!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker"

Transkript

1 LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København SV. 2. Som klub og hjemstedsbetegnelse bruges bogstaverne BFS.-KBH. 3. Klubbens stander er en hvid trekantet dug med blå spids, i dugen findes bogstaverne BFS og tre buer i rødt. 2. Formål 1. Det er foreningens formål at fremme og vække interesse for al sejlads med lystfartøjer samt lystfiskeri. Dette søges opnået ved godt kammeratskab. 3. Optagelse m.m 1. Foreningen optager medlemmer der har båd eller har i sinde at anskaffe en båd senest et år efter optagelse, samt deltage i foreningens arbejde. 2. For at blive medlem, skal man efter samtale med bestyrelsen have

2 underskrevet et optagelsesskema, hvoraf en genpart ophænges i klubhuset. Eventuelle protester mod den pågældendes optagelse i klubben skal skriftligt indgives til bestyrelsen før denne måneds udløb. Det er bestyrelsen der herefter godkender eller afviser optagelsen som medlem. Der er 3 måneders prøvetid. 3. Ved optagelsen modtager medlemmet nøgler, stander, love og ordensreglement. 4. Æresmedlemmer 1. Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævne en person der har gjort sig særlig fortjent til kontingentfrit æresmedlem. 5. Ophør af medlemskab 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens bestyrelse med mindst en måneds varsel og til udgangen af et kvartal, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. 2. Et medlem kan slettes af klubben, hvis kontingent og/eller andre ydelser til klubben ikke er betalt efter de i lovene fastsatte regler. 3. Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny, som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 4. Vedr. eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på en evt. ekstraordinær generalforsamling eller førstkommende ordinære. I alle tilfælde, hvor eksklusionen skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne

3 med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 50 % flertal. Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Der kræves samme flertal som ved beslutning om eksklusion. 6. Medlemmer som af den ene eller anden grund forlader klubben, er forpligtet til uden ophold at aflevere de udleverede nøgler. 7. Går et medlem ud af foreningen, har han ikke ret til tilbagebetaling ligesom han heller ikke har ret til at fjerne det til foreningen engang skænkede og fastnaglede materiale til bro eller hus. 8. Slettede eller ekskluderede medlemmer har ingen adgang til klubbens områder. 6. Ydelser og betaling. 1. Optagelsesgebyr er fastsat til 4.000,- kr. 2. Kvartals kontingent bliver fastsat af generalforsamlingen. 3. Nye medlemmer skal betale optagelsesgebyr samt et kvartals kontingent ved optagelsen. I modsatte fald kan bestyrelsen disponere over pladsen til anden side. 4. Medlemmer der ikke har betalt forfaldent kontingent eller forsikring, har ikke adgang til generalforsamlingen. 5. Bødestørrelsen for manglende pligtarbejde er 500,- kr. 6. Kontingentet skal betales den 1.ste i månederne januar, april, juli og oktober. Udebleven opkrævning fritager ikke medlemmet for pligten til at betale til tiden. 7. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, udsendes varsel om betaling inden 8 dage, og der pålægges et rykkergebyr. Er beløbet ikke betalt inden denne frist, eller har den pågældende ikke henvendt til kassereren og fået en aftale om afvikling af gælden, kan den pågældende slettes som medlem. 8. Et slettet medlem har ikke ret til at fjerne sin båd, før restancen er betalt. 9. Et slettet medlem kan kun genindtræde, såfremt bestyrelsen godkender dette, og restancen og evt. nyt optagelsesgebyr betales. 10. Bestyrelsen kan i tilfælde af dokumenteret arbejdsløshed, sygdom, eller

4 anden gyldig grund, dispensere fra disse regler, hvis medlemmet skriftligt søger derom. 7. Bådforhold, salg af både. 1. Enhver båd i klubben skal bære navn og korrekt hjemstedsbetegnelse (NAVN BFS-KBH.), samt føre klubbens stander under sejlads. 2. Enhver båd i klubben skal holdes i Yachtmæssig stand, (se ordensreglementet), og bestyrelsen kan pålægge en bådejer, inden en bestemt frist, at bringe manglerne i orden, eller dispensere, hvis båden er under reparation el. lign, og ikke sejler. 3. Enhver ændring af et medlems bådmæssige forhold (køb, salg eller bytte), skal omgående meldes bestyrelsen. 4. Det er ethvert medlems pligt at meddele bestyrelsen, hvis medlemmet i kortere eller længere tid ikke benytter sin bådplads. 5. Et medlem kan ikke på egen hånd udlåne eller disponere over sin bådplads, hvis medlemmet ikke selv benytter pladsen. 6. Bestyrelsen kan forordne bådpladser i forhold til bådstørrelse hvis dette er påkrævet. En eventuel påtvungen bådflytning kan indankes på førstkommende generalforsamling. 7. Max. bådlængde, fra bro til pæl. Max. bådbredde, fra pæl til pæl. 8. Et medlem kan efter salg af sin båd, beholde retten til bådplads i 1 ½ år. Derefter vil medlemmet stå som første til ny bådplads ved køb af ny båd. 9. Det er tilladt at sælge sin båd med bådplads til en udefrakommende. Overtagelse af en bådplads giver ret til medlemskab efter 3 måneders prøvetid. Et eventuelt skur kan ikke sælges med en bådplads. 8. Medlemspligt, forsikringer. 1. Det er ethvert medlems pligt at udvise god orden og opførsel overalt på klubbens område, samt under sejlads og ophold i fremmed havn. 2. Klubbens stander skal føres når båden er i vandet. 3. Ethvert medlem er forpligtet til at udfylde skemaer og/eller formularer som af bestyrelsen findes nødvendige for klubbens administration. 4. Medlemmer udfører frivilligt arbejde for klubben, fortrinsvis når indkaldelse hertil sker med mindst 1 mdr. varsel. Arbejdets varighed er mindst 24 timers effektivt pr. år. Arbejdet vil blive fordelt over mindst 4 gange.

5 Afbud skal ske senest 1 uge efter en evt. indkaldelse, medmindre absolut tvingende grund nødvendiggør andet. Ved manglende afbud opkræves en bod på 250,- kr. Medlemmet vil blive pålagt andet arbejde som skal være udført inden 1 måned fra dato. I modsat fald kan eksklusion komme på tale. 5. Enhver båd i klubben skal være mindst ansvarsforsikret. 9. Generalforsamling m.v. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og kun den kan give eller ændre klubbens love, reglement og kontingent. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling i maj måned. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden. 4. Såfremt ét medlem kræver det, skal afstemninger foregå skriftligt. 5. Alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 6. Der skal føres forhandlingsprotokol, som skal underskrives af bestyrelsen. Protokollen skal fremlægges til gennemsyn, mindst 1 time før enhver generalforsamling, og skal i øvrigt forevises for medlem der måtte ønske det. 7. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Protokol 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt 10 Ekstraordinær generalforsamling 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 5 medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 ¼ måned efter, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

6 Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i 9. stk Klubbens ledelse 1. Klubben ledes af en bestyrelse der består af: En formand, en sekretær, en kasserer, to menige bestyrelsesmedlemmer og to revisorer, hvoraf den ene er bestyrelsessuppleant. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen i maj måned. 3. Revideret regnskab forelægges til generalforsamlingen i maj måned. 4. Bestyrelsens medlemmer sidder ét år ad gangen 5. Alle bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. 6. Det påhviler sekretæren, ved opslag i klubhuset at holde medlemmerne løbende orienteret om beslutninger og andet af interesse for klubbens medlemmer. Bestyrelsen kan dog beslutte at oplysninger kan tilbageholdes, hvis det skønnes, at disse kan have negativ virkning, for én eller flere personer, eller for klubben som helhed. 7. Ekstraordinære udgifter til nyanskaffelser må ikke overstige kr ,- med mindre det er vedtaget af en enig bestyrelse. Er bestyrelsen ikke enig skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 11. Tegningsret Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Afhængighed, pantsætning, eller erhvervelse af fast ejendom samt optagelse af lån udover sædvanlig kassekredit til den daglige drift, kan alene ske efter generalforsamlingens forudgående beslutning. 12. Vedtægtsændringer Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 50 % af afgivne stemmer er for forslaget.

7 ORDENSREGLEMENT Adgang til klubbens områder er forbudt for alle uvedkommende, derfor skal porten til pladsen altid være aflåst. 2. Medlemmer står til ansvar for Deres familiers og besøgendes opførsel, overalt på klubbens områder Al urenlighed på bro og plads er strengt forbudt. 2. Alt affald og ubrugelige ting skal anbringes i affaldscontainer, eller på anvist plads. 3. Afvaskning af maskindele og lign. må ikke finde sted på broen. Evt. spildt olie skal fjernes. 4. Det er strengt forbudt at kaste affald, olie eller andre brandbare stoffer i vandet. 5. Det er forbudt at henstille benzin og brandfarlige væsker på plads eller bro, man skal selv sørge for bortskaffelse. 6. I et vinteropbevaret fartøj må kun befinde sig brandfarlige væsker, såfremt disse opbevares i godkendte brandsikrede dunke Al knallert- og motorkørsel på pladsen er forbudt, medmindre det er i forbindelse med flytning af både, kørsel med materiel og/eller grej til eller fra både og huse Alt klubben tilhørende materiel, værktøj, inventar og lign. skal behandles med omhu. 2. Efter endt brug skal alt hvad der er blevet benyttet, anbringes på sin plads igen. 3. Alt hvad der henstår på pladsen, såvel fartøjer som grej skal af de enkelte medlemmer behandles skånsomt og med respekt for ejendomsretten. 4. Eventuelt glemte sager, herunder alle arter af værktøj, skal afleveres til pladsmanden, som ved opslag vil forsøge at finde ejeren til det, der er fundet.

8 5. 1. Bådejere der efter søsætning stadig ønsker at ligge på land, skal søge dispensation. 2. Fartøjer må kun tages på land efter aftale med pladsmanden eller dennes stedfortræder, og må kun anbringes på den af ham anviste plads. Dette gælder også for optagning og anbringelse for tilfældig reparation. 3. Det enkelte medlem skal ved optagning selv sørge for den nødvendige afstivning, bukke og klodser m.m. (min. 4 bukke). Dette grej skal være tydeligt afmærket med ejerens eller bådens navn. 4. Efter fartøjernes søsætning skal pladsen hvor bådene har stået, ryddes, og bukke og klodser m.m. anbringes efter pladsmandens anvisning. 5. Grej som er mærket med navn må ikke uden ejerens tilladelse fjernes fra pladsen, dette vil blive betragtet som tyveri. 6. Intet medlem vil kunne påregne søsætning eller optagning uden at fremvise gyldig ansvarsforsikring. 7. Fartøjer der skal ligge i vandet i perioden 15/9 31/3 skal desuden have udvidet vinterforsikring, denne skal vises ved bådoptagning På broen og pladsen er kun godkendte udendørs gummikabler tilladt. 2. Det er ikke tilladt at tilslutte el-varmeovne til klubbens fællesstik. 3. Hvis man ønsker el i eget skur, skal bimåler opsættes for egen regning Det er kun tilladt at have ét fartøj pr. medlem. Undtaget herfra er dog hæk- joller der ikke måler over 12 fod Alle fartøjer skal være forsvarligt fortøjet og affjedrede. Fortøjningerne ind mod broen og ud til pælene skal være forsynet med fortøjningsfjedre. 2. Intet grej eller godt må henligge på broerne efter solnedgang, bortset fra fortøjninger som skal være anbragt således at fodgængere ikke generes af disse. 3. Enhver skade der sker på grund af dårlig fortøjning, dårlig affjedring eller anden skødesløshed fra bådejers side vil medføre erstatningspligt for forvoldte skader.

9 4. Det er medlemmernes pligt at holde sin båd i en efter bestyrelsens skøn sødygtig og sikkerhedsmæssig forsvarlig orden og en for foreningen præsentabel stand efter bådreglementet Det er medlemmernes pligt at rengøre og fjerne fiskeredskaber, ligesom fiskeaffald og lign. skal fjernes og stedet rengøres efter endt slagtning. 2. Foreningen redskaber skal behandles med omhu og stilles på plads efter endt brug. 3. Foreningens værksted skal ligeledes rengøres efter endt brug Børn må ikke lege på broen uden at være iført redningsvest Det er ethvert medlems pligt at holde sit skur i skønsmæssig og forsvarlig stand for egen regning Hvor intet er nævnt gælder bestyrelsens henstillinger og påbud.

10 Bådreglement Nedennævnte grej bør altid findes i båden under sejlads: 1. Lanterneføring i henhold til søvejsreglerne. 2. Nødlys. 3. Passende anker med kæde og tov. 4. Tilstrækkeligt fortøjningsreb. 5. Redningsvest (1 for hver ombordværende) 6. Lænsepumpe og pøs. 7. Søvejsregler og havnereglement. 8. Ildslukkere (1 i kahyt og 1 i cockpit). 9. Kompas. 10. Forbindingskasse.

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

KETTEHØJ II Vedtægter

KETTEHØJ II Vedtægter Navn, hjemsted & formål. KETTEHØJ II Vedtægter 1 Foreningens navn er "Haveforeningen KETTEHØJ II", dens hjemsted er Hvidovre Kommune, og dens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 222 Avedøre,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere