KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING"

Transkript

1 KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000

2 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør Søren Jakobsen Civilingeniør Claus Kettel Generalmajor B.V. Larsen Ingeniør Per Weishaupt BESTYRELSE Aksel C. Nielsen (formand) Vagn Jensen (næstformand) Jan Schmeltz Pedersen Palle J. Christensen Finn Larsen SUPPLEANTER Aksel S. Hansen Orla Storgaard

3 GENERELT. Bestyrelsens sammensætning har været uændret, idet de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt. Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Jensen som næstformand, Jan Schmeltz Pedersen som formand for teknik- og luftrumsudvalget, Finn Larsen som formand for miljøudvalget og Palle Christensen som formand for PRudvalget og redaktionsudvalget for FLYV. Internationalt har Aksel C. Nielsen varetaget opgaven som FAI-delegeret og Jan Schmeltz Pedersen har varetaget opgaven som delegeret i Europe Air Sport (EAS). I ANA og FAImøder har tillige generalsekretær Jørn Vinther deltaget. Bestyrelsesarbejdet har overordnet været præget af en videreførelse af temaerne fra forrige år. Primært har det drejet sig om økonomi vedrørende KDA og KDA Service ApS., samt deltagelse i udvalgsarbejde og repræsentation i forskellige fora i SLV-regi. Et væsentligt område har været udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale i.h.t. de nye JAR FCL-bestemmelser. ØKONOMI. KDA Den negative økonomiske udvikling i 1999 fortsatte desværre i Efter 1. halvår viste driftsresultatet, at KDA ikke kunne overleve på det aktuelle indtægtsgrundlag. Årsagen hertil skyldes flere forhold. En analyse bekræftede tidligere antagelser om, at der gennem en årrække ikke har været en realistisk indkomstmæssig dækning af KDA s aktiviteter. Den manglende omkostningsdækning skyldes især at medlemskontingentet i for lang tid ikke har været pristalsreguleret, indførelse af reduceret kontingent samt manglende indtjening i KDA Service ApS. Disse forhold sammenholdt med den positive udvikling i KDAs primære aktiviteter, stillede KDA overfor et ultimatum: Nedlæggelse af KDA i dens nuværende form eller forelægge unionerne forslag om en kontingentforhøjelse, der modsvarer KDA s faktiske udgifter. Bestyrelsen valgte at sætte det på formandsmødets dagsordenen. Den økonomiske situation er karakteriseret ved, at KDA ikke har noget økonomisk råderum, idet dels er likviditeten båndlagt, dels er omsætningsformuen borte. Fortsat aktivitet forudsætter således tilførsel af indtægter, idet det ikke vil være muligt at reducere omkostningerne, såfremt KDA skal opretholde det nuværende aktivitetsniveau. KDA Service ApS. Forrige års initiativer der havde som mål at forbedre driftsresultatet er fortsat i indeværende år. Gennem en målrettet og engageret indsats fra medarbejdernes side er det lykkedes at vende udviklingen, således at der i år er opnået et positivt driftsresultat. Selskabets forretningskoncept er strammet op. Dette tillige med en forbedret styring af økonomien har været medvirkende årsager til, at selskabet kommer ud af regnskabsåret i en mere levedygtig position. SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER m.fl. Rådet for Større Flyvesikkerhed (RFSF) RFSF er en organisation, som har til formål at fremme sikkerheden i forbindelse med flyvning. Formålet søges opnået ved en aktiv virksomhed rettet mod alle grene af flyveaktiviteten inden for dansk territorium

4 gennem en repræsentativ sammensætning af rådets medlemmer. Rådet er sammensat af personer, hvis viden, erfaring og dedikation skønnes at kunne bidrage til et positivt resultat i henhold til rådets formål og arbejde. Rådet fastsætter selv antallet af medlemmer og opfordrer selv personer til at indtræde i rådet, idet man rekrutterer inden for organisationer, unioner og selskaber som virker inden for dansk flyvning. Desuden deltager observatører fra SLV, HCL og Flyvevåbnet. Rådet bestod i 2000 af 21 medlemmer plus 3 observatører. KDA deltog med følgende medlemmer: DBu/KDA Jørn Vinther DDU Frank Englund DFU Hans Otto Larsen DMU Peter Andersen DSvU Poul B Hørup DKFU Poul Erik Berg Nielsen Af øvrige medlemmer kan nævnes DULFU, AOPA, NAIG, Trafikjournalisterne, Tung luftfart, Flyveinstruktørerne, Lufthavne, Autoriserede Danske Flyværksteder, Flyvelægerne, Erhvervsflyvningens Sammenslutning og SLV Flyvesikringstjenesten. Der er i årets løb afholdt 5 møder. Rådet har arbejdet med problemerne i forbindelse med revision af luftfartsloven (Firmaflyvning), relationerne til HCL, som i årets løb kulminerede i chefens afsked, foredragsvirksomhed i klubberne om flyvesikkerhed, støtte til DFU i forbindelse med faldskærmsulykker, udarbejdelse af checklister til brug ved FLYULYKKE, udsendelse af reviderede flysikplakater samt møder med SLV i forbindelse med forbedring af flyvesikkerheden. KDA benytter også møderne i RFSF til at koordinere synspunkter vi har fælles med andre luftrumsbrugere. Det kan være høringssvar i forbindelse med ændringer i regelværket eller informationer om miljøafgørelser der får større og større betydning for flyvningen herhjemme. Med virkning fra april 2001 er Rådets sekretariat flyttet ind i KDA-huset og Jørn Vinther har overtaget funktionen som generalsekretær. KDA s ORGANISATION. Det årlige formandsmøde, der havde repræsentation fra alle tilsluttede unioner, afholdtes på Den jyske Idrætsskole. Det væsentligste emne var økonomien. Budgettet for år 2001 forudsætter en kontingentstigning til kr. 70,00 for normal kontingent og kr. 30,00 for reduceret kontingent. Det differentierede kontingent er en konsekvens af den tidligere beslutning om indførelse heraf. Den foreslåede kontingentstigning giver alene mulighed for en budgetmæssig nul-løsning. Flere unioner gav udtryk for det hensigtsmæssige i en større kontigentstigning der ville kunne forbedre KDAs økonomiske situation. Dette skal bl.a. ses på baggrund af situationen i de øvrige nordiske lande, hvor kontingenterne til sammenligning udgør følgende: Finland kr. 275,95, Sverige kr. 138,00, Island kr. 100,00, samt Norge kr. 449,36. Beløbet for Norge dækker dog tillige sekretariatsfunktioner for øvrige unioner. Der var enighed om at indstille de foreslåede kontingenter til repræsentantskabets godkendelse. I fortsættelse af tidligere initiativer har der været afholdt kontaktmøde med KZ- & Veteranfly-klubben med det formål at diskutere samarbejdsrelationer, herunder repræsentation i FAI. Drøftelserne

5 konkluderedes i, at det var nyttigt at holde intern kontakt, idet begge organisationer havde samme mål og med fordel kunne koordinere synspunkter. I årets løb har der været kontakt til RC- Unionen og RC Sport Danmark, idet disse fusionerer. Dette har resulteret i en ny samarbejdsaftale med RC-Unionen, der betyder at medlemsantallet i KDA øges væsentligt fremover. Der har ligeledes i årets løb været kontakt til interesserede indenfor simulator-flyvning. Resultatet heraf er, at der i forbindelse med dette års repræsentantsskabsmøde kan præsenteres et sæt vedtægter for Dansk Flightsimulation Union, der tilsluttes KDA. Der er planlagt en stiftende generalforsamling for unionen efter repræsentantskabsmødet. INTERNATIONALE FORHOLD. Federation Aeronautique Internationale (FAI) På Councilmødet i maj måned besluttedes det at likvidere FAI-Entreprise, der havde til formål at varetage de kommercielle FAIinteresser, herunder forvalte World Air Games-provenue. KDA s formand var council-medlem og i egenskab heraf støttedes overførslen af ca USD til FAI, der herefter administrerer denne fond. Beslutningen var en naturlig følge af, at FAI nu er underlagt Schweizisk skattelovgivning. På councilmødet nedsattes en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde oplæg til strukturering af FAIs fremtidige opgaver. Den vigtigste FAI-begivenhed i mange år fandt sted i forbindelse med generalkonferencen, der afholdtes i Linköbing, Sverige. Generalkonferencen traf en historisk beslutning, idet det besluttedes at ændre organisationen, der herefter ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Konsekvensen af dette er, at Council nedlægges. Dog bibeholdes et forum bestående af FAI s vicepresidenter, der får til opgave at varetage honorære funktioner. Det er den generelle opfattelse, at den nye organisation er en naturlig udvikling hen imod at udvikle FAI til en mere dynamisk og moderne verdensorganisation. Aksel C. Nielsen og Jørn Vinther deltog i generalkonferencen. ANA. Det årlige ANA-møde(Association of Nordic Aeroclubs) afholdtes af KSAK den 2. september i Stockholm. Fra Danmark deltog Aksel C. Nielsen og Jørn Vinther Mødet enedes om at støtte en fælles finsk kandidat til det nye FAI board. Norge gav en præsentation af PAL projektet (projekt for Almenflyvning og Luftsport) som er et initiativ fra det norske luftfartstilsyn til at forbedre flyvesikkerheden indenfor almenflyvning. Adgang til luftrummet for sportsflyvning er et fællesproblem i de nordiske land og vi kan derfor med held udveksle erfaringer. 2 nd WORLD AIR GAMES. Forberedelserne har været præget af usikkerhed omkring det økonomiske grundlag, idet de regionale spanske myndigheder ikke umiddelbart levede op til tidligere tilsagn om økonomisk bistand. Der foreligger nu fra FAI sikkerhed for at WAG 2001 gennemføres. Henset til den usikkerhed omkring gennemførelsen har KDA holdt lav profil m.h.t. bl.a. sponsorkontakt, og aktivering af Danish World Air Games Committee.

6 MEDLEMSSITUATIONEN Medlemsantallet udgør pr 31/ , 7474 hvilket er en fremgang på 165 i forhold til Bilag 1 viser fordelingen på de enkelte unioner. Teknik- og Luftrumsudvalget Europe Air Sports. EAS har i 2000 udvidet sine aktiviteter kraftigt. Det skete ud fra en analyse af behovet for at udvide luftsportens indflydelse i alle de europæiske udvalg og komiteer med relationer til luftfarten. Det betød, at EAS måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling i december for at få lov til at øge indtægterne i budget Generalforsamlingen diskuterede baggrunden for den ønskede forhøjelse. Kassereren oplyste, at det især var rejseomkostningerne, der var eksploderet. Generalforsamlingen vedtog derefter en 20 % forhøjelse, hvilket betyder ca. kr for KDA. Samtidig blev bestyrelsen pålagt at forholde sig kritisk til omkostningerne, herunder at forhindre overlappende aktiviteter i FAI og EAS, at gennemgå arbejdsgruppers og tekniske delegaters effektivitet indenfor rapporteringer, resultatformidling og skriftlige meddelelser, samt vurdere om personligt fremmøde er nødvendigt eller om delvist fremmøde eller anden form for tilstedeværelse kan være nok. Generalforsamlingen besluttede desuden, at EA omdøbes på brevpapir og i daglig brug til EAS, idet Europe Airsports, EA, har givet anledning til mange misforståelser. Foruden den ekstraordinære generalforsamling har der været afholdt de sædvanlige to tekniske møder samt den ordinære generalforsamling. De områder, der varetages af EAS, blev opremset i sidste års rapport, og der opnås stykvis fremgang inden for mange af dem. Men som det er de fleste bekendt, opnås succes ved arbejde med og imod myndigheder kun ved vedholdende og tålmodigt arbejde, og vi får kun gehør ved at udvise den yderste seriøsitet som bruger af luftrummet sammen med de professionelle. Det er således ikke altid muligt at direkte se resultater fra det ene år til det næste. F.eks. rapporterede repræsentanterne for balloner, drager og faldskærmene blot om deres regelmæssige interne og eksterne møder. Et vigtigt skridt for vores sport er, at EU generelt har anerkendt, at sport udskiller sig ved sin undervisende, sociale og rekreative rolle. Det er et vigtigt udsagn, der skal anvendes mod den kommercielle og militære luftfarts uhæmmede krav. Blandt de mange områder, der varetages, kan nævnes: Lægeprøver. Vores repræsentant er mangeårig militær og civil flyvelæge. JAA har stoppet alt arbejde med at få luftsporten indføjet i et JAR FCL kapitel. Der er bred enighed om at følge ICAO og FAA politik, således at lægeprøver for alle luftsports certifikater kan ske ved alment praktiserende læger. Helbredsdiskussionen baseres for ofte på politiske opfattelser, og helbredsrelevante synspunkter strøs omkring uden basis i relevant videnskab eller litteratur. EAS er næsten færdig med sin Medical Policy Europe Airsports, baseret på følgende grundlag: * Piloten er selv ansvarlig for sin helbredstilstand på tidspunktet for flyvningens udførelse. Det kan nok så mange lægeprøver ikke ændre.

7 * incapacitering indenfor luftsportsudøvere er ikke større end indenfor de grupper, der har strengere krav til lægeprøverne. * Hver luftsportsgren skal selv fastsætte specielle krav. * Piloter forventes at rådføre sig med lægen ved sygdom. * Undersøgelsesintervallerne skal være som for erhvervschauffører. * Administrationen skal ned på unionsniveau med lægefaglig hjælp. * Personer med handicap skal have mulighed for deltagelse. Autobenzin. Der arbejdes fortsat med godkendelse af almindelig super benzin til brug i GA i stedet for AVGAS 100. Modelflyvning. Der arbejdes på tildeling i alle landene af 35 kanaler indenfor 35 MHz båndet og på indførelse af en "safe position" af radiosenderne med "throttle at idle" i stedet for "throttle at last position". European Aviation Safety Authority, EASA. Det gælder om at blive repræsenteret her og opnå maksimal indflydelse, idet dette organ bliver den fremtidige fælles luftfartsmyndighed for alle de europæiske lande. Kommer vi ikke med her, bliver vi let kvalt i de stores interesser. Luftrum. Ikke blot selve tildelingen af luftrum til de forskellige luftrumsbrugere kræver betydelig opmærksomhed fra luftsportens side, men vi må også forsøge at påvirke den tekniske side, så vi ikke bliver pålagt unødvendigt udstyr, som f.eks. 8,33 MHz radioer, eller udstyr som f.eks. mode-s transpondere, der kun kort tid efter skal udskiftes med næste generations identifikations hjælpemidler. Der kan følges med i arbejdet i EAS på og desuden besvarer teknik- og luftrumsudvalget gerne specifikke spørgsmål, der måtte være blandt KDA's medlemmer. Luftrumsudvalget Luftrumsudvalget deltager i de regelmæssige koordineringsmøder i SLV. Det gælder om at være med og være på forkant med udviklingen. I år har vi brugt en stor del af vores kræfter på Flyvevåbnets ønsker om etablering af øvelsesområder i nord- og sydkanten af Karup TMA. Det er af alvorlig betydning for en væsentlig del af vores luftsportsudøvere. I skrivende stund er situationen den, at områderne ikke vil blive etableret i 2001, at der er indkaldt til nyt møde i SLV, men at Flyvevåbnet tilsyneladende vil gennemtrumfe planen uden hensyn til de alvorlige konsekvenser det får for fritidsluftrumsbrugerne. Vi håber dog stadig på, at de gode kontakter og det gode samarbejde vi har haft igennem alle år med Flyvevåbnet ikke vil blive sat overstyr nu, men at Flyvevåbnet i god samarbejdsånd vil medvirke til en for alle parter tilfredsstillende udgang på sagen. Det skal bemærkes, at Flyvevåbnet i et møde i efteråret rent faktisk indgik på en fordeling til alles tilfredshed, men det trak desværre efterfølgende sit tilsagn til fordelingen tilbage. Luftrumsudvalget vil fortsat udnytte sin gode forbindelse med Flyvevåbnet til at gennemføre en tilfredsstillende løsning, og vi tror ikke, at det bliver nødvendigt at tage andre skridt for at forhindre, at Midtjylland bliver forsynet med en slags kinesisk mur på tværs. At vi selv både bliver taget alvorligt og at vi tager vores indflydelse alvorligt kan belyses i etableringen af restriktionsområdet for forsvarets Unmanned Aerial Vehicles over et stort område af Vestjylland. Vi deltager i høringen, vurderer forslaget og godkender det.

8 MILJØUDVALGET SLV gebyrudvalget 2000 I det forløbne år har der været afholdt to møder. Arbejdet har været præget af debatten om udskillelse af Flyvesikringstjenesten fra SLV og den dermed følgende strukturtilpasning af tilbageværende aktiviteter (ca. 25% af i alt ca.1000 medarbejdere). Umiddelbart vil dette medføre en generel gebyrstigning på ca. 40 %. Fordelingen af SLV s obligatoriske og gebyrfinansierede opgaver er grotesk 7,5 % hhv 92,5 %. Der har dog været mindre korrektioner, men det ser ud til, at man visse steder arbejder med et overhead på ca. 400 %. Gebyrerne år 2001 er fastsat udfra sædvanlig struktur, og der er generelt en stigning svarende til pristallet på 2,5 %, men specielt for gebyrerne vedrørende privatflyvning er der sket en voldsom stigning. Overgang fra A- certifikat til JAR FCL har medført næsten en fordobling, f.eks. er gebyr ved aflæggelse af PPL teori prøve steget fra 950 til 1335 kr. og praktisk prøve fra til kr. Sammenlagt giver dette incl. radiobevis og 1. årsgebyr en samlet betaling til SLV på kr. pr elev og forudsat alle prøver bestås første gang. Vi har protesteret overfor disse voldsomme stigninger, men uden resultat. Der pågår for tiden et arbejde i Rigsrevisionen vedrørende SLV s gebyrer. Generelt har vi den opfattelse, at den overordnede målsætning med indførelse af JAR FCL udover ensartethed i de tilsluttede lande også var at forenkle og billiggøre PPL skoling, bl.a. i klubregi, idet SLV nu blot skulle administrere de fælles regler og ikke udarbejde egne. Miljøamtsrepræsentant organisationen herunder arbejdet i Friluftsrådet. KDA s miljøudvalg har i år 2000 været samlet to gange for at behandle miljøsituationen i Danmark, og det kan konstateres at der for tiden ikke sker det helt store på miljøområdet men der har alligevel været et par sager som udvalget og KDA har behandlet. Af vigtige og mere principielle sager kan derfor nævnes KDA s møde med Vestsjællands Amt med henblik på at få nedsat eller helt afskaffet miljøafgiften på de små flyvepladser. Mødet resulterede i at fire mindre pladser i Vestsjællands Amt ikke længere skal betale miljøafgift. Ligeledes skal det nævnes at KDA ved amtsrepræsentantens indsats fik ændret den af Ribe amt trufne afgørelse om afslag til at anvende en mindre landingsbane i Bramming for motor- og ultralette fly. Ved at anke sagen til Naturklagenævnet blev Ribe Amt s afgørelse omstødt og der blev givet tilladelse til at anvende pladsen op til 250 operationer om året. Det meste at arbejdet i udvalget er brugt på, at udarbejde den nye miljødatabase som vi med tiden håber, kan blive et meget nyttigt værktøj i miljøarbejdet. For at databasen skal være optimal og data fra den bruges som forhandlingsgrundlag med myndigheder, miljøstyrelsen samt amternes teknik og miljøudvalg, er det nødvendigt at bevarelsesprocenten bliver højere. For klubskemaerne er den p.t. 34% og for pladserne 43%. Jeg skal i den anledning opfordre alle klubber og pladser til at indsende deres besvarelser til KDA snarest muligt. Spørgeskemaer kan findes på KDA s hjemmeside KDA vil gerne her benytte lejligheden til at takke Jens Ole Willumsen for det store

9 arbejde med at udarbejde databasen samt Henrik N. Knudtzon for arbejdet med indtastning af de indkomne data. Ved mødet ( ) blev miljødatabasen gennemgået og demonstreret af Jens Ole Willumsen, der viste hvorledes data kan ekstraheres fra basen.. KDA er nu repræsenteret i alle amterne, idet der dog søges nye repræsentanter til Nordjyllands-, Frederiksborg-, samt Roskilde amt. Det er vigtigt at KDA er repræsenteret ved Friluftsrådets amtsrepræsentantmøder der afholdes i hver amt én gang om året. Det er ved disse lejligheder at der vælges medlemmer til Frilutsrådets amtsbestyrelser. KDA er i dag repræsenteret i tre af disse amtsråd. Et af de tiltag vi skal i gang med i år 2001 er arbejdet med at revidere Miljøstyrelsens vejledning vedrørende flyvepladser. Dette arbejdet vil blive spændende, idet vi gerne skal have fjernet de værste urimeligheder. KDA s økonomi vil desværre medføre at udvalget kun vil holde et møde i løbet af år KDA taker alle amtsrepræsentanterne for det arbejde som er udført i år 2000 og håber at alle fortsat vil holde øjne og øre stive og følge med i hvad der sker i de respektive lokalområder. Vi skal gerne være på forkant med miljøproblemerne, dermed undgår vi at skulle ud i brandslukningsløsninger bagefter. UDDANNELSESUDVALGET KDA s bestyrelse besluttede den 21. marts at opgive planerne om at etablere en flyveskole i KDA regi til uddannelse af nye motorflyvere. Uddannelsesudvalget besluttede som en følge heraf på møder i juni og august, at man i stedet skulle koncentrere kræfterne om at føre KDA s undervisningsmateriale a jour. Der blev derfor nedsat et redaktionsudvalg hvis sammensætning fremgår af bilag 3. Redaktionsudvalget afholder månedlige møder, og har lagt sig fast på en stram tidsplan for at sikre, at det samlede materiale kan være klar til efteråret I forordet til den nye FLYVEHÅNDBOG står bl.a. følgende: Joint Aviation Authorities (JAA) udgav i 1997 den første udgave af JAR-FCL 1 som dækker Flight Crew Licensing. Med virkning fra år 2000 gælder disse bestemmelser i Danmark, når man ønsker at erhverve et PPL(A) ( Private Pilot License Aeroplane ). KDA s uddannelsesudvalg besluttede derfor at revidere undervisningsmaterialet således, at det vil være i overensstemmelse med Joint Aviation Regulations (JAR). Selvom svæveflyvercertifikater ikke reguleres af JAR besluttede Dansk Svæveflyver Union at gå ind i arbejdet sammen med Dansk Motorflyver Union, fordi der er mange fællesnævnere for svæveflyvning og motorflyvning. Redaktionsudvalget af Flyvehåndbogen, har med dette værk bestræbt sig på at skabe et let tilgængeligt værktøj til brug for undervisning af kommende piloter til bl.a. PPL(A) og svæveflyvercertifikat. Flyvehåndbogen (FHB) er desuden anvendelig for andre luftrumsbrugere som f.eks. drageflyvere, ballonflyvere og UL-flyvere. Stof med særlig relation til svæveflyvning vil være markeret med lyseblåt. For instruktøren indeholder værket fuldt ud det stof, der anses for relevant til undervisningen, mens det for den interesserede læser giver mulighed for at belyse mange spørgsmål, som ligger ud over det fastlagte pensum. FHB er opbygget efter JAR systemet i forskellige fag. Disse bliver udgivet i separate hæfter, for dermed at lette de nødvendige løbende revisioner.

10 På vil man altid kunne se datoen for sidste revision af de enkelte fag. Det er redaktionsudvalgets håb, at FHB vil blive flittigt brugt af såvel gamle piloter som af de helt nye, der er på vej frem. Der er i royaltyaftalen med forfatterne aftalt en løbende opdatering af Flyvehåndbogen. KDA venter sig meget af dette nye værk, som vil være et godt værktøj i undervisningen af nye piloter. Nye opgaver for KDA s undervisningsudvalg vil være undervisning i samarbejde med SLV af en sikkerhedsperson i hver klub for dermed at højne flyvesikkerheden. PR-UDVALGET. KDA s 90 års jubilæumsudstillinger som blev henlagt til indkøbscentre, fortsatte ind i år 2000, henholdsvis i Næstved og Lyngby. Koordinator i Næstved var den nye generalsekretær Jørn Vinther, mens det i Lyngby var den afgående Henrik Knudtzon. Ideen med at vise hvad KDA og diverse unioner står for var god, og med hårdt indvundne erfaringer blev udstillingerne bedre og bedre bl.a. med en flot plakat til det sidste arrangement. Storcentrene var interesserede i aktiviteterne fredag og lørdag, men det krævede mange ressourcer af de involverede. Flyvevåbnet holdt i juni 50 års jubilæumsopvisning på Flyvestation Skrydstrup. I lighed med tidligere ville KDA gerne sige tillykke og samtidig vise flaget ved at deltage i jordudstillingerne. Det blev et fint arrangement i selskab med bl.a. Boeing og Lockheed, mens Dansk Ballonunion og Dansk Drageflyver Union var i samme område. Et meget stort publikum kiggede forbi. Et godt salg fra "butikken" krævede dog også at KDA s faste stab brugte en weekend på arrangementet. Efter flere tilløb lykkedes det at genåbne Danmarks Flyvemuseum i Helsingør. Som bekendt havde KDA en udstilling i Billund og vi ejer også en del af museets fly. Så naturligt nok blev der mulighed for at lave en ny udstilling, faktisk prototypen på fremtidige ophæng. Vægplancherne på 2x1 meter viser KDA s og unionernes historie. I fem montrer er der modelflyvning, faldskærmsspring og diverse pokaler fra svæve- og motorflyvning. Det sidste praktiske arbejde blev udført af Knud Larsen og Carsten Jørgensen. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim åbnede museet lørdag den 6. maj år 2000 for specielt indbudte og pressen, og dagen efter var der adgang for det almindelige publikum. Jørn Vinther var koordinator for en større forbiflyvning om søndagen af bogstaveligt talt alle slags fly. For de der ikke har besøgt museet, kan det nævnes at der er plads nok på vægge og under loft, så evt. udstillingsgenstande modtages med tak. Desværre blev årets PR-budget opbrugt på montrer, der blev dyrere end forventet, så udvalget har ligget i dvale i den sidste halvdel af år Torsdag den 4. maj var en stor dag for alle flyveinteresserede i Aalborg og resten af Danmark. Det var nemlig dagen hvor den eneste flyvende Bristol Blenheim i verden eskorteret af to F-16 vendte tilbage for i dagene maj at være med til at markere 55 års dagen for befrielsen samt 60 året for The Battle of Britian. KDA s formand Aksel C. Nielsen deltog i koordinering samt afholdelse af Battle of Britain party. Sidst på året blev udvalgets kommissorium opdateret i lighed med KDA s øvrige udvalg. Kommissoriet og udvalgets medlemmer kan findes på hjemmesiden FLYV FLYV er Nordens ældste flyvetidsskrift og er udkommet uafbrudt siden Det er medlemsblad for KDA og sælges desuden i abonnement til andre interesserede. Redaktør er Knud Larsen med assistance af den tidligere redaktør Hans Kofoed.

11 Bladet dækker bredt alle former for flyvning og luftsport. Begivenheder og udvikling behandles af redaktion og korrespondenter på anerkendt autoritativ vis. Der har været et begrænset løssalg fra tre DSB-kiosker. Forrige års finanslovsforlig fjernede imidlertid distributionsstøtten til en lang række blade og FLYV stod også for tur. Det ville betyde en portostigning pr. nr. fra Kr. 2,06 plus moms til Kr.5,98 kr. plus moms i løbet af de næste tre år. Løssalget er derfor ophørt. Ved en undtagelsesbestemmelse kan FLYV stadig sælges fra f.eks. museer og udstillinger. Til rådgivning for redaktionen findes et redaktionsudvalg bestående af medlem af KDA s bestyrelse, Palle J. Christensen, tre udvalgsmedlemmer, der repræsenterer henholdsvis svæveflyvning, Tonny Henriksen, motorflyvning, Ricard Matzen, og de direkte medlemmer, Fritz Krag. Det femte medlem er den ansvarshavende redaktør. Udvalget er rådgivende vedrørende den redaktionelle linie, fungerer som bindeled til KDA s bestyrelse og søger ved efterkritik at fastholde og forbedre bladets kvalitet. FLYV trykkes af Slagelsetryk og som sagkyndige rådgivere deltager bogtrykker Frank Hansen og lay out ansvarlig Ulla Petersen som regel i redaktionsudvalgsmøderne. Annoncesalget har desværre været vigende. Det kan mærkes, når f.eks. forsvaret stopper annonceringen. Annoncesalget varetages af Jakob Tornvig, der netop har fået revideret sin kontrakt ved en forhandling med KDA s formand Aksel C. Nielsen og redaktør Knud Larsen. ÅRETS RESULTAT OG ADMINISTRATION KDA-huset: Jørn Vinther afløste den 1. januar Henrik N Knudtzon som generalsekretær for KDA. I en overgangsperiode har H.N. Knudtzon været tilstede for at sikre overlevering af informationer. Knudtzon varetager stadig særlige områder i KDA som f.eks. amtsmiljøorganisationen og kommer regelmæssigt i KDA Huset. KDA ejer KDA Service ApS, som består af BUTIKKEN og FLYV. Direktør for anpartsselskabet er Jørn Vinther. Butikschefen Bo Nielsen fratrådte den 1. februar og Charlotte Hammer Andersen blev ny chef. I juni måned ansatte vi Thomas B. Sylvest som butiksassistent på deltid. Thomas er brandmand i Københavns brandvæsen og tillige svæveflyver. Butikken har nu fast åbningstid alle hverdage. FLYV s redaktion varetages som hidtil af Knud Larsen med hjælp af Hans Kofoed. KDA s forhold varetages af Jørn Vinther og Lise Jensen. Lise Jensen er ansvarlig for bogholderiet og ansat på deltid ligesom Generalsekretæren. For at skabe økonomisk overblik er BUTIKKEN, FLYV og KDA opdelt i tre resultatenheder. Grundet år 2000 problemet blev vort edbsystem skiftet ud med Concorde C5. Denne udskiftning har givet os store problemer, og ikke alle problemer er løst endnu. KDA s hjemmeside administreres af Jørn Vinther. Den anvendes i udstrakt grad til dokumentation. F.eks. findes udvalgenes sammensætning og kommissorier på hjemmesiden ligesom hjemmesiden blev brugt som kontaktpunkt i forbindelse med forbiflyvningen ved Flyvemuseets åbning i maj måned. I tillæg til de områder, som dækkes af KDA s faste udvalg, findes der en del emner, som generalsekretæren tager sig af på ad hoc basis.

12 Det gælder f.eks. SLV s kontaktråd hvor vor bekymring for HCL kom til udtryk. Også det nye rapporteringssystem R7 er blevet behandlet i dette forum. SLV s opfordring til at arbejde aktivt med forbedring af flyvesikkerheden for privatflyvning har resulteret i at KDA er involveret i det miniudvalg, som skal finde nye veje frem. I stor udstrækning udnytter vi erfaringerne fra det norske PAL projekt, som vi har fået adgang til via Norsk Aero klub. Ændringerne i Lov om Luftfart vedr. specielt firmaflyvning, har resulteret i et acceptabelt kompromis. Vore klubber kan nu under visse forhold udføre flyvning mod betaling. Betingelserne er dokumenterede på hjemmesiden. Trafikministeriet indkaldte i august til møde omkring HCL. Mødet resulterede i, at chefen blev fritstillet, og vi ser nu frem til et godt samarbejde med HCL. Jørn Vinther deltager ligeledes som repræsentant for privatflyvningen i Danmark, i en SLV arbejdsgruppe om afmærkning af vindmøller. Den 14. okt. var der formandsmøde i KDA. Ved uændrede indtægter ville KDA s anpartsselskab være gået konkurs med årets udgang. Formændene besluttede at bevilge den nødvendige stigning i kontingentet. KDA s regnskab for 2000 udviser et underskud på Kr KDA s egenkapital var pr kr inkl. jubilæumsfonden kr idet ejendommen, Lufthavnsvej 28 er optaget som aktiv i regnskabet med ejendomsværdien pr , kr Der er i året ydet driftstilskud til KDA Service ApS på kr til dækning af KDA s køb af Flyv til medlemmerne. Følgende medarbejdere har i året været ansat i KDA og KDA Service ApS : En heltids ansat redaktør for Flyv, en heltidsansat butikschef, en deltidsansat salgsassistent, en deltids ansat bogholder og en deltidsansat generalsekretær. ØVRIGE AKTIVITETER. Under FAI konferencen fik formanden for DBu Henning Sørensen overrakt Paul Tissandier Diplomet af FAI s afgående præsident Eilif Ness. Dette diplom blev stiftet af FAI i 1952 og har navn efter Paul Tissandier, som var generalsekretær for FAI i årene 1919 til Det kan gives til personer, som har tjent flyvningen og især sportslig flyvning via deres indsats, initiativ, ildhu eller på anden vis. SAS-pokalen for klubledere for 2000 tildeles Mogens Dalsgaard, Randers Flyveklub for sin mangeårige indsats som formand for Randers Flyveklub hvor han gennem mere end 10 år har udført et meget stort uegennyttigt klubarbejde, herunder været medvirkende til at etablere den nye A-teori uddannelse i samarbejde med AOF Randers og Randers Flyveklub. KDA s Sportspokal for 2000 tildeles Louise Crandal for opnåelse af guldmedalje ved World Cup i paragliding 9.september Louise Crandal rangerer nu som nr. 1 på verdensranglisten for kvinder og som nr. 37 totalt på listen der indeholder 681 piloter fra 35 lande.

13 Bilag 1 til KDA s Årsberetning Medlemstal Den 31. december Direkte medlemmer * Dansk Ballonunion Dansk Drageflyver Union Dansk Faldskærms Union Dansk Kunstflyver Union Dansk Motorflyver Union Dansk Svæveflyver Union Dansk UL-flyver Union Fritflyvnings-Union Linestyrings-Union RC Sport Danmark I ALT *) Heraf 46 passive direkte medlemmer uden stemmeret.

14 Bilag 2 til KDA s Årsberetning FAI repræsentation FAI Vice-President: Aksel C Nielsen FAI AIR SPORT COMMISSION FAI AIR SPORT GENERAL COMMISSION (CASI) FAI BALLOONING COMMISSION (CIA) FAI GENERAL AVIATION COMMISSION (GAC) FAI GLIDING COMMISSION (IGC) FAI PARACHUTING COMMISSION (IPC) FAI AEROMODELLING COMMISSION (CIAM) FAI ROTORCRAFT COMMISSION (CIG) FAI AEROBATICS COMMISSION (CIVA) FAI ASTRONAUTIC RECORDS COMMISSION (ICARE) FAI MICROLIGHT COMMISSION (CIMA) FAI HANG GLIDING COMMISSION (CIVL) FAI AVIATION & SPACE EDUCATION COMMISSION (CIEA) FAI AMATEUR-BUILT AIRCRAFT COMMISSION (CIACA) FAI MEDICO- PHYSIOLOGICAL COMMISSION (CIMP) FAI ENVIRONMENTAL COMMISSION (CIE) DELEGATE NAME & ADDRESS Jørn Vinther, Lindetoften 47, 2630 Taastrup, Denmark, Vagn Jensen, Skalmstrupvej 18, Tvede, 8900 Randers, Denmark, Mogens Hansen, Granvej 11, 3300 Frederiksværk, Denmark, Christian Ratenburg, Mejlgade 67, st.th., 8000 Århus C, Thomas Køster, Harløsevej 184, 3400 Hillerød, Denmark, Lennart Wahl, Brordrupvej 44A, 4671 Gadstrup, Denmark, - as not a member of Royal Danish Aeroclub Scott Torkelsen, Peder Munks Vej 28, 9300 Sæby, Denmark, as not a member of Royal Danish Aeroclub. Per V Bruel, Gl. Holtevej 97, 2840 Holte, Denmark ALTERNATE NAME & ADDRESS Henning Sørensen, Kronhjortevej 4, 8270 Højbjerg, Denmark, Kresten Dalum, Ørbækvej 111, Postbox 75, 7330 Brande, Denmark, Per Winther, Toften 4, 6670 Holsted, Denmark, Niels-Christian Levin Hansen, Lindholmgårdsvej 8, 3460 Birkerød, Luis Petersen, Østergaards Alle 28, 2500 Valby, Denmark, Poul E B Nielsen, Ellesletten 12, Trørød, 2950 Vedbæk, Denmark, - as not a member of Royal Danish Aeroclub Torben Taustrup, Baldrianvej 22, 8240 Risskov, Denmark, - as not a member of Royal Danish Aeroclub No name

15 Bilag 3 til KDA s Årsberetning Udvalg m.v. TEKNIK- og LUFTRUMSUDVALGET: (sekretær Jørn Vinther) Jan Schmeltz Pedersen, FORMAND, (Europe Airsports). Jan Buch-Madsen (Luftrum) Mogens Hansen Niels Jørgen Askirk Louis Rovs Hansen, MILJØUDVALGET: (sekretær Jørn Vinther) Finn Larsen, FORMAND Dan Vendelbo Ricard Matzen Bjørn Stephensen, Michael Fog UDDANNELSESUDVALG:(sekretær Jørn Vinther) Vagn Jensen, FORMAND, Bjørn Hørner Helge Hald Finn Brinch Bjarne E Hammer PR-UDVALGET: (sekretær: Knud Larsen) Palle J Christensen, FORMAND Christian Ratenburg L Rovs Hansen Lone Askirk Tonny Henriksen REDAKTIONSUDVALG FLYV Palle Christensen, FORMAND. Ricard Matzen, DMU Tonny Henriksen, DSvU Frtiz Krag, Direkte medlemmer Knud Larsen, Redaktør

16 DANISH WORLD AIR GAMES COORDINATION COMMITTEE Aksel C Nielsen, FORMAND Finn Larsen, DFU Lars Bo Johansen, DDU Vagn Jensen, DMU Christoffer Mundt, DBu LÆGEUDVALG Nicolai Engel Jensen ADVOKATUDVALG Jørgen H Krogh KDA s repæsentanter i SLV s gebyrudvalg Ricard Matzen KDA s repræsentanter i Kontaktrådet for Statens Luftfartsvæsen Jørn Vinther, KDA s repræsentant i Rådet for Større Flyvesikkerhed Jørn Vinther, KDA s repræsentanter i Repræsentantskabet for Danmarks Flyvemuseum Bent Holgersen Søren Jakobsen Hans Kofoed

17 KDA s Amtsrepræsentant Organisation: Nordjyllands Amt: Flemming Kallehave, Viborg Amt: Bjarne Jensen Ringkøbing Amt: Peer Bak Århus Amt: Jens Ole Willumsen Vejle Amt: Lars R Petersen Ribe Amt: Bent Holgersen Sønderjyllands Amt: Dagmar Skov Fyns Amt: Jørgen Ærenlund Olsen Vestsjællands Amt: Richardt Matzen Storstrøms Amt: Donald E Thestrup Bornholms Amt: Kai Munch Roskilde Amt: Dan Vendelbo Frederiksborg Amt: Christian Zilstorff Københavns Amt: Henrik N Knudtzon København/Frederiksberg: Bjørn Stephensen Redaktionsudvalg for Flyvehåndbogen. Finn Brinch Hans Baggendorff Ole Stig Johannesen Mogens Hannibalsen Frank Hansen Karl Erik Widell Jørgen Jørgensen Helge Hald Jørn Vinther, (JV), KDA, Sekretær, Sammenholdende for udvalget.

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2001 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Flemming Greve af Rosenborg Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE 08 feb 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo Afbud Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Palle J Christensen

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken i KDA huset, Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken i KDA huset, Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Jan Schmeltz Pedersen samt repræsentanter

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Århus amt Jens Ole Willumsen Afbud REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 05 oktober 2004 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Bent Holgersen - Formand Claus Rose Andresen Peter Andersen Jørn Vinther

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2004 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør Søren Jakobsen indtil

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 10 oktober 2000 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 10 oktober 2000 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Tirsdag den 10 oktober 2000 på Hotel Ansgar, Odense. Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Michael Fog Dan Vendelbo

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato : Torsdag, den 26. marts 2o15, klokken 17:oo 2o:oo Sted : KDA-huset, Roskilde Fremmødt : Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Jørgen Mouritzen (MOU)

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 1999 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv.

Læs mere

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen

Referat af amtsrepræsentationsmøde. Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar, Odense. Ribe amt Bent Holgersen. Sønderjyllands amt Peter Andersen I denne sag Bent Holgersen, Hvedevænget 30 6600 Vejen Tlf. 75360825 Mail holgersen@private.dk Referat af amtsrepræsentationsmøde Til stede Fraværende efter afbud: Tirsdag den 8. oktober 2002 på hotel Ansgar,

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2006 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 12. marts 2o16, klokken 1ooo 13oo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning Romme

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 02 oktober 2001 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 02 oktober 2001 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 02 oktober 2001 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Finn Larsen - Formand Richard Matzen Bjørn Stephensen Afbud. Miljøamtsrepresentanter:

Læs mere

Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 26. oktober 2002, kl. 1015

Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 26. oktober 2002, kl. 1015 Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 26. oktober 2002, kl. 1015 Tilstede var følgende: DBu (01) DDU (09) DFU (14) DMU (11) DSvU (19) DKFU (01)

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2003 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Civilingeniør Claus Kettel indtil den 4. juni. Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør Søren Jakobsen

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2007 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 7. december 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB. Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15

KONGELIG DANSK AEROKLUB. Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15 KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15 ORGANISATION Repræsentantskab Bestyrelse Udvalg Generalsekretær Forretningsudvalg Luftrumsudvalg Rulemakinggruppen KDA Huset Teknikudvalg

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 25. oktober 2003, kl. 1015

Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 25. oktober 2003, kl. 1015 Referat af Formandsmøde afholdt på den Jyske Idrætsskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle, lørdag den 25. oktober 2003, kl. 1015 Tilstede var følgende: DBu DDU DFU DMU DSvU FFU CLU RC-DK Direkte medlemmer

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 Dato 26. november 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Bonni

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING

Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Helge Hald (formand) Per Wistisen (næstformand) Regnar Petersen Paul Harrison Søren Pedersen Palle Christensen Lisette Bertelsen

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2009 Kongelig Dansk Aeroklub - Årsberetning 2009 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat af KDA s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 22. september 2012.

Referat af KDA s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 22. september 2012. Referat af KDA s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 22. september 2012. KDA s formand, Helge Hald, bød velkommen til mødets deltagere og gav ordet til generalsekretæren, Anders Madsen, for nogle

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 21. januar 2o16, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2005 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt. Gjøl, den 14. maj 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 1/2010-2011 Dato: 8. maj 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud Pinholt

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vejle Svæveflyveklub. Love

Vejle Svæveflyveklub. Love Vejle Svæveflyveklub Nørremarksvej 13 7160 Tørring. Tlf. 75 80 05 53 Web: www.v-s-k.dk E-mail: v-s-k@v-s-k.dk Klubpostadresse: Postbox 171 7100 Vejle Vejle Svæveflyveklub Love Revideret den: 4. marts 2009

Læs mere

KDA s ordinære repræsentantskabsmøde

KDA s ordinære repræsentantskabsmøde 19. september 2o15 afholdtes KDA s ordinære repræsentantskabsmøde i KDA-huset i Roskilde klokken 14:oo 16:oo Dagsorden: 1. Valg af dirigent Rune Balle blev af bestyrelsen foreslået som dirigent. 2. Vedtægtsændringer.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 15. marts 2007 R E F E R A T MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerklub DATO: 8. marts 2007 STED: Danske Banks lokaler, Holmens Kanal 2, København DELTAGERE: Bjarne Nigaard Niels

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 13. december 2005 222-54 ANC, lokaltlf. 2 43 87 3. Kontor Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ.

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ. Kongelig Dansk Aeroklub Lufthavnsvej 28 4000 Roskilde Sendt pr. e mail til: kda@kda.dk formand@kda.dk Torsdag den 6. juni 2013 Forslag til behandling på KDA s repræsentantskabsmøde Hermed fremsender DMU

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet.

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Ole Kobberup (OKO) Anders Madsen (AM) Referatet

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15 Dato 22. oktober 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Michael Olesen

Læs mere

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed

Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 J.nr. 84-12696a Kommissorium for Lokalstrategiudvalg - bæredygtighed 1 Formål 1.1 I henhold til bestyrelsens forretningsorden pkt.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2009, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2009, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte medlemmer og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne.

1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. V E D T ÆGTER Vedtægter for Danske Havne Formål 1 Danske Havne er en selvstændig brancheorganisation for erhvervshavne. Medlemskreds 2 Alle erhvervshavne, der tilvejebringer, vedligeholder, forvalter og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere