KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING"

Transkript

1 KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000

2 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør Søren Jakobsen Civilingeniør Claus Kettel Generalmajor B.V. Larsen Ingeniør Per Weishaupt BESTYRELSE Aksel C. Nielsen (formand) Vagn Jensen (næstformand) Jan Schmeltz Pedersen Palle J. Christensen Finn Larsen SUPPLEANTER Aksel S. Hansen Orla Storgaard

3 GENERELT. Bestyrelsens sammensætning har været uændret, idet de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt. Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Jensen som næstformand, Jan Schmeltz Pedersen som formand for teknik- og luftrumsudvalget, Finn Larsen som formand for miljøudvalget og Palle Christensen som formand for PRudvalget og redaktionsudvalget for FLYV. Internationalt har Aksel C. Nielsen varetaget opgaven som FAI-delegeret og Jan Schmeltz Pedersen har varetaget opgaven som delegeret i Europe Air Sport (EAS). I ANA og FAImøder har tillige generalsekretær Jørn Vinther deltaget. Bestyrelsesarbejdet har overordnet været præget af en videreførelse af temaerne fra forrige år. Primært har det drejet sig om økonomi vedrørende KDA og KDA Service ApS., samt deltagelse i udvalgsarbejde og repræsentation i forskellige fora i SLV-regi. Et væsentligt område har været udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale i.h.t. de nye JAR FCL-bestemmelser. ØKONOMI. KDA Den negative økonomiske udvikling i 1999 fortsatte desværre i Efter 1. halvår viste driftsresultatet, at KDA ikke kunne overleve på det aktuelle indtægtsgrundlag. Årsagen hertil skyldes flere forhold. En analyse bekræftede tidligere antagelser om, at der gennem en årrække ikke har været en realistisk indkomstmæssig dækning af KDA s aktiviteter. Den manglende omkostningsdækning skyldes især at medlemskontingentet i for lang tid ikke har været pristalsreguleret, indførelse af reduceret kontingent samt manglende indtjening i KDA Service ApS. Disse forhold sammenholdt med den positive udvikling i KDAs primære aktiviteter, stillede KDA overfor et ultimatum: Nedlæggelse af KDA i dens nuværende form eller forelægge unionerne forslag om en kontingentforhøjelse, der modsvarer KDA s faktiske udgifter. Bestyrelsen valgte at sætte det på formandsmødets dagsordenen. Den økonomiske situation er karakteriseret ved, at KDA ikke har noget økonomisk råderum, idet dels er likviditeten båndlagt, dels er omsætningsformuen borte. Fortsat aktivitet forudsætter således tilførsel af indtægter, idet det ikke vil være muligt at reducere omkostningerne, såfremt KDA skal opretholde det nuværende aktivitetsniveau. KDA Service ApS. Forrige års initiativer der havde som mål at forbedre driftsresultatet er fortsat i indeværende år. Gennem en målrettet og engageret indsats fra medarbejdernes side er det lykkedes at vende udviklingen, således at der i år er opnået et positivt driftsresultat. Selskabets forretningskoncept er strammet op. Dette tillige med en forbedret styring af økonomien har været medvirkende årsager til, at selskabet kommer ud af regnskabsåret i en mere levedygtig position. SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER m.fl. Rådet for Større Flyvesikkerhed (RFSF) RFSF er en organisation, som har til formål at fremme sikkerheden i forbindelse med flyvning. Formålet søges opnået ved en aktiv virksomhed rettet mod alle grene af flyveaktiviteten inden for dansk territorium

4 gennem en repræsentativ sammensætning af rådets medlemmer. Rådet er sammensat af personer, hvis viden, erfaring og dedikation skønnes at kunne bidrage til et positivt resultat i henhold til rådets formål og arbejde. Rådet fastsætter selv antallet af medlemmer og opfordrer selv personer til at indtræde i rådet, idet man rekrutterer inden for organisationer, unioner og selskaber som virker inden for dansk flyvning. Desuden deltager observatører fra SLV, HCL og Flyvevåbnet. Rådet bestod i 2000 af 21 medlemmer plus 3 observatører. KDA deltog med følgende medlemmer: DBu/KDA Jørn Vinther DDU Frank Englund DFU Hans Otto Larsen DMU Peter Andersen DSvU Poul B Hørup DKFU Poul Erik Berg Nielsen Af øvrige medlemmer kan nævnes DULFU, AOPA, NAIG, Trafikjournalisterne, Tung luftfart, Flyveinstruktørerne, Lufthavne, Autoriserede Danske Flyværksteder, Flyvelægerne, Erhvervsflyvningens Sammenslutning og SLV Flyvesikringstjenesten. Der er i årets løb afholdt 5 møder. Rådet har arbejdet med problemerne i forbindelse med revision af luftfartsloven (Firmaflyvning), relationerne til HCL, som i årets løb kulminerede i chefens afsked, foredragsvirksomhed i klubberne om flyvesikkerhed, støtte til DFU i forbindelse med faldskærmsulykker, udarbejdelse af checklister til brug ved FLYULYKKE, udsendelse af reviderede flysikplakater samt møder med SLV i forbindelse med forbedring af flyvesikkerheden. KDA benytter også møderne i RFSF til at koordinere synspunkter vi har fælles med andre luftrumsbrugere. Det kan være høringssvar i forbindelse med ændringer i regelværket eller informationer om miljøafgørelser der får større og større betydning for flyvningen herhjemme. Med virkning fra april 2001 er Rådets sekretariat flyttet ind i KDA-huset og Jørn Vinther har overtaget funktionen som generalsekretær. KDA s ORGANISATION. Det årlige formandsmøde, der havde repræsentation fra alle tilsluttede unioner, afholdtes på Den jyske Idrætsskole. Det væsentligste emne var økonomien. Budgettet for år 2001 forudsætter en kontingentstigning til kr. 70,00 for normal kontingent og kr. 30,00 for reduceret kontingent. Det differentierede kontingent er en konsekvens af den tidligere beslutning om indførelse heraf. Den foreslåede kontingentstigning giver alene mulighed for en budgetmæssig nul-løsning. Flere unioner gav udtryk for det hensigtsmæssige i en større kontigentstigning der ville kunne forbedre KDAs økonomiske situation. Dette skal bl.a. ses på baggrund af situationen i de øvrige nordiske lande, hvor kontingenterne til sammenligning udgør følgende: Finland kr. 275,95, Sverige kr. 138,00, Island kr. 100,00, samt Norge kr. 449,36. Beløbet for Norge dækker dog tillige sekretariatsfunktioner for øvrige unioner. Der var enighed om at indstille de foreslåede kontingenter til repræsentantskabets godkendelse. I fortsættelse af tidligere initiativer har der været afholdt kontaktmøde med KZ- & Veteranfly-klubben med det formål at diskutere samarbejdsrelationer, herunder repræsentation i FAI. Drøftelserne

5 konkluderedes i, at det var nyttigt at holde intern kontakt, idet begge organisationer havde samme mål og med fordel kunne koordinere synspunkter. I årets løb har der været kontakt til RC- Unionen og RC Sport Danmark, idet disse fusionerer. Dette har resulteret i en ny samarbejdsaftale med RC-Unionen, der betyder at medlemsantallet i KDA øges væsentligt fremover. Der har ligeledes i årets løb været kontakt til interesserede indenfor simulator-flyvning. Resultatet heraf er, at der i forbindelse med dette års repræsentantsskabsmøde kan præsenteres et sæt vedtægter for Dansk Flightsimulation Union, der tilsluttes KDA. Der er planlagt en stiftende generalforsamling for unionen efter repræsentantskabsmødet. INTERNATIONALE FORHOLD. Federation Aeronautique Internationale (FAI) På Councilmødet i maj måned besluttedes det at likvidere FAI-Entreprise, der havde til formål at varetage de kommercielle FAIinteresser, herunder forvalte World Air Games-provenue. KDA s formand var council-medlem og i egenskab heraf støttedes overførslen af ca USD til FAI, der herefter administrerer denne fond. Beslutningen var en naturlig følge af, at FAI nu er underlagt Schweizisk skattelovgivning. På councilmødet nedsattes en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde oplæg til strukturering af FAIs fremtidige opgaver. Den vigtigste FAI-begivenhed i mange år fandt sted i forbindelse med generalkonferencen, der afholdtes i Linköbing, Sverige. Generalkonferencen traf en historisk beslutning, idet det besluttedes at ændre organisationen, der herefter ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Konsekvensen af dette er, at Council nedlægges. Dog bibeholdes et forum bestående af FAI s vicepresidenter, der får til opgave at varetage honorære funktioner. Det er den generelle opfattelse, at den nye organisation er en naturlig udvikling hen imod at udvikle FAI til en mere dynamisk og moderne verdensorganisation. Aksel C. Nielsen og Jørn Vinther deltog i generalkonferencen. ANA. Det årlige ANA-møde(Association of Nordic Aeroclubs) afholdtes af KSAK den 2. september i Stockholm. Fra Danmark deltog Aksel C. Nielsen og Jørn Vinther Mødet enedes om at støtte en fælles finsk kandidat til det nye FAI board. Norge gav en præsentation af PAL projektet (projekt for Almenflyvning og Luftsport) som er et initiativ fra det norske luftfartstilsyn til at forbedre flyvesikkerheden indenfor almenflyvning. Adgang til luftrummet for sportsflyvning er et fællesproblem i de nordiske land og vi kan derfor med held udveksle erfaringer. 2 nd WORLD AIR GAMES. Forberedelserne har været præget af usikkerhed omkring det økonomiske grundlag, idet de regionale spanske myndigheder ikke umiddelbart levede op til tidligere tilsagn om økonomisk bistand. Der foreligger nu fra FAI sikkerhed for at WAG 2001 gennemføres. Henset til den usikkerhed omkring gennemførelsen har KDA holdt lav profil m.h.t. bl.a. sponsorkontakt, og aktivering af Danish World Air Games Committee.

6 MEDLEMSSITUATIONEN Medlemsantallet udgør pr 31/ , 7474 hvilket er en fremgang på 165 i forhold til Bilag 1 viser fordelingen på de enkelte unioner. Teknik- og Luftrumsudvalget Europe Air Sports. EAS har i 2000 udvidet sine aktiviteter kraftigt. Det skete ud fra en analyse af behovet for at udvide luftsportens indflydelse i alle de europæiske udvalg og komiteer med relationer til luftfarten. Det betød, at EAS måtte indkalde til ekstraordinær generalforsamling i december for at få lov til at øge indtægterne i budget Generalforsamlingen diskuterede baggrunden for den ønskede forhøjelse. Kassereren oplyste, at det især var rejseomkostningerne, der var eksploderet. Generalforsamlingen vedtog derefter en 20 % forhøjelse, hvilket betyder ca. kr for KDA. Samtidig blev bestyrelsen pålagt at forholde sig kritisk til omkostningerne, herunder at forhindre overlappende aktiviteter i FAI og EAS, at gennemgå arbejdsgruppers og tekniske delegaters effektivitet indenfor rapporteringer, resultatformidling og skriftlige meddelelser, samt vurdere om personligt fremmøde er nødvendigt eller om delvist fremmøde eller anden form for tilstedeværelse kan være nok. Generalforsamlingen besluttede desuden, at EA omdøbes på brevpapir og i daglig brug til EAS, idet Europe Airsports, EA, har givet anledning til mange misforståelser. Foruden den ekstraordinære generalforsamling har der været afholdt de sædvanlige to tekniske møder samt den ordinære generalforsamling. De områder, der varetages af EAS, blev opremset i sidste års rapport, og der opnås stykvis fremgang inden for mange af dem. Men som det er de fleste bekendt, opnås succes ved arbejde med og imod myndigheder kun ved vedholdende og tålmodigt arbejde, og vi får kun gehør ved at udvise den yderste seriøsitet som bruger af luftrummet sammen med de professionelle. Det er således ikke altid muligt at direkte se resultater fra det ene år til det næste. F.eks. rapporterede repræsentanterne for balloner, drager og faldskærmene blot om deres regelmæssige interne og eksterne møder. Et vigtigt skridt for vores sport er, at EU generelt har anerkendt, at sport udskiller sig ved sin undervisende, sociale og rekreative rolle. Det er et vigtigt udsagn, der skal anvendes mod den kommercielle og militære luftfarts uhæmmede krav. Blandt de mange områder, der varetages, kan nævnes: Lægeprøver. Vores repræsentant er mangeårig militær og civil flyvelæge. JAA har stoppet alt arbejde med at få luftsporten indføjet i et JAR FCL kapitel. Der er bred enighed om at følge ICAO og FAA politik, således at lægeprøver for alle luftsports certifikater kan ske ved alment praktiserende læger. Helbredsdiskussionen baseres for ofte på politiske opfattelser, og helbredsrelevante synspunkter strøs omkring uden basis i relevant videnskab eller litteratur. EAS er næsten færdig med sin Medical Policy Europe Airsports, baseret på følgende grundlag: * Piloten er selv ansvarlig for sin helbredstilstand på tidspunktet for flyvningens udførelse. Det kan nok så mange lægeprøver ikke ændre.

7 * incapacitering indenfor luftsportsudøvere er ikke større end indenfor de grupper, der har strengere krav til lægeprøverne. * Hver luftsportsgren skal selv fastsætte specielle krav. * Piloter forventes at rådføre sig med lægen ved sygdom. * Undersøgelsesintervallerne skal være som for erhvervschauffører. * Administrationen skal ned på unionsniveau med lægefaglig hjælp. * Personer med handicap skal have mulighed for deltagelse. Autobenzin. Der arbejdes fortsat med godkendelse af almindelig super benzin til brug i GA i stedet for AVGAS 100. Modelflyvning. Der arbejdes på tildeling i alle landene af 35 kanaler indenfor 35 MHz båndet og på indførelse af en "safe position" af radiosenderne med "throttle at idle" i stedet for "throttle at last position". European Aviation Safety Authority, EASA. Det gælder om at blive repræsenteret her og opnå maksimal indflydelse, idet dette organ bliver den fremtidige fælles luftfartsmyndighed for alle de europæiske lande. Kommer vi ikke med her, bliver vi let kvalt i de stores interesser. Luftrum. Ikke blot selve tildelingen af luftrum til de forskellige luftrumsbrugere kræver betydelig opmærksomhed fra luftsportens side, men vi må også forsøge at påvirke den tekniske side, så vi ikke bliver pålagt unødvendigt udstyr, som f.eks. 8,33 MHz radioer, eller udstyr som f.eks. mode-s transpondere, der kun kort tid efter skal udskiftes med næste generations identifikations hjælpemidler. Der kan følges med i arbejdet i EAS på og desuden besvarer teknik- og luftrumsudvalget gerne specifikke spørgsmål, der måtte være blandt KDA's medlemmer. Luftrumsudvalget Luftrumsudvalget deltager i de regelmæssige koordineringsmøder i SLV. Det gælder om at være med og være på forkant med udviklingen. I år har vi brugt en stor del af vores kræfter på Flyvevåbnets ønsker om etablering af øvelsesområder i nord- og sydkanten af Karup TMA. Det er af alvorlig betydning for en væsentlig del af vores luftsportsudøvere. I skrivende stund er situationen den, at områderne ikke vil blive etableret i 2001, at der er indkaldt til nyt møde i SLV, men at Flyvevåbnet tilsyneladende vil gennemtrumfe planen uden hensyn til de alvorlige konsekvenser det får for fritidsluftrumsbrugerne. Vi håber dog stadig på, at de gode kontakter og det gode samarbejde vi har haft igennem alle år med Flyvevåbnet ikke vil blive sat overstyr nu, men at Flyvevåbnet i god samarbejdsånd vil medvirke til en for alle parter tilfredsstillende udgang på sagen. Det skal bemærkes, at Flyvevåbnet i et møde i efteråret rent faktisk indgik på en fordeling til alles tilfredshed, men det trak desværre efterfølgende sit tilsagn til fordelingen tilbage. Luftrumsudvalget vil fortsat udnytte sin gode forbindelse med Flyvevåbnet til at gennemføre en tilfredsstillende løsning, og vi tror ikke, at det bliver nødvendigt at tage andre skridt for at forhindre, at Midtjylland bliver forsynet med en slags kinesisk mur på tværs. At vi selv både bliver taget alvorligt og at vi tager vores indflydelse alvorligt kan belyses i etableringen af restriktionsområdet for forsvarets Unmanned Aerial Vehicles over et stort område af Vestjylland. Vi deltager i høringen, vurderer forslaget og godkender det.

8 MILJØUDVALGET SLV gebyrudvalget 2000 I det forløbne år har der været afholdt to møder. Arbejdet har været præget af debatten om udskillelse af Flyvesikringstjenesten fra SLV og den dermed følgende strukturtilpasning af tilbageværende aktiviteter (ca. 25% af i alt ca.1000 medarbejdere). Umiddelbart vil dette medføre en generel gebyrstigning på ca. 40 %. Fordelingen af SLV s obligatoriske og gebyrfinansierede opgaver er grotesk 7,5 % hhv 92,5 %. Der har dog været mindre korrektioner, men det ser ud til, at man visse steder arbejder med et overhead på ca. 400 %. Gebyrerne år 2001 er fastsat udfra sædvanlig struktur, og der er generelt en stigning svarende til pristallet på 2,5 %, men specielt for gebyrerne vedrørende privatflyvning er der sket en voldsom stigning. Overgang fra A- certifikat til JAR FCL har medført næsten en fordobling, f.eks. er gebyr ved aflæggelse af PPL teori prøve steget fra 950 til 1335 kr. og praktisk prøve fra til kr. Sammenlagt giver dette incl. radiobevis og 1. årsgebyr en samlet betaling til SLV på kr. pr elev og forudsat alle prøver bestås første gang. Vi har protesteret overfor disse voldsomme stigninger, men uden resultat. Der pågår for tiden et arbejde i Rigsrevisionen vedrørende SLV s gebyrer. Generelt har vi den opfattelse, at den overordnede målsætning med indførelse af JAR FCL udover ensartethed i de tilsluttede lande også var at forenkle og billiggøre PPL skoling, bl.a. i klubregi, idet SLV nu blot skulle administrere de fælles regler og ikke udarbejde egne. Miljøamtsrepræsentant organisationen herunder arbejdet i Friluftsrådet. KDA s miljøudvalg har i år 2000 været samlet to gange for at behandle miljøsituationen i Danmark, og det kan konstateres at der for tiden ikke sker det helt store på miljøområdet men der har alligevel været et par sager som udvalget og KDA har behandlet. Af vigtige og mere principielle sager kan derfor nævnes KDA s møde med Vestsjællands Amt med henblik på at få nedsat eller helt afskaffet miljøafgiften på de små flyvepladser. Mødet resulterede i at fire mindre pladser i Vestsjællands Amt ikke længere skal betale miljøafgift. Ligeledes skal det nævnes at KDA ved amtsrepræsentantens indsats fik ændret den af Ribe amt trufne afgørelse om afslag til at anvende en mindre landingsbane i Bramming for motor- og ultralette fly. Ved at anke sagen til Naturklagenævnet blev Ribe Amt s afgørelse omstødt og der blev givet tilladelse til at anvende pladsen op til 250 operationer om året. Det meste at arbejdet i udvalget er brugt på, at udarbejde den nye miljødatabase som vi med tiden håber, kan blive et meget nyttigt værktøj i miljøarbejdet. For at databasen skal være optimal og data fra den bruges som forhandlingsgrundlag med myndigheder, miljøstyrelsen samt amternes teknik og miljøudvalg, er det nødvendigt at bevarelsesprocenten bliver højere. For klubskemaerne er den p.t. 34% og for pladserne 43%. Jeg skal i den anledning opfordre alle klubber og pladser til at indsende deres besvarelser til KDA snarest muligt. Spørgeskemaer kan findes på KDA s hjemmeside KDA vil gerne her benytte lejligheden til at takke Jens Ole Willumsen for det store

9 arbejde med at udarbejde databasen samt Henrik N. Knudtzon for arbejdet med indtastning af de indkomne data. Ved mødet ( ) blev miljødatabasen gennemgået og demonstreret af Jens Ole Willumsen, der viste hvorledes data kan ekstraheres fra basen.. KDA er nu repræsenteret i alle amterne, idet der dog søges nye repræsentanter til Nordjyllands-, Frederiksborg-, samt Roskilde amt. Det er vigtigt at KDA er repræsenteret ved Friluftsrådets amtsrepræsentantmøder der afholdes i hver amt én gang om året. Det er ved disse lejligheder at der vælges medlemmer til Frilutsrådets amtsbestyrelser. KDA er i dag repræsenteret i tre af disse amtsråd. Et af de tiltag vi skal i gang med i år 2001 er arbejdet med at revidere Miljøstyrelsens vejledning vedrørende flyvepladser. Dette arbejdet vil blive spændende, idet vi gerne skal have fjernet de værste urimeligheder. KDA s økonomi vil desværre medføre at udvalget kun vil holde et møde i løbet af år KDA taker alle amtsrepræsentanterne for det arbejde som er udført i år 2000 og håber at alle fortsat vil holde øjne og øre stive og følge med i hvad der sker i de respektive lokalområder. Vi skal gerne være på forkant med miljøproblemerne, dermed undgår vi at skulle ud i brandslukningsløsninger bagefter. UDDANNELSESUDVALGET KDA s bestyrelse besluttede den 21. marts at opgive planerne om at etablere en flyveskole i KDA regi til uddannelse af nye motorflyvere. Uddannelsesudvalget besluttede som en følge heraf på møder i juni og august, at man i stedet skulle koncentrere kræfterne om at føre KDA s undervisningsmateriale a jour. Der blev derfor nedsat et redaktionsudvalg hvis sammensætning fremgår af bilag 3. Redaktionsudvalget afholder månedlige møder, og har lagt sig fast på en stram tidsplan for at sikre, at det samlede materiale kan være klar til efteråret I forordet til den nye FLYVEHÅNDBOG står bl.a. følgende: Joint Aviation Authorities (JAA) udgav i 1997 den første udgave af JAR-FCL 1 som dækker Flight Crew Licensing. Med virkning fra år 2000 gælder disse bestemmelser i Danmark, når man ønsker at erhverve et PPL(A) ( Private Pilot License Aeroplane ). KDA s uddannelsesudvalg besluttede derfor at revidere undervisningsmaterialet således, at det vil være i overensstemmelse med Joint Aviation Regulations (JAR). Selvom svæveflyvercertifikater ikke reguleres af JAR besluttede Dansk Svæveflyver Union at gå ind i arbejdet sammen med Dansk Motorflyver Union, fordi der er mange fællesnævnere for svæveflyvning og motorflyvning. Redaktionsudvalget af Flyvehåndbogen, har med dette værk bestræbt sig på at skabe et let tilgængeligt værktøj til brug for undervisning af kommende piloter til bl.a. PPL(A) og svæveflyvercertifikat. Flyvehåndbogen (FHB) er desuden anvendelig for andre luftrumsbrugere som f.eks. drageflyvere, ballonflyvere og UL-flyvere. Stof med særlig relation til svæveflyvning vil være markeret med lyseblåt. For instruktøren indeholder værket fuldt ud det stof, der anses for relevant til undervisningen, mens det for den interesserede læser giver mulighed for at belyse mange spørgsmål, som ligger ud over det fastlagte pensum. FHB er opbygget efter JAR systemet i forskellige fag. Disse bliver udgivet i separate hæfter, for dermed at lette de nødvendige løbende revisioner.

10 På vil man altid kunne se datoen for sidste revision af de enkelte fag. Det er redaktionsudvalgets håb, at FHB vil blive flittigt brugt af såvel gamle piloter som af de helt nye, der er på vej frem. Der er i royaltyaftalen med forfatterne aftalt en løbende opdatering af Flyvehåndbogen. KDA venter sig meget af dette nye værk, som vil være et godt værktøj i undervisningen af nye piloter. Nye opgaver for KDA s undervisningsudvalg vil være undervisning i samarbejde med SLV af en sikkerhedsperson i hver klub for dermed at højne flyvesikkerheden. PR-UDVALGET. KDA s 90 års jubilæumsudstillinger som blev henlagt til indkøbscentre, fortsatte ind i år 2000, henholdsvis i Næstved og Lyngby. Koordinator i Næstved var den nye generalsekretær Jørn Vinther, mens det i Lyngby var den afgående Henrik Knudtzon. Ideen med at vise hvad KDA og diverse unioner står for var god, og med hårdt indvundne erfaringer blev udstillingerne bedre og bedre bl.a. med en flot plakat til det sidste arrangement. Storcentrene var interesserede i aktiviteterne fredag og lørdag, men det krævede mange ressourcer af de involverede. Flyvevåbnet holdt i juni 50 års jubilæumsopvisning på Flyvestation Skrydstrup. I lighed med tidligere ville KDA gerne sige tillykke og samtidig vise flaget ved at deltage i jordudstillingerne. Det blev et fint arrangement i selskab med bl.a. Boeing og Lockheed, mens Dansk Ballonunion og Dansk Drageflyver Union var i samme område. Et meget stort publikum kiggede forbi. Et godt salg fra "butikken" krævede dog også at KDA s faste stab brugte en weekend på arrangementet. Efter flere tilløb lykkedes det at genåbne Danmarks Flyvemuseum i Helsingør. Som bekendt havde KDA en udstilling i Billund og vi ejer også en del af museets fly. Så naturligt nok blev der mulighed for at lave en ny udstilling, faktisk prototypen på fremtidige ophæng. Vægplancherne på 2x1 meter viser KDA s og unionernes historie. I fem montrer er der modelflyvning, faldskærmsspring og diverse pokaler fra svæve- og motorflyvning. Det sidste praktiske arbejde blev udført af Knud Larsen og Carsten Jørgensen. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim åbnede museet lørdag den 6. maj år 2000 for specielt indbudte og pressen, og dagen efter var der adgang for det almindelige publikum. Jørn Vinther var koordinator for en større forbiflyvning om søndagen af bogstaveligt talt alle slags fly. For de der ikke har besøgt museet, kan det nævnes at der er plads nok på vægge og under loft, så evt. udstillingsgenstande modtages med tak. Desværre blev årets PR-budget opbrugt på montrer, der blev dyrere end forventet, så udvalget har ligget i dvale i den sidste halvdel af år Torsdag den 4. maj var en stor dag for alle flyveinteresserede i Aalborg og resten af Danmark. Det var nemlig dagen hvor den eneste flyvende Bristol Blenheim i verden eskorteret af to F-16 vendte tilbage for i dagene maj at være med til at markere 55 års dagen for befrielsen samt 60 året for The Battle of Britian. KDA s formand Aksel C. Nielsen deltog i koordinering samt afholdelse af Battle of Britain party. Sidst på året blev udvalgets kommissorium opdateret i lighed med KDA s øvrige udvalg. Kommissoriet og udvalgets medlemmer kan findes på hjemmesiden FLYV FLYV er Nordens ældste flyvetidsskrift og er udkommet uafbrudt siden Det er medlemsblad for KDA og sælges desuden i abonnement til andre interesserede. Redaktør er Knud Larsen med assistance af den tidligere redaktør Hans Kofoed.

11 Bladet dækker bredt alle former for flyvning og luftsport. Begivenheder og udvikling behandles af redaktion og korrespondenter på anerkendt autoritativ vis. Der har været et begrænset løssalg fra tre DSB-kiosker. Forrige års finanslovsforlig fjernede imidlertid distributionsstøtten til en lang række blade og FLYV stod også for tur. Det ville betyde en portostigning pr. nr. fra Kr. 2,06 plus moms til Kr.5,98 kr. plus moms i løbet af de næste tre år. Løssalget er derfor ophørt. Ved en undtagelsesbestemmelse kan FLYV stadig sælges fra f.eks. museer og udstillinger. Til rådgivning for redaktionen findes et redaktionsudvalg bestående af medlem af KDA s bestyrelse, Palle J. Christensen, tre udvalgsmedlemmer, der repræsenterer henholdsvis svæveflyvning, Tonny Henriksen, motorflyvning, Ricard Matzen, og de direkte medlemmer, Fritz Krag. Det femte medlem er den ansvarshavende redaktør. Udvalget er rådgivende vedrørende den redaktionelle linie, fungerer som bindeled til KDA s bestyrelse og søger ved efterkritik at fastholde og forbedre bladets kvalitet. FLYV trykkes af Slagelsetryk og som sagkyndige rådgivere deltager bogtrykker Frank Hansen og lay out ansvarlig Ulla Petersen som regel i redaktionsudvalgsmøderne. Annoncesalget har desværre været vigende. Det kan mærkes, når f.eks. forsvaret stopper annonceringen. Annoncesalget varetages af Jakob Tornvig, der netop har fået revideret sin kontrakt ved en forhandling med KDA s formand Aksel C. Nielsen og redaktør Knud Larsen. ÅRETS RESULTAT OG ADMINISTRATION KDA-huset: Jørn Vinther afløste den 1. januar Henrik N Knudtzon som generalsekretær for KDA. I en overgangsperiode har H.N. Knudtzon været tilstede for at sikre overlevering af informationer. Knudtzon varetager stadig særlige områder i KDA som f.eks. amtsmiljøorganisationen og kommer regelmæssigt i KDA Huset. KDA ejer KDA Service ApS, som består af BUTIKKEN og FLYV. Direktør for anpartsselskabet er Jørn Vinther. Butikschefen Bo Nielsen fratrådte den 1. februar og Charlotte Hammer Andersen blev ny chef. I juni måned ansatte vi Thomas B. Sylvest som butiksassistent på deltid. Thomas er brandmand i Københavns brandvæsen og tillige svæveflyver. Butikken har nu fast åbningstid alle hverdage. FLYV s redaktion varetages som hidtil af Knud Larsen med hjælp af Hans Kofoed. KDA s forhold varetages af Jørn Vinther og Lise Jensen. Lise Jensen er ansvarlig for bogholderiet og ansat på deltid ligesom Generalsekretæren. For at skabe økonomisk overblik er BUTIKKEN, FLYV og KDA opdelt i tre resultatenheder. Grundet år 2000 problemet blev vort edbsystem skiftet ud med Concorde C5. Denne udskiftning har givet os store problemer, og ikke alle problemer er løst endnu. KDA s hjemmeside administreres af Jørn Vinther. Den anvendes i udstrakt grad til dokumentation. F.eks. findes udvalgenes sammensætning og kommissorier på hjemmesiden ligesom hjemmesiden blev brugt som kontaktpunkt i forbindelse med forbiflyvningen ved Flyvemuseets åbning i maj måned. I tillæg til de områder, som dækkes af KDA s faste udvalg, findes der en del emner, som generalsekretæren tager sig af på ad hoc basis.

12 Det gælder f.eks. SLV s kontaktråd hvor vor bekymring for HCL kom til udtryk. Også det nye rapporteringssystem R7 er blevet behandlet i dette forum. SLV s opfordring til at arbejde aktivt med forbedring af flyvesikkerheden for privatflyvning har resulteret i at KDA er involveret i det miniudvalg, som skal finde nye veje frem. I stor udstrækning udnytter vi erfaringerne fra det norske PAL projekt, som vi har fået adgang til via Norsk Aero klub. Ændringerne i Lov om Luftfart vedr. specielt firmaflyvning, har resulteret i et acceptabelt kompromis. Vore klubber kan nu under visse forhold udføre flyvning mod betaling. Betingelserne er dokumenterede på hjemmesiden. Trafikministeriet indkaldte i august til møde omkring HCL. Mødet resulterede i, at chefen blev fritstillet, og vi ser nu frem til et godt samarbejde med HCL. Jørn Vinther deltager ligeledes som repræsentant for privatflyvningen i Danmark, i en SLV arbejdsgruppe om afmærkning af vindmøller. Den 14. okt. var der formandsmøde i KDA. Ved uændrede indtægter ville KDA s anpartsselskab være gået konkurs med årets udgang. Formændene besluttede at bevilge den nødvendige stigning i kontingentet. KDA s regnskab for 2000 udviser et underskud på Kr KDA s egenkapital var pr kr inkl. jubilæumsfonden kr idet ejendommen, Lufthavnsvej 28 er optaget som aktiv i regnskabet med ejendomsværdien pr , kr Der er i året ydet driftstilskud til KDA Service ApS på kr til dækning af KDA s køb af Flyv til medlemmerne. Følgende medarbejdere har i året været ansat i KDA og KDA Service ApS : En heltids ansat redaktør for Flyv, en heltidsansat butikschef, en deltidsansat salgsassistent, en deltids ansat bogholder og en deltidsansat generalsekretær. ØVRIGE AKTIVITETER. Under FAI konferencen fik formanden for DBu Henning Sørensen overrakt Paul Tissandier Diplomet af FAI s afgående præsident Eilif Ness. Dette diplom blev stiftet af FAI i 1952 og har navn efter Paul Tissandier, som var generalsekretær for FAI i årene 1919 til Det kan gives til personer, som har tjent flyvningen og især sportslig flyvning via deres indsats, initiativ, ildhu eller på anden vis. SAS-pokalen for klubledere for 2000 tildeles Mogens Dalsgaard, Randers Flyveklub for sin mangeårige indsats som formand for Randers Flyveklub hvor han gennem mere end 10 år har udført et meget stort uegennyttigt klubarbejde, herunder været medvirkende til at etablere den nye A-teori uddannelse i samarbejde med AOF Randers og Randers Flyveklub. KDA s Sportspokal for 2000 tildeles Louise Crandal for opnåelse af guldmedalje ved World Cup i paragliding 9.september Louise Crandal rangerer nu som nr. 1 på verdensranglisten for kvinder og som nr. 37 totalt på listen der indeholder 681 piloter fra 35 lande.

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Hvordan bliver man medlem?

Hvordan bliver man medlem? Indhold Experimental Aircraft Association Leder...3 Huset i Stauning, priser...3 Thorvald Jensen 80...4 Hangarens Venner...5 Rotorway Exec 90 på XLDB...6 KZ-Aircraft type specifikation...7 Mindeord Kristian

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense.

REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE. Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. REFERAT AF KDA'S MILJØAMTSREPRÆSENTANT MØDE Tirsdag den 07 oktober 2003 på Hotel Ansgar, Odense. Deltagere : KDA's Miljøudvalg - Ricard Martzen - Formand Bent Holgersen Peter Andersen Jørn Vinther - Referent

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning

DRF's sekretariat. 2005 Positive økonomiske toner og øget individualisme. Årsberetning DRF's sekretariat Bemandingen i 2005 var som følger: Direktør Lars Thykier Konsulent Kirsten E. Jordahn Konsulent Pernille Thorup Konsulent Jakob Hahn Kontorassistent Annette Pagels Madsen Fra 15. november

Læs mere

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere