Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v."

Transkript

1 LBK nr 555 af 25/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. Herved bekendtgøres lov nr. 214 af 31. maj 1963 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v. med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 322 af 4. juni 1986, 3 i lov nr. 291 af 24. april 1996, 6 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, 3 i lov nr. 280 af 25. april 2001 og 2 i lov nr. 394 af 30. april Kapitel 1. Fuldbyrdelse af bødestraf m.v. 1. Bødestraf, som er pålagt i Finland, Island, Norge eller Sverige, kan fuldbyrdes her i landet. Stk. 2. Det samme gælder»viten«, om hvilke der i Finland eller Sverige er truffet afgørelse om fuldbyrdelse, og som 1) er pålagt parter eller andre under en retssag (»rættegångsviten«), 2) i Finland er pålagt af marknadsdomstolen eller efter anke af marknadsdomstolens afgørelse af højesteret eller 3) i Sverige er pålagt af konsumentombudsmanden, næringsfrihedsombudsmanden eller marknadsdomstolen. Stk. 3. Det samme gælder endvidere afgørelse om 1) konfiskation. 2) sagsomkostninger i straffesager, herunder private straffesager. 3) beslaglæggelse af en sigtets gods til sikring af bøde, konfiskation, erstatning, godtgørelse eller sagsomkostninger. 2. Danske afgørelser af den i 1 nævnte beskaffenhed kan fuldbyrdes i Finland, Island, Norge eller Sverige. Kapitel 2. Fuldbyrdelse af frihedsstraf. 3. Fængsel og tugthus idømt i Finland, hæfte og fængsel idømt i Island eller Norge og fængsel og strafarbejde idømt i Sverige kan fuldbyrdes her i landet, såfremt den dømte på det tidspunkt, da straffen skal fuldbyrdes, har statsborgerret eller bopæl her i landet. Det samme gælder, såfremt den dømte opholder sig her i landet og det findes mest hensigtsmæssigt, at fuldbyrdelsen finder sted her. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til forvandlingsstraf for bøde. 3 a. Retten kan med henblik på at sikre den dømtes tilstedeværelse og muligheden for, at straffen umiddelbart kan fuldbyrdes, træffe bestemmelse om, at den pågældende skal varetægtsfængsles. 4. Straffen omsættes til en fængselsstraf af samme varighed. 5. Straf af fængsel, der er idømt ved dansk domstol, kan fuldbyrdes i Finland, Island, Norge eller Sverige, såfremt den dømte på det tidspunkt, da straffen skal fuldbyrdes, har statsborgerret eller bopæl i det 1

2 pågældende land. Det samme gælder, såfremt den dømte opholder sig i det pågældende land og det findes mest hensigtsmæssigt, at fuldbyrdelsen finder sted dér. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til forvandlingsstraf for bøde. 6. Udlevering af personer til Finland, Island, Norge eller Sverige til afsoning af frihedsstraf i medfør af 5 kan kun ske på følgende vilkår: 1) Den udleverede må ikke uden justitsministerens tilladelse, jf. 6 a, udleveres videre til tredjeland for nogen før udleveringen begået strafbar handling. 2) Den udleverede må ikke drages til ansvar for nogen før udleveringen begået strafbar handling, for hvilken den pågældende her i landet er dømt eller frifundet. 3) Den udleverede må ikke uden justitsministerens tilladelse, jf. 6 a, drages til ansvar for nogen før udleveringen begået strafbar handling, for hvilken tiltale er frafaldet her i landet. 4) Den udleverede må, hvis den pågældende er dansk statsborger, ikke drages til ansvar for nogen anden før udleveringen begået strafbar handling end den, udlevering er sket for, medmindre a) justitsministeren tillader det, jf. 6 a, b) den pågældende selv i et retsmøde meddeler samtykke dertil, c) den pågældende, uanset at vedkommende i en måned uhindret har kunnet forlade det land, hvortil udlevering er sket, har undladt dette eller d) den pågældende efter at have forladt landet frivilligt er vendt tilbage. 5) Den udleverede må kun under betingelserne i nr. 4, litra a-d, og såfremt vedkommende ikke er dansk statsborger, drages til ansvar for nogen før udleveringen begået handling, der udgør en politisk lovovertrædelse, for hvilken den pågældende ikke er udleveret. Stk. 2. I øvrigt kan der til udleveringen knyttes sådanne vilkår, som skønnes hensigtsmæssige. 6 a. Tilladelse efter 6 kan kun meddeles, såfremt udlevering for den pågældende handling kunne have fundet sted til vedkommende land. Bestemmelsen i 19 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Begæring om tilladelse efter 6 skal indeholde oplysning om tid og sted for den strafbare handling, dennes beskaffenhed og de anvendelige straffebestemmelser. I begæringen skal endvidere være angivet, om den udleverede ønsker lovligheden af en eventuel tilladelse prøvet ved domstolene i overensstemmelse med 19. Kapitel 3. Betinget dømte. 7. Der kan her i landet anordnes tilsyn med personer, der i henhold til en i Finland, Island, Norge eller Sverige afsagt betinget dom eller dom til samfundstjeneste skal undergives tilsyn. 8. Når der er anordnet tilsyn efter 7, finder borgerlig straffelovs regler om betingede domme tilsvarende anvendelse. Træffer retten bestemmelse om fuldbyrdelse af en i den betingede dom eller i dommen til samfundstjeneste fastsat straf, skal denne omsættes til en fængselsstraf af samme varighed. Stk. 2. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan anklagemyndigheden eller retten overlade til vedkommende myndighed i domslandet at træffe afgørelse i sager, hvor der efter reglerne i stk. 1 er spørgsmål om ændring af en betinget dom eller en dom til samfundstjeneste. 9. Såfremt en person, der i Finland, Island, Norge eller Sverige er idømt en betinget dom eller en dom til samfundstjeneste, her i landet dømmes for strafbart forhold, kan retten, selv om der ikke er anordnet tilsyn efter 7, i overensstemmelse med straffelovens regler om betingede domme træffe afgørelse om, at der skal fastsættes ubetinget straf for forhold, der er omfattet af den betingede dom eller af dommen til samfundstjeneste. 10. Tilsyn og andre foranstaltninger, hvorom der er truffet bestemmelse ved betinget dom, der er afsagt her i landet, kan iværksættes i Finland, Island, Norge eller Sverige. 2

3 Stk. 2. Er tilsynet med en betinget dømt i henhold til stk. 1 overført til myndighederne i Finland, Island, Norge eller Sverige, finder borgerlig straffelovs regler om betingede domme kun anvendelse, såfremt han her i landet dømmes for strafbart forhold eller myndighederne i et af de nævnte lande overlader til dansk domstol at træffe afgørelse om ændring af den betingede dom. Stk. 3. Såfremt myndighederne i det land, til hvilket tilsynet er overført, træffer bestemmelse om forlængelse af prøvetiden eller om ændring af andre i dommen fastsatte vilkår, har denne bestemmelse virkning her i landet. 11. En i Finland, Island, Norge eller Sverige truffet afgørelse om fuldbyrdelse af straf for et forhold, der er omfattet af en her i landet afsagt betinget dom, har samme virkning som en tilsvarende afgørelse truffet efter borgerlig straffelovs regler. Stk. 2. Såfremt en person, der er betinget dømt her i landet, i Finland, Island, Norge eller Sverige dømmes for strafbart forhold begået i prøvetiden, uden at der ved dommen tages stilling til spørgsmålet om ændring af den betingede dom, finder borgerlig straffelovs 60 eller 66 tilsvarende anvendelse. Kapitel 4. Prøveløsladte. 12. Personer, der er løsladt på prøve efter udståelse af fængsel eller tugthus i Finland, Fængsel i Island eller Norge eller fængsel eller strafarbejde i Sverige, kan undergives tilsyn her i landet. 13. Når der er anordnet tilsyn efter 12, finder borgerlig straffelovs regler om personer, der er prøveløsladt fra fængsel, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan justitsministeren ophæve et eller flere vilkår eller ændre dem til andre så vidt muligt tilsvarende vilkår. Stk. 3. Træffer justitsministeren bestemmelse om fuldbyrdelse af reststraffen, skal denne omsættes til en fængselsstraf af samme varighed. Stk. 4. Såfremt omstændighederne taler derfor, kan det overlades til vedkommende myndighed i det land, hvor prøveløsladelse har fundet sted, at træffe afgørelse i sager angående overtrædelse af vilkårene for prøveløsladelse. 14. Såfremt en person, der i Finland, Island, Norge eller Sverige er løsladt på prøve, i prøvetiden begår strafbart forhold, som pådømmes her i landet, kan der, selv om der ikke er anordnet tilsyn efter 12, i overensstemmelse med borgerlig straffelovs regler om prøveløsladelse træffes afgørelse om, at genindsættelse skal finde sted. 15. Personer, der her i landet løslades på prøve efter udståelse af fængselsstraf, kan undergives tilsyn i Finland, Island, Norge eller Sverige. Stk. 2. Er tilsynet med en prøveløsladt i henhold til stk. 1 overført til myndighederne i Finland, Island, Norge eller Sverige, finder borgerlig straffelovs regler om overtrædelse af vilkårene for prøveløsladelse kun anvendelse, såfremt han her i landet findes skyldig i strafbart forhold eller myndighederne i tilsynslandet overlader til den danske justitsminister at træffe afgørelse vedrørende andre overtrædelser af vilkårene. Stk. 3. Såfremt myndighederne i det land, til hvilket tilsynet er overført, træffer bestemmelse om ændring af de for prøveløsladelsen fastsatte vilkår, har denne bestemmelse virkning her i landet. 16. En i Finland, Island, Norge eller Sverige truffet afgørelse om genindsættelse af en person, der er prøveløsladt her i landet, har samme virkning som en tilsvarende afgørelse truffet efter borgerlig straffelovs regler. 3

4 Kapitel 5. Almindelige bestemmelser. 17. Fuldbyrdelse af straf m.v. eller anordning af tilsyn her i landet efter reglerne i 1, 3, 7 eller 12 kan kun finde sted efter begæring af vedkommende myndighed i Finland, Island, Norge eller Sverige. Justitsministeren afgør, om begæringen bør imødekommes. 18. Bestemmelse efter 17 kan kun træffes, såfremt den afgørelse, begæringen vedrører, kan fuldbyrdes i det land, hvor den er truffet. 19. Spørgsmålet om lovligheden af en afgørelse om fuldbyrdelse af frihedsstraf eller anordning af tilsyn her i landet kan af den, som afgørelsen vedrører, begæres indbragt for retten. Begæringen er ikke til hinder for fuldbyrdelsens eller tilsynets iværksættelse eller fortsættelse, medmindre retten bestemmer det. Stk. 2. Sagen indbringes for den underret, i hvis kreds den pågældende bor eller opholder sig, eller, hvis han ikke opholder sig her i landet, for den ret, i hvis kreds han sidst havde bopæl eller ophold. Sagen behandles i strafferetsplejelovens former. Afgørelsen træffes ved kendelse. 20. Fuldbyrdelse af straf m.v. efter 1 og 3 sker i overensstemmelse med dansk ret, hvis regler om prøveløsladelse og benådning finder tilsvarende anvendelse. Med hensyn til forældelse af adgangen til at fuldbyrde straf gælder dog alene reglerne i det land, hvor straffen er pålagt. 21. Når der efter regler i denne lov er truffet bestemmelse om fuldbyrdelse af straf eller anordning af tilsyn her i landet, kan der ikke rejses tiltale til straf for forhold, som er omfattet af den i Finland, Island, Norge eller Sverige trufne afgørelse. 22. Begæring til myndighederne i Finland, Island, Norge eller Sverige om fuldbyrdelse af straf m.v. eller anordning af tilsyn i et af disse lande efter reglerne i 2, 5, 10 eller 15 fremsættes af justitsministeren. 23. Justitsministeren kan bestemme, at de beføjelser, der i loven er tillagt ministeren, kan udøves af rigsadvokaten, statsadvokaterne eller politiet. 24. For Grønland gælder loven med de afvigelser, der følger af kriminalloven for Grønland. 25. Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af justitsministeren. 1) Loven kan sættes i kraft alene i forhold til ét eller nogle af de lande, loven vedrører. Lov nr. 322 af 4. juni 1986 (International strafferet) 2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk gælder kun for»viten«, der er pålagt efter lovens ikrafttræden. 5 Lov nr. 291 af 24. april 1996 (International strafferet) 3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 5 Stk og 2 træder i kraft den 1. august og 4 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 4) Stk (Udelades) 4

5 Lov nr. 433 af 31. maj 2000 (Ændringer som følge af straffuldbyrdelsesloven, afskaffelse af hæftestraffen og prøveløsladelse af livstidsdømte m.v.) 5) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 1. Hvis der efter lovens ikrafttræden skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse af de i 1-29 nævnte love, for hvilken hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som hæfte. Stk. 2. Ville højere straf af hæfte end nævnt i stk. 1 være forskyldt, kan en lavere straf af fængsel idømmes, dog ikke mindre end 30 dage eller mere end 4 måneder. 32 Stk. 1. Efter lovens ikrafttræden kan der ikke idømmes hæftestraf, selv om straffebestemmelser i anden lovgivning fortsat giver mulighed herfor. Stk. 2. Ved anvendelse af straffebestemmelser uden for de i 1-29 nævnte love, hvor hæfte indgår i strafferammen, kan der i stedet for hæfte idømmes fængsel indtil 4 måneder. Stk finder tilsvarende anvendelse. 33 Stk. 1. Ved fastsættelse af forvandlingsstraf for bøde vedrørende en lovovertrædelse, der er begået før lovens ikrafttræden, finder 31 tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Loven har ikke virkning for hæftestraf eller forvandlingsstraf af hæfte, som er idømt eller fastsat før lovens ikrafttræden. Lov nr. 280 af 25. april 2001 (Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, 1. tillægsprotokol til den europæiske konvention om overførelse af domfældte og FN-konventionen til bekæmpelse af terrorbombninger samt ændringer som følge af afskaffelsen af hæftestraffen m.v.) 6) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj Stk. 2. (Udelades) 11 Lov nr. 394 af 30. april 2007 (Gennemførelse af konvention om overgivelse for strafbare forhold mellem de nordiske lande (nordisk arrestordre) m.v.) 7) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 4 Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden og kan herunder bestemme, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter i forhold til forskellige lande. 5

6 Stk. 2. Loven finder anvendelse på anmodninger om udlevering, der fremsættes efter lovens ikrafttræden. Justitsministeriet, den 25. maj 2011 LARS BARFOED / Anette Arnsted 6

7 1) Ved bekendtgørelse nr. 398 af 16. december 1963 er det bestemt, at loven træder i kraft den 1. januar ) Lovændringen vedrører 1, stk. 2 og 3. 3) Lovændringen vedrører 7, 8, stk. 1, 2. pkt., 8, stk. 2, 9 og 11, stk. 2. 4) Loven er kundgjort i Lovtidende den 25. april ) Lovændringen vedrører 4, 5, stk. 1, 1. pkt., 8, stk. 1, 2. pkt., og 13, stk. 3. 6) Lovændringen vedrører 3 a. 7) Lovændringen vedrører 6 og 6 a. 7

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 112 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-19203-0658 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger.

Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger. Her er alene medtaget paragraffer den anses at have interesse for bistandsværger. Bekendtgørelse af straffeloven i sin helhed kan hentes på retsinformation.dk https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138671

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser LBK nr 1209 af 18/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-730-0201 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding LBK nr 906 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62458/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 294 Offentligt G R U N D N O T A T

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 294 Offentligt G R U N D N O T A T Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 294 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 11. marts 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Anders Aagaard Sagsnr.: 2008-305-0619 Dok.: ANA41078

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. LBK nr 229 af 08/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 31. august 2011 Sag 362/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat C. A. Fabritius Tengnagel, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 873 af 09/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-730-0715 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1880 af 29/12/2015

Læs mere

Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15)

Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Falsk anklage herunder falske strafafsonere ( 164) (01.05.15) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: falsk forklaring og anklage; Offentlig tilgængelig:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond LBK nr 367 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Forstærket indsats over for personer, der er blevet dømt for seksualforbrydelser. (Anne Troelsen, SISO)

Forstærket indsats over for personer, der er blevet dømt for seksualforbrydelser. (Anne Troelsen, SISO) Forstærket indsats over for personer, der er blevet dømt for seksualforbrydelser. (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel giver en beskrivelse af de behandlingsmuligheder, der kan iværksættes i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 565 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1055 af 09/11/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Aldersgrænsen for førere

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1817 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-760-0309 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 263/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (tidligere ) (advokat Kaj Høj, beskikket) og T2 (advokat Esben Roslev, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v.

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. LBK nr 440 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0006087 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. LBK nr 1034 af 22/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0214845 Senere ændringer til forskriften LOV nr 554 af 02/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed BEK nr 1045 af 30/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-113-0147 Senere ændringer til forskriften BEK nr 88 af 27/01/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 783 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.64M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

Indhentning af straffe- og børneattester

Indhentning af straffe- og børneattester Koncern HR Oktober 2014 Anne-Marie Poulsen og Nina Skarum Indhentning af straffe- og børneattester Ansættelse ved Region Midtjylland kræver på nogle områder, at der forligger en tilfredsstillende straffe-

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Anke. Anke. 903, jf.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Anke. Anke. 903, jf. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 900 af 08/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-271-0001 Senere ændringer til forskriften LOV nr 613 af 14/06/2011

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOV nr 519 af 26/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016

LOV nr 519 af 26/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 LOV nr 519 af 26/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1304351 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Kapitel 1. Erstatningsomfang Dækningsområde

Kapitel 1. Erstatningsomfang Dækningsområde For skader der er indtrådt før den 1. januar 2004: Lovbekendtgørelse nr. 228 af 24. marts 1997, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 395 af 2. juni 1999 og 17 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bobestyrere

Bekendtgørelse om bobestyrere BEK nr 808 af 29/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-440-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Givið út 22. apríl 2016 18. april 2016. Nr. 360. Bekendtgørelse for Færøerne om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19, stk. 1, i lov om psykologer m.v., som sat i kraft

Læs mere

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. BEK nr 1315 af 21/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 120354/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

AM2015.04.22V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig tilgængelig: Dato: Aktiv: Udskrevet:

AM2015.04.22V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig tilgængelig: Dato: Aktiv: Udskrevet: AM2015.04.22V AM2015.04.22V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: ;grov vold, andre redskaber Stikord: Familievold, grov vold, udøvet af far mod 10-årig datter i opdragelseshenseende, enkeltstående

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1821 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer LBK nr 16 af 09/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0004168 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1888 af 29/12/2015 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 991 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7004-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger

Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger LBK nr 938 af 20/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j. nr. 2011-706-0007 Senere ændringer til forskriften LOV nr 634 af 12/06/2013

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for medvirken ved straffelovsovertrædelser

Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for medvirken ved straffelovsovertrædelser 2011/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. marts 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Beskikkelse som advokat. Udøvelse af advokatvirksomhed

Beskikkelse som advokat. Udøvelse af advokatvirksomhed Uddrag af retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1139 af 24. september 2013 Syvende afsnit. Advokater Kapitel 12 Beskikkelse som advokat Udøvelse af advokatvirksomhed 119. Advokater beskikkes af justitsministeren.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering

Bekendtgørelse af lov om regionernes finansiering LBK nr 797 af 27/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1101896 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Der oprettes en pulje til finansiering af støtteordninger, der har til formål at støtte

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 9. marts 2009 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2008/4000-98 Sagsbeh.: SVE Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud, udelukkelse m.v.

Læs mere

Bestemmelser om rundflyvning 1)

Bestemmelser om rundflyvning 1) BEK nr 10094 af 16/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 09-3011-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig

Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig BEK nr 13 af 13/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1)

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) LBK nr 1150 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse af økologiloven

Bekendtgørelse af økologiloven LBK nr 416 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag.

2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. 2015/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1902-0276 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af smitsom blæreudslæt hos svin 1) BEK nr 1480 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. 2007/2 LSF 171 Offentliggørelsesdato: 29-03-2008 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 52 Sagsforløb 2007/2 LF 171 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet. Anvendelsesområde. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 10. oktober 2002 om tilslutning af terminaludstyr til det offentlige telenet I medfør af 2, 3 stk. 3, 14 og 15 i landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til

Forslag. Lovforslag nr. L 108 Folketinget Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) til Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. januar 2016 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap

Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap LBK nr 666 af 17/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen

Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen Folketingets Forretningsorden. KAPITEL XI - Forhandlingen, dagsordenen 26 Medlemmerne og ministrene taler fra Folketingets talerstol eller efter formandens bestemmelse fra deres pladser i salen. Det er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2827 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. oktober 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0034 Dok.: CDH43180

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer BEK nr 1132 af 25/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013009851 Senere ændringer

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 Vedtægter for Ankenævnet for investeringsforeninger 1 Ankenævnet for investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Så er det nu det gælder!!!

Så er det nu det gælder!!! Så er det nu det gælder!!! NYHEDSBREV 3 Vi vedlægger lovforslag nr. 204, nemlig forslag til en ny Kolonihavelov. Endvidere vedlægges bemærkningerne til 2-5 i Kolonihaveloven. Vi var i Folketinget i torsdags

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

./. Som en konsekvens af den nye dagpengelovs ændrede regler om bl.a. ret til

./. Som en konsekvens af den nye dagpengelovs ændrede regler om bl.a. ret til 6. juni 1990 EB/AI Cirkulære nr. 522. Til medlemmerne. Vedr.: Ændring af lov om ligebehandling../. Som en konsekvens af den nye dagpengelovs ændrede regler om bl.a. ret til barselsorlov, har Folketinget

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt 30. oktober 2015 J.nr. 15-2919473 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 167 af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 132 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen LOV nr 606 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om offentlighed

Læs mere