Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013"

Transkript

1 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

2 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens økonomi 8. Regionaløkonomisk betydning af havnen 9. Scenarier for den fremtidige udvikling 10. Havn og/eller by 11. Enstedværket 12. Sammenfatning/konklusion Bilag 1: Rapportens metodegrundlag Bilag 2: Forslag til nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Rapporten er udarbejdet af Lars Dagnæs TransECO 2 2

3 1. Forord Aabenraa Havn og Aabenraa by hører historisk sammen: byen er vokset op omkring havnen. Transport og handel har været vigtige erhvervsområder i byen, sådan er det fortsat. Havnen spiller en vigtig rolle som drejeskive for regionens logistik- og industri. Aabenraa Havn indeholder et vigtigt udviklingspotentiale for byen og regionen. Havnens særlige styrkepositioner er stor vanddybde ved kaj, infrastruktur i baglandet samt samspil med regionens erhverv. Vi har med denne rapport ønsket at besvare 3 spørgsmål: I. Har havnen i dag betydning for udvikling og vækst i regionen? II. Kan havnen bidrage til fortsat vækst og udvikling i regionen? III. Hvordan sikres fortsat vækst og udvikling? 3

4 2. Udviklingstendenser Betydningen af logistik globalisering Konceptudvikling regionale hub koncentration og større transportmidler (store skibe behov for vanddybde ved kaj, effektiv infrastruktur i baglandet, arealer i havnens bagland) Aabenraa Havn vanddybde ved kaj, samspil med Padborg Transportcenter (kombiterminal), betydning for den regionale industri (offshore og vindmøllekomponenter) Transport og logistik et middel til økonomisk udvikling gælder i høj grad for Aabenraa Havn i dag og i fremtiden 4

5 3. Aabenraa Havn Aabenraa Havn ligger i bunden af Aabenraa Fjord på nordsiden. Havnen har gode besejlingsforhold og vanddybder på mellem 7½ og 11 meter. Aabenraa Havn er en af de danske havne med størst vanddybde. Havnen har mere end 2 km kajanlæg og kan besejles af skibe på op til 250 meters længde. Havnen har Ro-Ro faciliteter. Der er tankskibsbroer med terminaler for flydende gods. Aabenraa Havn er af vindmølleindustrien udpeget som en af de 4 permanente udskibningshavne i Danmark 1. Det betyder, at der arbejdes for udvikling af transportkorridorer mellem de 4 havne og vindmølleindustriens produktionssteder i Danmark. Noter: 1. Kilde: Etablering af na9onale transportkorridorer for vindmølletransporter. Marts I bilag 2 her i rapporten er vist forslaget 9l transportkorridorer i Danmark 5

6 4. Godsomsætningen De seneste år har været karakteriseret ved en betydelig variation i godsomsætningen over Aabenraa Havn. Figuren viser udviklingen i den samlede godsomsætning over Aabenraa Havn fra 2001 til 2012 sammenholdt med udviklingen i den samlede godsomsætning over alle danske havne. Fra 2001 til 2007 steg godsomsætningen over Aabenraa Havn fra 1,1 mio. ton til 2,1 mio. ton, dvs. godt 90 %. Fra 2007 til 2012 er godsomsætningen faldet til 1,1 mio. ton, så den i 2012 var på samme niveau som i Bemærk, at over den samlede periode, dvs. fra 2001 til 2012 har udviklingen over Aabenraa Havn fulgt udviklingen over den samlede omsætning i danske havne. Der er i perioden sket en betydelig omfordeling mellem de varegrupper, der er håndteret på Aabenraa Havn. Vækst: Sten, sand og grus Foderstoffer Stykgods i øvrigt Fald: Ro-Ro Olie Kalk, cement og gips Gødningsstoffer Udviklingen de seneste år har været karakteriseret ved, at nogle varegrupper er faldet væk, uden der er kommet nye til. Figur 1. Udviklingen i godsomsætningen over Aabenraa Havn og alle danske havne Indeks 2001 = 100 6

7 5. Fremtidsforventninger Havneadministrationen har i forsommeren 2013 i dialog med brugerne på havnen kortlagt udviklingspotentialer for de kommende år. Der er identificeret udviklingspotentialer inden for: Sten, sand og grus Cement Olie Offshore konstruktioner og komponenter til vindmøller Samlet viste kortlægningen en potentiel vækst på mellem 50 og 100 % i forhold til Skal væksten realiseres, er det vigtigt, at samspil med det private erhvervsliv udvikles, samt at der sker en udvikling af infrastruktur på havnen og i baglandet. Arbejdet med forretningsudvikling fortsættes med sigte på at identificere nye vækstpotentialer i øvrigt 7

8 6. Brugerundersøgelse Kortlægningen er suppleret med en brugerundersøgelse af Aabenraa Havn. Et spørgeskema er sendt til brugerne på havnen, i alt 14 skemaer er udsendt. Der er modtaget svar fra 12 virksomheder. Temaerne i undersøgelsen var: 1. Virksomhedens lokalisering (afgørende for valg af Aabenraa Havn) 2. Strategi (forventet udvikling i omsætning i de kommende år) 3. Service (vurdering af service og erhvervsklima på havnen) 4. Benchmarking af Aabenraa Havn i forhold til andre havne 5. Fremtidsvisioner 6. Havnens synlighed og image 7. Konkrete forbedringsforslag 8

9 Brugerundersøgelse resultater: 6.1 Lokalisering Den vigtigste årsag til lokalisering på havnen er først og fremmest kunder i baglandet, som serviceres via havnen. Herudover bruger nogle af virksomheden havnen som logistikcenter (oplagring og distributionscenter). En række af virksomhederne peger på nærheden til det tyske marked som en særlig styrkeposition for Aabenraa Havn. For virksomheder i baglandet, der producerer store konstruktioner, er det en vigtig forhandlingssituation at kunne tilbyde transport ad søvejen. Herudover peger virksomhederne på følgende vigtige faktorer for valg af Aabenraa Havn (i prioriteret rækkefølge): 1. Vanddybde 2. Beliggenhed 3. Kajnære indlagringsforhold 4. Service og faciliteter på havnen 5. God tilkørselsforhold til/fra havnen 9

10 Brugerundersøgelse resultater: 6.2 Strategi Overordnet peger de 12 virksomheder i undersøgelsen på, at den nuværende omsætning over havnen vil kunne fastholdes i de kommende år. Flere virksomheder peger herudover på et vækstpotentiale på %, som begrundes i konjunkturudviklingen og i, at virksomhederne har investeret i faciliteter og nye koncepter med udgangspunkt i havnen. En virksomhed forventer, at godsomsætningen over havnen vil blive fordoblet. Der peges på en række kritiske forudsætninger for at fastholde og udvikle havnens markedsposition: Det er en fornemmelse, at byen vil bruge havnen som kreativt område. Det spænder ben for den videre udvikling, og på sigt er dette ikke særligt godt for udviklingen af selve havnen og dens brugere. Det vil heller ikke gavne byen, da der er mange underleverandører og servicevirksomheder i byen og dens opland, som nyder godt af en erhvervsdygtig havn. Først og fremmest skal der skabes politisk enighed om havnens fremtid, og beslutningen skal meldes ud. Der skal investeres i udvikling af havnen. 10

11 Brugerundersøgelse resultater: 6.3 Service Alle 12 virksomheder vurderer den service, der ydes på Aabenraa Havn, positivt. Der peges dog på en række mindre forslag til forbedringer: Først og fremmest kan den daglige dialog om arbejdsopgaverne forbedres. Der ønskes en større fleksibilitet i forbindelse med losning og lastning med sigte på at forbedre flowet. Konkret peges der, på mulighed at forlænge arbejdstiden for kranerne på travle dage og på, at der kan sættes afløser til kranførerne ved pauser 1. Endeligt peges der på, at det er vigtigt at implementeringen af ISPS 2 sker på en måde, så evt. gener for brugere og kunder minimeres. Noter: 1. Det er i dag muligt at sæke afløser på i pauser. Aabenraa Havn er epersommeren 2013 ved at vurdere mulighederne for udvidede betjenings9der. 2. ISPS (en forkortelse af Interna9onal Ship & Port Facility Security Code. Det er et interna9onalt regelsæt, som blev vedtaget af FNs søfartsorganisa9on IMO året eper terrorak9onen i USA den 11. september Reglerne skal forebygge, at skibsfart og havne kan anvendes i forbindelse med interna9onal terrorisme. Den service Aabenraa Havn yder er yderst veltilfredsstillende, det begrunder jeg med, at der er altid mulighed for at leje det materiel, vi har brug for ved losning af skib, og at de er gode til at hjælpe i nødsituationer. 11

12 Brugerundersøgelse resultater: 6.4 Benchmarking til andre havne Mange af virksomhederne i undersøgelsen bruger også andre danske havne end Aabenraa Havn. Kun enkelte af deltagerne har ønsket at give en vurdering af den relative service på Aabenraa Havn i forhold til de øvrige havne. På grundlag af det begrænsende materiale kan der gives følgende karakteristik af servicen i Aabenraa Havn: Serviceniveauet i havnen er generelt højt (uden det dog sammenlignes med andre havne) Fokus på den enkelte virksomhed qua det er en lille havn Nærhed til Tyskland er et plus Havnen har fokus på logistik i forhold til de producerende virksomheder i baglandet (et særligt fokusområde for havnen) 12

13 Brugerundersøgelse resultater: 6.5 Fremtidsvisioner Brugerne peger alle på, at udviklingsperspektiverne for Aabenraa Havn som trafikhavn også på lang sigt er positive. Der forventes i de kommende år en koncentration på færre havne i Danmark. Udviklingen vil blive drevet af logistikvirksomhederne, som vælger at koncentrere deres aktiviteter på færre lokaliteter med større omsætning på hvert sted. Heri kan der ligge en udviklingsmulighed/ trussel for Aabenraa Havn. Følgende faktorer vil være vigtige for den fremtidige udvikling og positionering af Aabenraa Havn: Vanddybe Konkurrencedygtige priser Plads Folkelig/politisk opbakning Fortsat mulighed for at operere med bulkvarer uden øgede krav fra havnenære boligområder til miljøbelastningen Investering i faciliteter til projektlaster Den politiske handlingslammende situation er kritisk for havnens fremtidige udvikling. 13

14 Brugerundersøgelse resultater: 6.6 Synlighed og image Virksomhederne peger samstemmende på, at synlighed og image først og fremmest er vigtige i lokalområdet med sigte på at skabe en enighed om de rigtige rammebetingelser for havnens fremtidige udvikling. Image og synlighed spiller en mindre rolle, når havnen skal sælges sine ydelser til industrien. Her er det betydende at have et godt samspil med transportvirksomheder og produktionsvirksomheder. Det samspil er til stede i dag. Det er vigtigt, at havnen aktivt deltager i den lokale debat om fremtidens havn i Aabenraa. Havnen spiller i dag en vigtig rolle for udvikling og beskæftigelse i regionen. Det er med udgangspunkt heri vigtigt at skabe lokal opbakning til havnens fremtidige udvikling. Havnen står rigtigt dårligt, specielt i Sydhavnssagen, da man har været tavs i den offentlige debat. Dem, der har været imod havnen, har i den offentlige mening fået ret, på trods af adskillige påstande er decideret fejlagtige. Det har stor betydning, at havnen har et positivt image i den lokale befolkning, og at man har en fælles forståelse for, at havnen bidrager positivt for området. 14

15 Brugerundersøgelse resultater: 6.7 Konkrete forbedringsforslag Virksomhedernes forslag til konkrete forbedringer er: Gennemføre den allerede besluttede plan for Sydhavnens opfyldning og øvrige kajarealer Udvidelse af havne- /kajområderne Øget dybdegang i den nordlige del af havnen Bedre indkørselsmuligheder for sværgods Ny større kran Dedikerede pladser til skærver (ligger i dag fordelt over hele havneområdet) Deltage aktivt i den offentlige debat med sigte på at skabe lokal opbakning til havnens fremtidige udvikling som trafikhavn 15

16 7. Havnens økonomi Havnens indtægter 2012 Figur 2 viser sammensætningen af havnens indtægter i % af indtægterne er aktivitetsrelateret til godsomsætning over havnen De sidste 17 % er fra udleje af bygning og pladser, 2/3 heraf er stammer fra lejemål, som er direkte havnerelaterede (se næste side). Terminaludstyr 6% Mobilkraner 10% Udleje af bygninger og pladser 17% Minimums garanti 12% Figur 2. Fordelingen af havnens indtægter 2012 Skibs- og vareafgifter 55% Havnen er en sund forretning Havnens indtægter fra de havnerelaterede udgifter dækker driftsomkostningerne også i mindre gode år. Havnedrift er reguleret af EU og den danske havnelov. Havnens overskud skal anvendes til investering i havnen. Der kan ikke udbetales overskud. Havnens investeringer skal komme brugerne til gode en investering i havnen er en investering i udvikling i regionen Afskrivning Øvrige udgifter Adm + personale Vedligehold af havn Andre indtægter Arealleje mm Aktivitetsrelaterede indtægter Figur 3. Indtægter (blå) og udgider (rød)

17 Arealleje Der er foretaget en særlig vurdering af sammensætningen af areal- og pladslejen på havnen. Havnen er opdelt i 4 arealer: A, B, C og D. Arealerne C og D ligger kajnært, det er her hovedparten af havneaktiviteterne i dag foregår. Arealerne A og B rummer en række små og mellemstore produktions- og servicevirksomheder. Bemærk, at areal A indeholder i dag en række mikrovirksomheder med vækstpotentiale. Undersøgelsen viser jf. nedenstående figur, at 71 % af indtægterne kommer fra areal C og D. Dvs. fra lejemål, der er direkte havnerelaterede Figur 4. Areal- og plads- leje 2012 for- delt på havnens arealer 17

18 8. Betydning for den regionale økonomi Aabenraa Havn udgør i dag en vigtig faktor for udvikling og beskæftigelse i Regionen. Den samlede beskæftigelsesmæssige effekt af Aabenraa Havn kan opgøres til beskæftigede i regionen. Den samlede indkomstskabelse eller bruttoværditilvækst er opgjort til mio. kr. Skatter fra virksomheder og personer er opgjort til 304 mio. kr. Endelig er den samlede produktionsværdi opgjort til ca. 2,4 mia. kr. Opgørelsen omfatter den direkte effekt, dvs. de virksomheder, der er aktive i havnen, den indirekte effekt hos underleverandørerne samt den inducerede effekt, dvs. den beskæftigelse og omsætning der skabes, når de direkte og indirekte ansatte anvender deres indkomst, f.eks. når der købes dagligvarer og forbrugsgoder i butikker inden for regionen. Beregningen af betydningen af Aabenraa Havn er foretaget med en model udviklet af Syddansk Universitet i samarbejde med Danske Havne. I bilag 1 er beregningsgrundlaget beskrevet sammen med en ordforklaring af: indkomstskabelse, skatter og produktionsværdi. Tabel 1. Den samlede regionaløkonomiske betydning af Aabenraa Havn. Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatter Produktionsværdi Direkte 1255 personer 665 mio. kr 184 mio. kr mio. kr Afledt 589 personer 405 mio. kr 120 mio. kr 837 mio. kr Samlet personer mio. kr 304 mio. kr mio. kr 18

19 Aabenraa Havn: arbejdspladser i regionen Som anført kan den samlede effekt af Aabenraa havn for beskæftigelsen i regionen opgøres til personer, som fordeler sig på en direkte beskæftigelse på personer og en afledt beskæftigelse på 589 personer. Den direkte beskæftigelse på personer er: Medarbejdere i virksomheder på havnen (364 personer). De 364 beskæftigede hos havnen fordeler sig på de fire arealer: A: 183, B: 62, C: 91, D: 28 Medarbejdere i virksomheder uden for havnen (i alt 891 personer). Det er produktionsvirksomheder i baglandet, som er afhængige af muligheden for udskibning over havnen, bl.a. af offshore konstruktioner, samt beskæftigelsen ved transport til og fra havnen. Tabel 2. Den direkte beskæftigelse fordelt på sektorer på havnen beskæftigelse uden for havnen i alt Primære erhverv Produktion, bygge- og anlægsaktiviteter Service og handel eksl. transport og spedition Transport og spedition Offentlig service og adm

20 9. Tre scenarier for Aabenraa Havns fremtid I. Business as usual som med det, der sker pt., vil være ensbetydende med en gradvis afvikling af havnen. II. Servicescenariet: Der skabes ro om havnens fremtid, og der fokuseres på en relativ traditionel rolle med et højt serviceniveau over for de enkelte aktører. Begrænsede selvstændige markedsføringsaktiviteter fra havnens side. Dvs. det er de virksomheder, der i dag er aktive på havnen, som skaber vækst. Scenariet vil være karakteriseret ved en vis (begrænset) vækst, hovedsageligt inden for kendte forretningsområder. Godsomsætningen over havnen vil stige, der vil være en (begrænset) effekt for den samlede regionale beskæftigelse som følge af havnen 1. III. Et partnerskabsscenarie Havnen inviterer til og agerer ud fra at skabe øget samspil mellem virksomhederne på havnen internt og industri- og erhvervslivet i baglandet. Havnen og dens aktører går aktivt ind i arbejdet med at skabe erhvervsklynger inden for udvalgte fokusområder: offshore og energi (biobrændstof) nord og syd for grænsen. Vækstmulighederne og udviklingsperspektiverne er størst her. Det gælder såvel for Aabenraa Havn som for regionen nord og syd for grænsen. Den samlede godsomsætning over havnen vil formentlig ikke stige væsentlig mere end i scenarie 2, da de nye godstyper ikke vejer så meget. Men udviklingen vil skabe nye arbejdspladser i regionen og være vigtig for at fastholde de nuværende arbejdspladser inden for offshore og store konstruktioner. Noter: 1. Det skal dog bemærkes, at virksomheden DS- SM forventer en betydelig vækst i beskæpigelsen i de kommende år. Det forudsæker, at Aabenraa Havn fastholder og udvikler sin nuværende service. 20

21 10. Havn og/eller by Byudvikling i havnenære arealer indebærer nogle udfordringer: Miljøforhold (støj og støvgener mm.) Trafik til og fra havnen med tunge køretøjer Gode nærarealer og nærmiljø for boligerne Behov for bufferzone mellem havn og by Udvikling af havnen stiller krav til arealer i baglandet særligt i takt med, at havnen anløbes af større skibe og, at havnen udvikles som distributionscenter. Aabenraa Havn ligger i dag centralt i Aabenraa By. De kajnære arealer (C og D, se figuren på side 17) ligger, så der er afstand til boligområderne. Arealerne A og B er vigtige for havnen som bufferzone og arealreserve. Herudover rummer de to arealer virksomheder med en betydelig beskæftigelse. Det er usikkert om alle arbejdspladser kan bevares i kommunen, hvis arealerne inddrages. Vælges det at inddrage arealerne A og B til byudvikling, vil det betyde en kritisk begrænsning af havnens udviklingsmuligheder, jf. brugerundersøgelsen. Nye boliger tæt på havnen vil betyde miljøgener for beboerne fra havnens aktiviteter. Nye miljøkrav grundet i hensyn til beboerne i de havnenære boliger, kan begrænse mulighederne for effektiv drift af virksomhederne på havnen En havnenær byudvikling rummer herudover en risiko for, at godstrafikken til/fra havnen vil genere de nye boligområder. 21

22 11. Enstedværkets havn Der er på det seneste skabt usikkerhed om fremtiden for Enstedværket og havnen her. Enstedværket er sat på stand by, dvs. det kan startes med ½ års varsel. Det er fortsat usikkert, om Enstedværket lukker helt ned i lyset af den samlede udvikling inden for energiproduktion i Europa. DONG har meddelt, at de stopper deres aktivitet på havnen ved udgangen af september Vattenfall vil fortsat benytte havnen som drejeskive for import af kul fra oversøiske destinationer. Kulhavnen spiller fortsat en vigtig betydning for prisudviklingen på energimarkedet, fordi den fortsat anvendes til import af kul fra oversøiske destinationer. Der er åbnet op for, at andre virksomheder kan leje sig ind på arealet, i første omgang gælder det DS-SM. I lyset af de betydelige usikkerheder, der fortsat er om Enstedværket og havnens fremtid, er det vanskeligt at inddrage dette i Aabenraa Havns udviklingsplaner. På den anden side betyder den aktuelle udvikling også, at der er åbnet nye muligheder for synergi mellem Aabenraa Havn og Enstedværket. Derfor er det vigtigt, at der hurtigst muligt gennemføres en analyse af mulighederne og perspektiverne i øget samspil med Enstedværkets Havn set fra Aabenraa Havn. 22

23 12. Sammenfatning og konklusion Svarene på de tre spørgsmål, der blev stillet i indledningen: I. Den samlede effekt af havnen er opgjort til ca arbejdspladser, som potentielt vil forsvinde ud af regionen, hvis trafikhavnen lukker/afvikles. Aabenraa Havn spiller i dag en vigtig rolle for vækst og beskæftigelse i regionen. II. Der må forventes en koncentration inden for de danske havne i de kommende år. Udviklingen vil være bestemt af logistikoperatørernes behov for koncentration på færre og større enheder. Aabenraa Havn har en mulighed for at positionere sig som en af de havne, der vil få vækst. Baggrunden er vanddybe ved kaj, beliggenhed i forhold til Nordtyskland, beliggenhed i forhold til det baltiske område og, et udviklingspotentiale hos virksomheder i baglandet. Aabenraa Havn har et potentiale, som kan betyde ny vækst og udvikling i den samlede region. III. Kritiske forudsætninger for den fortsatte udvikling af Aabenraa Havn: Først og fremmest er det vigtigt, at der skabes politisk ro om havnens udvikling. Der er behov for enighed og samspil i regionen om havnens udvikling. Der skal ske en fortsat modernisering og investering i havnen. Havnens vedtagne udviklingsplan er et godt grundlag herfor. Der skal sikres plads til nye aktiviteter. Der skal fastholdes en bufferzone mellem havn og by. Derfor kan der ikke bygges boliger på havnens arealer. Samarbejdet mellem havn, brugere og virksomhederne i baglandet om markedsføring og produktudvikling skal styrkes yderligere. Havnen skal være synlig i lokalsamfundet, et godt image er vigtigt. Der skal etableres transportkorridorer til og fra havnen. Muligheder for fremtidigt samspil med Enstedværkets Havn skal afklares hurtigst muligt. 23

24 Opgaver for det videre arbejde med udvikling og vækst er: Sikring af plads til nye aktiviteter på havnen (opfyldning, oprydning og omdisponering mm.) Udvikling af havnens synlighed og image i lokalsamfundet. Strategi og forretningsplan for udvikling og investering inden for udvalgte fokusområder: Ro-Ro, Offshore/vindmøllekomponenter, energi samt sten, sand og grus. Klyngeudvikling sammen med bl.a. Gate- Denmark, Padborg Kombiterminal, CB-log 1 med sigte på at positionere og styrke logistik og transport som en samlet regional styrkeposition. Undersøgelse og afklaring af mulighederne for øget samspil og synergi med Enstedværkets Havn. Investering i havnen. Udvikling af Nordtyskland som marked/bagland for havnen. Etablering af et samarbejde mellem havn, brugere og virksomheder i baglandet om produktudvikling. Noter: 1. CB- log, Cross Border Logis9cs, er et dansk- tysk klyngeini9a9v med sigte på at udvikle den samlede dansk- tyske region som en grænseoverskridende logis9kregion. 24

25 Bilag 1 Rapportens metodegrundlag Udgangspunktet for opgørelsen er den direkte beskæftigelseseffekt af Aabenraa havn. Opgørelsen af effekten er for de øvrige forhold baseret på Danmarks Statistiks regionaliserede nationalregnskab. Virksomhederne, som indgår i den direkte beskæftigelse, er fordelt på de 130 sektorer, som indgår i nationalregnskabet. For hver sektor opgøres indkomstskabelsen med baggrund i den gennemsnitlige produktions-værdi pr. medarbejder inden for hver delsektor. De indirekte og inducerede effekter er beregnet på grundlag af det regionaliserede nationalregnskabs input/output koefficienter. Metoden tager som anført udgangspunkt i beskæftigelsen i de virksomheder, som enten ligger på havnens arealer, eller hvor virksomhedens aktivitet er knyttet til havnen som trafikhavn. I opgørelsen af den direkte beskæftigelse er der valgt følgende afgrænsning: Alle virksomheder, som ligger på Aabenraa Havns arealer, indgår i beregningen. (Dog er virksomheder, som alene er underleverandører til virksomheder på havnen ikke medregnet i den direkte beskæftigelse. De indgår i den afledede beskæftigelse.) Løsarbejderne på havnen udgør en speciel gruppe. Der er her tale om medarbejdere, som ansættes på deltid i havnens virksomheder i forbindelse med losning og læsning af skibe. Disse medarbejdere er medtaget som del af beskæftigelsen hos havnens stevedore- og shippingvirksomheder. De havnearbejdere, som er tilknyttet Aabenraa Havn, arbejder dels for havnens virksomheder og dels for Enstedværket. Det er alene aktiviteterne på Aabenraa Havn, som er medtaget i opgørelsen. Herudover er andre virksomheder medtaget i det omfang, det har været vurderingen, at deres aktiviteter i regionen er afhængige af tilstedeværelsen af Aabenraa Havn. I opgørelsen er dette: Vognmandsvirksomheder beskæftiget med at køre gods til og fra havnen. Produktion af store konstruktioner til bl.a. offshoresektoren i havnens bagland. Mange af disse konstruktioner er så store, at transport er afhængig af en havn tæt på. I visse tilfælde sker samling og montage af konstruktionerne på Aabenraa Havn. For disse virksomheder er den samlede beskæftigelse på virksomhederne medtaget. Begrundelsen er, at disse virksomheder må vurderes at søge væk fra regionen, hvis udskibningsmulighederne over havnen ikke længere eksisterer. Der foregår en betydelig udskibning af sten- og grusmaterialer via Aabenraa Havn. I beregningen indgår den andel af aktiviteterne i regionens grusgrave, som er knyttet til leverancerne via Aabenraa Havn. Virksomheder på havnens areal er dels opgjort med udgangspunkt i Aabenraa Havns fortegnelse over lejere på havnens arealer og dels med udgangspunkt i Experians fortegnelse over virksomheder på adresserne inden for havnens areal. Herudover er listen suppleret med de virksomheder, som har en væsentlig aktivitet over havnen. Der er taget udgangspunkt i Aabenraa Havns opgørelse af mængder over havnen fordelt på kunder. 25

26 Antal ansatte er i første omgang opgjort på grundlag af oplysningerne fra Experian. Der er efterfølgende taget telefonisk kontakt til udvalgte virksomheder med henblik på at afstemme tallene i forhold til oplysningerne fra Experian. Opgørelsen af antal medarbejdere ved de enkelte virksomheder er fordelt på de 130 sektorer, der danner grundlag for modellen udviklet for Danske Havne af Syddansk Universitet. Metoden er beskrevet i notatet: Havnenes betydning for erhvervsudvikling. Lektor Henning P. Jørgensen, Institut for Miljø og Erhvervsøkonomi og Kristen D. Nedergaard, Institut for Maritim Forskning og Udvikling. Syddansk Universitet 2007 Ordforklaring Indkomstskabelsen (bruttoværditilvæksten) i et erhverv er forskellen mellem produktionsværdien og det forbrug af varer og tjenester, der er medgået til produktionen, dvs. den værdi, som skabes af aktiviteterne i de virksomheder, der indgår i beregningen. Skatterne er de skatter, som virksomhederne betaler samt personbeskatningen fra ansatte i de medregnede virksomheder. I opgørelsen opgøres også effekten i det regionale handels- og serviceerhverv som følge af husholdningernes forbrug. Skatterne opgøres i beregningen som en andel af værditilvæksten (indkomst-skabelsen). Produktionsværdien er udtryk for den samlede værdi af de produkter og serviceydelser, som afsættes fra virksomhederne i beregningen. 26

27 Bilag 2 Forslag til nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Kilde: Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter. 27

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

BELIGGENHED FORPLIGTER

BELIGGENHED FORPLIGTER BELIGGENHED FORPLIGTER Associated Danish Ports A/S (ADP) driver tre danske havne: Fredericia, Nyborg og Middelfart. Og det har vi gjort siden 2000. Vores havne har internationale standarder i forhold til

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008

Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008 INDSTILLING Til Århus Byråd 7. marts 2006 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.06 Brev: 18298 Henrik Munch Jensen/JG Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008 1. Resume

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

2012 var et godt år for ADP

2012 var et godt år for ADP Årsberetning 212 Årsberetning 212 212 var et godt år for ADP Vi nåede en omsætning på 13,4 mio. kr. en stigning på 2 % i forhold til 211. Omsætningen udviklede sig dermed helt som forventet. Resultatet

Læs mere

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012.

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. INDSTILLING Til Århus Byråd 8. april 2010 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.10 Brev: 20813HMJ/jg Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. 1. Resume Godsomsætningen

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU

AALBORG HAVN. Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU AALBORG HAVN Oplandsanalyse 2017 AALBORG HAVNS EFFEKT PÅ BESKÆFTIGELSE, VÆRDISKABELSE OG SKATTEPROVENU Oplandsanalysen er udarbejdet for Danske Havne af Syddansk Universitet og Center for Regional- og

Læs mere

WWW.Haderslevhavn.dk Afgrænsning af planlægnings- og konsekvensområder. Baggrund! Kommuneplanen for 2001 2012 udpeger Haderslev Havn som et særligt planlægningstema.! Byrådet har besluttet at give havneområdet

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde Peter Høy, Projektdirektør Hvad kan CLS tilbyde? Omsætte den nyeste viden fra forskningsområdet og implementere det i virksomheder Samle virksomheder om fælles projekter

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Fremtidens intelligente havn Delmøde H. Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S

Fremtidens intelligente havn Delmøde H. Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S Fremtidens intelligente havn Delmøde H Claus Holstein Dir. Aalborg Havn A/S Planlægning vs. marked Forretning vs. Infrastruktur Intelligent vs. Ikke intelligent 10 punkts Fokusplan Transportcenterkonceptet

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde

Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde Version 2.0 / 2015 Strategi Strategi Rapport - stærk på logistik og samarbejde AALBORG HAVN - STRATEGI RAPPORT 2015 Vision vil styrke udviklingen af stærke byer og regioner Den intelligente havn har tre

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013

Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore vind Fredericia den 25.02.2013 Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet hpj@sam.sdu.dk 6550 4187 1 Delprojekt:

Læs mere

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 DANCORE-temadag, Udvidelser i Esbjerg havn Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 UDVIDELSER I ESBJERG HAVN Om Esbjerg Havn Formål Planer, Masterplan Østhavn Beslutning Projektering Realisering

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

En verden præget af internationalisering og liberalisering

En verden præget af internationalisering og liberalisering En verden præget af internationalisering og liberalisering Som fænomen er havnen det knudepunkt, hvor sø- og landtransport mødes. Havnen er således blot ét element i en række af forbundne, men uensartede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Dry Port på Sjælland? Trafikdage i Aalborg 28. august 2012 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland Studiets baggrund Mulighederne for en dry port terminal i Høje Tåstrup for containertransport til europæiske

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. erhvervs område. Et erfaringshæfte

Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring. erhvervs område. Et erfaringshæfte Forfattere: Finn Kjær Jensen og Tine Sønderby. Tryghedsvandring i et erhvervs område Et erfaringshæfte Erfaringshæftet er udarbejdet af Gemeinschaft og P21 i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere