Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab. Alle reginale bfrmer g institutiner efter 67, 107 g 108 i servicelven er mfattet af kvalitetsmdellen. I et samarbejde mellem reginerne er der udviklet kvalitetsstandarder inden fr udvalgte temamråder. Standarderne indebærer, at der udarbejdes en række retningsgivende dkumenter med retningslinjer fr, hvrdan arbejdet med standarderne finder sted i praksis på bfrmer g institutiner. Dkumenterne udarbejdes på t niveauer: Et fælles reginalt niveau med retningslinjer, der er gældende fr alle bfrmer/institutiner. Et lkalt niveau med instrukser, der er specifikt tilpasset målgruppen g indsatsen på den enkelte bfrm/institutin. Dette dkument udgør Regin Nrdjyllands fælles reginale retningslinjer fr kvalitetsmdellens standard fr kmmunikatin. På baggrund af dkumentet skal den enkelte bfrm eller institutin frmulere en lkal instruks.

2 Side 2 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DOKUMENTOVERBLIK... 2 FORMÅL... 3 FREMGANGSMÅDEN... 3 ANSVARLIG... 5 DOKUMENTATION... 5 REFERENCER... 5 DEFINITION AF BEGREBER... 5 YDERLIGERE OPLYSNINGER... 7 Dkumentverblik Dkumenttype: Fælles reginale retningslinjer Anvendelsesmråde: Bfrmer g institutiner i Regin Nrdjylland efter 67, 107 g 108 i servicelven Målgruppe: Alle medarbejdere på Specialsektrens bfrmer g institutiner, der beskæftiger sig med brgernes kmmunikative Titel: Retningslinjer fr: afdækning af de enkeltes kmmunikative ressurcer hvrdan viden m de enkeltes kmmunikative ressurcer msættes i daglig praksis på bfrmen eller institutinen løbende evaluering g eventuel revidering af de enkeltes kmmunikative afdækninger Standard: 1.1 Kmmunikatin Gældende fra: Standardbetegnelse: Den enkeltes kmmunikative ressurcer skal afdækkes Udarbejdet af: Dkumentet er udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejdere fra Regin Nrdjyllands bfrmer g institutiner g Specialsektrens administrative medarbejdere ressurcer Gdkendt af: Dkumentet er gdkendt af styregruppen fr Dansk kvalitetsmdel i Regin Nrdjylland, nvember 2009 Revisin senest: I frlængelse af kvalitetsmdellens eksterne evaluering vil der blive taget stilling til revisin af dkumentet Revisinsansvarlig: Styregruppen fr Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde i Regin Nrdjylland

3 Side 3 Frmål Kmmunikatin er en helt elementær frudsætning fr de relatiner, der pstår imellem mennesker. Det er igennem kmmunikatin, at vi får indsigt i andre menneskers liv g kan udvise respekt fr andres persnlige integritet. Kmmunikatin er helt grundlæggende fr, at den enkelte bliver hørt g frstået g herigennem kan få størst mulig indflydelse på sit eget liv. Fr de mennesker, sm br på reginens bfrmer g institutiner, kan der være fysiske eller mentale betingelser, sm vanskeliggør kmmunikatinen. Derfr udfrdres persnalet ved, at en vellykket kmmunikatin kræver særlige faglige g metdiske indsatser. En vellykket kmmunikatin mellem persnale g bebere kræver, at persnalet er i stand til at frstå g møde brgeren der, hvr han eller hun er. Det er gså afgørende, at persnalet er i stand til at finde individuelle metder g/eller hjælpemidler i de situatiner, hvr brgeren eksempelvis mangler et verbalt sprg eller har kgnitive vanskeligheder. De fælles reginale retningslinjer fr kmmunikatinsstandarden beskriver rammerne fr, hvrdan brgernes kmmunikative ressurcer afdækkes, hvrdan viden m de kmmunikative ressurcer msættes i daglig praksis g hvrdan afdækningerne løbende evalueres g revideres. Retningslinjerne sætter fkus på følgende centrale frhld i arbejdet med kmmunikatin: - At der sker en systematisk afdækning g dkumentatin af brgernes kmmunikative ressurcer, sm indehlder flere frskellige perspektiver samt plysninger m fremtidige mål. - At afdækning af brgernes kmmunikative ressurcer altid sker i et samarbejde mellem flere fagpersner, g at brgerne selv såvel sm deres netværk inddrages i afdækningen. - At der anvendes relevante faglige metder g redskaber til kmmunikatinsafdækning. - At understøtte, at der sker vidensdeling g refleksin imellem medarbejdere, hvr viden msættes til knkrete handleanvisninger. - At sikre, at der sker løbende evaluering g herigennem et kntinuerligt fkus på udvikling af den enkeltes ptentiale. Fremgangsmåden De fælles reginale retningslinjer fr kmmunikatin fremgår i det følgende. Sm et led i arbejdet med kvalitetsmdellen fremsættes følgende krav: På den enkelte bfrm eller institutin udarbejdes en lkal instruks (en skriftlig plan) fr arbejdet med kvalitetsmdellens standard fr kmmunikatin. Instruksen skal beskrive den generelle fremgangsmåde fr arbejdet med standarden fr kmmunikatin g leve p til de fælles reginale retningslinjer. Det skal fremgå hvrdan arbejdet udføres, hvem der er ansvarlig fr arbejdets udførelse g hvrnår arbejdet finder sted. Retningslinjer fr afdækning af de enkeltes kmmunikative ressurcer Afdækningen af brgernes kmmunikative ressurcer skal integreres i de individuelle planer g indgå sm del af det samlede grundlag fr frmulering af mål g delmål. Afdækningen af brgernes kmmunikative ressurcer skal altid indehlde plysninger m brgernes egne ønsker til kmmunikatin. Fremtidige mål fr brgernes kmmunikative ressurcer skal fremgå af afdækningen.

4 Side 4 I frbindelse med brgernes indflytning indhentes relevante plysninger vedrørende brgernes kmmunikatin. Med samtykke fra brgeren, værgen eller frældremyndighedsindehaveren kan plysningerne indhentes fra tidligere g nuværende relevante samarbejdspartnere. Fr at belyse brgernes kmmunikative ressurcer bedst muligt skal afdækningen så vidt muligt fregå med inddragelse af relevante parter i brgernes netværk. Afdækningen skal fregå i et samarbejde mellem flere fagpersner. Den metdiske eller faglige tilgang til afdækning af brgernes kmmunikative ressurcer skal fremgå af den individuelle plan. Afdækningen kan med frdel indehlde følgende perspektiver: Hvrdan-perspektivet: Hvrdan kmmunikeres der med brgeren? Hvrdan er brgerens frtrlighed med g ønsker til frskellige kmmunikatinsfrmer? Hvrnår-perspektivet: Hvrnår kmmunikeres der med brgeren? Hvrnår kan kmmunikatinen mest hensigtsmæssigt finde sted? Er der særlige frhld, der skal tages højde fr? Hvr-perspektivet: Hvr kmmunikeres der med brgeren? Er der stedlige hensyn? Hvr føler brugeren sig tryg? Er der dele af kmmunikatinen, der skal fregå særlige steder? Hvem-perspektivet: Er der frskel på brgerens kmmunikatin afhængig af, hvem brgeren kmmunikerer med? Retningslinjer fr hvrdan viden m de enkeltes kmmunikative ressurcer msættes i daglig praksis på bfrmen eller institutinen Omsætning af viden m brgernes kmmunikative ressurcer i praksis er afgørende fr, at der skabes de bedst mulige vilkår fr kmmunikatinen. På den enkelte bfrm eller institutin skal det beskrives, hvrdan det sikres, at viden m brgernes kmmunikative ressurcer dkumenteres g msættes i praksis. Beskrivelsen kan med frdel angive, hvrdan bfrmens/institutinens scialfaglige it-system anvendes til dette frmål. Med brgernes samtykke skal medarbejderne på bfrmen/institutinen sikre, at betydningsfulde plysninger m brgernes kmmunikative ressurcer videregives til brgernes netværk. Retningslinjer fr løbende evaluering g eventuel revidering af de enkeltes kmmunikative afdækninger Fr at sikre, at kmmunikatinsafdækningen bliver et aktivt redskab i indsatsen på bfrmen/institutinen, skal der fastsættes tidsfrister fr arbejdet med afdækningen. Tidsfristerne skal leve p til følgende: Når brgere indskrives på en bfrm eller institutin i Regin Nrdjylland skal kmmunikatinsafdækningen være påbegyndt skriftligt inden fr den første måned. Fr indskrevne brgere skal der laves en plan, der beskriver, hvrdan det sikres, at afdækning af de kmmunikative ressurcer fregår i verensstemmelse med Specialsektrens fælles reginale retningslinjer fr kmmunikatinsstandarden. Fr at kmmunikatinsafdækningen skal afspejle brgernes aktuelle situatin, skal den løbende evalueres g revideres. I bfrmens/institutinens lkale instruks skal det beskrives, hvrdan den løbende evaluering g revidering af kmmunikatinsafdækningen fregår. Mindst én gang årligt skal kmmunikatinsafdækningen evalueres g revideres i sin helhed. Dette skal ske i sammenhæng med evaluering g revidering af de individuelle planer.

5 Ansvarlig Side 5 Frstanderen har det verrdnede ansvar fr bfrmens/institutinens arbejde med kvalitetsmdellens standard fr kmmunikatin, herunder arbejdet med de fælles reginale retningslinjer. Frstanderen inddrager den øvrige ledelse g medarbejdere i arbejdet. Dkumentatin Frstanderen skal sikre, at der freligger dkumentatin fr, at man på bfrmen/institutinen arbejder i verensstemmelse med kravene i kvalitetsmdellens standard fr kmmunikatin g herunder de fælles reginale retningslinjer. Referencer Bruger- g pårørendeplitik i Specialsektren i Regin Nrdjylland (2009) (Link) Det gde liv i egen blig (Scialministeriet 2007) (Link) Lv m scial service (Link) Definitin af begreber Kmmunikatin Kmmunikatin frstås sm summen af alle nnverbale g verbale kmmunikatinsfrmer, sm et menneske benytter sig af i en kmmunikatinssituatin. Det vil sige, kmmunikatin er mere end blt tale. Kmmunikatin invlverer gså gestikulatin, øjenkntakt, lyde, mimik g krpssprg. Kmmunikatin er desuden relatinel: Det fregår i et samspil mellem t eller flere persner. Kmmunikatin pstår g udvikles i en relatinel prces, g det betyder, at både afsender g mdtager påvirker det, sm bliver sagt, g måden det siges på. Kmmunikatin kan således ændre frm g udtryk afhængigt af den sammenhæng, sm den fregår i. Afdækning af kmmunikative ressurcer Afdækning af brgernes kmmunikative ressurcer indebærer at vurdere g dkumentere brgernes kmmunikatin. Afdækningen må ikke frveksles med neurlgiske, psyklgiske undersøgelser g udredninger. Begrebet kmmunikative ressurcer mfatter udver verbal g nnverbal kmmunikatin gså kgnitive, psykiske g sciale ressurcer. Desuden dækker begrebet ver såvel brgernes aktuelle frudsætninger sm udviklingsptentiale. I frlængelse af venstående kmmunikatinsfrståelse er det desuden vigtigt at være pmærksm på, at afdækning af kmmunikative ressurcer frstås sm en relatinel prces, g at brgernes kmmunikative ressurcer kan variere alt efter den sammenhæng, kmmunikatinen fregår i. Brger Der anvendes mange frskellige betegnelser fr de mennesker, der benytter sig af Regin Nrdjyllands sciale tilbud: Brgeren, beberen, brugeren, barnet g den unge. I dette dkument anvender vi den mest generelle betegnelse brgeren sm dækkende fr denne mangfldighed af betegnelser. Fr mennesker med nedsat psykisk funktinsevne kan der være tale m, at deres interesser g rettigheder varetages af andre. Fr vksne kan der være repræsentatin fra en værge eller pårørende. Fr børn g unge under 18 år er der særlige regler, idet de er under frældremyndighed. Dette betyder i praksis, at brgeren i beslutninger vedrørende eget liv kan være repræsenteret ved frældremyndighedsindehaver(e), værge eller pårørende.

6 Side 6 Bfrm/institutin Reginale tilbud efter lv m scial service 67, 107 g 108 er mfattet af Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde. I kvalitetsmdellen benyttes knsekvent begrebet bfrm fr døgntilbud til vksne, mens institutinsbegrebet henfører til alle reginale døgntilbud til børn g unge. Standarder En standard er et mål fr kvalitet med knkrete krav g anvisninger, sm lægges til grund fr evaluering. Der er i Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde blevet udarbejdet seks fælles natinale standarder. Standarderne er generiske, hvilket betyder, at de gælder alle reginale bfrmer/institutiner uanset målgruppe. De generiske standarder sikrer en ensartethed i det faglige niveau på tværs af målgrupper g ydelser. Der er udviklet tre ydelsesspecifikke standarder fr henhldsvis kmmunikatin, brugerinddragelse g individuelle planer g tre rganisatriske standarder fr henhldsvis kmpetenceudvikling, arbejdsmiljø g ledelse. Retningsgivende dkumenter (herunder retningslinjer g instrukser) I standarderne stilles der krav m, at der udarbejdes retningsgivende dkumenter. Dette er en samlet betegnelse fr de frskellige typer af beskrivelser af arbejdsgange med videre, der giver retning (udstikker anvisninger) fr det daglige arbejde på bfrmerne/institutinerne. Retningsgivende dkumenter kan således bestå af vejledninger, prcedurer, retningslinjer g instrukser, der er udarbejdet på reginalt eller lkalt niveau. I Specialsektren i Regin Nrdjylland er der udarbejdet fælles reginale retningslinjer til hver af de seks standarder. Disse retningslinjer skal på den enkelte bfrm/institutin danne baggrund fr udarbejdelse af lkale instrukser, der er specifikt tilpasset målgruppen g indsatsen på det pågældende sted. Instruksen skal beskrive den generelle fremgangsmåde fr, hvrdan arbejdet udføres, hvem der er ansvarlig fr arbejdets udførelse g hvrnår arbejdet finder sted. Denne beskrivelse skal være i verensstemmelse med de fælles reginale retningslinjer på mrådet g kunne dkumenteres i frbindelse med evaluering af arbejdet med kvalitetsmdellens standarder.

7 Yderligere plysninger Side 7 Fakta m kvalitetsmdellen på det sciale mråde Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er et resultat af de senere års øgede fkus på dkumentatin g kvalitetsudvikling i den ffentlige sektr. Dette øgede fkus stiller større krav til bfrmer g institutiner m at kunne begrunde, beskrive g dkumentere den sciale indsats g dens virkninger. Et af frmålene med Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er således at sikre systematisk dkumentatin, synlighed g gennemsigtighed i indsatsen til gavn fr brgerne, medarbejderne, de pårørende g ffentligheden. På den enkelte bfrm/institutin vil kvalitetsmdellen være et redskab, der muliggør faglig udvikling g læring blandt medarbejdere. Fr brgerne vil mdellen medføre øget fkus på en række centrale mråder i indsatsen. Med henblik på en succesfuld implementering af kvalitetsmdellen på det sciale mråde uddannes der ressurcepersner på alle bfrmer/institutiner. Ressurcepersnerne fungerer sm tvhldere g bistår implementering af mdellen i tæt samarbejde med ledelsen. Hvr du kan finde mere m kvalitetsmdellen på det sciale mråde Se kvalitetsmdellens natinale hjemmeside: Se Regin Nrdjyllands hjemmeside m kvalitetsmdellen: Link Se alle fælles reginale retningslinjer fr Regin Nrdjylland: Link Kntaktplysninger Du kan kntakte Regin Nrdjyllands medarbejdere på kvalitetsmdellen i Specialsektren: Marianne Hlland på telefn eller pr. mail Maya Appel på telefn eller pr. mail DEN DANSKE KVALITETSMODEL PÅ DET SOCIALE OMRÅDE REGION NORDJYLLAND SPECIALSEKTOREN

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere