Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013"

Transkript

1 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

2 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens økonomi 8. Regionaløkonomisk betydning af havnen 9. Scenarier for den fremtidige udvikling 10. Havn og/eller by 11. Enstedværket 12. Sammenfatning/konklusion Bilag 1: Rapportens metodegrundlag Bilag 2: Forslag til nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Rapporten er udarbejdet af Lars Dagnæs TransECO 2 2

3 1. Forord Aabenraa Havn og Aabenraa by hører historisk sammen: byen er vokset op omkring havnen. Transport og handel har været vigtige erhvervsområder i byen, sådan er det fortsat. Havnen spiller en vigtig rolle som drejeskive for regionens logistik- og industri. Aabenraa Havn indeholder et vigtigt udviklingspotentiale for byen og regionen. Havnens særlige styrkepositioner er stor vanddybde ved kaj, infrastruktur i baglandet samt samspil med regionens erhverv. Vi har med denne rapport ønsket at besvare 3 spørgsmål: I. Har havnen i dag betydning for udvikling og vækst i regionen? II. Kan havnen bidrage til fortsat vækst og udvikling i regionen? III. Hvordan sikres fortsat vækst og udvikling? 3

4 2. Udviklingstendenser Betydningen af logistik globalisering Konceptudvikling regionale hub koncentration og større transportmidler (store skibe behov for vanddybde ved kaj, effektiv infrastruktur i baglandet, arealer i havnens bagland) Aabenraa Havn vanddybde ved kaj, samspil med Padborg Transportcenter (kombiterminal), betydning for den regionale industri (offshore og vindmøllekomponenter) Transport og logistik et middel til økonomisk udvikling gælder i høj grad for Aabenraa Havn i dag og i fremtiden 4

5 3. Aabenraa Havn Aabenraa Havn ligger i bunden af Aabenraa Fjord på nordsiden. Havnen har gode besejlingsforhold og vanddybder på mellem 7½ og 11 meter. Aabenraa Havn er en af de danske havne med størst vanddybde. Havnen har mere end 2 km kajanlæg og kan besejles af skibe på op til 250 meters længde. Havnen har Ro-Ro faciliteter. Der er tankskibsbroer med terminaler for flydende gods. Aabenraa Havn er af vindmølleindustrien udpeget som en af de 4 permanente udskibningshavne i Danmark 1. Det betyder, at der arbejdes for udvikling af transportkorridorer mellem de 4 havne og vindmølleindustriens produktionssteder i Danmark. Noter: 1. Kilde: Etablering af na9onale transportkorridorer for vindmølletransporter. Marts I bilag 2 her i rapporten er vist forslaget 9l transportkorridorer i Danmark 5

6 4. Godsomsætningen De seneste år har været karakteriseret ved en betydelig variation i godsomsætningen over Aabenraa Havn. Figuren viser udviklingen i den samlede godsomsætning over Aabenraa Havn fra 2001 til 2012 sammenholdt med udviklingen i den samlede godsomsætning over alle danske havne. Fra 2001 til 2007 steg godsomsætningen over Aabenraa Havn fra 1,1 mio. ton til 2,1 mio. ton, dvs. godt 90 %. Fra 2007 til 2012 er godsomsætningen faldet til 1,1 mio. ton, så den i 2012 var på samme niveau som i Bemærk, at over den samlede periode, dvs. fra 2001 til 2012 har udviklingen over Aabenraa Havn fulgt udviklingen over den samlede omsætning i danske havne. Der er i perioden sket en betydelig omfordeling mellem de varegrupper, der er håndteret på Aabenraa Havn. Vækst: Sten, sand og grus Foderstoffer Stykgods i øvrigt Fald: Ro-Ro Olie Kalk, cement og gips Gødningsstoffer Udviklingen de seneste år har været karakteriseret ved, at nogle varegrupper er faldet væk, uden der er kommet nye til. Figur 1. Udviklingen i godsomsætningen over Aabenraa Havn og alle danske havne Indeks 2001 = 100 6

7 5. Fremtidsforventninger Havneadministrationen har i forsommeren 2013 i dialog med brugerne på havnen kortlagt udviklingspotentialer for de kommende år. Der er identificeret udviklingspotentialer inden for: Sten, sand og grus Cement Olie Offshore konstruktioner og komponenter til vindmøller Samlet viste kortlægningen en potentiel vækst på mellem 50 og 100 % i forhold til Skal væksten realiseres, er det vigtigt, at samspil med det private erhvervsliv udvikles, samt at der sker en udvikling af infrastruktur på havnen og i baglandet. Arbejdet med forretningsudvikling fortsættes med sigte på at identificere nye vækstpotentialer i øvrigt 7

8 6. Brugerundersøgelse Kortlægningen er suppleret med en brugerundersøgelse af Aabenraa Havn. Et spørgeskema er sendt til brugerne på havnen, i alt 14 skemaer er udsendt. Der er modtaget svar fra 12 virksomheder. Temaerne i undersøgelsen var: 1. Virksomhedens lokalisering (afgørende for valg af Aabenraa Havn) 2. Strategi (forventet udvikling i omsætning i de kommende år) 3. Service (vurdering af service og erhvervsklima på havnen) 4. Benchmarking af Aabenraa Havn i forhold til andre havne 5. Fremtidsvisioner 6. Havnens synlighed og image 7. Konkrete forbedringsforslag 8

9 Brugerundersøgelse resultater: 6.1 Lokalisering Den vigtigste årsag til lokalisering på havnen er først og fremmest kunder i baglandet, som serviceres via havnen. Herudover bruger nogle af virksomheden havnen som logistikcenter (oplagring og distributionscenter). En række af virksomhederne peger på nærheden til det tyske marked som en særlig styrkeposition for Aabenraa Havn. For virksomheder i baglandet, der producerer store konstruktioner, er det en vigtig forhandlingssituation at kunne tilbyde transport ad søvejen. Herudover peger virksomhederne på følgende vigtige faktorer for valg af Aabenraa Havn (i prioriteret rækkefølge): 1. Vanddybde 2. Beliggenhed 3. Kajnære indlagringsforhold 4. Service og faciliteter på havnen 5. God tilkørselsforhold til/fra havnen 9

10 Brugerundersøgelse resultater: 6.2 Strategi Overordnet peger de 12 virksomheder i undersøgelsen på, at den nuværende omsætning over havnen vil kunne fastholdes i de kommende år. Flere virksomheder peger herudover på et vækstpotentiale på %, som begrundes i konjunkturudviklingen og i, at virksomhederne har investeret i faciliteter og nye koncepter med udgangspunkt i havnen. En virksomhed forventer, at godsomsætningen over havnen vil blive fordoblet. Der peges på en række kritiske forudsætninger for at fastholde og udvikle havnens markedsposition: Det er en fornemmelse, at byen vil bruge havnen som kreativt område. Det spænder ben for den videre udvikling, og på sigt er dette ikke særligt godt for udviklingen af selve havnen og dens brugere. Det vil heller ikke gavne byen, da der er mange underleverandører og servicevirksomheder i byen og dens opland, som nyder godt af en erhvervsdygtig havn. Først og fremmest skal der skabes politisk enighed om havnens fremtid, og beslutningen skal meldes ud. Der skal investeres i udvikling af havnen. 10

11 Brugerundersøgelse resultater: 6.3 Service Alle 12 virksomheder vurderer den service, der ydes på Aabenraa Havn, positivt. Der peges dog på en række mindre forslag til forbedringer: Først og fremmest kan den daglige dialog om arbejdsopgaverne forbedres. Der ønskes en større fleksibilitet i forbindelse med losning og lastning med sigte på at forbedre flowet. Konkret peges der, på mulighed at forlænge arbejdstiden for kranerne på travle dage og på, at der kan sættes afløser til kranførerne ved pauser 1. Endeligt peges der på, at det er vigtigt at implementeringen af ISPS 2 sker på en måde, så evt. gener for brugere og kunder minimeres. Noter: 1. Det er i dag muligt at sæke afløser på i pauser. Aabenraa Havn er epersommeren 2013 ved at vurdere mulighederne for udvidede betjenings9der. 2. ISPS (en forkortelse af Interna9onal Ship & Port Facility Security Code. Det er et interna9onalt regelsæt, som blev vedtaget af FNs søfartsorganisa9on IMO året eper terrorak9onen i USA den 11. september Reglerne skal forebygge, at skibsfart og havne kan anvendes i forbindelse med interna9onal terrorisme. Den service Aabenraa Havn yder er yderst veltilfredsstillende, det begrunder jeg med, at der er altid mulighed for at leje det materiel, vi har brug for ved losning af skib, og at de er gode til at hjælpe i nødsituationer. 11

12 Brugerundersøgelse resultater: 6.4 Benchmarking til andre havne Mange af virksomhederne i undersøgelsen bruger også andre danske havne end Aabenraa Havn. Kun enkelte af deltagerne har ønsket at give en vurdering af den relative service på Aabenraa Havn i forhold til de øvrige havne. På grundlag af det begrænsende materiale kan der gives følgende karakteristik af servicen i Aabenraa Havn: Serviceniveauet i havnen er generelt højt (uden det dog sammenlignes med andre havne) Fokus på den enkelte virksomhed qua det er en lille havn Nærhed til Tyskland er et plus Havnen har fokus på logistik i forhold til de producerende virksomheder i baglandet (et særligt fokusområde for havnen) 12

13 Brugerundersøgelse resultater: 6.5 Fremtidsvisioner Brugerne peger alle på, at udviklingsperspektiverne for Aabenraa Havn som trafikhavn også på lang sigt er positive. Der forventes i de kommende år en koncentration på færre havne i Danmark. Udviklingen vil blive drevet af logistikvirksomhederne, som vælger at koncentrere deres aktiviteter på færre lokaliteter med større omsætning på hvert sted. Heri kan der ligge en udviklingsmulighed/ trussel for Aabenraa Havn. Følgende faktorer vil være vigtige for den fremtidige udvikling og positionering af Aabenraa Havn: Vanddybe Konkurrencedygtige priser Plads Folkelig/politisk opbakning Fortsat mulighed for at operere med bulkvarer uden øgede krav fra havnenære boligområder til miljøbelastningen Investering i faciliteter til projektlaster Den politiske handlingslammende situation er kritisk for havnens fremtidige udvikling. 13

14 Brugerundersøgelse resultater: 6.6 Synlighed og image Virksomhederne peger samstemmende på, at synlighed og image først og fremmest er vigtige i lokalområdet med sigte på at skabe en enighed om de rigtige rammebetingelser for havnens fremtidige udvikling. Image og synlighed spiller en mindre rolle, når havnen skal sælges sine ydelser til industrien. Her er det betydende at have et godt samspil med transportvirksomheder og produktionsvirksomheder. Det samspil er til stede i dag. Det er vigtigt, at havnen aktivt deltager i den lokale debat om fremtidens havn i Aabenraa. Havnen spiller i dag en vigtig rolle for udvikling og beskæftigelse i regionen. Det er med udgangspunkt heri vigtigt at skabe lokal opbakning til havnens fremtidige udvikling. Havnen står rigtigt dårligt, specielt i Sydhavnssagen, da man har været tavs i den offentlige debat. Dem, der har været imod havnen, har i den offentlige mening fået ret, på trods af adskillige påstande er decideret fejlagtige. Det har stor betydning, at havnen har et positivt image i den lokale befolkning, og at man har en fælles forståelse for, at havnen bidrager positivt for området. 14

15 Brugerundersøgelse resultater: 6.7 Konkrete forbedringsforslag Virksomhedernes forslag til konkrete forbedringer er: Gennemføre den allerede besluttede plan for Sydhavnens opfyldning og øvrige kajarealer Udvidelse af havne- /kajområderne Øget dybdegang i den nordlige del af havnen Bedre indkørselsmuligheder for sværgods Ny større kran Dedikerede pladser til skærver (ligger i dag fordelt over hele havneområdet) Deltage aktivt i den offentlige debat med sigte på at skabe lokal opbakning til havnens fremtidige udvikling som trafikhavn 15

16 7. Havnens økonomi Havnens indtægter 2012 Figur 2 viser sammensætningen af havnens indtægter i % af indtægterne er aktivitetsrelateret til godsomsætning over havnen De sidste 17 % er fra udleje af bygning og pladser, 2/3 heraf er stammer fra lejemål, som er direkte havnerelaterede (se næste side). Terminaludstyr 6% Mobilkraner 10% Udleje af bygninger og pladser 17% Minimums garanti 12% Figur 2. Fordelingen af havnens indtægter 2012 Skibs- og vareafgifter 55% Havnen er en sund forretning Havnens indtægter fra de havnerelaterede udgifter dækker driftsomkostningerne også i mindre gode år. Havnedrift er reguleret af EU og den danske havnelov. Havnens overskud skal anvendes til investering i havnen. Der kan ikke udbetales overskud. Havnens investeringer skal komme brugerne til gode en investering i havnen er en investering i udvikling i regionen Afskrivning Øvrige udgifter Adm + personale Vedligehold af havn Andre indtægter Arealleje mm Aktivitetsrelaterede indtægter Figur 3. Indtægter (blå) og udgider (rød)

17 Arealleje Der er foretaget en særlig vurdering af sammensætningen af areal- og pladslejen på havnen. Havnen er opdelt i 4 arealer: A, B, C og D. Arealerne C og D ligger kajnært, det er her hovedparten af havneaktiviteterne i dag foregår. Arealerne A og B rummer en række små og mellemstore produktions- og servicevirksomheder. Bemærk, at areal A indeholder i dag en række mikrovirksomheder med vækstpotentiale. Undersøgelsen viser jf. nedenstående figur, at 71 % af indtægterne kommer fra areal C og D. Dvs. fra lejemål, der er direkte havnerelaterede Figur 4. Areal- og plads- leje 2012 for- delt på havnens arealer 17

18 8. Betydning for den regionale økonomi Aabenraa Havn udgør i dag en vigtig faktor for udvikling og beskæftigelse i Regionen. Den samlede beskæftigelsesmæssige effekt af Aabenraa Havn kan opgøres til beskæftigede i regionen. Den samlede indkomstskabelse eller bruttoværditilvækst er opgjort til mio. kr. Skatter fra virksomheder og personer er opgjort til 304 mio. kr. Endelig er den samlede produktionsværdi opgjort til ca. 2,4 mia. kr. Opgørelsen omfatter den direkte effekt, dvs. de virksomheder, der er aktive i havnen, den indirekte effekt hos underleverandørerne samt den inducerede effekt, dvs. den beskæftigelse og omsætning der skabes, når de direkte og indirekte ansatte anvender deres indkomst, f.eks. når der købes dagligvarer og forbrugsgoder i butikker inden for regionen. Beregningen af betydningen af Aabenraa Havn er foretaget med en model udviklet af Syddansk Universitet i samarbejde med Danske Havne. I bilag 1 er beregningsgrundlaget beskrevet sammen med en ordforklaring af: indkomstskabelse, skatter og produktionsværdi. Tabel 1. Den samlede regionaløkonomiske betydning af Aabenraa Havn. Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatter Produktionsværdi Direkte 1255 personer 665 mio. kr 184 mio. kr mio. kr Afledt 589 personer 405 mio. kr 120 mio. kr 837 mio. kr Samlet personer mio. kr 304 mio. kr mio. kr 18

19 Aabenraa Havn: arbejdspladser i regionen Som anført kan den samlede effekt af Aabenraa havn for beskæftigelsen i regionen opgøres til personer, som fordeler sig på en direkte beskæftigelse på personer og en afledt beskæftigelse på 589 personer. Den direkte beskæftigelse på personer er: Medarbejdere i virksomheder på havnen (364 personer). De 364 beskæftigede hos havnen fordeler sig på de fire arealer: A: 183, B: 62, C: 91, D: 28 Medarbejdere i virksomheder uden for havnen (i alt 891 personer). Det er produktionsvirksomheder i baglandet, som er afhængige af muligheden for udskibning over havnen, bl.a. af offshore konstruktioner, samt beskæftigelsen ved transport til og fra havnen. Tabel 2. Den direkte beskæftigelse fordelt på sektorer på havnen beskæftigelse uden for havnen i alt Primære erhverv Produktion, bygge- og anlægsaktiviteter Service og handel eksl. transport og spedition Transport og spedition Offentlig service og adm

20 9. Tre scenarier for Aabenraa Havns fremtid I. Business as usual som med det, der sker pt., vil være ensbetydende med en gradvis afvikling af havnen. II. Servicescenariet: Der skabes ro om havnens fremtid, og der fokuseres på en relativ traditionel rolle med et højt serviceniveau over for de enkelte aktører. Begrænsede selvstændige markedsføringsaktiviteter fra havnens side. Dvs. det er de virksomheder, der i dag er aktive på havnen, som skaber vækst. Scenariet vil være karakteriseret ved en vis (begrænset) vækst, hovedsageligt inden for kendte forretningsområder. Godsomsætningen over havnen vil stige, der vil være en (begrænset) effekt for den samlede regionale beskæftigelse som følge af havnen 1. III. Et partnerskabsscenarie Havnen inviterer til og agerer ud fra at skabe øget samspil mellem virksomhederne på havnen internt og industri- og erhvervslivet i baglandet. Havnen og dens aktører går aktivt ind i arbejdet med at skabe erhvervsklynger inden for udvalgte fokusområder: offshore og energi (biobrændstof) nord og syd for grænsen. Vækstmulighederne og udviklingsperspektiverne er størst her. Det gælder såvel for Aabenraa Havn som for regionen nord og syd for grænsen. Den samlede godsomsætning over havnen vil formentlig ikke stige væsentlig mere end i scenarie 2, da de nye godstyper ikke vejer så meget. Men udviklingen vil skabe nye arbejdspladser i regionen og være vigtig for at fastholde de nuværende arbejdspladser inden for offshore og store konstruktioner. Noter: 1. Det skal dog bemærkes, at virksomheden DS- SM forventer en betydelig vækst i beskæpigelsen i de kommende år. Det forudsæker, at Aabenraa Havn fastholder og udvikler sin nuværende service. 20

21 10. Havn og/eller by Byudvikling i havnenære arealer indebærer nogle udfordringer: Miljøforhold (støj og støvgener mm.) Trafik til og fra havnen med tunge køretøjer Gode nærarealer og nærmiljø for boligerne Behov for bufferzone mellem havn og by Udvikling af havnen stiller krav til arealer i baglandet særligt i takt med, at havnen anløbes af større skibe og, at havnen udvikles som distributionscenter. Aabenraa Havn ligger i dag centralt i Aabenraa By. De kajnære arealer (C og D, se figuren på side 17) ligger, så der er afstand til boligområderne. Arealerne A og B er vigtige for havnen som bufferzone og arealreserve. Herudover rummer de to arealer virksomheder med en betydelig beskæftigelse. Det er usikkert om alle arbejdspladser kan bevares i kommunen, hvis arealerne inddrages. Vælges det at inddrage arealerne A og B til byudvikling, vil det betyde en kritisk begrænsning af havnens udviklingsmuligheder, jf. brugerundersøgelsen. Nye boliger tæt på havnen vil betyde miljøgener for beboerne fra havnens aktiviteter. Nye miljøkrav grundet i hensyn til beboerne i de havnenære boliger, kan begrænse mulighederne for effektiv drift af virksomhederne på havnen En havnenær byudvikling rummer herudover en risiko for, at godstrafikken til/fra havnen vil genere de nye boligområder. 21

22 11. Enstedværkets havn Der er på det seneste skabt usikkerhed om fremtiden for Enstedværket og havnen her. Enstedværket er sat på stand by, dvs. det kan startes med ½ års varsel. Det er fortsat usikkert, om Enstedværket lukker helt ned i lyset af den samlede udvikling inden for energiproduktion i Europa. DONG har meddelt, at de stopper deres aktivitet på havnen ved udgangen af september Vattenfall vil fortsat benytte havnen som drejeskive for import af kul fra oversøiske destinationer. Kulhavnen spiller fortsat en vigtig betydning for prisudviklingen på energimarkedet, fordi den fortsat anvendes til import af kul fra oversøiske destinationer. Der er åbnet op for, at andre virksomheder kan leje sig ind på arealet, i første omgang gælder det DS-SM. I lyset af de betydelige usikkerheder, der fortsat er om Enstedværket og havnens fremtid, er det vanskeligt at inddrage dette i Aabenraa Havns udviklingsplaner. På den anden side betyder den aktuelle udvikling også, at der er åbnet nye muligheder for synergi mellem Aabenraa Havn og Enstedværket. Derfor er det vigtigt, at der hurtigst muligt gennemføres en analyse af mulighederne og perspektiverne i øget samspil med Enstedværkets Havn set fra Aabenraa Havn. 22

23 12. Sammenfatning og konklusion Svarene på de tre spørgsmål, der blev stillet i indledningen: I. Den samlede effekt af havnen er opgjort til ca arbejdspladser, som potentielt vil forsvinde ud af regionen, hvis trafikhavnen lukker/afvikles. Aabenraa Havn spiller i dag en vigtig rolle for vækst og beskæftigelse i regionen. II. Der må forventes en koncentration inden for de danske havne i de kommende år. Udviklingen vil være bestemt af logistikoperatørernes behov for koncentration på færre og større enheder. Aabenraa Havn har en mulighed for at positionere sig som en af de havne, der vil få vækst. Baggrunden er vanddybe ved kaj, beliggenhed i forhold til Nordtyskland, beliggenhed i forhold til det baltiske område og, et udviklingspotentiale hos virksomheder i baglandet. Aabenraa Havn har et potentiale, som kan betyde ny vækst og udvikling i den samlede region. III. Kritiske forudsætninger for den fortsatte udvikling af Aabenraa Havn: Først og fremmest er det vigtigt, at der skabes politisk ro om havnens udvikling. Der er behov for enighed og samspil i regionen om havnens udvikling. Der skal ske en fortsat modernisering og investering i havnen. Havnens vedtagne udviklingsplan er et godt grundlag herfor. Der skal sikres plads til nye aktiviteter. Der skal fastholdes en bufferzone mellem havn og by. Derfor kan der ikke bygges boliger på havnens arealer. Samarbejdet mellem havn, brugere og virksomhederne i baglandet om markedsføring og produktudvikling skal styrkes yderligere. Havnen skal være synlig i lokalsamfundet, et godt image er vigtigt. Der skal etableres transportkorridorer til og fra havnen. Muligheder for fremtidigt samspil med Enstedværkets Havn skal afklares hurtigst muligt. 23

24 Opgaver for det videre arbejde med udvikling og vækst er: Sikring af plads til nye aktiviteter på havnen (opfyldning, oprydning og omdisponering mm.) Udvikling af havnens synlighed og image i lokalsamfundet. Strategi og forretningsplan for udvikling og investering inden for udvalgte fokusområder: Ro-Ro, Offshore/vindmøllekomponenter, energi samt sten, sand og grus. Klyngeudvikling sammen med bl.a. Gate- Denmark, Padborg Kombiterminal, CB-log 1 med sigte på at positionere og styrke logistik og transport som en samlet regional styrkeposition. Undersøgelse og afklaring af mulighederne for øget samspil og synergi med Enstedværkets Havn. Investering i havnen. Udvikling af Nordtyskland som marked/bagland for havnen. Etablering af et samarbejde mellem havn, brugere og virksomheder i baglandet om produktudvikling. Noter: 1. CB- log, Cross Border Logis9cs, er et dansk- tysk klyngeini9a9v med sigte på at udvikle den samlede dansk- tyske region som en grænseoverskridende logis9kregion. 24

25 Bilag 1 Rapportens metodegrundlag Udgangspunktet for opgørelsen er den direkte beskæftigelseseffekt af Aabenraa havn. Opgørelsen af effekten er for de øvrige forhold baseret på Danmarks Statistiks regionaliserede nationalregnskab. Virksomhederne, som indgår i den direkte beskæftigelse, er fordelt på de 130 sektorer, som indgår i nationalregnskabet. For hver sektor opgøres indkomstskabelsen med baggrund i den gennemsnitlige produktions-værdi pr. medarbejder inden for hver delsektor. De indirekte og inducerede effekter er beregnet på grundlag af det regionaliserede nationalregnskabs input/output koefficienter. Metoden tager som anført udgangspunkt i beskæftigelsen i de virksomheder, som enten ligger på havnens arealer, eller hvor virksomhedens aktivitet er knyttet til havnen som trafikhavn. I opgørelsen af den direkte beskæftigelse er der valgt følgende afgrænsning: Alle virksomheder, som ligger på Aabenraa Havns arealer, indgår i beregningen. (Dog er virksomheder, som alene er underleverandører til virksomheder på havnen ikke medregnet i den direkte beskæftigelse. De indgår i den afledede beskæftigelse.) Løsarbejderne på havnen udgør en speciel gruppe. Der er her tale om medarbejdere, som ansættes på deltid i havnens virksomheder i forbindelse med losning og læsning af skibe. Disse medarbejdere er medtaget som del af beskæftigelsen hos havnens stevedore- og shippingvirksomheder. De havnearbejdere, som er tilknyttet Aabenraa Havn, arbejder dels for havnens virksomheder og dels for Enstedværket. Det er alene aktiviteterne på Aabenraa Havn, som er medtaget i opgørelsen. Herudover er andre virksomheder medtaget i det omfang, det har været vurderingen, at deres aktiviteter i regionen er afhængige af tilstedeværelsen af Aabenraa Havn. I opgørelsen er dette: Vognmandsvirksomheder beskæftiget med at køre gods til og fra havnen. Produktion af store konstruktioner til bl.a. offshoresektoren i havnens bagland. Mange af disse konstruktioner er så store, at transport er afhængig af en havn tæt på. I visse tilfælde sker samling og montage af konstruktionerne på Aabenraa Havn. For disse virksomheder er den samlede beskæftigelse på virksomhederne medtaget. Begrundelsen er, at disse virksomheder må vurderes at søge væk fra regionen, hvis udskibningsmulighederne over havnen ikke længere eksisterer. Der foregår en betydelig udskibning af sten- og grusmaterialer via Aabenraa Havn. I beregningen indgår den andel af aktiviteterne i regionens grusgrave, som er knyttet til leverancerne via Aabenraa Havn. Virksomheder på havnens areal er dels opgjort med udgangspunkt i Aabenraa Havns fortegnelse over lejere på havnens arealer og dels med udgangspunkt i Experians fortegnelse over virksomheder på adresserne inden for havnens areal. Herudover er listen suppleret med de virksomheder, som har en væsentlig aktivitet over havnen. Der er taget udgangspunkt i Aabenraa Havns opgørelse af mængder over havnen fordelt på kunder. 25

26 Antal ansatte er i første omgang opgjort på grundlag af oplysningerne fra Experian. Der er efterfølgende taget telefonisk kontakt til udvalgte virksomheder med henblik på at afstemme tallene i forhold til oplysningerne fra Experian. Opgørelsen af antal medarbejdere ved de enkelte virksomheder er fordelt på de 130 sektorer, der danner grundlag for modellen udviklet for Danske Havne af Syddansk Universitet. Metoden er beskrevet i notatet: Havnenes betydning for erhvervsudvikling. Lektor Henning P. Jørgensen, Institut for Miljø og Erhvervsøkonomi og Kristen D. Nedergaard, Institut for Maritim Forskning og Udvikling. Syddansk Universitet 2007 Ordforklaring Indkomstskabelsen (bruttoværditilvæksten) i et erhverv er forskellen mellem produktionsværdien og det forbrug af varer og tjenester, der er medgået til produktionen, dvs. den værdi, som skabes af aktiviteterne i de virksomheder, der indgår i beregningen. Skatterne er de skatter, som virksomhederne betaler samt personbeskatningen fra ansatte i de medregnede virksomheder. I opgørelsen opgøres også effekten i det regionale handels- og serviceerhverv som følge af husholdningernes forbrug. Skatterne opgøres i beregningen som en andel af værditilvæksten (indkomst-skabelsen). Produktionsværdien er udtryk for den samlede værdi af de produkter og serviceydelser, som afsættes fra virksomhederne i beregningen. 26

27 Bilag 2 Forslag til nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Kilde: Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter. 27

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde

Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde Version 2.0 / 2015 Strategi Strategi Rapport - stærk på logistik og samarbejde AALBORG HAVN - STRATEGI RAPPORT 2015 Vision vil styrke udviklingen af stærke byer og regioner Den intelligente havn har tre

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Aalborg Havn - Profilbrochure

Aalborg Havn - Profilbrochure 13.106 - CASE/september 2013 Side 1 af 5 Aalborg Havn - Profilbrochure Opgaven: Brochureopdatering Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde Side 2 af 5 AALborg HAvN LogiSTiK A/S

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Port of Aalborg Company profile

Port of Aalborg Company profile Port of Aalborg Company profile - stærk på logistik og samarbejde AALborg HAvN LogiSTiK A/S CompANy profile Danmarks intelligente havn Erhvervspark og transportcenter Stærk på logistik og samarbejde Danmarks

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn

Miljøredegørelse. for. Aabenraa Havn Miljøredegørelse for Aabenraa Havn 2010 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger...2 Status...3 Ledelsens beretning...4 Miljøpolitik...6 Aktiviteter...7 Ressourceforbrug... 10 Elforbrug... 10 Vandforbrug...

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Kort over parkeringsarealer:

Kort over parkeringsarealer: Å r g a n g 2, N u m m e r 1 N YHEDSBR EV I DETTE NUMMER: Vinter på Kolding Havn 1 Parkeringsafgift 2 Gudmundur 2 ISPS sikring 3 Oprensning af havnen Vejerboden flyttes Transport af silo DLG flytter siloanlæg

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder Norsk Havneforening København 2014 Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark Anvendelse og muligheder Jens Henrik Møller, partner GEMBA Seafood Consulting 26. november 2014 GEMBA Seafood Consulting Disposition:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014

Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014 Køge Havn Skandinavisk Transport Center Oplandsanalyse 2014 Adresse: Baltic Kaj 1, 4600 Køge Telefon: +45 56 64 62 60 E-mail: info@koegehavn.dk Hjemmeside: www.koegehavn.dk KØGE HAVN & SKANDINAVISK TRANSPORT

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn -

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - CBLog Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - 1. Think-Tank - Tank 15.09.2009 Technologiezentrum Flensburg Støttet af I. Projektpartnere & personer: Wirtschaftsförderungs und Dr. Klaus Matthiesen

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi.

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi. VERDEN OMKRING HTH Kunder 2 Konkurrenter 3 Leverandører 4 Oms 3,9b Finanskrisen 5 Miljø 6 Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi 7 1 KUNDER HTH opdeler deres kunder i to kundegrupper. B2Bkunder

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere