Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution. Baggrund, Breve Danmarks analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution. Baggrund, Breve Danmarks analyse"

Transkript

1 Perspektiver for udvikling af fremtidens produktion og distribution Baggrund, Breve Danmarks analyse Breve Danmarks chefgruppe har i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplanen for 2011 arbejdet med mere langsigtede scenarier for den forventede udvikling af markedet for fysisk kommunikation breve, blade, lokale ugeaviser, adresseløse m.v.. Udgangspunktet for dette arbejde har været et ønske om at tage samlet bestik af den mere langsigtede og fremadrettede udvikling i en situation, hvor markedsudviklingen afsætningsmæssig er stærkt negativ, og en ny postlov forventes at give ændrede vilkår for virksomheden, bl.a. på grund af en fuld liberalisering af postmarkedet. En ny koncession vil fastlægge vilkårene for virksomheden i perioden frem til udgangen af Efterfølgende beskrivelse af perspektiver for udviklingen af fremtidens produktion og distribution tager derfor udgangspunkt i de inden for denne koncessionsperiode kendte vilkår. Den markedsmæssige udefra og ind betragtning når frem til, at markedet på forholdsvis kort sigt (4-7 år) vil være på % af de nuværende mængder. Tendensen med at hastende kommunikation fortrinsvis sker elektronisk forventes at blive forstærket, hvorfor brevmarkedet vil gå i retning af langsommere forsendelser. Faldet i brevmarkedet kombineret med nye rammer i form af en ny postlovgivning har givet anledning til overvejelser om, hvordan der kan opretholdes en overskudsgivende forretning samt hvilke krav det vil stille til virksomheden, hvis vi fortsat skal have en stor andel af det marked, der vurderes at være fremadrettet. Sammenfattende for disse overvejelser er, at det er ledelsens vurdering, at der er behov for nytænkning og betydelige ændringer i relation til medarbejderstyrkens størrelse, det kendte set up for distribution, produktion, administration og ledelse m.v. Logistik forventer på længere sigt en stigning i antal pakker og betydelige ændringer i produktsammensætning blandt andet afledt af standardisering af produkter i Posten Norden. Det er Breve Danmarks forventning, at vi fortsat vil være primær leverandør til Logistik af transport, pakkeproduktion samt pakkedistribution. Det er Breve Danmarks samlede vurdering, at der under givne forudsætninger kan fastholdes en overskudsgivende forretning. Udviklingen kan føre til en ændret fordeling af postmængden mod en væsentlig større andel ikke-tidskritisk post i takt med den faldende forsendelsesmængde. Udover den generelle markedstendens mod langsommere breve vil også prissætningen kunne påvirke en sådan udvikling. Breve Danmark vil med afsæt i princippet om omkostningsdækning for alle produkter søge at fastholde A-brevet som et væsentligt produkt. Samtidig er det et helt afgørende element i den fremtidige konkurrencedygtighed fortsat at kunne tilbyde konkurrencedygtige langsomme forsendelser (B/C-breve, magasiner, adresseløse mv.) Der konstateres allerede i dag en forskydning fra A-post i retning af C-post blandt de større kunder, da der søges et prisbilligere alternativ til A-brevet. Denne udvikling forventes at fortsætte i årene

2 fremover. Samtidig vil ændringerne i Postloven og behovet for at skabe en bedre omkostningsdækning for de samlede distributionsomkostninger føre til en mærkbar forhøjelse af priserne for det nuværende A-brev med mulighed for en prisbilligere løsning til ikke-tidskritiske forsendelser hhv. rabatteringsmuligheder til de største kunder. En ændring som vil forøge forskydningstakten fra tidskritisk til ikke-tidskritisk distribution. Breve Danmark vil anvende en prisdifferentiering mellem tidskritiske og ikke-tidskritiske forsendelser, som matcher den eksisterende omkostningsstruktur. Det er ikke et mål via en kraftig prisdifferentiering at forcere markedet fra tidskritisk til ikke-tidskritisk post og dermed heller ikke hurtige og pludselige ændringer i den eksisterende x/y-omdelingsmodel. Ved en given fordeling af tidskritisk/ikke-tidskritisk post kan det være nødvendigt at bevæge sig væk fra den nuværende struktur båret af A-breve og i retning af ovennævnte scenarie-model for en postforretning med langt større andel langsomme forsendelser, såfremt der ikke kan skabes en økonomisk sund forretning i den nuværende fokus på tidskritiske breve til høj porto. I en sådan situation kan en mere offensiv anvendelse af prispolitik/prisdifferentiering komme på tale, idet grundprincippet om lønsomhed såvel samlet som for det enkelte produkt fastholdes. I det følgende beskrives fremtidsscenarier for henholdsvis distributionen og produktionen i perioden Distributionen Andelen af fysiske forsendelser til omdeling forventes at falde fra de nuværende 950 mio. stk om året til 475 mio. stk. om året. Andelen af A-breve forventes at falde fra de nuværende 67 % til ca. 20 % og B og C-brevs produkter tilsvarende stige fra de nuværende 33 % til ca. 80 %. Faldet i forsendelsesmængde vil forstærket af en fortsat 6- dages omdelingsuge til alle dele af landet lægge et voldsomt pres på økonomien i omdelingsnettet. Dels vil der være langt mellem afleveringsstederne, dels vil der være få/færre forsendelser at aflevere både totalt set og pr. aflevering. Det vil ikke være muligt at reducere omkostningerne i den kendte struktur i et omfang, som kan kompensere den faldende afsætning. Det primære element til imødegåelse af den igangværende og den beskrevne udvikling er yderligere anvendelse af det kendte X/Y-koncept hen over ugen, således forsendelserne for hovedparten af husstandene samles til i to ugentlige afleveringer. Det forventes, at der allerede i 2011 vil blive taget skridt til at samle forsendelser på udvalgte ugedage. Modellen vil medføre en betragtelig reduktion i behovet for arbejdskraft og dermed en reduktion i antallet af ansatte og vil samtidig øge/maksimere antallet af forsendelser pr. aflevering, hvorved den afgørende dropøkonomi tilgodeses bedst muligt. Modellen betyder samtidig et nødvendigt skifte væk fra den udjævning af forsendelser over ugedagene, som oprindeligt indgik som væsentligt element i Ny Distribution. Antallet af distributionscentre vil i perioden blive reduceret til under halvdelen af det nuværende antal.

3 I perioden vil et helt nyt materielsystem baseret på elcykler og -knallerter blive indført. I dette materielsystem vil en meget stor del af de nuværende depoter blive overflødiggjort, idet materiellet vil kunne bære op til 130 kilo post. Det er udgangspunktet, at langt hovedparten af medarbejderne skal deltage i distribution af flere typer forsendelser, og det fastholdes ligeledes, at medarbejdere kan flytte mellem opgaver, hvor de er opdelt, eksempelvis mellem brevomdeling og pakkeomdeling. Produktionen Produktionens vigtigste opgave vil også i 2015 være at understøtte distributionsopgaven. Faldet i produktionsmængden og forskydningen mod en større andel af ikke-tidskritisk post vil indebære behov for at kunne sortere al brevpost til mindst ruteniveau og kunne levere den sorterede post, hvor og hvordan det passer ind i det aktuelle distributionssetup. Breve Danmark vil generelt skulle agere mere i det egentlige kommunikationsmarked som supplement/erstatning for distributionsmarkedet. Med andre ord vil fysiske forsendelser, som vi traditionelt kender det, blive suppleret med/erstattet af mere eller mindre digitaliserede forsendelser. Kunderne forventes at ville stille øgede krav om selv at kunne disponere over forsendelser sendt til dem eksempelvis forlods advisering og mulige omdirigeringer af enkeltforsendelser. For at produktionen kan understøtte disse målsætninger er der behov for strøm på alle brevforsendelser inklusiv maxibreve således at de nødvendige sorteringsinformationer for den enkelte forsendelse identificeres. Der vil være behov for at reducere enhedsomkostningerne yderligere i den samlede proces for at kunne opretholde en lønsom brevforretning. Produktionen vil øge variabiliteten i omkostningsstrukturen i alle led i processen (større andel af variable omkostninger i forhold til faste kapacitetsomkostninger). Det kan indebære, at det ikke nødvendigvis vil være økonomisk hensigtsmæssigt at investere/reinvestere i den nyeste teknologi for derved at reducere kapitalbindingen i fast produktionsudstyr. Det vil derudover indebære, at centerstrukuren kan blive ændret. Eksempelvis til to produktionscentre og et antal regionale hubs. Nøglepunkter for den fremtidige udvikling Beskæftigelse

4 Breve Danmark anerkender værdien af en stabil og kompetent medarbejderstyrke. Det er en væsentlig og afgørende også fremtidig faktor til opnåelsen af gode resultater i virksomheden. Vi vil derfor fortsat basere os på at have velstrukturerede ansættelsesforhold bl.a. i form af, at løn- og arbejdsvilkår aftales i kollektive overenskomster. De forskellige kollektive overenskomster anvendes ansvarligt på en måde, som ikke fører til konkurrence på løn- og arbejdsforhold internt i virksomheden og uden at undergrave gældende overenskomster. Velstrukturerede ansættelsesforhold skabes endvidere ved, at der i Breve Danmarks organisationsog forretningsopbygning tages hensyn til at alle jobs kan sammensættes personaleudviklingsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt ansvarligt, og at afklarede samarbejdsforhold og kompetenceudvikling vil være kendetegnende for alle dele af virksomheden. Erfaringerne fra de senere år viser den store værdi i en stabil medarbejderstyrke i virksomheden. Der ligger væsentlige fordele i relation til både kvalitet og omkostninger herunder lavere sygefravær i en lavere personaleomsætning samt øget medarbejdertilfredshed og attraktivitet, da dagligdagen er langt mere velordnet og forudsigelig i en stabil driftssituation. Breve Danmark er af den klare overbevisning, at vi på fremtidens arbejdsmarked bedst tilgodeser ønsket om en stabil og kompetent arbejdskraft hovedsageligt via fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Fremtidens scenarium for tilrettelæggelse og organisering af distributionen og produktionen giver gode muligheder for at opfylde dette ønske og tilsat den fornødne fleksibilitet vil andelen af arbejdstimer, der udføres af fuldtidsansatte forventeligt kunne øges. Da den nye postlov fastholder seks dages omdeling, vil det være afgørende for princippet om fuldtidsansættelse, at der findes gode også lokale løsninger for at skabe optimale muligheder for at dække mest muligt arbejde med fuldtidsansatte. De eksisterende rammer og principper for håndtering af personalereduktioner vil fortsat være gældende i perioden og danne et sikkert fundament for en professionel og ansvarlig tilgang til kommende reduktioner. Arbejdspladsernes attraktivitet Der er de senere år sket en flytning af opgaver væk fra distributionen dels med udgangspunkt i de automatiseringsmuligheder, som ny teknik har medført, dels med udgangspunkt i ønsket om at opnå stordriftsfordele ved en række mere specialiserede opgaver. Tilbage er korterevarende budbordsbehandling og pakning til ruter samt den rene distributionsopgave på ruter, som bliver stadig længere i takt med den faldende forsendelsesmængde og flytningen af ikkedistributionsopgaver. Det er ikke i sig selv virksomhedens strategi at flytte opgaver fra distribution til produktion. Eventuelle ændringer vil derfor fortsat være båret af ønsker og behov for fortsat effektivisering og udvikling af virksomheden. Opgaveflytninger må også vurderes med behørigt hensyn til, at der kan opretholdes en faglig stolthed ved arbejdet blandt medarbejderne i såvel distribution som produktion. Udviklingen stiller skærpede krav til det fysiske arbejdsmiljø samt arbejdsorganiseringen og tydeliggør samtidig behovet for at have fokus på et fortsat udviklende og dermed attraktivt arbejde.

5 I sammenhæng hermed er det en målsætning, at teamorganiseringen i distribution ikke bare fastholdes men udvides til også at omfatte distributionsopgaven (udetiden). Breve Danmark anerkender behovet for et mere markant fokus på udvikling og ibrugtagning af nyt distributionsmateriel, som i større grad kan tilgodese behovet for længere afstande under den daglige omdeling hhv. øget lastekapacitet. Det må forudses, at mere omdeling motoriseres i bil og på knallert (elknallert). Der udvikles nye cykeltyper og forventes også stigende brug af el-cykler. Der er taget såvel organisatoriske som investeringsmæssige skridt til at opgradere på dette felt, og det udgør en væsentlig forudsætning for en omstilling af distributionen i takt med den forventede udvikling. Den skarpere afgrænsning og ændrede fordeling mellem tidskritisk og ikke-tidskritisk post skal ikke føre til en opdeling af distributionen i et A og B-hold. Derimod skal vi fastholde en samlet distribution med medarbejdere, som fortsat kan udføre begge typer af omdeling, og som på passende vis kan rokere mellem disse. I en fremtidig ny omdelingsmodel vil dette mål kunne forfølges og hjælpes stærkt på vej af en øget geografisk fleksibilitet, hvor der ikke i helt samme omfang er fokus på samme rute(r) til den enkelte medarbejder men større variation og måske i nogle tilfælde inden for rimelige afstande forskellige mødesteder. Det er væsentligt for arbejdspladsens attraktivitet, at vi søger at fastholde medarbejdernes kompetence og værdi på arbejdsmarkedet via udvikling og uddannelse. En fastholdelse af tanker og ambitioner bag organiseringen i selvbærende team er en afgørende forudsætning. Indflydelse på eget arbejde og involvering i planlægning og tilrettelæggelse er væsentlige faktorer for attraktivitet og vores nuværende rammer for selvbærende team kan i takt med ændringerne i distributionen gradvis og måske forsøgsvist udvikles i en retning til at være mere frie. Et team der med ansvar for økonomi og kvalitet tilrettelægger arbejdsopgaver og arbejde i et nærmere geografisk område. I takt med nedgangen i den traditionelle forretning arbejdes der målrettet på at etablere nye forretninger og dermed tilføre nye opgaver til såvel produktion og distribution, der kan være med til at mindske behovet for personalereduktioner. Ledelse, medarbejdere, tillidsmænd og personaleorganisationer må i perioden være fleksible og indstillede på at tilpasse virksomheden, så vi kan opfylde nye kundebehov, der kan være en afgørende forudsætning for at skabe ny forretning.

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere