Knud Sørensen: A Dictionary af Anglisicisms in Danish.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knud Sørensen: A Dictionary af Anglisicisms in Danish."

Transkript

1 Knud Sørensen: A Dictionary af Anglisicisms in Danish. Historiskfilosofiske Skrifter 18. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. I kommission hos Munksgaard: København, 1997 Knud Sørensen er den der tidligst (Sørensen, 1973) har beskrevet den engelske indflydelse på det danske sprog, og han er også den der oftest og grundigst har arbejdet med denne side af det danske sprog. Det mangeårige arbejde er nu samlet i monografien Engelsk i dansk - er det et must? (Sørensen, 1995) og den foreliggende ordbog. Ordbogen er på 405 sider i stort format. Der er 7 siders omtekst (side 3-11) og en alfabetisk del med opslagsord, fra ABC til åndelig grusomhed. Ordbogen er på dansk og engelsk. Omteksten er på engelsk, og i den alfabetiske del er opslagsordet dansk, udtaleangivelserne følger den konvention som Peter Molbœk Hansen bruger i sin udtaleordbog (Molbœk, 1990) og morfologiske oplysninger om ordklasse, køn, pluralisform o.l. på engelsk. Det følges på engelsk af etymologiske oplysninger om typen af lån, og betydningsangivelser, som i mange tilfœlde er taget fra engelske og amerikanske ordbøger, hvor Knud Sørensen har søgt at udvœlge den betydning af flere som ordet har i dansk. Den pågœldende ordbog hvorfra betydningen er taget, oplyses her. Oplysninger om opslagsordets brug følger betydningsangivelserne, og de er også på engelsk. Herefter følger eksempler på opslagsord fra det virkelige liv - på dansk og med kildehenvisning - efterfulgt af en engelsk oversœttelse af eksemplet. Ordbogsartiklen afsluttes af krydshenvisninger. I omteksten finder man forklaringen på disse skift i sprog, idet Knud Sørensen skriver at ordbogen henvender sig til dem der interesserer sig for hvordan et minoritetssprog bliver påvirket af et verdenssprog, og da dansk kun bruges af få, og da ordbogens mål er at vœre et vœrktøj for også for andre end danske lingvister, er engelsk brugt som redaktionelt sprog. Sprogvalget, eller rettere sprogblandingen, gør at vœrket bliver stort og ikke sœrligt tilgœngeligt for en dansker, men selvfølgelig mere tilgœngeligt for en udlœnding. Der ligger et stort arbejde med oversœttelse af danske citater m.m. for at placere dansk på verdenskortet. Ideen med i den udstrœkning det er muligt at bruge betydningsangivelser taget fra engelske og amerikanske ordbøger synes dog at give en skœv vinkel. For en dansker er det forvirrende og for en udlœnding ikke altid helt prœcist. Mange lån bruges i dansk ikke på tilsvarende måde som i engelsk, der er ikke nogen en-til-en-korrespondens, og de tidligt etablerede ord udvikler sig i deres nye hjemland. Er peepshow i dansk svarende til denne specificerede betydning: a small entertainment, film or series of pictures, esp. of erotic or pornographic nature, viewed through a small hole, usually fitted with magnifying glass eller er det i dansk ikke snarere slet og ret et pornoshow? Det anførte 1

2 2 citat tyder på det: Et peepshow er en pornoforestilling, hvor tilskuerne i det skjulte iagttager seksuelle øvelser. Dœkkes ordet benarbejde (<foootwork) af denne Webster-betydning: the activity of moving from place to place eller bruges ordet ikke snarere om grundigt forarbejde? Ved pingpong oplyses det at ordet betyder table tennis og der er en henvisning til bordtennis. Men vi får ikke at vide at pingpong ikke er sœrligt almindeligt om bordtennis, men derimod bruges om debat med korte, hurtige replikker og i sammensœtningen pingpongdiplomati. Ordbogen siges at vœre historisk, dvs. den søger at afdœkke hele den påvirkning som er kommet fra engelsk, men tilkendegiver at perioden op til 1700-tallet er sporadisk, sådan som den engelske påvirkning vel også er. Hovedvœgten er 1900-tallet, isœr den del af århundredet som kommer efter 2. Verdenskrig, og bekrœfter således lœg og lœrds opfattelse af den engelske påvirkning på dansk. Knud Sørensen oplyser i omteksten om fem ord fra før 1700: hird, kirke, kime, daggert og pingvin, og han nœvner at der er 319 ord fra 1800-tallet - resten fra 1900-tallet (dvs ). I den alfabetiske del oplyses ikke om ordenes første belœg, men for ord før år 1900 er århundredet angivet, og således er pingvin oplyst som stammende fra , ansjos angivet som 17c, dvs. 17. århundrede, badminton (fra ca. 1890, jf. ODS-S) angivet som 19c, baby angivet som 19c (fra ca. 1898, jf. ODS). Ord fra tallet, som jo er størsteparten, nemlig 5.855, er umarkerede, og dvs. at sweater (ca. 1910, jf. ODS), cardigan (ca. 1940, jf. ODS-S), entertainment (fra ca. 1955), computer (fra ca. 1960), interrailer (fra ca. 1980), og Internet (fra ca. 1993) behandles historisk ens. Ordbogen er historisk i den forstand at den også medtager ord som er forœldede, fx rosenobel, rout med mœrkaten Obs., dvs. obsolete. Det er et overordentligt stort arbejde at finde œldste belœg for nye ord, så det er forståeligt at Knud Sørensen har afstået fra det, men det ville have vœret dejligt blot med antydninger fx om ordet var fra første eller sidste del af 1900-tallet. Ordbogen rummer alle former for engelskpåvirkning, dvs. at der ikke kun er direkte lån, men også indirekte lån. Heri adskiller den sig fra den nyligt udkomne norske anglicismeordbog (Graedler, 1997) og den lidt œldre svenske anglicismeordbog (Seltén, 1993) som begge fokuserer på de direkte lån. Det er en stor gevinst at vœrket her medtager alle typer af påvirkning, direkte lån som airbrush, countrylook, oversœttelseslån som ansigtstab (af loss of face), fredsforskning (af peace research), hybrider som natklub (af nightclub; eksemplet er givet i omteksten, men er dog ikke med på alfabetisk plads), betydningslån som den nye brug af følsom om dokumenter ol. (efter samme brug af sensitive), typen formel tilpasning som fransk vindue efter French window, hvor det normale på dansk, siger Knud Sørensen, er fransk dør (jeg har nu altid troet at det hed fransk altan). Forkortelser og akronymer som CD compact disk og AIDS

3 er med, ligesom pseudoanglicismer som fx den sœrdanske afkortning af basketball: basket og klassikeren babylift (engelsk: carrycot). Også den type påvirkning som består i ord som er dannet parallelt til et allerede etableret låneord, fx kartoffelwestern efter spagettiwestern medtages. Ligeledes er der syntaktisk påvirkning som isœr drejer sig om verbers valens, fx kommentere på noget, fokusere + objekt, og mange idiomer som pind til ens ligkiste, placere på verdenskortet, enighed om at vœre uenige. At skelne mellem disse typer kan, som Knud Sørensen selv siger det, have sine vanskeligheder, således er der overgangstyper og det kan vœre svœrt at rubricere dem alle. For en diskussion af dette kan der bl.a. henvises til Knud Sørensen selv (Sørensen, 1995) og til mig (Jarvad, 1995). Også spørgsmålet om der foreligger en påvirkning eller om der er tale om en upåfaldende orddannelse på dansk grund kan diskuteres (jf. Jarvad, 1998), her vil jeg blot give disse eksempler som antyder problemerne: er råhvid from off-white eller en dansk dannelse, er problembarn oversat fra problem child eller kan vi ikke lige så godt have lavet det selv? Og hvordan afgøres det egentligt? Udtalen følger Peter Molbœk Hansens notationssystem, dvs. man skal til dennes ordbog for at få forklaret hvad de enkelte lydtegn står for, en lydskrifttavle har Knud Sørensen ikke medtaget. Her lades den udenlandske modtagergruppe i stikken, for Molbœk Hansens lydskrift er en modificeret IPA. Derved tilsløres nogle af de generelle udtaletilpasninger for den udenlandske modtager, fx stemt bdg bliver til ustemte bdg i dansk. Som i Molbœk Hansens ordbog er der i hovedsagen kun angivet én - distinkt - udtale, i få tilfœlde flere udtaler. Det gœlder fx for bogstavet w, hvor whisky er angivet med både w- og v-, mens dog whiskybœltet og whiskysoda kun har w-. For den hjemlige bruger af ordbogen er udtaleangivelserne dœkkende og korrekte i den forstand at de gengiver i hvert fald en brugbar dansk udtale. Men den dœkker ikke når man tœnker på nutidens store variationsbredde baseret på sociale og generationsmœssige forskelle og ordenes tilpasning til dansk i et historisk perspektiv. Således skal man til ODS for at se at fx baby i starten af århundredet gœngs kunne udtales så det rimer på Sœby, ved side af en tilnœrmet engelsk udtale. Den almindelige - lavsociale, œldre - udtale af please med blødt d foran et ustemte -s er ikke med. Ordbogens kilder er i substansen Knud Sørensens egne - gennem et langt liv - optegnelser over hvad han har hørt, lœst, og fået af kolleger, suppleret med ordbøger og andres artikler om emnet, og Dansk Sprognœvns publikationer. Kilderne er grundlaget for ordudvalget og for de belœg som ordene illustreres af. Om ordudvalget kan der siges at der - for mig at se - er en del ord som må betragtes som engangsord, enten ord som kan vœre forårsaget af dårlig oversœttelse fra engelsk eller ord som fungerer som citatord. Ikke sjœldent bekrœftes fornemmelsen af det illustrerende belœg på ordet - at det drejer sig om 3

4 4 forhold i England og USA, fx admass (dvs. massemedieannoncering ).. Admass triumferende sejrsgang er åbenlys for enhver. Kilden er J.B. Prietley: Englœnderne, 1978, en oversœttelse fra engelsk. Ordet ansigtssprog har dette citat: Robert L. Whiteside har... forsket i persono logy og facelanguage i årevis... Ansigtssprog - som det kan kaldes på dansk - er udbredt i USA, og ordet punte (dvs. stage en båd frem ) har dette citat: Jo, de punter da stadig i Cambridge. Det gœlder tilsvarende for ord som firstfooting, fodarbejde (normalt i dansk: benarbejde), fork-lift, Freaky-Deaky, Fœstning Europa, pudderrum (dvs. powder room). I langt de fleste tilfœlde er ordene belagt med et enkelt citat, der belyser ordet. Derfor kan det vœre svœrt at afvise at de nœvnte ord ikke er i brug i dansk, og lœseren kan således savne flere citater eller redaktionelle oplysninger om ordenes brug, om deres almindelighed - eller om de har vœret almindelige og derefter gået af brug. Ved de mere almindelige ord kan man genkende mange citater som har vœret bragt i Nye ord i dansk (Riber Petersen, 1984), ligesom man ser citater fra Ordbog over det danske Sprog, som vel ved en lapsus ikke er nœvnt i bibliografien, kun under forkortelser over engelske og amerikanske ordbøger hvorfra betydninger er taget. Ord med citater som genfindes i ODS er fx I. og II. mahogni og regatta, i Nye ord i dansk fx countrylook, countrymusik, countryrock, environment. For en dansk lœser ville det have vœret en fordel at markere at citat og kilde oprindelig stammer fra de pågœldende ordbøger hvor man kan få en fyldigere beskrivelse af ordet med fx oplysninger om œldste belœg, flere citater og brugsangivelser. Trods indvendingerne her er der dog nœppe tvivl om at Knud Sørensen med denne ordbog igen har ydet en kœmpe indsats i beskrivelsen af den engelske påvirkning af dansk. Der fremlœgges i en velstruktureret form et stort materiale som vil vœre udgangspunkt for videre undersøgelser af den engelske påvirkning på dansk. Den vil vœre tilgœngelig for alle der, uden at kunne dansk, interesserer sig for dansk og for minoritetssprog, og den vil også blive referencevœrket, ikke mindst udenlandsk, fordi den i hovedsagen er på engelsk. Og kunne man ønske sig mere, må man ihukomme forfatterens egne ord: It is obvious, however, that a single person cannot hope to cope with everything, and I am fully aware of the imperfections of my work og konkludere at man faktisk får meget af ham. Pia Jarvad Referencer Graedler, Anne-Line og Stig Johansson (1997). Anglisismeordboka. Engelske lånord i norsk. Oslo. Jarvad, Pia(1995). Nye ord hvorfor og hvordan? København.

5 Jarvad, Pia (1998). Pseudolån fra engelsk. I: Elefant -se også myg. Festskrift til Jens Rasmussen. København Molbœk Hansen, Peter (1990). Udtaleordbog. København. Ordbog over det danske Sprog København (ODS) Ordbog over det danske Sprog. Supplement 1-3. København (ODS-S) Riber Petersen, Pia (1984). Nye ord i dansk København. Seltén, Bo (1993). Ny svenglesk ordbok. Lund. Sørensen, Knud (1973). Engelske lån i dansk. København. Sørensen, Knud (1995). Engelsk i dansk - er det et must? København. 5

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 Amerikansk på Dansk Arbejdspapir nr. 6 Sommer 2011 Helene Hye Christensen: AmeriDansk? En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 1 AmeriDansk? 1. Indledning... 3 1.1. Forskningsstand...

Læs mere

Når trykket afgør betydningen Resultater fra brugerundersøgelsen på Sprognævnets hjemmeside Pia Jarvad 60 år

Når trykket afgør betydningen Resultater fra brugerundersøgelsen på Sprognævnets hjemmeside Pia Jarvad 60 år Nyt fra Sprognævnet 2006/3 september Indhold Artikler Når trykket afgør betydningen Resultater fra brugerundersøgelsen på Sprognævnets hjemmeside Pia Jarvad 60 år Spørgsmål og svar Kvindelig omskæring

Læs mere

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne?

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne? ... cv.c E C1I u C1I "'C..:::t -"""' 0 0 N tidsskrift sb., -e~, -~1, ~.:i" : x t1. d SS k ft el tidsskrifts Ir r1 -. skrift(s )artikel. tidsstempling 5 J., - Sprognævnet Bruger unge flere engelsl

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Pia Jarvad: Nye ord 203

Pia Jarvad: Nye ord 203 Pia Jarvad: Nye ord 203 Pia Jarvad: Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. Gyldendal, København 1999. 1084 s. Indb. 395 kr. Nye ord fascinerer os fordi de handler om os selv og vor tid. Der er

Læs mere

Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Cand.ling.merc. / tysk

Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Cand.ling.merc. / tysk Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Cand.ling.merc. / tysk En analyse af forskelle og ligheder ved de hyppigst forekommende anglicismer

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere

Nordens sprog nu med engelsk?

Nordens sprog nu med engelsk? BØGER Nordens sprog nu med engelsk? Af Henrik Gottlieb Bente Selback og Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Oslo: Novus 2007.

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

faldgruber INDHOLD Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere 10 faldgruber Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere

faldgruber INDHOLD Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere 10 faldgruber Kirsten Marie Øveraas Oversættelse for ikke-oversættere FORORD...11 INDLEDNING.... 13 SPROG ER IKKE ÉN TIL ÉN... 21 OVERSÆTTELSESSTRATEGIER.... 35 FALDGRUBE 2 FASTE UDTRYK.... 63 FALDGRUBE 4 EGENNAVNE... 79 FALDGRUBE 5 RANG OG TITLER...91 FALDGRUBE 6 FAGSPROG...103

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund Nyt fra Sprognævnet 2000/2 juni Indhold Artikler Styrk sproget Hvilken præposition bruger man efter kontrol Spørgsmål og svar Bøger Computationel Mænds og kvinders kulør - og glæde ved hinanden Øresundsregionen

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

1986. 4/decernber. 'Til og med'?

1986. 4/decernber. 'Til og med'? 1986. 4/decernber 'Til og med'? Sprognævnet er blevet bedt om at give en fortolkning af formuleringen».. er ikke tilladt i perioden 1. januar - 15. juni«. Den der spurgte os mente selv at den entydigt

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

1993/2. juni. Attention

1993/2. juni. Attention 1993/2. juni Attention Af Henrik Galberg Jacobsen Sprognævnet får tit spørgsmål om forkortelsen att. Den bruges i adresser i breve til firmaer el.lign., hvor den står foran navnet på en ansat. Ved at bruge

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Grineren og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse

Grineren og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse 2012/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Om supplementet til Ordbog over det danske Sprog

Om supplementet til Ordbog over det danske Sprog Nyt fra Sprognævnet 2006/1 marts Indhold Artikler Om supplementet til Ordbog over det danske Sprog Om konkurrencen mellem i og på Spørgsmål og svar Kánon sb., kanón sb. - og kanón adj. Håneret Vor eller

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 24, årgang, august 2001 & eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 Engelsk flertal i dansk slipper vi nok aldrig af med. En hel del

Læs mere

Brug internettet optimalt

Brug internettet optimalt 38,- Søg rigtigt og du skal finde Brug internettet optimalt * Find breve i en nyhedsgruppe * Hent programmer * Din egen bibliotekar * Find en e-mail adresse * Design din egen hjemmeside * Postlister, radio

Læs mere

Problemer ved at oversætte Bibelen til dansk på ny

Problemer ved at oversætte Bibelen til dansk på ny Knud Jeppesen 15 Problemer ved at oversætte Bibelen til dansk på ny Abstract In November 1989 the last issues of a trial translation to a forthcoming authorized Danish Bible version were released. The

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog Undervisningsmateriale Udarbejdet af Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet

SNAK Spillet om dansk talesprog Undervisningsmateriale Udarbejdet af Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet SNAK Spillet om dansk talesprog Undervisningsmateriale Udarbejdet af Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Interjektioner (samtalemekanismer)... 5 Elevopgaver...

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere