Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark"

Transkript

1 Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat følgende ordlyd: "KFUM-Spejderne i Danmark den (gruppe) (navn) (fødselsdag) har sammen med ledere i gruppen drøftet: Korpsets formål: Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Korpsets arbejdsform: Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre. Lederens forpligtelser: Som ansvarlig leder er man forpligtet til, i loyalitet mod korpsets formål og arbejdsform, at deltage regelmæssigt i gruppens arbejde, at samarbejde positivt og loyalt med grupperådet og gruppens andre ledere og løbende søge inspiration og dygtiggørelse. Voksennetværket: Med udgangspunkt i et aktivt spejderarbejde - mødet med børnene, deres forældre og de andre ledere, arrangementer, kurser og lejre - knyttes et fagligt og personligt voksennetværk til gavn for egen personlig vækst og trivsel. og godkendes derfor som leder i gruppen og korpset. (Distriktschefens og gruppelederens underskrift)" Regler for to-kønnede lejre. "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 2: Regler for to-kønnede lejre. Alle KFUM-Spejderarrangementer er principielt for begge køn. Der skal være separate toilet- og vaskefaciliteter. Drenge og piger skal overnatte i separate soverum/telte. Der skal deltage en leder af hvert køn, medmindre det ansvarlige råd har vedtaget andet.

2 Regler for fælleskorpslige lejre og weekends "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 3: 1. Tilladelse til afholdelse af lejre/weekends, hvor der deltager såvel piger som drenge, skal indhentes hos det ansvarlige lokale råd senest 14 dage forinden. Forældrene underrettes om, at der er tale om en lejr/weekend, hvor der deltager både drenge og piger. Der skal deltage mindst én leder af hvert køn og mindst én leder fra hvert deltagende korps/forbund. Drenge og piger overnatter i separate soverum/telte, ligesom der bør forefindes separate toilet- og vaskefaciliteter. 2. Ved fælles lejre og weekends i udlandet henledes opmærksomheden desuden på: Værtslandets regler overholdes, hvis pågældende land deltager. Godkendelse af turen indhentes hos de respektive korps/internationale afdelinger. Overenskomst mellem organisationerne i Danske Spejderes Fællesråd om ovennævnte "Regler for fælles lejre og weekends" er vedtaget 12. oktober 1976 og ændret 4. april Overenskomst mellem Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 4: 1. Til fremme af spejderarbejdet i Danmark i overensstemmelse med de grundprincipper, der er fastlagt for spejderarbejde af spejderbevægelsens stifter, Baden-Powell, og til yderligere styrkelse af samarbejdet mellem de to internationalt anerkendte drengespejderkorps, Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark, oprettede disse korps den 23. april 1962 Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. 2. Den de to korps henholdsvis i 1920 og 1924 meddelte internationale anerkendelse overførtes samtidig til Fællesrådet i overensstemmelse med verdensspejderbevægelsens statutter, således som disse blev ændret ved den internationale spejderkonference i Portugal Grønlands Spejderkorps og Fællesrådet for Færøernes Drengespejdere kan efter eget ønske associeres til Fællesrådet. Andre spejderkorps kan ligeledes opnå international anerkendelse enten gennem en associeringsordning til Fællesrådet eller gennem optagelse i enten Det Danske Spejderkorps eller KFUM-Spejderne i Danmark For at kunne associeres til Fællesrådet skal korps i Danmark i praksis være geografisk landsdækkende. Fællesrådet skal endvidere kunne godkende det pågældende korps' spejderlov og -løfte samt love og bestemmelser angående korpsets idégrundlag. 4. Fællesrådet repræsenterer dansk drengespejderarbejde over for The World Organization of the Scout Movement og andre landes anerkendte spejderkorps. 5. Fællesrådet kan i øvrigt repræsentere korpsene i fælles anliggender. 6. Fællesrådet består af 9 medlemmer, 4 valgt af hvert korps blandt dettes medlemmer, samt den af rådet valgte International Commissioner. Desuden deltager en repræsentant for hvert af de associerede korps i rådets møder. 7. Fællesrådet vælger blandt sine medlemmer for indtil 3 år ad gangen formand og næstformand. International Commissioner vælges ligeledes for indtil 3 år ad gangen. 8. Vedtagelse i fællesrådet forudsætter enighed mellem de to oprettende korps. 9. International Commissioner varetager den daglige administration af Fællesrådets virksomhed, herunder forbindelse til verdensorganisationen, den europæiske region og andre landes anerkendte spejderkorps. International Commissioner har til opgave at føre Fællesrådets regnskab og fremlægge budget til godkendelse på Fællesrådets forårsmøde. 10. Fællesrådets regnskaber revideres på skift af de to oprettende korps' valgte revisorer. 11. Fællesrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Denne overenskomst er vedtaget af bestyrelserne for Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark henholdsvis den 7/ og den 11/ med ikrafttræden den 23/ og ændret pr. 15/ Ændring af overenskomsten, med ikrafttræden den 1. januar 1976, er vedtaget af henholdsvis styrelsen for Det Danske Spejderkorps og hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark den 6. december 1975.

3 Korpsafgift for 2007 og Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 5 Korpsafgiften for 2007 og 2008 fastsættes til et grundbeløb svarende til den pr. 1. juli 2000 gældende korpsafgift (267 kr. årligt) plus en regulering heraf, der fastsættes til 4 kr. pr. år for hvert point, nettoprisindekset med juli 2000 = 100 stiger. Pristalsreguleringen foretages halvårsvis på grundlag af nettoprisindekset for henholdsvis januar og juli. Reguleringen træder i kraft fra og med april kvartal på basis af nettoprisindekset for januar og fra og med oktober kvartal på basis af nettoprisindekset for juli. Nettoprisindekset er pr. januar ,3. Herefter er korpsafgiften for april kvartal 2006: 267,00 + ( )*4,00 = 311,00 kr./år, svarende til kr. 77,75 pr. kvartal. Det aktuelle tal for nettoprisindekset bringes i kassererinformation. KFUM-Spejdernes Ejendomspulje "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 6: Pengene til denne pulje tilvejebringes ved overførsler fra evt. overskud af korpsets drift. KFUM-Spejdernes Ejendomspulje yder lån til alle former for jord og fast ejendom, herunder byejendomme, bofællesskaber og skibe. Lån i Ejendomspuljen kan gives på følgende vilkår: Som rentefrie lån, med en afvikling over 10 år, med lige store årlige afdrag. Der vil normalt være 50% nedskrivning af betalte, ekstraordinære afdrag. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet. Som rentebærende lån, med en rente på pt 6,75% p.a. over 10 år. Herefter vil lånene være rente- og afdragsfrie, og indestår herefter som gæld til korpset. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet eller fastsat af Forretningsudvalget efter vurdering af projektet. Lån på op til kr ydes normalt mod gældsbrev. Lån over kr ydes normalt mod tinglyst pant i ejendommen. Den maksimale lånerammer udgør kr pr. gruppe. Det forudsættes endvidere, at egenindskuddet i projektet udgør mindst 5% af de samlede udgifter til projektet, eksklusiv eventuel værdi af eget arbejde. Jens Granes Fond "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 7: Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark har, i 50-året for påbegyndelsen af spejderarbejdet i KFUM, besluttet at oprette en fond til anvendelse i spejderarbejdet i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser. Disse bestemmelser er senest ændret af hovedbestyrelsen den 7. januar De gældende fundatsbestemmelser lyder herefter: Fondens navn er Jens Granes Fond som udtryk for taknemmelighed for Jens Granes lederskab i korpset, for dettes oprettelse og for 50 års utrætteligt virke i spejderarbejdet. Fondens formål er at hjælpe enheder i korpset med anskaffelse og indretning af lejr- og mødefaciliteter til brug i spejderarbejdet. I det omfang enheder i korpset er medopretter af en selvejende institution, eller hvor enheden erhverver en fast ejendom i sameje med en lokal enhed i et andet korps/forbund, kan der ydes hjælp til sådanne på samme vilkår som til korpsets enheder. Fondens midler tilvejebringes gennem gaver og tilskud fra fonds, firmaer og enkeltpersoner samt fra landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. Fondens kapital udgør ved oprettelsen kr.

4 Fonden bestyres af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forretningsudvalg. Til ledelse af fondens daglige virksomhed antager bestyrelsen en administrator, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Til retsligt at forpligte fonden i alle forhold udkræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Fondens regnskab revideres som KFUM-Spejdernes regnskab. Fonden kan ophæves af KFUM- Spejdernes Hovedbestyrelse, idet fondens midler da så vidt muligt anvendes efter fondens formål. Fondens midler anvendes til ydelser af lån i overensstemmelse med bestemmelserne i 2. Lån kan ydes indenfor en af bestyrelsen skønnet rimelig sikkerhed i ejendommen. Såfremt fondens likviditet ikke muliggør direkte udlån, kan fonden i stedet kautionere for lån af tilsvarende størrelse i banker og sparekasser, med regresret til tilsvarende pantebreve og med deklaration om forkøbsret, som anført i 6. Ledig likviditet kan midlertidigt udlånes til landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. For lån ydet af fonden udstedes der et pantebrev indeholdende vilkårene herfor, og lånet tinglyses som hæftelse på ejendommen. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, hvortil også henregnes ophør af medejerforhold. Fonden kan kræve udlån konjunktursikret. Der tinglyses så vidt muligt deklaration om, at fonden i tilfælde af salg af ejendommen - uanset om lånet måtte være indfriet - har forkøbsret til denne. I særlige tilfælde kan fonden udlåne midler mod udstedelse af gældsbevis. KFUM-Spejdernes Udviklingspulje "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 8: Midler fra Udviklingspuljen kan ydes, primært som tilskud og sekundært som lån til alle former for udviklende og eksperimenterende initiativer, til fornyelse af KFUM-Spejderarbejde og til forsøgsaktiviteter af medlemsfremmende karakter. Herudover kan Udviklingspuljen yde tilskud til udgifter, der afholdes i forbindelse med oprettelse af nye enheder samt til materialeanskaffelse m.v. i nystartede grupper, hvor dette ikke kan dækkes af korpsets nystarttilskud eller andet. Badning "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 1 Badning kun foregå på sikre, i forvejen undersøgte steder og under omhyggeligt opsyn. 1. Lederne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade pågældende sted. 2. Badningen må kun foregå indenfor et nærmere afgrænset område. Dette skal være let at overskue og alle børn skal kunne bunde. 3. Der skal være mindst 2 voksne ledere til stede. Den ene skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og foretage livredning. 4. Der må ikke gå flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med dem alle. 5. Ved badning i forbindelse med lejre og ture, bør forældrenes tilladelse foreligge. Sikkerhedsregler ved søaktivitet "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 2 Alle former for sejlads må kun foretages med lovlige og godkendte fartøjer og skal altid foregå under tilsyn af en voksen leder. Under enhver form for sejlads skal alle anvende redningsvest.

5 Leder. Alle søaktiviteter foregår under opsyn af en ansvarlig leder, der drager omsorg for, at nedenstående regler opfyldes. Sejlads med selvbyggede fartøjer (risbåde, tømmerflåder m.v.) 1. Fartøjer skal være forsynet med flydemidler i en sådan mængde og af en sådan beskaffenhed, at de kan holde fartøjet flydende i minimum 24 timer med udstyr og personer. 2. Spejderne skal være iført redningsvest. Her kan anvendes veste godkendt af Statens Skibstilsyn eller af varedeklareret type (DVN-mærket). Sejlads med kanoer, joller, sejl- og motorbåde, windsurfere m.m. 1. Al sejlads overvåges af en ansvarlig søleder, der er godkendt af gruppe-, distrikts- eller centerledelse, afhængigt af i hvilket regi sejladsen foregår. Sølederen er ansvarlig for sejladsens sikkerhed, herunder vurderer han vind, vejr, bådens stand, besætningens kvalifikationer, sikkerhedsudstyr m.v. Det anbefales, at sølederen ved sejlads i joller, sejl- og motorbåde som minimum har den statskontrollerede duelighedsprøve eller førerprøve samt relevant sejladserfaring. 2. Et fartøj skal være i fuldt sødygtig stand og behørigt udrustet. (Se evt. pjecen "Sejl sikkert i småbåde" fra Søsportens Sikkerhedsråd). 3. Spejderne skal være iført redningsveste, der er godkendt af Statens Skibstilsyn, eller er varedeklareret (DVN-mærket). Ved kanosejlads kan den ansvarlige leder, efter vurdering af forholdene, dispensere til brug af kano/sejler/svømmevest. 4. Søsportens 10 sikkerhedsråd skal kendes. Disse er (www.soesport.dk): 1. Lær at svømme. 2. Lær at sejle. 3. Lær søens færdselsregler. 4. Hold båden ved lige. 5. Hold redningsudstyr ved lige. 6. Undersøg vejrforholdene. 7. Vis hensyn over for store skibe. 8. Bliv ved båden, hvis den kæntrer 9. Bland ikke spiritus og søsport. 10. Giv ikke anledning til unødig uro: Ring hjem. Sikkerhedsregler ved klatre- og fjeldaktiviteter "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 3 Det er svært at lave udtømmende regler for sikker færdsel i fjeldet. Men der kan opstilles nogle minimumskrav, som kan være med til at sikre, at en tur i fjeldet forløber under forsvarlige forhold. De nedenstående sikkerhedsregler skal derfor opfattes som de minimusmskrav, der kan stilles til vandreture i fjeldet om sommeren. Særlige friluftsaktiviteter som foss-padling, havkajaksejlads, vinterskiture, brævandring og klippeklatring stiller yderligere krav til sikkerheden. Af disse vil brævandring og klippeklatring kort blive berørt i dette sæt sikkerhedsregler, hvorimod der henvises til Fjeldgruppen for yderligere oplysninger om foss-padling, havkajaksejlads og vinterskiture, idet disse tre aktiviteter hver for sig er meget forskelligartede. Desuden vil forsikringsforhold ved færdsel i fjeldet også kort blive beskrevet. Det er vigtigt at påpege, at disse regler på ingen måde fritager ledere og deltagere fra at tænke sig godt om, når de planlægger og laver disse aktiviteter. Spørgsmål til sikkerhedsreglerne, fjeldvandring eller de særlige friluftsaktiviteter kan rettes til Fjeldgruppen. Fjeldgruppen er en tværkorpslig arbejdsgruppe, der afholder begynderkurser inden for fjeld-vandring og særlige friluftsaktiviteter, og som tilbyder hjælp til lokale arrangementer. Fjeldgruppen kan kontaktes via Korpskontoret. Spørgsmål vedrørende forsikringsforhold kan rettes til Korpskontoret eller forsikringsselskabet. Sikkerhedsreglerne er opstillet på følgende måde:

6 Afsnit 1 er sikkerhedsregler for fjeldvandring og omhandler krav til samtlige deltagere, lederen, planlægningen, sikkerhedsudstyret og færdsel i fjeldet. Afsnit 2 er i kort form de yderligere krav, der stilles til brævandring og klippeklatring. Afsnit 3 er en generel beskrivelse af de forsikringsforhold, der gælder ved fjeldvandring og særlige friluftsaktiviteter. 1. SIKKERHEDSREGLER VED FJELDVANDRING. A. Krav til alle deltagere. God fysisk form - så der er overskud til nødsituationer. Kendskab til elementær fjeldførstehjælp. Kendskab til forebyggelse og behandling af kulde-væde-chok (også kaldet hypotermi eller exposure). Erfaring med det medbragte sikkerhedsudstyr (se nedenfor). Kendskab til og forståelse af De 9 Fjeldregler (se nedenfor). Viden om, hvordan der i nødstilfælde kan skaffes hjælp i turområdet (Fjeldgruppen kan hjælpe med dette). En medbragt mobiltelefon kan i mange tilfælde ikke erstatte denne viden. Vilje til i en kritisk situation at indordne sig under mere erfarnes ledelse. Kendskab til følgende signaler o o o B. Krav til lederen. SOS-signaler De Internationale Fjeldredningssignaler: Tilkaldelse af hjælp: 6 hurtige fløjt/blink (1 minuts pause - gentag) Svar: 3 hurtige fløjt/blink (1 minuts pause - gentag). Signalering til helikopter: Begge arme strakt over hovedet i Y-form: "Ja, jeg har brug for hjælp". Den ene arm strakt over hovedet og den anden ned og lidt ud fra kroppen i N-form: "Nej, jeg er OK". Ud over de egenskaber, der i øvrigt kræves af vore spejderledere, er der et vejledende alderskrav på 20 år og følgende krav: God fysisk form - bedre end gennemsnittet i gruppen - samt kendskab til egne reaktioner i pressede situationer. Praktisk fjelderfaring. Godt teoretisk og praktisk kendskab til fjeldorientering og fjeldsikkerhed. Gennemført 12 timers førstehjælpskursus indenfor de sidste 3 år, evt gennem ajourføringskursus hos Dansk Røde Kors. Skal sikre sig, at mindst 1 i gruppen har grundigt kendskab til fjeldførstehjælp, f.eks. gennem Fjeldgruppens Fjeldsamariterkursus. Kendskab til menneskers fysiske og psykiske reaktioner under belastende forhold samt solidt kendskab til kulde-væde-chok. Skal inden turen have grundig information om deltagernes helbredsmæssige begrænsninger, fysiske såvel som psykiske, som f.eks. allergi, kroniske sygdomme, ikke helede skader m.m. C. Krav til planlægningen. Planlægningen skal altid have udspring i princippet: "Tur efter evne" og omfatte: Overvejelser om turens formål, deltagerne samt lederes forventninger og ikke mindst begrænsninger. Grundigt studium af det valgte område og om muligt kontakt til lokalkendte folk. Udarbejdelse af detaljeret program med rutevalg og alternative ruter. Overvejelser om holdinddelingen. Hvis flere hold følger samme rute, er kravet mindst 3 personer pr. hold - ellers 4 personer pr. hold. Uddannelse af fjeldsamariter (f.eks. via Fjeldgruppens Fjeldsamariterkursus). Undersøgelse af, hvordan der tilkaldes hjælp i området. Opstilling af forholdsregler og træning af mulige ulykkessituationer, herunder kulde-væde-chok, samt brug af sikkerhedsudstyr (se nedenfor).

7 Opstilling af turregler (minimum De 9 Fjeldregler - se nedenfor) og gennemgang af disse med deltagerne. Kontrol af, at det aftalte sikkerhedsudstyr (se nedenfor) medbringes og er funktionsdygtigt. Kontrol af, at alle deltagere opfylder de stillede krav (se ovenfor). Anmeldelse af udlandsrejse til korpskontoret (skema udleveres på korpskontoret). D. Sikkerhedsudstyret. Det fælles sikkerhedsudstyr skal omfatte: Ekstra kort og kompas. Samariterkasser, som altid følger samariterne, der er i stand til at anvende indholdet (Fjeldgruppen kan oplyse, om indholdet af en samariterkasse). Reperationsgrej til rygsække, telte, støvler, regntøj m.m. Reserveproviant til minimum 1 dag ekstra. Eventuelt reb, hvis der påregnes særlig svær vandring (bør ikke gøres uden træning). Det personlige sikkerhedsudstyr skal omfatte: Sygesikringsbevis, fløjte, kort, kompas, nødproviant (til minimum 1 måltid ekstra), vandtæt pakkede tændstikker, elastisk tape, hæfteplaster, kompresforbinding, astrotæppe/stor plasticpose, ekstra varmt tøj (incl. hue, vanter og halstørklæde), regntøj, kniv, stærkt farvet genstand til markering (f.eks. jakke, regnjakke, tørklæde, sovepose, underlag m.m.). E. Krav til færdsel i fjeldet (De 9 Fjeldregler). De 9 Fjeldregler skal altid følges: 1. Tag ikke på lange ture uden træning. 2. Giv besked om, hvor I går, hvornår I går, samt hvornår I forventer at være tilbage. 3. Vis respekt for vejret og vejrmeldingerne. 4. Lyt til erfarne fjeldfolk. 5. Vær forberedt på uheld og dårligt vejr, selv på korte ture. 6. Husk altid kort og kompas - og vær sikker på, hvordan det bruges. 7. Gå aldrig alene 8. Vend om i tide - det er ingen skam at gå tilbage. 9. Spar på kræfterne, og søg ly i tide. 2. YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER VED SÆRLIGE FRILUFTSAKTIVITETER. Nedenfor er opstillet de kvalitative og uddannelsesmæssige krav, der som minimum stilles til lederen og deltagerne under brævandring og klippeklatring. Desuden skal aktivitetslederen, ud over den nødvendige teoretiske viden, også have erfaring og rutine inden for aktiviteten. Hverken brævandring eller klippeklatring er aktiviteter, som man bare kan kaste sig ud i. Det betyder f.eks., at man ikke kan "krydre" en fjeldvandretur med elementer af disse aktiviteter uden at have det fornødne kendskab, for det er farlige aktiviteter. Krav til yderligere sikkerhedsudstyr er ikke nævnt, da det er meget omfattende og forskelligt fra aktivitet til aktivitet. Information om dette udstyr kan fås hos Fjeldgruppen.

8 A. Brævandring. Kravet er, at lederen har gennemført et brækursus samt yderligere har minimum 1 uges bræerfaring. Desuden skal der være 2 personer med brækursus i et tovhold, eller i to tovhold, der går tæt sammen. Brækursus af en uges varighed udbydes af Fjeldgruppen. B. Klippeklatring. Spejdere må kun klippeklatre på egen hånd, såfremt de har deltaget i et kursus, der opfylder Fjeldgruppens "Norm for begynderkursus i klatring og rebsikring". For at opnå rutine til klatring på egen hånd efter deltagelse på et sådant kursus anbefales det, at man klatrer med erfarne. Kravet er, at den leder, der introducerer klippeklatring til ukyndige, som minimum skal have gennemført følgende 2 af Fjeldgruppens weekendkurser: 1. Klatre- og Rebsikringskursus. 2. Klippeklatreredningskursus. 3. FORSIKRINGSFORHOLD VED FÆRDSEL I FJELDET. Korpsene har tegnet kollektive ansvarsforsikringer, der dækker ledere eller hjælperes ansvarspådragende handlinger i spejdersammenhæng. Derudover har korpsene tegnet kollektive ulykkesforsikringer, men deltagelse heri er frivillig for korpsenes grupper. Dækningen er endvidere begrænset. Som hovedregel gælder, at den enkeltes private ulykkesforsikring normalt dækker ulykker i forbindelse med vandreture og kanoture. Ulykker i forbindelse med foss-padling, havkajaksejlads, vinterskiture, brævandring og klippeklatring er normalt ikke dækket. I nogle forsikringsselskaber er det muligt at tegne en tillægsforsikring, der dækker den pågældende aktivitet. Den vigtigste regel er: At I altid skal kontrollere jeres forsikringsforhold i god tid inden fjeldaktiviteten påbegyndes. Det skal afslutningsvis bemærkes, at ovenstående sikkerhedsregler er vedtaget i Fjeldgruppen (Fjeldnyt nr. 6, august 1997). Tobaksrygning "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 4 Ud fra erkendelse af tobaksrygnings skadelige virkninger vedtog landsmødet i 1976 en resolution om, at korpset ønsker at støtte de bestræbelser, der fra forskellige sider gøres for at mindske tobaksproblemet, især ved at opfordre korpsets ledere til at undlade tobaksrygning i spejderes nærvær. Alkohol "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 5 Børn og unge må ikke indtage alkohol i forbindelse med spejderarrangementer. Ingen deltagere - med eller uden uniform - i spejderarrangementer må være beruset. Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du udsender vedrørende alkohol, når du opfattes som repræsentant for korpset.

9 Spejderpas "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 6: Ansøgning om udstedelse af spejderpas sker på en særlig blanket, som kan rekvireres fra Korpskontoret. Der må påregnes en ekspeditionstid på 1 uge fra ansøgningens indsendelse. Spejderpas udstedes kun til spejdere, som er fyldt 15 år. Til ture med flere deltagere er kun pas for lederen påkrævet Hæderstegn Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 7: 10 års stjernen kan af distriktschefen tildeles spejdere og ledere efter fulde 10 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. 25 års stjernen kan af distriktschefen efter indstilling af pågældende råd tildeles spejdere og ledere efter fulde 25 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. 50 års stjernen kan af distriktschefen efter indstilling af pågældende råd tildeles spejdere og ledere efter fulde 50 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. Den gule lilje uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig særligt fortjent over for spejderarbejdet på lokalt plan. Henvendelse til Korpskontoret. Den hvide lilje uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig fortjent over for spejderarbejdet ved særlige lejligheder. Henvendelse til Korpskontoret. Den gule lilje og Den hvide lilje kan ikke tildeles medlemmer af korpset. Derudover er der produceret en 75 års stjerne. Henvendelse til korpskontoret. Check af straffeattester Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 8 Landsmødet i 2006 vedtog, at ingen medlemmer eller medhjælpere over 15 år hos KFUM-Spejderne må have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens 210, 222, 222 jf. 224 og 225, 232 eller 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Det respektive råd, dvs. grupperådet, distriktsrådet og Hovedbestyrelsen, er ansvarlig for, at alle personer, der er omfattet af reglerne, udfylder en samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Der skal indhentes samtykkeerklæring fra alle personer, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra andet medlemskab eller er nye i korpset. Som det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse, skal der indhentes samtykkeerklæring for alle medhjælpere og nye ledere senest 3 uger efter, at disse har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 2 uger eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i spejderarbejdet 3 eller flere gange. Alle korpsets enheder skal leve op til disse minimumskrav; men Hovedbestyrelsen opfordrer samtidig de respektive råd til at drøfte og fastlægge egne samværsregler, som eksempelvist præciserer, om nye ledere og ikke-medlemmer kan fungere som medhjælpere på sommerlejre og ture med overnatning uden forudgående kontrol i Det Centrale Kriminalregister. KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse kan beslutte, at der på et senere tidspunkt skal foretages en fornyet kontrol af eksisterende ledere eller medhjælpere med regelmæssig eller længerevarende tilknytning.

10 Alle samtykkeerklæringer indsendes til KFUM-Spejdernes Korpskontor, som indhenter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Såfremt en person har registreret en afgørelse, vil gruppen/distriktet/hovedbestyrelsen blive kontaktet af generalsekretæren, med hvem der træffes aftale om det videre forløb. Opbevaring af indmeldelsesblanketter Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 9: "Indmeldelse og udmeldelse kan jf. Love for KFUM-Spejderne i Danmark, 7, stk. 5 & 6 kun ske skriftligt. Det er gruppens/distriktets ansvar at sikre overholdelsen heraf. Ved indmeldelse anbefales det at anvende korpsets standardblanket. Anvendes andre blanketter, skal de som minimum indeholde information om navn, adresse og fødselsår, ligesom det skal fremgå, at der er tale om en indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketter skal være forsynet med dato og underskrift af enten medlemmet eller dennes forældre/værge. Gruppen eller distriktet skal til enhver tid kunne fremvise indmeldelsesblanketter for samtlige medlemmer indmeldt efter Hvis en indmeldelsesblanket for et medlem indmeldt efter denne dato er bortkommet, skal gruppen derfor sikre sig, at den pågældende afleverer en ny indmeldelsesblanket. Dato for udfyldelse af blanketten skal altid fremgå; men af hensyn til tildelingen af årsstjerner mv. kan man desuden anføre dato for den oprindelige indmeldelse. Ved udmeldelse er der ikke særlige formkrav, men tidspunktet for udmeldelsens ikrafttræden skal angives. Indmeldelsesblanketter og skriftlige udmeldelser opbevares af gruppen/distriktet indtil mindst 5 år efter udmeldelse. Dokumenterne skal opbevares på et for offentligheden utilgængeligt sted, fx hos den person i gruppen/distriktet, der har behov for blankettens oplysninger. Ved destruktion af blanketter skal gruppen eller distriktet sikre, at dette sker på en sikker måde, f.eks. ved makulering. Ved gruppens eventuelle nedlæggelse overdrages dokumenterne til distriktet. I fravær af en skriftlig udmeldelse, skal gruppen/distriktet ved brev gøre medlemmet opmærksom på, at medlemmet betragtes som udmeldt af gruppen/distriktet fra en angiven dato, der således anvendes som udmeldelsesdato. Kopi af brevet opbevares i stedet for en skriftlig udmeldelse. Overflytning til en anden gruppe eller et andet distrikt i korpset opfattes som en udmeldelse af den oprindelige enhed og indmeldelse i en ny. Der skal derfor gives en skriftlig udmeldelse til den gamle enhed samt en skriftlig indmeldelse til den nye enhed." Kristne trossamfund Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 10: Ved begrebet anerkendte kristne trossamfund menes kristne trossamfund fra Kirkeministeriets liste over anerkendte trossamfund, hvilket vil sige: Den Katolske Kirke i Danmark, De reformerte menigheder, Metodistkirken i Danmark, Baptistkirken i Danmark, Den ortodokse russiske kirkes menighed i København, Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København, Svenska Gustafsförsamlingen i København, Den til St. Alban s English Church i København hørende menighed. Det mosaiske trossamfund står på Kirkeministeriets liste, men er ikke inkluderet i begrebet anerkendte kristne trossamfund. Ved forespørgsler om lederskab fra medlemmer af kristne trossamfund, der ikke står på listen, afgøres dette på spørgsmålet om dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Enhver, der er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, kan således opnå lederbrev.

11 Minimumuskontingent Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 11: Alle gruppens medlemmer betaler til gruppen et årligt kontingent, der mindst svarer til det minimumskontingent, der danner grundlag for korpsets tilskud af tipsmidler, for tiden 75 kr. årligt (2006).

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere