Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011"

Transkript

1 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Folketinget vedtog ved lov nr. 245 af 27. marts 2006 om ændring af årsregnskabsloven mv., at mindre virksomheder fra regnskabsåret 2006 havde mulighed for at fravælge revision. Det fremgår af lovbemærkningerne, at der skal foretages en evaluering af reduktionen af revisionspligten. I 2008 blev der udarbejdet en evaluering af de første erfaringer med muligheden for fravalg af revision for regnskabsåret Efterfølgende er der blevet udarbejdet en årlig evaluering. Denne evaluering vedrører regnskabsårene 2010 og Både reviderede og ikke-reviderede årsrapporter indgår i undersøgelsen. Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Evalueringen for 2010 og 2011 viser ligesom de foregående evalueringer, at der er fejl i ca. hver tredje årsrapport i stikprøven på årsrapporter. Det gælder både de reviderede og de ikke-reviderede årsrapporter. En stor andel af fejlene i årsrapporter fra de helt små virksomheder, som har fravalgt revision, skyldes manglende overholdelse af årsregnskabslovens formelle oplysningskrav vedrørende selve fravalget af revision. Virksomheder, som fravælger revision, skal nemlig både oplyse, om betingelserne for fravalget er opfyldt, og om virksomheden har fravalg revision for det kommende år, samt afmelde revisor fra styrelsens register. Kun virksomheder, som har fravalgt revision, kan begå disse fejl. Fejlandelen i de ikke-reviderede årsrapporter er stort set på niveau med fejlandelen i de frivilligt reviderede årsrapporter fra helt små virksomheder, hvis der korrigeres for fejl i de formelle oplysningskrav vedrørende fravalg af revision. 1 Skæve regnskabsår er også medtaget, hvorfor der forekommer regnskaber for årene 2009/2010 og 2010/11.

2 2/26 De fleste af fejlene i årsrapporterne har primært karakter af formelle formkrav og manglende opfyldelse af oplysningskrav. Disse fejl skyldes for det meste manglende kendskab til lovgivningen, og de behøver derfor ikke betyde manglende opfyldelse af årsregnskabslovens overordnede krav om, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er således kun et meget begrænset antal virksomheder i stikprøven, som har indsendt en årsrapport med fejl af en sådan karakter, at styrelsen har krævet omgående handlinger fra virksomheden i form af at indsende en ny årsrapport eller bringe visse overtrædelser af selskabsloven til ophør. Kun ca. 8 % af alle virksomheder i stikprøven for både 2010 og 2011 er blevet pålagt at foretage en sådan omgående handling. Virksomheder i regnskabsklasse B har pligt til at foretage digital indberetning via Erhvervsstyrelsens digitale regnskabsløsninger (Regnskab 2.0). Styrelsen giver i løsningerne vejledning om reglerne for bl.a. fravalg af revision med henblik på at undgå formelle fejl i årsrapporten. Der er endvidere indført automatisk fejlkontrol af årsrapporten, således at årsrapporten slet ikke kan indberettes, hvis den indeholder visse grundlæggende fejl. Styrelsen forventer på den baggrund, at den obligatoriske digitale indberetning på sigt vil nedbringe antallet af formelle fejl i årsrapporterne. Med virkning fra januar 2013 forenkles årsregnskabslovens regler om fravalg af revision for det kommende regnskabsår, således at denne oplysning kun skal gives én gang. Dette forventes også at nedbringe antallet af formelle fejl ved fravalg af revision. Evalueringen viser endvidere, at ca. 8 % af virksomhederne i stikprøven har foretaget ulovlige lån til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer. Beløbsmæssigt er størrelsen på et ulovligt lån typisk på t.kr. i de mindste virksomheder, mens et ulovligt udlån i de større virksomheder i stikprøven gennemsnitligt er på omkring 400 t.kr.. Evalueringen indeholder i afsnit 11 og 12 bidrag fra henholdsvis SKAT og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SKATs undersøgelser indikerer ikke en større andel af fejlbehæftede selvangivelser, når revision af årsrapporten er valgt fra, og det er SØIK s opfattelse, at den lempede revisionspligt ikke har medført et forøget omfang af den økonomiske kriminalitet.

3 3/26 2. Indsats mod fejl og mangler i årsrapporterne Det høje antal af fejl i de kontrollede regnskaber viser, at der er behov for at sætte ind overfor både de reviderede og de ikke-reviderede årsrapporter. Følgende indsatser er sat i gang eller planlægges sat i gang og forventes at bidrage til at forbedre kvaliteten af årsrapporterne fra regnskabsåret Igangsatte initiativer a) Digital indberetning vejledning og modtagekontrol Erhvervsstyrelsen stiller det brugervenlige indberetningsværktøj, Regnskab Basis, til rådighed for de mindste virksomheder, som hjælper virksomhederne med både at danne årsrapporten og indberette den digitalt. Indberetningsværktøjet gør det nemmere at indberette regnskabsoplysninger og fremover overholde de formelle krav. Fx viser systemet de informationer, som virksomheden tidligere har indberettet, så der ikke her laves fejl i fx sammenligningstal. Der bliver også i selve systemet vist en række vejledningstekster om reglerne det gælder fx fravalg af revision. Styrelsen arbejder endvidere på at tilbyde standardformuleringer til fx ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis, som gør det enklere for virksomhederne at indberette korrekt. Erhvervsstyrelsen har endvidere indført en automatisk modtagekontrol i indberetningssystemet, så årsrapporten slet ikke kan indberettes, hvis den indeholder visse grundlæggende fejl og mangler fx hvis regnskabets aktiver og passiver ikke stemmer, eller hvis årets resultat mangler i årsrapporten. Det bemærkes, at det først er blevet obligatorisk for små virksomheder i regnskabsklasse B at indberette årsrapporten digitalt for På baggrund af erfaringerne med den digitale indberetningsløsning vil der løbende blive udviklet nye vejlednings- og kontrolmekanismer. b) Lempelse af krav til oplysning om fravalg af revision Folketinget har i 2012 vedtaget en ændring af årsregnskabsloven, der har lempet de formelle krav til oplysning om fravalg af revision. Reglerne er dermed blevet nemmere at overholde for virksomhederne. Det betyder, at der fra 2013 kun skal gives oplysning om fravalg af revision i dét år, fravalget af revision vedtages på den ordinære generalforsamling. Ændringen betyder, at den væsentligste årsag til, at der er konstateret flere formelle fejl i årsrapporter fra helt små virksomheder, der har fravalgt revision, fjernes. Styrelsens stikprøveundersøgelse har nemlig vist, at ca. 60 pct. af de årsrapporter, der indeholdt formelle fejl ved fravalg af revision, manglede at oplyse om fravalget for det kommende år.

4 4/26 c) Målrettet vejledning af revisorer Erhvervsstyrelsen har indledt et samarbejde med FSR danske revisorer om de fejl, som revisorerne har mulighed for at rette op på. FSR har af Erhvervsstyrelsen fået oplyst, hvilke fejl og mangler styrelsen oftest konstaterer i regnskabskontrollen. FSR har i nyhedsbreve, på deres hjemmeside og på kurser undervist revisorerne i, hvilke fejl der begås, og hvad revisorerne skal gøre for at rette op på dem. Nye initiativer d) Særlig indsats vedrørende ulovlige kapitalejerlån Erhvervsstyrelsen vil i 2015 styrke indsatsen mod ulovlige kapitalejerlån. Styrelsens undersøgelser viser, at ca. 8 pct. af virksomhederne i stikprøven har foretaget ulovlige lån til kapitalejere eller ledelsesmedlemmer. Når kapitalejere eller ledelse tager midler ud af selskabet, øges risikoen for, at selskabet ikke kan betale sine kreditorer. Erhvervsstyrelsen vil derfor styrke indsatsen overfor virksomheder med ulovlige kapitalejerlån ved at fokusere på de 25 pct. største lån og bruge de nye digitale muligheder til at sætte ind overfor langt flere virksomheder end tidligere. SKATs nye regler for beskatning af kapitalejerlån forventes endvidere at nedbringe antallet af ulovlige udlån, da der ikke længere vil være samme incitament for kapitalejere til at låne penge i selskabet, i og med at disse beskattes. e) Særlig indsats på bagrund af revisors forbehold og supplerende oplysninger Erhvervsstyrelsen vil i 2015 gennemføre en målrettet indsats på baggrund af revisors forbehold og supplerende oplysninger. Revisors forbehold og supplerende oplysninger i årsrapporten kan indeholde vigtig information om lovovertrædelser eller fejl i årsrapporten. De digitale årsrapporter giver Erhvervsstyrelsen nye muligheder for et styrket fokus på revisors anmærkninger. Erhvervsstyrelsen vil konkret udsøge de revisorforbehold, der indeholder information om de væsentlige fejl og lovovertrædelser i årsrapporterne, og stille virksomhederne til ansvar herfor. Det er Erhvervsstyrelsens forventning, at indsatsen vil nedbringe antallet af de mere materielle fejl og lovovertrædelser og derigennem højne den generelle kvalitet af årsrapporterne. f) Analyse af årsagerne til fejl i årsrapporter Erhvervsstyrelsen vil igangsætte en kvalitativ analyse, der skal klarlægge de nærmere årsager til, at fejl opstår i årsrapporter. Med analysen forventer Erhvervsstyrelsen at få et mere dybdegående kendskab til, hvor det konkret er, at virksomheder og revisorer oplever de største udfor-

5 5/26 dringer, når de udarbejder årsrapporter. Denne viden skal hjælpe Erhvervsstyrelsen til i endnu højere grad at målrette indsatsen mod fejl, således at der opnås størst mulig effekt af indsatsen. Analysen forventes afsluttet i løbet 2014, hvorefter Erhvervsstyrelsen vil udforme en række målrettede initiativer til nedbringelsen af fejl i årsrapporter. g) Forenkling af regnskabsreglerne for små virksomheder Som følge af EU s regnskabsdirektiv vil årsregnskabsloven i 2015 blive ændret. Formålet med lovændringen er især at gennemføre forenkling af reglerne for de mindste virksomheder ved at stille færre indberetningskrav. Ved at mindske fx antallet af notekrav, der stilles til de små virksomheder, men samtidig holde fast i de krav, som vurderes som nødvendige for banker og andre regnskabsbrugere, forventes antallet af fejl i årsrapporterne at falde, uden at regnskabsbrugerne mister vigtig information. Der vil som en del af det lovforberedende arbejde indgå en analyse af, hvad regnskabsbrugerne vurderer som vigtig information i årsrapporten. Erhvervsstyrelsen kan således i den fremtidige kontrol sætte mere målrettet ind overfor de fejl i regnskaberne, som har størst betydning for regnskabsbrugerne.

6 6/26 3. Temaer for evalueringen Tidligere evalueringer har identificeret følgende relevante emner: Risikoen for en forringet regnskabskvalitet Virksomhedernes brug af revisorer til andre opgaver end revision Overholdelse af betingelserne for at undlade revision Praksis vedrørende virksomheder, der pålægges revision Opgørelse af antallet af virksomheder, der har fravalgt revision Størrelsen af de faktiske besparelser ved lempelsen af revisionspligten Ulovlige lån til kapitalejere eller ledelse Risikoen for tab af skatteprovenu ved en udvidelse af ordningen for revisionsfritagelse Ressourceforbruget til skattekontrollen Risikoen for øget økonomisk kriminalitet I forbindelse med drøftelser med følgegruppen 2 af evalueringen for 2009 blev det yderligere aftalt, at der skulle foretages en analyse/kortlægning af følgende problemstillinger: Opgørelse af, hvor stor en andel af fejlene i forbindelse med fravalg af revision, som alene er formelle fejl ved fravalget og ikke fejl, der skyldes, at selskabet ikke kan fravælge revision. Opgørelse af, hvor mange tomme selskaber, der er i stikprøven, herunder hvor mange af disse, der har fravalgt revision. 4. Årsrapporternes kvalitet Erhvervsstyrelsen har foretaget en omfattende analyse af, i hvilket omfang virksomhederne overholder reglerne i årsregnskabsloven. Det er sket ved stikprøvevis at udtage og undersøge modtagne årsrapporter for at konstatere åbenbare overtrædelser af årsregnskabsloven. Med åbenbare overtrædelser menes forhold, som er konstaterbare ved en umiddelbar gennemgang af årsrapporten. De åbenbare overtrædelser har primært karakter af formelle formkrav og manglende opfyldelse af oplysningskrav. Disse fejl skyldes for det meste manglende kendskab til lovgivningen, og de behøver derfor ikke betyde manglende opfyldelse af årsregnskabslovens overordnede krav om, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 2 Følgegruppen består af Dansk Erhverv, DI, Finansrådet, FSR danske revisorer, Håndværksrådet, Landbrug og Fødevarer, SKAT, Skatteministeriet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

7 7/26 Således har styrelsen i blot 3-4 % af årsrapporterne i stikprøven konstateret fejl og mangler af en sådan karakter, at virksomheden er blevet pålagt at indsende en ny årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derudover har styrelsen på baggrund af undersøgelserne af årsrapporterne for henholdsvis 2010 og 2011 pålagt ca. 4 % af virksomhederne omgående at bringe visse overtrædelser af selskabsloven til ophør. Ved en gennemgang af årsrapporten undersøger styrelsen nemlig også for visse overtrædelser af selskabsloven, herunder: Ulovlig udbytteudlodning Ulovlige lån til kapitalejere eller ledelse Ulovlig selvfinansiering Forkert registreret selskabskapital Forkert registreret ledelse Forkert registreret revisor Disse overtrædelser kan ikke betegnes som egentlige fejl i årsrapporten, men er alligevel inkluderet i statistikken, idet overtrædelserne medfører et påbud fra styrelsen om at bringe forholdet i orden. Styrelsen har udført kvalitetskontrol af i alt årsrapporter for hvert af regnskabsårene 2010 og Årsrapporterne er tilfældigt udvalgt. Stikprøven fordeler sig på følgende måde for begge regnskabsår: 300 årsrapporter fra virksomheder, der opfylder betingelserne for fravalg af revision, men som frivilligt har indsendt reviderede regnskaber. 300 årsrapporter fra virksomheder, der har fravalgt revision. 300 årsrapporter fra virksomheder, der har kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på disses driftsmæssige eller finansielle ledelse, og som derfor ikke kan fravælge revision. 300 årsrapporter fra virksomheder i regnskabsklasse-b, som ikke opfylder størrelsesgrænserne for at fravælge revision. Stikprøvekontrollens resultater er forbundet med en vis statistisk usikkerhed. Ved kontrol af årsrapporter er usikkerheden ca. 2,5 %, men når de udtagne årsrapporter opdeles i underkategorier bestående af 300 årsrapporter stiger usikkerheden til ca. 5 %.

8 8/26 De overordnede resultater fra stikprøverne fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1: Fejl og andre lovovertrædelser i årsrapporterne i stikprøven Kan fravælge revision Kan ikke fravælge revision Frivilligt reviderede årsrapporter Ikkereviderede årsrapporter Årsrapporter fra holdingvirksomheder Årsrapporter fra virksomheder over størrelsesgrænserne % 50 % (35 %) 28 % 20 % % 62 % (43 %) 27 % 28 % Tal i parentes = korrigeret for de årsrapporter som udelukkende har fejl i de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision Antallet af fejl og lovovertrædelser er højere for virksomheder, der har fravalgt revision, end for virksomheder, der har fået årsrapporten revideret. Undersøgelsen viser, at der er fejl eller andre lovovertrædelser i henholdsvis 50 % og 62 % af de virksomheder, hvor revision er fravalgt. Når fejlprocenten i årsrapporterne med fravalgt revision korrigeres for mangler vedrørende de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalget, vil fejlprocenten være henholdsvis 35 % og 43 %. De formelle oplysningskrav ved fravalg kan i sagens natur ikke være en fejl i de reviderede årsrapporter. Med en fejlprocent på 35 % i de ikke-reviderede årsrapporter fra 2010, er fejlprocenten ikke væsentlig højere end for de frivilligt reviderede 2010-årsrapporter, som er på 32 %, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. De ikke-reviderede årsrapporter i stikprøveundersøgelsen for 2011 indeholder dog med en fejlprocent på 43 lidt flere fejl end de frivilligt reviderede årsrapporter for 2011, som ligger på 35 %. 15 % i 2010 og 18 % i 2011 af de ikke-reviderede årsrapporter i undersøgelsen indeholder udelukkende fejl, der knytter sig til de formelle oplysningskrav vedrørende fravalget af revision (se tabel 5 for uddybning). De hyppigst forekommende fejl i årsrapporterne for de fire forskellige grupper af virksomheder fremgår af bilag 1. Man kan tillige sammenligne kvaliteten af ikke-reviderede årsrapporter alt efter, om en revisor har afgivet en review- eller assistanceerklæring. Til det formål har Erhvervsstyrelsen set nærmere på de 300 årsrapporter for regnskabsårene 2010 og 2011, som ikke er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

9 9/26 Andelen af fejl og lovovertrædelser fremgår af følgende tabel: Tabel 2: Fejl og andre lovovertrædelser i årsrapporterne fra virksomheder, som kan fravælge revision Har ikke fravalgt Har fravalgt revision revision Frivilligt reviderede årsrapporter Ikkereviderede årsrapporter med erklæring Årsrapporter udarbejdet på revisors papir Årsrapporter uden erklæring og ej på revisors brevpapir % 52 % (32 %) 52 % (43 %) 48 % (37 %) % 57 % (39 %) 59 % (46 %) 67 % (46 %) Stikprøvestørrelse Stikprøvestørrelse Tal i parentes = korrigeret for de årsrapporter som udelukkende har fejl i de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision Det fremgår af ovenstående tabel (som er en specifikation af tabel 1), at antallet af fejl og andre lovovertrædelser i ikke-reviderede årsrapporter er cirka på samme niveau, uanset om revisor har afgivet en review- eller assistanceerklæring, om revisor på anden måde har hjulpet med opstillingen af regnskabet, eller om regnskabet er udarbejdet uden hjælp fra revisor for så vidt angår årsrapporterne for Der er lidt flere fejl i de 2011-årsrapporter, som hverken indeholder en erklæring fra revisor eller er udarbejdet på revisors papir, set i forhold til de ikke-reviderede årsrapporter med en review- eller og assistanceerklæring, eller som kun er udarbejdet på revisors brevpapir. Det er som tidligere nævnt hyppigt forekommende, at virksomheder, der fravælger revision, foretager formelle fejl i fravalget. Formelle fejl vil sige, at der mangler oplysninger om fravalget i årsrapporten. Det er en fejl, som kun kan forekomme i årsrapporter med fravalgt revision, og som derfor vil forøge denne gruppe virksomheders fejlprocent. Korrigeret for de formelle fejl er der dog lidt flere fejl i årsrapporter udarbejdet på revisors papir eller årsrapporter udarbejdet uden hjælp fra revisor sammenlignet med årsrapporter indeholdende en review- eller assistanceerklæring. Det fremgår endvidere af ovenstående tabel, at fejlprocenten for de frivilligt reviderede årsrapporter for både 2010 og 2011 er på samme niveau som fejlprocenten for årsrapporter med en review- eller assistanceerklæring, når der korrigeres for de formelle fejl ved fravalg af revision.

10 10/26 5. Anden assistance end revision Under behandlingen af lovforslaget om bl.a. revisionspligt stillede Folketingets Erhvervsudvalg i spørgsmål om virksomhedernes kontakt til en revisor, hvis de fravælger revision. For både 2010 og 2011 er der gennemført en stikprøve på 300 årsrapporter, hvor revision er fravalgt. Stikprøven viser, at blandt de virksomheder, der har fravalgt revision, har 41 % i 2010 og 48 % i 2011 en erklæring om review eller regnskabsassistance fra en statsautoriseret eller registreret revisor i deres årsrapport. Stikprøven viser yderligere, at 8 % af årsrapporterne i 2010 og 6 % af årsrapporterne i 2011 er udarbejdet på revisors brevpapir uden at indeholde en erklæring fra revisor. 3 Mindst 49 % i 2010 og mindst 54 % i 2011 af de virksomheder, som har fravalgt revision, har således fået assistance fra en regnskabskyndig. Tabel 3: Antal ikke-reviderede årsrapporter med anden assistance Med review- eller Omsætning Udarbejdet på assistanceerklæring I alt i mio. kr. revisors papir ½ mio ½ - 2 mio > 2 mio Antal i alt I % af stikprøven 41 % 48 % 8 % 6 % 49 % 54 % 6. Omfanget af fravalg af revision 4 Erhvervsstyrelsen har på baggrund af en udsøgning af de ca digitale årsrapporter med balancedato i 2012 fra aktie-, anparts- og partnerselskaber i regnskabsklasse B, som er blevet indberettet til styrelsen, undersøgt antallet af selskaber, som har fravalgt revision. 5 3 Revisors brevpapir er fortrinsvis brevpapir fra en godkendt revisor eller revisionsvirksomhed, men også brevpapir fra andre regnskabskyndige er inkluderet. 4 Opgørelsen vedrører selskaber med balancedato i 2012, da styrelsen ikke er i besiddelse af en opgørelse over antallet af selskaber, som har fravalgt revision i 2010 og 2011, fordi årsrapporter for disse regnskabsår kun i begrænset omfang er modtaget digitalt. 5 Udsøgningen er foretaget på baggrund af årsrapporter fra alle selskaber i regnskabsklasse B, der har indberettet en digital årsrapport til styrelsen, dvs. også selskaber, som ikke opfylder betingelserne for at fravælge revision, fordi de ligger over størrelsesgrænserne i årsregnskabslovens 135, stk. 1 eller fordi de er holdingselskaber.

11 11/26 Tabel 4: Antal selskaber med og uden revision Årsrapporten er revideret 84 % Årsrapporten er ikke revideret 16 % - Erklæring om review - Erklæring om assistance - Ingen erklæring 3 % 5 % 8 % Denne udsøgning viser, at 16 % af selskaberne har fravalgt revision svarende til ca selskaber, mens de resterede 84 % af selskaberne lader årsrapporten revidere af en godkendt revisor. Ud af de 16 % af selskaberne, som har fravalgt revision, har halvdelen indberettet en årsrapport med en review- eller assistanceerklæring. De resterende selskaber, som har fravalgt revision, har indberettet en årsrapport uden en erklæring fra en godkendt revisor. Det er styrelsens skønsmæssige vurdering, at ca selskaber opfyldte kriterierne for at fravælge revision i Omkring 38 % af de selskaber, som havde mulighed for det, har dermed gjort brug af den lempede revisionspligt. 7. Kontrol af betingelserne for at fravælge revision Ifølge årsregnskabsloven kan virksomheder kun fravælge revision, hvis de opfylder visse betingelser. Dels skal de opfylde størrelsesgrænserne for balance, nettoomsætning og antal heltidsbeskæftigede. Dels må de ikke besidde kapitalandele i andre virksomheder og derigennem udøve betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. 6 Hertil kommer en række oplysningskrav. For det første skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen oplyses, hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan har truffet beslutning om, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. 7 For det andet skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, om virksomheden opfylder betingelserne for at fravælge revision. Oplysningskravene om fravalg af revision samt at revisor er frameldt hos Erhvervsstyrelsen, betegnes i denne sammenhæng som de formelle oplysningskrav. 6 Fra regnskabsåret 2013 kan også meget små holdingvirksomheder fravælge revision. 7 Fra regnskabsåret 2013 skal dette kun oplyses det år, som generalforsamlingen vedtager at fravælge revision.

12 12/26 Fejlene ved fravalg af revision kan derfor opdeles i to kategorier: 1. Fejl af ren formel karakter, hvor der mangler oplysninger om fravalget af revision, men hvor virksomheden opfylder de materielle krav for at kunne fravælge revision. 2. De virksomheder, som ikke opfylder størrelsesgrænserne, eller som udøver betydelige eller bestemmende indflydelse over en eller flere tilknyttede virksomheder eller dattervirksomheder, og derfor ikke kan fravælge revision. Erhvervsstyrelsen har gennemgået 300 årsrapporter for henholdsvis 2010 og 2011 for virksomheder, der har fravalgt revision, og fundet fejl vedrørende fravalg af revision i 118 af disse i 2010 og 132 af disse i Undersøgelsen viser således, at 39 % i 2010 og 44 % i 2011 af de virksomheder, der fravælger revision, laver fejl ved fravalget. Gennemgangen viser, at det i mange tilfælde alene er de formelle oplysningskrav, der ikke er opfyldt i forbindelse med fravalg af revision. I et mindre omfang er fravalget sket på et forkert grundlag, fordi virksomheden via kapitalandele har betydelig indflydelse på andre virksomheder. Ingen virksomheder i stikprøveundersøgelserne, der har fravalgt revision, overskrider størrelsesgrænserne i årsregnskabslovens 135. Tabel 5: Fejl ved fravalg af revision: Antal % Antal % Virksomheden har kun fejl i de formelle oplysningskrav eller mangler at framelde % % revisor hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden udøver betydelig eller bestemmende indflydelse over en eller % % flere virksomheder Virksomheden opfylder ikke størrelsesgrænserne for fravalg af revision. 0 0 % 0 0 % I alt Tabel 5 viser, at henholdsvis 87 % og 89 % af fejlene ved fravalg af revision skyldes, at ikke alle de formelle oplysningskrav er opfyldt. Henholdsvis 13 % og 11 % af fejlene ved fravalgene skyldes, at virksomheden udøver betydelig eller bestemmende indflydelse over en eller flere virksomheder. Når det konstateres, at en virksomhed, som har fravalgt revision, overskrider størrelsesgrænserne eller udøver betydelig indflydelse, bliver virksomheden pålagt at indsende en ny og revideret årsrapport til styrelsen. 8 Bemærk, at der kan være andre typer af fejl end fejl ved fravalg af revision i de 119 årsrapporter, som er opgjort i tabel 5.

13 13/26 8. Praksis vedrørende virksomheder, der pålægges revision Der er i lovgivningen mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan pålægge revision af en ellers ikke-revideret årsrapport. I henhold til 135, stk. 6, i årsregnskabsloven kan en virksomhed ikke fravælge revision, når virksomheden eller dens eneejer 9 accepterer et bødeforlæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. I disse tilfælde skal virksomhedens årsrapport for det følgende regnskabsår revideres. 10 Erhvervsstyrelsen kan forlænge den periode, hvor virksomhedens årsrapport skal revideres, med op til 2 regnskabsår. Der har endnu ikke været eksempler på, at virksomheder er blevet pålagt tvungen revision efter 135, stk. 6 i årsregnskabsloven. I forlængelse af lempelsen af revisionspligten i 2006 blev der indgået aftale med SKAT om for indkomståret 2006 og senere at underrette Erhvervsstyrelsen om bødeforlæg, hvor en virksomhed eller dens eneejer accepterer et bødeforlæg for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Aftalen omfatter også underretning om domme, hvor en virksomhed eller dets eneejer er blevet dømt for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen for indkomståret 2006 og frem. Pålæg af bøde eller afgørelse ved domstolene ligger sidst i et længerevarende forløb, hvor SKAT først skal finde og rette de ansvarspådragende fejl, og hvor virksomheden kan vælge at klage over afgørelsen. Styrelsen har modtaget et mindre antal underretninger fra SKAT, om at en virksomhed eller dens eneejer har accepteret et bødeforlæg for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Endvidere kan Erhvervsstyrelsen i henhold til 135, stk. 7, beslutte, at en virksomhed ikke kan fravælge revision for de to følgende regnskabsår, hvis styrelsen ved gennemgang af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen. 11 I særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen beslutte at forlænge denne periode med yderligere et år. Erhvervsstyrelsen har siden 9 Ved lov nr af 18. december 2012 blev rækkeviden af bestemmelsen udvidet, således at der tages højde for koncernforhold i forbindelse med muligheden for at fravælge revision i meget små holdingvirksomheder. Omfattet efter 1. januar 2013 er derfor virksomheden selv, en tilknyttet virksomhed eller den som har bestemmende indflydelse over virksomheden. 10 Ved lov nr. 720 af 25. juni 2010 blev bestemmelse ændret, således at virksomhedens årsrapport for de tre følgende regnskabsår skal revideres. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar Ved lov nr af 18. december 2012 blev bestemmelsen ændret, således at Erhvervsstyrelsen får adgang til at pålægge en virksomhed revision allerede i indeværende regnskabsår, dvs. for den årsrapport, der har været genstand for regnskabskontrollen. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2013.

14 14/26 bestemmelsen blev indført pålagt et mindre antal virksomheder tvungen revision efter 135, stk Besparelser ved fravalg af revision Den faktiske besparelse vurderes på samme måde som i tidligere evalueringer ved at gange størrelsen af det gennemsnitlige revisionshonorar for virksomheder i forskellige omsætningsintervaller med antallet af virksomheder, der benytter sig af muligheden for at fravælge revision. SKAT har oplyst en omsætningsfordeling af de virksomheder, der i 2011 havde fravalgt revision. Den følgende tabel viser, hvordan de virksomheder, der har fravalgt revision, fordeler sig på størrelseskategorier. Samtidig vises gennemsnitspriserne for revision, tillagt omkostningen til den tid, der anvendes internt i virksomheden i forbindelse med en revision. 12 Tabel 6: Fordeling af virksomheder og omkostninger til revision 13 Fordeling af ikke-reviderede virksomheder (%) Gennemsnitsomkostning til revision (kr.) Omsætning 0-½ mio. 87, ½-2 mio. 7, mio. 3, > 5 mio. 1, I alt Med udgangspunkt i disse oplysninger er det styrelsens skønsmæssige vurdering, at hvis 16 % af virksomhederne har fravalgt revision, har disse virksomheder haft mulighed for at opnå en samlet besparelse i størrelsesordenen 300 mio. kr. 10. Ulovlige lån til kapitalejere eller ledelse Erhvervsstyrelsen har i evalueringsperioden haft fokus på forekomsten af lån til kapitalejere eller ledelse i strid med selskabslovens 210, stk. 1, som styrelsen bliver opmærksom på bl.a. gennem stikprøveundersøgelser af årsrapporter. Ved gennemgangen af stikprøven har styrelsen fundet følgende antal ulovlige lån: 12 Iflg. AMVAB-målingen på årsregnskabsloven fra januar 2004 udgør de interne omkostninger (tidsforbrug) i virksomheden 23 pct. af den samlede omkostning til revision. 13 Det skønnede revisionshonorar stammer fra en undersøgelse foretaget af Deloitte blandt 303 udvalgte virksomheders revisorer. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra november 2002 til april 2003, og priserne på honorarerne er prisfremskrevet på baggrund af nettoprisindekset.

15 15/26 Tabel 7: Andel med ulovlige lån til kapitalejere eller ledelse Kan fravælge Kan ikke revision fravælge revision Frivilligt reviderede årsrapporter Som det fremgår af ovenstående tabel, har 7-8 % af virksomhederne i stikprøven foretaget ulovlige lån til virksomhedens kapitalejere eller ledelse. Der er ikke en signifikant forskel på andelen af ulovlige lån i reviderede og ikke-reviderede årsrapporter fra helt små virksomheder. Tilsvarende gælder for den gennemsnitlige størrelse på ulovlige udlån i helt små virksomheder. Det fremgår også, at de større virksomheder i stikprøven gennemsnitligt har lånt højere beløb til kapitalejere eller ledelse end de mindre virksomheder. Styrelsens stikprøver viser endvidere, at udlånet i én ud af seks virksomheder allerede er tilbagebetalt på balancedagen. Når det konstateres, at et selskab har ydet et ulovligt lån til kapitalejere eller ledelse, bliver den øverste ledelse pålagt at søge lånet inkl. lovpligtige renter inddrevet straks og dokumentere dette overfor styrelsen. Såfremt lånet er over en vis størrelse eller såfremt, der er andre skærpende omstændigheder til stede, bliver sagen også oversendt til politiet med henblik på, om der bør rejses strafferetlig tiltale mod selskabets øverste ledelse. 11. Tomme selskaber Ikkereviderede årsrapporter Årsrapporter fra holdingvirksomheder Årsrapporter fra virksomheder over størrelsesgrænserne % 5 % 8 % 7 % Gn. str. 150 t.kr. 152 t.kr. 129 t.kr. 427 t.kr % 7 % 7 % 7 % Gn. str. 107 t.kr. 97 t.kr. 180 t.kr. 415 t.kr. Ved følgegruppens evaluering af 2007-undersøgelsen blev der stillet spørgsmål til, hvor mange af de selskaber, som har fravalgt revision, der er selskaber uden aktivitet - såkaldte tomme selskaber. Rene investeringsselskaber er således ikke tomme selskaber. Der er foretaget en optælling af tomme selskaber i den tilfældigt udvalgte stikprøve. Ud af de årsrapporter er årsrapporter og årsrapporter fra såkaldte tomme selskaber. Det svarer til ca. 1 % af den samlede stikprøve. Af årsrapporterne for 2010 har 15 af de 16 tomme selskaber fravalgt revision, mens ét selskab overskrider størrelsesgrænserne for fravalg af

16 16/26 revision i de foregående regnskabsår. Der er fejl i tre af årsrapporterne. To af disse årsrapporter har udelukkende fejl i de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision. Af 2011-årsrapporterne har 8 af de 12 tomme selskaber fravalgt revision. Der var fejl i 8 af de 12 tomme selskaber. Fire af disse årsrapporter har udelukkende fejl i de formelle oplysningskrav i forbindelse med fravalg af revision. Tomme selskaber præger således ikke analysens resultat.

17 17/ Skatteafregning og skattekontrol 14 Udgangspunktet for SKATs indsats overfor selskabers skatteafregning er, at langt de fleste ønsker at efterleve reglerne, og at en betydelig del af de, der overtræder reglerne, gør det på grund af mangel på kendskab til reglerne i højere grad end af ond vilje. Dette er også tilgangen til selskaber, der har fravalgt revision af deres årsrapport. Indsatsen tilrettelægges på baggrund af en afvejning af risiko og væsentlighed, hvor der differentieres mellem de værktøjer, der vurderes at sikre bedst effekt (digitale løsninger, vejledning, kontrol, straf mv.). Fokus er på, hvilken effekt indsatsen har på regelefterlevelsen og det samlede skatte- og afgiftsprovenu, og effekten måles og vurderes ud fra indsatsprojekter mv., som afvejningen af risiko og væsentlighed giver grundlag for at gennemføre. Undersøgelse af regelefterlevelse via kontrol af tilfældigt udvalgte selskaber - compliance undersøgelser Graden af regelefterlevelse undersøges i såkaldte compliance undersøgelser med tilfældig udvælgelse af selskaber til gennemgang og kontrol af deres skatteafregning. Data fra gennemførte undersøgelser sammenholdt med, hvad selskaberne har oplyst i deres selvangivelse om revisorbistand, giver følgende fejlprocenter (uden moms), jf. tabel 8: 14 Dette afsnit er udarbejdet af SKAT

18 18/26 Tabel 8: Fejlprocenter data fra compliance undersøgelserne Skatteafregningen for 2006 Selskaber med revideret årsrapport Selskaber uden revideret årsrapport Antal selskaber Fejlprocent Usikkerhedsinterval (% point) / /- 9 I alt /- 2 Skatteafregningen for 2008 Selskaber med revideret årsrapport Selskaber uden revideret årsrapport Antal selskaber Fejlprocent Usikkerhedsinterval (% point) / /- 13 I alt /- 4 Skatteafregningen for 2010 Selskaber med revideret årsrapport Selskaber uden revideret årsrapport Antal selskaber Fejlprocent Usikkerhedsinterval (% point) / /- 10 I alt /- 3 Sammenkædningen indikerer ikke en større andel af fejlbehæftede selvangivelser (fejlprocent), når revision af årsrapporten er valgt fra. Nærmere gennemgang af data fra undersøgelserne indikerer, at indkomstreguleringer er større, når revision af årsrapporten er valgt fra. Derudover er der relativt flere selskaber, der ikke ønsker at følge skatteog afgiftsreglerne i de tilfælde, hvor årsrapporten ikke er revideret, jf. tabel 9.

19 19/26 Tabel 9: Indkomstreguleringer (netto) compliance undersøgelserne Antal Indkomstregulerinhedsinterval Usikker- Skatteafregningen Andel af selskaber for 2008 modspillere med fejl (gennemsnit) (% point) Selskaber med revideret årsrapport % +/- 2 Selskaber uden revideret årsrapport % +/- 13 I alt % +/- 2 Skatteafregningen for 2010 Antal selskaber med fejl Indkomstregulering (gennemsnit) Andel af modspillere Usikkerhedsinterval (% point) Selskaber med revideret årsrapport % +/- 2 Selskaber uden revideret årsrapport % +/- 10 I alt % +/- 2 Der gøres opmærksom på, at de gennemførte compliance undersøgelser har omfattet relativt få selskaber, hvor årsrapporten ikke er revideret. Andelen af selskaber, der ikke ønsker at følge skatte- og momsreglerne, i tabellen angivet som modspillere, beror på en rating af selskabet og en konkret vurdering af, i hvilken grad selskabet har efterlevet skatte- og afgiftsreglerne. Vurderingen har fundet sted i forbindelse med afslutning af den enkelte kontrol, og begåede fejl er bedømt på en skala fra ubeviste fejl til egentlig snyd. Opgørelsen af, om årsrapporten er revideret eller ej, er sket på basis af, hvad selskaberne har oplyst i deres selvangivelse, og som led i undersøgelserne er det ikke kontrolleret, om tilkendegivelsen har været rigtig. Fra næste compliance undersøgelse (vedrørende skatteafregningen for 2012) vil det fra selskabets årsrapport blive registeret, om årsrapporten er udarbejdet med bistand fra en revisor, og hvad bistanden i givet fald har bestået i (revision, udvidet gennemgang, review eller anden form for bistand). Årsagen hertil er, at antallet af selskaber uden bistand fra en godkendt revisor til udarbejdelse af årsrapporten er i vækst, og det er derfor hensigtsmæssigt at få et sikrere grundlag for at kunne vurdere virkningerne af den yderligere lempelse af revisionspligten, som Folketinget vedtog i december 2012 (lov nr af 18. december 2012).

20 20/26 Landsdækkende indsatsprojekt mod forbehold eller supplerende oplysninger i årsrapporten Indsatsprojektet har haft udgangspunkt i forbehold eller supplerende oplysninger om overholdelse af skatte- og afgiftslovgivningen, men andre forbehold eller supplerende oplysninger, fx om ulovlige aktionærlån, har også været behandlet, hvor sidstnævnte er sket i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Projektet har sigte på, at nedsætte antal af forbehold og supplerende oplysninger fejl i angivelser rettes og helst af selskabet selv, nedsætte antallet af ulovlige aktionærlån forbedre vejledning, så forbehold og supplerende oplysninger fremadrettet kan undgås Projektet er en videreførelse fra tidligere og forventes afsluttet i I 2013 er projektet udvidet til også at have fokus på selskaber uden revisor og på forhold, der ville have udløst en supplerende oplysning, hvis årsrapporten var blevet revideret, blandt andet med baggrund i skærpelsen af beskatningsreglerne for aktionærlån, som Folketinget vedtog som en del af skattereformen i 2012 (lov nr. 926 af 18. september 2012). Selskaber uden revision af deres årsrapport inddrages dermed i indsatsprojektet. Landsdækkende indsatsprojekt med interesseforbundne parter som tema I 2013 er påbegyndt et indsatsprojekt mod hovedaktionærselskaber og mulig sammenblanding af privat- og selskabsøkonomi, fx i forhold til private udgifter, der fratrækkes som driftsudgifter i selskabet, manglende beskatning af frie goder som bil, bolig, båd mv., handel mellem hovedaktionær og selskab og ulovlige aktionærlån. Tanken er at sætte fokus på opdagelsesrisiko og gennem kommunikation om kontrolresultater og sanktionskonsekvenser (bøder mv.) søge at ændre adfærd og holdning hos målgruppen for derved at tilskynde til generel bedre regelefterlevelse. Grundlaget for dette skal skabes gennem kontrol af udvalgte hovedaktionærselskaber med risiko for fejl i moms- og skatteafregningen, hvor fravalg af revision af årsrapporten kan være et af de parametre, der kan betinge udvælgelse til kontrol. Indsatsprojektet forventes afsluttet ved udgangen af 2014.

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

JYSK P-KONTROL ApS. Årsrapport 26. juli december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JYSK P-KONTROL ApS. Årsrapport 26. juli december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JYSK P-KONTROL ApS Årsrapport 26. juli 2010-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2012 Elly Thomsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/3 2015 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING

ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE 31, 6000 KOLDING Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ANDERSEN PARTNERS KOMPLEMENTARSELSKAB APS JERNBANEGADE

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

Sameksistens ApS. Istedgade 62, 5. tv København V. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Istedgade 62, 5. tv. 1650 København V Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl

Læs mere

STRAWINSKY ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012

STRAWINSKY ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012 STRAWINSKY ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2012 Poul Mahrt Dirigent (Urevideret) Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Target Headhunting ApS

Target Headhunting ApS Target Headhunting ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05 2015 Carsten Gjørtsvang dirigent

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum. Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum. Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Assistance med opstilling ISRS 4410 om opgaver vedr. opstilling

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015 S & G MEDICAL A/S Rørmosevej 16 3450 Allerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2016 Tommy Knudsen Dirigent

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere