Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012"

Transkript

1 Revision 10, 2012

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse... 4 Fartøjernes udrustning... 4 Fartøjernes vedligeholdelse... 4 Personligt redningsudstyr... 4 Udrustning ved weekendsejlads og togter... 4 Fartøjsførerens beføjelser og pligter... 5 Fartøjsførerens generelle beføjelser og pligter... 5 Fartøjsførerens ansvar... 5 Lån af Fartøj... 5 Efterlades fartøjet i fremmed havn... 5 Almindelige regler for sejlads... 6 Sejlads generelt... 6 Sejlads med minier... 6 Sejlads med juniorer... 6 Sejlads med gæster... 6 Togter, ture m.m Badning... 6 Frisejlads... 7 Sejlads uden direkte lederopsyn... 7 Områder... 7 Krav til fartøjets bemanding... 7 Periode... 7 Sejlprøvernes aflæggelse... 8 Generelt... 8 Sejlprøve af 3. grad... 8 Sejlprøve af 2. grad Sejlprøve af 1. grad Motorprøve Spilerprøve Bilag 1 fartøjernes udrustning Bilag 2 fartøjernes vedligeholdelse Side 2 af 16

3 Forord Formål Dette sejladsreglement er en retningslinje for ledere, søkyndigt medlem (SØK), bestyrelsen og spejdere i det daglige arbejde. Heri beskrives gruppens regler for sejlads i gruppens fartøjer. Udfærdigelse Indholdet af reglementet er udfærdiget af lederne i samarbejde med SØK og godkendt af bestyrelsen og DDS søarbejdsgruppe. Kopi af reglementet opbevares elektronisk af bestyrelsen. Kopi videregives til nye bestyrelsesmedlemmer. Definitioner Frisejlads er sejlads som spejderne foretager uden deltagelse af en afdelingsleder. I overensstemmelse med DDS Søsikkerhedsbestemmelserne, gælder sejladsreglementet for alle personer der deltager i gruppens søaktiviteter. Det vil sige at enhver, der befinder sig ombord på et fartøj ejet af RLS, betegnes som spejder. Dispensation Den til enhver tid værende afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder kan efter egen vurdering dispensere fra nærværende regelsæt, idet reglerne ikke skal være en unødig hindring i det daglige arbejde. Dette gælder særligt når den pågældende selv er til stede, såsom på togter og sejlaftener. Ved dispensation må afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder dog ikke fravige DDS Søsikkerhedsbestemmelserne eller Søloven. Overtrædelse Overtrædelse af gruppens sejladsreglement behandles af den fungerende afdelingsledelse i samarbejde med SØK og hvis relevant også gruppestyrelsen. Såfremt bortvisning af et medlem er relevant skal bestyrelsens accept foreligge. Havari I tilfælde af havari melder fartøjsføreren uopholdeligt til fartøjets leder (patrulje-, junior-, eller tropsleder), gruppeleder, SØK og eventuel togtleder. Anmeldelsen til forsikring foretages af gruppelederen. SØK gennemfører en undersøgelse ved samtale med fartøjsføreren og eventuelle andre efter SØK s behov. SØK underretter derefter bestyrelsen. Fordelingsliste Bestyrelsens medlemmer DDS søarbejdsgruppe Afdelingsledere og assistenter Alle spejdere Godkendelse Udarbejdet: 9. februar 1992 Sidst revideret: 8. februar 2012 Godkendt af gruppestyrelsen: 13. marts 2012 Godkendt af SØArbejdsgruppen: Side 3 af 16

4 Udrustning og vedligeholdelse Fartøjernes udrustning Udrustning for at kunne blive godkendt til sejlads findes i bilag 1. Bilag 1 indeholder lister over alle gruppens fartøjer. Er flere fartøjer af sted samlet på togter skal radioer medbringes så bådene kan kommunikere med hinanden, og alle fartøjer skal have søkort og navigationsgrej til sejladsen. Det er tilstrækkeligt at kikkert findes i lederfartøjet. Mobiltelefoner kan ikke påregnes at virke som bådenes interne kommunikationsform. Fartøjernes vedligeholdelse Fartøjerne skal flydeprøves hvert år. Flydeprøve er gældende i op til 18 måneder. Der må ikke sejles i fartøjerne før fartøjerne efter søsætning er godkendt af SØK. Ledere og SØK kontrollerer løbende gennem året materiellets tilstand. Vedligeholdelse af fartøjerne er beskrevet i bilag 2. Personligt redningsudstyr Under sejlads er følgende gældende: - Alle spejdere skal bære redningsvest. Redningsvesten må ikke være af oppustelig type. - Spejdere over 18 år kan på eget ansvar, og når vejr og sejladsområde tillader det, i stedet for redningsvesten bære en redningsvest af den oppustelige type eller en svømmevest. - Der kan ikke dispenseres for brug af veste ved normal sejlads eller når joller trækkes i stille vejr. Kun ved badning kan der dispenseres. idet RLS stiller følgende krav til redningsveste og svømmeveste: - En redningsvest skal være en DS/EN 395 godkendt eller varefaktadeklareret redningsvest med skridtstropper. Redningsvesten må ikke være af oppustelig type. - En oppustelig redningsvest skal være en DS/EN 395 godkendt oppustelig redningsvest, der skal anvendes i henhold til producentens instrukser. Oppustelige redningsveste kræver at brugeren er særligt opmærksom på vedligeholdelse og funktionsdygtighed, og gaspatroner og udløsningsmekanisme bør skiftes årligt. Bruger man en oppustelig vest, skal en ekstra patron medbringes til togter, alternativt en ekstra redningsvest. - En svømmevest (også kaldet sejlervest eller kanovest) skal være en DS/EN 393 godkendt eller varefaktadeklareret svømmevest. - Alle typer veste skal altid være forsynet med fløjte og funktionsdygtigt knæklys, der lyser rødt, gult eller orange. Knæklys bør skiftes årligt. Vesten skal være i klare signalfarver, der tydeligt ses på vandet. Blå, grønne og hvide veste kan ikke accepteres. Undtaget er dog oppustelige redningsvestes overtræk, der overskygges af selve vesten når denne er pustet op. - Personligt redningsudstyr kontrolleres ved start af sejlsæson og sommertogt af SØK eller anden kontrollant udpeget af SØK. Udrustning ved weekendsejlads og togter Foruden standard udrustning medbringes: - 1 sæt søkort over det område der sejles i - VHF eller tilsvarende kommunikationsudstyr - Navigationsgrej Side 4 af 16

5 Fartøjsførerens beføjelser og pligter Fartøjsførerens generelle beføjelser og pligter På ethvert skib skal der i henhold til 3 i lov om skibes besætning være en fører. Dette krav er uafhængigt af skibets størrelse og gælder også for en sejljolle. Denne fører og en eventuel vagthavende navigatør vil kunne drages til ansvar for overtrædelse af sejladsreglerne herunder også de regler, der måtte være i dette reglement. Den omstændighed, at myndighederne måske ikke stiller krav om en bestemt uddannelse af den pågældende, kan ikke i sig selv fritage for ansvar. Her som i andre forhold, er ukendskab til gældende regler ingen undskyldning. Gældende ombord: - Fartøjsføreren er øverste myndighed. Det vil sige at fartøjsførerens kommandoer og anvisninger til enhver tid skal følges. - Fartøjsføreren må kun sejle i de områder som pågældende har sejlprøver til. - Fartøjsføreren må kun sejle inden for de vindstyrker som pågældende har sejlprøver til. - Fartøjsføreren skal til enhver tid rette sig efter de anvisninger han/hun måtte modtage af afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder. Fartøjsførerens ansvar Fartøjsføreren har ansvaret for: - Fartøjet og dets besætning - At fartøjet er klargjort før, under og efter sejlads - At der skrives sejljournal før og efter sejlads - At alle bærer godkendte rednings eller svømmeveste med lys og lyd - At alle ombord ved, hvem der er fartøjsfører - At alle skader på grej eller fartøj omgående meddeles til leder, samt skrives i logbogen - At have tilladelse til togtsejlads - At der meldes til hjemsted, 1 gang i døgnet, ved sejlads i over et døgn Lån af Fartøj Såfremt en fartøjsfører ønsker at sejle som fartøjsfører i et andet af gruppens fartøjer, skal hun/han henvende sig til patrulje-, junior-, trops, eller seniorleder for dette fartøj, for at få tilladelse til at låne fartøjet. Efterlades fartøjet i fremmed havn Hvis fartøjet efterlades: - må det kun ske med fartøjets almindelige udrustning - eksklusiv nødudstyr og håndradio. - Skal det hurtigst muligt bringes hjem - Skal den ansvarlige afdelingsleder, og patruljeleder for spejderfartøjet, orienteres om fartøjets placering og forventede hjemkomst. Side 5 af 16

6 Almindelige regler for sejlads Sejlads generelt Krav til sejlads i gruppens fartøjer: - enhver spejder skal kunne svømme minimum 200 meter Inden og under sejlads: - udstyr kontrolleres - alt tovværk er klares op - der er orden ombord - havnemanøvre planlægges og besætning informeres - flag sættes - fartøj er lænset Efter sejlads: - fortøjes fartøjet forsvarligt - affenderes, spules og lænses fartøjet - skal alt tovværk være klaret op - skal der være orden ombord - lægges grej på plads - skal fald være fri af mast - bjærges flag Sejlads med minier Ved sejlads med minier skal der være, som minimum, en afdelingsleder/assistent med mindst 3. grads sejlprøve samt en spejder over 12 år.hvis en mini ikke kan svømme 200m, skal der udfærdiges en skriftlig godkendelse af forældrene på at han/hun kan deltage i den pågældende sejlads. Sejlads med juniorer Ved juniorsejlads skal der altid være en afdelingsleder/assistent med mindst 3. grads sejlprøve ombord. Hvis en junior ikke kan svømme 200m, skal der udfærdiges en skriftlig godkendelse af forældrene på at han/hun kan deltage i den pågældende sejlads. Sejlads med gæster Gæster må medtages, såfremt øvrige betingelser for sejlads er opfyldt. Enhver gæst skal i sejljournalen anføres med sit fulde navn, samt telefonnummer til en kontaktperson på land. Togter, ture m.m. Togt er sejlads med overnatning. Afdelingsleder godkender fartøjets bemanding og sejladsområde. Badning Når der bades, skal fartøjet enten være forsvarligt fortøjet eller opankret. Det er dog tilladt at bade fra et fartøj, der er let i stille vejr (under 3 m/s). Såfremt der bades fra et fartøj, der er let, skal der altid mindst være 2 personer ombord på båden, hvoraf den ene skal have mindst 3. grads sejlprøve. Badning fra et fartøj, der er let, bør som udgangspunkt ske med redningsvest eller svømmevest. Side 6 af 16

7 Frisejlads Sejlads uden direkte lederopsyn - Frisejlads uden lederopsyn kan finde sted efter følgende opstilling Spejder 3. grad 2. grad 1. grad Område - Område A Område A & B Område A, B & C Vindstyrke - Max 7 m/s Max 10 m/s Max 12 m/s Sejlføring - Storsejl + fok Storsejl + fok/genua Storsejl + fok/genua Sejlads i mørke / dårlig sigtbarhed - Nej Ja Ja Sejlads i fartøjer med motor: - Fartøjsføreren skal have bestået motorprøven uanset om motor anvendes - Såfremt båden kræver speedbådscertifikat / duelighedsprøve skal dette krav også opfyldes Spiler sejlads: - mindst en blandt besætningen skal have bestået spiler prøven. Områder Sejladsområde A: Holbæk fjord, Bognæsbroen og korteste vej mellem disse to Sejladsområde B: Syd for 55 o 47 8 N (Inderbreddingen og Orø) Sejladsområde C: Syd for 55 o 58 5 N (hele Isefjord og Roskilde Fjord) Krav til fartøjets bemanding Optimistjoller: max 1 person i hver jolle, dog 2 minier eller juniorer hvis lederopsyn Svendborgjoller: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Motorjoller: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Drabant 24: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Maxi 95: min. 2 personer og max. 10 personer Ved sejlads kun med optimistjoller skal der være mindst 2 joller ude sammen. Periode Der sejles fra standerhejsning til 1. oktober under forudsætning af at bådene er godkendt af SØK og afdelingsleder. Side 7 af 16

8 Sejlprøvernes aflæggelse Generelt Sejlprøverne skal aflægges i denne rækkefølge: 3. grad, 2. grad, 1. grad. Spejdere med 1. eller 2. grads sejlprøve kan desuden aflægge spilerprøve, som forudsættes ved sejlads med spiler. Seniorer og ledere kan desuden aflægge motorprøve, der forudsættes ved enhver sejlads med skibe udstyret med motor. Sejlprøverne aflægges overfor SØK og fungerende afdelingsleder, der har mindst samme sejlprøve. Ved 3. grads sejlprøve kan der accepteres en hvis grad af usikkerhed ved prøvens aflæggelse, men ved 2. gradsprøve skal der udvises sikkerhed i stoffet og ved 1. gradsprøve desuden rutine og overskud ved håndtering af båden. Praktiske prøver bør ikke aflægges ved vindstyrker væsentlig over den maksimalt tilladte for den enkelte prøve. Hver sejlprøve er opdelt i en teoretisk prøve (teori, navigation og førstehjælp) og en praktisk prøve (sejlads). Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere kan erstatte den teoretiske del af 2. og 3. grads sejlprøverne, der omhandler navigation. Yaghtskippereksamen kan erstatte den teoretiske del af 1. grads sejlprøven, der omhandler navigation. Sejlprøve af 3. grad Teoretisk 3. grads prøve: Aspiranten skal kende alle benævnelser om bord på fartøjet. Aspiranten skal kunne føre gruppens godkendte sejljournal, og skal kende fartøjsførens beføjelser og pligter. Aspiranten skal i mindst et år have deltaget i forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse af: mast, rig og skrog. Aspiranten skal have demonstreret 200 m svømning med tøj og redningsvest. Aspiranten skal kunne udføre følgende tovværksarbejde: - Råbåndsknob - Pælestik - Ottetalsstik - Klampestik (til fald og fortøjninger) - Dobbelt halvstik - Flagknob - Almindelig takling - Syet takling - Endesplejs - Øjesplejs Side 8 af 16

9 Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 3. grads sejlprøve må benytte. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold for derved at undgå grundstødninger. Aspiranten skal kende: Vigeregler: - Indhentende - Motor viger for sejl - Bagbord viger for styrbord - Luv viger for læ - Modgående viger til styrbord (motor) - Vigepligt for skibe om styrbord (motor) Lanterner: - Sejlskib - Ankerligger - Maskindrevet skib Navigation/Søkort: - Stedbestemmelse ved længde-/breddegrad - Kompassets inddeling - Kende dybdekurver og grundafmærkninger - Udmåle en distance - Sætte kurs i kortet (uden korrektion) - Mærker overet Afmærkninger (kun topbetegnelse og farver): - Sideafmærkninger - Kompasafmærkninger - Specialafmærkning Redningsudstyr: - Redningsvest med fløjte og lys - VHF radio - Livline - Nødcontainer - Pøs (spand) og Øse - Pumpe - Pagajer - Anker - Redningsreb Førstehjælp: - Kunne alarmere brandvæsen, ambulance og SOK - Kende til påklædning og afkøling til søs - Kunne symptomer og forholdsregler ved søsyge Praktisk 3. grads prøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 3. grads sejlprøve må benytte, og skal kunne styre fartøjet hen til og bringe det til standsning på et på forhånd fastlagt sted. Aspiranten skal kunne foretage en effektiv mand over bord manøvre. Side 9 af 16

10 Aspiranten skal udvise forståelse for, hvordan vindretning og sejlretning hænger sammen og skal kunne bedømme vindens fart og retning. Der forventes et grundlæggende kendskab til trim af sejlene. Aspiranten skal desuden demonstrere evne til at tage ledelsen ombord på fartøjet og udstikke korrekte og forståelige kommandoer, advarsler og forklaringer til den øvrige besætning. Aspiranten skal kunne foretage følgende manøvrer: - Rigge båden korrekt til - Sætte og bjærge sejl - Foretage en havnemanøvre (ind og ud) - Sejle for alle vindretninger - Holde kurs efter kompas - Vende (stagvending) - Bomme (kovending) - Mand over bord manøvre - Bøjetillægning - Rebe storsejlet - Smide anker - Forhale - Førtøjre båden forsvarligt Sejlprøve af 2. grad Aspiranten skal have aflagt 3. grads sejlprøve. Teoretisk 2. grads prøve Aspiranten skal have deltaget i planlægning og gennemførelse af forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse af: - sejl - tovværk - lanterne og batteri (tilslutning og opladning) Aspiranten skal have demonstreret 200 m svømning med tøj og redningsvest, samt 400 meter svømning. Aspiranten skal kunne udføre følgende tovværksarbejde: - Dobbelt halvstik om egen part - flagknob med rundtørn - Tømmerstik - Slyngstik - Trompetstik - Sejlmagertakling - Langsplejs - Kortsplejs Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 2. grads sejlprøve må benytte, herunder ved sejlads i mørke og dårlig sigtbarhed. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold. Aspiranten skal kende: - alle vigeregler - alle lanterner - dagsignaler Side 10 af 16

11 - manøvresignaler - regler for sejlads i snævre løb og render, herunder den lokale regel i indløbet til Holbæk Fjord - forholdsregler ved trækfærge Navigation/Søkort: - Bundarter - Landkending - Bestikregning - Krydspejling - Rette kurs og pejling for misvisning og deviation Aspiranten skal kende topbetegnelse, reflekser farver og fyrkarakterer på følgende afmærkninger: - Sideafmærkninger - Kompasafmærkninger - Specialafmærkning - Midtfarvandsafmærkning - Isoleret fareafmærkning Aspiranten skal endvidere kende fyrkarakterer og -forkortelser, samt båker. Aspiranten skal kende til brugen af følgende redningsudstyr: - Nødrig - Drivanker - Længde/dybde forhold for ankerkæde/ankerline Aspiranten skal kunne relevant førstehjælp ved: - kuldepåvirkning - hedeslag og solstik - aflåst sideleje - kunstigt åndedræt - behandling af større blødninger - chokbehandling Såfremt aspiranten har et kursusbevis fra et godkendt førstehjælpskursus, som ikke er ældre end 5 år, er det ikke nødvendigt at aflægge denne del af sejlprøven. Praktisk 2. grads prøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 2. grads sejlprøve må benytte. Aspiranten skal ubesværet kunne styre fartøjet hen til og bringe det til standsning på et på forhånd fastlagt sted. Manøvren skal kunne planlægges og beskrives enkelt og præcist over for mandskabet inden den gennemføres. Aspiranten skal kunne: - Kontrollere farten ved at anvende korrekt trim. - Foretage en hurtig og præcis mand over bord -manøvre. - Lægge til bøje og bolværk for alle vindretninger - Forholdsregler ved grundstødning, og være i stand til at få et grundstødt fartøj fri fra grunden - Varpe - Tage et fartøj på slæb og manøvrere med dette - Skifte forsejl under sejlads Side 11 af 16

12 Aspiranten skal være i stand til at bevare overblikket og foretage nødvendige forholdsregler og ændringer i sejladsplanlægningen i tilfælde af uforudsete hændelser, som ændringer i vindforhold eller sigtbarhed, i tilfælde af uheld o. lign. Aspiranten skal kunne formidle sådanne ændringer og forholdsregler over for sit mandskab. Sejlprøve af 1. grad Aspiranten skal have aflagt gruppens 2. grads sejlprøve. Teoretisk 1. grads sejlprøve Aspiranten skal have planlagt, ledet og gennemført forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse og reparation af: - glasfiber - sejl - stående og løbende rig Aspiranten skal have demonstreret 400 meter svømning efterfulgt af 50 m bjergning. Aspiranten skal have kendskab til brudstyrke for wirer og tovværk, og kunne beskrive hvordan wirer og tovværk kan skæres, klippes og samles, samt hvilken betydning dette har for brudstyrken. Aspiranten skal demonstrere følgende knob: - dobbelt pælestik - dobbelt halvstik med rundtørn Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 1. grads sejlprøve må benytte, herunder ved sejlads i mørke og dårlig sigtbarhed. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold. Aspiranten skal kende: - signalflag - almindelige tågesignaler - vigeregler samt lokale regler for visse danske farvande Vedrørende Navigation/Søkort skal aspiranten kunne: - rette for afdrift - rette for strøm (alle trekanter) - kendskab til lod og log (korrektioner, problemer etc.) - udfærdige deviationstabel - firestregspejling - ikke-samtidige stedlinjer Aspiranten skal kunne relevant førstehjælp ved: - genoplivning ved indblæsningsmetoden - psykisk førstehjælp - knoglebrud på arme og ben - hjernerystelse Såfremt aspiranten har et kursusbevis fra et godkendt førstehjælpskursus, som ikke er ældre end 5 år, er det ikke nødvendigt at aflægge denne del af sejlprøven. Praktisk 1. grads sejlprøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 1. grads sejlprøve må benytte. Side 12 af 16

13 Aspiranten skal kunne: - solosejlads - sejlads uden brug af roret (eller fastbundet ror) i forskellige vindretninger - bakke for sejl Motorprøve Aspiranten skal have aflagt gruppens 3. grads sejlprøve. Aspiranten skal: - kende forskel på brændstoftyper (diesel, olieblanding i benzin) - kunne tjekke oliestand på alle motorer - kunne tjekke brændstofstand og påfylde brændstof - kunne starte og stoppe alle motorer - forstå skruens funktion og sårbarhed, samt risikoen i forbindelse med personer i vandet nær skruen - kende sikkerhedsstop - kunne montere og afmontere påhængsmotorer og benytte vippefunktion - kende til brandforebyggelse og -bekæmpelse Ved praktisk sejlads skal aspiranten vise: - afgang og tillægning - bakke - tage fartøj på slæb og manøvrere med dette, langs og agter Spilerprøve Aspiranten skal have aflagt gruppens 2. grads sejlprøve. Aspiranten skal: - kende betegnelser på spilerudstyr - demonstrere rigning af spiler - demonstrere sejlads for spiler med nødvendige instrukser til gasterne - forklare specielle forholdsregler ved spilersejlads i kraftig vind Side 13 af 16

14 Bilag 1 fartøjernes udrustning Optimistjolle 1 mast med sejl, bom og skøde 1 ror med påmonteret rorpind 1 sværd 1 øse, fastgjort til jollen med en line Følgebåd/motorbåd 1 motor med tilhørende brændstoftank 1 pøs (spand) og øse 1 sæt fortøjninger, evt. faste på broen 4 fendere 1 sæt tovværk så andre joller kan tages på slæb 1 nødcontainer med følgende indeholder: 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej Svendborgjolle 1 mast med 2 fald 1 bom med storskøde og rebeline 1 storsejl 1 fok 1 genua 2 fokkeskøder 2 pagajer 1 pøs (spand) og øse 1 pumpe, normalt fastmonteret 1 livline 1 redningsreb af 12 m. 1 anker (min. 10 kg) 1 ankerkæde af 6 m. 1 ankertrosse af 25 m. 3 fortøjninger af tilstrækkelig længde 1 sæt ekstra fortøjninger og skøder 1 bådshage 4 fendere 1 sammensat lanterne (fastmonteret) 1 radarreflektor (fastmonteret) 1 kompas (fastmonteret) 1 nødcontainer med følgende indeholder: 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej. 1 fartøjscertifikat fra korpset Side 14 af 16

15 Større kølbåde 1 rig og skøder der passer til skibet og den mulige sejlføring 1 bom med storskøde og rebeline 1 storsejl 1 fok 1 genua 1 spiler og udstyr (stage, ophal, nedhal/barberhal, skøder), hvis relevant 2 fokkeskøder 2 pagajer, kan erstattes af motor 1 pøs (spand) og øse 1 pumpe, fastmonteret eller løs 1 livline 1 redningsreb af 12 m. 1 anker med vægt passer til skibets deplacement 1 ankerkæde af dimension of længde der passer til skibets deplacement 1 ankertrosse af minimum 25 m. 3 fortøjninger af tilstrækkelig længde. 1 sæt ekstra fortøjninger og skøder 1 bådshage 4 fendere 1 sæt lanterner (fastmonteret) 1 radarreflektor (fastmonteret) 1 kompas (fastmonteret) 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej Eventuelt 1 fastinstalleret VHF Eventuelt 1 GPS eller kortplotter 1 fartøjscertifikat fra korpset Side 15 af 16

16 Bilag 2 fartøjernes vedligeholdelse Optimistjolle Vaske / polere Tætne / glasfiber-reparation Montere sejl på rig Lakere (ror & sværd) Følgebåd/motorbåd Vaske / polere Evt. glasfiberarbejde Bundmale Efterse & -prøve motor Svendborgjolle og større kølbåde Før optagning: Aftage rig, afmontere vindex, smøre og iskrue vantskruer Tømme for udstyr Efter optagning: Vaske bund m. børste eller højtryksrenser Aftage ror Vinter: Rengøre sejl og tovværk Af- og oplade batteri Reparere større skader (sejl, glasfiber o.a.) Før isætning: Reparere mindre skader (spartling) Vaske Polere (fribord, dæk og mast) Bundmale (husk ror) Lakere (løjbom, rorpind og evt. luger) Efterse rig (fald, hjul, skøder, lanterne-test) Montere ror (husk splitter) Hvis relevant eftersyn af motor Efter isætning: Montere og trimme mast (husk splitter m. tape) Flydeprøve Tilslutte batteri og kontrollere lanterne Kontrol af faste installationer som motor, VHF mm. Løbende sommer: Oplade batteri Vaske / spule Side 16 af 16

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

KERTEMINDE SEJLERSKOLE

KERTEMINDE SEJLERSKOLE KERTEMINDE SEJLERSKOLE 29-01-2014 Drejebog for sejlerskolen Dette dokument indeholder ud over Kerteminde Sejlerskoles vision og målsætning information om et givent års aktiviteter, ansvarsområder for tilknyttede

Læs mere

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland

Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Juni 2011 0 Indledning... 3 1 Generelle regler... 3 1.1 Generelt for feltarbejde... 3 1.2 Underretning ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014

Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Forsikringsbetingelser for Bådforsikring Version 6. september 2014 Lidt om First bådforsikring Med mindre andet fremgår af policen, består bådforsikringen af: En kaskoforsikring, der dækker skade på båden

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere