Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012"

Transkript

1 Revision 10, 2012

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse... 4 Fartøjernes udrustning... 4 Fartøjernes vedligeholdelse... 4 Personligt redningsudstyr... 4 Udrustning ved weekendsejlads og togter... 4 Fartøjsførerens beføjelser og pligter... 5 Fartøjsførerens generelle beføjelser og pligter... 5 Fartøjsførerens ansvar... 5 Lån af Fartøj... 5 Efterlades fartøjet i fremmed havn... 5 Almindelige regler for sejlads... 6 Sejlads generelt... 6 Sejlads med minier... 6 Sejlads med juniorer... 6 Sejlads med gæster... 6 Togter, ture m.m Badning... 6 Frisejlads... 7 Sejlads uden direkte lederopsyn... 7 Områder... 7 Krav til fartøjets bemanding... 7 Periode... 7 Sejlprøvernes aflæggelse... 8 Generelt... 8 Sejlprøve af 3. grad... 8 Sejlprøve af 2. grad Sejlprøve af 1. grad Motorprøve Spilerprøve Bilag 1 fartøjernes udrustning Bilag 2 fartøjernes vedligeholdelse Side 2 af 16

3 Forord Formål Dette sejladsreglement er en retningslinje for ledere, søkyndigt medlem (SØK), bestyrelsen og spejdere i det daglige arbejde. Heri beskrives gruppens regler for sejlads i gruppens fartøjer. Udfærdigelse Indholdet af reglementet er udfærdiget af lederne i samarbejde med SØK og godkendt af bestyrelsen og DDS søarbejdsgruppe. Kopi af reglementet opbevares elektronisk af bestyrelsen. Kopi videregives til nye bestyrelsesmedlemmer. Definitioner Frisejlads er sejlads som spejderne foretager uden deltagelse af en afdelingsleder. I overensstemmelse med DDS Søsikkerhedsbestemmelserne, gælder sejladsreglementet for alle personer der deltager i gruppens søaktiviteter. Det vil sige at enhver, der befinder sig ombord på et fartøj ejet af RLS, betegnes som spejder. Dispensation Den til enhver tid værende afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder kan efter egen vurdering dispensere fra nærværende regelsæt, idet reglerne ikke skal være en unødig hindring i det daglige arbejde. Dette gælder særligt når den pågældende selv er til stede, såsom på togter og sejlaftener. Ved dispensation må afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder dog ikke fravige DDS Søsikkerhedsbestemmelserne eller Søloven. Overtrædelse Overtrædelse af gruppens sejladsreglement behandles af den fungerende afdelingsledelse i samarbejde med SØK og hvis relevant også gruppestyrelsen. Såfremt bortvisning af et medlem er relevant skal bestyrelsens accept foreligge. Havari I tilfælde af havari melder fartøjsføreren uopholdeligt til fartøjets leder (patrulje-, junior-, eller tropsleder), gruppeleder, SØK og eventuel togtleder. Anmeldelsen til forsikring foretages af gruppelederen. SØK gennemfører en undersøgelse ved samtale med fartøjsføreren og eventuelle andre efter SØK s behov. SØK underretter derefter bestyrelsen. Fordelingsliste Bestyrelsens medlemmer DDS søarbejdsgruppe Afdelingsledere og assistenter Alle spejdere Godkendelse Udarbejdet: 9. februar 1992 Sidst revideret: 8. februar 2012 Godkendt af gruppestyrelsen: 13. marts 2012 Godkendt af SØArbejdsgruppen: Side 3 af 16

4 Udrustning og vedligeholdelse Fartøjernes udrustning Udrustning for at kunne blive godkendt til sejlads findes i bilag 1. Bilag 1 indeholder lister over alle gruppens fartøjer. Er flere fartøjer af sted samlet på togter skal radioer medbringes så bådene kan kommunikere med hinanden, og alle fartøjer skal have søkort og navigationsgrej til sejladsen. Det er tilstrækkeligt at kikkert findes i lederfartøjet. Mobiltelefoner kan ikke påregnes at virke som bådenes interne kommunikationsform. Fartøjernes vedligeholdelse Fartøjerne skal flydeprøves hvert år. Flydeprøve er gældende i op til 18 måneder. Der må ikke sejles i fartøjerne før fartøjerne efter søsætning er godkendt af SØK. Ledere og SØK kontrollerer løbende gennem året materiellets tilstand. Vedligeholdelse af fartøjerne er beskrevet i bilag 2. Personligt redningsudstyr Under sejlads er følgende gældende: - Alle spejdere skal bære redningsvest. Redningsvesten må ikke være af oppustelig type. - Spejdere over 18 år kan på eget ansvar, og når vejr og sejladsområde tillader det, i stedet for redningsvesten bære en redningsvest af den oppustelige type eller en svømmevest. - Der kan ikke dispenseres for brug af veste ved normal sejlads eller når joller trækkes i stille vejr. Kun ved badning kan der dispenseres. idet RLS stiller følgende krav til redningsveste og svømmeveste: - En redningsvest skal være en DS/EN 395 godkendt eller varefaktadeklareret redningsvest med skridtstropper. Redningsvesten må ikke være af oppustelig type. - En oppustelig redningsvest skal være en DS/EN 395 godkendt oppustelig redningsvest, der skal anvendes i henhold til producentens instrukser. Oppustelige redningsveste kræver at brugeren er særligt opmærksom på vedligeholdelse og funktionsdygtighed, og gaspatroner og udløsningsmekanisme bør skiftes årligt. Bruger man en oppustelig vest, skal en ekstra patron medbringes til togter, alternativt en ekstra redningsvest. - En svømmevest (også kaldet sejlervest eller kanovest) skal være en DS/EN 393 godkendt eller varefaktadeklareret svømmevest. - Alle typer veste skal altid være forsynet med fløjte og funktionsdygtigt knæklys, der lyser rødt, gult eller orange. Knæklys bør skiftes årligt. Vesten skal være i klare signalfarver, der tydeligt ses på vandet. Blå, grønne og hvide veste kan ikke accepteres. Undtaget er dog oppustelige redningsvestes overtræk, der overskygges af selve vesten når denne er pustet op. - Personligt redningsudstyr kontrolleres ved start af sejlsæson og sommertogt af SØK eller anden kontrollant udpeget af SØK. Udrustning ved weekendsejlads og togter Foruden standard udrustning medbringes: - 1 sæt søkort over det område der sejles i - VHF eller tilsvarende kommunikationsudstyr - Navigationsgrej Side 4 af 16

5 Fartøjsførerens beføjelser og pligter Fartøjsførerens generelle beføjelser og pligter På ethvert skib skal der i henhold til 3 i lov om skibes besætning være en fører. Dette krav er uafhængigt af skibets størrelse og gælder også for en sejljolle. Denne fører og en eventuel vagthavende navigatør vil kunne drages til ansvar for overtrædelse af sejladsreglerne herunder også de regler, der måtte være i dette reglement. Den omstændighed, at myndighederne måske ikke stiller krav om en bestemt uddannelse af den pågældende, kan ikke i sig selv fritage for ansvar. Her som i andre forhold, er ukendskab til gældende regler ingen undskyldning. Gældende ombord: - Fartøjsføreren er øverste myndighed. Det vil sige at fartøjsførerens kommandoer og anvisninger til enhver tid skal følges. - Fartøjsføreren må kun sejle i de områder som pågældende har sejlprøver til. - Fartøjsføreren må kun sejle inden for de vindstyrker som pågældende har sejlprøver til. - Fartøjsføreren skal til enhver tid rette sig efter de anvisninger han/hun måtte modtage af afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder. Fartøjsførerens ansvar Fartøjsføreren har ansvaret for: - Fartøjet og dets besætning - At fartøjet er klargjort før, under og efter sejlads - At der skrives sejljournal før og efter sejlads - At alle bærer godkendte rednings eller svømmeveste med lys og lyd - At alle ombord ved, hvem der er fartøjsfører - At alle skader på grej eller fartøj omgående meddeles til leder, samt skrives i logbogen - At have tilladelse til togtsejlads - At der meldes til hjemsted, 1 gang i døgnet, ved sejlads i over et døgn Lån af Fartøj Såfremt en fartøjsfører ønsker at sejle som fartøjsfører i et andet af gruppens fartøjer, skal hun/han henvende sig til patrulje-, junior-, trops, eller seniorleder for dette fartøj, for at få tilladelse til at låne fartøjet. Efterlades fartøjet i fremmed havn Hvis fartøjet efterlades: - må det kun ske med fartøjets almindelige udrustning - eksklusiv nødudstyr og håndradio. - Skal det hurtigst muligt bringes hjem - Skal den ansvarlige afdelingsleder, og patruljeleder for spejderfartøjet, orienteres om fartøjets placering og forventede hjemkomst. Side 5 af 16

6 Almindelige regler for sejlads Sejlads generelt Krav til sejlads i gruppens fartøjer: - enhver spejder skal kunne svømme minimum 200 meter Inden og under sejlads: - udstyr kontrolleres - alt tovværk er klares op - der er orden ombord - havnemanøvre planlægges og besætning informeres - flag sættes - fartøj er lænset Efter sejlads: - fortøjes fartøjet forsvarligt - affenderes, spules og lænses fartøjet - skal alt tovværk være klaret op - skal der være orden ombord - lægges grej på plads - skal fald være fri af mast - bjærges flag Sejlads med minier Ved sejlads med minier skal der være, som minimum, en afdelingsleder/assistent med mindst 3. grads sejlprøve samt en spejder over 12 år.hvis en mini ikke kan svømme 200m, skal der udfærdiges en skriftlig godkendelse af forældrene på at han/hun kan deltage i den pågældende sejlads. Sejlads med juniorer Ved juniorsejlads skal der altid være en afdelingsleder/assistent med mindst 3. grads sejlprøve ombord. Hvis en junior ikke kan svømme 200m, skal der udfærdiges en skriftlig godkendelse af forældrene på at han/hun kan deltage i den pågældende sejlads. Sejlads med gæster Gæster må medtages, såfremt øvrige betingelser for sejlads er opfyldt. Enhver gæst skal i sejljournalen anføres med sit fulde navn, samt telefonnummer til en kontaktperson på land. Togter, ture m.m. Togt er sejlads med overnatning. Afdelingsleder godkender fartøjets bemanding og sejladsområde. Badning Når der bades, skal fartøjet enten være forsvarligt fortøjet eller opankret. Det er dog tilladt at bade fra et fartøj, der er let i stille vejr (under 3 m/s). Såfremt der bades fra et fartøj, der er let, skal der altid mindst være 2 personer ombord på båden, hvoraf den ene skal have mindst 3. grads sejlprøve. Badning fra et fartøj, der er let, bør som udgangspunkt ske med redningsvest eller svømmevest. Side 6 af 16

7 Frisejlads Sejlads uden direkte lederopsyn - Frisejlads uden lederopsyn kan finde sted efter følgende opstilling Spejder 3. grad 2. grad 1. grad Område - Område A Område A & B Område A, B & C Vindstyrke - Max 7 m/s Max 10 m/s Max 12 m/s Sejlføring - Storsejl + fok Storsejl + fok/genua Storsejl + fok/genua Sejlads i mørke / dårlig sigtbarhed - Nej Ja Ja Sejlads i fartøjer med motor: - Fartøjsføreren skal have bestået motorprøven uanset om motor anvendes - Såfremt båden kræver speedbådscertifikat / duelighedsprøve skal dette krav også opfyldes Spiler sejlads: - mindst en blandt besætningen skal have bestået spiler prøven. Områder Sejladsområde A: Holbæk fjord, Bognæsbroen og korteste vej mellem disse to Sejladsområde B: Syd for 55 o 47 8 N (Inderbreddingen og Orø) Sejladsområde C: Syd for 55 o 58 5 N (hele Isefjord og Roskilde Fjord) Krav til fartøjets bemanding Optimistjoller: max 1 person i hver jolle, dog 2 minier eller juniorer hvis lederopsyn Svendborgjoller: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Motorjoller: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Drabant 24: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Maxi 95: min. 2 personer og max. 10 personer Ved sejlads kun med optimistjoller skal der være mindst 2 joller ude sammen. Periode Der sejles fra standerhejsning til 1. oktober under forudsætning af at bådene er godkendt af SØK og afdelingsleder. Side 7 af 16

8 Sejlprøvernes aflæggelse Generelt Sejlprøverne skal aflægges i denne rækkefølge: 3. grad, 2. grad, 1. grad. Spejdere med 1. eller 2. grads sejlprøve kan desuden aflægge spilerprøve, som forudsættes ved sejlads med spiler. Seniorer og ledere kan desuden aflægge motorprøve, der forudsættes ved enhver sejlads med skibe udstyret med motor. Sejlprøverne aflægges overfor SØK og fungerende afdelingsleder, der har mindst samme sejlprøve. Ved 3. grads sejlprøve kan der accepteres en hvis grad af usikkerhed ved prøvens aflæggelse, men ved 2. gradsprøve skal der udvises sikkerhed i stoffet og ved 1. gradsprøve desuden rutine og overskud ved håndtering af båden. Praktiske prøver bør ikke aflægges ved vindstyrker væsentlig over den maksimalt tilladte for den enkelte prøve. Hver sejlprøve er opdelt i en teoretisk prøve (teori, navigation og førstehjælp) og en praktisk prøve (sejlads). Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere kan erstatte den teoretiske del af 2. og 3. grads sejlprøverne, der omhandler navigation. Yaghtskippereksamen kan erstatte den teoretiske del af 1. grads sejlprøven, der omhandler navigation. Sejlprøve af 3. grad Teoretisk 3. grads prøve: Aspiranten skal kende alle benævnelser om bord på fartøjet. Aspiranten skal kunne føre gruppens godkendte sejljournal, og skal kende fartøjsførens beføjelser og pligter. Aspiranten skal i mindst et år have deltaget i forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse af: mast, rig og skrog. Aspiranten skal have demonstreret 200 m svømning med tøj og redningsvest. Aspiranten skal kunne udføre følgende tovværksarbejde: - Råbåndsknob - Pælestik - Ottetalsstik - Klampestik (til fald og fortøjninger) - Dobbelt halvstik - Flagknob - Almindelig takling - Syet takling - Endesplejs - Øjesplejs Side 8 af 16

9 Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 3. grads sejlprøve må benytte. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold for derved at undgå grundstødninger. Aspiranten skal kende: Vigeregler: - Indhentende - Motor viger for sejl - Bagbord viger for styrbord - Luv viger for læ - Modgående viger til styrbord (motor) - Vigepligt for skibe om styrbord (motor) Lanterner: - Sejlskib - Ankerligger - Maskindrevet skib Navigation/Søkort: - Stedbestemmelse ved længde-/breddegrad - Kompassets inddeling - Kende dybdekurver og grundafmærkninger - Udmåle en distance - Sætte kurs i kortet (uden korrektion) - Mærker overet Afmærkninger (kun topbetegnelse og farver): - Sideafmærkninger - Kompasafmærkninger - Specialafmærkning Redningsudstyr: - Redningsvest med fløjte og lys - VHF radio - Livline - Nødcontainer - Pøs (spand) og Øse - Pumpe - Pagajer - Anker - Redningsreb Førstehjælp: - Kunne alarmere brandvæsen, ambulance og SOK - Kende til påklædning og afkøling til søs - Kunne symptomer og forholdsregler ved søsyge Praktisk 3. grads prøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 3. grads sejlprøve må benytte, og skal kunne styre fartøjet hen til og bringe det til standsning på et på forhånd fastlagt sted. Aspiranten skal kunne foretage en effektiv mand over bord manøvre. Side 9 af 16

10 Aspiranten skal udvise forståelse for, hvordan vindretning og sejlretning hænger sammen og skal kunne bedømme vindens fart og retning. Der forventes et grundlæggende kendskab til trim af sejlene. Aspiranten skal desuden demonstrere evne til at tage ledelsen ombord på fartøjet og udstikke korrekte og forståelige kommandoer, advarsler og forklaringer til den øvrige besætning. Aspiranten skal kunne foretage følgende manøvrer: - Rigge båden korrekt til - Sætte og bjærge sejl - Foretage en havnemanøvre (ind og ud) - Sejle for alle vindretninger - Holde kurs efter kompas - Vende (stagvending) - Bomme (kovending) - Mand over bord manøvre - Bøjetillægning - Rebe storsejlet - Smide anker - Forhale - Førtøjre båden forsvarligt Sejlprøve af 2. grad Aspiranten skal have aflagt 3. grads sejlprøve. Teoretisk 2. grads prøve Aspiranten skal have deltaget i planlægning og gennemførelse af forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse af: - sejl - tovværk - lanterne og batteri (tilslutning og opladning) Aspiranten skal have demonstreret 200 m svømning med tøj og redningsvest, samt 400 meter svømning. Aspiranten skal kunne udføre følgende tovværksarbejde: - Dobbelt halvstik om egen part - flagknob med rundtørn - Tømmerstik - Slyngstik - Trompetstik - Sejlmagertakling - Langsplejs - Kortsplejs Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 2. grads sejlprøve må benytte, herunder ved sejlads i mørke og dårlig sigtbarhed. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold. Aspiranten skal kende: - alle vigeregler - alle lanterner - dagsignaler Side 10 af 16

11 - manøvresignaler - regler for sejlads i snævre løb og render, herunder den lokale regel i indløbet til Holbæk Fjord - forholdsregler ved trækfærge Navigation/Søkort: - Bundarter - Landkending - Bestikregning - Krydspejling - Rette kurs og pejling for misvisning og deviation Aspiranten skal kende topbetegnelse, reflekser farver og fyrkarakterer på følgende afmærkninger: - Sideafmærkninger - Kompasafmærkninger - Specialafmærkning - Midtfarvandsafmærkning - Isoleret fareafmærkning Aspiranten skal endvidere kende fyrkarakterer og -forkortelser, samt båker. Aspiranten skal kende til brugen af følgende redningsudstyr: - Nødrig - Drivanker - Længde/dybde forhold for ankerkæde/ankerline Aspiranten skal kunne relevant førstehjælp ved: - kuldepåvirkning - hedeslag og solstik - aflåst sideleje - kunstigt åndedræt - behandling af større blødninger - chokbehandling Såfremt aspiranten har et kursusbevis fra et godkendt førstehjælpskursus, som ikke er ældre end 5 år, er det ikke nødvendigt at aflægge denne del af sejlprøven. Praktisk 2. grads prøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 2. grads sejlprøve må benytte. Aspiranten skal ubesværet kunne styre fartøjet hen til og bringe det til standsning på et på forhånd fastlagt sted. Manøvren skal kunne planlægges og beskrives enkelt og præcist over for mandskabet inden den gennemføres. Aspiranten skal kunne: - Kontrollere farten ved at anvende korrekt trim. - Foretage en hurtig og præcis mand over bord -manøvre. - Lægge til bøje og bolværk for alle vindretninger - Forholdsregler ved grundstødning, og være i stand til at få et grundstødt fartøj fri fra grunden - Varpe - Tage et fartøj på slæb og manøvrere med dette - Skifte forsejl under sejlads Side 11 af 16

12 Aspiranten skal være i stand til at bevare overblikket og foretage nødvendige forholdsregler og ændringer i sejladsplanlægningen i tilfælde af uforudsete hændelser, som ændringer i vindforhold eller sigtbarhed, i tilfælde af uheld o. lign. Aspiranten skal kunne formidle sådanne ændringer og forholdsregler over for sit mandskab. Sejlprøve af 1. grad Aspiranten skal have aflagt gruppens 2. grads sejlprøve. Teoretisk 1. grads sejlprøve Aspiranten skal have planlagt, ledet og gennemført forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse og reparation af: - glasfiber - sejl - stående og løbende rig Aspiranten skal have demonstreret 400 meter svømning efterfulgt af 50 m bjergning. Aspiranten skal have kendskab til brudstyrke for wirer og tovværk, og kunne beskrive hvordan wirer og tovværk kan skæres, klippes og samles, samt hvilken betydning dette har for brudstyrken. Aspiranten skal demonstrere følgende knob: - dobbelt pælestik - dobbelt halvstik med rundtørn Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 1. grads sejlprøve må benytte, herunder ved sejlads i mørke og dårlig sigtbarhed. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold. Aspiranten skal kende: - signalflag - almindelige tågesignaler - vigeregler samt lokale regler for visse danske farvande Vedrørende Navigation/Søkort skal aspiranten kunne: - rette for afdrift - rette for strøm (alle trekanter) - kendskab til lod og log (korrektioner, problemer etc.) - udfærdige deviationstabel - firestregspejling - ikke-samtidige stedlinjer Aspiranten skal kunne relevant førstehjælp ved: - genoplivning ved indblæsningsmetoden - psykisk førstehjælp - knoglebrud på arme og ben - hjernerystelse Såfremt aspiranten har et kursusbevis fra et godkendt førstehjælpskursus, som ikke er ældre end 5 år, er det ikke nødvendigt at aflægge denne del af sejlprøven. Praktisk 1. grads sejlprøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 1. grads sejlprøve må benytte. Side 12 af 16

13 Aspiranten skal kunne: - solosejlads - sejlads uden brug af roret (eller fastbundet ror) i forskellige vindretninger - bakke for sejl Motorprøve Aspiranten skal have aflagt gruppens 3. grads sejlprøve. Aspiranten skal: - kende forskel på brændstoftyper (diesel, olieblanding i benzin) - kunne tjekke oliestand på alle motorer - kunne tjekke brændstofstand og påfylde brændstof - kunne starte og stoppe alle motorer - forstå skruens funktion og sårbarhed, samt risikoen i forbindelse med personer i vandet nær skruen - kende sikkerhedsstop - kunne montere og afmontere påhængsmotorer og benytte vippefunktion - kende til brandforebyggelse og -bekæmpelse Ved praktisk sejlads skal aspiranten vise: - afgang og tillægning - bakke - tage fartøj på slæb og manøvrere med dette, langs og agter Spilerprøve Aspiranten skal have aflagt gruppens 2. grads sejlprøve. Aspiranten skal: - kende betegnelser på spilerudstyr - demonstrere rigning af spiler - demonstrere sejlads for spiler med nødvendige instrukser til gasterne - forklare specielle forholdsregler ved spilersejlads i kraftig vind Side 13 af 16

14 Bilag 1 fartøjernes udrustning Optimistjolle 1 mast med sejl, bom og skøde 1 ror med påmonteret rorpind 1 sværd 1 øse, fastgjort til jollen med en line Følgebåd/motorbåd 1 motor med tilhørende brændstoftank 1 pøs (spand) og øse 1 sæt fortøjninger, evt. faste på broen 4 fendere 1 sæt tovværk så andre joller kan tages på slæb 1 nødcontainer med følgende indeholder: 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej Svendborgjolle 1 mast med 2 fald 1 bom med storskøde og rebeline 1 storsejl 1 fok 1 genua 2 fokkeskøder 2 pagajer 1 pøs (spand) og øse 1 pumpe, normalt fastmonteret 1 livline 1 redningsreb af 12 m. 1 anker (min. 10 kg) 1 ankerkæde af 6 m. 1 ankertrosse af 25 m. 3 fortøjninger af tilstrækkelig længde 1 sæt ekstra fortøjninger og skøder 1 bådshage 4 fendere 1 sammensat lanterne (fastmonteret) 1 radarreflektor (fastmonteret) 1 kompas (fastmonteret) 1 nødcontainer med følgende indeholder: 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej. 1 fartøjscertifikat fra korpset Side 14 af 16

15 Større kølbåde 1 rig og skøder der passer til skibet og den mulige sejlføring 1 bom med storskøde og rebeline 1 storsejl 1 fok 1 genua 1 spiler og udstyr (stage, ophal, nedhal/barberhal, skøder), hvis relevant 2 fokkeskøder 2 pagajer, kan erstattes af motor 1 pøs (spand) og øse 1 pumpe, fastmonteret eller løs 1 livline 1 redningsreb af 12 m. 1 anker med vægt passer til skibets deplacement 1 ankerkæde af dimension of længde der passer til skibets deplacement 1 ankertrosse af minimum 25 m. 3 fortøjninger af tilstrækkelig længde. 1 sæt ekstra fortøjninger og skøder 1 bådshage 4 fendere 1 sæt lanterner (fastmonteret) 1 radarreflektor (fastmonteret) 1 kompas (fastmonteret) 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej Eventuelt 1 fastinstalleret VHF Eventuelt 1 GPS eller kortplotter 1 fartøjscertifikat fra korpset Side 15 af 16

16 Bilag 2 fartøjernes vedligeholdelse Optimistjolle Vaske / polere Tætne / glasfiber-reparation Montere sejl på rig Lakere (ror & sværd) Følgebåd/motorbåd Vaske / polere Evt. glasfiberarbejde Bundmale Efterse & -prøve motor Svendborgjolle og større kølbåde Før optagning: Aftage rig, afmontere vindex, smøre og iskrue vantskruer Tømme for udstyr Efter optagning: Vaske bund m. børste eller højtryksrenser Aftage ror Vinter: Rengøre sejl og tovværk Af- og oplade batteri Reparere større skader (sejl, glasfiber o.a.) Før isætning: Reparere mindre skader (spartling) Vaske Polere (fribord, dæk og mast) Bundmale (husk ror) Lakere (løjbom, rorpind og evt. luger) Efterse rig (fald, hjul, skøder, lanterne-test) Montere ror (husk splitter) Hvis relevant eftersyn af motor Efter isætning: Montere og trimme mast (husk splitter m. tape) Flydeprøve Tilslutte batteri og kontrollere lanterne Kontrol af faste installationer som motor, VHF mm. Løbende sommer: Oplade batteri Vaske / spule Side 16 af 16

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Det mobile Søcenter og

Det mobile Søcenter og Udviklingsaftale mellem Det mobile Søcenter og Patrulj e aktivitet Læring - udnytter potentialet for vækst igennem udbredelse og styrkelse af søspejd som et supplement til KFUM Spejdernes mange aktivitetsmuligheder

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Version: 14 / 2014 Vigtigt at vide: Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både undervisere og elever være

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Racingbåde: Sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Disse Bestemmelser,

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS"

Udstyrsliste Bavaria 32 TALIS Udstyrsliste Bavaria 32 "TALIS" I forhold til f.eks Bavaria 31, 32, 36 er Bavaria 32 Holiday helt anderledes bygget. Skroget er i meget kraftig håndoplagt enkeltlaminat med forstærkning i kevlar fortil

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr.

Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr. Poca IV 1978 sælges med eller uden Rig 115.000 Kr. L.O.A.7,27 m. L.VL. 6,45 m. Bredde 2,50 m. Dybgang.1,05 m. Kølvægt..1 ton Deplacement...2,6 ton Køjepladser.4-5 Storsejl 12 m2 Fok..10 m2 Genua..15 m2

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

1. Søborg Gruppe - Bestyrelsen Maglestien 9-11, 2860 Søborg

1. Søborg Gruppe - Bestyrelsen Maglestien 9-11, 2860 Søborg Bestyrelsesmøde 4. maj 2015 19:30 i flokhytten (Maglestien 9, 2860 Søborg). Forventes afsluttet ca. kl. 21:30 Pause indlægges ved forespørgsel Afbud sendes til formand@soeborggruppe.dk 1. Valg af referent

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006

Sluppen RUTH. Togtrapport for Sommertogt 2006 Af Niels Svarø Skipper på sluppen Ruth Januar 2007 Til Vikingeskibsmuseet Vindeboder 4000 Roskilde Vedr.: Sluppen Ruths togtrappport for Sommertogt 2006 Ref.: Havarirapport 27 JULI 2006 Tillæg A. Sejlplan

Læs mere