Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv"

Transkript

1 Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv Nina Bonderup Dohn To cite this version: Nina Bonderup Dohn. Læring i praksis - fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv. PhD thesis <hal > HAL Id: hal https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal Submitted on 23 Nov 2007 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 Læring i praksis Fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv Nina Bonderup Dohn Institut for Læring Aalborg Universitet Ph.d.-afhandlinger nr. 7 1

3 Læring i praksis Fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv Nina Bonderup Dohn Institut for Læring, Aalborg Universitet Ph.d.-afhandling indleveret ved Det Humanistiske Fakultet Aalborg Universitet Januar 2005 Hovedvejleder: Kurt Dauer Keller, Aalborg Universitet Bivejleder: Steen Wackerhausen, Aarhus Universitet

4 Læring i praksis. Fremstruktureringen af et handlingsorienteret perspektiv 2005 Nina Bonderup Dohn ISBN (e-book) Institut for Læring Ph.d.-afhandlinger nr. 7 Udgivet af Institut for Læring Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst tlf

5 Indholdsfortegnelse Forord...7 Introduktion...10 Kapitel 1. Introduktion Baggrund Problemformulering Filosofisk grundsynspunkt Læringsteoretisk grundantagelse Generelle betingelser for læring Tentative begrebsbestemmelser Afhandlingens metode og argumentatoriske form Afhandlingens struktur...48 Del 1. Viden i praksis...51 Kapitel 2. Viden i praksis Viden som en sproglig repræsentation Regler og regelanvendelse Eksempler på 'viden i praksis' Praktisk kunnen Kendskab Viden i praksis som en tilgrundliggende forståelse Opsamlende bemærkninger Del 2. Kroppens rolle i læring Kapitel 3. Den handlende krop Begrebet kropsskema Kort om forholdet mellem det neurologiske og det fænomenologiske niveau Opmærksomhed og umiddelbar indstillen sig Kapitel 4. Læring as we go along Kapitel 5. Intentionel læring Kapitel 6. Kroppens strukturerende rolle Rumlig strukturering Figur-baggrund-perception Gibsons affordance -begreb Affordance -strukturering Kropslig metaforisk strukturering Kroppen som semantisk skabelon...196

6 Kapitel 7. Kroppen som lærende subjekt Relationen mellem levet kendskab og viden i praksis Kropslighed i viden i praksis Intentionel eller as we go along læring af viden i praksis Mellemspil. Opsamlende bemærkninger Kapitel 8. Opsamlende bemærkninger Del 3. Kreativitet og engagement Kapitel 9. Forholdet mellem læring, kreativitet og nyskabelse Radikal nyskabelse versus praksistilegnelse Uddybende eksempler Kapitel 10. Forholdet mellem involvering, kreativitet og læring Relationen mellem engagement og erkendelse i gængse læringsteorier Polanyis begreb om commitment og personal knowledge Involveringens betydning eksemplificeret ved klassisk mekanik Involveringens betydning eksemplificeret ved læring af matematik Involveringens betydning generelt Kapitel 11. Metaforers rolle i kreativiteten Metaforer i fysikken Metaforisk åbning af verden Metaforisk strukturering på det sundhedsfaglige felt Metaforisk transformation mellem felter Afsluttende bemærkninger Kapitel 12. Det generelle kropslige forståelsespotentiale Rekapitulation af pointer fra del Betydningen af lakoff-johnsonske metaforer mv. i tilgangen til nye felter Vores generelle kropslige forståelsespotentiale Kropsskemamæssig relatering mellem felter Transformation af viden i praksis mellem felter Kapitel 13. Afsluttende bemærkninger Del 4. Læring som fremstrukturering af et handlingsorienteret perspektiv Kapitel 14. Læring som fremstrukturering af et handlingsorienteret perspektiv Hvad er læring? Intentionel læring og læring as we go along Bevidsthed og kropslighed i de to læringsformer Kropslighed og kreativt engagement Konklusion Kapitel 15. Konklusion...372

7 Dansk abstract af afhandlingen Abstract in English Litteraturliste...403

8 Forord Med den markante forøgelse af tempoet for den teknologiske og samfundsmæssige udvikling er kravene til befolkningens viden og kompetence i forskellige sammenhænge blevet skærpet betydeligt. Således kræves der nu, i højere grad end tidligere, fleksibilitet og tilpasningsevne for at kunne fungere i og gøre brug af de konstant ændrede betingelser, vi møder i dagligdagen, såvel i arbejdslivet som i privatsfæren. Dette betyder, at vi til stadighed må være parate til at lære nyt og til at omtolke den viden og kompetence, vi allerede har, så den kan anvendes i nye situationer. Læring kan derfor ikke forstås som noget, der kun finder sted i bestemte uddannelsesinstitutioner i visse, begrænsede perioder af livet, men må ses som et fænomen, der foregår hele livet igennem i de konkrete praksisser, vi er del af. Samtidig er de skærpede krav et tegn på, at dét, der skal læres den viden og kompetence, som skal tilegnes ikke er af statisk, men af fleksibel art, ligesom det er relateret til konkrete kontekster frem for at have en abstrakt, almengyldig karakter. I erkendelsen af disse forhold er begrebet læring i de senere år kommet i søgelyset såvel i samfundsdebatten som i forskningsmæssige sammenhænge. Fra forskelligt hold psykologisk, pædagogisk, antropologisk og sociologisk er der søgt redegjort for, hvori læring består, og hvilke betingelser læring har af psykologisk, social og praktisk art. Dette er i vid udstrækning sket med udgangspunkt i forståelsen af viden som en kontekstrelateret størrelse. Parallelt hermed er der foregået en filosofisk diskussion af traditionelle erkendelsesteoretiske spørgsmål som hvad viden er, hvordan viden kan begrundes, og i hvilken udstrækning menneskets viden svarer til en verden uafhængig af det selv. Imidlertid savnes en systematisk filosofisk sammentænkning af traditionelle erkendelsesteoretiske spørgsmål med læringsteoretiske overvejelser og pointer knyttet til opfattelsen af viden som et kontekstuelt betinget fænomen, der er tilegnet i praksis. Især savnes en filosofisk udredning af, hvad der kendetegner en sådan viden, og en spørgen til generelle betingelser ved vor menneskelige eksistens, i kraft af hvilke vi kan lære den. Formålet med min ph.d.-afhandling er at foretage en sådan filosofisk sammentænkning af erkendelsesteoretiske og læringsteoretiske problemstillinger. Der rettes et filosofisk blik på centrale læringsteoretiske tematikker og der diskuteres erkendelsesteoretisk belæg for og betydning af at betragte viden og læring som situeret i praksis. Der sættes et særligt fokus på spørgsmålet om generelle mulighedsbetingelser for læring, og konkret argumenteres der for, at kropslig eksistens, kreativitet og engagement alle udgør betingelser af denne art. Igennem afhandlingen inddrages og diskuteres en række opfattelser inden for såvel den angelsaksiske som den kontinentale filosofiske tradition, ligesom også forskellige antropologiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske positioner behandles i relation til begreberne handling, sprog, viden, erkendelse og læring. Da afhandlingen imidlertid sigter mod at 7

9 give et selvstændigt bud på, hvad viden og læring er, indgår disse andre standpunkter udelukkende i den udstrækning, de kan bidrage med problematiseringer, nuanceringer og perspektiveringer af dette bud. At skrive en ph.d.-afhandling bliver af mange betragtet som en ensom proces, der finder sted i ophøjet isolation. Det har på ingen måde været tilfældet for mit vedkommende. Min ph.d.-tid har tværtimod, i kraft af de forskellige stimulerende forskningsmiljøer jeg som ph.d.-stipendiat har været del af, været præget af stor og udbytterig faglig dialog med rigtigt mange inspirerende mennesker. Særlig tak fortjener mine to vejledere, hovedvejleder Kurt Dauer Keller og bivejleder Steen Wackerhausen, for mange inspirerende diskussioner, konstruktivt kritiske bemærkninger til afhandlingen undervejs i processen og i det hele taget for deres stadige opbakning og tro på projektet og deres hjælp til etablering af relevante faglige kontakter. Ligeledes retter jeg en særlig tak til Hubert Dreyfus for invitationen til et syv måneders forskningsophold ved University of California, Berkeley, og for de hyppige og yderst udbytterige timelange diskussioner om kroppens rolle i læring, om Heidegger og om kunstig intelligens. Inspirationen fra disse tre forskere for min afhandlings udformning vil være tydelig for enhver, der kender dem. Min ansættelse på Institut for Læring (tidligere Videncenter for Læreprocesser), Aalborg Universitet, med dens store gruppe af engagerede forskere, ph.d.-stipendiater såvel som videnskabelige medarbejdere; min deltagelse i det internationale forskningsnetværk, Network for Non-scholastic Learning, støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd; og de kontakter, jeg fik etableret under mit forskningsophold i Berkeley, med støtte fra Knud Højgaards Fond, har alle bidraget til at gøre min ph.d.-tid rig på udfordrende, tværvidenskabelig diskussion om viden og læring. Også min nuværende ansættelse som adjunkt i humanistisk informationsvidenskab ved Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Syddansk Universitet, danner rammen om et givtigt interdisciplinært samarbejde, der har været stimulerende for den endelige færdiggørelse af min afhandling. En stor tak til deltagerne i disse forskningsmiljøer for et væld af værdifulde kommentarer ved de mange projektfremlæggelser og projektrelaterede oplæg, som jeg igennem årene har haft lejlighed til at holde. Især vil jeg takke Maxine Sheets-Johnstone og Albert Johnstone for deres altid venlige, positivt udfordrende protester mod mit Merleau-Ponty-inspirerede syn på kroppen; Palle Rasmussen, Erik Laursen og Birthe Lund for den indsats, de har ydet i etableringen af en velfungerende ph.d.-forskergruppe ved Institut for Læring, og de gode kommentarer de i den forbindelse har givet mig; og Hanne Dauer Keller og Tina Bering Keiding for mange fagligt inspirerende samtaler og personlig opbakning under hele forløbet. Sidst men ikke mindst ønsker jeg at takke min familie. Tak til mine forældre, Gerda og Ejvind, og mine svigerforældre, Else og Michael, for den store vedvarende interesse i mit 8

10 projekt og for megen støtte af personlig og familiemæssig art undervejs i processen. En særlig stor tak til min mand, Niels, for opbakning og opmuntring på både det personlige og det familiemæssige plan og for de rigtigt mange inspirerende læringsteoretiske diskussioner, som vi har ført siden projektets start, med rod i et konstruktivt samspil mellem min teoretiske indfaldsvinkel og først hans praktiske erfaringer som gymnasielærer, siden hans empiriske ph.d.-projekt inden for biologididaktik. Endelig ønsker jeg at takke mine børn, Simon, Rasmus og Andreas, for ved deres almindelige glade, livlige væren i verden til stadighed at fastholde mig på, at læring i praksis vitterligt er en proces, der finder sted hele tiden. I praksis. 9

11 Introduktion Introduktionen præsenterer afhandlingens emnemæssige baggrund, problemformulering og metode. Den traditionelle angelsaksiske erkendelsesteoretiske opfattelse af viden hævdes at have komplementære modpoler i læringsteorierne behaviorisme og kognitivisme. Disse positioner problematiseres med eksempler fra hverdagsmæssige sammenhænge såvel som med en række forskningsmæssige resultater. På baggrund heraf fremsættes problemformuleringen, som lyder: Er det muligt at udvikle et begreb om viden som situeret i praksis og kun fuldt realiseret heri? Kan der peges på nogle generelle karakteristika ved menneskets eksistens, der muliggør læring af en sådan viden? Problemformuleringen begrundes metateoretisk i et wittgenstein- og heideggerinspireret filosofisk grundsyn på mennesket som aktør i konkrete handlingssammenhænge og i en læringsteoretisk grundantagelse om, at der på et metaniveau kan være fællestræk for viden og læring på tværs af sådanne handlingssammenhænge. Der fremsættes fem bud på generelle betingelser for læring, og det pointeres, at afhandlingen fokuserer på de tre af disse. Afhandlingens metode præsenteres som et dialektisk samspil mellem teoretiske analyser af filosofisk og læringsteoretisk art på den ene side og fænomenologisk og sprogfilosofisk inspirerede analyser af konkrete eksempler på den anden. 10

12 Kapitel 1. Introduktion 1.1. Baggrund Den filosofiske og læringsteoretiske baggrund for afhandlingens problemformulering præsenteres. Den traditionelle angelsaksiske erkendelsesteoretiske bestemmelse af viden som velbegrundet sand tro hævdes at bero på en underliggende præmis om, at viden består af sprogligt artikulerbare repræsentationer. Denne præmis er forenelig med de læringsteoretiske positioner, behaviorisme og kognitivisme, der fremstilles som komplementære til den angelsaksiske erkendelsesteoretiske tradition. Imidlertid kan præmissen problematiseres med rod i såvel dagligsprogsmæssige overvejelser som forskningsmæssige resultater inden for filosofi, pædagogik, psykologi og antropologi. På tilsvarende måde kan behaviorismens og kognitivismens opfattelse af læring som hhv. adfærdsændringer og mentale erkendelseskonstruktioner problematiseres. Der gives eksempler på disse former for problematisering. Inden for den angelsaksiske filosofi er der tradition for at bestemme viden som justified true belief, dvs. som velbegrundet sand tro/overbevisning. Meget ofte diskuteres enkelte domme og en given persons adkomst til at sige jeg ved om det pågældende, og et af de mest omdebaterede spørgsmål har da også været, om visse typer af domme er givne, sikre, ubetvivlelige, inkorrigible el.lign. 1 Imidlertid er det en (ofte underforstået) grundpræmis, at vore overbevisninger, om end de ifølge flere af filosofferne meget muligt opstår relativt isoleret på et bestemt givet tidspunkt, alligevel vil indgå i vores såkaldte overbevisningssystem, dvs. i det sæt af overbevisninger, som vi angiveligt har om os selv og verden. Ønsket om at kunne udpege visse typer domme som sikre eller ubetvivlelige skyldes netop ønsket om at finde et fundament, hvorpå resten af vores viden kan bygge. Der er i denne sammenhæng flere forhold, der sædvanligvis tages for givet: For det første, at en person har direkte adgang til sine overbevisninger, dvs. altid er klar over, hvilke overbevisninger han har, og hvad de går ud på. For det andet, at overbevisninger er relativt afgrænsede, atomistiske størrelser, der nok har logiske og forklaringsmæssige relationer til andre overbevisninger i overbevisningssystemet, men som alligevel kan identificeres som særskilte enheder. For det tredje, at en rationel person vil tilstræbe at gøre sit overbevisningssystem konsistent, herunder sortere dele fra, som ikke er i overensstemmelse med andre, mere sikre dele. Og for det fjerde, at en persons samlede viden netop udgøres af summen af de atomistiske overbevisninger i systemet, der ud over at være velbegrundede også er sande. Under disse forudsætninger ligger to yderligere, der kun sjældent nævnes 1 Jf. f.eks. Ayer, 1956, Chisholm, 1957, Ammerman & Singer, 1970, Ackermann, 1973, Margolis, 1973, Lehrer, 1974, Woozley, 1977, BonJour, 1985, Moser,

13 eksplicit som forudsætninger og endnu sjældnere søges begrundet, nemlig dels at overbevisninger er repræsentationer, dels at disse videre enten i sig selv er af sproglig art eller har en direkte og uproblematisk relation til sprogliggørelse, dvs. umiddelbart lader sig udtrykke i sprogligt artikulerede domme. Som følge heraf forstås viden derfor også sædvanligvis i den angelsaksiske filosofiske tradition udelukkende som sproglig viden, dvs. som bestående af sprogligt artikulerede eller umiddelbart artikulerbare repræsentationer af givne sagforhold i verden. Selvfølgeligheden i denne forståelse af viden gør, at termer som tavs viden opfattes enten som selvmodsigende, som et contradictio in adjecto; eller som henvisende til et helt andet fænomen, eksempelvis knowledge by acquaintance, der netop i kraft af den ikke-sproglige karakter ikke har nogen relation til den virkelige viden 2, knowledge by description. Dette andet fænomen ses derfor som uden betydning for den virkelige viden, og flere vil mene, at den rettelig burde betegnes med et andet ord for at undgå misforståelse af begrebssammenhænge og af karakteristika ved fænomener i verden (jf. Churchland, 1985, Rorty, 1980, Ayer, Terminologien er Russells, jf. Russell, u.å.). Spørgsmålet om, hvorvidt vore overbevisninger i sig selv er sproglige eller eksisterer som ikke-sproglige bevidsthedstilstande, der umiddelbart, uproblematisk lader sig udtrykke sprogligt, har haft mindre betydning for den angelsaksiske diskussion, end man måske skulle tro. Dette skyldes for mig at se i høj grad to faktorer: dels en implicit forståelse af disse ikke-sproglige bevidsthedstilstande som alligevel pseudosproglige, som udtrykt, ikke i det talte sprog, men i et tankens sprog, dels den form, vidensdiskussionen har haft, og den fokusering, der har været på viden som justified true belief. Hvad det første angår, vil jeg sige, at de filosoffer, der ikke som eksempelvis Putnam og Burge (Putnam, 1981, Burge, 1979) eksplicit hævder, at tanker er sproglige størrelser, sædvanligvis implicit har en opfattelse af tanker meget lig den, som Wittgenstein kritiserer Augustin for i Philosophische 2 Dette betyder naturligvis ikke, at empiriske input ifølge den traditionelle angelsaksiske filosofi er irrelevante for vores overbevisningssystem og i videre forstand for vores viden. Pointen for traditionen er blot, at det er det sprogliggjorte empiriske input, dvs. den sprogligt artikulerede eller umiddelbart artikulerbare repræsentation af inputtet, der har erkendelsesmæssig relevans; ikke selve inputtet. En stor del af traditionen opfatter relationen mellem input og sprogliggørelse som umiddelbar: Et empirisk input menes direkte at forårsage en repræsentation af inputtet i bevidstheden, og denne repræsentation opfattes da enten som i sig selv sproglig eller som umiddelbart sprogligt artikulerbar. Rorty har kritiseret dette synspunkt for at opfatte bevidstheden som et spejl og viden som et spørgsmål om at spejle verden mest præcist, jf. Rorty, I stedet har Rorty, på linie med andre pragmatister som Peirce og Sellars argumenteret for, at der ikke er nogen umiddelbar, entydig forbindelse mellem det empiriske input, fysiologisk forstået, og vores oplevelse af inputtet. Dette sidste ses som en sprogligt formidlet størrelse, der på afgørende vis afhænger af vores øvrige viden (underforstået som øvrige sproglige viden ) (jf. Peirce, 1966, Sellars, 1963): Denne muliggør nemlig vores oplevelse af inputtet som noget bestemt, eksempelvis et træ, en bil, farven rød mv. Ifølge Rorty gør ikke-pragmatister sig skyldige i en confus[ion of] contact with reality (a causal, non-intentional, non-description-relative relation) with dealing with reality (describing, explaining, predicting, and modifying it - all of which are things we do under descriptions) (Rorty, 1980, s. 375). I denne sammenhæng er det væsentlige dog, at såvel pragmatister som ikke-pragmatister opfatter viden som sproglig viden, og at i den udstrækning knowledge by acquaintance anerkendes som en ordløs kendskabsform, er den ipso facto uden relation til vores overbevisningssystem og dermed til vores virkelige viden, knowledge by desciption. 12

14 Untersuchungen (Wittgenstein, 1984), nemlig en opfattelse ifølge hvilken det at tænke simpelthen er som at tale til sig selv i et andet sprog, tankens sprog. Relationen mellem bevidsthedstilstand og sprogligt udtrykt tanke bliver da en oversættelsesrelation 3 et spørgsmål om at finde det passende talte ord til at dække det tilsvarende tænkte ord. Dette er naturligvis ikke altid en helt simpel sag 4, men det vigtigste i denne sammenhæng er, at det tilsyneladende problem angående sprogliggørelsen af ikke-sproglige bevidsthedstilstande reelt ikke giver sig som problem for den angelsaksiske tradition: Denne sprogliggørelse forstås i praksis, implicit, slet ikke som en sprogliggørelse, dvs. som artikulationen af noget ikke-sprogligt, tavst, gennem et sprogligt medium, men i stedet som en transformation inden for samme overordnede eksistensform, nemlig den sproglige repræsentation. Konsekvensen af dette for vidensbegrebet er den nævnte, at viden, forstået som klassen af sande og velbegrundede tanker/overbevisninger, med den største selvfølgelighed giver sig for den angelsaksiske tradition som nødvendigvis sproglig viden. Dette understøttes af den anden faktor, vidensdiskussionens form og fokuseringen på viden som justified true belief. Her kan man nemlig sige, at debatten om, hvad viden er, i meget høj grad har formet sig som et spørgsmål om, hvornår en person er berettiget i at sige jeg ved, at og komplementært, hvornår man med rette kan sige om andre, at han/hun ved, at. Den har med andre ord i vid udstrækning omhandlet, under hvilke omstændigheder man har ret til at hævde at en person (én selv eller andre) har en bestemt viden om et givet fænomen. Dette fokus på at tilskrive sig selv eller andre viden og på berettigelsen af en sådan tilskrivelse indebærer en primær interesse for domme og for fremsættelsen af sådanne, og dermed for viden som sprogligt udtrykt. Hvorvidt meningsindholdet, hvilket ifølge den angelsaksiske forståelse vil sige den overbevisning, som dommen udtrykker propositionen er en sproglig størrelse (som Burge og Putnam vil hævde, jf. Burge, 1979 og Putnam, 1981), eller om det er en ikke-sproglig bevidsthedstilstand 5 (som BonJour vil sige, jf. BonJour, 1985), er her i praksis, dvs. i den konkrete vidensdiskussion, af mindre 3 Som Augustin beskriver sin læring af modersmålet, var det præcis en sådan oversættelse, der fandt sted. Han siger nemlig: Det fæstnede sig i min hukommelse, når man nævnede ting ved navn og derefter flyttede de samme ting. Jeg så og huskede, at man kaldte tingene med de lyde, der blev brugt, når man viste dem frem; og at det var det, man ville, fremgik af bevægelserne. Det er jo alle folks naturlige sprog, der består af miner og gebærder, af blikke og stemmeføring til at angive sindsstemninger, idet man enten beder om noget, besidder, afviser eller undgår det. Sådan forstod jeg efterhånden, hvad de ord betød, som jeg ofte hørte brugt i bestemt forbindelse i forskellige sætninger, og jeg begyndte selv at bruge dem for at udtrykke mine ønsker, så snart min mund havde vænnet sig til lydene. (Augustin, 1988). Således bestod læringen reelt i en koordinering af ord fra hans tankens sprog med de ord, han hørte udtalt af de mennesker, han var sammen med. Wittgenstein siger herom: Augustinus bescreibe das Lernen der menschlichen Sprache so, als käme das Kind in ein fremdes Land und verstehe die Sprache des Landes nicht; das heißt: als könne das Kind schon denken, nur noch nicht sprechen. Und denken hieße hier etwas, wie: zu sich selber reden. (Wittgenstein, 1984, 32). 4 Siden Quines afvisning af meningsbegrebet og fremsættelse af tesen om teoriers og oversættelsers underdeterminerethed har det tværtimod været et yderst omdebatteret spørgsmål, jf. Quine, 1969, 1970, Davidson, 1974 Rorty, 1982a, Newton-Smith, 1981, BonJour, Som nævnt sædvanligvis alligevel opfattet som en pseudosproglig størrelse. 13

15 betydning, da det er dens fremsættelse, diskussionen omhandler 6. I overensstemmelse hermed har diskussionen af viden som justified true belief også netop centreret sig om første term, justified, nærmere betegnet om, hvori en sådan justification bestod. Nok har der været enkelte indlæg, der problematiserede, at viden er en art overbevisning (Radford, 1966, Margolis, 1973), nogle få har stillet spørgsmålstegn ved sandskravet (Gill, 1985), og andre har ment, at denne betingelse er redundant i forhold til kravet om velbegrundethed, idet sandhed for dem ikke består i andet end netop dét at være tilstrækkeligt begrundet (Rorty, 1980). Denne type problematisering er dog ret sporadisk i forhold til den massive debat, som spørgsmålet om begrundelse afstedkommer mellem erklærede fundamentalister, empirister, rationalister, kritiske rationalister, kohærentister, eksternalister, pragmatister 7 for blot at nævne nogle af de mere gængse, dog ikke nødvendigvis gensidigt udelukkende, positioner en debat, der præcis behandler viden som et sprogligt udtrykt fænomen, som bestående af repræsentationer i sprogligt artikuleret form. Denne generelle accept af viden som sprogligt artikulerede repræsentationer har komplementære modpoler inden for læringsteorien, såvel i den behavioristiske tilgang til denne, repræsenteret ved eksempelvis Hull, som i kognitivismen, repræsenteret ved Piaget og Kolb. Således giver den behavioristiske afvisning af indre bevidsthedstilstande som enten ikkeeksisterende, dvs. som ontologiske fejltagelser (Watson, 1913), og/eller som kategorifejl, dvs. logiske fejlkonstruktioner (Ryle, 1949) og/eller som metodologisk ubrugelige i forskning (Watson, 1957, Skinner, 1993, Hull, 1943) og i pædagogisk praksis (Bjerre Andersen, 1998) en tilgang til viden og læring, som meget udtrykkeligt bestemmer disse begreber som sprogligt udtrykte repræsentationer og forandringer i relation hertil: Viden 8 behandles nemlig forskningsmetodologisk og praktisk pædagogisk som en form for verbal adfærd 9 eller 6 Noget andet er, at den manglende klarhed over, hvorvidt en proposition er en sproglig størrelse eller blot en størrelse, der lader sig udtrykke sprogligt, og i fald det sidste, hvilken ontologisk status propositionen da i givet fald mere præcist har om den er en bevidsthedstilstand, en indbygger i Freges 3. rige (jf. Frege, 1966) eller noget helt tredje har gjort en række relaterede debatter om mening, reference, a priori domme m.m. temmelig forvirrede og har betydet, at adskillige af indlæggene i disse debatter taler forbi hinanden. Således synes f.eks. BonJour i sin diskussion af Quines syn på a priori domme ikke til fulde at tage højde for sidstnævntes opfattelse af, at en proposition er lig dens sproglige udtryk, og hans kritik af Quine rammer derfor lidt ved siden af (BonJour, 1985). Ligeledes bærer Searles kritik af Burges meningsteori præg af en manglende anerkendelse af sidstnævntes underliggende præmis, at tanker er sproglige størrelser (Searle, 1983, s. 210ff). Omvendt er Burges opfattelse fundamentalt afhængig af denne præmis, der i det store og hele tages for givet (Burge, 1977 og 1979). 7 Disse positioner, og kombinationer af dem, repræsenteres på forskellig vis af BonJour, 1985 og 1986 (rationalistisk, kohærentistisk fundamentalist), Lehrer, 1974 (kritisk rationalistisk kohærentist), Goldman (eksternalist), Rorty, 1980 og 1982b (pragmatistisk kohærentist), Quine, 1961 og 1969 (empiristisk kohærentist). 8 Ryle drager, som jeg vender tilbage til i kapitel 2, en distinktion mellem know how og know that med henblik på at redegøre for førstnævnte. Han diskuterer således stort set kun viden som paratviden som illustrativ modpol til know how. Hans pointe angående indre bevidsthedstilstande som logiske fejlkonstruktioner fremsættes dog lige fuldt for know how, ligesom hans dispositionsbegreb udvikles i relation hertil. 9 Ontologiske behaviorister som Watson opfatter ydermere viden som ontologisk set bestående af verbal adfærd. 14

16 disposition herfor, altså som (dispositionen til at fremsætte 10 ) bestemte sprogligt udtrykte domme. Læring behandles tilsvarende som en ændring i den verbale adfærd, fremkommet grundet bestemte stimuli, der har medført respons fra den lærende, og den forstærkning (positiv og negativ), som den lærende har fået på disse responser. De konkrete sproglige domme, som falder under betegnelsen viden bestemmes i denne sammenhæng ikke nødvendigvis mere præcist 11 i behavioristisk pædagogisk praksis tages det sædvanligvis mere eller mindre selvfølgeligt som lærebogsstof el.lign. 12 men de kan uproblematisk karakteriseres som justified true belief, i overensstemmelse med den erkendelsesteoretiske tradition, hvor belief da blot skal forstås adfærdsmæssigt, dvs. netop som den verbalt ud- 10 Begrebet disposition er yderst problematisk i denne sammenhæng, da det synes at henvise til en tilstand bag den faktiske adfærd. Ikke desto mindre er det et begreb, som anvendes af flere behaviorister, eksempelvis Ryle (Ryle, 1949), der søger at udlægge det, ikke som refererende til en bagvedliggende tilstand, men på linie med eksempelvis skørhed for glas: Ifølge Ryle fremsætter man en dispositionsdom, når man siger, at glas er skørt mere præcist hævder man, at glas er tilbøjelig til/disponeret for at gå i stykker under bestemte omstændigheder såsom et fald på hårdt flisegulv. At tilskrive en person en disposition er, hævder Ryle, på tilsvarende måde et hypotetisk udsagn om, hvad personen vil gøre under bestemte omstændigheder. Ryle nuancerer dog dette synspunkt ved at sige, at menneskelige dispositioner kan være flerstrengede, eller med andre ord, at der ikke nødvendigvis hver gang følger den samme virkning/respons på samme stimulus. Dette gør for mig at se brugen af dispositionsbegrebet om mennesker mere acceptabel, men kun fordi der herved rent faktisk implicit henvises til en form for indre tilstand hos individet, dvs. fordi denne udlægning går imod den behavioristiske afvisning af sådanne indre tilstande. Jeg mener derfor ikke, at Ryle giver en adækvat behavioristisk analyse af dispositionsbegrebet. Der er imidlertid ikke i denne sammenhæng mulighed for at forfølge spørgsmålet yderligere. 11 Behavioristiske læringsteorier beskæftiger sig rent faktisk mere med begreber som indlæring og adfærdsændring end med begrebet viden. Dette skyldes meget muligt, at viden er et begreb, der har mange bevidsthedsmæssige konnotationer, og som det derfor kan synes en behaviorist retorisk set uheldigt at anvende, uanset at han selv ville analysere det behavioristisk som bestemte former for verbal adfærd. En yderligere forklaring kan være selve den type eksperiment og den form for eksperimentel situation, som udgør den empiriske base for de behavioristiske læringsteorier: Typisk undersøger sådanne eksperimenter, eksempelvis hvor hurtigt og hvor præcist forsøgspersonerne kan lære at genkende bestemte ord- eller figursekvenser (jf. Hull, 1943). Med andre ord undersøger de ikke tilegnelsen af f.eks. lærebogsstof, videnskabelige teorier, kendskab til konkrete forhold i verden eller andet, som sædvanligvis vil blive betegnet viden, men ser mere snævert på tilvænningen til/genkendelsen af/den ændrede respons i forhold til relativt begrænsede fænomener. På den baggrund kan det synes rimeligt at undlade at benytte begrebet viden, selv i behavioristisk analyseret form. Med denne bemærkning om den begrænsede brug af vidensbegrebet i behavioristiske læringsteorier skal dog ikke være sagt, at begrebet falder helt ud af behavioristisk orienterede læringssammenhænge. Så langt fra at være tilfældet bygger mange undervisningssystemer og eksamensformer i praksis på en behavioristisk opfattelse af viden som sproglige responser på sproglige stimuli, tillært gennem transfer af sproglige udsagn fra lærebøger og lærere til eleven/den studerende. 12 Selve spørgsmålet om læreprocessen eller videnstilegnelsen forsvinder reelt i vid udstrækning fra den behavioristiske pædagogik, og det pædagogiske hovedspørgsmål bliver i stedet, hvordan elevernes adfærd modificeres, således at de opfører sig ordentligt nok til, at de kan lære. Læringen selv synes, hvis bare omstændighederne er til det, for behavioristerne at måtte komme af sig selv. Dette ses tydeligt i Bjerre Andersen, 1998, i hvilken artikel han under overskriften En behavioristisk og adfærdsmodificerende pædagogik primært diskuterer, hvordan forskellige problemsituationer bedres vha. anvendelse af den rigtige forstærkning intetsteds diskuterer han, hvordan og hvad eleverne lærer, når en given problemadfærd er blevet bragt til ophør. Grunden til denne fokusering på problemsituationer og -adfærd frem for på selve læreprocessen er for mig at se den simple, at læreproces/videnstilegnelse finder sted imellem stimulus og respons, og når der som hos behavioristerne (metodologisk og/eller ontologisk) ikke tillades noget imellem, da bliver pædagogik et spørgsmål om at fremkalde den ønskede respons frem for om, hvordan læring konkret finder sted. Præcis fordi behaviorismen kun beskæftiger sig med adfærd og ikke tillægger indre tilstande nogen irreducibel forklarende kraft, bliver viden noget, som bare kommer, og læring noget, som bare opstår, forudsat den korrekte forstærkning er eller har været der, således at eleverne udsender læringsadfærd frem for problemadfærd. 15

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009

Theory of mind. En diskussion af begrebets validitet. Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Theory of mind En diskussion af begrebets validitet Tanja Arrild Schwarz Sommer 2009 Eksamensnummer Bachelorprojekt Side 2 af 35 Indholdsfortegnelse ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 3 OM FÆNOMENET... 4 TEORIER

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Lighed gennem særbehandling? Heldagsskoler og spredning som ekspliciteret særbehandling af etniske minoritetsbørn og udtryk for aktuelle tendenser.

Lighed gennem særbehandling? Heldagsskoler og spredning som ekspliciteret særbehandling af etniske minoritetsbørn og udtryk for aktuelle tendenser. Lighed gennem særbehandling? Heldagsskoler og spredning som ekspliciteret særbehandling af etniske minoritetsbørn og udtryk for aktuelle tendenser. Gro Hellesdatter Jacobsen To cite this version: Gro Hellesdatter

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk. Bachelorprojekt. Vejleder: Anne Birthe Due Bendixen Udarbejdet af: Christina Bjerre Haunstrup.

Læs mere

Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Teori og empiri: Replik til kommentarernei. Empirisme?

Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Teori og empiri: Replik til kommentarernei. Empirisme? Replik til kommentarerne Peter Krøjgaard Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Teori og empiri: Replik til kommentarernei Først vil jeg gerne sige mange tak for kommentarerne til target-artiklen. Kommentarerne

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Ledelse og Rådgivning i landbruget

Ledelse og Rådgivning i landbruget Den Kgl. Vet- & Landbohøjskole Institut for Økonomi, Skov & Landskab Sektion for Økonomi Speciale i Økonomisk Rådgivning og Virksomhedsledelse 1997/98 Ledelse og Rådgivning i landbruget Set i lyset af

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere