Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark"

Transkript

1 Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat følgende ordlyd: "KFUM-Spejderne i Danmark den (gruppe) (navn) (fødselsdag) har sammen med ledere i gruppen drøftet: Korpsets formål: Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Korpsets arbejdsform: Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre. Lederens forpligtelser: Som ansvarlig leder er man forpligtet til, i loyalitet mod korpsets formål og arbejdsform, at deltage regelmæssigt i gruppens arbejde, at samarbejde positivt og loyalt med grupperådet og gruppens andre ledere og løbende søge inspiration og dygtiggørelse. Voksennetværket: Med udgangspunkt i et aktivt spejderarbejde - mødet med børnene, deres forældre og de andre ledere, arrangementer, kurser og lejre - knyttes et fagligt og personligt voksennetværk til gavn for egen personlig vækst og trivsel. og godkendes derfor som leder i gruppen og korpset. (Distriktschefens og gruppelederens underskrift)" Regler for to-kønnede lejre. "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 2: Regler for to-kønnede lejre. Alle KFUM-Spejderarrangementer er principielt for begge køn. Der skal være separate toilet- og vaskefaciliteter. Drenge og piger skal overnatte i separate soverum/telte. Der skal deltage en leder af hvert køn, medmindre det ansvarlige råd har vedtaget andet.

2 Regler for fælleskorpslige lejre og weekends "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 3: 1. Tilladelse til afholdelse af lejre/weekends, hvor der deltager såvel piger som drenge, skal indhentes hos det ansvarlige lokale råd senest 14 dage forinden. Forældrene underrettes om, at der er tale om en lejr/weekend, hvor der deltager både drenge og piger. Der skal deltage mindst én leder af hvert køn og mindst én leder fra hvert deltagende korps/forbund. Drenge og piger overnatter i separate soverum/telte, ligesom der bør forefindes separate toilet- og vaskefaciliteter. 2. Ved fælles lejre og weekends i udlandet henledes opmærksomheden desuden på: Værtslandets regler overholdes, hvis pågældende land deltager. Godkendelse af turen indhentes hos de respektive korps/internationale afdelinger. Overenskomst mellem organisationerne i Danske Spejderes Fællesråd om ovennævnte "Regler for fælles lejre og weekends" er vedtaget 12. oktober 1976 og ændret 4. april Overenskomst mellem Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 4: 1. Til fremme af spejderarbejdet i Danmark i overensstemmelse med de grundprincipper, der er fastlagt for spejderarbejde af spejderbevægelsens stifter, Baden-Powell, og til yderligere styrkelse af samarbejdet mellem de to internationalt anerkendte drengespejderkorps, Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark, oprettede disse korps den 23. april 1962 Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. 2. Den de to korps henholdsvis i 1920 og 1924 meddelte internationale anerkendelse overførtes samtidig til Fællesrådet i overensstemmelse med verdensspejderbevægelsens statutter, således som disse blev ændret ved den internationale spejderkonference i Portugal Grønlands Spejderkorps og Fællesrådet for Færøernes Drengespejdere kan efter eget ønske associeres til Fællesrådet. Andre spejderkorps kan ligeledes opnå international anerkendelse enten gennem en associeringsordning til Fællesrådet eller gennem optagelse i enten Det Danske Spejderkorps eller KFUM-Spejderne i Danmark For at kunne associeres til Fællesrådet skal korps i Danmark i praksis være geografisk landsdækkende. Fællesrådet skal endvidere kunne godkende det pågældende korps' spejderlov og -løfte samt love og bestemmelser angående korpsets idégrundlag. 4. Fællesrådet repræsenterer dansk drengespejderarbejde over for The World Organization of the Scout Movement og andre landes anerkendte spejderkorps. 5. Fællesrådet kan i øvrigt repræsentere korpsene i fælles anliggender. 6. Fællesrådet består af 9 medlemmer, 4 valgt af hvert korps blandt dettes medlemmer, samt den af rådet valgte International Commissioner. Desuden deltager en repræsentant for hvert af de associerede korps i rådets møder. 7. Fællesrådet vælger blandt sine medlemmer for indtil 3 år ad gangen formand og næstformand. International Commissioner vælges ligeledes for indtil 3 år ad gangen. 8. Vedtagelse i fællesrådet forudsætter enighed mellem de to oprettende korps. 9. International Commissioner varetager den daglige administration af Fællesrådets virksomhed, herunder forbindelse til verdensorganisationen, den europæiske region og andre landes anerkendte spejderkorps. International Commissioner har til opgave at føre Fællesrådets regnskab og fremlægge budget til godkendelse på Fællesrådets forårsmøde. 10. Fællesrådets regnskaber revideres på skift af de to oprettende korps' valgte revisorer. 11. Fællesrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Denne overenskomst er vedtaget af bestyrelserne for Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark henholdsvis den 7/ og den 11/ med ikrafttræden den 23/ og ændret pr. 15/ Ændring af overenskomsten, med ikrafttræden den 1. januar 1976, er vedtaget af henholdsvis styrelsen for Det Danske Spejderkorps og hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark den 6. december 1975.

3 Korpsafgift for 2007 og Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 5 Korpsafgiften for 2007 og 2008 fastsættes til et grundbeløb svarende til den pr. 1. juli 2000 gældende korpsafgift (267 kr. årligt) plus en regulering heraf, der fastsættes til 4 kr. pr. år for hvert point, nettoprisindekset med juli 2000 = 100 stiger. Pristalsreguleringen foretages halvårsvis på grundlag af nettoprisindekset for henholdsvis januar og juli. Reguleringen træder i kraft fra og med april kvartal på basis af nettoprisindekset for januar og fra og med oktober kvartal på basis af nettoprisindekset for juli. Nettoprisindekset er pr. januar ,3. Herefter er korpsafgiften for april kvartal 2006: 267,00 + ( )*4,00 = 311,00 kr./år, svarende til kr. 77,75 pr. kvartal. Det aktuelle tal for nettoprisindekset bringes i kassererinformation. KFUM-Spejdernes Ejendomspulje "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 6: Pengene til denne pulje tilvejebringes ved overførsler fra evt. overskud af korpsets drift. KFUM-Spejdernes Ejendomspulje yder lån til alle former for jord og fast ejendom, herunder byejendomme, bofællesskaber og skibe. Lån i Ejendomspuljen kan gives på følgende vilkår: Som rentefrie lån, med en afvikling over 10 år, med lige store årlige afdrag. Der vil normalt være 50% nedskrivning af betalte, ekstraordinære afdrag. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet. Som rentebærende lån, med en rente på pt 6,75% p.a. over 10 år. Herefter vil lånene være rente- og afdragsfrie, og indestår herefter som gæld til korpset. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet eller fastsat af Forretningsudvalget efter vurdering af projektet. Lån på op til kr ydes normalt mod gældsbrev. Lån over kr ydes normalt mod tinglyst pant i ejendommen. Den maksimale lånerammer udgør kr pr. gruppe. Det forudsættes endvidere, at egenindskuddet i projektet udgør mindst 5% af de samlede udgifter til projektet, eksklusiv eventuel værdi af eget arbejde. Jens Granes Fond "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 7: Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark har, i 50-året for påbegyndelsen af spejderarbejdet i KFUM, besluttet at oprette en fond til anvendelse i spejderarbejdet i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser. Disse bestemmelser er senest ændret af hovedbestyrelsen den 7. januar De gældende fundatsbestemmelser lyder herefter: Fondens navn er Jens Granes Fond som udtryk for taknemmelighed for Jens Granes lederskab i korpset, for dettes oprettelse og for 50 års utrætteligt virke i spejderarbejdet. Fondens formål er at hjælpe enheder i korpset med anskaffelse og indretning af lejr- og mødefaciliteter til brug i spejderarbejdet. I det omfang enheder i korpset er medopretter af en selvejende institution, eller hvor enheden erhverver en fast ejendom i sameje med en lokal enhed i et andet korps/forbund, kan der ydes hjælp til sådanne på samme vilkår som til korpsets enheder. Fondens midler tilvejebringes gennem gaver og tilskud fra fonds, firmaer og enkeltpersoner samt fra landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. Fondens kapital udgør ved oprettelsen kr.

4 Fonden bestyres af KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forretningsudvalg. Til ledelse af fondens daglige virksomhed antager bestyrelsen en administrator, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Til retsligt at forpligte fonden i alle forhold udkræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Fondens regnskab revideres som KFUM-Spejdernes regnskab. Fonden kan ophæves af KFUM- Spejdernes Hovedbestyrelse, idet fondens midler da så vidt muligt anvendes efter fondens formål. Fondens midler anvendes til ydelser af lån i overensstemmelse med bestemmelserne i 2. Lån kan ydes indenfor en af bestyrelsen skønnet rimelig sikkerhed i ejendommen. Såfremt fondens likviditet ikke muliggør direkte udlån, kan fonden i stedet kautionere for lån af tilsvarende størrelse i banker og sparekasser, med regresret til tilsvarende pantebreve og med deklaration om forkøbsret, som anført i 6. Ledig likviditet kan midlertidigt udlånes til landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark. For lån ydet af fonden udstedes der et pantebrev indeholdende vilkårene herfor, og lånet tinglyses som hæftelse på ejendommen. Lånet forfalder til indfrielse ved ejerskifte, hvortil også henregnes ophør af medejerforhold. Fonden kan kræve udlån konjunktursikret. Der tinglyses så vidt muligt deklaration om, at fonden i tilfælde af salg af ejendommen - uanset om lånet måtte være indfriet - har forkøbsret til denne. I særlige tilfælde kan fonden udlåne midler mod udstedelse af gældsbevis. KFUM-Spejdernes Udviklingspulje "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 8: Midler fra Udviklingspuljen kan ydes, primært som tilskud og sekundært som lån til alle former for udviklende og eksperimenterende initiativer, til fornyelse af KFUM-Spejderarbejde og til forsøgsaktiviteter af medlemsfremmende karakter. Herudover kan Udviklingspuljen yde tilskud til udgifter, der afholdes i forbindelse med oprettelse af nye enheder samt til materialeanskaffelse m.v. i nystartede grupper, hvor dette ikke kan dækkes af korpsets nystarttilskud eller andet. Badning "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 1 Badning kun foregå på sikre, i forvejen undersøgte steder og under omhyggeligt opsyn. 1. Lederne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade pågældende sted. 2. Badningen må kun foregå indenfor et nærmere afgrænset område. Dette skal være let at overskue og alle børn skal kunne bunde. 3. Der skal være mindst 2 voksne ledere til stede. Den ene skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og foretage livredning. 4. Der må ikke gå flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med dem alle. 5. Ved badning i forbindelse med lejre og ture, bør forældrenes tilladelse foreligge. Sikkerhedsregler ved søaktivitet "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 2 Alle former for sejlads må kun foretages med lovlige og godkendte fartøjer og skal altid foregå under tilsyn af en voksen leder. Under enhver form for sejlads skal alle anvende redningsvest.

5 Leder. Alle søaktiviteter foregår under opsyn af en ansvarlig leder, der drager omsorg for, at nedenstående regler opfyldes. Sejlads med selvbyggede fartøjer (risbåde, tømmerflåder m.v.) 1. Fartøjer skal være forsynet med flydemidler i en sådan mængde og af en sådan beskaffenhed, at de kan holde fartøjet flydende i minimum 24 timer med udstyr og personer. 2. Spejderne skal være iført redningsvest. Her kan anvendes veste godkendt af Statens Skibstilsyn eller af varedeklareret type (DVN-mærket). Sejlads med kanoer, joller, sejl- og motorbåde, windsurfere m.m. 1. Al sejlads overvåges af en ansvarlig søleder, der er godkendt af gruppe-, distrikts- eller centerledelse, afhængigt af i hvilket regi sejladsen foregår. Sølederen er ansvarlig for sejladsens sikkerhed, herunder vurderer han vind, vejr, bådens stand, besætningens kvalifikationer, sikkerhedsudstyr m.v. Det anbefales, at sølederen ved sejlads i joller, sejl- og motorbåde som minimum har den statskontrollerede duelighedsprøve eller førerprøve samt relevant sejladserfaring. 2. Et fartøj skal være i fuldt sødygtig stand og behørigt udrustet. (Se evt. pjecen "Sejl sikkert i småbåde" fra Søsportens Sikkerhedsråd). 3. Spejderne skal være iført redningsveste, der er godkendt af Statens Skibstilsyn, eller er varedeklareret (DVN-mærket). Ved kanosejlads kan den ansvarlige leder, efter vurdering af forholdene, dispensere til brug af kano/sejler/svømmevest. 4. Søsportens 10 sikkerhedsråd skal kendes. Disse er (www.soesport.dk): 1. Lær at svømme. 2. Lær at sejle. 3. Lær søens færdselsregler. 4. Hold båden ved lige. 5. Hold redningsudstyr ved lige. 6. Undersøg vejrforholdene. 7. Vis hensyn over for store skibe. 8. Bliv ved båden, hvis den kæntrer 9. Bland ikke spiritus og søsport. 10. Giv ikke anledning til unødig uro: Ring hjem. Sikkerhedsregler ved klatre- og fjeldaktiviteter "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 3 Det er svært at lave udtømmende regler for sikker færdsel i fjeldet. Men der kan opstilles nogle minimumskrav, som kan være med til at sikre, at en tur i fjeldet forløber under forsvarlige forhold. De nedenstående sikkerhedsregler skal derfor opfattes som de minimusmskrav, der kan stilles til vandreture i fjeldet om sommeren. Særlige friluftsaktiviteter som foss-padling, havkajaksejlads, vinterskiture, brævandring og klippeklatring stiller yderligere krav til sikkerheden. Af disse vil brævandring og klippeklatring kort blive berørt i dette sæt sikkerhedsregler, hvorimod der henvises til Fjeldgruppen for yderligere oplysninger om foss-padling, havkajaksejlads og vinterskiture, idet disse tre aktiviteter hver for sig er meget forskelligartede. Desuden vil forsikringsforhold ved færdsel i fjeldet også kort blive beskrevet. Det er vigtigt at påpege, at disse regler på ingen måde fritager ledere og deltagere fra at tænke sig godt om, når de planlægger og laver disse aktiviteter. Spørgsmål til sikkerhedsreglerne, fjeldvandring eller de særlige friluftsaktiviteter kan rettes til Fjeldgruppen. Fjeldgruppen er en tværkorpslig arbejdsgruppe, der afholder begynderkurser inden for fjeld-vandring og særlige friluftsaktiviteter, og som tilbyder hjælp til lokale arrangementer. Fjeldgruppen kan kontaktes via Korpskontoret. Spørgsmål vedrørende forsikringsforhold kan rettes til Korpskontoret eller forsikringsselskabet. Sikkerhedsreglerne er opstillet på følgende måde:

6 Afsnit 1 er sikkerhedsregler for fjeldvandring og omhandler krav til samtlige deltagere, lederen, planlægningen, sikkerhedsudstyret og færdsel i fjeldet. Afsnit 2 er i kort form de yderligere krav, der stilles til brævandring og klippeklatring. Afsnit 3 er en generel beskrivelse af de forsikringsforhold, der gælder ved fjeldvandring og særlige friluftsaktiviteter. 1. SIKKERHEDSREGLER VED FJELDVANDRING. A. Krav til alle deltagere. God fysisk form - så der er overskud til nødsituationer. Kendskab til elementær fjeldførstehjælp. Kendskab til forebyggelse og behandling af kulde-væde-chok (også kaldet hypotermi eller exposure). Erfaring med det medbragte sikkerhedsudstyr (se nedenfor). Kendskab til og forståelse af De 9 Fjeldregler (se nedenfor). Viden om, hvordan der i nødstilfælde kan skaffes hjælp i turområdet (Fjeldgruppen kan hjælpe med dette). En medbragt mobiltelefon kan i mange tilfælde ikke erstatte denne viden. Vilje til i en kritisk situation at indordne sig under mere erfarnes ledelse. Kendskab til følgende signaler o o o B. Krav til lederen. SOS-signaler De Internationale Fjeldredningssignaler: Tilkaldelse af hjælp: 6 hurtige fløjt/blink (1 minuts pause - gentag) Svar: 3 hurtige fløjt/blink (1 minuts pause - gentag). Signalering til helikopter: Begge arme strakt over hovedet i Y-form: "Ja, jeg har brug for hjælp". Den ene arm strakt over hovedet og den anden ned og lidt ud fra kroppen i N-form: "Nej, jeg er OK". Ud over de egenskaber, der i øvrigt kræves af vore spejderledere, er der et vejledende alderskrav på 20 år og følgende krav: God fysisk form - bedre end gennemsnittet i gruppen - samt kendskab til egne reaktioner i pressede situationer. Praktisk fjelderfaring. Godt teoretisk og praktisk kendskab til fjeldorientering og fjeldsikkerhed. Gennemført 12 timers førstehjælpskursus indenfor de sidste 3 år, evt gennem ajourføringskursus hos Dansk Røde Kors. Skal sikre sig, at mindst 1 i gruppen har grundigt kendskab til fjeldførstehjælp, f.eks. gennem Fjeldgruppens Fjeldsamariterkursus. Kendskab til menneskers fysiske og psykiske reaktioner under belastende forhold samt solidt kendskab til kulde-væde-chok. Skal inden turen have grundig information om deltagernes helbredsmæssige begrænsninger, fysiske såvel som psykiske, som f.eks. allergi, kroniske sygdomme, ikke helede skader m.m. C. Krav til planlægningen. Planlægningen skal altid have udspring i princippet: "Tur efter evne" og omfatte: Overvejelser om turens formål, deltagerne samt lederes forventninger og ikke mindst begrænsninger. Grundigt studium af det valgte område og om muligt kontakt til lokalkendte folk. Udarbejdelse af detaljeret program med rutevalg og alternative ruter. Overvejelser om holdinddelingen. Hvis flere hold følger samme rute, er kravet mindst 3 personer pr. hold - ellers 4 personer pr. hold. Uddannelse af fjeldsamariter (f.eks. via Fjeldgruppens Fjeldsamariterkursus). Undersøgelse af, hvordan der tilkaldes hjælp i området. Opstilling af forholdsregler og træning af mulige ulykkessituationer, herunder kulde-væde-chok, samt brug af sikkerhedsudstyr (se nedenfor).

7 Opstilling af turregler (minimum De 9 Fjeldregler - se nedenfor) og gennemgang af disse med deltagerne. Kontrol af, at det aftalte sikkerhedsudstyr (se nedenfor) medbringes og er funktionsdygtigt. Kontrol af, at alle deltagere opfylder de stillede krav (se ovenfor). Anmeldelse af udlandsrejse til korpskontoret (skema udleveres på korpskontoret). D. Sikkerhedsudstyret. Det fælles sikkerhedsudstyr skal omfatte: Ekstra kort og kompas. Samariterkasser, som altid følger samariterne, der er i stand til at anvende indholdet (Fjeldgruppen kan oplyse, om indholdet af en samariterkasse). Reperationsgrej til rygsække, telte, støvler, regntøj m.m. Reserveproviant til minimum 1 dag ekstra. Eventuelt reb, hvis der påregnes særlig svær vandring (bør ikke gøres uden træning). Det personlige sikkerhedsudstyr skal omfatte: Sygesikringsbevis, fløjte, kort, kompas, nødproviant (til minimum 1 måltid ekstra), vandtæt pakkede tændstikker, elastisk tape, hæfteplaster, kompresforbinding, astrotæppe/stor plasticpose, ekstra varmt tøj (incl. hue, vanter og halstørklæde), regntøj, kniv, stærkt farvet genstand til markering (f.eks. jakke, regnjakke, tørklæde, sovepose, underlag m.m.). E. Krav til færdsel i fjeldet (De 9 Fjeldregler). De 9 Fjeldregler skal altid følges: 1. Tag ikke på lange ture uden træning. 2. Giv besked om, hvor I går, hvornår I går, samt hvornår I forventer at være tilbage. 3. Vis respekt for vejret og vejrmeldingerne. 4. Lyt til erfarne fjeldfolk. 5. Vær forberedt på uheld og dårligt vejr, selv på korte ture. 6. Husk altid kort og kompas - og vær sikker på, hvordan det bruges. 7. Gå aldrig alene 8. Vend om i tide - det er ingen skam at gå tilbage. 9. Spar på kræfterne, og søg ly i tide. 2. YDERLIGERE SIKKERHEDSREGLER VED SÆRLIGE FRILUFTSAKTIVITETER. Nedenfor er opstillet de kvalitative og uddannelsesmæssige krav, der som minimum stilles til lederen og deltagerne under brævandring og klippeklatring. Desuden skal aktivitetslederen, ud over den nødvendige teoretiske viden, også have erfaring og rutine inden for aktiviteten. Hverken brævandring eller klippeklatring er aktiviteter, som man bare kan kaste sig ud i. Det betyder f.eks., at man ikke kan "krydre" en fjeldvandretur med elementer af disse aktiviteter uden at have det fornødne kendskab, for det er farlige aktiviteter. Krav til yderligere sikkerhedsudstyr er ikke nævnt, da det er meget omfattende og forskelligt fra aktivitet til aktivitet. Information om dette udstyr kan fås hos Fjeldgruppen.

8 A. Brævandring. Kravet er, at lederen har gennemført et brækursus samt yderligere har minimum 1 uges bræerfaring. Desuden skal der være 2 personer med brækursus i et tovhold, eller i to tovhold, der går tæt sammen. Brækursus af en uges varighed udbydes af Fjeldgruppen. B. Klippeklatring. Spejdere må kun klippeklatre på egen hånd, såfremt de har deltaget i et kursus, der opfylder Fjeldgruppens "Norm for begynderkursus i klatring og rebsikring". For at opnå rutine til klatring på egen hånd efter deltagelse på et sådant kursus anbefales det, at man klatrer med erfarne. Kravet er, at den leder, der introducerer klippeklatring til ukyndige, som minimum skal have gennemført følgende 2 af Fjeldgruppens weekendkurser: 1. Klatre- og Rebsikringskursus. 2. Klippeklatreredningskursus. 3. FORSIKRINGSFORHOLD VED FÆRDSEL I FJELDET. Korpsene har tegnet kollektive ansvarsforsikringer, der dækker ledere eller hjælperes ansvarspådragende handlinger i spejdersammenhæng. Derudover har korpsene tegnet kollektive ulykkesforsikringer, men deltagelse heri er frivillig for korpsenes grupper. Dækningen er endvidere begrænset. Som hovedregel gælder, at den enkeltes private ulykkesforsikring normalt dækker ulykker i forbindelse med vandreture og kanoture. Ulykker i forbindelse med foss-padling, havkajaksejlads, vinterskiture, brævandring og klippeklatring er normalt ikke dækket. I nogle forsikringsselskaber er det muligt at tegne en tillægsforsikring, der dækker den pågældende aktivitet. Den vigtigste regel er: At I altid skal kontrollere jeres forsikringsforhold i god tid inden fjeldaktiviteten påbegyndes. Det skal afslutningsvis bemærkes, at ovenstående sikkerhedsregler er vedtaget i Fjeldgruppen (Fjeldnyt nr. 6, august 1997). Tobaksrygning "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 4 Ud fra erkendelse af tobaksrygnings skadelige virkninger vedtog landsmødet i 1976 en resolution om, at korpset ønsker at støtte de bestræbelser, der fra forskellige sider gøres for at mindske tobaksproblemet, især ved at opfordre korpsets ledere til at undlade tobaksrygning i spejderes nærvær. Alkohol "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 5 Børn og unge må ikke indtage alkohol i forbindelse med spejderarrangementer. Ingen deltagere - med eller uden uniform - i spejderarrangementer må være beruset. Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du udsender vedrørende alkohol, når du opfattes som repræsentant for korpset.

9 Spejderpas "Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 6: Ansøgning om udstedelse af spejderpas sker på en særlig blanket, som kan rekvireres fra Korpskontoret. Der må påregnes en ekspeditionstid på 1 uge fra ansøgningens indsendelse. Spejderpas udstedes kun til spejdere, som er fyldt 15 år. Til ture med flere deltagere er kun pas for lederen påkrævet Hæderstegn Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 7: 10 års stjernen kan af distriktschefen tildeles spejdere og ledere efter fulde 10 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. 25 års stjernen kan af distriktschefen efter indstilling af pågældende råd tildeles spejdere og ledere efter fulde 25 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. 50 års stjernen kan af distriktschefen efter indstilling af pågældende råd tildeles spejdere og ledere efter fulde 50 års god tjeneste. Forhandles i 55 NORD. Den gule lilje uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig særligt fortjent over for spejderarbejdet på lokalt plan. Henvendelse til Korpskontoret. Den hvide lilje uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig fortjent over for spejderarbejdet ved særlige lejligheder. Henvendelse til Korpskontoret. Den gule lilje og Den hvide lilje kan ikke tildeles medlemmer af korpset. Derudover er der produceret en 75 års stjerne. Henvendelse til korpskontoret. Check af straffeattester Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 8 Landsmødet i 2006 vedtog, at ingen medlemmer eller medhjælpere over 15 år hos KFUM-Spejderne må have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens 210, 222, 222 jf. 224 og 225, 232 eller 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Det respektive råd, dvs. grupperådet, distriktsrådet og Hovedbestyrelsen, er ansvarlig for, at alle personer, der er omfattet af reglerne, udfylder en samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Der skal indhentes samtykkeerklæring fra alle personer, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra andet medlemskab eller er nye i korpset. Som det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse, skal der indhentes samtykkeerklæring for alle medhjælpere og nye ledere senest 3 uger efter, at disse har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 2 uger eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i spejderarbejdet 3 eller flere gange. Alle korpsets enheder skal leve op til disse minimumskrav; men Hovedbestyrelsen opfordrer samtidig de respektive råd til at drøfte og fastlægge egne samværsregler, som eksempelvist præciserer, om nye ledere og ikke-medlemmer kan fungere som medhjælpere på sommerlejre og ture med overnatning uden forudgående kontrol i Det Centrale Kriminalregister. KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse kan beslutte, at der på et senere tidspunkt skal foretages en fornyet kontrol af eksisterende ledere eller medhjælpere med regelmæssig eller længerevarende tilknytning.

10 Alle samtykkeerklæringer indsendes til KFUM-Spejdernes Korpskontor, som indhenter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Såfremt en person har registreret en afgørelse, vil gruppen/distriktet/hovedbestyrelsen blive kontaktet af generalsekretæren, med hvem der træffes aftale om det videre forløb. Opbevaring af indmeldelsesblanketter Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 9: "Indmeldelse og udmeldelse kan jf. Love for KFUM-Spejderne i Danmark, 7, stk. 5 & 6 kun ske skriftligt. Det er gruppens/distriktets ansvar at sikre overholdelsen heraf. Ved indmeldelse anbefales det at anvende korpsets standardblanket. Anvendes andre blanketter, skal de som minimum indeholde information om navn, adresse og fødselsår, ligesom det skal fremgå, at der er tale om en indmeldelsesblanket. Indmeldelsesblanketter skal være forsynet med dato og underskrift af enten medlemmet eller dennes forældre/værge. Gruppen eller distriktet skal til enhver tid kunne fremvise indmeldelsesblanketter for samtlige medlemmer indmeldt efter Hvis en indmeldelsesblanket for et medlem indmeldt efter denne dato er bortkommet, skal gruppen derfor sikre sig, at den pågældende afleverer en ny indmeldelsesblanket. Dato for udfyldelse af blanketten skal altid fremgå; men af hensyn til tildelingen af årsstjerner mv. kan man desuden anføre dato for den oprindelige indmeldelse. Ved udmeldelse er der ikke særlige formkrav, men tidspunktet for udmeldelsens ikrafttræden skal angives. Indmeldelsesblanketter og skriftlige udmeldelser opbevares af gruppen/distriktet indtil mindst 5 år efter udmeldelse. Dokumenterne skal opbevares på et for offentligheden utilgængeligt sted, fx hos den person i gruppen/distriktet, der har behov for blankettens oplysninger. Ved destruktion af blanketter skal gruppen eller distriktet sikre, at dette sker på en sikker måde, f.eks. ved makulering. Ved gruppens eventuelle nedlæggelse overdrages dokumenterne til distriktet. I fravær af en skriftlig udmeldelse, skal gruppen/distriktet ved brev gøre medlemmet opmærksom på, at medlemmet betragtes som udmeldt af gruppen/distriktet fra en angiven dato, der således anvendes som udmeldelsesdato. Kopi af brevet opbevares i stedet for en skriftlig udmeldelse. Overflytning til en anden gruppe eller et andet distrikt i korpset opfattes som en udmeldelse af den oprindelige enhed og indmeldelse i en ny. Der skal derfor gives en skriftlig udmeldelse til den gamle enhed samt en skriftlig indmeldelse til den nye enhed." Kristne trossamfund Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark" nr. 9, stk. 10: Ved begrebet anerkendte kristne trossamfund menes kristne trossamfund fra Kirkeministeriets liste over anerkendte trossamfund, hvilket vil sige: Den Katolske Kirke i Danmark, De reformerte menigheder, Metodistkirken i Danmark, Baptistkirken i Danmark, Den ortodokse russiske kirkes menighed i København, Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København, Svenska Gustafsförsamlingen i København, Den til St. Alban s English Church i København hørende menighed. Det mosaiske trossamfund står på Kirkeministeriets liste, men er ikke inkluderet i begrebet anerkendte kristne trossamfund. Ved forespørgsler om lederskab fra medlemmer af kristne trossamfund, der ikke står på listen, afgøres dette på spørgsmålet om dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Enhver, der er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, kan således opnå lederbrev.

11 Minimumuskontingent Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 11: Alle gruppens medlemmer betaler til gruppen et årligt kontingent, der mindst svarer til det minimumskontingent, der danner grundlag for korpsets tilskud af tipsmidler, for tiden 75 kr. årligt (2006).

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom.

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom. Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2 7 Medlemmer Ændringsforslag 2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller, Den Grønne Gruppe eller direkte af korpset.

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Love for KFUM-Spejderne i Danmark Love for KFUM-Spejderne i Danmark Side 1 Indhold I. KORPSETS NAVN OG FORMÅL... 4 1. Navn... 4 2. Forhold til verdensspejderbevægelsen... 4 3. Formål... 4 4. Arbejdsform... 4 5. Lov, løfte og valgsprog...

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Debat. Debat Light. Dette debatoplæg er det første i en række af tre. som forberedelse til drøftelserne

Debat. Debat Light. Dette debatoplæg er det første i en række af tre. som forberedelse til drøftelserne ydningen t daglige ørelse af og handspejderen ave et edt i for-. Landsmøde Debat Dette debatoplæg er det første i en række af tre.,, Vi tror, vi mener, vi lærer... November 2003 Debatoplæggene er tænkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. Danske Baptisters Spejderkorps

VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. Danske Baptisters Spejderkorps VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS Danske Baptisters Spejderkorps f~ïi.~\ Danske Baptisters Spejderkorps 1. Navn og hjemsted 1. Korpsets navn er Danske Baptisters Spejderkorps i daglig tale Baptistspejderne.

Læs mere

Vedtægter for Danske Baptisters Spejderkorps, vedtaget april 2004

Vedtægter for Danske Baptisters Spejderkorps, vedtaget april 2004 1. Navn Korpsets navn er Danske Baptisters Spejderkorps. 2. Formål Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening

Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Vedtægter for Dansk Bærdyrkerforening Navn, hjemsted 1 Foreningens navn er Dansk Bærdyrkerforening ". Dens hjemsted er formandens adresse eller et af foreningen oprettet kontor. Formål 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

SDR. YDBY VANDVÆRK I/S

SDR. YDBY VANDVÆRK I/S SDR. YDBY VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SDR. YDBY VANDVÆRK I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 11. september 1967, er et interessentskab, hvis navn er Sdr. Ydby Vandværk I/S. Selskabet har

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden.

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Spejderne i Ans Velkommen som KFUM-spejder i Ans Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Formål: For over 100år siden grundlagde

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 46567.17.37./av VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Vandværkets forsyningsområde... 3 3. Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR LOBBÆK VANDVÆRK 1. navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 19. marts 1950, er et andelsselskab, hvis navn er Lobbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bornholms Regionskommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding.

Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Deltagerbrev til påskekursus Toggerbo Spejdercenter 2013 Kære kursus deltager Dette deltagerbrev skal sendes til alle i patruljen, og fungere samtidig som bekræftelse på jeres tilmelding. Nu nærmer årets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere