Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark"

Transkript

1 Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat følgende ordlyd: "KFUM-Spejderne i Danmark den (gruppe) (navn) (fødselsdag) har sammen med ledere i gruppen drøftet: Korpsets formål: Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Korpsets arbejdsform: Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre. Lederens forpligtelser: Som ansvarlig leder er man forpligtet til, i loyalitet mod korpsets formål og arbejdsform, at deltage regelmæssigt i gruppens arbejde, at samarbejde positivt og loyalt med grupperådet og gruppens andre ledere og løbende søge inspiration og dygtiggørelse. Voksennetværket: Med udgangspunkt i et aktivt spejderarbejde - mødet med børnene, deres forældre og de andre ledere, arrangementer, kurser og lejre - knyttes et fagligt og personligt voksennetværk til gavn for egen personlig vækst og trivsel. og godkendes derfor som leder i gruppen og korpset. (Distriktschefens og gruppelederens underskrift)" Regler for to-kønnede lejre. "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 2: Regler for to-kønnede lejre. Alle KFUM-Spejderarrangementer er principielt for begge køn. Der skal være separate toilet- og vaskefaciliteter. Drenge og piger skal overnatte i separate soverum/telte. Der skal deltage en leder af hvert køn, medmindre det ansvarlige råd har vedtaget andet.

2 Regler for fælleskorpslige lejre og weekends "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 3: 1. Tilladelse til afholdelse af lejre/weekends, hvor der deltager såvel piger som drenge, skal indhentes hos det ansvarlige lokale råd senest 14 dage forinden. Forældrene underrettes om, at der er tale om en lejr/weekend, hvor der deltager både drenge og piger. Der skal deltage mindst én leder af hvert køn og mindst én leder fra hvert deltagende korps/forbund. Drenge og piger overnatter i separate soverum/telte, ligesom der bør forefindes separate toilet- og vaskefaciliteter. 2. Ved fælles lejre og weekends i udlandet henledes opmærksomheden desuden på: Værtslandets regler overholdes, hvis pågældende land deltager. Godkendelse af turen indhentes hos de respektive korps/internationale afdelinger. Overenskomst mellem organisationerne i Danske Spejderes Fællesråd om ovennævnte "Regler for fælles lejre og weekends" er vedtaget 12. oktober 1976 og ændret 4. april Overenskomst mellem Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 4: 1. Til fremme af spejderarbejdet i Danmark i overensstemmelse med de grundprincipper, der er fastlagt for spejderarbejde af spejderbevægelsens stifter, Baden-Powell, og til yderligere styrkelse af samarbejdet mellem de to internationalt anerkendte drengespejderkorps, Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark, oprettede disse korps den 23. april 1962 Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. 2. Den de to korps henholdsvis i 1920 og 1924 meddelte internationale anerkendelse overførtes samtidig til Fællesrådet i overensstemmelse med verdensspejderbevægelsens statutter, således som disse blev ændret ved den internationale spejderkonference i Portugal Grønlands Spejderkorps og Fællesrådet for Færøernes Drengespejdere kan efter eget ønske associeres til Fællesrådet. Andre spejderkorps kan ligeledes opnå international anerkendelse enten gennem en associeringsordning til Fællesrådet eller gennem optagelse i enten Det Danske Spejderkorps eller KFUM-Spejderne i Danmark For at kunne associeres til Fællesrådet skal korps i Danmark i praksis være geografisk landsdækkende. Fællesrådet skal endvidere kunne godkende det pågældende korps' spejderlov og -løfte samt love og bestemmelser angående korpsets idégrundlag. 4. Fællesrådet repræsenterer dansk drengespejderarbejde over for The World Organization of the Scout Movement og andre landes anerkendte spejderkorps. 5. Fællesrådet kan i øvrigt repræsentere korpsene i fælles anliggender. 6. Fællesrådet består af 9 medlemmer, 4 valgt af hvert korps blandt dettes medlemmer, samt den af rådet valgte International Commissioner. Desuden deltager en repræsentant for hvert af de associerede korps i rådets møder. 7. Fællesrådet vælger blandt sine medlemmer for indtil 3 år ad gangen formand og næstformand. International Commissioner vælges ligeledes for indtil 3 år ad gangen. 8. Vedtagelse i fællesrådet forudsætter enighed mellem de to oprettende korps. 9. International Commissioner varetager den daglige administration af Fællesrådets virksomhed, herunder forbindelse til verdensorganisationen, den europæiske region og andre landes anerkendte spejderkorps. International Commissioner har til opgave at føre Fællesrådets regnskab og fremlægge budget til godkendelse på Fællesrådets forårsmøde. 10. Fællesrådets regnskaber revideres på skift af de to oprettende korps' valgte revisorer. 11. Fællesrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Denne overenskomst er vedtaget af bestyrelserne for Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark henholdsvis den 7/ og den 11/ med ikrafttræden den 23/ og ændret pr. 15/ Ændring af overenskomsten, med ikrafttræden den 1. januar 1976, er vedtaget af henholdsvis styrelsen for Det Danske Spejderkorps og hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark den 6. december 1975.

3 Korpsafgift for 2007 og Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 5 Korpsafgiften for 2007 og 2008 fastsættes til et grundbeløb svarende til den pr. 1. juli 2000 gældende korpsafgift (267 kr. årligt) plus en regulering heraf, der fastsættes til 4 kr. pr. år for hvert point, nettoprisindekset med juli 2000 = 100 stiger. Pristalsreguleringen foretages halvårsvis på grundlag af nettoprisindekset for henholdsvis januar og juli. Reguleringen træder i kraft fra og med april kvartal på basis af nettoprisindekset for januar og fra og med oktober kvartal på basis af nettoprisindekset for juli. Nettoprisindekset er pr. januar ,3. Herefter er korpsafgiften for april kvartal 2006: 267,00 + ( )*4,00 = 311,00 kr./år, svarende til kr. 77,75 pr. kvartal. Det aktuelle tal for nettoprisindekset bringes i kassererinformation. KFUM-Spejdernes Ejendomspulje "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 6: Pengene til denne pulje tilvejebringes ved overførsler fra evt. overskud af korpsets drift. KFUM-Spejdernes Ejendomspulje yder lån til alle former for jord og fast ejendom, herunder byejendomme, bofællesskaber og skibe. Lån i Ejendomspuljen kan gives på følgende vilkår: Som rentefrie lån, med en afvikling over 10 år, med lige store årlige afdrag. Der vil normalt være 50% nedskrivning af betalte, ekstraordinære afdrag. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet. Som rentebærende lån, med en rente på pt 6,75% p.a. over 10 år. Herefter vil lånene være rente- og afdragsfrie, og indestår herefter som gæld til korpset. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet eller fastsat af Forretningsudvalget efter vurdering af projektet. Lån på op til kr ydes normalt mod gældsbrev. Lån over kr ydes normalt mod tinglyst pant i ejendommen. Den maksimale lånerammer udgør kr pr. gruppe. Det forudsættes endvidere, at egenindskuddet i projektet udgør mindst 5% af de samlede udgifter til projektet, eksklusiv eventuel værdi af eget arbejde. Jens Granes Fond "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 7: Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark har, i 50-året for påbegyndelsen af spejderarbejdet i KFUM, besluttet at oprette en fond til anvendelse i spejderarbejdet i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser. Disse bestemmelser er senest ændret af hovedbestyrelsen den 7. januar De gældende fundatsbestemmelser lyder herefter: Fondens navn er Jens Granes Fond som udtryk for taknemmelighed for Jens Granes lederskab i korpset, for dettes oprettelse og for 50 års utrætteligt virke i spejderarbejdet. Fondens formål er at hjælpe enheder i korpset med anskaffelse og indretning af lejr- og mødefaciliteter til brug i spejderarbejdet. I det omfang enheder i korpset er medopretter af en selvejende institution, eller hvor enheden erhverver en fast ejendom i sameje med en lokal enhed i et andet korps/forbund, kan der ydes hjælp til sådanne på samme vilkår som til korpsets enheder. Fondens midler tilvejebringes gennem gaver og tilskud fra fonds, firmaer og enkeltpersoner samt fra landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. Fondens kapital udgør ved oprettelsen kr.

4 Fonden bestyres af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forretningsudvalg. Til ledelse af fondens daglige virksomhed antager bestyrelsen en administrator, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Til retsligt at forpligte fonden i alle forhold udkræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Fondens regnskab revideres som KFUM-Spejdernes regnskab. Fonden kan ophæves af KFUM- Spejdernes Hovedbestyrelse, idet fondens midler da så vidt muligt anvendes efter fondens formål. Fondens midler anvendes til ydelser af lån i overensstemmelse med bestemmelserne i 2. Lån kan ydes indenfor en af bestyrelsen skønnet rimelig sikkerhed i ejendommen. Såfremt fondens likviditet ikke muliggør direkte udlån, kan fonden i stedet kautionere for lån af tilsvarende størrelse i banker og sparekasser, med regresret til tilsvarende pantebreve og med deklaration om forkøbsret, som anført i 6. Ledig likviditet kan midlertidigt udlånes til landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. For lån ydet af fonden udstedes der et pantebrev indeholdende vilkårene herfor, og lånet tinglyses som hæftelse på ejendommen. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, hvortil også henregnes ophør af medejerforhold. Fonden kan kræve udlån konjunktursikret. Der tinglyses så vidt muligt deklaration om, at fonden i tilfælde af salg af ejendommen - uanset om lånet måtte være indfriet - har forkøbsret til denne. I særlige tilfælde kan fonden udlåne midler mod udstedelse af gældsbevis. KFUM-Spejdernes Udviklingspulje "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 8: Midler fra Udviklingspuljen kan ydes, primært som tilskud og sekundært som lån til alle former for udviklende og eksperimenterende initiativer, til fornyelse af KFUM-Spejderarbejde og til forsøgsaktiviteter af medlemsfremmende karakter. Herudover kan Udviklingspuljen yde tilskud til udgifter, der afholdes i forbindelse med oprettelse af nye enheder samt til materialeanskaffelse m.v. i nystartede grupper, hvor dette ikke kan dækkes af korpsets nystarttilskud eller andet. Badning "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 1 Badning kun foregå på sikre, i forvejen undersøgte steder og under omhyggeligt opsyn. 1. Lederne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade pågældende sted. 2. Badningen må kun foregå indenfor et nærmere afgrænset område. Dette skal være let at overskue og alle børn skal kunne bunde. 3. Der skal være mindst 2 voksne ledere til stede. Den ene skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og foretage livredning. 4. Der må ikke gå flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med dem alle. 5. Ved badning i forbindelse med lejre og ture, bør forældrenes tilladelse foreligge. Sikkerhedsregler ved søaktivitet "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 2 Alle former for sejlads må kun foretages med lovlige og godkendte fartøjer og skal altid foregå under tilsyn af en voksen leder. Under enhver form for sejlads skal alle anvende redningsvest.

5 Leder. Alle søaktiviteter foregår under opsyn af en ansvarlig leder, der drager omsorg for, at nedenstående regler opfyldes. Sejlads med selvbyggede fartøjer (risbåde, tømmerflåder m.v.) 1. Fartøjer skal være forsynet med flydemidler i en sådan mængde og af en sådan beskaffenhed, at de kan holde fartøjet flydende i minimum 24 timer med udstyr og personer. 2. Spejderne skal være iført redningsvest. Her kan anvendes veste godkendt af Statens Skibstilsyn eller af varedeklareret type (DVN-mærket). Sejlads med kanoer, joller, sejl- og motorbåde, windsurfere m.m. 1. Al sejlads overvåges af en ansvarlig søleder, der er godkendt af gruppe-, distrikts- eller centerledelse, afhængigt af i hvilket regi sejladsen foregår. Sølederen er ansvarlig for sejladsens sikkerhed, herunder vurderer han vind, vejr, bådens stand, besætningens kvalifikationer, sikkerhedsudstyr m.v. Det anbefales, at sølederen ved sejlads i joller, sejl- og motorbåde som minimum har den statskontrollerede duelighedsprøve eller førerprøve samt relevant sejladserfaring. 2. Et fartøj skal være i fuldt sødygtig stand og behørigt udrustet. (Se evt. pjecen "Sejl sikkert i småbåde" fra Søsportens Sikkerhedsråd). 3. Spejderne skal være iført redningsveste, der er godkendt af Statens Skibstilsyn, eller er varedeklareret (DVN-mærket). Ved kanosejlads kan den ansvarlige leder, efter vurdering af forholdene, dispensere til brug af kano/sejler/svømmevest. 4. Søsportens 10 sikkerhedsråd skal kendes. Disse er (www.soesport.dk): 1. Lær at svømme. 2. Lær at sejle. 3. Lær søens færdselsregler. 4. Hold båden ved lige. 5. Hold redningsudstyr ved lige. 6. Undersøg vejrforholdene. 7. Vis hensyn over for store skibe. 8. Bliv ved båden, hvis den kæntrer 9. Bland ikke spiritus og søsport. 10. Giv ikke anledning til unødig uro: Ring hjem. Sikkerhedsregler ved klatre- og fjeldaktiviteter "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 3 Det er svært at lave udtømmende regler for sikker færdsel i fjeldet. Men der kan opstilles nogle minimumskrav, som kan være med til at sikre, at en tur i fjeldet forløber under forsvarlige forhold. De nedenstående sikkerhedsregler skal derfor opfattes som de minimusmskrav, der kan stilles til vandreture i fjeldet om sommeren. Særlige friluftsaktiviteter som foss-padling, havkajaksejlads, vinterskiture, brævandring og klippeklatring stiller yderligere krav til sikkerheden. Af disse vil brævandring og klippeklatring kort blive berørt i dette sæt sikkerhedsregler, hvorimod der henvises til Fjeldgruppen for yderligere oplysninger om foss-padling, havkajaksejlads og vinterskiture, idet disse tre aktiviteter hver for sig er meget forskelligartede. Desuden vil forsikringsforhold ved færdsel i fjeldet også kort blive beskrevet. Det er vigtigt at påpege, at disse regler på ingen måde fritager ledere og deltagere fra at tænke sig godt om, når de planlægger og laver disse aktiviteter. Spørgsmål til sikkerhedsreglerne, fjeldvandring eller de særlige friluftsaktiviteter kan rettes til Fjeldgruppen. Fjeldgruppen er en tværkorpslig arbejdsgruppe, der afholder begynderkurser inden for fjeld-vandring og særlige friluftsaktiviteter, og som tilbyder hjælp til lokale arrangementer. Fjeldgruppen kan kontaktes via Korpskontoret. Spørgsmål vedrørende forsikringsforhold kan rettes til Korpskontoret eller forsikringsselskabet. Sikkerhedsreglerne er opstillet på følgende måde:

6 Afsnit 1 er sikkerhedsregler for fjeldvandring og omhandler krav til samtlige deltagere, lederen, planlægningen, sikkerhedsudstyret og færdsel i fjeldet. Afsnit 2 er i kort form de yderligere krav, der stilles til brævandring og klippeklatring. Afsnit 3 er en generel beskrivelse af de forsikringsforhold, der gælder ved fjeldvandring og særlige friluftsaktiviteter. 1. SIKKERHEDSREGLER VED FJELDVANDRING. A. Krav til alle deltagere. God fysisk form - så der er overskud til nødsituationer. Kendskab til elementær fjeldførstehjælp. Kendskab til forebyggelse og behandling af kulde-væde-chok (også kaldet hypotermi eller exposure). Erfaring med det medbragte sikkerhedsudstyr (se nedenfor). Kendskab til og forståelse af De 9 Fjeldregler (se nedenfor). Viden om, hvordan der i nødstilfælde kan skaffes hjælp i turområdet (Fjeldgruppen kan hjælpe med dette). En medbragt mobiltelefon kan i mange tilfælde ikke erstatte denne viden. Vilje til i en kritisk situation at indordne sig under mere erfarnes ledelse. Kendskab til følgende signaler o o o B. Krav til lederen. SOS-signaler De Internationale Fjeldredningssignaler: Tilkaldelse af hjælp: 6 hurtige fløjt/blink (1 minuts pause - gentag) Svar: 3 hurtige fløjt/blink (1 minuts pause - gentag). Signalering til helikopter: Begge arme strakt over hovedet i Y-form: "Ja, jeg har brug for hjælp". Den ene arm strakt over hovedet og den anden ned og lidt ud fra kroppen i N-form: "Nej, jeg er OK". Ud over de egenskaber, der i øvrigt kræves af vore spejderledere, er der et vejledende alderskrav på 20 år og følgende krav: God fysisk form - bedre end gennemsnittet i gruppen - samt kendskab til egne reaktioner i pressede situationer. Praktisk fjelderfaring. Godt teoretisk og praktisk kendskab til fjeldorientering og fjeldsikkerhed. Gennemført 12 timers førstehjælpskursus indenfor de sidste 3 år, evt gennem ajourføringskursus hos Dansk Røde Kors. Skal sikre sig, at mindst 1 i gruppen har grundigt kendskab til fjeldførstehjælp, f.eks. gennem Fjeldgruppens Fjeldsamariterkursus. Kendskab til menneskers fysiske og psykiske reaktioner under belastende forhold samt solidt kendskab til kulde-væde-chok. Skal inden turen have grundig information om deltagernes helbredsmæssige begrænsninger, fysiske såvel som psykiske, som f.eks. allergi, kroniske sygdomme, ikke helede skader m.m. C. Krav til planlægningen. Planlægningen skal altid have udspring i princippet: "Tur efter evne" og omfatte: Overvejelser om turens formål, deltagerne samt lederes forventninger og ikke mindst begrænsninger. Grundigt studium af det valgte område og om muligt kontakt til lokalkendte folk. Udarbejdelse af detaljeret program med rutevalg og alternative ruter. Overvejelser om holdinddelingen. Hvis flere hold følger samme rute, er kravet mindst 3 personer pr. hold - ellers 4 personer pr. hold. Uddannelse af fjeldsamariter (f.eks. via Fjeldgruppens Fjeldsamariterkursus). Undersøgelse af, hvordan der tilkaldes hjælp i området. Opstilling af forholdsregler og træning af mulige ulykkessituationer, herunder kulde-væde-chok, samt brug af sikkerhedsudstyr (se nedenfor).

7 Opstilling af turregler (minimum De 9 Fjeldregler - se nedenfor) og gennemgang af disse med deltagerne. Kontrol af, at det aftalte sikkerhedsudstyr (se nedenfor) medbringes og er funktionsdygtigt. Kontrol af, at alle deltagere opfylder de stillede krav (se ovenfor). Anmeldelse af udlandsrejse til korpskontoret (skema udleveres på korpskontoret). D. Sikkerhedsudstyret. Det fælles sikkerhedsudstyr skal omfatte: Ekstra kort og kompas. Samariterkasser, som altid følger samariterne, der er i stand til at anvende indholdet (Fjeldgruppen kan oplyse, om indholdet af en samariterkasse). Reperationsgrej til rygsække, telte, støvler, regntøj m.m. Reserveproviant til minimum 1 dag ekstra. Eventuelt reb, hvis der påregnes særlig svær vandring (bør ikke gøres uden træning). Det personlige sikkerhedsudstyr skal omfatte: Sygesikringsbevis, fløjte, kort, kompas, nødproviant (til minimum 1 måltid ekstra), vandtæt pakkede tændstikker, elastisk tape, hæfteplaster, kompresforbinding, astrotæppe/stor plasticpose, ekstra varmt tøj (incl. hue, vanter og halstørklæde), regntøj, kniv, stærkt farvet genstand til markering (f.eks. jakke, regnjakke, tørklæde, sovepose, underlag m.m.). E. Krav til færdsel i fjeldet (De 9 Fjeldregler). De 9 Fjeldregler skal altid følges: 1. Tag ikke på lange ture uden træning. 2. Giv besked om, hvor I går, hvornår I går, samt hvornår I forventer at være tilbage. 3. Vis respekt for vejret og vejrmeldingerne. 4. Lyt til erfarne fjeldfolk. 5. Vær forberedt på uheld og dårligt vejr, selv på korte ture. 6. Husk altid kort og kompas - og vær sikker på, hvordan det bruges. 7. Gå aldrig alene 8. Vend om i tide - det er ingen skam at gå tilbage. 9. Spar på kræfterne, og søg ly i tide. 2. YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER VED SÆRLIGE FRILUFTSAKTIVITETER. Nedenfor er opstillet de kvalitative og uddannelsesmæssige krav, der som minimum stilles til lederen og deltagerne under brævandring og klippeklatring. Desuden skal aktivitetslederen, ud over den nødvendige teoretiske viden, også have erfaring og rutine inden for aktiviteten. Hverken brævandring eller klippeklatring er aktiviteter, som man bare kan kaste sig ud i. Det betyder f.eks., at man ikke kan "krydre" en fjeldvandretur med elementer af disse aktiviteter uden at have det fornødne kendskab, for det er farlige aktiviteter. Krav til yderligere sikkerhedsudstyr er ikke nævnt, da det er meget omfattende og forskelligt fra aktivitet til aktivitet. Information om dette udstyr kan fås hos Fjeldgruppen.

8 A. Brævandring. Kravet er, at lederen har gennemført et brækursus samt yderligere har minimum 1 uges bræerfaring. Desuden skal der være 2 personer med brækursus i et tovhold, eller i to tovhold, der går tæt sammen. Brækursus af en uges varighed udbydes af Fjeldgruppen. B. Klippeklatring. Spejdere må kun klippeklatre på egen hånd, såfremt de har deltaget i et kursus, der opfylder Fjeldgruppens "Norm for begynderkursus i klatring og rebsikring". For at opnå rutine til klatring på egen hånd efter deltagelse på et sådant kursus anbefales det, at man klatrer med erfarne. Kravet er, at den leder, der introducerer klippeklatring til ukyndige, som minimum skal have gennemført følgende 2 af Fjeldgruppens weekendkurser: 1. Klatre- og Rebsikringskursus. 2. Klippeklatreredningskursus. 3. FORSIKRINGSFORHOLD VED FÆRDSEL I FJELDET. Korpsene har tegnet kollektive ansvarsforsikringer, der dækker ledere eller hjælperes ansvarspådragende handlinger i spejdersammenhæng. Derudover har korpsene tegnet kollektive ulykkesforsikringer, men deltagelse heri er frivillig for korpsenes grupper. Dækningen er endvidere begrænset. Som hovedregel gælder, at den enkeltes private ulykkesforsikring normalt dækker ulykker i forbindelse med vandreture og kanoture. Ulykker i forbindelse med foss-padling, havkajaksejlads, vinterskiture, brævandring og klippeklatring er normalt ikke dækket. I nogle forsikringsselskaber er det muligt at tegne en tillægsforsikring, der dækker den pågældende aktivitet. Den vigtigste regel er: At I altid skal kontrollere jeres forsikringsforhold i god tid inden fjeldaktiviteten påbegyndes. Det skal afslutningsvis bemærkes, at ovenstående sikkerhedsregler er vedtaget i Fjeldgruppen (Fjeldnyt nr. 6, august 1997). Tobaksrygning "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 4 Ud fra erkendelse af tobaksrygnings skadelige virkninger vedtog landsmødet i 1976 en resolution om, at korpset ønsker at støtte de bestræbelser, der fra forskellige sider gøres for at mindske tobaksproblemet, især ved at opfordre korpsets ledere til at undlade tobaksrygning i spejderes nærvær. Alkohol "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 5 Børn og unge må ikke indtage alkohol i forbindelse med spejderarrangementer. Ingen deltagere - med eller uden uniform - i spejderarrangementer må være beruset. Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du udsender vedrørende alkohol, når du opfattes som repræsentant for korpset.

9 Spejderpas "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 6: Ansøgning om udstedelse af spejderpas sker på en særlig blanket, som kan rekvireres fra Korpskontoret. Der må påregnes en ekspeditionstid på 1 uge fra ansøgningens indsendelse. Spejderpas udstedes kun til spejdere, som er fyldt 15 år. Til ture med flere deltagere er kun pas for lederen påkrævet Hæderstegn Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 7: 10 års stjernen kan af distriktschefen tildeles spejdere og ledere efter fulde 10 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. 25 års stjernen kan af distriktschefen efter indstilling af pågældende råd tildeles spejdere og ledere efter fulde 25 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. 50 års stjernen kan af distriktschefen efter indstilling af pågældende råd tildeles spejdere og ledere efter fulde 50 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. Den gule lilje uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig særligt fortjent over for spejderarbejdet på lokalt plan. Henvendelse til Korpskontoret. Den hvide lilje uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig fortjent over for spejderarbejdet ved særlige lejligheder. Henvendelse til Korpskontoret. Den gule lilje og Den hvide lilje kan ikke tildeles medlemmer af korpset. Derudover er der produceret en 75 års stjerne. Henvendelse til korpskontoret. Check af straffeattester Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 8 Landsmødet i 2006 vedtog, at ingen medlemmer eller medhjælpere over 15 år hos KFUM-Spejderne må have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens 210, 222, 222 jf. 224 og 225, 232 eller 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Det respektive råd, dvs. grupperådet, distriktsrådet og Hovedbestyrelsen, er ansvarlig for, at alle personer, der er omfattet af reglerne, udfylder en samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Der skal indhentes samtykkeerklæring fra alle personer, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra andet medlemskab eller er nye i korpset. Som det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse, skal der indhentes samtykkeerklæring for alle medhjælpere og nye ledere senest 3 uger efter, at disse har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 2 uger eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i spejderarbejdet 3 eller flere gange. Alle korpsets enheder skal leve op til disse minimumskrav; men Hovedbestyrelsen opfordrer samtidig de respektive råd til at drøfte og fastlægge egne samværsregler, som eksempelvist præciserer, om nye ledere og ikke-medlemmer kan fungere som medhjælpere på sommerlejre og ture med overnatning uden forudgående kontrol i Det Centrale Kriminalregister. KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse kan beslutte, at der på et senere tidspunkt skal foretages en fornyet kontrol af eksisterende ledere eller medhjælpere med regelmæssig eller længerevarende tilknytning.

10 Alle samtykkeerklæringer indsendes til KFUM-Spejdernes Korpskontor, som indhenter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Såfremt en person har registreret en afgørelse, vil gruppen/distriktet/hovedbestyrelsen blive kontaktet af generalsekretæren, med hvem der træffes aftale om det videre forløb. Opbevaring af indmeldelsesblanketter Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 9: "Indmeldelse og udmeldelse kan jf. Love for KFUM-Spejderne i Danmark, 7, stk. 5 & 6 kun ske skriftligt. Det er gruppens/distriktets ansvar at sikre overholdelsen heraf. Ved indmeldelse anbefales det at anvende korpsets standardblanket. Anvendes andre blanketter, skal de som minimum indeholde information om navn, adresse og fødselsår, ligesom det skal fremgå, at der er tale om en indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketter skal være forsynet med dato og underskrift af enten medlemmet eller dennes forældre/værge. Gruppen eller distriktet skal til enhver tid kunne fremvise indmeldelsesblanketter for samtlige medlemmer indmeldt efter Hvis en indmeldelsesblanket for et medlem indmeldt efter denne dato er bortkommet, skal gruppen derfor sikre sig, at den pågældende afleverer en ny indmeldelsesblanket. Dato for udfyldelse af blanketten skal altid fremgå; men af hensyn til tildelingen af årsstjerner mv. kan man desuden anføre dato for den oprindelige indmeldelse. Ved udmeldelse er der ikke særlige formkrav, men tidspunktet for udmeldelsens ikrafttræden skal angives. Indmeldelsesblanketter og skriftlige udmeldelser opbevares af gruppen/distriktet indtil mindst 5 år efter udmeldelse. Dokumenterne skal opbevares på et for offentligheden utilgængeligt sted, fx hos den person i gruppen/distriktet, der har behov for blankettens oplysninger. Ved destruktion af blanketter skal gruppen eller distriktet sikre, at dette sker på en sikker måde, f.eks. ved makulering. Ved gruppens eventuelle nedlæggelse overdrages dokumenterne til distriktet. I fravær af en skriftlig udmeldelse, skal gruppen/distriktet ved brev gøre medlemmet opmærksom på, at medlemmet betragtes som udmeldt af gruppen/distriktet fra en angiven dato, der således anvendes som udmeldelsesdato. Kopi af brevet opbevares i stedet for en skriftlig udmeldelse. Overflytning til en anden gruppe eller et andet distrikt i korpset opfattes som en udmeldelse af den oprindelige enhed og indmeldelse i en ny. Der skal derfor gives en skriftlig udmeldelse til den gamle enhed samt en skriftlig indmeldelse til den nye enhed." Kristne trossamfund Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 10: Ved begrebet anerkendte kristne trossamfund menes kristne trossamfund fra Kirkeministeriets liste over anerkendte trossamfund, hvilket vil sige: Den Katolske Kirke i Danmark, De reformerte menigheder, Metodistkirken i Danmark, Baptistkirken i Danmark, Den ortodokse russiske kirkes menighed i København, Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København, Svenska Gustafsförsamlingen i København, Den til St. Alban s English Church i København hørende menighed. Det mosaiske trossamfund står på Kirkeministeriets liste, men er ikke inkluderet i begrebet anerkendte kristne trossamfund. Ved forespørgsler om lederskab fra medlemmer af kristne trossamfund, der ikke står på listen, afgøres dette på spørgsmålet om dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Enhver, der er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, kan således opnå lederbrev.

11 Minimumuskontingent Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 11: Alle gruppens medlemmer betaler til gruppen et årligt kontingent, der mindst svarer til det minimumskontingent, der danner grundlag for korpsets tilskud af tipsmidler, for tiden 75 kr. årligt (2006).

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård Foto Korpsets fotografer Layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller Tryk Glumsø Bogtryk Danske

Læs mere

Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk

Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk Vedtægter 2011 Øster Snede Spejderne KFUM Spejderne Lovring Distrikt, gruppe: 6410 De grønne pigespejdere Region Kattegat Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Redigeret marts 2011. Lejrmappen

Redigeret marts 2011. Lejrmappen Redigeret marts 2011. Lejrmappen Centerlejr på Trevældcenteret I skal nu på lejr på Trevæld, og der er en række informationer i den forbindelse, det kan være rart at have. På de følgende sider kan I finde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere