Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø"

Transkript

1 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Inspirationskurser for ledige/sygemeldte 160 timer, der kan fordeles enten som et samlet forløb eller som indlagte timer i allerede eksisterende forløb. Ledige og sygemeldte. Projektansvarlig organisation Navn: Skolen for energetisk selvudvikling v. Karen Wethje Adresse: Nymarksvej 36, 5800 Nyborg Telefon: hjerteenergi live.dk Kontaktperson Navn: Karen Wethje Adresse: som ovenfor Telefon Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : I en tid med massefyringer og stigende ledighed er det vigtigt, at ledige/sygemeldte er i stand til at anvende kreativitet, kunne se nye muligheder i forhold til jobsøgning. Det er ikke gjort med at kunne skrive en god ansøgning og et udmærket cv. Samfundet præges mere og mere af stressende betingelser og krav, ikke mindst i forhold til ledige og syge. Føler man sig presset/stresset blokeres kreativiteten, dette at få nye vinkler og perspektiver på sig selv og sin egen situation. Erhvervslivet har flyttet sig rigtigt meget når det gælder brugen af nye redskaber til ressource-, medarbejder- og lederudvikling. Undersøgelser viser, at brugen af disse redskaber, f.eks. meditation og energiarbejde, har positiv effekt. Det handler om at blive så selvhjulpen som muligt for at blive en ressourcestærk medspiller uanset livssituation. Derfor er det vigtigt, at kurserne for ledige/sygemeldte følger med udviklingen i erhvervslivet og samfundet som sådan.

2 For at kunne klare samfundsudviklingen er det nødvendigt at kende sin egen indre styrke, sine egne grænser, værdier og ressourcer og ikke mindst, hvordan man udnytter disse bedst muligt, vide hvem man er i forhold til andre og hvordan man kommunikerer sig selv til omverdenen så klart og konstruktivt som muligt, få/have overblik og øget evne til at tage beslutninger og handle på dem. Når jeg ved, at de redskaber jeg underviser i har positiv effekt i forhold til at komme videre job- og uddannelsesmæssigt, skyldes det mine egne personlige erfaringer. Jeg har selv prøvet længerevarende sygemelding, ledighed og stress og har arbejdet mig ud af det ved brug af den viden og teknikker jeg nu underviser i. Positive tilbagemeldinger fra mine hidtidige kursister bekræfter også den gode udvikling. Kurserne består af elementer og inspiration fra kropsterapi, kinesiologi, coaching og psykoterapi. Se endvidere tilsendte brochure. Mål med projektet : Hvilket problem skal løses? Forventet effekt? Mål med projektet: At hjælpe kursisten til at blive mere bevidst om sig selv, sine ressourcer og muligheder således at vedkommende går fra negativt til positivt ansvar for egen livssituation og opnår større beslutningsdygtighed og handlekraft. Hvilket problem skal løses: Stigende ledighed øger presset på såvel jobcenteransatte mht. at skabe resultater samt jobcentrets kunder mht. at opnå arbejde eller uddannelse hurtigt. Men pressede mennesker kan ikke præstere konstruktive løsninger, stress blokerer kreativiteten, som ellers er den drivkraft/det redskab, der netop er primus motor når det gælder om at finde nye veje af gå jobmæssigt. Mine kurser vil hjælpe den enkelte til at tackle stressede situationer og komme i bedre kontakt med sig selv, sin kreativitet og sin evne til at finde løsninger, se nye muligheder.

3 Forventet effekt: Øge muligheden for at kursisten hurtigere kommer videre fra situationen som ledig/sygemeldt ud i job, uddannelse el.lign. Deltagerantal : Max. 20 deltagere for at sikre at den enkelte får mest muligt ud af undervisningen Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Projektet består af i alt 9 kursusdele, hver med en varighed på 16 timer på nær Innovativ jobsøgning, som varer 32 timer. Mennesket som energi Menneskets krop, tanker og følelser udgør tilsammen elektromagnetiske impulser=energier. Disse kan både måles (f.eks. MRI-scanning) og føles. Kurset giver viden og indsigt i, hvordan man bliver bevidst om sin egen energi, hvordan man kan ændre og bruge den positivt i hverdagen. Bevidstgørelse omkring ens personlige energi giver større forståelse og overblik over livssituation, større indre ro og balance, forebygger stress, styrker kommunikationen og sætter den enkelte i stand til lettere at foretage positive forandringer. Værdsæt dig selv Vi arbejder med opmærksomhed på energien i tanker og følelser og den energimæssige indflydelse de har på os selv og omverdenen. Gamle, negative overbevisninger kan opløses til fordel for nye, mere hensigtsmæssige tanke-, føle- og handlemønstre. At værdsætte sig selv er forudsætningen for at kunne handle positivt og konstruktivt i forhold til sig selv og andre. Kropssprog, kommunikation og grænser Kurset handler om bevidstgørelse om måden vores krop kommunikerer på både udadtil og i forhold til os selv. Vi arbejder med den usynlige kommunikation = de energier vi modtager og sender ud samt effekten af dem, hvordan disse energier kan spærre for kommunikation samt hvordan vi kan opløse kommunikationsbarrierer.

4 Grænser og stress Vi beskæftiger os med forskellige former for grænser, livsværdier og deres betydning. Vi ser på forskellige vinkler og aspekter på stress, samfundsudvikling og stress, personlig udvikling og stress og ikke mindst introduceres kursisten til stressforløsende teknikker. Farver, kreativitet og livsudtryk Farvevidenskab og bevidst anvendelse af farver daterer sig tilbage til Platon og Aristoteles. Isaac Newton ( ) opdagede endvidere, at sollyset, selvom det synes hvidt, består af farver, som indoptages og påvirker den menneskelige organisme. I dag udnyttes denne viden bl.a. på nogle af vore hospitaler. Derfor arbejder vi på dette kursus med dette at gøre bevidst brug af farver i hverdagen på mange forskellige planer. Indskrænkes et menneskes kreative udtryk får kroppen ikke tilført den mængde energi, som er nødvendig for at fungere optimalt. Gennem kreativitet åbnes mulighed for kreativt selvudtryk, kroppens funktionsevne forbedres og der skabes nyt håb, glæde, nye ideer igennem processen. Syg hvad gør vi? Vi ser nærmere på og arbejder med de mange følelser som sygdom fremkalder: angst for fremtiden, afmagt, mindreværd, osv. Smerte er en af kroppens måder at kommunikere på. Vha. kropsterapeutiske redskaber vil kursisten få indsigt i og mulighed for at arbejde med det som kroppen/følelserne forsøger at fortælle. Fokus vil være på at genvinde fodfæste og kontrol over egen situation og i det hele taget ændre perspektiv på situationen fra negativ til positiv. Innovativ jobsøgning Det handler om fantasi, opfindsomhed og handlekraft når man skal fra ledighed ud i arbejde/uddannelse. På dette kursus vil kursisten komme til at arbejde med og anvende det, som den pågældende har lært på de foregående kurser målrettet jobsøgning, således at nye ideer og perspektiver hjælpes frem.. Vi beskæftiger os med at se ledighed som springbræt til noget nyt og spændende frem for en samfundsbyrde og

5 nederlag. Kursisten arbejder med sin egen personlige vækstplan. Der er ingen vejledende løsning. Kursistens egen personlige energi og drive er brændstof til at finde nye jobmæssige veje. Meditation, visualisering og dynamiske processer Indeni os foregår hele tiden dynamiske processer nogle bevidste, andre ubevidste. Vha. meditation, osv. kan vi arbejde med disse processer, komme i kontakt med de svar og løsninger, som er indeni os selv. Meditation bevirker at stresshormonerne falder, blodtrykket falder, søvnen forbedres, smertekontrol øges og dermed frigøres den kreative energi, så vi i en afslappet tilstand finder ideer, svar, løsninger og nye perspektiver på en given situation. Kurset giver en teoretisk gennemgang ligesom vi også arbejder med lette meditations- og visualiseringsteknikker. Healing Healing er ikke noget, som er forbeholdt behandlere og terapeuter. Healing er på linie med meditation og visualisering et ganske anvendeligt redskab i forhold til at skabe nyt personligt overskud både fysisk og psykisk. Kurset beskæftiger sig med forskellige former for healing og hvordan vi kan anvende dem i hverdagen. Tids- og handleplan: Forventede resultater : Den samlede kursusrække strækker over 4 ugers samlet undervisning på fuld tid. Men da det bestemt ikke kan forventes at sygemeldte kan klare så lang en undervisningsdag, kan kurset deles ud, så der bliver tale om 8 ugers deltidskursus eller indlagte timer i et allerede eksisterende forløb. Vælger man at kursusrækken udelukkende er for ledige kan kurserne forløbe som fuldtids. Det forventede resultat er ganske enkelt at den

6 (Hvordan opgøres disse?) enkelte kommer nærmere en afklaring på sin situation i forhold til at komme videre ud i arbejde, uddannelse, el.lign. Evaluering vil foregå løbende under kursusforløbet. Det er jeg vant til som lærer. Men der vil naturligvis også ske en samlet evaluering ved kursusrækkens afslutning i henhold til jobcentrets procedure for evaluering. Økonomi Samlet ansøgt beløb : Kr ,- Udspecificeret budget for projektet : - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Prisen er kr. 550,- pr. undervisningstime. Prisen inkluderer undervisningsmateriale, brochure, forberedelsestid samt selve undervisningen. Hele kursuspakken: 8 kurser a 16 timer I alt 128 timer a kr. 550: i alt kr kursus a 32 timer Ialt 32 timer a kr. 550 i alt kr Samlet kursuspris i alt kr Heraf udgør udgiften til uv-materiale og brochurer, som jeg selv fremstiller følgende: Undervisningsmateriale: 9 kurser a 10 kopier(opgaveark, mv.) pr. pers. I alt 90 kopier pr. pers. 90 kopier x 20 kursister : kopisider Brochurer: 25 brochurer a 4 kopisider: 100 kopisider Samlet antal kopisider i alt :150 sd. pr. patronpakke= 13 patronpakker 13 patronpakker a kr. 500: I alt kr ,- Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af

7 materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning. Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask Indholdsfortegnelse Resumé...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere