Der er fejl i tre af årsrapporterne. To af disse årsrapporter har udelukkende fejl i de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision. Af 2011-årsrapporterne har 8 af de 12 tomme selskaber fravalgt revision. Der var fejl i 8 af de 12 tomme selskaber. Fire af disse årsrapporter har udelukkende fejl i de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision. Tomme selskaber præger således ikke analysens resultat.

17 17/ Skatteafregning og skattekontrol 14 Udgangspunktet for SKATs indsats overfor selskabers skatteafregning er, at langt de fleste ønsker at efterleve reglerne, og at en betydelig del af de, der overtræder reglerne, gør det på grund af mangel på kendskab til reglerne i højere grad end af ond vilje. Dette er også tilgangen til selskaber, der har fravalgt revision af deres årsrapport. Indsatsen tilrettelægges på baggrund af en afvejning af risiko og væsentlighed, hvor der differentieres mellem de værktøjer, der vurderes at sikre bedst effekt (digitale løsninger, vejledning, kontrol, straf mv.). Fokus er på, hvilken effekt indsatsen har på regelefterlevelsen og det samlede skatte- og afgiftsprovenu, og effekten måles og vurderes ud fra indsatsprojekter mv., som afvejningen af risiko og væsentlighed giver grundlag for at gennemføre. Undersøgelse af regelefterlevelse via kontrol af tilfældigt udvalgte selskaber - compliance undersøgelser Graden af regelefterlevelse undersøges i såkaldte compliance undersøgelser med tilfældig udvælgelse af selskaber til gennemgang og kontrol af deres skatteafregning. Data fra gennemførte undersøgelser sammenholdt med, hvad selskaberne har oplyst i deres selvangivelse om revisorbistand, giver følgende fejlprocenter (uden moms), jf. tabel 8: 14 Dette afsnit er udarbejdet af SKAT

18 18/26 Tabel 8: Fejlprocenter data fra compliance undersøgelserne Skatteafregningen for 2006 Selskaber med revideret årsrapport Selskaber uden revideret årsrapport Antal selskaber Fejlprocent Usikkerhedsinterval (% point) / /- 9 I alt /- 2 Skatteafregningen for 2008 Selskaber med revideret årsrapport Selskaber uden revideret årsrapport Antal selskaber Fejlprocent Usikkerhedsinterval (% point) / /- 13 I alt /- 4 Skatteafregningen for 2010 Selskaber med revideret årsrapport Selskaber uden revideret årsrapport Antal selskaber Fejlprocent Usikkerhedsinterval (% point) / /- 10 I alt /- 3 Sammenkædningen indikerer ikke en større andel af fejlbehæftede selvangivelser (fejlprocent), når revision af årsrapporten er valgt fra. Nærmere gennemgang af data fra undersøgelserne indikerer, at indkomstreguleringer er større, når revision af årsrapporten er valgt fra. Derudover er der relativt flere selskaber, der ikke ønsker at følge skatteog afgiftsreglerne i de tilfælde, hvor årsrapporten ikke er revideret, jf. tabel 9.

19 19/26 Tabel 9: Indkomstreguleringer (netto) compliance undersøgelserne Antal Indkomstregulerinhedsinterval Usikker- Skatteafregningen Andel af selskaber for 2008 modspillere med fejl (gennemsnit) (% point) Selskaber med revideret årsrapport % +/- 2 Selskaber uden revideret årsrapport % +/- 13 I alt % +/- 2 Skatteafregningen for 2010 Antal selskaber med fejl Indkomstregulering (gennemsnit) Andel af modspillere Usikkerhedsinterval (% point) Selskaber med revideret årsrapport % +/- 2 Selskaber uden revideret årsrapport % +/- 10 I alt % +/- 2 Der gøres opmærksom på, at de gennemførte compliance undersøgelser har omfattet relativt få selskaber, hvor årsrapporten ikke er revideret. Andelen af selskaber, der ikke ønsker at følge skatte- og momsreglerne, i tabellen angivet som modspillere, beror på en rating af selskabet og en konkret vurdering af, i hvilken grad selskabet har efterlevet skatte- og afgiftsreglerne. Vurderingen har fundet sted i forbindelse med afslutning af den enkelte kontrol, og begåede fejl er bedømt på en skala fra ubeviste fejl til egentlig snyd. Opgørelsen af, om årsrapporten er revideret eller ej, er sket på basis af, hvad selskaberne har oplyst i deres selvangivelse, og som led i undersøgelserne er det ikke kontrolleret, om tilkendegivelsen har været rigtig. Fra næste compliance undersøgelse (vedrørende skatteafregningen for 2012) vil det fra selskabets årsrapport blive registeret, om årsrapporten er udarbejdet med bistand fra en revisor, og hvad bistanden i givet fald har bestået i (revision, udvidet gennemgang, review eller anden form for bistand). Årsagen hertil er, at antallet af selskaber uden bistand fra en godkendt revisor til udarbejdelse af årsrapporten er i vækst, og det er derfor hensigtsmæssigt at få et sikrere grundlag for at kunne vurdere virkningerne af den yderligere lempelse af revisionspligten, som Folketinget vedtog i december 2012 (lov nr af 18. december 2012).

20 20/26 Landsdækkende indsatsprojekt mod forbehold eller supplerende oplysninger i årsrapporten Indsatsprojektet har haft udgangspunkt i forbehold eller supplerende oplysninger om overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen, men andre forbehold eller supplerende oplysninger, fx om ulovlige aktionærlån, har også været behandlet, hvor sidstnævnte er sket i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Projektet har sigte på, at nedsætte antal af forbehold og supplerende oplysninger fejl i angivelser rettes og helst af selskabet selv, nedsætte antallet af ulovlige aktionærlån forbedre vejledning, så forbehold og supplerende oplysninger fremadrettet kan undgås Projektet er en videreførelse fra tidligere og forventes afsluttet i I 2013 er projektet udvidet til også at have fokus på selskaber uden revisor og på forhold, der ville have udløst en supplerende oplysning, hvis årsrapporten var blevet revideret, blandt andet med baggrund i skærpelsen af beskatningsreglerne for aktionærlån, som Folketinget vedtog som en del af skattereformen i 2012 (lov nr. 926 af 18. september 2012). Selskaber uden revision af deres årsrapport inddrages dermed i indsatsprojektet. Landsdækkende indsatsprojekt med interesseforbundne parter som tema I 2013 er påbegyndt et indsatsprojekt mod hovedaktionærselskaber og mulig sammenblanding af privat- og selskabsøkonomi, fx i forhold til private udgifter, der fratrækkes som driftsudgifter i selskabet, manglende beskatning af frie goder som bil, bolig, båd mv., handel mellem hovedaktionær og selskab og ulovlige aktionærlån. Tanken er at sætte fokus på opdagelsesrisiko og gennem kommunikation om kontrolresultater og sanktionskonsekvenser (bøder mv.) søge at ændre adfærd og holdning hos målgruppen for derved at tilskynde til generel bedre regelefterlevelse. Grundlaget for dette skal skabes gennem kontrol af udvalgte hovedaktionærselskaber med risiko for fejl i moms- og skatteafregningen, hvor fravalg af revision af årsrapporten kan være et af de parametre, der kan betinge udvælgelse til kontrol. Indsatsprojektet forventes afsluttet ved udgangen af 2014.

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (Lempelse af revisionspligten)

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed

1. Indledning. Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 5. februar 2014 /chrth/birhov/metgyd/jesjes Sag Meddelelse om revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Som ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere