Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811"

Transkript

1 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed. Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på eller 1/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Generelle betingelser 3 1 Sikrede personer 3 2 Geografisk område 3 3 Sejladstid og henliggen i vandet 3 4 Forsikringen dækker ikke 3 Betingelser for Ansvarsforsikring 4 5 Ansvarsforsikringen dækker 4 6 Ansvarsforsikringen dækker ikke 4 7 Forsikringssum 4 Betingelser for Kaskoforsikring 4 8 Omfattede genstande 4 9 Ikke omfattede genstande 4 10 Forsikringssum - underforsikring 5 11 Hændelser dækket hele året 5 12 Yderlige hændelser dækket i sejladstiden 6 13 Hændelser, der ikke dækkes 6 14 Retshjælpsforsikring 6 Vintersejlads 7 15 Udvidet sejladstid 7 Side Beregning af erstatning 7 16 Forhold i skadetilfælde 7 17 Kaskoskadens opgørelse, partiel skade 7 18 Kaskoskadens opgørelse, totalskade 7 19 Begrænsninger i erstatningsbeløbet 8 20 Selvrisiko 8 Ulykkesforsikring 8 21 Omfang 8 22 Forsikringen dækker ikke 8 23 Forhold i skadetilfælde 9 24 Klageinstans 9 25 Dødsfaldserstatning 9 26 Ménerstatning 9 27 Tandskadeerstatning Maksimumerstatning Reduceret erstatning Indeksregulering 10 Side Fællesbetingelser Betaling af præmie Indeksregulering af præmien Forsikringens varighed og opsigelse Flytning og risikoforandring Ejerskifte, ombytning Dobbeltforsikring Klagemulighed 11 Fortrydelsesret 12 2/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

3 Generelle betingelser 1. Sikrede personer 1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse uden vederlag benytter fartøjet. 2. Geografisk område 2.1 Forsikringen dækker under sejlads og henliggen indenfor et område begrænset af linjerne 61 grader nordlig bredde, 30 grader østlig længde, 52 grader nordlig bredde og 7 grader østlig længde. 2.2 Er fartøjet omfattet af et af Statens Skibstilsyn tildelt snævere sejladsområde, dækker forsikringen kun i dette område. 3. Sejladstid og henliggen i vandet 3.1 Forsikringen dækker for sejlads i tiden 1. april til 15. november (begge dage incl.) Forsikringen dækker henliggen i vandet efter punkt 3.2 og I perioden 16. september til 15. november må fartøjet ikke henligge i vandet udenfor en af Tryg godkendt havn og uden søkyndigt mandskab om bord. Ved havn forstås et havnebassin med beskyttende læ moler, der året rundt yder forsvarlig beskyttelse mod sø og vind. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt henliggestedet er klassificeret som havn i policemæssig forstand, bør du rette forespørgsel til Tryg. 3.3 Havneklassificeringen giver følgende dækning: A = godkendt havn Henliggen tilladt i perioden 1. april til 15. november. Forsikringen kan tegnes til at dække udenfor perioden. Anmeldelse skal ske til Tryg. B = delvist godkendt havn Henliggen tilladt i perioden 1. april til 15. november. Forsikringen kan ikke tegnes til at dække udenfor perioden. 3.4 Henliggen på land er dækket hele året. 4. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, 4.1 der er opstået som følge af, at fartøjet har været anvendt til ulovligt formål, selv om forsikringstageren ikke har vidst dette, 4.2 der er sket, når fartøjet benyttes i erhvervsmæssig øjemed, herunder udlejning, 4.3 der er forvoldt forsætligt eller under påvirkning af spiritus, narkotika eller andre euforiserende stoffer, herunder medicin, 4.4 der er en følge af, at fartøjet har været på slæb, medmindre slæbet var nødvendigt på grund af havari, eller fartøjet uden brugbar motor på grund af vindstille slæbes til nærmeste havn, 4.5 der er sket som følge af deltagelse i kapsejlads for motorbåde og joller med motor, 4.6 der er sket som følge af deltagelse i motorbådsrace, 4.7 der er opstået ved krig, krigslignende forhold og neutralitetskrænkelser samt foranstaltninger til værn mod disse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, 4.8 der er en følge af ekspropriation, beslaglæggelse, tilbageholdelse eller lignende foranstaltninger fra danske eller fremmede, lovlige eller ikke lovlige myndigheders side, 4.9 der er opstået ved enhver form for udløsning af atom energi eller radioaktive kræfter. C = ikke godkendt havn Henliggen tilladt i perioden 1. april til 15. september. Forsikringen kan ikke tegnes til at dække udenfor perioden. 3/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

4 Betingelser for ansvarsforsikring 5. Ansvarsforsikringen dækker 5.1 Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som de sikrede udenfor kontraktforhold pådrager sig i forsikringstiden ved skadevoldende handlinger og undladelser i egenskab af ejer eller bruger af fartøjet. 5.2 Ansvarsforsikringen dækker hele året. 6. Ansvarsforsikringen dækker ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for skade 6.1 på de sikrede personer, 6.2 på ting, der tilhører den sikrede, andre ombordværende eller ting, som disse personer har til lån, leje, opbevaring eller befordring eller som af anden grund befinder sig i deres varetægt, 6.3 på personer, der trækkes efter fartøjet på vandski, i faldskærm, baderinge eller andre ting under enhver tænkelig form, herunder også spilertræk, og disses ansvar overfor andre, 6.4 sket under transport pr. skib, auto, trailer eller tog. 6.5 Derudover dækker forsikringen ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af én af forsikringen dækket person- eller tingskade. 7. Forsikringssum 7.1 Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil: kr. ved personskade kr. ved skade på ting 7.2 Ud over forsikringssummen dækkes omkostninger, der med Trygs godkendelse pådrages ved erstatnings spørgsmålets afgørelse, samt renter af erstatningsbeløb henhørende under forsikringen. Betingelser for kaskoforsikring 8. Omfattende genstande Kaskoforsikringen omfatter følgende genstande ved hændelser nævnt i afsnit 11 og 12: 8.1 Fartøjets skrog Fartøjets motor. 8.3 Skibsjolle, redningsflåde og gummibåd, såfremt disse hører til fartøjet Fartøjets inventar og sædvanlige udstyr. Hertil regnes mast, bom, rig, sejl, kaleche, cockpitpresenning, tov værk, ankre og ankerkæder, pumper, lanterner, naviga tionsinstrumenter, redningsbælter og -veste, ildslukker, kikkert, fastmonteret radio og telefon, varmeapparat, køleskab, kahytsudstyr og -montering samt andre genstande, der kan ligestilles dermed. Malerier, ægte tæpper, kunstgenstande, antikviteter og lignende betragtes ikke som inventar eller sædvanligt udstyr. 8.5 Personlige effekter tilhørende sikrede og eventuelle ombordværende i den aftalte sejladstid, dog ikke smykker, rede penge eller pengerepræsentativer. 9. Ikke omfattende genstande Kaskoforsikringen omfatter ikke følgende genstande: 9.1 Anlæg for fartøjets opbevaring på land, vinterpresenning, vintertag, fast fortøjning, fortøjningsbøjer og ankre, stativer og bukke. 9.2 Jollevogn eller trailer. 9.3 Proviant, herunder drikkevarer og tobak, samt udredningsgenstande, fx olie, benzin, petroleum og lignende. 4/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

5 10. Forsikringssum - underforsikring 10.1 Den forsikringssum, der står på policen, skal altid svare til handelsværdien for en tilsvarende båd af samme type, alder, stand og med samme udstyr Viser det sig ved skade, at handelsværdien på skadetidspunktet overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring. Det betyder, at du ved skade kun har krav på erstatning i forholdet mellem de to beløb Ved handelsværdi forstås genanskaffelsesværdien for et tilsvarende fartøj af samme art, alder, stand og med samme udstyr. 11. Hændelser dækket hele året Kaskoforsikringen dækker skade som følge af: 11.1 Ild, når denne kan betegnes som ildsvåde Ved ildsvåde forstås en løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig Skade, der alene består i svidning eller smeltning dækkes ikke Skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme, dækkes ikke Skade på motor, elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende foranlediget ved kortslutning eller over spænding, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, dækkes ikke, medmindre skaden har ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde I fartøjer med motor og/eller pantry skal et ildslukningsapparat på minimum 2 kg være anbragt på et hensigtsmæssigt sted For fartøjer med indbygget benzinmotor med kapacitet over 100 hk skal der i motorrummet være anbragt et godkendt ildslukningsapparat, som er automatisk virkende eller betjenes fra fartøjets manøvreplads Ved brug af varmluftblæser eller lignende med tilslutning til 220 volt eller mere skal ejer/bruger altid være om bord i fartøjet Eksplosion eller direkte lynnedslag Ved eksplosion er den eksploderende genstand ikke dækket. Skade på motor som følge af eksplosion i denne er ligeledes undtaget Tyveri eller hærværk Tyveri af løst inventar, sædvanligt udstyr (se punkt 8.4) og personlige effekter er kun dækket ved indbrud eller voldeligt opbrud af lukket, aflåst rum Påhængsmotoren skal efter endt brug opbevares i lukket, aflåst rum eller fastlåses til fartøjet med tilstrækkelig låseanordning Løst inventar, sædvanligt udstyr og påhængsmotor dækkes udenfor sejladstiden kun, når det er hjemtaget og opbevaret i lukket, aflåst rum. Personlige effekter er kun dækket i sejladstiden Genstande, der fjernes fra dele af fartøjet uden anvendelse af vold eller værktøj, erstattes ikke Andre hændelser Skade som følge af fartøjets væltning eller sammenstød med andet fartøj eller genstande under henståen på land Skade som følge af ulykkelig hændelse under fartøjets ophaling eller udsætning eller under mastens af- og påmontering Skade som følge af ulykkelig hændelse indtruffet under transport i Danmark. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes utilstrækkelig afstivning og fastgøring af fartøjet til transportmiddel, ligesom det er en betingelse, at transportmidlet er tilstrækkelig kraftigt konstrueret og egnet til transporten. 5/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

6 12. Yderligere hændelser dækket i sejladstiden 12.1 Skade som følge af fartøjets kæntring, stranding, grundstødning og kollision Skade som følge af fartøjets synken, dog ikke hvis årsagen hertil er langsomt indtrængende vand Anden skade på skroget, som skyldes en ulykkelig hændelse Skade på mast, bom og spilerstage, der knækker under sejlads, og følgerne heraf, forudsat riggen har været forsvarligt sat og vedligeholdt Skade på eller tab af påhængsmotor som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag, forudsat såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været af en forsvarlig dimension og i forsvarlig stand Bjærgeløn. 13. Hændelser der ikke dækkes Ud over undtagelser og begrænsninger i de generelle betingelser dækker kaskoforsikringen ikke skade som følge af, 13.1 at fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet, 13.2 at de til fartøjet benyttede fortøjninger og ankergrejer ikke har været forsvarlige, og at fortøjningen af fartøjet ikke har været forsvarlig, 13.3 at åbne eller delvis åbne fartøjer har henligget udenfor en af Tryg godkendt havn, jf. punkt 3.3 A og B, uden at cockpittet har været forsvarligt overdækket med presenning, 13.4 at fartøjet under henliggen og oplægning ikke har været under effektivt og regelmæssigt tilsyn, 13.5 at fartøjet under henståen på land ikke har været anbragt på fast grund og forsvarligt afstivet, 13.6 at fartøjet ligger på land på åben kyst og er blevet taget af søen eller beskadiget, fordi søen har kunnet nå det, 13.7 slid, alder, råd, rust, tæring, glasfiberpest (osmose), rotter, mus, orm, svamp eller andre årsager, som kan ligestilles hermed, 13.8 almindeligt brug, ridser, småskrammer, tilsmudsning samt vejrligets påvirkning, herunder sejl og kaleche, der blæser i stykker, 13.9 at skaden alene opstår i og er begrænset til mekaniske eller elektroniske dele, materiale- eller konstruktionsfejl, fabrikationsfejl samt skader omfattet af garantiordning, overtrædelse af offentlige myndigheders sikkerhedsforskrifter, isskader, hvorved forstås al skade forårsaget af is og frost Derudover erstattes ikke tidstab, rejseudgifter, hyre og kostpenge samt tab af anvendelse af fartøj. 14. Retshjælpsforsikring 14.1 Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til forsikringens kaskoforsikring sikredes udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Forsikringen dækker ikke tvister i forbindelse med sikredes selvstændige virksomhed eller ansættelsesforhold Får du brug for forsikringens dækning, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen Dækningen er i overensstemmelse med Trygs til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår incl. forsikringssum og selvrisiko kan ses på 6/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

7 Vintersejlads 15. Udvidet sejladstid 15.1 Forsikringen dækker tillige sejlads og henliggen i vandet i tiden 16. november til 31. marts. Fartøjet skal i denne periode henligge i én af Tryg godkendt havn, jf. punkt Bortset fra nævnte udvidelse gælder forsikringens øvrige betingelser uforandret. Forsikringen dækker således ikke skade, der er forårsaget ved is eller frost. Beregning af erstatning 16. Forhold i skadetilfælde 16.1 Skade skal straks anmeldes til Trygs hovedkontor - om nødvendigt pr. telefon, telegram eller telefax Tyveri eller hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Kvittering for anmeldelse indsendes til Tryg Når skade indtræffer, skal sikrede søge at begrænse dens omfang Ved ansvarsskade må erstatningspligt og erstatningskravets størrelse ikke anerkendes uden Trygs samtykke. 17. Kaskoskadens opgørelse, partiel skade 17.1 Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte fartøjet i samme stand som før skaden. Tryg kan dog vælge mellem en kontant erstatning eller istandsættelse af fartøjet Tryg har ret til at vælge reparatør og skal have mulighed for at besigtige skaden, før en reparation påbegyndes Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid samt eventuel forringelse af fartøjets handelsværdi samt skønhedsfejl som følge af reparation af skaden erstattes ikke For maling og lakering ydes kun erstatning i det omfang, berørt materiale kræver dette. Eventuelle nuanceforskel le i ny og gammel maling/lakering/ gelcoat erstattes ikke Udgifter til midlertidig reparation erstattes kun, hvis der derved opnås besparelse for Tryg ved en endelig reparation Ved erstatning for fast installeret motor og genstande, herunder personlige effekter, ydes der erstatning for dagsværdien. Ved dagsværdien forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder Tryg har ret til at fremskaffe eller levere genstande, som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålet, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. 18. Kaskoskadens opgørelse, totalskade 18.1 Erstatning beregnes som totalskade, når fartøjet er gået helt til grunde, fartøjet er forulykket, og det må antages, at det ikke for en rimelig omkostning kan bjærges, fartøjet er blevet således beskadiget, at det ikke er istandsættelse værd Erstatningen kan ikke overstige fartøjets handelsværdi incl. motor, inventar og sædvanligt udstyr, jf. punkt Ved handelsværdi forstås genanskaffelsesværdien for et tilsvarende fartøj af samme art, alder, stand og med samme udstyr Mener Tryg, at omkostningerne ved bjærgningsforanstaltninger plus omkostningerne ved at reparere fartøjets skader vil overstige handelsværdien, jf. punkt 10.3, har Tryg ret til at yde erstatning svarende til totalskade. 7/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

8 Efter at forsikringstageren har modtaget meddelelse om, at Tryg vil benytte sig af denne ret, dækker forsikringen kun omkostninger ved og følger af bjærgningsforanstaltninger, som forsikringstageren allerede hæfter for på tidspunktet, hvor meddelelsen modtages Ved erstatning for genstande, herunder personlige effekter, ydes der erstatning for dagsværdien. Ved dagsværdien forstås genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder. 19. Begrænsninger i erstatningsbeløbet 19.1 Erstatning for mast, bom og spilerstage med monteret tilbehør kan ikke overstige 20% af fartøjets forsikringssum Erstatning for sejl kan ikke overstige 20% af fartøjets forsikringssum Erstatning for personlige effekter kan ikke overstige 10% af fartøjets forsikringssum, dog maks kr Sejl, kaleche, cockpitpresenning, gummibåde og påhængsmotorer, der er mistet eller således beskadiget, at de ikke kan repareres, erstattes med nyværdi, hvis alderen ikke er over 1 år. For hvert år i de følgende 7 år fratrækkes 10% af nyværdien, indtil genstanden er 8 år eller derover, hvorefter der fra trækkes 70%. Erstatningen kan dog ikke overstige handelsværdien. Ved handelsværdi forstås genanskaffelsesværdien for en tilsvarende genstand af samme art, alder og stand Transportomkostninger Normale omkostninger ved transport af det beskadigede til nærmeste reparatør betales af Tryg, såfremt transport på grund af beskadigelse er nødvendig. 20. Selvrisiko 20.1 Efter beregning af erstatningens størrelse fratrækkes et selvrisikobeløb, hvis størrelse fremgår af policen Ved erstatning for bjærgeløn samt ved ansvarserstatning beregnes ikke selvrisiko. Ulykkesforsikring 21. Omfang 21.1 For ulykkesforsikringen gælder ud over de generelle betingelser punkt 1 til 4, bortset fra punkt 4.4, følgende: Følger af ulykkestilfælde, som rammer sikrede og eventuelle andre, der befinder sig om bord i det på policen anførte lystfartøj, eller mens disse går om bord i eller i land fra fartøjet Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer under sejlads med en til fartøjet hørende jolle eller gummibåd Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet med en påviselig beskadigelse af dette til følge Drukneulykker betragtes som ulykkestilfælde, jf. dog punkt Forsikringen dækker ikke 22.1 Følger af ulykkestilfælde, der overgår personer, som i erhvervsøjemed befinder sig om bord eller har fået overladt fartøjet til salg, reparation, service eller transport Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er en hos skadelidte bestående sygdom eller en tilfældig tilstødende sygdom. 8/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

9 22.3 Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer på grund af, at fartøjet ikke er sødygtigt og behørigt bemandet og udrustet Følger af ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne eller af en sikret ved forsæt eller grov uagtsomhed. Dette gælder uanset tilskadekomnes eller sikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer under dykning ved anvendelse af særligt dykker- eller frømandsudstyr Følger af ulykkestilfælde, der indtræffer under deltagelse i træk på vandski, faldskærm, baderinge eller andre ting under enhver tænkelig form, herunder også spilertræk Følger af ulykkestilfælde, der skyldes deltagelse i slagsmål. 23. Forhold i skadetilfælde 23.1 Skade skal uden ophold anmeldes til Trygs hovedkontor. Har ulykkestilfældet medført døden, skal særlig meddelelse herom tilstilles Tryg inden 48 timer, medmindre dødsfaldet allerede er meddelt Tryg ved anmeldelse af ulykkestilfældet Trygs erstatningspligt er betinget af, at skadelidte bliver behandlet af en læge. Skadelidte skal være under lægetilsyn, indtil raskmelding foreligger Tryg anerkender behandling og attester udstedt af autoriseret kiropraktor på lige fod med lægebehandling og lægeattester Ved dødsulykke kan der forlanges obduktion Uenighed om afgørelse af méngraden truffet af Tryg kan af hver part forelægges for Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Hvis det er forsikrede, der ønsker afgørelsen forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, betaler forsikrede omkostningerne forbundet med forelæggelsen. Ændres afgørelsen til fordel for den forsikrede, betales omkostningerne dog af Tryg. 25. Dødsfaldserstatning 25.1 Forsikringssummen er kr. (indeks 2013). Erstatningsberettiget er afdødes ægtefælle Hvis ægtefælle ikke efterlades, er afdødes umyndige børn og stedbørn erstatningsberettigede Findes ingen sådanne efterladte, betales alene kr. i begravelseshjælp. Beløbet indeksreguleres ikke Hvis der til forsikrede også er blevet udbetalt erstatning for invaliditet som følge af samme ulykkestilfælde, som medfører dødsfaldet, fratrækkes dette beløb i dødsfaldsudbetalingen. 26. Ménerstatning 26.1 Forsikringssummen er kr. (indeks 2013) ved 100% mén. Ved delvis mén betales en til méngraden svarende del af summen. Ansættelse af méngraden finder sted i overensstemmelse med den praksis, som anvendes af Arbejdsskadestyrelsen Méngraden fastsættes, så snart de endelige følger kan bestemmes. Forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved en méngrad på mindst 5%. 24. Klageinstans 24.1 Bliver du uenig med Tryg vedrørende din ulykkesforsikring, og en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, jf. afsnit 37. 9/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

10 27. Tandskadeerstatning 27.1 I det omfang, skadelidte ikke har ret til godtgørelse fra anden side, dækkes udgifterne til tandbehandling. Maksimumerstatningen kan dog højst andrage kr. (indeks 2013) pr. skadelidte person. 28. Maksimumerstatning 28.1 Den samlede erstatning for et ulykkestilfælde kan ikke overstige kr. (indeks 2013) ved død, når der er flere end 6 tilskadekomne ved ét ulykkestilfælde, samt kr. (indeks 2013) ved mén, når der er flere end 6 tilskadekomne ved ét ulykkestilfælde. Hvis denne bestemmelse kommer til anvendelse, vil der blive foretaget en pro rata fordeling af erstatningen blandt de erstatningsberettigede. 29. Reduceret erstatning 29.1 Forsikringssummerne nedsættes med 50%, hvis den skadelidte på ulykkestidspunktet er fyldt 70 år. Denne reduktion finder dog ikke sted for begravelseshjælp og ved tandskadeerstatning. 30. Indeksregulering 30.1 Ulykkesforsikringens forsikringssummer indeksreguleres efter samme regler, som er anført i fællesbetingelsernes afsnit 32. Fællesbetingelser 31. Betaling af præmie 31.1 Præmien betales på de forfalds- eller ændringsdatoer som fremgår af policen. Ud over præmien opkræves eventuelle afgifter, fx skadeforsikringsafgift, statsafgift, stormflods- og stormfaldsafgift, bidrag til garantifond samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Tryg har fået oplyst. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en påmindelse med oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har Tryg ret til at opkræve mora renter og andre omkostninger. Tryg har endvidere ret til at beregne sig ekspedtions gebyr, gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige service ydelser svarende til Trygs omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. 32. Indeksregulering af præmien 32.1 Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret Reguleringen sker i takt med ændringen i det timelønsindeks, som offentliggøres af Danmarks Statistik hvert efter år. Ophører udgivelsen af timelønsindekset eller ændres grundlaget for indeksets udregning, er Tryg berettiget til at fortsætte reguleringen efter et lignende indeks fra Danmarks Statistik. 33. Forsikringens varighed og opsigelse 33.1 Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderligere et år ad gangen. Både forsikringstageren og Tryg kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperiodens udløb. Mod et gebyr kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr. Når en skade er konstateret, kan både forsikringstageren og Tryg opsige forsikringen med 14 dages varsel. Dette skal ske senest 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks have besked. 10/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

11 34. Flytning og risikoforandring 34.1 Sker der forandring i den i policen beskrevne risiko, herunder fartøjets udstyr, anvendelse eller udskiftning, skal der straks ske anmeldelse til Tryg, for at vilkårene kan blive reguleret. 35. Ejerskifte, ombytning 35.1 Sælges fartøjet, ophører forsikringen. Det påhviler forsikringstageren straks at underrette Tryg om salget Ved salg af fartøjet er en ny ejer dækket af forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang, han ikke selv har tegnet forsikring I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales forudbetalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 36. Dobbeltforsikring 36.1 Er der tegnet forsikring mod samme - eller en del af samme - risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller ind skrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for denne forsikring, således at erstatningen altid betales forholdsmæssigt af selskaberne. 37. Klagemulighed Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon: Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 11/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

12 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 2 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail Hvordan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. PRI (06.15) 12/12 Tryg Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS

Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Vilkår og betingelser for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS Det Danske Spejderkorps reviderede 1. januar 2007 forsikringsvilkårene for søfartøjer hos søspejderenheder hos DDS. Før denne revidering

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Version 1.2 Havnegade 15 9400 Nørresundby dfff@dfff.dk Tlf.: 96 31 85 85 Fax: 98 13 72 29 CVR: 32 47 19 35 Indhold Indhold... 1 Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

BÅDFORSIKRING

BÅDFORSIKRING BÅDFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser Lystfartøjsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsaftalen med Dansk Fartøjsforsikring udgøres af policen,

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ

FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ FORSIKRINGSBETINGELSER LYSTFARTØJ Forsikringens omfang 1 Sikrede er 2 Geografisk fartsområde 3 Sejladstid og henliggen Kaskoforsikringen 4 Kaskoforsikringen omfatter 5 Kaskoforsikringen omfatter ikke 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring

Betingelser. Lystfartøjsforsikring. Nr. LF 1406. Lystfartøjsforsikring Betingelser Lystfartøjsforsikring Lystfartøjsforsikring Nr LF 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor og hvornår dækker forsikringen? 3 13 Flytning og

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-BRONCE tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Lystfartøjsforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for lystfartøjsforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Hvad dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-SØLV tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bådforsikring. Version 2158002

Bådforsikring. Version 2158002 Bådforsikring Version 2158002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Et par ord til indledning Side 4 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 8 Kaskoforsikring Afsnit 16-21 Side 10 Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Delkaskoforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 100% coverholder for Lloyds of London 1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere

Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Forsikringsbetingelser for lystfartøjer Sejlerforsikring KASKO-GULD tegnet for Danske Tursejlere Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-1 KASKODÆKNING:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere